TEMATYKA WYKŁADU Prawo subwencyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMATYKA WYKŁADU Prawo subwencyjne"

Transkrypt

1 TEMATYKA WYKŁADU Prawo subwencyjne Źródła: -TFUE, -ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)

2 Pomoc publiczna = pomoc państwa spełniająca przesłanki określone w art. 107 ust. 1 TFUE Pomoc publiczna może prowadzić do zniekształcenia konkurencji, dlatego dopuszczona jest jedynie wyjątkowo. TFUE określa wyjątki od zakazu udzielania pomocy publicznej. Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej określają przepisy art. 14, 42, 93 oraz TFUE. Z drugiej bowiem strony pomoc publiczna może bowiem stanowić konstruktywny środek oddziaływania na gospodarkę, gdy służy wspieraniu przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w dziedzinach przyszłościowych oraz przezwyciężaniu doraźnych bądź strukturalnych trudności przedsiębiorstw, a nawet gałęzi produkcji w zasadzie zdrowych i mających realną zdolność do odzyskania konkurencyjności.

3 Pomoc państwa = świadczenia pozytywne, a także interwencje, które w różny sposób zmniejszają ciężary, które normalnie obciążają budżet przedsiębiorstwa, np.: - dotacje pieniężne, subwencje, - preferencyjne pożyczki / kredyty, tanie, o wydłużonym terminie spłaty, - państwowe gwarancje / poręczenia dla pożyczek zaciągniętych przez przedsiębiorstwo w banku lub na rynku kapitałowym, - zwolnienia, ulgi, redukcje podatków, przyspieszona amortyzacja, - ulgi w składkach na ubezpieczenia społeczne, innych daninach publ., - rozłożenie na raty zadłużenia, - dostawy towarów i usług na preferencyjnych warunkach, po zaniżonych cenach, - preferencyjne zamówienia publiczne, - inne preferencyjne warunki kontraktu, - różne postacie doradztwa, - nabycie akcji / udziałów spółki przez państwo, zwłaszcza na innych od rynkowych warunkach, - premie od zatrudnienia, dodatki do wynagrodzeń, - oddanie do używania bez opłat nieruchomości na działalność gospodarczą, - zwrot kosztów w przypadku sukcesu przedsiębiorstwa.

4 Artykuł 107 ust. 1 TFUE. Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w niniejszym Traktacie, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych (1) w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji (2) poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, (3) jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. (4)

5 PRZESŁANKI UZNANIA POMOCY ZA POMOC PAŃSTWA: (1) musi być przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych Państwo członkowskie = nie tylko władze centralne, ale też władze lokalne (jednostek samorządu terytorialnego, regionów autonomicznych) przy użyciu zasobów państwowych = pomoc przyznana przez podmioty publiczne lub prywatne wyznaczone lub utworzone przez państwo do zarządzania pomocą, nawet jeśli podmioty te dysponują pewnym stopniem autonomii w podejmowanych decyzjach i działaniach; np. Narodowy Bank Grecki, holenderska spółka z udziałem państwa w wys. 50% ustalająca opłaty za gaz naturalny. UWAGA! - gdy podmiot publiczny z zasobów państwowych (choćby w części) finansuje promocję krajowych usług, jest to pomoc państwa; gdyby tę samą promocję sfinansował ze składek zebranych od usługodawców, nie będzie to pomoc państwa; - nie jest pomocą państwa ustalenie przez państwo cen minimalnych, zwolnienie z obowiązku zapłaty odpraw, gdyż taka korzyść dla przedsiębiorców jest sfinansowana przez konsumentów, a nie państwo.

6 (2) przesłanka zakłócenia konkurencji Komisja Europejska bada jedynie, czy zakłócenie konkurencji jest możliwe, czy pomoc zagraża zakłóceniem konkurencji. Z reguły, gdy spełniona jest przesłanka (4), to i przesłanka (2) jest spełniona. Ma to miejsce zwłaszcza, gdy pomoc umacnia pozycję przedsiębiorstwa w stosunku do innych przedsiębiorstw konkurujących z nim w ramach wewnątrzunijnej wymiany handlowej. Pomoc wpływa wówczas na te ostatnie przedsiębiorstwa. Przesłanka ta może mieć miejsce nawet, gdy przedsiębiorstwo eksportuje prawie całość produkcji poza UE, ze względu na powiązania pomiędzy rynkami.

7 (3) sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów (przesłanka uzyskania korzyści przez przedsiębiorstwo) Pojęcie przedsiębiorstwa: każdy podmiot - bez względu na jego formę, status prawny, sposób finansowania - prowadzący działalność gospodarczą (każdą działalność polegającą na oferowaniu towarów / usług na rynku) nie jest istotne, czy jest to działalność nastawiona na zysk, czy non-profit (a zatem dla potrzeb prawa subwencyjnego UE pojęcie przedsiębiorstwa ujmuje się bardzo szeroko!) UWAGA! Może zdarzyć się, że pomoc nie będzie uznana za pomoc państwa, gdyż nie będzie związana z działalnością gospodarczą podmiotu. Przykład spółka zajmująca się uprawą winorośli dostała pomoc na odnowienie należącej do niej zabytkowych budynków klasztornych, których nie wykorzystywała w swej działalności. Nie była to pomoc państwa.

8 cd. (3) sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów Selektywność oznacza uprzywilejowanie niektórych podmiotów albo sektorów; zakłada, że pomocą publiczną nie są rozwiązania adresowane do wszystkich przedsiębiorstw, np. stopy procentowe, środki realizowania polityki ekonomicznej państwa, finansowanie infrastruktury publicznej. Pomocą może być natomiast wsparcie na rzecz przedsiębiorstw wyodrębnianych w oparciu o mało precyzyjne kryteria, albo w zależności od swobodnego uznania administracji. Korzyść / przysporzenie jakiej przedsiębiorstwo nie otrzymałoby w normalnych warunkach rynkowych Jak to sprawdzić? a) test prywatnego inwestora - należy zbadać, czy w podobnych okolicznościach, działający w normalnych warunkach rynkowych inwestor prywatny, o podobnej wielkości co podmiot publiczny udostępniłby przedmiotowy kapitał;

9 b) test prywatnego wierzyciela - należy zbadać, czy w podobnych okolicznościach, działający w normalnych warunkach rynkowych wierzyciel prywatny, będący w podobnej sytuacji co podmiot publiczny, udzieliłby przedsiębiorstwu analogicznych warunków spłaty długu; c) co do usług zasada rekompensaty: Są przedsiębiorstwa, które świadczą usługi w ogólnym interesie gospodarczym / usługi publiczne (np. wywóz odpadów, transport publiczny) i nie są w stanie wypracować zysku. Można udzielić im pomocy i nie będzie to pomoc państwa, jeśli spełnione zostaną tzw. kryteria Altmark (wyrok TS w sprawie C-280/00): - przedsiębiorstwo musi wywiązywać się z jasno zdefiniowanych zobowiązań do świadczenia usług publicznych; - kryteria rekompensaty są obiektywne i przejrzyste; - wielkość rekompensaty ma uwzględniać koszty i wpływy przedsiębiorstwa oraz rozsądny zysk; - jeśli przedsiębiorstwo nie było wybrane w trybie zamówień publicznych, poziom rekompensaty należy określić z uwzględnieniem analizy kosztów, jakie poniosłoby typowe, dobrze zarządzane przedsiębiorstwo, dysponujące środkami odpowiednimi do świadczenia usług.

10 Wspólnotowe ramy dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych. Dz.U. C 297 z , str. 4-7 (4) przesłanka wpływu na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi Komisja Europejska bada jedynie, czy wpływ jest możliwy, czy pomoc podtrzyma bądź wzmocni pozycję przedsiębiorstwa tak, że przedsiębiorstwa z innych Państw Członkowskich będą miały mniejszą szansę penetracji rynku tego Państwa Członkowskiego, albo że ono samo będzie w stanie wejść na rynek innego Państwa Członkowskiego, choć dotychczas nie brało udziału w wymianie z nim. Nie istnieje próg / procent udziału w rynku, poniżej którego można uznać, że wpływ na handel nie zachodzi. Przykład sprawa C-305/89, w której ustalono, że Alfa Romeo miała udział w rynku włoskim 14,6% i marginalny udział w rynku europejskim, a mimo to ETS uznał, że pomoc dla A.R. mogła wpłynąć na handel między Państwami Członkowskimi. UWAGA! Pomoc de minimis z założenia nie wpływa na handel.

11 POMOC DOZWOLONA Z MOCY PRAWA (art. 107 ust. 2): a) pomoc o charakterze socjalnym przyznawana indywidualnym konsumentom, pod warunkiem, że jest przyznawana bez dyskryminacji związanej z pochodzeniem produktów, Np. ulga podatkowa dla nabywających auta wyposażone w urządzenia do redukcji zanieczyszczeń. ALE NIE pomoc na wyrównanie strat poniesionych przez linie lotnicze wykonujące usługi na niedochodowych trasach (Azory, Madera) b) pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi Np. trzęsienie ziemi; erupcja wulkanu; powódź; zła pogoda u wybrzeży Grenlandii c) pomoc przyznawana gospodarce niektórych regionów Republiki Federalnej Niemiec dotkniętych podziałem Niemiec, w zakresie, w jakim jest niezbędna do skompensowania niekorzystnych skutków gospodarczych spowodowanych tym podziałem

12 (przy czym pięć lat po wejściu w życie Traktatu z Lizbony Rada UE, na wniosek Komisji Europejskiej, może przyjąć decyzję uchylającą wyjątek dotyczący pomocy dla niektórych regionów niemieckich dotkniętych podziałem Niemiec). POMOC DOZWOLONA WARUNKOWO (art. 107 ust. 3 TFUE): Pomoc regionalna: a) pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których: - poziom życia jest nienormalnie niski gdy PKB per capita w regionie nie przekracza 75% średniego PKB per capita w UE; - istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia Całe terytorium Polski kwalifikuje się do tego punktu., jak również regionów, o których mowa w artykule 349 TFUE (Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Reunionu, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich), z uwzględnieniem ich sytuacji strukturalnej, gospodarczej i społecznej (pogorszonej ich oddaleniem, charakterem wyspiarskim, niewielkimi rozmiarami, trudną topografią i klimatem, ich zależnością gospodarczą od niewielkiej liczby produktów, podczas gdy trwałość i łączne występowanie tych czynników poważnie szkodzą ich rozwojowi)

13 c) pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem b) pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego; d) pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji w Unii w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem; e) inne kategorie pomocy, jakie Rada może określić decyzją, na wniosek Komisji.

14 Pomoc sektorowa - związana jest z restrukturyzacją poszczególnych sektorów gospodarki; najczęściej dot. tzw. sektorów wrażliwych, które samodzielnie nie są w stanie dokonać niezbędnej restrukturyzacji albo w których restrukturyzacja pociągałaby za sobą zbyt wysokie koszty społeczne, a które jednocześnie wymagają wsparcia ze strony państwa ze względu na ich szczególne znaczenie społeczne. Sektory: - usługi pocztowe; publiczna radiofonia i telewizja; kinematografia; elektroenergetyka; przemysł stoczniowy; przemysł węglowy; transport; rolnictwo i rybołówstwo. Pomoc horyzontalna (rozp. 994/98/WE) - wspomaganie przedsiębiorstw niezależnie od regionu oraz sektora gospodarki, w którym działają - na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw; - na zatrudnienie; - na szkolenia zawodowe; - na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych; - na ochronę środowiska; - na restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnym położeniu.

15 art. 108 ust. 2 TFUE Na wniosek Państwa Członkowskiego Rada, stanowiąc jednomyślnie, może zdecydować, że pomoc, którą to Państwo przyznaje lub zamierza przyznać, będzie uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym, na zasadzie odstępstwa od postanowień artykułu 107 lub rozporządzeń przewidzianych w artykule 109, jeśli wyjątkowe okoliczności uzasadniają taką decyzję. art. 109 TFUE Rada, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może wydać wszelkie właściwe rozporządzenia w celu zastosowania artykułów 107 i 108

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE UREGULOWAŃ UNIJNYCH

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE UREGULOWAŃ UNIJNYCH Krzysztof Meder Jakub Bogusz Jakub Nieciuński Przemysław Pietrzyk POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE UREGULOWAŃ UNIJNYCH EKSPERTYZA PRAWNA Instytut Spraw Publicznych Program Polityki

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Karolina Gałązka 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Karolina Gałązka Warszawa, marzec 2012 >> POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2 >> Karolina Gałązka Spis treści

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA Warszawa 2005 Autor: Agnieszka Jankowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna a ulgi uznaniowe udzielane podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą

Pomoc publiczna a ulgi uznaniowe udzielane podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą Krzysztof Sobieralski Pomoc publiczna a ulgi uznaniowe udzielane podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą 1. Pojęcie i kryteria oceny pomocy publicznej Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013.

POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego POMOC PUBLICZNA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej wraz z komentarzami do Rozporz¹dzeñ Ministra Rozwoju Regionalnego MARZEC 2008

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie

Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie PRZEGLĄD PRAWA ROLNEGO Nr 1 (8) 2011 Wybrane zagadnienia prawne pomocy de minimis w rolnictwie 1. Pomoc de minimis w rolnictwie należy do stosunkowo nowych zagadnień w polskim prawie rolnym. Związana jest

Bardziej szczegółowo

pomoc indywidualna pomoc indywidualna na restrukturyzację

pomoc indywidualna pomoc indywidualna na restrukturyzację POMOC PUBLICZNA Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktacie, wszelka pomoc przyznana przez Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomoc publiczna w ochronie środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomoc publiczna w ochronie środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pomoc publiczna w ochronie środowiska Warszawa 2012 Podręcznik Pomoc publiczna w ochronie środowiska powstał na podstawie doświadczeń pracowników

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.8.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013.

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. marzec 2008 r. CZĘŚĆ I - PORADNIK 2 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 23.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 209/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego*

Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego* DATA WPYŁWU WNIOSKU DO PUP Załącznik 1 do umowy ZNAK SPRAWY CAZ/RP 555-.../15. Pieczęć pracodawcy dn...20.r. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego

Bardziej szczegółowo

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu 2a) Imię i nazwisko albo nazwa wspólnika Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez pracodawców/firmy ubiegające się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego/ych pracownika/ów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego ... (Nazwa i adres Wnioskodawcy, nr telefonu)... (Miejscowość, data) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI

OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI J. Wilczewski [red.] OPRACOWANIE - II RODZAJE USŁUG I WARUNKI DOSTĘPU DO INFRASTRUKTURY END-TO-END W PROJEKTACH WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEJ NOTYFIKACJI Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. M. Kasprzaka

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Raport o publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2006 roku Warszawa, październik 2007 rok SPIS TREŚCI I. WSTĘP...3 II. METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA RAPORTU...4

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011)

KOMUNIKAT KOMISJI Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011) 11.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 8/15 KOMUNIKAT KOMISJI Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011) (Tekst

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH RPO WP 2007-2013 DLA DZIAŁAŃ 1.1-1.6 (bez Działania 1.

WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH RPO WP 2007-2013 DLA DZIAŁAŃ 1.1-1.6 (bez Działania 1. \ Załącznik nr 7 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 8 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6 WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna a inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym

Pomoc publiczna a inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym Pomoc publiczna a inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym Dlaczego warto mówić o Pomocy Publicznej? Zadania samorządów Wspólnota działań sektora prywatnego i publicznego (PPP) Projekt ustawy o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. 11.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 7/3

DECYZJE. 11.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 7/3 11.1.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 7/3 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.6.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 198/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT KOMISJI Zasady ramowe

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej

Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 114/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.4.2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WSPÓLNOTOWE W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA I KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

WYTYCZNE WSPÓLNOTOWE W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA I KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW WYTYCZNE WSPÓLNOTOWE W SPRAWIE POMOCY PAŃSTWA I KAPITAŁU PODWYŻSZONEGO RYZYKA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Wprowadzenie 2 1.1 Kapitał podwyższonego ryzyka jako cel wspólnotowy 2 1.2 Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS...

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS... FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04)

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) C 19/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.1.2014 KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego

Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Dr Teresa Korbutowicz Uniwersytet Wrocławski Pomoc publiczna UE w warunkach kryzysu gospodarczego Rozpoczęta z końcem lat dziewięćdziesiątych XX wieku reforma polityki konkurencji objęła również zasady

Bardziej szczegółowo