ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4"

Transkrypt

1 Regionalne POLSKIE systemy TOWARZYSTWO informacji przestrzennej INFORMACJI w województwie PRZESTRZENNEJ dolnoœl¹skim... ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4 19 REGIONALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŒL SKIM W KONTEKŒCIE WDRA ANIA DYREKTYWY INSPIRE W POLSCE REGIONAL SPATIAL INFORMATION SYSTEMS IN THE DOLNOSLASKIE VOIVODESHIP IN VIEW OF IMPLEMENTING THE INSPIRE DIRECTIVE IN POLAND Jan Blachowski 1,2, Przemys³aw Malczewski 2, Iwona Nakonieczna 3 1 Zak³ad Geodezji i Geoinformatyki, Instytut Górnictwa, Politechnika Wroc³awska 2 Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wroc³awiu, 3 Wydzia³ Geodezji i Kartografii, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego S³owa kluczowe: INSPIRE, Dolnoœl¹ski System Informacji Przestrzennej, internetowe portale mapowe, regionalne planowanie przestrzenne, metadane Keywords: INSPIRE, Lower Silesia Spatial Information System, internet map portal, regional spatial planning, metadata Wprowadzenie Dolnoœl¹ski System Informacji Przestrzennej (DSIP) pe³ni funkcje regionalnego systemu informacji geograficznej dla województwa dolnoœl¹skiego. System dzia³a w strukturach Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego. Za jego funkcjonowanie odpowiada Geodeta Województwa, którego zadania obejmuj¹ m.in. zak³adanie i prowadzenie regionalnych zbiorów danych przestrzennych. Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne w zwi¹zku z realizowanymi zadaniami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego prowadzi odpowiednie dla tych celów tematyczne bazy danych dla obszaru Dolnego Œl¹ska. Zasoby te mog¹ byæ rozpatrywane jako dane przestrzenne zasilaj¹ce tematyczne bazy danych DSIP. Funkcjonowanie regionalnych systemów informacji przestrzennej warto przeanalizowaæ w kontekœcie polityki unijnej, wyra onej Dyrektyw¹ 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiaj¹c¹ infrastrukturê informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dyrektywa, 2007). W odniesieniu do Polski, przyjêcie dyrektywy INSPIRE oznacza utworzenie Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (PIIP), inaczej mówi¹c zorganizowanie i udostêpnianie za pomoc¹ us³ug sieciowych krajowych

2 20 Jan Blachowski, Przemys³aw Malczewski, Iwona Nakonieczna danych przestrzennych. Zatem dane zgromadzone w tworzonych czy te dzia³aj¹cych regionalnych systemach informacji przestrzennej bêd¹ musia³y zostaæ zharmonizowane dostosowane do wspólnego zbioru danych przestrzennych w ramach Polskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych oraz Europejskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych. Zanim to jednak nast¹pi musi zakoñczyæ siê proces dostosowywania naszych przepisów prawnych i procedur administracyjnych do prawa unijnego. Zakoñczenie tego procesu zaplanowano na po³owê 2009 roku (GaŸdzicki, 2007). Jak, w obliczu opisanych zmian, instytucje prowadz¹ce bazy danych o znaczeniu ponadlokalnym czy regionalne systemy informacji przestrzennej realizuj¹ swoje zadania i jak przygotowuj¹ siê do nowej rzeczywistoœci? W artykule omówiono powy sz¹ problematykê w odniesieniu do regionalnych zasobów informacyjnych tworzonych i gromadzonych przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wroc³awiu oraz w ramach Dolnoœl¹skiego Systemu Informacji Przestrzennej dzia³aj¹cego w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Dolnoœl¹skiego. System informacji przestrzennej województwa dolnoœl¹skiego Dolnoœl¹ski System Informacji Przestrzennej Po zakoñczeniu w 2002 roku prac studyjnych nad Dolnoœl¹skim Systemem Informacji Przestrzennej (DSIP) Za³o enia wstêpne do projektu generalnego wdro enia SIT/GIS oraz Projekt generalny wdro enia Dolnoœl¹skiego Systemu Informacji Przestrzennej - (Biprogeo, 1999; Pajkert, 2000), Geodeta Województwa Dolnoœl¹skiego podj¹³ decyzjê o zak³adaniu, gromadzeniu i integrowaniu w ramach DSIP baz danych przestrzennych. Jednoczeœnie przy nierozwi¹zanych problemach niespójnoœci prawa w zakresie geodezji, kartografii i baz danych, nie zdecydowa³ siê na publikacje internetow¹ zasobów bazodanowych. Dodatkowym argumentem dla takiej decyzji by³y rokrocznie p³yn¹ce z GUGiK informacje o projektach przygotowywanych do realizacji (serwer klastrowy, dedykowane aplikacje), opracowywanych nowych przepisach prawnych reguluj¹cych dotychczasowe nieœcis³oœci i luki prawne. Informacje o projektach (miêdzy innymi o przygotowaniach do zak³adania baz metadanych w ramach projektu geoportal.gov.pl), pracach nad nowymi wytycznymi, dochodz¹ce z GUGiK wskazywa³y, i najbardziej w³aœciwym w sytuacji oczekiwania na tworzone standardy geodezyjno-kartograficzne jest skupienie siê na dalszym integrowaniu baz danych. Niestety czas oczekiwania na obiecane regulacje przekroczy³ ju po³owê pierwszej dekady nowego stulecia. W tym czasie, w DSIP, za³o ono i zgromadzono szereg baz danych, których tematyka wynika³a z bie ¹cych potrzeb regionu. Zasoby DSIP wykorzystywane s¹ obecnie na potrzeby zarz¹dzania województwem przez wojewódzkie samorz¹dowe jednostki organizacyjne. Najwa niejsze bazy danych wymieniono w tabeli 1. W 2005 roku zapad³a decyzja o tym, i œrodowiskiem bazodanowym dla gromadzonych danych bêdzie relacyjno-opisowa baza Oracle. Zasoby DSIP zosta³y przeniesione do struktur Oracle w wersji 9, natomiast aplikacje do zarz¹dzania bazami, DSIP: TransDSIP i AdminD- SIP zosta³y zintegrowane z Oracle.

3 Regionalne systemy informacji przestrzennej w województwie dolnoœl¹skim Tabela 1. Tematyczne bazy danych DSIP (UMWD, 2008) Lp. Nazwa Zakres tematyczn y Uwag i 1 Baza ewidencji wód i urz¹dzeñ melioracji wodnych podstawowych graficzna i opisowa baza danych, której tematyka obejmuje: cieki, wa³y, groble, zbiorniki wodne, urz¹dzenia melioracji wodnych podstawowych baza opracowana na potrzeby Dolnoœl¹skiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych we Wroc³awiu 2 M apa erozji wietrzne j tematyka mapy obejmuje: potencjaln¹ erozjê wietrzn ¹ ma postaæ bazy graficzno - opisowej 3 Mapa erozji wodnej powierzchniowej 4 Mapa stanu i zmia n w³aœciwoœci gleb u ytkowanych rolniczo w skali 1: Mapa glebowo-rolnicz a w skali 1: System geometrycznyc h pól odniesieñ przestrzennych 7 Wojewódzka baza zestawie ñ ewidencji gruntów, budynków i lokali 8 Baza TFOGR 9 Plany urz¹dzeniowo-roln e gmin w skali 1: œrodowiskiem graficznym opracowania jest program MapInfo (.tab); czêœæ graficzna ma postaæ mapy hybrydowej sk³adaj¹cej siê z obiektów wektorowych i podk³adu topograficz- nego w skali 1: w PUWG "1992" 10 Mapy Kszta³towania granic y rolno-leœnej i darniowo- polowej w Sudetach jako podstaw transformacji sposobu u ytkowania ziemi na racjonalne i zwiêkszaj¹ce zasoby ekologiczne formy: lasy i u ytki zielone tematyka mapy obejmuje: ekspozycjê terenu (spadki terenu), podatnoœæ poszczególnych gatunków gleb na wymywanie cz¹stek gleby, potencjalne zagro enie gleb erozj¹ wodn¹ powierzchniow¹ tematyka map obejmuje: waloryzacjê rolniczej przestrzeni produk- cyjnej, u ytkowanie terenu, zasobnoœæ gleby w sk³adniki przyswa- jalne: potas, fosfor, magnez, zawartoœæ próchnicy w powierz- chniowej warstwie gleb, prognozê zmian zawartoœci próchnicy w powierzchniowej warstwie gleb, zakwaszenie gleb w latach oraz , zmianê odczynu gleb w latach , potrzeby wapnowania, pilnoœæ wapnowania, klasyfikacjê zanieczyszczenia gleb metalami ciê kimi: kadmem, o³owiem, cynkiem, miedzi¹ niklem, siark¹, zawartoœæ metali ciê kich i siarki w powierzchniowej warstwie gleb tematyka mapy obejmuje: typy i podtypy gleb, kompleksy glebowo-rolnicze, lokalizacjê profili glebowych, sk³ad mechaniczny na poszczególnych poziomach profilu glebowego bazy graficzno- ma postaæ opisowej mapy opracowane na potrzeby województwa dolnoœl¹skiego w 2007 r., maj¹ postaæ baz graficzno- opisowych bazy graficzno- ma postaæ opisowej 2 graficzna i opisowa baza danych pól o pow. 1 km zastosowanie do mode- lowania, analiz i pre- zentacji graficznych zjawisk przestrzennych zawiera ona dane w postaci opisowej (.xls) z lat ; jest prowadzona na podstawie zbiorczych zestawieñ z powiatowych oœrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (wykazów gruntów, budynków i lokali) zawiera dane w postaci graficznej i opisowej dotycz¹ce zadañ rekultywacyjnych dofinansowywanych ze œrodków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (TFGOR); baza ma postaæ katalogow¹ i zawiera informacje na nastêpuj¹ce tematy: drogi dojazdowe do gruntów rolnych, zbiorniki ma³ej retencji, u yÿnianie gleb przez wapnowanie,rekultywacja gruntów rolnych i u ytków zielonych, odkamienianie, odkrzaczanie, zadrzewienia tematyka planów urz¹dzeniowo-rolnych gmin obejmuje: granice administracyjne, sieæ dróg, warunki wodne i gospodarkê wodn¹, walory i kszta³towanie krajobrazu, strefy ograniczeñ produkcji rolnej, stopieñ zapotrzebowania na prace urz¹dzeniowo-rolne tematyka mapy obejmuje: pokrycie terenu, gleby, podzia³ administracyjny, waloryzacjê koñcow¹ (zalecane zmiany w sposobie u ytkowania gruntów na obszarach górskich), NMT (numeryczny model terenu) na potrzeby w³asne tabele (bazy danych) wg poszczególnych cech zosta³y po³¹czoim ob- ne z odpowiadaj¹cymi szarami gmin, tworz¹c postaæ bazy danych graficznych i opisowych w formacie tab. plany urz¹dzeniowo-rolne gmin s¹ opracowywane od 2000 roku; jak dot¹d opracowano 63 plany, natomiast 14 jest w trakcie realizacji opracowanie wykonane dla terenów powiatów po³o- onych na terenie Sudetów i Przedgórza Sudeckiego

4 22 Jan Blachowski, Przemys³aw Malczewski, Iwona Nakonieczna Obecnie dzia³ania Geodety Województwa skupiaj¹ siê na przygotowaniu do nowych rozwi¹zañ prawnych. Odbywa siê równie dalsza integracja baz danych. Zasoby informacyjne s¹ udostêpnianie w ramach realizacji zadañ w³asnych województwa. Zasoby informacji przestrzennej WBU we Wroc³awiu Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wroc³awiu jako samorz¹dowa jednostka organizacyjna województwa realizuje zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie regionalnym, a w szczególnoœci sporz¹dza na rzecz samorz¹du województwa plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowuje studia, analizy, koncepcje i programy. Biuro uczestniczy tak e w projektach miêdzynarodowych odnosz¹cych siê do zagadnieñ zwi¹zanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne wykonuj¹c powierzone zadania korzysta w szerokim zakresie z systemów informacji geograficznej. Na potrzeby sporz¹dzanych opracowañ przygotowuje w³asne oraz wykorzystuje zewnêtrzne tematyczne bazy danych. Zasób danych przestrzennych dla województwa dolnoœl¹skiego obejmuje m.in. zagadnienia: systemu osadniczego i struktury funkcjonalno-przestrzennej, ochrony œrodowiska przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego, turystyki i rekreacji, komunikacji, gospodarki i infrastruktury przestrzennej. Dane dotycz¹ stanu istniej¹cego oraz projektowanego lub planowanego (kierunków rozwoju regionu). Wybrane warstwy tematyczne przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2. Charakterystyka wybranych baz danych przestrzennych w zasobie WBU Lp.. Charakterystyka tematycznej bazy danych 1 System osadniczy i struktura funkcjonalno-przestrzenn a hierarchizacja oœrodków funkcje oœrodków g³ówne osie powi¹zañ funkcjonalno-przestrzennych potencjalne zasiêgi rozwoju oœrodków obszary aktywizacji spo³ecznej i gospodarczej strefy polityki przestrzennej 2. Sfera gospodarcza oœrodki i obszary aktywnoœci gospodarczej kierunki rozwoju gospodarki rolnej kierunki rozwoju przemys³u 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, turystyka i rekreacja obszary turystyczne wêz³y obs³ugi ruchu turystycznego g³ówne pasma dróg krajobrazowych i szlaków turystycznych obiekty i zespo³y zabytkowe przeznaczone do zachowania i rewitalizacji 4. Ochrona œrodowiska przyrodniczeg o istniej¹ce i projektowane obszary ochrony przyrody Zbiory te, w istotnej czêœci mog¹ stanowiæ dane uzupe³niaj¹ce DSIP w zakresie informacji dotycz¹cej planowania i zagospodarowania przestrzennego w województwie. Charakteryzuj¹c funkcje przestrzenne na terenie województwa oraz okreœlaj¹c ich obecne i przysz³e przeznaczenie spo³eczno-gospodarcze zadbano o to aby by³y one zgodne z tematami danych przestrzennych wymienionymi w za³¹cznikach dyrektywy (Dyrektywa, 2007).

5 Regionalne systemy informacji przestrzennej w województwie dolnoœl¹skim Internetowe portale mapowe Zrealizowany w WBU przy wspó³udziale firmy GISPartner internetowy portal opracowania ekofizjograficznego województwa dolnoœl¹skiego udostêpnia mapê interaktywn¹ stanowi¹c¹ przestrzenne rozszerzenie informacji o œrodowisku przyrodniczym Dolnego Œl¹ska zawart¹ w opracowaniu (rys. 1). Serwis mapowy sk³ada siê z kilkudziesiêciu warstw GIS zorganizowanych w dwanaœcie grup tematycznych, takich jak: administracja, komunikacja, hydrografia, geologia, górnictwo, gleby, lasy, wody podziemne, zagro enia powodziowe, ochrona przyrody oraz diagnoza stanu i funkcjonowania œrodowiska i ocena przydatnoœci œrodowiska (Blachowski, Malczewski, 2008). Aplikacja umo liwia wyszukiwanie informacji charakteryzuj¹cej wskazany obszar w województwie (forma ochrony, stan œrodowiska przyrodniczego, i inne) oraz wstêpn¹ identyfikacjê potencjalnych konfliktów przestrzennych w skali województwa (najprostsza poprzez na³o enie warstw np. z grup: ochrona przyrody, z³o a czy komunikacja). Portal mapowy oparto na oprogramowaniu ArcIMS (Internet Map Server) i ArcGIS Server ESRI. Dane przestrzenne i opisowe (tabelaryczne) przechowywane s¹ w systemie baz danych MySQL. Dostêp do map umo liwia aplikacja IMAP oparta na jêzyku Java poprzez ArcSDE (Spatial Data Engine) (GISPartner, 2007). Mapa interaktywna udostêpnia podstawowe funkcje (zmiana skali i widoku, dodawanie/ usuwanie warstw), jak równie zaawansowane funkcje (selekcja, identyfikacja wyœwietlanie informacji atrybutowej, wyszukiwanie). Pozwala na korzystanie z serwisu zbiorczego lub wbudowanych serwisów tematycznych (np. zasoby naturalne), przygotowywania w³asnych map, automatycznego generowania legend wyœwietlanych warstw, zapisywania i drukowania map. Wed³ug metodyki oceny funkcjonalnoœci portali internetowych przedstawionej przez Dukaczewskiego (2007) serwis opracowania ekofizjograficznego nie posiada opcji analiz s¹siedztwa obiektów (buforowanie), wyboru uk³adu wspó³rzêdnych, sortowania wg kategorii oraz przegl¹dania metadanych. W sierpniu 2007 roku uruchomiono dwujêzyczny portal internetowy zawieraj¹cy informacje z zakresu zagospodarowania przestrzennego dla gmin powiatu zgorzeleckiego (rys. 2). W ramach projektu, przygotowanego na zlecenie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, WBU wraz z GISPartner przygotowa³o portal mapowy, który ma byæ instrumentem pozwalaj¹cym lokalnym spo³ecznoœciom na bezpoœredni dostêp do precyzyjnej informacji z zakresu planowania przestrzennego. Serwis internetowy zawiera syntezê dokumentów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz studiów uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) gmin powiatu zgorzeleckiego. Informacje przestrzenne przechowywane s¹ w zestandaryzowanych formatach i jednolitym uk³adzie wspó³rzêdnych (PUGW 1992). Bazy danych obejmuj¹ m.in.: przeznaczenie terenów okreœlone w dokumentach MPZP oraz SUiKZP; dane rastrowe oraz opisowe wybrane z dokumentów planistycznych; podstawowe dane topograficzne oraz, w serwisie o ograniczonym dostêpie, dane ewidencyjne. Funkcje systemu pozwalaj¹ m.in. na przegl¹danie, zestawianie i komponowanie wybranych elementów systemu. Projekt ma w za³o eniu sprawdziæ funkcjonalnoœæ serwisu jako narzêdzia dla w³adz lokalnych do prowadzenia polityki przestrzennej, medium informacji z udostêpnionego zakresu dla spo³ecznoœci lokalnej, jak równie Ÿród³a informacji o mo liwoœciach lokalizacyjnych w danym regionie dla inwestorów. Serwis internetowy ma przyczyniæ siê tak e do upublicznie-

6 24 Jan Blachowski, Przemys³aw Malczewski, Iwona Nakonieczna nia informacji dotycz¹cych planowania zagospodarowania przestrzennego oraz harmonizacji rozwoju w regionie. Dyskusja O potrzebie prowadzenia spójnego regionalnego systemu informacji o terenie, przechowuj¹cego i udostêpniaj¹cego aktualne tematyczne dane przestrzenne dla ró nych samorz¹dowych jednostek organizacyjnych oraz szerszego grona u ytkowników przekonaæ siê mo na realizuj¹c interdyscyplinarne projekty i opracowania analityczne. Jako przyk³ad mo e pos³u yæ studium transportu drogowego i kolejowego kruszyw w województwie dolnoœl¹skim. Projekt wymaga³ wspó³pracy Wydzia³u Geodezji i Kartografii, Wydzia³u Geologii, Dolnoœl¹skiej S³u by Dróg i Kolei oraz Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego. Ka da z wymienionych jednostek posiada zbiory informacyjne (czêœæ jeszcze w postaci papierowej, czêœæ zaœ w postaci zbiorów numerycznych) w zakresie odpowiadaj¹cym wykonywanym przez nie zadaniom. S¹ to na przyk³ad informacje o sieciach dróg i linii kolejowych, eksploatowanych z³o ach kopalin, systemie obszarów ochrony przyrody. Z potrzeby wynika dzia³anie. Tak te siê sta³o w omawianym przypadku. Informacje bran owe by³y do tej pory gromadzone w merytorycznych jednostkach. Dopiero koniecznoœæ rozwi¹zania problemu spowodowa³a, i posiadane informacje zosta³y zebrane, zweryfikowane i zestandaryzowane. To ostatnie wspólne doœwiadczenie potwierdzi³o, e w pe³ni funkcjonalny DSIP, zasilany przez tematyczne bazy danych pochodz¹ce z poszczególnych jednostek, jest niezbêdnym narzêdziem dla planowania rozwoju województwa, przede wszystkim zaœ dla rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego. Aby pe³na funkcjonalnoœæ i sprawnoœæ systemu DSIP zosta³a osi¹gniêta, konieczne s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do zniwelowania niespójnoœci prawnych i wprowadzenie przepisów nak³adaj¹cych obowi¹zek wymieniania siê posiadanymi zbiorami danych przestrzennych, bez koniecznoœci ponoszenia dodatkowych nak³adów finansowych. Perspektywê tak¹ niesie samorz¹dom dyrektywa INSPIRE. Mamy zatem nadziejê, e prace nad dostosowaniem naszych przepisów prawnych do wspomnianej dyrektywy zakoñcz¹ siê o czasie oraz e bêd¹ to tym razem przepisy spójne, likwiduj¹ce wszelkie bariery dla dzia³añ samorz¹dowców. Jest równie nadzieja, i na podstawie tych przepisów wypracujemy now¹ jakoœæ w prowadzeniu i udostêpnianiu danych w ramach systemów informacji przestrzennych. Ufamy, e wraz z implementacj¹ tych przepisów skoñcz¹ siê dylematy: czy iœæ z duchem czasu stosuj¹c nowe technologie w zakresie dostêpu do informacji (i w razie kontroli nara aæ siê na zarzuty podejmowania dzia³añ niezgodnych z obowi¹zuj¹cym prawem), czy dzia³aæ w zgodzie z niespójnym i nieprzystaj¹cym do czasów spo³eczeñstwa informacyjnego prawem. Podsumowanie 1. W artykule przedstawiono aktualny stan prac nad Dolnoœl¹skim Systemem Informacji Przestrzennej i zwrócono uwagê na korzyœci p³yn¹ce z funkcjonowania regionalnego systemu informacji o terenie na przyk³adzie prac z zakresu planowania zagospodarowania w regionie.

7 Regionalne systemy informacji przestrzennej w województwie dolnoœl¹skim Scharakteryzowano zasób tematycznych baz danych Dolnoœl¹skiego Systemu Informacji Przestrzennej. Zwrócono uwagê na nieœcis³oœci i luki w przepisach prawnych dotycz¹cych prowadzenia baz danych i wymieniania siê informacj¹ przestrzenn¹. 3. Omówiono doœwiadczenia z prac nad DSIP oraz regionalnymi internetowymi portalami mapowymi opracowania ekofizjograficznego i powiatu zgorzeleckiego. Mimo, pewnych ograniczeñ, wynikaj¹cych z nowego sposobu udostêpniania i prezentacji informacji przestrzennej o regionie, portal opracowania ekofizjograficznego pozwoli³ na zebranie cennych doœwiadczeñ, które mog¹ byæ wykorzystane w opracowaniu i realizacji funkcji udostêpniania zasobu baz danych DSIP u ytkownikom wewnêtrznym oraz zewnêtrznym. 4. Realizacja projektów zintegrowanych systemów informacji przestrzennej na poziomie regionalnym oraz zwi¹zanych z tym standardów wymiany danych mo e przyczyniæ siê do postêpu w kilku istotnych sferach zagadnieñ: m opracowania jednolitych standardów danych oraz metadanych, m wyeliminowania b¹dÿ znacznego ograniczenia powielania danych przez ró ne instytucje, m prowadzenia zintegrowanej polityki przestrzennej na wielu poziomach decyzyjnych, m udostêpniania wiarygodnej informacji przestrzennej obejmuj¹cej szeroki zakres tematów oraz wykonywanie analiz przestrzennych i relacji, m udostêpnienia informacji przestrzennej dla szerokiego grona odbiorców bez koniecznoœci uruchamiania œcie ki formalnej. Literatura BIPROGEO S.A., 1999: Za³o enia wstêpne do projektu generalnego wdro enia SIT/GIS, Wroc³aw. Blachowski J., Malczewski P., 2008: Cartographic Presentation of Environmental Information in the Ecophysiographical Study of the Dolnoslaskie Voivodeship, Proceeds. 8th Saxonian GIS Forum, Dresden May 2008, IGN e.v. Special Issue, Dresden, pp Dukaczewski D., 2007: Wojewódzkie portale informacji przestrzennej, Roczniki Geomatyki, t. V, z. 3, PTIP, Warszawa, s Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiaj¹ca infrastrukturê informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej, L 108, Vol. 50, GaŸdzicki J., 2007: Aktualne problemy polityki geoinformacyjnej pañstwa w kontekœcie INSPIRE, Roczniki Geomatyki, t V, z. 6, PTIP, Warszawa, s GISPartner, 2007: Systemy informacji przestrzennej, Ekofizjografia Dolnego Œl¹ska, wdrozenia/ekofizjografia.html, aktualizacja Pajkert R., Wyroœlak P., 2000: Dolnoœl¹ski System Informacji Terenowej (DISP), materia³y konf. Jakoœæ i standaryzacja w geodezji i kartografii, Pogorzelica, wrzeœnia 2000 r. Abstract Implementation of the INSPIRE Directive in Poland implies that the Polish Spatial Data Infrastructure must be developed to a specified date. The Polish SDI will constitute, after conversion and standardisation procedures, part of the European Spatial Data Infrastructure. Independently of work carried out at the national level and aimed at implementing the Directive to the Polish law, regional spatial information systems are being adapted at the voivodeship level, to function in accordance with the requirements of the INSPIRE Directive.

8 26 Jan Blachowski, Przemys³aw Malczewski, Iwona Nakonieczna The Spatial Information System of the Dolnoslaskie Voivodeship (DSIP) functions in the Dolnoslaskie Voivodeship Marshal Office. Its main tasks include standardisation and elimination of thematic spatial data redundancy within organizational units of voivodeship level local administration. In the paper work realized to this date within the scope of the Lower Silesian Spatial Information System are presented, as well as, elements that will be realized within the system frames in the near future when articles adjusting Polish Law to the INSPIRE Directive regulations come into effect, are also pointed out. Spatial data sets and experiences in developing spatial information systems in the Regional Bureau of Spatial Planning in Wroclaw (WBU) have also been described. The Bureau is a self-government unit of the Loversilesian Voivodeship and carries out duties of the Voivodeship Board in the area of spatial planning and spatial development. For this purpose it produces and uses geospatial information covering a range of socio-economic, settlement, technical infrastructure, heritage, environmental protection and other issues that arise from current needs. Spatial and descriptive data are stored according to a specified thematic structure related to the tasks conducted and standards set. Spatial data sets in WBU can be used, after adaptation to the required specifications, as source thematic data bases for the DSIP in the field of regional spatial planning and corresponding to themes stated in the INSPIRE Directive. Experiences gained during national and international geoinformation projects related to regional spatial planning, including development of a data exchange platform for the DP-PLIS Polish-German spatial information system, internet map portal of the Dolnoslaskie Voivodeship Ecographical Study or internet portal of the Poviat Zgorzelecki containing synthesis of local spatial development plans (mpzp) can be used in developing well defined methods of data exchange and sharing within the DSIP. dr in. Jan Blachowski mgr in. Przemys³aw Malczewski mgr Iwona Nakonieczna tel

9 Regionalne systemy informacji przestrzennej w województwie dolnoœl¹skim Rys. 1. Portal mapowy opracowania ekofizjograficznego województwa dolnoœl¹skiego

10 28 Jan Blachowski, Przemys³aw Malczewski, Iwona Nakonieczna Rys. 2. Portal mapowy powiatu zgorzeleckiego

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 Projekt GEOPORTAL.GOV.PL POLSKIE TOWARZYSTWO i jego znaczenie INFORMACJI dla udostêpniania PRZESTRZENNEJ danych PZGiK ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 57 PROJEKT GEOPORTAL.GOV.PL I JEGO ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 Model kszta³cenia stacjonarnego POLSKIE TOWARZYSTWO i ustawicznego w INFORMACJI zakresie systemów PRZESTRZENNEJ geoinformacyjnych na PWr. ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 7 MODEL KSZTA CENIA

Bardziej szczegółowo

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego PRZETWARZANIE POLSKIE CHMUROWE TOWARZYSTWO W GIS NA PRZYK ADZIE INFORMACJI MA OPOLSKIEJ PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURY... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 6(42) 131 PRZETWARZANIE CHMUROWE W GIS

Bardziej szczegółowo

KSZTA CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA I GEOLOGII GEOINFORMATION EDUCATION FOR STUDENTS OF MINING AND GEOLOGY.

KSZTA CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA I GEOLOGII GEOINFORMATION EDUCATION FOR STUDENTS OF MINING AND GEOLOGY. KSZTA CENIE POLSKIE W DZIEDZINIE TOWARZYSTWO GEOINFORMACJI INFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA PRZESTRZENNEJ I GEOLOGII ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 3(33) 75 KSZTA CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 Systemy POLSKIE informacji TOWARZYSTWO przestrzennej dla planów INFORMACJI zagospodarowania PRZESTRZENNEJ przestrzennego... ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 81 SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 Komputerowe POLSKIE wspomaganie TOWARZYSTWO zarzadz¹nia INFORMACJI zespolonymi PRZESTRZENNEJ s³u bami i bran ami PJST ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 125 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZ DZANIA

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE GEOINFORMATYCZNE W REALIZACJI DYREKTYW I KONWENCJI UE

TECHNOLOGIE GEOINFORMATYCZNE W REALIZACJI DYREKTYW I KONWENCJI UE Technologie geoinformatyczne POLSKIE TOWARZYSTWO w realizacji dyrektyw INFORMACJI i konwencji PRZESTRZENNEJ UE w zakresie informacji... ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 1 185 TECHNOLOGIE GEOINFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie ADAPTACJA TECHNOLOGII POLSKIE MDA TOWARZYSTWO DO BUDOWY SYSTEMU INFORMACJI GEOINFORMACYJNEGO PRZESTRZENNEJ NA POZIOMIE GMINY ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 5(35) 25 ADAPTACJA TECHNOLOGII MDA

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WOLNEGO OPROGRAMOWANIA DO BUDOWY US UG KATALOGOWYCH IMPLEMENTING CATALOGUE SERVICES USING FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE.

WYKORZYSTANIE WOLNEGO OPROGRAMOWANIA DO BUDOWY US UG KATALOGOWYCH IMPLEMENTING CATALOGUE SERVICES USING FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE. Wykorzystanie POLSKIE wolnego TOWARZYSTWO oprogramowania INFORMACJI do budowy us³ug PRZESTRZENNEJ katalogowych ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 7 15 WYKORZYSTANIE WOLNEGO OPROGRAMOWANIA DO BUDOWY

Bardziej szczegółowo

PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY UCZONY, WYCHOWAWCA, ORGANIZATOR I SPO ECZNIK PROFESSOR JERZY GA DZICKI A PROMINENT SCIENTIST AND EDUCATOR

PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY UCZONY, WYCHOWAWCA, ORGANIZATOR I SPO ECZNIK PROFESSOR JERZY GA DZICKI A PROMINENT SCIENTIST AND EDUCATOR Profesor Jerzy POLSKIE GaŸdzicki TOWARZYSTWO wybitny uczony, INFORMACJI wychowawca, organizator PRZESTRZENNEJ i spo³ecznik ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 2 7 PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 132 Politechniki Wroc awskiej Nr 132 Studia i Materia y Nr 39 2011 Jan BLACHOWSKI, Justyna GÓRNIAK-ZIMROZ, Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC, Katarzyna PACTWA*, Joanna

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 4

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 4 Monitoring POLSKIE procesów TOWARZYSTWO zagospodarowania przestrzennego INFORMACJI na PRZESTRZENNEJ poziomie gminnym... ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 4 17 MONITORING PROCESÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 Trendy i problemy POLSKIE rozwoju TOWARZYSTWO systemów i zastosowañ INFORMACJI geoinformacji PRZESTRZENNEJ w samorz¹dzie ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 159 TRENDY I PROBLEMY ROZWOJU SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

PORTAL MAPOWY ZIELONY KRAKÓW JAKO ELEMENT REALIZACJI INSPIRE MAP PORTAL GREEN KRAKOW AS AN ELEMENT OF INSPIRE IMPLEMENTATION

PORTAL MAPOWY ZIELONY KRAKÓW JAKO ELEMENT REALIZACJI INSPIRE MAP PORTAL GREEN KRAKOW AS AN ELEMENT OF INSPIRE IMPLEMENTATION PORTAL POLSKIE MAPOWY TOWARZYSTWO ZIELONY KRAKÓW INFORMACJI JAKO ELEMENT REALIZACJI PRZESTRZENNEJ INSPIRE ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 6(36) 105 PORTAL MAPOWY ZIELONY KRAKÓW JAKO ELEMENT

Bardziej szczegółowo

Robert Olszewski, Anna Fiedukowicz. Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji i Kartografii, Zak³ad Kartografii

Robert Olszewski, Anna Fiedukowicz. Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji i Kartografii, Zak³ad Kartografii EWALUACJA METODYKI POLSKIE PROWADZENIA TOWARZYSTWO ANALIZ PRZESTRZENNYCH INFORMACJI W PRZESTRZENNEJ WIELOREPREZENTACYJNEJ... ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 5(62) 87 EWALUACJA METODYKI PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa PROPOZYCJA ZASAD POLSKIE

Bardziej szczegółowo

. GEOINFORMACJA DLA KAZDEGO

. GEOINFORMACJA DLA KAZDEGO . GEOINFORMACJA DLA KAZDEGO XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej odbywa siê pod patronatem honorowym Micha³a Boniego, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz patronatem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI 2012 GEOMATYKI. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych. Tom X Zeszyt 1(51) Warszawa

ROCZNIKI 2012 GEOMATYKI. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych. Tom X Zeszyt 1(51) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2012 GEOMATYKI Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych ` Tom X Zeszyt 1(51) Warszawa 10. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL DATA PRESENTATION ON THE INTERNET

PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL DATA PRESENTATION ON THE INTERNET Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI 2003 GEOMATYKI. Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych. Janusz Michalak. Tom I Zeszyt 2 Warszawa

ROCZNIKI 2003 GEOMATYKI. Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych. Janusz Michalak. Tom I Zeszyt 2 Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2003 GEOMATYKI Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych Janusz Michalak Tom I Zeszyt 2 Warszawa ZESPÓ REDAKCYJNY EDITORS

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie rozwi¹zania dla usprawnienia systemu

Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie rozwi¹zania dla usprawnienia systemu Aleksandra ZIÊBA, Anna WRÓBLEWSKA Warszawa System Zarz¹dzania Wiedz¹ dla Zarz¹dzania Kryzysowego 1. Wprowadzenie Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie rozwi¹zania dla usprawnienia systemu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane 1 2 Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane Wrocław, styczeń 2008 3 Opracowanie redakcyjne: dr in. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo