W tabelach zawierajcych zbiór opublikowanych danych eksperymentalnych uyto nastpujcych oznacze i skrótów:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W tabelach zawierajcych zbiór opublikowanych danych eksperymentalnych uyto nastpujcych oznacze i skrótów:"

Transkrypt

1 Eksperymentalne wyniki pomiarów twardoci i testów zuyciowych materiałów poddanych obróbce laserowej powierzchni tj. laserowemu hartowaniu, przetapianiu, stopowaniu i napawaniu. W tabelach zawierajcych zbiór opublikowanych danych eksperymentalnych uyto nastpujcych oznacze i skrótów: P - moc wizki lasera Pd - powierzchniowa gsto energii lasera sd - rednica plamki laserowej na powierzchni próbki d - rednica wizki laserowej v - prdko skanowania wizki lasera po powierzchni próbki, co jest równoznaczne z prdkoci przesuwu próbki w przypadku zastosowania nieruchomej głowicy laserowej F - fluencja sd - rednica plamki laserowej na powierzchni elementu E - energia impulsu laserowego f - czstotliwo impulsów lasera t - czas trwania impulsu laserowego T - temperatura w - szeroko cieki laserowej H - wysoko napoiny mierzona od najwyszego punktu na jej powierzchni do powierzchni podłoa h - głboko o - procent zachodzenia na siebie kolejnych cieek lasera, okrela ilo poprzedniej cieki poddanej ponownemu skanowaniu wizk lasera %w - ułamek masowy %obj - ułamek objtociowy %at - ułamek procentowy atm - gaz uywany jako atmosfera ochronna stopionego jeziorka i - natenie przepływu proszku stopujcego z - rednica ziaren proszku stopujcego g - grubo warstwy materiału stopujcego naniesionej na podłoe CL - strefa napoiny HAZ - strefa wpływu ciepła

2 materiał poddawany hartowaniu stal stopowa 817M40 stal wglowa 080M40 laser (typ, producent, moc maksymalna) HPDL diodowy 1,3 kw LASEROWE HARTOWANIE parametry procesu wyniki eksperymentalne nr publikacja I = 21-52,6x103 W/cm 2 P = W v = mm/min * zaleno mikrotwardoci HV od głbokoci penetracji (depth below surface) [µm] podczas hartowania przy prdkoci skanowania v = 650 mm/min i rónej mocy wizki lasera 400, 600, 800 i 1000 W a.) dla stali 817M40 LH4 I.R. Pashby, S. Barnes, B.G. Bryden Journal of Materials Processing Technology 139 (2003) str b.) dla stali 080M40

3 stal SS 2131 (0,25 %w C) * pokryte sadz CO 2 2 kw P = 1,425-1,5 kw natrysk wodny * rozkład twardoci na przekroju poprzecznym zahartowanych próbek gładkiej (laser hardened smooth), z karbem (hardened notched) oraz wyniki porównawcze dla próbek azotowanych plazmowo - gładkiej (plasma nitrided smooth) i z karbem (plasma nitrided notched) LH7 P. De la Cruz, M. Oden, T. Ericsson Int. J. Fatigue Vol. 20, No. 5 (1998) str stal AISI 440C martenzytyczna stal nierdzewna (Fe + 17%w Cr + 0,75%w Mo + 1 %w Mn + 1,1 %w C + 1 %w Si + 0,049 %w P + 0,03 %w S) Nd:YAG cw P = 0,5 kw sd = 6 mm F = 0,98-3,33 J/cm 2 v = mm/s o = 50% * profile twardoci dla próbek zahartowanych przy P = 0,5 kw, sd = 6 mm, o = 50% i v = 25 mm/s i F = 3,33 J/mm 2 (LTH-440C-25), v = 45 mm/s i F = 1,85 J/mm 2 (LTH-440C-45), v = 85 mm/s i F = 0,98 J/mm 2 (LTH-440C-85) LH6 K.H. Lo, F.T. Cheng, H.C. Man Surface and Coatings Technology 173 (2003) str. 96. * próbka szlifowana i piaskowana

4 * znormalizowana odporno na erozj kawitacyjn dla próbek wyjciowego materiału (AR-440C), hartowanego w sposób tradycyjny (HT-440C)i laserowo (przy v = 25 mm/s i F = 3,33 J/mm 2 (LTH-440C-25), v = 45 mm/s i F = 1,85 J/mm 2 (LTH-440C-45), v = 85 mm/s i F = 0,98 J/mm 2 (LTH-440C-85))

5 stale nisko i rednio wglowe o zawartoci 0,6 %w; 0,9 %w; 1,3 %w C CO 2 cw 100W Synrad P = 100 W * profil mikrotwardoci zahartowanej stali o zawartoci 0,6 %w C LH10 R.A. Ganeev Journal of Materials Processing Technology 121 (2002) str stal U13A (1,25-1,35 %wc) Nd:YAG cw P = W 1,5; 1,25; 1 mm/s * profil mikrotwardoci w zalenoci od głbokoci penetracji (PE) [mm] dla stali zahartowanej przy v = 1 mm/s LH11 R. Sagaro, J.S. Ceballos, A. Blanco, J. Mascarell Wear (1999) str. 575.

6 stal AISI 1045 * pokryte powłok z koloidalnego grafitu w celu ulepszenia absorbcji CO 2 cw P = 0,1; 1,8 kw 8-10 µm koloidalnego grafitu przy P = 0,1 kw v = 4 mm/s, t = 0,2 s przy P = 1,8 kw v = 3; 6; 12 m/s; t = 0,5; 1; 2 s * zaleno wartoci współczynnika tarcia wzgldem przeciwpróbki ze stali AISI od pierwaistka kwadratowego z długoci drogi tarcia, zmierzone w czasie testu cieralnoci typu trzpie-tarcza w warunkach w obecnoci oleju jako rodka smarnego przy obcieniu 500N gdzie 1 - próbka stali AISI 1045 bez obróbki w stanie wyjciowym, 2 - próbka hartowana laserowo, 3 - próbka nawglona LH12 H. Visscher, M.B. de Rooij, P.H. Vroegop, D.J. Schipper Wear (1995) str stal EN18 (AISI 5135) redniowglowa CO 2 cw 5kW P = 1,3; 1,5 kw Pd = 1,3x10-4 ; 1,5x10-4 W/cm 2 v = 1 m/min * wyniki testu zuyciowego wykonanego dla próbek nieobrabianych laserowo (untreated) i po obróbce laserem (laser treated) przy trzech rónych obcieniach 10, 20 i 30 N, jako przeciwpróbk uyto hartowan stal EN24, długo drogi tarcia wynosiła 5000 m; odporno na cieranie wzgldem LH16 J. Senthil Selvan, K. Subramanian, A.K. Nath Journal of Materials

7 (Fe + 0,35-0,45 %w C + 0,60-0,95 %w Mn 0,10-0,35 %w Si + 0,85-1,15 %w Cr + 0,5 %w P + 0,05 %w S) atm = hel hartowanej stali EN24 wzrosła dwukrotnie Processing Technology 91 (1999) str. 29. * próbki szlifowane i pokryte warstw MoS 2 w celu zwikszenia absorpcji promieniowania * profile twardoci dla próbek uzyskanych przy P = 1,3 i 1,5 kw, przy v = 1 m/min

8 stal HSS M2 (odpowiednik W6Mo5Cr4V2) przed obróbk laserow próbki hartowano w 1160, 1180, 1200, 1220 i 1240 C, i trójkrotnie odpuszczano w C. CO 2 2 kw P = 1,5 kw Pd = 9,75 20,1 J/mm sd = 3 mm po hartowaniu laserowym próbki odpuszczano C * wykres przedstawia wpływ fluencji [J/mm 2 ] na mikrotwardo (HV) próbek zahartowanych laserowo, które wczeniej zostały wstpnie hartowane z 1220 o C i trzykrotnie odpuszczane w 560 o C, strefa o najwyszej twardoci ( top hardness zone) i strefa powierzchniowa (x surface) LH15 G. Shi, P. Ding, J. Liu, H. Yin, J. Wang Acta metall, mater. Vol. 43, No. 1 (1995) str. 217.

9 * profile mikrotwardoci próbek hartowanych laserowo w zalenoci od temperatury zastosowanej przy odpuszczaniu po obróbce laserowej tj. 100, 500, 560, 600 o C

10 LASEROWE PRZETAPIANIE materiał przetapiany brz Mn-Ni-Al (75,6 %wag Cu, 10,8 %wag Mn, 7,8 %wag Al, 3,6 %wag Fe, 2,2 %wag Ni) laser (typ, producent, moc maksymaln a) Nd:YAG cw 2 kw parametry procesu P = 1kW sd = 1-4 mm v = mm/s F = 5,55-66,67 J/mm 2 o = 50 % wyniki eksperymentalne nr publikacja * na wykresie zobrazowano wpływ fluencji lasera [J/mm2] na mikrotwardo HV0,2 oraz na odporno na erozj kawitacyjn przetopionego brzu Cu Mn Al Ni Fe. Uzyskano twardo maksymaln 344 HV0,2. LR10 C.H. Tang, F.T. Cheng, H.C. Man Surface and Coatings Technology 182 (2004) str * zuycie erozyjne pod wpływem kawitacji próbki poddanej obróbce laserowej przy fluencji 14,3 J/mm2 było 5,8 razy mniejsze ni w przypadku próbki wyjciowej MAB * głboko przetopienia (average melt depth) rosła ze wzrostem fluencji laserowej zgodnie z poniszym wykresem

11 brz Mn-Ni-Al (75,6 %wag Cu, 10,8 %wag Mn, 7,8 %wag Al, 3,6 %wag Fe, 2,2 %wag Ni) stal 440C UNS S44004 (3,4%wag Ni, 1 %wag Mn, 1% Al, 0,15 %wag C, 1 %wag Si, reszta Fe) utwardzana wydzieleniowo (300HV) Nd:YAG cw 2 kw Nd:YAG cw 500 W P = 1kW o = 50% sd = = 1-4 mm v = mm/s P = 0,45 kw Pd = 573 W/mm2 v = 5; 25 mm/s d = 1 mm o = 50% * mikrotwardo wynosiła dla materiały wyjciowego 160 HV0,2, a po jego przetopieniu HV0,2 * im wysza jest prdko skanowania tym mniejsza przetopiona objto i tym wysza szybko odprowadzania ciepła * stal 440C w stanie nieobrabianym cieplnie cechowała twardo 260 HV, w stanie zahartowanym 790 HV), natomiast po przetopieniu przy prdkoci skanowania v = 5 mm/s 410 HV, natomiast przy v = 25 mm/s 405 HV * w przypadku stali P21 mikrotwardo po hartowaniu wynosiła 300 HV, natomiast po przetopieniu przy v = 5 mm/s 350 HV, natomiast przy v = 25 mm/s 430 HV LR11 LR12 C.H. Tang, F.T. Chenga, H.C. Man Materials Science and Engineering A 373 (2004) str C.T. Kwok, K.I. Leong, F.T. Cheng, H.C. Man Materials Science and Engineering A357 (2003) str. 94. oraz stal P21 (UNS T51621) (17 %wag Cr, 0,75 %wag Mo, 1,5 %wag Mn, 1,1 %wag C, 0,3 %wag Si, 0,0149 %wag P, 0,03 %wag S, reszta Fe) (260 HV) piaskowane

12 stop Al-Si z naniesion plazmowo warstw Ni-Cr-B-Si lub Ni- Cr-B-Si+WC CO 2 cw P = 5 kw Pd = 36 kw/cm 2 v = 10 mm/s * wykres przedstawia zalenoc mikrotwardoci Vickersa (HV) od głbokoci penetracji (w mm) dla próbek Al-Si z powłok Ni-Cr-B-Si (P) lub Ni-Cr-B- Si+WC (PW) przed przetopieniem oraz próbek uzyskanych po przetopieniu stopu Al-Si z powłok Ni-Cr-B-Si (L) lub Ni-Cr-B-Si+WC (LW) LR21 G.Y. Liang, T.T. Wong, J.M.K. MacAlpine, J.Y. Su Surface and Coatings Technology 127 (2000) str * na wykresie poniej pokazano wyniki testu zuycia wykonanego metod trzpie-tarcza w temperaturze pokojowej jako przeciwpróbk stosujc eliwo szare HT200, parametr okrelajcy zuycie to szybko zuycia [mm 3 /(Nm)x10-6 ] (gdzie A oznacza stop Al-Si, pozostałe oznaczenia jak na wykresie powyej). Test prowadzono przy obcieniu 37,5N przy prdkoci obrotowej 60 obr/min i całkowitym przebiegu równym 176 m.

13 stop Zn-Al (27 %w Al, 2,2 %w Cu, 0,05 %w Mg, reszta Zn) polerowane CO2 cw 1,5 kw P = 1,4 kw v = 3,5 mm/s * twardo wyjciowa stopu Zn-Al wynosiła 150 HV * po przetopieniu uzyskano wysz twardo do 270 HV, na rysunku poniej przedstawiono wykres twardoci HV w zalenoci od głbokoci indentacji [mm] dla próbek 1, 2 i 3 LR22 H. Cui, H. Geng, X. Tian, C. Chen, P. Zhao Materials Science and Engineering A323 (2002) str * dla poprawy absorpcji zastosowano 3 rodzaje powłok: próbka 1 = 40 %w Al 2O %w SiO %w C, próbka 2 = 40 %w Al 2O %w SiO %w C + 20 %w Si, próbka 3 = 20 %w Al2O %w SiO %w C + 20 %w Si * dla materiału wyjciowego oraz próbki 2 okrelono współczynnik tarcia oraz szeroko bruzdy wytarcia w zalenoci od zastosowanego obcienia podczas próby cieralnoci wykonanej z prdkoci liniow 0,84 m/s przez czas 30 minut, gdzie jako przeciwpróbk uyto dysk ze stali wglowej (o zawartoci 0,45 %w C)

14 stop Mg w stanie odlewu (Mg %w Zn, 0.1 %w Mn, 0.1 %w Zr, 2% MZR) CO 2 cw Rofin Sinar, RS kw P = 1,5-3,0 kw v = mm/min próbka obcizenie [N] wsp. tarcia szeroko bruzdy wytarcia [mm] wyjciowy stop 100 0,038 1,61 Zn-Al 200 0,037 1, ,040 1, ,038 2, ,036 2,48 próbka ,036 1, ,036 1, ,038 1, ,034 1, ,031 1,68 * zwikszanie prdkoci skanowania wizki (scan speed) przy stałej jej mocy (power) P = 2 kw powoduje zmniejszenie głbokoci przetopu (melt depth), a zwikszanie mocy przy stałej prdkoci v = 200 mm/min powoduje wzrost gruboci strefy przetopu LR27 J. Dutta Majumdar, R. Galun, B.L. Mordike, I. Manna Materials Science and Engineering A361 (2003) str * zmiany twardoci (zmierzonej przy obcieniu 25 g) pokazano na rysunku poniej (zaleno mikrotwardoci HV od głbokoci indentacji), przetopienie znaczco zwikszyło twardo strefy przetopionej z 35 (materiał wyjciowy) do HV, co uzasadnia si rozdrobnieniem struktury i utwardzeniem roztworowym materiału

15 1 - materiał wyjciowy, 2 - po przetopieniu P = 2 kw, v = 200 mm/min, 3 - po przetopieniu P = 2 kw, v = 300 mm/min, 4 - po przetopieniu przy P = 1,5 kw, v = 200 mm/min * badanie odpornoci na cieranie próbki o najwyszej twardoci uzyskanej przy P = 1,5kW i v = 200 mm/min podczas testu trzpie-tarcza realizowanym przy obcieniu 3kg i prdkoci obrotowej 300 obr/min w kontakcie z przeciwpróbk z zahartowanej stali, wykazało zwikszenie odpornoci po obróbce głownie z uwagi na zwikszenie twardoci powierzchni * na rysunku przedstawiono zaleno zmniejszenia gruboci materiału (cumulative wear) od czasu trwania testu cierania (time) [s] dla próbki bez obróbki laserowej (MEZ) i po przetopieniu laserem (MEZ(R)) przy P = 1,5 kw i v = 200 mm/min eliwo sferoidalne CO 2 Pd = 357 Wmm 2 P = 450 W sd = 0,7 mm o = 0% v = 12 mm/s * kpiel w * twardo warstwy przetopionej to HV0,1 LR28 J. Grum, R. Sturm Applied Surface Science 187 (2002) str. 116.

16 AISI 440C martenzyt stal nierdzewna (skład Fe + 17 %w Cr + 0,75 %w Mo + 1 %w Mn + 1,1 %w C + 1 %w Si + 0,049 %w P + 0,03 %w S) * szlifowane i potem piaskowane stop Al-Cu ( Al + 15 %w Cu) * szlifowane na papierze ciernym fosforanie cynku zwikszyła absorpcj powierzchni z 5% do 80% Nd:YAG cw próbka 1 przetopiona laserowo (P = 1,2 kw, v = 25 mm/s, F = 8 J/mm2, o = 50%), CO 2 cw 1kW próbka 2 hartowana laserowo (P = 0,5 kw, v = 45 mm/s, F = 1,85 J/mm2, o = 50%) P = 1 kw v = 500; 800 mm/s stal C15 borowana CO 2 cw P = 150, 200, 250 W v = 240 mm/min * poniej przedstawiono twardoci uzyskane po obróbce laserowej próbka HV0,2 stan dostawy 280 próbka 1 przetapiana laserowo 430 próbka 2 hartowana laserowo 780 * twardo materiału wyjciowego wynosiła 75 HV * po przetopieniu uzyskano struktur komórkow o twardoci 160 HV i dendrytyczn o twardoci 210 HV * obróbka laserowa obniyła twardo strefy powierzchniowej zwikszajc cigliwo poprzez złagodzenie gradientu twardoci na granicy strefy borowanej i materiału wyjciowego. Na rysunku poniej pokazano profile twardoci dla próbki borowanej (as borided) i próbek przetapianych odpowiednio przy P = 150 W oraz P = 250 W. LR40 K.H. Lo, F.T. Cheng, C.T. Kwok, H.C. Man Materials Letters 58 (2003) str. 88. LR41 M.A. Pinto, N. Cheung, M. Clara, F. Ierardi, A Garcia Materials Characterization 50 (2003) str LR44 P. Gopalakrishnan, P. Shankar, R.V. Subba Rao, M. Sundar, S.S. Ramakrishnan Scripta Materialia 44 (2001) str stal ASP2060 Nd:YAG imp E = 6,4-14,4 J * po przetopieniu laserem o energii 6,4, 9,6 oraz 14,4 J uzyskano próbki o LR53 S. Kc, J. Kusiski

17 szybkotnca (skład Fe + 2,3% C + 4 %w Cr + 6,5 %w V + 7 %w Mo + 6,5 %w W + 10,5 %w Co) v = 0,42 mm/s f = 1 Hz t = 4,2 ms po przetopieniu próbki były odpuszczane klasycznie d = 1,2 mm podanych poniej profilach twardoci HV 0,65 Surface and Coatings Technology (2004) str * przetapianie laserowe poprawiło odporno na zuycie, najwysz uzyskano dla próbek przetopionych przy E = 9,6J i nastpnie odpuszczonych w temperaturze 600 o C. Na wykresie przedstawiono zaleno stopnia zuycia powierzchni podczas testu cierania od temperatury odpuszczania zastosowanego po procesie przetapiania HS 6-5-2; HS ; HS po konwencjonalnej obróbce cieplnej hartowane w 1180 o C w oleju i trzykrotnie odpuszczane w o C, potem przetopione laserowo i nastpnie odpuszczone w diodowy 1,5 kw d = 6 mm * wartoci napre w stali po hartowaniu materiał hartowani e konwencjo nalne z 1180 o C hartowanie konwencjon alne z 1180 o C z trzykrotnym odpuszczani em w 520 o C laserowe przetapianie laserowe przetapianie z trzykrotnym odpuszczani em w 520 o C HS ±50-400± ± ±90 HS ±70-460± ±35-930±80 HS ±10 +50±10-960± ±75 LR65 W. Bochnowski, H. Leitner, Ł. Major, R. Ebner, B. Major Materials Chemistry and Physics 81 (2003) str. 503.

18 520 oc stopy odlewnicze AlSi10Cu2Mg1Ni1, AlSi13Mg1CuNi uywane na tłoki silników spalinowych i kompresorów CO 2 MLT 1200 P = 1,2 kw obróbka w ciekłym azocie (-195,8 o C) v = 0,48; 0,9; 1,2 m/min co dało gruboci odpowiednio 15,13,11 µm AlSi13Mg1CuNi CO 2 P=1,5-5,0 kw v = 0,5-1,0 m/min w ciekłym azocie- 195,8 oc absorbent stal niskowglowa 1020 hartowana i nisko odpuszczona o strukturze niskowglowego martenzytu, rutowano, potem napylono cienk warstw Ni-Al w celu poprawy wizania powłoki z podłoem (0,1-0,15 mm), oraz warstw M 80S 20 (gdzie Cr, Ni, Fe, W, Mo, B, C i Si) lub M 80S 20 + CeO 2 (0,6+0,8 mm) CO 2 5kW P= 1,8-2,8 kw Pd = 1,43-7*10 4 W/cm 2 v = 2,5-30,0 mm/s * w przypadku przetopienia stopu AlSi10Cu2Mg1Ni1 uzyskano wzrost twardoci z 68,4 HV0,05 do HV0,05 * AlSi13Mg1CuNi wzrost twardoci z 75,1 HV0,05 do 211 HV0,05 (0,9 m/min i 24 µm) * po przetopieniu zwikszenie twardoci z HV0,05 do HV0,05 * kilkukrotny wzrost odpornoci na cieranie wzgldem materiału pierwotnego * dodatek metalu ziem rzadkich CeO 2 obnia zuycie, zwiksza twardo (o 100%) oraz odporno na korozj w porównaniu do powłoki przetopionej bez dodatku CeO 2 * zaleno mikrotwardoci przetopionych próbek stali 1020 pokrytych M 80S 20 (with M 80S 20) lub M 80S 20+CeO 2 (without M 80S 20) przy rónej prdkoci skanowania wizki lasera (10, 20 lub 30 mm/s) LR69 W. Serbiski Inynieria Materiałowa 6 (2000) str LR70 W. Serbiski, A. Zieliski, T. Wierzcho Inynieria Materiałowa 3 (2004) str LR74 Y. Wang, R. Kovacevic, J. Liu Wear 221 (1998) str. 47. * zaleno objtoci usunitego materiału (wear volume) [mm 3 ] od prdkoci skanowania wizki lasera (traverse speed) [mm/s] podczas testu cieralnoci typu trzpie-tarcza przy obcieniu 300N prdkoci obrotowej 0,8 m/s i dystansie całkowitym 750 m wzgldem przeciwpróbki ze stali

19

20 LASEROWE STOPOWANIE materiał podłoa stal AISI 403 stosowana na łopatki turbin materiał stopujcy (dodatek stopowy) warstwa natryskiwana plazmowo Cr 3C 2+NiCr, o gruboci 300 µm laser (typ, producent, moc maksymalna) CO 2 cw 3kW parametry procesu P = 2,1 kw v = mm/min sd = 3 mm wyniki eksperymentalne nr publikacja * twardoc powierzchni (HV) rosła w miar wzrostu szybkoci skanowania wizk (scan rate) [mm/min], dla porównania na wykresie porzedstawiono twardoc powierzchni powłoki Cr 3C 2+NiCr przed przetopieniem (as plasma) LA16 Ch. H. Lee, E. Yoon Surface and Coatings Technology 99 (1998) 203. * na diagramie poniej zobrazowano stopie erozji (energy loss) powierzchni poddanej działaniu uderzenia proszku korundowego z prdkoci40 m/s pod ktem 30 o, dla próbek zalenie od prdkoci skanowani wizki lasera po powierzchni (scan rate), dla porównania zaznaczono wartoci zmierozne dla podłoa (substrate) i podłoa z powłok Cr 3C 2+NiCr przed przetopieniem (plasma)

21 * odporno erozyjna co ciekawe nie jest funkcj twardoci powierzchni, nie ma tak oczywistej relacji jak w przypadku odpornoci na zuycie Al * podłoe piaskowane proszki 75%w Al + 25%w Nb wdmuchiwane w jeziorko i = 0,03 g/s CO 2 cw P = 2 kw Pd = 1,8*1000 W/mm 2 v = 5 mm/s o = 50% sd = 1,2 mm * przebieg zmian twardoci w zalenoci od głbokoci penetracji LA2 A. Almeida, P. Petrov, I. Nogueira, R. Vilar Materials Science and Engineering A303 (2001) str w drugim etapie obróbki uzyskane cieki zostały przetopione laserem w kierunku prostopadłym przy v = 5; 10; 20 i 40 mm/s P = 4 kw v = 4,2*10-3 m/s T s = 150 o C (wstpnie podgrzane podłoe) i hel czyste Al * podłoe szlifowane na papierach ciernych proszki brzu aluminiowego Cu-Al (10%) i czystego Al w takich proporcjach, e tak ustalano zawarto Cu w zakresie 6-40 %w CO 2 cw Rofin Sinar 5000 * w zalenoci od zawartoci %w Cu po stopowaniu uzyskano nastpujce wartoci nanotwardoci %w Cu nanotwardo H [GPa] 0 0,7 11 2,2 19 2,5 27 3,1 40 4,4 LA35 L. Dubourg, H. Pelletier, D. Vaissiere, F. Hlawka, A. Cornet Wear 253 (2002) str * wyniki pomiarów mikrotwardoci zalenie od zawartoci %w Cu zamieszczono na rysunku, dla czystego Al zmierzono 20 HV0,2, przy zwikszaniu %w Cu z 11 do 40 % nastpował wzrost twardoci z 90 do 250 HV0,2 * na rysunku przedstawiono utrat masy (mass loss) podczas testu zuycia w zalenoci od zawartoci %w Cu przy rónych parametrach testu tj. obcieniu 2

22 lub 4 N i prdkoci 0,05 lub 0,2 m/s stal warstwa Ti KrF imp 248 nm F = 1,1 J/cm 2 atm = powietrze sd = 0,5 cm 2 v = 1,4 cm/s f = 10 Hz * rezultaty próby tarcia suchego z przeciwpróbk z Al 2O 3 przy prdkoci 1,8 cm/s pokazano na rysunku poniej bdcym zalenoci współczynnika tarcia (friction coefficient) od liczby obrotów na minut (revolutions) dla próbki nieobrabianej laserowo (untreated steel), próbki stalowej przetapianej (bez dodatku stopujcego Ti) przy 5 impulsach (laser treated 5 pulses) i 20 impulsach (laser treated 20 pulses) LA52 T.R Jervis, M. Nastasi, A.J. Griffin, T.G. Zocco, T.N. Taylor, S.R. Foltyn Surface and Coatings Technology 89 (1997) str * natomiast współczynnik tarcia suchego przy prdkoci 1,8 cm/s wzgldem przeciwpróbki Al 2O 3 próbki po stopowaniu laserowym Ti (laser alloyed surface), przed stopowaniem, a po nałoeniu warstwy Ti (untreated Ti film) oraz podłoa wyjciowego (untreated steel) w zalenoci od liczby obrotów na minut pokazano na rysunku

23 * nanotwardo powierzchni próbek wynosiła stal 15 (odpowiednik stali C15E) oraz elazo ARMCO stal 2,25Cr-1 Mo * Cr warstwa o gruboci 10 µm * C w postaci pyłu grafitowego zmieszanego ze szkłem wodnym warstwa Cr natryskiwana plazmowo CO 2 cw v = 270, 370, 520, 720 mm/min CO 2 cw 5 kw P = 3 kw Pd = 10 5 W/cm 2 v = 750 mm/min sd = 0,6x6 mm 2 próbka obróbka laserowa nanotwardo H [GPa] podłoe - 12,7 podłoe 5 impulsów F = 1,1 12,5 J/cm 2 podłoe 20 impulsów F = 1,1 12,5 J/cm nm TiN/podłoe 5 impulsów F = 1,1 J/cm 2 10,8 * w przypadku stali 15 po stopowaniu jej Cr mikrotwardo wynosiła 425 HV, po stopowaniu C 504 HV, natomiast po stopowaniu C+Cr 469 HV * w przypadku elaza ARMCO po stopowaniu nastapił wzrost twardoci z 140 HV do 366 HV (przy dodatku Cr) i 550 HV (przy dodatku C) i 570 HV (przy dodatku C+Cr) * przed stopowaniem warstwa Cr miała mikrotwardo 721 HV, natomiast po stopowaniu 591 HV LA3 A. Bylica, Adamiak, J. Polit mat. konf. z Sympozjum Laserowa obróbka metali i półprzewodników Rzeszów (1992) str. 63. LA27 J. Khedkar, A.S. Khanna, K.M. Gupt Wear 205 (1997) str stal 25CD4S (AIR 9160) niskowglowa (Fe + 0,25 %w C + 0,7 %w Mn + 0,2 %w Si + 0,02 %w S + 0,015 %w P + powłoka z proszku TaC(0,4%)+Co(6%)+WC z lepiszczem - ywic epoksydowa, o gruboci 1 mm CO 2 cw P = 1 kw sd = 2 mm v = 5; 7 mm/s * poniej zamieszczono wyniki mikrotwardoci (microhardness) i intensywnoci zuycia (wear intensity) kg/j zalenie od stosowanej prdkoci skanowania wizk lasera (traverse speed) [mm/s] i głbokoci indentacji (depth) [mm] LA38 M. Cojocaru, M. Taca Applied Surface Science 106 (1996) str. 258.

24 1,1 %w Cr + 0,2 %w Mo) stal 316L (odpowiednik X3CrNiMo ) nierdzewna (Fe + 17%w Cr + 11%w Ni + 0,02%w C + 1,5%w Mn + 2,0%w Mo + 0,5 % wag Si + 0,005%w S) proszki Cr (z<45 µm), Cr 3C 2 (z=5 µm), Ti (z<40 µm), SiC (z<45 µm) nałoone w postaci warstw Cr 3C 2 lub Cr 3C 2+Cr lub Ti+SiC Nd :YAG cw 300 W Pd = 2,8-3,2x10 8 W/m 2 v = 5 mm/s czas = 0,19 o = 70% głboko przetopienia µm * twardo pocztkowa stali wynosiła 220 HV, po stopowaniu Cr 3C 2 lub Cr 3C 2 + Cr wzrosła do HV * warstwy stopowane Ti + SiC cechowały si twardoci tej próbki 350HV; * odporno na cieranie próbki stopowanej Cr3C2 + Cr z przeciwpróbk WC-Co wykazały zaledwie nieznaczne polepszenie odpornoci wzgldem stali, natomiast znaczne polepszenie wykazała próbka stopowana Ti + SiC LA14 C. Tassin, F. Laroudie, M. Pons, L. Lelait Surface and Coatings Technology 80 (1996) str stal AISI 316 nierdzewna (Fe warstwa proszku WC (z = 1 µm) z lepiszczem Nd:YAG cw 2,5 kw P = 1,5-2,1 kw F = J/mm 2 * zaleno midzy mikrotwardoci (HV), a zawartoci W w %w (total W content), gdzie LSM316 oznacza próbk stali AISI316 bez warstwy WC przetopion laserem LA33 K.H. Lo, F.T. Cheng, C.T. Kwok,

25 + 18 %w Cr + 14 %w Ni + 3 %w Mo + 2 %w Mn + 1 %w Si %w C %w P %w S) organicznym PVA, warstwa o gruboci 0,3 mm v = mm/s atm =argon o = 50% sd = 4-5 mm H.C. Man Surface and Coatings Technology 165 (2003) str * najwysz twardo miała próbka przy 15 J/mm 2 a najmniejsz przy 26 J/mm 2 * odporno na erozj kawitacyjn Re wzrosła nawet 35 razy w porównaniu do próbki bez warstwy WC co pokazano na diagramie poniej stal D2 narzdziowa (Fe + 1,5 %w C + 12 %w Cr + 0,95 %w Mo + 0,9 %w V + 0,3 %w Mn) proszek SiC lub Cr 3C 2 rozpylany pneumatycznie (z = 5-10 um) Pd = MW/m 2 v = 5 mm/s o = 68% * mikrotwardo (HV) podłoa (A), stali D2 stopowanej SiC (B) i stali D2 stopowanej Cr 3C 2 (C) LA20 E. Gemelli, A. Gallerie, M. Caillet Scripta Materialia Vol. 39, No. 10 (1998) str

26 * wyniki testu cierania w warunkach suchych z przeciwpróbk z Al 2O 3 przy obcieniu 0,5N i prdkoci 10 cm/s, gdzie podłoe (A), stal D2 stopowana SiC (B) i stal D2 stopowana Cr 3C 2 (C) stal niskowglowa (0,17 %w C) warstwa Ta z lepiszczem w postaci szkła wodnego powłoki o gruboci 0,13-0,39 mm P = 1-1,5 kw v = 12; 20 mm/s (rednica p = u) = 2 mm * zwikszenie szybkoci przesuwu wizki lasera wizało si ze spadkiem twardoci tzn. przy 20 mm/s 1360 HV65, a przy 12 mm/s HV65 * przy stosowaniu szkła wodnego twardo była nisza o 40% w porównaniu do warstw gdzie jako warstwy absorpcyjnej uyto pokostu * strefa wpływu ciepła miała twardo niezalenie od lepiszcza 840 HV65 LA8 A. Woldan, J.Kusiski Inynieria Materiałowa 6 (2003) str. 585.

27 stal SUS 304 warstwa zawiesiny proszku Si, o gruboci 0,5-0,6 mm v = 2 mm/s P = 1; 2 kw Ed = 100; 147; 167 W/mm 2 metoda z zastosowaniem oscylujcej wizki lasera * zaleno mikrotwardoci (microhardness) (HV) próbek po ich stopowaniu w zalenoci od zasigu penetracji (distance from the surface) [mm] podano na rysunku, gdzie A i B to próbki otrzymane przy P = 1 kw i Ed = 100 W/mm 2, C przy P = 2 kw i Ed = 147 W/mm 2 oraz D i E przy P = 2 kw i Ed = 167 W/mm 2 LA57 Y. Isshiki, J. Shi, H. Nakai, M.Hashimoto Applied Physics A 70 (2000) str stal SW7M (odpowiednik stali HSS 6-5-2) stal UNS S31603 nierdzewna austenityczna (skład 17,6 %w Cr, 11,2 %w Ni, 2,5 %w Mo, 1,4 %w Mn, 0,4 %w Si, 0,03 %w C) stopowanie V i C przed o.l. konwencjonalna obróbka cieplna hart z 1200 o C i 2x odpuszczanie w 500 o C powłoki z WC, Cr 3C 2, SiC, TiC, CrB 2, Cr 2O 3 (z = 40 µm) nałoone przez malowanie, jako lepiszcze zastosowano polialkohol winylowy CO 2 cigły CO 2 cw 3,5 kw P = 1kW Pd = W/cm 2 v = 280 mm/min d = 3 mm P = 1,1 kw v = 15; 25 mm/s o = 50% * po stopowaniu nastpił 12% wzrost mikrotwardoci powierzchni z 820 do 900 HV LA5 A. Bylica, W. Koszela mat. konf. z Sympozjum Laserowa obróbka metali i półprzewodników Rzeszów (1992) str. 45. * zaleno mikrotwardoci od głbokoci penetracji w przypadku próbek stopowanych ró1)nymi dodatkami, najwysza twardo została uzyskana w próbkach stopowanych CrB 2, TiC lub WC LA21 F.T. Cheng, C.T. Kwok, H.C. Man Surface and Coatings Technology 139 (2001) str. 14. * podłoe szlifowane na papierach ciernych

28 stal X40CrMoV5-1 stopowa narzdziowa do pracy na gorco (skład Fe + 0,41%w C + warstwa proszku WC z lepiszczem nieorganicznym 0,06-0,11 mm 2-3 um twardo proszku 1550 HV HPDL Rofin DL nm sd = 1,8x6,8 mm 1,8x3,8 mm P = 0,1-2,5 kw Pd = 0,8-36,5 kw/cm 2 * zaleno mikrotwardoci (microhardness) od głbokoci penetracji (depth) dla warstwy stopowanej przy prdkoci v = 0,5 m/s, mocy lasera P = 0,9 kw i gruboci powłoki WC o gruboci 0,06 mm LA37 L.A. Dobrzaski, M. Bonek, E. Hajduczek, A. Klimpel, A. Lisiecki Journal of Materials Processing Technology 155-

29 0,44%w Mn + 1,09%w Si + 5,40%w Cr + 0,01%w W + 1,41%w Mo + 0,95%w V + 0,015%w P + 0,010%w S) 156 (2004) str hartowana i dwukrotnie odpuszczona * podłoe piaskowane i szlifowane * zaleno współczynnika tarcia (friction coefficient) od długoci drogi tarcia (friction distance) [km] dla próbki nie przetopionej (0 kw0 i przetopionej przy mocy P = 1,1 kw,dane uzyskane w tecie cieralnoci w warunkach tarcia suchego z przeciwpróbk Al 2O 3 przy prdkoci 0,5 m/s i obcieniu 10 N w temperaturze pokojowej * zaleno współczynnika tarcia (friction coefficient) od mocy wizki lasera (laser beam power) [kw] stop Al-Si (8,23 natryskiwane plazmowo CO 2 cw P = 5 kw * zaleno mikrotwardoci (microhardness) próbki Al-Si stopowanej Ni-Cr-Al od LA23 G.Y. Liang, C.L. Li,

30 %w Si) odlewniczy * podłoa trawione w NaOH i piaskowane proszek Ni + 16,5 %w Cr + 8 %w Al (z = 0,05-0,1 mm) warstwa o gruboci 0,4 mm 5 kw Pd = 65 kw/cm 2 v = 10 mm/s głbokoci penetracji (distance) [mm] J.Y. Su Materials Science and Engineering A224 (1997) str stop Fe-40Cr * podłoe szlifowane warstwa proszku Ru o gruboci 0,1 mm CO 2 cw 3 kw PRC FH-3000 v = 100 mm/min P = 2,2 kw * w warstwie stopowanej znaczne zwikszenie zawartoci Ru w roztworze powoduje silne roztworowe utwardzenie co powoduje wzrost twardoci warstwy, profil mikrotwardoci (HV) w zalenoci od głbokoci penetracji (distance) [µm] przedstawiono poniej LA49 S.C. Tjong, J.S. Ku, N.J. Ho Surface and Coatins Technology 90 (1997) str stop Incoloy 800H warstwa proszku SiC (z = 150 µm) z PVA, o gruboci 0,5 mm CO 2 cw P = 1,8 kw v = 4 mm/s * twardo stopu Incoloy 800H wynosiła 183 HV, a strefy stopowanej SiC 342 HV LA48 S. Zhu, L. Wang, G.B. Li, S.C. Tjong Materials Science and Engineering A201 (1995) str. L5. stop Ti6Al4V * podłoe trawione w roztworze wodnym HF z HNO 3 warstwa h-bn z lepiszczem organicznym, o gruboci 100 µm CO 2 cw P = 1,5; 2; 2,5 kw v = 0,5 m/min * zwikszenie gstoci mocy powodowało zwikszenie szerokoci i głbokoci strefy stopowanej * wyniki mikrotwardoci HV0,2 w zalenoci od odległoci od powierzchni próbki (distance) przedstawiono na wykresie dla mocy 1,5, 2 lub 2,5 kw LA30 J. Senthil Selvan, K. Subramanian, A.K. Nath, Harish Kumar, C. Ramachandra, S.P. Ravindranathan Materials Science

31 and Engineering A260 (1999) str stop Ti6Al4V stopowanie gazowo azotem przy cinieniu 0,2-0,45 atm CO 2 cw 9 kw P = 3,3 kw v = 2,6-25 mm/s * zaleno mikrotwardoci (HV) od głbokoci penetracji (distance) [µm] próbek uzyskanych przy prdkoci skanowania v = 2,6 lub 15 mm/s LA46 P. Jiang, X.L. He, X.X. Li, L.G. Yu, H.M. Wang Surface and Coatings Technology 130 (2000) str. 24. * wzgldna odporno na zuycie (relative wear resistance) wzgldem prdkoci skanowania wizki lasera (beam scan rate) [mm/s]

32 stop Zr Zircaloy-4 (Zr + 1,32 %w Sn + 0,21 %w Fe + 0,11 %w Cr + 0,122 %w O) warstwa Nb osadzona metod rozpylania magnetronowego DC, o gruboci 10 µm tak by w efekcie uzyska Zr-25 %w Nb CO 2 cw v = 1 m/min P = 2,2; 2,5 kw * głboko strefy stopowanej wynosiła 170 µm (przy P = 2,2 kw) lub 270 µm (przy P = 2,5 kw) * poniej przedstawiono wartoci mikrotwardoci (HV) w zalenoci od głbokoci indentacji dla próbek stopowanych przy P = 2,2 kw oraz 2,5 kw LA50 S.J. Lee, Ch.J. Park, Y.S. Lim, H.S. Kwon Journal of Nuclear Materials 321 (2003) str * szlifowane na papierach ciernych i polerowane chemicznie Ti proszki 70 % Ni + 30 % Cr napylone plazmowo jako Nd:YAG imp P = 100; 200; 300 W * maksymalna twardo wynosiła 1600 HV, podczas, gdy podłoa zaledwie 220 HV, profil zmian mikrotwardoci od odległoci od powierzchni pokazano na wykresie dla LA55 Y. Fu, A.W. Batchelor Wear 214

33 * podłoe piaskowane powłoka, o gruboci 50 µm v = 6; 10; 15; 20 mm/s atm = azot t = 4 ms f = 10 Hz o = 50% próbek uzyskanych przez stopowanie przy P = 100, 200 lub 300 W i v = 10 lub 15 mm/s (1998) str. 83. * wyniki oscylacyjnego testu typu kula-tarcza z przeciwpróbk z hartowanej stali AISI410 dla czystego Ti i próbki po obróbce laserowej pokazano poniej na wykresie zalenoci straty masy (weight loss) [mg] od dystansu 9sliding distance) [m]

Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego. materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki

Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego. materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki UWAGA!!! Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki wytwarzania. 1 PODSTAWOWE WIADOMO'CI DOTYCZ+CE PROCESU SKRAWANIA Obróbk skrawaniem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska. Wydział Chemiczny. Rozprawa doktorska DITLENKU TYTANU JAKO MATERIAŁU ELEKTRODOWEGO AKTYWNEGO W ŚWIETLE WIDZIALNYM

Politechnika Gdańska. Wydział Chemiczny. Rozprawa doktorska DITLENKU TYTANU JAKO MATERIAŁU ELEKTRODOWEGO AKTYWNEGO W ŚWIETLE WIDZIALNYM Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Technologii Chemicznej Rozprawa doktorska SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI DOMIESZKOWANEGO NIEMETALAMI DITLENKU TYTANU JAKO MATERIAŁU ELEKTRODOWEGO AKTYWNEGO W ŚWIETLE

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO STOPU CoCr NA PODSTAWIE WYBRANYCH PARAMETRÓW TOPOGRAFII POWIERZCHNI PO FREZOWANIU

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO STOPU CoCr NA PODSTAWIE WYBRANYCH PARAMETRÓW TOPOGRAFII POWIERZCHNI PO FREZOWANIU DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.483 Dr inż. Dariusz GRZESIAK, dr inż. Daniel GROCHAŁA (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny): IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD GEOTECHNIKI Ul. Jagielloska 80, 03-301 Warszawa Tel. 8112961, 6754375 Fax 8111792 Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Temat TN/TG-221 Etap

Bardziej szczegółowo

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada 2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada literaturowych Rozwój metalurgii proszków post powa wraz

Bardziej szczegółowo

2.1.M.01: Technologie laserowe w inżynierii powierzchni

2.1.M.01: Technologie laserowe w inżynierii powierzchni 2 nd Workshop on Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials in Białka Tatrzańska, Poland 29 th -30 th November 2009 1 Panel nt. Procesy wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Literatura. 270 A.D. Dobrza ska-danikiewicz. Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Literatura. 270 A.D. Dobrza ska-danikiewicz. Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Literatura 1. European Commission, Communication from the Commission EUROPE 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.3.2010, http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/

Bardziej szczegółowo

Szczególny przypadek kinetyki cieplnej w modelu krzepncego kompozytu ceramiczna czstka-metalowa osnowa

Szczególny przypadek kinetyki cieplnej w modelu krzepncego kompozytu ceramiczna czstka-metalowa osnowa AMME 2003 12th Szczególny przypadek kinetyki cieplnej w modelu krzepncego kompozytu ceramiczna czstka-metalowa osnowa M. Cholewa Zakład Odlewnictwa, Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych, Wydział

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MIKROMECHANICZNYCH I TRIBOLOGICZNYCH POWŁOK NANOKOMPOZYTOWYCH nc-wc/a-c I Nc-WC/a-C:H

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MIKROMECHANICZNYCH I TRIBOLOGICZNYCH POWŁOK NANOKOMPOZYTOWYCH nc-wc/a-c I Nc-WC/a-C:H 3-2010 T R I B O L O G I A 135 Marcin KOT *, Tomasz MOSKALEWICZ **, Bogdan WENDLER ***, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ **, Wiesław RAKOWSKI *, Sławomir ZIMOWSKI * ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MIKROMECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 41-2013 nr 2 Wydanie publikacji dofinansowane jest

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE

1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE 1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE 1.1. Klasyfikacja i charakterystyka materiałów inynierskich Materiałami nazywamy wszystkie stałe substancje o właciwociach umoliwiajcych ich stosowanie przez człowieka

Bardziej szczegółowo

ODLEWANE ALUMINIOWE KOMPOZYTY "IN SITU", UMACNIANE WĘGLIKAMI TYTANU

ODLEWANE ALUMINIOWE KOMPOZYTY IN SITU, UMACNIANE WĘGLIKAMI TYTANU 43/17 Solidification of Metais and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 43 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 43 PAN- Katowice PL ISSN 0208-9386 ODLEWANE ALUMINIOWE KOMPOZYTY "IN SITU",

Bardziej szczegółowo

Spawanie stali nierdzewnych

Spawanie stali nierdzewnych Spawanie stali nierdzewnych Seria: materiały i zastosowania, księga 3 Euro Inox Nota redakcyjna Euro Inox jest stowarzyszeniem zajmującym się rozwojem europejskiego rynku stali nierdzewnych. Członkami

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE DYNAMIKI MASZYN

KSZTAŁTOWANIE DYNAMIKI MASZYN ...dobre rzeczy zawsze janiej w mroku... ROZDZIAŁ VII KSZAŁOWANIE DYNAMIKI MASZYN. WSP. SAN DYNAMICZNY MASZYNY 3. SPOSOBY MINIMALIZACJI DRGA MASZYN 4. MODYFIKACJA SRUKURALNA WŁASNOCI DYNAMICZNYCH 5. DOSRAJANIE

Bardziej szczegółowo

51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza

51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza 51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza POSTĘP W SPAWALNICTWIE Bezpieczeństwo Techniczne, Materiały, Urządzenia, Technologie Dębe k. Warszawy 22-24 października 2009 Wydawca F O R U M S

Bardziej szczegółowo

Badanie zmiennoci widm fluorescencyjnych powierzchniowych wód morskich metod lidarow

Badanie zmiennoci widm fluorescencyjnych powierzchniowych wód morskich metod lidarow mgr Violetta Drozdowska Badanie zmiennoci widm fluorescencyjnych powierzchniowych wód morskich metod lidarow Rozprawa doktorska Instytut Oceanologii PAN, w Sopocie Promotor: dr hab. Tadeusz Król Sopot

Bardziej szczegółowo

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010 1 2 Wydawca F O R U M S P A W A L N I K Ó W P O L S K I C H Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA

Bardziej szczegółowo

2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW 2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW Zastosowanie energii elektrycznej w pojedzie mechanicznym, ograniczone pocztkowo do zapłonu silnika, obejmuje obecnie wikszo elementów wyposaenia pojazdu.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA mgr inż. Magdalena Biel Mikrostruktura i właściwości biomateriałów tytanowych

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNE STOPÓW Z UKŁADU Ni-Ta-Al-M O DUŻEJ ZAWARTOŚCI WĘGLA

WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNE STOPÓW Z UKŁADU Ni-Ta-Al-M O DUŻEJ ZAWARTOŚCI WĘGLA 3-2012 T R I B O L O G I A 21 Piotr BAŁA *, Janusz KRAWCZYK *, Marcin MADEJ * WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNE STOPÓW Z UKŁADU Ni-Ta-Al-M O DUŻEJ ZAWARTOŚCI WĘGLA THE TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF THE ALLOY FROM Ni-Ta-Al-M

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE D. Podniesiński, A. Kozłowska, M. Nakielska,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 39-2011 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne

Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne Dr hab. in. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AM C-350 Tel. 586901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl www.am.gdynia.pl/~gorecki Wykład (6 h) 1. Cyfrowy pomiar czstotliwoci,

Bardziej szczegółowo

BADANIE MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ CYLINDRA W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE

BADANIE MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ CYLINDRA W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE 4-2013 T R I B O L O G I A 115 Jerzy TARNOWSKI *, Wacław GAWĘDZKI **, Marcin KOT * BADANIE MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ CYLINDRA W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE MICROHARDNESS ANALYSIS OF SURFACE

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GLEBOWEJ MASIE ŚCIERNEJ

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GLEBOWEJ MASIE ŚCIERNEJ 2-2014 T R I B O L O G I A 123 Jerzy NAPIÓRKOWSKI *, Krzysztof LIGIER *, Grzegorz PĘKALSKI ** WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GLEBOWEJ MASIE ŚCIERNEJ TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF CEMENTED

Bardziej szczegółowo

Influence of chemical additives used in EPB tunneling and its management

Influence of chemical additives used in EPB tunneling and its management Influence of chemical additives used in EPB tunneling and its management Daniele Peila, Andrea Picchio Department of Land, Environment and Geo-Engineering TUSC - Tunnelling and Underground Space Center

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 40-2012 nr 1 Wydanie publikacji dofinansowane przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.2 SPIS STWiORB M.01.00.00. Roboty przygotowawcze. 3 M.01.02.00. Konstrukcje odciajce. 3 M.02.00.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYCZNE USZKODZENIA MASZYN I NARZDZI

CHARAKTERYSTYCZNE USZKODZENIA MASZYN I NARZDZI CHARAKTERYSTYCZNE USZKODZENIA MASZYN I NARZDZI ZAGADNIENIA Opis mikroskopu metalograficznego i sposób przygotowania zgładów Podstawowe wiadomoci o korozji Trybologiczne procesy zuywania maszyn i narzdzi,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NIELINIOWEJ ANALIZY METOD ELEMENTÓW SKOCZONYCH W PROJEKTOWANIU CZCI MASZYN

ZASTOSOWANIE NIELINIOWEJ ANALIZY METOD ELEMENTÓW SKOCZONYCH W PROJEKTOWANIU CZCI MASZYN VIII Konferencja Naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania ZASTOSOWANIE NIELINIOWEJ ANALIZY METOD ELEMENTÓW SKOCZONYCH W PROJEKTOWANIU CZCI MASZYN

Bardziej szczegółowo