DODATEK AKTUALIZACYJNY. Nowy Leksykon VAT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DODATEK AKTUALIZACYJNY. Nowy Leksykon VAT 2011"

Transkrypt

1 DODATEK AKTUALIZACYJNY do książki: Nowy Leksykon VAT 2011 Stan prawny: 1 lipca 2011 r. Autor: Grzegorz Tomala CZĘŚĆ I. Analiza aktualnych przepisów prawa Wstęp Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej uptu, dokonana ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 134, poz. 780) jest przede wszystkim wynikiem wejścia w życie z dniem 1 lipca rozporządzenia wykonawczego Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23 marca 2011, str. 1) zwanego dalej rozporządzeniem UE. Ponadto w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących definicji złomu i obowiązku opodatkowania od 1 kwietnia 2011 r. nabycia złomu przez kupującego znowelizowano przepisy odnoszące się do tego problemu. Znaczna część zmian w uptu to zmiany wynikające ze zdefiniowania w rozporządzeniu UE pojęć siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania i zwykłego miejsca pobytu, przykładem mogą być art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 12 w ust. 1 pkt 7, art. 12a ust. 1, art. 15 ust. 7 i 10, art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 1a, ust. 5 pkt 1, art. 22 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 28b i 28c, art. 28k, art. 28l, art. 28m i 28n, art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 96 ust. 14, art. 96a, art. 100 ust. 10 pkt 1, art. 126 ust. 2, art. 131 pkt 2. Brzmienie tych przepisów nie było do końca tożsame z pojęciami użytymi w systematyce rozporządzenia UE oraz w dyrektywie nr 112. Omówienie istotnych zmian W art. 2 pkt 8 i 26 uptu dokonano zmian dostosowujących, dotyczących definicji eksportu oraz usług elektronicznych w związku z rozporządzeniem UE oraz art. 146 ust. 1 lit. b dyrektywy nr 112. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wybór opodatkowania (zmiana w art. 10 ust. 6 i 7) Przepis ten dotyczy wyboru możliwości opodatkowania WNT przez podatników zwolnionych podmiotowo oraz osoby prawne niebędące podatnikami przed przekroczeniem ustawowego limitu nabyć w wysokości zł. Przed nowelizacją można było wybrać opodatkowanie WNT przez złożenie pisemnego oświadczenia o takim wyborze w urzędzie skarbowym. Od 1 lipca będzie to również możliwe poprzez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru NIP UE (oczywiście jeżeli wcześniej nabywca dokonał stosownej rejestracji). Wybór opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów będzie nadal wiążący przez 2 lata, z tym że okres ten będzie biegł od dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla którego dokonano takiego wyboru. Przed nowelizacją termin zaczynał się od końca miesiąca, w którym zostało złożone oświadczenie o wyborze opodatkowania. 1

2 Obowiązek zapłaty podatku z tytułu nabycia towarów i usług import usług, nabycie złomu (zmiana w art. 17) Najistotniejsze zmiany dotyczą pkt 7 w ust. 1 art. 17. Przepis ten po nowelizacji stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemający osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 uptu. Przed nowelizacją przepis ten odnosił się do pojęcia złomu. Ponieważ w ustawie nie było definicji złomu, powstało wiele wątpliwości, co do zdefiniowania tego pojęcia. Skłoniło to Ministra Finansów do wydania interpretacji ogólnej prawa podatkowego z dnia 2 maja 2011 r. W interpretacji tej za złom dla potrzeb stosowania art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT minister uznał złom metali, w tym złom stalowy (wsadowy i niewsadowy), żeliwny i metali nieżelaznych, jak również złom metali szlachetnych, a także zużyte akumulatory ołowiowe lub ich części. Od 1 lipca zamiast pojęcia złom uptu precyzyjnie określa towary objęte opodatkowaniem przez nabywcę, poprzez wskazanie ich w dodanym do uptu załączniku nr 11. Jednocześnie pozostałe warunki, jakie muszą wystąpić, aby nabywca był obowiązany do opodatkowania zakupionych towarów z załącznika nr 11, pozostały bez zmian. W art. 17 w ust. 1 pkt 4 i 5 uptu dokonano natomiast zmian w związku z wprowadzeniem do ustawy pojęcia siedziba działalności gospodarczej. Przepisy te dotyczą obowiązku opodatkowania usług/towarów nabywanych od podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju. Od 1 lipca tak jak w wielu przepisach zamieniono wyrażenie: siedziby, stałego miejsca zamieszkania na siedzibę działalności gospodarczej. Jednak nowelizacja nie wprowadza zasadniczych zmian w obowiązku opodatkowania. Przykład Krajowy podatnik kupuje usługę doradczą od spółki mającej siedzibę rejestrową w Niemczech. Jeżeli spółka ta w Polsce nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, które uczestniczyłoby w świadczeniu usługi, to obowiązek zapłaty podatku ciąży na nabywcy (pamiętamy cały czas, iż miejscem świadczenia usług doradczych jest zgodnie z art. 28b ulokowane w państwie nabywcy). Generalnie dyrektywa 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w przepisach dotyczących obowiązku zapłaty podatku odwołuje się do pojęcia siedziby dostawcy lub świadczącego usługi. W znowelizowanych przepisach uptu mowa jest o siedzibie działalności gospodarczej. Posiłkowo za miejsce siedziby działalności gospodarczej możemy uznać miejsce wskazane w art. 10 rozporządzenia UE (o tym przepisie mowa szczegółowo dalej), chociaż przywołany przepis rozporządzenia UE nie odnosi się bezpośrednio do regulacji zawartej w art. 17 uptu. Czyli za siedzibę działalności gospodarczej naszego nabywcy uznamy miejsce, w którym są wykonywane funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa, a tym miejscem jest najczęściej miejsce siedziby wskazanej w rejestrze podmiotów gospodarczych. Pojęcie siedziby działalności gospodarczej należy odnosić zarówno do osób prawnych, jednostek organizacyjnych, jak i osób fizycznych. Przykład Krajowy podatnik kupił usługę od osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce. Jednak prowadzi ona działalność gospodarczą na terenie Niemiec. Tam też jest jej siedziba działalności gospodarczej. Nabywca będzie więc zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 zobowiązany do zapłaty VAT. Przed nowelizacją, ponieważ przepis odnosił się do miejsca zamieszkania, mogłaby powstać w omawianej sytuacji wątpliwość co do obowiązku rozliczenia VAT w Polsce przez nabywcę usługi. W kontekście rozporządzenia UE i art. 17 uptu powinien nas zainteresować art. 53 ust. 2 rozporządzenia UE. Przepis ten doprecyzowuje zasady ustalenia podmiotu obowiązanego do zapłaty 2

3 VAT. Przepis ten odnosi się do sytuacji opisanej w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a uptu. Przepisy te nakazują zapłacić podatek nabywcy usługi lub towaru, jeżeli kupuje on te usługi lub towary od podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Zatem jeżeli podatnik świadczący usługę lub dokonujący dostawę towarów posiada w kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, to jest on obowiązany do zapłaty VAT z tytułu świadczonych przez siebie usług lub dokonywanych dostaw. Jednak w przypadku gdy usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, nie uczestniczy w tych transakcjach, obowiązanym do zapłaty będzie nabywca usługi lub towaru 1 (art. 17 ust. 1a uptu). W przepisie mamy sytuację, w której świadczący usługę, niemający siedziby działalności gospodarczej w Polsce, posiada tutaj stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli miejscem świadczenia usługi tego podmiotu jest Polska, ale stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w świadczeniu, to obowiązanym do zapłaty podatku będzie nabywca usługi. Gdyby miejsce to uczestniczyło w świadczeniu usługi, podatek płaciłby świadczący usługę. W art. 53 ust. 2 rozporządzenia UE wyjaśniono, że w przypadku gdy podatnik ma stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, w którym należny jest VAT, uznaje się, że to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, chyba że zaplecze techniczne i personel tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej są wykorzystywane przez tego podatnika do celów niezbędnych do realizacji podlegającej opodatkowaniu transakcji dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług w tym państwie członkowskim przed dostawą towarów lub świadczeniem usług lub w ich trakcie. W przypadku gdy zasoby stałego miejsca prowadzenia działalności wykorzystuje się jedynie do zadań administracyjnych, takich jak księgowość, fakturowanie i odzyskiwanie należności, uznaje się, że nie są one wykorzystywane do celów realizacji dostawy towarów lub świadczenia usług. W przypadku gdy podatnik wystawia jednak fakturę, posługując się numerem identyfikacyjnym VAT nadanym mu przez państwo członkowskie, w którym ma stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, miejsce to uznaje się za uczestniczące w realizacji tej dostawy towarów lub świadczenia usług w tym państwie członkowskim, o ile nie udowodniono, że jest inaczej. Przykład Krajowy podatnik zakupił usługę reklamową od podatnika mającego siedzibę działalności gospodarczej we Francji. Usługa jest wykonana faktycznie we Francji, ponieważ tam została zrealizowana i reklama jest emitowana we francuskim radiu. Francuski podmiot ma jednak stałe miejsce działalności gospodarczej w Polsce, dla którego uzyskano rejestrację dla podatku VAT w Polsce. Dla polskiego kontrahenta francuski podmiot wystawił fakturę bez krajowego NIP i VAT z adnotacją, iż podatek płaci nabywca. Sytuacja ta jest jednoznaczna, stałe miejsce działalności nie bierze bowiem udziału w świadczeniu usługi, więc zobowiązanym do zapłaty jest nabywca. Problematyczna sytuacja wystąpiłaby gdyby świadczący usługę wystawił fakturę, posługując się polskim NIP. W takiej sytuacji art. 53 ust. 2 rozporządzenia UE wskazuje, iż stałe miejsce działalności uczestniczy w świadczeniu usługi. Jednak jest to tylko założenie, które funkcjonuje dopóki nie zostanie udowodnione, że jest inaczej. 1 Wyjątek dotyczy świadczenia przez podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 usług, do których ma zastosowanie art. 28e uptu (usługi związane z nieruchomością). W takim przypadku w ogóle nie występuje import usług. 3

4 Stałe miejsce działalności na użytek omawianego przepisu wskazuje nam art. 53 ust. 1a rozporządzenia UE. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podatnika uwzględnia się wyłącznie wtedy, gdy charakteryzuje się ono wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu dokonanie dostawy towarów lub świadczenie usług, w których uczestniczy. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na sytuację wskazaną w art. 54 rozporządzenia UE. Niestety przepis ten w polskiej wersji językowej rozporządzenia jest nieprecyzyjny i zupełnie nieczytelny. Dotyczy on w praktyce sytuacji wskazanej w poniższym przykładzie. Przykład Podatnik mający siedzibę działalności gospodarczej w Polsce posiada również stałe miejsce działalności gospodarczej w Niemczech. Podatnik ten świadczy usługę informatyczną przy udziale stałego miejsca prowadzenia działalności położonego na terenie Niemiec, ale świadczy ją dla krajowego podatnika. Miejscem świadczenia tej usługi zgodnie z art. 28b uptu jest Polska miejsce siedziby działalności gospodarczej nabywcy. W tym przypadku zgodnie z postanowieniem art. 54 rozporządzenia UE świadczący usługę będzie obowiązany do jej opodatkowania w Polsce (tam gdzie ma siedzibę działalności gospodarczej). Obowiązek zapłaty podatku będzie ciążył na świadczącym usługę w Polsce nawet jeżeli usługa jest całkowicie świadczona przez placówkę położoną w Niemczech. Zatem przepis ten dotyczy sytuacji, gdy podatnik ma siedzibę działalności gospodarczej w jednym państwie i stałe miejsce działalności w innym państwie. Zgodnie z ustalaniem reguł miejsca świadczenia usług lub dostawy towarów czynność dokonana przez tego podatnika ma być opodatkowana w tym państwie gdzie ma siedzibę. Jednak czynność jest wykonana przez to stałe miejsce działalności położone w innym państwie. Przepis art. 54 rozporządzenia stanowi w takim przypadku, iż VAT ma być zapłacony przez dokonującego dostawy lub usługi w państwie, gdzie ma siedzibę działalności gospodarczej, nawet jeżeli siedziba ta nie uczestniczy w wykonywaniu czynności. Definicja podatnika na potrzeby przepisów dotyczących ustalania miejsca świadczenia usług (zmiana w art. 28a pkt 1 lit. b uptu) Przepis dotyczy definicji podatnika na potrzeby ustalania miejsca świadczenia usług. Zmiana wynika z brzmienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia UE. W art. 28a pkt 1 lit. b uptu dodano wyrazy lub zobowiązana do identyfikacji, ponieważ rozporządzenie UE w art. 17 uznaje za podatnika, na potrzeby ustalania miejsca świadczenia usług, również osobę prawną niebędącą podatnikiem zobowiązaną do identyfikacji, dla celów VAT, na mocy art. 214 ust. 1 lit. b dyrektywy 112. Miejsce świadczenia usług na rzecz podatników (zmiana w art. 28b ust. 1) Przepis dotyczy zasady ustalania miejsca świadczenia usług na rzecz nabywców będących podatnikami. Od 1 lipca przepis ten otrzymał następujące brzmienie: Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j i art. 28n. Zmiana w tym przepisie, podobnie jak w większości przepisów, wiąże się z wprowadzeniem do ustawy pojęcia siedziby działalności gospodarczej. Przed nowelizacją przepis odnosił się do siedziby lub stałego miejsce zamieszkania nabywcy. Jednak nowelizacja ta nie wprowadza zasadniczej zmiany odnośnie do zasad ustalania miejsca świadczenia usług. Przykład Osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania i prowadząca działalność gospodarczą w Niemczech zamówiła u polskiego podatnika usługę marketingową. Zarówno w stanie prawnym przed, jak i po nowelizacji miejsce świadczenia usługi będzie znajdowało się w Niemczech zgodnie z treścią art. 28b 4

5 uptu. Zasadniczo powinniśmy stwierdzić, gdzie jest siedziba działalności gospodarczej nabywcy. Ze stanu faktycznego wynika, iż jest w Niemczech. Definicja siedziby działalności gospodarczej zawarta jest w art. 10 rozporządzenia UE. Przepis ten odnosi się do art. 44 i 45 dyrektywy 112. Przepisy te są odpowiednikami art. 28b i 28c uptu. Przede wszystkim przywołany przepis wskazuje, iż miejscem siedziby działalności gospodarczej podatnika jest miejsce, w którym wykonywane są funkcje naczelnego zarządu przedsiębiorstwa. W celu ustalenia miejsca siedziby działalności gospodarczej uwzględnia się miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem, adres zarejestrowanej siedziby przedsiębiorstwa, i miejsce posiedzeń zarządu przedsiębiorstwa. W przypadku gdy te kryteria nie pozwalają z całkowitą pewnością określić miejsca siedziby działalności gospodarczej podatnika, decydującym kryterium jest miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem. Ponadto rozporządzenie UE przesądza, iż sam adres pocztowy nie może być uznany za miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika. Art. 28b ust. 1 uptu nakazuje ustalić miejsce świadczenia usług według siedziby działalności gospodarczej podatnika-nabywcy. Natomiast przepisy rozporządzenia UE wskazują na zasady ustalania statusu podatkowego nabywcy, tj. czy nabywca jest podatnikiem czy nie. Art. 18 ust. 1 lit. a rozporządzenia UE stanowi, iż o ile usługodawca nie ma odmiennych informacji, może uznać, że usługobiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty ma status podatnika, gdy usługobiorca przekazał mu swój indywidualny numer identyfikacyjny VAT i usługodawca uzyska potwierdzenie ważności tego numeru identyfikacyjnego, a także nazwiska/nazwy i adresu przypisanych temu numerowi zgodnie z art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej. Przykład Polski podatnik świadczy usługę doradczą na rzecz greckiego kontrahenta. Kontrahent stwierdził, iż jest podatnikiem VAT w Grecji, na dowód czego przekazał świadczącemu usługę swój nr VAT nadany w Grecji. Zgodnie z art. 28b uptu miejsce świadczenia tej usługi znajduje się w państwie nabywcy, zakładamy bowiem, iż nabywca jest podatnikiem. W stanie prawnym zaistniałym od 1 lipca powstaje pytanie, czy świadczący usługę, aby uznać, iż nabywca jest podatnikiem musi koniecznie uzyskać potwierdzenie ważności numeru VAT, a także nazwiska/nazwy i adresu przypisanych temu numerowi, jak stanowi art. 18 ust. 1 lit. a rozporządzenia UE. Bezpośrednio w uptu nie ma określonego obowiązku potwierdzania numeru VAT (NIP). Status podatnika w zakresie art. 28b stwierdzamy po tym, czy nabywca prowadzi działalność gospodarczą (art. 28a uptu). Przy czym uptu nie wskazuje na żadne środki formalne, których należy użyć, aby stwierdzać, czy nabywca prowadzi działalność gospodarczą. Pamiętać jednak trzeba, iż rozporządzenie UE ma moc obowiązującą tak jakby było aktem prawnym krajowym. Moim zdaniem potwierdzenie numeru VAT nabywcy, o którym mowa w art. 18 ust. 1 lit. a rozporządzenia UE, jest fakultatywne. Świadczący usługę może wykazać, iż nabywca jest podatnikiem również w inny sposób. Tym bardziej, iż art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej, na podstawie którego ma być dokonana identyfikacja numeru VAT, wchodzi w życie dopiero od 1 stycznia 2012 r. Ponadto rozporządzenie UE nie nakłada na podatnika obowiązku posiadania dowodu potwierdzenia numeru VAT nabywcy i przedłożenia go w momencie kontroli organowi podatkowemu. Oczywiście posiadanie takiego dowodu i możliwość okazania go organowi podatkowemu znacznie ułatwi sytuację świadczącego usługę. W przypadku usługobiorców prowadzących działalność gospodarczą poza terytorium WE świadczący usługę może uznać, iż taki usługobiorca jest podatnikiem: jeżeli uzyska od usługobiorcy zaświadczenie wydane przez właściwe organy podatkowe usługobiorcy, potwierdzające, że usługobiorca prowadzi działalność gospodarczą i uprawniające 5

6 go do otrzymania zwrotu VAT na mocy dyrektywy Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwo państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty; w przypadku gdy usługobiorca nie ma tego zaświadczenia jeżeli dysponuje numerem VAT lub podobnym numerem nadanym usługobiorcy przez państwo siedziby i służącym identyfikacji przedsiębiorców lub dowolnym innym dowodem potwierdzającym, że usługobiorca jest podatnikiem oraz jeżeli dokona w rozsądnym zakresie weryfikacji rzetelności przedstawionych przez usługobiorcę danych za pomocą zwykłych, handlowych środków bezpieczeństwa, takich jak środki dotyczące kontroli tożsamości lub płatności. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia UE, o ile usługodawca nie ma odmiennych informacji, może uznać, że usługobiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty ma status osoby niebędącej podatnikiem, jeżeli wykaże, że ten usługobiorca nie przekazał mu swojego indywidualnego numeru identyfikacyjnego VAT. Zmiana redakcyjna w związku z pojęciem siedziby działalności gospodarczej podatnika dotyczy również art. 28b ust. 2 uptu. W myśl tego przepisu w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności. Warto pamiętać, iż rozporządzenie UE zawiera wyjaśnienie pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika odnoszące się do tego przepisu. Definicja ta w rozporządzeniu UE zawarta jest w art. 11 ust. 1 i odnosi się do art. 44 dyrektywy 2006/112/WE, którego to odpowiednikiem jest art. 28b. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oznacza zatem dowolne miejsce inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Fakt posiadania numeru identyfikacyjnego VAT sam w sobie nie jest wystarczający, by uznać, że podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Unormowanie w rozporządzeniu UE kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jest dosyć istotne. Wcześniej definicja tego pojęcia była przedmiotem orzecznictwa ETS. W orzeczeniach pojawiała się myśl, iż o stałym miejscu prowadzenia działalności można mówić gdy w miejscu tym znajduje się na stałe zarówno personel, jak i urządzenia techniczne niezbędne do świadczenia usług (orzeczenia z dnia 4 lipca 1985 r. (168/84), z dnia 2 maja 1996 r. (C-231/94), z dnia 17 lipca 1997 r. (C-190/95). Jednak w praktyce nadal powstawały wątpliwości, kiedy należy uznać, iż podatnik ma stałe miejsce działalności gospodarczej. Przykładowo w interpretacji z dnia 28 sierpnia 2010 r. nr ILPP2/ /10-2/Jka Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, iż przedstawicielstwo jest stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Tym samym organ podatkowy wskazał, iż miejscem świadczenia usług, świadczonych na rzecz zagranicznych przedstawicielstw krajowej Spółki, jest terytorium kraju, na którym położone jest dane przedstawicielstwo. W konsekwencji spółka (krajowy podatnik) nie miała, zdaniem Dyrektora Izby, obowiązku rozliczać importu usług, ponieważ miejsce świadczenia usług znajdowało się zgodnie z art. 28b ust. 2 uptu poza granicami Polski (gdzie spółka posiadała przedstawicielstwa). Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 12 sierpnia 2010 r. nr IPPP3/ /10-6/IB odmiennie stwierdził, iż przedstawicielstwo nie może być uznane za stałe miejsce działalności gospodarczej. W uzasadnieniu interpretacji Dyrektor stwierdził, iż skoro przedstawicielstwo nie dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, które zostały wymienione w art. 5 uptu, to tym samym, jak wskazał Wniosko- 6

7 dawca, nie prowadzi działalności gospodarczej na terytorium tego kraju w rozumieniu ustawy o VAT. W związku z powyższym, zdaniem Izby, nie było możliwe określenie stałego miejsca prowadzenia działalności dla takiego podmiotu, który takowej działalności nie prowadzi. W obu przypadkach przedstawicielstwa były ustanowione do prowadzenia działalności marketingowej i reklamowej. Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia UE wystarczy, aby stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 28b ust. 2 uptu, charakteryzowało się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Przepis ten nie wskazuje na konieczność świadczenia usług z tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Dla określenia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy, na rzecz którego świadczona jest usługa, usługodawca analizuje charakter i zastosowanie świadczonej usługi. W przypadku gdy charakter i zastosowanie świadczonej usługi nie pozwalają usługodawcy określić stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, na rzecz którego świadczona jest usługa, określając to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, analizuje on w szczególności, czy umowa, zamówienie i numer identyfikacyjny VAT przyznany przez państwo członkowskie usługobiorcy i przekazany usługodawcy przez usługobiorcę wskazują stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jako miejsce odbioru usługi i czy stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest tożsame z podmiotem płacącym za usługę. W przypadku gdy nadal nie można określić stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy, na rzecz którego świadczona jest usługa, lub gdy usługi są świadczone na rzecz podatnika w ramach umowy obejmującej co najmniej jedną usługę wykorzystywaną w sposób nieidentyfikowalny i niewymierny, usługodawca ma prawo stwierdzić, że usługi są świadczone na rzecz miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej (art. 22 rozporządzenia UE). Zmiana została dokonana również w art. 28b ust. 4 uptu przez dodanie do treści przepisu słowa wyłącznie w związku z brzmieniem art. 19 akapit 3 rozporządzenia UE. Przepis ten stanowi, że w przypadku gdy jedna i ta sama usługa jest przeznaczona jednocześnie do użytku prywatnego podatnika, w tym jego personelu, jak i do celów związanych z działalnością gospodarczą podatnika, świadczenie tej usługi jest objęte wyłącznie art. 44 dyrektywy 2006/112/WE, pod warunkiem braku nadużyć. Zmiana ta ma zapewnić opodatkowanie usługi, nabytej jednocześnie do celów związanych z działalnością gospodarczą podatnika, jak również wykorzystywaną do celów osobistych, tylko w jednym miejscu. W przypadku zatem gdy usługa będzie przeznaczona zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i osobistych podatnika, zastosowanie znajdzie zasada wskazana w przepisie art. 28b ust. 1, 2 lub 3 uptu, natomiast gdy usługa będzie przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego usługobiorcy, w tym jego personelu, miejsce jej świadczenia będzie wyznaczała reguła zawarta w art. 28c uptu. Nowe brzmienie art. 28b ust. 4 uptu przedstawia się w sposób następujący: W przypadku świadczenia usług, które są przeznaczone wyłącznie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia, do określenia miejsca świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 28c uptu. Miejsce świadczenia usług na rzecz niepodatników (zmiana w art. 28c uptu) Przepis ten dotyczy zasady ustalania miejsca świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami i tutaj zmiana treści wiąże się z wprowadzeniem do uptu pojęcia siedziby działalności gospodarczej świadczącego usługę. Natomiast sama zasada ustalania miejsca świadczenia pozos- 7

8 tanie bez zmian i będzie to państwo świadczącego usługę z wyjątkami określonymi w przepisie. Art. 28c ust. 1 uptu po nowelizacji brzmi: Miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h 28n. Zasadę ustalania siedziby działalności gospodarczej podobnie jak w przypadku art. 28b ustala się według wskazówek zawartych w art. 10 rozporządzenia UE. Jeżeli usługa byłaby świadczona ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28c ust. 2 uptu). Na potrzeby stosowania tego przepisu pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy zdefiniowane zostało w art. 11 ust. 2 rozporządzenia UE. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w tym przypadku oznacza dowolne miejsce inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika, które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić mu świadczenie usług, które wykonuje. Zarówno art. 28b, jak i 28c odnoszą się również do miejsca, w którym nabywca lub odbiorca posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, jeżeli usługodawca lub usługobiorca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Rozporządzenie UE zawiera w art. 12 i 13 definicję stałego miejsca zamieszkania osoby fizycznej i zwykłego miejsca pobytu osoby fizycznej. Miejsce świadczenia usług transportowych (art. 28f ust. 1a) W art. 28f dodano ust. 1a w brzmieniu: Miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika: 1) posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości poza terytorium Unii Europejskiej, jest terytorium znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej; 2) posiadającego na terytorium państwa trzeciego siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium państwa trzeciego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości na terytorium kraju, jest terytorium kraju. Regulacja zawarta w art. 28f ust. 1a pkt 1 znajdowała się do końca czerwca w 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 73, poz. 392). Natomiast pkt 2 nowo wprowadzonego do art. 28f ust. 1a może budzić kontrowersje i zmienia, w opisanej w nim sytuacji, sposób ustalania miejsca świadczenia usługi transportu towarów. Przykład Krajowy podatnik wiezie towar z Krakowa do Gdańska na zlecenie kontrahenta mającego siedzibę działalności gospodarczej na Ukrainie. Ponieważ transport towaru jest dokonywany w całości na terytorium kraju i usługę nabywa podmiot posiadający na terytorium państwa trzeciego (poza UE) siedzibę działalności gospodarczej, miejsce świadczenia usługi będzie w Polsce. Oznacza to koniecz- 8

9 ność zastosowania stawki 23% do ww. usługi. Przed nowelizacją do omawianej sytuacji zastosowanie miałby art. 28b uptu i miejsce świadczenia byłoby na Ukrainie, a tym samym usługa nie podlegałaby opodatkowaniu w Polsce. Miejsce świadczenia usług turystycznych (art. 28n) W art. 28n uptu dodano ust. 3. Przepis ten dotyczy świadczenia usług turystyki opodatkowanej na zasadzie marży. Generalnie miejscem świadczenia tych usług jest państwo, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku gdy usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług turystyki jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. W dodanym ust. 3 wskazano waśnie na stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, jeżeli świadczący usługę turystyczną nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Kursy walut (art. 31a) Art. 31a uptu odnosi się do kursów walut stosowanych do podatku VAT. Zasady stosowania kursów walut pozostały bez zasadniczych zmian, natomiast do przepisu dodano ust. 4 dotyczący usług wstępu na imprezy masowe. W przypadku usług wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504 ze zm.) kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej mogą być przeliczane na złote zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów. Kursy walut stosowane na potrzeby obliczania wartości celnej można pobrać z internetowej strony Ministerstwa Finansów, zakładka Służba Celna. Zasadniczo jest on ogłaszany dla okresów miesięcznych. Zatem podatnik, sprzedając bilety wstępu w walucie obcej, np. euro, w danym okresie obowiązywania kursu celnego, może zastosować jednakowy kurs waluty do wszystkich tych transakcji. Koniecznie trzeba pamiętać, iż kurs celny stosujemy jedynie do usług wstępu na imprezy masowe. Odliczenie podatku naliczonego (art. 88) W ust. 3a w pkt 1 lit. a art. 88 uptu zrezygnowano z zakazu odliczania podatku naliczonego z faktur wystawionych przez podmiot nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących. Dotyczyło to w szczególności podatników, którzy otrzymali faktury od podmiotów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. Zmiana wynika z uwzględnienia przez ustawodawcę wyroku ETS z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-438/09 Dankowski. Trybunał wskazał, iż przepis ograniczający prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT w odniesieniu do wszelkich czynności dokonywanych przez podatnika, który nie dopełnił obowiązku zarejestrowania się dla celów podatku VAT, wykracza poza zakres dopuszczalny na mocy dyrektywy 112. Usługi elektroniczne świadczone przez podmioty spoza UE (art. 132 ust. 4) Przepis ten dotyczy podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Unii Europejskiej (w tym Polski) usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu (nieprowadzącym działalności gospodarczej). Podmioty te są obowiązane do zapłaty VAT na terenie Unii. Zmiana polega na modyfikacji zasad dotyczących zgłoszenia rejestracyjnego dla tych podmiotów dokonywanego w formie elektronicznej. Na skutek nowelizacji nastąpiło odejście od stosowania przy rejestracji dla celów VAT tych podmiotów bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na rzecz wyłącznego stosowania aplikacji infor- 9

10 matycznej udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Powyższa aplikacja była już stosowana przed nowelizacją, jako alternatywa do ww. podpisu na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2004 r. w sprawie innego sposobu dokonywania zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania VAT usług elektronicznych (Dz.U. Nr 224, poz. 2276). Z uwagi na przeniesienie do ustawy rozwiązań przewidzianych w ww. rozporządzeniu nastąpiło uchylenie ust. 8 w art. 132 zawierającego delegację do wydania przedmiotowego rozporządzenia. Transport okazjonalny (Rozdział 7a Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób) Do ustawy dodano nowy rozdział 7a (art. 134a 134c). Przepisy te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Dotyczą podmiotów świadczących wyłącznie usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, posiadających siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Zmiany te są konsekwencją wyroku ETS z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie C-311/09 (Komisja Europejska przeciwko Polsce). Nowe przepisy wprowadzają uproszczoną rejestrację i rozliczanie podatku przez podmioty zagraniczne świadczące na terytorium Polski okazjonalne przewozy drogowe osób pojazdami zarejestrowanymi za granicą. Uproszczenia w imporcie towarów Zmiany wynikające z ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców; zmiana dotyczy art. 33a, w którym dodano ust. 2a i 2b Art. 33a uptu dotyczy procedury opodatkowania importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej (nie płacąc VAT od importu w urzędzie celnym). Warunkiem zastosowania tej procedury jest m.in. przedstawienie w urzędzie celnym zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach oraz potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Zaktualizowany przepis pozwala na przedstawienie zamiast ww. zaświadczeń oświadczenia podatnika o tej samej treści. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Zmiany wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) Zmiany w art. 43 ust. 1 pkt 18, 18a i 19 Zmiany w tych przepisach wynikają z dostosowania uptu do pojęć przyjętych w ustawie o działalności leczniczej. Ponieważ ustawa ta wprowadza pojęcie podmiotu leczniczego, nastąpiła również zmiana w ustawie o VAT. Zmiana w uptu ma charakter porządkujący i nie zmienia zakresu zwolnień usług medycznych. 10

11 Istotne przepisy rozporządzenia UE Rozporządzenie UE zastępuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 288 z , str. 1). Uchylane rozporządzenie, podobnie jak obowiązujące od 1 lipca, dotyczyło wykonania przepisów dyrektywy w dziedzinie podatku od wartości dodanej (wówczas była to szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977). Część postanowień uchylanego rozporządzenia jest powielana w nowym (np. definicja kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego). Jednak nowe rozporządzenie jest o wiele obszerniejsze i zawiera więcej unormowań, które odnoszą się bezpośrednio do podatników. Ponieważ rozporządzenie UE obowiązuje bezpośrednio i ma być stosowane wprost w poszczególnych państwach UE, w tym w Polsce, warto przeanalizować kilka przepisów, które wydają się być szczególnie interesujące (część z nich została już omówiona przy okazji prezentowania zmian w uptu). Art. 8 W przypadku gdy podatnik jedynie montuje różne części maszyny dostarczone mu w całości przez nabywcę, transakcja taka stanowi świadczenie usług a nie dostawę towaru. Art. 25 Na użytek stosowania przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług uwzględnia się wyłącznie okoliczności występujące w momencie zajścia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego. Wszelkie późniejsze zmiany dotyczące wykorzystania otrzymanej usługi pozostają bez wpływu na ustalenie miejsce jej świadczenia, pod warunkiem braku nadużyć. Art. 31 Przepis ten dotyczy ustalania miejsca świadczenia usług pośredników, którzy działają w imieniu i na rzecz innych osób, polegających na pośrednictwie w świadczeniu usług zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub w sektorach o podobnej funkcji. Do tych usług nie stosujemy art. 28e uptu, który stanowi, iż miejscem świadczenia usługi związanej z nieruchomością jest państwo jej położenia. W tym przypadku stosujemy ogólne zasady ustalania miejsca świadczenia przewidziane w art. 28b uptu, jeżeli nabywca usługi jest podatnikiem, lub 28d uptu, jeżeli nabywca nie jest podatnikiem. Art. 38 W przepisie tym podana jest definicja środków transportu, o których mowa w art. 28j oraz art. 28l pkt 7 uptu. Przykładowo środki transportu wymienione w tych przepisach zgodnie z treścią art. 38 rozporządzenia UE obejmują przyczepy i naczepy, ale nie są nimi pojazdy trwale unieruchomione ani kontenery. Art. 39 Art. 28j uptu odnosi się do usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu. W tym przypadku miejscem świadczenia jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy. Przepis ten stosuje się, jeżeli ciągłe posiadanie środka transportu lub korzystanie z niego przez najemcę trwa przez okres nieprzekraczający 30 dni, a w przypadku jednostek pływających przez okres nieprzekraczający 90 dni. W art. 39 rozporządzenia UE zdefiniowano, iż czas ciągłego posiadania lub użytkowania środka transportu, który jest przedmiotem wynajmu, jest określany na podstawie umowy zawartej przez strony. 11

12 Umowa jest podstawą domniemania, które można obalić w razie jakichkolwiek przesłanek wynikających ze stanu faktycznego lub prawnego, pozwalających na ustalenie faktycznego czasu ciągłego posiadania lub użytkowania środka transportu. Spowodowane siłą wyższą przekroczenie przewidzianego w umowie czasu wynajmu nie ma wpływu na określenie czasu ciągłego posiadania lub użytkowania środka transportu. W przypadku gdy wynajem tego samego środka transportu jest objęty następującymi po sobie umowami zawartymi między tymi samymi stronami, czas wynajmu odpowiada okresowi ciągłego posiadania lub użytkowania tego środka transportu na podstawie wszystkich umów. Umowa i jej przedłużenie stanowią następujące po sobie umowy. Okresy obowiązywania umowy lub umów krótkoterminowego wynajmu, które poprzedzają umowę uznaną za długoterminową, nie są jednak kwestionowane, o ile nie wystąpiły nadużycia. O ile nie wystąpiły nadużycia, następujące po sobie umowy między tymi samymi stronami dotyczące różnych środków transportu nie są uważane za następujące po sobie umowy. Art. 40 Ten przepis również dotyczy art. 28j uptu. Miejscem, w którym środek transportu jest faktycznie oddany do dyspozycji najemcy, o którym mowa w art. 28j uptu, jest miejsce, w którym najemca lub osoba trzecia działająca w jego imieniu przejmuje nad nim fizyczne posiadanie. Art. 43 Przepis wyjaśnia, iż obniżona stawka dotycząca zakwaterowania, o którym mowa w pkt 12 załącznika III do dyrektywy 2006/112/WE (w uptu 8% poz. 163 załącznika nr 3 do uptu), obejmuje wynajem namiotów, przyczep turystycznych lub pojazdów kempingowych, które są instalowane na polach kempingowych i wykorzystywane jako zakwaterowanie. Art. 44 Definicja usług kształcenia zawodowego może być pomocna przy określaniu zakresu zwolnienia z VAT usług szkoleniowych określonego w art. 43 ust. 1 pkt 29 uptu i 13 ust. 1 pkt 20 ruptu. Przepis rozporządzenia UE wyjaśnia, iż usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia. Art. 52 Jeżeli państwo członkowskie importu wprowadza elektroniczny system umożliwiający wypełnianie formalności celnych, termin dokument importowy w art. 178 lit. e) dyrektywy 2006/112/WE obejmuje elektroniczne wersje tych dokumentów, pod warunkiem że pozwalają one na przeprowadzenie kontroli wykonania prawa do odliczenia. Przepis ten dotyczy elektronicznych potwierdzeń importu towarów. Przy papierowych zgłoszeniach celnych otrzymujemy kartę 8 SAD, która jest podstawą do odliczenia VAT. Przy zgłoszeniach elektronicznych odpowiednikiem poświadczonej przez urząd celny karty 8 SAD jest poświadczone zgłoszenia celnego (tzw. PZC). Art. 52 rozporządzenia UE wyjaśnia, iż elektroniczne poświadczenie zgłoszenia celnego jest podstawą do odliczenia VAT od importu towarów, pod warunkiem że pozwala ono na przeprowadzenie kontroli wykonania prawa do odliczenia. Art. 55 W przypadku transakcji, o których mowa w art. 262 dyrektywy 2006/112/WE, podatnicy, którym zgodnie z art. 214 tej dyrektywy został nadany indywidualny numer identyfikacyjny VAT, i osoby prawne niebędące podatnikami zidentyfikowane do celów VAT są zobowiązane przekazać w przy- 12

13 padku gdy działają w charakterze podatników swój numer identyfikacyjny VAT podmiotom dokonującym na ich rzecz dostaw towarów lub świadczenia usług, niezwłocznie po jego uzyskaniu. Przepis ten nakłada obowiązek przekazywania kontrahentom numerów VAT (NIP) w przypadku WNT, WDT oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca, wykazywanych w informacji podsumowującej. Obowiązek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 10 uptu. Jeżeli są zarejestrowani dla WDT, mogą podać sprzedawcy numer NIP w celu rezygnacji ze zwolnienia z WNT, ale nie muszą tego czynić. Istotne zmiany w aktach prawnych wykonawczych wydanych przez Ministra Finansów w związku z nowelizacją uptu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 136, poz. 798) Rozporządzeniem tym znowelizowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392), dalej ruptu. Nowelizacja rozporządzenia weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r. Zmiana w 11 ruptu Przepis ten dotyczy stawki 0% dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz instytucji międzynarodowych (tj. instytucje lub organy Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe, siły zbrojne NATO, misje dyplomatyczne i konsularne). Nowelizacja łagodzi warunki stosowania stawki preferencyjnej. Przede wszystkim ww. podmioty nie muszą przekazywać przed dokonaniem nabycia towarów lub wykonaniem usługi dokonującemu dostawy towarów lub usługodawcy świadectwa zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego. Według znowelizowanego przepisu podmioty te są obowiązane posiadać takie świadectwo. Zmiana w 13 ruptu Przepis ten dotyczy zwolnień z podatku VAT. Do 13 dodano zwolnienie dla usług ściśle związanych z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 uptu ( 13 ust. 1 pkt 26 ruptu). Przepis ten może być stosowany wstecz od 1 stycznia 2011 r. Zwolnienie to stosuje się do usług ściśle związanych z usługami podstawowymi (w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 uptu) dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe ( 13 ust. 8 uptu). Kolejne zwolnienie dodano do 13 ust. 1 w pkt 27 ruptu. Zwolnienie to dotyczy usług, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w: 1) spółkach, 2) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi. Zwolnienie to nie ma zastosowania do usług, których przedmiotem są udziały odzwierciedlające: 1) tytuł prawny do towarów; 2) tytuł własności nieruchomości; 3) prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości; 4) udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części. Natomiast zwolnienie stosujemy również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt

14 Przepis 13 ust. 1 pkt 27 ruptu stanowi dostosowanie naszego prawa do dyrektywy 112 w zakresie zwolnień podatkowych. Omawiane zwolnienie wynika z art. 135 ust. 1 lit. f dyrektywy 112, który z pewnymi wyjątkami zwalnia z VAT transakcje, łącznie z pośrednictwem, jednakże z wyłączeniem przechowywania i zarządzania, których przedmiotem są akcje, udziały w spółkach lub związkach, obligacje i inne papiery wartościowe. Z uchyleniem od 1 stycznia 2011 r. załącznika nr 4 do uptu, który obejmował zwolnieniem ww. usługi nasze prawo nie było w pełni dostosowane do ustawodawstwa unijnego. W związku z powyższym w rozporządzeniu MF również wskazał, iż powyższe zwolnienie może być stosowane od 1 stycznia 2011 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego (Dz.U. Nr 136, poz. 796) Zmiany łączą się z wprowadzeniem pojęcia siedziby działalności gospodarczej i nie mają charakteru merytorycznego. Nadal podmiot posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu w Polsce, nie musi ustanawiać przedstawiciela podatkowego w Polsce. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 136, poz. 800) Nowy wzór zgłoszenia (VAT-R) został oparty na dotychczasowym wzorze zgłoszenia rejestracyjnego określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 55, poz. 539 ze zm.). Ostatnio rozporządzenie to było nowelizowane rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 44, poz. 229). W nowym druku zgłoszenia VAT-R nie ma zasadniczych zmian i wynikają one przede wszystkim z wprowadzenia pojęcia siedziby działalności gospodarczej oraz ułatwień, np. dotyczących dokonania oświadczenia o zamiarze wyboru opodatkowania WNT zgodnie z art. 10 ust. 6 uptu. Obecnie samo zaznaczenie w części C.3. w poz. 60 kwadratu jest równoznaczne ze złożeniem takiego oświadczenia. Zgodnie z przepisem przejściowym rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2012 r. może być stosowany wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Przepis ten nie dotyczy podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Rozporządzenie nowelizujące (i nowy wzór VAT-R) weszły w życie z dniem 1 lipca 2011 r. Aktualna na dzień 1 lipca 2011 r. wersja VAT-R ma nr (11). 14

15 Część II. Aktualizacja haseł omówionych w książce Magazyn konsygnacyjny Hasło 1l, s wers od góry: wyrażenia.siedziba, stałe miejsce zamieszkania.. W miejsce powyższych wyrażeń od 1 lipca pojawia się w uptu pojęcie siedziby działalności gospodarczej. Zmiana ta została omówiona w komentarzu do zmian od 1 lipca i ma charakter formalny. W Leksykonie w miejscach, gdzie jest odniesienie łącznie do...siedziba i stałe miejsce zamieszkania... należy przez to rozumieć siedzibę działalności gospodarczej, o której jest mowa w znowelizowanej uptu. Nieodpłatne wydania towarów Hasło 1o, s. 64 Od 1 kwietnia 2011 r. uległ zmianie art. 7 ust. 2 uptu. Przepis ten dotyczy opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów. Od 1 kwietnia usunięto z niego zapis, który generalnie mówił, iż nieodpłatne wydanie podlega opodatkowaniu jeżeli jest dokonane na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Od chwili nowelizacji art. 7 ust. 2 uptu wskazuje, iż czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT (dostawą) jest przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 2) wszelkie inne darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Zatem orzeczenie sądu administracyjnego powołane w tej odpowiedzi, z którego wynika, iż art. 7 ust. 2 uptu nie stosuje się do wydania towarów na cele wiążące się z przedsiębiorstwem, stracił aktualność po zmianie przepisów od dnia 1 kwietnia 2011 r. Obecnie wydania towarów (darowizny określone w art. 7 ust. 2 pkt 2 uptu) podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały dokonane na cele związane czy niezwiązane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Natomiast nieodpłatne wydanie towarów polegające na ich zużyciu (art. 7 ust. 2 pkt 1 uptu) jest dostawą towarów, o ile zużycie nie wiąże się z prowadzonym przedsiębiorstwem. W tym zakresie przepis z dniem 1 kwietnia 2011 r. nie uległ zasadniczej zmianie. Interpretacje podatkowe wydawane na podstawie stanu prawnego przed nowelizacją wskazywały, iż zużycie towaru na cele działalności gospodarczej nie podlegało opodatkowaniu VAT, np. zużycie artykułów żywnościowych na spotkaniach z kontrahentami. Przykładem interpretacji w tym zakresie mogą być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 lipca 2010 r. nr ITPP2/ b/10/EŁ oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 kwietnia 2011 r. nr ILPP2/ /11-2/EN. Interpretacje te pozostają aktualne również w obecnym stanie prawnym. Pozostałe warunki opodatkowania nieodpłatnych wydań pozostały bez zasadniczych zmian, tj.: jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, jeżeli nie są to towary wymienione w art. 7 ust. 3 uptu, tj. prezenty o małej wartości, próbki lub drukowane materiały reklamowe i informacyjne. Powyższa uwaga dotyczy wszystkich opisywanych w Leksykonie przypadków, w których powoływany jest art. 7 ust. 2 uptu. 15

16 Opodatkowanie VAT czynności wykonywanych przez zrzeszenie taksówkarzy Hasło 2g, s. 106 Z dniem 1 stycznia 2011 r. został wykreślony z ustawy załącznik nr 4 do uptu i w związku z tym przestało obowiązywać zwolnienie dla usług świadczonych przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe) PKWiU 91. Obecnie zwolnienie to w bardzo okrojonej postaci funkcjonuje w art. 43 ust. 1 pkt 21 uptu. Zasady opodatkowania usług międzynarodowego transportu drogowego Hasło 2o, s. 124 Zagadnienie dotyczące opodatkowania świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób są uregulowane obecnie w rozdziale 7a uptu (art. 134a 134c). Przepisy te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Procedura ta dotyczy podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczą te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadają stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu na terytorium innego kraju UE. Nowe przepisy przewidują możliwość skorzystania z uproszczonej rejestracji w zakresie identyfikacji podatkowej dla celów podatku VAT oraz uproszczonego rozliczania podatku w odniesieniu do świadczonych przez nich wskazanych wyżej usług. Warunkiem skorzystania z tej procedury jest niekorzystanie przez tych podatników z możliwości odliczenia podatku naliczonego, otrzymania zwrotu podatku lub zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy (art. 134a ust. 1 ustawy). W celu skorzystania z uproszczonej procedury podatnik powinien złożyć zgłoszenie do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście drogą elektroniczną za pomocą aplikacji informatycznej. Aplikacja będzie udostępniona na stronach internetowych MF. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nada takiemu podatnikowi numer NIP na potrzeby wykonywanych przez niego usług na terytorium kraju i potwierdzi jego zidentyfikowanie jako podatnika VAT przewozy okazjonalne (art. 134a ust. 2 4 uptu). Tak zidentyfikowany podatnik będzie obowiązany drogą elektroniczną składać do Drugiego Urzędu Skarbowego deklaracje podatkowe i wpłacać podatek za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Procedura ta nie dotyczy podatników z państw trzecich. Usługi wykonywane przez te podmioty są generalnie zwolnione z VAT na mocy 13 ust. 1 pkt 21 ruptu. Pojęcie eksport towarów Hasło 4, s. 129 Od 1 lipca znowelizowano definicję eksportu towarów określoną w art. 2 pkt 8 uptu. Zmiana ta ma jednak charakter formalny. Pojęcie nieodpłatne świadczenie usług Hasło 7, s. 174 Po nowelizacji art. 8 ust. 2 uptu od 1 kwietnia 2011 r. nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu VAT (uznaje się je za odpłatne świadczenie usług), jeżeli jest to: 1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów; 16

17 2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. W praktyce zmiana dotyczy sytuacji opisanej w art. 8 ust. 2 pkt 2 uptu, w której to nieodpłatne świadczenie ma podlegać opodatkowaniu, nawet jeżeli podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu towarów i usług związanych z tym nieodpłatnym świadczeniem. Przed nowelizacją generalnie nieodpłatne świadczenia usług podlegały opodatkowaniu, jeżeli świadczącemu przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu towarów i usług związanych z nieodpłatnym świadczeniem. Kto i kiedy płaci VAT od usług świadczonych przez internet? Hasło 7d, s. 178 Od 1 lipca 2011 r. rozporządzenie Rady WE nr 1777/2005 zastąpiono rozporządzeniem wykonawczym Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23 marca 2011, s. 1), zwanym dalej rozporządzeniem UE. Rozporządzenie to również definiuje usługi elektroniczne (art. 7). Po zmianach uptu od 1 stycznia 2010 r. kwestię opodatkowania usług elektronicznych świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami z państw trzecich normuje art. 28l pkt 10. Wskazuje on na miejsce świadczenia w państwie nabywcy usługi. W przypadku świadczenia tych usług elektronicznych na rzecz podatników zastosowanie znajdzie reguła z art. 28b uptu. Natomiast jeżeli usługi elektroniczne są świadczone na rzecz niepodatników, ale z innego państwa UE, miejsce świadczenia ustalamy zgodnie z art. 28c uptu. Czy po dniu 1 lipca 2006 r. montaż towarów to usługa czy dostawa? Hasło 7e, s. 179 Obecnie jest to art. 8 rozporządzenia UE. Zakres przedmiotowy pojęcia usługi pośrednictwa opodatkowanych na zasadach przewidzianych dla tzw. usług niematerialnych Hasło 7f, s. 180 Obecnie wyjaśnienie dotyczące usług pośredników znajduje się w art. 30 i 31 rozporządzenia UE. Przyczepa jako środek transportu w rozumieniu przepisów o VAT Hasło 7h, s. 181 Od 1 stycznia 2010 r. miejsce świadczenia usług krótkotrwałego najmu środków transportu opisane jest w art. 28j uptu. Miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy. Przez krótkoterminowy wynajem środków transportu rozumie się ciągłe posiadanie środka transportu lub korzystanie z niego przez okres nieprzekraczający 30 dni, a w przypadku jednostek pływających przez okres nieprzekraczający 90 dni. Natomiast jeżeli najem środków transportu jest inny niż krótkotrwały, zastosowanie znajdują reguły z art. 28b lub 28c uptu. Wyjaśnienia dotyczące pojęć środków transportu i krótkotrwałego najmu znajdziemy w art rozporządzenia UE. 17

18 Czy przy umowie leasingu kwota ubezpieczenia samochodu musi zawsze stanowić element opłaty leasingowej? Hasło, 7ł, s. 188 Obecnie uchwała siedmiu sędziów NSA z r. nr I FPS 3/10 stwierdza, iż podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Uchwała odnosi się również do odpowiedzi nr 12 na s Jak należy opodatkować sprzedaż gruntów rolnych, gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego? Hasło 8i, s. 216 W uchwale 7 sędziów z dnia 7 stycznia 2011 r. sygn. I FPS 8/10 stwierdzono, iż w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla klasyfikacji terenu niezabudowanego wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków, a nie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uchwała ta dotyczy stosowania zwolnienia z VAT dla sprzedaży gruntów określonego w art. 43 ust. 1 pkt 9 uptu. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów wyłączenia Hasło 10, s. 258 W książce zacytowano art. 83 uptu w brzmieniu sprzed nowelizacji obowiązującej od 1 kwietnia 2011 r. Aktualnie stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw: 1) dostaw armatorom morskim: a) pełnomorskich liniowców pasażerskich, pełnomorskich statków wycieczkowych i tym podobnych jednostek pływających do przewozu osób; pełnomorskich promów wszelkiego typu (PKWiU ex ), b) pełnomorskich tankowców do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów oraz gazów skroplonych (PKWiU ex ), c) pełnomorskich chłodniowców, z wyłączeniem tankowców (PKWiU ex ), d) pozostałych statków pełnomorskich do przewozu ładunków suchych (stałych), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU ex ), e) pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz pełnomorskich pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (PKWiU ex ), f) pchaczy pełnomorskich (PKWiU ex ), g) statków szkolnych i badawczych rybołówstwa morskiego oraz statków ratowniczych morskich (PKWiU ex ); 2) dostaw części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia tych środków, z wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu; 3) dostaw środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym; 4) dostaw towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków: a) używanych do żeglugi na pełnym morzu oraz przewożących pasażerów za opłatą lub używanych dla celów gospodarczych, przemysłowych lub do połowów, b) używanych do ratownictwa lub do udzielania pomocy na morzu, lub do połowów przybrzeżnych, z wyłączeniem dostaw prowiantu na pokład statków do połowów przybrzeżnych, c) marynarki wojennej, wypływających z kraju do zagranicznych portów i przystani; 5) dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym; 18

19 6) usług polegających na wykonywaniu czynności bezpośrednio związanych z organizacją eksportu towarów, a w szczególności wystawianiu dokumentów spedytorskich, konosamentów i załatwianiu formalności celnych; 7) usług związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 29 ust. 15, z wyjątkiem usług: a) w zakresie ubezpieczenia towarów, b) dotyczących importu towarów zwolnionych od podatku; 8) usług związanych bezpośrednio z eksportem towarów: a) dotyczących towarów eksportowanych polegających na ich pakowaniu, przewozie do miejsc formowania przesyłek zbiorowych, składowaniu, przeładunku, ważeniu, kontrolowaniu i nadzorowaniu bezpieczeństwa przewozu, b) świadczonych na podstawie umowy maklerskiej, agencyjnej, zlecenia i pośrednictwa, dotyczących towarów eksportowanych; 9) dostaw towarów do wolnych obszarów celnych: a) ustanowionych na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego, przeznaczonych do odprzedaży podróżnym, b) przeznaczonych do wywozu dla odbiorcy poza terytorium Unii Europejskiej i objętych procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych, w tym także w celu ich kompletacji, pakowania lub formowania przesyłek zbiorowych; 10) dostaw towarów nabywanych przez podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego, niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, jeżeli towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia na terytorium kraju, a następnie do wywozu z terytorium Unii Europejskiej, w przypadku gdy podatnik: a) przekaże nabyty przez podmiot towar podatnikowi, który dokonuje przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia tego towaru, b) posiada dowód, że należność za towar została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem; 11) dostaw sprzętu komputerowego: a) dla placówek oświatowych, b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust Rozliczenia z VAT przez podmiot zagraniczny Hasło 4b, s. 354 Od 1 lipca kwestie dotyczące ustalania statusu stałego miejsca prowadzonej działalności" w Polsce przez podmioty mające siedzibę działalności w innym państwie zostały unormowane w art. 53 i 54 rozporządzenia UE. Przepisy te zostały omówione przy komentarzu do zmian w art. 17 uptu. Przypadki gdy importerzy usług stają się podatnikami VAT Hasło 11, s. 362 Pytanie odnosi się do sytuacji omówionej w art. 17 ust. 1 pkt 4, która była przedmiotem komentarza do zmian od 1 lipca 2011 r. Czy gdy przedstawicielstwa handlowe polskiego podatnika VAT, działające na obszarze tzw. państw trzecich, nabywają w tych krajach usługi, dochodzi do importu? Hasło 11c, s. 365 Pytanie odnosi się do sytuacji omówionej w art. 17 ust. 1 pkt 4, która była przedmiotem komentarza do zmian od 1 lipca 2011 r. 19

20 Miejsce powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług Hasło 11, s. 408 i Hasło 25 s. 439 Generalnie od 1 stycznia 2010 r. nastąpiła nowelizacja przepisów uptu odnośnie zasad ustalania miejsca świadczenia usług. Obecnie są one unormowane w art. 28b 28o uptu oraz w 4 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 73, poz. 392), dalej ruptu. Ponadto przepisy te uległy nowelizacji z dniem 1 lipca 2011 r. Generalnie przy usługach świadczonych na rzecz podatników miejsce świadczenia przypisuje się do państwa, w którym nabywca posiada siedzibę działalności gospodarczej albo stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest państwem świadczenia usługi, jeżeli znajduje się w innym miejscu niż siedziba działalności gospodarczej nabywcy, a usługa jest świadczona dla stałego miejsca prowadzenia działalności podatnika (nabywcy). W przypadku gdy usługobiorca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Powyższe reguły wynikają z art. 28b uptu. Wyjątkami od reguły określonej w art. 28b są: 1) usługi związane z nieruchomościami miejscem świadczenia usług jest miejsce (państwo) położenia nieruchomości (art. 28e uptu); 2) transport pasażerów miejsce świadczenia usług jest tam, gdzie odbywa się transport (art. 28f uptu). Uwaga: Przy transporcie międzynarodowym osób świadczonym środkami transportu morskiego lub lotniczego miejscem świadczenia usługi jest Polska ( 4 ruptu); 3) usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usługi pomocnicze związane z usługami wstępu na te imprezy miejsce świadczenia jest tam gdzie imprezy faktycznie się odbywają (art. 28g ust. 1 uptu); 4) usługi restauracyjne i catering miejsce świadczenia jest tam, gdzie usługi są faktycznie wykonywane. W przypadku gdy usługi restauracyjne i cateringowe są wykonywane na pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów podczas części transportu pasażerów wykonanej na terytorium Wspólnoty Europejskiej, miejscem świadczenia usług jest miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów (art. 28i uptu); 5) krótkoterminowy wynajem środków transportu miejsce świadczenia jest tam, gdzie środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy (art. 28j uptu); 6) usługi turystyki opodatkowane na zasadzie marży miejsce świadczenia jest tam, gdzie świadczący usługę ma siedzibę działalności gospodarczej. W przypadku gdy usługi turystyki są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności. Gdyby świadczący usługę turystyczną nie posiadał siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia jest stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28n uptu); 7) przy transporcie towarów na rzecz podatnika krajowego dokonywanym w całości poza terytorium UE miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium UE. Jeżeli usługa transportu towarów dokonywana jest w całości w Polsce na zlecenie kontrahenta z państwa trzeciego, miejsce świadczenia usługi znajduje się w Polsce. Zasdy te wynikają z art. 28f dodanego od 1 lipca 2011 r. (patrz omówienie zmian w przepisach). Reguła dotycząca miejsca świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami wskazana jest w art. 28c uptu. W tym przypadku miejscem świadczenia usług jest to państwo, w którym świadczący usługę posiada siedzibę działalności gospodarczej. 20

DODATEK AKTUALIZACYJNY. Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych

DODATEK AKTUALIZACYJNY. Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych DODATEK AKTUALIZACYJNY do książki: JBK712 Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych Stan prawny: 1 lipca 2011 r. Autor: Grzegorz Tomala Analiza aktualnych przepisów prawa Wstęp Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania W jaki sposób ustalić miejsce świadczenia usług, jak postąpić z rozliczeniami w podatku VAT, gdy nabywca korzysta z samochodu np. przez 7 tygodni (przekracza ustawowy termin 30 dni)? Spółka GAMMA prowadzi

Bardziej szczegółowo

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. Dorota Pokrop i Roman Namysłowski, Ernst & Young Świadczenia nieodpłatne Świadczenia nieodpłatne - towary Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r.

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 134 7907 Poz. 780 780 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-871/15-2/WH Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA RAMOWA dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług przez podatników świadczących usługi oraz nabywających usługi będące importem usług (wersja skrócona) Opracował

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2011 r. Druk nr 1244 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

NAJWAśNIEJSZE ZMIANY W VAT OD DNIA 1 LIPCA 2011 R.

NAJWAśNIEJSZE ZMIANY W VAT OD DNIA 1 LIPCA 2011 R. NAJWAśNIEJSZE ZMIANY W VAT OD DNIA 1 LIPCA 2011 R. W dniu 9 czerwca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

W art. 10 ustawy proponuje się zmianę brzmienia ust. 6 i 7 ustawy (art. 1 pkt 2 projektu ustawy), która umożliwia m.in. prawidłową implementację art.

W art. 10 ustawy proponuje się zmianę brzmienia ust. 6 i 7 ustawy (art. 1 pkt 2 projektu ustawy), która umożliwia m.in. prawidłową implementację art. UZASADNIENIE Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwana dalej ustawą VAT, regulująca kwestie związane z opodatkowaniem podatkiem od towarów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1)

USTAWA z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 października 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 195, poz. 1504. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE I. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE Transakcje łańcuchowe są rodzajem transakcji zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r.

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r. Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r. Przepis Czego dotyczy zmiana? Przed zmianami Po zmianach od 01.04.2013 Art. 2 pkt 7 Definicja importu Literalne brzmienie wskazywało, że import towarów miał

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4201 Warszawa, 19 maja 2011 r.

Druk nr 4201 Warszawa, 19 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-50-11 Druk nr 4201 Warszawa, 19 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II

Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II Złoto inwestycyjne Obrót złotem inwestycyjnym stanowi w kwestii VAT szczególną procedurę opodatkowania zgodnie z obowiązującymi dyrektywami

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 miejsce ich budowy,

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor merytoryczny: Anita Jackiewicz DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług transportu pasażerów i zastosowanie 0% stawki podatku.

Obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu usług transportu pasażerów i zastosowanie 0% stawki podatku. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2010.11.16 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Czym jest deklaracja VAT-R?

Czym jest deklaracja VAT-R? Czym jest deklaracja VAT-R? VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie.

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. Otrzymanie przez podatnika będącego beneficjentem dotacji z funduszy unijnych może mieć dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami

Bardziej szczegółowo

VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym

VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym Wewnątrzwspólnotowa usługa towarów to usługa polegająca na transportowaniu towaru, której rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium dwóch różnych państw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 201019 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo w turystyce

Pośrednictwo w turystyce Pośrednictwo w turystyce Justyna Zając-Wysocka radca prawny, doradca podatkowy 11664 Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Księgowe czwartki w SIT Zasady ogólne -opodatkowanie transakcji zagranicznych miejsce dokonania dostawy towarów Determinuje

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym.

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L nr 44/11 z dnia 20 lutego 2008 r., opublikowana została dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dolnośląski Urząd Skarbowy Data 2006.02.02 Rodzaj dokumentu postanowienie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności - jak wypełnić VAT-R? Formularz VAT-R służy do rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących C 81 E/156 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2011 Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania * P7_TA(2010)0092 Rezolucja legislacyjna Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r. Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1171 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Dział I. Przepisy ogólne Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Art. 2 [Słowniczek pojęć] Art. 2a [Mosty graniczne i wspólne odcinki dróg] Art. 3 [Właściwość miejscowa organów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA dotycząca dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług transportu osób i towarów na terenie kraju, transportu wewnątrzwspólnotowego, a

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Spis treści Wykaz skrótów Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Wprowadzenie do niemieckiego prawa o podatku od towarów i usług (podatku obrotowego) 1. Rys historyczny 2.

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów

Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów Miejsce opodatkowania w VAT Wykład V Wykład VI Wybrane przypadki i problemy VAT zajęcia warsztatowo-wykładowe Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów 2011-12-08 1 Przepisy wykonawcze Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Co powinno być na fakturze? Gdynia, 10 lutego 2014 WYGL D FAKTURY Brak przepisów określających formę faktury; Brak określenia kolejności poszczególnych elementów faktury;

Bardziej szczegółowo

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy 1/30 II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy Opracowali: Katarzyna Dyrcz Tomasz Łanowy Wrocław, 2014 2/30 Plan prezentacji Przypomnienie Zakres opodatkowania Podatnicy i płatnicy Bibliografia

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Faktury te nie stanowią potwierdzenia dostawy towarów lub wykonania usługi.

Faktury te nie stanowią potwierdzenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Faktury te nie stanowią potwierdzenia dostawy towarów lub wykonania usługi. Charakterystyczną cechą tego rodzaju faktur jest brak odbiorcy faktury. Zasadnicza różnica pomiędzy zwykłą fakturą VAT a fakturą

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. (druk nr 695)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. (druk nr 695) Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 695) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy jest implementacja

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Transakcje zagraniczne dotyczące towarów ustawa o VAT rozróżnia jako: 1. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), 2. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), 3. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju,

Bardziej szczegółowo

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania pre-współczynnika w zakresie odliczania VAT od wydatków o charakterze mieszanym, czyli

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie usługi turystyki medycznej

Opodatkowanie usługi turystyki medycznej Opodatkowanie usługi turystyki medycznej Pismo z dnia 14 lutego 2012 r, sygn. IPPP2/443-1243/11-6/IG, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Usługa w zakresie opieki medycznej nabyta przez podatnika we własnym

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT - projektowane zmiany na rok 2013. Faktura w świetle obowiązujących przepisów prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania.

Podatek VAT - projektowane zmiany na rok 2013. Faktura w świetle obowiązujących przepisów prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania. Podatek VAT - projektowane zmiany na rok 2013. Faktura w świetle obowiązujących przepisów prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania. Terminy szkolenia 3-5 październik 2012r., Warszawa -

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2007.12.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 728913 Temat: Nowelizacja ustawy VAT - 2014 - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 1.01.2014 roku oraz projektowane zmiany przepisów od 1.10.2013 (uchwalone

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur Zasady wystawiania faktur Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia

Bardziej szczegółowo

Więcej porad dla firm transportowych znajdziesz w "Poradniku Przewoźnika" Zamów poradnik na bezpłatny 14-dniowy test. www.firmatransportowa.

Więcej porad dla firm transportowych znajdziesz w Poradniku Przewoźnika Zamów poradnik na bezpłatny 14-dniowy test. www.firmatransportowa. Spis treści 01 Rozdział 1... 1 Rozdział 2 Obowiązek podatkowy... 9 Rozdział 3 Transport drogowy towarów... 16 Transport krajowy... 16 Transport wewnątrzwspólnotowy... 17 Transport międzynarodowy... 31

Bardziej szczegółowo

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG od 01 lipca 2011 Dostosowanie niektórych przepisów ustawy VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY ZMIANY VAT ( ) II część

SAMOCHODY ZMIANY VAT ( ) II część SAMOCHODY ZMIANY VAT (1.4.2014) II część Sprzedaż pojazdów (używanych) Zwalnia się od podatku: ( ) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Z Nami importujesz bez VAT-u

Z Nami importujesz bez VAT-u Biuro Spedycji TAR-SPED Jan Oleksy ul. Przemysłowa 27 33-100 Tarnów PLAEOF350000110030 Tel.14 6298001, faks:14 6298017 e-mail: biuro@tar-sped.com.pl Z Nami importujesz bez VAT-u Pragniemy Państwu zaoferować

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

VAT. e-poradnik. po zmianach

VAT. e-poradnik. po zmianach e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki VAT po zmianach Sprzedaż gruntu bez podatku VAT Rozliczenie VATu od importu Pomoc dzieciom z ubogich rodzin zwolniona z VAT Odsetki od zaniżonej wartości towaru

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo