Czy jednostka SDR może stad się pieniądzem międzynarodowym?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy jednostka SDR może stad się pieniądzem międzynarodowym?"

Transkrypt

1 Rozdział i Czy jednostka SDR może stad się pieniądzem międzynarodowym? Michał Jurek 1 Streszczenie Celem pracy jest 1) diagnoza uwarunkowao i następstw przeprowadzenia nowych alokacji SDR; 2) analiza, czy i w jakim stopniu alokacje te umożliwią jednostce SDR nabrania cech głównej waluty rezerwowej i środka płatniczego krajów członkowskich MFW w nadchodzących latach. Źródłem danych liczbowych były przede wszystkim bazy MFW: Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves Database, International Financial Statistics Database i World Economic Outlook Database. Do badao zastosowano metody statystyki opisowej, analizy opisowej i porównawczej. Z całości przeprowadzonych badao wynika, że nowe alokacje SDR, nie doprowadzą do wzrostu emisji zapewniającego takie zwiększenie płynności tej jednostki, które umożliwiłoby jej pełnienie funkcji międzynarodowego środka płatniczego i głównej waluty rezerwowej. Ponadto, większośd nowych alokacji zostanie przydzielona krajom wysoko rozwiniętym, które nie będą ich wykorzystywad do płatności zagranicznych, a jedynie powiększą swoje oficjalne aktywa rezerwowe. Spowoduje to, że SDR pozostanie jednostką obrachunkową MFW, utrzymywaną w charakterze potencjalnej rezerwy. Wstęp Kryzys finansowy, który rozprzestrzenił się na całym świecie wskutek załamania na rynku nieruchomości w USA jesienią 2007 roku, zatrząsł fundamentami międzynarodowych stosunków walutowych. Zaczęto kwestionowad ich dotychczasowy kształt, podkreślając zagrożenia, związane z brakiem płynności międzynarodowej (Blanchard 2008). Okazało się, że oficjalne aktywa rezerwowe, utrzymywane przede wszystkim w walutach swobodnie używanych, są niewystarcza- 1 Dr Michał Jurek, adiunkt w Katedrze Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

2 jące, by uporad się z następstwami kryzysu. Niedobór ten okazał się szczególnie dotkliwy w krajach rozwiniętych i rozwijających się. W tej sytuacji, na szczycie grupy G 20, który odbył się 2 kwietnia 2009 roku w Londynie, dostrzeżono koniecznośd zwiększenia źródeł płynności międzynarodowej. Jednym ze środków, który ma służyd osiągnięciu tego celu, jest przeprowadzenie nowych alokacji jednostki MFW specjalnych praw ciągnienia (Special Drawing Rights SDR). Po dokonaniu nowych alokacji emisja SDR zwiększy się ok. ośmioipółkrotnie. Do tej pory przeprowadzono bowiem dwie alokacje jednostek SDR, na łączną sumę 21,4 mld SDR, co według kursu z 31 lipca 2009 roku, wynoszącego 1,5533 USD/SDR, odpowiada ok. 33,3 mld USD. Ciekawośd budzi, czy dokonanie nowych alokacji pozwoli SDR stad się główną jednostką rezerwową świata. Warto podkreślid, że w 1976 roku, na spotkaniu przedstawicieli krajów członkowskich MFW w Kingston, przyjęto nawet uchwałę w sprawie nadania SDR takiego statusu (From the End..., 1976). Znalazła ona odzwierciedlenie w sekcji 7 art. VIII i w art. XXII statutu MFW, w których stwierdzono, że celem Funduszu i jego członków jest uczynienie z SDR głównego składnika aktywów rezerwowych w międzynarodowym systemie walutowym (IMF 2004b). Celu tego nie udało się dotąd osiągnąd. Biorąc to pod uwagę, sformułowano następujące cele badawcze: 1) diagnozę uwarunkowao i następstw przeprowadzenia nowych alokacji SDR; 2) analizę, czy i w jakim stopniu alokacje te umożliwią jednostce SDR nabrania cech głównej waluty rezerwowej i środka płatniczego krajów członkowskich MFW w nadchodzących latach. Realizacji celu badawczego podporządkowano strukturę opracowania. W rozdziale pierwszym przedstawiono jednostkę SDR, a także sposób przeprowadzania jej dotychczasowych alokacji. Rozdział drugi poświęcono przedstawieniu zasad nowych alokacji, które przeprowadzono w okresie od 28 sierpnia do 9 września 2009 roku. W rozdziale trzecim dokonano oceny możliwego przyszłego zakresu wykorzystywania jednostki SDR jako środka płatniczego i składnika rezerw członków MFW. Uwagi koocowe zawarto w zakooczeniu. i.1. SDR jako jednostka Międzynarodowego Funduszu Walutowego i.1.1. Powstanie jednostki SDR i przesłanki jej ustanowienia Jedną z podstawowych przyczyn, dla której podjęto emisję jednostki SDR, był niedostateczny poziom płynności międzynarodowej, czyli zdolności do dokonywania zapłat zagranicznych, bez względu na charakter bilansu płatniczego, a

3 więc także w przypadku jego deficytu. W międzynarodowym systemie walutowym z Bretton Woods, opierającym się na stałych kursach parytetowych, problem ten był szczególnie odczuwalny. Dążono więc do opracowania mechanizmów ułatwiających podnoszenie poziomu płynności do pożądanego stanu. Początkowo zakładano, że głównym źródłem płynności będą oficjalne rezerwy walutowe utrzymywane w postaci walut wymienialnych (Rosa 1965). Utworzony po II wojnie światowej Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jako zbiornica walut (mixed bag of currencies), miał umożliwiad zakup walut, potrzebnych dla dokonania zapłat zagranicznych (Polak 1996, 1999) 2. Wskutek trudności w zakresie równoważenia wymiany z zagranicą, będących następstwem II wojny światowej, standardu wymienialności walut nie udało się jednak upowszechnid (Rączkowski 1984, Zajda 1971). Jedynym źródłem płynności krajów MFW stały się dewizy dolarowe. Poszczególne kraje zaczęły więc o nie konkurowad (James 1996). W tej sytuacji dolar niejako samoistnie zaczął pełnid funkcję międzynarodowego numéraire (U.S. Report ). Mechanizm wymienialności, przewidziany w statucie Funduszu, zaczął w praktyce obowiązywad dopiero od 1958 roku. Nastąpiło to z chwilą likwidacji Europejskiej Unii Płatniczej, kiedy 12 krajów europejskich wprowadziło wymienialnośd swoich walut (Rączkowski 1984, Zajda 1971). Kraje te nie były jednak skłonne, by dokonywad sprzedaży swoich walut w zamian za niewymienialne waluty innych członków MFW. W tej sytuacji wzrósł popyt na dolara, by za jego pośrednictwem finansowad nadwyżkowy import (Polak 1996). Zjawisko braku płynności międzynarodowej nasiliło się w drugiej połowie lat sześddziesiątych XX wieku. Wiązało się to ze zwiększaniem się liczby paostw członkowskich Funduszu dzięki procesom dekolonizacji, jak i z bardzo szybkim tempem wzrostu obrotów handlowych krajów członkowskich, kilkakrotnie przewyższającym tempo przyrostu oficjalnych rezerw walutowych. Ogromny brak rezerw odczuwały kraje rozwijające się, zwłaszcza że spadały ceny eksportowanych przez nie surowców (Knakiewicz 1971). Nie mogły one jednakże uzyskad kredytów od MFW w pożądanej wysokości. Wywołało to ostrą krytykę zasad działania Funduszu (Machlup 1965). 2 Kraje mogły korzystad z tzw. praw ciągnienia (Drawing Rights), czyli uprawnienia do uzyskiwania dla celów płatniczych, z tytułu wymiany z zagranicą, potrzebnych walut w zamian za swoje waluty niewymienialne. W języku prawniczym nazywano to zakupem (purchasing), gdyż w zamian za otrzymane waluty kraj stawiał do dyspozycji Funduszu swoją niewymienialną walutę. Zaciągnięte kredyty spłacano, czyli w języku prawniczym odkupywano (repurchasing) swoją walutę, płacąc za nią innymi walutami. Początkowo kraj członkowski mógł kupid potrzebne mu waluty obce tylko do wysokości udziału wnoszonego do MFW w walucie własnej. Z czasem zwiększono tę normę (Gold 1968).

4 W tej sytuacji władze MFW dostrzegły koniecznośd zwiększenia płynności poprzez wprowadzenie jednostki bezgotówkowego pieniądza międzynarodowego. Propozycje zwiększenia płynności międzynarodowej poprzez alokację SDR przedstawiono we wrześniu 1967 roku na spotkaniu członków MFW w Rio de Janeiro. Zmiany statutu, które umożliwiły tę emisję, wprowadzono 28 lipca 1969 roku jako pierwsze rozszerzenie statutu MFW (Chronology ). Nazwa SDR pochodzi od pierwszych liter oznaczających metodę jego tworzenia, a mianowicie od Special Drawing Rights, czyli specjalnych praw ciągnienia. i.1.2. Swoiste cechy jednostki SDR i sposób jej kreacji Z mocy przepisów suma emisji SDR stała się składnikiem oficjalnych rezerw walutowych wraz z zasobami walut obcych, złota (od 1978 złota niemonetarnego) i pozycji rezerwowej w MFW. Początkowo jednostki SDR miały parytet złota równy 0, g czystego złota. Taki sam parytet miał dolar, stąd też w literaturze SDR nazywano papierowym złotem (Boughton 2001). Odejście od systemu stałych kursów parytetowych w wyniku załamania się systemu z Bretton Woods przyczyniło się do wprowadzenia nowych zasad ustalania kursu jednostki SDR. 1 lipca 1974 roku zaczęto ustalad wartości tej jednostki za pomocą zmian kursów 16 walut wchodzących w skład koszyka walutowego 3. W 1981 roku zredukowano ich liczbę do 5 walut swobodnie używanych, a w 1998 roku w konsekwencji zastąpienia marki niemieckiej i franka francuskiego przez euro do czterech (IMF 2006b). Kraje członkowskie, które wyraziły taką wolę podczas alokacji, stały się uczestnikami rachunku SDR prowadzonego w MFW 4. Uczestnicy tego rachunku otrzymali przydział tego pieniądza proporcjonalnie do udziałów w Funduszu i zobowiązali się, że będą posługiwali się nim jako środkiem płatniczym. Jednostkę SDR emitowano w postaci bezgotówkowej. Przyjęto, że kraje członkowskie MFW będą się mogły nią posługiwad w szerokim zakresie, włączając w to pożyczki i inne zobowiązania, granty, swapy i transakcje forward (Boughton 2001). Jednak przede wszystkim jednostka ta służyla i nadal służy do zakupu walut swobodnie używanych, niezbędnych dla dokonania zapłat zagranicznych, zapadających z różnych tytułów (IMF 2001b). 3 Do koszyka walut weszły waluty krajów, których przeciętny udział w światowym eksporcie towarów i usług był w latach wyższy niż 1 %. Ustalone wagi dla każdej waluty uwzględniały ten udział. Stosowano także uznaniowe korekty (Cutler 1974). 4 Dziś wszyscy członkowie MFW są uczestnikami tego rachunku.

5 Zgodnie ze statutem MFW, zakup walut obcych i sprzedaż SDR może się odbywad w dwojaki sposób: poprzez dobrowolne transakcje między krajami członkowskimi lub poprzez tzw. mechanizm desygnowania (wyznaczania). W tym drugim przypadku Fundusz wyznacza kraj, który ma wysoki stan oficjalnych rezerw walutowych, by dokonał sprzedaży waluty swobodnie używanej. Wyznaczony kraj musi wywiązad się z tego obowiązku dopóty, dopóki stan jednostek SDR utrzymywanych w jego oficjalnych aktywach rezerwowych nie przekroczy trzykrotności otrzymanego przydziału SDR, chyba że wyznaczony kraj członkowski i MFW ustalą wyższy limit (IMF 2001b) 5. W praktyce jednak, od 1987 roku zaprzestano przeprowadzania zarówno transakcji dobrowolnych, jak i transakcji w ramach mechanizmu desygnowania (Polak 1996, 1999). Zamiast tego MFW zawarł umowy z bankami centralnymi 13 krajów członkowskich 6 i Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z którymi podmioty te mogą dokonad w razie potrzeby zakupu i sprzedaży jednostek SDR. Limit dla łącznej sumy netto tych transakcji wynosi 2,5 mld SDR (IMF 2009b). Operacja kreacji SDR nazywa się alokacją. Zgodnie z obowiązującym statutem MFW, można jej dokonad wtedy, gdy istnieje długookresowa globalna potrzeba (longterm global need) uzupełnienia światowych rezerw. Alokacja winna byd dokonana w taki sposób, by z jednej strony zapobiec stagnacji i deflacji na świecie, a z drugiej nie wywoład nadmiernego wzrostu popytu i inflacji. Ocenę, czy zachodzi potrzeba dodatkowej alokacji SDR lub umorzenia części alokacji już dokonanych, podejmuje się zasadniczo raz na pięd lat, chod istnieje możliwośd skrócenia lub wydłużenia pięcioletniego okresu bazowego. Kraje członkowskie MFW otrzymują przydziały SDR proporcjonalnie do swoich udziałów w Funduszu, chod dopuszczono możliwośd określenia innego klucza przydziału. Decyzję w sprawie alokacji podejmuje rada gubernatorów Funduszu, składająca się przedstawicieli krajów członkowskich, większością 85 % łącznej liczby głosów 7. Podstawą tej decyzji musi byd propozycja wniesiona przez dyrektora zarządzającego za aprobatą zarządu MFW 8. Jak dotąd, przeprowadzono dwie alokacje SDR. Pierwsza nastąpiła 1 stycznia 1970 roku. Emitowano wtedy pierwszą transzę SDR w sumie 3,4 mld. W latach dokonano przydziału kolejnych dwóch transz na sumę 6 mld 5 Stwierdzono to w sekcjach 4-5 artykułu XIX statutu MFW (IMF 2004b). 6 Są to: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Japonia, Niemcy (umowa jedynie gotowości sprzedaży SDR), Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wenezuela i Wielka Brytania (IMF 2009b). 7 Liczba głosów przypadających danemu krajowi członkowskiemu zależy od udziału, jaki wniósł on do Funduszu. 8 Takie zapisy zawarto w sekcjach 1-4 artykułu XVIII statutu MFW (IMF 2004b).

6 SDR. Druga alokacja nastąpiła w transzach w latach na łączną sumę ok. 12 mld SDR. Razem emitowano 21,4 mld SDR. Przydziały, które przypadły poszczególnym członkom MFW oraz salda na ich rachunkach SDR według stanu na 30 czerwca 2009 roku przedstawia tabela 1.1. Tabela 1.1. Salda rachunków SDR wg stanu na 30 czerwca 2009 roku oraz przydziały jednostek SDR dla krajów członkowskich MFW Wyszczególnienie Salda rachunków SDR (wg stanu na ) Łączna suma przydziałów jednostek SDR Udział w alokacji w mln SDR w % w mln SDR w % w % Kraje wysoko rozwinięte (32)* 13772,6 74, ,1 69,3 92,8 USA 6079,9 32,7 4899,5 22,9 124,1 Kraje rozwijające się i rozwinięte (154)* 4824,2 25,9 6586,5 30,7 73,2 Afryka (51) 397,7 2,1 1382,5 6,5 28,8 Nigeria 0,2 0,0 157,2 0,7 0,1 RPA 223,1 1,2 220,4 1,0 101,2 Azja (29) 1203,3 6,5 1954,5 9,1 61,6 Chiny 791,0 4,3 236,8 1,1 334,0 Indie 0,3 0,0 681,2 3,2 0,0 Europa Środkowa i Wschodnia (15) 100,9 0,5 318,1 1,5 31,7 WNP i Mongolia (13) 50,1 0,3 0,0 0,0 - Rosja 2,0 0,0 0,0 0,0 - Bliski Wschód (14) 1799,7 9,7 880,1 4,1 204,5 Półkula Zach. (32) 1272,5 6,8 2051,3 9,6 62,0 Brazylia 359,0 1,9 358,7 1,7 100,1 Meksyk 293,2 1, ,4 101,1 Eksporterzy ropy naftowej* 1617,7 8,7 1390,8 6,5 116,3 Pozostali* 3206,5 17,2 5195,7 24,2 61,7 pozostali bez Chin 2415,5 12,9 4958,9 23,1 48,7 Ogółem 18596,8 100, ,6 100,0 86,8 * Szczegółowa klasyfikacja krajów członkowskich znajduje się w aneksie. Źródło: obliczenia własne na podstawie IMF (2009a). W 1981 roku przydzielono ostatnią transzę jednostek SDR. Wynika stąd, że kraje, które staly się członkami MFW w późniejszym terminie, jak na przykład Rosja i wszystkie byłe republiki radzieckie, w ogóle nie otrzymały przydziału jednostek SDR. Kraje te stanowią dziś ok. 21 % ogółu członków MFW. Nadano

7 im wprawdzie status uczestników rachunku SDR (Polak 1996), jednak chcąc utrzymywad na rachunkach dodatnie salda, kraje te muszą samodzielnie kupowad jednostki SDR w zamian za posiadane waluty swobodnie używane. Dotychczasowa emisja jednostek SDR jest bardzo niska. Jej znaczenie w oficjalnych aktywach rezerwowych członków MFW jest znikome. Ilustruje to rysunek 1.1. Jednostki SDR w nikłym stopniu uzupełniają płynnośd międzynarodową. Określanie ich mianem pieniądza międzynarodowego, lub numéraire, jest więc błędem. Jednostka SDR jest jedynie jednostką obrachunkową MFW. Pokreślono to w raporcie rocznym z 2007 roku: Jednostki SDR nie są pieniądzem, ani wierzytelnością wobec MFW. Mogą jedynie służyd pozyskaniu walut swobodnie używanych od członków Funduszu, by móc ich użyd do spłaty zobowiązao płatniczych wobec zagranicy (IMF 2007a). Rysunek 1.1. Udział SDR w oficjalnych aktywach rezerwowych członków MFW w latach (w %) 2,5 Wszyscy 2,0 członkowie MFW 1,5 1,0 0,5 0, Źródło: obliczenia własne na podstawie IMF (1998, 1999, 2000, 2001a, 2002, 2003, 2004a, 2005, 2006a, 2007a, 2008). Funkcję światowego numéraire pełnią dziś waluty swobodnie używane, ze szczególnym uwzględnieniem dolara. Nie oznacza to jednak, że nie ma zapotrzebowania na jednostkę SDR. Korzystanie z przydzielonych jednostek SDR nie wymaga bowiem spełnienia rygorystycznych warunków, tak jak ma to miejsce np. w przypadku zaciągania kredytów w MFW. Ponadto, popyt na płynnośd międzynarodową jest bardzo duży, i ciągle rośnie. Zjawisko to można zaobserwowad w szczególności w krajach rozwiniętych i rozwijających się, które w wa-

8 runkach liberalizacji przepływów kapitału są szczególnie podatne na jego nagły odpływ, co boleśnie obnażyły kryzysy walutowe z lat Na niewielki zakres emisji SDR wpłynął w pewnym stopniu brak zgodności co do celów, którym jednostka ta ma służyd. Mianowicie, kiedy zakooczono pierwszą alokację SDR, system z Bretton Woods już nie istniał. Wiele krajów upłynniło kursy walut, doraźnie rozwiązując problem nierównowagi swoich bilansów obrotów bieżących (Lastra 2006). Tym samym wygasła bezpośrednia przyczyna, która doprowadziła do podjęcia decyzji o emisji SDR. Co więcej, kraje wysoko rozwinięte zaczęły się sprzeciwiad nowym alokacjom SDR, upatrując w nich konkurencję wobec własnej działalności kredytowej w stosunku do krajów rozwijających się (Polak i Clark 2004). Ponadto, zanegowanie keynesowskiego paradygmatu ekonomii i przyjęcie za słuszne poglądów monetarystów, zwiększyło obawy o ewentualne inflacyjne oddziaływanie emisji SDR. By temu zapobiec, dążono do ograniczenia posługiwania się jednostkami SDR 9. Obawy te okazały się nieuzasadnione. Świadczą o tym dane zawarte w tabeli 1.1. Zgodnie z nimi, salda rachunków SDR członków MFW stanowią ponad 86 % jednostek SDR przydzielonych podczas przeprowadzonych alokacji. Rozwijające się i rozwinięte kraje członkowskie MFW, które nie eksportują ropy naftowej, w znacznie większym stopniu wykorzystały przydziały uzyskane w wyniku alokacji, trzeba jednak podkreślid, że dysponowały one o wiele niższymi sumami, niż kraje wysoko rozwinięte. W tych zaś krajach relacja sald rachunków SDR do przydziałów uzyskanych podczas alokacji wynosi aż 92,8 %. Charakterystyczne jest przy tym, że wiele krajów z tej grupy ma salda SDR przewyższające przydział otrzymany podczas alokacji 10. Jednostki SDR są więc utrzymywane przez nie jedynie w charakterze potencjalnej rezerwy. Niewątpliwie przyczyną takiego stanu rzeczy są swoiste zasady kreacji SDR. Jak już sygnalizowano, wysokośd przydziału, uzyskiwanego podczas alokacji podobnie jak liczba głosów na forum MFW zależy od udziału wniesionego do Funduszu. Powoduje to, że kraje rozwijające się, które są najbardziej zainteresowane pozyskaniem nowych zasobów SDR, mają zbyt małą siłę głosu, by prze- 9 Mianowicie, mimo że dopuszczono, by kraj członkowski mógł wykorzystad przydział SDR w razie potrzeby, to wprowadzono obowiązek, zgodnie z którym średni stan tych jednostek na rachunku w ciągu pięciu lat musiał wynosid co najmniej 30% przydziału (How SDRs ). W późniejszych latach próg ten obniżono do 15 %, znosząc go całkowicie dopiero w 1981 roku (IMF 2009). 10 Prowadzi to do swoistego paradoksu. Mianowicie, o ile zawsze są chętni na zakup jednostek SDR, to MFW często ma problem, by znaleźd chętnych do ich sprzedaży (Polak 1996). W tej sytuacji częśd członków MFW zaczęła snud plany, by kraje wierzycielskie pożyczały MFW posiadane zasoby SDR z przeznaczeniem na udzielanie kredytów krajom dłużniczym. Sprzeciwiła się temu jednak rada gubernatorów Funduszu (Polak 2004).

9 forsowad uchwałę w tej sprawie (Jurek 2009). Co więcej, nawet gdyby udało się im doprowadzid do przyjęcia takiej uchwały, uzyskają wielokrotnie niższe sumy SDR od krajów wysoko rozwiniętych. Te zaś paostwa aż do wybuchu kryzysu finansowego w 2007 roku nie były w ogóle zainteresowane nowymi alokacjami SDR. Jako że zgodnie ze statutem MFW istnieje wymóg poparcia decyzji o takiej alokacji większością 85 % ogólnej liczby głosów, koalicja kilku krajów wysoko rozwiniętych mogła ją bez trudu blokowad. Szczególnie niechętne dodatkowym alokacjom były Stany Zjednoczone, samodzielnie dysponujące ponad piętnastoprocentowym udziałem w ogólnej liczbie głosów. Chodziło im bowiem o utrzymanie dominującej roli dolara jako pieniądza międzynarodowego. i.2. Propozycje nowych alokacji SDR i następstwa ich realizacji Już od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku wśród członków rady gubernatorów narastało przekonanie, że Fundusz powinien dokonad specjalnej alokacji jednostek SDR (Boughton 2001). Dzięki temu przydział tych jednostek mogliby otrzymad członkowie, którzy przystąpili do Funduszu już po dokonaniu drugiej alokacji w latach (IMF 1996, SDR supplements ). W tej sytuacji we wrześniu 1996 roku Komitet Tymczasowy poparł propozycję zarządu Funduszu w sprawie jednorazowej, specjalnej alokacji SDR. Jej podstawą miała byd zmiana statutu MFW w postaci jego czwartego rozszerzenia (IMF 1997). Przyjęto, że przydział SDR będzie odpowiadad 29, % udziału każdego członka w MFW, zgodnego ze stanem na 17 września 1997 roku, określonym podczas dziewiątego generalnego przeglądu udziałów członkowskich 11. Łączna alokacja miała wynieśd 21,433 mld SDR, z czego ponad 15 % miało przypaśd krajom Europy Środkowej i Wschodniej. Mechanizm przeprowadzenia tej alokacji został opracowany w postaci tzw. schematu M, który miał zostad dołączony do statutu MFW (Resolution No ). Rezolucja w tej sprawie została przyjęta przez radę gubernatorów Funduszu, i weszła w życie 23 września 1997 roku. Nie było to jednak wystarczające do dokonania alokacji. Rozszerzenie statutu MFW oznacza bowiem zmianę prawa międzynarodowego, która musi zostad zaakceptowana przez parlamenty członków Funduszu. Dochodzi ona do skutku dopiero wtedy, gdy co najmniej 3/5 członków dysponujących co najmniej 85 % ogólnej liczby głosów na forum MFW, dokona jej ratyfikacji. 11 Łączna suma udziałów wynosiła wówczas 146,2 mld SDR (IMF 1999).

10 Czwarte rozszerzenie statutu MFW nie mogło wejśd w życie, i to mimo że do czerwca 2009 roku ratyfikowało je 132 członków Funduszu. Dysponowali oni jednak tylko 77,7 % ogólnej liczby głosów (Special Drawing Rights ). Z ratyfikacją zmian statutu wstrzymywały się Stany Zjednoczone, dysponujące ponad piętnastoprocentowym udziałem w ogóle głosów na forum Funduszu (Polak i Clark 2004). Sytuacja ta uległa zmianie dopiero wskutek szczytu grupy G 20 w Londynie, który odbył się 2 kwietnia 2009 roku. Na szczycie tym liderzy grupy G 20 (a w tym i przedstawiciel USA) wezwali m. in. do szybkiej ratyfikacji czwartego rozszerzenia statutu MFW, umożliwiającego dokonanie alokacji SDR zgodnie z rozdzielnikiem przewidzianym w 1997 roku (Annex ). Wywiązując się z przyjętego w Londynie zobowiązania, USA zmieniły stanowisko w sprawie czwartego rozszerzenia statutu MFW. Pakiet ustaw umożliwiający jego ratyfikację został ostatecznie przyjęty przez Kongres USA 18 czerwca 2009 roku (US Congress ). Dzięki temu, czwarte rozszerzenie statutu MFW weszło w życie 10 sierpnia 2009 roku, kiedy to oficjalnie potwierdzono jego ratyfikację. Przydział jednostek SDR na mocy czwartego rozszerzenia statutu MFW nastąpił 9 września 2009 roku (IMF Governors ). Innym elementem pakietu reform, przedłożonego na szczycie w Londynie było przeprowadzenie nowej, ogólnej alokacji SDR w kwocie odpowiadającej 250 mld USD. Przewidziano, że 40 % tej sumy trafi do krajów rozwiniętych i rozwijających się (Annex , The Global Plan ). Plan ten zaakceptował Komitet Walutowy i Finansowy rady gubernatorów MFW (Communiqué ), a także zarząd MFW (IMF Executive Board ). Przygotowano rozdzielnik nowej alokacji. Przyjęto, że jednostki SDR zostaną przydzielone członkom MFW w proporcji odpowiadającej 74, % ich udziałów w Funduszu (IMF 2009b). Rada gubernatorów Funduszu przyjęła propozycję tej alokacji, przedłożoną przez dyrektora zarządzającego, w dniu 7 sierpnia 2009 roku (IMF Governors ). Alokację przeprowadzono 28 sierpnia 2009 roku. Łączną emisję jednostek SDR, jaka ukształtowała się po dokonaniu alokacji SDR w okresie od 28 sierpnia do 9 września 2009 roku, ilustruje tabela 2.1. Porównanie danych zwartych w tej tabeli z tabelą 1.1 pozwala dostrzec, że w następstwie nowych alokacji wzrósł udział krajów rozwiniętych i rozwijających się w emisji SDR z 30,7 % do 37,1 %. Można mied jednak wątpliwości, czy emitowane jednostki SDR trafiły do tych paostw, które najbardziej ich potrzebują. Udział rozwiniętych i rozwijających się paostw członkowskich MFW, które nie eksportują ropy naftowej, w łącznej sumie alokacji SDR obniżył się bowiem z 24,2 % na 21,5 %. Gros jednostek SDR trafiło właśnie do eksporterów ropy naf-

11 towej i Chin, którzy już wcześniej utrzymywali salda SDR przekraczające wysokośd uzyskanych przydziałów (tab. 1.1). Tabela 2.1. Struktura alokacji SDR Alokacje z lat Specjalna Ogólna alokacja Wyszczególnienie alokacja Razem w mln SDR w mln SDR w mln SDR w mln SDR w % Kraje wysoko rozwinięte (32) 14847, , , ,5 62,9 USA 4899,5 2877, , ,7 17,3 Kraje rozwijające się i rozwinięte (154) 6586,5 9482, , ,1 37,1 Afryka (51) 1382,5 1135,8 8553, ,1 5,4 Nigeria 157,2 218,6 1297,8 1673,6 0,8 RPA 220,4 179,9 1383,1 1783,4 0,9 Azja (29) 1954,5 1705, , ,7 9,5 Chiny 236,8 755,6 5988,4 6980,8 3,4 Indie 681,2 214,6 3077,9 3973,7 1,9 Europa Środkowa i Wschodnia (15) 318,1 1044,8 5041,9 6404,8 3,1 WNP i Mongolia (13) 0,0 1944,6 6790,3 8734,9 4,3 Rosja 0,0 1264,4 4400,8 5665,2 2,8 Bliski Wschód (14) 880,1 2345, , ,8 7,1 Półkula Zach. (32) 2051,3 1305, , ,6 7,6 Brazylia 358,7 277,7 2247,3 2883,7 1,4 Meksyk 290,0 224,0 2333,7 2847,7 1,4 Eksporterzy ropy naftowej* 1390,8 4177, , ,6 12,2 Pozostali* 5195,7 5304, , ,5 24,9 pozostali bez Chin 4958,9 4548, , ,7 21,5 Ogółem 21433, , , ,5 100,0 Mediana 15,8 18,5 130,8 175,5 0,1 Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli 1.1. i IMF (2008, 2009a, 2009b). Obserwacja tabeli 2.1 pozwala dostrzec, że po dokonaniu nowych alokacji ½ członków MFW dysponuje łącznymi przydziałami SDR wynoszącymi 175,5 mln SDR lub mniej. Tak znikoma partycypacja w nowych alokacjach powoduje, że relacja skumulowanych przydziałów SDR dla tych członków MFW a są nimi przeważnie kraje rozwijające się, eksportujące surowce inne niż ropa do łącznej sumy wszystkich dokonanych alokacji nie przekroczyła 0,1 %.

12 Sprawia to, że nowe alokacje poprawiły płynnośd międzynarodową przede wszystkim krajów wysoko rozwiniętych, które dotychczas w niewielkim zakresie wykorzystywały SDR do regulowania zobowiązao wobec zagranicy. Znacząco wzrosły zasoby SDR postawione do dyspozycji eskportujących surowce paliwowe Rosji i Nigerii oraz szybko rozwijających się Chin, Indii, Meksyku i Brazyli. Jednak biedne kraje afrykaoskie oraz wyspiarskie paostewka azjatyckie i południowoamerykaoskie nie uzyskały takich przydziałów SDR, które zaspokoiłyby zgłaszane przez nie zapotrzebowanie na źródła płynności międzynarodowej. i.3. Wpływ nowych alokacji na zakres wykorzystywania jednostki SDR przez kraje członkowskie MFW Ciekawośd budzi, w jakim stopniu nowe alokacje wpłyną na status jednostki SDR. Jak już sygnalizowano, dotąd nie pełniła ona ani funkcji głównej waluty rezerwowej, ani też międzynarodowego numéraire. Do oceny zakresu wykorzystania jednostek SDR w charakterze środka płatniczego, zbadano zapotrzebowanie, jakie mogą w nadchodzących latach zgłosid kraje rozwijające się i rozwinięte na oficjalne aktywa rezerwowe. Przyjęto założenie, że paostwa członkowskie MFW będą dążyd do utrzymywania takiego poziomu pokrycia importu towarów i krótkoterminowego zadłużenia zewnętrznego, jak w latach , bezpośrednio poprzedzających wybuch światowego kryzysu finansowego. Dokonując oceny, wzięto pod uwagę prognozy World Economic Outlook, dotyczące kształtowania się w nadchodzących latach oficjalnych aktywów rezerwowych, importu towarów oraz krótkoterminowego zadłużenia zewnętrznego paostw rozwiniętych i rozwijających się. Wyniki obliczeo zawiera tabela 3.1. Wynika z niej, że w latach 2009 i 2010 krajom rozwijającym się i rozwiniętym może zabraknąd 256 mld USD, by mogły utrzymad pokrycie importu towarów na poziomie z lat Szczególnie wysokie niedobory mogą wystąpid w krajach WNP i paostwach Bliskiego Wschodu. Charakterystyczne jest jednak, że paostwa te utrzymywały w latach bardzo wysoki poziom pokrycia importu towarów, sięgający miesięcy. Natomiast jako graniczny poziom bezpieczeostwa uznaje się pokrycie sześciomiesięczne. Gdyby więc jako benchmark przyjąd taką właśnie wartośd wskaźnika pokrycia importu towarów, wówczas zgłaszane zapotrzebowanie na dodatkowe rezerwy byłoby mniejsze. Z obliczeo własnych wynika, że oficjalnych aktywów rezerwowych mogłoby zabraknąd jedynie krajom afrykaoskim z pominięciem Nigeri i RPA oraz kajom

13 Europy Środkowej i Wschodniej. Łączny niedobór wyniósłby 60 mld USD w 2009 roku i 80 mld USD w 2010 roku. Tabela 3.1. Prognoza niedoborów oficjalnych aktywów rezerwowych rozwiniętych i rozwijających się krajów członkowskich MFW w latach Grupa paostw i ich liczba Wskaźnik Niedobory oficjalnych aktywów Średnia z rezerwowych (w mld USD)* lat Afryka (47) 11,0 - - Azja (23) Pokrycie 13,8 - - Europa Środkowa i importu Wschodnia (11) towarów 5,0-8,2 WNP i Mongolia (13) (w miesiącach) 16,3 78,1 122,3 Bliski Wschód (13) 18,2 47,4 - Półkula zachodnia (32) 7,0 - - Afryka (47) 1294,4 - - Pokrycie Azja (23) 614,3 - - krótkoterminowego 131,8 42,3 54,6 Europa Środkowa i Wschodnia (11) zadłużenia WNP i Mongolia (13) 388,8 - - zewnętrznego (w %) Bliski Wschód (13) 380,8-8,5 Półkula zachodnia (32) 360,2 19,7 58,0 Ogółem zapotrzebowanie (w mld USD) 187,5 197,0 * Dodatkowe oficjalne aktywa rezerwowe oznaczają dodatnią różnicę między rezerwami, niezbędnymi do utrzymania wartości wskaźnika w latach na poziomie obserwowanym w latach , i prognozowanym przez World Economic Outlook poziomem oficjalnych aktywów rezerwowych w latach Prognozy wartości dodatkowych oficjalnych aktywów rezerwowych uzyskano na podstawie prognoz World Economic Outlook dotyczących oficjalnych aktywów rezerwowych, importu towarów oraz zadłużenia krajów rozwiniętych i rozwijających się. Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie IMF (2009c) i bazy danych World Economic Outlook Database, data dostępu: Natomiast analizując zewnętrzne zadłużenie krótkoterminowe można dostrzec, że jeśli kraje rozwinięte i rozwijające się nie pozyskają dodatkowych aktywów rezerwowych w łącznej wysokości 62 mld USD w 2009 roku i 121 mld USD w 2010 roku, wówczas wskaźnik tego pokrycia obniży się. Szczególnie wysoki spadek wystąpi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w paostwach półkuli zachodniej. Z obliczeo własnych wynika, że wskaźnik pokrycia krótkoterminowego długu zewnętrznego w tych grupach członków MFW obniży się do 105,2 % i 317,5 %. Trzeba jednak podkreślid, że za bezpieczny poziom tego wskaźnika przyjmuje się wartośd 200 %. Gdy weźmie się to pod uwagę,

14 wówczas okaże się, że niedobór oficjalnych aktywów rezerwowych może wystąpid jedynie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, wynosząc 179 mld USD w 2009 roku i 194,6 mld USD w 2010 roku. Można przyjąd, że kraje, które będą odczuwad te niedobory, mogą wykorzystad nowe alokacje SDR do powiększenia swoich oficjalnych aktywów rezerwowych i wykorzystad je do zapłat zagranicznych z tytułu importu lub spłaty zadłużenia zewnętrznego. Jak jednak wynika z tabel , paostwa, które w największym mogą odczud braki oficjalnych aktywów rezerwowych, nie otrzymają przydziałów SDR wystarczających na ich pokrycie. I tak, kraje Europy Środkowej i Wschodniej, których łączny niedobór oficjalnych aktywów rezerowowych w latach może wynieśd ok. 100 mld USD, otrzymają na mocy nowych alokacji przydział SDR w wysokości ok. 6 mld SDR, co według stanu na 31 lipca odpowiada ok. 9,5 mld USD. Kraje WNP, które mogą potrzebowad nawet 200 mld USD, w nowych alokacjach otrzymają zaledwie ok. 8,7 mld SDR (13,6 mld USD). Jak już sygnalizowano, gros nowo alokowanych jednostek SDR przypadnie krajom wysoko rozwiniętym. Te zaś utrzymują łączne salda na rachunku SDR zbliżone do otrzymanych przydziałów SDR. Można więc sądzid, że głównym następstwem nowych alokacji będzie powiększenie oficjalnych aktywów rezerwowych wysoko rozwiniętych krajów członkowskich Funduszu. Jednostki SDR nie staną się jednak głównym składnikiem tych rezerw. Ilustruje to rysunek 3.1. Wynika z niego, że relacja łącznej sumy SDR uzyskanych podczas wszystkich alokacji do oficjalnych rezerw walutowych tych paostw wynosi 8,3 % jest niemal trzykrotnie wyższa, niż odpowiednia relacja wyznaczona dla krajów rozwiniętych i rozwijających się (2,9 %). Można się więc zastanawiad, w jakim stopniu alokowane jednostki SDR będą w przyszłości przeznaczane przez poszczególne kraje na zapłatę za import i wyrównywanie bilansów obrotów bieżących, a także na spłatę zadłużenia zagranicznego. Innymi słowy, chodzi o odpowiedź na pytanie, czy zakres wykorzystywania SDR dla tych celów będzie na tyle duży, że doprowadzi do zwiększenia płynności tej jednostki, umożliwiając jej pełnienie funkcji międzynarodowego środka płatniczego. Realizacja tego scenariusza nie jest na razie możliwa. Po dokonaniu nowych alokacji SDR, łączna emisja tej jednostki wyniesie ok. 128 mld jednostek. Według stanu na koniec czerwca 2009, stanowi to zaledwie 2,4 % podaży dolara amerykaoskiego najważniejszej dziś waluty międzynarodowej mierzonej agregatem M 2. Ponadto, z dużym prawdopodobieostwem można przyjąd, że większośd alokowanych jednostek pozostanie na rachunkach krajów członkowskich, i nie będzie wydana.

15 Rysunek 3.1. Relacja przydziałów jednostek SDR uzyskanych podczas alokacji do wartości sklasyfikowanych i niesklasyfikowanych oficjalnych rezerw walutowych krajów członkowskich MFW w latach (w %) 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 * Wartości oficjalnych rezerw walutowych w latach mają charakter wstępny. Łączna suma alokacji w latach wynosiła 21,4 mld SDR (alokacje z lat i ), a w roku 2009 wzrosła o 21,4 SDR (specjalna alokacja z 1997 roku) i 160,9 mld SDR (ogólna alokacja w wysokości 250 mln USD, przeliczona według kursu z dnia 31 lipca 2009 roku: 1 SDR = 1,55333 USD). Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 2.1 i bazy danych IMF, Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves, data dostępu Przyjmując obserwowane 30 czerwca 2009 roku proporcje sald rachunków SDR do łącznej sumy alokacji w krajach wysoko rozwiniętych, rozwiniętych i rozwijających się można przyjąd, że jedynie ok. 27 mld SDR ze specjalnej i ogólnej alokacji trafi na rynek, do tzw. uprawnionych posiadaczy (prescirbed holders) SDR 12. Jest to zbyt mało, by zapewnid płynnośd SDR, niezbędną, by jednostka ta mogła bez przeszkód wypełniad funkcję międzynarodowego środka płatniczego. Zakooczenie Wszyscy członkowie MFW Kraje wysoko rozwinięte Kraje rozwinięte i rozwijające się I kw Jak wynika z przeprowadzonych rozważao, SDR nie może jeszcze pełnid funkcji światowego numéraire i globalnej waluty rezerwowej. Nowe alokacje SDR 12 Są nimi ponadnarodowe banki centralne (np. EBC), międzynarodowe instytucje finansowe (np. Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Araski Fundusz Walutowy) i regionalne banki odbudowy i rozwoju.

16 otwierają jednak tej jednostce drogę do szerszego wykorzystania jako waluty rezerwowej 13. Mogą też stanowid impuls do dyskusji nad zakresem wykorzystywania tej jednostki. Dyskusja ta już się toczy. Głos zabrał w niej m.in. Z. Xiaochuan (2009), prezes banku centralnego Chin, formułując warunki, których spełnienie umożliwiłoby zastąpienie dolara przez SDR w oficjalnych aktywach rezerwowych. Zaliczył do nich m.in. stworzenie puli rezerwowej SDR, dzięki której można by wymieniad aktywa w walutach swobodnie używanych na jednostki SDR i poszerzenie grona uprawninych posiadaczy SDR, tak by możliwe było wykorzystywanie tych jednostek w handlu międzynarodowym jako waluty fakturowania i rozliczania transakcji. Propozycja ta zyskała poparcie części krajów rozwiniętych, jednak kraje wysoko rozwinięte (m.in. USA), przyjęły ją z rezerwą. Byd może jednak w przyszłości realizacja całości lub części tej propozycji okaże się możliwa, dając tym samym rzeczywistą szansę jednostce SDR, by stad się jedną z kilku głównych walut rezerwowych świata. Bibliografia Annex Declaration on delivering resources through the international financial institutions, London summit, 2 April 2009 (2009), [w:] Deutsche Bundesbank, Auszüge aus Presseartikeln, nr 15. Blanchard O. (2008), Crack in the System. Repairing the damaged global economy, Finance & Development, nr 4. Boughton J.M. (2001), Silent Revolution, The International Monetary Fund , IMF, Waszyngton. Communiqué of the International Monetary and Financial Committee of the Board of Governors of the International Monetary Fund, April 25, 2009, data dostępu Cutler D.S. (1974), Basket Valuation of SDR Takes Effect, IMF Survey z 8 lipca. From the End of the Bretton Woods System to the Jamaica Agreement. A Chronology of Key Events in Changing World Financial Agreements in (1976), IMF Survey z 1 marca. Gold J. (1968), The Next Stage in the Development of International Monetary Law: The Deliberate Control of Liquidity, The American Journal of International Law, nr 2. How SDRs Are Created and Values And How Their Possible Uses Are To Be Broadened by Amendment (1976), IMF Survey Supplement. 13 W następstwie nowych alokacji SDR będzie stanowid więcej niż 10 % oficjalnych aktywów rezerwowych (z wyłączeniem złota) krajów członkowskich MFW. W 1981 roku, po zakooczeniu 2 alokacji SDR, udział ten wynosił nieco ponad 5 % i w późniejszych latach ulegał systematycznemu obniżeniu (Boughton 2001).

17 IMF (1996), Annual Report, Waszyngton. IMF (1997), Annual Report, Waszyngton. IMF (1998), Annual Report, Waszyngton. IMF (1999), Annual Report, Waszyngton. IMF (2000), Annual Report, Waszyngton. IMF (2001a), Annual Report, Waszyngton. IMF (2001b), Financial Organization and Operations of the IMF, wyd. 6, Pamphlet Series nr 45, Waszyngton. IMF (2002), Annual Report, Waszyngton. IMF (2003), Annual Report, Waszyngton. IMF (2004a), Annual Report, Waszyngton. IMF (2004b), Articles of Agreement, Waszyngton. IMF (2005), Annual Report, Waszyngton. IMF (2006a), Annual Report, Waszyngton. IMF (2006b), By-Laws Rules and Regulations, wyd. 60, Waszyngton. IMF (2007a), Annual Report, Appendix 1, International reserves, Waszyngton. IMF (2008), Annual Report, Appendix 1, International reserves, Waszyngton. IMF (2009a), International Financial Statistics, sierpieo, Waszyngton. IMF (2009b), Proposal for a General Allocation of SDRs, June 9, http: data dostępu IMF (2009c), Crisis and Recovery, World Economic Outlook, kwiecieo, Waszyngton. IMF Executive Board Backs US$250 Billion SDR Allocation to Boost Global Liquidity (2009), IMF Press Release nr 09/264, data dostępu: IMF Governors Formally Approve US$250 Billion General SDR Allocation (2009), IMF Press Release No. 09/283, data dostępu James H. (1996), International Monetary Cooperation Since Bretton Woods, IMF i Oxford University Press, Waszyngton i inne. Jurek M. (2009), Propozycje modyfikacji mechanizmu wyznaczania kwot krajów członkowskich Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Gospodarka Narodowa, nr 1. Knakiewicz Z. (1971), Nowa międzynarodowa jednostka walutowa Prawo Specjalnego Ciągnienia Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 1. Knakiewicz Z. (1981), Teorie pieniądza niezależnego i ich zastosowanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznao. Lastra R.M. (2006), Legal Foundations of International Monetary Stability, Oxford Universty Press, Nowy Jork. Machlup F. (1965), The Cloakroom Rule of International Reserves: Reserve Creation and Resources Transfer, The Quarterly Journal of Economics, nr 3. Polak J.J. (1996), Should the SDR Become the Sole Financing Technique for the IMF?, [w:] The Future of the SDR, red. M. Mussa, J.M. Boughton, P. Istard, IMF, Waszyngton,

18 przedruk [w:] Economic Theory and Financial Policy. Selected Essays of Jacques J. Polak , red J.M. Boughton, IMF-M.E. Sharpe, Londyn Polak J.J. (1999), Streamlining the Financial Structure of the International Monetary Fund, Essays in International Finance nr 216, Princeton University, przedruk [w:] :] Economic Theory and Financial Policy. Selected Essays of Jacques J. Polak , red J.M. Boughton, IMF-M.E. Sharpe, Londyn Polak J.J., Clark P.B. (2004), International Liquidity and the Role of the SDR in the International Monetary System, IMF Staff Papers, nr 1, przedruk [w:] Economic Theory and Financial Policy. Selected Essays of Jacques J. Polak , red J.M. Boughton, IMF-M.E. Sharpe, Londyn Rączkowski S. (1984), Międzynarodowe stosunki finansowe, wyd. 3, PWE, Warszawa. Resolution No Special One-Time Allocation of SDRs. Proposed Fourth Amendment of the Articles of Agreement (1998), [w:] IMF, Annual Report 1998, Waszyngton. Rosa R.V. (1965), Monetary Reform for the World Economy, Harper & Row, Nowy Jork- Evanston. SDR supplements existing reserves and constitutes IMF s unit of account (2000), IMF Survey Supplement 2000, nr 29. Special Drawing Rights Q&A (2009), data dostępu The Global Plan for Recovery and Reform: Communiqué from the Group of Twenty London Summit, 2 April 2009 (2009), *w:+ Deutsche Bundesbank, Auszüge aus Presseartikeln, nr 15. U.S. Congress Vote Marks Big Step For IMF Reform, Funding (2009), IMF Survey Online, data dostępu: U.S. Report Outlines Past, Interim, Future Monetary Agreements (1974), IMF Survey z 18 lutego. Xiaochuan Z. (2009), Reform the international monetary system, BIS Review, nr 41. Zajda J. (1971), Międzynarodowe organizacje finansowe, PWE, Warszawa. Aneks Uczestnikami rachunku SDR jest dziś 186 krajów i jednostek terytorialnych: 1. Wysokorozwinięte: Austria, Australia, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, San Marino, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, USA. 2. Rozwinięte i rozwijające się: a. Europa Środkowa i Wschodnia: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Estonia, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia, Turcja, Węgry;

19 b. Afryka: Algieria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Kongo, Dżibuti, Erytrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kenia, Komory, Kongo, Lesoto, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Maroko, Mauretania, Mauritius, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Republika Środkowoafrykaoska, Republika Zielonego Przylądka, Rwanda, RPA, Senegal, Seszele, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Suazi, Tanzania, Togo, Tunezja, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Zambia, Zimbabwe; c. Azja: Afganistan, Bangladesz, Bhutan, Birma, Brunei, Chiny, Fidżi, Filipiny, Indie, Indonezja, Kambodża, Kiribati, Laos, Malezja, Maledywy, Mikronezja, Nepal, Pakistan, Palau, Papua Nowa Gwinea, Samoa, Sri Lanka, Tajlandia, Timor-Leste, Tonga, Vanuatu, Wietnam, Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona; d. Wspólnota Niepodległych Paostw i Mongolia: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgizja, Mołdawia, Mongolia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan; e. Bliski Wschód: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Iran, Irak, Jemen, Jordan, Katar, Kuwejt, Liban, Libia, Oman, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie; f. Półkula zachodnia: Antigua i Barbuda, Argentyna, Barbados, Belize, Brazylia, Boliwia, Chile, Dominika, Dominikana, Ekwador, Grenada, Gujana, Gwatemala, Haiti, Honduras, Jamajka, Kolumbia, Kostaryka, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Saint Christopher (Kitts) i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, Surinam, Trynidad i Tobago, Urugwaj, Wenezuela, Wyspy Bahama. W grupie rozwiniętych i rozwijających się krajów i jednostek terytorialnych można dodatkowo wyróżnid eksporterów ropy naftowej. Należą do nich: Algiera, Angola, Arabia, Saudyjska, Azerbejdżan, Bahrajn, Czad, Ekwador, Gabon, Gwinea Równikowa, Iran, Jemen, Katar, Kazachstan, Kongo, Kuwejt, Libia, Nigeria, Oman, Rosja, Sudan, Turkmenistan, Trynidad i Tobago, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ponieważ kilka krajów rozwiniętych i rozwijających się nie gromadzi wymaganych danych lub dane przez nie dostarczane do MFW są niewiarygodne, wyłączono je z baz World Economic Outlook Database. Należą do nich: Afganistan, Bośnia i Hercegowina, Brunei, Czarnogóra, Erytrea, Irak, Kosowo, Liberia, Mikronezja, Palau, Serbia, Somalia, Timor-Leste, Wyspy Marshalla, Zimbabwe.

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień )

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień ) Kraj Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień 19.03.2014) Czy potrzebuje apostille, Konwencja haska z 5 października 1961 r. (w nawiasie data wejścia konwencji w życie w danym kraju) Czy potrzebuje

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

Pełny cennik rozmów zagranicznych

Pełny cennik rozmów zagranicznych Pełny cennik rozmów zagranicznych Lokalizacja Cena Afganistan Alaska Albania Algieria Andora Andora komórkowe Angola Anguilla Antarktyda Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj zgromadzen ia danych Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj / region Wielkoś ć badania Kategoria % BMI 25-29,9 % BMI 30+ % BMI 25- % BMI 30+ 29,9 Region europejski

Bardziej szczegółowo

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Karta TeleTanio. Cennik połączeń

Karta TeleTanio. Cennik połączeń Karta TeleTanio Cennik połączeń Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) Polska (międzymiastowe i lokalne) 0,17 Polska (do sieci Era, Orange, Plus) 0,43 Polska (do sieci

Bardziej szczegółowo

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Autonomia Palestyńska. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Autonomia Palestyńska. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 Katalog państw partnerskich Kraje partnerskie sąsiadujące z UE (Regiony 1-4) Bałkany Zachodnie (Region 1) w 2015/2016 19% ogółu mobilności 253 wymiany

Bardziej szczegółowo

- Słowenia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Słowenia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Lista ambasad i konsulatów honorowych RP

Lista ambasad i konsulatów honorowych RP Ostatnia aktualizacja: 13.04.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Ameryka Północna i Środkowa

Ameryka Północna i Środkowa Ameryka Północna i Środkowa Bahamy - - Barbados - - Bermudy - - Dominikana - Grenada - - Jamajka - Kanada - błonica, tężec, polio - Kostaryka - tężec, polio; dur Kuba - Meksyk - ; Nikaragua - WZW b; Trynidad

Bardziej szczegółowo

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Belize. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Belize. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 ` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Ceny za minutę połączenia, naliczanie sekundowe. Połączenia w ramach platformy

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) w promocji: bez promocji: Międzymiastowe i Lokalne (wszyscy operatorzy) 0,10 zł

Bardziej szczegółowo

- Mozambik. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Mozambik. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Oto cennik, którego szukasz!

Oto cennik, którego szukasz! Oto cennik, którego szukasz! Jak widać, państw, w których można cieszyć się bielizną Obsessive jest wiele, ale... jeśli obok nazwy kraju, do którego chcesz wysłać przesyłkę, nie ma podanej ceny, oznacza

Bardziej szczegółowo

- Izrael. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Izrael. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telepin prepaid

Cennik usług telepin prepaid Cennik usług telepin prepaid Usługa Telepin to możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferujemy następujące typy połączeń telefonicznych: Połączenia krajowe: Połączenia międzynarodowe:

Bardziej szczegółowo

- Ukraina. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Ukraina. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

- Czechy. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Czechy. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Dominikana. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Dominikana. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

- Rumunia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Rumunia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

- Portugalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Portugalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Hotele Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

Cena netto Kwota VAT Cena brutto Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36

Cena netto Kwota VAT Cena brutto Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36 Taryfa Srebrna 1. Opłata miesięczna Cena Kwota VAT Cena Miesięczna opłata abonamentowa * 38,00 8,36 46,36 * Abonent w bieżącym miesiącu otrzymuje odliczenie od abonamentu z tytułu przekroczenia rachunku

Bardziej szczegółowo

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Albania - tel. kom. 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Algieria 0,91

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

- Rosja. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Rosja. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia naliczane są przez całą dobę za kaŝdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli l.p. NAZWA KIERUNKU Cena

Bardziej szczegółowo

- Izrael. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Izrael. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH TARYFA JAWTEL DOMOWY 60 MINUT Strona: 1/6 Opłaty uruchomieniowe: Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH Francja premium Wielka Brytania Local Rate Hawaje Szwecja USA Watykan Portugalia Wielka Brytania Niemcy Niemcy premium Alaska Austria Papua Nowa Gwinea audiotext Szwecja premium

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r.

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r. CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r. ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50 - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl ; - strona www - formularz

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych Telefonii Internetowej TELGAM dla Abonentów Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. 2011r. Wstęp: 1. Ceny podane w cenniku wyrażone zostały w złotych polskich.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU INSTALACJA 1,23 zł POŁĄCZENIA KRAJOWE USŁUGA połączenia w TYGRYS.NET połączenia

Bardziej szczegółowo

- Indie. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Indie. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych

Cennik połączeń telefonicznych Cennik połączeń telefonicznych ważny od grudnia 2006 Tanie Rozmowy UPC Połączenia lokalne dni robocze lub wolne od pracy całą dobę 0,09 22% 0, Połączenia międzymiastowe dni robocze 08:00-8:00 0,25 22%

Bardziej szczegółowo

Kraj Cena netto Cena brutto

Kraj Cena netto Cena brutto Cennik ważny od 01.08.2017 Kraj Cena netto Cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,9430 zł 2,39 zł Albania - Usługi specjalne

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Radlin dnia 26-05-2015 Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych ALTkom Kraj Klasa Brutto Kraj Klasa Brutto Albania Stacjonarne 0,65 zł Bangladesz Stacjonarne 0,27 zł Albania Komórkowe 1,23 zł Bangladesz

Bardziej szczegółowo

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym

Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Załącznik Nr 7 do Umowy o Połączeniu sieci Wzór Miesięcznego Raportu o Ruchu Międzysieciowym Miesięczny Raport o Ruchu Międzysieciowym Ruch wychodzący z sieci [ #OPERATOR# ] do sieci TP... (NAZWA OPERATORA)

Bardziej szczegółowo

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe

Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Import: Dostępność usług, strefy i czasy tranzytowe Kraj Afganistan 11 5-9 Brak serwisu - Afryka Południowa (RPA) 12 3-5 Brak serwisu - Albania 7 3-4 Brak serwisu - Algieria 13 3-5 Brak serwisu - Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

JAKIE TO FLAGI INSTRUKCJA. GRA I dla 2 4 graczy

JAKIE TO FLAGI INSTRUKCJA. GRA I dla 2 4 graczy INSTRUKCJA JAKIE TO FLAGI GRA I dla 2 4 graczy rekwizyty: 1) Plansza 2) Karty Flag - 193 szt. 3) Pionki - 4 szt. 4) Klepsydra 5) Kostka 6) Notes Cel gry: Celem gry jest zdobycie maksymalnej liczby punktów

Bardziej szczegółowo

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o.

Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Cennik ogólny świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Fiberway Sp. z o.o. Obowiązuje klientów, którzy od dnia 1 listopada 2014 r. zawierają umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz abonentów,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY OBOWIĄZUJE OD 01 STYCZNIA 2011 1. Opłaty jednorazowe RODZAJ POŁĄCZENIA OPŁATA NETTO [PLN] Zmiana miejsca przyłączenia zakończenia sieci 24,51 Przejęcie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych

Cennik usług telekomunikacyjnych Cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez: PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie (14-100) przy ul. Małłka 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 5246, NIP:

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Plan standardowy KAMIR Mirowski i Spółka KAMIR Spółka jawna z siedzibą w Łodzi CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Plan standardowy KAMIR Obowiązuje od 1 sierpnia 2012r. miesięczna Abonament telefoniczny (za każdy publiczny numer

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia usług telefonicznych SIGMAMAX TELEFON Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 Taryfa 15 Taryfa 100

Cennik świadczenia usług telefonicznych SIGMAMAX TELEFON Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 Taryfa 15 Taryfa 100 Cennik świadczenia usług telefonicznych SIGMAMAX TELEFON Telewizji Kablowej Koszalin Sp. z o.o. Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 TELEFON SIGMAMAX Taryfa 15 Taryfa 100 Taryfa VIP Taryfa Biznes Abonament 14,9

Bardziej szczegółowo

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 NAZWA KIERUNKU DNI WOLNE 8-18 DNI WOLNE 18-20 DNI WOLNE 20-22 DNI WOLNE 22-8 DNI ROBOCZE 8-18 DNI ROBOCZE 18-20 DNI ROBOCZE 20-22 DNI ROBOCZE 22-8 Afganistan 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 Afganistan

Bardziej szczegółowo

- Kanada. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Kanada. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Marek Gróbarczyk Warszawa, dnia marca 2016 r.

Marek Gróbarczyk Warszawa, dnia marca 2016 r. Marek Gróbarczyk Warszawa, dnia marca 2016 r. DTM.I.0222.1.2016.CP.1 Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Spraw Zagranicznych Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonia internetowa tp

cennik usługi telefonia internetowa tp cennik usługi telefonia internetowa tp I. Plan VoIP tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan VoIP tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

Obywatele małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego;

Obywatele małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu lub własnego dowodu osobistego; Dokumenty podróży Przepisy paszportowe, wizowe, celne, dewizowe i zdrowotne Każdy Uczestnik podróży odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszelkich ważnych przepisów, niezbędnych w celu realizacji imprezy

Bardziej szczegółowo

- Indie. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Indie. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne minuty na połączenia stacjonarne:

Bezpłatne minuty na połączenia stacjonarne: 1. AKTYWACJA USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ (opłaty jednorazowe) a) łącza kablowe (gpon) w zabudowie wielorodzinnej 1 000,00 PLN w zabudowie jednorodzinnej 2 500,00 PLN b) łącza kablowe (eth) w zabudowie

Bardziej szczegółowo

Nowe taryfy FedEx Obowiązują od 4 stycznia 2016

Nowe taryfy FedEx Obowiązują od 4 stycznia 2016 Nowe taryfy FedEx Obowiązują od stycznia 0 Niezależnie od tego jakie przesyłki nadajesz, FedEx ma odpowiednie rozwiązanie. Skorzystaj z konkurencyjnych stawek za rzetelne usługi i miej pewność, że Twoje

Bardziej szczegółowo

- Somalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Somalia. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 20.11.2014 Porady dla podróżnych Hotele Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011

NEA NET INTERNET BEZ OGRANICZEŃ. NEA NET Siedlce dnia 1.07.2011 NEA NET Siedlce dnia.07.20 CHMIELNA 8 08-0 SIEDLCE http://www.nea.net.pl ; biuro@nea.net.pl Cennik podstawowy usługi NEA VOIP OPŁATY JEDNORAZOWE netto Aktywacja Usługi NEA VOIP telefonia internetowa 40,98

Bardziej szczegółowo

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę

Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę Informacje o polskich urzędach wymiany, które wysyłają paczki pocztowe za granicę 1. Urzędem wymiany dla wszystkich paczek priorytetowych jest WER w Warszawie, zwany dalej. 2. Urzędami wymiany dla paczek

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie do Przewodnika po programie Młodzież w działaniu obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

Uzupełnienie do Przewodnika po programie Młodzież w działaniu obowiązuje od 1 stycznia 2007 r. Program Młodzież w działaniu UZUPEŁNIENIE do przewodnika po przewodniku po programie na rok 2007 24 stycznia 2007 D830 Uzupełnienie do Przewodnika po programie Młodzież w działaniu obowiązuje od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi NewFon Obowiązujący od dnia 1 lipca 2006r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 340/2006

Cennik Usługi NewFon Obowiązujący od dnia 1 lipca 2006r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 340/2006 Cennik Usługi NewFon Obowiązujący od dnia 1 lipca 2006r. Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 340/2006 1. Opłaty za połączenia lokalne i międzymiastowe Stawka za 1 Połączenia lokalne i międzymiastowe 8.00-18.00

Bardziej szczegółowo

CDMAdual. Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa

CDMAdual. Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa CDMAdual Cennik opłat za usługi świadczone przez Nordisk Polska sp. z o.o. ul. Bukowińska 26b/40; 02-703 Warszawa Taryfa Podstawowa połączona Internet + telefon Umowa na czas określony 24 miesięcy od daty

Bardziej szczegółowo

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10

Fax2Web i Fax2Email 5 Zarządzanie usługami przez stronę www Zamówienie szczegółowego wykazu połączeń w wersji papierowej lub na CD 10 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa 6. Stawki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP

Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP Niniejsze szczegółowe zasady określają warunki ustalania należności przysługujących mentorowanym uczestniczącym w realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA

Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Cennik usług telefonicznych - SNMEDIA Lp Kraj Cena brutto 1 Afganistan 1,95 zł 2 Afganistan - GSM 2,37 zł 3 Albania 1,37 zł 4 Albania - GSM 2,37 zł 5 Albania - Usługi specjalne 1,37 zł 6 Algieria 1,11

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Abonament oraz instalacja Instalacja Jednorazowo Miesięcznie Aktywacja 1,22 PLN - Aktywacja (przy rozwiązaniu umowy z innym operatorem) - Abonament Ilość minut w abonamencie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o.

Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o. Szczegółowy cennik połączeń telefonicznych. dla abonentów usług głosowych Tomków Sp. z o.o. Usługi podstawowe Stawka z VAT PLAN 60 minut PLAN 300 minut PLAN rozgadany PLAN rozgadany Czas naliczania 30s/1s

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH OPŁATY STAŁE USŁUGA CENA NETTO CENA BRUTTO INSTALACJA 1 1,23 ABONAMENT 20 24,6 Przekazywanie połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie wszystkich połączeń DARMOWE DARMOWE Przekierowanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONIA ALTEO (obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od 01.08.2014 r.)

CENNIK USŁUGI TELEFONIA ALTEO (obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od 01.08.2014 r.) CENNIK USŁUGI TELEFONIA ALTEO (obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od 01.08.2014 r.) L.p. Tytuł opłaty Rodzaj opłaty Cena netto VAT Cena brutto Uwagi Opłaty jednorazowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA

CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA CENNIK USŁUGI INTERNETOWA TELEFONIA CYFROWA PROMO 01.2009 OBOWIĄZUJE OD 01.01.2009R. 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Internetowej Telefonii Cyfrowej o Umowy o Udostępnianie Usług Telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH

WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH WYKAZ MIέDZYNARODOWYCH NUMERΣW KIERUNKOWYCH Lista obejmuje kierunki po³ czeρ miύdzynarodowych dostύpne dla Abonenta Mediatel 4B Sp. z o.o. w ramach us³ug g³osowych (Preselekcja, Linia analogowa, Linia

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy*

Mistrzowska oferta dla Firm. PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł netto/mc + dowolna kwota na rozmowy* PAKIET DOMOWY 15 PREPAID 15 zł /mc + dowolna kwota na rozmowy* BEZPŁATNE rozmowy dla Klientów naszej sieci Naliczanie co 30 sekund po pierwszej minucie Brak opłaty inicjacyjnej Prezentacja numeru CLIP,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO

Strona 1 CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH - TARYFA BIZNES PRO Niniejszy cennik stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przez firmę ETERNA z siedzibą w Opolu Lubelskim ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

Okres pobytu bezwizowego. Wymagane dokumenty podróży A AFGANISTAN tak paszport. paszport / dowód osobisty ALGIERIA tak paszport

Okres pobytu bezwizowego. Wymagane dokumenty podróży A AFGANISTAN tak paszport. paszport / dowód osobisty ALGIERIA tak paszport Państwo / terytorium Wiza Okres pobytu bezwizowego Wymagane dokumenty podróży A AFGANISTAN ALBANIA do 90 dni ALGIERIA ANDORA do 90 dni ANGOLA ANGUILLA czas pobytu określany przy wjeździe ANTIGUA I BARBUDA

Bardziej szczegółowo

- Holandia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Holandia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Cennik po àczeƒ telefonicznych

Cennik po àczeƒ telefonicznych Cennik po àczeƒ telefonicznych wa ny od 15.11.2005 Tanie Rozmowy UPC Op aty za po àczenie Okres Cena Podatek Cena taryfikacyjny netto w PLN VAT brutto w PLN lokalne dni robocze lub wolne od pracy 1 ca

Bardziej szczegółowo

Cennik Usługi TeleNet. Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2007r.

Cennik Usługi TeleNet. Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2007r. Cennik Usługi TeleNet Obowiązujący od dnia kwietnia 2007r. . Stałe opłaty miesięczne Stałe opłaty miesięczne Cena netto VAT 22% Cena brutto Opłata za numer telefonu w pakiecie 5,00 zł,0 zł 6,0 zł () Opłata

Bardziej szczegółowo