ZABYTKI EUROREGIONU PRADZIAD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZABYTKI EUROREGIONU PRADZIAD"

Transkrypt

1 ZABYTKI EUROREGIONU PRADZIAD dziedzictwo historyczne pogranicza nysko-jesenickiego Památky Euroregionu Praděd historické dědictví nisko-jesenického pohraničí Baudenkmäler der Altvater-Euroregion historisches Erbe des Grenzgebiets Neiße-Freiwaldau

2 Publikacja zrealizowana w ramach projektu Zabytki Euroregionu Pradziad - dziedzictwo historyczne pogranicza nysko-jesenickiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy-Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków budżetu państwa. Projekt zrealizowany przez Wydział Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Programów Europejskich Starostwa Powiatowego w Nysie pod kierownictwem Anatola Bukały. Autorzy zdjęć: Wiesław Chabasiński Robert Kubal Krzysztof Miśniakiewicz Janusz Skop Kazimierz Staszków Marcel Šos Jesenická rozvojová o.p.s. Autorzy tekstów: Piotr Chrobak Paweł Szymkowicz Redakcja tekstów: Yoostyna Sardej Korekta: Agata Janiszewska, Tomasz Grabiński Tłumaczenie na język niemiecki: Agata Janiszewska Tłumaczenie na język czeski: Jana Wojtucka, Opracowanie graficzne, skład: Andrzej Krzyśków, Wydawca: Media Consulting Agency, Wrocław 2007 Wybrana literatura: 1. J. Bogdanowski, Z. Holcer, M. Kornecki, Słownik terminologiczny architektury, t. II. Architektura obronna, Warszawa T. Broniewski, Historia architektury dla wszystkich, Wrocław T. Chrzanowski, M. Kornecki, Powiat nyski, (w:) Katalog zabytków sztuki w Polsce, województwo opolskie, t. 7, z.12, Warszawa B. Czechowicz, Śląskie Castell Gandolfo zamek świętego Jana w Jaworniku, (w:) Sudety nr 9/ B. Czechowicz, Zimny Kamień zamek biskupich zesłańców, (w:) Sudety nr 8/ B. Galantowicz, Rozwiązania urbanistyczne barokowych zespołów budowli jezuickich na Śląsku a problem akomodacji w działalności misyjnej Jezuitów, Wrocław J. Kębłowski, Nysa, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk K. Krajewski, Mała encyklopedia architektury i wnętrz, Wrocław P. Kutzer, Kirchengeschichte von Ziegenhals, Ziegenhals P. Pískovný, 700 let Bělé pod Pradědem, Bělá pod Pradědem M. Przyłęcki, Ewolucja i modernizacja fortyfikacji na Śląsku od XIII do XVII w., praca w maszynopisie, Wrocław M. Sikorki, Nysa. Skarby sztuki i osobliwości, Opole P. Konečný; Seznam nemovitých kulturních památek okresu Jeseník, Olomouc 1999 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy-Polska Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków budżetu państwa. ISBN

3 Spis treści: Obsah: Inhaltsverzeichnis: Wprowadzenie Úvod Einführung 4 Zabytki powiatu nyskiego Památky okresu Nisa Denkmäler im Bezirk Neiße 39 Krzyże pokutne i kamienie graniczne Smírčí kříže a hraniční kameny Sühnekreuze und Grenzsteine 111 Zabytki regionu jesenickiego Památky Jesenicka Denkmäler in der Region Freiwaldau 119 3

4 Historia księstwa nyskiego zabytkami pisana Dzisiejsze pogranicze nysko-jesenickie przez ponad 250 lat oddzielało szereg państw: najpierw Prusy i Austrię, następnie Niemcy i Austro-Węgry, później Niemcy i Czechosłowację, po II wojnie światowej Polskę i Czechosłowację, by wreszcie od 1993 roku rozgraniczyć Rzeczpospolitą Polską i Republikę Czeską. Tym wszystkim politycznym i społecznym przemianom towarzyszyły liczne, dotrwałe do naszych czasów, budowle i pomniki. Wiele z nich pamięta jednak czasy jeszcze starsze, kiedy to przez blisko 600 lat te dwa regiony tworzyły własny organizm państwowy, jakim było Księstwo Nyskie. Chcąc prześledzić zmiany w architekturze i sztuce, zachodzące na tym pograniczu, warto kilka zdań poświęcić genezie i zasięgowi tego nietypowego księstwa. Nietypowego, gdyż w odróżnieniu od innych tutaj nigdy nie było problemu dziedziczenia, księciem zostawał każdorazowo biskup diecezji wrocławskiej, unikając w ten sposób naturalnego w ościennych księstwach rozbicia. Dějiny niského knížectví napsané historickými památkami Dnešní nisko-jesenické pohraničí rozdělovalo po dobu více než 250 let řadu států: nejprve Prusko a Rakousko, následně Německo a Rakousko-Uhersko, později Německo a Československo, po druhé světové válce Polsko a Československo a nakonec od roku 1993 Polskou a Českou republiku. Svědky těchto všech politických a společenských změn jsou početné, dodnes zachované stavby a pomníky. Mnohé z nich však pamatují dobu ještě mnohem starší, kdy tato dvě území tvořila téměř 600 let jednotný státní celek, kterým bylo niské knížectví. Chceme-li sledovat změny, k jakým v této oblasti docházelo v architektuře a umění, stojí za to věnovat pár slov genezi a územnímu rozsahu tohoto netypického knížectví. Netypického, poněvadž zde nikdy nevystoupil problém s jeho dědictvím, neboť se knížetem pokaždé stával biskup vratislavské diecéze. Díky tomu nedocházelo k neustálému rozdělování území, tak jako tomu bylo v případě sousedních knížectví. Die Geschichte des Fürstentums Neiße mit Denkmälern geschrieben Das heutige Grenzgebiet Neiße-Freiwaldau trennte mehr als 250 Jahre lang eine Reihe von Staaten: zuerst Preußen von Österreich, dann Deutschland von der k.u.k.-monarchie, später Deutschland von der Tschechoslowakei, nach dem Zweiten Weltkrieg Polen von der Tschechoslowakei und schließlich, seit 1993, Republik Polen von der Tschechischen Republik. All diese politische und sozialen Umwandlungen wurden durch zahlreiche, bis in unsere Zeiten erhalten gebliebene Bauwerke und Denkmäler begleitet. Viele von ihnen können sich an die noch früheren Zeiten erinnern, als beinahe 600 Jahre lang diese zwei Regionen einen eigenen Staat Fürstentum Neiße bildeten. Um die in diesem Grenzgebiet auftretenden Veränderungen in der Architektur und der Kunst zu verfolgen, sollte man einige Sätze dem Ursprung und dem Umfang dieses einzigartigen Fürstentums gewidmet haben. Einzigartigen, denn im Gegensatz zu anderen gab es hier das typische Erbproblem nie. Zum Fürsten wurde jeweils der Breslauer Bischof ernannt. Auf die Art und Weise konnte der Staat die in benachbarten Fürsten- und Herzogtümern typische Spaltung vermeiden. 4

5 Geneza i rozwój Zalążkiem księstwa nyskiego była kasztelania otmuchowska, po raz pierwszy pojawiająca się w dokumentach w roku 1155, kiedy to papież Hadrian IV w jednej ze swych bulli wymienił 15 śląskich grodów kasztelańskich, chroniących granic śląskiej diecezji. Pozwala to sądzić, że były to biskupie dobra fundacyjne, darowane w chwili ich założenia przez Bolesława Chrobrego w 1000 roku, lub przez jego wnuka Kazimierza przy odnowieniu diecezji, blisko pół wieku później. Z treści bulli wywnioskować możemy również, iż kasztelania otmuchowska, w odróżnieniu od pozostałych kasztelanii, stanowiła bezpośrednie uposażenie biskupa. Pierwotnie terytorium kasztelanii skupione było wokół Otmuchowa i ciągnęło się szerokim pasem z północy na południe. Na północy sięgało późniejszych Szklar, zasięg południowy był mniej więcej równoległy do Rychlebskich Hor, granicę wytyczała w przybliżeniu linia pomiędzy Ratnowicami a Nadziejowem. Ku wschodowi pas ten rozciągał się wzdłuż linii od Nadziejowa do ujścia Białej Głuchołaskiej, następnie biegiem Nysy Kłodzkiej do miejsca, gdzie później lokowane zostało miasto Nysa, stąd zaś do wsi Czarnolas. W końcu XII wieku obszar ten znacznie poszerzył biskup Jarosław, przekazując diecezji ziemię nyską, która do tej pory wchodziła, obok Opola, w skład jego majątku książęcego. Biskup był bowiem najstarszym synem księcia Bolesława Wysokiego, który wydzielił mu w dożywocie dzielnicę opolską. Jarosław potraktował to jednak jako wydziedziczenie. Sprzymierzył się ze swym stryjem Mieszkiem Raciborskim, a ten, na skutek przedwczesnej śmierci Jarosława w 1201 roku przejął część jego dzielnicy z Opolem. Ziemia nyska, jak już wspomniano, przypadła biskupstwu. Okazją do nadania terytorium nyskie- Geneze a rozvoj Zárodkem niského knížectví bylo otmuchovské kastelánství, poprvé zmiňované v listinách z roku 1155, kdy papež Hadrián IV. v jedné ze svých bul vyjmenovával patnáct slezských kastelánských hradů, jež chrání hranice slezské diecéze. Je z toho možné usuzovat, že šlo o biskupské fundační jmění, jež bylo biskupům darováno v době jeho založení Boleslavem Chrabrým v roce 1000 nebo jeho vnukem Kazimírem o téměř půl století později při obnovování diecéze. Z obsahu buly se dá soudit, že otmuchovské kastelánství bylo na rozdíl od ostatních kastelánství bezprostředním biskupským majetkem. Území kastelánství se původně rozkládalo v okolí Otmuchova a táhlo se širokým pásmem ze severu na jih. Na severu sahalo až k pozdějším Szklarám, jižní hranice byla téměř souběžná s Rychlebskými horami, hranici tvořila přibližně linie mezi Ratnowicemi a Nadziejowem. Na východě tento pás vedl vzdušnou čarou od Nadziejowa po ústí řeky Bílé Jesenické, následně po proudu Kladské Nisy až do místa, kde bylo později založeno město Nisa, odtud dále do vesnice Czarnolas. Koncem 12. století rozšířil toto území významným způsobem biskup Jaroslav, který k diecézi připojil Nisko, jež bylo dosud kromě Opolí součástí jeho knížecího majetku. Biskup byl totiž nejstarším synem Boleslava Vysokého, jenž mu opolské knížectví udělil v doživotí. Jaroslav však tento čin vnímal spíše jako vydědění. Spojil se proto se svým strýcem Měškem Ratibořským a ten, po předčasné Jaroslavově smrti v roce 1201, převzal část jeho území s Opolí. Nisko, jak již bylo zmíněno, připadlo biskupství. Příležitostí, při které se území Niska dostalo do přímého vlastnictví biskupů, se zřejmě stalo vysvěcení kostela sv. Jakuba v Nise, které v roce 1198 provedl právě Jaroslav. Ursprung und Entwicklung Keim des Fürstentums Neiße war Ottmachauer Kastellanei, die zum ersten Mal in den Urkunden 1155 auftaucht, als Papst Hadrian IV. in einer seiner Bullen 15 schlesische Kastellaneien nannte, die die Grenzen des Bistums Breslau beschützten. Dies lässt die Vermutung zu, dass es sich um bischöfliche Stiftsgüter handelte, die zum Zeitpunkt der Grundüng des Bistums durch Boleslaus den Tapferen im Jahre 1000 bzw. durch seinen Enkel Kasimir bei der Erneuerung des Bistums Breslau fast ein halbes Jahrhundert später geschenkt wurden. Aus dem Inhalt der Bulle können wir auch schließen, dass die Ottmachauer Kastellanei, im Gegensatz zu anderen Kastellaneien, unmittelbare Ausstattung des Bischofs darstellte. Ursprünglich konzentrierte sich das Gebiet der Kastellanei um Ottmachau und verlief in einem breiten Landstreifen vom Norden nach Süden. Im Norden reichte es bis zum späteren Glasergrund, die südliche Grenze verlief mehr oder weniger parallel zu Reichensteiner Gebirge etwa entlang der Linie zwischen Rathmannsdorf und Naasdorf. Richtung Osten erstreckte sich dieser Streifen entlang der Linie zwischen Naasdorf und Biele-Mündung und dann mit dem Lauf der Glatzer Neiße bis zum Standort, an dem später die Stadt Neiße gegründet wurde, und von hier aus bis zum Dorf Petersheide. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts erweiterte Fürstbischof Jaroslaw weitgehend dieses Gebiet, indem er das Land Neiße, das bis dahin neben Oppeln zu seinem fürstlichen Vermögen gehörte, an das Bistum übergab. Der Bischof war nämlich der älteste Sohn des Fürsten Boleslaus des Hohen, der ihm lebenslänglich das Regierungsbezirk Oppeln zuwies. Jaroslaw betrachtete es aber als Enterbung. Er verbündete sich mit seinem Onkel Mieszko von Rati- 5

6 go pod bezpośrednie zwierzchnictwo biskupów, była zapewne konsekracja kościoła św. Jakuba w Nysie, dokonana właśnie przez Jarosława w 1198 roku. Rozpoczęta jeszcze w drugiej połowie XII wieku akcja kolonizacyjna, miała na celu powiększenie zasiedlonego terytorium. Początkowo skierowana była najprawdopodobniej w kierunku wschodnim, natomiast w swym szczytowym okresie, za rządów biskupa Wawrzyńca ( ), w kierunku dolnego biegu Białej Głuchołaskiej. Dalsze nasilenie akcji osadniczej miało miejsce w czasach następcy Wawrzyńca biskupa Tomasza I ( ). W pierwszej kolejności zasiedlił on szeroki pas na północy swego terytorium, w dalszej obszar na wschód od Białej Głuchołaskiej. W tym samym też czasie kolonizował zachodnią rubież terytorium kasztelani otmuchowskiej, lokując tam m.in. Lipniki, Lubiatów, a przede wszystkim Paczków. W kierunku południowo-zachodnim kolonizacja oparła się o stoki Gór Złotych, obszar dzisiejszego Javornika i Złotego Stoku. U schyłku swego życia Tomasz I skolonizował też tereny przesieki na południe od Otmuchowa, zakładając tam dzisiejszą Vidnavę z okolicznymi wsiami oraz Jesenik. W ten sposób za czasów Toma- V druhé polovině 12. století byla zahájena kolonizace, jejímž cílem bylo rozšířit již osídlené území. Ze začátku se pravděpodobně soustředila především směrem na východ, avšak v době svého vrcholu, za správy biskupa Vavřince ( ), směřovala k dolnímu toku Bílé Jesenické. K dalšímu zesílení osídlovací akce došlo v době Vavřincova nástupce, biskupa Tomáše I. ( ). Ten nechal nejprve osídlit široký pás na severu jeho země, následně potom oblast na východ od Bílé Jesenické. V téže době kolonizoval i západní pohraniční pásmo otmuchovského kastelánství, kde mj. založil Lipniki, Lubiatów a především Paczków. Na jihozápadě dosáhla kolonizace svahů Rychlebských hor, oblasti dnešního Javorníka a Zlatého Stoku. Ke konci svého života nechal Tomáš osídlit ještě území průseku na jih od Otmuchova, kde založil dnešní Vidnavu se sousedními vesnicemi a Jeseník. Díky tomu dosáhlo území otmuchovského kastelánství v době Tomášovy správy svého vrcholu. Jeho následovník biskup Tomáš II. ( ) se již soustředil v posled ním čtvrtstoletí 13. století především na vnitřní kolonizaci. Území kastelánství nezůstávalo samozřejmě nezměněné. Nejprve odpadly bor, der infolge des Frühtods Jaroslaus im Jahre 1201 seinen Teil des Bezirks samt Oppeln übernahm. Das Land Neiße Land fiel, wie erwähnt, dem Bistum zu. Den Anlass zur Übergabe des Landes Neiße unter direkte Landeshoheit der Bischöfe lieferte wahrscheinlich die Einweihung der Jakobuskirche in Neiße, 1198 eben durch Jaroslaw vollzogen. Die bereits in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts begonnene Ansiedlung hatte die Erweiterung des besiedelten Territoriums zum Zwecke. Am Anfang richtete sie sich wahrscheinlich nach Osten und bei ihrem Höhepunkt, zu der Amtszeit des Fürstbischofs Laurentius ( ) in Richtung des unteren Biele-Laufs. Weitere Verstärkung der Ansiedlungsaktion fand zu den Zeiten des Nachfolgers von Laurentius Fürstbischofs Thomas I. ( ) statt. In erster Linie ließ er einen breiten Landstreifen im Norden seiner Territorien und anschließend das Gebiet östlich der Biele besiedeln. Zur gleichen Zeit kolonisierte er das westliche Grenzgebiet der Ottmachauer Kastellanei, indem er dort unter anderem Lindenau, Lobedau und vor allem Patschkau gründen ließ. In südwestlicher Richtung lehnte sich die Stadtgründung an die Abhänge des Reichensteiner Gebirges an, das Gebiet von Jauernig und Reichenstein. An seinem Lebensabend ließ Thomas ebenso das Gebiet der Schneise südlich von Ottmachau kolonisieren. Es wurden dort Weidenau mit Nachbardörfern und Freiwaldau gegründet. Auf die Art und Weise erreichte Ottmachauer Kastellanei während der Amtszeit Fürstbischofs Thomas I. ihren Höhepunkt. Sein Nachfolger Fürstbischof Thomas II. ( ) konzentrierte sich im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts grundsätzlich auf die interne Kolonisierung. Das Gebiet der Kastellanei blieb selbstverständlich nicht unverändert. Zuerst ist Reichensteiner Gebirge weggefallen, das in den 60er Jahren des 15. Jahrhunderts wieder eingemeindet wurde. Mitte des 13. Jahrhunderts gehörte die Gegend von Steinau kurzfristig zu Kastellanei. Von den wichtigen territorialen Errungenschaften sind das 1344 als Lehen vom böhmischen König angefallene Grottkauer Weichbild und 1416 ein am linken Ufer der Glatzer Neiße in de Nähe von Patschkau gelegenes Dorf- 6

7 sza I terytorium kasztelani otmuchowskiej osiągnęło swoje apogeum. Jego następca biskup Tomasz II ( ) w ostatnim ćwierćwieczu XIII stulecia, skupił się głównie na kolonizacji wewnętrznej. Obszar kasztelanii nie pozostawał oczywiście bez zmian. Najpierw odpadły Zlaté Hory, które w latach 60. XV wieku ponownie powróciły w jej granice. W połowie XIII wieku przez krótki czas w skład kasztelanii wchodziły natomiast okolice Ścinawy. Z najważniejszych nabytków terytorialnych należy wymienić przypadły w 1344 roku jako lenno od króla czeskiego Weichbild grodkowski, a w roku 1416 kompleks wsi położonych na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej w okolicy Paczkowa. Problem pozostawał jedynie z ustaleniem oficjalnej nazwy tych ziem. Nazywano je bowiem, już nie kasztelanią otmuchowską czy też nysko-otmuchowską, lecz: krajem biskupim, księstwem nyskim, a później nawet księstwem grodkowskim. Należy jednak podkreślić, że od drugiej połowy XVII wieku zaczęła przeważać nazwa Księstwo Nyskie. Romanizm zatarte ślady początków księstwa Zabytkowymi pozostałościami po XIII-wiecznej akcji kolonizacyjnej pogranicza nysko-jesenickiego są zachowane po dziś dzień pierwotne układy urbanistyczne lokowanych w tym czasie miast. Dzięki temu można prześledzić podstawowe cechy ich rozplanowania. W nowo zakładanych miastach osadnicy wytyczali rynek wraz z otaczającymi go ulicami oraz wyznaczali parcele budowlane. Średniowieczne układy miejskie możemy obserwować na starówkach Nysy, Paczkowa, Głuchołaz, Otmuchowa, Jesenika i Vidnavy. Sama architektura romańska, z oczywistych względów, jest najskromniej reprezentowana na nysko-jesenickim pograniczu. Pierwsze, powstające na przełomie XII i XIII wieku, budowle, twierdze czy całe miasta budowane były głównie z drewna. Wyraźne ślady tego pierwszego na terenie księstwa stylu architektonicznego noszą, stawiane z kamienia, świątynie. Sztandarowym przykładem jest kościół, pierwotnie p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, Zlaté Hory, které se však vrátily v šedesátých letech 15. století zpět. V polovině 13. století se součástí kastelánství stalo na krátkou dobu okolí Ścinawy. Mezi nejvýznamnější územní zisky je nutné započíst grodkowský obvod (weichbild), jenž byl získán roku 1344 jako léno od českého krále, a skupina vsí, ležících na levém břehu Kladské Nisy v okolí Paczkowa, získaná v roce Jediným problémem bylo ustálení oficiálního názvu tohoto území. Nehovořilo se totiž o něm již jako o otmuchovském či nisko-otmuchovském kastelánství, ale jako o biskupově zemi, niském knížectví, později dokonce jako o grodkowském knížectví. Je však nutné zdůraznit, že od druhé poloviny 17. století začal převažovat název knížectví niské. Románský sloh zahlazené stopy počátků knížectví Historické stopy, svědčící o kolonizaci nisko-jesenického pohraničí ve 13. století, představují dodnes zachovaná původní urbanistická uspořádání měst, jež byla tehdy založena. Díky tomu je možné sledovat základní rysy, podle kterých byla města plánována. Osadníci obvykle vytyčili v nově zakládaných městech náměstí společně s ulicemi, které ho měly obklopovat, a také stavební pozemky. Městskou středověkou urbanistiku můžeme pozorovat na Starém Městě v Nise, Paczkowě, Głuchołazech, Otmuchově, Jeseníku a Vidnavě. Samotná románská architektura je na nisko-jesenickém pohraničí z pochopitelných důvodů zastoupena nejméně. První stavby, tvrze nebo celá města, jež vznikaly na přelomu 12. a 13. století, byly stavěny především ze dřeva. Výrazné stopy tohoto prvního architektonického slohu nesou svatyně, stavěné z kamene. Typickým příkladem je kostel, původně zvaný Narození Nejsvětější Panny Marie, později sv. Jiřího v Kałkowě u Otmuchova. Kałkowský kostel byl postaven v době, kdy se v Evropě již plně rozvíjel gotický sloh, jenž měl do Slezska teprve proniknout. Za dobu, kdy měla stavba vzniknout, jsou považována léta , avšak první písemná zmínka pochází teprve z roku Původně mělo zřejmě jít o typickou románskou baziliku. Po nájezdu Tatarů v roce 1241 komplex zu nennen. Problematisch blieb nur die Ermittlung des offiziellen Namens dieses Landes. Es wurde nämlich nicht mehr Ottmachauer bzw. Neiße-Ottmachauer Kastellanei, sondern Bischofsstaat, Fürstentum Neiße oder sogar Fürstentum Grottkau genannt. Es sei jedoch hervorzuheben, dass seit der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts der Name Fürstentum Neiße zu überwiegen begann. Die Romanik verwischte Spuren der Anfänge des Fürstentums Übrig gebliebene Denkmäler aus der Besiedlung des Grenzgebiets Neiße- -Freiwaldau im 13. Jahrhundert sind die bis heute existierenden städtebaulichen Anordnungen der damals gegründeten Städte. So können grundlegende Merkmale ihrer Verplanung verfolgt werden. In den neu gegründeten Städten steckten die Ansiedler einen Marktplatz samt den ihn umgebenden Straßen aus und legten Bauparzellen fest. Dem mittelalterlichen Städtebau begegnen wir in den Altstädten von Neiße, Patschkau, Ziegenhals, Gräfenberg und Weidenau. Die romanische Architektur selbst ist aus selbstverständlichen Gründen im Grenzgebiet Neiße-Freiwaldau nur sehr mäßig vertreten. Die ersten, um die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts entstandenen Bauobjekte, Festungen oder gar ganze Städte wurden hauptsächlich aus Holz errichtet. Deutliche Spuren dieser auf dem Gebiet des Furstentums ersten architektonischen Stilrichtung tragen die aus Stein erbauten Kirchbauten. Ein Paradebeispiel dafür ist die Kirche St. Georg in Kalkau bei Ottmachau, ursprünglich Marienkirche. Die Kalkauer Kirche entstand zu der Zeit, als in Westeuropa Gotik, die erst später Schlesien erreichen haben sollte, bereits ihre Blütezeit erlebte. Als Baujahr gelten förmlich die Jahre ; zum ersten Mal wurde die Kirche 1295 schriftlich erwähnt. Ursprünglich sollte es höchstwahrscheinlich eine typische romanische Basilika werden, ihr Entwurf wurde aber anscheinend nach dem Überfall der Tataren im Jahre 1241 zugunsten eines Bergfrieds abgeändert, der heute einen Bestandteil des Schiffes darstellt. Trotz mehrfachen Umbauten steht die romanische Herkunft des 7

8 później św. Jerzego w Kałkowie koło Otmuchowa. Kałkowska świątynia powstała w momencie, gdy w Europie Zachodniej kwitł już w najlepsze styl gotycki, który na Śląsk dopiero miał dotrzeć. Za datę budowy przyjmuje się umownie lata , a pierwsza pisemna wzmianka zachowała się z roku Pierwotnie miała to być najprawdopodobniej typowa romańska bazylika, jednak jak się wydaje, po najeździe tatarskim w 1241 roku, zmieniono projekt na obronną wieżę, która dzisiaj jest częścią nawy. Pomimo częstych przebudowań romański rodowód wieży jest pewny, co potwierdza m.in. budulec potłuczony kamień spojony zaprawą wapienną, otoczony w późniejszych czasach zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz cegłą. Obecny kształt kościoła jest efektem jego rozbudowy w latach 30. XX wieku. Wyburzono wówczas m.in. całą ścianę zamykającą stare prezbiterium, niszcząc przy okazji gotyckie polichromie zachowane do dzisiaj jedynie w szczątkowej formie. Na szczęście podczas tej przebudowy zrekonstruowano okna w bocznych nawach, tak aby przypominały romańskie otwory okienne z początków świątyni. Do najciekawszych elementów architektonicznych kościoła należy częś- byl projekt změněn na obrannou věž, která je dnes součástí lodě. Přestože docházelo k častým přestavbám, románský původ věže je jistý, což potvrzuje mj. stavební materiál roztlučený kámen stmelený vápennou maltou, jenž byl později zevnitř i zevně obložen cihlami. Současná podoba kostela je výsledkem jeho rozšíření ve třicátých letech 20. století. Tehdy byla vybourána mj. celá stěna starého presbytáře, přičemž byly zničeny gotické polychromie, zachované dodnes pouze ve fragmentech. Naštěstí byla během této rekonstrukce zrestaurována okna v bočních lodích, tak aby připomínala románské okenní otvory z období počátků svatyně. Mezi nejcennější architektonické prvky kostela patří částečně zrekonstruovaný portál ve štítové zdi jižního ramene transeptu (příčné lodě) z období přechodu románského a gotického slohu z poloviny 13. století. Má cihelnou zárubeň se dvěma záklenky a s kamennými sloupky, podepřenými na podstavcích. Sloupky mají kalichové hlavice, které se spojují s hlavicemi zárubně na konci záklenků. Celek je zakončen gotickou archivoltou se třemi vnitřními záklenky, zdobenými rostlinnými a závitkovými motivy. Původně byla zakryta ostrým kamen- Turmes fest, wofür unter anderem der Baustoff spricht Bruchstein mit Kalkmörtel gemauert, anschließend sowohl innen als auch außen mit Ziegelsteinen verkleidet. Die heutige Form der Kirche stellt Ergebnis ihres Ausbaus in der 30er Jahren des 20. Jahrhunderts dar. Damals wurde unter anderem die den ganzen Chorraum abschließende Wand abgerissen und dabei die gotischen Wandmalereien, die sich bis heute nur in Bruchstücken erhalten haben, zerstört. Glücklicherweise wurden bei diesem Umbau die Fenster in den Seitenschiffen rekonstruiert, sodass sie an romanische Fensteröffnungen aus den Anfängen der Kirche erinnern. Zu den interessantesten architektonischen Elementen der Kirche gehört das teilweise rekonstruierte Portal in der Giebelwand des südlichen Flügels des Querschiffes (Transept) aus der Wende des romanischen und des gotischen Stils Mitte des 13. Jahrhunderts. Es hat Leibungen aus Ziegelsteinen mit zwei Vorsprüngen mit Steinsäulen. Die Säulen haben Kelchkapitelln, die sich mit den die Vorsprünge abkrönenden Kapitelln verbinden. Das Ganze krönt eine spitzbogige Archivolte mit drei inneren Vorsprüngen, die mit stilisierten Pflanzen- und Wickelmotiven geschmückt sind, ab. Ursprünglich umfasste sie eine spitze Giebelwand, von derer jedoch nur ein Fragment übrig blieb. Das zweite Baudenkmal dieser Art befindet sich in der Pfarrkirche St. Laurentius in Ziegenhals. Die erste Pfarrkirche in Ziegenhals wurde bereits 1285 erwähnt. Über ihr Aussehen ist uns nichts Näheres bekannt. Anhand erhalten gebliebener Unterlagen und architektonischer Untersuchungen können wir nur annähernd das Aussehen der ersten Pfarrkirche wiederherstellen. Sie bestand aus einem dreijochigen Schiffskörper, Chorraum mit Sakristei sowie aus dem bis heute erhaltenen zweitürmigen Westwerk, das noch an die romanische Tradition anknüpft. Den einschiffigen Körper beleuchteten zwei hoch platzierte halbrunde Fenster. Über dem Innenraum erhoben sich die Decke sowie das hohe Giebeldach. An der Achse zwischen den Türmen befindet sich der Haupteingang, durch das leicht vor die Mauerflucht vorgeschobene frühgotische Granitportal, das noch einige Merkmale romanischer Architektur aufweist, eingeschlossen. 8

9 ciowo zrekonstruowany portal w ścianie szczytowej południowego ramienia transeptu (nawy poprzecznej) z przełomu stylów romańskiego i gotyckiego z połowy XIII wieku. Posiada on ceglane ościeża o dwóch uskokach z kamiennymi kolumienkami, wspartymi na bazach. Kolumny posiadają kielichowe kapitele, które łączą się z kapitelami wieńczącymi uskoki ościeży. Całość zwieńcza ostrołukowa archiwolta o trzech wewnętrznych uskokach, pokrytych dekoracją o stylizowanych motywach roślinnych i zwojowych. Pierwotnie była ona objęta ostrą szczytnicą kamienną, z której zachował się tylko fragment. Drugi tego typu zabytek znajduje się w kościele św. Wawrzyńca w Głuchołazach. Pierwsza głuchołaska fara wzmiankowana była już w 1285 roku. Nie znamy dokładnego wyglądu tamtej świątyni. Na podstawie zachowanych dokumentów i badań architektonicznych możemy tylko w przybliżeniu odtworzyć wygląd pierwszego kościoła parafialnego. Składał się on z trójprzęsłowego korpusu nawowego, prezbiterium z zakrystią oraz zachowanego do dziś dwuwieżowego masywu zachodniej elewacji (tzw. westwerku), nawiązującego jeszcze do tradycji romańskiej. Jednonawowy korpus oświetlały wysoko umieszczone półkoliste okna. Wnętrze nakryte było stropem oraz wysokim dwuspadowym dachem. Na osi między wieżami umieszczono wejście główne ujęte w lekko wysunięty przed lico muru granitowy wczesnogotycki portal, zawierający jeszcze pewne cechy architektury romańskiej. Charakteryzuje się on pięcioskokowymi ościeżami, między którymi ustawiono kolumienki. Uskokowy układ ościeży powtarza, znajdujące się nad nimi, sklepiające portal spiętrzenie łuków, zwane archiwoltą, które jednak w przeciwieństwie do półokrągłych archiwolt romańskich zamknięte jest ostro w sposób charakterystyczny dla gotyku. Głębokie cofnięcie drzwi w stosunku do lica muru i schodkowy układ ościeży powodują, że otwór drzwiowy rozszerza się na zewnątrz, tworząc rozglifienie. Nad portalem wznosi się stroma, ostro zakończona szczytnica, zwana wimpergą. Oba te elementy są bardzo charakterystyczne dla stylu gotyckiego i nie występowały w okresie romańskim. Do tradycji romańskiej nawiązują rozmieszczone po ným štítem, z něhož se však zachoval pouze fragment. Druhá památka tohoto typu se nachází v kostele sv. Vavřince v Głuchołazech. První farní kostel v Głuchołazech byl zmiňován již v roce Přesný vzhled tehdejšího kostela však neznáme. Jeho první podobu můžeme přibližně rekonstruovat pouze na základě dochovaných dokumentů a architektonických výzkumů. Kostel tvořila loď se třemi oblouky, presbytář se zákristií a masív západního průčelí (tzv. westwerk) se dvěma věžemi, jenž ještě navazoval na tradice románského slohu. Loď byla osvětlována vysoko umístěnými půlkruhovými okny. Vnitřní prostory byly zastřešeny stropem a vysokou sedlovou střechou. Hlavní vchod, ozdobený žulovým raně gotickým portálem, lehce vysunutým před vlastní zeď, s rysy románské architektury, se nacházel na ose mezi věžemi. Jsou pro něho charakteristické zárubně s pěti záklenky, mezi které byly postaveny sloupky. Vnitřní a vnější článkování záklenku je nazýváno archivoltou, která je v případě gotického slohu ostře lomená, čímž se liší od polokruhové archivolty románské. Hluboké zasunutí dveří vzhledem k vlastní zdi a stupňovitý systém zárubní působí, že se dveřní otvor navenek rozšiřuje. Portál je zakončen strmým trojúhelníkovým štítem, zvaným vimperk. Oba tyto rysy jsou charakteristické pro gotický sloh a nevyskytovaly se ve slohu románském. Na románskou tradici navazují sloupky, rozmístěné po čtyřech v záklencích po obou stranách portálu. Jejich kapitály (hlavice) byly ozdobeny maskami mnichů, jejichž přátelský úsměv měl pobízet k návštěvě svatostánku. Na zárubních dveří byly použity místo masek mnichů kapitály s rostlinnou výzdobou v podobě lístků a poupat, jež byla typická pro období rané gotiky. V roce 2005 byl portál restaurován. Díky snížení úrovně povrchu země před vchodem byla odhalena jeho dolní část a portál tak získal původní proporce. Třetí portál s rysy charakteristickými pro přechodné období mezi románským a gotickým slohem se nachází v bočním vchodu kostela sv. Kříže v Javorníku. Kostelík, jenž plní v současné době funkci hřbitovní kaple, je datován do konce šedesátých let 13. století. Byl by tedy jednou z nejstarších staveb niskojesenického pohraničí, kdyby ovšem Es zeichnet sich durch Fünf-Vorsprung- -Türöffnungen, zwischen denen Säulen stehen, aus. Die Anordnung der Vorsprünge wird in der darüber liegenden Bogenstauung, Archivolte genannt, wiederholt, die jedoch im Gegensatz zu den halbrunden romanischen Archivolten auf die für Gotik typische Art spitz ausläuft. Wegen der gegenüber der Mauerflucht tief zurückgestellten Tür und der treppenartig angeordneten Türöffnungen breitet sich die Türöffnung nach außen aus und bildet eine Ausschrägung. Über dem Portal erhebt sich eine steile, spitz auslaufende Giebelwand, Wimperg genannt. Diese beiden Elemente sind typisch für die Gotik und traten in der Romanik nicht auf. An die romanische Tradition knüpfen die in den Mauervorsprüngen an beiden Portalseiten jeweils zu viert angeordneten Säulen an. Ihre Knäufe verzieren Mönchmasken, derer freundliches Lächeln zum Besuch im Haus Gottes einladen sollte. Im Falle der eigentlichen Türleibung wurden anstatt der Mönchmasken Knäufe mit dem für Frühgotik typischen Motiv der Pflanzendekoration in Form von Blättern und Knospen eingesetzt. Das Portal wurde 2005 erneuert und es wurden, infolge der Bodensenkung vor dem Eingang, sein unterer Teil freigelegt und richtige Proportionen wiederhergestellt. Das dritte Portal mit den Merkmalen aus der Wende der Stile der Romanik und der Gotik befindet sich am Nebeneingang zur Kreuzkirche in Jauernig. Die Kirche, die heutzutage die Rolle einer Friedhofskapelle erfüllt, wird auf die ausgehenden 60er Jahre des 13. Jahrhunderts datiert. Sie wäre also eines der ältesten Bauwerke des Grenzgebiets Neiße-Freiwaldau gewesen, wenn ihre zahlreichen ursprünglichen romanischen Merkmale nicht verwischt worden wären. Die Gotik Höhepunkte und Niederlagen des Bistumsstaates Nach den ältesten Denkmälern der gotischen Architektur sollten wir im Ottmachauer Schloss suchen. Hier blieb jedoch nach den zahlreichen Wiederund Umbauten nicht viel übrig. Im Jahre 1245 wurde das Schloss als castrum, das heißt befestige Burg einer mittelalterlichen Stadt, durch Wassergraben getrennt und vom Innengürtel der 9

Procesy czarownic na terenie księstwa nyskiego Čarodějnické procesy na území niského knížectví...6

Procesy czarownic na terenie księstwa nyskiego Čarodějnické procesy na území niského knížectví...6 1 Wstęp Ūvod...2 Procesy czarownic na terenie księstwa nyskiego Čarodějnické procesy na území niského knížectví...6 Opis trasy Popis trasy...30 Na początek nieco historii Na začátek trochu dějin...30 odcinek

Bardziej szczegółowo

Szlak im. prof. Josepha Wittiga

Szlak im. prof. Josepha Wittiga Prof. Joseph Wittig (1879-1949) 25 Wydawca:WYDAWNICTWO Wydawnictwo Ziemia Kłodzka, SPCzS i OKiS Indeks:Indeks: 383ISSN 864,1234-9208 ISSN 1234-9208 Wydawca: ZIEMIA K ODZKA, SPCzS i OKiS 383 864, Grudzień/Prosinec/Dezember

Bardziej szczegółowo

Městský Úřad Kravaře. Urząd Miasta Racibórz

Městský Úřad Kravaře. Urząd Miasta Racibórz Racibórz Kravare Urząd Miasta Racibórz ul. Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz tel.: 32 755 06 00 fax: 32 755 07 25 web: www.raciborz.pl e-mail: boi@um.raciborz.pl Městský Úřad Kravaře Náměstí 405/43 747

Bardziej szczegółowo

GŁUBCZYCE KRNOV POLSKO-CZESKIE TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

GŁUBCZYCE KRNOV POLSKO-CZESKIE TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KRNOV GŁUBCZYCE POLSKO-CZESKIE TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Głubczyce 20 21 maja 2006 POLSKO-ČESKÝ VELETRH PODNIKÁNÍ Hlubčice 20. 21. května 2006 KIEROWNIK PROJEKTU / VEDOUCÍ PROJEKTU: Jadwiga Królikowska

Bardziej szczegółowo

An important activity undertaken by PCCW is applying for external funds for the development of the Polish-Czech cooperation.

An important activity undertaken by PCCW is applying for external funds for the development of the Polish-Czech cooperation. Projekt Polsko Czeskiego Centrum Informacyjno Doradczego Przygranicznej Współpracy Gospodarczej (w skrócie Polsko Czeskie Centrum Współpracy) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

nad Nyska Riviera Miejsce: przystań przy głównej plaży Jeziora Nyskiego Kontakt: 693 132 333 Rejsy odbywają się w sezonie letnim.

nad Nyska Riviera Miejsce: przystań przy głównej plaży Jeziora Nyskiego Kontakt: 693 132 333 Rejsy odbywają się w sezonie letnim. 30 Weekend nad Nyska Riviera,, Jezioro Nyskie Jedna z największych atrakcji Górskiego Pojezierza to cztery jeziora. Weekend nad wodą zaplanowaliśmy dla Państwa nad Jeziorem Nyskim, które oferuje piaszczyste

Bardziej szczegółowo

Barbara Piechaczek CODEX IURIS LUBSCHICENSIS (1421R.)

Barbara Piechaczek CODEX IURIS LUBSCHICENSIS (1421R.) Barbara Piechaczek CODEX IURIS LUBSCHICENSIS (1421R.) Kodeks praw miejskich Głubczyc jako przykład warsztatu artystycznego Jana z śytawy Kodeks spisany jest gotykiem, obustronnie na 241 pergaminowych kartach

Bardziej szczegółowo

Powiat Kołobrzeski. Portret Historyczny. Kołobrzeg County Historical Profile. Landkreis Kolberg Historisches Portrait

Powiat Kołobrzeski. Portret Historyczny. Kołobrzeg County Historical Profile. Landkreis Kolberg Historisches Portrait Powiat Kołobrzeski Portret Historyczny Kołobrzeg County Historical Profile Landkreis Kolberg Historisches Portrait Wstęp Broszura pt. Portret Historyczny, wydana w języku polskim, niemieckim i angielskim,

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecki Przegląd Opracowań Planistycznych Deutsche und polnische Planungsstrategien im Vergleich. Materialien / Zbiór materiałow

Polsko-Niemiecki Przegląd Opracowań Planistycznych Deutsche und polnische Planungsstrategien im Vergleich. Materialien / Zbiór materiałow Polsko-Niemiecki Przegląd Opracowań Planistycznych Deutsche und polnische Planungsstrategien im Vergleich Cottbus, 23./24.04.2010 Materialien / Zbiór materiałow Marcin Radeberg-Skorzysko (Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA I SPOŁECZEŃSTWO

ARCHIWA I SPOŁECZEŃSTWO ARCHIWA I SPOŁECZEŃSTWO ARCHIWA I SPOŁECZEŃSTWO Pół wieku działalności ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KOSZALINIE (1953) 1961 2011 materiały pod redakcją Joanny Chojeckiej Koszalin Pruszcz Gdański 2011 Recenzenci

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI na lata 2009-2013

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI na lata 2009-2013 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI na lata 2009-2013 I CEL OPRACOWANIA Na nasze dziedzictwo kulturowe składają się dobra kultury oraz dobra natury. Zabytki, jako dobra kultury wytworzone w minionych epokach

Bardziej szczegółowo

od 1499 zł od 76 zł/m² od 280 zł/m² od 320 zł/m² od 280 zł/m² Nr 30 (1216), ISSN 2082-8195, nr indeksu 368202 24 30 VII 2015, cena 2,40 zł (VAT 5%)

od 1499 zł od 76 zł/m² od 280 zł/m² od 320 zł/m² od 280 zł/m² Nr 30 (1216), ISSN 2082-8195, nr indeksu 368202 24 30 VII 2015, cena 2,40 zł (VAT 5%) www.wochenblatt.pl Nagrobki Płytki granitowe Schody Blaty Kominki Tarasy LARES: Diese Materialien Nowy punkt: sind lediglich Oddział zum Lesen Vervielfältigung ist Zakład Kamieniarski PPHU Sati 46-073

Bardziej szczegółowo

Z SERCA ŚLĄSKICH LASÓW

Z SERCA ŚLĄSKICH LASÓW Z SERCA ŚLĄSKICH LASÓW G M I N A K U Ź N I A R A C I B O R S K A Z SERCA ŚLĄSKICH LASÓW Gmina Kuźnia Raciborska RACIBÓRZ 2007 Opracowano i wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej Grzegorz

Bardziej szczegółowo

P o w i a t S o k o ł o w s k i

P o w i a t S o k o ł o w s k i Powiat Sokołowski Spis Treści Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

35/2010/1 2. EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL

35/2010/1 2. EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL 35/2010/1 2 EDITOŘI ZDENĚK MĚŘÍNSKÝ et PAVEL KOUŘIL MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA, ÚSTAV ARCHEOLOGIE A MUZEOLOGIE MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST V BRNĚ VÝCHODOČESKÉ MUZEUM V PARDUBICÍCH

Bardziej szczegółowo

Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne

Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne Pro Libris nr 1(30) 2010 Prace plastyczne wykorzystane w numerze Zbigniew Sejwa Copyright by Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

SOŁECTWA GMINY DREZDENKO PRZEWODNIK PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY

SOŁECTWA GMINY DREZDENKO PRZEWODNIK PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY SOŁECTWA GMINY DREZDENKO PRZEWODNIK PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY Drezdenko 2014 WYDAWCA Urząd Miejski w Drezdenku ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko WSPÓŁPRACA Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia

Bardziej szczegółowo

Życie codzienne w miastach śląskich w średniowieczu

Życie codzienne w miastach śląskich w średniowieczu Życie codzienne w miastach śląskich w średniowieczu Anna Pobóg Lenartowicz Problem urbanizacji Europy należy do jednego z tych zagadnień, które od wieków wzbudzają emocje i zainteresowanie badaczy. Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Eseje Wiersze Proza Szkice krytyczne Sztuka

Eseje Wiersze Proza Szkice krytyczne Sztuka Nr 4 (25) Zielona Góra 2008 ISSN 1642-5995 Nr indeksu 370754 Eseje Wiersze Proza Szkice krytyczne Sztuka Wydano z finansowym wsparciem Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej Herausgegeben mit finanzieller

Bardziej szczegółowo

Projektheft 05/2005 XING. Słubfurt

Projektheft 05/2005 XING. Słubfurt Projektheft 05/2005 XING Słubfurt Kultur findet Stadt eine sozio-kulturelle Recherche zur Grenzregion Frankfurt-Słubice, ausgeführt von Manuel Schilcher und Bernhard Seyringer unter Mitarbeit von Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Organmistrzostwo jest rzemiosłem

Organmistrzostwo jest rzemiosłem SCHLAG UND SÖHNE fabryka organów Organmistrzostwo jest rzemiosłem wymagającym wiedzy i umiejętności w wielu dziedzinach. Świdnica miała to szczęście, że prawie od początku rozwoju tego rzemiosła na Śląsku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 4530 UCHWAŁA NR XLVIII/843/14 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI

PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI K W A R T A L N I K SZCZECIN 2011 ROCZNIK XXVI (LV) ZESZYT 2 Komitet Redakcyjny Tadeusz Białecki (Szczecin, redaktor naczelny) Roman Drozd (Słupsk),

Bardziej szczegółowo

historia historia IŁAWA

historia historia IŁAWA historia historia IŁAWA założona została w 1305 r. Jednakże osadnictwo tak w okolicy miasta, jak i w jego obecnych granicach sięga o wiele dalej w przeszłość. Najstarsze ślady obecności człowieka w okolicy

Bardziej szczegółowo

Der König und sein widerspenstiger Cembalist Friedrich II. und Carl Philipp Emanuel Bach

Der König und sein widerspenstiger Cembalist Friedrich II. und Carl Philipp Emanuel Bach Hans-Günter Ottenberg Der König und sein widerspenstiger Cembalist Friedrich II. und Carl Philipp Emanuel Bach Hans Günter Ottenberg Król i jego przekorny klawesynista Fryderyk II i Karol Filip Emanuel

Bardziej szczegółowo

Założenie i rozwój miasta

Założenie i rozwój miasta OLSZTYN Jerzy SIKORSKI Miasto i zamek dwa zespoły obronne: 1 zespół zamkowy, 2 kościół, 3 ratusz, 4 Górne Przedmieście, 5 Dolne Przedmieście. Założenie i rozwój miasta 660. rocznica założenia Olsztyna

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Szanowni P.T. Czytelnicy Wiadomości Konserwatorskich! Pismo Stowarzyszenia. Konserwatorów Zabytków. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006

Od redakcji. Szanowni P.T. Czytelnicy Wiadomości Konserwatorskich! Pismo Stowarzyszenia. Konserwatorów Zabytków. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006 Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006 Rada Programowa Dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, prof. PWr przewodniczący Dr inż. Lech J. Engel Dr inż. arch. Marcin Gawlicki

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA CZELADŹ. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZELADŹ do roku 2015 PROGRAM NR 3 STARE MIASTO

URZĄD MIASTA CZELADŹ. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZELADŹ do roku 2015 PROGRAM NR 3 STARE MIASTO URZĄD MIASTA CZELADŹ STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZELADŹ do roku 2015 PROGRAM NR 3 STARE MIASTO Czeladź, wrzesień 2008 Urząd Miasta Czeladź Strategia Rozwoju Miasta Czeladź do roku 2015 PROGRAM NR 3 STARE

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra i okolice Zielona Góra und die Umgebung Zielona Góra and surrounding areas

Zielona Góra i okolice Zielona Góra und die Umgebung Zielona Góra and surrounding areas Zielona Góra i okolice Zielona Góra und die Umgebung Zielona Góra and surrounding areas Zabytki, muzea, winnice, sport i rekreacja Sehenswürdigkeiten, Museen, Weinberge, Sport und Erholung Monuments, museums,

Bardziej szczegółowo

Rafał Eysymontt, Radosław Gliński

Rafał Eysymontt, Radosław Gliński Kamienice przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31-33 we Wrocławiu okruchy wrocławskiej architektury mieszczańskiej okresu późnego gotyku, renesansu, baroku i historyzmu Rafał Eysymontt, Radosław Gliński /3/

Bardziej szczegółowo