Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Wałbrzych: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy, w podziale na 24 części Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, ul. Rynek 6, Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach Projektu Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy, w podziale na 24 części. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: rzedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego: usługi przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu pn. Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy. Usługa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał ludzki. Projekt jest skierowany do pracowników sektora oświaty zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia, zwolnionych z przyczyn

2 dotyczących pracodawcy. Usługa ma obejmować koszty szkoleń zawodowych wraz z zapewnieniem sal, wykładowców, cateringu (kawa, herbata, ciastka suche), opracowanie programów realizacji szkoleń, opracowanie i wykonanie materiałów szkoleniowych, zapewnienie pomocy dydaktycznych i sprzętu; opłat za egzaminy, opłat za wydanie zaświadczeń, certyfikatów, świadectw. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 procent wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 24. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób szczegółowy III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o wykonawca powinien wykazać, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał: co

3 najmniej 2 usługi szkoleniow(szkolenia/warsztaty/kursy) z zakresu tematycznego dotyczącego szkolenia stanowiącego przedmiot części zamówienia III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób szczegółowy III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawcy, którzy dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia, tj. w przypadku jeżeli Wykonawca składa ofertę na wykonanie zamówienia: minimum 1 trenerem/ką posiadającą co najmniej: wykształcenie wyższe (minimum licencjat) oraz doświadczenie (minimum 1 rok) w prowadzeniu szkoleń/warsztatów/kursów/wykładów z zakresu tematycznego dotyczącego szkolenia stanowiącego przedmiot części zamówienia III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób szczegółowy III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

4 budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) formularz ofertowy SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

5 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty: a) zmiany terminów realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. b) zmiany terminów realizacji umowy w przypadku opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn, których zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy. c) zmiany w zapisach umowy spowodowane koniecznością dostosowania dokumentacji do zmieniających się wymogów PO KL, do interpretacji i wytycznych Instytucji Wdrażającej (IP II stopnia) oraz do obowiązujących przepisów prawa, d) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, e) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż Wykonawca Stroną, f) nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w umowie i jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, g) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją, h) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto Wykonawcy pozostanie na dotychczasowym poziomie, zaś zmianie ulegnie jedynie proporcja pomiędzy wartością netto a wartością brutto umowy, i) wykonawca może dokonywać zmiany osób bezpośrednio realizujących zamówienia przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego akceptującego nową osobę. Zamawiający może również zażądać od Wykonawcy zmiany osoby przedstawionej w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy przy czym w przypadku zmiany tej osoby nowa osoba wskazana na jego miejsce musi posiadać wykształcenie oraz doświadczenie równoważne lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia osoby wymienianej. j) zmiana osób uprawnionych do dokonywania czynności prawnych IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dolnośląskie

6 Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Rynek 6, Wałbrzych. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 12:00, miejsce: Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Rynek 6, Wałbrzych, sekretariat pok. nr 11. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy finansowany z POKL w ramach EFS. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Księgowość. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Księgowość - szkolenie dla 4 osób- oczekiwana lokalizacja szkolenia - 1 osoba Lewin Kłodzki, 1 osoba Lądek Zdrój, 1 osoba Legnica, 1 osoba Bielawa - nie mniej niż 120 godzin efektywnego szkolenia- termin zakończenia umowy nie później niż do 30 czerwca 2015r. Zakres szkolenia m.in.: Podatek od towarów i usług Faktura VAT Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych Książka przychodów i rozchodów, ordynacja podatkowa, podstawy rachunkowości, Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja środków pieniężnych, ewidencja rozrachunków, ewidencja kapitałów własnych, ewidencja materiałów i towarów, ewidencja kosztów, wynik finansowy i zamknięcie ksiąg. Inwentaryzacja, sprawozdanie finansowe, zajęcia praktyczne. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Obsługa sekretariatu, spraw administracyjnych i zaawansowana obsługa komputera.

7 przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Obsługa sekretariatu, spraw administracyjnych i zaawansowana obsługa komputera - szkolenie dla 2 osób - oczekiwana lokalizacja szkolenia - 1 osoba Bolesławiec; 1 osoba Mieroszów - nie mniej niż 80 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy nie później niż do 30 czerwca 2015r Zakres szkolenia m.in.: Praca na stanowisku administracyjno - biurowym Obsługa urządzeń niezbędnych w pracy administracyjno - biurowej Obsługa programów komputerowych wykorzystywanych w pracy biurowej w tym pakiet Microsoft Office w stopniu zaawansowanym. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Montaż filmów. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Montaż filmów - szkolenie dla 1 osoby - oczekiwana lokalizacja szkolenia - Milicz - nie mniej niż 50 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy nie później niż do 30 czerwca 2015r Zakres szkolenia m.in.: Podstawy montażu, ujęcie, scena, sekwencje, planowanie montażu, scenopis, montaż dramaturgiczny i skojarzeniowy, budowanie całości dzieła Ruch w filmie, ruch obiektu, ruch kamery, cięcia na ruchu, rytm, tempo Dialogi w filmie, sceny dialogowe, Dźwięk w filmie, muzyka, efekty, podkładanie dźwięku pod wybraną scenkę, efekty akustyczne Opracowanie filmu, wykonanie napisów i korekty barwnej. Opublikowanie filmu na DVD. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Grafika wektorowa i podstawy programowania (Word Press). przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Grafika wektorowa i podstawy programowania (Word Press) - szkolenie dla 1 osoby - oczekiwana lokalizacja szkolenia - Wrocław - nie mniej niż 60 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy nie później niż do 30 czerwca 2015r. Zakres szkolenia m.in.: Grafika wektorowa a bitmapowa, okno programu, konfiguracja i

8 dostosowywanie programu, rysowanie podstawowych kształtów, praca z obiektami: skalowanie, przesuwanie, kopiowanie, duplikowanie. Porządkowanie obiektów: wyrównywanie, rozkłady. Kształtowanie zewnętrzne obiektów, narzędzia zmieniające kształt obiektów. Krzywe - rysowanie i modyfikowanie kształtu. Wypełnienia i kontury, praca z kolorami. Efekty specjalne: cień, przezroczystość, głębia, obrys i metamorfoza. Tekst ozdobny i akapitowy. Teksty na ścieżkach i wewnątrz ścieżek. Mapy bitowe - importowanie, zmiana właściwości, efekty i modyfikacje. Kadrowanie i szybkie kadrowanie bitmap i obiektów. Drukowanie, eksportowanie, publikowanie jako pdf. Tworzenie projektów z szablonów, tworzenie własnych szablonów. Projekt - od pomysłu do realizacji (na przykładzie). Wybrane projekty - reklama prasowa, wizytówka, broszura, zaproszenie, płyta CD. Nowości w Corel Draw X6.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Integracja sensoryczna. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Integracja sensoryczna - szkolenie dla 1 osobyoczekiwana lokalizacja szkolenia - 1 osoba Kłodzko - nie mniej niż 32 godzin efektywnego szkolenia- termin zakończenia umowy nie później niż do 30 czerwca 2015r. Zakres szkolenia m.in.: Podstawy neurofizjologiczne - teoria. Podział i charakterystyka zaburzeń Integracji Sensorycznej. Analiza znanych ćwiczeń pod kątem sensorycznym. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Malarz - murarz - tynkarz. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Malarz - murarz - tynkarz - szkolenie dla 1osoby - oczekiwana lokalizacja szkolenia - Nowa Ruda - nie mniej niż 160 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy nie później niż do 30 czerwca 2015r. Zakres szkolenia m.in.: Sporządzanie zaczynów, zapraw i betonów. Zapoznanie się z narzędziami i sprzętem

9 oraz rodzajami rusztowań. Wznoszenie murów różnych grubości, materiałów, wiązań. Wznoszenie ścianek działowych z różnych materiałów. Przygotowanie różnych podłoży pod tynki. Sposoby ręcznego wykonania tynków ścian i sufitów. Wykonanie napraw pęknięć i ubytków murów z różnych materiałów. Naprawa różnych rodzajów tynków. Uproszczona kalkulacja robót. Materiały malarskie. Narzędzia i sprzęt do robót malarskich. Podłoża i ich przygotowanie przed malowaniem. Technologia wykonywania powłok malarskich. Organizacja robót malarskich. Warunki techniczne odbioru robót malarskich. Przepisy BHP dotyczące robót. Materiały do tapetowania. Tapetowanie. Szlachetne zaprawy tynkarskie.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Pedagogika Montessori. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Pedagogika Montessori - szkolenie dla 1 osoby - oczekiwana lokalizacja szkolenia - 1 osoba Wrocław - nie mniej niż 252 godziny efektywnego szkolenia teoretycznego + około 200 godzin zajęć praktycznych - termin zakończenia umowy nie później niż do 30 czerwca 2015r. Zakres szkolenia m.in.: Życie praktyczne, sensoryka, edukacja językowa, matematyka, kultura/edukacja kosmiczna, muzyka i ruch, prowadzenie grupy, obserwacje, sztuka, psychologia rozwojowa, filozofia i teoria nauczania Montessori.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej szkolenie dla 1 osoby- oczekiwana lokalizacja szkolenia - Ząbkowice Śląskie- nie mniej niż 67 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy nie później niż do 30 czerwca 2015r Zakres szkolenia m.in.:- typy

10 wózków jezdniowych,- budowa wózków jezdniowych, - obsługa wózków jezdniowych, - rodzaje ładunków,- bhp, - praktyczna nauka jazdy, - UDT - wymiana butli gazowej. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Administrator systemu Linux. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Administrator systemu Linux - szkolenie dla 1 osobyoczekiwana lokalizacja szkolenia - Jelenia Góra- nie mniej niż 80 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy nie później niż do 30 czerwca 2015r Zakres szkolenia m.in.: Wprowadzenie do systemu Linux, Administrowanie systemem Linux, Programowanie w shellu, Administrowanie siecią TCP/IP, Serwery dedykowane, Bezpieczeństwo w systemie Linux/Unix. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Recepcjonista z językiem niemieckim. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Recepcjonista z językiem niemieckim. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Uprawnienia elektryczne SEP w zakresie do 1 kv. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Uprawnienia elektryczne SEP w zakresie do 1 kv.

11 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs cukiernika. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs cukiernika - szkolenie dla 2 osób- oczekiwana lokalizacja szkolenia - dla 1 osoby - Mieroszów; dla 1 osoby - Świdnica- nie mniej niż 28 godzin efektywnego szkolenia- termin zakończenia umowy nie później niż do 30 czerwca 2015r Zakres szkolenia m.in.: podstawy cukiernictwa - ciasta kruche - serniki, wszystko o tortach, sekrety udanych deserów, bezy, ciasta drożdżowe - pączki - strudle, cupcake, muffinki, babeczki, pierniki, słodkie śniadanie. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kadry i płace. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kadry i płace Zakres szkolenia m.in.: Podstawowe zagadnienia prawa pracy (prowadzenie i kompletowanie dokumentacji pracowniczej - nawiązanie stosunku pracy Szczególne formy zatrudnienia oraz umowy cywilno - prawne Studium przypadków pracowniczych - kary, nagany, związki zawodowe, zwolnienia grupowe itd. Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za mienie powierzone. Zajęcia wynagrodzenia, kolejność zajęć, wysokość. Potrącenia dobrowolne, Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa, Czas pracy, urlopy pracowników, Rozwiązywanie umów o pracę, Wynagradzanie za pracę- ogólne warunki ustalania, ubezpieczenia społeczne ZUS - Płatnik, Wynagrodzenie za czas choroby, świadczenia pozapłacowe, roszczenia w sprawie wynagrodzeń, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy, konsekwencje wypłaty wynagrodzeń na rozrachunki z instytucjami publiczno - prawnymi. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie:

12 CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kadry i płace z BHP. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kadry i płace z BHP - szkolenie dla 1 osobyoczekiwana lokalizacja szkolenia - Bolesławiec- nie mniej niż 150 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy nie później niż do 30 czerwca 2015r Zakres szkolenia m.in.: Podstawowe zagadnienia prawa pracy (prowadzenie i kompletowanie dokumentacji pracowniczej -nawiązanie stosunku pracy Szczególne formy zatrudnienia oraz umowy cywilno - prawne Studium przypadków pracowniczych - kary, nagany, związki zawodowe, zwolnienia grupowe itd. Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wykonanie pracy lub za mienie powierzone. Zajęcia wynagrodzenia, kolejność zajęć, wysokość. Potrącenia dobrowolne, Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa, Czas pracy, urlopy pracowników, Rozwiązywanie umów o pracę, Wynagradzanie za pracę- ogólne warunki ustalania, ubezpieczenia społeczne ZUS - Płatnik, Wynagrodzenie za czas choroby, świadczenia pozapłacowe, roszczenia w sprawie wynagrodzeń, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy, konsekwencje wypłaty wynagrodzeń na rozrachunki z instytucjami publiczno - prawnymi Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawowe pojęcia, zasady poruszania się po zakładzie pracy, regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, wybrane regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, źródła prawa pracy, przepisy związane z ochroną pracy kobiet i osób młodocianych, poznaj swoje prawa, uprawnienia pracownika w zakresie BHP, obowiązki pracownika w zakresie BHP, BHP a umowa o pracę, BHP a umowy cywilnoprawne, odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad BHP, ergonomiczne stanowisko pracy, organizacja stanowisk pracy, zagrożenia w środowisku pracy, zagrożenia wypadkowe, czynniki fizyczne, czynniki chemiczne i pyły, czynniki biologiczne, czynniki psychofizyczne, mikroklimat, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, ocena ryzyka zawodowego, choroby zawodowe, postępowanie powypadkowe, zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy, reguły postępowania w sytuacji zagrożenia, zasady udzielania pierwszej pomocy, problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego, prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie:

13 CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Administrator serwerów Windows serwer przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Administrator serwerów Windows serwer szkolenie dla 1 osoby- oczekiwana lokalizacja szkolenia - Kłodzko- nie mniej niż 40 godzin efektywnego szkolenia- termin zakończenia umowy nie później niż do 30 czerwca 2015r Zakres szkolenia m.in.: Wprowadzenie do SQL Server i jego zestawu narzędzi, Przygotowanie Systemu dla SQL Server 2012, Instalacja i konfiguracja SQL Server 2012, Praca z bazami danych. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. EEG biofeedback I i II stopnia. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. EEG biofeedback I i II stopnia - szkolenie dla 1 osoby- oczekiwana lokalizacja szkolenia - 1 osoba Jelenia Góra - nie mniej niż 73 godziny efektywnego szkolenia- termin zakończenia umowy nie później niż do 30 czerwca 2015r Zakres szkolenia m.in.: Wprowadzenie do metody EEG-Biofeedback, Historia EEG Biofeedback Podstawy wiedzy z zakresu czynności bioelektrycznej mózgu, podstawy neurofizjologii i neuroanatomii, zastosowanie sprzężenia zwrotnego w terapii biofeedback, Typowe wzorce aktywności mózgu Praktyczne zagadnienia: nauka pomiaru głowy, wyznaczanie punktów rejestracji, jak prawidłowo podłączyć elektrody w systemie standard międzynarodowy rozmieszczenia i oznaczeń elektrod, zapoznanie się z budową i programem aparatury Biofeedback- omówienie funkcji i ekranów, częstotliwość, amplituda, przesuw, filtry, impedancja - pomia, Metody psychofizjologii stosowanej i biofeedback, Mechanizmy warunkowania i teorie uczenia się, Przygotowanie pacjenta do treningu- ocena diagnostyczna, analiza symptomów, wywiad diagnostyczny, wykonanie mini mapy mózgu, wykonanie eeg, analiza dostępnej dokumentacji psychologiczno-medycznej, Artefakty w EEG Biofeedback- rozpoznawanie i eliminowanie podczas treningu Biofeedback, Zaburzenia, w których zalecana jest terapia EEG-Biofeedback Problematyka psychologiczno-

14 neurofizjologicznej podstawowych zaburzeń: ADD/ADHD, Autyzm, diagnoza na podstawie markerów i treningi szczegółowe ( Indeks Monastry w diagnostyce ADHD, terapia z zastosowaniem technik relaksacyjnych i metody Dennisona, Badania nad stresem i terapie relaksacyjne, mechanizmy warunkowania i teorie uczenia się, wpływ leków na czynność eeg, klasyczne protokoły treningowe-jednokanałowy i dwukanałowy, monopolarny i bipolarny. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Budowanie i zarządzanie zespołem sprzedażowym. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Budowanie i zarządzanie zespołem sprzedażowym - szkolenie dla 1 osoby- oczekiwana lokalizacja szkolenia - 1 osoba Lubin- nie mniej niż 16 godzin efektywnego szkolenia- termin zakończenia umowy nie później niż do 30 czerwca 2015r Zakres szkolenia m.in.: Dział sprzedaży w przedsiębiorstwie, budowanie i re/organizacja działu sprzedaży, rola systemu motywacyjnego w dziale sprzedaży, manager ds. sprzedaży. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Narzędzia CAT (Wordfast, Trados). przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Narzędzia CAT(Wordfast, Trados) - szkolenie dla 1 osoby- oczekiwana lokalizacja szkolenia - 1 osoba Wrocław- nie mniej niż 6 godzin efektywnego szkolenia- termin zakończenia umowy nie później niż do 30 czerwca 2015r Zakres szkolenia m.in.: - wstęp do narzędzi wspomagających tłumaczenie (program CAT) - główne zagadnienia związane z pamięciami tłumaczeń (bazami TM) i bazami terminologicznymi - prezentacja różnych programów CAT -porównanie możliwości programów CAT np. memoq i SDL Trados -porównanie różnych wersji programów, np. Trados Studio 2009 i Studio 2011, memoq 5 i memoq 6 -wady i zalety konkretnych rozwiązań - zarządzania projektami tłumaczeniowymi z wykorzystaniem programów CAT -przygotowanie plików do

15 zleceń CAT-wycena na podstawie analizy powtarzalności-zarządzanie zasobami firmy - pamięciami tłumaczeń i bazami terminologicznymi- tłumaczenie z wykorzystaniem programów CAT-standardowe projekty-projekty serwerowe-podstawowe i bardziej zaawansowane funkcje programów CAT-weryfikacja tłumaczeń programów CAT-funkcje QA (Quality Assurance)- weryfikacja w projektach serwerowych-weryfikacja plików dwujęzycznych poza programami CAT. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Grafika komputerowa program Flasch. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Grafika komputerowa program Flasch - szkolenie dla 1 osoby- oczekiwana lokalizacja szkolenia - 1 osoba Wrocław - nie mniej niż 30 godzin efektywnego szkolenia- termin zakończenia umowy nie później niż do 30 czerwca 2015r. Zakres szkolenia m.in.: Podstawowe zagadnienia flasha, narzędzia Flasha, tworzenie grafiki, tekst w formacie Flash, symbole, warstwy, animowanie, animacja oparta na uzupełnianiu klatek, animacja oparta na uzupełnianiu kształtu, grafika rastrowa, animacje Flash w Internecie, publikacja i eksport animacji w Internecie. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Język niemiecki w handlu. przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Język niemiecki w handlu - szkolenie dla 1 osoby - oczekiwana lokalizacja szkolenia - 1 osoba Jelenia Góra - nie mniej niż 150 godzin efektywnego szkolenia - termin zakończenia umowy nie później niż do 30 czerwca 2015r. Zakres szkolenia m.in.: Zakres językowy - język niemiecki od poziomu A1 do poziomu B2. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2013-03-27 10:51 Lwówek Śląski: Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2013 roku szkoleń, warsztatów socjologicznych, zespołu ćwiczeń rehabilitacyjno - usprawniających realizowanych przez Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, file:///c:ldocuments and Settings/szlachkry/Ustawienia lokalne/tem..

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, file:///c:ldocuments and Settings/szlachkry/Ustawienia lokalne/tem.. file:///c:ldocuments and Settings/szlachkry/Ustawienia lokalne/tem.. Zgorzelec: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów,szkoleń w ramach projektu systemowego Szansa-Pomoc-Aktywizacja czyli SPA w Miejskim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bukowsko.pl Bukowsko: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych pn. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jewishmuseum.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jewishmuseum.org.pl 1 z 6 2014-01-17 12:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jewishmuseum.org.pl Warszawa: Redakcja merytoryczna tekstów portalu Wirtualny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-04-25 16:25 Zielona Góra: Wdrożenie Projektu pt.: Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) Numer ogłoszenia: 166634-2013; data zamieszczenia: 25.04.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Lublin: opracowanie narzędzi analitycznych wraz z opracowaniem i przetestowaniem docelowego modelu monitorowania dostępności i jakości oferowanych usług publicznych w wymiarze przestrzennym Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?co=zampub Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.theworldgames2017.com Wrocław: Stworzenie, wdrożenie i obsługa międzynarodowej strategii kampanii

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ozarow.pl Ożarów: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Ożarów Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Strona 1 z 5 Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla pracowników Inspekcji Transportu Drogowego Numer ogłoszenia: 32879-2015; data zamieszczenia: 10.03.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-03-09 10:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wytworzenie Studium Wykonalności I Koncepcji budowy,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY

AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY Brzesko: przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług z zakresu

Bardziej szczegółowo