Znak Nr SP ZZOZ. ZP / 29 / Termin realizacji 1 rok licząc od dnia podpisania umowy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak Nr SP ZZOZ. ZP / 29 / 2006. Termin realizacji 1 rok licząc od dnia podpisania umowy."

Transkrypt

1 Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Przasnysz, ul. Sadowa 9, na dostawę artykułów do sterylizacji. Znak Nr SP ZZOZ. ZP / 29 / 2006 Termin realizacji 1 rok licząc od dnia podpisania umowy. Zatwierdzam Łącznie stron ponumerowanych 19 Data r... (zatwierdzam)

2 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Sadowa 9, Przasnysz tel/fax: (0-29) , Zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW DO STERYLIZACJI DLA SPZZOZ W PRZASNYSZU. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej EURO na podstawie ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia roku). I. Informacja ogólne 1.1 Przedmiot przetargu: Dostawa rękawów papierowo-foliowych, papieru krepowanego, torebek papierowo-foliowych, artykułów do kontroli i dokumentowania procesów sterylizacji. Wymagania: przedstawić aktualne: - deklaracje zgodności z normami - wymagane przepisami dokumenty dla artykułów będących przedmiotem przetargu, których to posiadanie wynika z zakwalifikowania artykułów do odpowiedniej klasy wyrobu medycznego 1.2. Obowiązujący termin umowy: Jeden rok od daty podpisania umowy Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszy przetargu tylko jedną ofertę. Oferty zawierające propozycje rozwiązań wariantowych nie będą brane pod uwagę Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku modyfikacji przez Wykonawcę któregokolwiek z formularzy, bezwzględnie wymaga się uwzględnienia wszystkich pozycji wskazanych przez Zamawiającego. II. Opis przedmiotu przetargu Monitorowanie przebiegu sterylizacji A. System kontroli biologicznej. 1. Testy biologiczne fiolkowe do pary wodnej inkubacja w temperaturze 56 st. C w ciągu 48 godzin. Określenie czasu zabicia spor dla 121 st. C i 134 st. C. 2. Testy biologiczne fiolkowe do tlenku etylenu inkubacja w temperaturze 37 st. C przez 48 godz. 2

3 B. System kontroli chemicznej Sterylizacja parą wodną: 1. kontrola wewnętrzna pakietów: - wskaźnik paskowy, wieloparametrowy, bezołowiowy, klasy 4 ISO lub PN EN ISO 15882, podzielny, substancja wskaźnikowa na całej długości testu. - test emulacyjny do pary wodnej klasy 6 ISO lub PN EN , o parametrach 7/20, samoprzylepny. Odnośnie testów chemicznych wymagane jest oświadczenie producenta poświadczające nietoksyczność i klasę testów. 2. kontrola zewnętrzna pakietów: - taśma wskaźnikowa do znakowania pakietów wodoodporna. szerokość 19 mm. - etykiety samoprzylepne do znakowania pakietów ze wskaźnikiem do pary wodnej, z pięcioma miejscami informacyjnymi, nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy. - taśma bez wskaźnika do zamykania pakietów, szer. 19 mm. 3. test Bowie-Dick do kontroli działania sterylizatorów parowych, próżniowych, nietoksyczny, arkuszowy, o parametrach kontroli 3,5 minuty i 134 st. C. Klasa 2 wg ISO lub EN 867-3, do korzystania ze standardowego pakietu określonego przez normę EN Pakiet testowy typu Bowie-Dick do kontroli penetracji pary w sterylizatorach parowych (próżniowych), Jednorazowy, nietoksyczny, kontrolujący penetrację i jakość pary w procesie o parametrach: 134 st. C - 3,5 min., klasy B, zgodny z normą PN-EN 867-4,z miejscem na opis. Sterylizacja tlenkiem etylenu: 1. kontrola wewnętrzna pakietów: - wskaźnik paskowy, wieloparametrowy klasy 4 ISO lub PN EN ISO 15882, podzielny, substancja wskaźnikowa na całej długości testu. 2. kontrola zewnętrzna pakietów: - taśma wskaźnikowa do znakowania pakietów- wodoodporna, szerokość 19 mm. C. Opakowania sterylizacyjne do pary wodnej i tlenku etylenu. Graniczne parametry techniczno-użytkowe. 1. Papier sterylizacyjny: - kolor zielony - gramatura minimum 60g/m2 3

4 - wymagane dane producenta ( a nie dystrybutora) dotyczące charakterystyki produktu, jego oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN Rękawy papierowo-foliowe: - folia 5-warstwowa nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, zgrzewalna w temperaturze 180 st.c, - papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3) - testy do pary i tlenku etylenu umieszczone w miejscu zgrzewu fabrycznego, zgodne z normą EN Przestrzeń pakowania rękawów wolna od napisów lub innych oznakowań, - wielokrotny, (minimum potrójny), rowkowy zgrzew fabryczny, - określony kierunek otwierania, - wymagane dane producenta (nie dystrybutora) dotyczące zgodności z normami PN EN i PN EN D. Dokumentacja - koperty do przechowywania dokumentacji z nadrukiem w języku polskim, dostosowane do etykiet ewidencyjnych opisanych w pozycji B pkt. 2. E. Kontrola skuteczności dezynfekcji w myjni dezynfektorze - test paskowy o parametrach dezynfekcji 93 st.c / 10 minut., wodoodporny. III. Opis sposobu przygotowania ofert. 3.1 Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr Do oferty zostaną dołączone następujące dokumenty: a) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2) wraz z aktualnymi zaświadczeniami: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - zaświadczenie z właściwych: Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4

5 - koncesji, zezwolenia lub licencji jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem - dokumenty określone w pkt. 1.1 SIWZ. b) umowa spółki, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej c) wypełniony i podpisany formularz cenowy (Załącznik nr 3) d) zaakceptowany wzór umowy (Załącznik nr 4) UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca przedkłada kopię jakiegoś dokumentu kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę (y) upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 3.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką 3.4 Ofertę podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli umocowanie nie wynika wprost z dokumentów w pkt. 3.2 b) to należy załączyć pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę (y) podpisującą (e) ofertę Ofertę należy zapakować kopertę i oznaczyć: Oferta na dostawę artykułów do sterylizacji dla SPZZOZ w Przasnyszu. Nie otwierać przed r. Ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Wraz z ofertami Wykonawcy dostarczają próbki oferowanych artykułów według przedstawionych wykazów w pkt. 9 SIWZ, które zostaną przetestowane. W przypadku niejednoznacznej zmiany barwy testów chemicznych i biologicznych oferta zostanie odrzucona. Jeżeli próbki nie zostaną dostarczone w określonym w SIWZ czasie oferta zostanie odrzucona. IV. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 4.1 Wykonawca określi cenę na wszystkie artykuły zamówienia wymienione w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr Podane ceny mają obejmować wszelkie rabaty i upusty oraz obciążenia. 4.3 Wartość łączną zamówienia wynikająca z formularza asortymentowo-cenowego Wykonawca umieści w formularzu oferty (załącznik nr 1) V. Okres związania ofertą Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5

6 VI. Termin i miejsce składania ofert. 6.1 Oferty należy składać w terminie do r do godz w siedzibie Zamawiającego SP ZZOZ sekretariat pok. Z 110, Przasnysz, ul. Sadowa Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez rozpatrywania. 6.3 Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym do składania ofert. VII. Termin i miejsce otwarcia ofert. 7.1 Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego Sala Konferencyjna pok. Z Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele Wykonawców. VIII. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: - Kierownik Centralnej Sterylizatorni - mgr Ewa Młodzianowska tel. (029) mgr Renata Karwacka tel. (0-29) IX. Wybór najkorzystniejszej oferty. 9.1 Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych nie spełniających wymogów o zamówieniach Publicznych czy też niniejszej dokumentacji. 9.2 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 70 % Jakość w ocenie Zamawiającego po sprawdzeniu dostarczonych przez Oferenta próbek 30 % Kryterium ceny podlegać będzie ocenie wg wzoru: cena oferty najtańszej x 100 cena oferty rozpatrywanej KRYTERIUM JAKOŚCI: x 70% oferta badana x 100 oferta z najwyższą liczbą punktów Oceniane będą następujące parametry: x 30% Skala ocen punktowa od 0 do 10 6

7 PAKIET I 1. Rękawy papierowo-foliowe: Plastyczność rękawów po sterylizacji czy papier i folia nie kruszeje i nie pęka. Łatwość otwierania pakietów. Wytrzymałość na rozdarcia. Wytrzymałość zgrzewów fabrycznych przed i po sterylizacji. Przebarwianie się wskaźników procesu sterylizacji para i EO. Wytrzymałość zgrzewu wykonanego zgrzewarką w temp. 190 st. C. 2. Papier sterylizacyjny: Miękkość papieru dobre układanie się na pakowanym materiale. Wytrzymałość na rozciąganie. WYKAZ PRÓBEK: Lp. Nazwa artykułu Opis artykułu Ilość próbek 1. Rękaw papierowo-foliowy płaski Szer. 300 mm 2 mb 2. Rękaw papierowo-foliowy z fałdą Szer. 300 mm 2 mb 3. Papier sterylizacyjny Zielony 60/60 cm 3 arkusze PAKIET II 1. Testy chemiczne paskowe do pary wodnej i tlenku etylenu: Zmiana koloru substancji wskaźnikowej po sterylizacji - czy jednoznaczna i równomierna na całej powierzchni testu. 2. Test Bowie-Dick arkuszowy; Przebarwianie się testu czy zmiana barwy jest ewidentna i jednoznaczna. 3. Testy biologiczne ampułkowe do pary i tlenku etylenu: Ewidentna, jednoznaczna zmiana barwy w przypadku wyniku dodatniego. (pasujące do inkubatora 3M, łatwo odklejająca się etykieta) 4. Taśma wskaźnikowa do pary i tlenku etylenu: 7

8 Elastyczność, wytrzymałość na rozciąganie, łatwość i trwałość przyklejania się taśmy do opakowań, przebarwianie się wskaźnika. 5. Taśma bez wskaźnika: Łatwość i trwałość przyklejania się do papieru sterylizacyjnego, elastyczność. WYKAZ PRÓBEK: Lp. Nazwa artykułu Opis artykułu Ilość próbek 1. Test chemiczny paskowy Do pary wodnej 5szt. 2. Test chemiczny paskowy Do EO 5 szt. 3. Test Bowie-Dick arkuszowy 5 szt. 4. Test biologiczny ampułkowy Do pary wodnej 3 szt. 5. Test biologiczny ampułkowy do EO 3 szt. 6. Taśma wskaźnikowa do pary wodnej 0,5 mb 7. Taśma wskaźnikowa do EO 0,5 mb do zamykania 8. Taśma bez wskaźnika pakietów 2 mb PAKIET III 1. Test emulacyjny: Ewidentna, jednoznaczna zmiana barwy substancji wskaźnikowej po sterylizacji. 2. Test do kontroli dezynfekcji w myjni-dezynfektorze: Ewidentna i jednoznaczna zmiana barwy wskaźnika po procesie dezynfekcji. 3. Etykiety do znakowania pakietów: Przebarwianie się wskaźnika. Łatwość i trwałość przyklejania się do opakowań sterylizacyjnych. Odklejanie się etykiet od taśmy. 4. Koperty do dokumentacji: Ilość i przydatność miejsc do wpisu informacji, wydrukowanych na kopercie. 8

9 5.Pakiet testowy typu Bowie-Dick: Jednorazowego użytku, Ewidentna zmiana barwy po procesie w temperaturze 134 st. C i czasie 3,5 min. WYKAZ PRÓBEK: Lp. Nazwa artykułu Opis artykułu Ilość próbek 1. Test emulacyjny Do pary wodnej 5 szt. 2. Test do kontroli dezynfekcji w myjni 93 st. C/10 min. 5 szt. 3. Etykiety do znakowania pakietów Do pary wodnej 100 szt. (na taśmie) 4. Koperty do dokumentacji 2 szt. 5. Pakiet testowy typu Bowie-Dick Do sterylizatorów parowych, 3 szt. próżniowych X. Projekt umowy załącznik nr 4 XI. WADIUM 1. Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Oferenta wadium. Wysokość wadium na poszczególne pakiety wynosi : Nr pakietu Wysokość wadium w zł. Pakiet I 500,00 Pakiet II 155,00 Pakiet III 100,00 Razem wartość wadium dla pakietów od I do III wynosi: 755,00 2. Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia do godz na konto SP ZZOZ w Przasnyszu PKO BP SA. Oddział Centrum w Ostrołęce z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć DOSTAWY ARTYKUŁÓW DEZYNFEKCYJNYCH Wadium może być również wnoszone w formach opisanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9

10 3. Zwrot wadium następuje w chwili zaistnienia jednej z przesłanek opisanych w art. 46 Prawo zamówień publicznych 4. Brak dowodu wpłaty wadium skutkuje odrzuceniem oferty bez dalszego rozpatrywania. XII. Tryb ogłoszenia wyników przetargu i zawarcie umowy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia przyjętych w dokumentacji kryteriów O wyniku przetargu Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, wskazując firmę (nazwę) i siedzibę tego, którego ofertę wybrano oraz cenę oferty. Załączniki: 1. Formularz oferty 2. Oświadczenia 3. Formularz asortymentowo cenowy 4. Projekt umowy Przasnysz, dnia r. Zatwierdzam... 10

11 ... (pieczęć lub nazwa oferenta) O F E R T A Załącznik nr 1 Do: Nawiązując do udziału w przetargu nieograniczonym zgodnie z art. 39 Pzp : 1. Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, którego rodzaj jest zgodny z przedmiotem zamówienia zał. nr 3 w cenie: Pakiet I Wartość netto... Słownie:... Podatek VAT:... Słownie:... Wartość brutto:... Słownie:... Pakiet II Wartość netto... Słownie:... Podatek VAT:... Słownie:... Wartość brutto:... Słownie:... Pakiet III Wartość netto... Słownie:... Podatek VAT:... Słownie:... Wartość brutto:... Słownie: Akceptujemy warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Uważamy się za związaną niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 4. W przypadku wyboru oferty, firma zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego...., r. (miejscowość) (data) 11

12 ... (podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela firmy Oferenta) Załącznik Nr 2 (pieczęć oferenta) OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę artykułów do sterylizacji dla Szpitala Rejonowego w Przasnyszu. oświadczam, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych..., r. (miejscowość) (data)... (podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela firmy Wykonawcy) 12

13 Pakiet I ZAŁĄCZNIK ASORTYMENTOWO CENOWY Załącznik nr 3 Lp. Wymiary mm Ilość na rok Cena jednostkowa netto mm / 100 m 25 rolek Wartość netto do pary wodnej i tlenku etylenu Podatek VAT Stawka w % mm / 100 m 40 rolek mm / 100 m 40 rolek mm / 100 m 40 rolek mm / 100 m 3 rolki * wypełnić w przypadku gdy oferowany artykuł jest wyrobem medycznym Stawka w zł Wartość brutto Kod producenta Klasa wyrobu medycznego* Lp. Wymiary mm Ilość na rok Cena jednostkowa netto Wartość netto do pary wodnej i tlenku etylenu Podatek VAT Stawka w % mm / 200 m 12 rolek mm / 200 m 40 rolek mm / 200 m 30 rolek mm / 200 m 30 rolek * wypełnić w przypadku gdy oferowany artykuł jest wyrobem medycznym Stawka w zł Wartość brutto Kod producenta Klasa wyrobu medycznego* Tolerancja w wymiarach cm 13

14 Pakiet I c.d. do pary wodnej i tlenku etylenu Lp. Wymiary- cm / kolor Wielkość jednostkowa opakowania Ilość na rok Cena jednostkowa netto / 60 zielony 500 arkuszy 5 op / 75 zielony 250 arkuszy 12 op / zielony 100 arkuszy 5 op. * wypełnić w przypadku gdy oferowany artykuł jest wyrobem medycznym Wartość netto Stawka w % Podatek Vat Stawka w zł Wartość brutto Kod producenta Klasa wyrobu medycznego* Wartość pakietu brutto -... (Słownie...) 14

15 Pakiet II Artykuły do kontroli sterylizacji Lp. Nazwa artykułu Wielkość jednostkowa opakowania Ilość na rok 1. Testy paskowe do pary wodnej 500 szt. /op. 120 op. wieloparametrowe 2. Testy paskowe do tlenku etylenu 500 szt./ op. 10 op. wieloparametrowe 3. Testy arkuszowe Bowie-Dick 50 szt./ op. 6 op. 4. Test biologiczny fiolkowy do 100 szt./ op. 10 op. pary wodnej 5. Test biologiczny fiolkowy do 100 szt./op. 2 op. tlenku etylenu 6. Taśma wskaźnikowa do pary 50 m 50 szt. wodnej 19 mm 7. Taśma wskaźnikowa do tlenku 50 m 10 szt. etylenu 19 mm 8. Taśma bez wskaźnika 19 mm 50 m 30 szt. Cena jednostkow a -netto Wartość netto Podatek VAT Stawka w % Stawka w zł Wartość brutto Kod producenta Klasa wyrobu medycznego* * wypełnić w przypadku gdy oferowany artykuł jest wyrobem medycznym Ilość testów paskowych do pary i gazu w opakowaniu tolerancja szt. Wartość pakietu brutto -... (Słownie...) 15

16 Pakiet III Artykuły do kontroli i dokumentacji w Centralnej Sterylizatorni Lp. Nazwa artykułu 1. Test emulacyjny do pary wodnej klasa 6, 7/20, samoprzylepny 2. Test do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze 93st.C / 10 min. 3. Etykiety samoprzylepne do znakowania pakietów Wielkość jednostkowa opakowania Ilość na rok 200 szt./ op. 4 op. 100 szt./ op. 7 op. 500 szt. w rolce 120 rolek Cena jednostkowa netto 4. Koperty do dokumentacji 50 szt. / op. 7 op. 5. Pakiet testowy Bowie-Dick jednorazowy 1 szt. 100 szt. * wypełnić w przypadku gdy oferowany artykuł jest wyrobem medycznym Wartość netto Podatek VAT Stawka w % Stawka w zł Wartość brutto Kod producenta Klasa wyrobu medycznego* Wartość pakietu brutto... Słownie:... 16

17 Umowa nr / 2006 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... r. w Przasnyszu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Ul. Sadowa 9, Przasnysz reprezentowanym przez: lek. Jerzego Sadowskiego Dyrektora SP ZZOZ zwanym dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z dnia... Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży artykułów do sterylizacji zgodnie ze złożoną ofertą. 2. Szczegółowy rodzaj oraz jego asortyment i cenę brutto określa załącznik Nr 1, dla zadania pakiety Nr I-III, stanowiące integralną część niniejszej umowy. 3. Wartość niniejszej umowy strony ustalają na kwotę... PLN netto (słownie:...) + obowiązujący podatek VAT w kwocie... PLN (słownie:...) Wartość umowy brutto:... PLN (słownie:...) 4. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą artykułów do sterylizacji do magazynu zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka itp.) 2 Wykonawca zobowiązuje się do: 1. Odbioru zamówień od Zamawiającego 2. Dostawy przedmiotu zamówienia własnym środkiem transportu i na własny koszt. 3. Realizacja zamówienia w terminie 14 dni od momentu otrzymania zamówienia 4. Realizacja dostawy cito 48 godz. od momentu otrzymania zamówienia. 5. Natychmiastowej wymiany towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z zamówieniem. 6. Natychmiastowej wymiany towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym towarze. 17

18 7. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będą ceny podane w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 8. Termin ważności zamówionych artykułów nie krótszy niż 24 miesiące od daty otrzymania towaru. 4 Zamawiający zobowiązuje się do: 1. Dokonywania sukcesywnych zamówień przedmiotu zamówienia określonego w załączniku asortymentowo cenowym do niniejszej umowy dostosowanych do bieżących potrzeb. 2. Składania pisemnych reklamacji w przypadku wykrycia wad w dostarczonym przez Wykonawcę towarze. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej ilości artykułów podanych w przetargu. 5 Warunki płatności: 1. Przekazywania należności przelewem na konto Wykonawcy po zrealizowaniu dostawy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 2 W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne: a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia składanego przez Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki, b) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy. 2. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne: a) w razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. 7 Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego (wyrażonej na piśmie) przenieść wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. 18

19 4. W przypadku nie realizowania przez Wykonawcę postanowień umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do realizacji wykazanych niedociągnięć. 9 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) Umowę zawarto na czas określony od... do... r. 11 Spory, które wynikną w trakcie stosowania niniejszej umowy rozstrzygnie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 12 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 19

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. poniżej 211 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. poniżej 211 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA poniżej 211 000 euro SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. DR J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU, UL. KRASZEWSKIEGO 142, 33-380 KRYNICA- ZDRÓJ zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego

na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie ul. W. K. Roentgena 5 02-781 Warszawa Znak: PN 107/08 Warszawa, dnia 15.07.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawę:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne poniżej 125.000,00 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2012r.

OGŁOSZENIE. Sprzedaż paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w 2012r. OGŁOSZENIE Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dobrodzień 46-380 Dobrodzień ul. Piastowska 25 tel. 034 3575-351, fax. 034 3575-330 e-mail: remwod@poczta.onet.pl Ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel: (0-32) 47-84-548, fax: (0-32) 47-84-531 e-mail: zp@wss2.jastrzebie.pl www.wss2.internetdsl.pl www.wss2.pl Regon:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 06-200 MAKÓW - MAZOWIECKI tel.: (0-29) 71-42-335; fax: (0-29) 71-42-299

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce tel. / fax 091 570 04 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Nazwa postępowania: Zakup papieru kserograficznego dla O/ZUS w Biłgoraju

Nazwa postępowania: Zakup papieru kserograficznego dla O/ZUS w Biłgoraju Nr sprawy: NE 030000-370-22 / 2010 TRYB POSTĘPOWANIA Nazwa postępowania: CPV 30.19.76.44-2 Zamawiający : Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju Ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj tel. (084)

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo