Ryszard Petru, Dyrektor Zarządzający w PKO BP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ryszard Petru, Dyrektor Zarządzający w PKO BP"

Transkrypt

1 Ryszard Petru, Dyrektor Zarządzający w PKO BP Przedsiębiorca na rynkach międzynarodowych. Czy Europa potrzebuje euro? Jakie są perspektywy dla dolara, franka szwajcarskiego i złotówki? Country Risk Conference 2011

2 Agenda Kurs złotego Otoczenie międzynarodowe Kryzys fiskalny Polska sytuacja bieżąca

3 Kurs złotego Otoczenie międzynarodowe Kryzys fiskalny Polska sytuacja bieżąca

4 Apetyt na ryzyko i podwyżki stóp sprzyjają euro Dubaj na skraju bankructwa EUR/USD i EUR/CHF Serie interwencji SNB mające zapobiec aprecjacji franka (kurs broniony1.46 EUR/CHF) Traderzy mówią o regularnej aktywności SNB na rynku walutowym 19 maja SNB skupił 17 mld euro SNB rezygnuje z bezpośrednich interwencji na rzecz emisji bonów Źródło: Bloomberg, Reuters. Przyznanie pomocy Grecji przez UE/MFW Niemcy ogłaszają pakiet oszczędnościowy: 80 mld euro do 2013 r. Prezes AIB nawołuje do zwiększenia gwarancji państwowych dla banków w Irlandii EUR-CH F EUR-USD Irlandia otrzymuje międzynarodową pomoc ECB daje rynkom sygnał o podwyżce stop

5 Złoty pozostaje pod wpływem wydarzeń globalnych EUR/PLN CHF/PLN EUR-PLN CH F-PLN Źródło: Bloomberg.

6 Popyt na polskie papiery rządowe wciąż wysoki Zaangażowanie nierezydentów na rynku obligacji skarbowych (mln PLN) Źródło: MF.

7 podobnie jest na rynku akcji Zaangażowanie nierezydentów na polskim rynku akcji* *wg wartości rynkowej akcji. Źródło: NBP.

8 Przeważają korzystne czynniki kształtujące kurs złotego Czynniki mogące kształtować kurs złotego umocnienie złotego: oczekiwana kontynuacja ożywienia gospodarczego w Polsce i na świecie kontynuacja zacieśnienia monetarnego w Polsce kontynuacja prywatyzacji napływ kapitału bezpośredniego oraz portfelowego osłabienie złotego: niepewność odnośnie rozwoju kryzysu fiskalnego w strefie euro zacieśnienie monetarne w strefie euro, wyjście z polityki poluzowania ilościowego przez Fed niepewność odnośnie skali konsolidacji fiskalnej po wyborach parlamentarnych Źródło: opracowanie własne.

9 Kurs złotego Otoczenie międzynarodowe Kryzys fiskalny Polska sytuacja bieżąca

10 Kraje wschodzące stały się dominującym regionem światowego wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy w 2010 r. - < brak danych Źródło: MFW, World Economic Outlook, kwiecień 2011.

11 a ich udział w światowym PKB systematycznie rośnie Wzrost PKB (%) 10 8 Prognoza MFW Udział w światowym PKB (%) Prognoza MFW Kraje rozwijające się Kraje rozwinięte Źródło: MFW, World Economic Outlook, kwiecień Kraje rozwijające się Kraje rozwinięte Przesunięcie produkcji przemysłowej do krajów rozwijających się oraz stopniowy wzrost zamożności tych społeczeństw prowadzi do wzmożonej konkurencji o zasoby naturalne.

12 Możliwości produkcyjne rolnictwa nie nadążają za popytem na żywność Indeks światowych cen żywności FAO ( =100) Zasoby kapitału w rolnictwie (bn USD, ceny stałe roku 1995) /1990 1/1992 1/1994 1/1996 1/1998 1/2000 1/2002 1/2004 1/2006 1/2008 1/ Ograniczone możliwości zaspokojenia rosnącego popytu na żywność (rosnąca liczba ludności, konkurencja ze strony biopaliw) spowodowane są przede wszystkim wieloletnią stagnacją wzrostu możliwości produkcyjnych światowego rolnictwa. Źródło: UN FAO.

13 Popyt na ropę naftową do 2030 roku będzie w dużej mierze stymulowany przez Chiny i Indie Zapotrzebowanie na ropę naftową (mln b/dzień) Źródło: Czyżewski A., Łagowski K., Mechanizmy kształtujące ceny ropy naftowej i paliw, Prezentacja na seminarium naukowe NBP r.

14 Zdolności produkcyjne mogą nie wystarczyć do zaspokojenia popytu na ropę Najważniejsi producenci ropy (mln b/dzień) Rosja USA Arabia Saudyjska Chiny Iran Wydobycie ropy przez Libię Irak Kuwejt Zjed.Em iraty Libia Algieria Produkcja Wolne moce produkcyjne Źródło: The Economist. Możliwości produkcyjne OPEC wystarczą do pokrycia ewentualnego braku dostaw ropy z Libii, ale braki w dostawach zdecydowanie przybliżą gospodarkę globalną do kresu wolnych mocy produkcyjnych.

15 Ceny ropy systematycznie pną się w górę Cena ropy WTI (USD/b) Źródło: EIA.

16 Kraje rozwijające się akumulują nadwyżki walut i je inwestują Rezerwy walutowe* (przeliczone w bln USD) Amerykańskie obligacje skarbowe wg kraju rezydencji wierzyciela (T-Bonds, mld USD) Pozostali; Chiny; Kraje rozw inięte Kraje rozw ijające się Japonia;885.9 Układ współzależności finansowych pomiędzy największymi krajami świata wskazuje, że w krótkim okresie głębokie zmiany w mechanizmie funkcjonowania rynków walutowych są raczej niemożliwe. Brazylia;197.6 Eksporterzy ropy;215.5 Wlk.Brytania; *Stan rezerw walutowych Chin przekroczył 3 bln USD na koniec marca br.. Źródło: MFW, US Treasury.

17 Kurs złotego Otoczenie międzynarodowe Kryzys fiskalny Polska sytuacja bieżąca

18 Kryzys fiskalny jest drugą fazą kryzysu finansowego Stawki 5-letnich CDS (pb) Kryzys finansowy Stabilizacja Kryzys fiskalny Co dalej? Bankructwo Lehman Brothers Dubaj na skraju bankructwa Kryzys surowcowy? Grecja Hiszpania Portugalia W łochy Polska Niem cy Źródło: Bloomberg.

19 Istotny przyrost długu publicznego efektem kryzysu Dług publiczny* krajów UE w 2010 r. (% PKB) Zmiana relacji dług/pkb pomiędzy 2007 a 2009 r. (%PKB) Średnia UE GRE ITL BEL IRE FRA PO R H UN UK GER SPA PO L SLO CZE RO M BUL EST *Prognozy Komisji Europejskiej. Źródło: Eurostat, Komisja Europejska.

20 Dług publiczny w krajach PIGS będzie nadal się powiększał Dług publiczny krajów PIGS Dług publiczny (% PKB) Koszt obsługi* (% PKB) 10Y (%) Grecja ,7 12,9 Irlandia ,6 9,1 Portugalia ,5 8,6 Hiszpania ,2 5,2 *Koszt obsługi długu netto jako różnica pomiędzy kosztami a przychodami odsetkowymi. Źródło: MFW, Fiscal Monitor, kwiecień 2011, Bloomberg.

21 Międzynarodowe powiązania kapitałowe zwiększają ryzyko zarażenia Zobowiązania krajów na koniec 3 kw r. (mld USD) Grecja 63 Grecja jest winna Niemcom 40 mld USD 15 Niemcy Portugalia Francja Wlk. Brytania 116 Hiszpania Włochy Źródło: BIS. Włochy są winne francuskim bankom ok. 20% PKB Francji 45 Irlandia

22 W ostatnim czasie rośnie również oprocentowanie polskich obligacji Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych (%) Niem cy Polska Portugalia Grecja Stabilna perspektywa polskiego długu Źródło: Bloomberg.

23 Na reformy nie zostało zbyt wiele czasu Przeciętna zapadalność długu publicznego (lata) Podział długu wg kryterium rezydencji posiadacza obligacji (%) Wlk.Brytania Grecja Francja Irlandia W łochy 100% 90% 80% 70% 60% 50% Hiszpania 40% Portugalia Holandia Japonia USA % 20% 10% 0% Austria Belgia H olandia Francja Portugalia Grecja Irlandia Rezydenci Niem cy Hiszpania Nierezydenci Szw ecja Norw egia Nowa Zelandia D ania USA W lk.brytania Kanada Japonia Źródło: IMF, Fiscal Monitor, kwiecień Znacząca część długu jest w rękach nierezydentów, co wyjaśnia zaangażowanie polityczne niektórych krajów w pomoc dla Irlandii czy Grecji

24 Kurs złotego Otoczenie międzynarodowe Kryzys fiskalny Polska sytuacja bieżąca

25 Wzrost PKB w IV kw r. dzięki konsumpcji oraz zapasom Wkłady do wzrostu PKB (pp, r/r) Eksport netto Konsum pcja Inw estycje Zapasy PKB Źródło: GUS. IV kw.'08 Ikw.'09 IIkw.'09 IIIkw.'09 IV kw.'09 Ikw.'10 IIkw.'10 IIIkw.'10 IV kw.'10

26 Silne powiązania z gospodarką niemiecką wsparciem ożywienia w Polsce Eksport Polski na tle eksportu Niemiec (% r/r) 01'01 01'02 01'03 01'04 01'05 01'06 01'07 01'08 01'09 01'10 Główni odbiorcy niemieckiego eksportu (mld EUR) Francja USA Holandia Wlk.Brytania Chiny W łochy Austria Belgia Niem cy Źródło: Bloomberg, NBP, Eurostat. Polska Szw ajcaria Polska Eksport Niem iec w 2010 r. Dzięki silnym więziom handlowym Polski i Niemiec, odbicie gospodarki niemieckiej pociągnęło za sobą gospodarkę Polski.

27 Spowolnienie gospodarcze nie odbiło się negatywnie na wynikach firm Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych* (mld PLN) Q1 Q2 Q3 Q4 *Przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 osób. Źródło: GUS.

28 Szybko zwiększa się wykorzystanie mocy produkcyjnych Wykorzystanie mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach (%) Q 03 1Q 04 1Q 05 1Q 06 1Q 07 1Q 08 1Q 09 1Q 10 1Q 11 Przetw órstw o Budow nictw o Źródło: GUS.

29 a spodziewana poprawa sytuacji gospodarczej przekłada się na wzrost popytu na kredyty Gospodarstwa domowe (%, r/r) Przedsiębiorstwa (%, r/r) '08 07'08 01'09 07'09 01'10 07'10 01' ' '08 01'09 07'09 01'10 07'10 01' Depozyty Kredyty Kredyty mieszkaniow e Depozyty Kredyty Źródło: NBP.

30 Transfery z UE ważnym czynnikiem ryzyka dla inwestycji i wzrostu gospodarczego Transfery unijne (mld EUR) Prognoza NBP Źródło: NBP.

31 Podsumowanie 1. Gospodarki krajów rozwijających się powróciły na ścieżkę szybkiego wzrostu, co oznacza większy popyt na surowce i wzrost ich cen 2. Gospodarki krajów rozwiniętych powoli wychodzą z recesji w warunkach kryzysu fiskalnego i dużej niepewności na rynkach 3. Ożywienie gospodarki Polski jest związane z silnym popytem zewnętrznym, wynikającym z bliskich powiązań z gospodarką Niemiec 4. Popyt zewnętrzny wraz z dobrą kondycją przedsiębiorstw w Polsce wspierają poprawę na rynku pracy 5. W 2011 r. utrzymuje się znaczna niepewność w strefie euro i duża zmienność na rynkach

32 Country Risk Conference 2011 Ryszard PETRU, Dyrektor Zarządzający w PKO BP Dziękuję Country Risk Conference 2011

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 Grudnia 21 29 stron CitiMonthly Polska W skrócie Polska kończy 21 rok z szybko rosnącą gospodarką, w której rolę motoru wzrostu przejął popyt krajowy. Oczekujemy,

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Spółka efektywna II Konferencja - Rada Nadzorcza

Spółka efektywna II Konferencja - Rada Nadzorcza II Konferencja - Rada Nadzorcza Katowice, 6 listopada 2012 Organizatorzy: Patroni medialni: Slide 1 Program 13.00 Poczęstunek 13.30 Przywitanie uczestników Piotr Rybicki, Prezes NadzórKorporacyjny.pl Tomasz

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 29 stycznia 215 12 stron CitiMonthly Po EBC nawet rubel i frank nie straszne W ciągu nieco ponad miesiąca bardzo dużo zmieniło się w otoczeniu Polski, zdecydowanie mniej w

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Spółka efektywna II Konferencja - Rada Nadzorcza

Spółka efektywna II Konferencja - Rada Nadzorcza II Konferencja - Rada Nadzorcza Katowice, 6 listopada 2012 Organizatorzy: Patroni medialni: Slide 1 Program 13.00 Poczęstunek 13.30 Przywitanie uczestników Piotr Rybicki, Prezes NadzórKorporacyjny.pl Tomasz

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2010 r.

Raport o sytuacji banków w 2010 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 21 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Raport o sytuacji banków w 21 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl poniedziałek, 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Maj 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna.... 2-3 II. Dane statystyczne.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r.

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r. INFORMACJA O SYTUACJI BANKÓW W I KWARTALE 211 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Informacja o sytuacji banków w I kwartale 211 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENCTU

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Kwiecień 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Czynnik polityczny w postaci wydarzeń na linii Ukraina Rosja nadal pozostaje najważniejszy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA MAKROEKONOMICZZNA W POLSCE W 2011 R. NA TLE PROCESÓW W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

SYTUACJA MAKROEKONOMICZZNA W POLSCE W 2011 R. NA TLE PROCESÓW W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA W POLSCE W 2111 R. NA TLE PROCESÓW W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ MACROECONOMIC SITUATION IN POLAND IN 211 AND THE WORLD ECONO OMIC

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła.

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła. Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r.

EBC rusza na zakupy. Barometr Inwestycyjny. 12 lutego 2015 r. EBC rusza na zakupy Barometr Inwestycyjny 12 lutego 2015 r. 1 Nowy rok zaczynamy z przytupem. Decyzja EBC o rozpoczęciu większego niż oczekiwano programu luzowania ilościowego wywołała euforię na niektórych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Data publikacji raportu: 10 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016

ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016 RADA MINISTRÓW ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016 Warszawa Czerwiec 2015 r. Spis treści WSTĘP... 2 OCENA BIEŻĄCEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ... 3 ZAŁOŻENIA I UWARUNKOWANIA PROJEKTU BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności www.pwc.pl/rynkikapitalowe Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności Październik 2012 r. Wstęp Postępujący od kilku lat głęboki kryzys finansowy i ekonomiczny wywiera w dalszym ciągu silny

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo