Immunoterapia swoista miêdzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Immunoterapia swoista miêdzy"

Transkrypt

1 Pó³rocznik dla lekarzy alergologów ISSN Katowice, maj 2009 r. nr 1 (23) PROBLEMY ALERGOLOGII STOSOWANEJ Immunoterapia swoista miêdzy teori¹ a praktyk¹ fragmenty dyskusji z konferencji naukowej w Warszawie ( r.)

2

3 Spis treœci Od redakcji Od redakcji Karina Jahnz-Ró yk Znaczenie drobnych oskrzeli w patogenezie i leczeniu astmy oskrzelowej Tadeusz P³usa Nadwra liwoœæ na leki siêganie do Ÿróde³ informacji Opracowanie i komentarz - Marzena J. Mierzejewska, Aleksandra Kucharczyk Rejestr Anafilaksji Szpitala Charite Opracowanie Joanna Nizio-M¹sior Atopowe testy p³atkowe Witold Owczarek, Elwira Paluchowska Immunoterapia swoista miêdzy teori¹ a praktyk¹ fragmenty dyskusji z konferencji w Warszawie ( roku) Opracowanie Joanna Nizio-M¹sior Ocena bezpieczeñstwa i objawy niepo ¹dane ca³orocznej immunoterapii swoistej metod¹ podskórn¹ na alergeny py³ków i roztoczy obserwacja 6-letnia Teresa Tuszyñska-Jonakowska, Piotr Kuna Koszty bezpoœrednie leczenia objawowego i immunoterapii swoistej alergicznego nie ytu nosa u dzieci Tomasz Targowski, Piotr Przekora, Witold Owczarek, Aleksandra Kucharczyk Korzyœci z immunoterapii swoistej wysokimi dawkami alergenu postêpowanie z wyboru dla europejskich alergologów Joanna Nizio-M¹sior Czy wiecie, e... Joanna Nizio-M¹sior Problematyka praw pacjenta w prawie polskim i miêdzynarodowym Dagmara Ró yk 23. numer Alergologii Wspó³czesnej rozpoczynamy artyku³em redakcyjnym prof. T. P³usy pt Znaczenie drobnych oskrzeli w patomechanizmie i leczeniu astmy oskrzelowej. Reakcje alergiczne i niealergiczne na leki staj¹ siê powoli zagadnieniem multidyscyplinarnym. Warto wiêc zwróciæ uwagê na podejmowane przez ró ne organizacje dzia³ania zwi¹zane z ujednoliceniem sposobu raportowania dzia³añ niepo ¹danych leków. Zagadnienia te zosta³y przedstawione w dwóch artyku³ach Nadwra liwoœæ na leki siêganie do Ÿróde³ informacji i Rejestr Anafilaksji Szpitala Charite. W dyskusji z konferencji w Warszawie Immunoterapia swoista miêdzy teori¹ a praktyk¹, zorganizowanej w dniu 6 grudnia 2008 roku przez Konsultanta Regionalnego ds. Alergologii Województwa Mazowieckiego, Zak³ad Profilaktyki Zagro eñ Œrodowiskowych oraz firmê Allergopharma-Nexter powraca temat stosowania swoistej immunoterapii w chorobach autoimmunologicznych. Brak dowodów naukowych, odnosz¹cych siê do mo liwoœci uaktywnienia zjawisk autoimmunologicznych w przebiegu SIT sprowadza tê dyskusjê do poziomu opinii ekspertów (czêsto wzajemnie rozbie nych). Polecam te lekturê dwóch krótkich doniesieñ oryginalnych o dzia³aniach ubocznych i efektywnoœci kliniczno kosztowej SIT. Nowoœci alergologiczne w rubryce czy wiecie, e zosta³y tradycyjnie przygotowane przez dr J. Nizio-M¹sior. W Polsce poszanowanie praw pacjenta pozostaje czêsto postulatem nierealizowanym. Jest to uwarunkowane po pierwsze, wieloœci¹ aktów prawnych, w których problematyka ta jest uregulowana, a po drugie przesuniêciem punktu ciê koœci procesów decyzyjnych z kwestii leczniczych na ekonomiczne. W rubryce prawnej odnosimy siê do tych zagadnieñ. Warto zaznaczyæ, e umieszczenie publikacji naukowej w Alergologii Wspó³czesnej ocenione zosta³o na 1 punkt wed³ug klasyfikacji MNiSzW oraz na 2.06 punktu wed³ug klasyfikacji Index Copernicus. Przyjemnej lektury Prof. Karina Jahnz-Ró yk Redaktor Naczelna Wydawca Allergopharma Nexter ul. Gromadzka 59, Katowice tel fax Sk³ad, redakcja techniczna: Magdalena Wardak, Zbigniew Cieœliñski Drukarnia: Zak³ad Poligraficzny Moœ& uczak w Poznaniu 2,06 pkt. 1 pkt.

4 4 Prof. dr hab. med. Tadeusz P³usa Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Klinika Chorób Wewnêtrznych, Pneumonologii i Alergologii CSK MON, Kierownik: prof. dr hab. med. T. P³usa ZNACZENIE DROBNYCH OSKRZELI W PATOGENEZIE I LECZENIU ASTMY OSKRZELOWEJ

5 5 Zasady kontrolowania astmy Dotychczasowe leczenie chorych na astmê oskrzelow¹ uwzglêdnia³o stopieñ ciê koœci choroby. Wg GINA 2006 i jej modyfikacji z 2007 i 2008 roku celem zasadniczym jest skuteczne kontrolowanie choroby [7], które mo e byæ wyra one w ró ny sposób. Chorego jednak najbardziej interesuje czy bêdzie mia³ objawy choroby w czasie dnia i nocy, czy jego aktywnoœæ fizyczna zostanie ograniczona i czy bêdzie wymaga³ doraÿnego przyjmowania leków w przypadku zaostrzeñ. Wydawaæ by siê mog³o, e tak precyzyjne ustawienie postêpowania leczniczego musi zapewniæ pe³n¹ kontrolê chorych na astmê. Tymczasem wg The INSPIRE Study [8,12] 71% chorych stosowa³o dodatkowo w czasie dnia leki dzia³aj¹ce doraÿnie, a 50% poda³o, e wymaga³o co najmniej jednej wizyty z powodu zaostrzenia. Z kolei w GAPP Survey [2] ujawniono ograniczenia w dziennej aktywnoœci chorych leczonych u 10% w znacznym stopniu, u 31% w miernym stopniu, u 34% w niewielkim i u 25% niezauwa alne. Wziewne podawanie glikokortykosteroidów (GKS) i d³ugo dzia³aj¹cych beta-2-mimetyków (LABA long-acting beta-agonist) jest leczeniem z wyboru u chorych na astmê oskrzelow¹. Po³¹czenie to znajduje swoje racjonalne uzasadnienie, bowiem ka da z grup leków ma komplementarny wp³yw na zjawiska patofizjologiczne w astmie. Z jednej strony GKS powoduj¹ supresjê przewlek³ego zapalenia i zmniejszenie nadreaktywnoœci oskrzeli, a LABA nie tylko rozkurczaj¹ miêœnie g³adkie, ale równie hamuj¹ uwalnianie z komórek tucznych mediatorów obkurczaj¹cych oskrzela, przesi¹kanie surowicy i pobudzenie nerwów czuciowych. Po³¹czenie GKS i LABA w jednym inhalatorze ma wiêc logiczne uzasadnienie, bowiem wzajemna interakcja obu cz¹steczek wzmacnia dzia³anie ka dej z nich oddzielnie [1]. CELE GINA Ustalenie aktualnych zaleceñ w zakresie rozpoznawania i leczenia astmy Opracowanie strategii przyjêcia zaleceñ dla poszczególnych potrzeb zdrowotnych Okreœlenie znaczenia astmy jako problemu zdrowia publicznego Czêœæ prezentowanych badañ ujawnia³a, e GKS i LABA podawane równoczasowo w tym samym czasie docieraj¹ do tych samych komórek, co daje szanse, aby ich interakcja sta- ³a siê mo liwa. Wiadomo równoczeœnie, e skutecznoœæ preparatów wziewnych jest uzale niona od ich formulacji, wielkoœci cz¹steczek i adekwatnej techniki inhalacyjnej [13]. Okreœlenie zakresu dalszych badañ nad astm¹ Program leczenia i profilaktyki wg GINA Ocena skutecznoœci leczenia i profilaktyki Wspó³praca miêdzy chorym a lekarzem Ustalenie czynników ryzyka i zmniejszanie na nie ekspozycji Problem depozycji p³ucnej inhalowanych cz¹steczek i zdolnoœci do ich deponowania w drobnych (ma³ych) oskrzelach staje siê ponownie przedmiotem badañ. W œwietle dostêpnych danych oczywistym staje siê, e celem dalszego poszukiwania sposobu kontrolowania zapalenia powinien byæ wp³yw na zmiany stwierdzane w drobnych oskrzelach, zw³aszcza w astmie trudnej do leczenia. Ocena skutecznoœci leczenia zaostrzeñ Postêpowanie w sytuacjach szczególnych Cel leczenia chorych na astmê wg GINA Utrzymanie wydolnoœci uk³adu oddechowego na poziomie zbli onym do prawid³owego (zmiennoœæ dobowa PEF < 20%, a FEV1 > 80%) Minimalizacja dzia³añ niepo ¹danych Zmniejszenie stopnia nasilenia objawów choroby Zapobieganie wystêpowaniu zaostrzeñ Monitorowanie leczenie chorych na astmê Okreœlenie najni szej dawki leczniczej podawanych leków dla uzyskania stabilnoœci stanu chorego Stopniowa i powolna redukcja dawek pod kontrol¹ stanu chorego 2-agonista nie powinien byæ stosowany w monoterapii Synergizm dzia³ania 2-agonistów i GKS stanowi podstawê leczenia Rozpoczynamy od redukcji dawki GKS, apóÿniej LABA Zwiêkszanie dawki GKS bez LABA nie jest skuteczne Rola zapalenia w ma³ych oskrzelach w astmie Dziêki wprowadzeniu nowych technik inwazyjnych mo liwe by³o poznanie tych dotychczas niedostêpnych czêœci drzewa oskrzelowego. Szereg przeprowadzonych badañ udokumentowa³o istotn¹ rolê drobnych oskrzeli w patogenezie astmy oskrzelowej. Ma³e (drobne) oskrzela o œrednicy mniejszej ni 2 mm nie maj¹ elementów chrz¹stki i s¹ wyœcielone komórkami nab³onka. Zmiany zapalne i obrzêk nab³onka jest tu bardziej nasilony ni w innych czêœciach oskrzeli i mo e byæ odpowiedzialny za podtrzymywanie nadreaktywnoœci oskrzeli, a tak e odpowiadaæ za zaostrzenia i astmê nocn¹ [5]. Nasilenie tych zmian mo e byæ odpowiedzialne za objawy astmy trudnej obci¹ onej z³ym rokowaniem, a tak e rozleg³oœæ upoœledzenia czynnoœci oddychania i zmian w przebiegu remodelingu. Wykazano ponadto, e u kobiet bardziej dominuje zapalenie w drobnych oskrzelach ni u mê czyzn [3]. Prowadzone badania histologiczne materia³u chirurgicznego, bioptycznego i autopsyjnego uk³adu oddechowego chorych na astmê wskazuj¹ jednoznacznie, e proces zapalny obecny jest w obwodowych odcinkach drzewa oskrzelowego w drobnych (ma³ych) oskrzelach. Nasilenie tych zmian stwierdzane jest zw³aszcza u chorych z objawami ciê kiej astmy i koreluje z objawami nocnymi. Z kolei stwierdzone nacieki granulocytarne, przerost miêœni g³adkich oraz nadmierne wydzielanie œluzu pozostaje w œcis³ym zwi¹zku ze stopniem obturacji dróg oddechowych [1]. Prowadzone badania doœwiadczalne ujawni³y, e zmiany strukturalne w obrêbie drobnych (ma³ych) oskrzeli zachodz¹ po wp³ywem pobudzenia transformuj¹cego czynnika

6 6 wzrostu beta-1 (TGF-beta-1 transforming growth factor) i nastêpowego nasilenia syntezy kolagenu [1,13]. Poznanie znaczenia tego zjawiska i mo liwoœci wp³ywania na jego przebieg za poœrednictwem wziewnych leków przeciwzapalnych mo e stanowiæ kluczowy problem wskazuj¹cy nowy kierunek poszukiwañ. Ultra-drobne cz¹steczki Miejscowe leczenie chorych na astmê oskrzelow¹ przy zastosowaniu leków wziewnych powinno uwzglêdniaæ depozycjê leków w œwietle drobnych oskrzeli. Z tego powodu wielkoœæ ich cz¹steczek nie powinna przekraczaæ 1-2 mikrometrów, bowiem wiêksze cz¹steczki ulegaj¹ depozycji tylko w du ych oskrzelach. Wydaje siê, e wiêkszoœæ prowadzonej terapii nie wp³ywa na zmiany zapalne tocz¹ce siê w drobnych oskrzelach i dlatego jest nieskuteczna [14]. Wykazano, e ultra-drobne cz¹steczki osi¹gaj¹c ma³e oskrzela w istotny sposób poprawiaj¹ stan chorych [10]. Ma³e cz¹steczki (1,5 µg) albuterolu w 56% uzyskuj¹ ca³kowit¹ depozycjê p³ucn¹, a cz¹steczki 6 µg w 46%. Depozycja w najbardziej obwodowo po³o onych ma³ych oskrzelach wynosi ok. 10%. W zale noœci od rodzaju inhalatora depozycja drobnych cz¹steczek mo e byæ wiêksza [15]. Udokumentowano, e podawanie ultra-drobnych cz¹steczek wp³ywa istotnie na mo liwoœci terapeutyczne u chorych na astmê oskrzelow¹, a w tym:! zwiêksza depozycjê podawanego leku w obwodowych drogach oddechowych,! poprawia znamiennie penetracjê do drobnych oskrzeli,! jest mniej zale ne od stosowanego inhalatora,! znamiennie poprawia kontrolê chorych na astmê oskrzelow¹. Nowe formulacje wziewnych GKS z u yciem hydrofluoroalkanów (HFA) umo liwi³y utworzenie mniejszych cz¹steczek (ok. 1 mikrona) ultra-drobnych, co dawa³o szanse docierania ich do najbardziej odleg³ych dróg oddechowych, przy minimalnej depozycji w jamie ustno-gard³owej [9,13]. Pozwala³o to na wiêksz¹ skutecznoœæ terapeutyczn¹, przy równoczesnym zmniejszeniu dawki podawanego leku. Nowe po³¹czenie GKS i LABA w postaci jednego preparatu beklometazonu (100 µg) i formoterolu (6 µg) o ultra ma³ych cz¹steczkach ocenione w porównaniu do flutikazonu (125 µg) i salmeterolu (25 µg) w badaniu klinicznym 228 chorych na astmê umiarkowan¹ wykaza³o, e efekt obu terapii jest porównywalny, przy mniejszych objawach ubocznych w przypadku pierwszej kombinacji [11]. Wiêksze dawki beklometazonu i formoterolu oceniane w innym badaniu w odniesieniu do innych z³o onych po³¹czeñ oraz rodzajów inhalatorów nie wskazywa³y na wy szoœæ którejkolwiek kombinacji, bowiem ograniczenie stanowi³a wielkoœæ stosowanych cz¹steczek [10]. Badania prowadzone przez Fabbri i wsp. [6] wskazuj¹ jednak na wiêksz¹ skutecznoœæ po³¹czenia formoterolu i beklometazonu w postaci ultra-drobnych cz¹steczek i ich skuteczny wp³yw na proces zapalny tocz¹cy siê w drobnych oskrzelach chorych na astmê oskrzelow¹. Cyklezonid dostarczany do dróg oddechowych w postaci ma³ych cz¹steczek oceniany u chorych na astmê ³agodn¹ i umiarkowan¹ w dawce 320 µg raz dziennie przez 5 tygodni powodowa³ poprawê stanu klinicznego i zmniejszenie wskaÿników zapalenia w ma³ych oskrzelach (zmniejszenie wydechowego pêcherzykowego tlenku azotu, ograniczenie objêtoœci pu³apki powietrznej air trapping, okreœlanej technik¹ tomografii komputerowej) [4]. Znaczenie kontrolowania zapalenia w drobnych (ma- ³ych) oskrzelach w przebiegu astmy oskrzelowej wydaje siê obecnie istotnym problemem i swoistym wyzwaniem dla terapii wziewnej. Wyrazem tego by³y przedstawione wyk³ady w czasie XIX Œwiatowego Kongresu Astmy w Monaco w 2008 r. Trzeba mieæ nadziejê, e podjête nowe rozwi¹zania potwierdz¹ swoj¹ skutecznoœæ kliniczn¹ i kontrolowanie leczenia chorych na astmê bêdzie w pe³ni realizowane we wszystkich stopniach ciê koœci choroby. # PIŒMIENNICTWO 1. Barnes P.J.: New therapies for asthma. Trends Mol. Med., 2006,12; Canonica G.W., Baena-Cagnani C.E., Blaiss M.S., Dahl R., Kaliner M.A., Valovirta E.J.: GAPP Survey Working Group. Unmet needs in asthma: Global Asthma Physician and Patient (GAPP) Survey: global adult findings., 2007; 62(6): Cohen J., Douma W.R., Ten Hacken N.H., Oudkerk M., Postma D.S.: Physiology of the small airways: A gender difference?, 2008;102(9): Cohen J., Douma W.R., ten Hacken N.H., Vonk J.M., Oudkerk M., Postma D.S.: Ciclesonide improves measures of small airway involvement in asthma. Eur. Respir. J., 2008;31(6): Corren J.: Small airways disease in asthma. Curr. Allergy Asthma Rep., 2008;8(6): Fabbri L.M., Nicolini G., Olivieri D., Papi A.: Inhaled beclometasone dipropionate/formoterol extra-fine fixed combination in the treatment of asthma: evidence and future perspectives. Expert Opin. Pharmacother., 2008;9(3): Gaga M., Zervas E., Grivas S., Castro M., Chanez P.: Evaluation and management of severe asthma. Curr. Med. Chem., 2007;14(9): Lanes S.F.,.: The INSPIRE study: influence of prior use and discontinuation of inhaled corticosteroids. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2008;178(5): Martin R.J.: Therapeutic significance of distal airway inflammation in asthma. J. Allergy Clin. Immunol., 2002;109(2 Suppl):S Papi A., Paggiaro P.L., Nicolini G., Vignola A.M., Fabbri L.M.: Inhaled Combination Asthma Treatment versus Symbicort (ICAT SY) Study Group. Beclomethasone/formoterol versus budesonide/formoterol combination therapy in asthma. Eur. Respir. J., 2007;62(4): Papi A., Paggiaro P., Nicolini G., Vignola A.M., Fabbri L.M.: ICAT SE study group. Beclomethasone/formoterol vs fluticasone/salmeterol inhaled combination in moderate to severe asthma. Allergy, 2007;62(10): Partridge M.R., van der Molen T., Myrseth S.E., Busse W.W.: Attitudes and actions of asthma patients on regular maintenance therapy: the INSPI- RE study. BMC Pulm. Med., 2006;6: Sutherland ER, Martin RJ. Targeting the distal lung in asthma: do inhaled corticosteroids treat all areas of inflammation? Treat Respir Med. 2005;4(4): Tashkin DP.: The role of small airway inflammation in asthma. Allergy Asthma Proc., 2002;23(4): Usmani O.S., Biddiscombe M.F., Barnes P.J.: Regional lung deposition and bronchodilator response as a function of beta2-agonist particle size. Am. J. Respir. Crit. Care Med., 2005;172(12):

7 Dr med. Marzena J. Mierzejewska, Dr med. Aleksandra Kucharczyk, Wojskowy Instytut Medyczny, Zak³ad Immunologii i Alergologii CSK MON w Warszawie, Kierownik Zak³adu: prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Ró yk 7 NADWRA LIWOŒÆ NA LEKI siêganie do Ÿróde³ informacji Przygotowano na podstawie t³umaczenia z jêzyka angielskiego position paper, opublikowanego na ³amach Allergy (Allergy 2009: 64: ). Artyku³ by³ poœwiêcony problemom zbierania i opracowywania informacji o niepo ¹danych dzia³aniach produktów leczniczych w celu identyfikacji nowych informacji dotycz¹cych ryzyka i zagro eñ dla pacjentów (pharmacovigilance). Nadwra liwoœæ niealergiczna i reakcje alergiczne stanowi¹ tylko czêœæ ró nych typów niepo ¹danych reakcji leków. Aktualne bazy danych, s³u ¹ce do zbierania informacji o dzia³aniach niepo ¹danych s¹ niedoszacowane. Dotychczasowe sposoby raportowania, opieraj¹ siê na wzorcowych instrukcjach postêpowania (SOPs standard operating procedures). Instrukcje takie, nie bez trudnoœci, zosta³y przygotowane i opublikowane przez Europejsk¹ Sieæ Alergii na Leki ( ENDA European Network for Drug Allergy ) pod patronatem Europejskiej Akademii

8 8 Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI). Dziêki wspó³pracy ENDA i Europejskiej Sieci Alergii i Astmy (GA 2 LEN Global Asthma and Allergy European Network) stworzona zosta³a Baza Danych Alergii i Nadwra liwoœci na Leki ( DAHD Drug Allergy and Hypersensitivity Database ). Baza jest dostêpna on-line w kilku wersjach jêzykowych za pomoc¹ kodu dostêpowego. Rozpowszechnieniem DAHD zajmuj¹ siê partnerzy platformy GA 2 LEN 27 przedstawicieli z 16 pañstw i 59 wspó³pracuj¹cych oœrodków z 26 krajów. W okreœleniu dzia³anie niepo ¹dane leku zawarte s¹ wszystkie dzia³ania niepo ¹dane zwi¹zane z przyjêciem leku niezale nie od ich etiologii czy patomechanizmu. WHO dzia³anie niepo ¹dane definiuje jako szkodliw¹ i niezamierzon¹ reakcjê na lek wystêpuj¹c¹ po podaniu dawki typowej. Wed³ug tradycyjnego podzia³u farmakologicznego wyró niamy dwa typy reakcji. Wiêkszoœæ reakcji to typ A - zale ny od dawki i wynikaj¹cy z mechanizmu dzia³ania leku. Typ B to reakcje niezale ne od dawki i nieprzewidywalne. Ten typ reakcji znajdujemy w oko³o 10-15% wszystkich dzia³añ niepo ¹danych, w którym mieszcz¹ siê te reakcje nadwra liwoœci na leki. Zgodnie z Komitetem Nomenklatury WAO ( World Allergy Organization) termin nadwra liwoœæ powinien byæ stosowany do okreœlania obiektywnie powtarzalnych objawów powstaj¹cych wskutek ekspozycji na okreœlony czynnik, wystêpuj¹cy w leku w dawce tolerowanej przez innych ludzi. Grono definiuj¹ce wyraÿnie dzieli reakcje nadwra liwoœci na alergiczne i niealergiczne. Alergicznymi reakcjami z nadwra - liwoœci na leki s¹ takie reakcje, w których mo na wykazaæ natychmiastowy lub opóÿniony typ reakcji alergicznej. Termin nadwra liwoœci niealergicznej jest zachowany dla reakcji, za które odpowiada inny patomechanizm jak to siê dzieje na przyk³ad w reakcjach na kwas acetylosalicylowy. Jednak e terminy alergia na leki i nadwra liwoœæ na leki nie powinny byæ stosowane wymiennie. Ten pierwszy zarezerwowany jest tylko dla niepo ¹danych dzia³añ leku, w których wykazano mechanizm immunologiczny. Nadwra liwoœæ na leki oznacza znacznie wiêksz¹ grupê reakcji z czêsto krañcowo ró n¹ manifestacj¹ kliniczn¹. Do nich nale ¹ reakcje w mechanizmie IgE-zale nym pod postaci¹ wstrz¹su anafilaktycznego, uogólnionej pokrzywki, obrzêku naczynioruchowego czy skurczu oskrzeli, reakcje nieimmunologiczne, ale tak e reakcje póÿne daj¹ce objawy po kilku dniach od zastosowania leku je wywo³uj¹cego. Objawy tych ostatnich s¹ szczególnie zró nicowane. Mog¹ przebiegaæ podobnie do pokrzywki, jako wysypka plamisto grudkowa, rumieñ trwa³y, ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP acute generalized exanthematic pustulosis ), zapalenie naczyñ, toksyczna nekroliza naskórka ( TEN toxic epidermal necrolysis), zespó³ Stevens Johnsona ( SJS- Stevens- -Johnsone syndrome) czy te jako reakcje polekowe z eozynofili¹ i objawami uogólnionymi ( DRESS drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms), czasem okreœlanymi jako zespó³ nadwra liwoœci wywo³any przez leki ( DIHS drug-induced hypersensitivity syndrome). Rycina 1. Procedury diagnostyczne w przypadku reakcji typu I na bata laktamy 1. wywiad sugeruj¹cy reakcjê alergiczn¹ na antybiotyki betalaktamowe 2. punktowe testy skórne dodatnie ujemne dodatnie dodatnie 3. testy œródskórne ujemne 4. doustna próba prowokacyjna dodatnia 5. potwierdzenie alergii ujemne Wzorcowe instrukcje postêpowania w alergii i nadwra liwoœci na leki wg ENDA i GA2 LEN ujemna Polekowe reakcje z nadwra liwoœci dotycz¹ wiêcej ni 7% populacji, wœród pacjentów hospitalizowanych dotycz¹ % chorych. Szacuje siê, e odpowiadaj¹ za wiêcej ni 15% wszystkich dzia³añ niepo ¹danych. Mog¹ stanowiæ potencjalne zagro enie dla ycia, wyd³u aj¹ czas hospitalizacji, a tak e wp³ywaj¹ na wybór terapii przez co czêsto zwiêkszaj¹ koszty leczenia. S¹ te najczêstsz¹ przyczyn¹ wycofania dopuszczonego do obrotu leku z rynku farmaceutycznego, co z kolei mo e mieæ kolosalne znaczenie finansowe dla przemys³u farmaceutycznego. Poza europejskim projektem Regiscar, dotycz¹cym ciê kich reakcji skórnych i francuskim projektem rejestruj¹cym anafilaksje zwi¹zane ze znieczuleniem ogólnym, nie istniej¹ dobrze zaprojektowane badania epidemiologiczne dotycz¹ce reakcji z nadwra liwoœci, a wiêkszoœæ badañ koncentruje siê na dzia³aniach niepo ¹danych samych w sobie, bez okreœlania ich typu. Zwi¹zek miêdzy zastosowaniem leku i objawami klinicznymi rzadko jest badany. Raportowanie, bez wykazania przyczyn reakcji mo e prowadziæ do zbyt czêstego przypisywania reakcji lekom lub niedoszacowania zwi¹zku pomiêdzy podanym lekiem a wystêpuj¹cymi objawami. Nale y pamiêtaæ, e uogólnione reakcje, takie jak anafilaksja, DRES/DIHS, SJS/TEN, zapalenie naczyñ czy w¹troby wystêpuj¹ rzadziej, ale wi¹ ¹ siê ze zwiêkszon¹ œmiertelnoœci¹. Bazy danych powstaj¹ w oparciu o dobrowolne raportowanie przez pracowników ochrony zdrowia, czasem te przez pacjentów. Znaczne zró nicowanie pomiêdzy krajami liczby ³agodniejszych i ciê kich reakcji wskazuje na byæ mo e niedostateczne raportowanie. W niektórych rejonach objawy nie s¹ w ogóle raportowane, jeœli nie stanowi¹ reakcji ciê kiej lub te nie wi¹ e siê ich z okreœlonym lekiem. Potwierdzenie alergicznego pod³o a reakcji wymaga przeprowadzenia procedury diagnostycznej w oparciu o wzorcowe instrukcje postêpowania diagnostycznego. Przyk³ad takiej proalergologia wspó³czesna! 1 (23)

9 9 cedury, odnosz¹cej siê do antybiotyków betalaktamowych przedstawiono na ryc 1. W diagnostyce alergii/nadwra liwoœci na leki istotne znaczenie ma wywiad chorobowy. Wywiad nale y uzupe³niæ o odpowiednie badania, przeprowadzone in vivo i in vitro w zale noœci od obrazu klinicznego. Testy skórne punktowe, œródskórne i p³atkowe s¹ badaniami najdostêpniejszymi, ale dla wiêkszoœci leków jeszcze nie wystandaryzowanymi. Oznaczanie swoistych IgE jest najszerzej dostêpn¹ do diagnostyki reakcji natychmiastowych metod¹ in vitro. Niestety testy diagnostyczne s¹ dostêpne tylko dla kilku leków, a czu³oœæ metody w tym przypadku wydaje siê byæ niska. Testy aktywacji bazofili i proliferacji limfocytów teoretycznie mog¹ zwiêkszyæ czu³oœæ diagnostyki, ale wci¹ istnieje zbyt ma³o danych eby je zalecaæ do rutynowego postêpowania. W wielu przypadkach nie jest mo liwe okreœlenie typu reakcji na podstawie badania przedmiotowego/podmiotowego oraz badañ dodatkowych i prowadzi to do koniecznoœci wykonywania próby prowokacyjnej. Wiele procedur diagnostycznych w alergii na leki, choæ nie bez trudu, zosta³o wystandaryzowanych dziêki pracom ENDA. Europejska Sieæ Alergii na Leki (ENDA), jedyna w swoim rodzaju na œwiecie, jest zwi¹zana z grup¹ zainteresowañ alergi¹/nadwra liwoœci¹ na leki przy EAACI. Grupa ta obejmuje kilkanaœcie oœrodków, zajmuje siê rozpowszechnianiem wiedzy z omawianego tematu. Utworzenie sieci wymaga³o dodatkowych funduszy i na ten cel uzyskano œrodki z 3ego Ramowego Programu Unii Europejskiej. Dla szczegó³owej diagnostyki zaproponowano ogólnie znany schemat taki jak na ryc 1. Jeszcze raz podkreœliæ nale- y rolê szczegó³owego wywiadu, tylko na jego podstawie mo emy typowaæ leki odpowiedzialne za wyst¹pienie reakcji. Dla u³atwienia przeprowadzenia pe³nego badania podmiotowego i jego ujednolicenia (przynajmniej w Europie), cz³onkowie grupy ENDA stworzyli kwestionariusz znacznie u³atwiaj¹cy dok³adny wywiad i jednoczeœnie systematyzuj¹cy uzyskane dane. Wype³nienie protoko³u zajmuje oko³o 5-6 minut, a jest on ju dostêpny on- line w kilku jêzykach (dla polskiego czytelnika formularz zosta³ przet³umaczony przez grupê pana profesora Silnego Postêpy Dermatologii i Alergologii z 2005,3, ). Kwestionariusz pozwala na zebranie wszystkich informacji koniecznych do oceny zarówno stanu ostrego, jak i okresów remisji, w tym zarówno danych klinicznych, jak i wymaganych wyników badañ laboratoryjnych, takich jak morfologia z rozmazem, parametry funkcji nerek i w¹troby. Testy skórne s¹ podstawowym narzêdziem diagnostycznym, ale nie ze wszystkimi lekami mog¹ byæ wykonywane. ENDA opracowa³a standaryzowan¹ procedurê dla testów z antybiotykami beta laktamowymi w przypadku podejrzenia reakcji o typie natychmiastowym. Szczególn¹ uwagê nale y zwróciæ na pocz¹tkowe stê enia preparatów stosowanych do testów skórnych. Jest to podyktowane faktem wystêpowania reakcji uogólnionych w czasie testów diagnostycznych in vivo. Testy in vitro mog¹ równie byæ wykorzystywane w diagnostyce alergii/nadwra liwoœci na leki, jednak s¹ one zazwyczaj mniej czu³e i/lub mniej swoiste od tych samych testów stosowanych do diagnostyki alergenów inhalacyjnych. W chwili obecnej pojawi³y siê zestawy do oznaczania IgE swoistego dla chlorheksydyny i rocuronium, jednak dostêpnoœæ oznaczeñ dla innych leków jest znacznie okrojona, a dla czêœci powstaj¹cych kitów przydatnoœæ do oznaczeñ jeszcze nie jest okreœlona. Obiecuj¹ce wydaj¹ siê byæ testy komórkowe, takie jak test uwalniania histaminy, aktywacji bazofilów, uwalniania leukotrienów cysteinylowych czy te testy opieraj¹ce siê na aktywacji czy proliferacji limfocytów T. Tu jednak czu³oœæ i swoistoœæ ró ni¹ siê znacznie pomiêdzy wykonuj¹cymi je laboratoriami i testy te równie wymagaj¹ standaryzacji. Dok³adne okreœlenie czynnika wywo³uj¹cego polekow¹ reakcjê nadwra liwoœci jest szczególnie istotne, wobec zagro eñ zwi¹zanych z przypadkowym stosowaniem leków nie okreœlonych jako niedozwolone. Próba prowokacyjna z preparatem przypuszczalnie wywo³uj¹cym reakcjê pozostaje czasem jedyn¹ dostêpn¹ i rzeteln¹ metod¹ diagnostyczn¹. Metodologia wykonywania kontrolowanych prób prowokacyjnych zosta³a opublikowana przez ENDA. Procedura prowokacji powinna byæ wykonywana ze szczególn¹ ostro noœci¹ z powodu mo liwoœci wystêpowania w jej przebiegu reakcji zagra aj¹cych yciu. Koniecznoœæ zachowania zalecanych procedur wi¹ e siê z licznymi ograniczeniami metody, mog¹cymi wp³ywaæ na fa³szywie dodatnie lub fa³szywie negatywne wyniki próby. Nale y podkreœliæ, e protoko³y prowokacji lekiem w przypadku reakcji póÿnych nie s¹ wystandaryzowane. Zosta- ³y natomiast opracowane i opublikowane przez GAL 2 EN EAACI zasady prowokacji aspiryn¹ i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Niestety nawet próby prowokacyjne nie maj¹ 100% wartoœci predykcyjnej - wynik ujemny prowokacji nie gwarantuje tolerancji leku. Co wiêcej, brak reakcji na lek w chwili obecnej mo e siê zmieniæ i zale y od dalszej ekspozycji na lek. Decyzje kliniczne, jak zawsze, powinny byæ podejmowane na podstawie wszystkich dostêpnych danych klinicznych, badañ in vivo i in vitro. Przypuszczalny zwi¹zek leku z reakcj¹ wywo³ywan¹ powinien byæ okreœlany zgodnie z terminologi¹ zaproponowan¹ przez Program Monitorowania leków WHO: certain pewny, probable/likely prawdopodobny, possible mo - liwy, unlikely nieprawdopodobny, conditional/unclassified warunkowy, unassessible/ unclassifiable niemo liwy do skwalifikowania. Reakcje inne ni natychmiastowe to te, wystêpuj¹ce po wiêcej ni godzinie od podania leku. Wœród nich relatywnie najczêœciej wystêpuj¹ osutki plamisto-grudkowe i pokrzywkowe przy stosowaniu antybiotyków betalaktamowych. Mechanizm tych reakcji jest najczêœciej z³o ony i nie do koñca wyjaœniony. Badania kliniczne i immunohistochemiczne, a tak e analiza klonów komórek T specyficznych dla danego leku uzyskanych z krwi obwodowej sugeruj¹ udzia³ reakcji typu IV w patomechanizmie powstawania zmian plamisto- -grudkowych, pêcherzowych i AGEP. ENDA zaleca w opublikowanych algorytmach diagnostycznych dla reakcji typu

10 10 IV po beta laktamach zarówno testy p³atkowe, jak i opóÿniony odczyt prób œródskórnych. W przypadku ujemnych wyników tych testów próba prowokacyjna lub ostro ne podawanie leku powinno byæ rozwa one. Test transformacji limfocytów in vivo mo e przyczyniæ siê do identyfikacji czynnika odpowiedzialnego za reakcjê, ale nie jest szeroko rozpowszechniony. Wszystkie jodowe œrodki kontrastowe mog¹ powodowaæ zarówno natychmiastowe (w ci¹gu godziny od podania), jak i opóÿnione ( powy ej godziny) reakcje nadwra liwoœci. Zazwyczaj nie udaje siê potwierdziæ alergicznego charakteru reakcji natychmiastowych, choæ istniej¹ te doniesienia o mechanizmie IgE zale nym odpowiadaj¹cym za ciê kie reakcje natychmiastowe. Wiêkszoœæ rekcji opóÿnionych, wystêpuj¹cych jako reakcje wypryskowe skóry nale y do reakcji typu IV. Pacjentom po przebyciu tego typu reakcji po œrodkach kontrastowych nale y zaleciæ ocenê alergologiczn¹. Do niej nale y wykonanie testów skórnych istniej¹ doniesienia opisuj¹ce wykorzystanie testów skórnych w diagnostyce reakcji po œrodkach kontrastowych. Opublikowano zalecenia ENDA dotycz¹ce diagnostyki i zapobiegania reakcji po jodowych œrodkach kontrastowych. Zalecenia takie zosta³y opracowane przez Francuskie Towarzystwo Anestezjologiczne we wspó³pracy z ENDA dla reakcji po lekach zwiotczaj¹cych. Jeœli wystêpuj¹ maj¹ zazwyczaj ciê ki, a czasem fatalny przebieg. Baza danych alergii i nadwra liwoœci na leki (DAHD) a zalecenia ENDA Baza DAHD zosta³a utworzona przez Odzia³ Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Montpellier i Francuski Narodowy Instytut Badañ Medycznych ( INSERM ). Dotychczas zosta³a przet³umaczona na duñski, francuski, angielski i portugalski, mo liwe s¹ tak e przy zapotrzebowaniu inne t³umaczenia. Technologia wykonania bazy opiera siê na najnowszych standardach wykorzystywanych w badaniach klinicznych spe³niaj¹cych wymogi FDA (Food and Drug Administration) i EMEA (European Medicines Agency). Baza DAHD jest narzêdziem epidemiologicznym, s³u ¹cym do oceny bezpieczeñstwa leków i do gromadzenia danych o reakcjach pacjentów po przebytej diagnostyce zgodnej z wytycznymi ENDA. U pacjentów po przebytych ciê kich reakcjach skórnych (TEN, SJS), zapaleniu naczyñ i uszkodzeniu wielonarz¹dowym ( DRESS), a podejrzanych o t³o polekowe, próby prowokacyjne, z uwagi na mo liwoœæ ciê kiej, uogólnionej i niekontrolowanej reakcji, nie s¹ wykonywane. W tych przypadkach diagnostykê rozpoczyna siê od prób in vitro i ogranicza siê, jeœli to konieczne do wykonania prób p³atkowych z najni szymi stê eniami preparatu. Tematyk¹ ciê kich skórnych reakcji polekowych zajmuje siê projekt RegisCAR (Project on Severe Cutaneaous Adverse Drug Reactions; Jest to europejski rejestr ciê kich reakcji skórnych s³u ¹cy do oceny terapii szczególnie nowo wprowadzanymi lekami w oparciu o metodologiê, odpowiadaj¹c¹ badaniom farmakoepidemiologicznym, gdzie zbierany jest równie materia³ do badañ genetycznych. DAHD gwarantuje mo liwoœæ dostêpu on-line, z wieloma poziomami zabezpieczeñ przed ingerencj¹ i kopiowaniem danych oraz ograniczeniami zakresu dostêpu w zale noœci od uprawnieñ z jednoczesnym kodowaniem danych osobowych te znajduj¹ siê tylko w oœrodkach wprowadzaj¹cych dane.

Nr indeksu 349062 ISSN 0137-8686 Wydanie specjalne marzec 2011 PROMOCJA PRENUMERATY rocznej rabat 20%, cena: 247,50 z³ cena promocyjna 198 z³ pó³rocznej rabat 10%, cena: 123,30 z³ cena promocyjna 111 z³

Bardziej szczegółowo

RAPORT rekomendacje 2013 2014 Diagnostyka i terapia przewlek³ego wirusowego zapalenia w¹troby typu C (wirusem HCV) w Polsce Projekt i opracowanie graficzne: Zbigniew Cieœliñski Opracowanie redakcyjne:

Bardziej szczegółowo

spis treœci Panel S³u by Zdrowia Leczenie substytucyjne osób uzale nionych od narkotyków str. 3 4 Rozmowa z Markiem Balickim Szkodliwa utopia œwiata bez narkotyków str. 5 6 Dokument ONZ Zasady leczenia

Bardziej szczegółowo

Wp³yw leczenia atopowego zapalenia skóry na stopieñ kolonizacji przez Staphylococcus aureus

Wp³yw leczenia atopowego zapalenia skóry na stopieñ kolonizacji przez Staphylococcus aureus ARTYKU Y ORYGINALNE33 Alergia Astma Immunologia, 2002, 7(1), 33-43 Wp³yw leczenia atopowego zapalenia skóry na stopieñ kolonizacji przez Staphylococcus aureus Effects of combined therapy with oral antihistamines

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania szansa dla aptekarzy www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI s. 3 i 11 Ostania AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (230)

Bardziej szczegółowo

Alergia na lateks MACIEJ KOWALEWSKI, MAREK L. KOWALSKI

Alergia na lateks MACIEJ KOWALEWSKI, MAREK L. KOWALSKI 78 Alergia na lateks MAIEJ KOWALEWSKI, MAREK L. KOWALSKI Katedra i Zak³ad Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w odzi. Oœrodek Diagnostyki i Terapii Astmy i Alergii Katedry Immunologii AM, ul.mazowiecka

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI Nasz cel 3 proc. światowego rynku Kilka faktów o Orphée Notowania 4 5 CORMAY CORMAY & Orphée Orphée DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE emoglobina A1c w rozpoznawaniu i monitorowaniu cukrzycy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Hurtownia Aptekarzy GALENICA-PANAX SpÛ ka z o.o. ul. Rabowicka 1 62-020 SwarzÍdz tel. dzia handlowy 0-61

Bardziej szczegółowo

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE Wrzesieñ 2010 Nr 3 (42) ISSN 1641-3350 42 HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE MEDILAB VARSOVIA VINGINTI ANNOS CZ OWIEK DZIELNY ROBI WSZYSTKO W AŒCIWIE MEDILAB WARSZAWA DWADZIEŒCIA LAT Miros³awa Malara Prezes

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Œwiêto w nastroju rozgoryczenia Czy upañstwowienie aptek to tylko przesz³oœæ

Œwiêto w nastroju rozgoryczenia Czy upañstwowienie aptek to tylko przesz³oœæ www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 11 (203) Listopad 2010 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

Porównanie klinicznej skutecznoœci ca³orocznego i przedsezonowego odczulania alergii na py³ki traw preparatem Catalet T

Porównanie klinicznej skutecznoœci ca³orocznego i przedsezonowego odczulania alergii na py³ki traw preparatem Catalet T ARTYKU Y ORYGINALNE 183 Porównanie klinicznej skutecznoœci ca³orocznego i przedsezonowego odczulania alergii na py³ki traw preparatem Catalet T Clinical efficacy of the whole year and preseasonal immunotherapy

Bardziej szczegółowo

Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej

Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej , 97-104 97 Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej II Ogólnopolska Konferencja, Poznañ 13-14 IX 1996 W dniach 13-14 wrzeœnia 1996 roku odby³a siê w Poznaniu, w Katedrze Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 43 VI DNI HIGIENY W dniach 23-25 wrzeœnia goœci³o w Krynicy Zdroju ponad 250 specjalistów w zakresie zaka eñ (epidemiologów, farmaceutów, lekarzy i pielêgniarek epidemiologicznych)

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 12 (204) Grudzieñ 2010 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

ISSN 2081-4143 NR 3 POZNAÑ 2011 MEDYCZNA WOKANDA

ISSN 2081-4143 NR 3 POZNAÑ 2011 MEDYCZNA WOKANDA ISSN 2081-4143 POZNAÑ 2011 NR 3 MEDYCZNA WOKANDA MEDYCZNA WOKANDA / MEDICAL DOCKET Medyczna Wokanda ukazuje siê pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego Medical Docket is published

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 3 (207) Marzec 2011 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo