RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT tauron.pl

2 LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY SZANOWNI PAŃSTWO, przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Z Roczny Grupy TAURON, w którym prezentujemy wyniki finansowe i najważniejsze wydarzenia r. Ubiegły rok obfitował w wydarzenia istotne zarówno dla całego rynku, jak i dotyczące bezpośrednio Grupy TAURON. W r. mieliśmy do czynienia z niesprzyjającą sytuacją rynkową w sektorze energetycznym. Odzwierciedla to spadek produkcji energii elektrycznej w Polsce o 3,7 proc., przy czym w przypadku źródeł wytwórczych opartych o węgiel kamienny spadek produkcji przekroczył 5 proc. Niezadowalający był również poziom krajowego zużycia energii, które wzrosło zaledwie o,5 proc. Miniony rok przyniósł jednak znaczącą poprawę w zakresie rynkowych cen energii, które ustabilizowały się na poziomie ok. 18 zł/mwh. Niezależnie od sytuacji rynkowej Grupa TAURON wypracowała solidne wyniki finansowe, konsekwentnie realizując założenia strategii korporacyjnej. W ubiegłym roku przychody Grupy wyniosły 18,4 mld zł, a EBITDA osiągnęła poziom 3,6 mld zł i była porównywalna do osiągniętej w 213 r. Na uwagę zasługuje wzrost marży EBITDA do ok. 2 proc. Kluczowe znaczenie miały obszary Dystrybucja i Sprzedaż, które łącznie wygenerowały 76 proc. EBITDA Grupy. Do istotnych zdarzeń pozytywnie wpływających na osiągnięte wyniki należy w szczególności zaliczyć przychody z tytułu Operacyjnej Rezerwy Mocy, oszczędności związane z realizowanym programem poprawy efektywności oraz minimalne koszty dotyczące emisji CO 2. Z drugiej strony, wynik finansowy obniżyło między innymi przywrócenie obowiązku umarzania czerwonych i żółtych certyfikatów, niższe wolumeny i ceny sprzedaży energii oraz zdarzenia jednorazowe. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w r. blisko 1,2 mld zł i był o 9,7 proc. niższy niż rok wcześniej. Chciałbym podkreślić, że spółka konsekwentnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W r. przeznaczyliśmy na wypłatę dywidendy 333 mln zł, co odpowiada 25 proc. zysku Grupy osiągniętego w 213 r. Mając na uwadze zmienną sytuację rynkową, w czerwcu r. dokonaliśmy aktualizacji strategii korporacyjnej. Jej fundamenty pozostają niezmienne, dostosowaliśmy natomiast założenia strategii do polityki energetycznej Unii Europejskiej i ambitnych celów dotyczących emisji CO 2, która w dużym stopniu będzie determinować kształt naszego rynku energii. Zaktualizowana strategia zakłada między innymi wzrost mocy wytwórczych w wyniku uruchomienia wysokosprawnych bloków energetycznych w różnych technologiach o łącznej mocy 2,2 GW. Ważnymi obszarami wzrostu będą również obszary Dystrybucja i Sprzedaż. Łączne nakłady inwestycyjne Grupy TAU- RON w latach -223 wyniosą ok. 37 mld zł. Jedną z flagowych inwestycji jest budowa bloku węglowego 91 MW w Elektrowni Jaworzno III. Umowa z wykonawcą konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa została podpisana w kwietniu r. Realizujemy również istotne inwestycje w pozostałych obszarach m.in. kontynuujemy budowę bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola i bloku kogeneracyjnego w Tychach. W Obszarze Wydobycie trwają prace przy budowie poziomu 8 m w Zakładzie Górniczym Janina oraz szybu Grzegorz w Zakładzie Górniczym Sobieski. TAURON z powodzeniem pozyskuje środki ze źródeł zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji. Zakończona nadsubskrypcją ubiegłoroczna emisja obligacji zapewniła Grupie 1,75 mld zł, a duże zainteresowanie inwestorów pozwoliło nam uzyskać atrakcyjne oprocentowanie. Pozyskaliśmy również kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości ok. 3 mln zł oraz wyemitowaliśmy piętnastoletnie obligacje na rynku niemieckim. Wskaźniki zadłużenia Grupy utrzymują się na bezpiecznym poziomie, co znajduje odzwierciedlenie w ratingach nadanych przez Fitch. Równolegle prowadziliśmy wiele innych inicjatyw korporacyjnych. Podpisaliśmy z ArcelorMittal umowę joint venture spółki TAMEH Holding, która będzie realizowała zadania w obszarze energetyki przemysłowej. Kontynuowaliśmy prace, których celem jest zmniejszenie udziału akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach zależnych. Obecnie niemal we wszystkich spółkach zależnych mamy prawie 1-proc. udział w kapitale. Prowadziliśmy aktywne działania skierowane na budowanie i utrzymanie dobrych relacji z klientami poprzez rozwój portfela produktów, usprawnienie kanałów obsługi klienta oraz liczne akcje promocyjne i edukacyjne. W 215 r. spodziewamy się poprawy koniunktury gospodarczej. Prognozy wskazują, że w kolejnych kwartałach wzrost PKB będzie przekraczał 3 proc., a koniunktura gospodarcza to najważniejszy czynnik determinujący zapotrzebowanie na energię elektryczną. Na tej podstawie oczekujemy wzrostu wolumenów w Obszarach Wytwarzanie, Ciepło i Wydobycie. 2 List prezesa List prezesa 3

3 Przed nami jednak również wyzwania, w tym wyższe koszty zakupu uprawnień do emisji, niższe przychody z tytułu operacyjnej rezerwy mocy oraz obniżenie zwrotu z kapitału w Obszarze Dystrybucja. Chciałbym zapewnić naszych akcjonariuszy, że zarząd TAURON Polska Energia dołoży wszelkich starań, aby na wymagającym rynku osiągnąć jak najlepsze wyniki. Warto wspomnieć, że w tym roku mija piąta rocznica naszej obecności na GPW wierzę, że będzie to udany rok dla naszych akcjonariuszy. Korzystając z okazji, chciałbym podsumować nasze działania skierowane do inwestorów. W ubiegłym roku odbyliśmy ok. 2 spotkań z inwestorami finansowymi, a analitycy wydali 33 rekomendacje, z których 12 zalecało kupno akcji spółki. Ponadto zrealizowaliśmy wiele inicjatyw dedykowanych inwestorom indywidualnym, w tym Dzień Inwestora Indywidualnego. Jakość polityki informacyjnej została doceniona między innymi przez kapitułę konkursu The Best Annual Report, która przyznała spółce nagrodę główną za raport roczny oraz wyróżnienie za raport roczny w internecie. W imieniu zarządu pragnę podziękować naszym akcjonariuszom, członkom rady nadzorczej oraz pracownikom za ich zaangażowanie w realizację celów strategicznych Grupy TAURON. Z wyrazami szacunku, Dariusz Lubera Prezes Zarządu 4 List prezesa 5

4 LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD TO SHAREHOLDERS DEAR INVESTORS, Ihave the pleasure to present to you the TAURON Group s Annual Report summarizing the financial results and highlights. Last year was full of important events for the entire market and ones that directly affected the TAURON Group. In we faced adverse market conditions in the energy sector. This was reflected by a 3.7 percent drop in overall electricity production; however, in hard coal-fired generation the production decline topped 5 percent. Domestic electricity consumption was also unsatisfactory, rising only.5 percent. Nevertheless, last year brought significant improvement in wholesale market electricity prices that stabilized in the region of approx. PLN 18/ MWh. Irrespective of market conditions the TAURON Group generated solid financial results, steadfastly implementing the assumptions of its corporate strategy. Last year the Group s revenue reached PLN 18.4bn, while EBITDA was PLN 3.6bn, i.e. it was comparable to 213 EBITDA. The increase in the EBITDA margin to approx. 2 percent is remarkable. Distribution and Supply were the key segments, collectively generating 76 percent of the Group s EBITDA. Significant events that had a positive impact on the posted earnings include, in particular, the revenue from the Operational Capacity Reserve, savings realized through the efficiency improvement program underway and minimal costs related to CO 2 emissions. On the other hand, the financial result fell, among others, following restoration of the obligation to redeem red and yellow certificates, lower electricity volumes and prices, as well as one-off events. Net profit attributable to the holding company s shareholders was almost PLN 1.2bn in, i.e. down 9.7 percent from the year before. I would like to emphasize that the company consistently shares its profits with its shareholders. In we paid a dividend of PLN 333m corresponding to 25 percent of the Group s profit generated in 213. Taking note of the volatile market environment we updated our corporate strategy in June. Its foundations remain unchanged, however we aligned the strategy assumptions to the European Union s energy policy and its ambitious CO 2, emission targets that, to a large extent, will determine the shape of our energy market. The updated strategy assumes, among others, an increase of generation capacity as a result of commissioning high efficiency power generation units based on various technologies, with a total capacity of 2.2 GW. Distribution and Supply will also be important growth segments. The TAURON Group s total CAPEX in will be approx. PLN 37bn. One of the flagship investment projects is the construction of a 91 MW hard coal-fired unit at Jaworzno III Power Plant. The agreement with the contractor the Rafako-Mostostal Warszawa consortium was signed in April. We are also implementing investment projects in other segments among others we are continuing construction of a CCGT unit in the Stalowa Wola Combined Heat and Power Plant and a co-generation unit in Tychy. In Mining the construction of the 8 m level at Janina coal mine and of Grzegorz shaft at Sobieski coal mine is underway. TAURON is successfully acquiring funds from external sources to finance its CAPEX. Last year s oversubscribed bond issue provided the Group with PLN 1.75bn, while strong investor interest allowed us to obtain attractive interest rates. We also acquired a loan from the European Investment Bank in the amount of approx. PLN 3m and we issued fifteen year bonds on the German market. The Group s debt ratios continue to be at a safe level reflected by the Fitch ratings. In parallel, we conducted a number of other corporate initiatives. We signed an agreement with ArcelorMittal on establishing the TAMEH Holding joint venture to pursue industrial power generation related tasks. We continued work to reduce minority shareholdings in our subsidiaries. Currently, in almost all subsidiaries we hold nearly 1 percent of their share capital. We conducted actions aimed at developing and maintaining good relations with customers by expanding our product portfolio, making customer service channels more efficient and running numerous promotional and educational campaigns. We expect the economy to accelerate in 215. Forecasts indicate that the GDP growth rate will top 3 percent in subsequent quarters and the economic situation is the most important element driving electricity demand. Based on this premise we expect rising volumes in Generation, Heat and Mining. However, we are also facing challenges, including higher cost of purchasing emission allowances (carbon credits), lower revenue from the operational capacity reserve and a reduction of the return on capital in Distribution. I would like to assure our shareholders that the Management Board of TAURON Polska Energia will do its utmost to achieve the best possible results on such a challenging market. It is worth noting that this year we will celebrate the fifth anniversary of our presence on WSE I am confident that it will be a successful year for our shareholders. Taking this opportunity I would like to sum up our investor-related activities. Last year we held approx. 2 meetings with financial investors, analysts issued 33 recommendations, including 12 buys. Furthermore, we completed a number of initiatives focusing on retail investors, including the Individual Investor Day. The quality of our information policy has been recognized, among others, by the board of The Best Annual Report competition that awarded the company the main prize for its annual report and an honorable mention for the annual report posted on its website. On behalf of the Management Board I would like to thank our shareholders, Members of the Supervisory Board and our employees for their commitment to attaining the TAURON Group s strategic goals. Yours respectfully, Dariusz Lubera President of the Management Board (CEO) 6 Letter from the CEO Letter from the CEO 7

5 NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY TAURON W r. TAURON GROUP S KEY FIGURES Sprzedaż Sales Revenue PLN m mln zł EBITDA PLN m mln zł Zysk netto Net Profit PLN m mln zł Nakłady inwestycyjne CAPEX PLN m 3 9 mln zł 8 Najważniejsze dane finansowe 9

6 NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI GRUPY TAURON W r. KEY RATIOS OF TAURON GROUP IN Marża EBITDA EBITDA Margin 19,7 (%) Rentowność netto Net Profitability 6,4 (%) Marża EBIT EBIT Margin 9,9 (%) Zwrot z kapitału ROE 6,6 (%) Wskaźnik płynności bieżącej Current Liquidity Ratio 1,5 Dług netto/ebitda Net Debt/EBITDA 1,85 Wskaźnik ogólnego zadłużenia Debt Ratio,48 Zysk na akcję EPS,67 (zł/pln) 1 Wskaźniki 11

7 ŁAŃCUCH WARTOŚCI GRUPY TAURON TAURON GROUP S VALUE CHAIN 2% krajowych zasobów węgla energetycznego Drugi producent energii elektrycznej w Polsce No. 2 electricity generator in Poland Największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce Drugi największy sprzedawca energii elektrycznej w Polsce 2% of Polish recoverable thermal hard coal resources WYDOBYCIE MINING CIEPŁO HEAT WYTWARZANIE KONWENCJONALNE CONVENTIONAL GENERATION ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII RENEWABLE ENERGY SOURCES No. 1 electricity distributor in Poland DYSTRYBUCJA DISTRIBUTION No. 2 electricity supplier in Poland SPRZEDAŻ SUPPLY 2kopalnie węgla kamiennego hard coal mines Wydobycie węgla kamiennego Hard coal production 3elektrociepłownie combined heat and power plants 5 elektrowni węglowych hard coal fired power plants 35 farmy wiatrowe wind farms Łączna moc Total capacity 183 MW elektrowni wodnych hydroelectric power plants 5,4 mln ton Łączna moc 4,5 GW e /1,3 GW t 47,9 TWh m tons Total capacity O,3 GW e /1,3 GW t Łączna moc Total capacity Produkcja energii Electricity generation Produkcja ciepła Heat generation 1,7 TWh 9,1 PJ Produkcja energii 13 TWh Electricity generation Produkcja ciepła Heat generation 4,4 PJ 4 Łączna moc Total capacity 14 MW 261 km 5,4 18,3% 5,3 powierzchni Polski of Poland s territory dystrybuowanej energii of electricity distributed linii dystrybucyjnych of distribution lines mln klientów m customers 38,6 TWh mln klientów m customers sprzedaż detaliczna energii of electricity sold to retail customers 12 Łańcuch wartości Value chain 13

8 DANE FINANSOWE FINANCIAL RESULTS WYNIK EBITDA W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI GRUPY TAURON TAURON GROUP S EBITDA PER BUSINESS AREA EBITDA GRUPY TAURON TAURON GROUP S EBITDA EBITDA (mln zł / PLN m) (/213) DYNAMIKA DYNAMICS mln zł/ PLN m Wydobycie Mining Wytwarzanie Generation OZE RES Ciepło Heat 98,4 165,8 287,4 111, 251,8 28,9 787,3 1 47,1 873% 18,2 135,6 143,5 126, 133% 38,4 235,5 263,1 229, 131% 59% Dystrybucja Distribution Sprzedaż Supply 2 157,1 2 28, ,9 1 32,7 98% 68,2 899,2 478,3 27,9 68% 1 Obsługa Klienta Customer Service 84,2 45,3 25,1 12,7 186% 5 Pozostałe Other 22,2 17,5 42,3 37,2 127% Nieprzypisane Unallocated items -83,4-74,5-131,3-79,7 112% SUMA TOTAL EBITDA 3 627, , ,6 3 57,1 99,1% 14 Dane finansowe Financial results 15

9 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE TAURON W r. STYCZEŃ, LUTY MAJ, CZERWIEC 1. Przeniesienie na spółkę własności akcji TAURON Wydobycie należących do Kompanii Węglowej. MARZEC, KWIECIEŃ 1. Podpisanie przez spółkę oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) porozumienia w sprawie finansowania budowy bloku energetycznego o mocy 413 MW e w Elektrowni Łagisza (TAURON Wytwarzanie). 2. Zawarcie przez TAURON Wytwarzanie z PSE umowy na świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej, w której znajdą się dwa bloki Elektrowni Siersza oraz jeden blok Elektrowni Stalowa Wola. 2. Rozpoczęcie II etapu prac w projekcie obejmującym modernizację systemu ciepłowniczego gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź. 3. Wmurowanie w ZW Tychy aktu erekcyjnego pod budowę bloku ciepłowniczego o mocy 5 MW e i 86 MW t. 4. Zawarcie przez TAURON Wytwarzanie z konsorcjum Rafako-Mostostal umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 91 MW e na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III. 1. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON uchwały o przeznaczeniu 333 mln zł na dywidendę. 2. Przyjęcie zaktualizowanej Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON na lata 217 z perspektywą do roku 223. LIPIEC, SIERPIEŃ 1. Zawarcie przez TAURON oraz 22 instytucje, w tym: 18 uczelni, dwa instytuty oraz dwa przedsiębiorstwa, umowy konsorcjum powołującej do życia Instytut Autostrada Technologii i Innowacji. 3. Podpisanie przez spółki: TAURON, PGE, ENEA i ENERGA listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie badań, rozwoju i innowacji oraz wspólnej realizacji projektów dotyczących badań i rozwoju. 2. Potwierdzenie przez agencję ratingową Fitch długoterminowych ratingów spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB z perspektywą stabilną. 3. Zawarcie przez TAURON i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) umowy kredytowej o wartości 295 mln zł na realizację inwestycji w obszarach energetyki odnawialnej oraz dystrybucji energii. 4. Zawarcie przez spółki Grupy TAURON i spółki Grupy ArcelorMittal umowy wspólników o powołaniu wspólnego podmiotu TAMEH Holding do realizacji przedsięwzięcia z zakresu energetyki przemysłowej. 5. Rozpoczęcie montażu kotła na budowie bloku energetycznego o mocy 5 MW e i 86 MW t w ZW Tychy. 16 Wydarzenia 17

10 WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 1. Zawarcie przez spółki: PGE, TAURON, ENEA, KGHM umowy na realizację wspólnego projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3 MW. 2. Inauguracja budowy bloku energetycznego o mocy 91 MW e w Elektrowni Jaworzno III. LISTOPAD, GRUDZIEŃ 3. Potwierdzenie przez agencję ratingową Fitch długoterminowego ratingu spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB z perspektywą stabilną. TAURON GROUP S HIGHLIGHTS JANUARY, FEBRUARY 1. Wyemitowanie przez TAURON na rynku krajowym pięcioletnich obligacji o wartości 1,75 mld zł. 2. Wyemitowanie na rynku niemieckim przez TAURON Sweden Energy piętnastoletnich obligacji imiennych o wartości 168 mln euro. 3. Zakończenie przez TAURON Ciepło modernizacji sieci ciepłowniczej dla gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź. 1. Transfer of the ownership of Kompania Węglowa s shares in TAURON Wydobycie (Mining) to the company. 2. Commencement of the 2nd stage of work in the project MARCH, APRIL to upgrade the district heating system in the following municipalities: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin and Czeladź. 1. Signature by the company and the Polish Investments for Development (Polskie Inwestycje Rozwojowe PIR) of the agreement on financing the construction of a 413 MW e power generation unit at Łagisza Power Plant (TAURON Wytwarzanie). 2. Signature by TAURON Wytwarzanie (Generation) and PSE of the agreement on the provision of the cold intervention reserve service to utilize two Siersza Power Plant units and one Stalowa Wola Power Plant unit. 3. Laying the cornerstone at ZW Tychy for the construction of a 5 MW e and 86 MW t thermal unit. 4. Signature by TAURON Wytwarzanie (Generation) and Rafako-Mostostal consortium of the agreement to build a 91 MW e ultra-super critical, hard coal-fired unit at the Jaworzno III Power Plant. MAY, JUNE 1. Passing by the TAURON Ordinary Shareholder Meeting of the resolution to pay a dividend of PLN 333m. 2. Adoption of the TAURON Group s updated Corporate Strategy for 217 with an outlook until Signature by TAURON, PGE, ENEA and ENERGA of the Letter of Intent related to cooperation with respect to research, development and innovations as well as joint performance of research and development projects. 18 Highlights 19

11 JULY, AUGUST 1. Signature by TAURON and 22 institutions, including: 18 universities, 2 institutes and 2 enterprises, of the consortium agreement establishing the Institute the Freeway of Technology and Innovation (Instytut Autostrada Technologii i Innowacji - IATI). 2. The Fitch rating agency affirms the company s long term BBB credit ratings in domestic and foreign currencies with a stable outlook. SEPTEMBER, OCTOBER 3. Signature by TAURON and the European Investment Bank (EIB) of the PLN 295m loan agreement for investment projects in renewable energy sources and electricity distribution segments. 4. Signature by TAURON Group companies and ArcelorMittal Group companies of the shareholder agreement on establishing the TAMEH Holding joint venture to carry out industrial power generation projects. 5. Commencement of boiler installation as part of the construction of a 5 MW e and 86 MW t generation unit at ZW Tychy. LOKALIZACJA NAJWAŻNIEJSZYCH AKTYWÓW GRUPY TAURON LOCATION OF KEY ASSETS OF TAURON CAPITAL GROUP 1. Signature by PGE, TAURON, ENEA, KGHM of the agreement to implement a joint project to build Poland s first nuclear power plant with a capacity of approx. 3 MW. NOVEMBER, DECEMBER 2. Commencement of construction of a 91 MW e unit at Jaworzno III Power Plant. 3. The Fitch rating agency affirms the company s long term BBB credit rating in domestic and foreign currencies with a stable outlook. 1. TAURON issues five-year bonds on the domestic market worth PLN 1.75bn. 2. TAURON Sweden Energy issues fifteen-year bearer bonds on the German market worth EUR 168m. 3. TAURON Ciepło (Heat) completes an upgrade of the district heating network for the following municipalities: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin and Czeladź. ELEKTROWNIE WODNE HYDROELECTRIC POWER PLANTS FARMY WIATROWE WIND FARMS KOPALNIE WĘGLA KAMIENNEGO HARD COAL MINES ELEKTROWNIE WĘGLOWE HARD COAL FIRED POWER PLANTS ELEKTROCIEPŁOWNIE WĘGLOWE HARD COAL FIRED COMBINED HEAT AND POWER PLANTS 2 Highlights Lokalizacja aktywów 21

12 AKCJONARIAT I DYWIDENDA SHAREHOLDERS AND DIVIDEND WYKRES KURSU AKCJI STOCK PRICE CHART 54,49% 5,6% 3,6% 1,39% STRUKTURA AKCJONARIATU Stan na 31 grudnia r. STRUCTURE OF SHAREHOLDING as of 31 December Skarb Państwa State Treasury KGHM Polska Miedź S.A. ING Otwarty Fundusz Emerytalny ING Open Pension Fund Pozostali akcjonariusze Other investors 5 tys. zł / thous. PLN TAURON (zł/pln) Wartość obrotu (tys. zł) / Turnover (thous. PLN) WIG2 (pkt/pts) WIG Energia (pkt/pts) 6 zł / PLN Dywidenda wypłacana w latach 21- Dividend paid in the years 21- pkt / pts zł / PLN Rok, którego dotyczy dywidenda Financial year for which the dividend was paid 21 Wartość wypłaconej dywidendy (zł) Amount of the dividend paid (PLN) ,1 Dywidenda na akcję (zł) Dividend per share (PLN),15 Dzień dywidendy Dividend record day 3/6/211 Data wypłaty dywidendy Day of dividend payment 2/7/ ,14,31 2/7/212 2/7/ ,8,2 3/6/213 18/6/ ,86,19 14/8/ 4/9/ ,1,15 22/7/215 12/8/ Akcjonariat Wykres kursu 23

13 NAJWAŻNIEJSZE DANE DOTYCZĄCE AKCJI W r. KEY STOCK DATA Kurs maksymalny Maximum price 5,69 (zł/pln) Kurs minimalny Minimum price 4,4 (zł/pln) Kurs ostatni Last price 5,5 (zł/pln) Średni wolumen na sesję Average volume per session Stopa dywidendy Dividend yield 3,3 (%) Kapitalizacja na koniec okresu Market Capitalization 8 85 (mln zł/pln m) Cena do wartości księgowej Price/Book value,49 Wartość księgowa Book value 18 16,79 (mln zł/pln m) Cena/Zysk Price/EPS 7,8 Łączna wartość obrotów Total turnover value 3 134,81 (mln zł/pln m) 24 Dane dotyczące akcji Key stock data 25

14 ZARZĄD SPÓŁKI MANAGEMENT BOARD RAPORT ROCZNY ONLINE ANNUAL REPORT ONLINE Dariusz Lubera Prezes zarządu President of the Management Board Aleksander Grad Wiceprezes zarządu ds. korporacji Vice-President of the Management Board for Corporate Affairs Katarzyna Rozenfeld Wiceprezes zarządu ds. handlowych Vice-President of the Management Board for Commercial Affairs Stanisław Tokarski Wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Vice-President of the Management Board for Strategy and Development Krzysztof Zawadzki Wiceprezes zarządu ds. ekonomicznofinansowych Vice-President of the Management Board for Economics and Finance raportroczny.tauron.pl 26 Zarząd spółki Raport online 27

15 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. UL. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO KATOWICE TAURON.PL Materiał powstał na papierze Cyclus Print. Jest to niepowlekany papier offsetowy, produkowany w 1% z makulatury pochodzącej z przerobu papieru produkowanego z włókien certyfikowanych. Material was printed on Cyclus Print paper. It is an uncoated offset paper, surface sized made of 1% recycled waste paper, derived from the processing of fibers produced from FSC-certified.

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t 2 0 0 7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003 Annual Report

Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny 2003 Annual Report Raport Roczny PKO Banku Polskiego za rok 2003 Spis treści Wybrane dane finansowe na koniec 2002 r. i 2003 r. 3 List Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT KEY DATA WYBRANE WARTOÂCI Stan na: As at: 31.12. AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 625 454 ING OFE (Pension Fund) 472 405 OFE PZU Złota Jesień 454 446 AXA OFE 446 553 PKO BP Bankowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI LIST OF CONTENTS 4 5 6 7 8 9 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Letter from the President of the Management Board to Shareholders Władze Spółki Zarząd Company`s

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report 2012 Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI CONTENTS 07 Władze 07 09 10 11 Akcjonariat Rada Nadzorcza Zarząd Banku Rada Zrzeszenia 14 16 Uwarunkowania makroekonomiczne Działalność Banku w 2011 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT PKO Bank Polski był mecenasem wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie Wyprawa w dwudziestolecie (styczeń marzec 2008). Była to pierwsza przekrojowa wystawa sztuki polskiej lat 1918 1939. Wszystkie ilustracje

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report 2014 Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. of the Group of Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RAPORT ROCZNY 2005 ANNUAL REPORT 2004 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2005 RAPORT ROCZNY 2005 LIST DO UDZIAŁOWCÓW SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ANNUAL REPORT 2004 LETTER TO SHAREHOLDERS MANAGEMENT BOARD REPORT OPINION AND

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENT Strona LIST PREZESA ZARZĄDU............................................................... 3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ.............................

Bardziej szczegółowo

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9

R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 R a p o r t R o c z n y 2 0 0 9 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 9 Tradycja i nowoczesność Blending tradition and innovation R a p o r t R o c z n y 2009 A n n u a l R e p o r t Spis treści Table of Contents

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT WYBRANE WARTOÂCI KEY DATA Liczba akcji równa liczbie głosów Numbers of shares = number of votes Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym Percentage share in

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents

Spis treści. Contents R a p o r t R o c z n y A n n u a l R e p o r t 2005 Pocztowy_4.indd 1 8-08-06 13:59:49 Pocztowy_4.indd 2 8-08-06 13:59:51 Spis treści 1. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 2. List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 1 s Spis tresści Table of contents 6 8 12 14 16 18 19 22 24 26 28 30 32 34 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT 2010 www.stalprodukt.com.pl R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia, Poland tel. +48 14 / 615 10 00, fax +48 14 / 615 11 18, e-mail: market@stalprodukt.com.pl Spis

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report 2007 raport roczny annual report 2007 Teraźniejszość to już przeszłość, dziś myślimy o przyszłości... Now is already in the past, today we are thinking of the future... Spis

Bardziej szczegółowo