Protokół z VII Sesji Rady Gminy Liszki w dniu 11 września 2003r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z VII Sesji Rady Gminy Liszki w dniu 11 września 2003r."

Transkrypt

1 Protokół z VII Sesji Rady Gminy Liszki w dniu 11 września 2003r. P R O T O K Ó Ł z VII Sesji Rady Gminy L i s z k i w dniu 11 września 2003 r. W obradach VII sesji Rady Gminy uczestniczyli: Radni Gminy - wszyscy, Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Radny Powiatowy, sołtysi wsi, pracownicy Urzędu, Ks. Bronisław Sieńczak Radosna Nowina 2000, przedstawiciele Komisariatu Policji w Zabierzowie, Przedstawiciele firm wywożących odpady komunalne z gminy, oraz mieszkańcy gminy. Sesji przewodniczył p. Jan PYLA - Przewodniczący Rady Gminy. Protokółowała: Ludwika Cielarska. Sesja rozpoczęła się o godz. 9-tej, zakończyła o godz. 14-tej. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2003 r. 5. Gospodarka komunalna gminy. 6. Podjęcie uchwał. 7. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Ad. 1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący Rady p. Jan Pyla otwiera sesję słowami otwieram VII Sesję Rady Gminy Liszki wita radnych i zaproszonych gości, przedstawia porządek obrad. Przewodniczący pyta czy są uwagi lub wnioski do przedstawionego porządku obrad, nikt nie wnosi uwag porządek obrad został zaakceptowany. Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady, Radni zapoznawali się z nim w czasie posiedzeń Komisji. Przewodniczący Rady pyta czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Nikt nie wnosi uwag, protokół poddany pod głosowanie zostaje przyjęty jednogłośnie. Ad. 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Wójt Gminy składa informację z działalności w okresie międzysesyjnym za okres od 26 czerwca 2003 r do 11 września 2003 r. ( informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) Przewodniczący Rady otwiera dyskusję: Radny Piotr Sobesto pyta o zakup gaśnic : ile było zakupionych? oraz jaką kwotę wydano na oznakowanie dróg. Pyta również czy ktoś z Urzędu monituje sprawę oczyszczalni w Sciejowicach. Wójt - odpowiadając mówi że na pierwsze pytanie nie odpowie,ponieważ nie zna takich szczegółów, można się o tym dowiedzieć u pracownika merytorycznego. Natomiast jeśli chodzi o oczyszczalnię w Ściejowicach to decyzja została uchylona do ponownego rozpatrzenia i załatwia ją Starostwo Powiatowe, które powiadomiło że z uwagi na skomplikowaną sprawę nie zostanie zachowany ustawowy termin załatwienia. Radny Tadeusz Mastek - pyta co z przetargiem na rozdzielenie kotłowni w Czułowie. Wójt odpowiada że w br nie ma na to środków finansowych. Więcej pytań do Wójta nie ma. W tym punkcie porządku obrad sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Powiatu składa Radny Powiatowy p. Wojciech Kruk: Informuje że w tym czasie odbyła się jedna sesja powiatu poświęcona w głównej części - służbie zdrowia, oraz lokalizacji wydziałów komunikacji i budownictwa.

2 Mówi że od 1 stycznia 2004 r zmienią się struktury w pogotowiu ratunkowym i być może Gminny Ośrodek Zdrowia będzie musiał zapewnić całodobową opiekę medyczną. Natomiast jeśli chodzi o wydziały komunikacji i budownictwa to dla Gminy Liszki przewidziana jest Gmina Zabierzów lub Węgrzce. Radna Helena Trojan pyta czy od 1 stycznia 2004 r karetka pogotowia nie przyjedzie na wezwanie jak dotąd. Odp. przyjedzie, ponieważ ulegnie zmianie tylko obsługa ambulatoryjna.. Przewodniczący Rady - zwraca się do Radnego Powiatu aby przy opracowaniu budżetu Powiatu na rok 2004 zaplanować środki na remont drogi w Czułowie. Ad. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2003 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2003 r wszyscy Radni otrzymali, było również analizowane na posiedzeniach wszystkich komisji Rady. Przewodniczący Rady informuje że wszystkie komisje sprawozdanie z wykonania budżetu w I-szym półroczu przyjęły bez uwag, pyta czy w dniu dzisiejszym są zapytania lub uwagi do sprawozdania. Radny Piotr Sobesto - zabiera głos w sprawie remontu dachu na remizie OSP w Ściejowicach, mówi że przyznane w budżecie na rok 2003 środki w wysokości 3.000,0 zł są za małe i nie ma co rozpoczynać tego zadania w tym roku. Prosi aby przyznać dodatkowe środki by można ten remont wykonać przed zimą. Wójt - nie widzę możliwości dofinansowania w tym roku. Projekt uchwały dot. przyjęcia sprawozdania odczytuje Wójt, Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę; Za przyjęciem głosowało 15 radnych Uchwała nr VII/102/03 została podjęta jednogłośnie. Ad. 5. Gospodarka komunalna gminy. Przewodniczący Rady -wita przybyłego na dzisiejsze obrady Ks. Bronisława Sieńczaka z Radosnej Nowiny Mówi że z uwagi na to że jest wiele nieporozumień dot. funkcjonowania Radosnej Nowiny szczególnie w zakresie kanalizacji postanowił zaprosić na dzisiejszą Sesję Ks. Sieńczaka aby sobie wyjaśnić niektóre sprawy, prosi Radnych o zadawanie pytań i dyskusję: Radna Krystyna Miarka - mówi że będąc członkiem Zarządu w poprzedniej kadencji pamięta wspólne ustalenia na jednym z posiedzeń, a mianowicie Fundacja zobowiązała się wykonać dla wsi Piekary część kanalizacji i chodnik, pyta jak i kiedy zakończy się sprawa budowy kanalizacji i chodnika. Ks. Bronisław Sieńczak - mówi że z kanalizacją im nie wyszło, chcieli zaoszczędzić a stracili z powodu niewłaściwego wykonawcy. Jeśli chodzi o ścieki z Radosnej Nowiny to obecnie są wywożone beczkami,na co są pokwitowania. Nie są jeszcze podłączeni do kanalizacji i smród w Piekarach nie jest z obiektów Radosnej Nowiny tylko najprawdopodobniej od mieszkańców, którzy podłączają się na dziko. Ksiądz zapewnia iż chcą aby współpraca z gminą układała się pomyślnie. Wójt zabierając głos mówi, że z kanalizacją było trochę kłopotu ale w przyszłym tygodniu ten etap kanalizacji będzie ukończony a ścieki z Radosnej Nowiny i części Piekar będą przyjęte do oczyszczalni, która jest rozbudowana. Na dzień dzisiejszy niewiele pozostało do zrobienia. Fundacja wykonała roboty z której będzie korzystała wieś Piekary, gdyby nie Radosna Nowina to w Piekarach nie byłoby kanalizacji.. Wójt zapewnia że chce aby współpraca z Radosną Nowiną układała się dobrze,ponieważ Radosna Nowina jest reklamą gminy i z wielu ich urządzeń będziemy korzystać. Radna Helena Trojan mówi... trzeba zmienić mentalność mieszkańców wsi Piekary, która nie docenia tego co otrzymała za darmo np. Kościół, kilka miejsc pracy, szkołę itd. Radny Jan Baran - wyraża zdziwienie że na dzisiejszej sesji nie ma sołtysa z Piekar, który to ciągle narzekał w imieniu mieszkańców. Uważa że jeśli ludziom dzieje się krzywda to powinni również być na dzisiejszej sesji. Mówi również o niesprawnej kanalizacji burzowej i o zalewaniu mieszkańców wodami opadowymi. Przewodniczący Rady - wyjaśnia że sołtys nie mógł być na dzisiejszej sesji prosił o zwolnienie. Mieszkańcy atakują sołtysa i obwiniają o wszystko a ten przekazuje to na sesji. Przewodniczący mówi że nie jest to atak na Radosną Nowinę lecz na wykonawców kanalizacji. Pocieszającym jest fakt że kanalizacja jest już na ukończeniu a rozbudowana oczyszczalnia przyjmie ścieki z Piekar i Radosnej Nowiny i na pewno zażegna się nieporozumienia. Przewodniczący porusza również sprawę braków wody. Do obiektów R.N. pompuje się wodę w nocy wypełniając zbiorniki Braki wody występują w całej gminie. Uważa że w przyszłorocznym budżecie należy zaplanować środki

3 na budowę przepompowni lub zbiorników wyrównawczych. Przewodniczący dziękuje za udział Ks. Sieńczakowi, wita zaproszonych do udziału w w/w temacie gości ; - przedstawicieli firm wywożących stałe odpady komunalne z naszej gminy, oraz przedstawicieli Komisariatu Policji w Zabierzowie. Kierownik Referatu Gosp. Komunalnej p. Roman Korzeniak - przedstawia informację nt. przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, po czym Przewodniczący Rady otwiera dyskusję : Radny Piotr Sobesto - pyta czy osoby wezwane przez Urząd nie posiadające umów na wywóz śmieci deklarują się na podpisanie takich umów. Odp. bardzo mało jest takich osób. Radna Helena Trojan - pyta przedstawicieli Policji, jakie mają możliwości karania osób, które nie przestrzegają przepisów ustawy o utrzymaniu czystości. Odp. jeśli Policja stwierdzi że wylewane są nieczystości płynne poza miejsce ich składowania(np. do rowów czy rzek) to karze mandatem, jeśli stwierdzi że wysypywane są odpady stałe na dzikie wysypisko to również, natomiast nie może być karana osoba której nazwisko i adres znalazło się na dzikim wysypisku śmieci. Osoba taka po całej procedurze dochodzeniowej może być ukarana przez sąd.. Przewodniczący Rady - zabierając głos mówi że są firmy które systematycznie wywożą śmieci i tworzą dzikie wysypiska, karze się ich mandatem 100, 0 zł a za wywóz tych śmieci na wysypisko zorganizowane firma zapłaciłaby kilkakrotnie więcej.. Odp. Policja może ukarać mandatem od 100 do 500 zł a ponadto firma czy osoba ukarana mandatem ma uporządkować i wywieź śmieci z tego wysypiska. Sołtys Kowalik Józef - stwierdza że są wywozy śmieci na prywatne działki,pyta czy wystarczy dowód rejestracyjny samochodu aby taką osobę ukarać. Odp. oprócz dowodu rejestracyjnego jest jeszcze potrzeba aby był świadek Radny Jan Miś- mówi że do lasu w Rącznej pewna firma z Krakowa zaczęła wywozić gruz, kiedyś ta firma miała na to przyzwolenie. Radny pyta czy obecnie ktoś im na to zezwolił? Odp.nie było zezwolenia, przeprowadzimy dochodzenie. Radny Piotr Sobesto - mówi o bałaganie w zawieraniu umów w firmie VAN GANSEL WINKEL Kierownik Korzeniak pyta przedstawiciela w/w firmy o koszt wywozu 1 pojemnika 120l. Po uzyskaniu odpowiedzi żekoszt wynosi 7,60 zł brutto, stwierdza że został złamany przepis gminny zawarty w uchwale Rady Gminy o maksymalnej stawce,która wynosi 6.50 zł brutto. Wójt informuje że tą sprawę należy wyjaśnić, mówi że należało wystąpić do Rady Gminy o rozważenie podwyższonej stawki., obecnie działalność tej firmy może być zawieszona. Przewodniczacy Rady informuje że na dzisiejszej sesji jest obecny mieszkaniec Liszek na którego działce tworzy się dzikie wysypisko i są palone śmieci. P. Jan Kozioł - zabierając głos mówi że od kilku lat... toczy bój z Urzędem Gminy, uważa że jeśli zostało postanowione że wszyscy mieszkańcy mają mieć zawarte umowy na wywóz śmieci,to powinny je mieć, a jest wielu takich co pali śmieci - plastiki na działkach. Twierdzi że składa również skargi na policji,która tylko poucza a nie karze,. Przewodniczacy Rady - odnosząc się do powyższych wypowiedzi mówi że przestrzeganie uchwały o utrzymaniu czystości należy zacząć od siebie, gdy sami będziemy w porządku to będzie dobrze. Śmieci na wysypiskach nie pochodzą od mieszkańców naszej gminy, wywożą je firmy. Radny Piotr Sobesto też uważa że należy zacząć od siebie, ale Rada Gminy powinna co roku omawiać na sesji ten temat, ponieważ jest taka potrzeba, a my od dwu lat nie poruszaliśmy tego tematu. Radny Jan Baran - wnioskuje aby wprowadzić segregację śmieci, ustawić pojemniki w każdej wsi, na papier,plastiki i szkło. Radny Zdzisław Guja przedstawia wnioski z posiedzenia Komisji Edukacji: 1. środki wiejskie (tzw. kieszonkowe )z poszczególnych wsi przeznaczać na usuwanie i porządkowanie dzikich wysypisk w tych wsiach. 2. na następną sesję Rady przygotować uchwałę o umorzenie zaległości osobom,które nie płaciły za usuwanie nieczystości przez gminę załączając wykaz tych osób. Wójt zabierając głos mówi -... Polska jest krajem bezprawia,ponieważ nie przestrzega się przepisów prawa. Staramy się nie zauważać łamania przepisów prawa przez sąsiadów nie zgłaszamy tego, śmieci na poszczególnych działkach to nie śmieci właściciela lecz przywożą je firmy, sąsiedzi a my boimy się zgłosić i

4 świadczyć. Przewodniczący Rady - prosi przedstawicieli poszczególnych firm wywozowych o wypowiedzi w temacie wywozu śmieci, a Radnych prosi o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag: - przedstawiciel MPO - w gminie Liszki podpisanych jest 500 umów na wywóz. 10 gospodarstw nie wywiązuje się z płatności, z którymi będą rozwiązane umowy. Segregacja w miejscu wytworzenia śmieci. Wywóz gruzu świadczymy usługi w tym zakresie. Firma VAN GANSEL WINKEL w gminie Liszki podpisanych 800 umów, ostatnio jest trochę bałaganu ponieważ zmieniła się firma i przepisujemy umowy. Sprawę podwyższonej ceny wyjaśnimy. W ciągu roku odbieramy dwa przedmioty gabarytowe gratis. Segregacja śmieci nie wyszła w gminie Zabierzów. Radny Tadeusz Mastek pyta co z nadpłaconą przez mieszkańców kwotą za wywóz. Odp. do dwóch tygodni będzie sprawa wyjaśniona. - przedstawicielka firmy MIKI - podpisanych 1992 umowy, 11 umów z zakładami. Zdecydowana większość bo z 1772 gospodarstw odbierane są śmieci 1 raz w miesiącu a ze 145 odbierane są 2 razy. Pojemniki na 240 l. Posiada tyko 4 użytkowników, 10 umów jest na worki. Przedstawicielka firmy uważa że częstotliwość wywozu jest za mała i dlatego tworzą się te dzikie wysypiska i niejednokrotnie śmieci są spalane. Radny Władysław Szewczyk podnosi sprawę małych pojemników w sklepach czy składach budowlanych. Są przypadki że sklepy mają zawarte umowy na pojemniki 120 l, które często zapełniają się w ciągu 1 dnia. Właściciel sklepu jest w porządku bo ma umowę i płaci,a nikt nie interesuje się co z nadwyżką śmieci. W związku z tym w n i o s k u j e aby Urząd Gminy przeprowadził kontrolę wszystkich sklepów, składów budowlanych, oraz innych obiektów prowadzących działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem śmieci jakiej wielkości pojemniki posiadają w swoich firmach. Radny składa również drugi wniosek - zaplanować środki w przyszłorocznym budżecie na zorganizowanie konkursu z nagrodami na najczyściejszą wioskę w gminie. Kierownik Roman Korzeniak mówi że firmy przewozowe proponują podwyżkę cen. Przewodniczący Rady - odnosząc się do powyższego mówi że firmy powinny wystąpić do Rady, która rozważy taką możliwość. Przewodniczący Rady - w dalszej części swojego wystąpienia mówi że gospodarka komunalna gminy to nie tylko śmieci i kanalizacja ale również w o d a. Z wodą a głównie jej brakiem jest coraz większy problem w naszej gminie. Nie ma zbiorników wyrównawczych o których dawno była mowa a obecnie jakoś przycichło. Ostatnia susza a w związku z tym zwiększone zużycie wody powodują że bardzo często brakuje wody szczególnie w godzinach wieczornych. Ludzie się skarżą, dzwonią i mają rację,ale dotąd będzie taka sytuacja dopóki nie wybudujemy co najmniej 2 zbiorników wyrównawczych. Przewodniczący oddaje głos p Mękalowi przedstawicielowi PROMEROLU, który potwierdza wypowiedź Przewodniczącego Rady szczególnie w zakresie braków wody. Radni zadają pytania i skarżą się na brak wody w każdej wsi. na które odpowiada kier. Mękal. Dyskutowano również nt. połączeń wodociągów,które miały być wykonywane. Przewodniczący Rady - podsumowując dyskusję poddaje pod głosowanie w n i o s e k aby zaplanować w przyszłorocznym budżecie gminy środki na opracowanie projektu na zbiornik wyrównawczy w części północnej gminy.. Za w/w wnioskiem głosowało - 15 radnych Wniosek został podjęty jednogłośnie. Przewodniczący dziękuje przedstawicielom Komisariatu w Zabierzowie oraz przedstawicielom firm przewozowych za udział w tej części sesji. Ad 6. Podjęcie uchwał. Przewodniczący Rady prosi Wójta o przedstawienie projektów uchwał: - projekt uchwały dot. zmiany w uchwale budżetowej na rok Radny Piotr Sobesto wnioskuje aby przyznać dodatkowo kwotę 3.000,0 zł na remont dachu na remizie OSP w Ściejowicach. Przewodniczący Rady - poddaje pod głosowanie w n i o s e k - pozostałość z porządkowania dzikich wysypisk w wysokości 3.000,0 zł przeznaczyć na remont malowanie dachu na remizie OSP w Ściejowicach.

5 Za podjęciem w/w wniosku głosowało - 14 radnych Wstrzymał się - 1 radny Wniosek został podjęty większością głosów z, a wynikła zmiana wprowadzona do projektu uchwały po czym Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie w/w uchwałę Za podjęciem głosowało radnych Uchwała nr VII/103/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. powołąnia zespołu do spraw wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych. Uwag i wniosków nie ma,przewodniczący poddaje pod głosowanie: Za podjęciem głosowało - 14 radnych wstrzymał się - 1 radny Uchwała nr VII/104/03 została podjęta większością głosów. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na sprzedaż działki w Morawicy i ustalenie ceny. Uwag nie zgłoszono. Uchwała nr VII/105/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na cesję umowy dzierżawy działki nr 3071/3 położonej w Kas zowie. Uwag nie ma. Uchwała nr VII/106/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 3069 w Kas zowie. Uwag nie zgłoszono. Uchwała nr VII/107/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 629 w Kas zowie. Uwag nie ma Uchwała nr VII/108/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 3068 w Kas zowie.uwag nie ma,przewodniczący poddaje pod głosowanie. Uchwała nr VII/ 109/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zwolnienie p. Janiny Koładki z długu w wysokości 1 852,13. Uwag nie ma. Uchwała nr VII/110/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Woj. Fund. Ochr. Środ.i Gosp. Wodnej w Krakowie na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Kryspinowie etap IV i Cholerzyn Wschód. Uwag nie ma. Uchwała nr VII/111/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Liszki zobowiązań z tytyłu rozbudowy sieci wodociągowej w Czułowie na lata r Uwag nie ma. Za podjęciem głosowało - 13 radnych Wstrzymało się - 2 radnych Uchwała nr VII/112/03 została podjęta większością głosów. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Liszki zobowiązań z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w Cholerzynie na lata etap Uwag nie ma.. Uchwała nr VII/113/ 03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot.wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wójta Gminy zobowiązań z tytułu rozbudowy sieci wodociągowej w Liszkach na lata 2003 i Uwag nie ma.

6 Uchwała nr VII/114/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Liszki etap II część 3. Uwag nie ma. Za podjęciem - głosowało 15 radnych Uchwała nr VII/ 115/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. zmiany w uchwale budżetowej na rok 2003 nr III/26/02 z grudnia 2002 r.. Uwag nie ma Za podjęciem głosowało 15 radnych Uchwała nr VII / 116/03 została podjęta jednogłośnie, Ad. 7. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Wójt Gminy wręcza przedstawicielom sołectw dyplomy i składa podziękowanie za udział w Dożynkach Gminnych 2003 zorganizowanych w Piekarach. Odczytuje również protokół pokontrolny Regionalnej Izby obrachunkowej, która przeprowadzała kontrole w ostatnim czasie w Urzędzie Gminy i nie stwierdziła żadnych uchybień w zakresie przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych i przeprowadzonych przetargach. Kontrola ta była przeprowadzona w związku z anonimem przesłanym do RIO. Wójt wyjaśnia że PROMEROL ma takie samo prawo brać udział w przetargach i zamówieniach publicznych jak każda inna firma a jeśli wygra przetarg to wykonuje prace kanalizacyjne, wodociągowe i inne. Dlatego czas skończyć z tymi anonimami i donosami bo Urząd przestrzega prawo i ustawę o zamówieniach publicznych i przetargach. Przewodniczący Rady - odczytuje pismo Wojskowego Klubu Sportowego WAWEL o sukcesach sportowych mieszkańca naszej gminy Dariusza KUCIA,który zdobył tytuł wicemistrza świata w biegu sztafetowym Juniorów Młodszych. Wymienionemu Rada w roku ubiegłym przyznała stypendium. Przewodniczący odczytuje również pismo Sołectwa Morawicy dot. uciążliwości wynikających z nasilającego się ruchu samolotów z lotniska w Balicach i wynikających z tego tytułu szkodach. Wójt - zabierając głos mówi że lotnisko funkcjonuje od czasów przedwojennych. Właściwie funkcjonują dwa lotniska; wojskowe i cywilne. Ruch pasażerski rośnie. Dziś już nie możemy nic w tym zakresie zrobić.wójt przypomina że w roku 1992 był uchwalany plan zagospodarowania przestrzennego gminy i wówczas gdy zwracano uwagę mieszkańcom że będzie lotnisko przeszkadzać nie reagowali na to,budowali w pobliżu lotniska a dziś najwięcej narzekają. Zorganizujemy spotkanie z władzami lotniska ale na wiele nie można liczyć. Radny Zbigniew Kaczor prosi o zorganizowanie tego spotkania. Pyta również Wójta czy jest porozumienie z gminą Zabierzów o podłączenie do oczyszczalni ścieków w Balicach Morawicy i Chrosnej. Wójt - jest wstępne porozumienie. Radna Helena Trojan pyta czy nie można szukać ujęć wody na naszym terenie a nie zakupywać w Krakowie. Pyta również czy jest nadzieja na kanalizację w Kas zowie. Wójt- był taki odwiert robiony w Cholerzynie, ale woda jest złej jakości. Budowa zbiorników nas nie ominie. Do chwili zakończenia kanalizacji w Liszkach nie może być mowy o kanalizacji w Kas zowie. Wnioski Komisji Edukacji: - przygotować na następną sesję uchwałę o umorzeniu zaległości za wywóz śmieci z wywieszeniem wykazów osób zalegających: Za wnioskiem głosowało - 15 radnych Wniosek został podjęty jednogłośnie. Wójt - informuje i zaprasza Radnych do udziału w otwarciu oczyszczalni ścieków w Piekarach w dniu 25 września 2003 r o godz. 12- tej. Ponieważ nikt więcej głosu nie zabierał a tematyka uległa wyczerpaniu Przewodniczący Rady dziękuje wszystkim za udział zamyka sesję słowami... zamykam obrady VII Sesji Rady Gminy Liszki. Protokółowała: L. Cielarska Przewodniczący Rady Gminy Liszki inż. Jan Pyla

7 Liczba odwiedzin: 36 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Gminy Liszki Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :16:13 Czas publikacji: :16:13 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Data utworzenia 2004-07-21 Numer aktu 21 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006 PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 kwietnia 2006 roku. W XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu uczestniczyło 14 radnych. Spoza członków Rady w obradach wzięli udział:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie Data utworzenia 2003-03-1 Numer aktu 6 Kadencja Kadencja 2002-2006 P R

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r.

Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r. Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r. Miejsce odbycia sesji: sala sesyjna, nr 104 w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.15 a zakończono o godzinie 13.40.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/07 z VII Sesji Rady Gminy w Poświętnem z dnia 28 czerwca 2007 r.

Protokół Nr VII/07 z VII Sesji Rady Gminy w Poświętnem z dnia 28 czerwca 2007 r. Data publikacji : 01.10.2007 Protokól z VII Sesji Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2007r. Protokół Nr VII/07 z VII Sesji Rady Gminy w Poświętnem z dnia 28 czerwca 2007 r. Ad.1 VII zwyczajna Sesja

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Siwak Pan Wójt Pan Paweł Siwak Pan Przewodniczący Komisji Pan Paweł Siwak Pan Przewodniczący Komisji Pan Paweł Siwak- Pan Wójt

Pan Paweł Siwak Pan Wójt Pan Paweł Siwak Pan Przewodniczący Komisji Pan Paweł Siwak Pan Przewodniczący Komisji Pan Paweł Siwak- Pan Wójt P R O T O K Ó Ł Nr 17 /08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbytego w dniu 09 grudnia 2008 roku w Urzędzie Gminy Sieroszewice Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r.

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Marian Pakuła. Godzina rozpoczęcia 11:00 Miejsce posiedzenia salka OSP

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 02 12 27 Radni zostali powiadomieni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo