I. STANOWISKO TP Z DNIA 25 SIERPNIA 2011 R W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. STANOWISKO TP Z DNIA 25 SIERPNIA 2011 R W"

Transkrypt

1 Komentarz do stanowisk zgłoszonych w trakcie postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie określenia rynku właściwego jako rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego na obszarach gmin miejskich: Bielawa, Lublin, Zielona Góra, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Warszawa, Białystok, Łomża, Braniewo, Elbląg, Olsztyn, ustalenia, że na rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego na obszarach gmin miejskich: Bielawa, Lublin, Zielona Góra, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Warszawa, Białystok, Łomża, Braniewo, Elbląg, Olsztyn nie występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej ani przedsiębiorcy telekomunikacyjni zajmujący kolektywną pozycję znaczącą oraz stwierdzenia, że na rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego na obszarach gmin miejskich: Bielawa, Lublin, Zielona Góra, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Warszawa, Białystok, Łomża, Braniewo, Elbląg, Olsztyn występuje skuteczna konkurencja Niniejszy komentarz przedstawia stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zwanego dalej Prezesem UKE lub Regulatorem ) do uwag i opinii, które napłynęły w trakcie postępowania konsultacyjnego, przeprowadzonego w dniach 27 lipca 2011 r. 26 sierpnia 2011 r., dotyczącego projektu postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie określenia rynku właściwego jako rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego na obszarach gmin miejskich: Bielawa, Lublin, Zielona Góra, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Warszawa, Białystok, Łomża, Braniewo, Elbląg, Olsztyn (zwanego dalej 11 obszarami rynku 5 ), ustalenia, że na 11 obszarach rynku 5 nie występuje przedsiębiorca telekomunikacyjny o znaczącej pozycji rynkowej ani przedsiębiorcy telekomunikacyjni zajmujący kolektywną pozycję znaczącą oraz stwierdzenia, że na 11 obszarach rynku 5 występuje skuteczna konkurencja. W komentarzu odniesiono się w szczególności do precyzyjnie sformułowanych uwag i opinii. Poglądy powtórzone w kilku miejscach stanowiska konsultacyjnego jednego podmiotu lub wyrażone także w stanowisku innego podmiotu nie były komentowane powtórnie. Pominięto dłuższe wywody i polemiki ustosunkowując się jedynie do tez, które miały one uzasadniać. W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery stanowiska niezawierające informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa: - Telekomunikacji Polskiej S.A. (zwanej dalej również TP ); - Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (zwanej dalej również KIGEiT ) - Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. (zwanej dalej również PTC ); - Netii S.A. (zwanej dalej również Netia ); oraz jedno stanowisko zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa: - Netii. I. STANOWISKO TP Z DNIA 25 SIERPNIA 2011 R W opinii TP skuteczna konkurencja występuje także na innych obszarach poza 11 określonymi przez Prezesa UKE. Na obszarach sąsiadujących,

2 traktowanych oddzielnie, znajdują się gminy, na których TP spotyka się z silną konkurencją. Ponadto w ocenie TP konkurencja występuje na obszarach innych dużych aglomeracji, na których silną pozycję mają operatorzy kablowi (Kraków, Poznań, Katowice, Trójmiasto). Żaden z wymienionych obszarów gminnych, w tym sąsiadujących z 11 obszarami rynku 5, nie spełniał łącznie kryteriów przyjętych przez Prezesa UKE, aby zostać uznanym za obszar konkurencyjny. II. STANOWISKO KIGEiT Z DNIA 26 SIERPNIA 2011 R Zdaniem KIGEiT brak jest przesłanek do prowadzenia analizy rynków lokalnych w Polsce, ponieważ warunki cenowe i polityka cenowa (zarówno operatora zasiedziałego, jak i innych podmiotów działających na rynku) są takie same na terenie całego kraju. Wyniki przeprowadzonej przez Prezesa UKE analizy wskazują, że występują znaczące różnice w warunkach panujących na 11 obszarach gminnych oraz obszarach sąsiadujących i pozostałych obszarach rynku 5. Operatorzy lokalni, głównie TVK stosują niższe ceny od operatora zasiedziałego działającego w całym kraju (TP). Ponadto wymienione powyżej kryteria cenowe nie są jedynymi, służącymi do określania zakresu geograficznego rynku właściwego określonego w projekcie postanowienia. Dodatkowo zostały uwzględnione m.in. bariery wejścia na rynek, liczba dostawców, a także udziały rynkowe oraz ocena substytucji, które to kryteria zostały przeanalizowane przez Prezesa UKE w konsultowanym projekcie postanowienia W opinii KIGEiT analiza w oparciu o obszary gminne jest błędna przyjęta jednostka obszarowa jest zbyt duża; ponadto obszary uznane za konkurencyjne nie są w istocie konkurencyjne, a Abonenci mogą nie mieć możliwości wyboru alternatywnego dostawcy Internetu. Poziom szczegółowości analizowanych danych, a także przyjęte kryteria (tj. duplikacja sieci z dokładnością do pojedynczego budynku) pozwalają jednoznacznie określić odsetek abonentów mających możliwość wyboru alternatywnego dostawcy Internetu. Dodatkowo poziom przyjętych kryteriów daje pewność, że obszary gminne uznane za konkurencyjne w rzeczywistości nimi są W ocenie KIGEiT jedynym zasadnym podejściem jest badanie konkurencji zgodnie ze strukturą sieci operatora zasiedziałego, obszaru przełącznicy głównej (podobnie, jak uczyniono to w innych krajach). Badanie konkurencji zgodnie ze strukturą sieci operatora zasiedziałego może w wielu przypadkach nie pokrywać się z obszarem administracyjnym kraju i nie odzwierciedlać w pełni warunków popytowych oraz podażowych panujących na danym terenie kraju. Istotnymi czynnikami kształtującymi rynek są np. gęstość zaludnienia, poziom urbanizacji, a nade wszystko obecność sieci operatorów alternatywnych, co może nie mieć związku z zasięgiem przełącznicy głównej TP. 2

3 2.4. W przekonaniu KIGEiT projekt postanowienia zawiera wybiórczą analizę kryteriów: a) bariery wejścia; b) liczba dostawców; c) podział udziałów rynkowych; d) ceny i różnice cenowe - co powoduje, że nie sposób ocenić wyników analizy rynku oraz zasadności dokonania segmentacji geograficznej. Kryteria zostały przeanalizowane w jak najpełniejszy sposób oraz zgodnie ze stosowaną w ekonomii metodologią, uwzględniając sytuację panującą na różnych obszarach geograficznych rynku właściwego Zdaniem KIGEiT Prezes UKE przyjął błędne kryteria określenia skutecznej konkurencji na rynku. W rzeczywistości operatorzy dzielą się rynkiem, w związku z tym kryteria oceny konkurencji powinny być bardziej precyzyjne. Kryteria przyjęte przez Prezesa UKE i przeprowadzona na ich podstawie analiza skutkują tym, że skala opisywanego zjawiska ma charakter marginalny, stąd nie może ono podważać poprawności analizy rynku dokonanej w konsultowanym postanowieniu W ocenie KIGEiT przeprowadzona analiza rynku jest sprzeczna z zasadą drabiny inwestycyjnej, gdyż pomija: 1) aspekt opłacalności LLU (potencjał PG, jak w przypadku regulacji Ofcom), 2) fakt, że duża część linii abonenckich nie jest dostępna za pomocą LLU (są to pętle wyłączone z uwolnienia albo co do których nie jest możliwy dostęp do MDF), 3) fakt, iż zasięg MDF nie pokrywa się z obszarem gminy. Doprowadzi to do sytuacji, w której nawet działający operator LLU nie ma możliwości przełączenia wszystkich klientów BSA na wyższy szczebel drabiny inwestycyjnej tj. LLU. Prezes UKE nie podziela podejścia KIGEiT do kwestii związanych z konkurencją infrastrukturalną na rynku 4 i 5, z którego wynika, że cały ciężar utrzymywania infrastruktury telekomunikacyjnej (włącznie z nierentownymi obszarami zasięgu przełącznic i central) powinien spoczywać na operatorze zasiedziałym, zaś operator alternatywny powinien tylko czerpać korzyści z dostępu do infrastruktury operatora zasiedziałego na najbardziej atrakcyjnych biznesowo obszarach, jak najmniejszym kosztem. Takie podejście nie sposób uznać za zgodne z zasadą drabiny inwestycyjnej, jak również z celami polityki regulacyjnej, w tym w szczególności zapewnianiem użytkownikom osiągania maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług, jak również wspieraniem efektywnego inwestowania w dziedzinie infrastruktury i jej rozwoju. W tym kontekście należy podkreślić, że operatorzy alternatywni mają do dyspozycji pełen wachlarz usług dostępowych na rynku 4, w tym m.in. usługę backhaul, które umożliwiają im dostęp do Abonentów w pętli lub podpętli lokalnej. Przy tym argument dotyczący rzekomej nierentowności uwolnienia wielu pętli lub podpętli lokalnych na, w większości wysoko zurbanizowanych, 11 obszarach rynku 5, nie jest przekonujący dla Prezesa UKE i stawia w wątpliwość stwierdzenia KIGEiT. 3

4 Podkreślenia wymaga też fakt, że KIGEiT nie zgłaszał Prezesowi UKE żadnych problemów dotyczących możliwości uwalniania lokalnych pętli abonenckich w toku postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji na rynku 4. W skutek tego Prezes UKE nie mógł uwzględnić tych kwestii w projektowanych i ostatecznie nałożonych na TP obowiązkach regulacyjnych. Abstrahując od przyczyny tego stanu rzeczy, Prezes UKE zwraca się do KIGEiT, aby za każdym razem przekazywał Prezesowi UKE wszelkie istotne informacje z punktu widzenia regulacji danego rynku właściwego, szczególnie skutkujące problemami w realizacji celów polityki regulacyjnej KIGEiT zauważa, że analiza pomija ewentualne skutki połączenia UPC i Aster, a co za tym idzie znaczące zmiany na obszarach gminnych w Warszawie i Zielonej Górze. Wartość wskaźnika HHI na obszarach konkurencyjnych wskazuje na wysoką koncentrację rynku, co potwierdza tezę o braku konkurencyjności tego rynku. Analiza 11 obszarów rynku 5 uwzględnia nade wszystko faktyczny stan tego rynku. Skoro Prezes UOKiK wydał warunkową zgodę na koncentrację UPC i Aster, to tym samym uznał, że nie będzie miała ona negatywnego skutku na stan konkurencji, natomiast jakiekolwiek możliwe negatywne skutki zostaną wyeliminowane poprzez spełnienie warunków wydanej zgody. Tym niemniej jakiekolwiek istotne zmiany na rynku właściwym zostaną uwzględnione przez Prezesa UKE w przyszłych przeglądach tego rynku. Z kolei w odniesieniu do wskaźnika HHI należy podkreślić, że nie jest to jedyny i główny czynnik oceny stanu konkurencji na rynku. W przypadku analizy przeprowadzonej przez Prezesa UKE, został wzięty pod uwagę szereg różnych kryteriów oceny znaczącej pozycji rynkowej Zdaniem KIGEiT rynek BSA w Polsce nie jest jeszcze dojrzały, o czym świadczy m.in. dynamika jego rozwoju, stąd brak obowiązku oferty ramowej oraz obowiązków kosztowych dla znacznej ilości gmin, stanowi regres względem wcześniej podjętych środków zaradczych, a tym samym realne zagrożenie dla konkurencji na tych obszarach. Prezes UKE, ustalając poziom konkurencji na danym obszarze, pomijał aspekt udziałów usług świadczonych w oparciu o dostęp typu BSA do sieci TP. Dzięki temu ustalenia dotyczące stanu konkurencji, a w ślad za tym zaproponowane środki regulacyjne nie powinny pogorszyć obecnej sytuacji na tym obszarze. W ocenie Prezesa UKE położenie większego nacisku na usługi z wyższych szczebli drabiny inwestycyjnej nie stanowi regresu, lecz krok naprzód w kierunku budowania długotrwałej i skutecznej konkurencji na rynku stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu W ocenie KIGEiT proponowane rozstrzygnięcie spowoduje na rynku detalicznym: a) dla dużej części Abonentów brak możliwości wyboru dostawcy usług; b) wzrost opłat abonamentowych, natomiast na rynku hurtowym: a) znaczącą utratę liczby abonentów (co może spowodować utratę zaufania Abonentów do OA); b) zagrożenie dla dostępu LLU. 4

5 Prezes UKE nie zakłada złej woli ze strony TP, w tym zniechęcania oraz działania na szkodę użytkowników poprzez podejmowanie przez TP działań zmierzających do odebrania tym użytkownikom możliwości dalszego korzystania z usług operatorów alternatywnych, na konkurencyjnych i atrakcyjnych cenowo warunkach. Niemniej jednak Prezes UKE będzie monitorował sytuację we wszystkich 11 obszarach rynku 5, w tym w szczególności zachowania i praktyki TP w odniesieniu do Abonentów, którym inni operatorzy telekomunikacyjni świadczą usługi detaliczne na bazie usług dostępowych w sieci TP (w tym usługi BSA). Jakiekolwiek utrudnienia ze strony TP w zakresie możliwości dalszego korzystania użytkowników z konkurencyjnych usług świadczonych przez operatorów alternatywnych w oparciu o dostęp do sieci TP, będą stanowiły podstawę do zastosowania proporcjonalnej i adekwatnej interwencji regulacyjnej. III. STANOWISKO PTC Z DNIA 26 SIERPNIA 2011 R W opinii PTC niektóre z 11 obszarów rynku 5 (Nowy Dwór Mazowiecki oraz Zielona Góra), które zostały uznane za konkurencyjne, otrzymały pomoc publiczną w celu dofinansowania budowy infrastruktury szerokopasmowej. Powyższe rodzi niespójność i stawia pod znakiem zapytania poprawność analizy Prezesa UKE. W ocenie Prezesa UKE przyszłościowy charakter regulacji ex ante oraz odrębność postępowań administracyjnych sprawiają, że niespójność ma tu charakter pozorny. Ponadto należy podkreślić, że postępowanie w ramach regulacji ex ante kieruje się innymi kryteriami oraz wymogami niż postępowanie dotyczące pomocy publicznej. W związku z tym oba postępowania mogły doprowadzić do nieco odmiennych ustaleń Zdaniem PTC analiza rynku detalicznego powinna mieć charakter wyłącznie pomocniczy względem analizy rynku hurtowego. Analiza rynku w konsultowanym projekcie postanowienia nie ocenia wielkości wpływu rynku detalicznego na hurtowy, przy czym w przekonaniu PTC wyższy poziom konkurencji na rynku detalicznym nie wpływa pośrednio na zachowania TP na rynku hurtowym. W projekcie postanowienia udowodniono oraz szeroko uzasadniono, że sytuacja na rynku detalicznym pośrednio wpływa na sytuację na rynku hurtowego dostępu szerokopasmowego. Stanowisko PTC pomija szereg wykazanych przez Prezesa UKE zależności, przede wszystkim pomiędzy udziałami TP na rynku detalicznym oraz jej udziałami na rynku hurtowym W ocenie PTC regulacja powinna mieć charakter przyszłościowy. Sytuacja na rynku detalicznym jest częściowo wynikiem dotychczasowej regulacji, analiza rynku powinna to uwzględniać i mieć charakter przyszłościowy, oceniając skutki regulacji. Przeprowadzona analiza rynku, jego definicja i ocena znaczącej pozycji rynkowej, uwzględniają aspekt przyszłościowy. Dowodem na to jest m.in. analiza kryterium 5

6 barier wejścia na rynek oraz braku potencjalnej konkurencji, jak też ocena substytucji po stronie podaży. W związku z powyższym, w ocenie Prezesa UKE, proponowana regulacja w konsultowanym projekcie postanowienia ma również charakter przyszłościowy. IV. STANOWISKO NETII Z DNIA 26 SIERPNIA 2011 R W opinii Netii konsultowane Postanowienie nie analizuje skutków jego wydania, które w ocenie Netii są negatywne dla Abonentów, z uwagi na deregulację i brak zapewnienia możliwości przełączenia abonentów z hurtowej usługi BSA na dostarczanie im usług detalicznych w oparciu o usługi LLU. W tym miejscu Prezes UKE podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone powyżej w pkt 2.9. Ponadto należy podkreślić, że na wszystkich 11 obszarach rynku 5 na TP są nałożone obowiązki regulacyjne na rynku hurtowego (fizycznego) dostępu do infrastruktury sieciowej (w tym dostępu dzielonego i w pełni uwolnionego) w stałej lokalizacji (rynku 4). W związku z powyższym Netia oraz inni operatorzy alternatywni, mają zapewnioną możliwość migracji z usług BSA do usług LLU Zdaniem Netii o zniesieniu regulacji BSA można mówić dopiero wówczas, gdy będzie wysoki poziom penetracji LLU. Tymczasem z danych opublikowanych przez UKE wynika, że wzrost sprzedaży BSA jest coraz niższy, natomiast sprzedaż usług LLU kształtuje się na poziomie 5,6%. Prezes UKE poddał analizie wiele aspektów rynkowych, w wyniku których został ustalony brak pozycji znaczącej TP na 11 obszarach rynku 5. Dane przywołane przez Netię dowodzą, że zwiększa się migracja z usług BSA na LLU oraz rośnie sprzedaż usług LLU. Jednocześnie przeczy to twierdzeniom Netii o braku zasadności stwierdzenia konkurencji na 11 obszarach rynku 5, wynikającego z braku możliwości migracji z usług BSA na usługi LLU. Ponownie należy podkreślić, że operatorzy alternatywni mają do dyspozycji pełen wachlarz usług dostępowych na rynku 4, w tym m.in. usługę backhaul, które umożliwiają im dostęp do Abonentów w pętli lub podpętli lokalnej na 11 obszarach rynku 5. Przy tym argument dotyczący rzekomej nierentowności uwolnienia wielu pętli lub podpętli lokalnych na, w większości wysoko zurbanizowanych, 11 obszarach rynku 5, nie jest przekonujący dla Prezesa UKE i stawia w wątpliwość stwierdzenia Netii W ocenie Netii o odmienności w zakresie wyboru usług i dostawców oraz charakterystyce świadczonych usług na 11 obszarach rynku 5, nie decydują preferencje Abonentów, lecz możliwości techniczne oraz warunki techniczne. Prezes UKE nie podziela opinii Netii w powyższej kwestii. Jak zostało wykazane w projekcie konsultowanego postanowienia, użytkownicy, mając wybór usług innych dostawców świadczonych w innych technologiach, wybierają zazwyczaj tańsze i szybsze usługi dostępu do Internetu świadczone w technologii TVK. Jednoznacznie dowodzi to istnienia określonych odmiennych preferencji konsumentów, kształtujących popyt i podaż na rynku właściwym. To nie operatorzy, 6

7 lecz konsumenci, poprzez swoje zachowania i wybory, sprawiają, że na 11 obszarach rynku 5 najczęściej wybierane są usługi TVK. 7

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu

Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Bariery wejścia na rynek usług dostępu do Internetu Konferencja XX-lecie UOKiK 13 wrzesień 2010 www.netia.pl Netia sukcesywnie powiększa swój udział w rynku internetu szerokopasmowego wiodący operator

Bardziej szczegółowo

Komentarz I. STANOWISKO PREZESA URZĘDU OCHORNY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Z DNIA 27 MARCA 2008 R. (ZNAK: DOK /08/MKK)

Komentarz I. STANOWISKO PREZESA URZĘDU OCHORNY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Z DNIA 27 MARCA 2008 R. (ZNAK: DOK /08/MKK) Komentarz do uwag i opinii zgłoszonych w trakcie postępowania konsultacyjnego projektu postanowienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie ustalenia, że na krajowym rynku świadczenia usługi

Bardziej szczegółowo

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK 29 marca 2010 roku Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Regulacje ex ante Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Agenda Cyfrowa w obszarze szybkiego i bardzo szybkiego

Bardziej szczegółowo

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS

U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS U W A G I Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do propozycji zmian do procedury testu MS/PS Celem procedury opisanych poniżej jest zapewnienie maksymalnej transparentności oraz skuteczności

Bardziej szczegółowo

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców o pozycji znaczącej. Rzecz o terapii. cbke.prawo.uni.wroc.pl

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców o pozycji znaczącej. Rzecz o terapii. cbke.prawo.uni.wroc.pl Rzecz o terapii Warunki skuteczności: 1. adekwatność; 2. proporcjonalność; 4. konsekwencja; 3. aspekt psychologiczny; Rynki detaliczne najważniejszy problem regulacyjny: poziome wiązanie usług przez operatora

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ PREZESA UKE

KOMENTARZ PREZESA UKE KOMENTARZ PREZESA UKE do stanowisk nadesłanych w trakcie trzech postępowań konsultacyjnych, przeprowadzonych w dniach od 8 sierpnia 2007 r. do 7 września 2007 r. z których kaŝde dotyczyło przetargu na

Bardziej szczegółowo

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym. Zagadnienia podstawowe

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym. Zagadnienia podstawowe Regulacja na rynku telekomunikacyjnym Zagadnienia podstawowe Pojęcie regulacji sektorowej (wg. J. Walulika) Regulacja sektorowa to funkcja państwa polegająca na ciągłym, interwencyjnym oddziaływania państwa

Bardziej szczegółowo

Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Art. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Sporządzanie wniosku jednostki samorządu terytorialnego o opinię Prezesa UKE w sprawie wykonywania planowanej

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach MTR oraz w wyniku ich obniżenia

Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach MTR oraz w wyniku ich obniżenia Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Przepływy finansowe Telekomunikacji Polskiej i operatorów MNO przy obecnych stawkach oraz w wyniku ich obniżenia Stawki za

Bardziej szczegółowo

Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009

Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009 Karta równoważności Warszawa, 30 Marca 2009 Karta Równoważności propozycja TP SA ADRESACI: CELE: Rozwój rynku telekomunikacyjnego poprzez poprawę współpracy międzyoperatorskiej Zapewnienie wszystkim Operatorom

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa, 15 czerwca 2007 r. KIGEiT/632/06/2007 Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa W związku ze wszczętym przez Prezesa UKE w dniu 28 maja

Bardziej szczegółowo

Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Warszawa, 28 października 2011

Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Warszawa, 28 października 2011 Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu Warszawa, 28 października 2011 O czym dziś Ryzyko wyczerpania się zasobów częstotliwości operatorów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, 06/02/2007. SG-Greffe (2007) D/200545

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, 06/02/2007. SG-Greffe (2007) D/200545 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, 06/02/2007 SG-Greffe (2007) D/200545 Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa Polska Fax: + 48 22 53 49 253 Szanowna

Bardziej szczegółowo

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych Działalność gospodarcza i swoboda (wolność) działalności gospodarczej Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 marca 2008r.

Warszawa, 04 marca 2008r. Warszawa, 04 marca 2008r. Opinia Telekomunikacji Polskiej S.A. do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym wersji oznaczonej datą 21

Bardziej szczegółowo

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Współpraca praca sektora publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Budowa infrastruktury publicznej Wiele projektów budowy publicznej

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej w Warszawie

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej w Warszawie OPINIA PRAWNA Do: Od: Data: Temat: Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej w Warszawie Ewelina Grabiec, Łukasz Bazański - itb Legal 23 marca 2015 roku Wybrane, prawne aspekty stosowania marketingu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Renata Kowalska. Warszawa, 9 czerwca 2010 r.

Renata Kowalska. Warszawa, 9 czerwca 2010 r. 1. Stan obecny USO z punktu widzenia regulatora i konsumentów. 2. Ocena rzeczywistego zapotrzebowania na usługi wchodzące w skład USO. 3. Przyszłość USO w Polsce. Renata Kowalska Warszawa, 9 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC Pierwsze warsztaty rynkowe Warszawa, 16 marca 2015 r. 1 DOSTĘP HURTOWY POPC Agenda Uwarunkowania prawne Usługi hurtowe Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych

Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych Regulacja na rynku telekomunikacyjnym i reglamentacja usług audiowizualnych Działalność gospodarcza i swoboda (wolność) działalności gospodarczej Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza,

Bardziej szczegółowo

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012

Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Krajowe Forum Szerokopasmowe 27 listopada 2012 Otwartość uczestników na nowe technologie i typy usług Wdrażanie nowych technologii, w tym LTE Rosnąca konkurencyjność rynku Kompleksowe prawodawstwo Stopień

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 61/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 lipca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2012 r. 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1. Metoda kalkulacji

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 06 grudnia 2016 r. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Marcin Cichy Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa Podmioty na prawach strony: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g Warszawa

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g Warszawa PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 5 maja 2016 r. DHRT.WPS.6082.4.2016.1 (dotychczasowa sygn. sprawy DHRT.WPS.6082.3.2016) Green Operator sp. z o.o. ul. Cypryjska 2g 02-761 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa Podmioty na prawach strony: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce + Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2012 r. 1. Cel i zakres analizy...3 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej dane zbierane

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa, dnia 28 maja 2010 r. KIGEiT/602/05/2010 Pani Anna Streżyńska Prezes Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa Dot. konsultacji w sprawie przyszłości Usługi Powszechnej

Bardziej szczegółowo

00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r.

00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r. Fundacja Republikańska ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa, Warszawa, dnia 5 maja 2014r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20 Stanowisko w sprawie aukcji 800/2600

Bardziej szczegółowo

Prawo telekomunikacyjne

Prawo telekomunikacyjne Wybrane obowiązki prawne przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prawo telekomunikacyjne Zasadniczym aktem prawnym regulującym działalność telekomunikacyjną jest: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku

Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku Departament Promowania Konkurencji Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku Warszawa, 18 października 2007 r. Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: dpk@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 62 33, fax (+48

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa, dnia 13 grudnia 2006 r. KIGEiT/1151/12/2006 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01 211 Warszawa STANOWISKO W nawiązaniu do pisma z dnia 25 października 2006 r., znak:

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Dokument konsultacyjny w sprawie kształtu cennika usługi krajowe łącza dzierżawione tp oraz relacji pomiędzy ofertą RLLO a cennikiem

Dokument konsultacyjny w sprawie kształtu cennika usługi krajowe łącza dzierżawione tp oraz relacji pomiędzy ofertą RLLO a cennikiem Warszawa, 15 czerwca 2007 r. Dokument konsultacyjny w sprawie kształtu cennika usługi krajowe łącza dzierżawione tp oraz relacji pomiędzy ofertą RLLO a cennikiem W dniu 13 marca 2006 r. Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 agenda wprowadzenie zagrożenia przygotowanie umowy rynek detaliczny zmiana

Bardziej szczegółowo

TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych. Warszawa, 28.07.2011 r.

TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych. Warszawa, 28.07.2011 r. TTM Nemo nowe synchronizacje usług szerokopasmowych 1 Warszawa, 28.07.2011 r. Stanowisko UKE w sprawie Procesu TTM (1/2) W dniu 14 lipca 2011 r. TP złożyła wniosek o zbadanie czy w związku z planowanym

Bardziej szczegółowo

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt

iber izac ania r nku i ko i k n kuren kure a y w ania nadrz nadr ęd ę n an r apew ien ego arci a kon kuren kure łań ła nek poczt Grudzień 2012 Plan prezentacji Liberalizacja wyzwania dla rynku i konkurencji Analiza SWOT Wyzwania Misja Cele nadrzędne Wizja Stan rynku Zapewnienie skutecznego otwarcia rynku na konkurencję Wpływ działań

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Warszawa 09.05.2006 Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odnośnie zmiany oferty ramowej Telekomunikacji Polskiej SA określającej ramowe warunki umowy o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej

Bardziej szczegółowo

Działania UKE - najbardziej istotne konsekwencje dla rozwoju rynku

Działania UKE - najbardziej istotne konsekwencje dla rozwoju rynku Działania UKE - najbardziej istotne konsekwencje dla rozwoju rynku Warszawa, 13 lipca 2006 RIO - Ramowa Oferta Połączenia Sieci zmiana struktury sieci i stawki interkonektowe Stanowisko UKE: Spłaszczenie

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Spis

Bardziej szczegółowo

Wpływ decyzji Prezesa UKE z 10 lipca 2006 na wymianę ruchu IP w Polsce

Wpływ decyzji Prezesa UKE z 10 lipca 2006 na wymianę ruchu IP w Polsce Wpływ decyzji Prezesa UKE z 10 lipca 2006 na wymianę ruchu IP w Polsce Debata w zakresie wymiany ruchu IP w Polsce Warszawa 11.10.2006 Jacek Świderski, o2.pl Spółka z o.o. Spis treści I. Zasady wymiany

Bardziej szczegółowo

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 3 grudnia 2008 r., znak: DZC-WAP-5174-1/08 (238) doręczonego do PIIT w dniu 3 grudnia 2008 r., Polska Izba

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Marcin Cichy

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Marcin Cichy PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Marcin Cichy Warszawa, dnia 26 czerwca 2017 r. Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa Novum S.A. ul. Racławicka 146 02-117 Warszawa Podmioty na

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE INWESTYCJI SZEROKOPASMOWYCH

WSPIERANIE INWESTYCJI SZEROKOPASMOWYCH WSPIERANIE INWESTYCJI SZEROKOPASMOWYCH Józef Chwast Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej 17 czerwca 2015 r. Kraków Inwestycje telekomunikacyjne 1/2 Lokalni przedsiębiorcy inwestują przede wszystkim na

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DDK-073-7/07/VP Warszawa, dn. stycznia 2007 r. Pan Jerzy Polaczek Minister Transportu W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Anna Streżyńska. Warszawa, dnia 14 lutego 2007 r. DRT-SMP-6043-23/05 (33 )

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Anna Streżyńska. Warszawa, dnia 14 lutego 2007 r. DRT-SMP-6043-23/05 (33 ) PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Anna Streżyńska Warszawa, dnia 14 lutego 2007 r. DRT-SMP-6043-23/05 (33 ) Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa DECYZJA Na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Mr Hyde 10Mb. Warszawa, 20 sierpnia 2012

Mr Hyde 10Mb. Warszawa, 20 sierpnia 2012 Mr Hyde 10Mb Warszawa, 20 sierpnia 2012 spis treści część 1 stanowisko UKE część 2 zakres zmiany część 3 harmonogram 2 3 rozdział 1 stanowisko UKE w sprawie Procesu TTM (1/2) w dniu 6 lipca 2012 r. TP

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych

Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych Otoczenie prawne inwestycji szerokopasmowych 24 listopada 2016 r. 11/25/2016 1 I. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 11/25/2016 2 Nowelizacja ustawy o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do dokumentu konsultacyjnego Przyszłość US i USO w Polsce założenia do nowych ram prawnych

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do dokumentu konsultacyjnego Przyszłość US i USO w Polsce założenia do nowych ram prawnych UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do dokumentu konsultacyjnego Przyszłość US i USO w Polsce założenia do nowych ram prawnych Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] popiera

Bardziej szczegółowo

Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu?

Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu? Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu? Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Zmiana przepisów dotyczących spamu W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda Warszawa DECYZJA

Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda Warszawa DECYZJA PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI Warszawa, dnia 28 sierpnia 2007 r. ELEKTRONICZNEJ Anna Streżyńska DRTD-SMP-6043-41/06 (21) Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00 105 Warszawa DECYZJA Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie Warszawa

Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie Warszawa PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. DHRT.WORK.6082.10.2016.28 (dotychczasowa sygn. sprawy DHRT.WORK.6082.1.2015) Decyzja Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz USTAWA. z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz USTAWA. z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1445 USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Art.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO V/12/KM

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO V/12/KM RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-696816-V/12/KM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Michał Boni Minister Administracji

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Dokument konsultacyjny Wzajemne relacje stawek stosowanych w rozliczeniach międzyoperatorskich na krajowym rynku telefonii ruchomej dla różnych modeli współpracy z operatorem

Bardziej szczegółowo

Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce

Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce Porównanie nasycenia rynku usługami telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Prezes Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Klaudia Szczytowska-Maziarz

Klaudia Szczytowska-Maziarz Sygn. akt: KIO/KD 7/14 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 31 stycznia 2014 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez: Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. (wzór) Siedziba i adres wnioskodawcy (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu):

WNIOSEK. (wzór) Siedziba i adres wnioskodawcy (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu): WNIOSEK jednostki samorządu terytorialnego o uzyskanie zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa (art. 7 ust. 1 Ustawy)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/91 USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1445, z 2013 r. poz. 1635. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 4 czerwca 2016 r. Magdalena Gaj Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa Podmioty na prawach strony: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM ZAKAZU PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM ZAKAZU PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM ZAKAZU PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 1 przyjmuje Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji społecznych obszarów białych NGA

Zasady konsultacji społecznych obszarów białych NGA Zasady konsultacji społecznych obszarów białych NGA Informacje ogólne 1. Celem prowadzonych konsultacji społecznych jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar do

Bardziej szczegółowo

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln *

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln * Polski Rynek Telekomunikacyjny połowy 2008 roku Jerzy Straszewski prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wrzesień 2008 r. Polska dane makroekonomiczne Liczba gosp. domowych 13,2 mln Gosp. domowe

Bardziej szczegółowo

Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP S.A.

Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP S.A. Dokument konsultacyjny w sprawie zasadności przeprowadzenia rozdziału funkcjonalnego TP S.A. Urząd Komunikacji Elektronicznej Lipiec 2009 Strona 1 z 204 1. Przyczyny rozpoczęcia prac nad wprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

projekt po konsultacjach PREZES URZĘDU KOMUNKACJI ELEKTRONICZNEJ Anna Streżyńska Warszawa, dnia 2008 r.

projekt po konsultacjach PREZES URZĘDU KOMUNKACJI ELEKTRONICZNEJ Anna Streżyńska Warszawa, dnia 2008 r. projekt po konsultacjach PREZES URZĘDU KOMUNKACJI ELEKTRONICZNEJ Anna Streżyńska Warszawa, dnia 2008 r. DART-SMP-6043-1/07 ( ) Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Pani Anna STREŻYŃSKA Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Pani Anna STREŻYŃSKA Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, dnia 2011-05-26 PIIT/728/729/11 Pani Anna STREŻYŃSKA Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Dotyczy: DDRT-WUD-6172-8/10 oraz DDRT-WUD-6172-10/10 Szanowni Państwo, W odpowiedzi konsultacje decyzji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC

WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC WARUNKI DOSTĘPU HURTOWEGO DO SIECI DOSTĘPOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH POPC KFS Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 AKTUALNY STATUS PRAC 16 MARCA Pierwsze warsztaty rynkowe dotyczące hurtowego dostępu 16 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH ZA STOSOWANIE PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê

Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00 105 Warszawa DECYZJA

Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00 105 Warszawa DECYZJA PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Anna Streżyńska Warszawa, dnia 30 sierpień 2007 r. DRTD-SMP-6043-43/06 ( 19 ) Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00 105 Warszawa DECYZJA Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 Analiza regionalna Prognozy rozwoju na lata

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 Analiza regionalna Prognozy rozwoju na lata Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2014 Analiza regionalna 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 2500 Sprawdź w raporcie Jacy są najważniejsi dostawcy usług internetowych, operatorzy

Bardziej szczegółowo

Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE

Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE Megaustawa Inwestycje jst w infrastrukturę sieci szerokopasmowych NARZĘDZIE ROZWOJU INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ W POLSCE Aktywna rola Prezesa UKE Legislacja: przygotowywanie projektów ustaw i rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

Orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach telekomunikacyjnych. Wojewódzkie sądy administracyjne I półrocze 2013

Orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach telekomunikacyjnych. Wojewódzkie sądy administracyjne I półrocze 2013 134 Orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach telekomunikacyjnych. Wojewódzkie sądy administracyjne I półrocze 2013 Sygnatura Data wydania 1. VI SA/Wa 2307/12 z 14.1.2013 r. 2. VI SA/Wa 1240/12 z 15.1.2013

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI Warszawa, dnia 28 kwietnia 2011 r. ELEKTRONICZNEJ. Anna StreŜyńska

DECYZJA. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI Warszawa, dnia 28 kwietnia 2011 r. ELEKTRONICZNEJ. Anna StreŜyńska PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI Warszawa, dnia 28 kwietnia 2011 r. ELEKTRONICZNEJ Anna StreŜyńska DART SMP 6040-1/10 (47) Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

Mr Hyde 40Mb. Warszawa, 11 lipiec 2012

Mr Hyde 40Mb. Warszawa, 11 lipiec 2012 Mr Hyde 40Mb Warszawa, 11 lipiec 2012 spis treści część 1 stanowisko UKE część 2 zakres zmiany część 3 harmonogram 2 3 rozdział 1 stanowisko UKE w sprawie Procesu TTM (1/2) w dniu 18 czerwca 2012 r. TP

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r.

Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Liberalizacja rynku gazu w Polsce Postulaty odbiorców przemysłowych. Warszawa, 29 październik 2014r. Polski rynek gazu - cechy. Jak dotąd większość polskiego rynku gazu objęta jest regulacją, prawie wszyscy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERNET ADVERTISING BUREAU (IAB POLSKA) W/S PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 10 grudnia 2014 r. - najważniejsze zmiany w zakresie kontroli koncentracji

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 10 grudnia 2014 r. - najważniejsze zmiany w zakresie kontroli koncentracji Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 10 grudnia 2014 r. - najważniejsze zmiany w zakresie kontroli koncentracji Prof. dr hab. Sławomir Dudzik Warszawa, 19 stycznia 2015 r. 2 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Przyszłość US i USO w Polsce załoŝenia do nowych ram prawnych

Przyszłość US i USO w Polsce załoŝenia do nowych ram prawnych Przyszłość US i USO w Polsce załoŝenia do nowych ram prawnych Biorąc pod uwagę obowiązujące obecnie prawo europejskie (znowelizowana dyrektywa o usłudze powszechnej DUP), specyficzną sytuację sektora sieci

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę

Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę dn. 13.03.2009 r. Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę Przedmiotem notatki jest analiza informacji zawartych w

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

OFERTA RAMOWA. Łódź, 11 kwietnia 2013 r. OFERTA RAMOWA o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z udziałem środków pomocowych UE Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 471/14, KIO 472/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r.

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Ramy czasowe i formalne inwestycji w ramach projektów dofinansowywanych: 1.

Bardziej szczegółowo

(http://www.uke.gov.pl/wyniki-konsultacji-decyzji-dla-firmy-sejnet-16341).

(http://www.uke.gov.pl/wyniki-konsultacji-decyzji-dla-firmy-sejnet-16341). KRAJOWA IZBA KOMUNIKACJI ETHERNETOWEJ Al. Wilanowska 7A/32, 02-765 Warszawa Tel. + 48 22 29 28 700, Fax +48 22 29 28 701 e-mail: biuro@kike.pl, grap@kike.pl, http://www.kike.pl KRS 0000316678, REGON: 141637224,

Bardziej szczegółowo