Przygotowanie aparatury oraz instrumentów stomatologicznych 322[01].Z1.03

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie aparatury oraz instrumentów stomatologicznych 322[01].Z1.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Alicja Jędrzejczyk Przygotowanie aparatury oraz instrumentów stomatologicznych 322[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

2 Recenzenci: dr n. med. Małgorzata Figurska mgr Katarzyna Zarębska Opracowanie redakcyjne: mgr Alicja Jędrzejczyk Konsultacja: mgr inŝ. Halina Śledziona Poradnik stanowi podstawę dydaktyczną programu jednostki modułowej 322[01]Z1.03 Przygotowanie aparatury oraz instrumentów stomatologicznych, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu asystentka stomatologiczna. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania WyposaŜenie podstawowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów WyposaŜenie specjalistyczne i pomocnicze Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 29 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i umiejętności dotyczącej przygotowania i zastosowania aparatury i instrumentów stomatologicznych. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, w których wyszczególniono jakie umiejętności powinieneś posiadać przed przystąpieniem do realizacji jednostki modułowej, cele kształcenia, pokazują jakie umiejętności opanujesz po przeprowadzeniu procesu kształcenia, materiał nauczania, w którym zawarte są niezbędne treści teoretyczne, aby umoŝliwić wykonanie ich w praktyce, pytania sprawdzające, które umoŝliwią ocenę przygotowania do wykonania ćwiczeń potwierdzających nabycie umiejętności, ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania zawierają: polecenie, sposób wykonania oraz wykaz materiałów do wykonania ćwiczenia, pomogą ukształtować umiejętności praktyczne i zweryfikować nabytą wiedzę teoretyczną, sprawdzian postępów pomoŝe ocenić poziom wiedzy po wykonaniu ćwiczeń, sprawdzian osiągnięć, po zrealizowaniu wszystkich tematów jednostki modułowej pozwoli ocenić poziom nabytych umiejętności w procesie kształcenia, wykaz literatury. 3

5 322[01]Z1 Organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym 322[01]Z1.01 Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do pracy 322[01]Z1.02 Przygotowanie materiałów stomatologicznych 322[01]Z1.03 Przygotowanie aparatury oraz instrumentów stomatologicznych Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŝarowej i ochrony środowiska, stosować podstawy dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie stomatologicznym, stosować leki uŝywane w leczeniu chorób jamy ustnej, stosować klasyfikację materiałów stomatologicznych, planować wyposaŝenie gabinetu zgodnie z przepisami i zasadami ergonomii, pracować w zespole stomatologicznym, nawiązywać i utrzymywać kontakty międzyludzkie, stosować przepisy prawa i zasady ekonomiki w ochronie zdrowia. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określić zakres czynności i zabiegów związanych z konserwacją sprzętu stomatologicznego, wykonywanych przez asystentkę stomatologiczną, określić zasady uŝytkowania fotela stomatologicznego, określić zasady uŝytkowania oraz bieŝącej konserwacji unitu stomatologicznego, określić zasady uŝytkowania i konserwacji urządzeń ssących oraz spluwaczki, scharakteryzować aparaty strumieniowo-ścierne, określić zasady uŝytkowania oraz bieŝącej konserwacji reflektora, scharakteryzować zasady postępowania ze skalerem ultradźwiękowym po wykonaniu zabiegu, określić zastosowanie lamp polimeryzacyjnych oraz zasad ich konserwacji, określić zasady uŝytkowania i konserwacji mieszalników do amalgamatu, wykonać czynności związane z przygotowaniem aparatury oraz instrumentarium stomatologicznego do pracy, przeprowadzić konserwację sprzętu stosowanego w gabinecie stomatologicznym, określić zasady konserwacji i przechowywania narzędzi stomatologicznych, przeprowadzić konserwację instrumentów stomatologicznych, wykonać czynności związane z obsługą autoklawu, określić zasady uŝytkowania lampy bakteriobójczej, wykonać czynności związane z obsługą myjki ultradźwiękowej, określić zasady postępowania z aparatami rentgenowskimi stosowanymi w gabinecie stomatologicznym, zinterpretować przepisy dotyczące ochrony przed promieniowaniem jonizującym, scharakteryzować sposoby ochrony pacjenta i personelu przed promieniowaniem jonizującym, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŝarowej oraz ochrony środowiska. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. WyposaŜenie podstawowe Materiał nauczania WyposaŜenie i urządzenie gabinetu jest związane z rodzajem działalności i musi uwzględniać zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Prawidłowe funkcjonowanie poradni stomatologicznej zaleŝy od jej wyposaŝenia w sprzęt, instrumenty, materiały i leki oraz od takiego ich ustawienia (rozmieszczenia), aby urządzenia były w zasięgu rąk lekarza i asystentki. Asystentka musi dbać o to, aby sprzęt był sprawny, instrumenty właściwie odkaŝone, wyjałowione i konserwowane. Sprzątanie stanowisk pracy przez asystentkę stomatologiczną powinno odbywać się raz w tygodniu i polegać na dokładnym sprzątaniu, odkaŝaniu i konserwowaniu urządzeń wchodzących w skład wyposaŝenia gabinetu. Unity, wiertarki, reflektory, aparaty diagnostyczno-lecznicze naleŝy odkaŝać i konserwować odpowiednimi preparatami, zgodnie z instrukcją ich obsługi i aktualnymi przepisami [2] WyposaŜenie gabinetu podstawowe specjalistyczne pomocnicze Rys. 1. Schemat wyposaŝenia gabinetu [rysunek własny] Do wyposaŝenia podstawowego zaliczamy: fotel stomatologiczny, wiertarkę wolnoobrotową i turbinę, spluwaczkę, ślinociąg i ssak, reflektor, asystor. Unit Unit stomatologiczny składa się z zespołu urządzeń stomatologicznych. Oprócz w/w zawiera: podstawkę na kubek, dmuchawkę powietrzną i wodną, negatoskop, skaler, kamerę wewnątrzustną wraz z monitorem, piaskarkę. 7

9 W skład unitu wchodzą teŝ elementy, dzięki którym reguluje się działanie tych wszystkich urządzeń. Rodzaj unitu znajdującego się w gabinecie zaleŝy od urządzenia gabinetu i upodobań lekarza. Większość unitów jest wyposaŝona w stolik materiałowo-narzędziowy, na którym kładzie się narzędzia, lub tackę przymocowaną do ruchomego, przegubowego ramienia unitu, dzięki któremu mogą być przysuwane w pobliŝe pola zabiegowego. KaŜdy unit ma główny włącznik. NaleŜy go codziennie wyłączać i codziennie włączać. Zaniedbanie tej czynności moŝe spowodować spięcie w instalacji. Większość unitów ma końcówki napędzane przez miniaturowe silniki pneumatyczne lub elektryczne (mikrosilniki), połączone z unitem za pomocą giętkich przewodów zasilających. Zalecenia producenta dotyczące ich mycia i konserwacji muszą być dokładnie przestrzegane, poniewaŝ mogą być łatwo zniszczone, jeŝeli nie będą odpowiednio naoliwiane. NaleŜy równieŝ uwaŝać, aby nie uszkodzić rękawów łączących końcówki z unitem. Cała obudowa unitu powinna być codziennie: odkurzana i dezynfekowana rękawy do wiertarek elektrycznych i turbinowych muszą być oczyszczane, kątnice, prostnice dezynfekowane i sterylizowane, łoŝyska głowicy oliwione po przyjęciu kaŝdego pacjenta. Po zakończonej pracy naleŝy usunąć zalegające powietrze i wodę z przewodów wyprowadzających. Podczas konserwacji okresowej, przeprowadzanej przez konserwatora, prostnice i kątnice są rozkładane na części składowe, dokładnie czyszczone i oliwione. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład unitu (uchwyty, lusterka diafanoskopu, kautera, skalera, aparatu do badania elektropobudliwości miazgi), które miały bezpośredni kontakt z pacjentem, naleŝy kaŝdorazowo odkaŝać i sterylizować. Unit zawiera równieŝ przewody doprowadzające wodę do końcówek i strzykawkodmuchawki. WaŜne jest, aby wewnątrz tych przewodów nie dochodziło do kolonizacji i namnaŝania drobnoustrojów. Większość unitów stomatologicznych jest zaopatrzonych w pojemniki na wodę destylowaną, która przepływa przez przewody wodne do końcówek. Aby zminimalizować ryzyko wprowadzenia do obiegu skaŝonej wody, naleŝy po kaŝdym uŝyciu włączyć końcówki jeszcze na 30 sekund. Wszystkie zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i konserwacji unitu powinny być ściśle przestrzegane. Przewody wodne powinny być przemywane przez kilkanaście minut na początku i końcu kaŝdego dnia pracy. 8

10 Rys. 2. Unit z fotelem stomatologicznym [2, s.21] Fotel stomatologiczny Składa się z: podgłóweka, oparcia pleców, siedziska, podłokietników. Najnowsze typy foteli są wyprofilowane do budowy ciała pacjenta. Powinny być stabilne i wygodne UmoŜliwia to przyjmowanie pacjenta w pozycji leŝącej lub siedzącej. Większość nowych foteli stomatologicznych jest komputerowo sterowana. Przez naciśnięcie odpowiednich przycisków uzyskuje się odpowiednią pozycję fotela: podniesiony, opuszczony, oparcie odchylone do tyłu, na boki, niektóre moŝna programować na ustalone pozycje. Oprócz tego ruchomy jest sam podgłówek. Trzeba nauczyć się szybkiego i efektywnego dostosowywania pozycji fotela. JeŜeli siedzisko fotela moŝna zdejmować, naleŝy je raz w tygodniu zdjąć i wyczyścić. Po wizycie kaŝdego pacjenta trzeba wytrzeć podpórki pod łokcie i zagłówek. JeŜeli uŝywane są jednorazowe pokrowce na zagłówek, naleŝy je zmieniać po wizycie kaŝdego pacjenta. Przełączniki i przyciski na fotelu, naleŝy przecierać pomiędzy wizytami kolejnych pacjentów, podobnie jak resztę fotela. Zaleca się stosowanie obojętnego detergentu, chyba, Ŝe producent poleca inny środek. UŜywanie nieodpowiedniego środka do mycia fotela moŝe spowodować wygaśnięcie gwarancji producenta.. NaleŜy uwaŝać, aby detergent nie ściekał do ruchomych części fotela ani złączeń, poniewaŝ moŝe to spowodować rozwój korozji oraz awarię. Nie naleŝy 9

11 rozpryskiwać środka bezpośrednio na fotel, lecz przecierać go nawilŝoną detergentem szmatką lub ręcznikiem papierowym. Sterowniki noŝne powinny być czyste. Podczas pracy pedały powinny znajdować się w pobliŝu stopy operatora. NaleŜy uwaŝać, aby kable nie skręcały się i nie leŝały w pobliŝu fotelika asysty ani operatora. Wiertarki stomatologiczne Ze względu na rodzaj napędu rozróŝnia się wiertarki elektryczne i turbinowe. Ze względu na szybkość obrotów: wolnoobrotowe, szybkoobrotowe, mikrosilnik turbinowe. Prędkość obrotów danej wiertarki moŝna odczytać z tabliczki umieszczonej na silniku. Informacja ta jest potrzebna do wyboru odpowiedniej prostnicy lub kątnicy. Mikrosilniki mogą być pneumatyczne lub elektryczne. Końcówkami roboczymi są prostnice lub kątnice, które umocowuje się przez dociśnięcie na mikrosilnik. Wiertła osadzone w kątnicy lub prostnicy mikrosilnika są chłodzone wodą i powietrzem. Mikrosilnik uruchamia się przez naciśnięcie pedału rozrusznika. W wszystkie końcówki po zakończonej pracy naleŝy zdezynfekować, oczyścić i zakonserwować oraz wysterylizować według zaleceń producenta. Obecnie mamy do dyspozycji urządzenia, które w sposób automatyczny czyszczą i konserwują a niektóre równieŝ sterylizują końcówki róŝnych producentów (posiadają róŝnorodne adaptery). Piaskarka W skład końcówek unitu moŝe wchodzić piaskarka. Jest to urządzenie strumieniowościerne słuŝące do usuwania osadu nazębnego. Efekt czyszczący osiągany jest przez działanie mieszaniny wody, specjalnego piasku i powietrza. Końcówka piaskarki powinna być wymieniana po kaŝdym uŝyciu a pojemnik na proszek bardzo dokładnie oczyszczony. Skaler ultradźwiękowy SłuŜy do usuwania złogów nazębnych naddziąsłowych. Składa się z uchwytu i wymiennych końcówek. Skalery mogą być wolnostojące, bądź podłączane do rękawa unitu. Skalery ultradźwiękowe, podobnie jak końcówki, powinny być włączane jeszcze na 20 sekund po kaŝdym uŝyciu. Następnie naleŝy zdjąć metalową, roboczą końcówkę, dokładnie ją wymyć i wysterylizować w autoklawie. Końcówkę, jeŝeli nie nadaje się do sterylizacji w autoklawie naleŝy dokładnie odkaŝać. Skalery często są uŝywane do krwawych zabiegów, łatwo, więc mogą zostać skaŝone. Skalerów ultradźwiękowych nie naleŝy myć w myjkach ultradźwiękowych. 10

12 Rys. 3. Skaler ultradźwiękowy [2, s.22] Lampy polimeryzacyjne Są stosowane do utwardzania niektórych materiałów kompozytowych i Ŝywic łączących (bondów). Lampa musi pracować wydajnie i z pełną mocą, tak, aby materiały były utwardzane prawidłowo. Podczas czyszczenia i testowania lampy naleŝy postępować dokładnie według zaleceń producenta. Lampy polimeryzacyjne są szkodliwe dla oczu. Kiedy lampa jest włączona, naleŝy uŝywać filtrów ochronnych przeciw promieniom fioletowym. Są one równieŝ potencjalnym źródłem przenoszenia zakaŝenia. Nawet, jeŝeli są zabezpieczane folią, powinny być odkaŝane razem z pozostałym wyposaŝeniem. Dostępne są wymienne światłowody, które moŝna poddawać sterylizacji. Reflektor Reflektor jest przeznaczony do oświetlenia pola operacyjnego podczas wykonywania zabiegu. Światło reflektora musi skupiać się w polu zabiegu, nie moŝe wywoływać kontrastów. Stosowane są reflektory bezcieniowe, w których wykorzystywane jest światło halogenowe. W niektórych typach reflektorów w zaleŝności od uŝytych odbłyśników uzyskuje się spektrum światła dziennego pozbawione podczerwieni, co praktycznie eliminuje efekt cieplny. NatęŜenie oświetlenia w reflektorach powinno wynosić od do luksów. Lampa musi znajdować się nad ciałem pacjenta, nieco bardziej z przodu niŝ jego głowa. skutecznym sposobem zapobiegania przenoszeniu zakaŝeń jest odpowiednie ustawienie lampy przez asystę, tak jak zalecił operator. Niektóre lampy mają oddzielne wyłączniki, naleŝy się upewnić, Ŝe wszystkie lampy zostały wyłączone po zakończeniu pracy. Szklana osłona lampy unitu i kopuła za nią powinny być często myte, aby oczyścić ją z rozprysków. Zawsze naleŝy mieć w zapasie Ŝarówkę zapasową i odblask do lampy. W niektórych gabinetach do osłonięcia uchwytów lamp uŝywa się folii samoprzylepnej lub foliowych torebek, albo specjalnych foliowych osłon. Folia taka zawsze powinna być wymieniana po wizycie kaŝdego pacjenta, jeŝeli ma odpowiednio spełniać swoje zadanie. Dostępne są równieŝ uchwyty, które nadają się do sterylizacji w autoklawie, ale to byłoby zbyt kosztowne, jeŝeli do gabinetu w ciągu dnia zgłasza się wielu pacjentów. Przecieranie uchwytu lampy oraz włącznika obojętnym detergentem między wizytami pacjentów powinno być wystarczające. 11

13 Lampa powinna być myta dopiero po ostygnięciu. Podczas pracy lampa moŝe rozgrzewać się do bardzo wysokiej temperatury i wtedy moŝna łatwo stłuc Ŝarówkę. Odblasku nigdy nie moŝna dotykać rękoma. Miska spluwaczki Spluwaczki. Mogą być wolno stojące (tumby) lub skanalizowane. Na obudowie znajduje się podstawka na kubek. Spluwaczki są automatycznie spłukiwane wodą. OdkaŜanie miski spluwaczki po wizycie kaŝdego pacjenta zaczyna się od przepłukania jej wodą. ObrzeŜe miski naleŝy przetrzeć papierowym ręcznikiem nasączonym detergentem. Filtr powinien być czyszczony, co najmniej raz dziennie. Urządzenia ssące W gabinecie powinny być stosowane urządzenia ssące. Ślinociąg Jest to urządzenie ssące o małym przekroju ssawki, uŝywane do odsysania niewielkich ilości płynu umieszczane w jamie ustnej pacjenta, pod językiem. Końcówki do ślinociągu są przedmiotami jednorazowego uŝytku i muszą być wyrzucane po kaŝdym przyjętym pacjencie. Ssak Jest to urządzenie ssące o duŝym przekroju ssawki zazwyczaj uŝywane przez asystę stomatologiczną, podczas rutynowych zabiegów w jamie ustnej. Usuwa ono resztki, krew, ślinę i wodę. Większość z takich ssaków ma końcówki jednorazowego uŝytku. Końcówki wielokrotnego uŝytku muszą być sterylizowane po kaŝdym uŝyciu. Przed sterylizacją naleŝy je wyszorować szczotką do czyszczenia butelek. Czyszczenie urządzeń ssących PoniewaŜ na tych częściach unitu istnieje moŝliwość przenoszenia drobnoustrojów, a co za tym idzie wysokie ryzyko zakaŝeń krzyŝowych, naleŝy poświęcić szczególną uwagę ich czyszczeniu. Zawsze trzeba postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas czyszczenia naleŝy: między wizytami pacjentów przepłukać przewód co najmniej kubkiem wody, codziennie przepłukiwać przewody zalecanym środkiem dezynfekcyjnym, aby zapobiegać gromadzeniu się w nich resztek, codziennie po zakończeniu pracy oczyścić filtry zatrzymujące resztki, np. kawałki amalgamatu odpady powinny być utylizowane zgodnie z zaleceniami, a filtry myte wodą za pomocą szczotki na długim trzonku. Podczas wykonywania tych czynności naleŝy stosować środki ochrony osobistej. Mechaniczne części systemu odprowadzającego (spręŝarka i inne) powinny być poddawane odpowiednim zabiegom konserwacyjnym zgodnie z zaleceniami producenta. Mieszalniki do amalgamatu Są to urządzenia elektryczne, w których zachodzi intensywne mieszanie odpowiednich ilości rtęci sproszkowanych metali, cementów glassjonomerowych i innych materiałów kapsułkowanych. Nie moŝna zapominać o tym, Ŝe pary rtęci są trujące, więc pokrywa mieszalnika powinna być zawsze zamknięta, kiedy jest on włączony. Mieszalnik powinien być zawsze czysty i naleŝy unikać rozlania rtęci. 12

14 Składniki amalgamatu umieszczane są w małych metalowych lub plastikowych kapsułkach fabrycznie przygotowanych. Kapsułki są wkładane do urządzenia i następuje ich zmieszanie. JeŜeli uŝywane są kapsułki wielokrotnego uŝytku, naleŝy dokładnie usuwać z nich resztki związanego amalgamatu. Często zbierają się one na dnie kapsułek. Najbardziej kłopotliwe jest uŝywanie kapsułek plastikowych. JeŜeli będą one niedokładnie zamknięte, moŝe dojść do rozlania rtęci. Większość amalgamatów dostępnych jest obecnie w postaci jednorazowych kapsułek zawierających odpowiednie ilości składników oddzielonych przeponą. TuŜ przed uŝyciem, kapsułkę trzeba zgnieść, dzięki czemu zostaje ona przedziurawiona, co umoŝliwia zmieszanie rtęci z innymi metalami. Podobnie postępuje się z innymi materiałami przygotowywanymi w mieszalniku. Resztki amalgamatu naleŝy zbierać w specjalnie do tego celu przeznaczonych, szczelnych pojemnikach. Powinny być odbierane przez specjalną firmę i poddawane dalszemu przerobowi. Odpady skaŝone powinny być traktowane jak odpady niebezpieczne. Narzędzia Narzędzia, które są uŝywane w gabinecie stomatologicznym, powinny być odpowiednio konserwowane, co zapewni im dłuŝszy okres przydatności i czyni je bardziej trwałymi. Konserwacja narzędzi stomatologicznych polega na prawidłowym czyszczeniu, oliwieniu lub wazelinowaniu, ostrzeniu i przechowywaniu. Sprawdzamy czy nie są uszkodzone, czy nie mają śladów korozji. Czyszczenie NaleŜy je przeprowadzać po kaŝdym zabiegu, po wstępnym odkaŝeniu. Instrumenty większe czyści się pod bieŝącą wodą (najpierw letnią, potem gorącą) szczoteczką ze sztucznego włosia. Instrumenty drobniejsze, typu wiertła, oczyszcza się szczoteczką metalową, instrumenty endodontyczne szczoteczką do mycia zębów. Ostrzenie. Czynność ostrzenia dotyczy głównie narzędzi o ostrych krawędziach tnących (np. instrumentów do usuwania kamienia nazębnego). Do ostrzenia narzędzi słuŝą kamienie karborundowe lub arkanzasowe. Kamienie karborundowe powinny być zwilŝoną wodą, a arkanzasowe lekko naoliwione. Wszystkie instrumenty stomatologiczne o ostrych częściach pracujących powinny być przechowywane w kasetach, tak aby ich ostrza nie ulegały tępieniu, lub zafoliowane Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są zasady uŝytkowania fotela stomatologicznego? 2. W jaki sposób konserwujemy unit? 3. Co to są aparaty strumieniowo-ścierne? 4. W jaki sposób uŝywamy skalera? 5. Jak działają lampy polimeryzacyjne? 6. W jaki sposób konserwujemy utrząsarkę amalgamatową? 7. Jakie są zasady konserwacji narzędzi stomatologicznych? 13

15 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przygotuj unit do pracy. Wyjaśnij zasady konserwacji końcówek: turbiny, prostnicy, piaskarki i skalera. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zgromadzić narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy unit, 3) zaplanować tok postępowania, 4) wykonać tabelę, 5) zadbać o bhp i ochronę osobistą, 6) dokonać podziału i sprawdzenia narzędzi, 7) zaprezentować otrzymane wyniki. turbina prostnica piaskarka skaler WyposaŜenie stanowiska pracy: zarządzenia, instrukcje, procedury przybory piśmienne, film dydaktyczny, odzieŝ ochronna, unit z końcówkami, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 2 Przeprowadź konserwację reflektora. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zgromadzić narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy unit, 3) zaplanować tok postępowania, 4) zadbać o bhp i ochronę osobistą, 5) przedstawić budowę reflektora, 6) zaprezentować otrzymane wyniki. 14

16 WyposaŜenie stanowiska pracy: zarządzenia, instrukcje, procedury przybory piśmienne, odzieŝ ochronna, reflektor bądź unit z reflektorem, poradnik dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wyjaśnić zasady uŝytkowania fotela stomatologicznego? 2) wyjaśnić zasady konserwacji unitu? 3) scharakteryzować aparaty strumieniowo-ścierne? 4) scharakteryzować postępowanie ze skalerem? 5) wyjaśnić działanie lamp polimeryzacyjnych? 6) wyjaśnić działanie i konserwację utrząsarki amalgamatowej? 7) wyjaśnić zasady konserwacji narzędzi stomatologicznych? 15

17 4.2. WyposaŜenie specjalistyczne i pomocnicze Materiał nauczania W poszczególnych dziedzinach stomatologii uŝywane są róŝnorodne urządzenia i narzędzia. Aparatura i sprzęt do sterylizacji i dezynfekcji oraz lampy bakteriobójcze, mimo iŝ są wyposaŝeniem pomocniczym muszą znajdować się w gabinetach stomatologicznych. WyposaŜeniem niestandardowym jest aparatura rentgenowska jednak coraz częściej znajduje się w gabinetach. Autoklawy Są to urządzenia słuŝące do sterylizacji parowej pod ciśnieniem. Ze względu na moŝliwość wyjaławiania róŝnych wsadów dzielimy je na: klasę N z próŝnią prostą do uŝytku przy materiałach prostych, litych, nieopakowanych, klasę S z próŝnią jednostopniową do materiałów konkretnie określonych przez producenta, klasę B z próŝnią frakcyjną do wszystkich rodzajów materiałów (opakowanych i nieopakowanych, wgłębionych, porowatych). Rys. 4. Autoklaw. [2, s. 24] NaleŜy zawsze stosować się do instrukcji obsługi. W wytycznych producenta jest ujęty sposób czyszczenia, konserwacji i testowania. Aby sterylizacja przebiegła prawidłowo naleŝy narzędzia lub pakiety układać w pojedynczych warstwach, tak, aby nie dotykały ścianek. Opakowania papierowo-foliowe układamy stroną foliową ku górze, a papierem na dół. Opakowaną bieliznę ustawiamy pionowo, co ma zapewnić całkowitą penetrację pary. Zasadą jest układanie materiałów lekkich na najwyŝszej tacy. 16

18 W zaleŝności od jakości wsadu i zaleceń producenta parametry procesu ustawiamy ręcznie lub elektroniczne. NaleŜy rygorystycznie przestrzegać stałej kontroli ciśnienia, temperatury i czasu ekspozycji. WaŜna jest dokumentacja procesu sterylizacji. Przechowujemy ją 10 lat i powinna być prowadzona dla kaŝdego urządzenia oddzielnie, (jeśli w gabinecie jest więcej jak jeden autoklaw). Powinna obejmować: datę procesu, numer kolejny cyklu, parametry (temperatura, ciśnienie, czas), wyniki kontroli chemicznej, podpis, wynik okresowej kontroli biologicznej. Jeśli autoklaw posiada drukarkę to przechowujemy podpisany wydruk. Za pomocą róŝnych testów musimy przeprowadzać monitoring działania urządzenia: test Bowie Dicka (sprawdza prawidłowe usuwanie powietrza z wnętrza autoklawu), test Vacum (sprawdza powstawanie próŝni), test Helix, test penetracji pary. Działanie autoklawu klasy B. 1) Włączenie przycisk główny. 2) Uruchomienie ON/OFF. 3) Zapełnienie komory materiałem do sterylizacji, zamknięcie. 4) Wybór cyklu lub ustawienie parametrów. 5) Start (uruchomienie cyklu): próŝnia wstępna, próŝnia frakcyjna, wzrost ciśnienia, faza sterylizacji, faza opróŝniania, faza suszenia. 7) Koniec cyklu. Kontrola procesów wyjaławiania MoŜe być: 1) wewnętrzna (bieŝąca i okresowa) naleŝy do uŝytkownika i obejmuje kontrolę fizyczną, chemiczną i biologiczną, 2) zewnętrzna naleŝy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i obejmuje kontrolę biologiczną. Biologiczna minimum raz na miesiąc polega na sprawdzeniu czy czynniki sterylizacyjne są skuteczne i zabijają bardzo odporne drobnoustroje i spory bakterii. W Polsce najczęściej stosowane są testy pod nazwą Sporal. Fizyczna są to wydruki i wskazania informujące tylko o działaniu urządzenia. Chemiczna polegająca na reakcji chemicznej substancji na wskaźniku widoczna jako zmiana barwy (uŝywamy dla kaŝdego wsadu, pakietu). MoŜemy je umieszczać w komorze sterylizatora (mówią nam o ekspozycji na czynnik, ale nie informują o sterylności) lub wewnątrz pakietu wtedy wiemy, Ŝe przebieg procesu był prawidłowy. 17

19 Myjki ultradźwiękowe Rys. 5. Myjka ultradźwiękowa [2, s. 24] W urządzeniach tych odbywa się mechaniczne oczyszczanie narzędzi. Myjki ultradźwiękowe działają poprzez poddanie narzędzi fali dźwiękowej o wysokiej częstotliwości i wysokiej energii. Ultradźwiękowych myjek nie naleŝy stosować do mycia: gumy, miękkiego plastiku lub drewna, narzędzi powlekanych, szkła, narzędzi lutowanych lub cementowanych, narzędzi z oświetleniem lub soczewkami. Zmywarki W stomatologii mogą być stosowane niewielkie zmywarki urządzenia do dezynfekcji. Przypominają one zmywarki uŝywane w gospodarstwie, domowym, ale osiągają duŝo wyŝsze temperatury. Są w nich specjalne tace i pojemniki na narzędzia. Narzędzia muszą być odpowiednio ustawione, aby ich powierzchnie były bez przemieszczenia wystawione na działanie sprayu wodnego, a takŝe by zapewnione było odprowadzanie płynu. Kasety na narzędzia, jeŝeli są one uŝywane w gabinecie, mogą być w całości, wraz z narzędziami, umieszczane w urządzeniu. Wiele z zasad odnoszących się do myjek ultradźwiękowych odnosi się teŝ do tych urządzeń, np. muszą być one regularnie czyszczone i dobrze utrzymane, aby zapobiec kolonizacji i rozwojowi biofilmu, który mógłby zanieczyścić narzędzia w trakcie czyszczenia. NaleŜy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi i zasad konserwacji podanych przez producenta. NaleŜy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta dotyczących uŝytkowania i konserwacji myjek ultradźwiękowych. Testy skuteczności, takie jak test ołówka lub folii aluminiowej, powinny być przeprowadzane codziennie i odpowiednio udokumentowane. NaleŜy postępować według zaleceń producenta, wybierając długość cyklu czyszczenia czas czyszczenia zaleŝy od ilości narzędzi wkładanych do myjki, im jest ich więcej, tym dłuŝszy musi być cykl. 18

20 Przed włączeniem urządzenia trzeba się upewnić, Ŝe wszystkie pokrywy są na swoim miejscu, poniewaŝ wysoka częstotliwość dźwięku moŝe spowodować uszkodzenia słuchu. Pokrywa zapobiega równieŝ rozpryskiwaniu aerozolu ze zbiornika. Narzędzia po zakończeniu cyklu naleŝy zawsze płukać i sprawdzać czy krew i inne zanieczyszczenia zostały usunięte. Lampy bakteriobójcze Stosowanie ich jest skuteczną metodą dezynfekcji. Urządzenia te emitują promieniowanie UV, które ma właściwości biobójcze. Lampy te stosowane są wszędzie tam gdzie potrzebna jest sterylność, sterylność od czystości mikrobiologicznej zaleŝy jakość usług oraz bezpieczeństwo pacjentów pacjentów i personelu. Szczegółowy opis sposobów i metod stosowania tych lamap zawierają instrukcje uŝytkowania. Dobór ilości i mocy lamp zaleŝy między innymi od: wysokości i kształtu pomieszczenia, temperatury czy wilgotności. Wielość parametrów, które naleŝy uwzględnić w doborze uniemoŝliwia sformułowanie reguły precyzyjnie określającej ilość lamp w pomieszczeniu. Lampy włączamy na 2 do 8 godzin a w przypadku doraźnym np. pomiędzy zabiegami na minut. W pomieszczeniu, w którym włączona jest lampa nie powinni przebywać ludzie. Aparaty rentgenowskie Gabinet rentgenowski jest to pomieszczenie, w którym znajduje się co najmniej jedno stanowisko rentgenowskie. Zestaw rentgenowski oznacza aparat lub zestaw aparatury składającej się z urządzeń przeznaczonych do wytwarzania i wykorzystywania promieniowania rentgenowskiego, w których źródłem promieniowania jonizującego jest lampa rentgenowska. Stanowisko rentgenowskie" jest to część zestawu rentgenowskiego, słuŝąca do wykonywania określonego rodzaju badań rentgenowskich lub do napromieniania. Na rentgenowskie badanie diagnostyczne składają się: 1) radiografia technika wykonywania badania, wytwarzania i utrwalania obrazu rentgenowskiego, 2) radiologia interpretacja obrazu rentgenowskiego, 3) ochrona przed szkodliwym działaniem promieni rentgenowskich na pacjentów i personel pracowni rentgenowskiej. Zasadnicze wyposaŝenie pracowni rentgenowskiej stanowią: 1) aparatura rentgenowska, 2) odbiorniki obrazu, 3) urządzenia do obróbki fotograficznej, 4) środki ochrony radiologicznej personelu i pacjentów. Właściwością promieniowania rentgenowskiego jak zresztą kaŝdego promieniowania jonizującego jest zdolność jonizacji materii Ŝywej i w konsekwencji jej uszkadzanie. Energia, jaką niesie ze sobą kaŝda postać promieniowania, jest zmierzalna na tyle, na ile kontrolowane są źródła i emisja z tych źródeł określonego promieniowania Główne metody minimalizacji dawek promieniowania podczas badań rentgenowskich: 1. Ochrona pacjentów: a) ocena wskazań klinicznych do badania radiologicznego z uwzględnieniem przeciwwskazań (wiek, ciąŝa, choroby) kontrola i rejestracja częstotliwości badań rentgenowskich, b) wybór i dobór techniki wykonania badania, zdjęć, zmniejszającej czynniki ryzyka napromieniowania, 19

21 c) aparatura rentgenowska sprawność techniczna, niezawodność oraz wyposaŝenie dodatkowe (kolimator, siatka przeciwrozproszeniowa), d) wielkość pomieszczeń pracowni i jej zabezpieczenie (powierzchnia, kubatura, wentylacja, izolacja), e) stosowanie indywidualnych osłon ołowianych (gonady, tarczyca). 2. Ochrona personelu medycznego (lekarskiego, technicznego i pomocniczego) przed napromieniowaniem dotyczy naraŝenia bezpośredniego oraz pośredniego i obejmuje: a) znajomość i świadomość zagroŝeń i źródeł promieniowania w gabinecie rentgenowskim, b) przestrzeganie i egzekwowanie ustawowego czasu pracy przy urządzeniach emitujących promieniowanie jonizujące. Radiografia cyfrowa w praktyce stomatologicznej: 1) pozwala na natychmiastowe (kilka sekund) uzyskanie obrazu rentgenowskiego bez konieczności stosowania procedur fotograficznych (w ciemni), 2) moŝliwość szybkiego, śródzabiegowego obrazowania leczenia oraz pozabiegowej, natychmiastowej kontroli, np. w endodoncji, w chirurgii, 3) moŝliwość monitorowania procesu leczenia w przestrzeni i w czasie (dowolny obszar i dowolny moment badania), 4) dokładność, wręcz precyzyjność obrazu, z dowolną moŝliwością jego korygowania, symulowania planowanych efektów leczenia, jak równieŝ diagnozowania ognisk chorobowych niewykrywalnych konwencjonalnym badaniem rtg, 5) moŝliwość transmitowania obrazu drogą internetową, 6) mnogość systemów archiwizowania obrazów na róŝnych nośnikach pamięci, np. dyskietki, CD, dysk twardy, obraz fotograficzny i inne, 7) zbędność kosztownego wyposaŝenia, chociaŝby ciemni fotograficznej i tym samym zbędność dodatkowych pomieszczeń (ciemnia), 8) minimalizacja kosztów jednostkowych badania rentgenowskiego, 9) zwiększone bezpieczeństwo badania dla pacjenta i obsługi aparatury uzyskane NaraŜenie i zagroŝenie promieniowaniem rentgenowskim zaleŝy min. od odległości od aparatu rentgenowskiego oraz parametrów pracy aparatury. Dlatego w pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej wyodrębnia się następujące obszary, strefy o róŝnym stopniu zagroŝenia: 1. Obszar kontrolowany jest to strefa wokół pracującego aparatu rentgenowskiego, której wielkość zaleŝy od stosowanego w projekcji napięcia lampy (kv). W tej strefie podczas projekcji moŝe przebywać tylko pacjent. Średnia jej wielkość sięga promienia 1,5 m od ogniska aparatu. NaraŜenie w strefie kontrolowanej sięgać moŝe dawki powyŝej 15 msv rocznie. Musi ona być oznakowana znakami ostrzegającymi, np. znaki świetlne, napis Promieniowanie wstęp wzbroniony". Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia z dnia 11 września 2003 r. kaŝda pracownia, gabinet rentgenowski muszą być oznakowane odpowiednimi tablicami. 2. Obszar nadzorowany strefa nadzoru: graniczące ze strefą kontrolowaną pomieszczenia, w których mogą przebywać pacjenci, personel, np. ciemnia, poczekalnia, rozbieralnia. W tej strefie zagroŝenie napromieniowaniem sięgać moŝe dawki powyŝej 5 msv rocznie. 20

Wykonywanie dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy 322[01].Z3.01

Wykonywanie dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy 322[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Doroszkiewicz Wykonywanie dezynfekcji instrumentów i stanowisk pracy 322[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Dobieranie urządzeń oraz instrumentów do zabiegów stomatologicznych 322[01].Z2.01

Dobieranie urządzeń oraz instrumentów do zabiegów stomatologicznych 322[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Aleksandra Gutysz-Wojnicka Dobieranie urządzeń oraz instrumentów do zabiegów stomatologicznych 322[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja stanowisk pracy w gabinecie kosmetycznym 514[03].Z1.01

Organizacja stanowisk pracy w gabinecie kosmetycznym 514[03].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Małek Izabela Suligowska Organizacja stanowisk pracy w gabinecie kosmetycznym 514[03].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym

Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Jak bezpiecznie i higienicznie świadczyć usługi w gabinecie stomatologicznym Poradnik dla gabinetów stomatologicznych Poradnik nie stanowi podstawy

Bardziej szczegółowo

Lupa czy mikroskop. stomatologiczny. nr 5(32) 2007 r. magazyn branżowy. wyposażenie materiały prawo. dwumiesięcznik. www.nowygabinet.

Lupa czy mikroskop. stomatologiczny. nr 5(32) 2007 r. magazyn branżowy. wyposażenie materiały prawo. dwumiesięcznik. www.nowygabinet. nowy dwumiesięcznik stomatologiczny magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo nr 5(32) 2007 r. ISSN 1644-4892 Lupa czy mikroskop Zarządzanie jakością RTG Masy silikonowe Odpady medyczne nowy gabinet

Bardziej szczegółowo

S280 TRC - S300 - S320 TR

S280 TRC - S300 - S320 TR 97050625 Rev.002 03/2014 FULL TOUCH 2013 S280 TRC - S300 - S320 TR PL SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne...4 1.1. Symbole...4 1.2.1. Klasyfi kacja i odnośne normatywy...5 1.2.2. Warunki użytkowania...5

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres obszaru tematu kontroli Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne. Obszar tematu kontroli. Przepisy prawne

Szczegółowy zakres obszaru tematu kontroli Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne. Obszar tematu kontroli. Przepisy prawne REKOMENDACJE ZPWIS w SZCZECINIE dot. KONTROLI PROCESÓW STERYLIZACJI *Opracowano na podstawie aktualnych aktów prawnych i wytycznych metodycznych (stan na dzień 28.02.2012r.) oraz załącznika F/EP/07do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia chirurgiczne

Nowoczesne narzędzia chirurgiczne Nowoczesne narzędzia chirurgiczne Skraplanie: przekazywanie ciepła i zmniejszanie się objętości Para wodna 134 C Objętość ok. 1000 ml ok. 1 ml Wyrób do sterylizacji (np. narzędzia chirurgiczne) < 134 C

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie typowych prac na szlifierkach 722[02].Z3.03

Wykonywanie typowych prac na szlifierkach 722[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Wykonywanie typowych prac na szlifierkach 722[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

nowoczesny gabinet informator

nowoczesny gabinet informator NG nowoczesny gabinet informator marrodent nr NG20120101, nakład 10 000szt., www.marrodent.pl High-tech Unikalne rozwiązania przyszłości str. 4 Nowe spojrzenie na profilaktykę str. 10 11 Nowy kąt widzenia

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie otworów okrągłych 722[02].Z1.03

Wykonywanie otworów okrągłych 722[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marceli Konfederak Wykonywanie otworów okrągłych 722[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

C8 +, C8 + Turn. Instrukcja obsługi. Polski

C8 +, C8 + Turn. Instrukcja obsługi. Polski C8 +, C8 + Turn Instrukcja obsługi olski irona Dental ystems GmbH pis treœci Instrukcja u ytkowania C8 +, C8 + Turn pis treœci Wskazówki do niniejszej instrukcji użytkowania... 6. Ogólne wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT STOMATOLOGICZNY

SPRZĘT STOMATOLOGICZNY SPRZĘT STOMATOLOGICZNY SPRZĘT STOMATOLOGICZNY UNITY Unit DKL OPIS PRODUKTU Unity niemieckiej firmy DKL spełniają nie tylko najwyższe wymagania stawiane przez ergonomię pracy zespołu stomatologicznego,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2

SPIS TREŚCI. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Janusz Wojtkiewicz-Lazman Stosowanie podstawowych technik wytwarzania 311[15].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA. - uwarunkowania higieniczno-sanitarne

ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA. - uwarunkowania higieniczno-sanitarne ZDROWA I BEZPIECZNA SZKOŁA - uwarunkowania higieniczno-sanitarne Zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska nauczania wymaga wysiłku wszystkich osób związanych z funkcjonowaniem szkoły, świadomości istnienia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania sanitarno-higieniczne w zakresie dekontaminacji sprzętu i narzędzi w gabinetach stomatologicznych

Wymagania sanitarno-higieniczne w zakresie dekontaminacji sprzętu i narzędzi w gabinetach stomatologicznych Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2013, Tom 19, Nr 3, 224 229 www.monz.pl Praca poglądowa Wymagania sanitarno-higieniczne w zakresie dekontaminacji sprzętu i narzędzi w gabinetach stomatologicznych Weronika

Bardziej szczegółowo

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIACH BADAJĄCYCH MIĘSO NA OBECNOŚD WŁOŚNI METODĄ WYTRAWIANIA PRÓBKI ZBIORCZEJ WSPOMAGANEGO MIESZADŁEM MAGNETYCZNYM PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. 1 Opracowano w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

PREMIERA KRAKDENT 2012

PREMIERA KRAKDENT 2012 Premiera lampy LED A-dec Nowy rentgen PLANMECA 15 lat firmy AMADAR Numer 1/2012 Wydanie bezpłatne PREMIERA KRAKDENT 2012 PREMIERA 2012 Lampa LED A-dec NOWOŚĆ Aparat wewnątrzustny Planmeca ProX WYDARZENIE

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02

Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tomasz Sułkowski Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Komputer w dydaktyce

Komputer w dydaktyce Projekt w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174 056 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax 0-22 7200688 www.dombianco.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02

Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Ocenianie ryzyka zawodowego 315[01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci: mgr

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie podstawowych technik wytwarzania części maszyn 315[01].O4.02

Zastosowanie podstawowych technik wytwarzania części maszyn 315[01].O4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech J. Klimasara Zastosowanie podstawowych technik wytwarzania części maszyn 315[01].O4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11

Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Andrzej Świderek Konserwacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 713[02].Z1.11 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zm. Dz.U. z 2007

Bardziej szczegółowo

ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Elektrokardiograf.

ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl. Elektrokardiograf. ASPEL S.A. PL 32-080 ZABIERZÓW os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD MrGrey Instrukcja uŝytkowania Zabierzów, 18.06.2010 Wydanie III

Bardziej szczegółowo

Charakteryzowanie maszyn i urządzeń poligraficznych

Charakteryzowanie maszyn i urządzeń poligraficznych Charakteryzowanie maszyn i urządzeń poligraficznych SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania 7 4.1. Charakteryzowanie maszyn i urządzeń przygotowalni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi A-dec 200

Instrukcja obsługi A-dec 200 Instrukcja obsługi A-dec 200 Fotel dentystyczny, konsoleta i blok spluwaczki, spluwaczka, lampa główna Prawa autorskie 2014 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma A-dec Inc. nie udziela żadnej gwarancji

Bardziej szczegółowo