Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii"

Transkrypt

1 Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 1 września 2014 r. do 15 czerwca 2015 r. oraz zasady funkcjonowania Portalu Internetowego obsługującego Olimpiadę. Postanowienia Regulaminu wraz Polityką Prywatności i z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. 2 Definicje Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: 1. Organizator Fundacja Social Wolves z siedzibą w Warszawie (01-602), ul. Sułkowskiego 12/14 lok. 8, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Cel Olimpiady - rozwinięcie wśród uczestników praktyki w prowadzeniu projektów oraz zachęcenie do działań dla dobra społeczeństwa. 3. Certyfikat certyfikat akredytowany przez Project Management Institute przyznawany Użytkownikom, którzy z powodzeniem ukończą Olimpiadę, tj. zorganizują swój Projekt Społeczny oraz dotrą do końca Portalu przejdą wszystkie cztery Etapy. 4. Etap każdy z czterech etapów Olimpiady Projektów Społecznych, tj. Inicjacja, Planowanie, Realizacja i Zakończenie, składający się z elementów: Inspiracje, Przewodnik, Quiz, Zarządzanie. 5. Kontakt z Mentorem - miejsce w Portalu, w którym Użytkownik może uzyskać od Mentora odpowiedzi na zadane pytania związane z realizacją Projektu Społecznego. 6. Materiały wszelkie treści publikowane przez Użytkowników w Portalu, w dowolnym formacie, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 7. Olimpiada Projektów Społecznych/Olimpiada - konkurs odbywający się za pośrednictwem Portalu, w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski rywalizują organizując własne Projekty Społeczne. 8. Osiągnięcia zespół danych przedstawiających liczbę zdobytych przez Użytkownika punktów i odznak w poszczególnych kategoriach. 9. Partner - podmiot współpracujący z Organizatorem na podstawie stosownych umów, w tym darczyńcy oraz sponsorzy Organizatora. 10. Polityka Prywatności - dokument dotyczący wykorzystania danych osobowych Użytkowników oraz zakresu wykorzystania plików cookies przez Organizatora. 1

2 11. Portal portal internetowy działający pod domeną dostępny również pod adresem 12. Profil - zespół danych prezentujących danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Portalu, a także zespół informacji dotyczących realizowanego przez Użytkownika Projektu Społecznego oraz jego Osiągnięcia, udostępnianych i prezentowanych na Koncie Użytkownika w Portalu. 13. Profil Zespołu zespół informacji zawierający opis Projektu Społecznego realizowanego przez Zespół Użytkowników, przedstawiający członków Zespołu, Osiągnięcia poszczególnych Użytkowników, a także wspólne Osiągnięcia Zespołu. 14. Projekt Społeczny/Projekt oddolna, lokalna lub ogólnokrajowa inicjatywa pobudzająca ludzi do działania i zmieniająca otoczenie na lepsze niemotywowana bezpośrednim materialnym zyskiem, który Użytkownicy zobowiązani są zakończyć do 31 marca 2015 roku. 15. Quiz zestaw składający się z 10 pytań jednokrotnego wyboru, na które, Użytkownik w celu przejścia do każdego następującego po sobie Etapu zobowiązany jest udzielić 80% lub więcej prawidłowych odpowiedzi. 16. Rejestracja w Portalu rejestracja uczestnictwa, która może być dokonana w terminie od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r. 17. Społeczność Alumnów Użytkownicy, którzy ukończą Olimpiadę oraz otrzymają Certyfikaty, pozostający w kontakcie ze sobą oraz z Organizatorem. 18. Użytkownik osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, która skutecznie założy Konto w Portalu, poprzez uzyskanie loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto. 19. Zespół/Zespół Użytkowników zespół składający się z 3 do 5 Użytkowników, realizujących wspólnie Projekt Społeczny. 3 Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Portalu 1. Podstawowym przedmiotem działalności Portalu jest przeprowadzenie Olimpiady Projektów Społecznych. 2. Do korzystania z usług Portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zalecane jest korzystanie z przeglądarki internetowej typu Chrome, Mozilla Firefox lub Internet Explorer 10 lub nowszej, albo porównywalnych przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików cookies. 3. Techniczne warunki korzystania z Portalu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Portalu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Portalu. Każdy Użytkownik powinien stosować się do warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika niezgodnie z tymi zasadami, dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. 4. Strona internetowa Portalu działa w oparciu o technologię plików cookies. Zasady wykorzystania plików cookie przez Organizatora zawarte są w Polityce Prywatności. 4 Rejestracja uczestnictwa 1. Użytkownikami Portalu mogą zostać osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące kryteria: ukończyły wiek 13 lat, 2

3 są uczniami szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, mieszczących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zaakceptują postanowienia Regulaminu oraz zrealizują procedurę Rejestracji w Portalu zakończoną skutecznym założeniem Konta. 2. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 lat, w celu Rejestracji oraz korzystania z funkcjonalności Portalu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych w postaci formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu - i przedstawić ją na wezwanie Organizatora. 3. W przypadku wezwania Użytkownika do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Olimpiadzie nie złożenie wymaganej zgody jest równoznaczne z odmową przyznania statusu Laureata Olimpiady, Wyróżnień i Wilków oraz przejściem nagrody na kolejną osobę, która w rywalizacji uzyskała kolejną największą ilość punktów. 4. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Portalu. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom. 5. Użytkownik może tylko jeden raz ukończyć Olimpiadę Projektów Społecznych i otrzymać Certyfikat. 6. W przypadku odstąpienia od realizacji Projektu Społecznego przed zakończeniem Olimpiady możliwy jest udział Użytkownika w kolejnych edycjach Olimpiady pod warunkiem spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 1 powyżej. 7. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna. 8. Rejestracja w Portalu przebiega przy wykorzystaniu skrzynki lub konta Użytkownika w serwisie Facebook poprzez : a) prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego poprzez podanie następujących danych oraz podjęcie następujących czynności: imię i nazwisko, adres , hasło, miasto zamieszkania, wybór z listy nazwy szkoły ponadgimnazjalnej, do której uczęszcza Użytkownik, załączenie zdjęcia profilowego, przedstawiającego wizerunek osobisty Użytkownika, dodanie krótkiego opisu O mnie (opcjonalnie) b) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i złożenie oświadczenia o jego akceptacji, c) zapoznanie się z Polityką prywatności i złożenie oświadczenia o jej akceptacji, d) w razie nieukończenia przez Użytkownika 18 roku życia, uzyskanie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Olimpiadzie, o której mowa w ust. 2 powyżej. 9. W przypadku wyboru Rejestracji w Portalu przy wykorzystaniu skrzynki po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego następuje proces weryfikacji adresu , służący potwierdzeniu prawdziwości podanego adresu na wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres , zostaje przesłane potwierdzenie Rejestracji w Portalu w postaci adresu http. Proces weryfikacji zostaje zakończony w momencie wejścia Użytkownika pod wskazany adres http. 10. Poprzez akceptację Regulaminu oraz dopełnienie procedury rejestracji w Portalu skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, że: a) zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu, 3

4 b) dane zawarte w Formularzu Rejestracyjnym oraz na Koncie Użytkownika są zgodne z prawdą, c) dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, wizerunku osobistego na zdjęciu profilowym i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Portalu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Organizatora, co oznacza, iż dostęp do tych danych może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych: adresu , hasła do Konta, Materiałów udostępnianych w Profilu Zespołu Użytkowników, z wyłączeniem realizowanego przez Zespół Użytkowników opisu Projektu Społecznego, jego logotypu, tematu, formatu oraz liczby zdobytych punktów. d) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora teraz i w przyszłości wszelkich przekazanych podczas Rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu danych osobowych, e) udziela Organizatorowi nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo i terytorialnie upoważnienia na upublicznienie swojego wizerunku na przekazywanych do Portalu fotografiach, f) wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku przez Organizatora w celach związanych z promocją i realizacją Olimpiady i innych działań Organizatora zgodnych z jego celami statutowymi, w tym publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, drukowania materiałów promocyjnych, informacyjnych i wizerunkowych, raportów i gazetek. g) przenosi na Organizatora prawo do udzielenia zgody na udostępnianie powyższych danych, informacji i wizerunku Partnerom Fundacji w celach i formie określonych powyżej, h) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji i powiadomień związanych z funkcjonowaniem Portalu i Organizatora oraz związanych z tym wiadomości, i) wyraża zgodę na dołączenie do Społeczności Alumnów oraz otrzymywanie w przyszłości informacji od Organizatora. 11. Udostępniając Materiały w Portalu, Użytkownik: a) oświadcza iż, Projekt Społeczny biorący udział w Olimpiadzie oraz udostępniane w związku z nim Materiały są pracami wcześniej nieopublikowanymi, których autorem jest Zespół Użytkowników i które nie naruszają praw osób trzecich, b) oświadcza, że posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa, w szczególności autorskie prawa majątkowe oraz zgodę osób trzecich na opublikowanie na łamach Portalu oraz w innych mediach ich wizerunku, a także że nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, c) oświadcza, że udziela Organizatorowi do udostępnionych Materiałów nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), tj. przy użyciu wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audio, a w szczególności na wszelkich formach nośników światłoczułych, magnetycznych, analogowych, informatycznych, cyfrowych, multimedialnych, wideo, dyskach audiowizualnych, kasetach, płytach kompaktowych, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych) oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, 4

5 telewizji, radiu, reklamie, zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie do pamięci komputera i wyświetlania go na stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach elektronicznych (a w szczególności na komputerach PC, notebookach, padach, innych urządzeniach przenośnych, sieci LAN, systemu komunikacji bezprzewodowej bluetooth, bezprzewodowej sieci radiowych, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, ekranach telefonów komórkowych, tablicach reklamowych, ekranach kinowych, wielkoformatowych ekranach, na portalach i stronach internetowych dla powszechnego odbioru użytkowników tych sieci w wybranym przez nich miejscu i czasie), w zakresie rozpowszechniania utworu publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie (z nośnika i za pomocą urządzeń odbiorczych), nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp, w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, nadawanie w sposób kodowany i niekodowany, analogowo lub cyfrowo w obiegu otwartym lub zamkniętym, z lub bez możliwości zapisu w tym również wyświetlanie, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, zamieszczanie w Internecie (lub/i w innych systemach przekazu, w tym simulcasting i webcasting, w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych). d) oświadcza, że Organizator uprawniony jest do udzielania dalszych licencji na korzystanie z utworu na wskazanych polach eksploatacji osobom trzecim, w tym w szczególności Partnerom Fundacji, w kontekście realizacji Olimpiady oraz w zakresie działalności Organizatora. e) oświadcza, że wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw autorskich zależnych na powyższych polach eksploatacji, zezwalanie innym na ich wykonywanie oraz wykonywanie przez Organizatora praw osobistych w zakresie integralności treści i formy, co w szczególności obejmuje zgodę na jej twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Olimpiadą (obecnej i każdej następnej edycji), na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach merytorycznych, promocyjnych i marketingowych przez Organizatora. 5 Etapy Olimpiady 1. Olimpiada Projektów Społecznych realizowana poprzez Portal przebiega w czterech Etapach: Inicjacja, Planowanie, Realizacja, Zakończenie. Każdy z etapów składa się z następujących elementów: Inspiracje zbiór prawdziwych historii oraz inspiracja dla danego Etapu, Przewodnik zbiór wskazówek merytorycznych dla danego Etapu, Quiz zestawy pytań na poziomie podstawowym i rozszerzonym, z których każdy składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru dotyczących Przewodnika, Zarządzanie formularz, który wypełnia Zespół Użytkowników, kończący dany Etap, zróżnicowany pod względem zawartości w zależności od Etapu Projektu. 5

6 2. Rejestracja do udziału w Olimpiadzie przebiega w terminie od dnia 1 września 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r. na stronie internetowej Olimpiady. Po przeprowadzeniu w sposób prawidłowy Rejestracji, Użytkownik wybiera zgłoszenie nowego Projektu Społecznego poprzez wybór opcji Zostań Kierownikiem Projektu, bądź dołączenie do istniejącego już projektu poprzez opcję Dołącz do Zespołu. Każdy projekt musi posiadać Zespół od 3 do 5 osób. a) Etap Inicjacja Projektu: Użytkownik przechodzi przez Przewodnik oraz Inspirację Etapu Inicjacji Projektu. Przewodnik dzieli się na poziom podstawowy i rozszerzony, Następnie, Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego rozwiązania Quizu. Quiz podzielony jest na poziom podstawowy i rozszerzony, obejmuje Przewodnik z danego Etapu oraz Etapów poprzednich. Quiz składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru dla każdego poziomu. Poprawnie rozwiązany Quiz to taki, w którym uczestnik udzielił 80% lub więcej prawidłowych odpowiedzi. Użytkownik ma możliwość podchodzenia do Quizu nieskończenie wiele razy. Pytania w kolejnych podejściach mogą się zmieniać. Kolejno, Zespół wypełnia formularz Zarządzanie Inicjacji własnego Projektu i przesyła go do Organizatora, Aby Zespół mógł przejść do kolejnego etapu muszą zostać spełnione następujące warunki: każdy z członków Zespołu musi zaliczyć Quiz podstawowy na danym etapie, tj. udzielić co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi, Zespół musi poprawnie i zgodnie z prawdą wypełnić formularz Zarządzanie. b) Etap Planowanie Projektu: Użytkownik przechodzi przez Przewodnik oraz Inspirację Etapu Planowania Projektu. Przewodnik dzieli się na poziom podstawowy i rozszerzony, Następnie, Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego rozwiązania Quizu. Quiz podzielony jest na poziom podstawowy i rozszerzony, obejmuje Przewodnik z danego Etapu i Etapów poprzednich. Quiz składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru dla każdego poziomu. Poprawnie rozwiązany Quiz to taki, w którym uczestnik udzielił 80% lub więcej prawidłowych odpowiedzi. Użytkownik ma możliwość podchodzenia do Quizu nieskończenie wiele razy. Pytania w kolejnych podejściach mogą się zmieniać, Kolejno, Zespół wypełnia formularz Zarządzanie Planowania własnego Projektu i przesyła go do Organizatora, Aby Zespół mógł przejść do kolejnego etapu muszą zostać spełnione następujące warunki: każdy z członków Zespołu musi zaliczyć Quiz podstawowy na danym etapie, tj. udzielić co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi, Zespół jest zobowiązany poprawnie i zgodnie z prawdą wypełnić formularz Zarządzanie. c) Etap Realizacja Projektu: Użytkownik przechodzi przez Przewodnik oraz Inspirację Etapu Realizacji Projektu. Przewodnik dzieli się na poziom podstawowy i rozszerzony, 6

7 Następnie, Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego rozwiązania Quizu. Quiz podzielony jest na poziom podstawowy i rozszerzony, obejmuje Przewodnik z danego Etapu i Etapów poprzednich. Quiz składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru dla każdego poziomu. Poprawnie rozwiązany Quiz to taki, w którym uczestnik udzielił 80% lub więcej prawidłowych odpowiedzi. Użytkownik ma możliwość podchodzenia do Quizu nieskończenie wiele razy. Pytania w kolejnych podejściach mogą się zmieniać, Kolejno, Zespół wypełnia formularz Zarządzanie Realizacji własnego Projektu i przesyła go do Organizatora, Aby Zespół mógł przejść do kolejnego etapu muszą zostać spełnione następujące warunki: każdy z członków Zespołu musi zaliczyć Quiz podstawowy na danym etapie, tj. udzielić co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi, Zespół jest zobowiązany poprawnie i zgodnie z prawdą wypełnić formularz Zarządzanie. d) Etap Zakończenie Projektu: Użytkownik przechodzi przez Przewodnik oraz Inspirację Etapu Zakończenia Projektu. Przewodnik dzieli się na poziom podstawowy i rozszerzony, Następnie, Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego rozwiązania Quizu. Quiz podzielony jest na poziom podstawowy i rozszerzony, obejmuje Przewodnik z danego Etapu i Etapów poprzednich. Quiz składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru dla każdego poziomu. Poprawnie rozwiązany Quiz to taki, w którym uczestnik udzielił 80% lub więcej prawidłowych odpowiedzi. Użytkownik ma możliwość podchodzenia do Quizu nieskończenie wiele razy. Pytania w kolejnych podejściach mogą się zmieniać, Kolejno, Zespół wypełnia formularz Zarządzanie Zakończenia własnego Projektu i przesyła go do Organizatora, Aby Zespół mógł przejść do kolejnego etapu muszą zostać spełnione następujące warunki: każdy z członków Zespołu musi zaliczyć Quiz podstawowy na danym etapie, tj. udzielić co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi, Zespół jest zobowiązany poprawnie i zgodnie z prawdą wypełnić formularz Zarządzanie. 3. Uczestnik jest zobowiązany do zakończenia IV Etapu do 31 marca 2015 r. 4. Na każdym z czterech opisanych powyżej merytorycznych Etapów Olimpiady tj. od Etapu I do IV, Użytkownik ma prawo uzyskać od Mentora odpowiedzi na zadane przez siebie pytania. Mentor ma obowiązek udzielić odpowiedzi na maksymalnie trzy pytania na każdym Etapie, łącznie 12 odpowiedzi. Użytkownik zadaje pytanie Mentorowi poprzez formularz dostępny w zakładce "FAQ i Pomoc". 5. Spośród Zespołów, które zakończą II Etap Olimpiady: Planowanie Projektu do dnia 15 października 2014 Organizator wyłoni do 20 projektów, które otrzymają nagrodę w postaci promocji strony swojego Projektu na portalu Facebook.pl o wartości 200 zł. 7

8 a) wyłonione Zespoły zostaną poinformowane o wygranej na wskazany podczas Rejestracji adres , b) warunkiem skorzystania z nagrody jest nadanie wskazanej przez Organizatora osobie uprawnień Reklamodawcy w panelu administracyjnym strony fanowskiej, c) w ramach nagrody Organizator stworzy po jednej kreacji reklamowej promującej każdy ze zwycięskich Projektów. Kreacja składać się będzie ze statycznej grafiki oraz treści o łącznej liczbie znaków 115, d) zwycięzcy zobowiązują się do umieszczenia na czas promocji zdjęcia w tle (tzw. Cover photo) promującego Portal Zwolnieni z Teorii dostarczonego przez Organizatora. 6 Zasady Olimpiady zasady gry 1. Na Etapach Olimpiady: Inicjacja, Planowanie, Realizacja oraz Zakończenie Projektu tj. od I do IV Etapu Olimpiady, Użytkownik oraz Zespół uzyskują punkty i odznaki w kategorii indywidualnej lub zespołowej: a) punkty są porównaniem osiągnięć poszczególnych Użytkowników lub Zespołów, ich stopnia zaawansowania oraz kompetencji do udziału w Olimpiadzie. b) odznaki są szczególnym wyróżnieniem podkreślającym osiągnięcie danego poziomu w wybranej kategorii. 2. Punkty stanowią podstawowy warunek finalizacji poszczególnych Etapów Olimpiady i rozpoczynania kolejnych, zakończenia Olimpiady oraz uzyskania Certyfikatu, Wyróżnień oraz Wilków". Odznaki stanowią wyróżnienie, nie są koniecznym warunkiem do ukończenia Olimpiady. 3. Po spełnieniu odpowiednich kryteriów Użytkownik lub Zespół otrzymuje punkty oraz uzyskuje brązową, srebrną lub złotą odznakę w odpowiedniej kategorii. Odznaki łączą się z dodatkowymi punktami.. Kryteria przyznawania punktów i odznak oraz punktów bonusowych znajdują się w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 4. Punkty i odznaki indywidualne a) Punkty i odznaki indywidualne stanowią przede wszystkim miernik poziomu opanowania przez Użytkownika dyscypliny zarządzania projektami. Punkty indywidualne sumują się dla wszystkich etapów. b) Użytkownik może zdobyć w sumie 3000 punktów i 6 odznak w trzech kategoriach indywidualnych: BYSTRZAK punktów i 2 odznaki KUMATY punktów i 2 odznaki TRENDSETTER punktów i 2 odznaki 5. Punkty i odznaki zespołowe a) Punkty i odznaki zespołowe stanowią miernik tego jak duży oraz jak dobry jest projekt realizowany przez zespół. Punkty zespołowe sumują się dla wszystkich etapów. b) Zespół może zdobyć w sumie 4000 punktów i 33 odznaki w czterech kategoriach zespołowych: WAŻNA ZMIANA SPOŁECZNA punktów i 3 odznaki PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE punktów i 13 odznak ŚWIETNA KOMUNIKACJA punktów i 8 odznak 8

9 DUCH ZESPOŁU punktów i 9 odznak 6. Wyróżnienia i Wilki a) Wyróżnienia indywidualne Użytkownicy, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów indywidualnych w danej kategorii na koniec Olimpiady otrzymają specjalne tytuły: Wyróżnienie w kategorii ROZPOWSZECHNIACZ, Wyróżnienie w kategorii NAMAWIACZ, Wyróżnienie w kategorii BYSTRZAK, Wyróżnienie w kategorii KUMATY. b) Wyróżnienia zespołowe Zespoły, które zdobędą najwyższą liczbę punktów zespołowych w danej kategorii na koniec Olimpiady otrzymają specjalne tytuły: Wyróżnienie w kategorii WAŻNA ZMIANA SPOŁECZNA, Wyróżnienie w kategorii ŚWIETNA KOMUNIKACJA, Wyróżnienie w kategorii PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE, Wyróżnienie w kategorii DUCH ZESPOŁU. c) Wilki za Najlepsze Projekty Społeczne Punktami zespołowymi drużyny rywalizują o prestiżowe nagrody Wilki, przyznawane po Zakończeniu Olimpiady, za Najlepsze Projekty Społeczne. Przyznane zostaną następujące Wilki : Złoty Wilk za Najlepszy Projekt Społeczny: w Polsce (Grandprix) w danej kategorii tematycznej (ekologia, kultura, sport, edukacja, charytatywny, zdrowie, przestrzeń miejska, społeczność lokalna, społeczeństwo obywatelskie, inne) w danym formacie (gra terenowa, reklama społeczna, wydarzenie publiczne, serwis internetowy, zmiana przestrzeni publicznej, zbiórka charytatywna, styl dowolny) Srebrny Wilk za Najlepszy Projekt Społeczny: w danym województwie w miejscowościach powyżej 200 tys. mieszkańców (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń) Brązowy Wilk za Najlepszy Projekt Społeczny: w miejscowościach poniżej 200 tys. mieszkańców w danej szkole Wilki zostaną przydzielone jedynie jeśli w danej, wyżej wymienionej, kategorii rywalizują minimum 2 skończone projekty. 7. Finalista i Laureat a) Tytułem Finalisty Zwolnionych z Teorii może się posługiwać każdy Użytkownik, który ukończy Olimpiadę, 9

10 b) Tytułem Laureata Zwolnionych z Teorii może się posługiwać każdy Użytkownik, który jest członkiem Zespołu, który otrzymał Złotego Wilka. 7 Certyfikaty 1. Certyfikat o nazwie Project Management Principles, sygnowany przez Project Management Institute R.E.P, firmę MT&DC, otrzymają Użytkownicy, którzy ukończą w ramach Olimpiady kurs podstawowy z zakresu zarządzania projektami tj. spełnią łącznie następujące warunki: a) poprawnie rozwiążą Quizy na poziomie podstawowym, na każdym z Etapów Olimpiady, uzyskując 80% lub więcej prawidłowych odpowiedzi, b) otrzymają co najmniej 1200 punktów indywidualnych łącznie na wszystkich Etapach Olimpiady, c) wyślą poprawnie sporządzony przez Zespół formularz Zarządzanie na każdym z czterech Etapów Projektu. 2. Certyfikat o nazwie Project Management Fundamentals, sygnowany przez Project Management Institute R.E.P, firmę MT&DC, otrzymają Użytkownicy, którzy ukończą w ramach Olimpiady kurs rozszerzony z zakresu zarządzania projektami tj. spełnią warunki potrzebne do uzyskania certyfikatu Project Management Principles oraz dodatkowo: a) zapiszą się na kurs rozszerzony, b) poprawnie rozwiążą Quizy na poziomie rozszerzonym, na każdym z Etapów Olimpiady, uzyskując 80% lub więcej prawidłowych odpowiedzi. 3. Certyfikaty zostaną dostarczone wszystkim Użytkownikom w formie elektronicznej. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika chęci odbioru osobistego wersji papierowej Certyfikatu, Organizator wyznaczy termin i miejsce ich odbioru. 4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Certyfikatu na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie certyfikatu. 8 Zobowiązania Użytkownika 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu i dostępnych na nim Materiałów oraz faktycznej realizacji Projektu Społecznego w społeczności lokalnej/regionalnej/ogólnopolskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety w sieci Internet (netykiety). W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do: a) nie umieszczania w Portalu Materiałów naruszających prawo, w szczególności o charakterze pornograficznym i wulgarnym, a także materiałów i treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, materiałów o podłożu rasistowskim, faszystowskim oraz nazistowskim, propagujących przemoc w stosunku do ludzi i zwierząt, b) nie podejmowania działań, które w jakikolwiek sposób mogą zakłócić funkcjonowanie Portalu, a także działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Organizatora lub innych podmiotów trzecich, 10

11 c) poszanowania praw autorskich innych osób i instytucji poprzez nieudostępnianie na łamach Portalu Materiałów: opisów, fotografii, grafik, materiałów video, materiałów multimedialnych itd., co do których Użytkownik nie posiada praw autorskich, d) nie uprawiania jakiejkolwiek działalności komercyjnej, e) nie przedstawiania się jako reprezentant Organizatora lub jako przedstawiciel jego organów, oraz nie zaciągania w jego imieniu zobowiązań, f) przedstawienia na żądanie Organizatora oryginałów wszystkich zamieszczanych w Portalu Materiałów, zaświadczeń, poświadczeń, referencji, rekomendacji, certyfikatów, umów i innych dokumentów potwierdzających realizację przez Użytkownika Projektu Społecznego, g) przedstawienia na wezwanie Organizatora pisemnej zgody rodziców lub przedstawicieli ustawowych o treści określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu. f) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Organizatora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Materiałów lub wizerunku osobistego osób trzecich, podejmowania jakichkolwiek niedozwolonych działań w związku realizacją Projektu Społecznego w społeczności lokalnej/regionalnej/ogólnopolskiej powodujących szkody majątkowe lub niemajątkowe, zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie m.in. poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń woli lub przyłączenie się do toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych. 2. W związku z promocją Projektu Społecznego realizowanego w ramach Olimpiady Użytkownik zobowiązuje się, że do stosowania odpowiedniej komunikacji w mediach (prasa, strony internetowe, media społecznościowe): a) w formie pisemnej tj. we wszelkich materiałach promocyjnych typu: ulotki, plakaty, strony internetowe, portale społecznościowe, Użytkownik zobowiązuje się stosować znak graficzny Zrealizowano w ramach: Zwolnieni z Teorii", udostępniony przez Organizatora do pobrania w Portalu oraz adresem zwolnienizteorii.pl/files/articles/zwzt_branding.zip W przypadku braku możliwości zastosowania znaku graficznego, Użytkownik zobowiązuje się stosować zapis tekstowy: Projekt realizowany w ramach "Zwolnionych z Teorii" b) w formie ustnej tj. wystąpienia w mediach typu radio, telewizja oraz wszelkich innych wystąpieniach publicznych, Użytkownik zobowiązuje się informować, że Projekt Społeczny realizowany jest w ramach "Zwolnionych z Teorii". 3. Użytkownik ma prawo zamieszczać udostępniony przez Organizatora znak graficzny Zrealizowano w ramach Zwolnieni z Teorii w zakresie i na potrzeby określone w pkt 2. W innych miejscach i sytuacjach może to robić wyłącznie za uprzednią zgodą Organizatora wyrażoną w formie pisemnej. W razie wyrażenia przez Organizatora sprzeciwu przeciwko publikacji znaku, Użytkownik obowiązany jest do jego natychmiastowego usunięcia. 4. W przypadku kontynuacji Projektu Społecznego przez Użytkownika po zakończeniu Olimpiady, Użytkownik zobowiązuje się do informowania, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, że Projekt ten powstał w ramach "Zwolnionych z Teorii". 11

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Raport Intranet a Prawo Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Autorami raportu Intranet a Prawo - Vadamecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu są w równej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą Hapticathon w ramach którego prowadzony będzie

Bardziej szczegółowo