2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Adres pocztowy: ul. Floriana Ceynowy 7 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Kartuzy Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Dariusz Banaszak Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 22

2 Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 22

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : Kompleksowa Informatyzacja Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Kupno Kategoria usług: nr: 7 Dzierżawa Najem Leasing Połączenie powyższych form Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Zob. kategorie usług w załączniku C1 Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Kartuzy, ul. Floriana Ceynowy 7 Kod NUTS: PL634 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 22

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego SSI wraz z wykonaniem okablowania strukturalnego z dedykowaną instalacją zasilania energetycznego komputerów, remont pomieszczeń w celu dostosowania na potrzeby serwerowni i dostawą potrzebnego sprzętu komputerowego i oprogramowania Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kartuzach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata , Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności: 2.1. Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego SSI (opis wymagań szczegółowych znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 7 do SIWZ) poprzez: Dostawę następujących modułów oprogramowania aplikacyjnego SSI (Szpitalnego Systemu Informatycznego) składającego się z HIS (ang. Hospital Information System Szpitalny System Informacyjny), ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa), Systemu Informacji Zarządczej - Business Intelligence, RIS/PACS i Portali e-platformy zapisanych na nośniku danych (1 sztuka), udzielenie bezterminowej licencji na sieciowe użytkowanie tych programów aplikacyjnych wraz z nadzorem autorskim nad tym oprogramowaniem aplikacyjnym przez okres 2 lat od daty podpisania umowy realizacyjnej (opis wymagań funkcjonalnych dla oprogramowania aplikacyjnego znajduje się w dalszej części SIWZ): e-platforma: Portal informacyjny - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników e-platforma: Portal epacjent - licencja otwarta na nieograniczoną ilość pacjentów e-platforma: Portal ekontrahent - licencja otwarta na nieograniczoną ilość kontrahentów HIS: Sprzedaż Usług Medycznych Umowy komercyjne - licencja otwarta na nieograniczoną ilość kontrahentów HIS: Przychodnia - Rejestracja - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników HIS: Przychodnia - Gabinet Lekarski - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników HIS: Medycyna Pracy - licencja dla 3 użytkowników HIS: Rehabilitacja - licencja dla 5 użytkowników HIS: Pracownia Diagnostyczna - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników HIS: Laboratorium z mikrobiologią - licencja dla 8 użytkowników HIS: Interfejs do aparatu w Laboratorium - Integracja z 9 aparatami HIS: Punkt pobrań - licencja dla 3 użytkowników HIS: Ruch Chorych - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników HIS: Blok Operacyjny - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników HIS: Apteczka Oddziałowa - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników HIS: Zakażenia Szpitalne - licencja dla 1 użytkownika HIS: Dokumentacja Formularzowa/Medyczna - licencja otwarta na nieograniczoną ilość formularzy i użytkowników HIS: Zlecenia - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników HIS: Archiwum Papierowej Dokumentacji Medycznej - licencja dla 3 użytkowników HIS: Pulpity - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników HIS: Identyfikacja pacjentów za pomocą kodów kreskowych - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników ERP: Rejestr Zakupów - licencja dla 1 użytkownika ERP: Windykacja - licencja dla 1 użytkownika ERP: Elektroniczna Inwentaryzacja - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 22

5 ERP: Kalkulacja Kosztów Leczenia - licencja dla 1 użytkownika ERP: Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń - licencja dla 1 użytkownika ERP: Grafiki - licencja otwarta na nieograniczoną ilość użytkowników System Informacji Zarządczej - Business Intelligence - licencja dla 5 użytkowników RIS - Rozbudowa systemu RIS ( na potrzeby rejestracji, wykonywania i opisywania badań) o dodatkowe pracownie: endoskopii, ECHO i USG: minimum 3 stanowiska PACS - Rozbudowa systemu PACS: 1. gwarantująca obsługę archiwum bez ograniczeń na pojemność i liczbę gromadzonych badań; 2. gwarantująca brak ograniczeń licencyjnych na liczbę podłączanych stacji diagnostycznych do systemu; 3. pozwalająca na uruchomienie archiwizacji badań na pojedynczym napędzie LTO; 4. pozwalająca na uruchomienie jako węzeł DICOM stacji nagrywania badań dla pacjentów automatyczne nagrywanie badań wysyłanych bezpośrednio z aparatu diagnostycznego Integracja nowo zakupionych modułów oprogramowania aplikacyjnego SSI z systemem InfoMedica funkcjonującym u Zamawiającego (opis wymagań funkcjonalnych w tym zakresie dla oprogramowania znajduje się w dalszej części SIWZ). Wymiana danych między systemami powinna odbywać się bezpośrednio za pomocą interfejsu rozszerzonej wymiany danych w InfoMedica (opis dokumentacji technicznej z tym związanej znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 10 do SIWZ zatytułowanym: Interfejs rozszerzonej wymiany danych w InfoMedica) oraz uwzględniać wymagania w dalszej części SIWZ. Zestawienie posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica: w części administracyjnej (szarej): Finanse i Księgowość, Rachunek Kosztów, Rejestr Sprzedaży, Kadry Płace Grafiki Gospodarka Materiałowa Środki trwałe Wyposażenie Kasa w części medycznej (białej) HIS: Ruch Chorych (w tym: izba przyjęć, oddziały, statystyka) Apteka Pracownia Diagnostyczna Przychodnia Sprzedaż Usług Medycznych: Umowy NFZ Symulator JGP Zintegrowanie dostarczonego rozwiązania informatycznego z systemem PACS pracującym u Zamawiającego za pomocą bazy danych lub interfejsu wymiany danych (opis dokumentacji technicznej z tym związanej znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 11 zatytułowanym: RIS-PACS Interfejs wymiany danych) Usługi obejmujące instalację oprogramowania aplikacyjnego HIS oraz wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego (w tym szkolenie użytkowników i wizyty konsultacyjne przy i po uruchomieniu oprogramowania) w ilości łącznej nie mniejszej niż 520 roboczodni (1 roboczodzień ~ 7h pracy jednego pracownika Oferenta w szpitalu) Objęcie nadzorem autorskim oprogramowania aplikacyjnego HIS przez okres 2 lat od daty podpisania umowy realizacyjnej w ramach zakupionych licencjach. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 22

6 2.2. Wykonanie systemu okablowania strukturalnego w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z dedykowaną instalacją zasilania energetycznego komputerów, remont pomieszczeń w celu dostosowania na potrzeby serwerowni (opis wymagań szczegółowych znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 8 do SIWZ) poprzez: Przygotowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu technicznego; Wykonanie połączeń światłowodowych i miedzianych międzybudynkowych zgodnie z projektem technicznym; Wykonania sieci okablowania strukturalnego i dedykowanej instalacji elektrycznej we wszystkich budynkach szpitala; Budowy punków PEL oraz PL zgodnie z projektem technicznym; Dostawy, montażu i uruchomienia agregatu prądotwórczego, zasilającego urządzenia zainstalowane w serwerowni; Dostawy, montażu i uruchomienia zasilaczy UPS, pracujących w układzie redundantnym, zasilających urządzenia sieciowe zainstalowane w serwerowni; Wykonania systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i napadu do pomieszczenia serwerowni; Wykonania systemu wczesnej detekcji pożaru i systemu gaszenia; Adaptacji pomieszczenia na niskim parterze budynku głównego na potrzeby serwerowni Dostawa, instalacja i wdrożenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (opis wymagań szczegółowych znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 9 do SIWZ) poprzez: Dostawę: Przełącznik sieciowy typu 1 2 sztuki; Przełącznik dostępowy typ 2 5 sztuk; Przełącznik sieciowy typ 3 7 sztuk; Przełącznik sieciowy typ 4 1 sztuka; Kontroler centralnego sterowania siecią bezprzewodową 1 sztuka; Punkty dostępowe 50 sztuk; System zarządzania siecią LAN oraz WLAN 1 sztuka; Router brzegowy 1 sztuka; System zabezpieczeń 1 sztuka; Obudowa Blade 1 sztuka; Zarządzanie infrastrukturą; Serwer typu blade (typ 1) - 3 sztuki; Serwer typu blade (typ 2) - 4 sztuki; Serwer typu blade (typ 3) - 2 sztuki; Macierz 1 sztuka; System wykonywania i składowania kopii zapasowych; Szafa serwerowa, Switch KVM, Monitor; Komputery PC 32 sztuki; Terminal sprzętowy 110 sztuk; Monitor 142 sztuki; Tablet medyczny 19 sztuk; Laptop 10 sztuk; Terminal przenośny kolektor danych 1 sztuka; Infokiosk 2 sztuki; Drukarka do drukowania pasków identyfikacyjnych 4 sztuki; Czytnik kodów kreskowych do identyfikacji pacjenta 25 sztuk; PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 22

7 Urządzenie Wielofunkcyjne - 7 sztuk; Drukarka termotransferowa 1 sztuka; Drukarka laserowa monochromatyczna wraz ze skanerem 43 sztuki; Licencje terminalowe do usług katalogowych dla 171 urządzeń; Licencje dostępowe do usług katalogowych dla 171 użytkowników; Pakiet biurowy 152 sztuki; Systemy operacyjne 7 sztuk; System Serwer pocztowy 1 sztuk; Oprogramowanie wirtualizacyjne licencje na 3 serwery; Oprogramowanie bazodanowe 4 licencje; Oprogramowanie narzędziowe BI 5 sztuk; Oprogramowanie antywirusowe 209 sztuk. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 22

8 wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : 9 albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: _ (dd/mm/rrrr) Zakończenie: _ (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 22

9 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) 1. Ustala się wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: sto tysięcy i 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK MILLENIUM S.A Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w Kasie Zamawiającego (administracja). Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, poświadczoną za zgodność z oryginałem. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zgodnie z art. 45 ust. 3 i 7 ustawy PZP wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, a wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W niniejszym postępowaniu terminem składania ofert jest dzień r. godz i wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne wyłącznie z chwilą uznania tego rachunku bankowego przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do godziny 1030 w dniu r., gdyż dopiero uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ środków pieniężnych z tytułu wadium na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego) powoduje, że Zamawiający będzie w posiadaniu wadium. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający wymaga załączenia do oferty kserokopii przelewu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty lub wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonego przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty, stwierdzającego wpłatę wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 22

10 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy nastąpi zgodnie z harmonogramem płatności przedstawionym w załączniku nr 4 do umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z harmonogramem płatności na podstawie faktur VAT, w terminie 30 dni na rachunek bankowy na nich wskazany. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja, spółki cywilne): a. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych, b. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, c. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. d. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem), e. wypełniając Formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę"; w miejscu "np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum, f. jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres dostaw przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców). g. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia odrębnych rozliczeń z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia. III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 22

11 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu należy przedłożyć: a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ lub przedstawienie wszelkich informacji wymaganych we wzorze. b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia). c. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; f. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; g. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; h. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: a. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4 8, 10 i 11 ustawy; - jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawce mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 22

12 4. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, jest zobowiązany wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt 2. niniejszej SIWZ, dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: - Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę ,00 zł. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć ww. dokumenty dotyczący tego podmiotu. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy) III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a. wykaz wykonanych minimum 3 dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na zrealizowaniu minimum: - jedno zamówienie (może być w ramach kilku zadań w tym samych postępowaniu przetargowym), w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia (musi to być instalacja o zbliżonej złożoności i funkcjonalności zawierająca, co najmniej następujące moduły: HIS, RIS, PACS, Portal internetowy epacjent i ekontrahent, integrację w/w modułów z systemem szpitalnym HIS wraz z dostawą sprzętu komputerowego i wartości nie mniejszej niż ,00 zł na rzecz jednostki służby zdrowia). - jedno zamówienie w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia (musi to być instalacja o zbliżonej złożoności i funkcjonalności zawierająca, co Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (jeżeli dotyczy) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 22

Polska-Kartuzy: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 129-222420. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kartuzy: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 129-222420. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222420-2013:text:pl:html Polska-Kartuzy: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 129-222420 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo