Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr sprawy PZP-04/02/PŚL BI/07 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. ul. Strzelców Bytomskich Bytom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust 1 oraz art Prawa Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz ). 3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz ), zwana w dalszej części SIWZ Prawem Zamówień Publicznych lub PZP. b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z r. Nr 87, poz. 605), c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z Nr 87, poz. 610). II. Dotyczy zamówienia pn.: Naprawa szkody górniczej poprzez rektyfikację pionowanie budynku mieszkalnego, roboty po rektyfikacji ul. Alberta 2 w Bytomiu - Miechowicach. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie Zamówień Publicznych i spełnia wymagania zamieszczone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Sporządzili: 1. Jolanta Szewczyk 2. Andrzej Kurek Zatwierdzam: 1

2 Zamawiający: Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o. o. ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na: Naprawa szkody górniczej poprzez rektyfikację pionowanie budynku mieszkalnego, roboty po rektyfikacji ul. Alberta 2 w Bytomiu - Miechowicach. Dane Zamawiającego: NIP: REGON: KRS: Sąd Rejonowy Katowice Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy : ,00 zł Adres do korespondencji: Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. ul. Strzelców Bytomskich Bytom Faks do korespondencji: (32) lub (32) Adres strony internetowej: I. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): roboty budowlane, roboty budowlane w zakresie budynków, specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe. Przedmiot zamówienia obejmuje: Naprawę szkody górniczej poprzez wyprostowanie bryły budynku, a następnie wypoziomowanie posadzek w piwnicach, podłóg we wszystkich pomieszczeniach na parterze i na piętrze, a także w jednym pomieszczeniu na poddaszu, wyjęcie ram i ponowne osadzenie w pionie okien na parterze, wykonanie robót towarzyszących, malarskich i porządkowych - szczegółowo opisany w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego SIWZ. Do zadań Wykonawcy należy: 1. Wykonanie usługi zgodnie z uwarunkowaniami techniczno organizacyjnymi i zapisami ujętymi w projekcie umowy i SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie i uzyskania wszystkich niezbędnych danych dotyczących: środków potrzebnych dla uzyskania dostępu i zagospodarowania placu budowy, informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszty oraz ryzyko wizytacji i uzyskania ww. informacji obciążają Wykonawcę. II. Uwarunkowania techniczno organizacyjne: Zgodnie z zapisami ujętymi w Dokumentacji Projektowej. 2

3 III. Termin wykonania zamówienia. 30 czerwiec 2007r. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 PZP, e) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, w tym jedną robotę budowlaną o wartości min ,00 zł brutto, f) dysponują osobami w zakresie kierowania i prowadzenia robót posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz aktualne zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do Izby (min. jedna osoba) g) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzanej działalności gospodarczej na kwotę min ,00 zł. 2. Zamówienie w całości powinno być wykonane przez Wykonawcę, bez udziału podwykonawców. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego po zakończonych pracach w celu naniesienia aktualizacji wymaganych przepisami przez uprawnionego geodetę. 4. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy nie spełniają wymagań określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 5. O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców wykluczonych, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, jak również pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Rażąco niską cenę zawiera oferta, która zdecydowanie odbiega od pozostałych ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską ceną może zwrócić się do Wykonawcy, o udzielenie w określonym terminie stosownych wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę, e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy PZP lub błędy w obliczeniu ceny, 3

4 g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 9. Z tytułu odrzucenia wszystkich ofert, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. V. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodna ze wszystkimi postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert spowoduje ich odrzucenie. 4. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy określonymi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji Wykonawcy. 5. Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (każda zapisana strona kopii). 6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Oferty sporządzone w innym języku niż język polski oraz oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 7. Wszystkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 8. Wszystkie zapisane strony oferty wraz załącznikami winny być podpisane lub parafowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 9. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami winny być kolejno ponumerowane. Na stronie pierwszej (tytułowej) oferty należy podać liczbę stron zapisanych, jaką zawiera oferta. 10. Wszystkie strony oferty w kolejności wskazanej winny być ze sobą trwale połączone w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. Oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w pkt. 1-7 powyżej będą odrzucone. VI. Opis oferty Strona nr 1 tytułowa 1. tytuł: 2. nazwę i siedzibę Wykonawcy, 3. datę sporządzenia oferty, 4. podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 5. liczbę stron zapisanych jaką zawiera oferta. Strona nr 2 powinna zawierać spis treści opis zawartości oferty z podaniem numerów stron zapisanych (od... do...) Strona nr 3 - powinna zawierać część ofertową druk OFERTA wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1. Pozostałe strony winny zawierać wszystkie oświadczenia, dokumenty, załączniki i informacje 4

5 wymagane przez Zamawiającego oraz dodatkowe informacje, uznane za istotne przez Wykonawcę. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty). Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej i opieczętowanej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o Bytom, ul. Strzelców Bytomskich (nazwa (firma) Wykonawcy) (adres Wykonawcy) OFERTA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Naprawa szkody górniczej poprzez rektyfikację pionowanie budynku mieszkalnego, roboty po rektyfikacji ul. Alberta 2 w Bytomiu Miechowicach. NIE OTWIERAĆ PRZED: r. do godz. 10:00 VII. Sposób składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 312, nie później niż do r. do godz. 9: Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, będą odsyłane bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie to musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, z dopiskiem ZMIANA. 4. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, po przez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z dopiskiem WYCOFANIE. 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Zamawiający zgodnie z art. 96 ust. 3 PZP będzie ujawniał w swojej siedzibie protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz z późn. zm.), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Prośby Wykonawców o przesłanie w/w dokumentów lub ich części listem, faksem lub drogą elektroniczną nie będą realizowane nie dotyczy to informacji z otwarcia ofert określonych art. 86 ust. 3 i 4 PZP doręczanych 5

6 Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek. Zgodnie z art. 11 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się, nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. VIII. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego stanowiące załączniki do ofert: 1. Druk OFERTA wypełniony ściśle według załączonego wzoru druku wraz z oświadczeniem Wykonawcy zawartym we wzorze druku (zał. nr 1). 2. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 PZP (zał. nr 2). 3. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) PZP (zał. nr 3). 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające, że profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 PZP - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Wykaz osób w zakresie kierowania i prowadzenia robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich funkcji, kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia (zał. nr 4) oraz załączyć kserokopie uprawnień tych osób wraz z aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającym przynależność do Izby (min. jedna osoba) - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 10. Dowód wniesienia wadium - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 6

7 11. Wykaz robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości (brutto), nazwy i adresu inwestora, rodzaju i zakresu oraz miejsca i daty wykonania robót (zał. nr 5) (min. trzy roboty, w tym jedna robota o wartości min ,00 zł brutto - pkt IV ppkt. 1e SIWZ) oraz załączyć dokumenty (referencje) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 12. Polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (min ,00 zł- pkt. IV ppkt. 1g SIWZ) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 13. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osobę/osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. 14. Umowa spółki cywilnej, jeżeli przedsiębiorcy prowadzą działalność wspólnie w formie spółki cywilnej - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 15. W przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 PZP (tzw. konsorcjum), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi obejmować wszystkie czynności podejmowane przez wykonawców w trakcie postępowania (włącznie z podpisaniem oferty). Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać: wskazanie (oznaczenie) pełnomocnika, oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy, upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu przetargowym albo upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu przetargowym i zawarcia w imieniu Wykonawców umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców, w tym ustanowionego pełnomocnika, a do pełnomocnictwa winny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wykonawcy. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 16. Oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna być podpisana przez wszystkich wykonawców (konsorcjantów) lub ustanowionego pełnomocnika. 17. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( uczestników konsorcjum ): a) każdy z uczestników konsorcjum składa oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP (zał. nr 2) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wymienione w pkt. VIII ppkt. 4 8 SIWZ, b) dopuszcza się możliwość złożenia wspólnego oświadczenia uczestników konsorcjum potwierdzającego, że spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 3 (zał. nr 3) c) dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt VIII ppkt. 9 i 11 składa przynajmniej jeden z uczestników konsorcjum, dokumenty wymienione w pkt. VIII ppkt.12 składa każdy uczestnik konsorcjum, z tym że warunek wymieniony w pkt. IV ppkt.1e) nie ulega sumowaniu. 7

8 19. W przypadku wybrania oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (tzw. umowa konsorcjum). Umowa konsorcjum winna zawierać co najmniej: dokładne określenie celu gospodarczego, dla którego została zawarta, dokładnie określone działania, które mają zostać podjęte dla zrealizowania celu gospodarczego oraz zadania konsorcjantów (wskazać które prace czy roboty budowlane będzie wykonywał każdy z konsorcjantów), oznaczenie czasu trwania konsorcjum (nie krócej niż do czasu zrealizowania celu gospodarczego tj. przedmiotu zamówienia), wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi (jeżeli zostały udzielone przez konsorcjum), stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi (jeżeli zostały udzielone przez konsorcjum), określony sposób prowadzenia spraw konsorcjum (upełnomocnienie przez członków konsorcjum jednego spośród siebie (lider) do reprezentowania wszystkich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym podpisania oferty albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), 20. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót ( zał. nr 7 ) i dokumentacji projektowej, załączonych do SIWZ. Oferta cenowa winna wynikać z kosztorysu ofertowego szczegółowego sporządzonego na bazie KNR lub kalkulacji własnej. Oferent winien złożyć dokumenty we wskazanej kolejności. IX. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródeł zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści na tej stronie. 2. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści także na tej stronie i staną się one integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ofert. 4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania przed ofertowego. X. Okres związania ofertą. 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. Ewentualne wniesienie protestu przerywa bieg tego terminu. 2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, 8

9 Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie terminu związania ofertą o okres nie dłuższy niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. XI. Wymagania dotyczące wadium. 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł. Słownie: pięć tysięcy złotych. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nr konta: BSRK Sp. z o.o. Zakład KWK Powstańców Śląskich Bytom I ING Bank Śląski o/bytom , z zaznaczeniem numeru sprawy: PZP 04/02/PŚL BI/07 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr. 109, poz z późn. zm.) Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wykonawca, który złoży ofertę nie zabezpieczoną akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Oryginał dokumentu/dokumentów potwierdzającego wniesienie wadium w jednej lub kilku formach wymienionych w pkt. 2 ppkt. b), c), d) powyżej należy zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 5. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, o których mowa w pkt. 2 ppkt. b), c), i d) powyżej muszą zachowywać ważność przez cały okres związania z ofertą określony w SIWZ. 6. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 PZP. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu, zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Wykonawcę. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zwrot wadium nastąpi, jeśli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności: a) upłynął termin związany z ofertą, b) zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 9

10 XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 148 ust. 1 PZP. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia przed zawarciem umowy i przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu zawarcia umowy potwierdzenia jego wniesienia. XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 207 II piętro pok. 312 w terminie do dnia r. do godz. 9: Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. XIV. Informacje o trybie otwarcia ofert. 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Termin komisyjnego otwarcia ofert ustala się na dzień r. godz. 10:00 w Bytomskiej Spółce Restrukturyzacji Kopalń Spółka z o.o. w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207, pok Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi: a) nazwy (firmy), b) adresy (siedziby) Wykonawców, c) informacje dotyczące ceny ofert, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności - zawartych w ofertach. 5. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy te informacje. XV. Opis kryterium i sposobu oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny brutto (uwzględniającej podatek od towarów i usług) o wadze 100% - wyrażonej w PLN. Oznacza to, że Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy spełniającemu warunki ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zawarte w niniejszej specyfikacji, który zaoferuje najniższą cenę brutto. XVI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT) 2) Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 10

11 XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zapisane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. W szczególności Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia do Zamawiającego protestu, zgodnie z art. 180 PZP, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy PZP. 3. Protest wnosi się pisemnie w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 4. Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego UZP. 5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 7. Protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 PZP będzie odrzucony. 8. Protest powinien wykazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 9. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty. 10. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przez upływem ważności wadiów, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. 11. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją również na stronie internetowej na której jest udostępniony SIWZ, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 12. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest był rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, oraz do upływu terminów, o których umowa w art.180 ust. 3 PZP, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ. 13. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu wskazują swój interes prawny w przystąpieniu i określając żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest. 14. Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie. 15. Protest uważa się za ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie. 16. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 1) treści ogłoszenia, 2) postanowień SIWZ, 11

12 3) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 17. Protest inny, niż wymieniony w pkt. 16 powyżej, Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. 18. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w pkt. 16 i 17 powyżej uznaje się za jego oddalenie. 19. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej: - niezwłocznie jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania, - lub po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione. 20. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców. XVIII. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wybrania, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1a powyżej również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 3. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 PZP. 4. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt. XII SIWZ oraz najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu potwierdzenie jego wniesienia. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 PZP, przed zawarciem umowy zobowiązani są przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowa konsorcjum), o której mowa w pkt. VIII ppkt 19 SIWZ. 6. Ogólne warunki umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. XIX. Unieważnienie przetargu. 1. Przetarg zostanie unieważniony, gdy: nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 PZP zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 12

13 postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. XX. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. (tzw. korespondencja) Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie, zgodnie z art. 27 ust. 1 PZP. Nr faksu Zamawiającego podany jest w SIWZ. Wykonawcy zobowiązani są do podania w ofercie numerów faksów do korespondencji jak również numerów telefonów, pod którymi można się z nimi skontaktować. 2. Zamawiający żąda każdorazowego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania faksem korespondencji od Zamawiającego, niezwłocznie po jej otrzymaniu, z podaniem daty jej otrzymania. 3. Zamawiający na żądanie Wykonawcy niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji z podaniem daty jej otrzymania. 4. W przypadku otrzymania korespondencji faksem na żądanie Zamawiającego Wykonawca potwierdza jej treść pisemnie. Inne informacje. 1. Wykonawca, który wygra przetarg zostanie powiadomiony pismem akceptującym, z określeniem terminu i miejsca zawarcia umowy. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. 4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. Oświadczenia należy składać wg wzorów załączników załączonych do niniejszej specyfikacji. Dopuszcza się złożenie oświadczeń i oferty opracowanych przez Wykonawcę pod warunkiem ujęcia w niej wszystkich danych zawartych we wzorze Zamawiającego. 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie, przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Spis załączników Zał. nr 1 - Druk OFERTA wraz z oświadczeniem Wykonawcy zawartym we wzorze druku Zał. nr 2 - Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 PZP. 13

14 Zał. nr 3) - Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) PZP. Zał. nr 4 - Wykaz osób w zakresie kierowania i prowadzenia robót budowlanych w specjalności, konstrukcyjno-budowlanej, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich funkcji, kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia. Zał. nr 5 Doświadczenie Wykonawcy - Wykaz robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości (brutto), nazwy i adresu inwestora, rodzaju i zakresu oraz miejsca i daty wykonania robót. Zał. nr 6 Projekt Umowy Zał. nr 7 Przedmiar robót. a) PROJEKT TECHNICZNY Dokumentacja formalno-prawna Dokumentacja konstrukcyjno-budowlana Część rysunkowa / inwentaryzacja, wariant I MPL. Wariant II JAGOR/ b) SPECYFIKACJA TECHNICZNA Uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcą są: w sprawach proceduralnych: Jolanta Szewczyk - tel. ( 32 ) , w sprawach merytorycznych: Urszula Sitko - tel. ( 32)

15 Załącznik nr 1 Pieczątka Wykonawcy OFERTA Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na: Naprawa szkody górniczej poprzez rektyfikację pionowanie budynku mieszkalnego, roboty po rektyfikacji ul. Alberta 2 w Bytomiu Miechowicach. Dane dotyczące Wykonawcy: 1) 1. Pełna nazwa Wykonawcy, formalny status prawny Adres Nr telefonu i faksu Imiona, nazwiska oraz podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy: składamy niniejszą ofertę: Cena oferty za wykonanie całości zadania objętego zamówieniem: Cena netto...zł (słownie...) VAT...zł (słownie...) Cena brutto...zł (słownie...) i oświadczam(y), że: 1. Zadanie stanowiące cały przedmiot zamówienia będziemy realizować w okresie do r. 2. Akceptujemy następujące warunki płatności: każda zapłata następować będzie przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Jako datę zapłaty ustala się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku. 3. Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy. 15

16 4. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i nie wnosimy do tych dokumentów zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki zawarte w tych dokumentach. 5. Zapoznaliśmy się z miejscem wykonywania przedmiotu zamówienia. 6. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami (bez podwykonawców). 7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 8. Wadium w kwocie 5.000,00 zł zostało wniesione w dniu... w formie... Zwrot wadium w formie gotówki należy dokonać na konto: Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy i w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 10. Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi....dn (pieczęć i podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) Uwaga. 1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), oświadczenie składa oddzielnie każdy z uczestników konsorcjum. 16

17 Załącznik nr 2 Pieczątka Wykonawcy OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 24 UST 1 i 2 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nazwa Wykonawcy 1) Adres Wykonawcy 1) Oświadczamy, że: Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz )....dn (pieczęć i podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) Uwaga. 1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), oświadczenie składa oddzielnie każdy z uczestników konsorcjum. 17

18 Załącznik nr 3 Pieczątka Wykonawcy OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22. UST. 1 PKT. 1, 2 i 3 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nazwa Wykonawcy 1) Adres Wykonawcy 1) Oświadczamy, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia....dn (pieczęć i podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) Uwaga. 1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oświadczenie mogą złożyć wspólnie wszyscy uczestnicy konsorcjum; należy wpisać nazwy i adresy wszystkich uczestników konsorcjum, tak aby jednoznacznie wynikało, iż oświadczenie dotyczy konsorcjum. Oświadczenie podpisują wszyscy uczestnicy konsorcjum lub ustanowiony pełnomocnik konsorcjum. 18

19 Załącznik nr 4 Pieczątka Wykonawcy WYKAZ OSÓB W ZAKRESIE KIEROWANIA I PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ Lp. Imię i nazwisko Funkcja w realizacji zamówienia Kwalifikacje, uprawnienia Doświadczenie, wykształcenie Załączamy szt. kserokopii uprawnień ww. osób oraz szt. kserokopii aktualnych zaświadczeń z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzających przynależność do Izby ww. osób ( min. jedna osoba )....dn (pieczęć i podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 19

20 Załącznik nr 5 a) Pieczęć Wykonawcy W DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Naprawa szkody górniczej poprzez rektyfikację pionowanie budynku mieszkalnego, roboty po rektyfikacji ul. Alberta 2 w Bytomiu Miechowicach. oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat 1) / lat 2) zrealizowaliśmy następujące roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia: Nazwa i adres inwestora Rodzaj, zakres i miejsce wykonania robót Wartość ( brutto) zł Data wykonania robót Na potwierdzenie powyższego załączamy... szt. referencji od poprzednich inwestorów, potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie. 1) dotyczy Wykonawców, których okres prowadzenia działalności wynosi pięć lub więcej lat 2) wpisać okres prowadzenia działalności, jeżeli jest krótszy od pięciu lat....dn (pieczęć i podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 20

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137 Nr sprawy ZP/PN/2312/05/2124/08 Elbląg, dn. 26-05-2008 r. Nr ogłoszenia w BZP:... data zamieszczenia:... Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO PAŃSTWOWA WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem Olsztyn, 08.04.2009 r. Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na podstawie art. 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA. I. Termin realizacji: od miesiąca od podpisania umowy do r 2 Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej GWARKÓW w Gliwicach. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Słupsk: Wykonanie zewnętrznego ogrodzenia posesji V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku Numer ogłoszenia: 243138-2009; data zamieszczenia: 17.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

wg. wzoru zał nr 2 wg wzoru zał. Nr 3 zał. nr. 4

wg. wzoru zał nr 2 wg wzoru zał. Nr 3 zał. nr. 4 6.2 W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

(pieczęć oferenta) FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY a FORMULARZ OFERTOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie aktualizacji projektu budowlanego adaptacji poddasza budynku głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu do pełnienia funkcji wystawienniczych i użytkowych.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W STRZELCACH WIELKICH STRZELCE WIELKIE 84 63-820 PIASKI tel./fax (0-65) 571-91-74

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W STRZELCACH WIELKICH STRZELCE WIELKIE 84 63-820 PIASKI tel./fax (0-65) 571-91-74 MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W STRZELCACH WIELKICH STRZELCE WIELKIE 84 63-820 PIASKI tel./fax (0-65) 571-91-74 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE ZAWARCIA

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa dachu kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 77176-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Sukcesywne dostawy wodomierzy przystosowanych do radiowego przesyłu danych w systemie Sensus Scout. Nr sprawy: 17/SK/IT/WW/2015 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiającym jest: Zakład Wodociągów i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. we Włoszczowie, ul Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa; NIP 656-00-00-286; REGON 290889164; Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Lędziny: ULICA PALMOWA W LĘDZINACH ORAZ OŚWIETLENIE ULICY PALMOWEJ. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Lędziny: ULICA PALMOWA W LĘDZINACH ORAZ OŚWIETLENIE ULICY PALMOWEJ. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Lędziny: ULICA PALMOWA W LĘDZINACH ORAZ OŚWIETLENIE ULICY PALMOWEJ Numer ogłoszenia: 86838-2008; data zamieszczenia: 25.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 znak sprawy: Odbiór, transport, i składowanie odpadów 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie odpadów o kodzie (20 03 01), zgodnie z przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pl. J.Piłsudskiego 13, 62-540 Kleczew SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych WYKONANIE KONTROLI 5 LETNICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM ZAMAWIAJĄCEGO Oleśnica dnia 20-01-2015 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Jelenia Góra 14.02.2012 r. Oznaczenie postępowania: ZP VIIG234/26/12 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna 9 tel. 756428430 fax. 756428434 (adres,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, Ostrów Mazowiecka, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, Ostrów Mazowiecka, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_ostrow_mazowiecka/zamowienia_publiczne Ostrów Mazowiecka:

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław NIP 897-17-47-119 REGON 020 860 626 www.wroclaw.mos.gov.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin realizacji zamówienia: do r.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14 000 euro I. Nazwa i adres zamawiającego Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 64-920 Piła, Al. Powstańców Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo