Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii"

Transkrypt

1 Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 1 września 2014 r. do 15 czerwca 2015 r. oraz zasady funkcjonowania Portalu Internetowego obsługującego Olimpiadę. Postanowienia Regulaminu wraz Polityką Prywatności i z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. 2 Definicje Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: 1. Organizator Fundacja Social Wolves z siedzibą w Warszawie (01-602), ul. Sułkowskiego 12/14 lok. 8, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Cel Olimpiady - rozwinięcie wśród uczestników praktyki w prowadzeniu projektów oraz zachęcenie do działań dla dobra społeczeństwa. 3. Certyfikat certyfikat akredytowany przez Project Management Institute przyznawany Użytkownikom, którzy z powodzeniem ukończą Olimpiadę, tj. zorganizują swój Projekt Społeczny oraz dotrą do końca Portalu przejdą wszystkie cztery Etapy. 4. Etap każdy z czterech etapów Olimpiady Projektów Społecznych, tj. Inicjacja, Planowanie, Realizacja i Zakończenie, składający się z elementów: Inspiracje, Przewodnik, Quiz, Zarządzanie. 5. Kontakt z Mentorem - miejsce w Portalu, w którym Użytkownik może uzyskać od Mentora odpowiedzi na zadane pytania związane z realizacją Projektu Społecznego. 6. Materiały wszelkie treści publikowane przez Użytkowników w Portalu, w dowolnym formacie, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 7. Olimpiada Projektów Społecznych/Olimpiada - konkurs odbywający się za pośrednictwem Portalu, w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski rywalizują organizując własne Projekty Społeczne. 8. Osiągnięcia zespół danych przedstawiających liczbę zdobytych przez Użytkownika punktów i odznak w poszczególnych kategoriach. 9. Partner - podmiot współpracujący z Organizatorem na podstawie stosownych umów, w tym darczyńcy oraz sponsorzy Organizatora. 10. Polityka Prywatności - dokument dotyczący wykorzystania danych osobowych Użytkowników oraz zakresu wykorzystania plików cookies przez Organizatora. 1

2 11. Portal portal internetowy działający pod domeną dostępny również pod adresem 12. Profil - zespół danych prezentujących danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Portalu, a także zespół informacji dotyczących realizowanego przez Użytkownika Projektu Społecznego oraz jego Osiągnięcia, udostępnianych i prezentowanych na Koncie Użytkownika w Portalu. 13. Profil Zespołu zespół informacji zawierający opis Projektu Społecznego realizowanego przez Zespół Użytkowników, przedstawiający członków Zespołu, Osiągnięcia poszczególnych Użytkowników, a także wspólne Osiągnięcia Zespołu. 14. Projekt Społeczny/Projekt oddolna, lokalna lub ogólnokrajowa inicjatywa pobudzająca ludzi do działania i zmieniająca otoczenie na lepsze niemotywowana bezpośrednim materialnym zyskiem, który Użytkownicy zobowiązani są zakończyć do 31 marca 2015 roku. 15. Quiz zestaw składający się z 10 pytań jednokrotnego wyboru, na które, Użytkownik w celu przejścia do każdego następującego po sobie Etapu zobowiązany jest udzielić 80% lub więcej prawidłowych odpowiedzi. 16. Rejestracja w Portalu rejestracja uczestnictwa, która może być dokonana w terminie od 1 września 2014 r. do 30 listopada 2014 r. 17. Społeczność Alumnów Użytkownicy, którzy ukończą Olimpiadę oraz otrzymają Certyfikaty, pozostający w kontakcie ze sobą oraz z Organizatorem. 18. Użytkownik osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, która skutecznie założy Konto w Portalu, poprzez uzyskanie loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto. 19. Zespół/Zespół Użytkowników zespół składający się z 3 do 5 Użytkowników, realizujących wspólnie Projekt Społeczny. 3 Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Portalu 1. Podstawowym przedmiotem działalności Portalu jest przeprowadzenie Olimpiady Projektów Społecznych. 2. Do korzystania z usług Portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Zalecane jest korzystanie z przeglądarki internetowej typu Chrome, Mozilla Firefox lub Internet Explorer 10 lub nowszej, albo porównywalnych przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików cookies. 3. Techniczne warunki korzystania z Portalu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Portalu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Portalu. Każdy Użytkownik powinien stosować się do warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika niezgodnie z tymi zasadami, dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność. 4. Strona internetowa Portalu działa w oparciu o technologię plików cookies. Zasady wykorzystania plików cookie przez Organizatora zawarte są w Polityce Prywatności. 4 Rejestracja uczestnictwa 1. Użytkownikami Portalu mogą zostać osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące kryteria: ukończyły wiek 13 lat, 2

3 są uczniami szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, mieszczących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zaakceptują postanowienia Regulaminu oraz zrealizują procedurę Rejestracji w Portalu zakończoną skutecznym założeniem Konta. 2. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 lat, w celu Rejestracji oraz korzystania z funkcjonalności Portalu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych w postaci formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu - i przedstawić ją na wezwanie Organizatora. 3. W przypadku wezwania Użytkownika do przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Olimpiadzie nie złożenie wymaganej zgody jest równoznaczne z odmową przyznania statusu Laureata Olimpiady, Wyróżnień i Wilków oraz przejściem nagrody na kolejną osobę, która w rywalizacji uzyskała kolejną największą ilość punktów. 4. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Portalu. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom. 5. Użytkownik może tylko jeden raz ukończyć Olimpiadę Projektów Społecznych i otrzymać Certyfikat. 6. W przypadku odstąpienia od realizacji Projektu Społecznego przed zakończeniem Olimpiady możliwy jest udział Użytkownika w kolejnych edycjach Olimpiady pod warunkiem spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 1 powyżej. 7. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna. 8. Rejestracja w Portalu przebiega przy wykorzystaniu skrzynki lub konta Użytkownika w serwisie Facebook poprzez : a) prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego poprzez podanie następujących danych oraz podjęcie następujących czynności: imię i nazwisko, adres , hasło, miasto zamieszkania, wybór z listy nazwy szkoły ponadgimnazjalnej, do której uczęszcza Użytkownik, załączenie zdjęcia profilowego, przedstawiającego wizerunek osobisty Użytkownika, dodanie krótkiego opisu O mnie (opcjonalnie) b) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i złożenie oświadczenia o jego akceptacji, c) zapoznanie się z Polityką prywatności i złożenie oświadczenia o jej akceptacji, d) w razie nieukończenia przez Użytkownika 18 roku życia, uzyskanie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Olimpiadzie, o której mowa w ust. 2 powyżej. 9. W przypadku wyboru Rejestracji w Portalu przy wykorzystaniu skrzynki po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego następuje proces weryfikacji adresu , służący potwierdzeniu prawdziwości podanego adresu na wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres , zostaje przesłane potwierdzenie Rejestracji w Portalu w postaci adresu http. Proces weryfikacji zostaje zakończony w momencie wejścia Użytkownika pod wskazany adres http. 10. Poprzez akceptację Regulaminu oraz dopełnienie procedury rejestracji w Portalu skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, że: a) zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu, 3

4 b) dane zawarte w Formularzu Rejestracyjnym oraz na Koncie Użytkownika są zgodne z prawdą, c) dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, wizerunku osobistego na zdjęciu profilowym i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Portalu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Organizatora, co oznacza, iż dostęp do tych danych może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych: adresu , hasła do Konta, Materiałów udostępnianych w Profilu Zespołu Użytkowników, z wyłączeniem realizowanego przez Zespół Użytkowników opisu Projektu Społecznego, jego logotypu, tematu, formatu oraz liczby zdobytych punktów. d) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora teraz i w przyszłości wszelkich przekazanych podczas Rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu danych osobowych, e) udziela Organizatorowi nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo i terytorialnie upoważnienia na upublicznienie swojego wizerunku na przekazywanych do Portalu fotografiach, f) wyraża zgodę na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku przez Organizatora w celach związanych z promocją i realizacją Olimpiady i innych działań Organizatora zgodnych z jego celami statutowymi, w tym publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, drukowania materiałów promocyjnych, informacyjnych i wizerunkowych, raportów i gazetek. g) przenosi na Organizatora prawo do udzielenia zgody na udostępnianie powyższych danych, informacji i wizerunku Partnerom Fundacji w celach i formie określonych powyżej, h) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji i powiadomień związanych z funkcjonowaniem Portalu i Organizatora oraz związanych z tym wiadomości, i) wyraża zgodę na dołączenie do Społeczności Alumnów oraz otrzymywanie w przyszłości informacji od Organizatora. 11. Udostępniając Materiały w Portalu, Użytkownik: a) oświadcza iż, Projekt Społeczny biorący udział w Olimpiadzie oraz udostępniane w związku z nim Materiały są pracami wcześniej nieopublikowanymi, których autorem jest Zespół Użytkowników i które nie naruszają praw osób trzecich, b) oświadcza, że posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa, w szczególności autorskie prawa majątkowe oraz zgodę osób trzecich na opublikowanie na łamach Portalu oraz w innych mediach ich wizerunku, a także że nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, c) oświadcza, że udziela Organizatorowi do udostępnionych Materiałów nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), tj. przy użyciu wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audio, a w szczególności na wszelkich formach nośników światłoczułych, magnetycznych, analogowych, informatycznych, cyfrowych, multimedialnych, wideo, dyskach audiowizualnych, kasetach, płytach kompaktowych, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych) oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, 4

5 telewizji, radiu, reklamie, zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie do pamięci komputera i wyświetlania go na stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach elektronicznych (a w szczególności na komputerach PC, notebookach, padach, innych urządzeniach przenośnych, sieci LAN, systemu komunikacji bezprzewodowej bluetooth, bezprzewodowej sieci radiowych, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, ekranach telefonów komórkowych, tablicach reklamowych, ekranach kinowych, wielkoformatowych ekranach, na portalach i stronach internetowych dla powszechnego odbioru użytkowników tych sieci w wybranym przez nich miejscu i czasie), w zakresie rozpowszechniania utworu publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie (z nośnika i za pomocą urządzeń odbiorczych), nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworów dostęp, w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, nadawanie w sposób kodowany i niekodowany, analogowo lub cyfrowo w obiegu otwartym lub zamkniętym, z lub bez możliwości zapisu w tym również wyświetlanie, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, zamieszczanie w Internecie (lub/i w innych systemach przekazu, w tym simulcasting i webcasting, w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych). d) oświadcza, że Organizator uprawniony jest do udzielania dalszych licencji na korzystanie z utworu na wskazanych polach eksploatacji osobom trzecim, w tym w szczególności Partnerom Fundacji, w kontekście realizacji Olimpiady oraz w zakresie działalności Organizatora. e) oświadcza, że wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw autorskich zależnych na powyższych polach eksploatacji, zezwalanie innym na ich wykonywanie oraz wykonywanie przez Organizatora praw osobistych w zakresie integralności treści i formy, co w szczególności obejmuje zgodę na jej twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Olimpiadą (obecnej i każdej następnej edycji), na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach merytorycznych, promocyjnych i marketingowych przez Organizatora. 5 Etapy Olimpiady 1. Olimpiada Projektów Społecznych realizowana poprzez Portal przebiega w czterech Etapach: Inicjacja, Planowanie, Realizacja, Zakończenie. Każdy z etapów składa się z następujących elementów: Inspiracje zbiór prawdziwych historii oraz inspiracja dla danego Etapu, Przewodnik zbiór wskazówek merytorycznych dla danego Etapu, Quiz zestawy pytań na poziomie podstawowym i rozszerzonym, z których każdy składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru dotyczących Przewodnika, Zarządzanie formularz, który wypełnia Zespół Użytkowników, kończący dany Etap, zróżnicowany pod względem zawartości w zależności od Etapu Projektu. 5

6 2. Rejestracja do udziału w Olimpiadzie przebiega w terminie od dnia 1 września 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r. na stronie internetowej Olimpiady. Po przeprowadzeniu w sposób prawidłowy Rejestracji, Użytkownik wybiera zgłoszenie nowego Projektu Społecznego poprzez wybór opcji Zostań Kierownikiem Projektu, bądź dołączenie do istniejącego już projektu poprzez opcję Dołącz do Zespołu. Każdy projekt musi posiadać Zespół od 3 do 5 osób. a) Etap Inicjacja Projektu: Użytkownik przechodzi przez Przewodnik oraz Inspirację Etapu Inicjacji Projektu. Przewodnik dzieli się na poziom podstawowy i rozszerzony, Następnie, Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego rozwiązania Quizu. Quiz podzielony jest na poziom podstawowy i rozszerzony, obejmuje Przewodnik z danego Etapu oraz Etapów poprzednich. Quiz składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru dla każdego poziomu. Poprawnie rozwiązany Quiz to taki, w którym uczestnik udzielił 80% lub więcej prawidłowych odpowiedzi. Użytkownik ma możliwość podchodzenia do Quizu nieskończenie wiele razy. Pytania w kolejnych podejściach mogą się zmieniać. Kolejno, Zespół wypełnia formularz Zarządzanie Inicjacji własnego Projektu i przesyła go do Organizatora, Aby Zespół mógł przejść do kolejnego etapu muszą zostać spełnione następujące warunki: każdy z członków Zespołu musi zaliczyć Quiz podstawowy na danym etapie, tj. udzielić co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi, Zespół musi poprawnie i zgodnie z prawdą wypełnić formularz Zarządzanie. b) Etap Planowanie Projektu: Użytkownik przechodzi przez Przewodnik oraz Inspirację Etapu Planowania Projektu. Przewodnik dzieli się na poziom podstawowy i rozszerzony, Następnie, Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego rozwiązania Quizu. Quiz podzielony jest na poziom podstawowy i rozszerzony, obejmuje Przewodnik z danego Etapu i Etapów poprzednich. Quiz składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru dla każdego poziomu. Poprawnie rozwiązany Quiz to taki, w którym uczestnik udzielił 80% lub więcej prawidłowych odpowiedzi. Użytkownik ma możliwość podchodzenia do Quizu nieskończenie wiele razy. Pytania w kolejnych podejściach mogą się zmieniać, Kolejno, Zespół wypełnia formularz Zarządzanie Planowania własnego Projektu i przesyła go do Organizatora, Aby Zespół mógł przejść do kolejnego etapu muszą zostać spełnione następujące warunki: każdy z członków Zespołu musi zaliczyć Quiz podstawowy na danym etapie, tj. udzielić co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi, Zespół jest zobowiązany poprawnie i zgodnie z prawdą wypełnić formularz Zarządzanie. c) Etap Realizacja Projektu: Użytkownik przechodzi przez Przewodnik oraz Inspirację Etapu Realizacji Projektu. Przewodnik dzieli się na poziom podstawowy i rozszerzony, 6

7 Następnie, Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego rozwiązania Quizu. Quiz podzielony jest na poziom podstawowy i rozszerzony, obejmuje Przewodnik z danego Etapu i Etapów poprzednich. Quiz składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru dla każdego poziomu. Poprawnie rozwiązany Quiz to taki, w którym uczestnik udzielił 80% lub więcej prawidłowych odpowiedzi. Użytkownik ma możliwość podchodzenia do Quizu nieskończenie wiele razy. Pytania w kolejnych podejściach mogą się zmieniać, Kolejno, Zespół wypełnia formularz Zarządzanie Realizacji własnego Projektu i przesyła go do Organizatora, Aby Zespół mógł przejść do kolejnego etapu muszą zostać spełnione następujące warunki: każdy z członków Zespołu musi zaliczyć Quiz podstawowy na danym etapie, tj. udzielić co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi, Zespół jest zobowiązany poprawnie i zgodnie z prawdą wypełnić formularz Zarządzanie. d) Etap Zakończenie Projektu: Użytkownik przechodzi przez Przewodnik oraz Inspirację Etapu Zakończenia Projektu. Przewodnik dzieli się na poziom podstawowy i rozszerzony, Następnie, Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego rozwiązania Quizu. Quiz podzielony jest na poziom podstawowy i rozszerzony, obejmuje Przewodnik z danego Etapu i Etapów poprzednich. Quiz składa się z 10 pytań jednokrotnego wyboru dla każdego poziomu. Poprawnie rozwiązany Quiz to taki, w którym uczestnik udzielił 80% lub więcej prawidłowych odpowiedzi. Użytkownik ma możliwość podchodzenia do Quizu nieskończenie wiele razy. Pytania w kolejnych podejściach mogą się zmieniać, Kolejno, Zespół wypełnia formularz Zarządzanie Zakończenia własnego Projektu i przesyła go do Organizatora, Aby Zespół mógł przejść do kolejnego etapu muszą zostać spełnione następujące warunki: każdy z członków Zespołu musi zaliczyć Quiz podstawowy na danym etapie, tj. udzielić co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi, Zespół jest zobowiązany poprawnie i zgodnie z prawdą wypełnić formularz Zarządzanie. 3. Uczestnik jest zobowiązany do zakończenia IV Etapu do 31 marca 2015 r. 4. Na każdym z czterech opisanych powyżej merytorycznych Etapów Olimpiady tj. od Etapu I do IV, Użytkownik ma prawo uzyskać od Mentora odpowiedzi na zadane przez siebie pytania. Mentor ma obowiązek udzielić odpowiedzi na maksymalnie trzy pytania na każdym Etapie, łącznie 12 odpowiedzi. Użytkownik zadaje pytanie Mentorowi poprzez formularz dostępny w zakładce "FAQ i Pomoc". 5. Spośród Zespołów, które zakończą II Etap Olimpiady: Planowanie Projektu do dnia 15 października 2014 Organizator wyłoni do 20 projektów, które otrzymają nagrodę w postaci promocji strony swojego Projektu na portalu Facebook.pl o wartości 200 zł. 7

8 a) wyłonione Zespoły zostaną poinformowane o wygranej na wskazany podczas Rejestracji adres , b) warunkiem skorzystania z nagrody jest nadanie wskazanej przez Organizatora osobie uprawnień Reklamodawcy w panelu administracyjnym strony fanowskiej, c) w ramach nagrody Organizator stworzy po jednej kreacji reklamowej promującej każdy ze zwycięskich Projektów. Kreacja składać się będzie ze statycznej grafiki oraz treści o łącznej liczbie znaków 115, d) zwycięzcy zobowiązują się do umieszczenia na czas promocji zdjęcia w tle (tzw. Cover photo) promującego Portal Zwolnieni z Teorii dostarczonego przez Organizatora. 6 Zasady Olimpiady zasady gry 1. Na Etapach Olimpiady: Inicjacja, Planowanie, Realizacja oraz Zakończenie Projektu tj. od I do IV Etapu Olimpiady, Użytkownik oraz Zespół uzyskują punkty i odznaki w kategorii indywidualnej lub zespołowej: a) punkty są porównaniem osiągnięć poszczególnych Użytkowników lub Zespołów, ich stopnia zaawansowania oraz kompetencji do udziału w Olimpiadzie. b) odznaki są szczególnym wyróżnieniem podkreślającym osiągnięcie danego poziomu w wybranej kategorii. 2. Punkty stanowią podstawowy warunek finalizacji poszczególnych Etapów Olimpiady i rozpoczynania kolejnych, zakończenia Olimpiady oraz uzyskania Certyfikatu, Wyróżnień oraz Wilków". Odznaki stanowią wyróżnienie, nie są koniecznym warunkiem do ukończenia Olimpiady. 3. Po spełnieniu odpowiednich kryteriów Użytkownik lub Zespół otrzymuje punkty oraz uzyskuje brązową, srebrną lub złotą odznakę w odpowiedniej kategorii. Odznaki łączą się z dodatkowymi punktami.. Kryteria przyznawania punktów i odznak oraz punktów bonusowych znajdują się w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 4. Punkty i odznaki indywidualne a) Punkty i odznaki indywidualne stanowią przede wszystkim miernik poziomu opanowania przez Użytkownika dyscypliny zarządzania projektami. Punkty indywidualne sumują się dla wszystkich etapów. b) Użytkownik może zdobyć w sumie 3000 punktów i 6 odznak w trzech kategoriach indywidualnych: BYSTRZAK punktów i 2 odznaki KUMATY punktów i 2 odznaki TRENDSETTER punktów i 2 odznaki 5. Punkty i odznaki zespołowe a) Punkty i odznaki zespołowe stanowią miernik tego jak duży oraz jak dobry jest projekt realizowany przez zespół. Punkty zespołowe sumują się dla wszystkich etapów. b) Zespół może zdobyć w sumie 4000 punktów i 33 odznaki w czterech kategoriach zespołowych: WAŻNA ZMIANA SPOŁECZNA punktów i 3 odznaki PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE punktów i 13 odznak ŚWIETNA KOMUNIKACJA punktów i 8 odznak 8

9 DUCH ZESPOŁU punktów i 9 odznak 6. Wyróżnienia i Wilki a) Wyróżnienia indywidualne Użytkownicy, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów indywidualnych w danej kategorii na koniec Olimpiady otrzymają specjalne tytuły: Wyróżnienie w kategorii ROZPOWSZECHNIACZ, Wyróżnienie w kategorii NAMAWIACZ, Wyróżnienie w kategorii BYSTRZAK, Wyróżnienie w kategorii KUMATY. b) Wyróżnienia zespołowe Zespoły, które zdobędą najwyższą liczbę punktów zespołowych w danej kategorii na koniec Olimpiady otrzymają specjalne tytuły: Wyróżnienie w kategorii WAŻNA ZMIANA SPOŁECZNA, Wyróżnienie w kategorii ŚWIETNA KOMUNIKACJA, Wyróżnienie w kategorii PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE, Wyróżnienie w kategorii DUCH ZESPOŁU. c) Wilki za Najlepsze Projekty Społeczne Punktami zespołowymi drużyny rywalizują o prestiżowe nagrody Wilki, przyznawane po Zakończeniu Olimpiady, za Najlepsze Projekty Społeczne. Przyznane zostaną następujące Wilki : Złoty Wilk za Najlepszy Projekt Społeczny: w Polsce (Grandprix) w danej kategorii tematycznej (ekologia, kultura, sport, edukacja, charytatywny, zdrowie, przestrzeń miejska, społeczność lokalna, społeczeństwo obywatelskie, inne) w danym formacie (gra terenowa, reklama społeczna, wydarzenie publiczne, serwis internetowy, zmiana przestrzeni publicznej, zbiórka charytatywna, styl dowolny) Srebrny Wilk za Najlepszy Projekt Społeczny: w danym województwie w miejscowościach powyżej 200 tys. mieszkańców (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń) Brązowy Wilk za Najlepszy Projekt Społeczny: w miejscowościach poniżej 200 tys. mieszkańców w danej szkole Wilki zostaną przydzielone jedynie jeśli w danej, wyżej wymienionej, kategorii rywalizują minimum 2 skończone projekty. 7. Finalista i Laureat a) Tytułem Finalisty Zwolnionych z Teorii może się posługiwać każdy Użytkownik, który ukończy Olimpiadę, 9

10 b) Tytułem Laureata Zwolnionych z Teorii może się posługiwać każdy Użytkownik, który jest członkiem Zespołu, który otrzymał Złotego Wilka. 7 Certyfikaty 1. Certyfikat o nazwie Project Management Principles, sygnowany przez Project Management Institute R.E.P, firmę MT&DC, otrzymają Użytkownicy, którzy ukończą w ramach Olimpiady kurs podstawowy z zakresu zarządzania projektami tj. spełnią łącznie następujące warunki: a) poprawnie rozwiążą Quizy na poziomie podstawowym, na każdym z Etapów Olimpiady, uzyskując 80% lub więcej prawidłowych odpowiedzi, b) otrzymają co najmniej 1200 punktów indywidualnych łącznie na wszystkich Etapach Olimpiady, c) wyślą poprawnie sporządzony przez Zespół formularz Zarządzanie na każdym z czterech Etapów Projektu. 2. Certyfikat o nazwie Project Management Fundamentals, sygnowany przez Project Management Institute R.E.P, firmę MT&DC, otrzymają Użytkownicy, którzy ukończą w ramach Olimpiady kurs rozszerzony z zakresu zarządzania projektami tj. spełnią warunki potrzebne do uzyskania certyfikatu Project Management Principles oraz dodatkowo: a) zapiszą się na kurs rozszerzony, b) poprawnie rozwiążą Quizy na poziomie rozszerzonym, na każdym z Etapów Olimpiady, uzyskując 80% lub więcej prawidłowych odpowiedzi. 3. Certyfikaty zostaną dostarczone wszystkim Użytkownikom w formie elektronicznej. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika chęci odbioru osobistego wersji papierowej Certyfikatu, Organizator wyznaczy termin i miejsce ich odbioru. 4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Certyfikatu na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie certyfikatu. 8 Zobowiązania Użytkownika 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu i dostępnych na nim Materiałów oraz faktycznej realizacji Projektu Społecznego w społeczności lokalnej/regionalnej/ogólnopolskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety w sieci Internet (netykiety). W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do: a) nie umieszczania w Portalu Materiałów naruszających prawo, w szczególności o charakterze pornograficznym i wulgarnym, a także materiałów i treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, materiałów o podłożu rasistowskim, faszystowskim oraz nazistowskim, propagujących przemoc w stosunku do ludzi i zwierząt, b) nie podejmowania działań, które w jakikolwiek sposób mogą zakłócić funkcjonowanie Portalu, a także działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Organizatora lub innych podmiotów trzecich, 10

11 c) poszanowania praw autorskich innych osób i instytucji poprzez nieudostępnianie na łamach Portalu Materiałów: opisów, fotografii, grafik, materiałów video, materiałów multimedialnych itd., co do których Użytkownik nie posiada praw autorskich, d) nie uprawiania jakiejkolwiek działalności komercyjnej, e) nie przedstawiania się jako reprezentant Organizatora lub jako przedstawiciel jego organów, oraz nie zaciągania w jego imieniu zobowiązań, f) przedstawienia na żądanie Organizatora oryginałów wszystkich zamieszczanych w Portalu Materiałów, zaświadczeń, poświadczeń, referencji, rekomendacji, certyfikatów, umów i innych dokumentów potwierdzających realizację przez Użytkownika Projektu Społecznego, g) przedstawienia na wezwanie Organizatora pisemnej zgody rodziców lub przedstawicieli ustawowych o treści określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu. f) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Organizatora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Materiałów lub wizerunku osobistego osób trzecich, podejmowania jakichkolwiek niedozwolonych działań w związku realizacją Projektu Społecznego w społeczności lokalnej/regionalnej/ogólnopolskiej powodujących szkody majątkowe lub niemajątkowe, zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie m.in. poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń woli lub przyłączenie się do toczących się postępowaniach sądowych lub administracyjnych. 2. W związku z promocją Projektu Społecznego realizowanego w ramach Olimpiady Użytkownik zobowiązuje się, że do stosowania odpowiedniej komunikacji w mediach (prasa, strony internetowe, media społecznościowe): a) w formie pisemnej tj. we wszelkich materiałach promocyjnych typu: ulotki, plakaty, strony internetowe, portale społecznościowe, Użytkownik zobowiązuje się stosować znak graficzny Zrealizowano w ramach: Zwolnieni z Teorii", udostępniony przez Organizatora do pobrania w Portalu oraz adresem zwolnienizteorii.pl/files/articles/zwzt_branding.zip W przypadku braku możliwości zastosowania znaku graficznego, Użytkownik zobowiązuje się stosować zapis tekstowy: Projekt realizowany w ramach "Zwolnionych z Teorii" b) w formie ustnej tj. wystąpienia w mediach typu radio, telewizja oraz wszelkich innych wystąpieniach publicznych, Użytkownik zobowiązuje się informować, że Projekt Społeczny realizowany jest w ramach "Zwolnionych z Teorii". 3. Użytkownik ma prawo zamieszczać udostępniony przez Organizatora znak graficzny Zrealizowano w ramach Zwolnieni z Teorii w zakresie i na potrzeby określone w pkt 2. W innych miejscach i sytuacjach może to robić wyłącznie za uprzednią zgodą Organizatora wyrażoną w formie pisemnej. W razie wyrażenia przez Organizatora sprzeciwu przeciwko publikacji znaku, Użytkownik obowiązany jest do jego natychmiastowego usunięcia. 4. W przypadku kontynuacji Projektu Społecznego przez Użytkownika po zakończeniu Olimpiady, Użytkownik zobowiązuje się do informowania, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, że Projekt ten powstał w ramach "Zwolnionych z Teorii". 11

12 9 Dane osobowe 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Organizator zapewnia, iż dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 2. Użytkownicy oświadczają, iż dane osobowe podają dobrowolnie oraz są świadomi, iż w każdym czasie mają prawo wglądu do swoich danych a także żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych, ich zmiany oraz ich usunięcia. W tym celu mogą zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Organizatora na adres: 3. Użytkownik jest zobowiązany do informowania Organizatora, o każdej zmianie w zakresie swoich danych osobowych. W przypadku niepowiadomienia Organizatora, nie ponosi on odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany nie dokonaniem aktualizacji danych, a w szczególności za niemożność wydania Certyfikatu. 10 Blokada konta i wykluczenie z uczestnictwa w Olimpiadzie 1. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub sprzecznych z celem Olimpiady albo naruszenia zobowiązań Użytkownika określonych w 8 ust. 1, Organizatorowi przysługuje prawo natychmiastowego wykluczenia Użytkownika z udziału w Olimpiadzie. W przypadku wykluczenia Użytkownik/Zespół Użytkowników nie nabywa prawa do Certyfikatu i będzie zobowiązany zwrócić otrzymany Certyfikat. 2. W przypadku przedstawienia Organizatorowi do akceptacji niekompletnych lub nieprawdziwych formularzy Zarządzania, udostępnienia niewłaściwych plików i innych błędów Użytkownika o charakterze technicznym Organizator ma prawo udzielić Użytkownikowi dwóch ostrzeżeń, przy jednoczesnym zobowiązaniu Użytkownika do przedstawienia właściwych danych. Trzecie ostrzeżenie jest równoznaczne z wykluczeniem Użytkownika z udziału w Olimpiadzie. 3. Organizator może dokonać zmiany Kierownika Projektu na innego członka Zespołu w wyjątkowym przypadku, w szczególności wobec wycofania się Kierownika z Olimpiady i chęci kontynuowania Olimpiady przez Zespół. 11 Odpowiedzialność Organizatora 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Olimpiadzie, w szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek wadliwego działania innych podmiotów (np. przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego lub sieci komputerowej) lub działania sił wyższych nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem. 2. Organizator nie odpowiada w żaden sposób za prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność Materiałów przekazywanych i publikowanych na łamach Portalu przez Użytkowników. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w Internecie, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami. 12

13 4. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie osobistych lub autorskich praw majątkowych osób trzecich w związku z udziałem w Olimpiadzie ponosi wyłącznie Użytkownik Portalu, który dokonał zgłoszenia do Olimpiady. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody majątkowe lub niemajątkowe powstałe w związku z niezgodnymi z prawem działaniami Użytkowników podejmowanymi w ramach realizacji Projektu Społecznego w społeczności lokalnej/regionalnej/ogólnopolskiej. 12 Własność intelektualna 1. Portal Zwolnieni z Teorii, wszelkie materiały, opracowania, treści tj. jego zawartość merytoryczna, w szczególności publikowane przez Organizatora treści szkoleniowe w ramach Etapów Olimpiady: Przewodnik, Inspiracje, Quizy i Zarządzanie w tym utwory, bazy danych, ich wytwór i zestawienie w Portalu - podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw, w szczególności licencji do tych utworów lub baz danych. 3. Bez uprzedniej zgody Organizatora Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. 4. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w Internecie Portalu Zwolnionych z Teorii lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości części. 13 Postanowienia końcowe 1. Prawa i obowiązki Organizatora i Użytkowników Portalu określone są w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Olimpiadzie dostępne w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny. 2. Regulamin Portalu Olimpiada Projektów Społecznych jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych przesłanek mających wpływ na przebieg Olimpiady. O wszelkich dokonanych modyfikacjach postanowień Regulaminu Organizator powiadomi Użytkownika na adres poczty elektronicznej podanej na etapie Rejestracji. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminów trwania Olimpiady, o których mowa w 1, 2 ust. 14 i ust. 16. Przedłużenie terminu zakończenia Olimpiady nie stanowi zmiany Regulaminu w rozumieniu 13 ust

14 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Olimpiadą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 14

15 Załącznik nr 1 do Regulaminu Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii ZGODA RODZICA LUB PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO Ja, (imię i nazwisko), legitymujący się dowodem osobistym, działając w imieniu i jako przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny małoletniego (imię i nazwisko), urodzonego w dniu, zamieszkałego w, ( Uczestnik ): Udział Dziecka w Olimpiadzie Wyrażam zgodę na udział Uczestnika w Olimpiadzie Projektów Społecznych organizowanej przez Fundację Social Wolves z siedzibą w Warszawie ( Fundacja ) za pośrednictwem Portalu Internetowego Zwolnieni z Teorii ( Portal ). Przetwarzanie danych osobowych Dziecka w celu zorganizowania konkursu Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz Uczestnika przez Fundację zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie realizacji Olimpiady Projektów Społecznych oraz funkcjonalności Portalu. Oświadczam, że jestem świadomy, iż Uczestnikowi oraz mnie, przysługuje prawo do wglądu i poprawienia przekazanych Fundacji danych osobowych. Udostępnienie wizerunku Dziecka dla potrzeb funkcjonowania Portalu Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystywanie wizerunku Uczestnika na przekazywanych do Portalu materiałach oraz wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku Uczestnika w zakresie uzasadnionym celami statutowymi Fundacji i zakresem przedmiotowym Olimpiady. Promowanie i dalsze rozwijanie projektów tworzonych przez Dzieci w ramach Olimpiady Oświadczam, że Uczestnikowi przysługują autorskie prawa majątkowe i osobiste do przesłanych do Portalu Materiałów oraz, że prawo do wykorzystania wizerunku osób trzecich i że działanie to nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na udzielenie Fundacji nieodpłatnej licencji bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych do udostępnionych przez Uczestnika Materiałów, na polach eksploatacji, o których mowa w 4 pkt 5 Regulaminu Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu, w zakresie działalności Fundacji zgodnej z jej celami statutowymi, oraz na wykonywanie przez Fundację autorskich praw zależnych i upoważnianie przez nią Partnerów Fundacji do wykonywania tych praw wyłącznie w kontekście Olimpiady Projektów Społecznych i działań z nią związanych. Wyrażam zgodę na wykonywanie przez Fundację autorskich praw osobistych w zakresie integralności treści i formy, co w szczególności obejmuje zgodę na twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Olimpiadą, na stronach internetowych Fundacji oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Fundacji. Akceptacja działań Dziecka w ramach Olimpiady Akceptuję Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu. Potwierdzam wszystkie oświadczenia i czynności dokonane przez Uczestnika w ramach rejestracji oraz udziału w Olimpiadzie Projektów Społecznych za pośrednictwem Portalu. podpis Rodzica/ Przedstawiciela ustawowego 15

16 Załącznik nr 2: Lista czynności, za które Użytkownicy lub Zespoły otrzymują Punkty i Odznaki wraz ze szczegółową punktacją. I. PUNKTY I ODZNAKI INDYWIDUALNE 1. Za przechodzenie Inspiracji i Przewodnika Do zdobycia w sumie 200 pkt za 80 zagadnień (1 zagadnienie = 2,5 pkt) oraz odznaka KUMATY: złota ekstra pkt za 64 zagadnienia srebrna ekstra pkt za 32 zagadnienia brązowa + 50 ekstra pkt za 16 zagadnień 2. Za przechodzenie Przewodnika rozszerzonego Do zdobycia w sumie 200 pkt za 40 zagadnień (1 zagadnienie = 5 pkt) oraz odznaka KUMATY+: złota ekstra pkt za 32 zagadnienia srebrna ekstra pkt za 16 zagadnień brązowa + 50 ekstra pkt za 8 zagadnień 3. Za rozwiązywanie Quizów Do zdobycia w sumie 200 pkt za 40 poprawnych odpowiedzi (1 poprawna odpowiedź = 5 pkt) oraz odznaka BYSTRZAK: złota ekstra pkt za 32 poprawne odpowiedzi srebrna ekstra pkt za 16 poprawnych odpowiedzi brązowa + 50 ekstra pkt za 8 poprawnych odpowiedzi 4. Za rozwiązywanie Quizów rozszerzonych Do zdobycia w sumie 200 pkt za 40 poprawnych odpowiedzi (1 poprawna odpowiedź = 5 pkt) oraz odznaka BYSTRZAK+: złota ekstra pkt za 32 poprawne odpowiedzi srebrna ekstra pkt za 16 poprawnych odpowiedzi brązowa + 50 ekstra pkt za 8 poprawnych odpowiedzi 5. Za przekonanie znajomych do zapisania się do Zwolnionych z Teorii Do zdobycia w sumie 200 pkt za 20 przekonanych znajomych (1 przekonany znajomy = 10 pkt) oraz odznaka NAMAWIACZ: złota ekstra pkt za 16 przekonanych znajomych srebrna ekstra pkt za 8 przekonanych znajomych brązowa + 50 ekstra pkt za 4 przekonanych znajomych 6. Za udostępnienia na Facebooku informacji o osiągnięciach własnych i swojego zespołu Do zdobycia w sumie 200 pkt za 40 udostępnień (1 udostępnienie = 5 pkt) oraz odznaka ROZPOWSZECHNIACZ: złota ekstra pkt za 32 udostępnienia srebrna ekstra pkt za 16 udostępnień 16

17 brązowa + 50 ekstra pkt za 8 udostępnień II. PUNKTY I ODZNAKI ZESPOŁOWE 1. Kategoria Ważna Zmiana Społeczna a. Za zaplanowaną liczbę beneficjentów projektu Do zdobycia na etapie planowania 120 pkt za: 200 beneficjentów gry terenowej (1 beneficjent = 0,6 pkt); 5000 beneficjentów reklamy społecznej (1 beneficjent = 0,024 pkt); 300 beneficjentów wydarzenia publicznego (1 beneficjent = 0,4 pkt); 1000 beneficjentów projektu technologicznego (1 beneficjent = 0,12 pkt); 100 beneficjentów zmiany przestrzeni publicznej (1 beneficjent = 1,2 pkt); 200 uczestników zbiórki charytatywnej (1 uczestnik = 0,6 pkt); 300 beneficjentów stylu dowolnego (1 beneficjent = 0,4 pkt) oraz odznaka PRODOBRODAJNOŚĆ: złota ekstra pkt za 80% maksimum beneficjentów danego formatu srebrna + 90 ekstra pkt za 40% maksimum beneficjentów danego formatu brązowa + 30 ekstra pkt za 20% maksimum beneficjentów danego formatu b. Za uzasadnienie celowości projektu Do zdobycia na etapie planowania 80 pkt za 5 źródeł na etapie planowania (każde źródło = 16 pkt) oraz odznaka CELOWOŚĆ: złota extra pkt za 4 źródła srebrna + 60 extra pkt za 2 źródła brązowa + 20 extra pkt za 1 źródło c. Za udokumentowaną liczbę beneficjentów projektu Do zdobycia na etapie zakończenia 200 pkt za: 200 beneficjentów gry terenowej (1 beneficjent = 1 pkt); 5000 beneficjentów reklamy społecznej (1 beneficjent = 0,04 pkt); 300 beneficjentów wydarzenia publicznego (1 beneficjent = 0,66 pkt); 1000 beneficjentów projektu technologicznego (1 beneficjent = 0,2 pkt);100 beneficjentów zmiany przestrzeni publicznej (1 beneficjent = 2 pkt); 200 uczestników zbiórki charytatywnej (1 uczestnik = 1 pkt); 300 beneficjentów stylu dowolnego (1 beneficjent = 0,66 pkt) oraz odznaka DOBRODAJNOŚĆ: złota ekstra pkt za 80% maksimum beneficjentów danego formatu srebrna ekstra pkt za 40% maksimum beneficjentów danego formatu brązowa + 50 ekstra pkt za 20% maksimum beneficjentów danego formatu 2. Kategoria Profesjonalne Zarządzanie a. Za ułożenie harmonogramu zadań Do zdobycia 48 pkt za 20 zadań (1 zadanie = 2,4 pkt) oraz odznaka OGARNIĘCIE: złota + 72 ekstra pkt za 16 zadań srebrna + 36 ekstra pkt za 8 zadań brązowa + 12 ekstra pkt za 4 zadania b. Za stworzenie Work Breakdown Strukture (WBS) Do zdobycia na etapie planowania odznaka TAKTYCZNOŚĆ + 40 ekstra pkt za prawidłowe zdjęcie WBS c. Za wytypowanie partnerów projektu 17

18 Do zdobycia na etapie planowania 32 pkt za 10 partnerów (1 partner = 3,2 pkt) oraz odznaka PROPARTNERSKOŚĆ: złota + 48 ekstra pkt za 8 partnerów srebrna + 24 ekstra pkt za 4 partnerów brązowa + 8 ekstra pkt za 2 partnerów d. Za zaplanowanie budżetu projektu Do zdobycia na etapie planowania 32 pkt za 2000zł (1 zł = 0,016 pkt) oraz odznaka PROKASIASTOŚĆ: złota + 48 ekstra pkt za 1600zł srebrna + 24 ekstra pkt za 800zł brązowa + 8 ekstra pkt za 400zł e. Za zidentyfikowanie ryzyk projektu Do zdobycia na etapie planowania 12 pkt za 10 ryzyk (1 ryzyko = 1,2 pkt) oraz odznaka PROROCTWO: złota + 18 ekstra pkt za 8 ryzyk srebrna + 9 ekstra pkt za 4 ryzyka brązowa + 3 ekstra pkt za 2 ryzyka f. Za zebranie budżetu na projekt Do zdobycia na etapie realizacji 40 pkt za 2000zł (1 zł = 0,02 pkt) oraz odznaka KASIASTOŚĆ: złota + 60 ekstra pkt za 1600zł srebrna + 30 ekstra pkt za 800zł brązowa + 10 ekstra pkt za 400zł g. Za pozyskanie partnerów projektu Do zdobycia na etapie realizacji: 40 pkt za 10 partnerów (1 partner = 4 pkt) oraz odznaka PARTNERSKOŚĆ: złota + 60 ekstra pkt za 8 partnerów srebrna + 30 ekstra pkt za 4 partnerów brązowa + 10 ekstra pkt za 2 partnerów h. Za wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań Do zdobycia na etapie realizacji odznaka KOMPLETNOŚĆ oraz 100 ekstra pkt za pełną realizację planu. i. Za wykonanie zaplanowanych zadań w terminie Do zdobycia na etapie realizacji 40 pkt za punktualną realizację planu (1% zadań w terminie = 0,4 pkt) oraz odznaka PUNKTUALNOŚĆ: złota + 60 extra pkt za 80% zadań w terminie srebrna + 30 extra pkt za 40% zadań w terminie brązowa + 10 extra pkt za 20% zadań w terminie 18

19 j. Za pozyskanie partnerów projektu zgodnie z planem Do zdobycia na etapie realizacji 20 pkt za pełną realizację planu (1% planu = 0,2 pkt) oraz odznaka MAXPARTNERSKOŚĆ: złota + 30 extra pkt za 80% planu srebrna + 15 extra pkt za 40% planu brązowa + 5 extra pkt za 20% planu k. Za zebranie budżetu na projekt zgodnie z planem Do zdobycia na etapie realizacji 20 pkt za pełną realizację planu (1% planu = 0,2 pkt) oraz odznaka MAXKASIASTOŚĆ: złota + 30 extra pkt za 80% planu srebrna + 15 extra pkt za 40% planu brązowa + 5 extra pkt za 20% planu l. Za zebranie lajków na Facebooku zgodnie z planem Do zdobycia na etapie realizacji 20 pkt za pełną realizację planu (1% planu = 0,2 pkt) oraz odznaka MAXLAJKOWOŚĆ: złota + 30 extra pkt za 80% planu srebrna + 15 extra pkt za 40% planu brązowa + 5 extra pkt za 20% planu m. Za uzyskanie wzmianek w mediach zgodnie z planem Do zdobycia na etapie realizacji 20 pkt za pełną realizację planu (1% planu = 0,2 pkt) oraz odznaka MAXMEDIALNOŚĆ: złota + 30 extra pkt za 80% planu srebrna + 15 extra pkt za 40% planu brązowa + 5 extra pkt za 20% planu n. Za zebranie beneficjentów projektu zgodnie z planem Do zdobycia na etapie zakończenia 20 pkt za pełną realizację planu (1% planu = 0,2 pkt) oraz odznaka MAXDOBRODAJNOŚĆ: złota + 30 extra pkt za 80% planu srebrna + 15 extra pkt za 40% planu brązowa + 5 extra pkt za 20% planu 3. Kategoria Świetna Komunikacja a. Za zaplanowanie liczby lajków na Facebooku dla projektu Do zdobycia na etapie planowania 60 pkt za 2000 lików (1 like = 0,03 pkt) oraz odznaka PROLAJKOWOŚĆ: złota + 90 ekstra pkt za 1600 lajków srebrna + 45 ekstra pkt za 800 lajków brązowa + 15 ekstra pkt za 400 lajków b. Za zaplanowanie liczby wzmianek o projekcie w mediach 19

20 Do zdobycia na etapie planowania 60 pkt za 10 wzmianek (1 wzmianka = 6 pkt) oraz odznaka PROMEDIALNOŚĆ: złota + 90 ekstra pkt za 8 wzmianek srebrna + 45 ekstra pkt za 4 wzmianki brązowa + 15 ekstra pkt za 2 wzmianki c. Za stworzenie strony WWW projektu Do zdobycia na etapie realizacji: odznaka WWWALNOŚĆ oraz 50 ekstra pkt za stronę internetową d. Za zebranie lajków na Facebooku dla projektu Do zdobycia na etapie realizacji 100 pkt za 2000 lików (1 like = 0,05 pkt) oraz odznaka LAJKOWOŚĆ: złota ekstra pkt za 1600 lajków srebrna + 75 ekstra pkt za 800 lajków brązowa + 25 ekstra pkt za 400 lajków e. Za zaplanowanie liczby wzmianek o projekcie w mediach Do zdobycia na etapie realizacji100 pkt za 10 wzmianek (1 wzmianka = 10 pkt) oraz odznaka MEDIALNOŚĆ: złota ekstra pkt za 8 wzmianek srebrna + 75 ekstra pkt za 4 wzmianki brązowa + 25 ekstra pkt za 2 wzmianki f. Za udokumentowanie wpisu na Facebooku projektu z największą liczbą wyświetleń Do zdobycia na etapie zakończenia 20 pkt za zasięgu (1 osoba = 0,0013 pkt) oraz odznaka ZASIĘGOWOŚĆ: złota + 30 ekstra pkt za zasięgu srebrna + 15 ekstra pkt za 6000 zasięgu brązowa + 5 ekstra pkt za 3000 zasięgu g. Za uzyskaną liczbę obejrzeń filmów projektowych Do zdobycia na etapie zakończenia 20 pkt za 3000 zasięgu (1 obejrzenie = 0,0066 pkt) oraz odznaka FILMOWOŚĆ: złota + 30 ekstra pkt za 2400 obejrzeń srebrna + 15 ekstra pkt za 1200 obejrzeń brązowa + 5 ekstra pkt za 600 obejrzeń h. Za liczbę gości na stronie WWW projektu Do zdobycia na etapie zakończenia 20 pkt za 5000 unikalnych użytkowników (1 użytkownik = 0,004pkt) oraz odznaka WWWGOŚCINNOŚĆ: złota + 30 ekstra pkt za 4000 użytkowników srebrna + 15 ekstra pkt za 2000 użytkowników brązowa + 5 ekstra pkt za 1000 użytkowników 20

Regulamin Konkursu z zespołem VIDEO

Regulamin Konkursu z zespołem VIDEO Regulamin Konkursu z zespołem VIDEO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadza się konkurs pt. Konkurs z zespołem VIDEO. 2. Organizatorami Konkursu są: 1) ISING

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. "Pokaż nam Politechnikę."

Regulamin Konkursu. Pokaż nam Politechnikę. Regulamin Konkursu "Pokaż nam Politechnikę." 1. Organizatorem Konkursu "Pokaż nam Politechnikę" (dalej zw. Konkursem) jest Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (dalej zw. Organizatorem). Jednostką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na logo Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking pod nazwą Wyjść życiu naprzeciw. 1 Organizatorzy.

Regulamin Konkursu na logo Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking pod nazwą Wyjść życiu naprzeciw. 1 Organizatorzy. Regulamin Konkursu na logo Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking pod nazwą Wyjść życiu naprzeciw 1 Organizatorzy 1. Konkurs jest organizowany przez Oddział Okręgowy Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst

Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst 1. Cele Konkursu Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej Konkursem) realizowany jest w celu zachęcenie młodych ludzi do pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie: projektu graficznego logo i hasła promujących Gminę Teresin. 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POCZTÓWKA Z WAKACJI

REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POCZTÓWKA Z WAKACJI REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POCZTÓWKA Z WAKACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Pocztówka z wakacji (dalej jako Konkurs ) jest Fundacja Instytut Lecha Wałęsy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie.

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. Regulamin I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. 1.Organizator i czas trwania konkursu 1.1 Organizatorem I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin olimpiady Zwolnieni z Teorii oraz Portalu Zwolnieni z Teorii. 1 Wstęp

Regulamin olimpiady Zwolnieni z Teorii oraz Portalu Zwolnieni z Teorii. 1 Wstęp Regulamin olimpiady Zwolnieni z Teorii oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły olimpiady Zwolnieni z Teorii organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn. Rycerze i Smoki we współczesnym świecie

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Maskotka SII

Regulamin konkursu Maskotka SII Regulamin konkursu Maskotka SII 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na maskotkę Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Panią /Pana.. na podstawie.. została zawarta umowa następującej treści:

Panią /Pana.. na podstawie.. została zawarta umowa następującej treści: UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW DO PRZEDSTAWIENIA ZGŁOSZONEGO DO INTERNETOWEGO PRZEGLĄDU UCZNIOWSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH W RAMACH PROJEKTU INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ Dnia... 2017 r. w Warszawie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem

Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Ochłoda z Tauronem zwanego dalej: Konkursem jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą i adresem: ul. Łagiewnicka

Bardziej szczegółowo

Wakacje + Książka = Góra Kalwaria + Dobra Zabawa

Wakacje + Książka = Góra Kalwaria + Dobra Zabawa Regulamin Konkursu fotograficznego: Wakacje + Książka = Góra Kalwaria + Dobra Zabawa I Organizatorzy. 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii, mieszcząca się przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal ebelchatow.pl, który składa się w szczególności z Serwisów i Usług zdefiniowanych w Rozdziale II (Definicje)

Bardziej szczegółowo

2. zwaną w dalszym ciągu TELEWIZJĄ a SZKOŁĄ (dane szkoły)., zwaną w dalszym ciągu SZKOŁĄ, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Panią /Pana..

2. zwaną w dalszym ciągu TELEWIZJĄ a SZKOŁĄ (dane szkoły)., zwaną w dalszym ciągu SZKOŁĄ, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Panią /Pana.. UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW DO SPEKTAKLU TEATRALNEGO ZGŁOSZONEGO DO INTERNETOWEGO PRZEGLĄDU SZKOLNYCH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH W RAMACH PROJEKTU INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ Dnia... 2013 r. w Warszawie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

zwaną w dalszym ciągu TELEWIZJĄ

zwaną w dalszym ciągu TELEWIZJĄ UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW DO PRZEDSTAWIENIA ZGŁOSZONEGO DO INTERNETOWEGO PRZEGLĄDU UCZNIOWSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH W RAMACH PROJEKTU INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ Dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM. Postanowienia ogólne REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM (zwanej dalej: Akcją Specjalną) jest Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Najlepsze Promocyjne Hasło Parady V Seniorów 2018

Regulamin Konkursu na Najlepsze Promocyjne Hasło Parady V Seniorów 2018 Regulamin Konkursu na Najlepsze Promocyjne Hasło Parady V Seniorów 2018 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs Konkurs na Najlepsze Promocyjne Hasło

Bardziej szczegółowo

Informacja:

Informacja: Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest m.in. kompletne, prawidłowe wypełnienie i własnoręczne podpisanie formularza zgłoszeniowego składającego się z części obejmującej dane identyfikujące Uczestnika

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące przeniesienia praw autorskich oraz przeniesienia własności egzemplarza pracy

Oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące przeniesienia praw autorskich oraz przeniesienia własności egzemplarza pracy Oświadczenie uczestnika konkursu dotyczące przeniesienia praw autorskich oraz przeniesienia własności egzemplarza pracy W związku ze zgłoszeniem udziału w konkursie na grafiki przeznaczone do prezentacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Maxus - Warszawa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RELACJA ZE SZKOLNEJ WYCIECZKI KONKURS INDYWIDUALNY

REGULAMIN KONKURSU RELACJA ZE SZKOLNEJ WYCIECZKI KONKURS INDYWIDUALNY REGULAMIN KONKURSU RELACJA ZE SZKOLNEJ WYCIECZKI KONKURS INDYWIDUALNY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik (zwany dalej Uczestnikiem) akceptuje treść niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa, dnia 31.03.2017 REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MÓJ PUPIL - ZWIERZAK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MÓJ PUPIL - ZWIERZAK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MÓJ PUPIL - ZWIERZAK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn. Mój Pupil - zwierzak zwanym dalej w treści regulaminu konkursem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu na fotografię pod tytułem "ZDROWA WOLA"

REGULAMIN. konkursu na fotografię pod tytułem ZDROWA WOLA REGULAMIN konkursu na fotografię pod tytułem "ZDROWA WOLA" Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie FOTOGRAFII zwanego dalej pracą konkursową w ramach 10 lecia organizacji wolskich rodzinnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Team Project. 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

REGULAMIN KONKURSU. Team Project. 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: REGULAMIN KONKURSU Team Project 1.Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1.1. Konkurs konkurs prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem; 1.2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost

Regulamin konkursu na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost Regulamin konkursu na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu (dalej Konkurs ) na portalu społecznościowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs na tłumaczenie poezji chorwackiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą MOJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WF Jest Fajny w ramach akcji Stop Zwolnieniom z WF

REGULAMIN KONKURSU WF Jest Fajny w ramach akcji Stop Zwolnieniom z WF REGULAMIN KONKURSU WF Jest Fajny w ramach akcji Stop Zwolnieniom z WF 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie WF Jest Fajny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs Mordki w kubeł (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany i przeprowadzany przez Dibaq Polska Sp. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu 58-300,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU KMO

REGULAMIN PORTALU KMO REGULAMIN PORTALU KMO I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin,(zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego programu Klub Młodego Odkrywcy, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Internetowe Debiuty Opole 2013

Regulamin Konkursu Internetowe Debiuty Opole 2013 Regulamin Konkursu Internetowe Debiuty Opole 2013 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadza się konkurs Internetowe Debiuty Opole 2013. 2. Organizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy blogowej CEO. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin platformy blogowej CEO. 1 Postanowienia ogólne Regulamin platformy blogowej CEO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem ) określa zasady korzystania z platformy blogowej CEO (zwanej dalej jako Platforma ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY

REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY REGULAMIN KONKURSU dla młodzieży na recenzję filmu z pakietu Filmoteka Szkolna ORGANIZATORZY 1. Organizatorami konkursu są: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Specjalnej WÓZEK OD RMF FM. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Akcji Specjalnej WÓZEK OD RMF FM. Postanowienia ogólne REGULAMIN Akcji Specjalnej WÓZEK OD RMF FM 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Specjalnej WÓZEK OD RMF FM (zwanej dalej: Akcją Specjalną) jest Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k. (dawniej:

Bardziej szczegółowo

Stypendium 6 Postanowienia końcowe 7

Stypendium 6 Postanowienia końcowe 7 REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO STYPENDIUM OD FIRM DLA OSÓB PODEJMUJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 NA KIERUNKU WZORNICTWO (SCHOOL OF FORM) Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Programu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pracuj z pasją

REGULAMIN KONKURSU Pracuj z pasją REGULAMIN KONKURSU Pracuj z pasją 1 Organizator 1.1. Organizatorem Konkursu fotograficznego Pracuj z pasją (dalej: Konkurs ) jest Amadeus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 02-672

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP

Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce Konkursu 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Quiz ADAMED SmartUP, zwanym dalej Konkursem. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zaśpiewaj z Marylą!

Regulamin Konkursu Zaśpiewaj z Marylą! Regulamin Konkursu Zaśpiewaj z Marylą! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadza się konkurs Zaśpiewaj z Marylą!. 2. Organizatorami Konkursu są: 1) Telewizja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016

REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 REGULAMIN KONKURSU NATURA(LNIE) ZAKYNTHOS 2016 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs zatytułowany Natura(lnie) Zakynthos 2016 prowadzony na zasadach określanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Mieszko S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 181 (02-222 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Cyknij fotkę i wygraj Twista. 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Cyknij fotkę i wygraj Twista (Konkurs)

REGULAMIN KONKURSU. Cyknij fotkę i wygraj Twista. 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Cyknij fotkę i wygraj Twista (Konkurs) REGULAMIN KONKURSU Cyknij fotkę i wygraj Twista 1. 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Cyknij fotkę i wygraj Twista (Konkurs) 2. Organizatorem konkursu jest spółka Krom Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która: Regulamin konkursu Regulamin konkursu fotograficznego Kids love Cocomilo "Organizator" Cocomilo Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (01-460), przy ul. Górczewskiej 226c/11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Urodzinowa piosenka Kubusia

Regulamin Konkursu Urodzinowa piosenka Kubusia Regulamin Konkursu Urodzinowa piosenka Kubusia 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadza się konkurs pt. Urodzinowa piosenka Kubusia 2. Organizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bądź chojrakiem-wygraj z rakiem 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu Bądź chojrakiem-wygraj z rakiem 1. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu Bądź chojrakiem-wygraj z rakiem 1. Postanowienia ogólne. 1a) Organizatorem konkursu jest: Aquanet SA z siedzibą w Poznaniu, 61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

2 Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest spółka Termy Maltańskie Sp. z.o.o. ul. Termalna 1, Poznań (zwana dalej Organizatorem ).

2 Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest spółka Termy Maltańskie Sp. z.o.o. ul. Termalna 1, Poznań (zwana dalej Organizatorem ). REGULAMIN KONKURSU Foto-gra I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Foto-gra (zwany dalej Konkursem ). Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu

III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROMOCYJNE III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu I.Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie projektu graficznego logo III Światowego Festiwalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne 1 Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo Dyskusyjnego Klubu Filmowego Młodych

Regulamin konkursu na logo Dyskusyjnego Klubu Filmowego Młodych Regulamin konkursu na logo Dyskusyjnego Klubu Filmowego Młodych I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach, ul. Reymonta 33, 96-100 Skierniewice.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która: Regulamin Konkurs Fotograficzny Nowosolna oczami mieszkańców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Nowosolna oczami mieszkańców jest Stowarzyszenie NOWAsolna z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka

Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka I. Definicje 1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane poniżej: 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info określa warunki korzystania z serwisu o nazwie zorawina.info

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU STRACIŁEM GŁOWĘ DLA NAUKI

REGULAMIN KONKURSU STRACIŁEM GŁOWĘ DLA NAUKI REGULAMIN KONKURSU STRACIŁEM GŁOWĘ DLA NAUKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Straciłem głowę dla nauki zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia Fundacji Watch Health Care

Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia Fundacji Watch Health Care Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia Fundacji Watch Health Care 1. Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia, jest portalem internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nasz pomysł na ochronę środowiska

REGULAMIN KONKURSU Nasz pomysł na ochronę środowiska REGULAMIN KONKURSU Nasz pomysł na ochronę środowiska I. Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pn. Nasz pomysł na ochronę środowiska i fundatorem nagród jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu

Bardziej szczegółowo

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Filologiczno-Historyczny INSTYTUT FILOLOGII OBCYCH

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Filologiczno-Historyczny INSTYTUT FILOLOGII OBCYCH Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Filologiczno-Historyczny INSTYTUT FILOLOGII OBCYCH al. Armii Krajowej 13/15 42-200 Częstochowa tel./fax 0048 34 3656426 e-mail: ifo@ajd.czest.pl www.ifo.ajd.czest.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.35.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 02.02.2017 REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Z OKAZJI 50-LECIA UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ KUŹNIĘ RACIBORSKĄ I

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zaprojektuj plakat lub grę planszową do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Regulamin Konkursu Zaprojektuj plakat lub grę planszową do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA Regulamin Konkursu Zaprojektuj plakat lub grę planszową do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA I. Definicje 1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane poniżej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Przedszkola w Trąbkach Wielkich

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Przedszkola w Trąbkach Wielkich REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Przedszkola w Trąbkach Wielkich I Organizator i przedmiot konkursu: Dyrektor Przedszkola w Trąbkach Wielkich ogłasza konkurs na LOGO Przedszkola w postaci znaku/symbolu graficznego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz warunki uczestnictwa w konkursie Casting na aktorów spotu promującego Park Wodny w Tychach, nazywanego dalej Konkursem. 2. Celem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.skiregionsnieznik.pl

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.skiregionsnieznik.pl Regulamin Konkursu na nazwę i wizerunek Maskotki Ski Regionu Śnieżnik 1. Organizator Organizatorem Konkursu Graficznego na Maskotkę Ski Regionu Śnieżnik jest Ski Region Śnieżnik przy udziale Ośrodka Narciarskiego

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KONKURSU

1. REGULAMIN KONKURSU 1. REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, zwane dalej Ministerstwem lub Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU. Kubusiowi Przyjaciele Natury. Edycja 2015/2016

REGULAMIN PROGRAMU. Kubusiowi Przyjaciele Natury. Edycja 2015/2016 12 października 2015 r. REGULAMIN PROGRAMU Kubusiowi Przyjaciele Natury Edycja 2015/2016 1. DEFINICJE: Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: a. Regulamin niniejszy Regulamin programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WSPÓLNIE FILMUJEMY! WAKACJE Z INDEXEM 2017!

REGULAMIN KONKURSU WSPÓLNIE FILMUJEMY! WAKACJE Z INDEXEM 2017! REGULAMIN KONKURSU WSPÓLNIE FILMUJEMY! WAKACJE Z INDEXEM 2017! Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Biorąc udział w konkursie (zwany dalej Konkursem), uczestnik (zwany dalej Uczestnikiem) akceptuje treść

Bardziej szczegółowo

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce:

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce: REGULAMIN KONKURSU Twoje przygotowania do Runmageddonu z CAT 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Extreme. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Rzeczypospolitej 2 lok. 20, 02-972 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. Omisie lubią dzieci, dzieci lubią Omisie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO. Omisie lubią dzieci, dzieci lubią Omisie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Omisie lubią dzieci, dzieci lubią Omisie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Omisie lubią dzieci, dzieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE JEDNOLITEGO ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ ERASMUS STUDENT S

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE JEDNOLITEGO ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ ERASMUS STUDENT S REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE JEDNOLITEGO ZNAKU GRAFICZNEGO (LOGO) UCZELNIANEJ ORGANIZACJI STUDENCKIEJ ERASMUS STUDENT S MEDICAL UNIVERSITY OF GDANSK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP

REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest firma HiPP Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Gramatyka na warsztacie

REGULAMIN KONKURSU. Gramatyka na warsztacie REGULAMIN KONKURSU Gramatyka na warsztacie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady przeprowadzenia Konkursu Gramatyka na warsztacie (zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

2. Portal Internetowy irg działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Portal Internetowy irg działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. REGULAMIN PORTALU irg.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal Internetowy irg, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez

Bardziej szczegółowo