SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn.: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM IM. E.BIERNACKIEGO W WAŁBRZYCHU Wspólny słownik zamówień ( CPV) : , , , , , Ogłoszonego w portalu UZP nr... w dniu r. Zamawiający: SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E.Biernackiego Wałbrzych, ul.paderewskiego 10 nr tel.: /74/ , nr faksu: /74/ Internet http: Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Wałbrzych, dnia r. Zatwierdzono : Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im.e.biernackiego - inż.alicja Daleczko

2 SPIS TREŚCI CZĘSC I. ROZDZIALI. ROZDZIAŁ II. ROZDZIAŁ III. ROZDZIAŁ IV. CZĘŚĆ II. ROZDZIAŁ I. ROZDZIAŁ II. ROZDZIAŁ III. ROZDZIAŁ IV. ROZDZIAŁ V. ROZDZIAŁ VI. ROZDZIAŁ VII. ROZDZIAŁ VIII. ROZDZIAŁ IX. ROZDZIAŁ X. ROZDZIAŁ XI. ROZDZIAŁ XII. ROZDZIAŁ XIII. CZĘŚĆ III. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU Zamawiający Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przedmiot zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Warunki udziału w postępowaniu Oferty wspólne Dokumenty jakie należy załączyć do oferty Forma oferty Jawność postępowania, wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ Wadium Termin związania ofertą Termin składania i otwarcia ofert Sposób kalkulacji ceny oferty Wybór najkorzystniejszej oferty Informacje dotyczące umowy Środki ochrony prawnej Postanowienia końcowe FORMULARZE

3 CZĘŚĆ I. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU ROZDZIAŁ I. Zamawiający SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY im. E.Biernackiego Wałbrzych, ul.paderewskiego 10 zwany dalej Zamawiającym ". ROZDZIAŁ II. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r.z późniejszymi zmianami). 2. Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na portalu UZP z numerem...z dnia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została opublikowana na stronie internetowej zamawiającego http: bądź można ją nabyć w siedzibie Szpitala, pok. nr 3 budynek gospodarczy Sekcja TAZ w godz. od 8 00 do ROZDZIAŁ III. Przedmiot zamówienia 1. Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku: Część nr 1 : sprzęt ogólnomedyczny Część nr 2 : sprzęt medyczny Blok Operacyjny, Neonatologia Część nr 3 : sprzęt medyczny różny Część nr 4: materiały do sterylizacji Część nr 5: materiały do RTG Część nr 6: sprzęt laboratoryjny 2. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmii za wady - kończy swój bieg po upływie 48 miesięcy od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia: dostawa od dnia r. przez okres 18 miesięcy.

4 CZĘŚĆ II. INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ I. Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy składający ważną i odpowiednią ofertę wg wzoru załącznika nr 1 oraz: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP, 1.5 realizacja dostawy od dnia r. przez okres 18 miesięcy. a ponadto spełniają niżej wymienione warunki: 1.6. zrealizowali dostawy w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostaw stanowiącym przedmiot zamówienia 1.7. uzyskali od poprzednich Zamawiających potwierdzenia (np. referencje) że zadania te zostały wykonane należycie; a także: 1.8. zgodnie z art. 26 ust. 1 załączą dokumenty wymienione w 1 ust. 1 pkt. 2, 3; ust. 2 pkt. 1, 3, 5, 6 i ust. 3 pkt. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. Nr 87, poz. 605) tj. - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5 - wykaz zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wg wzoru załącznika nr 5; 1.9. oświadczą, że spełniają warunki określone w art. 22 PZP oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP wg wzoru załącznika nr Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana poprzez analizę dokumentów przedłożonych przez wykonawców wg reguły spełnia - nie spełnia. ROZDZIAŁ II. Dokumenty jakie należy załączyć do oferty Do wypełnionego formularza oferty (wg wzoru załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ) winny być dołączone następujące dokumenty: 1. O świadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na formularzu stanowiącym wg wzoru załącznika nr 3 do niniejszej specyfikacji. 2. Dokumenty wymienione w Rozdziale I ust.1, pkt Parafowany wzór umowy wg wzoru załącznika nr Wypełnione formularze asortymentowe wg wzoru załącznika nr 2 5. wykaz zrealizowanych dostaw tożsamych z przedmiotem zamówienia wg wzoru z załącznika nr 5 Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. ROZDZIAŁ III. Forma oferty 1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. 2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty wspólnej (np. konsorcjum firm czy spółka cywilna). 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. Załączniki muszą być ponumerowane, wymienione z nazwy, złożone w kolejności wskazanej na formularzu oferty oraz spięte w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie. Załączniki do specyfikacji należy wypełnić ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać na nich: nie dotyczy". Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje Wykonawcy mogą

6 składać na własnych drukach, pod warunkiem, że zostaną one sporządzone według schematu druków załączonych do specyfikacji. Zmiana treści załączników dołączonych do specyfikacji jest niedopuszczalna. 5. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie, przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, w imieniu wykonawców uznaje się : a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy w rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw, b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. d) w przypadku gdy wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, wykonawca zobowiązany dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników. 6. Wszelkie poprawki naniesione przez Wykonawcę winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę wraz ze wskazaniem daty kiedy zostały naniesione zmiany. 7. Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii. W przypadku, gdy wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją za zgodność z oryginałem"). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby. 8. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 10. Oferta wariantowa nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową. 11. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. 12. Ofertę należy umieścić w jednej (nieprzejrzystej) kopercie: a. Koperta - musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie, opisana: Oferta na wykonanie zadania pod nazwą: DOSTAWA SPRZETU MEDYCZNEGO JEDNARAZOWEGO UŻYTKU DO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM IM. E.BIERNACKIEGO W WAŁBRZYCHU - nie otwierać przed komisyjnym otwarciem ofert r. godz. 09:15 - musi być zaadresowana oraz opisana j w. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA" lub WYCOFANIE".

7 14. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 15. Oferty złożone po terminie składania zamawiający zwraca wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. ROZDZIAŁ IV. Jawność postępowania, wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ 1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania. 2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 3. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z zasady jawności, musi wystąpić w tej sprawie do zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Zamawiający po otrzymaniu wniosku udostępni do wglądu żądaną ofertę/y. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy może nastąpić przeglądanie oferty dokona zamawiający. 4. Oferty, protokół oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania mogą być przeglądane tylko i wyłącznie w siedzibie zamawiającego. Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie sporządzanie kopii lub odpisów protokołu wraz z załącznikami bądź przesyła na wniosek wykonawcy kopię protokołu pisemnie bądź faksem. (kopia formatu A4-0,30 zł, A3-0,50 zł). 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawnienia źródła zapytania oraz udostępni je na stronie internetowej. 6. Pytania dotyczące treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, jak również oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane w trakcie postępowania, zamawiający i wykonawcy będą przekazywali pisemnie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Dopuszcza się również obieg dokumentów za pośrednictwem faxu, wówczas każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami będą również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny spełniania tych warunków. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej zamawiającego. 8. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, Zamawiający wyznacza Panią Danutę Sadowską,tel.: (074) , fax ROZDZIAŁ V. Wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 w wysokości:

8 Część nr ,00 zł Część nr ,00 zł Część nr ,00 zł Część nr ,00 zł Część nr 5 250,00 zł Część nr 6-250,00 zł Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Konto bankowe Zamawiającego dla Firm które wnoszą wadium w formie pieniężnej : Zwrot wadium zgodnie z art. 46. ROZDZIAŁ VI. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. ROZDZIAŁ VII. Termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. E. Biernackiego przy ul. Paderewskiego 10 w Wałbrzychu. 2. Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu. 3. Oferty należy składać do dnia r. do godz. 09:00 4. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 5. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 3 niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w sali konferencyjnej Szpitala. 8. Otwarcie ofert jest jawne. 9. Część jawna polega na sprawdzeniu czy opakowania zewnętrzne ofert nie są naruszone, oraz otwarciu ofert w kolejności wpływu i podaniu do wiadomości zebranych nazw i adresów wykonawców, cen ofertowych, terminu wykonania zamówienia. 10. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9 11. Informacje, o których mowa w pkt 9 i 10 Zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. ROZDZIAŁ VIII. Sposób kalkulacji ceny oferty 1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na formularzu nr 1., 2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 4. W całkowitej cenie ofertowej przedłożonej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania. 5. Kryterium oceny: - cena brutto - waga 100 % Sposób obliczania wagi kryterium: - cena: Cena najniższa z oferowanych C= x 100% Cena oferty badanej W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta, która wg formuły ocen ofert uzyska najwyższą ilość punktów. ROZDZIAŁ IX. Wybór najkorzystniejszej oferty 1. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi czy poszczególni wykonawcy spełniają wymagania art. 22 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem art.26 pkt 3 ustawy. 2. W przypadku, gdy wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, złożona przez niego oferta nie jest rozpatrywana i uznawana jest za odrzuconą. 3. W następnym etapie badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy oferty wykonawców nie wykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.

10 4. W razie, gdy złożona oferta będzie sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokona odrzucenia rozpatrywanej oferty. Zamawiający odrzuci rozpatrywaną ofertę, także w innych przypadkach, określonych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zamawiający poprawi na zasadach określonych w art. 87 ustawy. 7. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający może unieważnić postępowanie także w innych przypadkach, określonych w art.93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji). 9. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, powiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o: a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, o której mowa w pkt 9 a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1. ROZDZIAŁ X. Informacje dotyczące umowy 1. Podstawą sporządzenia umowy będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy kodeksu cywilnego, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta przedłożona w/w przetargu. 2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający podpisze umowę, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 3. W przypadku wniesienia protestu, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy 4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

11 ROZDZIAŁ XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ XII. Środki ochrony prawnej Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - Postępowanie protestacyjne (art ). ROZDZIAŁ XIII. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 2. Zawartość dokumentacji przetargowej: a. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia b. Wzór oferty c. Oświadczenia d. Projekt umowy

12 CZĘŚĆ III. FORMULARZE Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy dnia adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... Nr konta bankowego... nr telefonu... nr telefaxu... / pieczęć firmowa / Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy Im. E.Biernackiego Ul. Paderewskiego Wałbrzych OFERTA Nawiązując do zaproszenia do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: DOSTAWA SPRZETU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM IM. E.BIERNACKIEGO W WAŁBRZYCHU 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w wysokości: Część nr 1... zł (netto) +...% podatku VAT, tj.: zł (brutto z VAT). Słownie brutto zł:....zł. Część nr 2... zł (netto) +...% podatku VAT, tj.: zł (brutto z VAT). Słownie brutto zł:....zł.

13 Część nr 3... zł (netto) +...% podatku VAT, tj.: zł (brutto z VAT). Słownie brutto zł:....zł. Część nr 4... zł (netto) +...% podatku VAT, tj.: zł (brutto z VAT). Słownie brutto zł:....zł. Część nr 5... zł (netto) +...% podatku VAT, tj.: zł (brutto z VAT). Słownie brutto zł:....zł. Część nr 6... zł (netto) +...% podatku VAT, tj.: zł (brutto z VAT). Słownie brutto zł:....zł. 2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie :od dnia r. przez okres 18 miesięcy. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Oświadczamy, że dostarczany sprzęt medyczny jednorazowego użytku posiada okres ważności minimum 48 miesięcy od daty dostawy.

14 Załącznikami do niniejszej oferty są: Oferta zawiera:... ponumerowanych stron....dnia... podpis osoby /osób/ upoważnionej

15 Załącznik nr 3 Pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE w trybie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Działając w imieniu [nazwa wykonawcy] i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: DOSTAWA SPRZETU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM IM. E.BIERNACKIEGO W WAŁBRZYCHU wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)., a mianowicie: 1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub posiadają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 4. Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Ustawy. 5. Akceptuję treść SIWZ i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń. Miejscowość, data... podpis osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

16 Załącznik Nr 4 Umowa Nr...09 zawarta w dniu... pomiędzy: Specjalistycznym Szpitalem Ginekologiczno Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu przy ul. Paderewskiego 10 Nr KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, NIP , zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Szpitala - inż. Alicję Daleczko a zwanym w treści umowy Wykonawcą Reprezentowanym przez: Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku, ogłoszonego w dniu... nr ogłoszenia Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku wyszczególnionej w ofercie przetargowej z dnia... stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot dostawy, spełnia warunki określone w formularzu cenowym stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy jednorazowo Zamawiającemu: - instrukcję magazynowania sprzętu medycznego jednorazowego użytku - kopię Certyfikatu Rejestracyjnego - i innych ustawą wymaganych dokumentów dot. przedmiotu dostawy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w 2

17 punkt. 1magazynu Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się realizacji dostawy w terminie nie przekraczającym 4 dni od dnia złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem. 3. Przedmiot umowy ma być dostarczany przez Wykonawcę jego transportem, na jego koszt i ryzyko, w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem, zgodnie z wymogami producenta. 4. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi do siedziby Zamawiającego, do magazynu Zamawiającego w dni robocze w godz. 08:00 do 14: Dowodem dostarczenia przedmiotu umowy oraz wydania go Zamawiającemu jest faktura VAT, wraz z potwierdzeniem odbioru przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu w zakresie obsługi dostarczonej aparatury medycznej Strony ustalają łączną wartość brutto umowy na kwotę... PLN ( słownie:... zł ) kwota zawiera należny podatek VAT. 2. Wartość podana w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. 3. Ceny sprzętu medycznego jednorazowego użytku są stałe przez cały okres trwania umowy. W przypadku obniżki cen przez producenta lub z innej przyczyny, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego oraz aneksem do umowy wprowadzić niższą cenę sprzętu medycznego. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę cen sprzętu medycznego jednorazowego użytku, o których mowa w ust. 1 raz na pół roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen podawany przez GUS., oraz z powodu zmiany stawki VAT. Pierwsza podwyżka cen nastąpić może po okresie 6 m-cy obowiązywania umowy. 5. Strony ustalają, że zapłata za przedmiot umowy następować będzie na podstawie faktur VAT, w terminie 30 dni od daty doręczenia oryginału faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy w banku wskazanym na fakturze. 6. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego w banku. 5 W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad fizycznych w dostarczonym towarze, Zamawiający w terminie 5 dni od daty dostawy zawiadomi telefonicznie Wykonawcę o tym fakcie, zaś Wykonawca niezwłocznie nie później niż w terminie 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji-wymieni wadliwy towar na zgodny z zamówieniem co do jakości. Na okoliczność stwierdzenia braków wad fizycznych następnie Zamawiający sporządzi protokół w 2 egzemplarzach po jednym dla stron. 6 Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy.

18 7 1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości nie wykonanej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostawy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 8 W przypadku niedotrzymywania warunków umowy dotyczących dostawy towaru, Zamawiającemu przysługuje prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu wydania towaru oraz żądania zapłaty kary umownej i odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. 9 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 10 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 11 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: 1. Kodeksu Cywilnego. 2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 12 Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 13 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiąco egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA......

19 Załącznik nr 5 WYKAZ REALIZACJI WYKONANYCH DOSTAW TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA Z OKRESU OSTATNICH 5 LAT Nazwa przedsiębiorstwa... Adres przedsiębiorstwa... Numer telefonu... Numer telefaxu... Rodzaj i zakres zamówienia ( z lokalizacją ) Nazwa Zamawiającego ( z adresem ) Wartość całkowita Wartość za którą Oferent był odpowiedzialny Czas realizacji ( początek /koniec) Uwagi Nr referencji... [ podpis }

20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy ogólnoszpitalnego sprzętu medycznego dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Chodźki 2 w Lublinie ORYGINAŁ Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

produkcję pamięci USB Wschód Kultury

produkcję pamięci USB Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję pamięci USB Wschód

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego

na dostawę: Mikrotomu Rotacyjnego półautomatycznego i automatycznego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie ul. W. K. Roentgena 5 02-781 Warszawa Znak: PN 107/08 Warszawa, dnia 15.07.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na dostawę:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo