W tabelach zawierajcych zbiór opublikowanych danych eksperymentalnych uyto nastpujcych oznacze i skrótów:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W tabelach zawierajcych zbiór opublikowanych danych eksperymentalnych uyto nastpujcych oznacze i skrótów:"

Transkrypt

1 Eksperymentalne wyniki pomiarów twardoci i testów zuyciowych materiałów poddanych obróbce laserowej powierzchni tj. laserowemu hartowaniu, przetapianiu, stopowaniu i napawaniu. W tabelach zawierajcych zbiór opublikowanych danych eksperymentalnych uyto nastpujcych oznacze i skrótów: P - moc wizki lasera Pd - powierzchniowa gsto energii lasera sd - rednica plamki laserowej na powierzchni próbki d - rednica wizki laserowej v - prdko skanowania wizki lasera po powierzchni próbki, co jest równoznaczne z prdkoci przesuwu próbki w przypadku zastosowania nieruchomej głowicy laserowej F - fluencja sd - rednica plamki laserowej na powierzchni elementu E - energia impulsu laserowego f - czstotliwo impulsów lasera t - czas trwania impulsu laserowego T - temperatura w - szeroko cieki laserowej H - wysoko napoiny mierzona od najwyszego punktu na jej powierzchni do powierzchni podłoa h - głboko o - procent zachodzenia na siebie kolejnych cieek lasera, okrela ilo poprzedniej cieki poddanej ponownemu skanowaniu wizk lasera %w - ułamek masowy %obj - ułamek objtociowy %at - ułamek procentowy atm - gaz uywany jako atmosfera ochronna stopionego jeziorka i - natenie przepływu proszku stopujcego z - rednica ziaren proszku stopujcego g - grubo warstwy materiału stopujcego naniesionej na podłoe CL - strefa napoiny HAZ - strefa wpływu ciepła

2 materiał poddawany hartowaniu stal stopowa 817M40 stal wglowa 080M40 laser (typ, producent, moc maksymalna) HPDL diodowy 1,3 kw LASEROWE HARTOWANIE parametry procesu wyniki eksperymentalne nr publikacja I = 21-52,6x103 W/cm 2 P = W v = mm/min * zaleno mikrotwardoci HV od głbokoci penetracji (depth below surface) [µm] podczas hartowania przy prdkoci skanowania v = 650 mm/min i rónej mocy wizki lasera 400, 600, 800 i 1000 W a.) dla stali 817M40 LH4 I.R. Pashby, S. Barnes, B.G. Bryden Journal of Materials Processing Technology 139 (2003) str b.) dla stali 080M40

3 stal SS 2131 (0,25 %w C) * pokryte sadz CO 2 2 kw P = 1,425-1,5 kw natrysk wodny * rozkład twardoci na przekroju poprzecznym zahartowanych próbek gładkiej (laser hardened smooth), z karbem (hardened notched) oraz wyniki porównawcze dla próbek azotowanych plazmowo - gładkiej (plasma nitrided smooth) i z karbem (plasma nitrided notched) LH7 P. De la Cruz, M. Oden, T. Ericsson Int. J. Fatigue Vol. 20, No. 5 (1998) str stal AISI 440C martenzytyczna stal nierdzewna (Fe + 17%w Cr + 0,75%w Mo + 1 %w Mn + 1,1 %w C + 1 %w Si + 0,049 %w P + 0,03 %w S) Nd:YAG cw P = 0,5 kw sd = 6 mm F = 0,98-3,33 J/cm 2 v = mm/s o = 50% * profile twardoci dla próbek zahartowanych przy P = 0,5 kw, sd = 6 mm, o = 50% i v = 25 mm/s i F = 3,33 J/mm 2 (LTH-440C-25), v = 45 mm/s i F = 1,85 J/mm 2 (LTH-440C-45), v = 85 mm/s i F = 0,98 J/mm 2 (LTH-440C-85) LH6 K.H. Lo, F.T. Cheng, H.C. Man Surface and Coatings Technology 173 (2003) str. 96. * próbka szlifowana i piaskowana

4 * znormalizowana odporno na erozj kawitacyjn dla próbek wyjciowego materiału (AR-440C), hartowanego w sposób tradycyjny (HT-440C)i laserowo (przy v = 25 mm/s i F = 3,33 J/mm 2 (LTH-440C-25), v = 45 mm/s i F = 1,85 J/mm 2 (LTH-440C-45), v = 85 mm/s i F = 0,98 J/mm 2 (LTH-440C-85))

5 stale nisko i rednio wglowe o zawartoci 0,6 %w; 0,9 %w; 1,3 %w C CO 2 cw 100W Synrad P = 100 W * profil mikrotwardoci zahartowanej stali o zawartoci 0,6 %w C LH10 R.A. Ganeev Journal of Materials Processing Technology 121 (2002) str stal U13A (1,25-1,35 %wc) Nd:YAG cw P = W 1,5; 1,25; 1 mm/s * profil mikrotwardoci w zalenoci od głbokoci penetracji (PE) [mm] dla stali zahartowanej przy v = 1 mm/s LH11 R. Sagaro, J.S. Ceballos, A. Blanco, J. Mascarell Wear (1999) str. 575.

6 stal AISI 1045 * pokryte powłok z koloidalnego grafitu w celu ulepszenia absorbcji CO 2 cw P = 0,1; 1,8 kw 8-10 µm koloidalnego grafitu przy P = 0,1 kw v = 4 mm/s, t = 0,2 s przy P = 1,8 kw v = 3; 6; 12 m/s; t = 0,5; 1; 2 s * zaleno wartoci współczynnika tarcia wzgldem przeciwpróbki ze stali AISI od pierwaistka kwadratowego z długoci drogi tarcia, zmierzone w czasie testu cieralnoci typu trzpie-tarcza w warunkach w obecnoci oleju jako rodka smarnego przy obcieniu 500N gdzie 1 - próbka stali AISI 1045 bez obróbki w stanie wyjciowym, 2 - próbka hartowana laserowo, 3 - próbka nawglona LH12 H. Visscher, M.B. de Rooij, P.H. Vroegop, D.J. Schipper Wear (1995) str stal EN18 (AISI 5135) redniowglowa CO 2 cw 5kW P = 1,3; 1,5 kw Pd = 1,3x10-4 ; 1,5x10-4 W/cm 2 v = 1 m/min * wyniki testu zuyciowego wykonanego dla próbek nieobrabianych laserowo (untreated) i po obróbce laserem (laser treated) przy trzech rónych obcieniach 10, 20 i 30 N, jako przeciwpróbk uyto hartowan stal EN24, długo drogi tarcia wynosiła 5000 m; odporno na cieranie wzgldem LH16 J. Senthil Selvan, K. Subramanian, A.K. Nath Journal of Materials

7 (Fe + 0,35-0,45 %w C + 0,60-0,95 %w Mn 0,10-0,35 %w Si + 0,85-1,15 %w Cr + 0,5 %w P + 0,05 %w S) atm = hel hartowanej stali EN24 wzrosła dwukrotnie Processing Technology 91 (1999) str. 29. * próbki szlifowane i pokryte warstw MoS 2 w celu zwikszenia absorpcji promieniowania * profile twardoci dla próbek uzyskanych przy P = 1,3 i 1,5 kw, przy v = 1 m/min

8 stal HSS M2 (odpowiednik W6Mo5Cr4V2) przed obróbk laserow próbki hartowano w 1160, 1180, 1200, 1220 i 1240 C, i trójkrotnie odpuszczano w C. CO 2 2 kw P = 1,5 kw Pd = 9,75 20,1 J/mm sd = 3 mm po hartowaniu laserowym próbki odpuszczano C * wykres przedstawia wpływ fluencji [J/mm 2 ] na mikrotwardo (HV) próbek zahartowanych laserowo, które wczeniej zostały wstpnie hartowane z 1220 o C i trzykrotnie odpuszczane w 560 o C, strefa o najwyszej twardoci ( top hardness zone) i strefa powierzchniowa (x surface) LH15 G. Shi, P. Ding, J. Liu, H. Yin, J. Wang Acta metall, mater. Vol. 43, No. 1 (1995) str. 217.

9 * profile mikrotwardoci próbek hartowanych laserowo w zalenoci od temperatury zastosowanej przy odpuszczaniu po obróbce laserowej tj. 100, 500, 560, 600 o C

10 LASEROWE PRZETAPIANIE materiał przetapiany brz Mn-Ni-Al (75,6 %wag Cu, 10,8 %wag Mn, 7,8 %wag Al, 3,6 %wag Fe, 2,2 %wag Ni) laser (typ, producent, moc maksymaln a) Nd:YAG cw 2 kw parametry procesu P = 1kW sd = 1-4 mm v = mm/s F = 5,55-66,67 J/mm 2 o = 50 % wyniki eksperymentalne nr publikacja * na wykresie zobrazowano wpływ fluencji lasera [J/mm2] na mikrotwardo HV0,2 oraz na odporno na erozj kawitacyjn przetopionego brzu Cu Mn Al Ni Fe. Uzyskano twardo maksymaln 344 HV0,2. LR10 C.H. Tang, F.T. Cheng, H.C. Man Surface and Coatings Technology 182 (2004) str * zuycie erozyjne pod wpływem kawitacji próbki poddanej obróbce laserowej przy fluencji 14,3 J/mm2 było 5,8 razy mniejsze ni w przypadku próbki wyjciowej MAB * głboko przetopienia (average melt depth) rosła ze wzrostem fluencji laserowej zgodnie z poniszym wykresem

11 brz Mn-Ni-Al (75,6 %wag Cu, 10,8 %wag Mn, 7,8 %wag Al, 3,6 %wag Fe, 2,2 %wag Ni) stal 440C UNS S44004 (3,4%wag Ni, 1 %wag Mn, 1% Al, 0,15 %wag C, 1 %wag Si, reszta Fe) utwardzana wydzieleniowo (300HV) Nd:YAG cw 2 kw Nd:YAG cw 500 W P = 1kW o = 50% sd = = 1-4 mm v = mm/s P = 0,45 kw Pd = 573 W/mm2 v = 5; 25 mm/s d = 1 mm o = 50% * mikrotwardo wynosiła dla materiały wyjciowego 160 HV0,2, a po jego przetopieniu HV0,2 * im wysza jest prdko skanowania tym mniejsza przetopiona objto i tym wysza szybko odprowadzania ciepła * stal 440C w stanie nieobrabianym cieplnie cechowała twardo 260 HV, w stanie zahartowanym 790 HV), natomiast po przetopieniu przy prdkoci skanowania v = 5 mm/s 410 HV, natomiast przy v = 25 mm/s 405 HV * w przypadku stali P21 mikrotwardo po hartowaniu wynosiła 300 HV, natomiast po przetopieniu przy v = 5 mm/s 350 HV, natomiast przy v = 25 mm/s 430 HV LR11 LR12 C.H. Tang, F.T. Chenga, H.C. Man Materials Science and Engineering A 373 (2004) str C.T. Kwok, K.I. Leong, F.T. Cheng, H.C. Man Materials Science and Engineering A357 (2003) str. 94. oraz stal P21 (UNS T51621) (17 %wag Cr, 0,75 %wag Mo, 1,5 %wag Mn, 1,1 %wag C, 0,3 %wag Si, 0,0149 %wag P, 0,03 %wag S, reszta Fe) (260 HV) piaskowane

12 stop Al-Si z naniesion plazmowo warstw Ni-Cr-B-Si lub Ni- Cr-B-Si+WC CO 2 cw P = 5 kw Pd = 36 kw/cm 2 v = 10 mm/s * wykres przedstawia zalenoc mikrotwardoci Vickersa (HV) od głbokoci penetracji (w mm) dla próbek Al-Si z powłok Ni-Cr-B-Si (P) lub Ni-Cr-B- Si+WC (PW) przed przetopieniem oraz próbek uzyskanych po przetopieniu stopu Al-Si z powłok Ni-Cr-B-Si (L) lub Ni-Cr-B-Si+WC (LW) LR21 G.Y. Liang, T.T. Wong, J.M.K. MacAlpine, J.Y. Su Surface and Coatings Technology 127 (2000) str * na wykresie poniej pokazano wyniki testu zuycia wykonanego metod trzpie-tarcza w temperaturze pokojowej jako przeciwpróbk stosujc eliwo szare HT200, parametr okrelajcy zuycie to szybko zuycia [mm 3 /(Nm)x10-6 ] (gdzie A oznacza stop Al-Si, pozostałe oznaczenia jak na wykresie powyej). Test prowadzono przy obcieniu 37,5N przy prdkoci obrotowej 60 obr/min i całkowitym przebiegu równym 176 m.

13 stop Zn-Al (27 %w Al, 2,2 %w Cu, 0,05 %w Mg, reszta Zn) polerowane CO2 cw 1,5 kw P = 1,4 kw v = 3,5 mm/s * twardo wyjciowa stopu Zn-Al wynosiła 150 HV * po przetopieniu uzyskano wysz twardo do 270 HV, na rysunku poniej przedstawiono wykres twardoci HV w zalenoci od głbokoci indentacji [mm] dla próbek 1, 2 i 3 LR22 H. Cui, H. Geng, X. Tian, C. Chen, P. Zhao Materials Science and Engineering A323 (2002) str * dla poprawy absorpcji zastosowano 3 rodzaje powłok: próbka 1 = 40 %w Al 2O %w SiO %w C, próbka 2 = 40 %w Al 2O %w SiO %w C + 20 %w Si, próbka 3 = 20 %w Al2O %w SiO %w C + 20 %w Si * dla materiału wyjciowego oraz próbki 2 okrelono współczynnik tarcia oraz szeroko bruzdy wytarcia w zalenoci od zastosowanego obcienia podczas próby cieralnoci wykonanej z prdkoci liniow 0,84 m/s przez czas 30 minut, gdzie jako przeciwpróbk uyto dysk ze stali wglowej (o zawartoci 0,45 %w C)

14 stop Mg w stanie odlewu (Mg %w Zn, 0.1 %w Mn, 0.1 %w Zr, 2% MZR) CO 2 cw Rofin Sinar, RS kw P = 1,5-3,0 kw v = mm/min próbka obcizenie [N] wsp. tarcia szeroko bruzdy wytarcia [mm] wyjciowy stop 100 0,038 1,61 Zn-Al 200 0,037 1, ,040 1, ,038 2, ,036 2,48 próbka ,036 1, ,036 1, ,038 1, ,034 1, ,031 1,68 * zwikszanie prdkoci skanowania wizki (scan speed) przy stałej jej mocy (power) P = 2 kw powoduje zmniejszenie głbokoci przetopu (melt depth), a zwikszanie mocy przy stałej prdkoci v = 200 mm/min powoduje wzrost gruboci strefy przetopu LR27 J. Dutta Majumdar, R. Galun, B.L. Mordike, I. Manna Materials Science and Engineering A361 (2003) str * zmiany twardoci (zmierzonej przy obcieniu 25 g) pokazano na rysunku poniej (zaleno mikrotwardoci HV od głbokoci indentacji), przetopienie znaczco zwikszyło twardo strefy przetopionej z 35 (materiał wyjciowy) do HV, co uzasadnia si rozdrobnieniem struktury i utwardzeniem roztworowym materiału

15 1 - materiał wyjciowy, 2 - po przetopieniu P = 2 kw, v = 200 mm/min, 3 - po przetopieniu P = 2 kw, v = 300 mm/min, 4 - po przetopieniu przy P = 1,5 kw, v = 200 mm/min * badanie odpornoci na cieranie próbki o najwyszej twardoci uzyskanej przy P = 1,5kW i v = 200 mm/min podczas testu trzpie-tarcza realizowanym przy obcieniu 3kg i prdkoci obrotowej 300 obr/min w kontakcie z przeciwpróbk z zahartowanej stali, wykazało zwikszenie odpornoci po obróbce głownie z uwagi na zwikszenie twardoci powierzchni * na rysunku przedstawiono zaleno zmniejszenia gruboci materiału (cumulative wear) od czasu trwania testu cierania (time) [s] dla próbki bez obróbki laserowej (MEZ) i po przetopieniu laserem (MEZ(R)) przy P = 1,5 kw i v = 200 mm/min eliwo sferoidalne CO 2 Pd = 357 Wmm 2 P = 450 W sd = 0,7 mm o = 0% v = 12 mm/s * kpiel w * twardo warstwy przetopionej to HV0,1 LR28 J. Grum, R. Sturm Applied Surface Science 187 (2002) str. 116.

16 AISI 440C martenzyt stal nierdzewna (skład Fe + 17 %w Cr + 0,75 %w Mo + 1 %w Mn + 1,1 %w C + 1 %w Si + 0,049 %w P + 0,03 %w S) * szlifowane i potem piaskowane stop Al-Cu ( Al + 15 %w Cu) * szlifowane na papierze ciernym fosforanie cynku zwikszyła absorpcj powierzchni z 5% do 80% Nd:YAG cw próbka 1 przetopiona laserowo (P = 1,2 kw, v = 25 mm/s, F = 8 J/mm2, o = 50%), CO 2 cw 1kW próbka 2 hartowana laserowo (P = 0,5 kw, v = 45 mm/s, F = 1,85 J/mm2, o = 50%) P = 1 kw v = 500; 800 mm/s stal C15 borowana CO 2 cw P = 150, 200, 250 W v = 240 mm/min * poniej przedstawiono twardoci uzyskane po obróbce laserowej próbka HV0,2 stan dostawy 280 próbka 1 przetapiana laserowo 430 próbka 2 hartowana laserowo 780 * twardo materiału wyjciowego wynosiła 75 HV * po przetopieniu uzyskano struktur komórkow o twardoci 160 HV i dendrytyczn o twardoci 210 HV * obróbka laserowa obniyła twardo strefy powierzchniowej zwikszajc cigliwo poprzez złagodzenie gradientu twardoci na granicy strefy borowanej i materiału wyjciowego. Na rysunku poniej pokazano profile twardoci dla próbki borowanej (as borided) i próbek przetapianych odpowiednio przy P = 150 W oraz P = 250 W. LR40 K.H. Lo, F.T. Cheng, C.T. Kwok, H.C. Man Materials Letters 58 (2003) str. 88. LR41 M.A. Pinto, N. Cheung, M. Clara, F. Ierardi, A Garcia Materials Characterization 50 (2003) str LR44 P. Gopalakrishnan, P. Shankar, R.V. Subba Rao, M. Sundar, S.S. Ramakrishnan Scripta Materialia 44 (2001) str stal ASP2060 Nd:YAG imp E = 6,4-14,4 J * po przetopieniu laserem o energii 6,4, 9,6 oraz 14,4 J uzyskano próbki o LR53 S. Kc, J. Kusiski

17 szybkotnca (skład Fe + 2,3% C + 4 %w Cr + 6,5 %w V + 7 %w Mo + 6,5 %w W + 10,5 %w Co) v = 0,42 mm/s f = 1 Hz t = 4,2 ms po przetopieniu próbki były odpuszczane klasycznie d = 1,2 mm podanych poniej profilach twardoci HV 0,65 Surface and Coatings Technology (2004) str * przetapianie laserowe poprawiło odporno na zuycie, najwysz uzyskano dla próbek przetopionych przy E = 9,6J i nastpnie odpuszczonych w temperaturze 600 o C. Na wykresie przedstawiono zaleno stopnia zuycia powierzchni podczas testu cierania od temperatury odpuszczania zastosowanego po procesie przetapiania HS 6-5-2; HS ; HS po konwencjonalnej obróbce cieplnej hartowane w 1180 o C w oleju i trzykrotnie odpuszczane w o C, potem przetopione laserowo i nastpnie odpuszczone w diodowy 1,5 kw d = 6 mm * wartoci napre w stali po hartowaniu materiał hartowani e konwencjo nalne z 1180 o C hartowanie konwencjon alne z 1180 o C z trzykrotnym odpuszczani em w 520 o C laserowe przetapianie laserowe przetapianie z trzykrotnym odpuszczani em w 520 o C HS ±50-400± ± ±90 HS ±70-460± ±35-930±80 HS ±10 +50±10-960± ±75 LR65 W. Bochnowski, H. Leitner, Ł. Major, R. Ebner, B. Major Materials Chemistry and Physics 81 (2003) str. 503.

18 520 oc stopy odlewnicze AlSi10Cu2Mg1Ni1, AlSi13Mg1CuNi uywane na tłoki silników spalinowych i kompresorów CO 2 MLT 1200 P = 1,2 kw obróbka w ciekłym azocie (-195,8 o C) v = 0,48; 0,9; 1,2 m/min co dało gruboci odpowiednio 15,13,11 µm AlSi13Mg1CuNi CO 2 P=1,5-5,0 kw v = 0,5-1,0 m/min w ciekłym azocie- 195,8 oc absorbent stal niskowglowa 1020 hartowana i nisko odpuszczona o strukturze niskowglowego martenzytu, rutowano, potem napylono cienk warstw Ni-Al w celu poprawy wizania powłoki z podłoem (0,1-0,15 mm), oraz warstw M 80S 20 (gdzie Cr, Ni, Fe, W, Mo, B, C i Si) lub M 80S 20 + CeO 2 (0,6+0,8 mm) CO 2 5kW P= 1,8-2,8 kw Pd = 1,43-7*10 4 W/cm 2 v = 2,5-30,0 mm/s * w przypadku przetopienia stopu AlSi10Cu2Mg1Ni1 uzyskano wzrost twardoci z 68,4 HV0,05 do HV0,05 * AlSi13Mg1CuNi wzrost twardoci z 75,1 HV0,05 do 211 HV0,05 (0,9 m/min i 24 µm) * po przetopieniu zwikszenie twardoci z HV0,05 do HV0,05 * kilkukrotny wzrost odpornoci na cieranie wzgldem materiału pierwotnego * dodatek metalu ziem rzadkich CeO 2 obnia zuycie, zwiksza twardo (o 100%) oraz odporno na korozj w porównaniu do powłoki przetopionej bez dodatku CeO 2 * zaleno mikrotwardoci przetopionych próbek stali 1020 pokrytych M 80S 20 (with M 80S 20) lub M 80S 20+CeO 2 (without M 80S 20) przy rónej prdkoci skanowania wizki lasera (10, 20 lub 30 mm/s) LR69 W. Serbiski Inynieria Materiałowa 6 (2000) str LR70 W. Serbiski, A. Zieliski, T. Wierzcho Inynieria Materiałowa 3 (2004) str LR74 Y. Wang, R. Kovacevic, J. Liu Wear 221 (1998) str. 47. * zaleno objtoci usunitego materiału (wear volume) [mm 3 ] od prdkoci skanowania wizki lasera (traverse speed) [mm/s] podczas testu cieralnoci typu trzpie-tarcza przy obcieniu 300N prdkoci obrotowej 0,8 m/s i dystansie całkowitym 750 m wzgldem przeciwpróbki ze stali

19

20 LASEROWE STOPOWANIE materiał podłoa stal AISI 403 stosowana na łopatki turbin materiał stopujcy (dodatek stopowy) warstwa natryskiwana plazmowo Cr 3C 2+NiCr, o gruboci 300 µm laser (typ, producent, moc maksymalna) CO 2 cw 3kW parametry procesu P = 2,1 kw v = mm/min sd = 3 mm wyniki eksperymentalne nr publikacja * twardoc powierzchni (HV) rosła w miar wzrostu szybkoci skanowania wizk (scan rate) [mm/min], dla porównania na wykresie porzedstawiono twardoc powierzchni powłoki Cr 3C 2+NiCr przed przetopieniem (as plasma) LA16 Ch. H. Lee, E. Yoon Surface and Coatings Technology 99 (1998) 203. * na diagramie poniej zobrazowano stopie erozji (energy loss) powierzchni poddanej działaniu uderzenia proszku korundowego z prdkoci40 m/s pod ktem 30 o, dla próbek zalenie od prdkoci skanowani wizki lasera po powierzchni (scan rate), dla porównania zaznaczono wartoci zmierozne dla podłoa (substrate) i podłoa z powłok Cr 3C 2+NiCr przed przetopieniem (plasma)

21 * odporno erozyjna co ciekawe nie jest funkcj twardoci powierzchni, nie ma tak oczywistej relacji jak w przypadku odpornoci na zuycie Al * podłoe piaskowane proszki 75%w Al + 25%w Nb wdmuchiwane w jeziorko i = 0,03 g/s CO 2 cw P = 2 kw Pd = 1,8*1000 W/mm 2 v = 5 mm/s o = 50% sd = 1,2 mm * przebieg zmian twardoci w zalenoci od głbokoci penetracji LA2 A. Almeida, P. Petrov, I. Nogueira, R. Vilar Materials Science and Engineering A303 (2001) str w drugim etapie obróbki uzyskane cieki zostały przetopione laserem w kierunku prostopadłym przy v = 5; 10; 20 i 40 mm/s P = 4 kw v = 4,2*10-3 m/s T s = 150 o C (wstpnie podgrzane podłoe) i hel czyste Al * podłoe szlifowane na papierach ciernych proszki brzu aluminiowego Cu-Al (10%) i czystego Al w takich proporcjach, e tak ustalano zawarto Cu w zakresie 6-40 %w CO 2 cw Rofin Sinar 5000 * w zalenoci od zawartoci %w Cu po stopowaniu uzyskano nastpujce wartoci nanotwardoci %w Cu nanotwardo H [GPa] 0 0,7 11 2,2 19 2,5 27 3,1 40 4,4 LA35 L. Dubourg, H. Pelletier, D. Vaissiere, F. Hlawka, A. Cornet Wear 253 (2002) str * wyniki pomiarów mikrotwardoci zalenie od zawartoci %w Cu zamieszczono na rysunku, dla czystego Al zmierzono 20 HV0,2, przy zwikszaniu %w Cu z 11 do 40 % nastpował wzrost twardoci z 90 do 250 HV0,2 * na rysunku przedstawiono utrat masy (mass loss) podczas testu zuycia w zalenoci od zawartoci %w Cu przy rónych parametrach testu tj. obcieniu 2

22 lub 4 N i prdkoci 0,05 lub 0,2 m/s stal warstwa Ti KrF imp 248 nm F = 1,1 J/cm 2 atm = powietrze sd = 0,5 cm 2 v = 1,4 cm/s f = 10 Hz * rezultaty próby tarcia suchego z przeciwpróbk z Al 2O 3 przy prdkoci 1,8 cm/s pokazano na rysunku poniej bdcym zalenoci współczynnika tarcia (friction coefficient) od liczby obrotów na minut (revolutions) dla próbki nieobrabianej laserowo (untreated steel), próbki stalowej przetapianej (bez dodatku stopujcego Ti) przy 5 impulsach (laser treated 5 pulses) i 20 impulsach (laser treated 20 pulses) LA52 T.R Jervis, M. Nastasi, A.J. Griffin, T.G. Zocco, T.N. Taylor, S.R. Foltyn Surface and Coatings Technology 89 (1997) str * natomiast współczynnik tarcia suchego przy prdkoci 1,8 cm/s wzgldem przeciwpróbki Al 2O 3 próbki po stopowaniu laserowym Ti (laser alloyed surface), przed stopowaniem, a po nałoeniu warstwy Ti (untreated Ti film) oraz podłoa wyjciowego (untreated steel) w zalenoci od liczby obrotów na minut pokazano na rysunku

23 * nanotwardo powierzchni próbek wynosiła stal 15 (odpowiednik stali C15E) oraz elazo ARMCO stal 2,25Cr-1 Mo * Cr warstwa o gruboci 10 µm * C w postaci pyłu grafitowego zmieszanego ze szkłem wodnym warstwa Cr natryskiwana plazmowo CO 2 cw v = 270, 370, 520, 720 mm/min CO 2 cw 5 kw P = 3 kw Pd = 10 5 W/cm 2 v = 750 mm/min sd = 0,6x6 mm 2 próbka obróbka laserowa nanotwardo H [GPa] podłoe - 12,7 podłoe 5 impulsów F = 1,1 12,5 J/cm 2 podłoe 20 impulsów F = 1,1 12,5 J/cm nm TiN/podłoe 5 impulsów F = 1,1 J/cm 2 10,8 * w przypadku stali 15 po stopowaniu jej Cr mikrotwardo wynosiła 425 HV, po stopowaniu C 504 HV, natomiast po stopowaniu C+Cr 469 HV * w przypadku elaza ARMCO po stopowaniu nastapił wzrost twardoci z 140 HV do 366 HV (przy dodatku Cr) i 550 HV (przy dodatku C) i 570 HV (przy dodatku C+Cr) * przed stopowaniem warstwa Cr miała mikrotwardo 721 HV, natomiast po stopowaniu 591 HV LA3 A. Bylica, Adamiak, J. Polit mat. konf. z Sympozjum Laserowa obróbka metali i półprzewodników Rzeszów (1992) str. 63. LA27 J. Khedkar, A.S. Khanna, K.M. Gupt Wear 205 (1997) str stal 25CD4S (AIR 9160) niskowglowa (Fe + 0,25 %w C + 0,7 %w Mn + 0,2 %w Si + 0,02 %w S + 0,015 %w P + powłoka z proszku TaC(0,4%)+Co(6%)+WC z lepiszczem - ywic epoksydowa, o gruboci 1 mm CO 2 cw P = 1 kw sd = 2 mm v = 5; 7 mm/s * poniej zamieszczono wyniki mikrotwardoci (microhardness) i intensywnoci zuycia (wear intensity) kg/j zalenie od stosowanej prdkoci skanowania wizk lasera (traverse speed) [mm/s] i głbokoci indentacji (depth) [mm] LA38 M. Cojocaru, M. Taca Applied Surface Science 106 (1996) str. 258.

24 1,1 %w Cr + 0,2 %w Mo) stal 316L (odpowiednik X3CrNiMo ) nierdzewna (Fe + 17%w Cr + 11%w Ni + 0,02%w C + 1,5%w Mn + 2,0%w Mo + 0,5 % wag Si + 0,005%w S) proszki Cr (z<45 µm), Cr 3C 2 (z=5 µm), Ti (z<40 µm), SiC (z<45 µm) nałoone w postaci warstw Cr 3C 2 lub Cr 3C 2+Cr lub Ti+SiC Nd :YAG cw 300 W Pd = 2,8-3,2x10 8 W/m 2 v = 5 mm/s czas = 0,19 o = 70% głboko przetopienia µm * twardo pocztkowa stali wynosiła 220 HV, po stopowaniu Cr 3C 2 lub Cr 3C 2 + Cr wzrosła do HV * warstwy stopowane Ti + SiC cechowały si twardoci tej próbki 350HV; * odporno na cieranie próbki stopowanej Cr3C2 + Cr z przeciwpróbk WC-Co wykazały zaledwie nieznaczne polepszenie odpornoci wzgldem stali, natomiast znaczne polepszenie wykazała próbka stopowana Ti + SiC LA14 C. Tassin, F. Laroudie, M. Pons, L. Lelait Surface and Coatings Technology 80 (1996) str stal AISI 316 nierdzewna (Fe warstwa proszku WC (z = 1 µm) z lepiszczem Nd:YAG cw 2,5 kw P = 1,5-2,1 kw F = J/mm 2 * zaleno midzy mikrotwardoci (HV), a zawartoci W w %w (total W content), gdzie LSM316 oznacza próbk stali AISI316 bez warstwy WC przetopion laserem LA33 K.H. Lo, F.T. Cheng, C.T. Kwok,

25 + 18 %w Cr + 14 %w Ni + 3 %w Mo + 2 %w Mn + 1 %w Si %w C %w P %w S) organicznym PVA, warstwa o gruboci 0,3 mm v = mm/s atm =argon o = 50% sd = 4-5 mm H.C. Man Surface and Coatings Technology 165 (2003) str * najwysz twardo miała próbka przy 15 J/mm 2 a najmniejsz przy 26 J/mm 2 * odporno na erozj kawitacyjn Re wzrosła nawet 35 razy w porównaniu do próbki bez warstwy WC co pokazano na diagramie poniej stal D2 narzdziowa (Fe + 1,5 %w C + 12 %w Cr + 0,95 %w Mo + 0,9 %w V + 0,3 %w Mn) proszek SiC lub Cr 3C 2 rozpylany pneumatycznie (z = 5-10 um) Pd = MW/m 2 v = 5 mm/s o = 68% * mikrotwardo (HV) podłoa (A), stali D2 stopowanej SiC (B) i stali D2 stopowanej Cr 3C 2 (C) LA20 E. Gemelli, A. Gallerie, M. Caillet Scripta Materialia Vol. 39, No. 10 (1998) str

26 * wyniki testu cierania w warunkach suchych z przeciwpróbk z Al 2O 3 przy obcieniu 0,5N i prdkoci 10 cm/s, gdzie podłoe (A), stal D2 stopowana SiC (B) i stal D2 stopowana Cr 3C 2 (C) stal niskowglowa (0,17 %w C) warstwa Ta z lepiszczem w postaci szkła wodnego powłoki o gruboci 0,13-0,39 mm P = 1-1,5 kw v = 12; 20 mm/s (rednica p = u) = 2 mm * zwikszenie szybkoci przesuwu wizki lasera wizało si ze spadkiem twardoci tzn. przy 20 mm/s 1360 HV65, a przy 12 mm/s HV65 * przy stosowaniu szkła wodnego twardo była nisza o 40% w porównaniu do warstw gdzie jako warstwy absorpcyjnej uyto pokostu * strefa wpływu ciepła miała twardo niezalenie od lepiszcza 840 HV65 LA8 A. Woldan, J.Kusiski Inynieria Materiałowa 6 (2003) str. 585.

27 stal SUS 304 warstwa zawiesiny proszku Si, o gruboci 0,5-0,6 mm v = 2 mm/s P = 1; 2 kw Ed = 100; 147; 167 W/mm 2 metoda z zastosowaniem oscylujcej wizki lasera * zaleno mikrotwardoci (microhardness) (HV) próbek po ich stopowaniu w zalenoci od zasigu penetracji (distance from the surface) [mm] podano na rysunku, gdzie A i B to próbki otrzymane przy P = 1 kw i Ed = 100 W/mm 2, C przy P = 2 kw i Ed = 147 W/mm 2 oraz D i E przy P = 2 kw i Ed = 167 W/mm 2 LA57 Y. Isshiki, J. Shi, H. Nakai, M.Hashimoto Applied Physics A 70 (2000) str stal SW7M (odpowiednik stali HSS 6-5-2) stal UNS S31603 nierdzewna austenityczna (skład 17,6 %w Cr, 11,2 %w Ni, 2,5 %w Mo, 1,4 %w Mn, 0,4 %w Si, 0,03 %w C) stopowanie V i C przed o.l. konwencjonalna obróbka cieplna hart z 1200 o C i 2x odpuszczanie w 500 o C powłoki z WC, Cr 3C 2, SiC, TiC, CrB 2, Cr 2O 3 (z = 40 µm) nałoone przez malowanie, jako lepiszcze zastosowano polialkohol winylowy CO 2 cigły CO 2 cw 3,5 kw P = 1kW Pd = W/cm 2 v = 280 mm/min d = 3 mm P = 1,1 kw v = 15; 25 mm/s o = 50% * po stopowaniu nastpił 12% wzrost mikrotwardoci powierzchni z 820 do 900 HV LA5 A. Bylica, W. Koszela mat. konf. z Sympozjum Laserowa obróbka metali i półprzewodników Rzeszów (1992) str. 45. * zaleno mikrotwardoci od głbokoci penetracji w przypadku próbek stopowanych ró1)nymi dodatkami, najwysza twardo została uzyskana w próbkach stopowanych CrB 2, TiC lub WC LA21 F.T. Cheng, C.T. Kwok, H.C. Man Surface and Coatings Technology 139 (2001) str. 14. * podłoe szlifowane na papierach ciernych

28 stal X40CrMoV5-1 stopowa narzdziowa do pracy na gorco (skład Fe + 0,41%w C + warstwa proszku WC z lepiszczem nieorganicznym 0,06-0,11 mm 2-3 um twardo proszku 1550 HV HPDL Rofin DL nm sd = 1,8x6,8 mm 1,8x3,8 mm P = 0,1-2,5 kw Pd = 0,8-36,5 kw/cm 2 * zaleno mikrotwardoci (microhardness) od głbokoci penetracji (depth) dla warstwy stopowanej przy prdkoci v = 0,5 m/s, mocy lasera P = 0,9 kw i gruboci powłoki WC o gruboci 0,06 mm LA37 L.A. Dobrzaski, M. Bonek, E. Hajduczek, A. Klimpel, A. Lisiecki Journal of Materials Processing Technology 155-

29 0,44%w Mn + 1,09%w Si + 5,40%w Cr + 0,01%w W + 1,41%w Mo + 0,95%w V + 0,015%w P + 0,010%w S) 156 (2004) str hartowana i dwukrotnie odpuszczona * podłoe piaskowane i szlifowane * zaleno współczynnika tarcia (friction coefficient) od długoci drogi tarcia (friction distance) [km] dla próbki nie przetopionej (0 kw0 i przetopionej przy mocy P = 1,1 kw,dane uzyskane w tecie cieralnoci w warunkach tarcia suchego z przeciwpróbk Al 2O 3 przy prdkoci 0,5 m/s i obcieniu 10 N w temperaturze pokojowej * zaleno współczynnika tarcia (friction coefficient) od mocy wizki lasera (laser beam power) [kw] stop Al-Si (8,23 natryskiwane plazmowo CO 2 cw P = 5 kw * zaleno mikrotwardoci (microhardness) próbki Al-Si stopowanej Ni-Cr-Al od LA23 G.Y. Liang, C.L. Li,

30 %w Si) odlewniczy * podłoa trawione w NaOH i piaskowane proszek Ni + 16,5 %w Cr + 8 %w Al (z = 0,05-0,1 mm) warstwa o gruboci 0,4 mm 5 kw Pd = 65 kw/cm 2 v = 10 mm/s głbokoci penetracji (distance) [mm] J.Y. Su Materials Science and Engineering A224 (1997) str stop Fe-40Cr * podłoe szlifowane warstwa proszku Ru o gruboci 0,1 mm CO 2 cw 3 kw PRC FH-3000 v = 100 mm/min P = 2,2 kw * w warstwie stopowanej znaczne zwikszenie zawartoci Ru w roztworze powoduje silne roztworowe utwardzenie co powoduje wzrost twardoci warstwy, profil mikrotwardoci (HV) w zalenoci od głbokoci penetracji (distance) [µm] przedstawiono poniej LA49 S.C. Tjong, J.S. Ku, N.J. Ho Surface and Coatins Technology 90 (1997) str stop Incoloy 800H warstwa proszku SiC (z = 150 µm) z PVA, o gruboci 0,5 mm CO 2 cw P = 1,8 kw v = 4 mm/s * twardo stopu Incoloy 800H wynosiła 183 HV, a strefy stopowanej SiC 342 HV LA48 S. Zhu, L. Wang, G.B. Li, S.C. Tjong Materials Science and Engineering A201 (1995) str. L5. stop Ti6Al4V * podłoe trawione w roztworze wodnym HF z HNO 3 warstwa h-bn z lepiszczem organicznym, o gruboci 100 µm CO 2 cw P = 1,5; 2; 2,5 kw v = 0,5 m/min * zwikszenie gstoci mocy powodowało zwikszenie szerokoci i głbokoci strefy stopowanej * wyniki mikrotwardoci HV0,2 w zalenoci od odległoci od powierzchni próbki (distance) przedstawiono na wykresie dla mocy 1,5, 2 lub 2,5 kw LA30 J. Senthil Selvan, K. Subramanian, A.K. Nath, Harish Kumar, C. Ramachandra, S.P. Ravindranathan Materials Science

31 and Engineering A260 (1999) str stop Ti6Al4V stopowanie gazowo azotem przy cinieniu 0,2-0,45 atm CO 2 cw 9 kw P = 3,3 kw v = 2,6-25 mm/s * zaleno mikrotwardoci (HV) od głbokoci penetracji (distance) [µm] próbek uzyskanych przy prdkoci skanowania v = 2,6 lub 15 mm/s LA46 P. Jiang, X.L. He, X.X. Li, L.G. Yu, H.M. Wang Surface and Coatings Technology 130 (2000) str. 24. * wzgldna odporno na zuycie (relative wear resistance) wzgldem prdkoci skanowania wizki lasera (beam scan rate) [mm/s]

32 stop Zr Zircaloy-4 (Zr + 1,32 %w Sn + 0,21 %w Fe + 0,11 %w Cr + 0,122 %w O) warstwa Nb osadzona metod rozpylania magnetronowego DC, o gruboci 10 µm tak by w efekcie uzyska Zr-25 %w Nb CO 2 cw v = 1 m/min P = 2,2; 2,5 kw * głboko strefy stopowanej wynosiła 170 µm (przy P = 2,2 kw) lub 270 µm (przy P = 2,5 kw) * poniej przedstawiono wartoci mikrotwardoci (HV) w zalenoci od głbokoci indentacji dla próbek stopowanych przy P = 2,2 kw oraz 2,5 kw LA50 S.J. Lee, Ch.J. Park, Y.S. Lim, H.S. Kwon Journal of Nuclear Materials 321 (2003) str * szlifowane na papierach ciernych i polerowane chemicznie Ti proszki 70 % Ni + 30 % Cr napylone plazmowo jako Nd:YAG imp P = 100; 200; 300 W * maksymalna twardo wynosiła 1600 HV, podczas, gdy podłoa zaledwie 220 HV, profil zmian mikrotwardoci od odległoci od powierzchni pokazano na wykresie dla LA55 Y. Fu, A.W. Batchelor Wear 214

33 * podłoe piaskowane powłoka, o gruboci 50 µm v = 6; 10; 15; 20 mm/s atm = azot t = 4 ms f = 10 Hz o = 50% próbek uzyskanych przez stopowanie przy P = 100, 200 lub 300 W i v = 10 lub 15 mm/s (1998) str. 83. * wyniki oscylacyjnego testu typu kula-tarcza z przeciwpróbk z hartowanej stali AISI410 dla czystego Ti i próbki po obróbce laserowej pokazano poniej na wykresie zalenoci straty masy (weight loss) [mg] od dystansu 9sliding distance) [m]

Badania technologii napawania laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2

Badania technologii napawania laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2 AMME 2003 12th Badania technologii laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2 A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki Katedra Spawalnictwa, Politechnika

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE STRUKTURY I WŁASNOCI STALI NARZDZIOWEJ DO PRACY NA GORCO STOPOWANEJ CZSTKAMI TIC I WC

PORÓWNANIE STRUKTURY I WŁASNOCI STALI NARZDZIOWEJ DO PRACY NA GORCO STOPOWANEJ CZSTKAMI TIC I WC 11/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 PORÓWNANIE STRUKTURY I WŁASNOCI STALI NARZDZIOWEJ DO PRACY

Bardziej szczegółowo

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych i własnoci stali Prezentacja ta ma na celu zaprezentowanie oraz przyblienie wiadomoci o wpływie pierwiastków stopowych na struktur stali, przygotowaniu zgładów metalograficznych oraz obserwacji struktur

Bardziej szczegółowo

32/42 NA ŚCIERANIE POWIERZCHNI STALI EUTEKTYCZNEJ WPŁ YW OBRÓBKI LASEROWEJ NA ODPORNOŚĆ

32/42 NA ŚCIERANIE POWIERZCHNI STALI EUTEKTYCZNEJ WPŁ YW OBRÓBKI LASEROWEJ NA ODPORNOŚĆ 32/42 Solidification o f Metais and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No 42 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 42 PAN-Katowice, PL ISSN 0208-9386 WPŁ YW OBRÓBKI LASEROWEJ NA ODPORNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Materiały metalowe. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja metali. Copyright by L.A. Dobrzaski, IMIiB, Gliwice

Materiały metalowe. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja metali. Copyright by L.A. Dobrzaski, IMIiB, Gliwice Stale szybkotnce to takie stale stopowe, które maj zastosowanie na narzdzia tnce do obróbki skrawaniem, na narzdzia wykrojnikowe, a take na narzdzia do obróbki plastycznej na zimno i na gorco. Stale te

Bardziej szczegółowo

Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich

Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Plansza. Struktura badana w mikroskopie wietlnym ) warstwy wierzchniej stali MnCr naw glonej w 0 C przez h, pow. 0x; ) warstwy azotków -Fe - N i -Fe N na stali

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1*

Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1* AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1* S. Tkaczyk, M. Kciuk Zakład Zarzdzania Jakoci, Instytut Materiałów Inynierskich i

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO SPAWACZA WEDŁUG PN-EN I PN-EN ISO

OZNACZENIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO SPAWACZA WEDŁUG PN-EN I PN-EN ISO OZNACZENIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO SPAWACZA WEDŁUG PN-EN 287-1 I PN-EN ISO 9606-2 Przykład : PN-EN 287-1 135 P FW 3.3 S t8.0 PB sl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. NUMER NORMY : PN-EN 287-1 - Egzamin kwalifikacyjny

Bardziej szczegółowo

8. MAT SPAW - program wspomagajcy analiz spawalnoci stali i opracowanie technologii spawania

8. MAT SPAW - program wspomagajcy analiz spawalnoci stali i opracowanie technologii spawania 124 8. MAT SPAW - program wspomagajcy analiz spawalnoci stali i opracowanie technologii spawania Podsumowaniem przedstawionych w niniejszej pracy rozwaa jest program komputerowy MAT SPAW. Nazwa programu

Bardziej szczegółowo

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji 8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji W przypadku numerycznego modelowania optymalnych warunków obróbki cieplnej badanych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Badania kompozytu wytworzonego w wyniku reakcji ciekłego Al ze stałym Ti

Badania kompozytu wytworzonego w wyniku reakcji ciekłego Al ze stałym Ti AMME 2002 11th Badania kompozytu wytworzonego w wyniku reakcji ciekłego Al ze stałym Ti P. Zagierski University of Oslo, Centre for Materials Science Gaustadalleen 21, 0349 Oslo, Norwegia Dla potrzeb norweskiego

Bardziej szczegółowo

Wysza twardo to wzrost czasu uytkowania narzdzia

Wysza twardo to wzrost czasu uytkowania narzdzia Wysza twardo to wzrost czasu uytkowania narzdzia Sporód wielu czynników, które najbardziej redukuj koszty produkcji wyrónia si najwaniejsze wymienione poniej: czas pracy narzdzia niskie stałe koszty produkcji

Bardziej szczegółowo

OK 92.05 SFA/AWS A 5.11: (NiTi3) zasadowa. Otulina:

OK 92.05 SFA/AWS A 5.11: (NiTi3) zasadowa. Otulina: OK 92.05 SFA/AWS A 5.11: EN ISO 14172: E Ni-1 E Ni2061 (NiTi3) Elektroda do spawania elementów z czystego niklu. Przeznaczona jest także do łączenia materiałów różnoimiennych, np. niklu ze stalą, niklu

Bardziej szczegółowo

MODELE ODPOWIEDZI DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII

MODELE ODPOWIEDZI DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII TEST PRZED MATUR 007 MODELE ODPOWIEDZI DO PRZYKŁADOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII ZAKRES ROZSZERZONY Numer zadania......3. Punktowane elementy rozwizania (odpowiedzi) za podanie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI Mariusz Prażmowski 1, Henryk Paul 1,2, Fabian Żok 1,3, Aleksander Gałka 3, Zygmunt Szulc 3 1 Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, Opole. 2 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, ul. Reymonta

Bardziej szczegółowo

4. Wyniki bada uzupełniaj cych własno ci stali szybkotn cych

4. Wyniki bada uzupełniaj cych własno ci stali szybkotn cych 4. Wyniki bada uzupełniaj cych własno ci stali szybkotn cych 4.1. Wyniki bada twardo ci Pomiarów twardo ci stali w skali C Rockwella dokonano na przekroju próbek poddanych uprzednio badaniu współczynnika

Bardziej szczegółowo

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW Promieniowanie laserowe umożliwia wykonanie wielu dokładnych operacji technologicznych na różnych materiałach: o trudno obrabialnych takich jak diamenty, metale twarde, o miękkie

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ŚCIERNE WARSTW WYTWARZANYCH METODĄ LASEROWO-MECHANICZNĄ 1. WSTĘP

ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ŚCIERNE WARSTW WYTWARZANYCH METODĄ LASEROWO-MECHANICZNĄ 1. WSTĘP Inżynieria Maszyn, R. 16, z. 4, 2011 obróbka laserowa, nagniatanie powierzchniowe, obróbka hybrydowa, zużycie ścierne Joanna RADZIEJEWSKA 1 Norbert RADEK 2 ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ŚCIERNE WARSTW WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

Wpływ obróbki cieplnej na morfologi ledeburytu przenienionego w stopach podeutektycznych

Wpływ obróbki cieplnej na morfologi ledeburytu przenienionego w stopach podeutektycznych AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Wpływ obróbki cieplnej na morfologi ledeburytu przenienionego w stopach podeutektycznych J. Pacyna, J. Krawczyk Wydział Metalurgii i Inynierii

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera ANALIZA POŁĄCZENIA WARSTW CERAMICZNYCH Z PODBUDOWĄ METALOWĄ Promotor: Prof. zw. dr hab. n. tech. MACIEJ HAJDUGA Tadeusz Zdziech CEL PRACY Celem

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Stopy tytanu. Stopy tytanu i niklu 1

Stopy tytanu. Stopy tytanu i niklu 1 Stopy tytanu Stopy tytanu i niklu 1 Tytan i jego stopy Al Ti Cu Ni liczba at. 13 22 29 28 struktura kryst. A1 αa3/βa2 A1 A1 ρ, kg m -3 2700 4500 8930 8900 T t, C 660 1668 1085 1453 α, 10-6 K -1 18 8,4

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE RURKOWE TYP G Elementy grzejne rurkowe typ rurkowe s w urzdzeniach do podgrzewania powietrza, wody, oleju, form i bloków metalowych rednica elementu: ø 8,5 mm napicie zasilania: 230 V, 400 V lub inne na

Bardziej szczegółowo

Wpływ parametrów laserowego napawania proszkowego stali zaworowej na właściwości napoiny

Wpływ parametrów laserowego napawania proszkowego stali zaworowej na właściwości napoiny BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 1, 2010 Wpływ parametrów laserowego napawania proszkowego stali zaworowej na właściwości napoiny ZDZISŁAW BOGDANOWICZ, KRZYSZTOF GRZELAK Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział

Bardziej szczegółowo

WYTWARZANIE POWIERZCHNI NIEJEDNORODNYCH TECHNOLOGIĄ ELEKTROISKROWĄ I LASEROWĄ

WYTWARZANIE POWIERZCHNI NIEJEDNORODNYCH TECHNOLOGIĄ ELEKTROISKROWĄ I LASEROWĄ Inżynieria Rolnicza 2/2005 Bogdan Antoszewski, Norbert Radek Katedra Inżynierii Eksploatacji Politechnika Świętokrzyska WYTWARZANIE POWIERZCHNI NIEJEDNORODNYCH TECHNOLOGIĄ ELEKTROISKROWĄ I LASEROWĄ Wstęp

Bardziej szczegółowo

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STALE STOPOWE KONSTRUKCYJNE Ważniejsze grupy stali: stale spawalne o podwyższonej

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA ODPORNOŚCI NA PROCESY ZUŻYWANIA LASEROWO BOROWANYCH WARSTW POWIERZCHNIOWYCH ELEMENTÓW STALOWYCH ORAZ ŻELIWNYCH

MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA ODPORNOŚCI NA PROCESY ZUŻYWANIA LASEROWO BOROWANYCH WARSTW POWIERZCHNIOWYCH ELEMENTÓW STALOWYCH ORAZ ŻELIWNYCH 3-2014 T R I B O L O G I A 97 Grzegorz KINAL *, Aneta BARTKOWSKA ** MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA ODPORNOŚCI NA PROCESY ZUŻYWANIA LASEROWO BOROWANYCH WARSTW POWIERZCHNIOWYCH ELEMENTÓW STALOWYCH ORAZ ŻELIWNYCH

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SUPERTWARDE

MATERIAŁY SUPERTWARDE MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski Laboratorium badań materiałowych i technologicznych dr inż. Tomasz Kurzynowski Agenda Oferta badawcza Wyposażenie laboratorium Przykłady realizowanych badań Opracowanie i rozwój nowych materiałów Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Statyczna próba skrcania

Statyczna próba skrcania Laboratorium z Wytrzymałoci Materiałów Statyczna próba skrcania Instrukcja uzupełniajca Opracował: Łukasz Blacha Politechnika Opolska Katedra Mechaniki i PKM Opole, 2011 2 Wprowadzenie Do celów wiczenia

Bardziej szczegółowo

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW

LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW LASEROWA OBRÓBKA MATERIAŁÓW Cechy laserowych operacji technologicznych Promieniowanie laserowe umożliwia wykonanie wielu dokładnych operacji technologicznych Na różnych materiałach: o Trudno obrabialnych

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

ZMIANY SKŁADU FAZOWEGO STALI SZYBKOTNĄCYCH PO OBRÓBCE LASEROWEJ. ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków

ZMIANY SKŁADU FAZOWEGO STALI SZYBKOTNĄCYCH PO OBRÓBCE LASEROWEJ. ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków 25/12 ARHIWU ODLEWNITWA Rok 24, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 24, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 142-538 ZIANY SKŁADU FAZOWEGO STALI SZYBKOTNĄYH PO OBRÓBE LASEROWEJ A.BYLIA 1, W. BOHNOWSKI

Bardziej szczegółowo

Stale Leksykon materia oznawstwa

Stale Leksykon materia oznawstwa Stale Leksykon materiaoznawstwa PN-EN 10084:2008 Stal stopowa do nawglania Cz 2, rozdzia 2, podrozdzia 2, str. 1 Stal 20MnCrS5 1.7149 Data opracowania: 16.02.2009 r. Skad chemiczny, stenie masowe pierwiastka,

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Kamil Wróbel Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii Kierownik pracy: prof. dr hab. A. Czerwiński Opiekun pracy: dr M. Chotkowski

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ Załcznik 1 a do siwz Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw o wartoci zamówienia mniejszej od kwoty okrelonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: Dostawa i monta maszyn

Bardziej szczegółowo

METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH. Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej!

METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH. Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej! METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej! Stąd konieczność opracowania metod przeprowadzania próbek innych

Bardziej szczegółowo

Badania odpornoci na korozj napreniow stopu aluminium typu AlMg5

Badania odpornoci na korozj napreniow stopu aluminium typu AlMg5 AMME 2003 12th 979 Badania odpornoci na korozj napreniow stopu aluminium typu AlMg5 S. Tkaczyk a, M. Kciuk b a Zakład Zarzdzania Jakoci b Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównowaonych

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. dr Rafał Jendrzejewski

Autoreferat. dr Rafał Jendrzejewski Załącznik 2a Autoreferat dr Rafał Jendrzejewski Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN Zakład Fotofizyki ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk rafj@imp.gda.pl Gdańsk 2015 1. Imię i Nazwisko:

Bardziej szczegółowo

38 Wpływ obróbki laserowej na własności tribologiczne i mikrostrukturę powłok węglikowo-ceramicznych nanoszonych

38 Wpływ obróbki laserowej na własności tribologiczne i mikrostrukturę powłok węglikowo-ceramicznych nanoszonych 38 Radek N.,* Szalapko J.** *Centrum Laserowych Technologii Metali, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Polska, **Khmelnitckij Uniwersytet Narodowy, Khmelnitckij, Ukraina 1. Wstęp WPŁYW OBRÓBKI LASEROWEJ

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel PRELIMINARY BROCHURE CORRAX A stainless precipitation hardening steel Ogólne dane Właściwości W porównaniu do konwencjonalnych narzędziowych odpornych na korozję, CORRAX posiada następujące zalety: Szeroki

Bardziej szczegółowo

WTX-Ti. produkty dla techników obróbki skrawaniem. Nasza propozycja do trudnoobrabialnych materiałów jak tytan i Inconel.

WTX-Ti. produkty dla techników obróbki skrawaniem. Nasza propozycja do trudnoobrabialnych materiałów jak tytan i Inconel. New Nowe WTX-Ti produkty dla techników obróbki skrawaniem Nasza propozycja do trudnoobrabialnych materiałów jak tytan i Inconel Lipiec 2014 TOTAL TOOLING = JAKOŚĆ x SERWIS 2 WNT Polska Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA

KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA II Konferencja: Motoryzacja-Przemysł-Nauka ; Ministerstwo Gospodarki, dn. 26 listopada 2014 KONSTRUKCYJNE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE PRZEZNACZONE DO WYSOKOOBCIĄŻONYCH WĘZŁÓW TARCIA Dr hab. inż. Jerzy Myalski

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁOW HUTNICZYCH W DYSPOZYCJI PW. GOSTAL PRZEZNACZONE DO NATYCHMIASTOWEJ SPRZEDAŻY Z MAGAZYNU W GORZOWIE WLKP.

WYKAZ MATERIAŁOW HUTNICZYCH W DYSPOZYCJI PW. GOSTAL PRZEZNACZONE DO NATYCHMIASTOWEJ SPRZEDAŻY Z MAGAZYNU W GORZOWIE WLKP. 10.06.2013r WYKAZ MATERIAŁOW HUTNICZYCH W DYSPOZYCJI PW. GOSTAL PRZEZNACZONE DO NATYCHMIASTOWEJ SPRZEDAŻY Z MAGAZYNU W GORZOWIE WLKP. MATERIAŁY PRZEZNACZONE SĄ DO PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ POSIADAJĄ PRÓBY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1a do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1a do SIWZ ZP/UR/37/04 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr a do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów.. Wszystkie techniczne parametry wymienione poniżej są parametrami minimalnymi.

Bardziej szczegółowo

Obróbka cieplna stali

Obróbka cieplna stali Obróbka cieplna stali Obróbka cieplna stopów: zabiegi cieplne, które mają na celu nadanie im pożądanych cech mechanicznych, fizycznych lub chemicznych przez zmianę struktury stopu. Podstawowe etapy obróbki

Bardziej szczegółowo

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS Stable face milling under high-load conditions SEKT12T3 Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SEKT12T3 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

Enorm. OFERTA SPECJALNA - Frezy do obróbki zgrubnej i wykańczającej. Technika frezowania. Jednym narzędziem. zgrubnie.

Enorm. OFERTA SPECJALNA - Frezy do obróbki zgrubnej i wykańczającej. Technika frezowania. Jednym narzędziem. zgrubnie. Frästechnik Milling Technology Technika frezowania Enorm Enorm Jednym narzędziem zgrubnie i wykańczająco. OFERTA SPECJALNA - Frezy do obróbki zgrubnej i wykańczającej Einsatzgebiete Material und Schnittwerte

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA ZIMNO Jakościowe porównanie głównych własności stali Tabela daje jedynie wskazówki, by ułatwić dobór stali. Nie uwzględniono tu charakteru obciążenia narzędzia wynikającego

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228 (21) Numer zgłoszenia: 331212 ( 13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.07.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY Y BUDOWLANE

MATERIAŁY Y BUDOWLANE MATERIAŁY Y BUDOWLANE PRODUKTY PRZEZNACZONE DO OBRÓBKI BKI MATERIAŁÓW W BUDOWLANYCH 1 SPIS TREŚCI SAITDISC dyski fibrowe str. 3 SAITRIS tarcze półelastyczne str. 12 SAITRON dyski półelastyczne str. 5 SAITOR

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury wyarzania na struktur i właciwoci magnetyczne nanokompozytowych magnesów Nd 10 Fe 84-x W x B 6 (0 < x < 33 %at.)

Wpływ temperatury wyarzania na struktur i właciwoci magnetyczne nanokompozytowych magnesów Nd 10 Fe 84-x W x B 6 (0 < x < 33 %at.) AMME 23 12th Wpływ temperatury wyarzania na struktur i właciwoci magnetyczne nanokompozytowych magnesów Nd 1 Fe 84-x W x B 6 ( < x < 33 %at.) A. Przybył, J.J. Wysłocki Instytut Fizyki, Wydział Inynierii

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1. PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE 5 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1.1. Wyraź w gramach masę: a. jednego atomu żelaza, b. jednej cząsteczki kwasu siarkowego. Odp. 9,3 10 23 g; 1,6 10 22

Bardziej szczegółowo

Newsletter nr 6/01/2005

Newsletter nr 6/01/2005 Newsletter nr 6/01/2005 Dlaczego stal nierdzewna jest odporna na korozję? (część II) Stalami nazywamy techniczne stopy żelaza z węglem i z innymi pierwiastkami, zawierające do 2 % węgla (symbol chemiczny

Bardziej szczegółowo

KATEDRA WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW I METOD KOMPUTEROWYCH MECHANIKI. Wydział Mechaniczny Technologiczny POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

KATEDRA WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW I METOD KOMPUTEROWYCH MECHANIKI. Wydział Mechaniczny Technologiczny POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH KATEDRA WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW I METOD KOMPUTEROWYCH MECHANIKI Wydział Mechaniczny Technologiczny POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Obliczenie rozkładu temperatury generującego

Bardziej szczegółowo

Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję

Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik Chrom występuje w pyle powstającym

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie elementów metalowych metodą DMLS

Wykonywanie elementów metalowych metodą DMLS Wykonywanie elementów metalowych metodą DMLS Dominik Wyszyński, Maria Chuchro Zakład Niekonwencjonalnych Technologii Produkcyjnych Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie Definicja Spiekania

Bardziej szczegółowo

Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze MARIA (Etap 14, 5.1.

Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze MARIA (Etap 14, 5.1. Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze MARIA (Etap 14, 5.1.) Krzysztof Pytel, Rafał Prokopowicz Badanie wytrzymałości radiacyjnej

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI PL0400058 STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice

Bardziej szczegółowo

Oferta drutów do spawania metodą TIG (WIG)

Oferta drutów do spawania metodą TIG (WIG) Oferta drutów do spawania metodą TIG (WIG) Oferta materiałów do spawania metodą TIG (WIG) obok naszego zakresu spawania laserem jest następnym asortymentem w zakresie precyzyjnego napawania. Wszędzie tam,

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU 4-2011 T R I B O L O G I A 125 Ewa KASPRZYCKA *,**, Bogdan BOGDAŃSKI **, Jan TACIKOWSKI **, Jan SENATORSKI **, Dominik SMOLIŃSKI *** WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA

Bardziej szczegółowo

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa Stopy żelaza Stale Staliwa Żeliwa 1. Stale są to stopy żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, zawierające do 2% C, które w procesie wytwarzania podlegają przeróbce plastycznej, np.: walcowaniu, ciągnieniu,

Bardziej szczegółowo

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne

Technologia obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne Technologia obróbki cieplnej Grzanie i ośrodki grzejne Grzanie: nagrzewanie i wygrzewanie Dobór czasu grzania Rodzaje ośrodków grzejnych Powietrze Ośrodki gazowe Złoża fluidalne Kąpiele solne: sole chlorkowe

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne stale bainityczne

Nowoczesne stale bainityczne Nowoczesne stale bainityczne Klasyfikacja, projektowanie, mikrostruktura, właściwości oraz przykłady zastosowania Wykład opracował: dr hab. inż. Zdzisław Ławrynowicz, prof. nadzw. UTP Zakład Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204234 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363401 (51) Int.Cl. C23C 14/34 (2006.01) B22D 23/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

3. Materiały stosowane do budowy maszyn elektrycznych

3. Materiały stosowane do budowy maszyn elektrycznych 3. Materiały stosowane do budowy maszyn elektrycznych 3.1. Materiały na rdzenie magnetyczne Wymagania w stosunku do materiałów magnetycznych miękkich: - duża indukcja nasycenia, - łatwa magnasowalność

Bardziej szczegółowo

4. Charakterystyka stali niestopowych. I. Stale niestopowe konstrukcyjne, maszynowe i na urzdzenia cinieniowe. Stal jest łatwospawalna gdy:

4. Charakterystyka stali niestopowych. I. Stale niestopowe konstrukcyjne, maszynowe i na urzdzenia cinieniowe. Stal jest łatwospawalna gdy: 4. Charakterystyka stali niestopowych I. Stale niestopowe konstrukcyjne, maszynowe i na urzdzenia cinieniowe 1. Stale niestopowe konstrukcyjne i maszynowe (PN-EN 1025:2002U) Wymagania: Łatwa spawalno Stal

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁT ŁUKU PLAZMOWEGO W APSEKCIE ZMIAN STRUKTURALNYCH PODCZAS PROCESU PRZETOPIENIA WARSTWY WIERZCHNIEJ

KSZTAŁT ŁUKU PLAZMOWEGO W APSEKCIE ZMIAN STRUKTURALNYCH PODCZAS PROCESU PRZETOPIENIA WARSTWY WIERZCHNIEJ 80/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 KSZTAŁT ŁUKU PLAZMOWEGO W APSEKCIE ZMIAN STRUKTURALNYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

Profile aluminiowe serii LB 1

Profile aluminiowe serii LB 1 Profile aluminiowe serii LB PARAMETRY TECHNICZNE WG DIN EN 2020- Stop AL Mg Si 0,5 F25 Materiał numer Nr 3.3206.72 Właściwości mechaniczne: Wytrzymałość na rozciąganie Rm; min. 2 N/mm 2 Granica plastyczności

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA WŁASNE W STALI C45 NADTAPIANEJ LASEROWO

NAPRĘŻENIA WŁASNE W STALI C45 NADTAPIANEJ LASEROWO 5/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 NAPRĘŻENIA WŁASNE W STALI C45 NADTAPIANEJ LASEROWO A. BYLICA 1, W.

Bardziej szczegółowo

PL 178509 B1 (13) B1. (51) IntCl6: C23C 8/26. (54) Sposób obróbki cieplno-chemicznej części ze stali nierdzewnej

PL 178509 B1 (13) B1. (51) IntCl6: C23C 8/26. (54) Sposób obróbki cieplno-chemicznej części ze stali nierdzewnej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178509 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305287 (22) Data zgłoszenia: 03.10.1994 (51) IntCl6: C23C 8/26 (54)

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH

PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH Właściwości ogólne Kolor standardowy Odporność na wpły UV Jednostki - - - - g/cm 3 % - Stan próbki - - - - suchy - suchy natur (biały) 1,14 3 HB /

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska, 42/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych Praca domowa nr 3. Dodatek Strona 1 z 23 Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998 Norm PN-M-85000 objto wymiary czopów kocowych walcowych wałów (długich i krótkich) oraz czopów stokowych

Bardziej szczegółowo

Emisja substancji zanieczyszczajcych z pojazdów wg Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) oraz

Emisja substancji zanieczyszczajcych z pojazdów wg Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) oraz Emisja substancji zanieczyszczajcych z pojazdów wg Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) oraz równowanych Dyrektyw Unii Europejskiej (UE) 3500 KG A.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY STOSOWANE NA POWŁOKI PRZECIWZUŻYCIOWE

MATERIAŁY STOSOWANE NA POWŁOKI PRZECIWZUŻYCIOWE MATERIAŁY STOSOWANE NA POWŁOKI PRZECIWZUŻYCIOWE PAWEŁ URBAŃCZYK Streszczenie: W artykule przedstawiono klasyfikację materiałów stosowanych na powłoki przeciwzużyciowe. Przeanalizowano właściwości fizyczne

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x.

MATERIAŁ ELWOM 25. Mikrostruktura kompozytu W-Cu25: ciemne obszary miedzi na tle jasnego szkieletu wolframowego; pow. 250x. MATERIAŁ ELWOM 25.! ELWOM 25 jest dwufazowym materiałem kompozytowym wolfram-miedź, przeznaczonym do obróbki elektroerozyjnej węglików spiekanych. Kompozyt ten jest wykonany z drobnoziarnistego proszku

Bardziej szczegółowo

OCENA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POWŁOK UZYSKANYCH DROGĄ METALIZACJI NATRYSKOWEJ

OCENA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POWŁOK UZYSKANYCH DROGĄ METALIZACJI NATRYSKOWEJ 4-2012 T R I B O L O G I A 117 Stanisław LABER * OCENA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POWŁOK UZYSKANYCH DROGĄ METALIZACJI NATRYSKOWEJ EVALUATION OF TRIBOLOGICAL COATINGS OBTAINED BY METAL SPRAYING Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia. SuperLine

Objaśnienia. SuperLine Objaśnienia Rodzaje obróbki Obróbka kanałków Frezowanie kanałków, rowków, zagłębianie skośne, prostopadłe. Szer. skrawania 1 x D Dopasowanie posuwu: zmiana szerokości obróbki Przy zmianie głębokości skrawania

Bardziej szczegółowo

36134 Solidific:wboa ofmdals and AUoys. No.36, 1998

36134 Solidific:wboa ofmdals and AUoys. No.36, 1998 36134 Solidific:wboa ofmdals and AUoys. No.36, 1998 JCa :fi ~ Mdali i Stopów, Nr 36, 1998 PAN-Odltdal Kaowic:c PL ISSN 0208-9386 STEREOLITOGRAFIA LASEROWA Z WYKORZYSTANIEM PROSZKÓW METALI: MIKROSTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO

STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO STAL NARZĘDZIOWA DO PRACY NA GORĄCO Jakościowe porównanie najważniejszych własności stali 1) Stal Maraging (temperatura maraging ok. 480 C); w tym stanie nie porównywalna ze stalami do ulepszania cieplnego.

Bardziej szczegółowo

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 5 Rozwiertaki i pogłębiacze Gwintowniki HSS Gwint 6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów Płytki do toczenia gwintów 8 Narzędzia tokarskie

Bardziej szczegółowo

IV. W e ssawne i przesy owe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyci gu dymów spawalniczych.

IV. W e ssawne i przesy owe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyci gu dymów spawalniczych. IV. We ssawne i przesyowe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wycigu dymów spawalniczych. W ssawny i przesyowy do wentylacji/klimatyzacji powietrza Szybkozcze Clip Grip Prostka symetryczna Redukcja

Bardziej szczegółowo

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli Opracowane w ramach wykonanych bada modele sieci neuronowych pozwalaj na przeprowadzanie symulacji komputerowych, w tym dotycz cych m.in.: zmian twardo ci stali szybkotn cych w zale no ci od zmieniaj cej

Bardziej szczegółowo