Protokół z VII Sesji Rady Gminy Liszki w dniu 11 września 2003r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z VII Sesji Rady Gminy Liszki w dniu 11 września 2003r."

Transkrypt

1 Protokół z VII Sesji Rady Gminy Liszki w dniu 11 września 2003r. P R O T O K Ó Ł z VII Sesji Rady Gminy L i s z k i w dniu 11 września 2003 r. W obradach VII sesji Rady Gminy uczestniczyli: Radni Gminy - wszyscy, Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Radny Powiatowy, sołtysi wsi, pracownicy Urzędu, Ks. Bronisław Sieńczak Radosna Nowina 2000, przedstawiciele Komisariatu Policji w Zabierzowie, Przedstawiciele firm wywożących odpady komunalne z gminy, oraz mieszkańcy gminy. Sesji przewodniczył p. Jan PYLA - Przewodniczący Rady Gminy. Protokółowała: Ludwika Cielarska. Sesja rozpoczęła się o godz. 9-tej, zakończyła o godz. 14-tej. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2003 r. 5. Gospodarka komunalna gminy. 6. Podjęcie uchwał. 7. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Ad. 1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad. Przewodniczący Rady p. Jan Pyla otwiera sesję słowami otwieram VII Sesję Rady Gminy Liszki wita radnych i zaproszonych gości, przedstawia porządek obrad. Przewodniczący pyta czy są uwagi lub wnioski do przedstawionego porządku obrad, nikt nie wnosi uwag porządek obrad został zaakceptowany. Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w Biurze Rady, Radni zapoznawali się z nim w czasie posiedzeń Komisji. Przewodniczący Rady pyta czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Nikt nie wnosi uwag, protokół poddany pod głosowanie zostaje przyjęty jednogłośnie. Ad. 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Wójt Gminy składa informację z działalności w okresie międzysesyjnym za okres od 26 czerwca 2003 r do 11 września 2003 r. ( informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu ) Przewodniczący Rady otwiera dyskusję: Radny Piotr Sobesto pyta o zakup gaśnic : ile było zakupionych? oraz jaką kwotę wydano na oznakowanie dróg. Pyta również czy ktoś z Urzędu monituje sprawę oczyszczalni w Sciejowicach. Wójt - odpowiadając mówi że na pierwsze pytanie nie odpowie,ponieważ nie zna takich szczegółów, można się o tym dowiedzieć u pracownika merytorycznego. Natomiast jeśli chodzi o oczyszczalnię w Ściejowicach to decyzja została uchylona do ponownego rozpatrzenia i załatwia ją Starostwo Powiatowe, które powiadomiło że z uwagi na skomplikowaną sprawę nie zostanie zachowany ustawowy termin załatwienia. Radny Tadeusz Mastek - pyta co z przetargiem na rozdzielenie kotłowni w Czułowie. Wójt odpowiada że w br nie ma na to środków finansowych. Więcej pytań do Wójta nie ma. W tym punkcie porządku obrad sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Powiatu składa Radny Powiatowy p. Wojciech Kruk: Informuje że w tym czasie odbyła się jedna sesja powiatu poświęcona w głównej części - służbie zdrowia, oraz lokalizacji wydziałów komunikacji i budownictwa.

2 Mówi że od 1 stycznia 2004 r zmienią się struktury w pogotowiu ratunkowym i być może Gminny Ośrodek Zdrowia będzie musiał zapewnić całodobową opiekę medyczną. Natomiast jeśli chodzi o wydziały komunikacji i budownictwa to dla Gminy Liszki przewidziana jest Gmina Zabierzów lub Węgrzce. Radna Helena Trojan pyta czy od 1 stycznia 2004 r karetka pogotowia nie przyjedzie na wezwanie jak dotąd. Odp. przyjedzie, ponieważ ulegnie zmianie tylko obsługa ambulatoryjna.. Przewodniczący Rady - zwraca się do Radnego Powiatu aby przy opracowaniu budżetu Powiatu na rok 2004 zaplanować środki na remont drogi w Czułowie. Ad. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2003 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2003 r wszyscy Radni otrzymali, było również analizowane na posiedzeniach wszystkich komisji Rady. Przewodniczący Rady informuje że wszystkie komisje sprawozdanie z wykonania budżetu w I-szym półroczu przyjęły bez uwag, pyta czy w dniu dzisiejszym są zapytania lub uwagi do sprawozdania. Radny Piotr Sobesto - zabiera głos w sprawie remontu dachu na remizie OSP w Ściejowicach, mówi że przyznane w budżecie na rok 2003 środki w wysokości 3.000,0 zł są za małe i nie ma co rozpoczynać tego zadania w tym roku. Prosi aby przyznać dodatkowe środki by można ten remont wykonać przed zimą. Wójt - nie widzę możliwości dofinansowania w tym roku. Projekt uchwały dot. przyjęcia sprawozdania odczytuje Wójt, Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwałę; Za przyjęciem głosowało 15 radnych Uchwała nr VII/102/03 została podjęta jednogłośnie. Ad. 5. Gospodarka komunalna gminy. Przewodniczący Rady -wita przybyłego na dzisiejsze obrady Ks. Bronisława Sieńczaka z Radosnej Nowiny Mówi że z uwagi na to że jest wiele nieporozumień dot. funkcjonowania Radosnej Nowiny szczególnie w zakresie kanalizacji postanowił zaprosić na dzisiejszą Sesję Ks. Sieńczaka aby sobie wyjaśnić niektóre sprawy, prosi Radnych o zadawanie pytań i dyskusję: Radna Krystyna Miarka - mówi że będąc członkiem Zarządu w poprzedniej kadencji pamięta wspólne ustalenia na jednym z posiedzeń, a mianowicie Fundacja zobowiązała się wykonać dla wsi Piekary część kanalizacji i chodnik, pyta jak i kiedy zakończy się sprawa budowy kanalizacji i chodnika. Ks. Bronisław Sieńczak - mówi że z kanalizacją im nie wyszło, chcieli zaoszczędzić a stracili z powodu niewłaściwego wykonawcy. Jeśli chodzi o ścieki z Radosnej Nowiny to obecnie są wywożone beczkami,na co są pokwitowania. Nie są jeszcze podłączeni do kanalizacji i smród w Piekarach nie jest z obiektów Radosnej Nowiny tylko najprawdopodobniej od mieszkańców, którzy podłączają się na dziko. Ksiądz zapewnia iż chcą aby współpraca z gminą układała się pomyślnie. Wójt zabierając głos mówi, że z kanalizacją było trochę kłopotu ale w przyszłym tygodniu ten etap kanalizacji będzie ukończony a ścieki z Radosnej Nowiny i części Piekar będą przyjęte do oczyszczalni, która jest rozbudowana. Na dzień dzisiejszy niewiele pozostało do zrobienia. Fundacja wykonała roboty z której będzie korzystała wieś Piekary, gdyby nie Radosna Nowina to w Piekarach nie byłoby kanalizacji.. Wójt zapewnia że chce aby współpraca z Radosną Nowiną układała się dobrze,ponieważ Radosna Nowina jest reklamą gminy i z wielu ich urządzeń będziemy korzystać. Radna Helena Trojan mówi... trzeba zmienić mentalność mieszkańców wsi Piekary, która nie docenia tego co otrzymała za darmo np. Kościół, kilka miejsc pracy, szkołę itd. Radny Jan Baran - wyraża zdziwienie że na dzisiejszej sesji nie ma sołtysa z Piekar, który to ciągle narzekał w imieniu mieszkańców. Uważa że jeśli ludziom dzieje się krzywda to powinni również być na dzisiejszej sesji. Mówi również o niesprawnej kanalizacji burzowej i o zalewaniu mieszkańców wodami opadowymi. Przewodniczący Rady - wyjaśnia że sołtys nie mógł być na dzisiejszej sesji prosił o zwolnienie. Mieszkańcy atakują sołtysa i obwiniają o wszystko a ten przekazuje to na sesji. Przewodniczący mówi że nie jest to atak na Radosną Nowinę lecz na wykonawców kanalizacji. Pocieszającym jest fakt że kanalizacja jest już na ukończeniu a rozbudowana oczyszczalnia przyjmie ścieki z Piekar i Radosnej Nowiny i na pewno zażegna się nieporozumienia. Przewodniczący porusza również sprawę braków wody. Do obiektów R.N. pompuje się wodę w nocy wypełniając zbiorniki Braki wody występują w całej gminie. Uważa że w przyszłorocznym budżecie należy zaplanować środki

3 na budowę przepompowni lub zbiorników wyrównawczych. Przewodniczący dziękuje za udział Ks. Sieńczakowi, wita zaproszonych do udziału w w/w temacie gości ; - przedstawicieli firm wywożących stałe odpady komunalne z naszej gminy, oraz przedstawicieli Komisariatu Policji w Zabierzowie. Kierownik Referatu Gosp. Komunalnej p. Roman Korzeniak - przedstawia informację nt. przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, po czym Przewodniczący Rady otwiera dyskusję : Radny Piotr Sobesto - pyta czy osoby wezwane przez Urząd nie posiadające umów na wywóz śmieci deklarują się na podpisanie takich umów. Odp. bardzo mało jest takich osób. Radna Helena Trojan - pyta przedstawicieli Policji, jakie mają możliwości karania osób, które nie przestrzegają przepisów ustawy o utrzymaniu czystości. Odp. jeśli Policja stwierdzi że wylewane są nieczystości płynne poza miejsce ich składowania(np. do rowów czy rzek) to karze mandatem, jeśli stwierdzi że wysypywane są odpady stałe na dzikie wysypisko to również, natomiast nie może być karana osoba której nazwisko i adres znalazło się na dzikim wysypisku śmieci. Osoba taka po całej procedurze dochodzeniowej może być ukarana przez sąd.. Przewodniczący Rady - zabierając głos mówi że są firmy które systematycznie wywożą śmieci i tworzą dzikie wysypiska, karze się ich mandatem 100, 0 zł a za wywóz tych śmieci na wysypisko zorganizowane firma zapłaciłaby kilkakrotnie więcej.. Odp. Policja może ukarać mandatem od 100 do 500 zł a ponadto firma czy osoba ukarana mandatem ma uporządkować i wywieź śmieci z tego wysypiska. Sołtys Kowalik Józef - stwierdza że są wywozy śmieci na prywatne działki,pyta czy wystarczy dowód rejestracyjny samochodu aby taką osobę ukarać. Odp. oprócz dowodu rejestracyjnego jest jeszcze potrzeba aby był świadek Radny Jan Miś- mówi że do lasu w Rącznej pewna firma z Krakowa zaczęła wywozić gruz, kiedyś ta firma miała na to przyzwolenie. Radny pyta czy obecnie ktoś im na to zezwolił? Odp.nie było zezwolenia, przeprowadzimy dochodzenie. Radny Piotr Sobesto - mówi o bałaganie w zawieraniu umów w firmie VAN GANSEL WINKEL Kierownik Korzeniak pyta przedstawiciela w/w firmy o koszt wywozu 1 pojemnika 120l. Po uzyskaniu odpowiedzi żekoszt wynosi 7,60 zł brutto, stwierdza że został złamany przepis gminny zawarty w uchwale Rady Gminy o maksymalnej stawce,która wynosi 6.50 zł brutto. Wójt informuje że tą sprawę należy wyjaśnić, mówi że należało wystąpić do Rady Gminy o rozważenie podwyższonej stawki., obecnie działalność tej firmy może być zawieszona. Przewodniczacy Rady informuje że na dzisiejszej sesji jest obecny mieszkaniec Liszek na którego działce tworzy się dzikie wysypisko i są palone śmieci. P. Jan Kozioł - zabierając głos mówi że od kilku lat... toczy bój z Urzędem Gminy, uważa że jeśli zostało postanowione że wszyscy mieszkańcy mają mieć zawarte umowy na wywóz śmieci,to powinny je mieć, a jest wielu takich co pali śmieci - plastiki na działkach. Twierdzi że składa również skargi na policji,która tylko poucza a nie karze,. Przewodniczacy Rady - odnosząc się do powyższych wypowiedzi mówi że przestrzeganie uchwały o utrzymaniu czystości należy zacząć od siebie, gdy sami będziemy w porządku to będzie dobrze. Śmieci na wysypiskach nie pochodzą od mieszkańców naszej gminy, wywożą je firmy. Radny Piotr Sobesto też uważa że należy zacząć od siebie, ale Rada Gminy powinna co roku omawiać na sesji ten temat, ponieważ jest taka potrzeba, a my od dwu lat nie poruszaliśmy tego tematu. Radny Jan Baran - wnioskuje aby wprowadzić segregację śmieci, ustawić pojemniki w każdej wsi, na papier,plastiki i szkło. Radny Zdzisław Guja przedstawia wnioski z posiedzenia Komisji Edukacji: 1. środki wiejskie (tzw. kieszonkowe )z poszczególnych wsi przeznaczać na usuwanie i porządkowanie dzikich wysypisk w tych wsiach. 2. na następną sesję Rady przygotować uchwałę o umorzenie zaległości osobom,które nie płaciły za usuwanie nieczystości przez gminę załączając wykaz tych osób. Wójt zabierając głos mówi -... Polska jest krajem bezprawia,ponieważ nie przestrzega się przepisów prawa. Staramy się nie zauważać łamania przepisów prawa przez sąsiadów nie zgłaszamy tego, śmieci na poszczególnych działkach to nie śmieci właściciela lecz przywożą je firmy, sąsiedzi a my boimy się zgłosić i

4 świadczyć. Przewodniczący Rady - prosi przedstawicieli poszczególnych firm wywozowych o wypowiedzi w temacie wywozu śmieci, a Radnych prosi o zadawanie pytań i zgłaszanie uwag: - przedstawiciel MPO - w gminie Liszki podpisanych jest 500 umów na wywóz. 10 gospodarstw nie wywiązuje się z płatności, z którymi będą rozwiązane umowy. Segregacja w miejscu wytworzenia śmieci. Wywóz gruzu świadczymy usługi w tym zakresie. Firma VAN GANSEL WINKEL w gminie Liszki podpisanych 800 umów, ostatnio jest trochę bałaganu ponieważ zmieniła się firma i przepisujemy umowy. Sprawę podwyższonej ceny wyjaśnimy. W ciągu roku odbieramy dwa przedmioty gabarytowe gratis. Segregacja śmieci nie wyszła w gminie Zabierzów. Radny Tadeusz Mastek pyta co z nadpłaconą przez mieszkańców kwotą za wywóz. Odp. do dwóch tygodni będzie sprawa wyjaśniona. - przedstawicielka firmy MIKI - podpisanych 1992 umowy, 11 umów z zakładami. Zdecydowana większość bo z 1772 gospodarstw odbierane są śmieci 1 raz w miesiącu a ze 145 odbierane są 2 razy. Pojemniki na 240 l. Posiada tyko 4 użytkowników, 10 umów jest na worki. Przedstawicielka firmy uważa że częstotliwość wywozu jest za mała i dlatego tworzą się te dzikie wysypiska i niejednokrotnie śmieci są spalane. Radny Władysław Szewczyk podnosi sprawę małych pojemników w sklepach czy składach budowlanych. Są przypadki że sklepy mają zawarte umowy na pojemniki 120 l, które często zapełniają się w ciągu 1 dnia. Właściciel sklepu jest w porządku bo ma umowę i płaci,a nikt nie interesuje się co z nadwyżką śmieci. W związku z tym w n i o s k u j e aby Urząd Gminy przeprowadził kontrolę wszystkich sklepów, składów budowlanych, oraz innych obiektów prowadzących działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem śmieci jakiej wielkości pojemniki posiadają w swoich firmach. Radny składa również drugi wniosek - zaplanować środki w przyszłorocznym budżecie na zorganizowanie konkursu z nagrodami na najczyściejszą wioskę w gminie. Kierownik Roman Korzeniak mówi że firmy przewozowe proponują podwyżkę cen. Przewodniczący Rady - odnosząc się do powyższego mówi że firmy powinny wystąpić do Rady, która rozważy taką możliwość. Przewodniczący Rady - w dalszej części swojego wystąpienia mówi że gospodarka komunalna gminy to nie tylko śmieci i kanalizacja ale również w o d a. Z wodą a głównie jej brakiem jest coraz większy problem w naszej gminie. Nie ma zbiorników wyrównawczych o których dawno była mowa a obecnie jakoś przycichło. Ostatnia susza a w związku z tym zwiększone zużycie wody powodują że bardzo często brakuje wody szczególnie w godzinach wieczornych. Ludzie się skarżą, dzwonią i mają rację,ale dotąd będzie taka sytuacja dopóki nie wybudujemy co najmniej 2 zbiorników wyrównawczych. Przewodniczący oddaje głos p Mękalowi przedstawicielowi PROMEROLU, który potwierdza wypowiedź Przewodniczącego Rady szczególnie w zakresie braków wody. Radni zadają pytania i skarżą się na brak wody w każdej wsi. na które odpowiada kier. Mękal. Dyskutowano również nt. połączeń wodociągów,które miały być wykonywane. Przewodniczący Rady - podsumowując dyskusję poddaje pod głosowanie w n i o s e k aby zaplanować w przyszłorocznym budżecie gminy środki na opracowanie projektu na zbiornik wyrównawczy w części północnej gminy.. Za w/w wnioskiem głosowało - 15 radnych Wniosek został podjęty jednogłośnie. Przewodniczący dziękuje przedstawicielom Komisariatu w Zabierzowie oraz przedstawicielom firm przewozowych za udział w tej części sesji. Ad 6. Podjęcie uchwał. Przewodniczący Rady prosi Wójta o przedstawienie projektów uchwał: - projekt uchwały dot. zmiany w uchwale budżetowej na rok Radny Piotr Sobesto wnioskuje aby przyznać dodatkowo kwotę 3.000,0 zł na remont dachu na remizie OSP w Ściejowicach. Przewodniczący Rady - poddaje pod głosowanie w n i o s e k - pozostałość z porządkowania dzikich wysypisk w wysokości 3.000,0 zł przeznaczyć na remont malowanie dachu na remizie OSP w Ściejowicach.

5 Za podjęciem w/w wniosku głosowało - 14 radnych Wstrzymał się - 1 radny Wniosek został podjęty większością głosów z, a wynikła zmiana wprowadzona do projektu uchwały po czym Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie w/w uchwałę Za podjęciem głosowało radnych Uchwała nr VII/103/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. powołąnia zespołu do spraw wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych. Uwag i wniosków nie ma,przewodniczący poddaje pod głosowanie: Za podjęciem głosowało - 14 radnych wstrzymał się - 1 radny Uchwała nr VII/104/03 została podjęta większością głosów. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na sprzedaż działki w Morawicy i ustalenie ceny. Uwag nie zgłoszono. Uchwała nr VII/105/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na cesję umowy dzierżawy działki nr 3071/3 położonej w Kas zowie. Uwag nie ma. Uchwała nr VII/106/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 3069 w Kas zowie. Uwag nie zgłoszono. Uchwała nr VII/107/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 629 w Kas zowie. Uwag nie ma Uchwała nr VII/108/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 3068 w Kas zowie.uwag nie ma,przewodniczący poddaje pod głosowanie. Uchwała nr VII/ 109/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zwolnienie p. Janiny Koładki z długu w wysokości 1 852,13. Uwag nie ma. Uchwała nr VII/110/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Woj. Fund. Ochr. Środ.i Gosp. Wodnej w Krakowie na finansowanie inwestycji kanalizacyjnej w Kryspinowie etap IV i Cholerzyn Wschód. Uwag nie ma. Uchwała nr VII/111/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Liszki zobowiązań z tytyłu rozbudowy sieci wodociągowej w Czułowie na lata r Uwag nie ma. Za podjęciem głosowało - 13 radnych Wstrzymało się - 2 radnych Uchwała nr VII/112/03 została podjęta większością głosów. - projekt uchwały dot. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Liszki zobowiązań z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w Cholerzynie na lata etap Uwag nie ma.. Uchwała nr VII/113/ 03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot.wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wójta Gminy zobowiązań z tytułu rozbudowy sieci wodociągowej w Liszkach na lata 2003 i Uwag nie ma.

6 Uchwała nr VII/114/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Liszki etap II część 3. Uwag nie ma. Za podjęciem - głosowało 15 radnych Uchwała nr VII/ 115/03 została podjęta jednogłośnie. - projekt uchwały dot. zmiany w uchwale budżetowej na rok 2003 nr III/26/02 z grudnia 2002 r.. Uwag nie ma Za podjęciem głosowało 15 radnych Uchwała nr VII / 116/03 została podjęta jednogłośnie, Ad. 7. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Wójt Gminy wręcza przedstawicielom sołectw dyplomy i składa podziękowanie za udział w Dożynkach Gminnych 2003 zorganizowanych w Piekarach. Odczytuje również protokół pokontrolny Regionalnej Izby obrachunkowej, która przeprowadzała kontrole w ostatnim czasie w Urzędzie Gminy i nie stwierdziła żadnych uchybień w zakresie przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych i przeprowadzonych przetargach. Kontrola ta była przeprowadzona w związku z anonimem przesłanym do RIO. Wójt wyjaśnia że PROMEROL ma takie samo prawo brać udział w przetargach i zamówieniach publicznych jak każda inna firma a jeśli wygra przetarg to wykonuje prace kanalizacyjne, wodociągowe i inne. Dlatego czas skończyć z tymi anonimami i donosami bo Urząd przestrzega prawo i ustawę o zamówieniach publicznych i przetargach. Przewodniczący Rady - odczytuje pismo Wojskowego Klubu Sportowego WAWEL o sukcesach sportowych mieszkańca naszej gminy Dariusza KUCIA,który zdobył tytuł wicemistrza świata w biegu sztafetowym Juniorów Młodszych. Wymienionemu Rada w roku ubiegłym przyznała stypendium. Przewodniczący odczytuje również pismo Sołectwa Morawicy dot. uciążliwości wynikających z nasilającego się ruchu samolotów z lotniska w Balicach i wynikających z tego tytułu szkodach. Wójt - zabierając głos mówi że lotnisko funkcjonuje od czasów przedwojennych. Właściwie funkcjonują dwa lotniska; wojskowe i cywilne. Ruch pasażerski rośnie. Dziś już nie możemy nic w tym zakresie zrobić.wójt przypomina że w roku 1992 był uchwalany plan zagospodarowania przestrzennego gminy i wówczas gdy zwracano uwagę mieszkańcom że będzie lotnisko przeszkadzać nie reagowali na to,budowali w pobliżu lotniska a dziś najwięcej narzekają. Zorganizujemy spotkanie z władzami lotniska ale na wiele nie można liczyć. Radny Zbigniew Kaczor prosi o zorganizowanie tego spotkania. Pyta również Wójta czy jest porozumienie z gminą Zabierzów o podłączenie do oczyszczalni ścieków w Balicach Morawicy i Chrosnej. Wójt - jest wstępne porozumienie. Radna Helena Trojan pyta czy nie można szukać ujęć wody na naszym terenie a nie zakupywać w Krakowie. Pyta również czy jest nadzieja na kanalizację w Kas zowie. Wójt- był taki odwiert robiony w Cholerzynie, ale woda jest złej jakości. Budowa zbiorników nas nie ominie. Do chwili zakończenia kanalizacji w Liszkach nie może być mowy o kanalizacji w Kas zowie. Wnioski Komisji Edukacji: - przygotować na następną sesję uchwałę o umorzeniu zaległości za wywóz śmieci z wywieszeniem wykazów osób zalegających: Za wnioskiem głosowało - 15 radnych Wniosek został podjęty jednogłośnie. Wójt - informuje i zaprasza Radnych do udziału w otwarciu oczyszczalni ścieków w Piekarach w dniu 25 września 2003 r o godz. 12- tej. Ponieważ nikt więcej głosu nie zabierał a tematyka uległa wyczerpaniu Przewodniczący Rady dziękuje wszystkim za udział zamyka sesję słowami... zamykam obrady VII Sesji Rady Gminy Liszki. Protokółowała: L. Cielarska Przewodniczący Rady Gminy Liszki inż. Jan Pyla

7 Liczba odwiedzin: 36 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Gminy Liszki Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :16:13 Czas publikacji: :16:13 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XV/15 z sesji Rady Gminy Tuczna z dnia 28 stycznia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XV/15 z sesji Rady Gminy Tuczna z dnia 28 stycznia 2016 roku P R O T O K Ó Ł Nr XV/15 z sesji Rady Gminy Tuczna z dnia 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Gminy Tuczna rozpoczęła się o godzinie 12 00. Sesja Rady Gminy Tuczna odbyła się w sali narad Urzędu Gminy Tuczna.

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU

PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU RADA GMINY W ZABRODZIU PROTOKÓŁ Z OBRAD XVI-TEJ SESJI RADY GMINY W ZABRODZIU Zabrodzie 22 kwiecień 2004r. PROTOKÓŁ z obrad XVI-tej Sesji Rady Gminy w Zabrodziu odbytej w dniu 22 kwietnia 2004r. pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. 1 PROTOKÓŁ Nr LIV/54/2014 z LIV sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014r. LIV sesję Rady Gminy Świlcza otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU

P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU Załączniki do protokołu : UCHWAŁA Nr 13/III/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz Protokół nr XV/11 z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-6/10 Władysławów, dnia 20.08.2010 r. Protokół nr XL/10 z XL sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 20.08.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Rzeszów, dnia października 2011 r. LRZ-4101-13-03/2011 P/11/133 Pan Piotr BłaŜejewski Wójt Gminy Bukowsko Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz. 10.00 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. Ponadto w sesji uczestniczyli: Maria Krompiec Wójt Gminy Branice,

Bardziej szczegółowo

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia

tokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batowice 3 1 SIĘ Dnia 1+ g^mlny ZIELONKI ^VVPtYNĘę9 0 tokół 3 1 SIĘ- 2012 Dnia 19.08.2012 Z eb\anie ofrrarzył^p. Krzysztof Król w związku z brakiem frekwencji do podejmowania uchwał C^maganc 25 osófeafohecnych bvio 18). Pan

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 8/2015. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w dniu 23 września 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR 8/2015. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w dniu 23 września 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR 8/2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w dniu 23 września 2015 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice

Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice Protokół nr 1/2013 z zebrania wiejskiego Sołectwa Nielepice które odbyło się dnia 09.03.2013 r. o godzinie 17.15 w drugim terminie z uwagi na niska frekwencję. W chwili rozpoczęcia obrad na Sali obecne

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/III/2014 z obrad sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku

Protokół nr 3/III/2014 z obrad sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku Protokół nr 3/III/2014 z obrad sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku Rozpoczęcie obrad godz. 12:00 Zakończenie obrad godz. 13.30 Ad 1. Sprawy regulaminowe: Otwarcie i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Marcin Wójcik Sekretarz 5. Bogdan Polak Skarbnik Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

POTOKÓŁ NR XLVI/ 06 Z SESJI RADY GMINY PAWŁOWICZKI

POTOKÓŁ NR XLVI/ 06 Z SESJI RADY GMINY PAWŁOWICZKI POTOKÓŁ NR XLVI/ 06 Z SESJI RADY GMINY PAWŁOWICZKI PAWŁOWICZKI 26 PAŹDZIERNIK 2006 R. 1 PORZĄDEK OBRAD SESJI 1. OBJAZD TERENU GMINY- ZREALIZOWANE INWESTYCJE 2. OTWARCIE OBRAD, PRZYWITANIE. 3. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 7 lipca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 7 lipca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 7 lipca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. Lista obecności radnych stanowiąca załącznik Nr 1 do protokołu. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Reducha -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 28 września 2015r. Członkowie Komisji Budżetowej obecni na posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 21 LISTOPADA 2012 ROKU

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 21 LISTOPADA 2012 ROKU P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 21 LISTOPADA 2012 ROKU Załączniki do protokołu : UCHWAŁA Nr 123/XVII/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr 73/XI/2011 Rady Gminy Radłów z dnia 28

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r. PROTOKÓŁ Nr 6/13 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 24 czerwca 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer Przewodniczący Komisji. Lista obecności pracowników

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) Edward Sikorski mandat wygasł -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 19 lutego 2013 r. GODZINA godz. 15.00 16.00 MIEJSCE KOMISJI sala Nr 2 UM w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/14 z posiedzenia Rady Gminy Bobrowice. w dniu 8 września 2014r.

Protokół nr XXV/14 z posiedzenia Rady Gminy Bobrowice. w dniu 8 września 2014r. Protokół nr XXV/14 z posiedzenia Rady Gminy Bobrowice w dniu 8 września 2014r. Na ogólną liczbę 15 radnych na sali obrad obecnych było 13 radnych, co według Przewodniczącego Rady stanowiło quorum zdolne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku

PROTOKÓŁ NR III/2010. z posiedzenia Rady Miejskiej w Kobylinie w dniu 23 grudnia 2010 roku PROTOKÓŁ NR III/2010 z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 roku III sesja została zwołana na dzień 23 grudnia 2010 roku o godzinie 14-tej, w sali Klubu Seniora w Kobylinie. W sesji uczestniczyło 15 radnych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R.

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXV/177/09 z dnia 25 lutego 2009 r. KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2009 R. 1. I kwartał 1. Plan pracy Komisji na 2009 r. 2. Kontrola wydatkowania środków w ramach Małej Odnowy Wsi miejsce

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo