Protokół z VII Sesji Rady Gminy Liszki w dniu 11 września 2003r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z VII Sesji Rady Gminy Liszki w dniu 11 września 2003r."

Transkrypt

1 Protokół z VII Sesji Rady Gminy Liszki w dniu 11 września 2003r. P R O T O K Ó Ł z VII Sesji Rady Gminy L i s z k i w dniu 11 września 2003 r. W obradach VII sesji Rady Gminy uczestniczyli: Radni Gminy - wszyscy, Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Radny Powiatowy, sołtysi wsi, pracownicy Urzędu, Ks. Bronisław Sieńczak Radosna Nowina 2000, przedstawiciele Komisariatu Policji w Zabierzowie, Przedstawiciele firm wywożących odpady komunalne z gminy, oraz mieszkańcy gminy. Sesji przewodniczył p. Jan PYLA - Przewodniczący Rady Gminy. Protokółowała: Ludwika Cielarska. Sesja rozpoczęła się o godz. 9-tej, zakończyła o godz. 14-tej. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2003 r. 5. Gospodarka komunalna gminy. 6. Podjęcie uchwał. 7. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Ad. 1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący Rady p. Jan Pyla otwiera sesję słowami otwieram VII Sesję Rady Gminy Liszki wita radnych i zaproszonych gości, przedstawia porządek obrad. Przewodniczący pyta czy są uwagi lub wnioski do przedstawionego porządku obrad, nikt nie wnosi uwag porządek obrad został zaakceptowany. Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady, Radni zapoznawali się z nim w czasie posiedzeń Komisji. Przewodniczący Rady pyta czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Nikt nie wnosi uwag, protokół poddany pod głosowanie zostaje przyjęty jednogłośnie. Ad. 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Wójt Gminy składa informację z działalności w okresie międzysesyjnym za okres od 26 czerwca 2003 r do 11 września 2003 r. ( informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) Przewodniczący Rady otwiera dyskusję: Radny Piotr Sobesto pyta o zakup gaśnic : ile było zakupionych? oraz jaką kwotę wydano na oznakowanie dróg. Pyta również czy ktoś z Urzędu monituje sprawę oczyszczalni w Sciejowicach. Wójt - odpowiadając mówi że na pierwsze pytanie nie odpowie,ponieważ nie zna takich szczegółów, można się o tym dowiedzieć u pracownika merytorycznego. Natomiast jeśli chodzi o oczyszczalnię w Ściejowicach to decyzja została uchylona do ponownego rozpatrzenia i załatwia ją Starostwo Powiatowe, które powiadomiło że z uwagi na skomplikowaną sprawę nie zostanie zachowany ustawowy termin załatwienia. Radny Tadeusz Mastek - pyta co z przetargiem na rozdzielenie kotłowni w Czułowie. Wójt odpowiada że w br nie ma na to środków finansowych. Więcej pytań do Wójta nie ma. W tym punkcie porządku obrad sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Powiatu składa Radny Powiatowy p. Wojciech Kruk: Informuje że w tym czasie odbyła się jedna sesja powiatu poświęcona w głównej części - służbie zdrowia, oraz lokalizacji wydziałów komunikacji i budownictwa.

2 Mówi że od 1 stycznia 2004 r zmienią się struktury w pogotowiu ratunkowym i być może Gminny Ośrodek Zdrowia będzie musiał zapewnić całodobową opiekę medyczną. Natomiast jeśli chodzi o wydziały komunikacji i budownictwa to dla Gminy Liszki przewidziana jest Gmina Zabierzów lub Węgrzce. Radna Helena Trojan pyta czy od 1 stycznia 2004 r karetka pogotowia nie przyjedzie na wezwanie jak dotąd. Odp. przyjedzie, ponieważ ulegnie zmianie tylko obsługa ambulatoryjna.. Przewodniczący Rady - zwraca się do Radnego Powiatu aby przy opracowaniu budżetu Powiatu na rok 2004 zaplanować środki na remont drogi w Czułowie. Ad. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2003 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2003 r wszyscy Radni otrzymali, było również analizowane na posiedzeniach wszystkich komisji Rady. Przewodniczący Rady informuje że wszystkie komisje sprawozdanie z wykonania budżetu w I-szym półroczu przyjęły bez uwag, pyta czy w dniu dzisiejszym są zapytania lub uwagi do sprawozdania. Radny Piotr Sobesto - zabiera głos w sprawie remontu dachu na remizie OSP w Ściejowicach, mówi że przyznane w budżecie na rok 2003 środki w wysokości 3.000,0 zł są za małe i nie ma co rozpoczynać tego zadania w tym roku. Prosi aby przyznać dodatkowe środki by można ten remont wykonać przed zimą. Wójt - nie widzę możliwości dofinansowania w tym roku. Projekt uchwały dot. przyjęcia sprawozdania odczytuje Wójt, Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę; Za przyjęciem głosowało 15 radnych Uchwała nr VII/102/03 została podjęta jednogłośnie. Ad. 5. Gospodarka komunalna gminy. Przewodniczący Rady -wita przybyłego na dzisiejsze obrady Ks. Bronisława Sieńczaka z Radosnej Nowiny Mówi że z uwagi na to że jest wiele nieporozumień dot. funkcjonowania Radosnej Nowiny szczególnie w zakresie kanalizacji postanowił zaprosić na dzisiejszą Sesję Ks. Sieńczaka aby sobie wyjaśnić niektóre sprawy, prosi Radnych o zadawanie pytań i dyskusję: Radna Krystyna Miarka - mówi że będąc członkiem Zarządu w poprzedniej kadencji pamięta wspólne ustalenia na jednym z posiedzeń, a mianowicie Fundacja zobowiązała się wykonać dla wsi Piekary część kanalizacji i chodnik, pyta jak i kiedy zakończy się sprawa budowy kanalizacji i chodnika. Ks. Bronisław Sieńczak - mówi że z kanalizacją im nie wyszło, chcieli zaoszczędzić a stracili z powodu niewłaściwego wykonawcy. Jeśli chodzi o ścieki z Radosnej Nowiny to obecnie są wywożone beczkami,na co są pokwitowania. Nie są jeszcze podłączeni do kanalizacji i smród w Piekarach nie jest z obiektów Radosnej Nowiny tylko najprawdopodobniej od mieszkańców, którzy podłączają się na dziko. Ksiądz zapewnia iż chcą aby współpraca z gminą układała się pomyślnie. Wójt zabierając głos mówi, że z kanalizacją było trochę kłopotu ale w przyszłym tygodniu ten etap kanalizacji będzie ukończony a ścieki z Radosnej Nowiny i części Piekar będą przyjęte do oczyszczalni, która jest rozbudowana. Na dzień dzisiejszy niewiele pozostało do zrobienia. Fundacja wykonała roboty z której będzie korzystała wieś Piekary, gdyby nie Radosna Nowina to w Piekarach nie byłoby kanalizacji.. Wójt zapewnia że chce aby współpraca z Radosną Nowiną układała się dobrze,ponieważ Radosna Nowina jest reklamą gminy i z wielu ich urządzeń będziemy korzystać. Radna Helena Trojan mówi... trzeba zmienić mentalność mieszkańców wsi Piekary, która nie docenia tego co otrzymała za darmo np. Kościół, kilka miejsc pracy, szkołę itd. Radny Jan Baran - wyraża zdziwienie że na dzisiejszej sesji nie ma sołtysa z Piekar, który to ciągle narzekał w imieniu mieszkańców. Uważa że jeśli ludziom dzieje się krzywda to powinni również być na dzisiejszej sesji. Mówi również o niesprawnej kanalizacji burzowej i o zalewaniu mieszkańców wodami opadowymi. Przewodniczący Rady - wyjaśnia że sołtys nie mógł być na dzisiejszej sesji prosił o zwolnienie. Mieszkańcy atakują sołtysa i obwiniają o wszystko a ten przekazuje to na sesji. Przewodniczący mówi że nie jest to atak na Radosną Nowinę lecz na wykonawców kanalizacji. Pocieszającym jest fakt że kanalizacja jest już na ukończeniu a rozbudowana oczyszczalnia przyjmie ścieki z Piekar i Radosnej Nowiny i na pewno zażegna się nieporozumienia. Przewodniczący porusza również sprawę braków wody. Do obiektów R.N. pompuje się wodę w nocy wypełniając zbiorniki Braki wody występują w całej gminie. Uważa że w przyszłorocznym budżecie należy zaplanować środki

3 na budowę przepompowni lub zbiorników wyrównawczych. Przewodniczący dziękuje za udział Ks. Sieńczakowi, wita zaproszonych do udziału w w/w temacie gości ; - przedstawicieli firm wywożących stałe odpady komunalne z naszej gminy, oraz przedstawicieli Komisariatu Policji w Zabierzowie. Kierownik Referatu Gosp. Komunalnej p. Roman Korzeniak - przedstawia informację nt. przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, po czym Przewodniczący Rady otwiera dyskusję : Radny Piotr Sobesto - pyta czy osoby wezwane przez Urząd nie posiadające umów na wywóz śmieci deklarują się na podpisanie takich umów. Odp. bardzo mało jest takich osób. Radna Helena Trojan - pyta przedstawicieli Policji, jakie mają możliwości karania osób, które nie przestrzegają przepisów ustawy o utrzymaniu czystości. Odp. jeśli Policja stwierdzi że wylewane są nieczystości płynne poza miejsce ich składowania(np. do rowów czy rzek) to karze mandatem, jeśli stwierdzi że wysypywane są odpady stałe na dzikie wysypisko to również, natomiast nie może być karana osoba której nazwisko i adres znalazło się na dzikim wysypisku śmieci. Osoba taka po całej procedurze dochodzeniowej może być ukarana przez sąd.. Przewodniczący Rady - zabierając głos mówi że są firmy które systematycznie wywożą śmieci i tworzą dzikie wysypiska, karze się ich mandatem 100, 0 zł a za wywóz tych śmieci na wysypisko zorganizowane firma zapłaciłaby kilkakrotnie więcej.. Odp. Policja może ukarać mandatem od 100 do 500 zł a ponadto firma czy osoba ukarana mandatem ma uporządkować i wywieź śmieci z tego wysypiska. Sołtys Kowalik Józef - stwierdza że są wywozy śmieci na prywatne działki,pyta czy wystarczy dowód rejestracyjny samochodu aby taką osobę ukarać. Odp. oprócz dowodu rejestracyjnego jest jeszcze potrzeba aby był świadek Radny Jan Miś- mówi że do lasu w Rącznej pewna firma z Krakowa zaczęła wywozić gruz, kiedyś ta firma miała na to przyzwolenie. Radny pyta czy obecnie ktoś im na to zezwolił? Odp.nie było zezwolenia, przeprowadzimy dochodzenie. Radny Piotr Sobesto - mówi o bałaganie w zawieraniu umów w firmie VAN GANSEL WINKEL Kierownik Korzeniak pyta przedstawiciela w/w firmy o koszt wywozu 1 pojemnika 120l. Po uzyskaniu odpowiedzi żekoszt wynosi 7,60 zł brutto, stwierdza że został złamany przepis gminny zawarty w uchwale Rady Gminy o maksymalnej stawce,która wynosi 6.50 zł brutto. Wójt informuje że tą sprawę należy wyjaśnić, mówi że należało wystąpić do Rady Gminy o rozważenie podwyższonej stawki., obecnie działalność tej firmy może być zawieszona. Przewodniczacy Rady informuje że na dzisiejszej sesji jest obecny mieszkaniec Liszek na którego działce tworzy się dzikie wysypisko i są palone śmieci. P. Jan Kozioł - zabierając głos mówi że od kilku lat... toczy bój z Urzędem Gminy, uważa że jeśli zostało postanowione że wszyscy mieszkańcy mają mieć zawarte umowy na wywóz śmieci,to powinny je mieć, a jest wielu takich co pali śmieci - plastiki na działkach. Twierdzi że składa również skargi na policji,która tylko poucza a nie karze,. Przewodniczacy Rady - odnosząc się do powyższych wypowiedzi mówi że przestrzeganie uchwały o utrzymaniu czystości należy zacząć od siebie, gdy sami będziemy w porządku to będzie dobrze. Śmieci na wysypiskach nie pochodzą od mieszkańców naszej gminy, wywożą je firmy. Radny Piotr Sobesto też uważa że należy zacząć od siebie, ale Rada Gminy powinna co roku omawiać na sesji ten temat, ponieważ jest taka potrzeba, a my od dwu lat nie poruszaliśmy tego tematu. Radny Jan Baran - wnioskuje aby wprowadzić segregację śmieci, ustawić pojemniki w każdej wsi, na papier,plastiki i szkło. Radny Zdzisław Guja przedstawia wnioski z posiedzenia Komisji Edukacji: 1. środki wiejskie (tzw. kieszonkowe )z poszczególnych wsi przeznaczać na usuwanie i porządkowanie dzikich wysypisk w tych wsiach. 2. na następną sesję Rady przygotować uchwałę o umorzenie zaległości osobom,które nie płaciły za usuwanie nieczystości przez gminę załączając wykaz tych osób. Wójt zabierając głos mówi -... Polska jest krajem bezprawia,ponieważ nie przestrzega się przepisów prawa. Staramy się nie zauważać łamania przepisów prawa przez sąsiadów nie zgłaszamy tego, śmieci na poszczególnych działkach to nie śmieci właściciela lecz przywożą je firmy, sąsiedzi a my boimy się zgłosić i

4 świadczyć. Przewodniczący Rady - prosi przedstawicieli poszczególnych firm wywozowych o wypowiedzi w temacie wywozu śmieci, a Radnych prosi o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag: - przedstawiciel MPO - w gminie Liszki podpisanych jest 500 umów na wywóz. 10 gospodarstw nie wywiązuje się z płatności, z którymi będą rozwiązane umowy. Segregacja w miejscu wytworzenia śmieci. Wywóz gruzu świadczymy usługi w tym zakresie. Firma VAN GANSEL WINKEL w gminie Liszki podpisanych 800 umów, ostatnio jest trochę bałaganu ponieważ zmieniła się firma i przepisujemy umowy. Sprawę podwyższonej ceny wyjaśnimy. W ciągu roku odbieramy dwa przedmioty gabarytowe gratis. Segregacja śmieci nie wyszła w gminie Zabierzów. Radny Tadeusz Mastek pyta co z nadpłaconą przez mieszkańców kwotą za wywóz. Odp. do dwóch tygodni będzie sprawa wyjaśniona. - przedstawicielka firmy MIKI - podpisanych 1992 umowy, 11 umów z zakładami. Zdecydowana większość bo z 1772 gospodarstw odbierane są śmieci 1 raz w miesiącu a ze 145 odbierane są 2 razy. Pojemniki na 240 l. Posiada tyko 4 użytkowników, 10 umów jest na worki. Przedstawicielka firmy uważa że częstotliwość wywozu jest za mała i dlatego tworzą się te dzikie wysypiska i niejednokrotnie śmieci są spalane. Radny Władysław Szewczyk podnosi sprawę małych pojemników w sklepach czy składach budowlanych. Są przypadki że sklepy mają zawarte umowy na pojemniki 120 l, które często zapełniają się w ciągu 1 dnia. Właściciel sklepu jest w porządku bo ma umowę i płaci,a nikt nie interesuje się co z nadwyżką śmieci. W związku z tym w n i o s k u j e aby Urząd Gminy przeprowadził kontrolę wszystkich sklepów, składów budowlanych, oraz innych obiektów prowadzących działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem śmieci jakiej wielkości pojemniki posiadają w swoich firmach. Radny składa również drugi wniosek - zaplanować środki w przyszłorocznym budżecie na zorganizowanie konkursu z nagrodami na najczyściejszą wioskę w gminie. Kierownik Roman Korzeniak mówi że firmy przewozowe proponują podwyżkę cen. Przewodniczący Rady - odnosząc się do powyższego mówi że firmy powinny wystąpić do Rady, która rozważy taką możliwość. Przewodniczący Rady - w dalszej części swojego wystąpienia mówi że gospodarka komunalna gminy to nie tylko śmieci i kanalizacja ale również w o d a. Z wodą a głównie jej brakiem jest coraz większy problem w naszej gminie. Nie ma zbiorników wyrównawczych o których dawno była mowa a obecnie jakoś przycichło. Ostatnia susza a w związku z tym zwiększone zużycie wody powodują że bardzo często brakuje wody szczególnie w godzinach wieczornych. Ludzie się skarżą, dzwonią i mają rację,ale dotąd będzie taka sytuacja dopóki nie wybudujemy co najmniej 2 zbiorników wyrównawczych. Przewodniczący oddaje głos p Mękalowi przedstawicielowi PROMEROLU, który potwierdza wypowiedź Przewodniczącego Rady szczególnie w zakresie braków wody. Radni zadają pytania i skarżą się na brak wody w każdej wsi. na które odpowiada kier. Mękal. Dyskutowano również nt. połączeń wodociągów,które miały być wykonywane. Przewodniczący Rady - podsumowując dyskusję poddaje pod głosowanie w n i o s e k aby zaplanować w przyszłorocznym budżecie gminy środki na opracowanie projektu na zbiornik wyrównawczy w części północnej gminy.. Za w/w wnioskiem głosowało - 15 radnych Wniosek został podjęty jednogłośnie. Przewodniczący dziękuje przedstawicielom Komisariatu w Zabierzowie oraz przedstawicielom firm przewozowych za udział w tej części sesji. Ad 6. Podjęcie uchwał. Przewodniczący Rady prosi Wójta o przedstawienie projektów uchwał: - projekt uchwały dot. zmiany w uchwale budżetowej na rok Radny Piotr Sobesto wnioskuje aby przyznać dodatkowo kwotę 3.000,0 zł na remont dachu na remizie OSP w Ściejowicach. Przewodniczący Rady - poddaje pod głosowanie w n i o s e k - pozostałość z porządkowania dzikich wysypisk w wysokości 3.000,0 zł przeznaczyć na remont malowanie dachu na remizie OSP w Ściejowicach.

5 Za podjęciem w/w wniosku głosowało - 14 radnych Wstrzymał się - 1 radny Wniosek został podjęty większością głosów z, a wynikła zmiana wprowadzona do projektu uchwały po czym Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie w/w uchwałę Za podjęciem głosowało radnych Uchwała nr VII/103/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. powołąnia zespołu do spraw wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych. Uwag i wniosków nie ma,przewodniczący poddaje pod głosowanie: Za podjęciem głosowało - 14 radnych wstrzymał się - 1 radny Uchwała nr VII/104/03 została podjęta większością głosów. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na sprzedaż działki w Morawicy i ustalenie ceny. Uwag nie zgłoszono. Uchwała nr VII/105/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na cesję umowy dzierżawy działki nr 3071/3 położonej w Kas zowie. Uwag nie ma. Uchwała nr VII/106/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 3069 w Kas zowie. Uwag nie zgłoszono. Uchwała nr VII/107/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 629 w Kas zowie. Uwag nie ma Uchwała nr VII/108/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 3068 w Kas zowie.uwag nie ma,przewodniczący poddaje pod głosowanie. Uchwała nr VII/ 109/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zwolnienie p. Janiny Koładki z długu w wysokości 1 852,13. Uwag nie ma. Uchwała nr VII/110/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Woj. Fund. Ochr. Środ.i Gosp. Wodnej w Krakowie na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Kryspinowie etap IV i Cholerzyn Wschód. Uwag nie ma. Uchwała nr VII/111/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Liszki zobowiązań z tytyłu rozbudowy sieci wodociągowej w Czułowie na lata r Uwag nie ma. Za podjęciem głosowało - 13 radnych Wstrzymało się - 2 radnych Uchwała nr VII/112/03 została podjęta większością głosów. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Liszki zobowiązań z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w Cholerzynie na lata etap Uwag nie ma.. Uchwała nr VII/113/ 03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot.wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wójta Gminy zobowiązań z tytułu rozbudowy sieci wodociągowej w Liszkach na lata 2003 i Uwag nie ma.

6 Uchwała nr VII/114/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Liszki etap II część 3. Uwag nie ma. Za podjęciem - głosowało 15 radnych Uchwała nr VII/ 115/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. zmiany w uchwale budżetowej na rok 2003 nr III/26/02 z grudnia 2002 r.. Uwag nie ma Za podjęciem głosowało 15 radnych Uchwała nr VII / 116/03 została podjęta jednogłośnie, Ad. 7. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Wójt Gminy wręcza przedstawicielom sołectw dyplomy i składa podziękowanie za udział w Dożynkach Gminnych 2003 zorganizowanych w Piekarach. Odczytuje również protokół pokontrolny Regionalnej Izby obrachunkowej, która przeprowadzała kontrole w ostatnim czasie w Urzędzie Gminy i nie stwierdziła żadnych uchybień w zakresie przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych i przeprowadzonych przetargach. Kontrola ta była przeprowadzona w związku z anonimem przesłanym do RIO. Wójt wyjaśnia że PROMEROL ma takie samo prawo brać udział w przetargach i zamówieniach publicznych jak każda inna firma a jeśli wygra przetarg to wykonuje prace kanalizacyjne, wodociągowe i inne. Dlatego czas skończyć z tymi anonimami i donosami bo Urząd przestrzega prawo i ustawę o zamówieniach publicznych i przetargach. Przewodniczący Rady - odczytuje pismo Wojskowego Klubu Sportowego WAWEL o sukcesach sportowych mieszkańca naszej gminy Dariusza KUCIA,który zdobył tytuł wicemistrza świata w biegu sztafetowym Juniorów Młodszych. Wymienionemu Rada w roku ubiegłym przyznała stypendium. Przewodniczący odczytuje również pismo Sołectwa Morawicy dot. uciążliwości wynikających z nasilającego się ruchu samolotów z lotniska w Balicach i wynikających z tego tytułu szkodach. Wójt - zabierając głos mówi że lotnisko funkcjonuje od czasów przedwojennych. Właściwie funkcjonują dwa lotniska; wojskowe i cywilne. Ruch pasażerski rośnie. Dziś już nie możemy nic w tym zakresie zrobić.wójt przypomina że w roku 1992 był uchwalany plan zagospodarowania przestrzennego gminy i wówczas gdy zwracano uwagę mieszkańcom że będzie lotnisko przeszkadzać nie reagowali na to,budowali w pobliżu lotniska a dziś najwięcej narzekają. Zorganizujemy spotkanie z władzami lotniska ale na wiele nie można liczyć. Radny Zbigniew Kaczor prosi o zorganizowanie tego spotkania. Pyta również Wójta czy jest porozumienie z gminą Zabierzów o podłączenie do oczyszczalni ścieków w Balicach Morawicy i Chrosnej. Wójt - jest wstępne porozumienie. Radna Helena Trojan pyta czy nie można szukać ujęć wody na naszym terenie a nie zakupywać w Krakowie. Pyta również czy jest nadzieja na kanalizację w Kas zowie. Wójt- był taki odwiert robiony w Cholerzynie, ale woda jest złej jakości. Budowa zbiorników nas nie ominie. Do chwili zakończenia kanalizacji w Liszkach nie może być mowy o kanalizacji w Kas zowie. Wnioski Komisji Edukacji: - przygotować na następną sesję uchwałę o umorzeniu zaległości za wywóz śmieci z wywieszeniem wykazów osób zalegających: Za wnioskiem głosowało - 15 radnych Wniosek został podjęty jednogłośnie. Wójt - informuje i zaprasza Radnych do udziału w otwarciu oczyszczalni ścieków w Piekarach w dniu 25 września 2003 r o godz. 12- tej. Ponieważ nikt więcej głosu nie zabierał a tematyka uległa wyczerpaniu Przewodniczący Rady dziękuje wszystkim za udział zamyka sesję słowami... zamykam obrady VII Sesji Rady Gminy Liszki. Protokółowała: L. Cielarska Przewodniczący Rady Gminy Liszki inż. Jan Pyla

7 Liczba odwiedzin: 36 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Gminy Liszki Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :16:13 Czas publikacji: :16:13 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU RADA GMINY W ZABRODZIU PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU Zabrodzie 22 kwiecień 2004r. PROTOKÓŁ z obrad XVI-tej Sesji Rady Gminy w Zabrodziu odbytej w dniu 22 kwietnia 2004r. pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/III/2014 z obrad sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku

Protokół nr 3/III/2014 z obrad sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku Protokół nr 3/III/2014 z obrad sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku Rozpoczęcie obrad godz. 12:00 Zakończenie obrad godz. 13.30 Ad 1. Sprawy regulaminowe: Otwarcie i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r. PROTOKÓŁ Nr 6/13 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 24 czerwca 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer Przewodniczący Komisji. Lista obecności pracowników

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice

Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice które odbyło się dnia 09.03.2013 r. o godzinie 17.15 w drugim terminie z uwagi na niska frekwencję. W chwili rozpoczęcia obrad na Sali obecne

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 7 lipca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 7 lipca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 7 lipca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Marcin Wójcik Sekretarz 5. Bogdan Polak Skarbnik Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) Edward Sikorski mandat wygasł -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

4. Na protokolanta wybrano Krystynę Szczerbik, która niezwłocznie przystąpiła do

4. Na protokolanta wybrano Krystynę Szczerbik, która niezwłocznie przystąpiła do Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Psary gm. Wisznia Mała odbytego w dniu 5 maja 2011 r. w Sali Szkoły Podstawowej 1. Zebranie rozpoczęło się o godz.18.45 tj. w drugim terminie i trwało do godz. 21.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

Uchwała XLII/189/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2005 roku

Uchwała XLII/189/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2005 roku Uchwała XLII/189/2005 Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2005 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/ 04

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/ 04 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/ 04 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/ 04 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/ 04 Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 11 maja 2004 r. Otwarcia sesji dokonał p. Mariusz Kiepul Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r.

Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r. Informacja międzysesyjna sesja VIII 25 maja 2015 r. Informacja Gminny Zespół Obsługi Szkół: Zarządzeniem Nr 53/2015 z dnia 29.04.2015r. Wójt Gminy Bełchatów ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r.

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Ad. 1 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie)

Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1 Scenariusz sprawozdawczego walnego zebrania członków OSP w Lubochni w dniu 10 marca 2013r: (materiał dla prowadzącego zebranie) 1. OTWARCIE ZEBRANIA (Otwarcia zebrania dokonuje prezes OSP, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

Rejestr uchwał z 2003r

Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r V Sesja Rady Gminy z dnia 26.02.2003r. - Uchwała Nr V/25/2003 w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok - Uchwała Nr V/26/2003 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 września 2011 roku

Protokół Nr VII/11 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 września 2011 roku Protokół Nr VII/11 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 września 2011 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła VII sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 13 stycznia 2011 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 lutego 2015 r.

Protokół Nr VI/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 lutego 2015 r. Protokół Nr VI/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 lutego 2015 r. Sesję rozpoczęto o godz. 12:00, a zakończono o godz. 15:45. Na stan 15 radnych w sesji udział wzięło 15 radnych, (lista

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Szaflary w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Szaflary w dniu 30 czerwca 2008 roku. Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Szaflary w dniu 30 czerwca 2008 roku. Data utworzenia 2008-06-30 Numer aktu 21 Kadencja Kadencja 2002-2006 XXI sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami.

Protokół Nr 3.2015. Ad. 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, za 11 głosami. Protokół Nr 3.2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXV/2008

P R O T O K Ó Ł Nr XXV/2008 P R O T O K Ó Ł Nr XXV/2008 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 13 listopada 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godz. 12ºº otworzył obrady XXV Sesji Rady Gminy Olsztyn. Po powitaniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/419/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR XLII/419/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR XLII/419/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów za 2009 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Ad.2. Ad.3. 9. Odpowiedzi na zapytania. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zakończenie sesji.

Ad.2. Ad.3. 9. Odpowiedzi na zapytania. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zakończenie sesji. Protokół nr XXIV/12 z XXIV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 2 sierpnia 2012 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40 Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40 W sesji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 27/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 27/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 9 czerwca 2011 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r.

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Strona 1 z 6 Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Obecni:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2013. Dnia 10 maja 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie

Protokół nr 26/2013. Dnia 10 maja 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie Protokół nr 26/2013 Dnia 10 maja 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie Wolsztyn, 10 maja 2013 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł NR

Bardziej szczegółowo

Sesja odbyła się w Hali Sportowej w Mordarce i trwała od godz. 13 do godz. 15.

Sesja odbyła się w Hali Sportowej w Mordarce i trwała od godz. 13 do godz. 15. Protokół nr XXIII/2004 sesji Rady Gminy Limanowa odbytej 31 sierpnia 2004 roku Dat a ut worzenia 2004-08-31 Numer akt u 23 K adencja Kadencja 2002-2006 Pr otokół nr XXIII/2004 sesji odbytej 31 sier pnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00 PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00, a zakończyło się o godz.10.00

Bardziej szczegółowo

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r.

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Protokół z xxx Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Sesja odbyła się w Sali Urzędu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni Radni Andrzej Szymański

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbytego w dniu 14 grudnia 2011 roku w Urzędzie Gminy w Mucharzu

Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbytego w dniu 14 grudnia 2011 roku w Urzędzie Gminy w Mucharzu Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbytego w dniu 14 grudnia 2011 roku w Urzędzie Gminy w Mucharzu PROTOKÓŁ Nr 7 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w dniu 25 marca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w dniu 25 marca 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w dniu 25 marca 2015 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r.

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Sesja Rady Gminy w Krzemieniewie odbyła się 25 lutego 2014 r. o godz. 13 00 w Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r.

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Ad.1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana Bartosza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej W dniu 16 grudnia 2009 r. SE-PO. 0063-2-11/09 Obecni : 1. Grażyna Strączek -Przewodnicząca obecna 2. Ireneusz Gawroński- Z-ca Przewodniczącego-

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu. Sesję rozpoczęto o godz.12 00 zakończono o godz. 13 10. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo