Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr sprawy PZP-04/02/PŚL BI/07 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. ul. Strzelców Bytomskich Bytom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust 1 oraz art Prawa Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz ). 3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz ), zwana w dalszej części SIWZ Prawem Zamówień Publicznych lub PZP. b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z r. Nr 87, poz. 605), c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z Nr 87, poz. 610). II. Dotyczy zamówienia pn.: Naprawa szkody górniczej poprzez rektyfikację pionowanie budynku mieszkalnego, roboty po rektyfikacji ul. Alberta 2 w Bytomiu - Miechowicach. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie Zamówień Publicznych i spełnia wymagania zamieszczone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Sporządzili: 1. Jolanta Szewczyk 2. Andrzej Kurek Zatwierdzam: 1

2 Zamawiający: Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o. o. ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: Naprawa szkody górniczej poprzez rektyfikację pionowanie budynku mieszkalnego, roboty po rektyfikacji ul. Alberta 2 w Bytomiu - Miechowicach. Dane Zamawiającego: NIP: REGON: KRS: Sąd Rejonowy Katowice Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy : ,00 zł Adres do korespondencji: Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. ul. Strzelców Bytomskich Bytom Faks do korespondencji: (32) lub (32) Adres strony internetowej: I. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): roboty budowlane, roboty budowlane w zakresie budynków, specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe. Przedmiot zamówienia obejmuje: Naprawę szkody górniczej poprzez wyprostowanie bryły budynku, a następnie wypoziomowanie posadzek w piwnicach, podłóg we wszystkich pomieszczeniach na parterze i na piętrze, a także w jednym pomieszczeniu na poddaszu, wyjęcie ram i ponowne osadzenie w pionie okien na parterze, wykonanie robót towarzyszących, malarskich i porządkowych - szczegółowo opisany w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego SIWZ. Do zadań Wykonawcy należy: 1. Wykonanie usługi zgodnie z uwarunkowaniami techniczno organizacyjnymi i zapisami ujętymi w projekcie umowy i SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i uzyskania wszystkich niezbędnych danych dotyczących: środków potrzebnych dla uzyskania dostępu i zagospodarowania placu budowy, informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszty oraz ryzyko wizytacji i uzyskania ww. informacji obciążają Wykonawcę. II. Uwarunkowania techniczno organizacyjne: Zgodnie z zapisami ujętymi w Dokumentacji Projektowej. 2

3 III. Termin wykonania zamówienia. 30 czerwiec 2007r. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 PZP, e) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w tym jedną robotę budowlaną o wartości min ,00 zł brutto, f) dysponują osobami w zakresie kierowania i prowadzenia robót posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz aktualne zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do Izby (min. jedna osoba) g) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzanej działalności gospodarczej na kwotę min ,00 zł. 2. Zamówienie w całości powinno być wykonane przez Wykonawcę, bez udziału podwykonawców. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego po zakończonych pracach w celu naniesienia aktualizacji wymaganych przepisami przez uprawnionego geodetę. 4. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy nie spełniają wymagań określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 5. O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców wykluczonych, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, jak również pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Rażąco niską cenę zawiera oferta, która zdecydowanie odbiega od pozostałych ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską ceną może zwrócić się do Wykonawcy, o udzielenie w określonym terminie stosownych wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę, e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy PZP lub błędy w obliczeniu ceny, 3

4 g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 9. Z tytułu odrzucenia wszystkich ofert, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. V. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodna ze wszystkimi postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert spowoduje ich odrzucenie. 4. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy określonymi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji Wykonawcy. 5. Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (każda zapisana strona kopii). 6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Oferty sporządzone w innym języku niż język polski oraz oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 7. Wszystkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 8. Wszystkie zapisane strony oferty wraz załącznikami winny być podpisane lub parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 9. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami winny być kolejno ponumerowane. Na stronie pierwszej (tytułowej) oferty należy podać liczbę stron zapisanych, jaką zawiera oferta. 10. Wszystkie strony oferty w kolejności wskazanej winny być ze sobą trwale połączone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. Oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w pkt. 1-7 powyżej będą odrzucone. VI. Opis oferty Strona nr 1 tytułowa 1. tytuł: 2. nazwę i siedzibę Wykonawcy, 3. datę sporządzenia oferty, 4. podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 5. liczbę stron zapisanych jaką zawiera oferta. Strona nr 2 powinna zawierać spis treści opis zawartości oferty z podaniem numerów stron zapisanych (od... do...) Strona nr 3 - powinna zawierać część ofertową druk OFERTA wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1. Pozostałe strony winny zawierać wszystkie oświadczenia, dokumenty, załączniki i informacje 4

5 wymagane przez Zamawiającego oraz dodatkowe informacje, uznane za istotne przez Wykonawcę. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty). Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej i opieczętowanej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o Bytom, ul. Strzelców Bytomskich (nazwa (firma) Wykonawcy) (adres Wykonawcy) OFERTA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Naprawa szkody górniczej poprzez rektyfikację pionowanie budynku mieszkalnego, roboty po rektyfikacji ul. Alberta 2 w Bytomiu Miechowicach. NIE OTWIERAĆ PRZED: r. do godz. 10:00 VII. Sposób składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 312, nie później niż do r. do godz. 9: Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, będą odsyłane bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie to musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, z dopiskiem ZMIANA. 4. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, po przez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z dopiskiem WYCOFANIE. 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Zamawiający zgodnie z art. 96 ust. 3 PZP będzie ujawniał w swojej siedzibie protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz z późn. zm.), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Prośby Wykonawców o przesłanie w/w dokumentów lub ich części listem, faksem lub drogą elektroniczną nie będą realizowane nie dotyczy to informacji z otwarcia ofert określonych art. 86 ust. 3 i 4 PZP doręczanych 5

6 Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek. Zgodnie z art. 11 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się, nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. VIII. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego stanowiące załączniki do ofert: 1. Druk OFERTA wypełniony ściśle według załączonego wzoru druku wraz z oświadczeniem Wykonawcy zawartym we wzorze druku (zał. nr 1). 2. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 PZP (zał. nr 2). 3. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) PZP (zał. nr 3). 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 PZP - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Wykaz osób w zakresie kierowania i prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich funkcji, kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia (zał. nr 4) oraz załączyć kserokopie uprawnień tych osób wraz z aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającym przynależność do Izby (min. jedna osoba) - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 10. Dowód wniesienia wadium - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 6

7 11. Wykaz robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości (brutto), nazwy i adresu inwestora, rodzaju i zakresu oraz miejsca i daty wykonania robót (zał. nr 5) (min. trzy roboty, w tym jedna robota o wartości min ,00 zł brutto - pkt IV ppkt. 1e SIWZ) oraz załączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 12. Polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (min ,00 zł- pkt. IV ppkt. 1g SIWZ) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 13. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osobę/osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. 14. Umowa spółki cywilnej, jeżeli przedsiębiorcy prowadzą działalność wspólnie w formie spółki cywilnej - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 15. W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 PZP (tzw. konsorcjum), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi obejmować wszystkie czynności podejmowane przez wykonawców w trakcie postępowania (włącznie z podpisaniem oferty). Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać: wskazanie (oznaczenie) pełnomocnika, oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy, upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu przetargowym albo upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu przetargowym i zawarcia w imieniu Wykonawców umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców, w tym ustanowionego pełnomocnika, a do pełnomocnictwa winny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wykonawcy. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 16. Oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna być podpisana przez wszystkich wykonawców (konsorcjantów) lub ustanowionego pełnomocnika. 17. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( uczestników konsorcjum ): a) każdy z uczestników konsorcjum składa oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP (zał. nr 2) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wymienione w pkt. VIII ppkt. 4 8 SIWZ, b) dopuszcza się możliwość złożenia wspólnego oświadczenia uczestników konsorcjum potwierdzającego, że spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 3 (zał. nr 3) c) dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt VIII ppkt. 9 i 11 składa przynajmniej jeden z uczestników konsorcjum, dokumenty wymienione w pkt. VIII ppkt.12 składa każdy uczestnik konsorcjum, z tym że warunek wymieniony w pkt. IV ppkt.1e) nie ulega sumowaniu. 7

8 19. W przypadku wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (tzw. umowa konsorcjum). Umowa konsorcjum winna zawierać co najmniej: dokładne określenie celu gospodarczego, dla którego została zawarta, dokładnie określone działania, które mają zostać podjęte dla zrealizowania celu gospodarczego oraz zadania konsorcjantów (wskazać które prace czy roboty budowlane będzie wykonywał każdy z konsorcjantów), oznaczenie czasu trwania konsorcjum (nie krócej niż do czasu zrealizowania celu gospodarczego tj. przedmiotu zamówienia), wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi (jeżeli zostały udzielone przez konsorcjum), stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi (jeżeli zostały udzielone przez konsorcjum), określony sposób prowadzenia spraw konsorcjum (upełnomocnienie przez członków konsorcjum jednego spośród siebie (lider) do reprezentowania wszystkich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym podpisania oferty albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), 20. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót ( zał. nr 7 ) i dokumentacji projektowej, załączonych do SIWZ. Oferta cenowa winna wynikać z kosztorysu ofertowego szczegółowego sporządzonego na bazie KNR lub kalkulacji własnej. Oferent winien złożyć dokumenty we wskazanej kolejności. IX. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródeł zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści na tej stronie. 2. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści także na tej stronie i staną się one integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ofert. 4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania przed ofertowego. X. Okres związania ofertą. 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. Ewentualne wniesienie protestu przerywa bieg tego terminu. 2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, 8

9 Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie terminu związania ofertą o okres nie dłuższy niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. XI. Wymagania dotyczące wadium. 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł. Słownie: pięć tysięcy złotych. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nr konta: BSRK Sp. z o.o. Zakład KWK Powstańców Śląskich Bytom I ING Bank Śląski o/bytom , z zaznaczeniem numeru sprawy: PZP 04/02/PŚL BI/07 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr. 109, poz z późn. zm.) Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wykonawca, który złoży ofertę nie zabezpieczoną akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Oryginał dokumentu/dokumentów potwierdzającego wniesienie wadium w jednej lub kilku formach wymienionych w pkt. 2 ppkt. b), c), d) powyżej należy zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 5. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, o których mowa w pkt. 2 ppkt. b), c), i d) powyżej muszą zachowywać ważność przez cały okres związania z ofertą określony w SIWZ. 6. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 PZP. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu, zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Wykonawcę. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zwrot wadium nastąpi, jeśli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności: a) upłynął termin związany z ofertą, b) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 9

10 XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 148 ust. 1 PZP. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia przed zawarciem umowy i przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zawarcia umowy potwierdzenia jego wniesienia. XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 207 II piętro pok. 312 w terminie do dnia r. do godz. 9: Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. XIV. Informacje o trybie otwarcia ofert. 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Termin komisyjnego otwarcia ofert ustala się na dzień r. godz. 10:00 w Bytomskiej Spółce Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207, pok Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi: a) nazwy (firmy), b) adresy (siedziby) Wykonawców, c) informacje dotyczące ceny ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności - zawartych w ofertach. 5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy te informacje. XV. Opis kryterium i sposobu oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny brutto (uwzględniającej podatek od towarów i usług) o wadze 100% - wyrażonej w PLN. Oznacza to, że Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy spełniającemu warunki ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zawarte w niniejszej specyfikacji, który zaoferuje najniższą cenę brutto. XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT) 2) Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 10

11 XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zapisane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. W szczególności Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia do Zamawiającego protestu, zgodnie z art. 180 PZP, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy PZP. 3. Protest wnosi się pisemnie w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 4. Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego UZP. 5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 7. Protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 PZP będzie odrzucony. 8. Protest powinien wykazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 9. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty. 10. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przez upływem ważności wadiów, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. 11. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją również na stronie internetowej na której jest udostępniony SIWZ, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 12. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest był rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, oraz do upływu terminów, o których umowa w art.180 ust. 3 PZP, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ. 13. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu wskazują swój interes prawny w przystąpieniu i określając żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest. 14. Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie. 15. Protest uważa się za ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie. 16. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 1) treści ogłoszenia, 2) postanowień SIWZ, 11

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro na zakup bonów towarowych dla pracowników zamawiającego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony roboty budowlane Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową Nr 1934B Piątnica - Drozdowo-Wizna" I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo