RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT tauron.pl

2 LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY SZANOWNI PAŃSTWO, przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Z Roczny Grupy TAURON, w którym prezentujemy wyniki finansowe i najważniejsze wydarzenia r. Ubiegły rok obfitował w wydarzenia istotne zarówno dla całego rynku, jak i dotyczące bezpośrednio Grupy TAURON. W r. mieliśmy do czynienia z niesprzyjającą sytuacją rynkową w sektorze energetycznym. Odzwierciedla to spadek produkcji energii elektrycznej w Polsce o 3,7 proc., przy czym w przypadku źródeł wytwórczych opartych o węgiel kamienny spadek produkcji przekroczył 5 proc. Niezadowalający był również poziom krajowego zużycia energii, które wzrosło zaledwie o,5 proc. Miniony rok przyniósł jednak znaczącą poprawę w zakresie rynkowych cen energii, które ustabilizowały się na poziomie ok. 18 zł/mwh. Niezależnie od sytuacji rynkowej Grupa TAURON wypracowała solidne wyniki finansowe, konsekwentnie realizując założenia strategii korporacyjnej. W ubiegłym roku przychody Grupy wyniosły 18,4 mld zł, a EBITDA osiągnęła poziom 3,6 mld zł i była porównywalna do osiągniętej w 213 r. Na uwagę zasługuje wzrost marży EBITDA do ok. 2 proc. Kluczowe znaczenie miały obszary Dystrybucja i Sprzedaż, które łącznie wygenerowały 76 proc. EBITDA Grupy. Do istotnych zdarzeń pozytywnie wpływających na osiągnięte wyniki należy w szczególności zaliczyć przychody z tytułu Operacyjnej Rezerwy Mocy, oszczędności związane z realizowanym programem poprawy efektywności oraz minimalne koszty dotyczące emisji CO 2. Z drugiej strony, wynik finansowy obniżyło między innymi przywrócenie obowiązku umarzania czerwonych i żółtych certyfikatów, niższe wolumeny i ceny sprzedaży energii oraz zdarzenia jednorazowe. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w r. blisko 1,2 mld zł i był o 9,7 proc. niższy niż rok wcześniej. Chciałbym podkreślić, że spółka konsekwentnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W r. przeznaczyliśmy na wypłatę dywidendy 333 mln zł, co odpowiada 25 proc. zysku Grupy osiągniętego w 213 r. Mając na uwadze zmienną sytuację rynkową, w czerwcu r. dokonaliśmy aktualizacji strategii korporacyjnej. Jej fundamenty pozostają niezmienne, dostosowaliśmy natomiast założenia strategii do polityki energetycznej Unii Europejskiej i ambitnych celów dotyczących emisji CO 2, która w dużym stopniu będzie determinować kształt naszego rynku energii. Zaktualizowana strategia zakłada między innymi wzrost mocy wytwórczych w wyniku uruchomienia wysokosprawnych bloków energetycznych w różnych technologiach o łącznej mocy 2,2 GW. Ważnymi obszarami wzrostu będą również obszary Dystrybucja i Sprzedaż. Łączne nakłady inwestycyjne Grupy TAU- RON w latach -223 wyniosą ok. 37 mld zł. Jedną z flagowych inwestycji jest budowa bloku węglowego 91 MW w Elektrowni Jaworzno III. Umowa z wykonawcą konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa została podpisana w kwietniu r. Realizujemy również istotne inwestycje w pozostałych obszarach m.in. kontynuujemy budowę bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola i bloku kogeneracyjnego w Tychach. W Obszarze Wydobycie trwają prace przy budowie poziomu 8 m w Zakładzie Górniczym Janina oraz szybu Grzegorz w Zakładzie Górniczym Sobieski. TAURON z powodzeniem pozyskuje środki ze źródeł zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji. Zakończona nadsubskrypcją ubiegłoroczna emisja obligacji zapewniła Grupie 1,75 mld zł, a duże zainteresowanie inwestorów pozwoliło nam uzyskać atrakcyjne oprocentowanie. Pozyskaliśmy również kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości ok. 3 mln zł oraz wyemitowaliśmy piętnastoletnie obligacje na rynku niemieckim. Wskaźniki zadłużenia Grupy utrzymują się na bezpiecznym poziomie, co znajduje odzwierciedlenie w ratingach nadanych przez Fitch. Równolegle prowadziliśmy wiele innych inicjatyw korporacyjnych. Podpisaliśmy z ArcelorMittal umowę joint venture spółki TAMEH Holding, która będzie realizowała zadania w obszarze energetyki przemysłowej. Kontynuowaliśmy prace, których celem jest zmniejszenie udziału akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach zależnych. Obecnie niemal we wszystkich spółkach zależnych mamy prawie 1-proc. udział w kapitale. Prowadziliśmy aktywne działania skierowane na budowanie i utrzymanie dobrych relacji z klientami poprzez rozwój portfela produktów, usprawnienie kanałów obsługi klienta oraz liczne akcje promocyjne i edukacyjne. W 215 r. spodziewamy się poprawy koniunktury gospodarczej. Prognozy wskazują, że w kolejnych kwartałach wzrost PKB będzie przekraczał 3 proc., a koniunktura gospodarcza to najważniejszy czynnik determinujący zapotrzebowanie na energię elektryczną. Na tej podstawie oczekujemy wzrostu wolumenów w Obszarach Wytwarzanie, Ciepło i Wydobycie. 2 List prezesa List prezesa 3

3 Przed nami jednak również wyzwania, w tym wyższe koszty zakupu uprawnień do emisji, niższe przychody z tytułu operacyjnej rezerwy mocy oraz obniżenie zwrotu z kapitału w Obszarze Dystrybucja. Chciałbym zapewnić naszych akcjonariuszy, że zarząd TAURON Polska Energia dołoży wszelkich starań, aby na wymagającym rynku osiągnąć jak najlepsze wyniki. Warto wspomnieć, że w tym roku mija piąta rocznica naszej obecności na GPW wierzę, że będzie to udany rok dla naszych akcjonariuszy. Korzystając z okazji, chciałbym podsumować nasze działania skierowane do inwestorów. W ubiegłym roku odbyliśmy ok. 2 spotkań z inwestorami finansowymi, a analitycy wydali 33 rekomendacje, z których 12 zalecało kupno akcji spółki. Ponadto zrealizowaliśmy wiele inicjatyw dedykowanych inwestorom indywidualnym, w tym Dzień Inwestora Indywidualnego. Jakość polityki informacyjnej została doceniona między innymi przez kapitułę konkursu The Best Annual Report, która przyznała spółce nagrodę główną za raport roczny oraz wyróżnienie za raport roczny w internecie. W imieniu zarządu pragnę podziękować naszym akcjonariuszom, członkom rady nadzorczej oraz pracownikom za ich zaangażowanie w realizację celów strategicznych Grupy TAURON. Z wyrazami szacunku, Dariusz Lubera Prezes Zarządu 4 List prezesa 5

4 LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD TO SHAREHOLDERS DEAR INVESTORS, Ihave the pleasure to present to you the TAURON Group s Annual Report summarizing the financial results and highlights. Last year was full of important events for the entire market and ones that directly affected the TAURON Group. In we faced adverse market conditions in the energy sector. This was reflected by a 3.7 percent drop in overall electricity production; however, in hard coal-fired generation the production decline topped 5 percent. Domestic electricity consumption was also unsatisfactory, rising only.5 percent. Nevertheless, last year brought significant improvement in wholesale market electricity prices that stabilized in the region of approx. PLN 18/ MWh. Irrespective of market conditions the TAURON Group generated solid financial results, steadfastly implementing the assumptions of its corporate strategy. Last year the Group s revenue reached PLN 18.4bn, while EBITDA was PLN 3.6bn, i.e. it was comparable to 213 EBITDA. The increase in the EBITDA margin to approx. 2 percent is remarkable. Distribution and Supply were the key segments, collectively generating 76 percent of the Group s EBITDA. Significant events that had a positive impact on the posted earnings include, in particular, the revenue from the Operational Capacity Reserve, savings realized through the efficiency improvement program underway and minimal costs related to CO 2 emissions. On the other hand, the financial result fell, among others, following restoration of the obligation to redeem red and yellow certificates, lower electricity volumes and prices, as well as one-off events. Net profit attributable to the holding company s shareholders was almost PLN 1.2bn in, i.e. down 9.7 percent from the year before. I would like to emphasize that the company consistently shares its profits with its shareholders. In we paid a dividend of PLN 333m corresponding to 25 percent of the Group s profit generated in 213. Taking note of the volatile market environment we updated our corporate strategy in June. Its foundations remain unchanged, however we aligned the strategy assumptions to the European Union s energy policy and its ambitious CO 2, emission targets that, to a large extent, will determine the shape of our energy market. The updated strategy assumes, among others, an increase of generation capacity as a result of commissioning high efficiency power generation units based on various technologies, with a total capacity of 2.2 GW. Distribution and Supply will also be important growth segments. The TAURON Group s total CAPEX in will be approx. PLN 37bn. One of the flagship investment projects is the construction of a 91 MW hard coal-fired unit at Jaworzno III Power Plant. The agreement with the contractor the Rafako-Mostostal Warszawa consortium was signed in April. We are also implementing investment projects in other segments among others we are continuing construction of a CCGT unit in the Stalowa Wola Combined Heat and Power Plant and a co-generation unit in Tychy. In Mining the construction of the 8 m level at Janina coal mine and of Grzegorz shaft at Sobieski coal mine is underway. TAURON is successfully acquiring funds from external sources to finance its CAPEX. Last year s oversubscribed bond issue provided the Group with PLN 1.75bn, while strong investor interest allowed us to obtain attractive interest rates. We also acquired a loan from the European Investment Bank in the amount of approx. PLN 3m and we issued fifteen year bonds on the German market. The Group s debt ratios continue to be at a safe level reflected by the Fitch ratings. In parallel, we conducted a number of other corporate initiatives. We signed an agreement with ArcelorMittal on establishing the TAMEH Holding joint venture to pursue industrial power generation related tasks. We continued work to reduce minority shareholdings in our subsidiaries. Currently, in almost all subsidiaries we hold nearly 1 percent of their share capital. We conducted actions aimed at developing and maintaining good relations with customers by expanding our product portfolio, making customer service channels more efficient and running numerous promotional and educational campaigns. We expect the economy to accelerate in 215. Forecasts indicate that the GDP growth rate will top 3 percent in subsequent quarters and the economic situation is the most important element driving electricity demand. Based on this premise we expect rising volumes in Generation, Heat and Mining. However, we are also facing challenges, including higher cost of purchasing emission allowances (carbon credits), lower revenue from the operational capacity reserve and a reduction of the return on capital in Distribution. I would like to assure our shareholders that the Management Board of TAURON Polska Energia will do its utmost to achieve the best possible results on such a challenging market. It is worth noting that this year we will celebrate the fifth anniversary of our presence on WSE I am confident that it will be a successful year for our shareholders. Taking this opportunity I would like to sum up our investor-related activities. Last year we held approx. 2 meetings with financial investors, analysts issued 33 recommendations, including 12 buys. Furthermore, we completed a number of initiatives focusing on retail investors, including the Individual Investor Day. The quality of our information policy has been recognized, among others, by the board of The Best Annual Report competition that awarded the company the main prize for its annual report and an honorable mention for the annual report posted on its website. On behalf of the Management Board I would like to thank our shareholders, Members of the Supervisory Board and our employees for their commitment to attaining the TAURON Group s strategic goals. Yours respectfully, Dariusz Lubera President of the Management Board (CEO) 6 Letter from the CEO Letter from the CEO 7

5 NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY TAURON W r. TAURON GROUP S KEY FIGURES Sprzedaż Sales Revenue PLN m mln zł EBITDA PLN m mln zł Zysk netto Net Profit PLN m mln zł Nakłady inwestycyjne CAPEX PLN m 3 9 mln zł 8 Najważniejsze dane finansowe 9

6 NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI GRUPY TAURON W r. KEY RATIOS OF TAURON GROUP IN Marża EBITDA EBITDA Margin 19,7 (%) Rentowność netto Net Profitability 6,4 (%) Marża EBIT EBIT Margin 9,9 (%) Zwrot z kapitału ROE 6,6 (%) Wskaźnik płynności bieżącej Current Liquidity Ratio 1,5 Dług netto/ebitda Net Debt/EBITDA 1,85 Wskaźnik ogólnego zadłużenia Debt Ratio,48 Zysk na akcję EPS,67 (zł/pln) 1 Wskaźniki 11

7 ŁAŃCUCH WARTOŚCI GRUPY TAURON TAURON GROUP S VALUE CHAIN 2% krajowych zasobów węgla energetycznego Drugi producent energii elektrycznej w Polsce No. 2 electricity generator in Poland Największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce Drugi największy sprzedawca energii elektrycznej w Polsce 2% of Polish recoverable thermal hard coal resources WYDOBYCIE MINING CIEPŁO HEAT WYTWARZANIE KONWENCJONALNE CONVENTIONAL GENERATION ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII RENEWABLE ENERGY SOURCES No. 1 electricity distributor in Poland DYSTRYBUCJA DISTRIBUTION No. 2 electricity supplier in Poland SPRZEDAŻ SUPPLY 2kopalnie węgla kamiennego hard coal mines Wydobycie węgla kamiennego Hard coal production 3elektrociepłownie combined heat and power plants 5 elektrowni węglowych hard coal fired power plants 35 farmy wiatrowe wind farms Łączna moc Total capacity 183 MW elektrowni wodnych hydroelectric power plants 5,4 mln ton Łączna moc 4,5 GW e /1,3 GW t 47,9 TWh m tons Total capacity O,3 GW e /1,3 GW t Łączna moc Total capacity Produkcja energii Electricity generation Produkcja ciepła Heat generation 1,7 TWh 9,1 PJ Produkcja energii 13 TWh Electricity generation Produkcja ciepła Heat generation 4,4 PJ 4 Łączna moc Total capacity 14 MW 261 km 5,4 18,3% 5,3 powierzchni Polski of Poland s territory dystrybuowanej energii of electricity distributed linii dystrybucyjnych of distribution lines mln klientów m customers 38,6 TWh mln klientów m customers sprzedaż detaliczna energii of electricity sold to retail customers 12 Łańcuch wartości Value chain 13

8 DANE FINANSOWE FINANCIAL RESULTS WYNIK EBITDA W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI GRUPY TAURON TAURON GROUP S EBITDA PER BUSINESS AREA EBITDA GRUPY TAURON TAURON GROUP S EBITDA EBITDA (mln zł / PLN m) (/213) DYNAMIKA DYNAMICS mln zł/ PLN m Wydobycie Mining Wytwarzanie Generation OZE RES Ciepło Heat 98,4 165,8 287,4 111, 251,8 28,9 787,3 1 47,1 873% 18,2 135,6 143,5 126, 133% 38,4 235,5 263,1 229, 131% 59% Dystrybucja Distribution Sprzedaż Supply 2 157,1 2 28, ,9 1 32,7 98% 68,2 899,2 478,3 27,9 68% 1 Obsługa Klienta Customer Service 84,2 45,3 25,1 12,7 186% 5 Pozostałe Other 22,2 17,5 42,3 37,2 127% Nieprzypisane Unallocated items -83,4-74,5-131,3-79,7 112% SUMA TOTAL EBITDA 3 627, , ,6 3 57,1 99,1% 14 Dane finansowe Financial results 15

9 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W GRUPIE TAURON W r. STYCZEŃ, LUTY MAJ, CZERWIEC 1. Przeniesienie na spółkę własności akcji TAURON Wydobycie należących do Kompanii Węglowej. MARZEC, KWIECIEŃ 1. Podpisanie przez spółkę oraz Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) porozumienia w sprawie finansowania budowy bloku energetycznego o mocy 413 MW e w Elektrowni Łagisza (TAURON Wytwarzanie). 2. Zawarcie przez TAURON Wytwarzanie z PSE umowy na świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej, w której znajdą się dwa bloki Elektrowni Siersza oraz jeden blok Elektrowni Stalowa Wola. 2. Rozpoczęcie II etapu prac w projekcie obejmującym modernizację systemu ciepłowniczego gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź. 3. Wmurowanie w ZW Tychy aktu erekcyjnego pod budowę bloku ciepłowniczego o mocy 5 MW e i 86 MW t. 4. Zawarcie przez TAURON Wytwarzanie z konsorcjum Rafako-Mostostal umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 91 MW e na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III. 1. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON uchwały o przeznaczeniu 333 mln zł na dywidendę. 2. Przyjęcie zaktualizowanej Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON na lata 217 z perspektywą do roku 223. LIPIEC, SIERPIEŃ 1. Zawarcie przez TAURON oraz 22 instytucje, w tym: 18 uczelni, dwa instytuty oraz dwa przedsiębiorstwa, umowy konsorcjum powołującej do życia Instytut Autostrada Technologii i Innowacji. 3. Podpisanie przez spółki: TAURON, PGE, ENEA i ENERGA listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie badań, rozwoju i innowacji oraz wspólnej realizacji projektów dotyczących badań i rozwoju. 2. Potwierdzenie przez agencję ratingową Fitch długoterminowych ratingów spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB z perspektywą stabilną. 3. Zawarcie przez TAURON i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) umowy kredytowej o wartości 295 mln zł na realizację inwestycji w obszarach energetyki odnawialnej oraz dystrybucji energii. 4. Zawarcie przez spółki Grupy TAURON i spółki Grupy ArcelorMittal umowy wspólników o powołaniu wspólnego podmiotu TAMEH Holding do realizacji przedsięwzięcia z zakresu energetyki przemysłowej. 5. Rozpoczęcie montażu kotła na budowie bloku energetycznego o mocy 5 MW e i 86 MW t w ZW Tychy. 16 Wydarzenia 17

10 WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 1. Zawarcie przez spółki: PGE, TAURON, ENEA, KGHM umowy na realizację wspólnego projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3 MW. 2. Inauguracja budowy bloku energetycznego o mocy 91 MW e w Elektrowni Jaworzno III. LISTOPAD, GRUDZIEŃ 3. Potwierdzenie przez agencję ratingową Fitch długoterminowego ratingu spółki w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB z perspektywą stabilną. TAURON GROUP S HIGHLIGHTS JANUARY, FEBRUARY 1. Wyemitowanie przez TAURON na rynku krajowym pięcioletnich obligacji o wartości 1,75 mld zł. 2. Wyemitowanie na rynku niemieckim przez TAURON Sweden Energy piętnastoletnich obligacji imiennych o wartości 168 mln euro. 3. Zakończenie przez TAURON Ciepło modernizacji sieci ciepłowniczej dla gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź. 1. Transfer of the ownership of Kompania Węglowa s shares in TAURON Wydobycie (Mining) to the company. 2. Commencement of the 2nd stage of work in the project MARCH, APRIL to upgrade the district heating system in the following municipalities: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin and Czeladź. 1. Signature by the company and the Polish Investments for Development (Polskie Inwestycje Rozwojowe PIR) of the agreement on financing the construction of a 413 MW e power generation unit at Łagisza Power Plant (TAURON Wytwarzanie). 2. Signature by TAURON Wytwarzanie (Generation) and PSE of the agreement on the provision of the cold intervention reserve service to utilize two Siersza Power Plant units and one Stalowa Wola Power Plant unit. 3. Laying the cornerstone at ZW Tychy for the construction of a 5 MW e and 86 MW t thermal unit. 4. Signature by TAURON Wytwarzanie (Generation) and Rafako-Mostostal consortium of the agreement to build a 91 MW e ultra-super critical, hard coal-fired unit at the Jaworzno III Power Plant. MAY, JUNE 1. Passing by the TAURON Ordinary Shareholder Meeting of the resolution to pay a dividend of PLN 333m. 2. Adoption of the TAURON Group s updated Corporate Strategy for 217 with an outlook until Signature by TAURON, PGE, ENEA and ENERGA of the Letter of Intent related to cooperation with respect to research, development and innovations as well as joint performance of research and development projects. 18 Highlights 19

11 JULY, AUGUST 1. Signature by TAURON and 22 institutions, including: 18 universities, 2 institutes and 2 enterprises, of the consortium agreement establishing the Institute the Freeway of Technology and Innovation (Instytut Autostrada Technologii i Innowacji - IATI). 2. The Fitch rating agency affirms the company s long term BBB credit ratings in domestic and foreign currencies with a stable outlook. SEPTEMBER, OCTOBER 3. Signature by TAURON and the European Investment Bank (EIB) of the PLN 295m loan agreement for investment projects in renewable energy sources and electricity distribution segments. 4. Signature by TAURON Group companies and ArcelorMittal Group companies of the shareholder agreement on establishing the TAMEH Holding joint venture to carry out industrial power generation projects. 5. Commencement of boiler installation as part of the construction of a 5 MW e and 86 MW t generation unit at ZW Tychy. LOKALIZACJA NAJWAŻNIEJSZYCH AKTYWÓW GRUPY TAURON LOCATION OF KEY ASSETS OF TAURON CAPITAL GROUP 1. Signature by PGE, TAURON, ENEA, KGHM of the agreement to implement a joint project to build Poland s first nuclear power plant with a capacity of approx. 3 MW. NOVEMBER, DECEMBER 2. Commencement of construction of a 91 MW e unit at Jaworzno III Power Plant. 3. The Fitch rating agency affirms the company s long term BBB credit rating in domestic and foreign currencies with a stable outlook. 1. TAURON issues five-year bonds on the domestic market worth PLN 1.75bn. 2. TAURON Sweden Energy issues fifteen-year bearer bonds on the German market worth EUR 168m. 3. TAURON Ciepło (Heat) completes an upgrade of the district heating network for the following municipalities: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin and Czeladź. ELEKTROWNIE WODNE HYDROELECTRIC POWER PLANTS FARMY WIATROWE WIND FARMS KOPALNIE WĘGLA KAMIENNEGO HARD COAL MINES ELEKTROWNIE WĘGLOWE HARD COAL FIRED POWER PLANTS ELEKTROCIEPŁOWNIE WĘGLOWE HARD COAL FIRED COMBINED HEAT AND POWER PLANTS 2 Highlights Lokalizacja aktywów 21

12 AKCJONARIAT I DYWIDENDA SHAREHOLDERS AND DIVIDEND WYKRES KURSU AKCJI STOCK PRICE CHART 54,49% 5,6% 3,6% 1,39% STRUKTURA AKCJONARIATU Stan na 31 grudnia r. STRUCTURE OF SHAREHOLDING as of 31 December Skarb Państwa State Treasury KGHM Polska Miedź S.A. ING Otwarty Fundusz Emerytalny ING Open Pension Fund Pozostali akcjonariusze Other investors 5 tys. zł / thous. PLN TAURON (zł/pln) Wartość obrotu (tys. zł) / Turnover (thous. PLN) WIG2 (pkt/pts) WIG Energia (pkt/pts) 6 zł / PLN Dywidenda wypłacana w latach 21- Dividend paid in the years 21- pkt / pts zł / PLN Rok, którego dotyczy dywidenda Financial year for which the dividend was paid 21 Wartość wypłaconej dywidendy (zł) Amount of the dividend paid (PLN) ,1 Dywidenda na akcję (zł) Dividend per share (PLN),15 Dzień dywidendy Dividend record day 3/6/211 Data wypłaty dywidendy Day of dividend payment 2/7/ ,14,31 2/7/212 2/7/ ,8,2 3/6/213 18/6/ ,86,19 14/8/ 4/9/ ,1,15 22/7/215 12/8/ Akcjonariat Wykres kursu 23

13 NAJWAŻNIEJSZE DANE DOTYCZĄCE AKCJI W r. KEY STOCK DATA Kurs maksymalny Maximum price 5,69 (zł/pln) Kurs minimalny Minimum price 4,4 (zł/pln) Kurs ostatni Last price 5,5 (zł/pln) Średni wolumen na sesję Average volume per session Stopa dywidendy Dividend yield 3,3 (%) Kapitalizacja na koniec okresu Market Capitalization 8 85 (mln zł/pln m) Cena do wartości księgowej Price/Book value,49 Wartość księgowa Book value 18 16,79 (mln zł/pln m) Cena/Zysk Price/EPS 7,8 Łączna wartość obrotów Total turnover value 3 134,81 (mln zł/pln m) 24 Dane dotyczące akcji Key stock data 25

14 ZARZĄD SPÓŁKI MANAGEMENT BOARD RAPORT ROCZNY ONLINE ANNUAL REPORT ONLINE Dariusz Lubera Prezes zarządu President of the Management Board Aleksander Grad Wiceprezes zarządu ds. korporacji Vice-President of the Management Board for Corporate Affairs Katarzyna Rozenfeld Wiceprezes zarządu ds. handlowych Vice-President of the Management Board for Commercial Affairs Stanisław Tokarski Wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju Vice-President of the Management Board for Strategy and Development Krzysztof Zawadzki Wiceprezes zarządu ds. ekonomicznofinansowych Vice-President of the Management Board for Economics and Finance raportroczny.tauron.pl 26 Zarząd spółki Raport online 27

15 TAURON POLSKA ENERGIA S.A. UL. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO KATOWICE TAURON.PL Materiał powstał na papierze Cyclus Print. Jest to niepowlekany papier offsetowy, produkowany w 1% z makulatury pochodzącej z przerobu papieru produkowanego z włókien certyfikowanych. Material was printed on Cyclus Print paper. It is an uncoated offset paper, surface sized made of 1% recycled waste paper, derived from the processing of fibers produced from FSC-certified.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku

Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA. Warszawa, 19 listopada 2012 roku Strategia i model biznesowy Grupy ENERGA Grupa ENERGA jest Na dzień 30 czerwca 2012 15,82% Jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce Obszar działalności dystrybucyjnej obejmuje ¼

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES I A. EMISJE / ISSUES Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 Emisje zarejestrowane w KDPW / Security issues registered in KDPW 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA SA (34/2016) Przyjęcie Strategii Grupy TAURON na lata

TAURON POLSKA ENERGIA SA (34/2016) Przyjęcie Strategii Grupy TAURON na lata 2016-09-02 17:50 TAURON POLSKA ENERGIA SA (34/2016) Przyjęcie Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025 Raport bieżący z plikiem 34/2016 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd TAURON

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku)

Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku) Elektroenergetyka na GPW (wyniki 2014 roku) Autor: Dorota Zaborska - Główny Specjalista ds. Ekonomicznych ARE S.A. 21 marca 2015 EC Będzin SA jako ostatnia ze spółek energetycznych notowanych na GPW opublikowała

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 Spis treści Contents Kluczowe INFORMACJE Misja, wizja 6 Kalendarium 2011 8 Nagrody i wyróżnienia 2011 10 Sytuacja makroekonomiczna 12 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

TAURON Group s results presentation Q1 2013

TAURON Group s results presentation Q1 2013 TAURON Group s results presentation Q1 213 9 May 213 Disclaimer This presentation serves for information purposes only and should not be treated as investment-related advice. This presentation has been

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze i II kwartał 2013 r. 28 sierpnia 2013 Kluczowe osiągnięcia kwartału Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu 1 Kluczowe wyniki finansowe w II kwartale 2013 r. Przychody

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce

Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce VII Międzynarodowa Konferencja NEUF 2011 Elektroenergetyka: Potencjał inwestycyjny krajowych grup kapitałowych w energetyce Piotr Piela Warszawa, 16 czerwca 2011 r. Potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl

Trendy i uwarunkowania rynku energii. tauron.pl Trendy i uwarunkowania rynku energii Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć źródło: PSE Porównanie wycofań JWCD [MW] dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego w przedziałach pięcioletnich

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT _ 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT _ 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / INDEX SPIS TREŚCI / INDEX 1. KLUCZOWE INFORMACJE 6 1. KEY FACTS 6 7. INTERESARIUSZE GRUPY TAURON 80 7. TAURON GROUP S STAKEHOLDERS

Bardziej szczegółowo

Disclaimer. TAURON Polska Energia S.A. 2

Disclaimer. TAURON Polska Energia S.A. 2 Financial Results for Q1-3 212 13 November 212 Disclaimer This presentation serves for information purposes only and should not be treated as investment-related advice. This presentation has been prepared

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda I. Kontekst Europejski II. Sytuacja w KSE III. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 3 kwartały roku 7 listopada r. Podsumowanie 3 kwartału 3 kwartał 9 miesięcy Przychody ze sprzedaży 2 506 mln zł (-9% r/r) 7 792 mln zł (-9% r/r) EBITDA 551 mln zł (+51%)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA

Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA Konsekwentnie budujemy pozycję rynkową GK ENEA IIIQ 2013 Krzysztof Zamasz CEO Dalida Gepfert CFO Warszawa, 13 listopada 2013 r. Krzysztof Zamasz CEO Utrzymujące się trendy na rynku energii są wyzwaniem

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (05/2009) maj 2009 (05/2009) May 2009 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin

Biuletyn Miesięczny GPW 1 WSE Monthly Bulletin ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (02/2009) luty 2009 (02/2009) February 2009 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

18 sierpnia 2011 r. Wyniki Grupy TAURON za I półrocze 2011 r.

18 sierpnia 2011 r. Wyniki Grupy TAURON za I półrocze 2011 r. 18 sierpnia 211 r. Wyniki Grupy TAURON za I półrocze 211 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2011) sierpień 2011 (08/2011) Aug 2011 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

Strategia Korporacyjna Grupy TAURON na lata z perspektywą do roku 2023

Strategia Korporacyjna Grupy TAURON na lata z perspektywą do roku 2023 Strategia Korporacyjna Grupy TAURON na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2023 Aktualizacja dokumentu Strategia Korporacyjna Grupy TAURON na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020 przyjętego Uchwałą

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (01/2013) styczeń 2013 (01/2013) January 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (11/2012) listopad 2012 (11/2012) November 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (10/2012) październik 2012 (10/2012) October 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2012) sierpień 2012 (08/2012) August 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (02/2013) luty 2013 02/2013) February 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

16 listopada 2016 r. 1

16 listopada 2016 r. 1 16 listopada 2016 r. 1 Przesłanki dla aktualizacji Strategii Grupy ENERGA Rynek energii ulega DYNAMICZNYM ZMIANOM Utrzymanie pozycji wymaga dostosowania modelu do zachodzących zmian 2 Przesłanki dla aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku

Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku Prezentacja wynikowa Grupy ENERGA I kwartał 2014 roku 12 maja 2014 EBITDA Grupy ENERGA Wykres obrazuje udział poszczególnych segmentów biznesowych w skorygowanej EBITDA Grupy w I kw. 2014 r. 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 r. 15 marca 2013 r.

Wyniki finansowe za 2012 r. 15 marca 2013 r. Wyniki finansowe za 212 r. 15 marca 213 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza prezentacja została

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (07/2013) lipiec 2013 (07/2013) July 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA EXPERIENCE OF ŁUBIANKA COMMUNE 1 2 SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN REDUCTION OF CO 2 PROMOTION OF RES ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT MOBILIZATION OF LOCAL POPULATION 3 REDUCTION OF CO 2 (PLAN 5X20) Of min

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (09/2012) wrzesień 2012 (09/2012) September 2012 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010

ISSN X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010 ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (3/2010) marzec 2010 (3/2010) March 2010 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

TAURON Group s H financial results

TAURON Group s H financial results TAURON Group s H1 213 financial results Warsaw, August 22, 213 Legal disclaimer This presentation serves for information purposes only and should not be treated as investment-related advice. This presentation

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. 7 maja 2015 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2015 r. Kluczowe wydarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Najważniejsze informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (10/2013) październik 2013 (10/2013) October 2013 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania

Bardziej szczegółowo

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017

Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok lutego 2017 Szacunkowe wyniki za IV kwartał i rok 2016 10 lutego 2017 Zastrzeżenie: dane szacunkowe Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (dalej Spółka lub PGE ) zastrzega, że prezentowane wielkości mają

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł.

Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł. Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł. W dniu 17 czerwca br. na rynku głównym GPW zadebiutowała spółka ABC Data SA. Był to dziesiąty debiut w tym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. 10 sierpnia 2016 r. Wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2016 r. Główne wydarzenia Emil Wojtowicz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2014

Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2014 Grupa Alumetal Wyniki finansowe za 2014 13 marca 2015 Strategia rozwoju Grupy Alumetal Pozycja rynkowa 2010 2014 2018 Lider w CEE # 7 w Europie Lider w CEE # 4 w Europie Lider w CEE # 1 w Europie Udział

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I-III kwartał 2012 r. 13 listopada 2012 r.

Wyniki finansowe za I-III kwartał 2012 r. 13 listopada 2012 r. Wyniki finansowe za I-III kwartał 212 r. 13 listopada 212 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

TAURON Group s 2013 FY financial results

TAURON Group s 2013 FY financial results TAURON Group s 213 FY financial results March 18, 214 213 key financial parameters TAURON Group s results [PLN m] 213 Sales revenue 19 131 (-22.7% yoy) EBITDA 3 661 (-4.9% yoy) Net profit 1 346 (-13.2%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q listopada 2013

Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q listopada 2013 Wyniki finansowe GK PGNiG za 1-3Q213 14 listopada 213 Czynniki wpływające na wynik finansowy Średni kurs USD i EUR wobec PLN Notowania ropy naftowej 4,5 PLN 45 PLN/boe 4 3,5 3 4,14 3,31 4,25 3,21 4 35

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012)

Fundusze ETF w Polsce grudzień 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland December 2012) stycznia r. Fundusze ETF w Polsce grudzień r. (Exchange-traded funds in Poland December ) Rynek wtórny Po fatalnym listopadzie, w grudniu wartość obrotów sesyjnych tytułami uczestnictwa trzech funduszy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12

SPIS TREŚCI. Przedmowa Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12 SPIS TREŚCI Przedmowa... 3 Ważniejsze symbole i jednostki miary... 4 SPIS TABLIC... 6 SPIS RYSUNKÓW... 12 ROZDZIAŁ 1. Przemysł elektroenergetyczny... 19-32 ROZDZIAŁ 2. Krajowy system elektroenergetyczny...

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012)

Fundusze ETF w Polsce październik 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland October 2012) 1.1.12 2.1.12.1.12 4.1.12 5.1.12 8.1.12 9.1.12 1.1.12 11.1.12 12.1.12 15.1.12 16.1.12 17.1.12 18.1.12 19.1.12 22.1.12 2.1.12 24.1.12 25.1.12 26.1.12 29.1.12.1.12 1.1.12 listopada 212 r. Fundusze ETF w

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Statystyczny Instrumentów Pochodnych GPW. WSE Derivatives Statistic Bulletin. Rok 2002 / Year 2002

Biuletyn Statystyczny Instrumentów Pochodnych GPW. WSE Derivatives Statistic Bulletin. Rok 2002 / Year 2002 Biuletyn Statystyczny Instrumentów Pochodnych GPW Rok 2002 / Year 2002 INSTRUMENTY POCHODNE / DERIVATIVES Kontrakty Opcje Jednostki indeksowe Razem Futures contracts Options Participatipn units Total 1998

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie

Elektroenergetyka w Polsce Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Elektroenergetyka w Polsce 2014. Z wyników roku 2013 i nie tylko osądy bardzo autorskie Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014) Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2015 roku 52% 43% 4% 1% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Pozostałe przychody

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ENERGA

Wyniki finansowe Grupy ENERGA Wyniki finansowe Grupy ENERGA za 2014 rok 16 marca 2015 r. Rok 2014 najlepsze wyniki w historii Grupy ENERGA EBITDA 2,3 mld zł (+17% r/r) Marża EBITDA 22% ( 5 p.p.) Zysk netto Grupy ponad 1 mld zł (+35%

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Kto buduje efektywne rynki krajowe? Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw jako % PKB zadłużenie krajowe 25,0%

Kto buduje efektywne rynki krajowe? Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw jako % PKB zadłużenie krajowe 25,0% 1 Kto buduje efektywne rynki krajowe? Wartość emisji obligacji przedsiębiorstw jako % PKB zadłużenie krajowe 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% %PKB 5,0% 0,0% Dane na koniec 2011 r. Źródło: ECB, Bank for International

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes

Zaangażowani w Twój biznes Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie 2013 roku Podsumowanie 2013 wyniki finansowe [tys. zł] 01.01. 31.12.2013 01.01. 31.12.2012 Dynamika % Przychody

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS OTHER INFORMATION 1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS TABLE 1: PARENT UNDERTAKING Company Address Tel. No./Fax www e-mail PBG S.A. www.pbg-sa.pl polska@pbg-sa.pl TABLE 2: DIRECT SUBSIDIARIES Company Address

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące. Tytuł raportu. Data przekazania. raportu

Wykaz Raportów. Raporty bieżące. Tytuł raportu. Data przekazania. raportu Wykaz Raportów Raporty bieżące Lp. Nr raportu Data przekazania Tytuł raportu 1 1/2012 12.01.2012 Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Ewolucja czy rewolucja jak zmienić polski system elektroenergetyczny?

Ewolucja czy rewolucja jak zmienić polski system elektroenergetyczny? Krzysztof Zamasz Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A. Ewolucja czy rewolucja jak zmienić polski system elektroenergetyczny? Warszawa 6 listopada 2012 r. Polski sektor elektroenergetyczny od gospodarki

Bardziej szczegółowo

(61) 665 17 00 (61) 665 17 01 (061) 664 19 50 (061) 664 19 51 (056) 66 96 647 (056) 65 96 647 (091) 432 11 30 (091) 469 24 24

(61) 665 17 00 (61) 665 17 01 (061) 664 19 50 (061) 664 19 51 (056) 66 96 647 (056) 65 96 647 (091) 432 11 30 (091) 469 24 24 349 tabela 1: Podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PBG PBG SA (61) 665 17 00 (61) 665 17 01 www.pbg-sa.pl polska@pbg-sa.pl tabela 2: Spółki bezpośrednio zależne Hydrobudowa Polska SA (061) 664 19 50 (061)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2013 i IV kwartał 2013. 13 marca 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2013 i IV kwartał 2013. 13 marca 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne za rok obrotowy 2013 i IV kwartał 2013 13 marca 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 1 Jednorazowe pozycje niepieniężne Inwestycje i kontrakty

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015. 14 sierpnia 2015r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za I półrocze 2015 14 sierpnia 2015r. W 1H mimo dużego spadku cen ropy wzrost wyniku EBITDA w Grupie PGNiG 24% 25% 15% 20% 23% 20 390 16 381 4,9 mld PLN - eliminacje pro forma

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na rynku. nieruchomości ci w USA i jej. na rynek nieruchomości ci w Polsce

Koniunktura na rynku. nieruchomości ci w USA i jej. na rynek nieruchomości ci w Polsce Koniunktura na rynku nieruchomości ci w USA i jej wpływ na światową gospodarkę,, w szczególno lności na rynek nieruchomości ci w Polsce Subprime problem 1. Zbyt aktywna polityka FEDu w latach 2002-2005

Bardziej szczegółowo