Uwagi do wersji 1.11 systemu InsERT GT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi do wersji 1.11 systemu InsERT GT"

Transkrypt

1 Uwagi do wersji 1.11 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas moŝliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najwaŝniejszych zmian do wersji 1.11 systemu InsERT GT, zaś poniŝej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 1.11 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, naleŝy mieć świadomość następujących załoŝeń: 1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna; 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych naleŝy podać hasło administratora (czyli szefa firmy); 3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając); 4. wersje systemu InsERT GT starsze niŝ 1.11 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (równieŝ przez sieć); 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, naleŝy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezaleŝnie od tego, który program systemu InsERT GT jest uŝywany; 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: 1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce uŝytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry; 2. aktualizacja standardowych zestawień; 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez uŝytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji; 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe); 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są załoŝone przez uŝytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.11, naleŝy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten moŝna nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z moŝliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (równieŝ u naszych partnerów). Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe moŝliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Dostęp do nowych modułów i opcji Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu uŝytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), moŝe być konieczne jednorazowe uŝycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla uŝytkownika i zapisanie jej w uŝywanym właśnie pliku konfiguracyjnym. Współpraca z Microsoft SQL Server 2005 System InsERT GT juŝ od wersji 1.06 został dostosowany do pracy z najnowszą wersją serwera bazy danych Microsoft SQL Server Funkcjonalność systemu równieŝ w wersji 1.11 była testowana na bazie edycji Standard oraz Express. Nie zaobserwowano nieprawidłowości we wspólnej pracy obu systemów. PoniewaŜ jednak technologia ta jest technologią nową, przy wdraŝaniu rozwiązań InsERT GT opartych na Microsoft SQL Server 2005 naleŝy zachować pewną ostroŝność. InsERT jako Microsoft Certified Gold Partner dokłada wszelkich starań, aby system InsERT GT działał w pełni poprawnie z Microsoft SQL Server 2005.

2 Zmiany płatne w wersji 1.11 PoniŜej wypisano wszystkie waŝne zmiany zamieszczone w wersji 1.11 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróŝniono wyłącznie zmiany płatne, a poniŝej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian. Płatne zmiany w Subiekcie GT: 1. Dodano w zestawieniach "Podliczenie dnia - dokumenty" oraz "Podliczenie okresu - dokumenty" moŝliwość wywołania listy dokumentów wpływających na wartość korekty kosztów. Płatne zmiany w Rachmistrzu GT: 1. Dodano moŝliwość korygowania kwoty naliczonej amortyzacji (poprzez poprawę dokumentu AM). 2. Dodano moŝliwość wystawienia i drukowania deklaracji PIT Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat. 4. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg skali podatkowej. 5. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg stawki 19%. 6. Dodano wzorzec deklaracji PIT-11 obowiązujący od r. 7. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36 obowiązujący od r. 8. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36L obowiązujący od r. 9. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-37 obowiązujący od r. 10. Dodano zestawienie "Środki trwałe amortyzowane jednorazowo" pokazujące wartość amortyzacji środków trwałych podlegających przepisowi o amortyzacji jednorazowej. Płatne zmiany w Rewizorze GT: 1. Dodano moŝliwość korygowania kwoty naliczonej amortyzacji (poprzez poprawę dokumentu AM). 2. Dodano moŝliwość sporządzania i wydrukowania bilansu w języku niemieckim. Tłumaczenie na język niemiecki wykonała firma Roedl Audit (www.roedl.pl). 3. Dodano moŝliwość sporządzania i wydrukowania rachunku zysków i strat - wariant kalkulacyjny w języku niemieckim. Tłumaczenie na język niemiecki wykonała firma Roedl Audit (www.roedl.pl). 4. Dodano moŝliwość sporządzania i wydrukowania rachunku zysków i strat - wariant porównawczy w języku niemieckim. Tłumaczenie na język niemiecki wykonała firma Roedl Audit (www.roedl.pl). 5. Dodano moŝliwość sporządzenia i wydrukowania sprawozdania z przepływów pienięŝnych w języku niemieckim. Tłumaczenie na język niemiecki wykonała firma Roedl Audit (www.roedl.pl). 6. Dodano moŝliwość wystawienia i drukowania deklaracji PIT Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat. 8. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg skali podatkowej. 9. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg stawki 19%. 10. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. 11. Dodano wzorzec deklaracji PIT-11 obowiązujący od r. 12. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36 obowiązujący od r. 13. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36L obowiązujący od r. 14. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-37 obowiązujący od r. 15. Dodano zestawienie "Środki trwałe amortyzowane jednorazowo" pokazujące wartość amortyzacji środków trwałych podlegających przepisowi o amortyzacji jednorazowej. Płatne zmiany w Gratyfikancie GT: Dodano moŝliwość wystawienia i drukowania deklaracji PIT-40. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg skali podatkowej. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg stawki 19%. Dodano wzorzec deklaracji PIT-11 obowiązujący od r. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36 obowiązujący od r. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36L obowiązujący od r. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-37 obowiązujący od r. Zmiany w wersji 1.11 PoniŜej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Grat ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyŝej) wyróŝniono czcionką pogrubioną.

3 Sub Rach Rew Grat Opis zmiany Dodano automatyczne zerowanie znacznika "Inna data wykonania" dla inwentaryzacji po jej wykonaniu. Dodano blokadę wyliczania deklaracji na nieobowiązujących wzorcach. Dodano do słownika państw nowych członków Unii Europejskiej (od 1 stycznia 2007 r.): Rumunię i Bułgarię. Dodano mechanizm wysyłający informację zwrotną do firmy InsERT o statusie akceptacji z korzystania funkcjonalności InsMAIL. Dodano moŝliwość korygowania kwoty naliczonej amortyzacji (poprzez poprawę dokumentu AM). Dodano moŝliwość określenia miesiąca naliczenia/odliczenia VAT o jeden miesiąc wstecz oraz dwanaście miesięcy naprzód w parametrach ewidencji VAT, parametrach kontrahentów oraz w kartotece kontrahenta. Dodano moŝliwość określenia miesiąca naliczenia/odliczenia VAT o jeden miesiąc wstecz oraz dwanaście miesięcy naprzód w schematach importu do ewidencji VAT. Dodano moŝliwość określenia miesiąca naliczenia/odliczenia VAT o jeden miesiąc wstecz względem daty: wystawienia, otrzymania, płatności w schematach importu do ewidencji VAT. Dodano moŝliwość podłączenia kartotek powiązanych do kont pozabilansowych. Dodano moŝliwość realizacji zamówień za pomocą Sfery dla Subiekta GT. Dodano moŝliwość sporządzania i wydrukowania bilansu w języku niemieckim. Tłumaczenie na język niemiecki wykonała firma Roedl Audit (www.roedl.pl). Dodano moŝliwość sporządzania i wydrukowania rachunku zysków i strat - wariant kalkulacyjny w języku niemieckim. Tłumaczenie na język niemiecki wykonała firma Roedl Audit (www.roedl.pl). Dodano moŝliwość sporządzania i wydrukowania rachunku zysków i strat - wariant porównawczy w języku niemieckim. Tłumaczenie na język niemiecki wykonała firma Roedl Audit (www.roedl.pl). Dodano moŝliwość sporządzenia i wydrukowania sprawozdania z przepływów pienięŝnych w języku niemieckim. Tłumaczenie na język niemiecki wykonała firma Roedl Audit (www.roedl.pl). Dodano moŝliwość swobodnej zmiany daty początkowej i końcowej roku obrotowego. Dodano moŝliwość wglądu w historię rozliczeń z poziomu listy rozrachunków w bilansie otwarcia. W historii rozliczeń zablokowana została moŝliwość rozkojarzenia rozrachunków w przypadku, gdy rozrachunek jest podpięty do BO, a data rozliczenia jest wcześniejsza od początku roku obrachunkowego. Dodano moŝliwość wprowadzenia w ewidencji VAT miesiąca naliczenia/odliczenia na jeden miesiąc wstecz oraz dwanaście miesięcy naprzód. Dodano moŝliwość wydruku listy z wykazem błędnie powiązanych rozrachunków pojawiającą się podczas przenoszenia bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia na nowy rok obrachunkowy. Dodano moŝliwość wystawienia i drukowania deklaracji PIT-40. Dodano nowe parametry ewidencji VAT słuŝące do określenia przeliczania wartości dokumentów podczas importu, wystawionych w walucie wg kursu waluty pobranego z tabeli kursów. Dodano nowe wzorce wydruków w zestawieniach "Podliczenie dnia - dokumenty" i "Podliczenie okresu - dokumenty": "Podliczenie - dokumenty (handlowe)", "Podliczenie - dokumenty (korekty wydań/przyjęć", "Podliczenie - dokumenty (magazynowe)", "Podliczenie - dokumenty (zamówienia)". Poszczególne wydruki wywoływane są z poziomu listy dokumentów danego typu. Dodano obsługę środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (do limitu Euro - zgodnie ze zmianą w ustawach o podatku dochodowym obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.). Przy generowaniu dokumentu przyjęcia środka trwałego do uŝytkowania (OT) jest kontrolowany limit dla takiej amortyzacji (dotyczy środków trwałych z grupy 3-8 (z wyjątkiem samochodów osobowych - grupa 741 oraz posiadających wartość początkową wyŝszą niŝ zł)). Dodano obsługę terminu płatności dla dokumentów obrotowych w Sferze dla Subiekta GT. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg skali podatkowej. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wg stawki 19%. Dodano raport wspomagający wyliczenie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. Dodano słowniki "Waluty", "Kursy walut" oraz w podmiotach o określonej formie księgowości "Ryczałt" dodano słownik "Banki dostarczające tabele kursów".

4 Dodano szczegółowe raportowanie o przyczynach braku przeniesienia bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia na kolejny rok obrachunkowy. Dodano w "Potwierdzeniu sald" opcję "Uwzględniaj tylko konta powiązane z kartoteką odbiorców", która dotyczy zarówno kont wykazywanych na potwierdzeniu sald, jak i rozrachunków/dokumentów wykazywanych poniŝej sald. Dodano w mechanizmie przenoszenia danych do programu Rewizor GT zabezpieczenie przed kopiowaniem numerów analitycznych kont zawierających niedozwolone symbole. Dany numer analityczny konta nie jest przepisywany, a cały przypadek jest raportowany w logu z przeniesienia danych. Dodano w parametrach dekretacji przełącznik "Przenoś dane kontrahenta", decydujący o przenoszeniu danych kontrahenta z dekretowanego dokumentu do powiązanego zapisu VAT w ewidencji. Dodano w tabeli rozrachunków bilansu otwarcia kolumnę "Kwota Wn/Ma" której suma odzwierciedla wartość bilansową jako zapis na koncie. Kolumna "Wartość bilansowa w PLN" domyślnie została ukryta. Zmiany te mają równieŝ odzwierciedlenie na wydruku "Drukuj rozrachunki". Dodano w zestawieniach "Podliczenie dnia - dokumenty" oraz "Podliczenie okresu - dokumenty" moŝliwość wywołania listy dokumentów wpływających na wartość korekty kosztów. Dodano w zestawieniach "Rejestr sprzedaŝy VAT" oraz "Rejestr zakupów VAT" parametr "Kurs waluty" z opcjami "z dokumentu" oraz "z tabeli kursów". Dodano wzorzec deklaracji PIT-11 obowiązujący od r. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36 obowiązujący od r. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-36L obowiązujący od r. Dodano wzorzec deklaracji rozliczenia rocznego PIT-37 obowiązujący od r. Dodano zabezpieczenie przed dublowaniem się numerów dokumentów WZ (wydań zewnętrznych) generowanych automatycznie do faktur sprzedaŝy. Sytuacja miała miejsce w przypadku pracy sieciowej, gdy na jednym ze stanowisk próbowano wypisać fakturę sprzedaŝy, a na innym stanowisku równieŝ wystawiano dokument z wykorzystaniem opcji automatycznego usunięcia pozycji towarowych brakujących na stanie. Dodano zabezpieczenie przed próbą uaktualnienia zapisu w bilansie otwarcia w przypadku, gdy zawierał on rozliczone/skojarzone wcześniej rozrachunki. W poprzednich wersjach taka operacja kończyła się komunikatem "Błąd integralności bazy danych". Dodano zabezpieczenie przed rozliczeniem rozrachunku dokumentem nie posiadającym ustawionego atrybutu wolnej spłaty. Dodano zabezpieczenie przed rozliczeniem rozrachunku/spłaty w sytuacji, gdy jest on powiązany z bilansem otwarcia, a data rozliczenia jest wcześniejsza od daty początku roku obrotowego oraz zablokowano moŝliwość cofnięcia rozliczenia rozrachunku/spłaty powiązanego z bilansem otwarcia, gdy data rozliczenia jest z poprzedniego roku obrotowego. Dodano zabezpieczenie przed wprowadzeniem/podpięciem w bilansie otwarcie rozrachunku o nieodpowiednim typie. Powiązanie danego rozrachunku z danym kątem rozrachunkowym jest zaleŝne od znaku kwoty oraz rodzaju i strony konta (tzw. reguły integralności). Dodano zabezpieczenie przed wyświetleniem historii rozliczeń rozrachunków wprowadzanych z poziomu bilansu otwarcia przed jego zapisaniem. Dodano zapamiętywanie rozmiaru okna słownika "Personel". Dodano zestawienie "Środki trwałe amortyzowane jednorazowo" pokazujące wartość amortyzacji środków trwałych podlegających przepisowi o amortyzacji jednorazowej. Na wydrukach deklaracji skarbowych zmieniono format wartości liczbowych uwzględniając ustawienia separatorów dziesiętnych/tysięcznych z ustawień lokalnych uŝytkownika systemu Windows. Poprawino problem z importem dokumentów kasowych i bankowych nie posiadających danych o rachunku i kontrahencie (opłaty prowizyjne, transfery kasa-bank). Poprawiono algorytm wyliczania dodatku za godziny nadliczbowe w dni wolne od pracy z parametrem "Składnik dodatek za nadgodziny obejmuje" równym "tylko dodatek". Poprawiono brakujące dane w informatorze o towarach na zakładkach "Zakup" oraz "SprzedaŜ" w wypadku wykorzystywania dokumentów zbiorczych. Poprawiono definicję umiejscowienia kont w raportach wspomagających wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych. Usunięto obroty kont 871 oraz 872 jako nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu. Poprawiono dodawanie numeru telefonu kontrahenta za pomocą Sfery dla Subiekta GT.

5 Poprawiono działanie filtra okresu czasu dla wyboru "niezablokowany" w informatorach o towarach i kontrahentach. Poprawiono działanie listy wywoływanej za pomocą klawiszy [SHIFT+F2] z poziomu mechanizmu InsTYNKT. Poprawiono działanie parametru "Zezwalaj na podłączanie rozrachunków nieksięgowych" przy podłączaniu rozrachunków do zapisów w bilansie otwarcia. Przy wyłączonym parametrze moŝliwe będzie podłączenie rozrachunków, które w poprzednim roku obrotowym były powiązane z zapisami na kontach, nie będzie natomiast moŝna podłączyć rozrachunków niepowiązanych z zapisami na kontach w Ŝadnym z lat obrotowych lub powiązanych z zapisami na kontach w latach wcześniejszych od poprzedniego roku obrotowego. Poprawiono edycję dokumentów zbiorczych, jeśli pierwotnie wystawiono je w innej walucie. Poprawiono formatowanie komunikatów o wygasających wersjach demonstracyjnych generowanych przez mechanizm InsMAIL. Poprawiono grupowanie w zestawieniu "Rozrachunki na dany dzień". W grupowaniu uwzględnione są kolejno: nazwa kontrahenta, adres (identyfikator adresu) oraz termin płatności. Poprawiono inicjowanie wartości atrybutu KwotaGotowka przy generowaniu dokumentów WZ, PZ i ZK z wykorzystaniem Sfery dla Subiekta GT. Poprawiono kopiowanie do schowka systemowego danych z okna rozliczania rozrachunku. Poprawiono mechanizm powiadamiania za pomocą InsMAIL o nowych wersjach parametrów podatkowych i funduszach ZUS. Poprawiono mechanizm przenoszenia bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia na następny rok obrachunkowy. Wartości przenoszone są zgodnie z zapisami dekretów roku poprzedniego. Niezgodności między saldem konta a saldem przeniesionym do bilansu otwarcia wykazywane są w raporcie z przeniesienia. Poprawiono mechanizm przenoszenia definicji sprawozdań oraz deklaracji do następnego roku obrachunkowego. Mimo braku zaznaczenia przenoszenia definicji, były one przenoszone do kolejnego roku. Poprawiono obsługę opcji "Właściwości" w oknie edycji "Pełnej charakterystyki towaru". Poprawiono obsługę parametrów przelewów, które, mimo ich zmiany przez uŝytkownika, nie wpływały na wydruk. Poprawiono obsługę widoku "Pełnej charakterystyki towaru". Poprawiono określanie rodzaju telefonu kontrahenta za pomocą Sfery dla Subiekta GT. Poprawiono opcję przywracania domyślnych modułów programu pracującego w systemie operacyjnym Windows Vista. Do wykonania tej operacji konieczne jest uŝycie uprawnień administracyjnych do kopiowania plików. Poprawiono pokazywanie identycznych pozycji towarowych na dokumentach w informatorze towarów w opcjach sprzedaŝy i zakupów. Poprawiono powiadamianie o stanie licencji za pomocą mechanizmu InsMAIL w przypadku, gdy podmiot posiadał więcej niŝ jedną licencję na dany program. Poprawiono problem archiwizacji danych na zdalnym SQL Serwerze. Poprawiono problem z uruchomieniem programu Gratyfikant GT w przypadku, gdy w programie Rewizor GT zostali dodani pracownicy z poziomu wystawiania dokumentów kasowych. Sytuacja ta była następstwem przeniesienia danych wdroŝeniowych z programu mikrogratyfikant GT, który nie posiadał ustawionego miesiąca pierwszej wypłaty (nie był ani razu uruchamiany). Obecnie przy próbie przenoszenia danych jest sprawdzane ustawienie miesiąca pierwszej wypłaty. Poprawiono problem z usuwaniem zdefiniowanych przez uŝytkownika parametrów umów cywilnoprawnych ("Administracja - Parametry - Parametry umów cywilnoprawnych"). Poprawiono problem z wyświetlaniem pozycji w kartotece towarów. Był on spowodowany wstawieniem kolumny pokazującej dodatkową cenę sprzedaŝy. Poprawiono problem z zaokrągleniem wartości dokumentu kasowego wynikającego z typu pola "money" przechowującego tą wartość. Efekt zaobserwować moŝna było w dokumentach kasowych wygenerowanych do dokumentów obrotowych wystawionych w obcych walutach, gdzie kurs podawany był z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Poprawiono problem z zapisem dokumentu, w którym w wyniku edycji zmieniono ilość towaru na zero. Poprawiono przenoszenie danych z programu mikrosubiekt dla Windows które niepotrzebnie uwzględniało usuniętych kontrahentów. Poprawiono rozliczanie przez skojarzenie wskazanych dokumentów z modułów handlowych.

6 Poprawiono ustawianie identyfikatora terminu kredytu kupieckiego dla kontrahenta za pomocą Sfery dla Subiekta GT. Poprawiono ustawianie statusu aktywności towaru za pomocą Sfery dla Subiekta GT. Poprawiono uwzględnianie korekty kosztów pochodzących ze zwrotu przyjęć oraz ze zwrotu wydań w zestawieniu "Podliczenie dnia - dokumenty". Ujmowane są one w sekcjach odpowiednio "Przyjęć zewnętrznych" oraz "Wydań zewnętrznych" zamiast w sekcjach "SprzedaŜy" i "Zakupu". Poprawiono uwzględnianie podstawy składek ubezpieczeń emerytalno-rentowych podawanych w danych wdroŝeniowych pracownika do określenia limitu naliczania składek podczas wystawiania rachunków do umów cywilnoprawnych. Poprawiono w "Informatorze" o pracowniku, na zakładce umów cywilnych wykazywanie typu umowy. Poprawiono wydruk historii rozliczenia rozrachunku. Wcześniej błędnie wykazywana była liczba dni spóźnienia dla rozrachunków rozliczonych (uwzględniana była data bieŝąca zamiast daty pierwszej spłaty). Poprawiono wydruk rozrachunków powiązanych z bilansem otwarcia. Poprawiono wykazywanie dokumentów moŝliwych do rozliczenia podczas poprawy dokumentu kasowego i bankowego. Poprawiono wyliczanie kosztów dla dokumentów przesunięcia międzymagazynowego w zestawieniu "Podliczenie okresu" w przypadku wyboru dowolnego magazynu. Poprawiono wyliczanie kosztu dokumentów przyjęcia wewnętrznego (PW) oraz rozchodu wewnętrznego (RW) powstałych w wyniku wykonania inwentaryzacji. Poprawiono wyliczanie kosztu dokumentu przesunięcia międzymagazynowego w trakcie poprawy dokumentu polegającej na zmianie statusu skutku magazynowego. Poprawiono wyliczanie wartości opakowań zwrotnych traktowanych jako towar na dokumencie zwrotu detalicznego do paragonu. W kolumnie VAT dla takich pozycji na zwrocie detalicznym, pojawiała się stawka 1%, która wliczana była do wartości brutto. Poprawiono wyliczanie wartości wydań i przyjęć pochodzących z przesunięć międzymagazynowych na zestawieniu "Podliczenie dnia - dokumenty" w zaleŝności od ustawienia filtra magazynu. Poprawiono wyświetlanie długich list zawartości dokumentów. W przypadku wypisywania/edycji takich dokumentów końcowe pozycje zawartości mogły być niewykazywane. Poprawiono wyświetlanie kolumny "Numer korekty" w widoku dokumentów sprzedaŝy oraz "Numer korekty" i "Oryginał korekty" w widoku dokumentów zakupu. Poprawiono wyświetlanie rozrachunków moŝliwych do powiązania z zapisami w bilansie otwarcia, w przypadku gdy wcześniej wykonane zostało przeniesienie bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia. Ujednolicono widoki rozrachunków w modułach "Rozrachunki wg dokumentów", "Rozrachunki wg kontrahentów", "Rozrachunki rozliczone", "Spłaty rozrachunków" oraz "Rozrachunki kontrahenta". Numery dowodów księgowych, konto oraz powiązanie z zapisami na konto wykazywane są w kontekście ustawionego roku obrachunkowego. Usunięto moŝliwość odłoŝenia skutku magazynowego w przypadku wykonania próby kompletacji, gdy brakuje pewnych pozycji na stanie. Zaktualizowano parametry podatkowe oraz funduszu ubezpieczeń społecznych: składkę na ubezpieczenie zdrowotne nieodliczaną od podatku, minimalne wynagrodzenie, wartości progów podatkowych, roczną ulgę podatkową, ekwiwalent za urlop, koszty uzyskania przychodu, limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz miesięczną ulgę podatkową. Zmieniono domyślne ustawienie parametru naliczania róŝnic kursowych w oknie "RóŜnice wynikające z kompensat". Parametr "rozliczaj księgowo oraz podatkowo" jest domyślnie włączony dla lat obrachunkowych zaczynających się po 31 grudnia 2006 r.

deklaracji. 1. Dodano nową deklarację PIT-36 w wersji 22. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny

deklaracji. 1. Dodano nową deklarację PIT-36 w wersji 22. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny Uwagi do wersji 1.42 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.12.2015 r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.42 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.42 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.42 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.01.2016 r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.16 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.16 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 16 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 9.06.2005 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.12 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.12 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.12 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 25.04.2007 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.03 i 1.03 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.03 i 1.03 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.03 i 1.03 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 12.11.2004 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.06 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.06 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.06 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 18.10.2005 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego.

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.37 SP1 HF1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.37 SP1 HF1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.37 SP1 HF1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 12.1.2015 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.31 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.31 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.31 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 18.12.2012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.47 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.47 systemu InsERT GT 1 z 8 2017-02-15 15:49 Uwagi do wersji 1.47 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.2.2017 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.01 SP6 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.01 SP6 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.01 SP6 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 26.03.2004 PoniŜej prezentujemy listę najwaŝniejszych zmian do wersji 1.01 SP6 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.04 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.04 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.04 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 2.02.2005 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.3.1

System CDN OPT!MA v. 13.3.1 System CDN OPT!MA v. 13.3.1 Ulotka v. 13.3.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.6.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.04 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.04 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.04 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 18.04.2005 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

MIR Centrum Komputerowe

MIR Centrum Komputerowe Informacje o produkcie Abonament dla Rewizor GT Utworzono 30-09-2016 Najważniejsze cechy programu Rewizor GT Cena : 422,00 zł Nr katalogowy : 3423 Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.10 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.10 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.10 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 19.12.2006 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.00a programu Płace

Wersja 15.00a programu Płace Wersja 15.00a programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Stałe podatkowe w 2008 roku Na 2008 rok wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.02 SP3 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.02 SP3 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.02 SP3 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 08.09.2004 PoniŜej prezentujemy listę najwaŝniejszych zmian do wersji 1.02 SP3 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.14 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.14 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.14 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 11.9.2007 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2 Ulotka v.2012.0.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.12.014 z dnia 24.03.2009 wersja 3.12.011 z dnia 10.03.2009 wersja 3.12.008 z dnia 24.02.2009 wersja 3.12.005 z dnia 29.01.2009 wersja 3.12.002

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.24 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.24 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 24 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 7.10.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs enova

Nowy interfejs enova Spis treści 1. Nowy interfejs... 2 1.1 Nowy układ folderów modułu Handel... 2 1.2 Nowy układ folderów modułu Księgowość... 3 1.3 Układ folderów w pozostałych modułach... 5 Strona 1 z 5 1. Nowy interfejs

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.09 SP3 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.09 SP3 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.09 SP3 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 11.10.2006 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis programu

1. Ogólny opis programu 1. Ogólny opis programu rodzaje dokumentów. magazynowych rodzaje dokumentów. sprzedaży powiązanie dokumentów rozchodowych z dokumentami sprzedaży raporty sprzedaży (kontrola pracowników, systemy prowizyjne)

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej (wersja 4.8, opis skrócony) www.programywagowe.pl biuro@programywagowe.pl +48 607 285 394 Opis programu Program do wagi samochodowej słuŝy do wyświetlania, opisu, archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

I. Zmiany w programie VinCent Office v.1.19

I. Zmiany w programie VinCent Office v.1.19 I. Zmiany w programie VinCent Office v.1.19 1) Zmiany dotyczące różnych modułów Wprowadzenie podziału na użytkowników i administratorów. Zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników na blokowanie pewnych operacji

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax Wersja 3.09.012 z dnia 23.06.2008 Wersja 3.09.010 z dnia 02.06.2008 Wersja 3.09.008 z dnia 15.05.2008 Wersja 3.09.006 z dnia 07.05.2008 Wersja 3.09.012

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Wersja 3.85.324 1.07.2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy

Bardziej szczegółowo

Dokumenty - ruch towaru

Dokumenty - ruch towaru Dokumenty - ruch towaru Autor: Tomasz Zasadziński Data: luty, 2007 Spis treści WSTĘP... 2 WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW A SKUTEK MAGAZYNOWY... 2 WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I MAGAZYNOWYCH DLA FIRM W UKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Funkcja GT nexo nexo PRO. Sfera dla Subiekta * - + Zaawansowane pola własne * - + Raporty własne i wydruki +/- własne

Funkcja GT nexo nexo PRO. Sfera dla Subiekta * - + Zaawansowane pola własne * - + Raporty własne i wydruki +/- własne Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności poszczególnych programów z trzech linii InsERT GT (wersja 1.34), InsERT nexo (wersja 1.0) oraz InsERT nexo PRO (wersja 1.0). W zestawieniach zastosowano

Bardziej szczegółowo

Wersja 16.00b programu Płace

Wersja 16.00b programu Płace Wersja 16.00b programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.19 SP3 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.19 SP3 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.19 SP3 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 16.2.2009 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Archiwalność danych słownikowych... 3 Zmiany w rozliczeniach... 4 1. Umożliwienie dokonywanie kompensat

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.7.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.7.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.7.1 Data produkcji wersji: 29 czerwca 2015 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 ZMIANY WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH I SYSTEMOWYCH... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.45 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.45 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.45 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 25.10.2016 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej Wersja 22.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2011 Użytkownicy programu KP2011 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Średnia do urlopu liczona wg daty wypłaty w module CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus CDN OPT!MA Copyright 2008 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Średnia do urlopu liczona wg daty wypłaty w module CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus CDN OPT!MA Copyright 2008 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 15.0. Średnia do urlopu liczona wg daty wypłaty w module CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus Copyright 2008 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 UWAGI OGÓLNE... 3

Bardziej szczegółowo