Przygotowanie aparatury oraz instrumentów stomatologicznych 322[01].Z1.03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie aparatury oraz instrumentów stomatologicznych 322[01].Z1.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Alicja Jędrzejczyk Przygotowanie aparatury oraz instrumentów stomatologicznych 322[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

2 Recenzenci: dr n. med. Małgorzata Figurska mgr Katarzyna Zarębska Opracowanie redakcyjne: mgr Alicja Jędrzejczyk Konsultacja: mgr inŝ. Halina Śledziona Poradnik stanowi podstawę dydaktyczną programu jednostki modułowej 322[01]Z1.03 Przygotowanie aparatury oraz instrumentów stomatologicznych, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu asystentka stomatologiczna. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania WyposaŜenie podstawowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów WyposaŜenie specjalistyczne i pomocnicze Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 29 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy i umiejętności dotyczącej przygotowania i zastosowania aparatury i instrumentów stomatologicznych. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, w których wyszczególniono jakie umiejętności powinieneś posiadać przed przystąpieniem do realizacji jednostki modułowej, cele kształcenia, pokazują jakie umiejętności opanujesz po przeprowadzeniu procesu kształcenia, materiał nauczania, w którym zawarte są niezbędne treści teoretyczne, aby umoŝliwić wykonanie ich w praktyce, pytania sprawdzające, które umoŝliwią ocenę przygotowania do wykonania ćwiczeń potwierdzających nabycie umiejętności, ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania zawierają: polecenie, sposób wykonania oraz wykaz materiałów do wykonania ćwiczenia, pomogą ukształtować umiejętności praktyczne i zweryfikować nabytą wiedzę teoretyczną, sprawdzian postępów pomoŝe ocenić poziom wiedzy po wykonaniu ćwiczeń, sprawdzian osiągnięć, po zrealizowaniu wszystkich tematów jednostki modułowej pozwoli ocenić poziom nabytych umiejętności w procesie kształcenia, wykaz literatury. 3

5 322[01]Z1 Organizacja pracy w gabinecie stomatologicznym 322[01]Z1.01 Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do pracy 322[01]Z1.02 Przygotowanie materiałów stomatologicznych 322[01]Z1.03 Przygotowanie aparatury oraz instrumentów stomatologicznych Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŝarowej i ochrony środowiska, stosować podstawy dezynfekcji i sterylizacji w gabinecie stomatologicznym, stosować leki uŝywane w leczeniu chorób jamy ustnej, stosować klasyfikację materiałów stomatologicznych, planować wyposaŝenie gabinetu zgodnie z przepisami i zasadami ergonomii, pracować w zespole stomatologicznym, nawiązywać i utrzymywać kontakty międzyludzkie, stosować przepisy prawa i zasady ekonomiki w ochronie zdrowia. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określić zakres czynności i zabiegów związanych z konserwacją sprzętu stomatologicznego, wykonywanych przez asystentkę stomatologiczną, określić zasady uŝytkowania fotela stomatologicznego, określić zasady uŝytkowania oraz bieŝącej konserwacji unitu stomatologicznego, określić zasady uŝytkowania i konserwacji urządzeń ssących oraz spluwaczki, scharakteryzować aparaty strumieniowo-ścierne, określić zasady uŝytkowania oraz bieŝącej konserwacji reflektora, scharakteryzować zasady postępowania ze skalerem ultradźwiękowym po wykonaniu zabiegu, określić zastosowanie lamp polimeryzacyjnych oraz zasad ich konserwacji, określić zasady uŝytkowania i konserwacji mieszalników do amalgamatu, wykonać czynności związane z przygotowaniem aparatury oraz instrumentarium stomatologicznego do pracy, przeprowadzić konserwację sprzętu stosowanego w gabinecie stomatologicznym, określić zasady konserwacji i przechowywania narzędzi stomatologicznych, przeprowadzić konserwację instrumentów stomatologicznych, wykonać czynności związane z obsługą autoklawu, określić zasady uŝytkowania lampy bakteriobójczej, wykonać czynności związane z obsługą myjki ultradźwiękowej, określić zasady postępowania z aparatami rentgenowskimi stosowanymi w gabinecie stomatologicznym, zinterpretować przepisy dotyczące ochrony przed promieniowaniem jonizującym, scharakteryzować sposoby ochrony pacjenta i personelu przed promieniowaniem jonizującym, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŝarowej oraz ochrony środowiska. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. WyposaŜenie podstawowe Materiał nauczania WyposaŜenie i urządzenie gabinetu jest związane z rodzajem działalności i musi uwzględniać zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Prawidłowe funkcjonowanie poradni stomatologicznej zaleŝy od jej wyposaŝenia w sprzęt, instrumenty, materiały i leki oraz od takiego ich ustawienia (rozmieszczenia), aby urządzenia były w zasięgu rąk lekarza i asystentki. Asystentka musi dbać o to, aby sprzęt był sprawny, instrumenty właściwie odkaŝone, wyjałowione i konserwowane. Sprzątanie stanowisk pracy przez asystentkę stomatologiczną powinno odbywać się raz w tygodniu i polegać na dokładnym sprzątaniu, odkaŝaniu i konserwowaniu urządzeń wchodzących w skład wyposaŝenia gabinetu. Unity, wiertarki, reflektory, aparaty diagnostyczno-lecznicze naleŝy odkaŝać i konserwować odpowiednimi preparatami, zgodnie z instrukcją ich obsługi i aktualnymi przepisami [2] WyposaŜenie gabinetu podstawowe specjalistyczne pomocnicze Rys. 1. Schemat wyposaŝenia gabinetu [rysunek własny] Do wyposaŝenia podstawowego zaliczamy: fotel stomatologiczny, wiertarkę wolnoobrotową i turbinę, spluwaczkę, ślinociąg i ssak, reflektor, asystor. Unit Unit stomatologiczny składa się z zespołu urządzeń stomatologicznych. Oprócz w/w zawiera: podstawkę na kubek, dmuchawkę powietrzną i wodną, negatoskop, skaler, kamerę wewnątrzustną wraz z monitorem, piaskarkę. 7

9 W skład unitu wchodzą teŝ elementy, dzięki którym reguluje się działanie tych wszystkich urządzeń. Rodzaj unitu znajdującego się w gabinecie zaleŝy od urządzenia gabinetu i upodobań lekarza. Większość unitów jest wyposaŝona w stolik materiałowo-narzędziowy, na którym kładzie się narzędzia, lub tackę przymocowaną do ruchomego, przegubowego ramienia unitu, dzięki któremu mogą być przysuwane w pobliŝe pola zabiegowego. KaŜdy unit ma główny włącznik. NaleŜy go codziennie wyłączać i codziennie włączać. Zaniedbanie tej czynności moŝe spowodować spięcie w instalacji. Większość unitów ma końcówki napędzane przez miniaturowe silniki pneumatyczne lub elektryczne (mikrosilniki), połączone z unitem za pomocą giętkich przewodów zasilających. Zalecenia producenta dotyczące ich mycia i konserwacji muszą być dokładnie przestrzegane, poniewaŝ mogą być łatwo zniszczone, jeŝeli nie będą odpowiednio naoliwiane. NaleŜy równieŝ uwaŝać, aby nie uszkodzić rękawów łączących końcówki z unitem. Cała obudowa unitu powinna być codziennie: odkurzana i dezynfekowana rękawy do wiertarek elektrycznych i turbinowych muszą być oczyszczane, kątnice, prostnice dezynfekowane i sterylizowane, łoŝyska głowicy oliwione po przyjęciu kaŝdego pacjenta. Po zakończonej pracy naleŝy usunąć zalegające powietrze i wodę z przewodów wyprowadzających. Podczas konserwacji okresowej, przeprowadzanej przez konserwatora, prostnice i kątnice są rozkładane na części składowe, dokładnie czyszczone i oliwione. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład unitu (uchwyty, lusterka diafanoskopu, kautera, skalera, aparatu do badania elektropobudliwości miazgi), które miały bezpośredni kontakt z pacjentem, naleŝy kaŝdorazowo odkaŝać i sterylizować. Unit zawiera równieŝ przewody doprowadzające wodę do końcówek i strzykawkodmuchawki. WaŜne jest, aby wewnątrz tych przewodów nie dochodziło do kolonizacji i namnaŝania drobnoustrojów. Większość unitów stomatologicznych jest zaopatrzonych w pojemniki na wodę destylowaną, która przepływa przez przewody wodne do końcówek. Aby zminimalizować ryzyko wprowadzenia do obiegu skaŝonej wody, naleŝy po kaŝdym uŝyciu włączyć końcówki jeszcze na 30 sekund. Wszystkie zalecenia producenta dotyczące czyszczenia i konserwacji unitu powinny być ściśle przestrzegane. Przewody wodne powinny być przemywane przez kilkanaście minut na początku i końcu kaŝdego dnia pracy. 8

10 Rys. 2. Unit z fotelem stomatologicznym [2, s.21] Fotel stomatologiczny Składa się z: podgłóweka, oparcia pleców, siedziska, podłokietników. Najnowsze typy foteli są wyprofilowane do budowy ciała pacjenta. Powinny być stabilne i wygodne UmoŜliwia to przyjmowanie pacjenta w pozycji leŝącej lub siedzącej. Większość nowych foteli stomatologicznych jest komputerowo sterowana. Przez naciśnięcie odpowiednich przycisków uzyskuje się odpowiednią pozycję fotela: podniesiony, opuszczony, oparcie odchylone do tyłu, na boki, niektóre moŝna programować na ustalone pozycje. Oprócz tego ruchomy jest sam podgłówek. Trzeba nauczyć się szybkiego i efektywnego dostosowywania pozycji fotela. JeŜeli siedzisko fotela moŝna zdejmować, naleŝy je raz w tygodniu zdjąć i wyczyścić. Po wizycie kaŝdego pacjenta trzeba wytrzeć podpórki pod łokcie i zagłówek. JeŜeli uŝywane są jednorazowe pokrowce na zagłówek, naleŝy je zmieniać po wizycie kaŝdego pacjenta. Przełączniki i przyciski na fotelu, naleŝy przecierać pomiędzy wizytami kolejnych pacjentów, podobnie jak resztę fotela. Zaleca się stosowanie obojętnego detergentu, chyba, Ŝe producent poleca inny środek. UŜywanie nieodpowiedniego środka do mycia fotela moŝe spowodować wygaśnięcie gwarancji producenta.. NaleŜy uwaŝać, aby detergent nie ściekał do ruchomych części fotela ani złączeń, poniewaŝ moŝe to spowodować rozwój korozji oraz awarię. Nie naleŝy 9

11 rozpryskiwać środka bezpośrednio na fotel, lecz przecierać go nawilŝoną detergentem szmatką lub ręcznikiem papierowym. Sterowniki noŝne powinny być czyste. Podczas pracy pedały powinny znajdować się w pobliŝu stopy operatora. NaleŜy uwaŝać, aby kable nie skręcały się i nie leŝały w pobliŝu fotelika asysty ani operatora. Wiertarki stomatologiczne Ze względu na rodzaj napędu rozróŝnia się wiertarki elektryczne i turbinowe. Ze względu na szybkość obrotów: wolnoobrotowe, szybkoobrotowe, mikrosilnik turbinowe. Prędkość obrotów danej wiertarki moŝna odczytać z tabliczki umieszczonej na silniku. Informacja ta jest potrzebna do wyboru odpowiedniej prostnicy lub kątnicy. Mikrosilniki mogą być pneumatyczne lub elektryczne. Końcówkami roboczymi są prostnice lub kątnice, które umocowuje się przez dociśnięcie na mikrosilnik. Wiertła osadzone w kątnicy lub prostnicy mikrosilnika są chłodzone wodą i powietrzem. Mikrosilnik uruchamia się przez naciśnięcie pedału rozrusznika. W wszystkie końcówki po zakończonej pracy naleŝy zdezynfekować, oczyścić i zakonserwować oraz wysterylizować według zaleceń producenta. Obecnie mamy do dyspozycji urządzenia, które w sposób automatyczny czyszczą i konserwują a niektóre równieŝ sterylizują końcówki róŝnych producentów (posiadają róŝnorodne adaptery). Piaskarka W skład końcówek unitu moŝe wchodzić piaskarka. Jest to urządzenie strumieniowościerne słuŝące do usuwania osadu nazębnego. Efekt czyszczący osiągany jest przez działanie mieszaniny wody, specjalnego piasku i powietrza. Końcówka piaskarki powinna być wymieniana po kaŝdym uŝyciu a pojemnik na proszek bardzo dokładnie oczyszczony. Skaler ultradźwiękowy SłuŜy do usuwania złogów nazębnych naddziąsłowych. Składa się z uchwytu i wymiennych końcówek. Skalery mogą być wolnostojące, bądź podłączane do rękawa unitu. Skalery ultradźwiękowe, podobnie jak końcówki, powinny być włączane jeszcze na 20 sekund po kaŝdym uŝyciu. Następnie naleŝy zdjąć metalową, roboczą końcówkę, dokładnie ją wymyć i wysterylizować w autoklawie. Końcówkę, jeŝeli nie nadaje się do sterylizacji w autoklawie naleŝy dokładnie odkaŝać. Skalery często są uŝywane do krwawych zabiegów, łatwo, więc mogą zostać skaŝone. Skalerów ultradźwiękowych nie naleŝy myć w myjkach ultradźwiękowych. 10

12 Rys. 3. Skaler ultradźwiękowy [2, s.22] Lampy polimeryzacyjne Są stosowane do utwardzania niektórych materiałów kompozytowych i Ŝywic łączących (bondów). Lampa musi pracować wydajnie i z pełną mocą, tak, aby materiały były utwardzane prawidłowo. Podczas czyszczenia i testowania lampy naleŝy postępować dokładnie według zaleceń producenta. Lampy polimeryzacyjne są szkodliwe dla oczu. Kiedy lampa jest włączona, naleŝy uŝywać filtrów ochronnych przeciw promieniom fioletowym. Są one równieŝ potencjalnym źródłem przenoszenia zakaŝenia. Nawet, jeŝeli są zabezpieczane folią, powinny być odkaŝane razem z pozostałym wyposaŝeniem. Dostępne są wymienne światłowody, które moŝna poddawać sterylizacji. Reflektor Reflektor jest przeznaczony do oświetlenia pola operacyjnego podczas wykonywania zabiegu. Światło reflektora musi skupiać się w polu zabiegu, nie moŝe wywoływać kontrastów. Stosowane są reflektory bezcieniowe, w których wykorzystywane jest światło halogenowe. W niektórych typach reflektorów w zaleŝności od uŝytych odbłyśników uzyskuje się spektrum światła dziennego pozbawione podczerwieni, co praktycznie eliminuje efekt cieplny. NatęŜenie oświetlenia w reflektorach powinno wynosić od do luksów. Lampa musi znajdować się nad ciałem pacjenta, nieco bardziej z przodu niŝ jego głowa. skutecznym sposobem zapobiegania przenoszeniu zakaŝeń jest odpowiednie ustawienie lampy przez asystę, tak jak zalecił operator. Niektóre lampy mają oddzielne wyłączniki, naleŝy się upewnić, Ŝe wszystkie lampy zostały wyłączone po zakończeniu pracy. Szklana osłona lampy unitu i kopuła za nią powinny być często myte, aby oczyścić ją z rozprysków. Zawsze naleŝy mieć w zapasie Ŝarówkę zapasową i odblask do lampy. W niektórych gabinetach do osłonięcia uchwytów lamp uŝywa się folii samoprzylepnej lub foliowych torebek, albo specjalnych foliowych osłon. Folia taka zawsze powinna być wymieniana po wizycie kaŝdego pacjenta, jeŝeli ma odpowiednio spełniać swoje zadanie. Dostępne są równieŝ uchwyty, które nadają się do sterylizacji w autoklawie, ale to byłoby zbyt kosztowne, jeŝeli do gabinetu w ciągu dnia zgłasza się wielu pacjentów. Przecieranie uchwytu lampy oraz włącznika obojętnym detergentem między wizytami pacjentów powinno być wystarczające. 11

13 Lampa powinna być myta dopiero po ostygnięciu. Podczas pracy lampa moŝe rozgrzewać się do bardzo wysokiej temperatury i wtedy moŝna łatwo stłuc Ŝarówkę. Odblasku nigdy nie moŝna dotykać rękoma. Miska spluwaczki Spluwaczki. Mogą być wolno stojące (tumby) lub skanalizowane. Na obudowie znajduje się podstawka na kubek. Spluwaczki są automatycznie spłukiwane wodą. OdkaŜanie miski spluwaczki po wizycie kaŝdego pacjenta zaczyna się od przepłukania jej wodą. ObrzeŜe miski naleŝy przetrzeć papierowym ręcznikiem nasączonym detergentem. Filtr powinien być czyszczony, co najmniej raz dziennie. Urządzenia ssące W gabinecie powinny być stosowane urządzenia ssące. Ślinociąg Jest to urządzenie ssące o małym przekroju ssawki, uŝywane do odsysania niewielkich ilości płynu umieszczane w jamie ustnej pacjenta, pod językiem. Końcówki do ślinociągu są przedmiotami jednorazowego uŝytku i muszą być wyrzucane po kaŝdym przyjętym pacjencie. Ssak Jest to urządzenie ssące o duŝym przekroju ssawki zazwyczaj uŝywane przez asystę stomatologiczną, podczas rutynowych zabiegów w jamie ustnej. Usuwa ono resztki, krew, ślinę i wodę. Większość z takich ssaków ma końcówki jednorazowego uŝytku. Końcówki wielokrotnego uŝytku muszą być sterylizowane po kaŝdym uŝyciu. Przed sterylizacją naleŝy je wyszorować szczotką do czyszczenia butelek. Czyszczenie urządzeń ssących PoniewaŜ na tych częściach unitu istnieje moŝliwość przenoszenia drobnoustrojów, a co za tym idzie wysokie ryzyko zakaŝeń krzyŝowych, naleŝy poświęcić szczególną uwagę ich czyszczeniu. Zawsze trzeba postępować zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas czyszczenia naleŝy: między wizytami pacjentów przepłukać przewód co najmniej kubkiem wody, codziennie przepłukiwać przewody zalecanym środkiem dezynfekcyjnym, aby zapobiegać gromadzeniu się w nich resztek, codziennie po zakończeniu pracy oczyścić filtry zatrzymujące resztki, np. kawałki amalgamatu odpady powinny być utylizowane zgodnie z zaleceniami, a filtry myte wodą za pomocą szczotki na długim trzonku. Podczas wykonywania tych czynności naleŝy stosować środki ochrony osobistej. Mechaniczne części systemu odprowadzającego (spręŝarka i inne) powinny być poddawane odpowiednim zabiegom konserwacyjnym zgodnie z zaleceniami producenta. Mieszalniki do amalgamatu Są to urządzenia elektryczne, w których zachodzi intensywne mieszanie odpowiednich ilości rtęci sproszkowanych metali, cementów glassjonomerowych i innych materiałów kapsułkowanych. Nie moŝna zapominać o tym, Ŝe pary rtęci są trujące, więc pokrywa mieszalnika powinna być zawsze zamknięta, kiedy jest on włączony. Mieszalnik powinien być zawsze czysty i naleŝy unikać rozlania rtęci. 12

14 Składniki amalgamatu umieszczane są w małych metalowych lub plastikowych kapsułkach fabrycznie przygotowanych. Kapsułki są wkładane do urządzenia i następuje ich zmieszanie. JeŜeli uŝywane są kapsułki wielokrotnego uŝytku, naleŝy dokładnie usuwać z nich resztki związanego amalgamatu. Często zbierają się one na dnie kapsułek. Najbardziej kłopotliwe jest uŝywanie kapsułek plastikowych. JeŜeli będą one niedokładnie zamknięte, moŝe dojść do rozlania rtęci. Większość amalgamatów dostępnych jest obecnie w postaci jednorazowych kapsułek zawierających odpowiednie ilości składników oddzielonych przeponą. TuŜ przed uŝyciem, kapsułkę trzeba zgnieść, dzięki czemu zostaje ona przedziurawiona, co umoŝliwia zmieszanie rtęci z innymi metalami. Podobnie postępuje się z innymi materiałami przygotowywanymi w mieszalniku. Resztki amalgamatu naleŝy zbierać w specjalnie do tego celu przeznaczonych, szczelnych pojemnikach. Powinny być odbierane przez specjalną firmę i poddawane dalszemu przerobowi. Odpady skaŝone powinny być traktowane jak odpady niebezpieczne. Narzędzia Narzędzia, które są uŝywane w gabinecie stomatologicznym, powinny być odpowiednio konserwowane, co zapewni im dłuŝszy okres przydatności i czyni je bardziej trwałymi. Konserwacja narzędzi stomatologicznych polega na prawidłowym czyszczeniu, oliwieniu lub wazelinowaniu, ostrzeniu i przechowywaniu. Sprawdzamy czy nie są uszkodzone, czy nie mają śladów korozji. Czyszczenie NaleŜy je przeprowadzać po kaŝdym zabiegu, po wstępnym odkaŝeniu. Instrumenty większe czyści się pod bieŝącą wodą (najpierw letnią, potem gorącą) szczoteczką ze sztucznego włosia. Instrumenty drobniejsze, typu wiertła, oczyszcza się szczoteczką metalową, instrumenty endodontyczne szczoteczką do mycia zębów. Ostrzenie. Czynność ostrzenia dotyczy głównie narzędzi o ostrych krawędziach tnących (np. instrumentów do usuwania kamienia nazębnego). Do ostrzenia narzędzi słuŝą kamienie karborundowe lub arkanzasowe. Kamienie karborundowe powinny być zwilŝoną wodą, a arkanzasowe lekko naoliwione. Wszystkie instrumenty stomatologiczne o ostrych częściach pracujących powinny być przechowywane w kasetach, tak aby ich ostrza nie ulegały tępieniu, lub zafoliowane Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie są zasady uŝytkowania fotela stomatologicznego? 2. W jaki sposób konserwujemy unit? 3. Co to są aparaty strumieniowo-ścierne? 4. W jaki sposób uŝywamy skalera? 5. Jak działają lampy polimeryzacyjne? 6. W jaki sposób konserwujemy utrząsarkę amalgamatową? 7. Jakie są zasady konserwacji narzędzi stomatologicznych? 13

15 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przygotuj unit do pracy. Wyjaśnij zasady konserwacji końcówek: turbiny, prostnicy, piaskarki i skalera. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zgromadzić narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy unit, 3) zaplanować tok postępowania, 4) wykonać tabelę, 5) zadbać o bhp i ochronę osobistą, 6) dokonać podziału i sprawdzenia narzędzi, 7) zaprezentować otrzymane wyniki. turbina prostnica piaskarka skaler WyposaŜenie stanowiska pracy: zarządzenia, instrukcje, procedury przybory piśmienne, film dydaktyczny, odzieŝ ochronna, unit z końcówkami, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 2 Przeprowadź konserwację reflektora. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zgromadzić narzędzia, 2) zorganizować stanowisko pracy unit, 3) zaplanować tok postępowania, 4) zadbać o bhp i ochronę osobistą, 5) przedstawić budowę reflektora, 6) zaprezentować otrzymane wyniki. 14

16 WyposaŜenie stanowiska pracy: zarządzenia, instrukcje, procedury przybory piśmienne, odzieŝ ochronna, reflektor bądź unit z reflektorem, poradnik dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wyjaśnić zasady uŝytkowania fotela stomatologicznego? 2) wyjaśnić zasady konserwacji unitu? 3) scharakteryzować aparaty strumieniowo-ścierne? 4) scharakteryzować postępowanie ze skalerem? 5) wyjaśnić działanie lamp polimeryzacyjnych? 6) wyjaśnić działanie i konserwację utrząsarki amalgamatowej? 7) wyjaśnić zasady konserwacji narzędzi stomatologicznych? 15

17 4.2. WyposaŜenie specjalistyczne i pomocnicze Materiał nauczania W poszczególnych dziedzinach stomatologii uŝywane są róŝnorodne urządzenia i narzędzia. Aparatura i sprzęt do sterylizacji i dezynfekcji oraz lampy bakteriobójcze, mimo iŝ są wyposaŝeniem pomocniczym muszą znajdować się w gabinetach stomatologicznych. WyposaŜeniem niestandardowym jest aparatura rentgenowska jednak coraz częściej znajduje się w gabinetach. Autoklawy Są to urządzenia słuŝące do sterylizacji parowej pod ciśnieniem. Ze względu na moŝliwość wyjaławiania róŝnych wsadów dzielimy je na: klasę N z próŝnią prostą do uŝytku przy materiałach prostych, litych, nieopakowanych, klasę S z próŝnią jednostopniową do materiałów konkretnie określonych przez producenta, klasę B z próŝnią frakcyjną do wszystkich rodzajów materiałów (opakowanych i nieopakowanych, wgłębionych, porowatych). Rys. 4. Autoklaw. [2, s. 24] NaleŜy zawsze stosować się do instrukcji obsługi. W wytycznych producenta jest ujęty sposób czyszczenia, konserwacji i testowania. Aby sterylizacja przebiegła prawidłowo naleŝy narzędzia lub pakiety układać w pojedynczych warstwach, tak, aby nie dotykały ścianek. Opakowania papierowo-foliowe układamy stroną foliową ku górze, a papierem na dół. Opakowaną bieliznę ustawiamy pionowo, co ma zapewnić całkowitą penetrację pary. Zasadą jest układanie materiałów lekkich na najwyŝszej tacy. 16

18 W zaleŝności od jakości wsadu i zaleceń producenta parametry procesu ustawiamy ręcznie lub elektroniczne. NaleŜy rygorystycznie przestrzegać stałej kontroli ciśnienia, temperatury i czasu ekspozycji. WaŜna jest dokumentacja procesu sterylizacji. Przechowujemy ją 10 lat i powinna być prowadzona dla kaŝdego urządzenia oddzielnie, (jeśli w gabinecie jest więcej jak jeden autoklaw). Powinna obejmować: datę procesu, numer kolejny cyklu, parametry (temperatura, ciśnienie, czas), wyniki kontroli chemicznej, podpis, wynik okresowej kontroli biologicznej. Jeśli autoklaw posiada drukarkę to przechowujemy podpisany wydruk. Za pomocą róŝnych testów musimy przeprowadzać monitoring działania urządzenia: test Bowie Dicka (sprawdza prawidłowe usuwanie powietrza z wnętrza autoklawu), test Vacum (sprawdza powstawanie próŝni), test Helix, test penetracji pary. Działanie autoklawu klasy B. 1) Włączenie przycisk główny. 2) Uruchomienie ON/OFF. 3) Zapełnienie komory materiałem do sterylizacji, zamknięcie. 4) Wybór cyklu lub ustawienie parametrów. 5) Start (uruchomienie cyklu): próŝnia wstępna, próŝnia frakcyjna, wzrost ciśnienia, faza sterylizacji, faza opróŝniania, faza suszenia. 7) Koniec cyklu. Kontrola procesów wyjaławiania MoŜe być: 1) wewnętrzna (bieŝąca i okresowa) naleŝy do uŝytkownika i obejmuje kontrolę fizyczną, chemiczną i biologiczną, 2) zewnętrzna naleŝy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i obejmuje kontrolę biologiczną. Biologiczna minimum raz na miesiąc polega na sprawdzeniu czy czynniki sterylizacyjne są skuteczne i zabijają bardzo odporne drobnoustroje i spory bakterii. W Polsce najczęściej stosowane są testy pod nazwą Sporal. Fizyczna są to wydruki i wskazania informujące tylko o działaniu urządzenia. Chemiczna polegająca na reakcji chemicznej substancji na wskaźniku widoczna jako zmiana barwy (uŝywamy dla kaŝdego wsadu, pakietu). MoŜemy je umieszczać w komorze sterylizatora (mówią nam o ekspozycji na czynnik, ale nie informują o sterylności) lub wewnątrz pakietu wtedy wiemy, Ŝe przebieg procesu był prawidłowy. 17

19 Myjki ultradźwiękowe Rys. 5. Myjka ultradźwiękowa [2, s. 24] W urządzeniach tych odbywa się mechaniczne oczyszczanie narzędzi. Myjki ultradźwiękowe działają poprzez poddanie narzędzi fali dźwiękowej o wysokiej częstotliwości i wysokiej energii. Ultradźwiękowych myjek nie naleŝy stosować do mycia: gumy, miękkiego plastiku lub drewna, narzędzi powlekanych, szkła, narzędzi lutowanych lub cementowanych, narzędzi z oświetleniem lub soczewkami. Zmywarki W stomatologii mogą być stosowane niewielkie zmywarki urządzenia do dezynfekcji. Przypominają one zmywarki uŝywane w gospodarstwie, domowym, ale osiągają duŝo wyŝsze temperatury. Są w nich specjalne tace i pojemniki na narzędzia. Narzędzia muszą być odpowiednio ustawione, aby ich powierzchnie były bez przemieszczenia wystawione na działanie sprayu wodnego, a takŝe by zapewnione było odprowadzanie płynu. Kasety na narzędzia, jeŝeli są one uŝywane w gabinecie, mogą być w całości, wraz z narzędziami, umieszczane w urządzeniu. Wiele z zasad odnoszących się do myjek ultradźwiękowych odnosi się teŝ do tych urządzeń, np. muszą być one regularnie czyszczone i dobrze utrzymane, aby zapobiec kolonizacji i rozwojowi biofilmu, który mógłby zanieczyścić narzędzia w trakcie czyszczenia. NaleŜy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi i zasad konserwacji podanych przez producenta. NaleŜy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta dotyczących uŝytkowania i konserwacji myjek ultradźwiękowych. Testy skuteczności, takie jak test ołówka lub folii aluminiowej, powinny być przeprowadzane codziennie i odpowiednio udokumentowane. NaleŜy postępować według zaleceń producenta, wybierając długość cyklu czyszczenia czas czyszczenia zaleŝy od ilości narzędzi wkładanych do myjki, im jest ich więcej, tym dłuŝszy musi być cykl. 18

20 Przed włączeniem urządzenia trzeba się upewnić, Ŝe wszystkie pokrywy są na swoim miejscu, poniewaŝ wysoka częstotliwość dźwięku moŝe spowodować uszkodzenia słuchu. Pokrywa zapobiega równieŝ rozpryskiwaniu aerozolu ze zbiornika. Narzędzia po zakończeniu cyklu naleŝy zawsze płukać i sprawdzać czy krew i inne zanieczyszczenia zostały usunięte. Lampy bakteriobójcze Stosowanie ich jest skuteczną metodą dezynfekcji. Urządzenia te emitują promieniowanie UV, które ma właściwości biobójcze. Lampy te stosowane są wszędzie tam gdzie potrzebna jest sterylność, sterylność od czystości mikrobiologicznej zaleŝy jakość usług oraz bezpieczeństwo pacjentów pacjentów i personelu. Szczegółowy opis sposobów i metod stosowania tych lamap zawierają instrukcje uŝytkowania. Dobór ilości i mocy lamp zaleŝy między innymi od: wysokości i kształtu pomieszczenia, temperatury czy wilgotności. Wielość parametrów, które naleŝy uwzględnić w doborze uniemoŝliwia sformułowanie reguły precyzyjnie określającej ilość lamp w pomieszczeniu. Lampy włączamy na 2 do 8 godzin a w przypadku doraźnym np. pomiędzy zabiegami na minut. W pomieszczeniu, w którym włączona jest lampa nie powinni przebywać ludzie. Aparaty rentgenowskie Gabinet rentgenowski jest to pomieszczenie, w którym znajduje się co najmniej jedno stanowisko rentgenowskie. Zestaw rentgenowski oznacza aparat lub zestaw aparatury składającej się z urządzeń przeznaczonych do wytwarzania i wykorzystywania promieniowania rentgenowskiego, w których źródłem promieniowania jonizującego jest lampa rentgenowska. Stanowisko rentgenowskie" jest to część zestawu rentgenowskiego, słuŝąca do wykonywania określonego rodzaju badań rentgenowskich lub do napromieniania. Na rentgenowskie badanie diagnostyczne składają się: 1) radiografia technika wykonywania badania, wytwarzania i utrwalania obrazu rentgenowskiego, 2) radiologia interpretacja obrazu rentgenowskiego, 3) ochrona przed szkodliwym działaniem promieni rentgenowskich na pacjentów i personel pracowni rentgenowskiej. Zasadnicze wyposaŝenie pracowni rentgenowskiej stanowią: 1) aparatura rentgenowska, 2) odbiorniki obrazu, 3) urządzenia do obróbki fotograficznej, 4) środki ochrony radiologicznej personelu i pacjentów. Właściwością promieniowania rentgenowskiego jak zresztą kaŝdego promieniowania jonizującego jest zdolność jonizacji materii Ŝywej i w konsekwencji jej uszkadzanie. Energia, jaką niesie ze sobą kaŝda postać promieniowania, jest zmierzalna na tyle, na ile kontrolowane są źródła i emisja z tych źródeł określonego promieniowania Główne metody minimalizacji dawek promieniowania podczas badań rentgenowskich: 1. Ochrona pacjentów: a) ocena wskazań klinicznych do badania radiologicznego z uwzględnieniem przeciwwskazań (wiek, ciąŝa, choroby) kontrola i rejestracja częstotliwości badań rentgenowskich, b) wybór i dobór techniki wykonania badania, zdjęć, zmniejszającej czynniki ryzyka napromieniowania, 19

21 c) aparatura rentgenowska sprawność techniczna, niezawodność oraz wyposaŝenie dodatkowe (kolimator, siatka przeciwrozproszeniowa), d) wielkość pomieszczeń pracowni i jej zabezpieczenie (powierzchnia, kubatura, wentylacja, izolacja), e) stosowanie indywidualnych osłon ołowianych (gonady, tarczyca). 2. Ochrona personelu medycznego (lekarskiego, technicznego i pomocniczego) przed napromieniowaniem dotyczy naraŝenia bezpośredniego oraz pośredniego i obejmuje: a) znajomość i świadomość zagroŝeń i źródeł promieniowania w gabinecie rentgenowskim, b) przestrzeganie i egzekwowanie ustawowego czasu pracy przy urządzeniach emitujących promieniowanie jonizujące. Radiografia cyfrowa w praktyce stomatologicznej: 1) pozwala na natychmiastowe (kilka sekund) uzyskanie obrazu rentgenowskiego bez konieczności stosowania procedur fotograficznych (w ciemni), 2) moŝliwość szybkiego, śródzabiegowego obrazowania leczenia oraz pozabiegowej, natychmiastowej kontroli, np. w endodoncji, w chirurgii, 3) moŝliwość monitorowania procesu leczenia w przestrzeni i w czasie (dowolny obszar i dowolny moment badania), 4) dokładność, wręcz precyzyjność obrazu, z dowolną moŝliwością jego korygowania, symulowania planowanych efektów leczenia, jak równieŝ diagnozowania ognisk chorobowych niewykrywalnych konwencjonalnym badaniem rtg, 5) moŝliwość transmitowania obrazu drogą internetową, 6) mnogość systemów archiwizowania obrazów na róŝnych nośnikach pamięci, np. dyskietki, CD, dysk twardy, obraz fotograficzny i inne, 7) zbędność kosztownego wyposaŝenia, chociaŝby ciemni fotograficznej i tym samym zbędność dodatkowych pomieszczeń (ciemnia), 8) minimalizacja kosztów jednostkowych badania rentgenowskiego, 9) zwiększone bezpieczeństwo badania dla pacjenta i obsługi aparatury uzyskane NaraŜenie i zagroŝenie promieniowaniem rentgenowskim zaleŝy min. od odległości od aparatu rentgenowskiego oraz parametrów pracy aparatury. Dlatego w pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej wyodrębnia się następujące obszary, strefy o róŝnym stopniu zagroŝenia: 1. Obszar kontrolowany jest to strefa wokół pracującego aparatu rentgenowskiego, której wielkość zaleŝy od stosowanego w projekcji napięcia lampy (kv). W tej strefie podczas projekcji moŝe przebywać tylko pacjent. Średnia jej wielkość sięga promienia 1,5 m od ogniska aparatu. NaraŜenie w strefie kontrolowanej sięgać moŝe dawki powyŝej 15 msv rocznie. Musi ona być oznakowana znakami ostrzegającymi, np. znaki świetlne, napis Promieniowanie wstęp wzbroniony". Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia z dnia 11 września 2003 r. kaŝda pracownia, gabinet rentgenowski muszą być oznakowane odpowiednimi tablicami. 2. Obszar nadzorowany strefa nadzoru: graniczące ze strefą kontrolowaną pomieszczenia, w których mogą przebywać pacjenci, personel, np. ciemnia, poczekalnia, rozbieralnia. W tej strefie zagroŝenie napromieniowaniem sięgać moŝe dawki powyŝej 5 msv rocznie. 20

INFORMACJA o uŝyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy. w celach naukowo-badawczych w celach przemysłowych w celach diagnostycznych

INFORMACJA o uŝyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy. w celach naukowo-badawczych w celach przemysłowych w celach diagnostycznych 1. UŜycie czynnika biologicznego INFORMACJA o uŝyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy w celach naukowo-badawczych w celach przemysłowych w celach diagnostycznych 2. Nazwa przedsiębiorstwa.. 3.

Bardziej szczegółowo

LAMPA POLIMERYZACYJNA WOODPECKER LED.G

LAMPA POLIMERYZACYJNA WOODPECKER LED.G 93-176 Łódź, ul. ŁomŜyńska 3 LAMPA POLIMERYZACYJNA WOODPECKER LED.G INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: 93-176 Łódź, ul. ŁomŜyńska 3 Zapraszamy na stronę internetową: http://www.pol-intech.pl

Bardziej szczegółowo

LAMPA POLIMERYZACYJNA

LAMPA POLIMERYZACYJNA LAMPA POLIMERYZACYJNA DB-686 Latte i Mocha INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. ŁomŜyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres szkolenia wymagany dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej Lp. Zakres tematyczny (forma zajęć: wykład W / ćwiczenia obliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi

Załącznik nr 19. Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Załącznik nr 19 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi Styczeń 2008 Spis Treści 1 Postępowanie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w miejscu ich powstania... 3 1.1 Identyfikacja i klasyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Praca w zespole stomatologicznym. Zespół stomatologiczny. ...aktywny udział asysty oszczędza do 40% czasu zabiegu... PRACA W ZESPOLE STOMATOLOGICZNYM

Praca w zespole stomatologicznym. Zespół stomatologiczny. ...aktywny udział asysty oszczędza do 40% czasu zabiegu... PRACA W ZESPOLE STOMATOLOGICZNYM ...aktywny udział asysty oszczędza do 40% czasu zabiegu... PRACA W ZESPOLE STOMATOLOGICZNYM Monika Łukomska Szymańska ( Dzieniakowski, Biskupski, Mazur ) Praca w zespole stomatologicznym Skład zespołu

Bardziej szczegółowo

LAMPA POLIMERYZACYJNA X LITE

LAMPA POLIMERYZACYJNA X LITE LAMPA POLIMERYZACYJNA X LITE INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64 78, Zapraszamy na stronę internetową: http://www.pol-intech.pl http://www.polydent.pl

Bardziej szczegółowo

MYJKA ULTRADŹWIEKOWA CLEAN 120 HD. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA. Wyłączny Dystrybutor:

MYJKA ULTRADŹWIEKOWA CLEAN 120 HD. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA. Wyłączny Dystrybutor: MYJKA ULTRADŹWIEKOWA CLEAN 120 HD INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. ŁomŜyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64 78, email:

Bardziej szczegółowo

Celem szkolenia jest przygotowanie do aktywnej asysty w trakcie zabiegu implantologicznego.

Celem szkolenia jest przygotowanie do aktywnej asysty w trakcie zabiegu implantologicznego. PLAN SZKOLENIA 1. Zapoznanie z narzędziami i oprzyrządowaniem implantologicznym. 2. Specyfika mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wykorzystanych w trakcie zabiegu implantacji. 3. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D Instrukcja instalacji i uŝytkowania Młynki do mięsa Typ : T-8, S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Producent oświadcza, Ŝe urządzenia spełniają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ dla pracowników zatrudnionych w pracowni rtg w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ dla pracowników zatrudnionych w pracowni rtg w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ dla pracowników zatrudnionych w pracowni rtg w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. lp 2 3 4 5 temat Promieniowanie rentgenowskie ) powstawanie

Bardziej szczegółowo

LAMPA POLIMERYZACYJNA

LAMPA POLIMERYZACYJNA LAMPA POLIMERYZACYJNA DB-686 686-I b INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: Zapraszamy na stronę internetową: http://www.pol-intech.pl Spis Treści: 1. BEZPIECZEŃSTWO...1 2. Zawartość opakowania...1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU ISO 9001:008 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS Główny Specjalista ds. OPRACOWAŁ Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego 0.04.009r. Ewa Ślązak Ewa Ślązak ZATWIERDZIŁ Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie, smarowanie i przygotowanie do sterylizacji końcówek stomatologicznych

Czyszczenie, smarowanie i przygotowanie do sterylizacji końcówek stomatologicznych Czyszczenie, smarowanie i przygotowanie do sterylizacji końcówek stomatologicznych SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Proces dekontaminacji narzędzi stomatologicznych w punktach 3. Zdjęcie końcówek stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Kalendarium obowiązki przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe KTO? OBOWIĄZEK TERMIN EWIDENCJA ODPADÓW INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE ŚRODOWISKA

Kalendarium obowiązki przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe KTO? OBOWIĄZEK TERMIN EWIDENCJA ODPADÓW INFORMACJE O KORZYSTANIU ZE ŚRODOWISKA Kalendarium obowiązki przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe KTO? OBOWIĄZEK TERMIN 1. - lekarze prowadzący praktyki zawodowe, wytwarzający odpady medyczne, z wyjątkiem praktyk kontraktowych oraz

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej

Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej Program szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej - RMZ z dnia 21 grudnia 2012 r. (DZ. U. z 2012 r. poz. 1534) Lp. Zakres tematyczny 1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYBIELAJĄCY. C-Bright

SYSTEM WYBIELAJĄCY. C-Bright SYSTEM WYBIELAJĄCY C-Bright INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. ŁomŜyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64 78, email: info@pol-intech.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH. Unit stomatologiczny wraz z oprogramowaniem

FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH. Unit stomatologiczny wraz z oprogramowaniem LP. FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH Wyszczególnienie warunków/ parametrów granicznych Załącznik nr 1 Warunki oferowane Spełnia/nie spełnia Urządzenia fabrycznie nowe Unit stomatologiczny wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r.

Załącznik Nr 10 Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r. Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r. L.p. Ośrodek Poziom wykonywania badań (wysoki; średni; nieodpowiedni) Procentowa liczba punktów 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień

Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień Dziennik Ustaw 5 Poz. 1534 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1534) Wymagany zakres szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony

Bardziej szczegółowo

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. 1. Rodzaj zabezpieczeń przed porażeniem prądem: Urządzenie klasy I Zabezpieczenie przed porażeniem prądem: Niesklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAśARKI MODEL: CR 330A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

POMOC DENTYSTYCZNA. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie

POMOC DENTYSTYCZNA. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie POMOC DENTYSTYCZNA Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 0-91 42 56 126, 0-91 42 56 128 fax 0-91 42 56 125 e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl

Bardziej szczegółowo

Kontrola sterylizacji by SciCan

Kontrola sterylizacji by SciCan Kontrola sterylizacji by SciCan Czy, to jest autoklaw klasy B? Z takim pytaniem spotykamy się często zarówno podczas rozmów telefonicznych jak również imprez wystawienniczych. Odpowiedź na, to pytanie

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystentka stomatologiczna 322[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystentka stomatologiczna 322[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Asystentka stomatologiczna 322[01] Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Strona 3 z 10 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego w zawodzie asystentka

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie zakaŝeniom i chorobom zakaźnym w zakładach kosmetycznych

Zapobieganie zakaŝeniom i chorobom zakaźnym w zakładach kosmetycznych Zapobieganie zakaŝeniom i chorobom zakaźnym w zakładach kosmetycznych W zakładach kosmetycznych często wykonywane są czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich. Podczas

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA Nr...... dnia. RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. Praktyka Lekarska: ( nazwa i adres )... 2. Rodzaj świadczonych usług... - zmiana zakresu świadczonych usług (od czasu ostatniej kontroli wewnętrznej) TAK

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Higienistka stomatologiczna 322[03]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Higienistka stomatologiczna 322[03] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Higienistka stomatologiczna 322[03] Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STERYLIZATORNIA POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

CENTRALNA STERYLIZATORNIA POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNA STERYLIZATORNIA W POWIATOWYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ STARACHOWICE UL. RADOMSKA 70 Tel./fax. 274-61-58, Tel. 274-52-02, 274-70-78, 274-53-81 INFORMATOR Szanowni Państwo! Zapraszamy do korzystania

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

Skuteczna kontrola procesu dekontaminacji. Piotr Jasiński Media-MED Sp. z o.o.

Skuteczna kontrola procesu dekontaminacji. Piotr Jasiński Media-MED Sp. z o.o. Skuteczna kontrola procesu dekontaminacji Piotr Jasiński Skuteczna kontrola Magazyn/ Wydawanie materiału Dokumentacja procesu Zabieg Transport Pojemniki transportowe Sterylizacja Wskaźniki chemiczne Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

LAMPA POLIMERYZACYJNA DY400-4

LAMPA POLIMERYZACYJNA DY400-4 LAMPA POLIMERYZACYJNA DY400-4 INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. ŁomŜyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64 78, email: info@pol-intech.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy sterylizacji parą wodną

Podstawy sterylizacji parą wodną Podstawy sterylizacji parą wodną Grzegorz Cacko Getinge Poland Sp. z o.o. Page 1 O czym będzie mowa... Sterylizacja wstęp teoretyczny Kilka słów o parze nasyconej Przebieg procesu sterylizacji parowej

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Źródła promieniowania jonizującego. Naturalne promieniowanie tła. dr n. med.

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Źródła promieniowania jonizującego. Naturalne promieniowanie tła. dr n. med. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym dr n. med. Jolanta Meller Źródła promieniowania jonizującego Promieniowanie stosowane w celach medycznych Zastosowania w przemyśle Promieniowanie związane z badaniami

Bardziej szczegółowo

Formierka PróŜniowa do formowania wgłębnego

Formierka PróŜniowa do formowania wgłębnego Formierka PróŜniowa do formowania wgłębnego JT-18 INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: Dział Handlowy:, email:info@pol-intech.pl Zapraszamy na stronę internetową: http://www.pol-intech.pl http://www.polydent.pl

Bardziej szczegółowo

Instrumentarium endoskopowe - punkty krytyczne procesu dekontaminacji

Instrumentarium endoskopowe - punkty krytyczne procesu dekontaminacji Instrumentarium endoskopowe - punkty krytyczne procesu dekontaminacji Zdzisław Pruszyński, Olympus Polska VIII Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Katowice, 24.06.2014r. Hierarchia przepisów i wytycznych Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22. # wersja 1.

INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22. # wersja 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI DETEKTOR INDUKCYJNY Z SYGNALIZACJĄ AKUSTYCZNĄ ORAZ OPTYCZNĄ METEK MD-22 #03259 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=03259 wersja 1.1 Wstęp Detektor metali i przewodów pod napięciem słuŝy

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 1 Test wieloparametrowy i wskaźnik sterylizacji. Producent Nr katalogowy. Lp. Opis przedmiotu zamówienia Jedn. miary. Wartość netto w zł

PAKIET NR 1 Test wieloparametrowy i wskaźnik sterylizacji. Producent Nr katalogowy. Lp. Opis przedmiotu zamówienia Jedn. miary. Wartość netto w zł Załącznika Nr 2/1 PAKIET NR 1 Test wieloparametrowy i wskaźnik sterylizacji netto Nr katalogowy / 1. Chemiczny test wieloparametrowy szt. 30 000 do kontroli sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu temperatury

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku Strona 1 z 5 Załącznik nr 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANOWISKA DO INTERPRETACJI (STANOWISKA OPI- SOWEGO) DLA RADIOLOGII CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii cyfrowej uŝywa się dwóch podstawowych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG.

Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG. Porównanie zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych wykonanych za pomocą RVG. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Porównanie zdjęć wykonanych na fantomie.... 4 2.1. Test osiowości.... 4 2.2. Test rozdzielczości....

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Producent nie dopuszcza zastosowania zamienników i podzespołów azjatyckich.

Producent nie dopuszcza zastosowania zamienników i podzespołów azjatyckich. Unit cyfrowy OASI OASI jest najnowszą ofertą PROMED ITALY skierowaną dla stomatologów ceniących sobie klasyczną elegancję w połączeniu z najwyższą jakością zaawansowanych technik cyfrowych. W efekcie powstało

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Wersje Prąd przemienny Dane techniczne Pojedynczy noŝny przełącznik bezpieczeństwa Podwójny noŝny

Bardziej szczegółowo

MIKROSILNIK PROTETYCZNY

MIKROSILNIK PROTETYCZNY MIKROSILNIK PROTETYCZNY 300 D 300 S INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. ŁomŜyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64 78, email:

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ. Magdalena Łukowiak

WYMAGANIA DLA PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ. Magdalena Łukowiak WYMAGANIA DLA PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ. Magdalena Łukowiak Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

LINEA. Unity LINEA ESSE i PATAVIUM to sprawdzone, niezawodne i najczęściej wybierane modete unitów stomatologicznych włoskiej firmy OMS S.p.A.

LINEA. Unity LINEA ESSE i PATAVIUM to sprawdzone, niezawodne i najczęściej wybierane modete unitów stomatologicznych włoskiej firmy OMS S.p.A. LINEA ESSE/PATAVIUM LINEA Unity LINEA ESSE i PATAVIUM to sprawdzone, niezawodne i najczęściej wybierane modete unitów stomatologicznych włoskiej firmy OMS S.p.A. Tak jak wszystkie unity OMS modele LINEA

Bardziej szczegółowo

Texi Champion S. Instrukcja obsługi

Texi Champion S. Instrukcja obsługi Texi Champion S Instrukcja obsługi WAśNE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera waŝne wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uŝywać urządzenia. Stosowanie się do jej zaleceń pozwoli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO Zestaw czyszczący do drukarek serii 630 umożliwia usunięcie z ich mechanizmu drobin kurzu i pyłu, które mogły się do niego dostać w trakcie eksploatacji. Przy

Bardziej szczegółowo

Zyskaj podwójnie - kup i odbierz GRATIS. Skaler SONICflex 2008 L + hak nr 5, 6, 7. zarejestruj zakup w Kavo. odbierz.

Zyskaj podwójnie - kup i odbierz GRATIS. Skaler SONICflex 2008 L + hak nr 5, 6, 7. zarejestruj zakup w Kavo. odbierz. Zyskaj podwójnie - kup i odbierz GRATIS Quattrocare PLUS Skaler SONICflex 2008 L + hak nr 5, 6, 7 do czyszczenia i pielęgnacji instrumentów powietrzny na szybkozłączkę, ze światłem do profilaktyki Piaskarka

Bardziej szczegółowo

Irygator jamy ustnej Bluejet Pro

Irygator jamy ustnej Bluejet Pro 1 1. WAśNE INFORMACJE UŜywając sprzętu elektrycznego, zwłaszcza w obecności dzieci, naleŝy zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa opisane poniŝej. Przed uŝyciem naleŝy przeczytać instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Instrukcja montażu i obsługi. stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM Strona 1 Instrukcja montażu i obsługi stomatologicznej kamery wewnątrzustnej SUPER CAM DC-CCD688 DC-CCD988 DC-CCD986 DC-CCD689

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ

KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ KONTROLA BIEŻĄCA W PRACOWNIACH (GABINETACH) RTG Z ZAKRESU HIGIENY RADIACYJNEJ I. Ocena zgodności systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Konserwacja i archiwizacja bazy danych Kraków, grudzień 2008r. Konserwacja bazy danych Konserwacja baz danych naleŝy do dobrych i poŝytecznych

Bardziej szczegółowo

arkusz 40000 arkusz 65000 RAZEM szt. 45000 szt. 16000 RAZEM

arkusz 40000 arkusz 65000 RAZEM szt. 45000 szt. 16000 RAZEM Pakiet 1 Papier do sterylizacji załącznik nr 1 do swiz formularz cenowy Opis przedmiotu zamówienia Lp Parametry Jm Ilość Papier krepowany I generacja włókno celuzowe o gramaturze 60g/m 2 Spełniające normę

Bardziej szczegółowo

1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MIN 6 PÓŁKOWY

1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MIN 6 PÓŁKOWY 1. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY MIN 6 PÓŁKOWY Przeznaczenie: Piec konwekcyjno-parowy przeznaczony jest do prowadzenia obróbki termicznej potraw w zakresie pracy: a) gotowanie w parze w temperaturze 30 130 o

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA NAKLEJANIA KODÓW KRESKOWYCH SYSTEMU INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA NAKLEJANIA KODÓW KRESKOWYCH SYSTEMU INWENTARYZACJI Załącznik do zarządzenia 23/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. INSTRUKCJA WEWNĘTRZNA NAKLEJANIA KODÓW KRESKOWYCH SYSTEMU INWENTARYZACJI Kod kreskowy, kod paskowy graficzna reprezentacja informacji poprzez kombinację

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi UWAGI OGÓLNE Materiały skażone szkodliwymi

Bardziej szczegółowo

CARVING. CARVING jest najnowszym unitem stomatologicznym włoskiej firmy OMS S.p.A. Tak jak wszystkie unity OMS jest objęty 36 miesięczną gwarancją

CARVING. CARVING jest najnowszym unitem stomatologicznym włoskiej firmy OMS S.p.A. Tak jak wszystkie unity OMS jest objęty 36 miesięczną gwarancją CARVING CARVING CARVING jest najnowszym unitem stomatologicznym włoskiej firmy OMS S.p.A. Tak jak wszystkie unity OMS jest objęty 36 miesięczną gwarancją Jest bardzo funkcjonalny i ergonomiczny Jego konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja w radiologii zabiegowej

Optymalizacja w radiologii zabiegowej 8 czerwca 2013, godzina 9:00 10:00; Sesja Inżynierska Optymalizacja w radiologii zabiegowej Łódzki Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjny ŁOŚ Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego PTIK PLTR PTFM OPTYMALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik temperatury

Cyfrowy miernik temperatury Cyfrowy miernik temperatury MS6502 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Środowisko pracy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ogólna dotycząca postępowania z substancjami niebezpiecznymi

Instrukcja ogólna dotycząca postępowania z substancjami niebezpiecznymi DOKUMENTACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcja ogólna dotycząca postępowania z substancjami niebezpiecznymi Opracował: Zespół ds. Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego

Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego Instrukcja obsługi stomatologicznego fantomu testowego Dent/digitest 3 Opracował: mgr inż. Jan Kalita 1 Spis treści. 1. Opis techniczny 3 1.1. Przeznaczenie fantomu. 3 1.2. Budowa fantomu. 4 2. Procedura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4800

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4800 Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4800 UWAGA! PRZETWORNIKI NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI. NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA BEZ CIECZY SPOWODUJE TO USZKODZENIE PRZETWORNIKÓW ZBYT DŁUGI CIĄGŁY CZAS PRACY ORAZ ZBYT

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS DAEWOO INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS DAEWOO INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS DAEWOO INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone jest do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Multisteril. Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia.

Multisteril. Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia. Multisteril Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, mycia i suszenia. Włoska firma TECNO GAZ - lider w świecie sterylizacji, zaprojektował nowe, rewolucyjne, automatyczne i unikatowe na świecie urządzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYBIELAJĄCY M 66. TPH Pol-Intech Sp. z o.o. Dział Handlowy:

SYSTEM WYBIELAJĄCY M 66. TPH Pol-Intech Sp. z o.o. Dział Handlowy: SYSTEM WYBIELAJĄCY M 66 INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: Dział Handlowy:, email:info@pol-intech.pl Zapraszamy na stronę internetową: http://www.polydent.pl Spis Treści: 1. BEZPIECZEŃSTWO...1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKALERA DTE D1

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKALERA DTE D1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKALERA DTE D1 Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. ŁomŜyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64 78, email: info@pol-intech.pl Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4820

Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4820 Instrukcja obsługi MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA CD-4820 Dokładnie przeczytaj tę instrukcję przed montażem, instalacją i uruchomieniem urządzenia! Jak przy wszystkich urządzeniach technicznych. prawidłowe i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

TPH Pol-Intech Sp. z o.o.

TPH Pol-Intech Sp. z o.o. MYJKA ULTRADŹWIEKOWA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. ŁomŜyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64 78, email: info@pol-intech.pl

Bardziej szczegółowo

DABI ATLANTE. Fotel: Konsoleta: HASTEFLEX w systemie 5 rękawów "od góry ":

DABI ATLANTE. Fotel: Konsoleta: HASTEFLEX w systemie 5 rękawów od góry : DABI ATLANTE Fotel: napęd oparty na przekładni BOSCH, sterowanie funkcjami fotela ze sterownika nożnego konsolety lekarza i panelu asysty automatyczny powrót do pozycji zerowej 3 pozycje programowalne

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne Oświadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego o spełnieniu przez weterynaryjne laboratorium diagnostyczne wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

wwww.shl.org.pl Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych

wwww.shl.org.pl Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych Sesja Warsztatowa SKSSiD Stanisław Świtalski Stare Jabłonki 04-07 października 2009 Wymagania merytoryczno-prawne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach Dz.U. nr 128, poz. 897 Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna i skuteczna sterylizacja w gabinecie stomatologicznym

Bezpieczna i skuteczna sterylizacja w gabinecie stomatologicznym Bezpieczna i skuteczna sterylizacja w gabinecie stomatologicznym Na skuteczną sterylizację składa się wiele czynników: odpowiedni sprzęt w gabinecie, prawidłowe postępowanie, odpowiednie opakowanie i ułożenie

Bardziej szczegółowo

LAMPA POLIMERYZACYJNA WOODPECKER LED.C

LAMPA POLIMERYZACYJNA WOODPECKER LED.C LAMPA POLIMERYZACYJNA WOODPECKER LED.C INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Dystrybutor: Zapraszamy na stronę internetową: http://www.pol-intech.pl SPIS TREŚCI: 1. BEZPIECZEŃSTWO... 1 2. Zawartość opakowania... 1 3.

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS KWP2000, KWP2000plus INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl 1 /9 strona 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 1. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY ZAWÓD: HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY ZAWÓD: HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY ZAWÓD: HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI BIOLOGICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 1

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI BIOLOGICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 1 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI BIOLOGICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 1 Co zaliczamy do szkodliwych czynników biologicznych? Szkodliwe

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo