systemy informatyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "systemy informatyczne"

Transkrypt

1 systemy informatyczne

2 Domen¹ dzia³ania systemów finansowo ksiêgowych jest sporz¹dzanie analiz i raportów w oparciu o zgromadzone dane. Dane te opisuj¹ zrealizowane ju transakcje, dziêki czemu mo na oceniæ uzyskane przez organizacjê wyniki oraz ich dynamikê. Dane te, choæ precyzyjne, niewiele mówi¹ o efektywnoœci zarz¹dzania. Aby oceniæ sprawnoœæ kadry menad erskiej nale y przyrównaæ osi¹gniête wyniki do planu. Planowanie przychodów, bud etowanie kosztów, nastêpnie proces ich porównania z rzeczywistymi wynikami, identyfikacja odchyleñ i podejmowanie dzia³añ koryguj¹cych to dziedzina controllingu finansowego. SIMPLE Sp. z o.o. skutecznie wspiera wdro enia controllingu, dostarczaj¹c organizacjom kompletn¹ gamê rozwi¹zañ informatycznych, odpowiadaj¹cych zró nicowanej z³o onoœci procesów bud etowania. Rozwi¹zania informatyczne dostarczane przez SIMPLE Sp. z o.o. wspieraj¹ pracê kontrolerów, zarówno w relatywnie prostych, p³askich modelach bud etowania jak i w z³o onych strukturach du ych organizacji, z cyklicznymi procesami negocjowania i kompletowania wielowariantowych bud etów.

3 Controlling finansowy najproœciej jak mo na System controllingu finansowego udziela informacji jakie koszty i przychody generuje ka dy dzia³, analizuje zyskownoœæ poszczególnych rodzajów dzia³alnoœci, pokazuje rentownoœæ poszczególnych klientów, prezentuje koszty i zyski w rozbiciu na projekty, dostarcza informacji o koszcie uczestnictwa w przetargach oraz koszcie projektów w ró nym statusie realizacji, umo liwia wielowymiarow¹ kontrolê kosztów, zaczynaj¹c od kosztów pojedynczych operacji na kosztach ogólnych koñcz¹c, porównuje efekty pracy przedstawicieli handlowych, u³atwia rozliczanie z osi¹ganych wyników Project Managerów, umo liwia wprowadzenie skutecznego systemu motywowania kierownictwa. Wdro enie krok po kroku Wdro enie controllingu finansowego rozpoczyna siê od odwzorowania struktury organizacyjnej przedsiêbiorstwa i struktury procesowej na: centra kosztów, centra zysków, centra operacji i projektów, centra odpowiedzialnoœci. Planowanie przychodów, bud etowanie kosztów, wykrywanie odchyleñ Dla zdefiniowanej struktury opracowuje siê procedury bud etowania oraz kontroli, które obejmuj¹: wyznaczenie okresów planistycznych, wyznaczenie celów dla poszczególnych okresów, które wyznaczone s¹ w wymiarze finansowym, z uwzglêdnieniem wszystkich czynników kszta³tuj¹cych bud et kosztów i plan przychodów, opracowanie planu strategicznego, opracowanie planu operatywnego zawieraj¹cego zadania cz¹stkowe dla wszystkich komórek organizacyjnych z wyznaczeniem poziomów przychodów i bud etu kosztów, metodê kontroli realizacji planów i bud etów, umo liwiaj¹c¹ wykrycie niekorzystnych odchyleñ, dzia³ania zapobiegaj¹ce i koryguj¹ce prowadz¹ce do wyznaczonego celu. Korzyœci z zastosowania rozwi¹zañ z oferty SIMPLE Sp. z o.o. Narzêdzia informatyczne dostarczane przez SIMPLE Sp. z o.o. u³atwiaj¹ efektywne wdro enie bud etowania i controllingu, a w szczególnoœci: zapewniaj¹ pe³n¹ zgodnoœæ pomiêdzy danymi, którymi pos³uguj¹ siê kontrolerzy w swoich zestawieniach, a rzeczywistymi zapisami w systemie transakcyjnym, zapewniaj¹ zgodnoœæ wersji zestawieñ i raportów, z jakich korzystaj¹ osoby wspó³pracuj¹ce w ramach definiowania bud etów, planów przychodów i ich póÿniejszej kontroli, umo liwiaj¹ swobodny przep³yw informacji, zapobiegaj¹c zatorom, szczególnie pomiêdzy bezpoœrednio wspó³pracuj¹cymi kontrolerami, redukuj¹ koszty powstawania i obs³ugi systemu kontroli finansowej, eliminuj¹c powtarzalne czynnoœci administracyjne i zwiêkszaj¹c wydajnoœæ personelu.

4 SIMPLE.ERP i biblioteka funkcji Excel SIMPLE.ERP zintegrowany z Microsoft Excel stanowi doskona³y fundament controllingu SIMPLE.ERP jest nowoczesnym, zintegrowanym systemem informatycznym, obejmuj¹cym kompleksowo zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa. Funkcjonalnoœæ SIMPLE.ERP w zakresie finansów i ksiêgowoœci wyró nia mo liwoœæ zdefiniowania wielu planów kont, w ramach wielu ksi¹g, co pozwala na zbudowanie dodatkowego systemu kont dla potrzeb bud etowych, z uwzglêdnieniem wielu wariantów (pesymistyczny, optymistyczny, podstawowy) wraz z analiz¹ odchyleñ. Mechanizm ksiêgowañ próbnych SIMPLE.ERP umo liwia obserwacjê skutków poszczególnych transakcji we wszystkich obszarach rachunku kosztów, jeszcze przed ostatecznym zatwierdzeniem czy zamkniêciem okresu rozliczeniowego, co z kolei pozwala na akceptacjê wybiórcz¹ dekretów, wycofanie dekretu czy te jego poprawê. Etapowe powstawanie i zatwierdzanie dokumentów wywo³uj¹cych skutki finansowe pozwala uzyskaæ pewnoœæ autoryzacji wszystkich transakcji. SIMPLE.ERP umo liwia œledzenie poprzedników i nastêpników dokumentów, dziêki czemu, w przypadku wykrycia odchyleñ mo na ³atwo zidentyfikowaæ nie tylko wartoœæ, ale i przyczynê jego powstania. SIMPLE.ERP jest w zintegrowany z najpopularniejszym oprogramowaniem wykorzystywanym w controllingu Microsoft Excel. Microsoft Excel, w wyniku przeprowadzonej integracji, zosta³ wyposa ony w specjalne menu z bibliotek¹ funkcji pozwalaj¹c¹ prosto i efektywnie adresowaæ zawartoœci poszczególnych komórek arkusza danymi wprost z systemu finansowo-ksiêgowego. Powstaj¹ce formu³y, umo liwiaj¹ce pobieranie danych on-line z systemu finansowo-ksiêgowego, maj¹ przejrzysty, logiczny charakter, nie wymagaj¹cy dla ich definiowania specjalistycznej, informatycznej wiedzy. Formu³y pobieraj¹ce dane z oprogramowania SIMPLE.ERP podlegaj¹ wszystkim najpopularniejszym wœród kontrolerów finansowych funkcjom Microsoft Excel, jak kopiowanie z zachowaniem relacji, zaokr¹glanie, sumowanie, wyró nianie poziomów ró nic kolorem czcionek, prezentacjê w uk³adzie tabel przestawnych i na wykresach itp. Tak e w drug¹ stronê, z plików Excel do SIMPLE.ERP, mog¹ byæ przekazywane dane, wykorzystywane póÿniej do np. zdefiniowania wartoœci kluczy podzia³owych kosztów. Poniewa pliki Microsoft Excel, zintegrowane z SIMPLE.ERP, umo liwiaj¹ swobodny wgl¹d w dane finansowe, s¹ zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostêpem z poziomu SIMPLE.ERP W wyniku wysokiej oceny kompetencji i rozwi¹zañ firma SIMPLE zosta³a uhonorowana przez Microsoft tytu³em najwy szego uprzywilejowania w relacjach partnerskich - Microsoft Gold Certified Partner.

5 esimple.bi i subskrypcja plików Rozwi¹zanie portalowe dla wymagañ wy szych ni standardowe Zastosowanie SIMPLE.ERP z bibliotekami funkcji Excell zapewnienia pe³n¹ zgodnoœæ danych, a funkcjonalnoœæ udostêpniana przez najpopularniejsze wœród kontrolerów oprogramowanie Microsoft Excel, doskonale spe³nia wymogi ma³ych i œrednich organizacji. Jednak e w przypadku z³o onych podmiotów o rozproszonej strukturze, ujawniaj¹ siê wymagania, których spe³nienie wymaga zastosowania bardziej zaawansowanych narzêdzi informatycznych, jak pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office. W z³o onych, œrednich i du ych organizacjach biznesowych, poszczególni kontrolerzy maj¹ zró nicowane uprawnienia dostêpu do danych, zarówno ze wzglêdu na koniecznoœæ zachowania poufnoœci, jak i ze wzglêdu na pe³nione obowi¹zki. Zale ny od uprawnieñ u ytkownika, zró nicowany dostêp do danych, zapewnia esimple.bi - portalowe œrodowisko raportowe. Jako narzêdzie klasy Business Intelligence, portal esimple.bi umo liwia rozró nienie grup raportów, zestawieñ i danych, do których dostêp maj¹ jedynie uprawnieni u ytkownicy portalu, wrêcz na poziomie poszczególnych komórek. W z³o onej organizacji koniecznoœci¹ jest restrykcyjne przestrzeganie pracy na obowi¹zuj¹cej wersji bud etu. esimple.bi umo liwia etapowe przygotowanie i publikacjê raportów, co zapewnia pracê jedynie na zatwierdzonych, najnowszych zestawieniach. Dodatkowym u³atwieniem jest wsparcie komunikacji, pomiêdzy poszczególnymi u ytkownikami portalu. Jeœli np. któryœ z uprawnionych u ytkowników uzna, e wykonane przez niego zestawienie zawiera szczególne istotne informacje, mo e je udostêpniæ wraz z krótkim komentarzem innym uprawnionym u ytkownikom portalu. esimple.bi wyró nia zaawansowane œrodowisko raportowe, wraz funkcjami agregacji danych na ró nych poziomach, z zastosowaniem tabel przestawnych, czy dr¹ eniem danych (drill-down) od ogó³u do szczegó³u. esimple.bi udostêpnia u ytkownikom mechanizmy u³atwiaj¹ce interpretacjê danych: wykresy, wskaÿniki, semafory, drzewa danych. Funkcjonalnoœæ portalu dope³niaj¹ mechanizmy subskrypcji plików, stanowi¹ce dla u ytkowników portalu bibliotekê zawsze najbardziej aktualnych, zatwierdzonych i obowi¹zuj¹cych wzorów procedur postêpowania i dokumentów. Dziêki zastosowaniu technologii internetowej i pracê przez przegl¹darkê, esimple.bi nie wymaga ponoszenia istotnych nak³adów na infrastrukturê informatyczn¹, a umo liwia spe³nienie podstawowego wymagania rozproszonej organizacji, jakim jest praca zdalna. Oprogramowanie esimple.bi jest zintegrowane z systemem SIMPLE.ERP

6 Prophix Dedykowane rozwi¹zanie spe³niaj¹ce najwy sze wymagania Gdy bud etowanie staje siê g³ównym narzêdziem do modelowania przysz³oœci, gdy zespó³ kontrolerów finansowych jest rozbudowany i obecny w ka dej istotnej komórce organizacji, gdy zamiast kontroli centrów kosztów, wprowadza siê procesy kontroli finansowej procesów, wówczas konieczne staj¹ siê narzêdzia informatyczne zwiêkszaj¹ce wydajnoœæ samego procesu uzgodnieñ bud etowych. Oprogramowanie Prophix jest uznanym œwiatowym standardem, popularyzowanym w Polsce przez lidera rynku, firmê Solemis, z któr¹ SIMPLE Sp. z o.o. wspó³pracuje na polu profesjonalnego controllingu. Oprócz zapewnienia zgodnoœci danych prezentowanych w Prophix z rzeczywistymi danymi transakcyjnymi, oprócz zapewnienia zgodnoœci wersji raportów i zestawieñ, na których pracuj¹ kontrolerzy, oprócz zapewnienia zró nicowanego dostêpu dla ró nych uprawnieñ kontrolerów, w koñcu, oprócz doskona³ej wizualizacji prezentowanych w rozproszonym œrodowisku danych, oprogramowanie Prophix skutecznie wspiera sam proces powstawiania i uzgadniania bud etów. Niezale nie od tego, czy bud et powstaje od do³u do góry, czy z góry do do³u, oprogramowanie przyspiesza wymianê informacji i umo liwia prowadzenie uzgodnieñ i negocjacji bud etów pomiêdzy komórkami, na drodze elektronicznej, a zdefiniowanie szkieletów nowych bud etów i regu³ bud etowych mo liwe jest ju przy kilku klikniêciach mysz¹. PROPHIX dostarcza wyrafinowany, wszechstronny system do raportowania tzw. PROPHIX OLAP Reporting - umo liwiaj¹cy tworzenie formalnych sprawozdañ zarz¹dczych, zapewniaj¹c jednoczeœnie elastycznoœæ i podobieñstwo interfejsu do programu Microsoft Excel. Technika dr¹ enia danych (drill-down), wycinaj i kawa³kuj (slice-and-dice), widoki w postaci tabel przestawnych, kokpity mened erskie, wskaÿniki, umo liwiaj¹ tworzenie nowych, wartoœciowych raportów. Baza danych oprogramowania PROPHIX stanowi wielowymiarow¹ kostkê danych OLAP, pozwalaj¹c¹ na sprawdzenie ka dego elementu w³¹czonego do modelu raportowania. Dodatkow¹ korzyœci¹ z wyboru oprogramowania Prophix jest mo liwoœæ wspó³pracy ze specjalistami z dziedziny controllingu i bud etowania, którzy podczas wdro enia doradzaj¹ wprowadzenie usprawnieñ organizacyjnych. Oprogramowanie Prophix mo e wspó³pracowaæ zarówno z SIMPLE.ERP jak i systemami niezale nych dostawców. SIMPLE Sp. z o.o. jest Autoryzowanym Partnerem firmy SOLEMIS.

7 Kim jesteœmy SIMPLE Sp. z o.o. od niemal 20 lat dostarcza oprogramowanie wspieraj¹ce zarz¹dzanie w przedsiêbiorstwach. Nasz doœwiadczony zespó³ wdro eniowy oraz programistyczny pozwala nam oferowaæ rozwi¹zania spe³niaj¹ce najwy sze wymagania naszych Klientów, wœród których mi³o nam wymieniæ tak znamienite podmioty, jak: ABRA, APATOR MINING, ARMAK, BARWA, BIOMED, BOLMET, BOLSPED, BP POLSKA, CERKOLOR, DOMENA, DORBUD, ENERGOPOL PO UDNIE, ENEGROPOMIAR, EMAG, ERA, ES SYSTEM K, FABLOK, FOODCARE, GEMI, GRÖTZ, HEF, JOPEX, LIMATHERM- GRUPA INTROL, MAS, MOSTOSTAL-ENEGROMONTA, OKNO-PLAST, OKNOPLUS, OPA-ROW, ORLEN OIL, ORZE BIA Y, PROFARB, PRO-STAL, SANWIL, SEGAFREDO, SLAG RECYCLING, SKARBIEC MENNICY POLSKIEJ, SKOK STEFCZYKA, SKOK KOPERNIK, STALPRODUKT, WALMARK, WOSANA, ZAFAMA GRUPA BUMAR, ZARMEN, ZAS AW, ZM SILESIA i BATERPOL GRUPA IMPEXMETAL, ZNLE, ZGH BOLES AW, PAPIESKA AKADEMIA TEOLOGICZNA, UNIWERSYTET ROLNICZY, UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY, SZPITALE W OPOLU, RABCE, KRAPKOWICACH, WIERUSZOWIE, URZÊDY MIASTA W RUDZIE ŒL SKIEJ I BUKOWNIE i wiele innych, które choæ mniej znane, s¹ dla nas Ÿród³em równie du ej satysfakcji z udanej wspó³pracy. Potwierdzeniem unikalnoœci i najwy szej jakoœci naszych rozwi¹zañ jest obecnoœæ oferowanych przez nas rozwi¹zañ na uczelniach wy szych, gdzie nasi pracownicy dziel¹c siê swoimi kompetencjami wzbogacaj¹ procesy dydaktyczne. Jesteœmy inicjatorami Akademii Umiejêtnoœci SIMPLE, forum wymiany doœwiadczeñ, dziêki którym uczestnicy wspó³organizowanych przez nas seminariów, szkoleñ, warsztatów i konferencji, zyskuj¹ wiedzê, jak przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych zwiêkszyæ przewagê konkurencyjn¹ firmy. Widzimy i wykorzystujemy perspektywy, jakie stwarza polskiej gospodarce integracja z Uni¹ Europejsk¹. Aktywnie wspieramy naszych Klientów w pozyskiwaniu œrodków unijnych. Przyznany przez Microsoft tytu³ najwy szego uprzywilejowania w relacjach partnerskich Microsoft Gold Certyfied Partner oraz inne umowy partnerskie z najlepszymi producentami technologii informatycznych na œwiecie stanowi¹ potwierdzenie naszych wysokich kompetencji.

8 ul. Cieplaka D¹browa Górnicza Tel/fax.: (032) Al. Krasiñskiego Kraków Tel/fax.: (012) Tel/fax.: (012) Ponad 250 zrealizowanych projektów wdro eniowych zintegrowanych systemów informatycznych Niemal dwudziestoletnie doœwiadczenie w œwiadczeniu us³ug informatycznych dla biznesu Centrum kompetencyjne oprogramowania HRM&HCM, BPM&CRM, ERP, BI Tworzenie dedykowanego oprogramowania na zamówienie Us³ugi integracyjne, informatyczne doradztwo techniczne Gazela Biznesu 2005, 2006, 2007, 2008 Gepard Biznesu SIMPLE Sp. z o.o. z siedzib¹ przy ulicy Cieplaka 19, D¹browa Górnicza, KRS: , S¹d Rejonowy w Katowicach, Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, Kapita³ zak³adowy: ,00 PLN, NIP: , REGON:

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dopiero po³¹czenie filozofii CRM z odpowiednim narzêdziem informatycznym daje wymierne korzyœci

Dopiero po³¹czenie filozofii CRM z odpowiednim narzêdziem informatycznym daje wymierne korzyœci SIMPLE.CRM Organizacje, funkcjonuj¹c w coraz bardziej z³o onym i dynamicznym otoczeniu, poszukuj¹ nowych mo liwoœci wyprzedzania konkurencji. Wraz ze wzrostem walki konkurencyjnej koszt pozyskania nowych

Bardziej szczegółowo

zarz¹dzanie procesami biznesowymi

zarz¹dzanie procesami biznesowymi Proces to uporz¹dkowany w czasie ci¹g zmian i stanów zachodz¹cych po sobie. Choæ procesy s¹ nieod³¹czn¹ cech¹ ka dej organizacji, nie ka da organizacja potrafi nimi odpowiednio zarz¹dzaæ. Zarz¹dzaæ mo

Bardziej szczegółowo

Automatyzowaæ czynnoœci, usprawniæ komunikacjê, zwiêkszyæ trafnoœæ decyzji

Automatyzowaæ czynnoœci, usprawniæ komunikacjê, zwiêkszyæ trafnoœæ decyzji Podstaw¹ dobrej opinii, jaka przek³ada siê na sukces firmy budowlanej, jest umiejêtnoœæ realizacji projektów zgodnie z harmonogramem i w za³o onym czasie. Przedsiêbiorcy, którzy na rynku budowlanym chc¹

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEÑSTWO I INTEGRACJA IT

BEZPIECZEÑSTWO I INTEGRACJA IT Korzyœci zwi¹zane z wykorzystaniem informatyki s¹ trudne do przecenienia. Informatyka jest dziœ tak naturalnym, e wrêcz niezauwa alnym sk³adnikiem procesów realizowanych w ka dej Organizacji. O tym jak

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROZWI ZAÑ DLA S U BY ZDROWIA

PLATFORMA ROZWI ZAÑ DLA S U BY ZDROWIA SIMPLE.iMED PLATFORMA ROZWI ZAÑ DLA S U BY ZDROWIA www.simple.com.pl SIMPLE S.A. jest niekwestionowanym liderem w zakresie wdro eñ systemów informatycznych w s³u bie zdrowia! SIMPLE S.A. od ponad 25 lat

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Zadania stoj¹ce przed Business Intelligence Przyrost informacji w ci¹gu ostatnich kilku lat osi¹gn¹³ niespotykany dot¹d poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Sekretem biznesu jest wiedzieæ to, czego nie wiedz¹ inni. Arystoteles Onassis Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku elektroniczny system WDM obiegu dokumentów

folder przygotowany do druku elektroniczny system WDM obiegu dokumentów folder przygotowany do druku elektroniczny system obiegu dokumentów Wstêp Wiedza jest jednym z najcenniejszych zasobów ka dego przedsiêbiorstwa. Zamkniêta w dokumentach, danych i liczbach stanowi nierozerwalny

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM ask the expert ZAWARTOŒÆ PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM PROGRAM EKSPERCKI KONTAKT 2 3 6 8 10 10 11 12 PROFIL PROMISE

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Kalkulartor Mar Wstêp Przedsiêbiorstwa produkcyjne i handlowe dzia³aj¹c w warunkach wolnorynkowej konkurencji, stale rozszerzaj¹ swoj¹ ofertê i dostosowuj¹ j¹ do zmiennego

Bardziej szczegółowo

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi ORUM LIDERÓW Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi orum W paÿdzierniku liderów 2001 r. zakoñczona zosta³a II edycja ogólnopolskiego konkursu

Bardziej szczegółowo

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych.

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Zapraszamy do zostania jedn¹ z 56 milionów osób na ca³ym œwiecie, które znaj¹ ju

Bardziej szczegółowo