Asynchroniczne interfejsy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Asynchroniczne interfejsy"

Transkrypt

1 Asynchroniczne interfejsy MVC (Model View Controller) WWW mgr inż. Rafał Grycuk mgr inż. Patryk Najgebauer Strona służbowa: Kontakt: Konsultacje: Środa, 12-14

2 1. Wprowadzenie do aplikacji WWW, 2. Wzorzec projektowy MVC, 3. Framework ASP.NET MVC, 4. Struktura projektu, 5. Routing, 6. Global.asax, 7. Model, 8. Controller, 9. View, 10. Przykład MVC 4, 11. MVC 5 Agenda Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 2

3 Wzorzec projektowy MVC Model Odpowiada za dostęp do danych (Repository) Dostarcza obiektów odwzorowujących dane (Model) Controller View Tworzy logikę rozwiązania Obsługuje żądania użytkowników Wykonuje akcje na modelu danych Dostarcza odpowiedni Interfejs użytkownikom Określa wygląd i funkcjonowanie interfejsu użytkownika Określa sposób prezentacji danych Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 3

4 ASP.NET MVC MVC jest frameworkiem używanym do tworzenia aplikacji webowych bazujący na frameworku ASP.NET firmy Microsoft. Został wydany w marcu 2010r. Zbudowany w architekturze MVC rozdziela aplikacje na logikę strony, model danych oraz interfejs użytkownika. Nazwa MVC jest skrótem od Model View Controller (M)Model-(V)Widok- (C)Kontroler) Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 4

5 MVC Model Widok Kontroler Widok Model Kontroler Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 5

6 MVC - zalety Przejrzystość rozwiązania Łatwiejszy podział prac między członków zespołu. Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 6

7 MVC Struktura katalogów Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 7

8 MVC Struktura katalogów /Controllers klasy obsługujące żądania klienta /Models klasy reprezentujące dane, oraz odpowiadające za dostęp do nich /Views szablony stron /Scripts skrypty JavaScript /Content pliki CSS, obrazki, stałe /App_Data pliki z danymi na których operuje aplikacja Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 8

9 MVC Routing Adres URL żądania jest mapowany na kontroler, jego metodę oraz parametry Domyślnie wzór mapowania został określony jako /{controller}/{action}/{id} np. Dla adresu /Uzytkownicy/Edytuj/21 domyślnie zostanie wywołana metoda Edytuj z kontrolera Uzytkownicy z parametrem id o wartości 21 Wzory mapowania określono w pliku Global.asax Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 9

10 MVC Global.asax Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 10

11 MVC Global.asax public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) { routes.ignoreroute("{resource}.axd/{*pathinfo}"); routes.maproute( // np. plik/plik.txt "files", // nazwa wzorca "plik/{plik}.{typ}", // wzór mapowania new { controller = "Home", action = "Index" } // parametry domyślene ); routes.maproute( // np. ksiazka-1-edytuj "Default-", "{controller}-{id}-{action}", new { controller = "Home", action = "Index", id = "" } ); routes.maproute( // np. uzytkownicy/index/1/3, uzytkownicy/index/ "DefaultPage", "{controller}/index/{id}/{page}", new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional, page = UrlParameter.Optional } ); } routes.maproute( "Default", "{controller}/{action}/{id}", new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional } ); Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 11

12 Model Znajdują się w katalogu /Model Nazwy klasy odwzorowujących dane określamy przez {nazwa danych}model np. CatalogModel. Nazwy klas operujących na źródłach danych określamy przez {nazwa danych}repository np. CatalogRepository Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 12

13 Model klasa odwzorowania Atrybuty pól - validacja: o o o o Range zakres wartości liczbowych. RegularExpression wyrażenie regularne. StringLength maksymalna dozwolona długość napisu Required oznacza parametr wymagany Zaleca się aby atrybuty były określane dla klas zaprzyjaźnionych Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 13

14 Model klasa odwzorowania [MetadataType(typeof(grupaValidate))] public partial class grupa { } [Bind(Exclude = "id")] public class grupavalidate { [Required(ErrorMessage = Proszę podać nazwę")] [StringLength(10, ErrorMessage = Nazwa do 10 znaków")] ErrorMessage = Tylko cyfry i duże litery")] public string nazwa { get; set; } } [Required(ErrorMessage = "Proszę podać wagę")] [Range(0,10, ErrorMessage = Waga z zakresu od 0 do 10")] public int waga { get; set; } Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 14

15 Controllers Nazwa klasy kontrolera oraz pliku musi zawierać dopisek Controller {nazwa}controller Klasa kontrolera musi dziedziczyć po klasie Controller Publiczne metody dostępne są przez parametr {action} z wzorca mapowania adresu URL. Kontroler zwraca obiekt ActionResult Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 15

16 Controller metody zwracające ActionResult Redirect - przekierowanie RedirectToAction przekierowanie do akcji kontrolera RedirectToRoute przekierowanie poprzez wzorzec mapowania View generowanie pełnego dokumentu z szablonu widoku PartialView generowanie dokumentu z szablonu fragmentu strony Content tekst File plik Json obiekt serializowany do formatu json JavaScript kod javascript do wykonania na przeglądarce Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 16

17 Controller Parametry żądania Dostępne jako parametry metody lub pole Request.Form GET /index/1?id=2&id=3 ( nadpisanie id przez routing ) public ActionResult Index(int id) id = 1 public ActionResult Index(int[] id) id = {1} /index?param=1&param=2 public ActionResult Index(int param) param = 1 public ActionResult Index(int[] param) param = {1, 2} 17 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer

18 Controller Parametry żądania /index?a=1&z=1&z=2 public class Klasa { public int a { get; set; } public int[] z { get; set; } } public ActionResult Index(Klasa k) k.a = 1 l.z = { 1, 2 } POST [HttpPost] public ActionResult Dodaj(CatalogModel catalog) { 18 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer

19 Controller przekazywanie danych do widoku Model dla widoków tzw. strong typed czyli utworzonych pod dany model np. PartialView((Osoba)osoba); Tablica asocjacyjna ViewData ViewData["imie"] = "Łukasz"; Obiekt ViewBag (MVC3) ViewBag.imie = "Łukasz"; Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 19

20 View Standardowo szablony znajdują się w katalogu: /Views/{controller} oraz /View/Shared dla szablonów współdzielonych Wyróżnić można typy: Master page plik.master szkielet strony View plik.aspx szablon określonej akcji PartialView plik.ascx fragment strony np. tabela Strong typed powiązanie szablonu z modelem Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 20

21 View - Znaczniki W szablonach kod umieszczany jest w treści html za pomocą znaczników <% kod %> - operacje nie zwracające bezpośrednio tekstu, <%: wartość %>, <%= wartość %> - wartości zamieniane w tekst, page parametry%> - parametry szablonu. Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 21

22 View Dane z kontrolera Pole Model <%: Model.name %> Pole ViewData [ nazwa parametru ] <%: ViewData["imie"] %> Pole ViewBag <%: ViewBag->imie %> Potrzeba rzutowania dla operacji. <%: (int)( 2+3 ) %> 22 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer

23 View Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage<IEnumerable<Test.Models.CatalogModel>>" %> <asp:content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="TitleContent" runat="server"> Index </asp:content> <asp:contentplaceholder ID="TitleContent" runat="server" /> <table> <% foreach (var os in Model){ %> <tr> <td><% :os.nazwisko%></td> </tr> <% } %> </table> Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 23

24 MVC - Przykład Posiadając utworzoną bazę danych wygenerujemy klasy pozwalające na odwoływanie się do bazy danych za pomocą LINQ W tym celu w katalogu /Models tworzymy element LINQ to SQL Classes Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 24

25 MVC - Przykład 25 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer

26 MVC - Przykład Przeciągamy z explorera bazy danych tabele które mają być mapowane i zmieniamy nazwę na OsobaModel 26 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer

27 MVC - Przykład Tworzymy klasę OsobaRepository Tworzymy metodę Dodaj() dodającą nowa osobę do bazy PobierzListe() zwracającą listę osób w bazie Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 27

28 MVC - Przykład Tworzymy klasę OsobaModel, i dodajemy argumenty 28 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer

29 MVC - Przykład Tworzymy kontroler OsobaController z akcjami index i dodaj 29 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer

30 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer MVC - Przykład Tworzymy szablon generujący efekt wywołania akcji Index. 30

31 MVC - Przykład Tworzymy szablon generujący efekt wywołania akcji Index. 31 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer

32 MVC - Przykład Tworzymy widok formularz dodawania osoby. 32 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer

33 MVC - Przykład 33 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer

34 MVC Przykład (Efekt) 34 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer

35 MVC Przykład (Efekt) Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 35

36 MVC 5 Nowości MVC w wersji 5 wprowadza szereg nowości, są to miedzy innymi: Scaffolding, ASP.NET Identity, One ASP.NET, Bootstrap, Attribute Routing, Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 36

37 MVC 5 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 37

38 MVC 5 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 38

39 MVC 5 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 39

40 MVC 5 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 40

41 MVC 5 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 41

42 MVC 5 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 42

43 MVC 5 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 43

44 MVC 5 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 44

45 MVC 5 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 45

46 MVC 5 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 46

47 MVC 5 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 47

48 MVC 5 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 48

49 MVC 5 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 49

50 MVC 5 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 50

51 MVC 5 Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 51

52 Dodatkowe materiały CentrumXP Kurs programowania w języku C# oraz kurs SQL Server ASP.NET MVC 2: Basics, Introduction by Scott Hanselman film instruktarzowy DotNetSlackers Zbiór artykułów o MVC2 Scott, Hanselaman; Jon, Galloway. Profesional ASP.NET MVC2. Canada: Wiley Publishing, Inc., ISBN: Rafał Grycuk, Patryk Najgebauer 52

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Podstawy wzorca MVC 2011-10-18 MODEL KON- TROLER WIDOK. Odpowiada za wyświetlenie danych użytkownikowi. Zawiera dane aplikacji oraz jej logikę.

Podstawy wzorca MVC 2011-10-18 MODEL KON- TROLER WIDOK. Odpowiada za wyświetlenie danych użytkownikowi. Zawiera dane aplikacji oraz jej logikę. Podstawy wzorca MVC MODEL KON- TROLER WIDOK Zawiera dane aplikacji oraz jej logikę. MODEL WIDOK Odpowiada za wyświetlenie danych użytkownikowi KON- TROLER KON- TROLER MODEL WIDOK Jedyna część aplikacji,

Bardziej szczegółowo

Poznaj ASP.NET MVC. Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11

Poznaj ASP.NET MVC. Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11 Poznaj ASP.NET MVC Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11 Agenda Czym jest ASP.NET MVC? Wzorzec MVC ASP.NET MVC vs inne frameworki Bazy danych w ASP.NET MVC Jak zacząć? 2 Czym jest ASP.NET

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 12 Model widok i kontroler Model View Controller. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu

Platforma.NET Wykład 12 Model widok i kontroler Model View Controller. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu Model widok i kontroler Model widok i kontroler Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 29 listopada 2011 V1.1 1/ 40 Model widok i kontroler Spis treści

Bardziej szczegółowo

Realizacja Aplikacji Internetowych 2012 laboratorium K. M. Ocetkiewicz

Realizacja Aplikacji Internetowych 2012 laboratorium K. M. Ocetkiewicz Realizacja Aplikacji Internetowych 2012 laboratorium K. M. Ocetkiewicz Instalacja MVC 4: - http://www.asp.net/mvc - Visual Studio 2012 (także Web Express) zawiera wbudowane MVC 4 - można doinstalować MVC

Bardziej szczegółowo

Realizacja Aplikacji Internetowych 2013 laboratorium cz. 2 K.M. Ocetkiewicz

Realizacja Aplikacji Internetowych 2013 laboratorium cz. 2 K.M. Ocetkiewicz Realizacja Aplikacji Internetowych 2013 laboratorium cz. 2 K.M. Ocetkiewicz Walidacja po stronie klienta: - w MVC 3 i 4 domyślnie jest włączona także walidacja po stronie klienta - wykorzystuje ona JavaScript

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET MACIEJ WĘGRZYNOWSKI Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Kierunek Informatyka, II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Przedmiot PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU.NET WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe ASP.NET mgr inż. Andrzej Sobecki

Systemy internetowe ASP.NET mgr inż. Andrzej Sobecki Systemy internetowe ASP.NET mgr inż. Andrzej Sobecki Plan wykładu Wprowadzenie do ASP.NET Omówienie środowiska pracy Przykładowy projekt Omówienie komponentów składowych projektu ASP.NET Utworzenie i omówienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 24. Księga gości w MVC. Porównanie ASP.NET Web Forms i ASP.NET MVC

Rozdział 24. Księga gości w MVC. Porównanie ASP.NET Web Forms i ASP.NET MVC Rozdział 24. Księga gości w MVC. Porównanie ASP.NET Web Forms i ASP.NET MVC Jacek Matulewski Materiały udostępnione studentom uczestnikom kursu.net na WFAiIS UMK w roku 2013/2014 Rozdział z książki ASP.NET

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved.

Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved. Tytuł oryginału: Pro ASP.NET MVC 3 Framework Tłumaczenie: Paweł Gonera ISBN: 978-83-246-4822-1 Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

Symulator gry na giełdzie "Stock Shark"

Symulator gry na giełdzie Stock Shark Marcin Fijałkowski, 163894 Wrocław, 22.05.2012 Piotr Kłys, 171168 Mateusz Krawczyk, 171031 grupa WT/13 Symulator gry na giełdzie "Stock Shark" Dokumentacja do projektu z Zastosowania Informatyki w Gospodarce

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 10 Technologia ASP.NET. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu.

Platforma.NET Wykład 10 Technologia ASP.NET. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 30 maja 2011 V1.0 1/ 43 Spis treści Wprowadzenie Plan wykładu Narzędzia ASP.NET Już za tydzień na wykładzie V1.0

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework)

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Autor: Rob Allen, www.akrabat.com Tłumaczenie: Radosław Benkel, @singlespl Wersja dokumentu 1.7.5 Copyright 2006,

Bardziej szczegółowo

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI 1 Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Piotr Nitecki Nr albumu 7502 Framework do deklaratywnego tworzenia GUI Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Szkielety tworzenia aplikacji

Szkielety tworzenia aplikacji Szkielety tworzenia aplikacji dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/14 Kwestie organizacyjne Kontakt: mail: andrzej.grosser@icis.pcz.pl

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Tworząc aplikacje internetowe przy użyciu Visual

Tworząc aplikacje internetowe przy użyciu Visual ASP.NET Starter Kit Maja Ciemienga Strony wzorcowe i motywy graficzne w ASP.NET 2.0 Tworząc aplikacje internetowe przy użyciu Visual Studio.NET 2003 po pewnym czasie pojawia się potrzeba dodania własnych

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra: Algorytmów i Modelowania Systemów Imię i nazwisko dyplomanta: Michał Piątek Nr albumu: 102145 Forma i poziom studiów: Dzienne,

Bardziej szczegółowo

Logika prezentacji II

Logika prezentacji II Logika prezentacji II Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Logika prezentacji 1 Plan wykładu Server Side Includes (SSI) Active Server Pages (ASP) ASP.NET PHP Logika prezentacji II (2) Celem wykładu jest

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

2. Platforma Microsoft.NET

2. Platforma Microsoft.NET 2. Platforma Microsoft.NET Spis treści: 2008 2.1 Microsoft.NET Framework: CLR, podzespoły, biblioteka klas 2.2 Dostęp do danych za pomocą ADO.NET Użycie języka XML w połączeniu z ASP.NET, LINQ 2.3 Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Platforma.NET laboratorium 5 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Połączenie z bazą serwera Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Rails. Receptury. Zbiór gotowych rozwi¹zañ dla twórców aplikacji internetowych. Instalacja i uruchomienie œrodowiska

Rails. Receptury. Zbiór gotowych rozwi¹zañ dla twórców aplikacji internetowych. Instalacja i uruchomienie œrodowiska Rails. Receptury Autor: Rob Orsini T³umaczenie: ukasz Piwko, Leszek Sagalara ISBN: 978-83-246-1049-5 Tytu³ orygina³u: Rails Cookbook Format: B5, stron: oko³o 300 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100

Bardziej szczegółowo

ASP.NET Wprowadzenie. provided by Przemysław Bykowski

ASP.NET Wprowadzenie. provided by Przemysław Bykowski ASP.NET Wprowadzenie provided by Przemysław Bykowski Strona internetowa vs aplikacja internetowa Aplikacja internetowa Nie ustępuje możliwościami od standardowej aplikacji desktopowej Przeglądarka pośredniczy

Bardziej szczegółowo