Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology"

Transkrypt

1 Vol. 5/2006 Nr 4(17) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Guz niezróżnicowany OUN wydzielający hcg jako przyczyna GnRH-niezależnego przedwczesnego dojrzewania płciowego i moczówki prostej u 7-letniego chłopca Suprasellar germ cell tumor secreting hcg as a cause Gn-RH-independent precocious puberty and diabetes insipidus in a 7-years-old boy Teresa Żak, Anna Noczyńska Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego AM we Wrocławiu Adres do korespondencji: Teresa Żak, Katedra ii Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej, ul. Wrońskiego 13 c, Wrocław, Słowa kluczowe: germinoma, przedwczesne dojrzewanie, β- hcg Key words: germinoma, sexual precocity, β - hcg STRESZCZENIE/ABSTRACT Przedstawiamy przypadek 7- letniego chłopca z GnRH niezależnym izoseksualnym przedwczesnym dojrzewaniem płciowym i moczówką prostą w przebiegu germinalnego guza śródsiodłowego, wydzielającego hcg. W wywiadzie: od 6 miesięcy u chłopca pojawiły się cechy przedwczesnego dojrzewania płciowego w postaci powiększenia prącia, owłosienia łonowego, mutacji głosu, a ponadto poliuria oraz zwiększone pragnienie (wypijał ponad 4 l płynów/dobę). Badanie fizykalne: wzrost 135 cm (90 c), waga 30,5 kg (75 90 c), powiększenie prącia, owłosienie łonowe (odpowiadającego stadium III według Tannera), jądra obustronnie o objętości 3 ml, wyraźna mutacja głosu. Badania dodatkowe: ciężary właściwe moczu 1003, 1004, 1005, osmolarność moczu 143 mosm/kg H 2 O, osmolarność surowicy: 286 mosm/kg H 2 O, LH 0,65 miu/ml, FSH < 0,1 miu/ml, PRL 53 ng/ml, ACTH 11,8 pg/ml, TTE 11,2 ng/ml, DHEA-s < 15,0 µg/dl, 17-OHP 2,7 ng/ml, β-hcg 259 miu/ml (n: 0,0 1,1 miu/ml), AFP 1,85 ng/ml, wiek szkieletowy: 13 lat. Badanie MR głowy wykazało duży guz okolicy siodłowo-nadsiodłowej, o średnicy 1 x 1,5 cm, w całości wypełniający siodełko tureckie. Wynik biopsji: guz zarodkowy wydzielający hcg. Po czterech cyklach chemioterapii kontrolne badanie MR wykazało całkowitą regresję guza, a β-hcg jest obecnie nieoznaczalne. We are presenting a 7-year-old boy with GnRH- independent sexual precocity and diabetes insipidus cansed by the suprasellar hcg-secreting tumor. Medical history: for 6 months signs of puberty such as penis enlargment, pubic hair and voice break and additionally big thirst (4 liters of liquid daily) have occurred. Physical examination: height 135 cm (90 c), weight 30.5 kg (75 90 c), penis enlargment, pubic hair (III o according to Tanner), volume of 67

2 Praca kazuistyczna testicles bilaterally about 3 ml, voice break. Additional findingsinvestigations: urine specific gravidity 1003, 1004, 1005, osmolarity of urine 143 mosm/kg H 2 O, osmolarity of serum 286 mosm/kg H 2 O, LH 0.65 miu/ml, FSH < 0.1 miu/ml, PRL 53 ng/ml, ACTH 11.8 pg/ml, TTE 11.2 ng/ml, DHEA-s < 15.0 µg/dl, 17-OHP 2.7 ng/ml, β- hcg 259 miu/ml (n: miu/ml), AFP 1.85 ng/ml, skeletal age: 13 years. MR of head has shown a big tumor of sella turcica (diameter 1 x 1.5 cm). Biopsy result: germinoma secreting hcg. After 4 cycles of chemiotherapy the tumor disappeared and β- hcg is at present undetectable. Pediatr. Endocrinol., 5/2006;4(17):67-71 Wstęp Do guzów wydzielających gonadotropinę kosmówkową (hcg) należą: hepatoblastoma, teratoma, polyembrioma klatki piersiowej, seminoma, guzy OUN (germinoma i chorioepithelioma). Guzy te wywołują u chłopców Gn-RH niezależne przedwczesne dojrzewanie płciowe, a u dziewcząt mogą pozostać długo nierozpoznane, ponieważ pęcherzyki jajników dziecięcych nie reagują lub reagują tylko nieznacznie na działanie hcg [1]. Pierwszymi objawami guza mózgu u dziewcząt są objawy uciskowe OUN (bóle głowy, zaburzenia ruchowe gałek ocznych) lub Gn- RH zależne przedwczesne dojrzewanie płciowe [2]. U chłopców przedwczesne dojrzewanie płciowe może wystąpić na skutek stymulacji komórek Leydiga do produkcji testosteronu przez hcg. Również autonomiczne wydzielanie androgenów przez guzy zlokalizowane w jądrach lub w nadnerczach, aktywna mutacja receptora dla LH ( testotoksykoza) oraz leczenie preparatami androgenów może indukować przedwczesne dojrzewanie płciowe u chłopców [3, 4]. Guzy hormonalnie czynne mogą być zlokalizowane w obrębie mózgowia, ale także w jajnikach, jądrach, śródpiersiu i przestrzeni zaotrzewnowej [3, 5 7]. Guzom zlokalizowanym śródsiodłowo często towarzyszy moczówka prosta [8]. Badanie fizykalne: wzrost 135 cm 90 centyl, masa ciała 30,5 kg centyl, powiększenie prącia, pubrche III stadium według Tannera, jądra obustronnie o objętości ok. 3 ml (ryc. 1), wyraźna mutacja głosu. Opis przypadku i omówienie wyników Pacjent E.P. ur r., nr hist. chor. 798/ 05. Dziecko z CII, PII, przedwczesnego (37 hbd), siłami natury z masą ciała 3340 g, długością 56 cm, 10 pkt. Apgar. Do Poradni Endokrynologicznej zgłosił się w dniu r. z rozpoznaniem przedwczesnego dojrzewania płciowego. Wywiad: od około 6 miesięcy obserwowano powiększenie prącia, owłosienie łonowe, mutację głosu, wzmożone pragnienie wypijał ok. 4 l płynów /dobę, częstomocz i wielomocz. Badania wykonane przed przyjęciem do kliniki: wiek kostny zgodny z kalendarzowym, FSH <0,10 miu/ml, LH 0,56 miu/ml; TTE 864,0 ng/dl, c. wł. moczu <1005. Przy przyjęciu stan ogólny chłopca był dobry. Rycina 1. Pacjent lat 7,5 z Gn-RH-niezależnym przedwczesnym dojrzewaniem płciowym Figure 1. A patient aged 7,5 with Gn-RH-independent precocious puberty Badania laboratoryjne: OB 13 po 1 godz, CRP 11,9 mg/l (0 10 mg/l), Hb 11,5 g%, c. wł. moczu 1003, 1004, 1005, osmolarność moczu 143 mosm/ kg H 2 O (n: mosm/kg H 2 O). Osmolarność surowicy 286 mosm/kg H 2 O (n: mosm/ kgh 2 0) LH 0,65 miu/ml (n: 0,7 3,8 miu/,l); FSH <0,1 miu/ml (n: 0,1 1,9); PRL 53 ng/ml (n: 0,6 2,9 ng/ml), ACTH 11,8 pg/ml (n: 0 46 pg/ml), TTE 11,2 ng/ml (n: 0 10 ng/ml); DHEAs < 15,0 ug/dl (n: ug/dl), 17-OHP 2,7 ng/ml (n: 059 5,0 68

3 Żak T. i inni Guz niezróżnicowany OUN wydzielający hcg jako przyczyna GnRH-niezależnego przedwczesnego dojrzewania płciowego... ng/ml), TSH 2,32 uiu/ml (n: 0,35 5,6 uiu/ml), ft4 0,6 ng/dl (n: 0,65 2,3 ng/dl), ATPO < 10 IU/ml (n: 0 35 IU/ml), β-hcg 259 miu/ml (n: 0,0 1,1 miu/ ml), AFP 1,85 ng/ml (n: 0 10,0 mg/ml), CEA 0,6 ng/ml (n: < 4,6 ng/ml). Przeprowadzony u chłopca test odwodnieniowo-wazopresynowy potwierdził moczówkę prostą. Test z Decapeptylem: LH (miu/ml): 0 0,64; 30 87,9; 60 0,56; 120 0,6; FSH (miu/ml): 0 <0,1; 30 < 0,1; 60 < 0,1. Test z ACTH: 17-OHP (ng/ml): 0 2,6; 30 2,5; 60 3,2. Profil steroidowy moczu: znacznie zwiększona aktywność 5α-reduktazy, nietypowy metabolizm kortyzolu zmniejszone wydalanie THE, zwiększone wydalanie THF. Badania USG narządów jamy brzusznej, jąder, tarczycy były prawidłowe. Posiew moczu: Staphylococcus koagulazoujemny metycylinowrażliwy. Wiek kostny: 13 lat / kalendarzowy 7 lat i 6 miesięcy. Rtg klatki piersiowej: zagęszczenie pasmowate w prawym dolnym polu płucnym o charakterze zmian zapalnych. MR głowy: duży guz okolicy siodłowo-nadsiodłowej, który w płaszczyźnie czołowej przyjmuje kształt zbliżony do klepsydry. Jego część położona śródsiodłowo osiąga wymiary 1x1,5cm i w całości wypełnia siodełko tureckie. Część nadsiodłowa guza wykazuje średnicę 1cm i przylega górnym zarysem do podwzgórza i skrzyżowania wzrokowego. Ku dołowi masa guza nacieka stok na przestrzeni o średnicy ok. 1,5 cm i penetruje do sklepienia gardła. Lejek przysadki nie identyfikuje się wśród masy guza. Guz nie penetruje w kierunku tylnego dołu czaszki. Nie towarzyszy mu wodogłowie. Ze względu na zajęcie stoku i penetrację w kierunku sklepienia gardła obraz przemawia za craniopharyngeoma. Płyn i zgrubienia błony śluzowej w sitowiu i w zatoce klinowej przemawiają za aktywnym procesem zapalnym (ryc. 2). TK głowy: w badaniu TK widoczny jest wewnątrz i nadsiodłowo guz o wymiarach: 2,0 x 1,1 x 1,1 cm o podwyższonej gęstości przed podaniem kontrastu, po podaniu kontrastu ulega niejednorodnemu wzmocnieniu. Guz przemieszcza ku tyłowi skrzyżowanie wzrokowe. Lejek przysadki nie jest Rycina 2. Obraz MR germinoma wydzielającego hcg Figure 2. A MR image of germ cell tumor hcg secreting 69 Endokrynologia_17.indd , 09:56

4 Praca kazuistyczna widoczny. Siodło tureckie wielkości i konfiguracji prawidłowej. Na dnie siodła widoczna przysadka mózgowa. Obraz TK może odpowiadać 1) germinoma 2) hamatroma 3) craniopharyngeoma. W leczeniu zastosowano Minirin, po którym objawy moczówki ustąpiły. Chłopca skierowano do Kliniki Onkologii CZD, gdzie zastosowano leczenie skojarzone (chemio- i radioterapię). Po pierwszym cyklu nastąpiła normalizacja stężenia β-hcg, zaś po czterech cyklach chemioterapii oraz napromienieniu okolicy siodełka tureckiego w kontrolnym badaniu MR i TK obserwowano całkowitą regresję guza, natomiast podjednostka β-hcg była nieoznaczalna. Dyskusja Pierwotne guzy OUN występują rzadko i stanowią ok. 2% nowotworów rozpoznawanych u osób poniżej 20 r.ż. [9]. Germinoma występuje z częstością 0,5%, najczęściej u dzieci i młodzieży niezależnie od płci. Przebieg kliniczny cechuje się trzema okresami: (a) wczesnym, manifestującym się bólami głowy oraz wymiotami, (b) pośrednim, w którym dominują porażenia mięśni ruchowych gałek ocznych oraz przedwczesne dojrzewanie płciowe oraz (c) późnym z objawami wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego [6]. Opisywane są przypadki guzów, w których dominującymi objawami były zaburzenia funkcji przedniego i tylnego płata przysadki mózgowej [9]. U prezentowanego pacjenta pierwszym objawem klinicznym była moczówka prosta, natomiast w kolejnych miesiącach dołączyło się bardzo szybko postępujące dojrzewanie płciowe, w którym dominowało powiększenie prącia i mutacja głosu. Takahashi i wsp. [6] oraz Hsiao [1] opisali guzy przysadki wydzielające β-hcg u 7-letnich chłopców, u których objawy kliniczne były podobne do objawów stwierdzanych u prezentowanego pacjenta. Inni autorzy opisują guzy produkujące hcg zlokalizowane w śródpiersiu [7]. Markerami świadczącymi o obecności guza są: β-hcg oraz α-fetoproteina oznaczane w surowicy i w płynie mózgowo-rdzeniowym. Guzy wydzielające hcg są odpowiedzialne głównie za GnRH niezależne izoseksualne przedwczesne dojrzewanie płciowe. Ze względu na częstą lokalizację śródsiodłową pierwszymi objawami obecności guza mogą być moczówka prosta i niedobór wzrostu [5, 10, 11]. U dzieci, u których występują zaburzenia ze strony CUN, obowiązuje wykonanie badań obrazowych, a w przypadku stwierdzenia guza jego biopsja. W opisywanym przypadku wskazaniem do wykonania pełnej diagnostyki obrazowej był stan kliniczny oraz wysokie wartości β-hcg, oraz obraz kliniczny. Terapia germinoma najczęściej obejmuje kilka kursów chemioterapii oraz radioterapii. Takie postępowanie zawsze jest obowiązkowe przed leczeniem chirurgicznym, ponieważ jak podkreślają inni autorzy zapobiega to powstawaniu przerzutów, a nawet może spowodować całkowitą regresję guza, ustąpienie objawów moczówki prostej oraz zahamowanie cech dojrzewania płciowego [1, 8, 12, 13]. U prezentowanego pacjenta po zastosowaniu chemio- i radioterapii stężenie β-hcg wróciło do wartości prawidłowych, a wyniki badania TK mózgu wskazują na całkowitą regresję guza, natomiast chłopiec wymaga jeszcze podawania Minirinu w dawce zredukowanej z 2 tabletek do 1 4 tabletki na dobę. PIŚMIENNICTWO/REFERENCES [1] Hsiao P.H.: Sexual precocity due to intracranial human chorionic gonadotropin-secreting tumor: report of a case. J. Formos. Med. Assoc., 1994:93, [2] Metera M., Romer T.E.: GnRH niezależne przedwczesne dojrzewanie płciowe. [w:] Zaburzenia hormonalne u dzieci i młodzieży (Romer TE, ed). Omnitech Press, Warszawa 1993, [3] Schwabe J., Calaminus G., Vorhoff W. Et al.: Sexual precocity and reccurrent beta-human chorionic gonadotropin upsurges preceding the diagnosis of a malignant mediastinal germ-cell tumor in a 9-year-old boy. Ann. Oncol., 2002:13, [4] Styne D.: Dojrzewanie. [w:] Endokrynologia ogólna i kliniczna. (Greenspan FS, ed). Wyd. Czelej Sp. z o.o., Lublin 2004, [5] Pomerade R., Finidori J., Czernichow P. et al.: Germinoma in a boy with precocious puberty: evidence of hcg secretion by the tumoral cells. Child Brain, 1984:11, [6] Takahashi H., Tokuda N., Kariya H.: Precocious puberty in a seven-years-old boy due to human chorionic gonadotropin producing pineal tumor detected by nuclear magnetic resonance computed tomographic scanning. Acta Paediatr. Jpn., 1990: 32, [7] Derenoncourt A.N., Castro-Magana M., Jones K.L.: Mediastinal teratoma and precocious puberty in a boy with mosaic Klinefelter syndrome. Am. J. Med. Genet., 1995:55,

5 Żak T. i inni Guz niezróżnicowany OUN wydzielający hcg jako przyczyna GnRH-niezależnego przedwczesnego dojrzewania płciowego... [8] Cho D.Y., Wang Y.C., Ho W.L.: Primary intrasellar mixed germ-cell tumor with precocious puberty and diabetes insipidus. Child Nerv. Syst., 1997:13, [9] Diez B., Balmaceda C.. Matsutani M. et al.: Germ cell tumors of the CNS in children: recent adwances in therapy. Childs Nerv. Syst., 1999:15, [10] Ghirardello S., Malattia C., Scagnelli P. et al.: Current perspective on the pathogenesis of central diabetes insipidus. J. Pediatr. Endocrinol. Metab., 2005:6, [11] Starzyk J., Starzyk B., Bartnik-Mikuta A., Urbanowicz W., Dziatkowiak H.: Gonadotropin releasing hormone-independent precocious puberty in a 5-year old girl with suprasellar germ cell tumor secreting beta-hcg and alpha-fetoprotein. J. Pediatr. Endocrinol. Metab., 2001:14, [12] Shinoda J., Sakai N., Yano H. et al.: Prognostic factors and therapeutic problems of primary intracranial choriocarcinoma / germ-cell tumors with high levels of hcg. J. Neurooncol., 2004:66, [13] Bajpai A., Singhal T., Kabara M. et al.: CNS germinoma in a boy with simple virilizing 21-hydroxylase deficiency and precocious puberty. J. Pediatr. Endocrinol. Metab., 2002:15,

Mykobakterioza płuc opis przypadku

Mykobakterioza płuc opis przypadku G. Durska : 805 807 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace kazuistyczne case reports Mykobakterioza płuc opis przypadku Pulmonary mycobacteriosis case study pl issn 1734-3402 Grażyna Durska A G Zakład

Bardziej szczegółowo

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY ORIGINAL PAPERS / ORIGINAL PAPERS Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 55; Numer/Number 1/2004 ISSN 0423-104X Effectiveness

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 6/2007 Nr 3(20) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Zależności pomiędzy obrazem przysadki mózgowej w badaniu metodą rezonansu magnetycznego a stężeniami hormonu wzrostu w testach stymulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis przypadku Case report

Opis przypadku Case report Opis przypadku Case report Borgis Chłoniak Burkitta z zajęciem jajników i otrzewnej u 17-letniej pacjentki z podwyższonym poziomem CA 125 opis przypadku *Danuta Roik 1, Artur Gadomski 2, Dariusz Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Life-threatening peripartum cardiomyopathy of a patient with worsening dyspnea: A case report

Life-threatening peripartum cardiomyopathy of a patient with worsening dyspnea: A case report E. Babicz-Zielińska, W. Szczepańska, E. Śleszycka Problem nadwagi i otyłości : 1069 1071 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace kazuistyczne case reports Life-threatening peripartum cardiomyopathy of

Bardziej szczegółowo

PRACE POGLĄDOWE. Postępy w diagnostyce obrazowej przysadki mózgowej i okolicy okołosiodłowej

PRACE POGLĄDOWE. Postępy w diagnostyce obrazowej przysadki mózgowej i okolicy okołosiodłowej PRACE POGLĄDOWE Adv Clin Exp Med 2004, 13, 4, 709 717 ISSN 1230 025X JOANNA BLADOWSKA, VIOLETTA SOKOLSKA, ELŻBIETA CZAPIGA, ROMAN BADOWSKI, URSZULA KOŹMIŃSKA, KRZYSZTOF MOROŃ Postępy w diagnostyce obrazowej

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC

STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC STRESZCZENIA PRAC PREZENTACJE PLAKATOWE III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ GUZY NEUROENDOKRYNNE UKŁADU POKARMOWEGO ORAZ ENDOKRYNNE NOWOTWORY PŁUC P 1. Współwystępowanie pheochromocytma oraz raka kory

Bardziej szczegółowo

Rzadkie kliniczne odmiany glejaka wielopostaciowego Rare clinical form of glioblastoma multiforme

Rzadkie kliniczne odmiany glejaka wielopostaciowego Rare clinical form of glioblastoma multiforme Postepy Hig Med Dosw (online), 2014; 68: 316-324 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2013.10.31 Accepted: 2014.02.14 Published: 2014.03.27 Rzadkie kliniczne odmiany glejaka wielopostaciowego

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego

Diagnostyka obrazowa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego ISSN 1734 5251 Diagnostyka obrazowa nowotworów ośrodkowego układu nerwowego Jerzy Walecki 1, Elżbieta Jurkiewicz² 1 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego CMKP w Warszawie ²Instytut Pomnik Centrum

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY ORYGINAL PAPERS / ORYGINAL PAPERS The andropause index in diagnosis and treatment of hypogonadism in aging men preliminary report Stefan Zgliczyński,

Bardziej szczegółowo

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report 256 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2012, 1, 256 261 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Zapalenia naczyń w etiopatogenezie udaru mózgu

Zapalenia naczyń w etiopatogenezie udaru mózgu ISSN 1734 5251 www.neuroedu.pl OFICJALNE PORTALE INTERNETOWE PTN www.ptneuro.pl Zapalenia naczyń w etiopatogenezie udaru mózgu Magdalena Szmyrka-Kaczmarek 1, Sławomir Budrewicz 2 1 Katedra i Klinika Reumatologii

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne P R C P R Z E G L Ą D O W Jerzy Walecki, Elżbieta Chojnacka Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP w Warszawie Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Bardziej szczegółowo

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego

Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego Redakcja: Krzysztof Herman, Michał Jarząb Zespół autorski: Krzysztof Herman, Michał Jarząb, Agnieszka Fijołek-Warszewska, Daria Handkiewicz-Junak, Barbara Jarząb,

Bardziej szczegółowo

Nowotwory tkanek miękkich

Nowotwory tkanek miękkich Bernarda Kazanowska, Alicja Chybicka Mięsaki tkanek miękkich (MTM) stanowią heterogenną grupę nowotworów złośliwych pochodzących z embrionalnej tkanki mezenchymalnej i neuroektodermalnej. Są guzami inwazyjnymi

Bardziej szczegółowo

Technologie medyczne w diagnostyce męskiej niepłodności

Technologie medyczne w diagnostyce męskiej niepłodności Technologie medyczne w diagnostyce męskiej niepłodności Medical technology in the diagnosis of male infertility Anita Wdowiak 1, Andrij Bazylewicz 2, M.N. Dolzhenko 3, N.N. Nosenko 3, Oksana Hdyrya 4 1

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą. Wytyczne postępowania terapeutycznego

Nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą. Wytyczne postępowania terapeutycznego R. Andrzejak, R. Poręba : 313 316 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace poglądowe reviews Nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą. Wytyczne postępowania terapeutycznego pl issn 1734-3402 Arterial

Bardziej szczegółowo

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Redakcja: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko Zespół autorski: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko, Wojciech Biernat, Barbara Bobek-Billewicz, Wiesław Bonicki, Michał Jarząb,

Bardziej szczegółowo

Definicja i przyczyny niskorosłości oraz kryteria diagnostyczne niedoboru hormonu wzrostu

Definicja i przyczyny niskorosłości oraz kryteria diagnostyczne niedoboru hormonu wzrostu Definicja i przyczyny niskorosłości oraz kryteria diagnostyczne niedoboru hormonu wzrostu Urszula Oczkowska Poradnia Endokrynologiczna Instytutu Matki i Dziecka Adres do korespondencji: lek. med. Urszula

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary

Streszczenie. Summary Bolesław Kalicki 1, Agata Wawrzyniak 1, Anna Żylak 1, Piotr Koziński 2, Sebastian Czarkowski 2, Anna Jung 1, Małgorzata Placzyńska 1 Pediatr Med Rodz 2012, 8 (1), p. 67-72 Received: 22.02.2012 Accepted:

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji I. Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów.

Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Opracowanie: Dr n. med. Beata Samson mgr Mariola Krasucka ALAB laboratoria Sp. z o.o., Warszawa 2015 Nowotwory złośliwe stanowią w krajach rozwiniętych, również w Polsce drugą po chorobach układu krążenia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego 1HMRS w diagnostyce guzów mózgu u dzieci doniesienie wstępne

Zastosowanie spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego 1HMRS w diagnostyce guzów mózgu u dzieci doniesienie wstępne Zastosowanie spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego HMRS w diagnostyce guzów mózgu u dzieci doniesienie wstępne Usefulness of proton magnetic spectroscopy (HMRS) in assessment of intracranial

Bardziej szczegółowo

Neuroblastoma aspekt kliniczny

Neuroblastoma aspekt kliniczny Neuroblastoma aspekt kliniczny Neuroblastoma wraz z grupą pokrewnych guzów należą do najczęstszych nowotworów sympatycznego układu nerwowego u dzieci trzecia pod względem występowania grupa po guzach mózgu,

Bardziej szczegółowo

Czy gruźlica kręgosłupa może stanowić problem interdyscyplinarny? Opis dwóch przypadków

Czy gruźlica kręgosłupa może stanowić problem interdyscyplinarny? Opis dwóch przypadków Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011, 20(2): 135 140 Praca kazuistyczna Case report Instytut Psychiatrii i Neurologii Czy gruźlica kręgosłupa może stanowić problem interdyscyplinarny? Opis dwóch przypadków

Bardziej szczegółowo

Kardiomiopatia przerostowa u noworodka z rzadkim zespołem genetycznym trudności diagnostyczne i terapeutyczne

Kardiomiopatia przerostowa u noworodka z rzadkim zespołem genetycznym trudności diagnostyczne i terapeutyczne Postępy Nauk Medycznych, t. XXVII, nr 9, 2014 Borgis *Anna Bochyńska 1, Lidia Ziółkowska 2 Kardiomiopatia przerostowa u noworodka z rzadkim zespołem genetycznym trudności diagnostyczne i terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego do węzłów chłonnych szyi

Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego do węzłów chłonnych szyi Otorynolaryngologia Pujanek Z i wsp. Trudności 2012, diagnostyczne 11(4): 179-184 w określeniu ogniska pierwotnego przerzutów nowotworu złośliwego... 179 Trudności diagnostyczne w określeniu ogniska pierwotnego

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 1/2002 Nr 1 Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Ocena wybranych parametrów gospodarki lipidowej u dzieci z mikrosomią Evaluation of selected lipid metabolism in children with microsomia

Bardziej szczegółowo