Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ II"

Transkrypt

1 Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL PODRĘCZNIK PODSTAWOWY CZĘŚĆ II Radom, kwiecień 2007

2 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright Humansoft Sp. z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Microsoft, Windows, Visual FoxPro, SQL Server 2000, Microsoft Server Database Engine (MSDE) są zastrzeŝonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Opracowanie: Aktualizacja: Katarzyna Nadolska Tomasz Fidos Edyta Szczepanowska ElŜbieta Maruszak Radom IV, 2007 Humansoft Sp. z o. o Radom, ul. Wernera 29/31 tel/fax (048) ,

3 SPIS TREŚCI 1. ANALIZY ANALIZY STATYSTYCZNE ANALIZY PORÓWNAWCZE ANALIZA CHODLIWOŚCI ANALIZA FAKTUR ZALICZKOWYCH OBROTY Z DOSTAWCAMI OBROTY Z ODBIORCAMI OBROTY AKWIZYTORÓW DOKUMENTY ZAPŁAT AKWIZYTORÓW DOKUMENTY ZAPŁAT CENTRÓW KOSZTOWYCH MAJĄTEK OBROTOWY FIRMY UZGODNIENIE SALD Z KH UZGODNIENIE ROZRACHUNKÓW Z KH ANALIZA ILOŚCIOWA DOKUMENTÓW POZYCJE DOKUMENTÓW KARTOTEKI ARTYKUŁY PRODUCENCI NARZUTY/ MARśE JEDNOSTKI MIARY TABELE KURSÓW WALUT KONTRAHENCI TRASY RABATY PAŃSTWA WOJEWÓDZTWA PRACOWNICY WŁAŚCICIELE URZĘDY INNE PODMIOTY FORMY PŁATNOŚCI CENTRA KOSZTOWE KONFIGURACJA DEFINICJE DOKUMENTÓW KASY RACHUNKI BANKOWE MAGAZYNY ODDZIAŁY OPERATORZY

4 3.7. PROFILE UśYTKOWNIKÓW STACJE ROBOCZE DEFINICJE KAS FISKALNYCH WŁAŚCICIELE USTAWIENIA GLOBALNE DANE PODATKOWE FIRMY ZESTAW KLAWISZY OBSŁUGI TABEL DODATKOWE POZIOMY CEN FUNKCJE ADMINISTRACYJNE ZAMYKANIE DOKUMENTÓW PRZENOSZENIE DOKUMENTÓW DO KH WŁĄCZ/WYŁĄCZ KH OTWARCIE I POCZĄTEK ROKU W KH WŁĄCZ OBSŁUGĘ WIELU WALUT DOKUMENTY NIE PRZENIESIONE NA ROZRACHUNKI PRZENUMEROWANIE RAPORTÓW KASOWYCH ŁĄCZENIE KONTRAHENTÓW I PRACOWNIKÓW ŚLEDZENIE ZMIAN KOMUNIKATOR MODUŁ ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI

5 1. Analizy Opcja ta zawiera szereg analiz, głównie tych dotyczących sprzedaŝy i zakupów. NaleŜy równieŝ pamiętać o raportach rozrzuconych po całym systemie, zarówno tych dostępnych w opcji Operacje dla poszczególnych tabel, jak i uzyskanych przy pomocy powszechnego mechanizmu filtrów Analizy statystyczne Analizy statystyczne pozwalają śledzić pewne wielkości zmieniające się w czasie. Do tych wielkości naleŝą: - sprzedaŝ - zakup towarów Po wybraniu opcji Analizy statystyczne pojawia się poniŝsze okno. Rodzaj analizy Wybór rodzaju analizy: - analiza sprzedaŝy - analiza zakupu towarów 5

6 Okres Wskazanie okresu za jaki mają być analizowane dokumenty. Odstęp czasowy Podanie odstępu czasowego w jakim prezentowane będą dane wynikowe analizy. Parametr ten grupuje wynik analizy w podokresy. Odstępem czasowym moŝe być: - dzień - tydzień - miesiąc - kwartał. Jakie odstępy czasowe będą dostępne zaleŝy od okresu analizy. JeŜeli okresem jest miesiąc to odstępy czasowe mogą być tylko: dzień, tydzień. Przyciskiem Wykonaj uruchamiamy obliczenie analizy. Wyniki analiz moŝna przenieść do arkusza kalkulacyjnego Excel przyciski Eksport do Excela, gdzie moŝna je przedstawić w postaci graficznych wykresów. Wyniki analiz moŝna wydrukować korzystając z przycisku Drukuj. W analizach statystycznych przydatna jest teŝ funkcja Podsumowania tabeli. Pozwala ona np. posumować sprzedaŝ w całym wskazanym okresie, gdzie w tabeli informacje te rozbite są na poszczególne odstępy czasowe Analiza sprzedaŝy W opcji tej analizujemy sprzedaŝ w wybranym okresie. Do analizy brane są: - dokumenty sprzedaŝy (F) - korekty sprzedaŝy (KF). Po wybraniu przycisku Wykonaj dla analizy sprzedaŝy pojawia się lista dodatkowych parametrów pozwalająca ją uszczegółowić. 6

7 Analizę sprzedaŝy moŝna ograniczyć do: - jednego oddziału - jednego magazynu - artykułu o wybranym symbolu lub grupie artykułów o symbolu zaczynającym się od podanych znaków - wyrobów jednego producenta - artykułów z wybranej kategorii czy grupy asortymentowej - artykułów naleŝących do wybranej grupy zamiennikowej - towarów od wskazanego dostawcy - jednego odbiorcy, a w szczególności jednego z jego oddziałów - jednego akwizytora (przedstawiciela handlowego). W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi: 7

8 Okres Okres analizy w podziale na wybrane odstępy czasowe SprzedaŜ netto Wartość sprzedaŝy netto w poszczególnych odstępach czasu. SprzedaŜ brutto Wartość sprzedaŝy brutto w poszczególnych odstępach czasu. MarŜa Wartość uzyskanej marŝy w odpowiednich odstępach czasu. MarŜę program wylicza odejmując od wartości sprzedaŝy netto wartość rozchodu w cenach zakupu. JeŜeli wśród dokumentów sprzedaŝy są dokumenty bez wydania towaru i nie są one połączone w odpowiednimi dokumentami WZ ( Patrz rozdział SprzedaŜ -> Rozliczenie wydań) to wartość marŝy będzie zawyŝona Analiza zakupu towarów W opcji tej analizujemy zakup towarów w wybranym okresie. Do analizy brane są: - dokumenty zakupu towarów (FZ) - korekty zakupu towarów (KZ). Po wybraniu przycisku Wykonaj dla analizy zakupu pojawia się lista dodatkowych parametrów pozwalająca ją uszczegółowić. Analizę zakupu moŝna ograniczyć do: - jednego oddziału - jednego magazynu 8

9 - towarów od wskazanego dostawcy. W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi: Okres Okres analizy w podziale na wybrane odstępy czasowe Wartość zakupu netto Wartość netto zakupu towarów w poszczególnych odstępach czasu Analizy porównawcze Analizy porównawcze pozwalają porównać pewne wielkości w róŝnych okresach. Do tych wielkości naleŝą: - obroty z dostawcami - obroty z odbiorcami - obroty akwizytorów. Po wybraniu opcji Analizy porównawcze pojawia się poniŝsze okno. 9

10 Rodzaj analizy Wybór rodzaju analizy: - obroty z dostawcami - obroty z odbiorcami - obroty akwizytorów. Okres analizy Wskazanie okresu za jaki ma być wykonana analiza.. Okres porównawczy Wskazania okresu, z którym chcemy porównać otrzymane wyniki. Przyciskiem Wykonaj uruchamiamy obliczenie analizy. Wyniki analiz moŝna przenieść do arkusza kalkulacyjnego Excel przyciski Eksport do Excela, gdzie moŝna je przedstawić w postaci graficznych wykresów. Wyniki analiz moŝna wydrukować korzystając z przycisku Drukuj. W analizach porównawczych przydatna jest teŝ funkcja Podsumowania tabeli. Pozwala ona np. posumować obroty wszystkich odbiorców, gdzie w tabeli informacje te rozbite są na poszczególnych kontrahentów Obroty z dostawcami W opcji tej porównujemy obroty z dostawcami w dwóch wybranych okresach. W analizie biorą udział wyłącznie kontrahenci o typie: 10

11 - dostawca - dostawca i odbiorca Patrz Kartoteki -> Kontrahenci. Analizie polegają wszystkie: - dokumenty zakupu (FZ) - korekty zakupu (KZ) zarejestrowane na tych kontrahentów. Po wybraniu przycisku Wykonaj dla obrotów z dostawcami pojawia się lista dodatkowych parametrów pozwalająca ją uszczegółowić. Analizę obrotów z dostawcami moŝna ograniczyć do: - jednego województwa - jednej miejscowości - wybranej grupy kontrahentów - jednego magazynu. W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi: Symbol i skrót nazwy dostawcy Dane dostawcy, z którym nastąpiły obroty przynajmniej w jednym z wybranych okresów. Obrót netto Obrót netto z dostawcą w okresie analizowanym. Obrót w okresie porównawczym Obrót netto z dostawcą w okresie porównawczym. Wzrost Procentowy wzrost (wartość dodatnia) lub spadek (wartość ujemna) wielkości obrotu. JeŜeli w okresie porównawczym obroty były zerowe pole Wzrost jest puste. Miejscowość i Nazwa dostawcy Dodatkowe informacje o dostawcy Obroty z odbiorcami W opcji tej porównujemy obroty z odbiorcami w dwóch wybranych okresach. Analiza wykonywane jest dla kontrahentów o typie - odbiorca - dostawca i odbiorca. Patrz Kartoteki -> Kontrahenci. Do analizy brane są wszystkie: - dokumenty sprzedaŝy (F) 11

12 - korekty sprzedaŝy (KF) wystawione na tych kontrahentów. Po wybraniu przycisku Wykonaj dla obrotów z odbiorcami pojawia się lista dodatkowych parametrów pozwalająca ją uszczegółowić. Analizę obrotów z dostawcami moŝna ograniczyć do: - jednego województwa - jednej miejscowości - wybranej grupy kontrahentów - jednego magazynu. W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi: Symbol i skrót nazwy odbiorcy Dane odbiorcy, z którym nastąpiły obroty przynajmniej w jednym z wybranych okresów. Obrót netto Obrót netto z odbiorcą w okresie analizowanym. Obrót w okresie porównawczym Obrót netto z odbiorcą w okresie porównawczym. Wzrost Procentowy wzrost (wartość dodatnia) lub spadek (wartość ujemna) wielkości obrotu. JeŜeli w okresie porównawczym obroty były zerowe pole Wzrost jest puste. Miejscowość i Nazwa odbiorcy Dodatkowe informacje o odbiorcy Obroty akwizytorów W opcji tej porównujemy obroty akwizytorów (pracowników), zdefiniowanych w programie w opcji Kartoteki -> Pracownicy, w dwóch wybranych okresach. Do analizy brane są wszystkie: - dokumenty sprzedaŝy (F) - korekty sprzedaŝy (KF) na których przypisano akwizytorów. Patrz Kartoteki -> Pracownicy (akwizytorzy) Patrz Podręcznik Podstawowy Część I rozdział SprzedaŜ -> Dokumenty sprzedaŝy Po wybraniu przycisku Wykonaj dla obrotów akwizytorów pojawia się lista dodatkowych parametrów pozwalająca ją uszczegółowić. 12

13 Analizę obrotów akwizytorów moŝna ograniczyć do: - artykułu o wybranym symbolu lub grupie artykułów o symbolu zaczynającym się od podanych znaków - wyrobów jednego producenta - artykułów z wybranej kategorii czy grupy asortymentowej - artykułów naleŝących do wybranej grupy zamiennikowej - towarów od wskazanego dostawcy. W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi: Symbol i skrót nazwy akwizytora Dane akwizytora, który wykazał obroty przynajmniej w jednym z wybranych okresów. SprzedaŜ netto Wartość sprzedaŝy netto dokonanej przez akwizytora w okresie analizowanym. SprzedaŜ w okresie porównawczym Wartość sprzedaŝy netto akwizytora w okresie porównawczym. Wzrost Procentowy wzrost (wartość dodatnia) lub spadek (wartość ujemna) wielkości sprzedaŝy. JeŜeli w okresie porównawczym sprzedaŝ była zerowa pole Wzrost jest puste Analiza chodliwości Opcja ta analizuje chodliwości sprzedawanego towaru prezentując m.in. sprzedaną ilość czy uzyskaną na sprzedaŝy marŝę. Analizie podlegają towary z następujących dokumentów: - dokumenty sprzedaŝy (F) - korekty sprzedaŝy (KF). MarŜę program wylicza odejmując od wartości sprzedaŝy netto wartość rozchodu w cenach zakupu. JeŜeli wśród dokumentów sprzedaŝy są dokumenty bez wydania towaru i nie są one połączone w odpowiednimi dokumentami WZ Patrz Podręcznik Podstawowy Część I - rozdział SprzedaŜ -> Rozliczenie wydań to wartość marŝy będzie zawyŝona Parametry analizy Po wybraniu opcji Analiza chodliwości pojawia się okno z parametrami. 13

14 Okres...wybór okresu za jaki ma być analizowana sprzedaŝ Artykuł o symbolu...wybór do analizy towaru tylko o wskazanym symbolu lub tylko grupy towarów o symbolu zaczynającym się od podanych znaków Dostawca...wybór towarów od wskazanego dostawcy Uwaga. Nie chodzi tu o towary pochodzące wyłącznie z dostaw jednego dostawcy, lecz o towar, którego dostawcą jest dany kontrahent. Np. jeŝeli towar jest kupowany u dwóch dostawców, analiza jego chodliwości dla kaŝdego z nich wykaŝe taką samą kwotę. Odbiorca...wybór towarów sprzedanych wskazanemu odbiorcy Oddział odbiorcy...sprzedaŝ do jednego z oddziałów odbiorcy Oddział...wybór towarów sprzedanych w oddziale UŜytkownika Magazyn...wybór towarów z jednego magazynu Województwo...sprzedaŜ we wskazanym województwie Miejscowość...sprzedaŜ we wskazanej miejscowości MarŜa...wybór do analizy artykułów o marŝy: równej zero, niezerowej, marŝy powyŝej lub marŝy powyŝej. W ostatnich trzech przypadkach naleŝy podać kwotę marŝy. Producent...wybór towarów od wskazanego producenta. 14

15 Grupa artykułów...wybór do analizy towaru tylko ze wskazanej grupy artykułów Grupa kontrahentów.. wybór towarów sprzedanych wskazanej grupie kontrahentów Grupuj według... wskazanie według jakiego parametru mają być pogrupowane wyniki analizy: - Nie grupuj pozycjami analizy będą poszczególne towary - Producenta pozycjami analizy będą producenci i zsumowane dane o sprzedaŝy towarów tych producentów - Kategorii asortymentowej przeanalizowane towary zostaną pogrupowane wg tego parametru i przedstawione zostaną sumaryczne wartości dla poszczególnych kategorii - Grupy asortymentowej przeanalizowane towary zostaną pogrupowane wg tego parametru i przedstawione zostaną sumaryczne wartości dla poszczególnych grup - Grupy zamiennikowej przeanalizowane towary zostaną pogrupowane wg tego parametru i przedstawione zostaną sumaryczne wartości dla poszczególnych grup Centrum kosztowe... wybór centrum kosztowego Po wybraniu przycisku Wykonaj generowany jest wynik analizy wg podanych parametrów Wynik analizy Analiza chodliwości bez grupowania JeŜeli nie ustawiono grupowania danych to tabela wynikowa wygląda jak poniŝej. 15

16 KaŜdy wiersz analizy zawiera standardowo poniŝsze informacje. Symbol i nazwa artykułu Dane przeanalizowanego towaru. MarŜa Wyliczona marŝa uzyskana ze sprzedaŝy towaru. MarŜę program wylicza odejmując od wartości sprzedaŝy netto wartość rozchodu w cenach zakupu. JeŜeli wśród dokumentów sprzedaŝy są dokumenty bez wydania towaru i nie są one połączone w odpowiednimi dokumentami WZ Patrz Podręcznik Podstawowy Część I - rozdział SprzedaŜ -> Rozliczenie wydań to wartość marŝy będzie zawyŝona. Ilość Ilość sprzedanego towaru. Procentowy udział w marŝy Udział marŝy uzyskanej ze sprzedaŝy danego artykułu, w całej marŝy uzyskanej ze sprzedaŝy wszystkich artykułów, które wystąpiły w analizie. MarŜa procentowo Średnia procentowa marŝa sprzedanego towaru. Dodatkowo do analizy moŝna dodać kolumny z następującymi wartościami: Patrz Podręcznik Opis systemu - rozdział Tabele -> Zmiana wyglądu tabeli Wartość netto wartość sprzedaŝy netto dla danego towaru. Wartość brutto wartość sprzedaŝy brutto dla danego towaru. Wartość w cenie zakupu wartość sprzedaŝy w cenie zakupu dla danego towaru. 16

17 Wyniki analiz moŝna przenieść do arkusza kalkulacyjnego Excel opcja Narzędzia -> Eksport danych, gdzie moŝna je przedstawić w postaci graficznych wykresów. Wyniki analiz moŝna wydrukować korzystając z opcji Drukuj. W analizach chodliwość przydatna moŝe być funkcja Podsumowania tabeli. Pozwala ona np. posumować ilość czy sprzedaŝ netto w całej tabeli. Analiza chodliwości z grupowaniem JeŜeli ustawiono grupowanie danych np. wg kategorii asortymentowej to tabela wynikowa wygląda jak poniŝej. Wynik analizy nie prezentuje kolumny Ilość, ale moŝna ją we własnym zakresie dodać do tabeli. Ma to sens tylko w przypadku gdy sprzedajemy towaru w jednej jednostce miary np. tylko w sztukach Operacje dla analizy chodliwości Wybierając opcję Operacje dla Analizy chodliwości moŝna: - zobaczyć Podsumowanie zawierające pola Suma marŝ w wybranym okresie i magazynie Pole tylko do odczytu - zawiera sumę marŝ prezentowanych w tabeli. 17

18 Suma marŝy w tabeli Pole tylko do odczytu - zawiera sumę marŝy uzyskanej ze sprzedaŝy artykułów w wybranym przez UŜytkownika okresie. W stosunku do zawartości tego pola obliczana jest zawartość kolumny "Proc.udział w marŝy" tabeli. - przenieść ilości prezentowane w analizie na pole Zapas minimalny poszczególnych artykułów. - przypisać wynik analizy do wskazanej grupy artykułów przy uŝyciu funkcji Przydziel artykuły do grupy Patrz rozdział Kartoteki -> Artykuły 1.4. Analiza faktur zaliczkowych Analiza ta ma na celu kontrolę faktur zaliczkowych. Nie jesteśmy w stanie tego rodzaju analizy przeprowadzić z poziomu dokumentów sprzedaŝy, ani od strony rozrachunków. W związku z tym stworzyliśmy odrębna opcję, która pozwala w prosty i szybki sposób wyfiltrować niezbędne informacje na temat stanu faktur zaliczkowych Parametry analizy Po wybraniu opcji Analiza faktur zaliczkowych pojawia się okno z parametrami. 18

19 Okres... wybór okresu za jaki maja być analizowane faktury zaliczkowe Rejestr... wybór dokumentów z określonego rejestru. Kontrahent... wybór faktur zaliczkowych wskazanego kontrahenta Rozliczenie... wybór warunku według, którego chcemy dokonać analizy. Mamy moŝliwość wskazania jednego z poniŝszych warunków: - wszystkie faktury zaliczkowe - faktury zaliczkowe rozliczone/nierozliczone - faktury zaliczkowe z miesiąca.2006r. nie rozliczone w tym miesiącu - faktury zaliczkowe z poprzednich miesięcy rozliczone w miesiącu r. Po określeniu parametrów i wybraniu przycisku Wykonaj generowany jest wynik analizy wg podanych parametrów Wynik analizy W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi: 19

20 KaŜdy wiersz analizy zawiera poniŝsze informacje. Nr faktury zaliczkowej Kontrahent Skrót nazwy kontrahenta Nr zamówienia. Nr zamówienia, którego dotyczy faktura zaliczkowa Data zaliczki.. Data faktury zaliczkowej Wartość zaliczki Wartość faktury zaliczkowej Nr faktury rozliczającej... Faktura rozliczająca daną zaliczkę Data rozliczenia. Data faktury rozliczającej Wartość rozliczenia.. Kwota zaliczki jaka została juŝ rozliczona 1.5. Obroty z dostawcami W opcji tej analizowane są obroty z dostawcami. W analizie biorą udział wyłącznie kontrahenci o typie: - dostawca - dostawca i odbiorca. Patrz Kartoteki -> Kontrahenci. Do analizy brane są wszystkie: - dokumenty zakupu (FZ) - korekty zakupu (KZ) zarejestrowane na tych kontrahentów Parametry analizy Po wybraniu opcji Obroty z dostawcami pojawia się okno parametrów. Okres...wybór okresu za jaki mają być analizowane obroty Miejscowość...obroty dostawców ze wskazanej miejscowości Grupa kontrahentów...obroty dostawców naleŝących do wskazanej grupy kontrahentów Województwo...obroty dostawców ze wskazanego województwa Obrót powyŝej...moŝliwość podania wysokości obrotu powyŝej, którego mają być zaprezentowane obroty z dostawcami Po wybraniu przycisku Wykonaj generowany jest wynik obrotów wg podanych parametrów. 20

21 Wynik analizy W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi: KaŜdy wiersz analizy zawiera poniŝsze informacje. Symbol i skrót nazwy dostawcy... Dane dostawcy. Obrót netto... Wyliczony obrót netto z danym dostawcą. Obrót brutto... Wyliczony obrót brutto z danym dostawcą. Miejscowość i Nazwa dostawcy... Dodatkowe informacje o dostawcy. Dodatkowo do analizy moŝna dodać kolumny z następującymi informacjami: Patrz Podręcznik Opis systemu - rozdział Tabele -> Zmiana wyglądu tabeli Ulica...ulica dostawcy Kod...kod pocztowy dostawcy Przedstawiciel...imię i nazwisko osoby będącej przedstawicielem dostawcy (główna osoba do kontaktu) Patrz rozdział Kartoteki -> Kontrahenci Wyniki analiz moŝna przenieść do arkusza kalkulacyjnego Excel opcja Narzędzia -> Eksport danych, gdzie moŝna je przedstawić w postaci graficznych wykresów. Wyniki analiz moŝna wydrukować korzystając z opcji Drukuj. W analizach chodliwość przydatna moŝe być funkcja Podsumowania tabeli. Pozwala ona np. posumować obrót netto ze wszystkimi dostawcami. 21

22 Operacje dla obrotów z dostawcami Wybierając opcję Operacje dla Obrotów z dostawcami moŝna: - wydrukować Etykiety adresowe dla dostawców, których obroty prezentowane są w tabeli. Opcję tę moŝna wykorzystać np. w celu wysłania informacji o zmianie siedziby firmy. - przypisać wynik analizy do wskazanej grupy kontrahentów przy uŝyciu funkcji Przydziel kontrahentów do grup 1.6. Obroty z odbiorcami W opcji tej analizowane są obroty z odbiorcami. W analizie biorą udział wyłącznie kontrahenci o typie: - odbiorca - dostawca i odbiorca. Patrz Podręcznik Podstawowy Część II -> rozdział Kartoteki -> Kontrahenci. Do analizy brane są wszystkie: - dokumenty sprzedaŝy (F) - korekty sprzedaŝy (KF) wystawione dla tych kontrahentów Parametry analizy Po wybraniu opcji Obroty z odbiorcami pojawia się okno parametrów. Okres... wybór okresu za jaki mają być analizowane obroty Miejscowość... obroty odbiorców ze wskazanej miejscowości Województwo... obroty odbiorców ze wskazanego województwa Trasa... obroty odbiorców, którzy mają przypisaną wskazaną trasę Magazyn... obroty odbiorców ze wskazanego magazynu Grupa kontrahentów... obroty dostawców naleŝących do wskazanej grupy kontrahentów Obrót...moŜliwość podania wysokości obrotu powyŝej, którego mają być zaprezentowane obroty z dostawcami lub obrotu zerowego MarŜa...wybór do analizy artykułów o marŝy: równej zero, niezerowej, marŝy powyŝej lub marŝy powyŝej. W 22

23 ostatnich trzech przypadkach naleŝy podać kwotę marŝy. Centrum kosztowe...wybór centrum kosztowego Po wybraniu przycisku Wykonaj generowany jest wynik obrotów wg podanych parametrów Wynik analizy W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi: KaŜdy wiersz analizy zawiera poniŝsze informacje. Symbol i skrót nazwy odbiorcy... Dane odbiorcy. Obrót netto... Wyliczony obrót netto z danym odbiorcą. MarŜa... Wyliczona marŝa uzyskana na sprzedaŝy dla danego odbiorcy. MarŜę program wylicza odejmując od wartości sprzedaŝy netto wartość rozchodu w cenach zakupu. JeŜeli wśród dokumentów sprzedaŝy są dokumenty bez wydania towaru i nie są one połączone w odpowiednimi dokumentami WZ Patrz Podręcznik Podstawowy Część I - rozdział SprzedaŜ -> Rozliczenie wydań to wartość marŝy będzie zawyŝona. Obrót brutto... Wyliczony obrót brutto z danym odbiorcą. Miejscowość i Nazwa odbiorcy... Dodatkowe informacje o odbiorcy. 23

24 Dodatkowo do analizy moŝna dodać kolumny z następującymi informacjami: Patrz Podręcznik Opis systemu - rozdział Tabele -> Zmiana wyglądu tabeli Ulica... ulica odbiorcy Kod... kod pocztowy odbiorcy Przedstawiciel... imię i nazwisko osoby będącej przedstawicielem odbiorcy (główna osoba do kontaktu) Patrz Podręcznik Podstawowy Część II -> rozdział Kartoteki -> Kontrahenci Wyniki analiz moŝna przenieść do arkusza kalkulacyjnego Excel opcja Narzędzia -> Eksport danych, gdzie moŝna je przedstawić w postaci graficznych wykresów. Wyniki analiz moŝna wydrukować korzystając z opcji Drukuj. W analizach chodliwość przydatna moŝe być funkcja Podsumowania tabeli. Pozwala ona np. posumować obrót netto ze wszystkimi odbiorcami Operacje dla obrotów z odbiorcami Wybierając opcję Operacje dla Obrotów z odbiorcami moŝna: - wydrukować Etykiety adresowe dla odbiorców, których obroty prezentowane są w tabeli. Opcję tę moŝna wykorzystać np. w celu wysłania informacji o zmianie siedziby firmy, czy w przypadku wysyłki Ŝyczeń świątecznych. - przypisać wynik analizy do wskazanej grupy kontrahentów przy uŝyciu funkcji Przydziel kontrahentów do grupy. Przypisany jest cały wynik analizy, który moŝna zawęzić odpowiednio ustalając wstępne parametry analizowanych danych. Np. moŝna wyselekcjonować grupę klientów, których obrót przekracza PLN miesięcznie i przypisać ich do nowej grupy kontrahentów wg struktury drzewa Obroty akwizytorów Analiza prezentuje obroty poszczególnych akwizytorów (pracowników) we wskazanym okresie. Opcja ta pomaga naliczać akwizytorom (pracownikom) prowizję od wykonanego obrotu. Do analizy brane są wszystkie: - dokumenty sprzedaŝy (F) 24

25 - korekty sprzedaŝy (KF) na których przypisano akwizytorów. Patrz Kartoteki -> Pracownicy (akwizytorzy) Patrz Podręcznik Podstawowy Część I rozdział SprzedaŜ -> Dokumenty sprzedaŝy Parametry analizy Po wybraniu opcji Obroty z akwizytorami naleŝy określić parametry analizy. Okres Wybór okresu za jaki mają być analizowane obroty Artykuł Ograniczenie analizy do wybranych artykułów. Analizę moŝna ograniczyć do: - artykułu o podanym symbolu - artykułów z wybranej grupy, gdzie wyróŝnikiem grupy są pierwsze znaki symbolu artykułu - towarów od wskazanego dostawcy - wyrobów wskazanego producenta - artykułów naleŝących do wybranej kategorii asortymentowej - artykułów naleŝących do wybranej grupy asortymentowej - artykułów naleŝących do wybranej grupy zamiennikowej. Po wybraniu przycisku Wykonaj generowany jest wynik obrotów wg podanych parametrów Wynik analizy W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi: 25

26 KaŜdy wiersz analizy zawiera poniŝsze informacje. Przedstawiciel handlowy...symbol oraz nazwa akwizytora (pracownika). SprzedaŜ netto...wartość sprzedaŝy netto uzyskana przez akwizytora. SprzedaŜ brutto...wartość sprzedaŝy brutto uzyskana przez akwizytora. MarŜa...Wyliczona marŝa uzyskana na sprzedaŝy zrealizowanej przez danego akwizytora. MarŜę program wylicza odejmując od wartości sprzedaŝy netto wartość rozchodu w cenach zakupu. JeŜeli wśród dokumentów sprzedaŝy są dokumenty bez wydania towaru i nie są one połączone w odpowiednimi dokumentami WZ Patrz Podręcznik Podstawowy Część I - rozdział SprzedaŜ -> Rozliczenie wydań to wartość marŝy będzie zawyŝona. JeŜeli naliczamy akwizytorom prowizję od wykonanego obrotu i jest to np. stały procent tego obrotu moŝna w tabeli zdefiniować dodatkową kolumnę wyliczeniową, Patrz Podręcznik Opis systemu - rozdział Tabele -> Zmiana wyglądu tabeli która po wykonaniu analizy pokaŝe wartość prowizji. Np. jeŝeli prowizja wynosi 5% obrotu to w definicji kolumny naleŝy wpisać wyraŝenie: 26

27 ROUND(phsprzed.suma_net * 0.05,2) Tabela z dodatkową kolumną. / 5 % od wartości netto sprzedaŝy zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku / Wyniki analiz moŝna przenieść do arkusza kalkulacyjnego Excel przyciski Eksport do Excela, gdzie moŝna je przedstawić w postaci graficznych wykresów. Wyniki analiz moŝna wydrukować korzystając z przycisku Drukuj. W analizach przydatna jest teŝ funkcja Podsumowania tabeli ona np. posumować obrót netto dla wszystkich akwizytorów.. Pozwala 1.8. Dokumenty zapłat akwizytorów Analiza ta prezentuje dokumenty akwizytorów (pracowników) wraz z informacjami o stanie rozliczenia tych dokumentów. Opcja ta pomaga analizować jak realizowane są płatności oraz naliczać akwizytorom prowizje tylko od transakcji zapłaconych. Do analizy brane są wszystkie: - dokumenty sprzedaŝy (F) 27

28 - korekty sprzedaŝy (KF) danego akwizytora. Patrz Kartoteki -> Pracownicy (akwizytorzy) Patrz Podręcznik Podstawowy Część I rozdział SprzedaŜ -> Dokumenty sprzedaŝy Parametry analizy Po wybraniu opcji Dokumenty zapłat akwizytorów naleŝy określić parametry analizy. Okres...wybór okresu za jaki mają być analizowane dokumenty Akwizytor...wybór akwizytora (pracownika), którego dokumenty maja być analizowane Po wybraniu przycisku Wykonaj generowana jest tabela z dokumentami Wynik analizy W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi: 28

29 KaŜdy wiersz analizy zawiera poniŝsze informacje. Dokument i Data dokumentu Numer i data wystawienia analizowanego dokumentu akwizytora. JeŜeli dokument był płacony kilkoma dowodami wpłat to pojawia się w tabeli tyle razy ile miał zapłat. Termin i Forma płatności Termin i forma płatności dla danego dokumentu. Wartość dokumentu Wartość brutto (kwota do zapłaty) analizowanego dokumentu. Dokument i data zapłaty Numer oraz data dokumentu rozliczającego daną fakturę czy korektę. W przypadku rozliczenia dokumentu bezpośrednio w kasie w polu tym jest informacja Zapłata gotówkowa. Kwota zapłaty Wartość jaką rozliczono dany dokument. JeŜeli zapłacono całość dokumentu to suma kwot zapłaty musi być równa wartości dokumentu. Zwłoka Ilość dni o jaką został przekroczony termin płatności. W tabeli dostępna jest opcja Popraw, oznaczająca w tym miejscu podgląd: - dokumentu źródłowego - dokumentu zapłaty. JeŜeli naliczamy akwizytorom prowizję od zapłaconej części transakcji i jest to np. stały procent tej wartości moŝna w tabeli zdefiniować dodatkową kolumnę wyliczeniową Patrz rozdział Tabele -> Zmiana wyglądu tabeli która po wykonaniu analizy pokaŝe wartość prowizji. Np. jeŝeli prowizja wynosi 5% to w definicji kolumny naleŝy wpisać wyraŝenie: ROUND(zapl_ph.kwota_rozl*0.05,2) / 5% od wartości zapłaty zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku / 29

30 Tabela z dodatkową kolumną. Wyniki analiz moŝna przenieść do arkusza kalkulacyjnego Excel opcja Narzędzia -> Eksport danych, gdzie moŝna je przedstawić w postaci graficznych wykresów. Wyniki analiz moŝna wydrukować korzystając z opcji Drukuj. W analizach chodliwość przydatna moŝe być funkcja Podsumowania tabeli. Pozwala ona np. posumować wartości wszystkich dokumentów, kwoty ich rozliczenia i jeśli zdefiniowaliśmy kolumnę z prowizją sumę prowizji naleŝną akwizytorowi. 30

31 1.9. Dokumenty zapłat centrów kosztowych Analiza ta prezentuje dokumenty zapłat poszczególnych centrów kosztowych wraz z informacją o sposobie rozliczenia tych dokumentów. Opcja ta moŝe być wykorzystana przez firmy nie posiadające modułu Obsługa akwizycji, w której pracownicy otrzymują prowizję od zapłaconych transakcji. Wówczas pracownicy lub grupy pracowników (np. grupa pracowników z jednego działu) tworzą poszczególne centra kosztowe. Do analizy brane są wszystkie: - dokumenty sprzedaŝy (F) - korekty sprzedaŝy (KF) Patrz Kartoteki -> Centra kosztowe Patrz Podręcznik Podstawowy Część I rozdział SprzedaŜ -> Dokumenty sprzedaŝy Parametry analizy Po wybraniu opcji Dokumenty zapłat akwizytorów naleŝy określić parametry analizy. Okres...wybór okresu za jaki mają być analizowane dokumenty Kartoteka/Symbol w kart.... wybór kartoteki i symbolu centra kosztowego, którego dokumenty maja być analizowane Po wybraniu przycisku Wykonaj generowana jest tabela z dokumentami Wynik analizy W wyniku analizy otrzymujemy tabelę z następującymi danymi: 31

32 KaŜdy wiersz analizy zawiera poniŝsze informacje. Dokument i Data dokumentu Numer i data wystawienia analizowanego dokumentu centrum kosztowego. JeŜeli dokument był płacony kilkoma dowodami wpłat to pojawia się w tabeli tyle razy ile miał zapłat. Termin i Forma płatności Termin i forma płatności dla danego dokumentu. Wartość dokumentu Wartość brutto (kwota do zapłaty) analizowanego dokumentu. Dokument i data zapłaty Numer oraz data dokumentu rozliczającego daną fakturę czy korektę. W przypadku rozliczenia dokumentu bezpośrednio w kasie w polu tym jest informacja Zapłata gotówkowa. Kwota zapłaty Wartość jaką rozliczono dany dokument. JeŜeli zapłacono całość dokumentu to suma kwot zapłaty musi być równa wartości dokumentu. Zwłoka Ilość dni o jaką został przekroczony termin płatności. W tabeli dostępna jest opcja Popraw, oznaczająca w tym miejscu podgląd: - dokumentu źródłowego - dokumentu zapłaty. JeŜeli naliczamy centrum kosztowemu prowizję od zapłaconej części transakcji i jest to np. stały procent tej wartości moŝna w tabeli zdefiniować dodatkową kolumnę wyliczeniową Patrz rozdział Tabele -> Zmiana wyglądu tabeli 32

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.12. systemu humansoft Corax. Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.

Opis funkcjonalności wersji 3.12. systemu humansoft Corax. Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft. Opis funkcjonalności wersji 3.12 systemu humansoft Corax Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail: biuro@humansoft.pl 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA Niniejszy dokument przedstawia zasady przeprowadzania Inwentaryzacji w programie Integra. Przydatną funkcją jest moŝliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 13.0 Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA Copyright 2006 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego.

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Wersja 3.85.324 1.07.2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Różnice Corax ->MiniCorax

Różnice Corax ->MiniCorax Różnice Corax ->MiniCorax Poniżej przedstawiamy listę funkcjonalności, których MiniCorax nie będzie posiadał w stosunku do Coraxa 1. Podstawowe cechy MiniCoraxa a) Pakiet podstawowy zawiera tylko 1 stanowisko

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zgodnie z opublikowanym na stronach Ministerstwa Finansów projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, od początku 2011 roku zaczną obowiązywać

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

enova365 Korekty i zwroty

enova365 Korekty i zwroty enova365 Korekty i zwroty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzedaży Korekta sprzedaży fiskalizowanej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows wersja pliku 4.2.0 z dnia 04.10.2010 (obowiązuje od wersji 7.60.0 wydanie II) Asseco Business Solutions SA Oddział

Bardziej szczegółowo

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax Wersja 3.09.012 z dnia 23.06.2008 Wersja 3.09.010 z dnia 02.06.2008 Wersja 3.09.008 z dnia 15.05.2008 Wersja 3.09.006 z dnia 07.05.2008 Wersja 3.09.012

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1 Symfonia Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej (wersja 4.8, opis skrócony) www.programywagowe.pl biuro@programywagowe.pl +48 607 285 394 Opis programu Program do wagi samochodowej słuŝy do wyświetlania, opisu, archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab3 Strona 1 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1 Definiowanie arkusza BILANS... 3 1.2 Zdefiniowanie arkusza

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty

1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty 1. Przeglądanie dokumentów i inne raporty Wprowadzone dokumenty można każdym momencie przeglądać, poprawiać i zmieniać. Dokonuje się tego w następujący sposób: Dokumenty Przeglądanie Bufor Wszystkie lub

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft HermesSQL

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft HermesSQL Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft HermesSQL Wersja 3.09.012 z dnia 23.06.2008 Wersja 3.09.010 z dnia 02.06.2008 Wersja 3.09.008 z dnia 15.05.2008 Wersja 3.09.006 z dnia 07.05.2008 Wersja

Bardziej szczegółowo

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo