OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Organizacji pozarządowej(-ych) / podmiotu (-ów), o którym (-ych) mowa w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz ) realizacji zadania publicznego przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (rodzaj zadania publicznego) 2) Fred goes net Stalowa Wola (tytuł zadania publicznego nazwa zadania konkursowego) w okresie od do w formie Powierzenia realizacji zadania publicznego / wspieranie realizacji zadania publicznego 1) przez Gminę Stalowa Wola składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. Dane oferenta/oferentów 1)3) 1

2 1) nazwa: Stowarzyszenie MONAR 2) forma prawna: 4) (X ) stowarzyszenie ( ) fundacja ( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna ( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji: 5) ) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 6) ) nr NIP: nr REGON: ) adres: miejscowość: Warszawa ul.: Nowolipki 9 B dzielnica lub inna jednostka pomocnicza: 7) śródmieście gmina: miasto stołeczne Warszawa powiat: 8) miasto stołeczne Warszawa województwo: mazowieckie kod pocztowy: poczta: Warszawa 7) tel.: faks: ) numer rachunku bankowego: nazwa banku: BANK PEKAO S.A. oddział w Warszawie 9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów 1) : a) Jolanta Łazuga-Koczurowska b) Robert Starzyński... 10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, którym mowa w ofercie: 9) Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna nr NIP: nr REGON: Numer rachunku bankowego Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli

3 Miejscowość Stalowa Wola kod ulica Hutnicza nr 8 Gmina Stalowa Wola powiat Stalowa Wola województwo podkarpackie Telefon Fax ) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) Jadwiga Mroczek tel ) przedmiot działalności pożytku publicznego: Działalność odpłatna oraz działalność nieodpłatna pożytku publicznego realizowana jest poprzez: 1) Powoływanie i prowadzenie placówek oraz programów takich jak: a. świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki profilaktyki środowiskowej, kluby środowiskowe, centra profilaktyki i edukacji społecznej; b. poradnie, punkty informacyjne, konsultacyjne i analizy testowej; c. placówki i programy detoksykacyjne; d. ośrodki rehabilitacji; e. hostele i mieszkania realizujące programy readaptacyjne; f. telefony zaufania, g. fora dyskusyjne i poradnie wirtualne; h. noclegownie; i. placówki dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością; j. placówki readaptacji zawodowej; k. placówki dla osób samotnie wychowujących dzieci; l. placówki dla ofiar przemocy w rodzinie i środowisku; m. ośrodki i kluby readaptacji zawodowej i społecznej; n. ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne; o. placówki opieki geriatrycznej i paliatywnej; p. placówki opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości; q. zakłady opiekuńczo- lecznicze. 2) Powoływanie i prowadzenie Centrów Integracji Społecznej. 3) Powoływanie i prowadzenie Centrów Pomocy Bliźniemu. 4) Powoływanie i prowadzenie Centrów Kształcenia. 5) Tworzenie i realizację programów terapeutycznych, profilaktycznych, readaptacyjnych, aktywizacyjnych, programów redukcji szkód, edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, badawczych i pracy socjalnej. 6) Powoływanie i prowadzenie placówek badawczych. 7) Prowadzenie działalności publikacyjnej i wydawniczej. 8) Promowanie zdrowego stylu życia, sportu, turystyki i innych pozytywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży. 9) Prowadzenie działań na rzecz rozwoju i integracji społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. 10) Organizowanie spotkań, sympozjów, konferencji i innych form wymiany informacji. 11) Współpraca ze środkami masowego przekazu. 12) Współpraca z jednostkami ochrony zdrowia, służb penitencjarnych, placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi oraz administracją rządową i samorządową, a także z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi oraz zagranicznymi. 13) Współpraca oraz realizacja zadań zleconych przez administrację państwową i samorządową. 14) Podejmowanie działań o charakterze innowacyjnym. 13) Jeżeli oferent/oferenci 1) prowadzi/ prowadzą 1) działalność gospodarczą a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców -.. Nie dotyczy 3

4 b) przedmiot działalności gospodarczej --- II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 10) Nie dotyczy III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji 1. Krótka charakterystyka zadania publicznego FreD goes net to międzynarodowy autorski projekt opracowany w Niemczech. Wyniki jego ewaluacji pokazały, że jest skuteczny i atrakcyjny dla młodzieży. W realizację projektu zaangażowanych jest 17 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska. Program finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Zdrowia Publicznego. W Polsce koordynatorem projektu jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Odbiorcami programu są osoby młode w wieku lat w szczególnych przypadkach lat, które z powodu zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyków i/lub alkoholu) po raz pierwszy naruszyły normy społeczne (np. weszły w konflikt z prawem). Program mieści w ramach profilaktyki selektywnej i wskazującej, oparty jest o zasady dialogu motywującego. Program zakłada: Wczesne reagowanie tzn. możliwie blisko czasu pierwszej konsumpcji, aby w odpowiednim czasie zrealizować cele profilaktyki uzależnień (m.in. zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ryzyka, abstynencja). Wczesne reagowanie oznacza też to że, wśród klientów poradni dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i poradni leczenia uzależnień - konsumenci np. konopi indyjskich szukają specjalistycznej pomocy dopiero po średnio 6 latach ich zażywania. Krótkie i trafnie działania: oczekuje się, że tylko krótka, ukierunkowana na uczenie się oferta zostanie zaakceptowana przez grupę docelową. Ponadto w opiece medycznej uwzględniono wyniki badań na temat krótkiej interwencji wobec osób z zaburzeniami wynikającymi z zażywania narkotyków bądź ryzykiem ich wystąpienia. Według nich, efekty ograniczenia używania są możliwe do osiągnięcia dzięki krótkiej interwencji. Krótkie oddziaływania oznaczają również krótki czas uczestnictwa w programie (8 godzinne warsztaty podzielone na 2 lub 3 sesje) w bezpiecznych warunkach i małych grupach. Gwarantowana jest całkowita dyskrecja. Po ukończeniu wręczane jest świadectwo uczestnictwa. Kurs jest bezpłatny. Dobrowolność w przeciwieństwie do sądowego przymusu (np. nakaz sądu). Zauważono, że możliwość wyboru zapewnia lepsze warunki dla osiągnięcia celu. Nie można przy tym pominąć faktu, że w okresie od zanotowania po raz pierwszy przez policję do decyzji prokuratora o ewentualnym zawiesze- 4

5 niu postępowania, istnieje pewna "sytuacja przymusu", która powinna być wykorzystana przy proponowaniu pomocy. 2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków Eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, takimi jak alkohol, marihuana czy inne legalne i nielegalne narkotyki, należy do zachowań ryzykownych podejmowanych w wieku młodzieńczym. Większości młodzieży udaje się po fazie prób rozwinąć umiarkowane style konsumpcji, ale niektórzy zaczynają przejawiać zachowania związane z używaniem szkodliwym (nadużywaniem). Idą one niejednokrotnie w parze z poważnymi fizycznymi i psychosocjalnymi problemami i konsekwencjami zażywania. Badania epidemiologiczne pokazały, że okresowo 10% młodzieży zażywa substancji psychoaktywnych w sposób, który można by określić jako ryzykowny. Badania CBOS przeprowadzone za zlecenie KBdsPN pod koniec 2010 roku i badania ESPAD realizowane w połowie 2011 wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pokazały, że napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną w tej grupie. Najbardziej popularnym napojem alkoholowym wśród uczniów jest piwo, a najmniej wino. Najczęściej używanymi w Polsce narkotykami są przetwory konopi indyjskich (marihuana, haszysz). Do kontaktu z tą substancją przyznało się 17,6% badanych, (24,3% gimnazjalistów i 37,3% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych -badania ESPAD). Badania CBOS mówią o 36% respondentów. Wyniki z badań na próbie w wieku wskazują, że najwyższy odsetek użytkowników marihuany i haszyszu jest w grupie wiekowej lata (29,1%) i lata (28,6%). Kontakt z dopalaczami w 2010 deklarowało 11% badanych, dla porównania w roku 2008 sięgnęło po nie 4% badanych uczniów (badania CBOS), 10,5% gimnazjalistów i 15,8% uczniów szkół ponadgimnazjalnych wg badań ESPAD. Dane z badań ankietowych zrealizowanych w listopadzie 2011 roku, przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA, we współpracy z Urzędem Miasta i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim na uczniach klas pierwszych gimnazjum i klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Stalowa Wola, przedstawiają podobne tendencje do tych zaprezentowanych powyżej. Kontakt z alkoholem deklaruje 39,2% uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum i 70,3% z klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Wysoki odsetek respondentów przyznaje się do przekraczania progu nietrzeźwości. Z marihuaną lub haszyszem eksperymentowało 9,8% uczniów młodszych i 22,6% uczniów starszych. Dopalacze stosowane były przez 9,3% gimnazjalistów i 12% licealistów. Wysoki odsetek młodzieży starszej chętnie stosuje alkohol w połączeniu z marihuaną (12%) i alkohol w połączeniu z tabletkami (6,3%). 5

6 Zaprezentowane dane zarówno z badań lokalnych jak i ogólnopolskich wskazują, że: stosowanie alkoholu przez nastolatków, jest zbliżone do wskaźników obserwowanych wśród dorosłych, nastąpił istotny wzrost w zakresie używania marihuany, w połączeniu z rosnącym przekonaniem młodzieży o mniejszym w porównaniu z innymi narkotykami - ryzyku szkód związanych z ich używaniem. Przetwory konopi indyjskich najczęściej stosowane są przez uczniów z miast średniej wielkości -od 20 tys. do 100 tys. ludności, a Stalowa Wola należy do takich. stąd też można oczekiwać dalszego wzrostu stosowania omawianych środków. Mając na uwadze fakt, że podczas swoich pierwszych kontaktów z narkotykami część młodzieży odnotowywana jest przez szkołę lub policję, należy wykorzystać tę okoliczność, by w pierwszym rzędzie w nawiązaniu do art ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii a także art. 2, 6, 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich z późniejszymi zmianami zaproponować jej pomoc w formie specjalnej oferty. Program wczesnej interwencji Fred goes net jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu działania. Dotychczas programem Fred objęta była młodzież starsza, uczniowi szkół ponadgimnazjalnych, program został dobrze przyjęty przez dyrektorów szkół, placówek opiekuńczo wychowawczych, psychologów i pedagogów. Cieszy się popularnością wśród odbiorców. 3. Opis grup adresatów zadania publicznego Zgodnie z założeniami odbiorcami programu są osoby w wieku lat w szczególnych przypadkach lat, używające narkotyków z wyłączeniem heroiny, substancji nielegalnych i alkoholu. Osoby, które są na etapie eksperymentowania z w/w substancjami i używający ich w sposób problemowy. Osoby, które w wyniku stosowania tych substancji po raz pierwszy naruszyły obowiązujące normy społeczne np. weszły konflikt z prawem. Działania podjęte w ramach niniejszej oferty skierowane będą do młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy Stalowa Wola. 4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania. 11) Nie dotyczy 5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci 1) otrzymał/otrzymali 1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji. 11) 6

7 Nie dotyczy 6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji Zasadniczym celem programu Fred goes net jest możliwie wczesne dotarcie do osób sięgających po alkohol czy/i narkotyki i przedstawienie im oferty interwencji z wykorzystaniem społecznego nacisku. Cele szczegółowe to: Dostarczenie informacji na temat substancji, efektów działania i ryzyka Zmotywowanie do zmiany postaw i zachowania Informowanie na temat możliwych form pomocy Sposób realizacji celu głównego i celów szczegółowych: Indywidualna rozmowa motywująca i warsztaty, pozyskanie partnerów społecznych 7. Miejsce realizacji zadania publicznego Indywidualne rozmowy motywujące, warsztaty Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna ul. Hutnicza 8, Stalowa Wola woj. podkarpackie Współpraca z lokalnymi partnerami - Szkoły na terenie miasta i gminy - KPP - Sąd - Urzędy - Szpital i przychodnie 8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego 12) Indywidualna rozmowa motywująca (rozmowa wstępna i końcowa a także ewaluacja programu polegająca na wypełnieniu wystandaryzowanych kart zgłoszeniowych i ewaluacyjnych dla każdego uczestnika programu i przesłanie zestawień zbiorczych do KBPN.) Rozmowa indywidualna ma na celu bardziej szczegółowe przedstawienie oferty pomocy, omówienie sytuacji osoby młodej z perspektywy zażywania przez nią środków psychoaktywnych i zmotywowaniu jej do wzięcia udziału w programie. 7

8 Zadanie publiczne realizowane w okresie od do Ponadto spotkanie ma rozstrzygnąć, czy osoba kwalifikuje się do programu FreD (m.in. przez wyłączenie Poszczególne z niego działania osób zaburzonych w Terminy psychicznie realizacji lub uzależnionych) Oferent lub oraz inny przekazać podmiot odpowiedzialny informacje na temat zakresie psychospołecznych realizowanego form pomocy. poszczególnych za działanie w zakresie realizowanego Warsztaty zadania publicznego wczesnej interwencji działań mają formę krótkiej interwencji- zadania 8-godzinnego publicznego cyklu zajęć (dwa razy po cztery godziny). Poszczególne moduły szkoleniowe są metodycznie i dydaktycznie przygotowywane Indywidualna rozmowa Marzec czerwiec 2014 Stowarzyszenie MONAR Poradnia przez specjalistów i merytorycznie ukierunkowane na takie tematy, jak: sytuacja prawna, wiedza o motywująca Profilaktyczno-Konsultacyjna w Stalowej narkotykach, zdrowie, zachowania społeczne i system pomocy. Grupa ma charakter zamknięty. Ilość Woli uczestników w grupie od 6 do 10 osób. Zarówno rozmowy motywujące jak i zajęcia warsztatowe oparte są o ścisły schemat i harmonogram. Warsztaty wczesnej Marzec czerwiec 2014 Stowarzyszenie MONAR Poradnia Wymagają wypełnienia określonej dokumentacji dla potrzebnej do międzynarodowej ewaluacji programu interwencji (Dostosowane grupy) Profilaktyczno-Konsultacyjna w Stalowej Współpraca z lokalnymi partnerami w celu promocji programu, wyłonienia osób odpowiedzialnych w Woli danej instytucji za informowanie o programie, w razie konieczności podpisanie formalnego dokumentu o partnerstwie i dotarcia do grupy docelowej. Współpraca z lokalnymi Marzec czerwiec 2014 Stowarzyszenie MONAR Poradnia partnerami Dostosowane do czasu Profilaktyczno-Konsultacyjna w Stalowej pracy lokalnych Woli partnerów 9. Harmonogram 13) 10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 15) Podejmowanie wczesnej i profesjonalnej pomocy wobec młodzieży zażywającej narkotyki, Zmniejszenie ilości osób rekreacyjnie używających substancji psychoaktywnych, Zmniejszenie przestępczości związanej z narkotykami czy alkoholem, Poprawa funkcjonowania rodzin, w których żyją dzieci sięgające po substancje psychoaktywne, Integracja podmiotów zajmujących się młodzieżą zagrożoną dysfunkcjami. 8

9 IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: Lp. Rodzaj kosztów 16) Ilość jednostek Koszt jednostko wy (w zł) Rodzaj miary Koszt całkowity (w zł) z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł) z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego 17) (w zł) Koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków świadczeń wolontariuszy (w zł) I Koszty merytoryczne 18 po stronie Stowarzyszenie. MONAR P.P.-K.: 1) indywidualna rozmowa motywująca 10 4 Godz ) warsztaty wczesnej interwencji 16 6 Godz ) współpraca z lokalnymi partnerami 15 3 Godz ) składki ZUS dla pracownika poradni II Koszty obsługi 20) zadania publi., w tym koszty administrac. Stowarzyszenie MONAR P.P.- K: -obsługa księgowa 275,00 275,00 168,00 grupa 168,00 168,00 9

10 III Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie Stowarzyszenie MONAR P.P.- K: 1) zakup usług telekomunikac. ( doładowanie telefonu komórk.) 1 8 Sztuka 8 8 2) zakup mat. biurowych i pocztowych: 1 192,00 Grupa 192,00 192,00 3) catering 1 75,00 Grupa 75,00 75,00 IV Ogółem: Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego 1 Wnioskowana kwota dotacji zł 100% 2 Środki finansowe własne 17) zł % 3 Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt ) 11) zł % 3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego 17) zł % 3.2 środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych) 17) 3.3 pozostałe 17) zł % 4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) zł % 5 Ogółem (środki wymienione w pkt 1-4) 2.60zł 100 % 3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych 21) Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych Kwota środków (w zł) Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a) TAK/NIE 1 Termin rozpatrzenia w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty TAK/NIE 1) TAK/NIE 1) TAK/NIE 1) 10

11 Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: Wszystkie kwoty, zakres godzinowy, ilość odbiorców i realizatorów podane w kosztorysie zgodne są wytycznymi do realizacji programu i taryfikatorem KBPN. Realizowana będzie jedna 6-cio osobowa grupa prowadzona przez 2 przeszkolonych realizatorów. Przewidziana jest większa liczba (około 10) osób uczestniczących w konsultacjach indywidualnych Wymienione materiały potrzebne będą do zajęć warsztatowych, osobny numer telefonu stanowi wymóg realizacji programu Fred. Telefon służy do nawiązania 1 kontaktu - ustalenia spotkania ale też SMS owego przypomnienia uczestnikom o kolejnej sesji warsztatów. V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego 1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego 22) Jadwiga Mroczek certyfikowany realizator programu Fred goes net (certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), mgr psychologii, mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień, kierownik Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej Stowarzyszenia MONAR w Stalowej Woli. Posiada przygotowanie i 10 letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi uzależnieniem i znajdującymi się na różnych etapach uzależnienia, ich rodzinami i bliskimi. Ewelina Owanek certyfikowany realizator programu Fred goes net (certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). Magister psychologii, dyplomowany psychoterapeuta w nurcie integracyjnym. Zatrudniona w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli. Posiada przygotowanie i 8 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz rodzinami. 2. Zasoby rzeczowe oferenta/ oferentów 1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 23) Placówka zajmuje lokal o powierzchni 82 m kw.-(sala do terapii indywidualnej, duża sala do zajęć grupowych, pokój socjalny, korytarz, łazienka, ubikacja). Posiadamy sprzęt audio, komputer z dostępem do Internetu, linie telefoniczną i faksową (jeden numer). Placówka wyposażona jest w nowe meble i niezbędne sprzęty. Spełnia warunki do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych. Sala do zajęć grupowych wyposażona jest w materace miękkie tablice. Posiada szczegółowe materiały, scenariusze niezbędne przy realizacji zadania, ulotki dla odbiorców i partnerów. 3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną). 11

12 W sierpniu 2013 roku Poradnia MONAR rozpoczęła wdrażanie i realizację programu Fred goes net finansowanego ze środków Powiatu Stalowowolskiego. W bieżącym roku poradnia otrzymała dotację z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na realizacje Programu Fred goes net w wysokości Wśród innych działań realizowanych w poprzednich latach należy wymienić: ze środków KBdsPN programy profilaktyki selektywnej dla dzieci młodzieży i programy wsparcia adresowane do rodziców. W roku 2012 ze środków Urzędu Miasta realizowany był program profilaktyki selektywnej "Dziś mówię STOP" wzorowany na programie Fred goes net. 4. Informacja, czy oferent/oferenci 1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie dotyczy Oświadczam (-y), że: 1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/ oferentów 1) ; 2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie /niepobieranie 1) opłat od adresatów zadania; 3) oferent/oferenci 1) jest/są 1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia r.; 4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 5) oferent/oferenci 1) składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją) 1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne 1) ; 6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/ właściwą ewidencją 1) ; 7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Jadwiga Mroczek.. (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów 1) Data r.. 12

13 Załączniki: 1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji 24) 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów). Poświadczenie złożenia oferty 25) Adnotacje urzędowe 25) 1) Niepotrzebne skreślić. 2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola. 4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną. 5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji. 6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał. 7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki. 8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy. 9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej. 10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej. 11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. 12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną. 13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów). 14) Opis zgodny z kosztorysem. 15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki. 16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń. 17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego. 18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego. 19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach. 20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu. 21) Wypełnienie fakultatywne umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia... w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego. 13

14 22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów. 23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów. 24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. 25) Wypełnia organ administracji publicznej 14

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) Komentarz [HG1]: pozostawić do wypełnienia organowi administracji publicznej OFERTA/OFERTA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY INFORMUJE:

WÓJT GMINY INFORMUJE: WÓJT GMINY INFORMUJE: Na podstawie art.19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie - Dz.U. z 21 nr 234 poz. 1536- brzmienie od 1 stycznia 213, zamieszcza się Ofertę złożoną

Bardziej szczegółowo

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

BOP-10 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) BOP-1... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*). (data i miejsce złożenia oferty - wypełnia organ administracji publicznej) BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY LUB SPORTU SKŁADANEJ PRZEZ OFERENTÓW W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLECKA OLECKO 2013 OFERTA REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych (rodzaj zadania publicznego 2) )

Organizacja imprezy lub cyklu imprez kulturalnych (rodzaj zadania publicznego 2) ) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Lidzbark Warmiński 26.06.2012 r. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach

Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Krapkowice 2015 Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do

Bardziej szczegółowo

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego)

Młoda alternatywa 2015 (tytuł zadania publicznego) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Komentarz [BP1]: Niepotrzebne skreślić (przypis nr 1 w ofercie) ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. III PODKARPACKI MEMORIAŁ SPORTOWY IM. BŁ. JANA PAWŁA II osób niepełnosprawnych OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Załącznik do Uchwały Nr 33 / 65 /5 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 05 r.. Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Prezydent Miasta Gdynia, ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA LATA 2013-2017 Olsztyn, grudzień 2012 1 Strona Spis treści...... 2 Wprowadzenie........ 3 Rozdział I. PRZEPISY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ GMINY RAWICZ NA ROK 2015 SPIS TREŚCI Rozdział I 1. Wprowadzenie...2 2. Instytucje działające w obszarze pomocy osobom uzależnionym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo