Umowa Nr. (Projekt) firmą... z siedzibą w...wpisaną do KRS przez... pod numerem:..., NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Nr. (Projekt) firmą... z siedzibą w...wpisaną do KRS przez... pod numerem:..., NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez:"

Transkrypt

1 Umowa Nr. (Projekt) Zawarta w dniu r. w Łodzi pomiędzy Województwem Łódzkim - Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego, reprezentowany przez: 1..., 2.., działających na podstawie: Uchwały Nr 39/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie : udzielenia upoważnienia, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a firmą... z siedzibą w...wpisaną do KRS przez... pod numerem:..., NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej Ustawą. 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkoleń i egzaminów dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Starostwa Powiatowego w Łodzi, Starostwa Powiatowego w Zgierzu oraz innych jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. Szkolenie będzie przeprowadzone w ramach projektu Nowoczesny samorząd podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego, oś priorytetowa V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. 2. Zamawiający zleca Wykonawcy zorganizowanie i przeprowadzenie: a) szkolenia i egzaminów dla 100 osób w zakresie ECDL Start (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) obejmujących: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafikę menedżerską i prezentacyjną; b) egzaminów w zakresie ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) obejmujących: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerską i prezentacyjną oraz usługi w sieciach informatycznych 1100 modułów zgodnie z listą uczestników przekazaną przez Zamawiającego;

2 c) dodatkowego szkolenia stacjonarnego w zakresie ECDL z modułów wskazanych przez Zamawiającego dla 500 osób; d) uzupełniającego szkolenia informatycznego oraz egzaminów poprawkowych pozwalających uzyskać następujące certyfikaty: MCITP: DA (Microsoft Certified IT Professional: Database Administrator) certyfikat administratora baz danych Microsoft SQL Server 3 osoby, MCSA (Microsoft Certified System Administrator) certyfikat administrowania środowiskami w systemach Microsoft Windows 5 osób, JAVA (Sun Certified Java Programmer, Sun Certified Web Developer) certyfikat znajomości języka Java 7 osób. 3. Wykonawca oświadcza, iż posiada doświadczenie oraz niezbędną wiedzę do należytego przeprowadzenia szkolenia objętego przedmiotem umowy. 4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem technicznym i osobami z odpowiednimi uprawnieniami, zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 5. Wykonawca zapewnia, że szkolenia i egzaminy zostaną przeprowadzone przez przeszkolonych członków Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) lub osoby niebędące członkami PTI, które również odbyły odpowiednie szkolenie. 2 Termin i sposób wykonania umowy 1. Całość przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać od daty podpisania umowy do dnia r. 2. Przed rozpoczęciem szkoleń i egzaminów Zamawiający przekaże Wykonawcy imienną listę uczestników kursu. 3. Szkolenia w ramach kursu ECDL realizowane będą z wykorzystaniem modelu blended-learning, łączącego nauczanie bezpośrednie z nauczaniem przez komputer. Liczba spotkań będzie uzależniona od poziomu wiedzy uczestników kursu, im niższy poziom wiedzy, tym będzie więcej godzin szkolenia z bezpośrednim udziałem trenera. 4. Harmonogram szkoleń będzie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym po podpisaniu niniejszej umowy. 5. Wykonawca zapewni salę dydaktyczną na potrzeby szkoleń i egzaminów z zakresu ECDL oraz szkoleń i egzaminów informatycznych. 6. Szkolenia oraz egzaminy muszą odbywać się w Łodzi w siedzibie uzgodnionej z Wykonawcą. W przypadku konieczności przeprowadzenia szkoleń i egzaminów poza Łodzią, Wykonawca pokrywa koszty dojazdu uczestników. 7. Wykonawca udostępni licencje na bezterminowe korzystanie z materiałów kursowych wewnątrz urzędu. 8. Na zakończenie szkolenia przeprowadzone zostaną egzaminy certyfikacyjne. 9. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są: po stronie Zamawiającego:... po stronie Wykonawcy: Osoby wymienione w ust. 9 uprawnione są do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.

3 3 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do: a) terminowego przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla pracowników Zamawiającego, w grupach szkoleniowych jednorazowo nieprzekraczających liczebnością 20 osób, w terminie wskazanym w 2 pkt. 1, b) przygotowania pomocy dydaktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń; c) dostarczenia uczestnikom szkoleń materiałów szkoleniowych zawierających informacje z całego zakresu szkolenia oraz umożliwiających przygotowanie uczestników do egzaminów. Materiały szkoleniowe muszą zawierać podręcznik do kursu oraz przykładowe testy, zostać oznaczone zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zostać przekazane uczestnikom szkoleń najpóźniej podczas pierwszych zajęć szkoleniowych; d) przekazania dodatkowego 1 kompletu materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego jako dokumentacji projektu; e) prowadzenia dziennika szkolenia; f) przeprowadzenia na zakończenie szkolenia każdej grupy szkoleniowej egzaminu dla uczestników szkolenia; g) wystawienia certyfikatu ECDL dla każdej osoby, która zdała egzamin z wynikiem h) wystawienia certyfikatu MCITP: DA dla każdej osoby, która zdała egzamin z wynikiem i) wystawienia certyfikatu MCSA dla każdej osoby, która zdała egzamin z wynikiem j) wystawienia certyfikatu JAVA dla każdej osoby, która zdała egzamin z wynikiem k) dostarczenia certyfikatów ukończenia kursu na podstawie listy uczestników szkolenia l) przekazania Zamawiającemu w terminie do 14 dni po zakończeniu szkolenia danej grupy uczestników, dokumentacji szkoleniowej dotyczącej tej grupy; m) informowania o nazwie projektu i źródłach finansowania oraz oznaczanie projektu zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; n) przechowywania dokumentacji projektu do 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo; o) zapewnienia Zamawiającemu oraz organom kontrolnym prawa wglądu do wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, (w tym również dokumentów w formie elektronicznej) przez cały okres jego realizacji oraz przechowywania do 31 grudnia 2020 r.; p) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych podczas wykonywania umowy; q) wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością oraz czuwania nad prawidłową realizacją zawartej umowy.

4 4 Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się do: a) wydelegowania na prowadzone kursy osób, pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz Starostwa Powiatowego w Zgierzu oraz innych jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego. b) zapewnienia sprzętu komputerowego umożliwiającego przeprowadzenie szkoleń. 5 Wynagrodzenie 1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie kwotę w wysokości... zł brutto (słownie złotych:...), w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. Prawidłowo wystawiona faktura za realizację przedmiotu umowy zostanie dostarczona do siedziby Wydziału ds. Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy ul. Traugutta 25, Łódź po podpisaniu przez strony protokołu odbioru prac, o którym mowa w 6 ust Fakturę należy wystawić na Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, Łódź, NIP Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6 Zasady odbioru prac 1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 2, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po wykonaniu prac przez Wykonawcę. 2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru spisanego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Do podpisania protokołu odbioru upoważniony jest Paweł Nowak - p.o. Naczelnika Wydziału ds. Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do przedstawionego do odbioru przez Wykonawcę zadania, przedstawione do odbioru zadania uznaje się za odebrane. 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonał swoich obowiązków lub wykonał je nienależycie wskutek zaistnienia okoliczności niezależnych od niego, a także okoliczności, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec pomimo dołożenia najwyższej staranności. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 4, Wykonawca zawiadomi w najkrótszym terminie Zamawiającego na piśmie o ich zaistnieniu i przyczynach. Jeżeli po zawiadomieniu strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, Wykonawca będzie kontynuował wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań umownych w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać możliwych alternatywnych środków działania. Wykonawca powiadomi Zamawiającego najszybciej, jak to możliwe o zakończeniu istnienia okoliczności określonych w ust. 4.

5 7 Kary umowne 1. W razie nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 5 ust Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z płatności faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 4. Niezależnie od kar umownych, w razie wyrządzenia przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę szkody, Zamawiający ma prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kar umownych. 8 Postanowienia końcowe 1. Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Umowa obowiązuje strony z dniem podpisania. 3. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory i nieporozumienia wynikające z Umowy będą w miarę możliwości rozstrzygane polubownie. 4. Zakazuje się zbywania na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 18 maja 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.). 6. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca

6 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: Załącznik nr 1 do umowy a) szkolenia i egzaminów dla 100 osób w zakresie ECDL Start (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) obejmujących: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafikę menedżerską i prezentacyjną; b) egzaminów w zakresie ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) obejmujących: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menedżerską i prezentacyjną oraz usługi w sieciach informatycznych 1100 modułów; c) dodatkowego szkolenia stacjonarnego w zakresie ECDL z modułów wskazanych przez Zamawiającego dla 500 osób; d) uzupełniającego szkolenia informatycznego oraz egzaminów poprawkowych pozwalających uzyskać następujące certyfikaty: MCITP: DA (Microsoft Certified IT Professional: Database Administrator) certyfikat administratora baz danych Microsoft SQL Server 3 osoby, MCSA (Microsoft Certified System Administrator) certyfikat administrowania środowiskami w systemach Microsoft Windows 5 osób, JAVA (Sun Certified Java Programmer, Sun Certified Web Developer) certyfikat znajomości języka Java 7 osób. 2. Szkolenia oraz egzaminy muszą odbywać się w Łodzi. Wykonawca powinien wykazać się odpowiednią dyspozycyjnością i zdolnością samodzielnej pracy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku konieczności przeprowadzenia szkoleń i egzaminów poza Łodzią, Wykonawca pokrywa koszty dojazdu uczestników. 3. Godziny realizacji projektu będą wynikały z czasu pracy wskazanych jednostek samorządu terytorialnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Okres realizacji projektu: 01.06.2010 r. 31.05.2012 r. 2. Nazwa i adres Zamawiającego:

INFORMACJE OGÓLNE. Okres realizacji projektu: 01.06.2010 r. 31.05.2012 r. 2. Nazwa i adres Zamawiającego: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Programista Android (całościowy) (kod: AL-ANDROID- COMPLETE) ORAZ MS Excel (przekrojowy) ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII MICROSOFT ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU RED HAT i inne ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU RED HAT i inne ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU RED HAT i inne ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu RED HAT i inne

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ 2014 - projekt

Umowa nr.../ 2014 - projekt Załącznik nr 6 Umowa nr.../ 2014 - projekt zawarta w dniu 2014 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, reprezentowanym przez: 1. Grażynę Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ Pt: Szkolenia z zakresu spawania metodą MAG/MIG/TIG, oraz

Bardziej szczegółowo

U M O W A zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: z siedzibą. NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez:

U M O W A zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: z siedzibą. NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez: M A R S Z K O B I E T M i e j s k a A k a d e m i a R o z w o j u S p o ł e c z n o Z a w o d o w e g o K o b i e t Projekt współfina n sowany przez Uni ę E uro p ejską w r amac h E uro pe jski e go Fu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

U M O W A zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: z siedzibą. NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez:

U M O W A zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: z siedzibą. NIP:.., REGON:.., reprezentowaną przez: M A R S Z K O B I E T M i e j s k a A k a d e m i a R o z w o j u S p o ł e c z n o Z a w o d o w e g o K o b i e t Projekt współfina n sowany przez Uni ę E uro p ejską w r amac h E uro pe jski e go Fu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA Nr zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, NIP: 522-000-23-28, REGON: 001410326, reprezentowaną przez Pana Macieja Hamankiewicza,

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo