/W BZR-/ 20011/'2-- PRACE INSTYTUTU BADA WCZEGO LEŚNICTWA, Seria A Nr 914. Jan MATRAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/W BZR-/ 20011/'2-- PRACE INSTYTUTU BADA WCZEGO LEŚNICTWA, Seria A Nr 914. Jan MATRAS"

Transkrypt

1 PRACE ISTYTUTU BADA WCZEGO LEŚICTWA, /W BZR-/ 20011/' /2 Seria A r 914 Jan MATRAS Instytut Badawczy Leśnictwa Zakład Genetyki i Fizjlgii Drzew Leśnych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 R nr 3, Warszawa c-ail: ZRÓŻICOWAIE GĘSTOŚCI DREWA POPULACJI ŚWIERKA A POWIERZCHI DOŚWIADCZALEJ W KYSZYIE W RELACJI DO ZRÓŻICOWAIA POPULACJI MATECZYCH VARIABILITY OF WOOD SPECIFIC GRA VITY AMOG ORWA y SPRUCE POPULATIOS AD THE HERIT ABILITY OF THIS FEATURE FOR POPULATIOS FROM THE KYSZY EXPERIMET AL PLOT Abstraet. In the paper the results are presented j the investigatin devted t the variability j rway spruce wd prperties j ther ppulatins and their prgenies. The traditinal ethd j wd density deterinatin was applied as well as the pildin easureents. The results j the study have hldicated a significant variability j wd densities ang bth ther and prgeny ppulatins. Especially big differences were nted between rth Eastern and Suthern sub-ranges j rway spruce ccurrence in Pland. Muntain ppulatins were characterized in st cases by the lwer wd specific gravity. Heritability j pildin penetratin depth was high - equal t 0,8549. Key wrds: rway spruce, wd specific gravity, ppulatjn varjability, heritability. Prac. Inst. Bad. Leś., A, 2001, 2(914):

2 1. WSTĘP \ - - ł "'. '. - : \. I ' " W latach Zakład asiennictwa i Selekcji prwadził na zlecenie Departaentu Leśnictwa USA badania nad jakścią i prdukcyjnścią plskich ppulacji świerka w djrzałych drzewstanach. Badania te zakńczn w 1968 L, a ich wyniki przedstawin w kilku pracwaniach (TYSZKIEWICZ 1968a, b; TYSZKIEWICZ i in. 1969). W raach tych badań załżn stałe pwierzchnie badawcze w świerkwych drzewstanach rębnych. Drzewstany wybrane d analiz reprezentwały najbardziej typwe i znane ppulacje świerka ze wszystkich pdzasięgów teg gatunku występujących na terenie Plski. Pśród wielu badań i bserwacji prwadznych na stałych pwierzchniach badawczych wyknan również cenę ciężaru właściweg drewna badanych ppulacji. _ Dla szczegółweg pznania zróżnicwania cech przyrstwych i jakściwych pszczególnych ppulacji świer;a raz ich wyagań siedliskwych kniecznajest cena zachwania się ptstw tych ppulacji w różnych warunkach eklgicznych. I większa jest ilść pwierzchni dświadczalnych raz i bardziej różnrdne są warunki testwania, ty więcej infnnacji lnżna uzyskać na teat pszczególnych ppulacji. Załżenia te były - pdstawą d pdjęcia rganizacji dużeg dświadczenia prweniencyjneg z plskii ppulacjai świerka. asina d dświadczenia grolnadzn w dwóch seznach dbreg urdzaju: 1965/66 i 1971/72. Z 20 stałych pwierzchni badawczych zgradzn łącznie 95,6 kg nasin. W 1972 r. Zakład zaprpnwał 21 instytut zagraniczny z 20 krajów raz 4 uczelni i instytut w kraju udział w dświadczeniu prweniencyjny ze świerkie pchdzący z tych drzewstanów. W kraju załżn 5 pwierzchni dświadczalnych, a łącznie w Eurpie i Kanadzie -43, na których reprezentwane jest d 3 d 20 plskich ppulacji świerka. Ze względu na zakres dświadczenia Międzynardwy Związek Leśnych Instytutów Badawczych zakwalifikwał je jak dświadczenie IUFRO a jednej z pwierzchni, prwadznej przez ZGiFDL w Knyszynie, pdjęt próbę ceny ziennści gęstści drewna u ptstw ppulacji, dla których w 1968 r. kreśln ciężar właściwy drewna. 2. ZAŁOŻEIA METODYCZE Drewn d badania gęstści pbieran z każdeg drzewa próbneg ścięteg w latach (p 10 drzew z 18 drzewstanów), wycinając krążki na 1/3 długści strzały. Z krążków różnych wyiarach średnicy (d 11,0 d 50,5 c) i grubści 5 c wycinan p sześć próbek wyiarach 2x2x3 c rzieszcznych

3 Zróżn icwan ie gęs tści drewna ppulacji św ierka na pwierzchni dśw iadczaln ej 23 wzdłuż średnicy. Ciężar właściwy drewna w stanie zupełnie suchy kreślan zgdnie z nrą P-58/D Ciężar właściwy dla każdej próbki wyliczan jak ilraz wagi próbek przez ich bjętść. Piary gęstści drewna na pwierzchni dświadczalnej w Knyszynie wyknan w 1998 r. urządzenie pildyn.pj6, dającyiti dbry szacunek gęstści drewna (GIEFTIG, JABŁOŃSKI 1988). Piary wyknan na 25 klejnych drzewach na każdy pletku w trzech blkach.każdą ppulację reprezentuje 75 piarów (3 x 25 drzew). a każdy drzewie wyknan jeden piar na wyskści pierśnicy, pd kąte 45 d kierunku przebiegu rzędów. W celu kreślenia wpływu średnicy drzewek na głębkści penetracji drewna przez igłę wyknan również piar pierśnic drzew, u których wyknan piar głębkści penetracji drewna przez igłę pildynu. 3. CEL I ZAKRES BADAŃ Pdstawwy cele badań była cena zróżnicwania ciężaru właściweg ppulacji atecznych świerka pspliteg, cena ziennści gęstści drewna ppulacji ptnych i dziedziczalnści tej cechy na pziie ppulacji. Pnadt, pdjęt próbę kreślenia krelacji tych dwóch cech iędzy ppulacjai rdzicielskii i ptolnnyi raz wpływu zróżnicwania pierśnic na kształtwanie się gęstści drewna. 4. WYIKI BADAŃ 4.1. Ciężar właściwy drewna Wyniki piarów ciężaru właściweg drewna ppulacji atecznych przedstawin na rycinie l. Zróżnicwanie tej cechy u badanych ppulacji jest bardz duże. Waha się n d 37,13 g/c 3 u świerka z Witwa d 49,15 g/c 3 u ppulacji z Przerwanki. Jak wynika z przeprwadznej ceny statystycznej ppulacje różnią się pd względe ciężaru właściweg drewna bardz isttnie statystycznie (przy a = 0,01) (tab. 1). D grupy największy ciężarze właściwy drewna należą ppulacje z Wigier, Przerwanki, Międzygórza, wych Rauk, Szklarskiej Pręby i Brek, a więc większść ppulacji z półncn-wschdnieg zasięgu, raz ppulacje sudeckie z Międzygórza i Szklarskiej Pręby. Średnią gęstścią drewna charakteryzują się pzstałe ppulacje z półncn-wschdnieg zasięgu: ze Zwierzyńca Białwieskieg (1) i Zwierzyńca Białwieskieg (2), większść ppulacji z Beskidu Śląskieg z niższych płżeń raz, c jest wyjątkw

4 24 Jan Matras Z Ol> ;: "<tui 40 :: 0 <O.. IX) IX) l!) <D Ol> "<t.,.: '".,.: "<t '" "<t" "<t "<t '" <O "<t <O.. ; "<t l!) IX) ; " "<t "-, "- " "<t IX) (') Ol> O> ai (') c...: Ol C L- :J ' O Cl... E Ol >- ::.::.t. Vl t::! "O L- Cl... QY :E 32 Z U) L- CO j'ij CO,Vi u aj.!!! 'c c >- L-..., L- U). u..::.t. :J CO c...., CO u 'c >- t::!. ' "O. D- c...., Vl... Vi li]! ' c L- c "O L-.::.t. L- U L- O E IJ) 0'\.::.t. L- U Ryc. 1. Prównanie ciężaru właściweg drewna ppulacji atecznych (test Tukeya) Fig. l. Variability fwd specific gravity frway spce prvenances n the pelanent experiental plts ciekawe, ppulacja z Tarnawy, ze wschdni-karpackieg 'pdzasięgu świerka. D ppulacji najniższy ciężarze właściwy drewna należy przede wszystkilti świerk z Witwa, wszystkie ppulacje z Rycerki raz z Orawy. Zróżnicwanie ciężaru właściweg drewna wykazuje wyraźne reginalizlti. Ppulacje z zasięgu półncn-wschdnieg charakteryzują się większyiti ciężare właściwyiti Tabela 1 Table l Wyniki analizy statystycznej cech drewna ppulacji atecznych i ich ptstw na pwierzchni dświadczalnej w Knyszynie Results fstatistical analyses fwd density and DBH ftrees n the pelanent experiental plts f ther ppulatins and prgeny plt in Knyszyn Cecha Stpnie Stpnie F F F Współczynnik Trait swbdy dla swbdy dla epiryczne tablicwe tablicwe dziedzibiektów FCl11p dla a=o,os dla czałnści błędu d.f.bjects d.f.errr F,s a=o,ol Heritability Fu,l cefficient h 2 ciężar właściwy ,85 1,69 2,08 - wd specific gravity głębkść ,89 1,59 1,92 0,8549 penetracji pildin penetratin pierśnica 19 IA48 8,13 1,59 1,92 0,8770 DBH

5 Zróżnic wani e gęs tśc i drewna ppulacji świerka na pwierzchni dśw iadczaln ej 25 g/c Scheat pbierania próbek Schee f sa ple cllectin c:jśredni ciężar właściwy Średnia gólna ean wd specific gravity f ea n wd specific gravity a saple lcatin f a prvenancre... \ Ryc. 2. Średni ciężar właściwy drewna próbek z różnych iejsc przekrju pprzeczneg krążka Fig. 2. Dependance fwd specific gravity n a lcatin fwd saple n the ste crss-sectin drewna. Pdbny ciężar właściwy psiadają również ppulacje sudeckie. ŚredniiTI ciężare właściwy charakteryzują się ppulacje beskidzkie z niższych płżeń. atiast drewn najniższy ciężarze właściwy psiadająppulacje górskie, szczególnie te z wyższych płżeń, czy świadczy fakt, że najniższy ciężar właściwy uzyskała ppulacja z Witwa, zlkalizwana na wyskści 1410 n.p.lti. W cenie średnieg ciężaru właściweg wykrzystan próbki drewna pbrane wzdłuż prienia krążka według kreślnej zasady. Dane z różnych lkalizacji próbek charakteryzują więc ziennść tej cechy wraz z dległścią d rdzenia. Różnice ciężaru właściweg drewna w klejnych fazach rzwj wych drzewa są isttne statystycznie. a rycinie 2 przedstawin t zróżnicwanie na pdstawie średnieg ciężaru drewna wszystkich próbek z tej stiej lkalizacji na przekrju pprzeczny krążka. ajniższy ciężar właściwy stwierdzn wklicach rdzenia, w iarę ddalania się d rdzenia wielkść tej cechy wyraźnie wzrasta. ajwyższe wartści drzewstany atec zne). siąga w wieku djrzały (analizwan djrzałe 4.2. Penetracja drewna igłą pildynu Zróżnicwanie gęstści drewna ppulacji ptnych wyrażne głębkścią penetracj i igły pildynu przedstawin na rycinie 3. Zróżnicwanie tej cechy u badanych ppulacji jest stsunkw duże. Waha się n d 17,1 lti li świerka z Witwa d 20,3 ffilti li ppulacji z wych RTIuk. Jak wynika z przeprwadznej ceny statystycznej ppulacje różnią się pd względelti penetracji drewna bardz

6 26 Jan Matras 22 z 21 M 'P.,1J :ą. Ol) <O Ol) <O lo <O lo (') ai 20 ai ai ;:: ai ai '" ai ai ".",' <Ii lo lo Ol) ",,' <Ii (') : I: 16 : _ I : 15 I I:: ",',.-. _-. _- 1/ l- in : t! 32 c ' l.i'l l.i'l <O ' <O... lu C CO CO l- Ol t LJ <O l- r-. (j'\,o) <O C -I r:! r:! c.: c.: lu t! lu <O l- QY r:! 'c a.. O u u Vl >- >- c::r:: c::r:: ci.... <O <O C E E -ci 32 <O 32 VI <O Ol O O <O O E CO Qj r <O -- lu <O C LJ LJ "O O.. l- I- U l- Z - '" <Xl Ryc. 3. Prównanie średniej głębkści penetracji drewna przez igłę pildynu u ppulacji świerka na pwierzchni dświadczalnej w Knyszynie (test Tukeya) Fig. 3. Variability fpildin needle penetratin depth in wd frway spruce prvenances n the Knyszyn experien'tal plt isttnie statystycznie (przy a = 0,01) (tab. 1). D ppulacji największej gęstści drewna (najniejszej penetracji) należą prócz wyienianeg wcześniej świerka z wych Rauk również ppulacje z Istebnej Bukwca, Zwierzyńca Lubelskieg, Istebnej Zapwiedzi, Zwierzyńca Białwieskieg (1) i Taawy. Są t w większści ppulacje beskidzkie z niższych płżeń. Średnią gęstścią drewna charakteryzują się niektóre ppulacje z zasięgu półncn-wschdnieg: ze Zwierzyńca Białwieskieg (2), Wigier raz ppulacje z wyższych płżeń Beskidu Śląskieg. D ppulacji najniższej gęstści drewna należy przede wszystki świerk z Witwa raz wszystkie ppulacje sudeckie, z Orawy, dwie ppulacje z półncn -wschdnieg zasięgu: z Brek i Przerw anek raz nie występujący w zestawie ppulacji atecznych świerk z Kartuz. Zróżnicwanie gęstści drewna nie a jednak charakteru reginalneg. W raach zasięgu półncnwschdnieg znalazły się ppulacje zarówn wyskiej, jak i niskiej gęstści drewna. Ppulacje beskidzkie również charakteryzują się dużą ziennścią pd względe tej cechy. a pdstawie wyknanych analiz statystycznych kreśln dziedziczalnść penetracji drewna etdą GIERTYCHA (1985). Odziedziczalnść tej cechy jest bardz wyska i wynsi 0,8549 (tab. 1) Pierśnica Piary pierśnicy wyknan w celu kreślenia krelacji tej cechy z gęstścią drewna pierzną pildyne.

7 Zróżnicwanie gęstści drewna ppulacji.rwierka na pwierzchni d.fwiadczalnej Ol,'---- ' , ! i :: I ':,.., 8...! g C1> C1> al,.. i C1> M 95 Ol Ol Ol Ol Oi 5l ; 85 i :i2..-4 lo ci. c: lo E Q.I :i2 E -ci :i2 Q.I :g lo :J :J 0\ lo Vi : l::! VI c: :i2 ' E CD 76 lo 11"1 '0 Qj lo 11"1 lo g iil Ci) c:,... 0\. C1I -e lo lo... ::J,Vi lo c: c: t! t! {2 -' lo Q.I Q.I C. "O Q.I l::! Q.I Q.I lo CI)' lo t! 'c Q.I CI..... '... :f Q.I U Z Q.I Q.I - g u ' u VI >- a::... 11: ;:. r ::J... Ryc. 4. Prównanie średnich ppulacji świerka na pwierzchni dświadczalnej w Knyszynie (test Tukeya) Fig. 4. Variability fdbh frway spruce prvenances n the Knyszyn experiental plt I li Wyniki piarów pierśnicy drzew ppulacji ptnych przedstawin na rycinie 4. Zróżnicwanie tej cechy u badanych ppulacji jest stsunkw duże. Waha się n d 71,3 dla świerka z Witwa d 119,6 u ppulacji z wych Rauk. Jak wynika z przeprwadznej ceny statystycznej, ppulacje różnią się pd względe średniej pierśnicy bardz isttnie (przy a = 0,01) (tab. 1). D grupy największej pierśnicy należą ppulacj e z wych Rauk, Zwierzyńca Białwieskieg (2), Istebnej Bukwca, Wigier i Zwierzyńca Białwieskieg (1). Pierśnice zbliżne d średniej gólnej iał świerk z Wisły, Bliżyna, Taawy, Rycerki Praszywki 750, Międzygórza i Zwierzyńca Lubelskieg. ajsłabiej przyrastał świerk z Witwa i Kartuz, różniące się isttnie statystycznie d wszystkich pzstałych, raz świerk z Orawy, Brek, Strnia Śląskieg, Przerwanek, Rycerki Zwardnia i Rycerki Praszywki 950. Isttne zróżnicwanie cech przyrstwych plskich pchdzeń świerka stwierdzn również na innych pwierzchniach dświadczalnych tej serii (BARZDAJ 1996a,b; 1995, GIERTYCH 1991, 1985, 1976; GIERTYCH, KRÓLIKOWSKI 1982; HOLTZER 1981, 1979; KOCIĘCKI 1980; KOCIĘCKI i in.1990, MATRAS 1993, 1997, 1998; MATRAS, KOWALCZYK 1998; MATRAS i in. 1996; VA DE SYPE 1986, TYSZKIEWICZ 1969, 1968 a,b). a pdstawie analiz statystycznych kreśln dziedziczalnść średniej pierśnicy etdą GIERTYCHA (1985). Odziedziczalnść tej cechy jest bardz wyska i wynsi 0,8770 (tab. 1).

8 28 Jan Matrs 4.4. Pdsuwanie uzyskanych wyników Określne cechy drewna w dużej ierze decydują jeg przydatnści i wartści użytkwej. Jedną z cech, która wpływa na właściwści techniczne drewna (wytrzyałść na zginanie, łatwść bróbki, zawartść celulzy i cheicelulz) jest ciężar właściwy. Zróżnicwanie ppulacji lllatecznych pd względelll tej cechy jest isttne statystycznie. Oznacza t w praktyce, że badane ppulacje różnią się iędzy sbą nie tylk prdukcją w pjęciu asy, ale również zróżnicwana jest jakść prdukwaneg drewna. Jak stwierdzn wcześniej, zróżnicwanie ciężaru właściweg drewna ppulacji lllatecznych wykazuje wyraźny reginaliz. Ppulacje z zasięgu półncnwschdnieg charakteryzują się większy ciężare właściwylll drewna. Średni ciężare właściwy charakteryzują się ppulacje beskidzkie z niższych płżeń, natiast drewn najniższy ciężarze właściwy ają ppulacje górskie, szczególnie te z wyższych płżeń. Ptwierdzają t również wcześniejsze badania BARZDAJA (1996c). Zjawisk t jest trudne d wyjaśnienia, zważywszy na fakt, że ppulacje te jedncześnie charakteryzują się słaby przyrste (KOCIĘCKI 1980; KOCIĘCKl i in. 1990; MATRAS 1997; MATRAS, KOWALCZYK 1998; MA TRAS i in. 1996, TYSZKIEWICZ 1969). Interesujące jest również spstrzeżenie dtyczące wzrstu ciężaru właściweg drewna wraz z dległścią d rdzenia. Różnice ciężaru właściweg drewna w klejnych fazach rzwj wych drzewa są isttne statystycznie, a cecha ta zienia się jednkierunkw wraz z dległścią d rdzenia (ryc. 2). Zróżnicwanie gęstści drewna wraz z dległścią d rdzenia stwierdzili w swich badaniach u świerka i jdły GORISEK i KLIC (1997). O istnieniu takieg zróżnicwania u świerka wspinająrównież w swi pracwaniu przeglądwy ROZEBERG i CAHALA (1997). Pdbnie duże zróżnicwanie gęstści drewna, kreślne piare głębkści penetracji drewna przez igłę pildynu, stwierdzn u ppulacji ptolnnych. Jednak uzyskane wyniki nie są tak jednznaczne i ają inny charakter. Odziedziczalnść tej cechy jest wyska. atiast prsta krelacja tych dwóch cech jest stsunkw niska i wbrew czekiwaniu ddatnia (ryc. 5). Stwierdzne zróżnicwanie ciężu właściweg drewna ppulacji atecznych i gęstści drewna lllierznej penetracją igły pildynu ppulacji ptolnnych wynika najprawdpdbniej z dwóch zasadniczych pwdów. P pierwsze, jak wynika z przeprwadznej ceny krelacji głębkści penetracji drewna przez igłę pildynu i pierśnicy drzewek, na których prwadzn piary (ryc. 6), wielkść pierśnicy w kreślnylll wieku w isttny spsób wpływa na wyniki piarów. I większa średnia pierśnica, tylll większa głębkść penetracji. Współczynnik krelacji tych cech wynsi 0,88. Pdbne wyniki w swich badaniach uzyskali ROZEBERG i VA DE SYPE (1996). P drugie, zróżnicwanie krelacji głębkści penetracji drewna przez igłę pildynu u ppulacji ptnych z ciężare właściwylll drewna ppulacji atecznych pbranych z różnych iejsc na przekrju pprzeczneg krążka zienia

9 Zróżn icwanie gęs tści drewna ppulacji św ierka na pwierzchni dświadcza ln ej 29 20,S E Ś 20,0 :p 19,5 Cl. - C 19,0.. "O :fr 18, ,0 a.,c),fi) 17,5. 2' (!) 17, I r = 0,21 I Ciężar właściwy drewna Specific wd gravity [g/c3) Ryc. 5. Krelacja iędzy głębkścią penetracji drewna igłą pildynu na' JYwierzchni w Knyszynie a ciężare właściwy drewna ppulacji atecznych Fig. 5. Relatinship between wd penetratin depth by pildin needl e and wd specific gravity as expressed by the siple regressin del się W zależnści d dległści d rdzenia (ryc. 7). Próbki 3 i 4, pbrane z części przyrdzeniwej, wykazują zerwą krelację z głębkścią penetracji drewna przez igłę pildynu u ppulacji ptnych w wieku 25 lat, jednak współczynnik krelacji wzrasta wraz z dległścią d rdzenia, chć pzstaje nieisttny - próbki l i 6 dpwiedni 0,30 i 0,35. Jak wykazują pwyższe prównania, brak nega- E 21, l Ś 20,S O : 88.. n ł 20,0 -ł ' / "" ' + /.+ 19,5 -ł /-,;l----, <.s 19,0 -t '--/-'7' : 18,5 -t /-----7"' ' i '13' 18,0 -t / ; a ł (),...,fi) 17,0 -t '+' i. 2' (!) 16,5 -t-----, ,------,-----,------r------,------j Pierśnica OBH [) Ryc. 6. Krelacja piędzy pierśnicą a głębkścią penetracji drewna przez igłę pildynu na pwierzchni w Knyszynie Fig. 6. Relatinship between wd penetratin depth by pildin needle and DBH as expressed by the siple regressin del

10 30 Jan Matras 0,40, Scheat pbierania próbek 0,35 -t ip_----j Schee t saple cllectin 0,30 -t _x:7""" j 0,25 -t r dj 0,20 -t ' _+_ j 0,15 -t------""*" i j l 0, I j 0,05 -t I_ l 0, :.!, ---I-_,_---_,_------j -0,05 -t _i_ l -, 1 O Ryc. 7. Zróżnicwanie krelacji piędzy głębkścią penetracji drewna igłą pildynu a ciężare właściwy próbek na przekrju pprzeczny krążka Fig. 7. Dependance fthe crrelatin pwer between wd penetratin depth by pildin needle and wd specific gravity n the lcatin f the wd saple n the ste crss-sectin tywnej krelacji piędzy ciężare właściwy kreślny tradycyjnyi lnetdarni a gęstścią drewna kreślną pildyne że w ty przypadku wynikać z różneg wieku, w który wyknan te ceny i związaneg z ty różneg wpływu czynników dyfikujących tą krelację. W celu wyeliinwania wpływu wielkści pierśnicy na głębkść penetracji drewna zastswan analizę regresji wielkrtnej. D ceny krelacji wielkrtnej zastswan następujący del: ciężar właściwy drewna = a I x głębkść penetracji drewna przez pildyn + + a I x pierśnica + stała regresji gdzie: znaczający zianę gęstści drewna, al- współczynnik krelacji cząstkwej, gdy dczyt pildynu wzrśnie l, a 2 - współczynnik krelacji cząstkwej, znaczający zianę gęstści drewna, gdy pierśnica wzrśnie l. Wyliczny współczynnik regresji wielkrtnej jest stsunkw wyski (0,7699; tab. 2). Jeszcze większy współczynnik regresji wielkrtnej (pwyżej 0,9) uzyskan birąc pd uwagę trzy zienne: głębkść penetracji, pierśnicę i pierśnicwe ple pwierzchni przekrju. Mżna więc przyjąć, że przy dpwiedniej etdyce piaru lub zastswaniu dpwiednich prcedur statystycznych żliwe jest bardz dkładne scharakteryzwanie ppulacji pd względe gęstści drewna przy użyciu pildynu. P wyeliinwaniu wpływu przyrstu pierśnicweg kpnent krelacji dla penetracji igłą pildynu a

11 Zróżnicwanie gęstści drewna ppulacji św i erka na pwierzchni dświadczalnej 31 Tabela 2 Table 2 Współczynnik krelacji iędzy ciężare właściwy drewna a głębkścią penetracji p'rzez igłę pildynu w zależnści d pierśnicy drzewa Cefficient f crrelatin between w<;ł penetratin depth by pildin needle and wd specific gravity in relatin t the DBH as expressed by the ultiple regressin Eleenty równania Współczynniki Błąd standardwy t Stat. p Paraeter Estiate Standard errr stała regresji 89,37 23, ,77 0,00207 cnstant a, ---4,70 1, ,68 0, ,47 0, ,02 0,00128 Mdel: ciężar właściwy drewna = a, x głębkść penetracji drewna przez pildyn + a, x pierśnica + + stała regresji Mdel: wd spccific gravity = al x wd penetratin dcpth by pildin necdlc + a l x DBH + Cnstant Wspólczynnik krelacji wielkrtnej: 0,7699 ultip\c crrclatin ccfficicnt: 0,7699 negatywny współczynnik (a = - 4,70; t = - 2,68), c jest zgdne z czekiwanituni. Współczynnik ten jest isttny na pziie 0, WIOSKI /' 1. Badane ppulacje charakteryzują się wyski zróżnicwanie (isttne statystyczne na pziie a = 0,01) pd względelll ciężaru właściweg drewna. 2. Analizwana cecha wykazuje zróżnicwanie reginalne. Ppulacje z zasięgu półncn -wschdnieg charakteryzują się większy ciężareln właściwylll drewna, natiast drewn najniższy ciężarze właściwyln psiadają ppulacje górskie, szczególnie te z wyższych płżeń nad pzie rza. 3. Zabserwwan również ziennść tej cechy wewnątrz pnia. Wraz z dległścią d rdzenia wzrasta ciężar właściwy drewna. 4. Ppulacje ptne charakteryzują się również dużą ziennścią (różnice isttne statystyczne na pziie a = 0,01) pd względe gęstści drewna kreślanej na pdstawie głębkści penetracji drewna przez igłę pildynu. Cecha ta również charakteryzuje się bardz Wyską dziedziczalnścią na pziie ppulacji (0,8549). 5. Zróżnicwanie gęstści drewna ppulacji ptnych nie a charakteru reginalneg. W grupach jednrdnych pd względelll tej cechy znajdują się zarówn ppulacje z zasięgu półncn-wschdnieg, jak i płudniweg. 6. Głębkść penetracji drewna przez igłę jest ściśle skrelwana z pierśnicą drzew w badany wieku (25 lat). Współczynnik krelacji tych cech wynsi 0, Prsty współczynnik krelacji ciężaru właściweg drewna-ppulacji atecznych i gęstści drewna ppulacji ptnych wyrażnej głębkścią penetracji igły pildynu jest stsunkw niski i ddatni (0,22). Wskaźnik ten, prawie zerwy dla części przyrdzeniwej, wyraźnie wzrasta wraz z dległścią d rdzenia.

12 32 Jan Matras 8. Wyską krelację ciężaru właściweg drewna ppulacji atecznych i gęstści drewna ppulacji ptnych stwierdzn p wyeliinwaniu wpływu wielkści pierśnicy na głębkść penetracji drewna przez igłę pildynu. Współczynnik krelacji wielkrtnej dla dwóch ziennych wynsił 0,7699, a współczynnik krelacji cząstkwej dla penetracji igły pildynu siągnął zgdnie z przewidywaniai wartść negatywną. Praca zstała złżna 3 listpada 2000 r. i przyjta przez Kitet Redakcyjny 5 luteg 200 l r. VARIABILITY OF WOOD SPECIFIC GRA VITY AMOG ORWA y SPRUCE PO PULATIOS AD THE HERITABILITY OF THIS FEATURE FOR POPULATIOS FROM THE KYSZY EXPERIMETAL PLOT Suary Several types f easureents and bservatins were ade n rway spruce experiental plts (IUFRO 72 experient) with ther ppulatins representing the naturai range f this species in Pland. Ang ther paraeters, the wd specific gravity was easured accrding t the standard P-58/D-040 l. The variability f this paraeter was statistically significant. Especially evident differences were nted between rth-eastern and Suthern subranges f rway spruce ccurrence in Pland. Muntain ppulatins were characterized in st cases by the lwer wd specific gravity. On the experiental plt in K.nyszyn the wd density fprgeny ppulatins was de terined in accrdance t the pildin easureents. Siilarly as fr the ther ppulatins the variability f pildin easureent resu]ts was statistically significant. Hwever n spatial (reginal) pattern was fund. The prvenance heritability f wd density was high - equal t 0,8549. (trans\. P. L.) PIŚMIEICTWO BARZDAJ W. 1995: Dwudziestletnie dświadczenie prweniencyjne ze świerkie (Picea abies [L.] Karst.) serii rufro 1972 w Leśny Zakładzie Dświadczalny Sieianice. III. Cechy fenlgiczne. Sylwan, 7: BARZDAJ W. 1996a: Dwudziestletnie dświadczenie pweniyncyjne ie świerkie (Pice a abies [L.] Karst.) serii IUFRO 1972 w Leśny Zakładzie DŚwiadcaJńy Sieianice V. Próba syntezy. Sylwan, 8: BARZDAJ W. 1996b: Dwudziestletnie dświadczenie prweniencyjne ze świerkie (Picea abies [L.] Karst.) serii IUFRO 1972 w Leśny Zakładzie Dświadczalny Sieianice IV. Odprnść drzew. Sylwan, 6: BARZDAJ W. 1996c: Ziennść gęstści drewna świerka pspliteg (Picea abies [L.] K st.) w Plsce. Pr. Kis. auk RI. Leś., 82 : 7-14.

13 Zróżnicwanie gęstści drewna ppulacji świerka na pwierzchni dśw iadczaln ej 33 Giefting D. F., Jabłńśki K. 1998: Zależnść piędzy pdatnścią drewna na penetrację igłą pildynu a gęstścią i niektóryi właściwściai echanicznyi ssny (Pinus sylvestris L.). Prace z Zakresu auk Leśnych, 66: GIERTYCH M. 1976: Ziennść genetyczna plskich ras świerka (Picea abies [L.] Karst.). Arbr.. Kór., 21 : GIERTYCH M. 1985: Prównanie selekcji rdwej i prweniencyjnej u Świerka (Pice a abies [L.] Karst.) z Beskidu Śląskieg i Żywieckieg. Arbr. Kór., 30: GIERTYCH M. 1991: Selekcja prweniencyjna, rdwa i indywidualna w dświadczeniach wielczynnikwych ze świerkie psplity (Picea abies [L.] Karst) Arbr. Kór., 36: GIERTYCH M., KRÓLIKOWSKI Z. 1982: Dświadczenie nad ziennścią ppulacyjną i rdwą świerka (Picea abies [L.] Karst.) z różnych części Plski. Arbr. Kór. 26: GORISEK Z., KLIC M. 1997: Shrinkage, swelling and diensinal stability f juvenile and adult wd fspce and fir. Zb. Gzd. Les., 54: HOLZER K. 1979: Die Kulturkaertestung zur Erkennung des Erbwertes tei Fichte (Picea abies [L.] Karst.). 3. Qualitative Merkaale CbI. ges. Frswestwes, 3: HOLZER K., 1981: Die Kulturkaertestung zur Erkennung des Erbwertes bei Fichte (Picea abies [L.] Karst.). 4. Qualitative Merkaale CbI. ges. Frstwes., 98 : KOCIĘCKI S. 1980: Badania prównawcze nad rflgią i przyrstwścią świerka... z nizinnych i górskich bszarów Plskich. Dk. Inst. Bad. Leśn. KOCIĘCKI S., i in. 1990: Badania prównawcze nad rflgią i przyrstwścią świerka różnych pchdzeń. Spr. nauk. Inst. Bad. Leśn. MATRAS : Grwth frway Spce in rufro 1972 experient. W : Prceedings fthe IUFRO S Sypsiu "rway Spce Prvenances and breeding. Latvia. Riga. MATRAS : Grwth and plasticity f Spruce (Picea abies Karst.) ppulatins in IUFRO 1972 experient. Abstracts fthe IUFRO S Sypsiu "rway Spruce Prvenances and Breeding" Stara Leśna, Slvakia, August 31-Septeber 7. MATRAS : Świerk taawski w badaniach Instytutu Badawczeg Leśnictwa. Sylwan, 10: MATRAS 1., KOWALCZYK : Świerk sudecki w badaniach IBL. Leśny Bank Genów Kstrzyca, t.1, z. 11. MATRAS 1., i in. 1996: Badania prównawcze nad rflgią i przyrstwściąświerka różnych pchdzeń. Spr. nauk Inst. Bad. Leśn. ROZEBERG P., CAHA,LA C. 1997: Spce and wd quality: genetic aspects (a review). Silvae G en. 1997,46: 5, ROZEBERG P.,VA DE SYPE H. 1996: Genetic variatin fthe pildyn-girth relatinship in rway spce (Picea abies [L.] Karst). Ann. Sci. Fr., 53 : 6, ; 23 VA DE SYPE H., 1986: Preiere analyse de 3 tests clnaux d'epicea plniais. IRA, Centre de Recherches d'orleans. TYSZKIEWICZ S. 1968a: Ppulatin studies frway spce in Pland. IBL. TYSZKIEWICZ S Badania nad ppulacjai świerka w Plsce. Spraw. Inst. Bad. Leśn. TYSZKIEWICZ S., i zesp. 19'69 : Badania nad rflgiczną i fizjlgiczną ziennścią rdzieg świerka w Plsce: Dk. Inst. Bad. Leśn.

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: teatr-muzyczny.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: teatr-muzyczny.poznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: teatr-muzyczny.pznan.pl Pznań: Dstawa nwych urządzeń nagłśnienia sceny Teatru Muzyczneg w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Warszawa: Sukcesywne dstawy mebli wlnstjących, zabudów stałych i wypsażenia meblweg

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl Warszawa: REMONT I NAPRAWA ELEWACJI ORAZ DACHU PAWILONU 10A Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. Warszawa: Usługa drukwania materiałów infrmacyjnych i prmcyjnych (duży frmat) na ptrzeby Teatru Wielkieg - Opery Nardwej w Warszawie Numer głszenia: 234750-2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa placu zabaw dla dzieci starszych w Parku Kasprwicza w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Budwa budynku Dmu Pmcy dla Niepełnsprawnych w Spytkwicach Numer głszenia: 162990-2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Rbty rzbiórkwe budynku centrum bliczeniweg z zapleczem biurw-technicznym przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itl.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itl.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.itl.waw.pl Warszawa: Rbty budwlane w budynku willa Steffensa w Instytucie Łącznści - Państwwym Instytucie

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: rt.swietkrzyskie.travel/ Kielce: Budwa biektów małej architektury, jakimi są przestrzenne elementy rzpznawcze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług drukwania książek, czaspism raz materiałów edukacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

Praktyczne obliczanie wskaźników efektywności zużycia gazu ziemnego w gospodarstwach domowych Józef Dopke

Praktyczne obliczanie wskaźników efektywności zużycia gazu ziemnego w gospodarstwach domowych Józef Dopke Praktyczne bliczanie wskaźników efektywnści zużycia gazu ziemneg w gspdarstwach dmwych Józef Dpke Odbircy gazu ziemneg mgą kntrlwać jeg zużycie spisując pierwszeg dnia każdeg miesiąca wskazania gazmierza.

Bardziej szczegółowo

METODY HODOWLANE - zagadnienia

METODY HODOWLANE - zagadnienia METODY HODOWLANE METODY HODOWLANE - zagadnienia 1. Mateatyczne pdstawy etd hdwlanych 2. Watść cechy ilściwej i definicje paaetów genetycznych 3. Metdy szacwania paaetów genetycznych 4. Watść hdwlana cechy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: MEDINET Sp. z o.o. organ założycielski Dolnośląskiego Centrum Chorób

I. 1) NAZWA I ADRES: MEDINET Sp. z o.o. organ założycielski Dolnośląskiego Centrum Chorób Wrcław: Dstawa aparatu d znieczulenia gólneg dla drsłych, dzieci i nwrdków, jeg mntaż - instalację, uruchmienie i przeszklenie pracwników Zamawiająceg w zakresie bsługi Numer głszenia: 224782-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.transport.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.transprt.gv.pl Warszawa: dstawa i mntaż mebli biurwych, krzeseł z pulpitem raz fteli biurwych brtwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik, Kraśnik: LEASING OPERACYJNY PRZY DOSTAWIE CYFROWEGO PROJEKTORA KINOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM Numer głszenia: 274463-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(dz. U. z 2007r. Nr 223 poz1165 z późn. zm.)

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(dz. U. z 2007r. Nr 223 poz1165 z późn. zm.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na pdstawie art. 39 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Praw zamówień publicznych(dz. U. z 2007r. Nr 223 pz1165 z późn. zm.) Gmina Skąpe 66-213 Skąpe 65 wj. Lubuskie Tel. 0683419213,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 487 56 60, faks 22 378 16 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 487 56 60, faks 22 378 16 20. Warszawa: Usługa sprzątania pmieszczeń biurwych w Oddziałach Terenwych Urzędu Regulacji Energetyki Numer głszenia: 151864-2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN Warszawa: Usługi infrmatyczne w zakresie pracwania prgramwania uŝytkweg wspmagająceg prcesy prjektwania elementów i rzwiązań knstrukcyjnych raz prgramów bliczeniwych. Oprgramwanie d bliczeń wg Eurkdów:

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłszenie publikwane w BZP Numer głszenia: 165283-2012; data zamieszczenia: 30.07.2012 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa artykułów promocyjnych Numer ogłoszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Katwice: Dstawa artykułów prmcyjnych Numer głszenia: 342298-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Bielsk-Biała, dnia 19 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Bielsk-Biała: Dstawa leju napędweg dla Zakładu Gspdarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na kres 1.07.2015 rku d 30.06.2016 rku Numer głszenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl Warszawa: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: usługa grupweg ubezpieczenia na życie i zdrwie pracwników PIAP Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: usługa cateringwa dla śrdka pieki nad dziećmi MALI WYNALAZCY, prwadzneg w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku wizytówek, reklamy wielkfrmatwej i katalgów na ptrzeby Nardweg

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Łańcut: Budwa dcinka kanalizacji deszczwej wraz z przepmpwnią wód deszczwych i zasilaniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl/przetargi.php Warszawa: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - SERWERA dla Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strona/ipaw/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ipaw.walbrzych.eu/bip/strna/ipaw/ Wałbrzych: Dstawa sprzętu kmputerweg i prgramwania dla Instytucji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rdos.gov.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rdos.gov.pl/zamowienia-publiczne Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rds.gv.pl/zamwienia-publiczne Szczecin: Mnitring stanu pczątkweg - 0 w ramach prjektu: LIFE13

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technlgii Maszyn i Autmatyzacji Ćwiczenie wyknan: dnia:... Wyknał:... Wydział:... Kierunek:... Rk akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczn: dnia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: przygtwanie raprtów i analiz na ptrzeby prjektu Innwacyjne prdukty piekarnicze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgszcz.pl Bydgszcz: Rbty remntw-budwlane na terenie biektu Wjewódzkieg Inspektratu Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miklajkipmrskie.pl Mikłajki Pmrskie: Mdernizacja drgi gminnej transprtu rlneg Krastudy-Nwe Minięta,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.proszowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.proszowice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prszwice.pl Prszwice: Prace wykńczeniwe w części budynku Dmu Ludweg w Bbinie przeznaczneg na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr sprawy: DRK-2111-2/14 MUZEUM STUHHOF W SZTUTOWIE ul. Muzealna6. 82-1iOSztutw W. 055 247^3-53 fax 055 247-83-58 NIP 578-10-36-000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Prace budwlane przy biektach

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oceny statyki i bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa z zastosowaniem próby obciążeniowej

Ekspertyza w zakresie oceny statyki i bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa z zastosowaniem próby obciążeniowej Ekspertyza w zakresie ceny statyki i bezpieczeństwa w tczeniu drzewa z zastswaniem próby bciążeniwej Przedmit pracwania: Kasztanwiec biały (Aesculus hippcastanum L.) Pelplin, ul. Mickiewicza 14a Zlecenidawca:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego dwóch nowych samochodów osobowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego dwóch nowych samochodów osobowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Dstawa w ramach leasingu peracyjneg dwóch nwych samchdów sbwych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: V zamówienia publiczneg zawarcia umwy ramwej

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY Budowy Urządzeń Chemicznych. Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY Budowy Urządzeń Chemicznych. Zakład Produkcji Doświadczalnej 32 700 BOCHNIA, ul. Krasińskiego 29 OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY Budwy Urządzeń Chemicznych Zakład Prdukcji Dświadczalnej 32 700 BOCHNIA, ul. Krasińskieg 29 Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia

Bardziej szczegółowo

Krążek Mac Cready'ego zawsze przydatny

Krążek Mac Cready'ego zawsze przydatny Krążek Mac Cready'eg zawsze przydatny Autr: Tmasz Rubaj Krążek Mac Cready'eg (nazywany dalej skrótem K.M.) jest jednym z pdstawwych przyrządów niezbędnych d pdejmwania prawidłwych decyzji taktycznych pdczas

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA I PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ UBEZPIECZENIE MIENIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU ORAZ PODLEGŁYCH ODDZIAŁÓW TERENOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Opracwanie redakcyjne, graficzne i druk katalgu. Numer głszenia: 116492-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H Inf. gólna 32-3251129 Regn: 270507505 Inf. pdatek dchdwy 32-3251128 NIP: 646 20 49 340 Inf. pdatek VAT 32-3251126 Inf. NIP 32-3251125 al. Niepdległści 60 43-100

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl Ssnwiec: TERMOIZOLACJA STROPODACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ ORAZ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo