Uwagi do wersji 1.11 systemu InsERT GT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi do wersji 1.11 systemu InsERT GT"

Transkrypt

1 Uwagi do wersji 1.11 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas moŝliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najwaŝniejszych zmian do wersji 1.11 systemu InsERT GT, zaś poniŝej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 1.11 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, naleŝy mieć świadomość następujących załoŝeń: 1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna; 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych naleŝy podać hasło administratora (czyli szefa firmy); 3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając); 4. wersje systemu InsERT GT starsze niŝ 1.11 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (równieŝ przez sieć); 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, naleŝy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezaleŝnie od tego, który program systemu InsERT GT jest uŝywany; 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: 1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce uŝytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry; 2. aktualizacja standardowych zestawień; 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez uŝytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji; 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe); 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są załoŝone przez uŝytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.11, naleŝy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten moŝna nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z moŝliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (równieŝ u naszych partnerów). Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe moŝliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Dostęp do nowych modułów i opcji Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu uŝytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), moŝe być konieczne jednorazowe uŝycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla uŝytkownika i zapisanie jej w uŝywanym właśnie pliku konfiguracyjnym. Współpraca z Microsoft SQL Server 2005 System InsERT GT juŝ od wersji 1.06 został dostosowany do pracy z najnowszą wersją serwera bazy danych Microsoft SQL Server Funkcjonalność systemu równieŝ w wersji 1.11 była testowana na bazie edycji Standard oraz Express. Nie zaobserwowano nieprawidłowości we wspólnej pracy obu systemów. PoniewaŜ jednak technologia ta jest technologią nową, przy wdraŝaniu rozwiązań InsERT GT opartych na Microsoft SQL Server 2005 naleŝy zachować pewną ostroŝność. InsERT jako Microsoft Certified Gold Partner dokłada wszelkich starań, aby system InsERT GT działał w pełni poprawnie z Microsoft SQL Server 2005.

2 Zmiany płatne w wersji 1.11 PoniŜej wypisano wszystkie waŝne zmiany zamieszczone w wersji 1.11 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróŝniono wyłącznie zmiany płatne, a poniŝej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian. Płatne zmiany w Subiekcie GT: 1. Dodano w zestawieniach "Podliczenie dnia - dokumenty" oraz "Podliczenie okresu - dokumenty" moŝliwość wywołania listy dokumentów wpływających na wartość korekty kosztów. Płatne zmiany w Rachmistrzu GT: 1. Dodano moŝliwość korygowania kwoty naliczonej amortyzacji (poprzez poprawę dokumentu AM). 2. Dodano moŝliwość wystawienia i drukowania deklaracji PIT Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat. 4. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg skali podatkowej. 5. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg stawki 19%. 6. Dodano wzorzec deklaracji PIT-11 obowiązujący od r. 7. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36 obowiązujący od r. 8. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36L obowiązujący od r. 9. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-37 obowiązujący od r. 10. Dodano zestawienie "Środki trwałe amortyzowane jednorazowo" pokazujące wartość amortyzacji środków trwałych podlegających przepisowi o amortyzacji jednorazowej. Płatne zmiany w Rewizorze GT: 1. Dodano moŝliwość korygowania kwoty naliczonej amortyzacji (poprzez poprawę dokumentu AM). 2. Dodano moŝliwość sporządzania i wydrukowania bilansu w języku niemieckim. Tłumaczenie na język niemiecki wykonała firma Roedl Audit (www.roedl.pl). 3. Dodano moŝliwość sporządzania i wydrukowania rachunku zysków i strat - wariant kalkulacyjny w języku niemieckim. Tłumaczenie na język niemiecki wykonała firma Roedl Audit (www.roedl.pl). 4. Dodano moŝliwość sporządzania i wydrukowania rachunku zysków i strat - wariant porównawczy w języku niemieckim. Tłumaczenie na język niemiecki wykonała firma Roedl Audit (www.roedl.pl). 5. Dodano moŝliwość sporządzenia i wydrukowania sprawozdania z przepływów pienięŝnych w języku niemieckim. Tłumaczenie na język niemiecki wykonała firma Roedl Audit (www.roedl.pl). 6. Dodano moŝliwość wystawienia i drukowania deklaracji PIT Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat. 8. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg skali podatkowej. 9. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg stawki 19%. 10. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. 11. Dodano wzorzec deklaracji PIT-11 obowiązujący od r. 12. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36 obowiązujący od r. 13. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36L obowiązujący od r. 14. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-37 obowiązujący od r. 15. Dodano zestawienie "Środki trwałe amortyzowane jednorazowo" pokazujące wartość amortyzacji środków trwałych podlegających przepisowi o amortyzacji jednorazowej. Płatne zmiany w Gratyfikancie GT: Dodano moŝliwość wystawienia i drukowania deklaracji PIT-40. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg skali podatkowej. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg stawki 19%. Dodano wzorzec deklaracji PIT-11 obowiązujący od r. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36 obowiązujący od r. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36L obowiązujący od r. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-37 obowiązujący od r. Zmiany w wersji 1.11 PoniŜej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Grat ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyŝej) wyróŝniono czcionką pogrubioną.

3 Sub Rach Rew Grat Opis zmiany Dodano automatyczne zerowanie znacznika "Inna data wykonania" dla inwentaryzacji po jej wykonaniu. Dodano blokadę wyliczania deklaracji na nieobowiązujących wzorcach. Dodano do słownika państw nowych członków Unii Europejskiej (od 1 stycznia 2007 r.): Rumunię i Bułgarię. Dodano mechanizm wysyłający informację zwrotną do firmy InsERT o statusie akceptacji z korzystania funkcjonalności InsMAIL. Dodano moŝliwość korygowania kwoty naliczonej amortyzacji (poprzez poprawę dokumentu AM). Dodano moŝliwość określenia miesiąca naliczenia/odliczenia VAT o jeden miesiąc wstecz oraz dwanaście miesięcy naprzód w parametrach ewidencji VAT, parametrach kontrahentów oraz w kartotece kontrahenta. Dodano moŝliwość określenia miesiąca naliczenia/odliczenia VAT o jeden miesiąc wstecz oraz dwanaście miesięcy naprzód w schematach importu do ewidencji VAT. Dodano moŝliwość określenia miesiąca naliczenia/odliczenia VAT o jeden miesiąc wstecz względem daty: wystawienia, otrzymania, płatności w schematach importu do ewidencji VAT. Dodano moŝliwość podłączenia kartotek powiązanych do kont pozabilansowych. Dodano moŝliwość realizacji zamówień za pomocą Sfery dla Subiekta GT. Dodano moŝliwość sporządzania i wydrukowania bilansu w języku niemieckim. Tłumaczenie na język niemiecki wykonała firma Roedl Audit (www.roedl.pl). Dodano moŝliwość sporządzania i wydrukowania rachunku zysków i strat - wariant kalkulacyjny w języku niemieckim. Tłumaczenie na język niemiecki wykonała firma Roedl Audit (www.roedl.pl). Dodano moŝliwość sporządzania i wydrukowania rachunku zysków i strat - wariant porównawczy w języku niemieckim. Tłumaczenie na język niemiecki wykonała firma Roedl Audit (www.roedl.pl). Dodano moŝliwość sporządzenia i wydrukowania sprawozdania z przepływów pienięŝnych w języku niemieckim. Tłumaczenie na język niemiecki wykonała firma Roedl Audit (www.roedl.pl). Dodano moŝliwość swobodnej zmiany daty początkowej i końcowej roku obrotowego. Dodano moŝliwość wglądu w historię rozliczeń z poziomu listy rozrachunków w bilansie otwarcia. W historii rozliczeń zablokowana została moŝliwość rozkojarzenia rozrachunków w przypadku, gdy rozrachunek jest podpięty do BO, a data rozliczenia jest wcześniejsza od początku roku obrachunkowego. Dodano moŝliwość wprowadzenia w ewidencji VAT miesiąca naliczenia/odliczenia na jeden miesiąc wstecz oraz dwanaście miesięcy naprzód. Dodano moŝliwość wydruku listy z wykazem błędnie powiązanych rozrachunków pojawiającą się podczas przenoszenia bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia na nowy rok obrachunkowy. Dodano moŝliwość wystawienia i drukowania deklaracji PIT-40. Dodano nowe parametry ewidencji VAT słuŝące do określenia przeliczania wartości dokumentów podczas importu, wystawionych w walucie wg kursu waluty pobranego z tabeli kursów. Dodano nowe wzorce wydruków w zestawieniach "Podliczenie dnia - dokumenty" i "Podliczenie okresu - dokumenty": "Podliczenie - dokumenty (handlowe)", "Podliczenie - dokumenty (korekty wydań/przyjęć", "Podliczenie - dokumenty (magazynowe)", "Podliczenie - dokumenty (zamówienia)". Poszczególne wydruki wywoływane są z poziomu listy dokumentów danego typu. Dodano obsługę środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (do limitu Euro - zgodnie ze zmianą w ustawach o podatku dochodowym obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.). Przy generowaniu dokumentu przyjęcia środka trwałego do uŝytkowania (OT) jest kontrolowany limit dla takiej amortyzacji (dotyczy środków trwałych z grupy 3-8 (z wyjątkiem samochodów osobowych - grupa 741 oraz posiadających wartość początkową wyŝszą niŝ zł)). Dodano obsługę terminu płatności dla dokumentów obrotowych w Sferze dla Subiekta GT. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg skali podatkowej. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg stawki 19%. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. Dodano słowniki "Waluty", "Kursy walut" oraz w podmiotach o określonej formie księgowości "Ryczałt" dodano słownik "Banki dostarczające tabele kursów".

4 Dodano szczegółowe raportowanie o przyczynach braku przeniesienia bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia na kolejny rok obrachunkowy. Dodano w "Potwierdzeniu sald" opcję "Uwzględniaj tylko konta powiązane z kartoteką odbiorców", która dotyczy zarówno kont wykazywanych na potwierdzeniu sald, jak i rozrachunków/dokumentów wykazywanych poniŝej sald. Dodano w mechanizmie przenoszenia danych do programu Rewizor GT zabezpieczenie przed kopiowaniem numerów analitycznych kont zawierających niedozwolone symbole. Dany numer analityczny konta nie jest przepisywany, a cały przypadek jest raportowany w logu z przeniesienia danych. Dodano w parametrach dekretacji przełącznik "Przenoś dane kontrahenta", decydujący o przenoszeniu danych kontrahenta z dekretowanego dokumentu do powiązanego zapisu VAT w ewidencji. Dodano w tabeli rozrachunków bilansu otwarcia kolumnę "Kwota Wn/Ma" której suma odzwierciedla wartość bilansową jako zapis na koncie. Kolumna "Wartość bilansowa w PLN" domyślnie została ukryta. Zmiany te mają równieŝ odzwierciedlenie na wydruku "Drukuj rozrachunki". Dodano w zestawieniach "Podliczenie dnia - dokumenty" oraz "Podliczenie okresu - dokumenty" moŝliwość wywołania listy dokumentów wpływających na wartość korekty kosztów. Dodano w zestawieniach "Rejestr sprzedaŝy VAT" oraz "Rejestr zakupów VAT" parametr "Kurs waluty" z opcjami "z dokumentu" oraz "z tabeli kursów". Dodano wzorzec deklaracji PIT-11 obowiązujący od r. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36 obowiązujący od r. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36L obowiązujący od r. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-37 obowiązujący od r. Dodano zabezpieczenie przed dublowaniem się numerów dokumentów WZ (wydań zewnętrznych) generowanych automatycznie do faktur sprzedaŝy. Sytuacja miała miejsce w przypadku pracy sieciowej, gdy na jednym ze stanowisk próbowano wypisać fakturę sprzedaŝy, a na innym stanowisku równieŝ wystawiano dokument z wykorzystaniem opcji automatycznego usunięcia pozycji towarowych brakujących na stanie. Dodano zabezpieczenie przed próbą uaktualnienia zapisu w bilansie otwarcia w przypadku, gdy zawierał on rozliczone/skojarzone wcześniej rozrachunki. W poprzednich wersjach taka operacja kończyła się komunikatem "Błąd integralności bazy danych". Dodano zabezpieczenie przed rozliczeniem rozrachunku dokumentem nie posiadającym ustawionego atrybutu wolnej spłaty. Dodano zabezpieczenie przed rozliczeniem rozrachunku/spłaty w sytuacji, gdy jest on powiązany z bilansem otwarcia, a data rozliczenia jest wcześniejsza od daty początku roku obrotowego oraz zablokowano moŝliwość cofnięcia rozliczenia rozrachunku/spłaty powiązanego z bilansem otwarcia, gdy data rozliczenia jest z poprzedniego roku obrotowego. Dodano zabezpieczenie przed wprowadzeniem/podpięciem w bilansie otwarcie rozrachunku o nieodpowiednim typie. Powiązanie danego rozrachunku z danym kątem rozrachunkowym jest zaleŝne od znaku kwoty oraz rodzaju i strony konta (tzw. reguły integralności). Dodano zabezpieczenie przed wyświetleniem historii rozliczeń rozrachunków wprowadzanych z poziomu bilansu otwarcia przed jego zapisaniem. Dodano zapamiętywanie rozmiaru okna słownika "Personel". Dodano zestawienie "Środki trwałe amortyzowane jednorazowo" pokazujące wartość amortyzacji środków trwałych podlegających przepisowi o amortyzacji jednorazowej. Na wydrukach deklaracji skarbowych zmieniono format wartości liczbowych uwzględniając ustawienia separatorów dziesiętnych/tysięcznych z ustawień lokalnych uŝytkownika systemu Windows. Poprawino problem z importem dokumentów kasowych i bankowych nie posiadających danych o rachunku i kontrahencie (opłaty prowizyjne, transfery kasa-bank). Poprawiono algorytm wyliczania dodatku za godziny nadliczbowe w dni wolne od pracy z parametrem "Składnik dodatek za nadgodziny obejmuje" równym "tylko dodatek". Poprawiono brakujące dane w informatorze o towarach na zakładkach "Zakup" oraz "SprzedaŜ" w wypadku wykorzystywania dokumentów zbiorczych. Poprawiono definicję umiejscowienia kont w raportach wspomagających wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych. Usunięto obroty kont 871 oraz 872 jako nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu. Poprawiono dodawanie numeru telefonu kontrahenta za pomocą Sfery dla Subiekta GT.

5 Poprawiono działanie filtra okresu czasu dla wyboru "niezablokowany" w informatorach o towarach i kontrahentach. Poprawiono działanie listy wywoływanej za pomocą klawiszy [SHIFT+F2] z poziomu mechanizmu InsTYNKT. Poprawiono działanie parametru "Zezwalaj na podłączanie rozrachunków nieksięgowych" przy podłączaniu rozrachunków do zapisów w bilansie otwarcia. Przy wyłączonym parametrze moŝliwe będzie podłączenie rozrachunków, które w poprzednim roku obrotowym były powiązane z zapisami na kontach, nie będzie natomiast moŝna podłączyć rozrachunków niepowiązanych z zapisami na kontach w Ŝadnym z lat obrotowych lub powiązanych z zapisami na kontach w latach wcześniejszych od poprzedniego roku obrotowego. Poprawiono edycję dokumentów zbiorczych, jeśli pierwotnie wystawiono je w innej walucie. Poprawiono formatowanie komunikatów o wygasających wersjach demonstracyjnych generowanych przez mechanizm InsMAIL. Poprawiono grupowanie w zestawieniu "Rozrachunki na dany dzień". W grupowaniu uwzględnione są kolejno: nazwa kontrahenta, adres (identyfikator adresu) oraz termin płatności. Poprawiono inicjowanie wartości atrybutu KwotaGotowka przy generowaniu dokumentów WZ, PZ i ZK z wykorzystaniem Sfery dla Subiekta GT. Poprawiono kopiowanie do schowka systemowego danych z okna rozliczania rozrachunku. Poprawiono mechanizm powiadamiania za pomocą InsMAIL o nowych wersjach parametrów podatkowych i funduszach ZUS. Poprawiono mechanizm przenoszenia bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia na następny rok obrachunkowy. Wartości przenoszone są zgodnie z zapisami dekretów roku poprzedniego. Niezgodności między saldem konta a saldem przeniesionym do bilansu otwarcia wykazywane są w raporcie z przeniesienia. Poprawiono mechanizm przenoszenia definicji sprawozdań oraz deklaracji do następnego roku obrachunkowego. Mimo braku zaznaczenia przenoszenia definicji, były one przenoszone do kolejnego roku. Poprawiono obsługę opcji "Właściwości" w oknie edycji "Pełnej charakterystyki towaru". Poprawiono obsługę parametrów przelewów, które, mimo ich zmiany przez uŝytkownika, nie wpływały na wydruk. Poprawiono obsługę widoku "Pełnej charakterystyki towaru". Poprawiono określanie rodzaju telefonu kontrahenta za pomocą Sfery dla Subiekta GT. Poprawiono opcję przywracania domyślnych modułów programu pracującego w systemie operacyjnym Windows Vista. Do wykonania tej operacji konieczne jest uŝycie uprawnień administracyjnych do kopiowania plików. Poprawiono pokazywanie identycznych pozycji towarowych na dokumentach w informatorze towarów w opcjach sprzedaŝy i zakupów. Poprawiono powiadamianie o stanie licencji za pomocą mechanizmu InsMAIL w przypadku, gdy podmiot posiadał więcej niŝ jedną licencję na dany program. Poprawiono problem archiwizacji danych na zdalnym SQL Serwerze. Poprawiono problem z uruchomieniem programu Gratyfikant GT w przypadku, gdy w programie Rewizor GT zostali dodani pracownicy z poziomu wystawiania dokumentów kasowych. Sytuacja ta była następstwem przeniesienia danych wdroŝeniowych z programu mikrogratyfikant GT, który nie posiadał ustawionego miesiąca pierwszej wypłaty (nie był ani razu uruchamiany). Obecnie przy próbie przenoszenia danych jest sprawdzane ustawienie miesiąca pierwszej wypłaty. Poprawiono problem z usuwaniem zdefiniowanych przez uŝytkownika parametrów umów cywilnoprawnych ("Administracja - Parametry - Parametry umów cywilnoprawnych"). Poprawiono problem z wyświetlaniem pozycji w kartotece towarów. Był on spowodowany wstawieniem kolumny pokazującej dodatkową cenę sprzedaŝy. Poprawiono problem z zaokrągleniem wartości dokumentu kasowego wynikającego z typu pola "money" przechowującego tą wartość. Efekt zaobserwować moŝna było w dokumentach kasowych wygenerowanych do dokumentów obrotowych wystawionych w obcych walutach, gdzie kurs podawany był z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Poprawiono problem z zapisem dokumentu, w którym w wyniku edycji zmieniono ilość towaru na zero. Poprawiono przenoszenie danych z programu mikrosubiekt dla Windows które niepotrzebnie uwzględniało usuniętych kontrahentów. Poprawiono rozliczanie przez skojarzenie wskazanych dokumentów z modułów handlowych.

6 Poprawiono ustawianie identyfikatora terminu kredytu kupieckiego dla kontrahenta za pomocą Sfery dla Subiekta GT. Poprawiono ustawianie statusu aktywności towaru za pomocą Sfery dla Subiekta GT. Poprawiono uwzględnianie korekty kosztów pochodzących ze zwrotu przyjęć oraz ze zwrotu wydań w zestawieniu "Podliczenie dnia - dokumenty". Ujmowane są one w sekcjach odpowiednio "Przyjęć zewnętrznych" oraz "Wydań zewnętrznych" zamiast w sekcjach "SprzedaŜy" i "Zakupu". Poprawiono uwzględnianie podstawy składek ubezpieczeń emerytalno-rentowych podawanych w danych wdroŝeniowych pracownika do określenia limitu naliczania składek podczas wystawiania rachunków do umów cywilnoprawnych. Poprawiono w "Informatorze" o pracowniku, na zakładce umów cywilnych wykazywanie typu umowy. Poprawiono wydruk historii rozliczenia rozrachunku. Wcześniej błędnie wykazywana była liczba dni spóźnienia dla rozrachunków rozliczonych (uwzględniana była data bieŝąca zamiast daty pierwszej spłaty). Poprawiono wydruk rozrachunków powiązanych z bilansem otwarcia. Poprawiono wykazywanie dokumentów moŝliwych do rozliczenia podczas poprawy dokumentu kasowego i bankowego. Poprawiono wyliczanie kosztów dla dokumentów przesunięcia międzymagazynowego w zestawieniu "Podliczenie okresu" w przypadku wyboru dowolnego magazynu. Poprawiono wyliczanie kosztu dokumentów przyjęcia wewnętrznego (PW) oraz rozchodu wewnętrznego (RW) powstałych w wyniku wykonania inwentaryzacji. Poprawiono wyliczanie kosztu dokumentu przesunięcia międzymagazynowego w trakcie poprawy dokumentu polegającej na zmianie statusu skutku magazynowego. Poprawiono wyliczanie wartości opakowań zwrotnych traktowanych jako towar na dokumencie zwrotu detalicznego do paragonu. W kolumnie VAT dla takich pozycji na zwrocie detalicznym, pojawiała się stawka 1%, która wliczana była do wartości brutto. Poprawiono wyliczanie wartości wydań i przyjęć pochodzących z przesunięć międzymagazynowych na zestawieniu "Podliczenie dnia - dokumenty" w zaleŝności od ustawienia filtra magazynu. Poprawiono wyświetlanie długich list zawartości dokumentów. W przypadku wypisywania/edycji takich dokumentów końcowe pozycje zawartości mogły być niewykazywane. Poprawiono wyświetlanie kolumny "Numer korekty" w widoku dokumentów sprzedaŝy oraz "Numer korekty" i "Oryginał korekty" w widoku dokumentów zakupu. Poprawiono wyświetlanie rozrachunków moŝliwych do powiązania z zapisami w bilansie otwarcia, w przypadku gdy wcześniej wykonane zostało przeniesienie bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia. Ujednolicono widoki rozrachunków w modułach "Rozrachunki wg dokumentów", "Rozrachunki wg kontrahentów", "Rozrachunki rozliczone", "Spłaty rozrachunków" oraz "Rozrachunki kontrahenta". Numery dowodów księgowych, konto oraz powiązanie z zapisami na konto wykazywane są w kontekście ustawionego roku obrachunkowego. Usunięto moŝliwość odłoŝenia skutku magazynowego w przypadku wykonania próby kompletacji, gdy brakuje pewnych pozycji na stanie. Zaktualizowano parametry podatkowe oraz funduszu ubezpieczeń społecznych: składkę na ubezpieczenie zdrowotne nieodliczaną od podatku, minimalne wynagrodzenie, wartości progów podatkowych, roczną ulgę podatkową, ekwiwalent za urlop, koszty uzyskania przychodu, limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz miesięczną ulgę podatkową. Zmieniono domyślne ustawienie parametru naliczania róŝnic kursowych w oknie "RóŜnice wynikające z kompensat". Parametr "rozliczaj księgowo oraz podatkowo" jest domyślnie włączony dla lat obrachunkowych zaczynających się po 31 grudnia 2006 r.

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 9.06.2005 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 29.9.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.36 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.36 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.36 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 13.10.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.2.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.2.2011 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 26.2.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 3.8.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

3. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy.

3. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. Uwagi do wersji 1.31 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.3.2013 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 13.6.2012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 21.04.2011 r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 30 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.12012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT

Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT 09.06.2014 Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT Zmiany posortowane są według kategorii, a następnie według numeru wersji. (wersje 1.29 1.35) Zmiany wspólne dla InsERT

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści enova 365 standard... 5 Moduł: CRM... 5 Nowa

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie danych... 91 Przeglądanie danych... 93 Kontrola poprawności wprowadzanych danych... 94 Zgłaszanie sugestii... 96 Obsługa systemu

Wyszukiwanie danych... 91 Przeglądanie danych... 93 Kontrola poprawności wprowadzanych danych... 94 Zgłaszanie sugestii... 96 Obsługa systemu Spis treści WSTĘP... 6 OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE InsERT GT... 9 Instalacja systemu... 9 Wymagania sprzętowe... 10 Instalacja w skrócie... 10 Instalacja sieciowa... 13 Rozpoczęcie pracy z systemem InsERT

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. P K P i

Aplikacja Ramzes. P K P i Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes P K P i R podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka prezentuje zmiany, które zostały zaimplementowane wyłącznie dla wersji programu enova od 10.0.5056 do 10.3.5248 (nie uwzględnia opisu zmian,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2013.1.9.952 (Data publikacji: 08.05.2013)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL 2013.1.8.951 (Data publikacji: 17.04.2013)... 7 KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE...

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 by InsERT. Redakcja techniczna: Błażej Kotełko Włodzimierz Tomin. Korekta: Beata Nawrotkiewicz

Copyright 2007 by InsERT. Redakcja techniczna: Błażej Kotełko Włodzimierz Tomin. Korekta: Beata Nawrotkiewicz Użyte narzędzia: Microsoft.NET Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft Microsoft Visual Studio 7.0, Microsoft Microsoft SQL Server 2005, Microsoft Microsoft SQL Server 2000, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1 Ulotka v.2012.0.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 34 KADRY I PŁACE... 14

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 34 KADRY I PŁACE... 14 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 4 SPRZEDAŻ... 7 FINANSE... 8 RAKSSQL 2014.1.18.989 (Data publikacji: 25.11.2014)... 8 KSIĘGOWOŚĆ...

Bardziej szczegółowo