Znak Nr SP ZZOZ. ZP / 29 / Termin realizacji 1 rok licząc od dnia podpisania umowy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak Nr SP ZZOZ. ZP / 29 / 2006. Termin realizacji 1 rok licząc od dnia podpisania umowy."

Transkrypt

1 Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Przasnysz, ul. Sadowa 9, na dostawę artykułów do sterylizacji. Znak Nr SP ZZOZ. ZP / 29 / 2006 Termin realizacji 1 rok licząc od dnia podpisania umowy. Zatwierdzam Łącznie stron ponumerowanych 19 Data r... (zatwierdzam)

2 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Sadowa 9, Przasnysz tel/fax: (0-29) , Zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW DO STERYLIZACJI DLA SPZZOZ W PRZASNYSZU. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej EURO na podstawie ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia roku). I. Informacja ogólne 1.1 Przedmiot przetargu: Dostawa rękawów papierowo-foliowych, papieru krepowanego, torebek papierowo-foliowych, artykułów do kontroli i dokumentowania procesów sterylizacji. Wymagania: przedstawić aktualne: - deklaracje zgodności z normami - wymagane przepisami dokumenty dla artykułów będących przedmiotem przetargu, których to posiadanie wynika z zakwalifikowania artykułów do odpowiedniej klasy wyrobu medycznego 1.2. Obowiązujący termin umowy: Jeden rok od daty podpisania umowy Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszy przetargu tylko jedną ofertę. Oferty zawierające propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku modyfikacji przez Wykonawcę któregokolwiek z formularzy, bezwzględnie wymaga się uwzględnienia wszystkich pozycji wskazanych przez Zamawiającego. II. Opis przedmiotu przetargu Monitorowanie przebiegu sterylizacji A. System kontroli biologicznej. 1. Testy biologiczne fiolkowe do pary wodnej inkubacja w temperaturze 56 st. C w ciągu 48 godzin. Określenie czasu zabicia spor dla 121 st. C i 134 st. C. 2. Testy biologiczne fiolkowe do tlenku etylenu inkubacja w temperaturze 37 st. C przez 48 godz. 2

3 B. System kontroli chemicznej Sterylizacja parą wodną: 1. kontrola wewnętrzna pakietów: - wskaźnik paskowy, wieloparametrowy, bezołowiowy, klasy 4 ISO lub PN EN ISO 15882, podzielny, substancja wskaźnikowa na całej długości testu. - test emulacyjny do pary wodnej klasy 6 ISO lub PN EN , o parametrach 7/20, samoprzylepny. Odnośnie testów chemicznych wymagane jest oświadczenie producenta poświadczające nietoksyczność i klasę testów. 2. kontrola zewnętrzna pakietów: - taśma wskaźnikowa do znakowania pakietów wodoodporna. szerokość 19 mm. - etykiety samoprzylepne do znakowania pakietów ze wskaźnikiem do pary wodnej, z pięcioma miejscami informacyjnymi, nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy. - taśma bez wskaźnika do zamykania pakietów, szer. 19 mm. 3. test Bowie-Dick do kontroli działania sterylizatorów parowych, próżniowych, nietoksyczny, arkuszowy, o parametrach kontroli 3,5 minuty i 134 st. C. Klasa 2 wg ISO lub EN 867-3, do korzystania ze standardowego pakietu określonego przez normę EN Pakiet testowy typu Bowie-Dick do kontroli penetracji pary w sterylizatorach parowych (próżniowych), Jednorazowy, nietoksyczny, kontrolujący penetrację i jakość pary w procesie o parametrach: 134 st. C - 3,5 min., klasy B, zgodny z normą PN-EN 867-4,z miejscem na opis. Sterylizacja tlenkiem etylenu: 1. kontrola wewnętrzna pakietów: - wskaźnik paskowy, wieloparametrowy klasy 4 ISO lub PN EN ISO 15882, podzielny, substancja wskaźnikowa na całej długości testu. 2. kontrola zewnętrzna pakietów: - taśma wskaźnikowa do znakowania pakietów- wodoodporna, szerokość 19 mm. C. Opakowania sterylizacyjne do pary wodnej i tlenku etylenu. Graniczne parametry techniczno-użytkowe. 1. Papier sterylizacyjny: - kolor zielony - gramatura minimum 60g/m2 3

4 - wymagane dane producenta ( a nie dystrybutora) dotyczące charakterystyki produktu, jego oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN Rękawy papierowo-foliowe: - folia 5-warstwowa nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, zgrzewalna w temperaturze 180 st.c, - papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3) - testy do pary i tlenku etylenu umieszczone w miejscu zgrzewu fabrycznego, zgodne z normą EN Przestrzeń pakowania rękawów wolna od napisów lub innych oznakowań, - wielokrotny, (minimum potrójny), rowkowy zgrzew fabryczny, - określony kierunek otwierania, - wymagane dane producenta (nie dystrybutora) dotyczące zgodności z normami PN EN i PN EN D. Dokumentacja - koperty do przechowywania dokumentacji z nadrukiem w języku polskim, dostosowane do etykiet ewidencyjnych opisanych w pozycji B pkt. 2. E. Kontrola skuteczności dezynfekcji w myjni dezynfektorze - test paskowy o parametrach dezynfekcji 93 st.c / 10 minut., wodoodporny. III. Opis sposobu przygotowania ofert. 3.1 Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr Do oferty zostaną dołączone następujące dokumenty: a) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2) wraz z aktualnymi zaświadczeniami: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - zaświadczenie z właściwych: Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4

5 - koncesji, zezwolenia lub licencji jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem - dokumenty określone w pkt. 1.1 SIWZ. b) umowa spółki, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej c) wypełniony i podpisany formularz cenowy (Załącznik nr 3) d) zaakceptowany wzór umowy (Załącznik nr 4) UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca przedkłada kopię jakiegoś dokumentu kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę (y) upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 3.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką 3.4 Ofertę podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli umocowanie nie wynika wprost z dokumentów w pkt. 3.2 b) to należy załączyć pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę (y) podpisującą (e) ofertę Ofertę należy zapakować kopertę i oznaczyć: Oferta na dostawę artykułów do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu. Nie otwierać przed r. Ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Wraz z ofertami Wykonawcy dostarczają próbki oferowanych artykułów według przedstawionych wykazów w pkt. 9 SIWZ, które zostaną przetestowane. W przypadku niejednoznacznej zmiany barwy testów chemicznych i biologicznych oferta zostanie odrzucona. Jeżeli próbki nie zostaną dostarczone w określonym w SIWZ czasie oferta zostanie odrzucona. IV. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 4.1 Wykonawca określi cenę na wszystkie artykuły zamówienia wymienione w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr Podane ceny mają obejmować wszelkie rabaty i upusty oraz obciążenia. 4.3 Wartość łączną zamówienia wynikająca z formularza asortymentowo-cenowego Wykonawca umieści w formularzu oferty (załącznik nr 1) V. Okres związania ofertą Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5

6 VI. Termin i miejsce składania ofert. 6.1 Oferty należy składać w terminie do r do godz w siedzibie Zamawiającego SP ZZOZ sekretariat pok. Z 110, Przasnysz, ul. Sadowa Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez rozpatrywania. 6.3 Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym do składania ofert. VII. Termin i miejsce otwarcia ofert. 7.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego Sala Konferencyjna pok. Z Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele Wykonawców. VIII. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: - Kierownik Centralnej Sterylizatorni - mgr Ewa Młodzianowska tel. (029) mgr Renata Karwacka tel. (0-29) IX. Wybór najkorzystniejszej oferty. 9.1 Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych nie spełniających wymogów o zamówieniach Publicznych czy też niniejszej dokumentacji. 9.2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 70 % Jakość w ocenie Zamawiającego po sprawdzeniu dostarczonych przez Oferenta próbek 30 % Kryterium ceny podlegać będzie ocenie wg wzoru: cena oferty najtańszej x 100 cena oferty rozpatrywanej KRYTERIUM JAKOŚCI: x 70% oferta badana x 100 oferta z najwyższą liczbą punktów Oceniane będą następujące parametry: x 30% Skala ocen punktowa od 0 do 10 6

7 PAKIET I 1. Rękawy papierowo-foliowe: Plastyczność rękawów po sterylizacji czy papier i folia nie kruszeje i nie pęka. Łatwość otwierania pakietów. Wytrzymałość na rozdarcia. Wytrzymałość zgrzewów fabrycznych przed i po sterylizacji. Przebarwianie się wskaźników procesu sterylizacji para i EO. Wytrzymałość zgrzewu wykonanego zgrzewarką w temp. 190 st. C. 2. Papier sterylizacyjny: Miękkość papieru dobre układanie się na pakowanym materiale. Wytrzymałość na rozciąganie. WYKAZ PRÓBEK: Lp. Nazwa artykułu Opis artykułu Ilość próbek 1. Rękaw papierowo-foliowy płaski Szer. 300 mm 2 mb 2. Rękaw papierowo-foliowy z fałdą Szer. 300 mm 2 mb 3. Papier sterylizacyjny Zielony 60/60 cm 3 arkusze PAKIET II 1. Testy chemiczne paskowe do pary wodnej i tlenku etylenu: Zmiana koloru substancji wskaźnikowej po sterylizacji - czy jednoznaczna i równomierna na całej powierzchni testu. 2. Test Bowie-Dick arkuszowy; Przebarwianie się testu czy zmiana barwy jest ewidentna i jednoznaczna. 3. Testy biologiczne ampułkowe do pary i tlenku etylenu: Ewidentna, jednoznaczna zmiana barwy w przypadku wyniku dodatniego. (pasujące do inkubatora 3M, łatwo odklejająca się etykieta) 4. Taśma wskaźnikowa do pary i tlenku etylenu: 7

8 Elastyczność, wytrzymałość na rozciąganie, łatwość i trwałość przyklejania się taśmy do opakowań, przebarwianie się wskaźnika. 5. Taśma bez wskaźnika: Łatwość i trwałość przyklejania się do papieru sterylizacyjnego, elastyczność. WYKAZ PRÓBEK: Lp. Nazwa artykułu Opis artykułu Ilość próbek 1. Test chemiczny paskowy Do pary wodnej 5szt. 2. Test chemiczny paskowy Do EO 5 szt. 3. Test Bowie-Dick arkuszowy 5 szt. 4. Test biologiczny ampułkowy Do pary wodnej 3 szt. 5. Test biologiczny ampułkowy do EO 3 szt. 6. Taśma wskaźnikowa do pary wodnej 0,5 mb 7. Taśma wskaźnikowa do EO 0,5 mb do zamykania 8. Taśma bez wskaźnika pakietów 2 mb PAKIET III 1. Test emulacyjny: Ewidentna, jednoznaczna zmiana barwy substancji wskaźnikowej po sterylizacji. 2. Test do kontroli dezynfekcji w myjni-dezynfektorze: Ewidentna i jednoznaczna zmiana barwy wskaźnika po procesie dezynfekcji. 3. Etykiety do znakowania pakietów: Przebarwianie się wskaźnika. Łatwość i trwałość przyklejania się do opakowań sterylizacyjnych. Odklejanie się etykiet od taśmy. 4. Koperty do dokumentacji: Ilość i przydatność miejsc do wpisu informacji, wydrukowanych na kopercie. 8

9 5.Pakiet testowy typu Bowie-Dick: Jednorazowego użytku, Ewidentna zmiana barwy po procesie w temperaturze 134 st. C i czasie 3,5 min. WYKAZ PRÓBEK: Lp. Nazwa artykułu Opis artykułu Ilość próbek 1. Test emulacyjny Do pary wodnej 5 szt. 2. Test do kontroli dezynfekcji w myjni 93 st. C/10 min. 5 szt. 3. Etykiety do znakowania pakietów Do pary wodnej 100 szt. (na taśmie) 4. Koperty do dokumentacji 2 szt. 5. Pakiet testowy typu Bowie-Dick Do sterylizatorów parowych, 3 szt. próżniowych X. Projekt umowy załącznik nr 4 XI. WADIUM 1. Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Oferenta wadium. Wysokość wadium na poszczególne pakiety wynosi : Nr pakietu Wysokość wadium w zł. Pakiet I 500,00 Pakiet II 155,00 Pakiet III 100,00 Razem wartość wadium dla pakietów od I do III wynosi: 755,00 2. Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia do godz na konto SP ZZOZ w Przasnyszu PKO BP SA. Oddział Centrum w Ostrołęce z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć DOSTAWY ARTYKUŁÓW DEZYNFEKCYJNYCH Wadium może być również wnoszone w formach opisanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9

10 3. Zwrot wadium następuje w chwili zaistnienia jednej z przesłanek opisanych w art. 46 Prawo zamówień publicznych 4. Brak dowodu wpłaty wadium skutkuje odrzuceniem oferty bez dalszego rozpatrywania. XII. Tryb ogłoszenia wyników przetargu i zawarcie umowy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia przyjętych w dokumentacji kryteriów O wyniku przetargu Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, wskazując firmę (nazwę) i siedzibę tego, którego ofertę wybrano oraz cenę oferty. Załączniki: 1. Formularz oferty 2. Oświadczenia 3. Formularz asortymentowo cenowy 4. Projekt umowy Przasnysz, dnia r. Zatwierdzam... 10

11 ... (pieczęć lub nazwa oferenta) O F E R T A Załącznik nr 1 Do: Nawiązując do udziału w przetargu nieograniczonym zgodnie z art. 39 Pzp : 1. Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, którego rodzaj jest zgodny z przedmiotem zamówienia zał. nr 3 w cenie: Pakiet I Wartość netto... Słownie:... Podatek VAT:... Słownie:... Wartość brutto:... Słownie:... Pakiet II Wartość netto... Słownie:... Podatek VAT:... Słownie:... Wartość brutto:... Słownie:... Pakiet III Wartość netto... Słownie:... Podatek VAT:... Słownie:... Wartość brutto:... Słownie: Akceptujemy warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Uważamy się za związaną niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 4. W przypadku wyboru oferty, firma zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego...., r. (miejscowość) (data) 11

12 ... (podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela firmy Oferenta) Załącznik Nr 2 (pieczęć oferenta) OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę artykułów do sterylizacji dla Szpitala Rejonowego w Przasnyszu. oświadczam, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych..., r. (miejscowość) (data)... (podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela firmy Wykonawcy) 12

13 Pakiet I ZAŁĄCZNIK ASORTYMENTOWO CENOWY Załącznik nr 3 Lp. Wymiary mm Ilość na rok Cena jednostkowa netto mm / 100 m 25 rolek Wartość netto do pary wodnej i tlenku etylenu Podatek VAT Stawka w % mm / 100 m 40 rolek mm / 100 m 40 rolek mm / 100 m 40 rolek mm / 100 m 3 rolki * wypełnić w przypadku gdy oferowany artykuł jest wyrobem medycznym Stawka w zł Wartość brutto Kod producenta Klasa wyrobu medycznego* Lp. Wymiary mm Ilość na rok Cena jednostkowa netto Wartość netto do pary wodnej i tlenku etylenu Podatek VAT Stawka w % mm / 200 m 12 rolek mm / 200 m 40 rolek mm / 200 m 30 rolek mm / 200 m 30 rolek * wypełnić w przypadku gdy oferowany artykuł jest wyrobem medycznym Stawka w zł Wartość brutto Kod producenta Klasa wyrobu medycznego* Tolerancja w wymiarach cm 13

14 Pakiet I c.d. do pary wodnej i tlenku etylenu Lp. Wymiary- cm / kolor Wielkość jednostkowa opakowania Ilość na rok Cena jednostkowa netto / 60 zielony 500 arkuszy 5 op / 75 zielony 250 arkuszy 12 op / zielony 100 arkuszy 5 op. * wypełnić w przypadku gdy oferowany artykuł jest wyrobem medycznym Wartość netto Stawka w % Podatek Vat Stawka w zł Wartość brutto Kod producenta Klasa wyrobu medycznego* Wartość pakietu brutto -... (Słownie...) 14

15 Pakiet II Artykuły do kontroli sterylizacji Lp. Nazwa artykułu Wielkość jednostkowa opakowania Ilość na rok 1. Testy paskowe do pary wodnej 500 szt. /op. 120 op. wieloparametrowe 2. Testy paskowe do tlenku etylenu 500 szt./ op. 10 op. wieloparametrowe 3. Testy arkuszowe Bowie-Dick 50 szt./ op. 6 op. 4. Test biologiczny fiolkowy do 100 szt./ op. 10 op. pary wodnej 5. Test biologiczny fiolkowy do 100 szt./op. 2 op. tlenku etylenu 6. Taśma wskaźnikowa do pary 50 m 50 szt. wodnej 19 mm 7. Taśma wskaźnikowa do tlenku 50 m 10 szt. etylenu 19 mm 8. Taśma bez wskaźnika 19 mm 50 m 30 szt. Cena jednostkow a -netto Wartość netto Podatek VAT Stawka w % Stawka w zł Wartość brutto Kod producenta Klasa wyrobu medycznego* * wypełnić w przypadku gdy oferowany artykuł jest wyrobem medycznym Ilość testów paskowych do pary i gazu w opakowaniu tolerancja szt. Wartość pakietu brutto -... (Słownie...) 15

16 Pakiet III Artykuły do kontroli i dokumentacji w Centralnej Sterylizatorni Lp. Nazwa artykułu 1. Test emulacyjny do pary wodnej klasa 6, 7/20, samoprzylepny 2. Test do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze 93st.C / 10 min. 3. Etykiety samoprzylepne do znakowania pakietów Wielkość jednostkowa opakowania Ilość na rok 200 szt./ op. 4 op. 100 szt./ op. 7 op. 500 szt. w rolce 120 rolek Cena jednostkowa netto 4. Koperty do dokumentacji 50 szt. / op. 7 op. 5. Pakiet testowy Bowie-Dick jednorazowy 1 szt. 100 szt. * wypełnić w przypadku gdy oferowany artykuł jest wyrobem medycznym Wartość netto Podatek VAT Stawka w % Stawka w zł Wartość brutto Kod producenta Klasa wyrobu medycznego* Wartość pakietu brutto... Słownie:... 16

17 Umowa nr / 2006 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... r. w Przasnyszu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Ul. Sadowa 9, Przasnysz reprezentowanym przez: lek. Jerzego Sadowskiego Dyrektora SP ZZOZ zwanym dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia... Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży artykułów do sterylizacji zgodnie ze złożoną ofertą. 2. Szczegółowy rodzaj oraz jego asortyment i cenę brutto określa załącznik Nr 1, dla zadania pakiety Nr I-III, stanowiące integralną część niniejszej umowy. 3. Wartość niniejszej umowy strony ustalają na kwotę... PLN netto (słownie:...) + obowiązujący podatek VAT w kwocie... PLN (słownie:...) Wartość umowy brutto:... PLN (słownie:...) 4. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą artykułów do sterylizacji do magazynu zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka itp.) 2 Wykonawca zobowiązuje się do: 1. Odbioru zamówień od Zamawiającego 2. Dostawy przedmiotu zamówienia własnym środkiem transportu i na własny koszt. 3. Realizacja zamówienia w terminie 14 dni od momentu otrzymania zamówienia 4. Realizacja dostawy cito 48 godz. od momentu otrzymania zamówienia. 5. Natychmiastowej wymiany towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z zamówieniem. 6. Natychmiastowej wymiany towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym towarze. 17

18 7. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będą ceny podane w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 8. Termin ważności zamówionych artykułów nie krótszy niż 24 miesiące od daty otrzymania towaru. 4 Zamawiający zobowiązuje się do: 1. Dokonywania sukcesywnych zamówień przedmiotu zamówienia określonego w załączniku asortymentowo cenowym do niniejszej umowy dostosowanych do bieżących potrzeb. 2. Składania pisemnych reklamacji w przypadku wykrycia wad w dostarczonym przez Wykonawcę towarze. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej ilości artykułów podanych w przetargu. 5 Warunki płatności: 1. Przekazywania należności przelewem na konto Wykonawcy po zrealizowaniu dostawy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 2 W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne: a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia składanego przez Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, b) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. 2. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne: a) w razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. 7 Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego (wyrażonej na piśmie) przenieść wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. 18

19 4. W przypadku nie realizowania przez Wykonawcę postanowień umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do realizacji wykazanych niedociągnięć. 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) Umowę zawarto na czas określony od... do... r. 11 Spory, które wynikną w trakcie stosowania niniejszej umowy rozstrzygnie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 12 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 19

Poszczególne pozycje lub grupy asortymentów w pakietach nie będą wyłączne do osobnych postępowań.

Poszczególne pozycje lub grupy asortymentów w pakietach nie będą wyłączne do osobnych postępowań. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne. 1. Zamawiający: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach, ul. Sobieskiego 45, 32 650 Kęty. Tel. 33/845-20-36 Fax 33/845-27-12 www.gzoz-kety.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: SPZZOZ.ZP/4/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawy odczynników do chemii klinicznej, testów paskowych do badania moczu oraz materiałów zużywalnych do Expressa Plusa, spektrofotometrów

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w imieniu reprezentowanego przeze

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia do r.

Termin wykonania zamówienia do r. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 6... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY na dostawę opakowań sterylizacyjnych

FORMULARZ CENOWY na dostawę opakowań sterylizacyjnych Pakiet I Lp. Opis asortymentu j.m. Kod CPV Cena jedn.netto FORMULARZ CENOWY na dostawę opakowań sterylizacyjnych Średnie zużycie za netto 2 lata 1 Rękaw papierowo-foliowy /S,EO/ rolka 30 rozm.50 mm x 200

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA: numer sprawy ZOiW/P//9/06 Miedźna dnia 19.12.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: Dostawę paliwa dla autobusu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawy mleka i art. mlecznych dla SPZZOZ w Przasnyszu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawy mleka i art. mlecznych dla SPZZOZ w Przasnyszu Znak: SPZZOZ.ZP/ 6 /2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawy mleka i art. mlecznych dla SPZZOZ w Przasnyszu I. PRZYGOTOWANIE OFERT Ofertę należy sporządzić w języku polskim, napisana

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro netto NA DOSTAWĘ BONÓW-KUPONÓW ŻYWIENIOWYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro netto NA DOSTAWĘ BONÓW-KUPONÓW ŻYWIENIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL. ul. MARKLOWICKA 15 tel: 32/455 26 34, 455 27 55 sekretariat fax 32/ 456 38 80 e--mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Sam odzielny Publiczny Z akład O pieki Z drow otnej

Sam odzielny Publiczny Z akład O pieki Z drow otnej Sam odzielny Publiczny Z akład O pieki Z drow otnej im. Prym asa K ard. St. W yszyńskiego w Sieradzu ul. A rm ii K rajow ej 7 98-200 Sieradz Sieradz, 2011-12-13 Wyjaśnienia do SIWZ SZP.215-46/11 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie ul. Czorsztyńska szczecin

Zapytanie ofertowe. Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie ul. Czorsztyńska szczecin Zapytanie ofertowe Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie w 2014r. Wartość zamówienia - poniżej 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam:

... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam: ... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę paliwa do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Postępowanie prowadzone zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro netto NA DOSTAWĘ BONÓW-KUPONÓW ŻYWIENIOWYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro netto NA DOSTAWĘ BONÓW-KUPONÓW ŻYWIENIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL. ul. MARKLOWICKA 15 tel: 32/455 26 34, 455 27 55 sekretariat fax 32/ 456 38 80 e--mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji : do r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro. II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji : do r ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66

Bardziej szczegółowo

Centralny nr postępowania: 18 /2011 Radom, dnia

Centralny nr postępowania: 18 /2011 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy: AZ.2150-35/2/TOM II/2012 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J. ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych LP. NAZWA ZAMAWIANEGO TOWARU I PARAMETRY J.M ILOŚĆ 1. Papier toaletowy : -kolor: biały; - miękki;

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE

... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Załącznik nr 2.... pieczątka firmowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 2/PA/2017

Znak sprawy: 2/PA/2017 Znak sprawy: 2/PA/2017 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Przystosowanie pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO M II

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO M II Ostrów Wielkopolski, 18.03.2015r. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO M II 1. ZAMAWIAJĄCY: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wysocka

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-82/14 Załącznik Nr 6

AE/ZP-27-82/14 Załącznik Nr 6 AE/ZP-27-82/14 Załącznik Nr 6 Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia Wmagane parametry Pakiet Nr 1 poz. 1-10 Papier medyczny o gramaturze min. 60 g/m 2, o dużej wytrzymałości na wilgoć i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: KS ICH

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: KS ICH ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na cyklinowanie i lakierowanie lakierem sportowym parkietu sali gimnastycznej, pomieszczeń siłowni i bilarda, malowanie linii boisk,oraz montaż listew przypodłogowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro netto NA DOSTAWĘ BONÓW-KUPONÓW ŻYWIENIOWYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro netto NA DOSTAWĘ BONÓW-KUPONÓW ŻYWIENIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL. ul. MARKLOWICKA 15 tel: 32/455 26 34, 455 27 55 sekretariat fax 32/ 456 38 80 e--mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 CPV 62110000-6, Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie, samolotami rejsowymi, usługi przewozów pasażerskich lotniczych zagranicznych. Przewidywana liczba zakupu

Bardziej szczegółowo

3. Wymagany termin realizacji umowy: od r. do r.

3. Wymagany termin realizacji umowy: od r. do r. Kcynia, dnia 02 lutego 2015 r. Znak: ZSOKcynia / 271-3 /2015 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakrzewo, dnia r. AF.230/1/Z/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakrzewo, dnia r. AF.230/1/Z/2014 Zakrzewo, dnia 05.12.2014r. AF.230/1/Z/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ok. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

arkusz 40000 arkusz 65000 RAZEM szt. 45000 szt. 16000 RAZEM

arkusz 40000 arkusz 65000 RAZEM szt. 45000 szt. 16000 RAZEM Pakiet 1 Papier do sterylizacji załącznik nr 1 do swiz formularz cenowy Opis przedmiotu zamówienia Lp Parametry Jm Ilość Papier krepowany I generacja włókno celuzowe o gramaturze 60g/m 2 Spełniające normę

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

GMINA BROJCE ZAPYTANIE OFERTOWE

GMINA BROJCE ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na materiały budowlane potrzebne do wybudowania podjazdów dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG-271/ZO/23/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres firmy Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Nazwa i adres firmy Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 25 (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 3 do Specyfikacji Nr sprawy 6/MW/2009 OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych - tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Projekt Kompas nowy kierunek życia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-2/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-2/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Załącznik nr 1 do SIWZ Znak postępowania: DA-ZP-252-2/17 FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY Formularz Szczegółowy Oferty Pakiet nr 1 Testy kontrolujące procesy sterylizacji L.p. Opis wyrobu 1. Ampułkowy wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Zapaśniczego I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na zakup

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. - Pakiet III ZAŁĄCZNIK 1C grupa WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE ZAŁĄCZNIK 1G grupa RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

Zapytanie ofertowe. - Pakiet III ZAŁĄCZNIK 1C grupa WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE ZAŁĄCZNIK 1G grupa RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE Zapytanie ofertowe Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie w 2015r. Wartość zamówienia - poniżej 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 %

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 % Chwaliszewo, dnia 18 lutego 2015 r. Znak: G.Ch. 271/1/2015 Dyrektor Gimnazjum w Chwaliszewie na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PZS-O/IV/01/3806/2008 r. Oleśnica, dnia 17 grudnia 2008 r. Wszyscy Wykonawcy Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań, testów, taśm, i

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na projekt i druk plakatów w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd Gminy w Brojcach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH Znak postępowania: ZP/BZU/59/2016. Zawiercie, dnia 08 czerwca 2016r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 1. Szpital Powiatowy w Zawierciu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO

Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ EURO Znak sprawy DPS.DAG.3311-1-8/14 Ogłoszenie o zamówieniu O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 000 EURO 1. Nazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowino 53, 76-270 Ustka tel./faks 59-8461292

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków udziału w postępowaniu na najem powierzchni zlokalizowanych w Sądzie Okręgowym w Krakowie

Specyfikacja warunków udziału w postępowaniu na najem powierzchni zlokalizowanych w Sądzie Okręgowym w Krakowie Specyfikacja warunków udziału w postępowaniu na najem powierzchni zlokalizowanych w Sądzie Okręgowym w Krakowie z przeznaczeniem na samodzielne prowadzenie działalności usługowo-handlowej. Dyrektor Sądu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z transportem węgla EKOGROSZEK dla Zespołu Szkół Technicznych w Olecku

Dostawę wraz z transportem węgla EKOGROSZEK dla Zespołu Szkół Technicznych w Olecku Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych ul. Plac Zamkowy 2 19-400 Olecko załącznik nr 1 Data :... My, niżej podpisani: FORMULARZ OFERTOWY (nr sprawy: EKO-ZST.1-2016) reprezentujący: (podać zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: IZP.272.1.3.2012 Limanowa; 2012-01-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 1. Zamawiający: Gmina Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B, 2. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ...

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 1) Przedmiot zamówienia : Remont placu o nawierzchni asfaltowej, związany z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej na terenie Zespołu 2) Zamawiający: Zespół Gimnazjalno

Bardziej szczegółowo

Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011

Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011 Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 31.05.2011 r. Sekcja Zamówień Publicznych SZP-271-66/2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy : AZ.2150-35/1 /2013 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016 Limanowa, 01.12.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/2016 Przedmiotem zapytania jest dzierżawa części nieruchomości na prowadzenie stoiska handlowego z ciepłymi napojami i przekąskami przy Limanowskim Domu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opakowań, testów, taśm i naboi do sterylizacji dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Numer ogłoszenia: 361021-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia oferty (propozycji cenowej) na zadanie pn.: DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: Załącznik nr 2

Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: 33.77.20.00 Załącznik nr 2 L.p. Nazwa Ilość sztuk Nr katalogowy/producent J.m. Cena brutto w zł jednostkowa Wartość brutto w opakowania

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto w złotych

Cena jednostkowa netto w złotych PAKIET 1 Załącznik nr 6 Torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parowej tlenkiem etylenu, z samoprzylepnym paskiem, zgodne z normą PN EN ISO 11607 i PN EN 868, gramatura min 60g/m2, wszystkie napisy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro Numer sprawy: AZ.2150-12/2/2011 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH ZP/533/2012 Kielce, dn. 06.12.2012r. Zapytanie ofertowe Wyszczególnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia (Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji : 2 miesiąc od daty podpisania umowy.

Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji : 2 miesiąc od daty podpisania umowy. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy :AZ.2150-39/ 4 /2011 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012 Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Kraków, dnia.. 2007r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Adresaci: 1.... 2.... 3.... Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:...

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR SP ZOZ ZP /2013 zawarta w dniu.

U M O W A NR SP ZOZ ZP /2013 zawarta w dniu. Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawy leków oraz materiałów opatrunkowych przeprowadzonego przez Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2010/006/MB

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2010/006/MB Kraków, 01 luty 2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2010/006/MB w postępowaniu prowadzonym wg Procedury wyboru dostawców oraz dokonywania zakupu towarów i usług w ORLEN OIL Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

... podpis Wykonawcy

... podpis Wykonawcy Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 - Opakowania KOD CPV: 33.77.20.00 L.p. Nazwa Ilość sztuk Nr katalogowy/producent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 sterylizacji parą wodną o gramaturze

Bardziej szczegółowo