Linux. Kurs IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Linux. Kurs IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG"

Transkrypt

1 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE Linux. Kurs Autor: Piotr Czarny ISBN: Format: 180x235, stron: 280 ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina Gliwice tel. (32) TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWO CIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA FRAGMENTY KSI EK ONLINE Zamiast d³ugich tekstów --- rysunki z dok³adnymi objanieniami. Samodzielna nauka nigdy nie by³a tak prosta Nazwa Linux obi³a Ci siê zapewne o uszy. Wiesz pewnie, e jest to system operacyjny dostêpny zupe³nie za darmo; bezpieczny i stabilny, ale te trudny i nieprzystêpny dla nowicjuszy. Jednak Linux ca³y czas ewoluuje i zmienia swoje oblicze. Najnowsze dystrybucje tego systemu s¹ nie tylko coraz ³atwiejsze w obs³udze, ale tak e coraz lepiej zaopatrzone w dodatkowe oprogramowanie. Obecnie w Linuksie mo esz zrobiæ wszystko, co do tej pory robi³e w Windows, oszczêdzaj¹c pieni¹dze i nie martwi¹c siê, e system zawiesi siê, a Twoja praca pójdzie na marne. Ksi¹ ka Linux. Kurs to nowoczesny podrêcznik, dziêki któremu w krótkim czasie poznasz fascynuj¹cy wiat Linuksa i nauczysz siê w nim poruszaæ. Jest to pozycja skierowana do pocz¹tkuj¹cych u ytkowników, nie maj¹cych wiêkszego do wiadczenia w obs³udze komputera. Z ksi¹ ki mo esz korzystaæ bez pomocy nauczyciela. Krótkie rozdzia³y, które mo esz przeczytaæ w ci¹gu kilkunastu minut, pokazuj¹ krok po kroku jakie czynno ci nale y wykonywaæ, aby osi¹gn¹æ zamierzony efekt. Poznasz: Podstawy pracy z Linuksem Pliki i foldery w Linuksie Konfiguracjê sprzêtu Korzystanie z poczty elektronicznej i stron WWW Nagrywanie p³yt CD-R w Linuksie Tworzenie grafiki w programie GIMP OpenOffice linuksowy odpowiednik MS Office Ksi¹ ki wydawnictwa Helion z serii Kurs skierowane s¹ do pocz¹tkuj¹cych u ytkowników komputerów, którzy chc¹ w krótkim czasie nabyæ praktycznych umiejêtno ci przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystêpnym jêzykiem i bogato ilustrowane, s¹ wspania³¹ pomoc¹ w samodzielnej nauce. Wszystkie opisywane programy zosta³y umieszczone na p³ycie CD do³¹czonej do ksi¹ ki.

2 Spis treści Wstęp...z...z Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Pierwsza sesja...z...z...23 Nazwy użytkowników i hasła...k...24 Załadowanie systemu...k...k...25 Logowanie...k...k Terminal...k...k Łatwo dostępny Terminal...k...28 Nowe konto użytkownika...k...29 Problemy ze zmianą hasła...k Udana zmiana hasła...k...k Podsumowanie...k...k Karta grafiki i monitor...z Testowanie i konfiguracja sprzętu...k...37 Podsumowanie...k...k Wygląd ekranu...z...z Pulpit wirtualnego biurka...k...45 Okna kameleony...k...k...49 Kolekcja wygaszaczy...k...k Podsumowanie...k...k Pulpit i foldery...z...53 Pulpit...k...k Panel...k...k...57 Uprzywilejowane programy...k...58 Uruchamianie aplikacji...k...k59 Centrum sterowania...k...k Wygodne uruchamianie programów...k Skrót na panelu...k...k Usuwanie skrótów...k...k... 66

3 4 Spis treści Aplikacje uruchamiane w tym samym obszarze roboczym...68 Folder użytkownika...k...k Podsumowanie...k...k Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Mysz i klawiatura...z Mysz...k...k Klawiatura...k...k Podsumowanie...k...k Dostęp do plików i folderów...z...83 Korzystanie z napędów dyskietek i CD-ROM...k...86 Formatowanie dyskietki...k...89 Foldery...k...k Właściwości foldera...k...k Zmiana praw do zasobów...k...94 Przeglądanie partycji Windows...k...98 Podsumowanie...k...k Nagrywanie płyt CD...z Blokowanie automatycznego montowania napędu CD Automatyczne montowanie napędu CD...k Nagrywanie płyt CD...k...k Podsumowanie...k...k Drukarka...z...z Instalowanie drukarki...k...k. 112 Testowanie drukarki...k...k Zmiana jakości wydruku...k Zmiana formatu papieru...k Zmiana szerokości marginesów...k Podsumowanie...k...k Dostęp do internetu...z Połączenie za pośrednictwem modemu...k Połączenie za pośrednictwem telewizji kablowej...k Podsumowanie...k...k Rozdział 10. Mozilla...z...z Budzenie Mozilli...k...k Twoje ulubione strony...k...k 136 Edycja opisu zakładki...k...k Zapisywanie zakładek do pliku...k Strona startowa...k...k Historia...k...k Powiększenie...k...k Podsumowanie...k...k Rozdział 11. Bezpieczny Outlook...z Jak uruchomić Evolution...k Uruchamianie programu Evolution...k Ludzie listy piszą...k...k

4 Spis treści 5 Wizyta listonosza...k...k Czytamy listy wysłane...k...k. 156 Kalendarz...k...k Usuwanie wpisu...k...k Wyświetlanie innego dnia...k Kalendarz tygodniowy...k...k 162 Konfiguracja programu...k Wizytownik...k...k Podsumowanie...k...k Rozdział 12. Darmowy Office...z Konfiguracja OpenOffice...k Nowy dokument tekstowy z szablonu...k Tworzenie nowego dokumentu za pomocą AutoPilota Wpisywanie tekstu...k...k Formatowanie tekstu...k...k Zapisywanie dokumentu...k Wczytywanie dokumentu...k Wstawianie tabeli...k...k Wstawianie obrazka do dokumentu...k Arkusz kalkulacyjny...k...k Zapisywanie dokumentu w formacie pdf...k Podsumowanie...k...k Rozdział 13. Zarządzanie pakietami...z Package Management Tool...k Podsumowanie...k...k Rozdział 14. Midnight Commander...z Uruchamianie MC...k...k Tryb wyświetlania...k...k Szybki podgląd...k...k Informacje...k...k FTP...k...k Drzewo katalogów...k...k Wyszukiwanie plików...k...k.207 Zmiana uprawnień...k...k Tworzenie folderów...k...k Usuwanie folderów...k...k Podsumowanie...k...k Rozdział 15. GIMP...z...z Nowy obrazek...k...k Zapisywanie...k...k Okno Warstwy, kanały i ścieżki...k Właściwości narzędzi...k...k..218 Malowanie pędzlem...k...k Malowanie...k...k Wypełnienie...k...k

5 6 Spis treści Deseń...k...k Logo...k...k Elementy strony 226 Kula...k...k Podsumowanie...k...k Rozdział 16. Sztuczki i chwyty...z Czyszczenie okna terminala...k Dokumentacja poleceń...k Dostępne powłoki...k...k Dziennik...k...k Edytor vim...k...k Edytor vim wczytywanie dokumentu...k Finger...k...k Informacja o komputerze...k Katalog bieżący...k...k Katalog domowy...k...k Lista n wydanych poleceń...k Lista wydanych poleceń...k Nowy użytkownik...k...k Objętość podfolderów...k...k242 Ping...k...k Procesy...k...k Skojarzenie dźwięków ze zdarzeniami...k Ścieżka poszukiwania dodanie katalogu...k Ścieżka przeszukiwania...k Terminal...k...k Typ powłoki...k...k Uprawnienia roota...k...k Wersja systemu operacyjnego...k Wolne miejsce na dysku...k Wysyłanie listu z terminala...k Wyświetlanie ekran po ekranie...k Wyświetlanie plików ukrytych...k Zawartość katalogu...k...k Zawartość katalogu wraz z plikami ukrytymi...k Zmienne środowiskowe...k Podsumowanie...k...k Dodatek A Jak zainstalować system Red Hat Linux 9...z Cztery w jednym...k...k Poznajemy komputer...k...k..258 Bezbłędne nośniki...k...k Dzielimy dysk na kawałki...k Linuksie stań się...k...k Nie wszystko stracone...k...k.272 Podsumowanie...k...k Skorowidz...z...z

6 Karta grafiki i monitor Testowanie i konfiguracja sprzętu Podsumowanie Karta grafiki i monitor Sterownik zawiera informacje o urządzeniu. Wybranie sterownika właściwego urządzenia powoduje, że można wykorzystać wszystkie funkcje, w które wyposażone jest urządzenie. Parametrami, które wpływają na wygląd wyświetlanego ob razu są: Rozdzielczość ekranu. Ekran składa się z dużej liczby punktów, zwanych pik selami. Są one na tyle małe, że obraz oglądany z pewnej odleg łości nie sprawia wrażenia nieciągłości. Im punktów jest więcej, tym dokładniej odwzorowane są kształty. Karty grafiki i monitory obsługują standardowe rozd zielczości ekranu: , , itd. Liczba przed znakiem oznacza liczbę punktów w poziomie. Liczba za znakiem oznacza liczbę punktów w pionie. Jako miara rozdzielczości używana jest liczba punktów na cal (ang. dot per inch, w skrócie dpi). Typowe rozdzielczości ekranów monitorów komputerowy ch wynoszą 72 lub 96 dpi. Rozdzielczość drukarki atramentow ej to około 300 dpi. Drukarki laserowe mają rozdzielczość rzędu 600 dpi i więc ej. Głębia kolorów (ang. Color Depth). W otaczającej nas rzeczywistości nie ma ograniczeń co do liczby istniejących kolorów. W komputerze każdy kolor to... sekwencja cyfr. Praktycznie nie używa się mniejszej liczby kolorów niż 16. Ilustracje w książce wykonane są w 256 odcieniach szarości. Im wyświetlanych kolorów może być więcej, tym barwy bardziej zbliżone do naturalnych. Rośnie jed nak liczba informacji, które ma przetworzyć komputer. Gdy ma on małą moc ob liczeniową lub prostą kartę grafiki, ustawienie zbyt dużej liczby kolorów sp owoduje powolne odświeżanie ekranu.

7 36 Karta grafiki i monitor Zakres częstotliwości odchylania pionowego (Vertical Sync Range) ma wpływ ma stabilność obrazu. Przy częstotliwościach Hz obraz może drgać. Szczególnie jest to widoczne przy świetle jarzeniowym. Niestabilność obrazu jest męcząca dla wzroku. Zadowalające warunki pracy można uzyskać po ustawieniu częstotliwości odświeżania rzędu Hz. Monitory dobr ej jakości umożliwiają wyświetlanie obrazu z częstotliwością odświeżania 120 Hz i wyższą. Częstotliwość odchylania poziomego (Horizontal Refresh Rate) określa ile tysięcy razy w ciągu sekundy plamka elektronów przesuwa się po ekra nie, rysując obraz. Z listy widocznej po lewej stronie okna Monitor Settings wybierz typ monitora. Po wybraniu typu monitora (Model Name) wczytane Praktyczny kurs Javazostaną: typ monitora oraz częstotliwość odchylania pionowego ( Vertical Refresh Rate). Nie zawsze w czasie instalacji wybrany zostanie opty malny sterownik. Czasami po zainstalowaniu systemu zmieniane są karta grafik i, monitor. W takich przypadkach trzeba skonfigurować sprzęt. System zawiera program lspci. Służy on do zbierania informacji o sprzęcie. Komun ikuje się on bezpośrednio z urządzeniem, a następnie wyświ etla szczegółowe dane o urządzeniu. Można je wykorzystać przy dobieraniu konfiguracji. Monitor i kartę grafiki można w systemie Linux konfig urować za pomocą programu redhat-config-xfree86.

8 Testowanie i konfiguracja sprzętu 37 Testowanie i konfiguracja sprzętu Aby uzyskać informacje o właściwościach części składo wych komputera: 1 1. Zaloguj się do systemu i uruchom Terminal. Możesz w tym celu wykorzystać skrót utworzony na pulpicie W oknie terminala wpisz i naciśnij klawisz Enter. Odszukaj informację dotyczącą karty grafiki.

9 38 Testowanie i konfiguracja sprzętu 3 3. Zebrane informacje wykorzystamy do sprawdzenia popr awności konfiguracji karty grafiki i monitora. Wpisz w terminalu poleceni e. Naciśnij klawisz Enter Wyświetlone zostało okno Display settings. Pod miniaturą ekranu widoczny jest typ monitora. W polu Resolution pokazana jest bieżąca rozdzielczość. W polu Color Depth można odczytać liczbę wyświetlanych kolorów. Kliknij kartę Advanced Na karcie Advanced można odczytać szczegółowe informacje na temat monitora i karty grafiki. Kliknij widoczny w części Monitor przycisk Configure.

10 Testowanie i konfiguracja sprzętu Z listy widocznej po lewej stronie okna Monitor Settings wybierz typ monitora. Po wybraniu typu monitora (Model Name) wczytane zostaną: zakres częstotliwości odchylania poziomego (Horizontal Sync Range) oraz częstotliwość odchylania pionowego (Vertical Refresh Rate). 7. Jeżeli nie znasz typu monitora, kliknij przycisk Probe Monitor. Program odczyta informację o monitorze i wybierze odpowiednie ustaw ienia. 8. Kliknij przycisk OK. Ustawienia dotyczące typu i parametrów monitora zo staną zapisane Ponownie zostało wyświetlone okno Display settings. Aby zmienić rozdzielczość monitora, kliknij widoczny w części Monitor przycisk Set DPI. 10. Rozwiń listę jednostek miary. Wybierz taką, której chcesz używać W polu Monitor Width wpisz szerokość ekranu. 12. W polu Monitor Height wpisz wysokość ekranu. 13. W linii Current resolution: widoczna jest bieżąca rozdzielczość ekranu. W przy kładzie jest to 93 punkty na cal. 14. Po kliknięciu przycisku Look up from monitor system odczyta dane z monitora. 15. Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk OK.

11 40 Testowanie i konfiguracja sprzętu 16. W celu zmiany parametrów karty grafiki kliknij przycisk Configure widoczny w części Video Card Na liście typów kart zaznaczony jest dotychczas używany. 18. Nazwa karty grafiki jest widoczna również w polu Video card type. 19. W polu Driver widoczna jest nazwa sterownika. Z wykazem dostępnych sterowników można się zapoznać po rozwinięciu listy Driver Jeżeli karta grafiki ma możliwość zmiany rozmiaru pamięci, np. przez wykorzystanie obszaru pamięci RAM, możesz zaznaczyć opcję Custom memory size, a następnie wybrać z listy rozmiar pamięci karty grafiki. 21. Domyślne parametry mogą zostać odczytane przez syste m z karty po kliknięciu przycisku Probe Videocard. 22. Aby zamknąć okno Video card settings i zapisać ustawienia, kliknij przycisk OK.

12 Testowanie i konfiguracja sprzętu Jeżeli podczas konfiguracji zmienione zostały parametry karty graficznej lub monitora, na listach widocznych w oknie Dispaly Settings mogą być widoczne inne opcje niż przed konfiguracją. Rozwiń listę Resolution i wybierz z niej rozdzielczość ekranu. 24. Rozwiń listę Color Depth i wybierz z niej głębię kolorów. 25. Aby zapisać ustawienia i zamknąć okna, kliknij przycisk OK.

13 42 Podsumowanie Podsumowanie Co oznacza zapis ? Jest to informacja o rozdzielczości ekranu komputera. Liczba przed znakiem x oznacza liczbę punktów w poziomie. Liczba za znakiem oznacza liczbę punktów w pionie. Co oznaczają litery dpi? Jest to skrót od słów dot per inch. Termin ten określa liczbę punktów przypadającą na jeden cal. Z jaką częstotliwością powinien pracować monitor, aby nie było widoczne migotanie obrazu? Częstotliwość robocza nie powinna by ć mniejsza od 75 Hz. Jak nazywa się program służący do zbierania informac ji o urządzeniach zainstalowanych w systemie? Program ten nosi nazwę lspci. Jak nazywa się program przeznaczony do określania par ametrów pracy karty graficznej i monitora? Program ten nosi nazwę redhat-config-xfree86.

Windows 7 PL. Kurs. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Windows 7 PL. Kurs. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Kurs

Windows Vista PL. Kurs IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Windows XP Home Edition. Nieoficjalny podrêcznik

Windows XP Home Edition. Nieoficjalny podrêcznik IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

100 sposobów na Linux

100 sposobów na Linux PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Windows Movie Maker 2. Od zera do bohatera

Windows Movie Maker 2. Od zera do bohatera IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ABC komputera. Wydanie VI

ABC komputera. Wydanie VI ABC komputera. Wydanie VI Autor: Piotr Wróblewski ISBN: 978-83-246-1064-8 Format: B5, stron: 352 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Zostañ œwiadomym

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk

PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server. Administracja us³ugami serwera. Ksiêga eksperta

SUSE Linux Enterprise Server. Administracja us³ugami serwera. Ksiêga eksperta SUSE Linux Enterprise Server. Administracja us³ugami serwera. Ksiêga eksperta Autor: Kazimierz Lal, Tomasz Rak, Seweryn Koœció³ek ISBN: 978-83-246-0582-8 Format: 172x245, stron: 528 Zawiera DVD Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika OX App Suite OX App Suite: podręcznik użytkownika data wydania środa, 18. czerwiec 2014 Version 7.4.2 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux 10. Ksiêga eksperta

SUSE Linux 10. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr

Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr Zespół Ubuntu.pl Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr wersja 1.0 16 maja 2014 Spis treści Spis treści Spis treści 1 Wstęp.................... 2 1.1 O Ubuntu................ 2 1.2 Dlaczego warto zmienić

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Co nowego Co nowego (Acrobat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. AS 1300 / AS 1300 Pro

Instrukcja obsługi. AS 1300 / AS 1300 Pro Instrukcja obsługi AS 1300 / AS 1300 Pro 2009. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana bez zgody posiadacza praw autorskich. Wszystkie znaki handlowe i towarowe

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Lexmark Interact S600 Series Skrócony podręcznik

Lexmark Interact S600 Series Skrócony podręcznik Lexmark Interact S600 Series Skrócony podręcznik Maj 2009 www.lexmark.com Ważna informacja na temat recyklingu nabojów drukujących! Prosimy o przeczytanie przed otwarciem pudełka z zakupionymi nabojami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aktualizacji systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53

Podręcznik aktualizacji systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53 Podręcznik systemu do Windows 8 krok po kroku POUFNE 1/53 Spis treści 1. 1. Proces konfiguracji systemu Windows 8 2. Wymagania systemowe 3. Przygotowanie 2. Opcje 3. 4. 5. przy 6. 1. Personalizacja 2.

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 NIXAR-VSP INSTRUKCJA OBSŁUGI SERVER Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 skype: nixar.support info@nixar.pl Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Informacje zawarte w tym podręczniku nie są wiążące i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Dostarczenie programu opisanego w tym podręczniku odbywa

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux. Æwiczenia

SUSE Linux. Æwiczenia IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREœCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo