Karta bezpieczeństwa MAXURETHANE FLEX (komponent A) Data wydania: Identyfikacja produktu lub preparatu i identyfikacja firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta bezpieczeństwa MAXURETHANE FLEX (komponent A) Data wydania: 15.09.2011. 1. Identyfikacja produktu lub preparatu i identyfikacja firmy"

Transkrypt

1 Data wydania: Karta bezpieczeństwa MAXURETHANE FLEX (komponent A) 1. Identyfikacja produktu lub preparatu i identyfikacja firmy Nazwa handlowa: MAXURETHANE FLEX komponent A Zastosowanie: Komponent do tworzenia elastycznej membrany poliuretanowej Identyfikacja firmy: DRIZORO, S.A. C/Primavera nr Poligono Industrial las Monjas Torrejon de Ardoz (Madryd) Tel Informacja o składnikach Opis: rozłoŝony polialkohol z grupy estrów i eterów Składniki niebezpieczne: nie dotyczy 3. Identyfikacja niebezpieczeństwa Produkt nie zawiera składników niebezpiecznych zgodnie z normą CE 1907/ Pierwsza pomoc Oddychanie: W razie zaburzenia oddychania zwrócić się do lekarza. Kontakt ze skórą: Produkt niezwłocznie usunąć, a podraŝnione miejsce przemyć wodą przez co najmniej 15 min. Zdjąć poplamione ubranie. Jeśli objawy nie ustępują, zwrócić się do lekarza. Kontakt z oczami: Powieki niezwłocznie rozsunąć, a oczy obficie przepłukać zimną wodą przez co najmniej 10 min. Zwrócić się do okulisty. Połknięcie: Niezwłocznie udać się do lekarza i okazać niniejszą Kartę bezpieczeństwa. Nie wywoływać wymiotów. Uwagi dla lekarza: Wybór metody leczenia pozostawia się w gestii lekarza, zaleŝnie od reakcji pacjenta. 5. Zachowanie w sytuacji poŝaru Odpowiednie środki gaśnicze: pył wodny, suche substancje chemiczne, dwutlenek węgla (CO 2 ), piana Środki, których nie naleŝy uŝyć ze względów bezpieczeństwa: nagłe zalanie duŝą ilością wody Specjalny sprzęt ochronny: StraŜacy winni nosić obuwie, rękawice i odzieŝ ogniotrwałą oraz samodzielny aparat oddechowy. Niebezpieczne substancje pochodne spalania: Podczas palenia się produktu mogą wyzwolić się substancje toksyczne: tlenek węgla, tlenek azotu, kwas cyjanowodorowy (śladowe ilości). W razie poŝaru lub wybuchu oparów nie wdychać. Inne wskazania: Substancje zuŝyte do gaszenia ognia zebrać w celu ich późniejszej utylizacji. Nie dopuścić, by przedostały się do gruntu lub jakiegokolwiek cieku wodnego, takŝe podziemnego.

2 6. Zachowanie w sytuacji przypadkowego rozlania się materiału Procedura zawiadamiania: W razie przypadkowego rozlania się materiału lub jego odpryśnięcia zawiadomić odpowiednie władze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki bezpieczeństwa względem ludzi: Unikać otwartego ognia. Nie palić. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wdychać oparów, jakie potencjalnie mogą się wyzwolić. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nosić odzieŝ ochronną, odpowiednie buty, rękawice i okulary zabezpieczające (z bocznymi wstawkami). Zaleca się korzystać z samodzielnego aparatu oddechowego i miernika wybuchowości. Środki bezpieczeństwa względem otoczenia: Nie dopuścić, by produkt przedostał się do gruntu, kanalizacji czy jakiegokolwiek podziemnego lub powierzchniowego cieku wodnego. Metody czyszczenia: Jeśli rozlanego materiału nie da się odzyskać, naleŝy postarać się go wchłonąć za pomocą odpowiednich produktów (piasku, drobin wermikulitowych, materiałów utworzonych na bazie uwodnionego silikatu wapnia itp.), które następnie naleŝy złoŝyć w szczelnie zamkniętych opakowaniach (zob. teŝ pkt 13). 7. Obchodzenie się z materiałem i jego przechowywanie Obchodzenie się: Unikać kontaktu z oczami i skórą. Materiału nie spoŝywać, nie pić, nie palić. W miejscu pracy zapewnić dobrą wentylację. Unikać wdychania oparów. Przechowywać z dala od otwartego ognia. Pamiętać o moŝliwości wyładowań elektrostatycznych. W zetknięciu z powietrzem opary mogą stać się wybuchowe. Chronić przed środkami wybuchowymi. Pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów. Przechowywanie: Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte w miejscu suchym, chłodnym i o dobrej wentylacji. Przechowywanie typu D (MIE APQ-1). Chronić przed wilgocią. 8. Kontrola zewnętrzna, zabezpieczenie osobiste Wartości graniczne: Nie jest wymagana informacja środowiskowa o wartościach krytycznych zgodnie z dyrektywą 2006/121/EG. Sprzęt do zabezpieczenia osobistego: System oddechowy W razie konieczności uŝywać maski przeciwgazowej lub samodzielnego aparatu oddechowego. Zabezpieczenie systemu oddechowego wymagane jest w miejscach o niewystarczającej wentylacji i w aplikacjach metodą natryskową. Do kontaktu krótkotrwałego zaleca się maski z filtropochłaniaczem typu A2-P2. Pracę z produktem odradza się osobom z nadwraŝliwością dróg oddechowych (astmatykom i osobom cierpiącym na chroniczny bronchit). Symptomy podraŝnienia dróg oddechowych mogą występować jeszcze przez parę godzin po zakończeniu kontaktu z produktem. Ochrona rąk: Nosić wodoszczelne rękawice ochronne (z gumy neoprenowej, gumy butylowej, kauczuku nitrylowego, pcv, itp.). Materiał warunkowo zdatny na rękawice ochronne (zgodnie z DIN EN 374-4) to kauczuk nitrylowy (NBR) o grubości co najmniej 0,40 mm (czas penetracji nie przebadany, zdjąć niezwłocznie po zabrudzeniu). Oczy: Nosić okulary z bocznymi wstawkami. Skóra i ciało: Nosić wodoszczelne obuwie i odzieŝ ochronną. Szczególne środki higieniczne: W miejscu przechowywania, kontaktu i stosowania produktu zapewnić dobrą wentylację. Trzymać z dala od produktów spoŝywczych. Przed i po przerwie w pracy myć ręce. OdzieŜ roboczą przechowywać oddzielnie. Nie nosić ubrania zabrudzonego produktem.

3 9. Właściwości fizyko-chemiczne Stan fizyczny: ciecz Kolor: Ŝółtawy Zapach: materiał prawie bezwonny ph: nie dotyczy Temperatura wrzenia (ºC): > 300 pod ciśnieniem 1013 hpa Temperatura zapłonu (ºC): ok. 127 Temperatura samozapłonu (ºC): ok. 420 Ciśnienie oparów (mmhg): 3 hpa w temperaturze ok. 20ºC CięŜar właściwy w temperaturze 20ºC (g/cm³): 1,20 Rozpuszczalność wodna: materiał nie mieszalny w temperaturze 15ºC Lepkość (cps): 4725 mpas w temperaturze 20ºC 10. Stabilność i reakcyjność Stabilność: Przy obchodzeniu się z produktem i przechowywaniu go zgodnie z powszechnie stosowaną praktyką przemysłową nie zaobserwowano Ŝadnych reakcji niebezpiecznych. Substancje niebezpieczne powstałe w wyniku rozkładu: Przy właściwym obchodzeniu się z produktem i przechowywaniu go nie wyzwalają się Ŝadne substancje niebezpieczne. 11. Informacje toksykologiczne Połknięcie: szczur - DL 50 > 5000 mg/kg Skóra i oczy: królik brak podraŝnienia wstępnego Uczuleniowość: w kontakcie ze skórą nie wywołuje uczulenia Inne skutki zdrowotne: Genotoksyczność in vitro. Badanie łososia / mikrosomu (test Amesa): brak objawów efektu mutagenicznego (metoda OECD TG 471). 12. Informacje ekologiczne Nie dopuścić, by produkt przedostał się do kanalizacji ani jakiegokolwiek powierzchniowego lub podziemnego cieku wodnego. Biodegradacja: Toksyczność wodna: 12% materiału trudno biodegradalne CL 50 > 100 mg/l 13. Utylizacja Materiał utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, odpowiednio go etykietując (CER). Resztki przekazać do spalarni lub złoŝyć w mogilnikach. Nie wywozić na wysypisko razem z typowymi odpadami stałymi. Nie wylewać do kanalizacji, na ziemię ani do jakiegokolwiek cieku wodnego. Opakowania pozbywać się jako odpadu niebezpiecznego, chyba Ŝe wcześniej zostaną z niego wypłukane pozostałości produktu. 14. Informacja o transporcie Klasyfikacja ADR/RID, transport morski IMDG, transport powietrzny: materiał nie uznawany za niebezpieczny

4 15. Informacje porządkowe Etykieta ostrzegawcza: Materiał nie wymaga specjalnego etykietowania zgodnie z zaleceniami dyrektyw europejskich 2006/121/EC i 1999/45/EC oraz prawomocnymi i pochodnymi regulacjami krajowymi. 16. Inne informacje Produkt przechowywać i stosować zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami praktyki przemysłowej i obowiązującymi przepisami. Informacje podane w niniejszej Karcie bezpieczeństwa opierają się na aktualnym stanie wiedzy i mają na celu prezentację produktu z perspektywy wymagań bezpieczeństwa, w związku z tym nie mogą gwarantować poszczególnych jego właściwości. Materiałem źródłowym niniejszej karty bezpieczeństwa są dane uzyskane od dostawców surowców oraz literatura przedmiotu. Data wydania: Karta bezpieczeństwa MAXURETHANE FLEX (komponent B) 1. Identyfikacja produktu lub preparatu i identyfikacja firmy Nazwa handlowa: MAXURETHANE FLEX komponent B Zastosowanie: Komponent do tworzenia elastycznej membrany poliuretanowej Identyfikacja firmy: DRIZORO, S.A. C/Primavera nr Poligono Industrial las Monjas Torrejon de Ardoz (Madryd) Tel Informacja o składnikach Opis: diizocyjaniano-difenylometan, izomery i homologi nr CAS Składniki niebezpieczne: Nazwa składnika diizocyjaniano-difenylometan, izomery i homologi StęŜenie Symbole ostrzegawcze, zwroty z R, inne informacje o składnikach 100% Xn, R20, R40, R48/20, R36/37/38, R42/43 3. Identyfikacja niebezpieczeństwa Produkt uznawany za niebezpieczny zgodnie z przepisami prawnymi (zob. pkt 15). R20: Materiał szkodliwy przy wdychaniu R36/37/38: Działa podraŝniająco na oczy, system oddechowy i skórę R40: MoŜe działać rakotwórczo R42/43: Przy wdychaniu i w kontakcie ze skórą moŝe powodować uczulenie

5 R48/40: Przy długotrwałym wdychaniu moŝe prowadzić do powaŝnego uszczerbku na zdrowiu. 4. Pierwsza pomoc Oddychanie: Poszkodowanego przetransportować na miejsce o dobrej wentylacji. W razie paraliŝu oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Zwrócić się do lekarza. Kontakt ze skórą: Produkt niezwłocznie usunąć, a podraŝnione miejsce przemyć wodą przez co najmniej 15 min. Zdjąć poplamione ubranie. Jeśli objawy nie ustępują, zwrócić się do lekarza. Kontakt z oczami: Powieki niezwłocznie rozsunąć, a oczy obficie przepłukać zimną wodą przez co najmniej 10 min. Zwrócić się do okulisty. Połknięcie: Niezwłocznie udać się do lekarza i okazać niniejszą Kartę bezpieczeństwa. Decyzja o wywołaniu wymiotów uzaleŝniona jest od kryteriów medycznych. Uwagi dla lekarza: Wybór metody leczenia pozostawia się w gestii lekarza, zaleŝnie od reakcji pacjenta. 5. Zachowanie w sytuacji poŝaru Odpowiednie środki gaśnicze: Pył wodny, suche substancje chemiczne, dwutlenek węgla (CO 2 ), piana. Środki, których nie naleŝy uŝyć ze względów bezpieczeństwa: Nagłe zalanie duŝą ilością wody. Specjalny sprzęt ochronny: StraŜacy winni nosić obuwie, rękawice i odzieŝ ogniotrwałą oraz samodzielny aparat oddechowy. Niebezpieczne substancje pochodne spalania: Podczas spalania się produktu mogą wyzwolić się substancje toksyczne: tlenek węgla, tlenek azotu, izocyjanaty, kwas cyjanowodorowy (śladowe ilości). W razie poŝaru lub wybuchu oparów nie wdychać. Inne wskazania: Substancje zuŝyte do gaszenia ognia zebrać w celu ich późniejszej utylizacji. Nie dopuścić, by przedostały się do gruntu lub jakiegokolwiek cieku wodnego, takŝe podziemnego. 6. Zachowanie w sytuacji przypadkowego rozlania się materiału Procedura zawiadamiania: W razie przypadkowego rozlania się materiału lub jego odpryśnięcia zawiadomić odpowiednie władze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki bezpieczeństwa względem ludzi: Unikać otwartego ognia. Nie palić. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wdychać oparów, jakie potencjalnie mogą się wyzwolić. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nosić odzieŝ ochronną, odpowiednie buty, rękawice i okulary zabezpieczające (z bocznymi wstawkami). Zaleca się korzystać z samodzielnego aparatu oddechowego i miernika wybuchowości. Środki bezpieczeństwa względem otoczenia: Nie dopuścić, by produkt przedostał się do gruntu, kanalizacji czy jakiegokolwiek podziemnego lub powierzchniowego cieku wodnego. Metody czyszczenia: Jeśli rozlanego materiału nie da się odzyskać, naleŝy postarać się go wchłonąć za pomocą odpowiednich produktów (piasku, drobin wermikulitowych, gliny itp.) (zob. teŝ pkt 13). 7. Obchodzenie się z materiałem i jego przechowywanie Obchodzenie się: Unikać kontaktu z oczami i skórą. Materiału nie spoŝywać, nie pić, nie

6 palić. W miejscu pracy zapewnić dobrą wentylację. Unikać wdychania parów.przechowywać z dala od otwartego ognia. Pamiętać o moŝliwości wyładowań elektrostatycznych. W zetknięciu z powietrzem opary mogą stać się wybuchowe. Chronić przed środkami wybuchowymi. Odpryski na gorące i włókniste materiały izolacyjne mogą skutkować obniŝeniem temperatury zapłonu i doprowadzić do spontanicznego samozapłonu. Pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących przepisów. Przechowywanie: Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte w miejscu suchym, chłodnym i o dobrej wentylacji. Chronić przed wilgocią. 8. Kontrola zewnętrzna, zabezpieczenie osobiste Sprzęt do zabezpieczenia osobistego: System oddechowy W razie konieczności uŝywać maski przeciwgazowej lub samodzielnego aparatu oddechowego. Zabezpieczenie systemu oddechowego wymagane jest w miejscach o niewystarczającej wentylacji i w aplikacjach metodą natryskową. Do kontaktu krótkotrwałego zaleca się maski z filtropochłaniaczem typu A2-P2. Pracę z produktem odradza się osobom z nadwraŝliwością dróg oddechowych (astmatykom i osobom cierpiącym na chroniczny bronchit). Symptomy podraŝnienia dróg oddechowych mogą występować jeszcze przez parę godzin po zakończeniu kontaktu z produktem. Ochrona rąk: Nosić wodoszczelne rękawice ochronne (z gumy neoprenowej, gumy butylowej, kauczuku nitrylowego, pcv, itp.). Materiał warunkowo zdatny na rękawice ochronne (zgodnie z DIN EN 374-4) to kauczuk nitrylowy (NBR) o grubości co najmniej 0,40 mm (czas penetracji nie przebadany, zdjąć niezwłocznie po zabrudzeniu). Oczy: Nosić okulary z bocznymi wstawkami. Skóra i ciało: Nosić wodoszczelne obuwie i odzieŝ ochronną. Szczególne środki higieniczne: W miejscu przechowywania, kontaktu i stosowania produktu zapewnić dobrą wentylację. Trzymać z dala od produktów spoŝywczych. Przed i po przerwie w pracy myć ręce. OdzieŜ roboczą przechowywać oddzielnie. Nie nosić ubrania zabrudzonego produktem. 9. Właściwości fizyko-chemiczne Stan fizyczny: ciecz Kolor: brązowy Zapach: zjełczały ph: nie dotyczy Temperatura wrzenia (ºC): przed osiągnięciem temperatury wrzenia następuje rozkład materiału Temperatura topnienia (ºC): brak danych Temperatura zamarzania (ºC): poniŝej 10ºC tworzą się kryształki Temperatura samozapłonu (ºC): brak danych Niebezpieczeństwo wybuchu: niewybuchowy Ciśnienie oparów (mmhg): <= 0,00001 w temperaturze 25ºC CięŜar właściwy w temperaturze 25ºC (g/cm³): 1,24 Rozpuszczalność wodna: niemieszalny w temperaturze 15ºC Lepkość (centypuaz): mpas w temperaturze 25ºC

7 10. Stabilność i reakcyjność Stabilność: Przy obchodzeniu się z produktem i przechowywaniu go zgodnie z powszechnie stosowaną praktyką przemysłową nie zaobserwowano Ŝadnych reakcji niebezpiecznych. Sytuacje, których naleŝy unikać: W wysokiej temperaturze moŝe dojść do rozkładu produktu. Podczas rozkładu moŝe wydzielać się gaz, co prowadzi do podwyŝszenia ciśnienia. Produkt powoli reaguje z wodą, w wyniku czego wyzwala się dwutlenek węgla, a to moŝe skutkować podwyŝszeniem ciśnienia i rozszczelnieniem pojemnika. Wysoka temperatura przyspiesza tego typu reakcję. Substancje niebezpieczne powstałe w wyniku rozkładu: Substancje powstałe w wyniku rozkładu zaleŝą od temperatury, dopływu powietrza oraz obecności innych materiałów. Podczas rozkładu wyzwalają się gazy. 11. Informacje toksykologiczne Wdychanie: CL 50, 4 h, aerozol, szczur 0,49 mg/l CL 50, 4 h, aerozol, szczur 310 mg/m³ Połknięcie: szczur - DL 50 > mg/kg Skóra i oczy: królik 9400 mg/kg (moŝe powodować nieznaczne podraŝnienie oczu) Uczuleniowość: moŝe powodować lekkie podraŝnienie skóry z miejscowym zaczerwienieniem 12. Informacje ekologiczne Nie dopuścić, by produkt przedostał się do gruntu, kanalizacji ani jakiegokolwiek powierzchniowego lub podziemnego cieku wodnego. Biodegradacja: W środowisku wodnym i lądowym materiał wchodzi w reakcję z wodą, tworząc głównie nierozpuszczalne, stabilne poliuretany. Toksyczność wodna: CL 50 > 1000 mg/l Inne: Materiał nie sklasyfikowany jako szkodliwy dla organizmów wodnych 13. Utylizacja Materiał utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, odpowiednio go etykietując (CER). Resztki przekazać do spalarni lub złoŝyć w mogilnikach. Nie wywozić na wysypisko razem z typowymi odpadami stałymi. Nie wylewać do kanalizacji, na ziemię ani do jakiegokolwiek cieku wodnego. Opakowania pozbywać się jako odpadu niebezpiecznego, chyba Ŝe wcześniej zostaną z niego wypłukane pozostałości produktu. 14. Informacja o transporcie Klasyfikacja ADR/RID, transport morski IMDG, transport powietrzny: materiał nie uznawany za niebezpieczny 15. Informacje porządkowe Kod literowy symbolu ostrzegawczego i wskaźniki niebezpieczeństwa zgodnie z EU: Xn materiał szkodliwy

8 Nazwy składników na etykiecie ostrzegawczej: diizocyjaniano-difenylometan, izomery i homologi (zob. informacje przekazane przez producenta) Zwroty z R : R20 szkodliwy przy wdychaniu R36/37/38 działa podraŝniająco na oczy, system oddechowy i skórę R40 moŝe działać rakotwórczo R42/43 przy wdychaniu i w kontakcie ze skórą moŝe powodować uczulenie R48/40 - przy długotrwałym wdychaniu moŝe prowadzić do powaŝnego szczerbku na zdrowiu Zwroty z S : S23 nie wdychać oparów S24 unikać kontaktu ze skórą S26 w razie kontaktu z oczami niezwłocznie obficie przepłukać je wodą i zwrócić się do lekarza S37 nosić odpowiednie rękawice S45 w razie wypadku lub gdy pracownik poczuje się gorzej, niezwłocznie zwrócić się do lekarza (w miarę moŝliwości pokazać etykietę) S60 sam materiał i jego opakowanie utylizować jako odpad niebezpieczny 16. Inne informacje Produkt przechowywać i stosować zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami praktyki przemysłowej i obowiązującymi przepisami. Informacje podane w niniejszej Karcie bezpieczeństwa opierają się na aktualnym stanie wiedzy i mają na celu prezentację produktu z perspektywy wymagań bezpieczeństwa, w związku z tym nie mogą gwarantować poszczególnych jego właściwości. Materiałem źródłowym niniejszej karty bezpieczeństwa są dane uzyskane od dostawców surowców oraz literatura przedmiotu.

3. Tetraetylenopentamina 112-57-2 203-986-2 612-060-00-0 Xn C N

3. Tetraetylenopentamina 112-57-2 203-986-2 612-060-00-0 Xn C N Data wydania: 03.03.2008 Data rewizji:01.10.2008 Strona 1z 7 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PREPARATU: Uniwersalny klej szybkoschnący, strzykawka 5MIN. Versachem EPOXY SYSTEM - Ve 46409 UTWARDZACZ

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Aktualizacja: 04.06.2009. (Podstawa: Rozporządzenie MZ, Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z dnia 3 września 2002 z późniejszymi zmianami) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja producenta.

Bardziej szczegółowo

<5% 2372-82-9 219-145-8 - Xn, R22 C; R35 N; R50. <5% 60207-90-1 262-104-4 613-205-00-0 Xn; R22 R43 N; R50-53

<5% 2372-82-9 219-145-8 - Xn, R22 C; R35 N; R50. <5% 60207-90-1 262-104-4 613-205-00-0 Xn; R22 R43 N; R50-53 Kartę charakterystyki wykonano zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67

ul Schonów 3, 41-200 Sosnowiec tel. 032 294 41 00, fax. 032 294 41 39 tel. Alarmowy: 042 657 99 00 ; 042 631 47 67 Data wydania: 04.10.2007 Data aktualizacji: 25.08.2008 Strona/stron 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Nazwa producenta: SCREW FIX Nr ref.: 08-172 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) 1907/2006

Karta Charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) 1907/2006 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa Kod produktu MSDS numer Zastosowanie subsatncji/preparatu AVERY SURFACE CLEANER ZA1206 A-1422 Środek czyszczący. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond Titan 7567 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 15.03.2007 Data aktualizacji 28.05.2008 Data kolejnej aktualizacji 13.10.2008 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu nazwa handlowa Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 10.06.2006 Data aktualizacji:24.11.2008 Strona/stron 1/3

Data wydania: 10.06.2006 Data aktualizacji:24.11.2008 Strona/stron 1/3 Data wydania: 10.06.2006 Data aktualizacji:24.11.2008 Strona/stron 1/3 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: 10-005,10-060 PREPARAT PRZECIWKO ODKRĘCANIU SIĘ ŚRUB TRWAŁY

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Strona / stron:1 / 6 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja Przedsiębiorstwa. Nazwa produktu: BARKIET SYSTEM PROTEKTOR BLASK, 01696. Nazwa techniczna / chemiczna: Środek pielęgnujący. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Wax Shampoo/Szampon samochodowy. Przeznaczenie produktu: Płyn do mycia karoserii z dodatkiem wosków. Kod identyfikacji:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa: 1.1. Nazwa handlowa: Kod wyrobu: Środek flokulacyjny CH701xx 1.2. Zastosowanie preparatu:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH22 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH55 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzeni (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 9 TEROSON VR 710 known as FETTSPRAY SD 400ML INTER KC Numer : 76511 Data aktualizacji: 14.10.2014 Data druku: 24.11.2014 SEKCJA 1:

Bardziej szczegółowo

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin.

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin. Nr wydania 4/12 PL. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH nr indeksowy Nazwa substancji nr WE nr CAS Klasyfikacja Znakowanie Skład procentowy

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH nr indeksowy Nazwa substancji nr WE nr CAS Klasyfikacja Znakowanie Skład procentowy Data aktualizacji : 19.11.2009 Numer: IB_9_24_01_A Strona: 1 z 7 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub mieszaniny: OPTIC EMALIA AKRYLOWA

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MC 230 Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli

MEDICLEAN MC 230 Mleczko do czyszczenia i pielęgnacji mebli SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY

Karta charakterystyki preparatu WIM ŚRODEK GRUNTUJĄCY Wydanie 1 Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO / IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Identyfikacja producenta: Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŝy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa preparatu: STARFIX MET-M baza Przeznaczenie preparatu: żywica epoksydowa z wypełniaczami metalowymi; modyfikowana.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 8 Ceresit CS 125 Numer KCH: 447420 Data aktualizacji: 14.07.2014 Data druku: 17.07.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 04.07.2012 Strona/stron 1/9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa CLIM SPRAY TRUCKS

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA BULLDOCK 025 EC

KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA BULLDOCK 025 EC Zgodne z 93/112/EEC, ISO 11014-1 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 (Dz.U. nr 140, poz.1171) 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I PRODUCENTA Nazwa produktu : Bulldock 025 EC

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data wykonania:2009-12-07 APP EXPRESS Klarlack 3:1 Strona 1 z 10 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Dane dotyczące preparatu: APP EXPRESS Klarlack 3:1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Zalecane użycie Firma Służy do usuwania starych powłok lakierniczych: farb,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Den Braven East Sp. z o.o. Siedziba główna / Headquarters: ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/poznania, 62-081 Przeźmierowo, Poland tel. +48 (0 61) 89 61 740, fax +48 (0 61) 81 62 825 e-mail: info@denbraven.pl,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego Data sporządzenia: 10.08.2000 Data aktualizacji: 20.11.2007 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikacja preparatu:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Zgodnie z: Rozporządzenie MZ Dz.U.Nr 215,poz.1588 z dnia 13.11. 2007; Rozp.WE nr 1907/2006 z dnia18.12.2006 Drei Bond Twój partner w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo