ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4"

Transkrypt

1 Regionalne POLSKIE systemy TOWARZYSTWO informacji przestrzennej INFORMACJI w województwie PRZESTRZENNEJ dolnoœl¹skim... ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4 19 REGIONALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŒL SKIM W KONTEKŒCIE WDRA ANIA DYREKTYWY INSPIRE W POLSCE REGIONAL SPATIAL INFORMATION SYSTEMS IN THE DOLNOSLASKIE VOIVODESHIP IN VIEW OF IMPLEMENTING THE INSPIRE DIRECTIVE IN POLAND Jan Blachowski 1,2, Przemys³aw Malczewski 2, Iwona Nakonieczna 3 1 Zak³ad Geodezji i Geoinformatyki, Instytut Górnictwa, Politechnika Wroc³awska 2 Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wroc³awiu, 3 Wydzia³ Geodezji i Kartografii, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego S³owa kluczowe: INSPIRE, Dolnoœl¹ski System Informacji Przestrzennej, internetowe portale mapowe, regionalne planowanie przestrzenne, metadane Keywords: INSPIRE, Lower Silesia Spatial Information System, internet map portal, regional spatial planning, metadata Wprowadzenie Dolnoœl¹ski System Informacji Przestrzennej (DSIP) pe³ni funkcje regionalnego systemu informacji geograficznej dla województwa dolnoœl¹skiego. System dzia³a w strukturach Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego. Za jego funkcjonowanie odpowiada Geodeta Województwa, którego zadania obejmuj¹ m.in. zak³adanie i prowadzenie regionalnych zbiorów danych przestrzennych. Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne w zwi¹zku z realizowanymi zadaniami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego prowadzi odpowiednie dla tych celów tematyczne bazy danych dla obszaru Dolnego Œl¹ska. Zasoby te mog¹ byæ rozpatrywane jako dane przestrzenne zasilaj¹ce tematyczne bazy danych DSIP. Funkcjonowanie regionalnych systemów informacji przestrzennej warto przeanalizowaæ w kontekœcie polityki unijnej, wyra onej Dyrektyw¹ 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiaj¹c¹ infrastrukturê informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dyrektywa, 2007). W odniesieniu do Polski, przyjêcie dyrektywy INSPIRE oznacza utworzenie Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (PIIP), inaczej mówi¹c zorganizowanie i udostêpnianie za pomoc¹ us³ug sieciowych krajowych

2 20 Jan Blachowski, Przemys³aw Malczewski, Iwona Nakonieczna danych przestrzennych. Zatem dane zgromadzone w tworzonych czy te dzia³aj¹cych regionalnych systemach informacji przestrzennej bêd¹ musia³y zostaæ zharmonizowane dostosowane do wspólnego zbioru danych przestrzennych w ramach Polskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych oraz Europejskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych. Zanim to jednak nast¹pi musi zakoñczyæ siê proces dostosowywania naszych przepisów prawnych i procedur administracyjnych do prawa unijnego. Zakoñczenie tego procesu zaplanowano na po³owê 2009 roku (GaŸdzicki, 2007). Jak, w obliczu opisanych zmian, instytucje prowadz¹ce bazy danych o znaczeniu ponadlokalnym czy regionalne systemy informacji przestrzennej realizuj¹ swoje zadania i jak przygotowuj¹ siê do nowej rzeczywistoœci? W artykule omówiono powy sz¹ problematykê w odniesieniu do regionalnych zasobów informacyjnych tworzonych i gromadzonych przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wroc³awiu oraz w ramach Dolnoœl¹skiego Systemu Informacji Przestrzennej dzia³aj¹cego w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Dolnoœl¹skiego. System informacji przestrzennej województwa dolnoœl¹skiego Dolnoœl¹ski System Informacji Przestrzennej Po zakoñczeniu w 2002 roku prac studyjnych nad Dolnoœl¹skim Systemem Informacji Przestrzennej (DSIP) Za³o enia wstêpne do projektu generalnego wdro enia SIT/GIS oraz Projekt generalny wdro enia Dolnoœl¹skiego Systemu Informacji Przestrzennej - (Biprogeo, 1999; Pajkert, 2000), Geodeta Województwa Dolnoœl¹skiego podj¹³ decyzjê o zak³adaniu, gromadzeniu i integrowaniu w ramach DSIP baz danych przestrzennych. Jednoczeœnie przy nierozwi¹zanych problemach niespójnoœci prawa w zakresie geodezji, kartografii i baz danych, nie zdecydowa³ siê na publikacje internetow¹ zasobów bazodanowych. Dodatkowym argumentem dla takiej decyzji by³y rokrocznie p³yn¹ce z GUGiK informacje o projektach przygotowywanych do realizacji (serwer klastrowy, dedykowane aplikacje), opracowywanych nowych przepisach prawnych reguluj¹cych dotychczasowe nieœcis³oœci i luki prawne. Informacje o projektach (miêdzy innymi o przygotowaniach do zak³adania baz metadanych w ramach projektu geoportal.gov.pl), pracach nad nowymi wytycznymi, dochodz¹ce z GUGiK wskazywa³y, i najbardziej w³aœciwym w sytuacji oczekiwania na tworzone standardy geodezyjno-kartograficzne jest skupienie siê na dalszym integrowaniu baz danych. Niestety czas oczekiwania na obiecane regulacje przekroczy³ ju po³owê pierwszej dekady nowego stulecia. W tym czasie, w DSIP, za³o ono i zgromadzono szereg baz danych, których tematyka wynika³a z bie ¹cych potrzeb regionu. Zasoby DSIP wykorzystywane s¹ obecnie na potrzeby zarz¹dzania województwem przez wojewódzkie samorz¹dowe jednostki organizacyjne. Najwa niejsze bazy danych wymieniono w tabeli 1. W 2005 roku zapad³a decyzja o tym, i œrodowiskiem bazodanowym dla gromadzonych danych bêdzie relacyjno-opisowa baza Oracle. Zasoby DSIP zosta³y przeniesione do struktur Oracle w wersji 9, natomiast aplikacje do zarz¹dzania bazami, DSIP: TransDSIP i AdminD- SIP zosta³y zintegrowane z Oracle.

3 Regionalne systemy informacji przestrzennej w województwie dolnoœl¹skim Tabela 1. Tematyczne bazy danych DSIP (UMWD, 2008) Lp. Nazwa Zakres tematyczn y Uwag i 1 Baza ewidencji wód i urz¹dzeñ melioracji wodnych podstawowych graficzna i opisowa baza danych, której tematyka obejmuje: cieki, wa³y, groble, zbiorniki wodne, urz¹dzenia melioracji wodnych podstawowych baza opracowana na potrzeby Dolnoœl¹skiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych we Wroc³awiu 2 M apa erozji wietrzne j tematyka mapy obejmuje: potencjaln¹ erozjê wietrzn ¹ ma postaæ bazy graficzno - opisowej 3 Mapa erozji wodnej powierzchniowej 4 Mapa stanu i zmia n w³aœciwoœci gleb u ytkowanych rolniczo w skali 1: Mapa glebowo-rolnicz a w skali 1: System geometrycznyc h pól odniesieñ przestrzennych 7 Wojewódzka baza zestawie ñ ewidencji gruntów, budynków i lokali 8 Baza TFOGR 9 Plany urz¹dzeniowo-roln e gmin w skali 1: œrodowiskiem graficznym opracowania jest program MapInfo (.tab); czêœæ graficzna ma postaæ mapy hybrydowej sk³adaj¹cej siê z obiektów wektorowych i podk³adu topograficz- nego w skali 1: w PUWG "1992" 10 Mapy Kszta³towania granic y rolno-leœnej i darniowo- polowej w Sudetach jako podstaw transformacji sposobu u ytkowania ziemi na racjonalne i zwiêkszaj¹ce zasoby ekologiczne formy: lasy i u ytki zielone tematyka mapy obejmuje: ekspozycjê terenu (spadki terenu), podatnoœæ poszczególnych gatunków gleb na wymywanie cz¹stek gleby, potencjalne zagro enie gleb erozj¹ wodn¹ powierzchniow¹ tematyka map obejmuje: waloryzacjê rolniczej przestrzeni produk- cyjnej, u ytkowanie terenu, zasobnoœæ gleby w sk³adniki przyswa- jalne: potas, fosfor, magnez, zawartoœæ próchnicy w powierz- chniowej warstwie gleb, prognozê zmian zawartoœci próchnicy w powierzchniowej warstwie gleb, zakwaszenie gleb w latach oraz , zmianê odczynu gleb w latach , potrzeby wapnowania, pilnoœæ wapnowania, klasyfikacjê zanieczyszczenia gleb metalami ciê kimi: kadmem, o³owiem, cynkiem, miedzi¹ niklem, siark¹, zawartoœæ metali ciê kich i siarki w powierzchniowej warstwie gleb tematyka mapy obejmuje: typy i podtypy gleb, kompleksy glebowo-rolnicze, lokalizacjê profili glebowych, sk³ad mechaniczny na poszczególnych poziomach profilu glebowego bazy graficzno- ma postaæ opisowej mapy opracowane na potrzeby województwa dolnoœl¹skiego w 2007 r., maj¹ postaæ baz graficzno- opisowych bazy graficzno- ma postaæ opisowej 2 graficzna i opisowa baza danych pól o pow. 1 km zastosowanie do mode- lowania, analiz i pre- zentacji graficznych zjawisk przestrzennych zawiera ona dane w postaci opisowej (.xls) z lat ; jest prowadzona na podstawie zbiorczych zestawieñ z powiatowych oœrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (wykazów gruntów, budynków i lokali) zawiera dane w postaci graficznej i opisowej dotycz¹ce zadañ rekultywacyjnych dofinansowywanych ze œrodków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (TFGOR); baza ma postaæ katalogow¹ i zawiera informacje na nastêpuj¹ce tematy: drogi dojazdowe do gruntów rolnych, zbiorniki ma³ej retencji, u yÿnianie gleb przez wapnowanie,rekultywacja gruntów rolnych i u ytków zielonych, odkamienianie, odkrzaczanie, zadrzewienia tematyka planów urz¹dzeniowo-rolnych gmin obejmuje: granice administracyjne, sieæ dróg, warunki wodne i gospodarkê wodn¹, walory i kszta³towanie krajobrazu, strefy ograniczeñ produkcji rolnej, stopieñ zapotrzebowania na prace urz¹dzeniowo-rolne tematyka mapy obejmuje: pokrycie terenu, gleby, podzia³ administracyjny, waloryzacjê koñcow¹ (zalecane zmiany w sposobie u ytkowania gruntów na obszarach górskich), NMT (numeryczny model terenu) na potrzeby w³asne tabele (bazy danych) wg poszczególnych cech zosta³y po³¹czoim ob- ne z odpowiadaj¹cymi szarami gmin, tworz¹c postaæ bazy danych graficznych i opisowych w formacie tab. plany urz¹dzeniowo-rolne gmin s¹ opracowywane od 2000 roku; jak dot¹d opracowano 63 plany, natomiast 14 jest w trakcie realizacji opracowanie wykonane dla terenów powiatów po³o- onych na terenie Sudetów i Przedgórza Sudeckiego

4 22 Jan Blachowski, Przemys³aw Malczewski, Iwona Nakonieczna Obecnie dzia³ania Geodety Województwa skupiaj¹ siê na przygotowaniu do nowych rozwi¹zañ prawnych. Odbywa siê równie dalsza integracja baz danych. Zasoby informacyjne s¹ udostêpnianie w ramach realizacji zadañ w³asnych województwa. Zasoby informacji przestrzennej WBU we Wroc³awiu Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wroc³awiu jako samorz¹dowa jednostka organizacyjna województwa realizuje zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie regionalnym, a w szczególnoœci sporz¹dza na rzecz samorz¹du województwa plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowuje studia, analizy, koncepcje i programy. Biuro uczestniczy tak e w projektach miêdzynarodowych odnosz¹cych siê do zagadnieñ zwi¹zanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne wykonuj¹c powierzone zadania korzysta w szerokim zakresie z systemów informacji geograficznej. Na potrzeby sporz¹dzanych opracowañ przygotowuje w³asne oraz wykorzystuje zewnêtrzne tematyczne bazy danych. Zasób danych przestrzennych dla województwa dolnoœl¹skiego obejmuje m.in. zagadnienia: systemu osadniczego i struktury funkcjonalno-przestrzennej, ochrony œrodowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego, turystyki i rekreacji, komunikacji, gospodarki i infrastruktury przestrzennej. Dane dotycz¹ stanu istniej¹cego oraz projektowanego lub planowanego (kierunków rozwoju regionu). Wybrane warstwy tematyczne przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2. Charakterystyka wybranych baz danych przestrzennych w zasobie WBU Lp.. Charakterystyka tematycznej bazy danych 1 System osadniczy i struktura funkcjonalno-przestrzenn a hierarchizacja oœrodków funkcje oœrodków g³ówne osie powi¹zañ funkcjonalno-przestrzennych potencjalne zasiêgi rozwoju oœrodków obszary aktywizacji spo³ecznej i gospodarczej strefy polityki przestrzennej 2. Sfera gospodarcza oœrodki i obszary aktywnoœci gospodarczej kierunki rozwoju gospodarki rolnej kierunki rozwoju przemys³u 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, turystyka i rekreacja obszary turystyczne wêz³y obs³ugi ruchu turystycznego g³ówne pasma dróg krajobrazowych i szlaków turystycznych obiekty i zespo³y zabytkowe przeznaczone do zachowania i rewitalizacji 4. Ochrona œrodowiska przyrodniczeg o istniej¹ce i projektowane obszary ochrony przyrody Zbiory te, w istotnej czêœci mog¹ stanowiæ dane uzupe³niaj¹ce DSIP w zakresie informacji dotycz¹cej planowania i zagospodarowania przestrzennego w województwie. Charakteryzuj¹c funkcje przestrzenne na terenie województwa oraz okreœlaj¹c ich obecne i przysz³e przeznaczenie spo³eczno-gospodarcze zadbano o to aby by³y one zgodne z tematami danych przestrzennych wymienionymi w za³¹cznikach dyrektywy (Dyrektywa, 2007).

5 Regionalne systemy informacji przestrzennej w województwie dolnoœl¹skim Internetowe portale mapowe Zrealizowany w WBU przy wspó³udziale firmy GISPartner internetowy portal opracowania ekofizjograficznego województwa dolnoœl¹skiego udostêpnia mapê interaktywn¹ stanowi¹c¹ przestrzenne rozszerzenie informacji o œrodowisku przyrodniczym Dolnego Œl¹ska zawart¹ w opracowaniu (rys. 1). Serwis mapowy sk³ada siê z kilkudziesiêciu warstw GIS zorganizowanych w dwanaœcie grup tematycznych, takich jak: administracja, komunikacja, hydrografia, geologia, górnictwo, gleby, lasy, wody podziemne, zagro enia powodziowe, ochrona przyrody oraz diagnoza stanu i funkcjonowania œrodowiska i ocena przydatnoœci œrodowiska (Blachowski, Malczewski, 2008). Aplikacja umo liwia wyszukiwanie informacji charakteryzuj¹cej wskazany obszar w województwie (forma ochrony, stan œrodowiska przyrodniczego, i inne) oraz wstêpn¹ identyfikacjê potencjalnych konfliktów przestrzennych w skali województwa (najprostsza poprzez na³o enie warstw np. z grup: ochrona przyrody, z³o a czy komunikacja). Portal mapowy oparto na oprogramowaniu ArcIMS (Internet Map Server) i ArcGIS Server ESRI. Dane przestrzenne i opisowe (tabelaryczne) przechowywane s¹ w systemie baz danych MySQL. Dostêp do map umo liwia aplikacja IMAP oparta na jêzyku Java poprzez ArcSDE (Spatial Data Engine) (GISPartner, 2007). Mapa interaktywna udostêpnia podstawowe funkcje (zmiana skali i widoku, dodawanie/ usuwanie warstw), jak równie zaawansowane funkcje (selekcja, identyfikacja wyœwietlanie informacji atrybutowej, wyszukiwanie). Pozwala na korzystanie z serwisu zbiorczego lub wbudowanych serwisów tematycznych (np. zasoby naturalne), przygotowywania w³asnych map, automatycznego generowania legend wyœwietlanych warstw, zapisywania i drukowania map. Wed³ug metodyki oceny funkcjonalnoœci portali internetowych przedstawionej przez Dukaczewskiego (2007) serwis opracowania ekofizjograficznego nie posiada opcji analiz s¹siedztwa obiektów (buforowanie), wyboru uk³adu wspó³rzêdnych, sortowania wg kategorii oraz przegl¹dania metadanych. W sierpniu 2007 roku uruchomiono dwujêzyczny portal internetowy zawieraj¹cy informacje z zakresu zagospodarowania przestrzennego dla gmin powiatu zgorzeleckiego (rys. 2). W ramach projektu, przygotowanego na zlecenie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, WBU wraz z GISPartner przygotowa³o portal mapowy, który ma byæ instrumentem pozwalaj¹cym lokalnym spo³ecznoœciom na bezpoœredni dostêp do precyzyjnej informacji z zakresu planowania przestrzennego. Serwis internetowy zawiera syntezê dokumentów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz studiów uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) gmin powiatu zgorzeleckiego. Informacje przestrzenne przechowywane s¹ w zestandaryzowanych formatach i jednolitym uk³adzie wspó³rzêdnych (PUGW 1992). Bazy danych obejmuj¹ m.in.: przeznaczenie terenów okreœlone w dokumentach MPZP oraz SUiKZP; dane rastrowe oraz opisowe wybrane z dokumentów planistycznych; podstawowe dane topograficzne oraz, w serwisie o ograniczonym dostêpie, dane ewidencyjne. Funkcje systemu pozwalaj¹ m.in. na przegl¹danie, zestawianie i komponowanie wybranych elementów systemu. Projekt ma w za³o eniu sprawdziæ funkcjonalnoœæ serwisu jako narzêdzia dla w³adz lokalnych do prowadzenia polityki przestrzennej, medium informacji z udostêpnionego zakresu dla spo³ecznoœci lokalnej, jak równie Ÿród³a informacji o mo liwoœciach lokalizacyjnych w danym regionie dla inwestorów. Serwis internetowy ma przyczyniæ siê tak e do upublicznie-

6 24 Jan Blachowski, Przemys³aw Malczewski, Iwona Nakonieczna nia informacji dotycz¹cych planowania zagospodarowania przestrzennego oraz harmonizacji rozwoju w regionie. Dyskusja O potrzebie prowadzenia spójnego regionalnego systemu informacji o terenie, przechowuj¹cego i udostêpniaj¹cego aktualne tematyczne dane przestrzenne dla ró nych samorz¹dowych jednostek organizacyjnych oraz szerszego grona u ytkowników przekonaæ siê mo na realizuj¹c interdyscyplinarne projekty i opracowania analityczne. Jako przyk³ad mo e pos³u yæ studium transportu drogowego i kolejowego kruszyw w województwie dolnoœl¹skim. Projekt wymaga³ wspó³pracy Wydzia³u Geodezji i Kartografii, Wydzia³u Geologii, Dolnoœl¹skiej S³u by Dróg i Kolei oraz Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego. Ka da z wymienionych jednostek posiada zbiory informacyjne (czêœæ jeszcze w postaci papierowej, czêœæ zaœ w postaci zbiorów numerycznych) w zakresie odpowiadaj¹cym wykonywanym przez nie zadaniom. S¹ to na przyk³ad informacje o sieciach dróg i linii kolejowych, eksploatowanych z³o ach kopalin, systemie obszarów ochrony przyrody. Z potrzeby wynika dzia³anie. Tak te siê sta³o w omawianym przypadku. Informacje bran owe by³y do tej pory gromadzone w merytorycznych jednostkach. Dopiero koniecznoœæ rozwi¹zania problemu spowodowa³a, i posiadane informacje zosta³y zebrane, zweryfikowane i zestandaryzowane. To ostatnie wspólne doœwiadczenie potwierdzi³o, e w pe³ni funkcjonalny DSIP, zasilany przez tematyczne bazy danych pochodz¹ce z poszczególnych jednostek, jest niezbêdnym narzêdziem dla planowania rozwoju województwa, przede wszystkim zaœ dla rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego. Aby pe³na funkcjonalnoœæ i sprawnoœæ systemu DSIP zosta³a osi¹gniêta, konieczne s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do zniwelowania niespójnoœci prawnych i wprowadzenie przepisów nak³adaj¹cych obowi¹zek wymieniania siê posiadanymi zbiorami danych przestrzennych, bez koniecznoœci ponoszenia dodatkowych nak³adów finansowych. Perspektywê tak¹ niesie samorz¹dom dyrektywa INSPIRE. Mamy zatem nadziejê, e prace nad dostosowaniem naszych przepisów prawnych do wspomnianej dyrektywy zakoñcz¹ siê o czasie oraz e bêd¹ to tym razem przepisy spójne, likwiduj¹ce wszelkie bariery dla dzia³añ samorz¹dowców. Jest równie nadzieja, i na podstawie tych przepisów wypracujemy now¹ jakoœæ w prowadzeniu i udostêpnianiu danych w ramach systemów informacji przestrzennych. Ufamy, e wraz z implementacj¹ tych przepisów skoñcz¹ siê dylematy: czy iœæ z duchem czasu stosuj¹c nowe technologie w zakresie dostêpu do informacji (i w razie kontroli nara aæ siê na zarzuty podejmowania dzia³añ niezgodnych z obowi¹zuj¹cym prawem), czy dzia³aæ w zgodzie z niespójnym i nieprzystaj¹cym do czasów spo³eczeñstwa informacyjnego prawem. Podsumowanie 1. W artykule przedstawiono aktualny stan prac nad Dolnoœl¹skim Systemem Informacji Przestrzennej i zwrócono uwagê na korzyœci p³yn¹ce z funkcjonowania regionalnego systemu informacji o terenie na przyk³adzie prac z zakresu planowania zagospodarowania w regionie.

7 Regionalne systemy informacji przestrzennej w województwie dolnoœl¹skim Scharakteryzowano zasób tematycznych baz danych Dolnoœl¹skiego Systemu Informacji Przestrzennej. Zwrócono uwagê na nieœcis³oœci i luki w przepisach prawnych dotycz¹cych prowadzenia baz danych i wymieniania siê informacj¹ przestrzenn¹. 3. Omówiono doœwiadczenia z prac nad DSIP oraz regionalnymi internetowymi portalami mapowymi opracowania ekofizjograficznego i powiatu zgorzeleckiego. Mimo, pewnych ograniczeñ, wynikaj¹cych z nowego sposobu udostêpniania i prezentacji informacji przestrzennej o regionie, portal opracowania ekofizjograficznego pozwoli³ na zebranie cennych doœwiadczeñ, które mog¹ byæ wykorzystane w opracowaniu i realizacji funkcji udostêpniania zasobu baz danych DSIP u ytkownikom wewnêtrznym oraz zewnêtrznym. 4. Realizacja projektów zintegrowanych systemów informacji przestrzennej na poziomie regionalnym oraz zwi¹zanych z tym standardów wymiany danych mo e przyczyniæ siê do postêpu w kilku istotnych sferach zagadnieñ: m opracowania jednolitych standardów danych oraz metadanych, m wyeliminowania b¹dÿ znacznego ograniczenia powielania danych przez ró ne instytucje, m prowadzenia zintegrowanej polityki przestrzennej na wielu poziomach decyzyjnych, m udostêpniania wiarygodnej informacji przestrzennej obejmuj¹cej szeroki zakres tematów oraz wykonywanie analiz przestrzennych i relacji, m udostêpnienia informacji przestrzennej dla szerokiego grona odbiorców bez koniecznoœci uruchamiania œcie ki formalnej. Literatura BIPROGEO S.A., 1999: Za³o enia wstêpne do projektu generalnego wdro enia SIT/GIS, Wroc³aw. Blachowski J., Malczewski P., 2008: Cartographic Presentation of Environmental Information in the Ecophysiographical Study of the Dolnoslaskie Voivodeship, Proceeds. 8th Saxonian GIS Forum, Dresden May 2008, IGN e.v. Special Issue, Dresden, pp Dukaczewski D., 2007: Wojewódzkie portale informacji przestrzennej, Roczniki Geomatyki, t. V, z. 3, PTIP, Warszawa, s Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiaj¹ca infrastrukturê informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej, L 108, Vol. 50, GaŸdzicki J., 2007: Aktualne problemy polityki geoinformacyjnej pañstwa w kontekœcie INSPIRE, Roczniki Geomatyki, t V, z. 6, PTIP, Warszawa, s GISPartner, 2007: Systemy informacji przestrzennej, Ekofizjografia Dolnego Œl¹ska, wdrozenia/ekofizjografia.html, aktualizacja Pajkert R., Wyroœlak P., 2000: Dolnoœl¹ski System Informacji Terenowej (DISP), materia³y konf. Jakoœæ i standaryzacja w geodezji i kartografii, Pogorzelica, wrzeœnia 2000 r. Abstract Implementation of the INSPIRE Directive in Poland implies that the Polish Spatial Data Infrastructure must be developed to a specified date. The Polish SDI will constitute, after conversion and standardisation procedures, part of the European Spatial Data Infrastructure. Independently of work carried out at the national level and aimed at implementing the Directive to the Polish law, regional spatial information systems are being adapted at the voivodeship level, to function in accordance with the requirements of the INSPIRE Directive.

8 26 Jan Blachowski, Przemys³aw Malczewski, Iwona Nakonieczna The Spatial Information System of the Dolnoslaskie Voivodeship (DSIP) functions in the Dolnoslaskie Voivodeship Marshal Office. Its main tasks include standardisation and elimination of thematic spatial data redundancy within organizational units of voivodeship level local administration. In the paper work realized to this date within the scope of the Lower Silesian Spatial Information System are presented, as well as, elements that will be realized within the system frames in the near future when articles adjusting Polish Law to the INSPIRE Directive regulations come into effect, are also pointed out. Spatial data sets and experiences in developing spatial information systems in the Regional Bureau of Spatial Planning in Wroclaw (WBU) have also been described. The Bureau is a self-government unit of the Loversilesian Voivodeship and carries out duties of the Voivodeship Board in the area of spatial planning and spatial development. For this purpose it produces and uses geospatial information covering a range of socio-economic, settlement, technical infrastructure, heritage, environmental protection and other issues that arise from current needs. Spatial and descriptive data are stored according to a specified thematic structure related to the tasks conducted and standards set. Spatial data sets in WBU can be used, after adaptation to the required specifications, as source thematic data bases for the DSIP in the field of regional spatial planning and corresponding to themes stated in the INSPIRE Directive. Experiences gained during national and international geoinformation projects related to regional spatial planning, including development of a data exchange platform for the DP-PLIS Polish-German spatial information system, internet map portal of the Dolnoslaskie Voivodeship Ecographical Study or internet portal of the Poviat Zgorzelecki containing synthesis of local spatial development plans (mpzp) can be used in developing well defined methods of data exchange and sharing within the DSIP. dr in. Jan Blachowski mgr in. Przemys³aw Malczewski mgr Iwona Nakonieczna tel

9 Regionalne systemy informacji przestrzennej w województwie dolnoœl¹skim Rys. 1. Portal mapowy opracowania ekofizjograficznego województwa dolnoœl¹skiego

10 28 Jan Blachowski, Przemys³aw Malczewski, Iwona Nakonieczna Rys. 2. Portal mapowy powiatu zgorzeleckiego

GIS OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

GIS OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Iwona Nakonieczna Krzysztof Owsianik Wydział Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Warszawa, 7-8.10.2015 r. Rok 2015 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA 5/6 III Źródła informacji o środowisku. Opracowanie ekofizjograficzne jak zacząć? 26/27 III Struktura i funkcjonowanie środowiska 16/17 IV Stan i zagroŝenia środowiska 23/24 IV

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN - tekst ujednolicony - CZĘŚĆ B KIERUNKI POLITYKA PRZESTRZENNA 2001 rok zmiana Studium 2008r. zmiana Studium luty 2010r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) Załącznik 2 do SIWZ Formularz oferty Do:...... (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Część 1) Dla potencjalnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

- młodszy referent ds. prowadzenia ewidencyjnej mapy numerycznej. Starostwo Powiatowe w Lesznie

- młodszy referent ds. prowadzenia ewidencyjnej mapy numerycznej. Starostwo Powiatowe w Lesznie - młodszy referent ds. prowadzenia ewidencyjnej mapy numerycznej Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r, dotycząca usług na rynku wewnętrznym, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L376 str. 0036 0068. art. 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wydział Programu dla Odry-2006

Wydział Programu dla Odry-2006 Wydział Programu dla Odry-2006 Wrocław, grudzień 2012 Opis ogólny SIPDO System Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry Narzędzie informatyczne do wspomagania i koordynacji zadań inwestycyjnych w dorzeczu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rewitalizacji

Ustawa o rewitalizacji Ustawa o rewitalizacji W przypadku ubiegania się beneficjentów o wsparcie FUE wystarczy przygotowanie programu rewitalizacji w oparciu o Wytyczne (okres przejściowy wskazany w ustawie o rewitalizacji mija

Bardziej szczegółowo

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na nowe podejście do zarządzania procesem rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI**

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** GEODEZJA l TOM 12 l ZESZYT 2/1 l 2006 Piotr Cichociñski*, Piotr Parzych* SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** 1. Wstêp Nieunikniona zapewne w przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w ie N.II.AP.0-9/0, dnia 9 września 00 r. OGŁOSZENIE o wyniku postępowania Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07-09-00 r. na wykonanie robót geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r.

Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r. Podstawy SIP i LMN Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r. przygotowali: Wojciech Pardus, Tomasz Grzegorzewicz

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Źródłowa Baza Danych Przestrzennych. Lech Kaczmarek Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Stacja Ekologiczna w Jeziorach

Źródłowa Baza Danych Przestrzennych. Lech Kaczmarek Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Stacja Ekologiczna w Jeziorach Źródłowa Baza Danych Przestrzennych Lech Kaczmarek Uniwersytet im. A. Mickiewicza Stacja Ekologiczna w Jeziorach Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu

Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

OBOWI ZUJ CE W POLSCE AKTY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO DOTYCZ CE INSPIRE COMMUNITY LEGISLATION CONCERNING INSPIRE IN FORCE IN POLAND.

OBOWI ZUJ CE W POLSCE AKTY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO DOTYCZ CE INSPIRE COMMUNITY LEGISLATION CONCERNING INSPIRE IN FORCE IN POLAND. OBOWI ZUJ CE POLSKIE W TOWARZYSTWO POLSCE AKTY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DOTYCZ CE INSPIRE ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 8(44) 53 OBOWI ZUJ CE W POLSCE AKTY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej Opolskie w Internecie Podstawa prawna Realizacja projektu Opolskie w Internecie- system informacji przestrzennej i portal informacyjnopromocyjny

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r.

Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r. Studium zapotrzebowania na prace scaleniowe w województwie dolnośląskim Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r. Studium zapotrzebowania na prace scaleniowe w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Agnieszka Michta Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji DEFINICJA GEOPORTALU DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. Rozdział I Art. 3 pkt. 8 Geoportal INSPIRE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Informacje organizacyjne dot. konferencji w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Organizatorzy Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest słuŝba na

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Statut Państwowej Inspekcji Pracy

Statut Państwowej Inspekcji Pracy Statut Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 26 sierpnia 2011 r.. (Dz. U. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO dr inż. Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego W ramach konkursu Internetowa Mapa Roku 2013 organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłasza dwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r.

Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r. Uchwała Nr XL /292/ 09 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Na podstawie art. 35 ust.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Piotr Wojnowski Szczyrk, 10 grudzień 2013 O projekcie Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Źródło dofinansowania: RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Sieniawka 1 Wykonano: luty 2013 r. ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 1 Harmonizacja POLSKIE baz danych TOWARZYSTWO referencyjnych niezbêdny INFORMACJI krok PRZESTRZENNEJ ku budowie krajowej SDI ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 1 35 HARMONIZACJA BAZ DANYCH REFERENCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 7 ENOTICES_UMTWGN12 - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Marszałka Województwa z zakresu geodezji i kartografii. Gdańsk, r.

Rola i zadania Marszałka Województwa z zakresu geodezji i kartografii. Gdańsk, r. Rola i zadania Marszałka Województwa z zakresu geodezji i kartografii Gdańsk, 09.03.2017 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. mały bon B. duży bon

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. mały bon B. duży bon Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa z dnia 14 maja 2015 r. Harmonogram wniosków o w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK Projekt nr WTSL.01.02.00-12-052/08 Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko-słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej Konferencja podsumowująca

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania.

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Witold Radzio zastępca dyrektora Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Doradca Głównego Geodety Kraju Pogorzelica, 23-25

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Standaryzacja planistycznych obiektów przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej

Standaryzacja planistycznych obiektów przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej Standaryzacja planistycznych obiektów przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej dr inż. Joanna Jaroszewicz dr inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska dr inż. Małgorzata Denis VI Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA KRAJOWEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

BUDOWA KRAJOWEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ BUDOWA KRAJOWEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Główny Geodeta Kraju Jerzy ALBIN Dyrektor CODGiK Grzegorz Kurzeja Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie, Wrocław 1-3 grudnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r.

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r. Co było na początku?... RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej Koniec wdrożenia 2006r. Dostęp: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gminy i powiaty do aktualizacji modułu terenów poprzemysłowych,

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyburzenie zbiorników kalafonii wraz z budynkiem rozlewni kalafonii

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyburzenie zbiorników kalafonii wraz z budynkiem rozlewni kalafonii Numer sprawy WPb/008/2013/CZW Czarnków, dnia 21.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: STEICO Sp. z o.o. UL. PRZEMYSŁOWA 2 64-700 CZARNKÓW REGON: 570173012 NIP: 763-10-02-199 Tel.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII..2015 -projekt- Rady Powiatu w Opatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo