Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31"

Transkrypt

1 strona: 1/10 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Brak dostępnych dalszych istotnych danych Zastosowanie substancji / preparatu Farby drukarskie Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent/Dostawca: Michael Huber München GmbH Feldkirchener Str. 15 Telefon: Kirchheim Telefax: Dystrybutor: MICHAEL HUBER POLSKA SP.Z O.O. Nowa Wieś Wrocławska ul.nowa Kąty Wrocławskie Telefon: , Fax: ; Komórka udzielająca informacji: Dział bezpieczeństwa produktu hubergroup. Kontakt: Dr Sebastian Gierisch Telefon: Telefax: Numer telefonu alarmowego: Podczas godzin pracy SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE Xi; Produkt drażniący R36/38: Działa drażniąco na oczy i skórę. Xi; Uczulające R43: Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. N; Produkt niebezpieczny dla środowiska R51/53: Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Szczególne wskazówki o zagrożeniu dla człowieka i środowiska: Produkt wymaga oznakowania na podstawie metody obliczeniowej "Ogólnej klasyfikacji generalnej WE dla mieszanin" w jej ostatniej wersji. (ciąg dalszy na stronie 2)

2 strona: 2/10 Elementy oznakowania Oznaczenia według wytycznych EWG: Litera w oznaczeniu i określenie niebezpieczeństwa produktu: (ciąg dalszy od strony 1) Xi Produkt drażniący N Produkt niebezpieczny dla środowiska Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania: tlenek fenylo bis(2,4,6-trimetylobenzoilo)-fosfiny Zwroty R: 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. 43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. 51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Zwroty S: 24 Unikać zanieczyszczenia skóry. 26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 29/35 Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny. 37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne. 57 Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu ś rodowiska. Inne zagrożenia Produkt nie zawiera żadnych organicznych związków halogenowych (AOX), azotanów, związków metali ciężkich i formaldehydu, co jest udokumentowane. Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb PBT: Nie ma zastosowania. vpvb: Nie ma zastosowania. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny Opis: Produkt składa się z organicznych i/lub nieorganicznych pigmentów,żywic syntetycznych(modyfikowane akrylany) i środków pomocniczych Składniki niebezpieczne: Klasyfikacja preparatu zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG Polyester Acrylate 60-80% Xi R36/38 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 (ciąg dalszy na stronie 3)

3 strona: 3/10 Polyol acrylate Xi R36/38 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 (ciąg dalszy od strony 2) CAS: hydroksy-1-(4-(4-(2-hydroksy-2-metylopropionylo)benzylo)fenylo)-2- ELINCS: metylopropan-1-on Xn R48/22; N R50/53 STOT RE 2, H373; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 CAS: tlenek fenylo bis(2,4,6-trimetylobenzoilo)-fosfiny ELINCS: Xi R43 R53 Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 4, H413 CAS: siloksan, dimetylo, 3-{[2-hydroksy-(3(2-propenyloksy)propoksy)] propoksymetan}, 3-{[3-acetyloksy-2-hydroksypropoksy]propoksymetan} Xi R43 Skin Sens. 1, H % 5-10% 1-2,5% < 0,5% CAS: Diakrylan (1-metyloetano- 1,2-diylo)-bis[oksy(metyloetano-2,1-diylu)];diakrylan < 0,25% EINECS: glikolu tripropylenowego Xi R36/37/38; Xi R43; N R51/53 Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 Wskazówki dodatkowe: Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy Opis środków pierwszej pomocy Wskazówki ogólne: W przypadku wystąpienia zaburzeń lub jeżeli się źle poczujesz zasięgnij porady lekarza. W razie utraty przytomności ułożyć w pozycji bezpiecznej bocznej i nic nie podawać do ust. Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze Uspokoić i zapewnić ciepło. Po styczności ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone części odzieży. Zanieczyszczone miejsca na skórze oczyścić mechanicznie (ręcznikiem papierowym, bawełnianym czyściwem), a następnie dokładnie zmyć wodą z mydłem. Nie używać żadnych rozpuszczalników. Po styczności z okiem: Przemywać przez ok.10 minut dużą ilością bieżącej wody, przy otwartych powiekach (usunąć szkła kontaktowe). Zasięgnąć porady lekarza. Po przełknięciu: Nie powodowac wymiotów i sprowadzic lekarza. Wskazówki dla lekarza: Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Brak dostępnych dalszych istotnych danych (ciąg dalszy na stronie 4)

4 strona: 4/10 (ciąg dalszy od strony 3) Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Brak dostępnych dalszych istotnych danych SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru Środki gaśnicze Przydatne środki gaśnicze: Piany odporne na alkohol, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, mgla wodna. Środki gaśnicze nieprzydatne ze względów bezpieczeństwa: Woda w pełnym strumieniu. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Niezbędny niezależny aparat oddechowy. Chłodzić zamknięte pojemniki znajdujące się w pobliżu pożaru za pomocą mgły wodnej. Informacje dla straży pożarnej Specjalne wyposażenie ochronne: Środki specjalne nie są konieczne. Inne dane Niezbędny dostęp do wody gaśniczej. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Zapewnić przewietrzanie pomieszczeń. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji. W przypadku przedostania się do rzek, przewodów kanalizacyjnych lub wodociągów powiadomić odpowiednie władze. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: Zebrać za pomocą niepalnego materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, wermikulit) Zebrać sorbent i grunt i umieścić w zamykanym i oznakowanym pojemniku w celu dalszego usunięcia. Pozostałości zebrać dokładnie czyściwem. Nie używać rozpuszczalników. Odniesienia do innych sekcji Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7. Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8. Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie Sposób obchodzenia się: Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nie wdychać pary. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Ochrona osobista patrz sekcja 8. Przestrzegać przepisów o ochronie i bezpieczeństwie. O ile stosowne, nie przekraczać granicznych wartości NDS (patrz sekcja 8). (ciąg dalszy na stronie 5)

5 strona: 5/10 (ciąg dalszy od strony 4) Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Składowanie: Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników: Pojemniki szczelnie zamknięte. Palenie zabronione. Otwarte pojemniki dokładnie zamykać i odpowiednio magazynować, aby uniknąć wycieku. Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania: Przechowywac wylacznie w oryginalnych pojemnikach, w suchych i dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Chronic przed wysoka temperatura i bezposrednim promieniowaniem slonecznym. Magazynowac zgodnie z przepisami o gospodarce wodnej oraz przepisami o magazynowaniu substancji zanieczyszczajacych wode. Przestrzegać informacji z etykiety. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej Dodatkowe wskazówki dla wykonania urządzeń technicznych: O ile istotne, zapewnienie wartości granicznych miejsca pracy poprzez odpowiednie warunki techniczne. Może być to osiągnięte poprzez ogólne wietrzenie lub, o ile jest taka możliwość, poprzez wyciąg stanowiskowy. Kontrola narażenia Osobiste wyposażenie ochronne: Ochrona dróg oddechowych: W przypadku krótkotrwalego lub nieznacznego obciazenia urzadzenie filtrujace do oddychania; w przypadku intensywnej lub dluzszej ekspozycji zastosowac urzadzenie do ochrony dróg oddechowych. Ochrona rąk: Przy dłuższym lub powtarzającym się kontakcie używać rękawic. Krem może chronić wyeksponowaną skórę, ale nie powinien być nanoszony na skórę zabrudzoną produktem. Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu. Materiał, z którego wykonane są rękawice Odpowiednie przykładowe rękawice ochronne firmy Firma KCL GmbH, D Eichenzell, z następującą specyfikacją (sprawdzono wg EN374) Zalecane rękawice ochronne: Artykuł / Nazwa / Materiał / Grubość warstwy / Czas przebicia / Uwagi Nr. 730/Camatril Velours/ Nitril / 0,4 mm Level 6 > 480 min. pełny kontakt Nr. 743/ Dermatril / Nitril / 0,2 mm Level 2 > 30 min. bryzgi To zalecenie jest ważne tylko w przypadku produktu przez nas dostarczanego i dla określonego przeznaczenia. Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice Od producenta rękawic należy uzyskać informacje na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać. Ochrona oczu: Nosić okulary ochronne do ochrony przed bryzgami rozpuszczalnika. Ochrona ciała: Po kontakcie ze skórą dokładnie ją umyć. (ciąg dalszy na stronie 6)

6 strona: 6/10 Uzywac ubranie ochronne nie topiące się w wyniku palenia. (ciąg dalszy od strony 5) SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Ogólne dane Wygląd: Forma: Ciekły Kolor: zgodnie z nazwą produktu Zapach: charakterystyczny Próg zapachu: Nieokreślone. Wartość ph: Nieokreślone. Zmiana stanu Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest określony. Punkt zapłonu: > 100 C Łatwopalność (stała gazowa): Nie nadający się do zastosowania. Temperatura palenia się: Temperatura rozkładu: Nieokreślone. Samozapłon: Nieokreślone. Niebezpieczeństwo wybuchu: Nieokreślone. Granice niebezpieczeństwa wybuchu: Dolna: Nieokreślone. Górna: Nieokreślone. Ciśnienie pary: Nieokreślone. Gęstość w 20 C: 1,02 g/cm 3 Gęstość względna Nieokreślone. Gęstość par Nieokreślone. Szybkość parowania Nieokreślone. Rozpuszczalność w/ mieszalność z Woda: Nie lub mało mieszalny. Współczynnik podziału (n-oktanol/ woda): Nieokreślone. Lepkość: Dynamiczna: Nieokreślone. Kinetyczna: Nieokreślone. rozpuszczalniki organiczne: < 0,06 % Woda: < 0,06 % Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych (ciąg dalszy na stronie 7)

7 strona: 7/10 (ciąg dalszy od strony 6) SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność Stabilność chemiczna Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać: Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem. Warunki, których należy unikać Brak dostępnych dalszych istotnych danych Materiały niezgodne: Chronić przed substancjami utleniającymi, silnie kwaśnymi lub zasadowymi, by uniknąć reakcji egzotermicznych. Niebezpieczne produkty rozkładu: W przypadku pożaru mogą powstawać niebezpieczne produkty rozpadu jak np. dwutlenek węgla, tlenek węgla i dym. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Ten preparat został zaklasyfikowany na podstawie metody konwencjonalnej (metoda obliczeniowa wg. Wytycznych EG 1999/45/EG). Dłuższy lub częsty kontakt z preparatem narusza naturalne natłuszczenie skóry i prowadzi do jej wysuszenia. Preparat może przedostać się przez skórę do organizmu. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Ostra toksyczność: Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50: hydroksy-1-(4-(4-(2-hydroksy-2-metylopropionylo)benzylo)fenylo)-2-metylopropan-1-on Ustne LD50 > 2000 mg/kg (RATTE) Działanie uczulające Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Produkt nie może przedostać się do wód powierzchniowych, gruntowych, gleby, ziemi oraz do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Toksyczność Toksyczność wodna: Brak dostępnych dalszych istotnych danych Trwałość i zdolność do rozkładu Brak dostępnych dalszych istotnych danych Zachowanie się w obszarach środowiska: Zdolność do bioakumulacji Brak dostępnych dalszych istotnych danych Mobilność w glebie Brak dostępnych dalszych istotnych danych Skutki ekotoksyczne: Uwaga: Trujący dla ryb. Dalsze wskazówki ekologiczne: Wskazówki ogólne: trujący dla organizmów wodnych Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb PBT: Nie ma zastosowania. vpvb: Nie ma zastosowania. (ciąg dalszy na stronie 8)

8 strona: 8/10 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych dalszych istotnych danych (ciąg dalszy od strony 7) SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów Zalecenie: Nie usuwać do kanalizacji. Europejski Katalog Odpadów : Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne. Opakowania nieoczyszczone: Odpad Zalecenie: Puste pojemniki należy zutylizować, ew. ponownie użyć. Pojemniki nie opróżnione są odpadem specjalnym. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu Transportować tylko zgodnie z przepisami o transporcie drogowym (ADR), kolejowym (RID), morskim (IMDG) i drogą powietrzną (ICAO/IATA). Numer UN ADR, IMDG, IATA UN3082 Prawidłowa nazwa przewozowa UN ADR 3082 MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O. ( 2-hydroksy-1-(4-(4-(2-hydroksy-2- metylopropionylo)benzylo)fenylo)-2-metylopropan-1-on) IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2-Hydroxy-1-(4-(4-(2-hydroxy-2- methylpropionyl)benzyl)phenyl)-2-methylpropan-1-on, Tripropylenglycolacrylat), MARINE POLLUTANT IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (2-Hydroxy-1-(4-(4-(2-hydroxy-2- methylpropionyl)benzyl)phenyl)-2-methylpropan-1-on) Klasa(-y) zagrożenia w transporcie ADR Klasa 9 (M6) różne materiały i przedmioty niebezpieczne Nalepka 9 IMDG, IATA Class 9 Miscellaneous dangerous substances and articles. (ciąg dalszy na stronie 9)

9 strona: 9/10 (ciąg dalszy od strony 8) Label 9 Grupa opakowań ADR, IMDG, IATA III Zagrożenia dla środowiska: Produkt zawiera materiały zagrażające środowisku: 2- hydroksy-1-(4-(4-(2-hydroksy-2-metylopropionylo) benzylo)fenylo)-2-metylopropan-1-on Zanieczyszczenia morskie: Tak Symbol (ryby i drzewa) Szczególne oznakowania (ADR): Symbol (ryby i drzewa) Szczególne oznakowania (IATA): Symbol (ryby i drzewa) Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Uwaga: różne materiały i przedmioty niebezpieczne Liczba Kemlera: 90 Numer EMS: F-A,S-F Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie ma zastosowania. Transport/ dalsze informacje: ADR Ilości wyłączone (EQ): E1 Ilości ograniczone (LQ) 5L Kategoria transportowa 3 Kodów zakazu przewozu przez tunele E SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny Przepisy poszczególnych krajów: Przepisy prawne [1]Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE oraz sprostowanie (Dziennik Urzędowy L 136, 29/05/2007) z późniejszymi sprostowaniami i zmianami, m. in. Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dziennik Urzędowy L 268, 09/10/2008); w szczególności Rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. (Dziennik Urzędowy L 133, 31/05/2010). [2]Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322). [3]Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012, poz. 1018). [4]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/ EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG) oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 (ciąg dalszy na stronie 10)

10 strona: 10/10 (ciąg dalszy od strony 9) grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Tekst mający znaczenie dla EOG) oraz Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Tekst Mający Znaczenie Dla EOG) oraz Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (We) Nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (tekst mający znaczenie Dla EOG). [5]Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Socjalnej sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) z późniejszymi zmianami (2007:49.330; 2008: ). [6]Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. N Zawartosc LZO 0,00 % Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego nie została przeprowadzona. SEKCJA 16: Inne informacje Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu, a w szczególności przestrzeganie przepisów prawa, spada na użytkownika. Karta została opracowana wg obowiązujących przepisów. Odnośne zwroty H315 Działa drażniąco na skórę. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H413 Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę. R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. R48/22 Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R53 Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Kit Components. Bio-Plex Pro - Cell Signaling Assays

Kit Components. Bio-Plex Pro - Cell Signaling Assays 02/11/2015 Product code 171v50025m 171v50031m 171v50032m 171v50033m 171v50034m 171v50035m 171v50036m 171v50037m 171v50038m 171v50039m 171v50040m 171v50041m 171v50026m 171v50027m 171v50028m 171v50029m 171v50030m

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 0922 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Datę sporządzenia karty charakterystyki: 06.01.2003 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH22 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: do gruntownego czyszczenia podłóg 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH55 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Ceresit CS 125 Numer KCH: 447420 Data aktualizacji: 14.07.2014 Data druku: 17.07.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nr produktu: 25069 Numer indeksowy: - Synonimy: EPSILON; KATANA; CHIKARA; SL-160 25% WG; FLAZASULFURON

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Antibac dezynfekujące ściery do podłogi

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Antibac dezynfekujące ściery do podłogi Antibac dezynfekujące ściery do podłogi Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac dezynfekujące ściery do podłogi SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data wydania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo