Testy p³atkowe z atopenami w rozpoznawaniu alergii na py³ki roœlin u chorych z zespo³em atopowego wyprysku / zapalenia skóry

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Testy p³atkowe z atopenami w rozpoznawaniu alergii na py³ki roœlin u chorych z zespo³em atopowego wyprysku / zapalenia skóry"

Transkrypt

1 Kurek M., Janowska E., Grycmacher- apko V. Testy p³atkowe z DIAGNOSTYKA atopenami (APT) w rozpoznawaniu I LECZENIE alergii ALERGII... 3 Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(1), 3-9 Testy p³atkowe z atopenami w rozpoznawaniu alergii na py³ki roœlin u chorych z zespo³em atopowego wyprysku / zapalenia skóry Diagnostic value of the atopy patch test with pollens for the diagnosis of allergy in patients with atopic eczema / dermatitis syndrome MICHA KUREK, EWA JANOWSKA, VIOLETTA GRYCMACHER- APKO Zak³ad Alergologii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Al. Powstañców Wielkopolskich 72, Szczecin Py³ki roœlin wp³ywaj¹ na objawy skórne u niektórych chorych z atopowym wypryskiem / zapaleniem skóry (ZAZS). Od dawna wiadomo, e ekspozycja na py³ki mo e byæ przyczyn¹ natychmiastowych zmian rumieniowych i prawdopodobn¹ przyczyn¹ pojawiania siê lub nasilania wyprysku. Wspó³czeœnie test naskórkowy z py³kami roœlin, po³¹czony z ocen¹ odczynu skóry o charakterze wyprysku (test p³atkowy z atopenami APT), proponowany jest jako metoda s³u ¹ca identyfikacji tej w³aœnie grupy chorych. APT mo e byæ stosowany ³¹cznie z klasycznymi metodami rozpoznawania uczuleñ IgE-zale nych. Po³¹czenie tych metod wydaje siê rozwi¹zaniem interesuj¹cym w rozpoznawaniu uczuleñ IgE-zale nych i typu opóÿnionego na py³ki roœlin u chorych z ZAZS. W przeciwieñstwie do chorych z ZAZS i alergi¹ pokarmow¹, brak tutaj mo liwoœci oceny wyników testów punktowych (SPT), oznaczeñ alergenowo-swoistych IgE (sige) i APT, w odniesieniu do przebiegu podwójnie œlepej, kontrolowanej placebo, próby prowokacji pokarmem (DBPCFC). Istotnoœæ kliniczna uczuleñ na aeroalergeny mo e byæ oceniana wy³¹cznie w oparciu o dane z wywiadu. W oparciu o przegl¹d piœmiennictwa dokonano oceny przydatnoœci techniki APT w rozpoznawaniu uczuleñ na alergeny powietrzno-pochodne, ze szczególnym uwzglêdnieniem py³ków roœlin u chorych z ZAZS. Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(1), 3-9 S³owa kluczowe: wyprysk atopowy/ zapalenie skóry, alergeny py³ków, zaostrzenia sezonowe, test p³atkowy z atopenami Pollens are clinically relevant eliciting factors in some patients with the atopic eczema/dermatitis syndrome (AEDS). It has long been known that exposition to pollens can produce immediate flares and it was supposed that they can contribute in the apparition or exacerbation of eczematous skin lesions. Recently an epicutaneous patch test with pollens, and the evaluation of eczematous skin lesions (Atopy Patch Test APT) is proposed for the identification of this group of patients. For pollens and other aeroallergens, the APT might be used in addition to the classical diagnostic tools of IgE-mediated sensitization. This seem to be an interesting combination for the diagnosis of IgE-mediated and delayed type of sensitizations to pollens in patients with the AEDS. In opposition to AEDS-patients with food alergies, here it is not possible to interprete the results of the skin prick test (SPT), specific serum IgE (sige) and APT, with regard to the outcome of the double-blind, placebo-controlled food challenge (DBPCFC). The clinical relevance of sensitization to aeroalergens might be evaluated with regard to the clinical history only. Here the practical diagnostic value of the APT with pollens and this methodology are presented based on the literature review. Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(1), 3-9 Key words: atopic eczema/dermatitis, pollen allergens, seasonal exacerbations, atopy patch test Rola alergenów powietrzno-pochodnych w patogenezie ZAZS Doniesienia wskazuj¹ce zwi¹zek miêdzy ekspozycj¹ na alergeny powietrzno-pochodne i pogorszeniem stanu skóry chorych z ZAZS, siêgaj¹ lat 30. Ju wówczas Rostenberg i Sulzberger obserwowali dodatnie wyniki testów p³atkowych wykonywanych z alergenami powietrzno-pochodnymi [1]. W 1946 roku Rowe wskaza³ na zwi¹zek miêdzy ekspozycj¹ na py³ki roœlin i alergicznym wypryskiem r¹k, za czym przemawia³y dodatnie wyniki testów p³atkowych [2]. Systematyczne badania nad wypryskiem wywo³ywanym przez tê grupê alergenów podjêto w latach 80. [3]. Wyniki wydawa³y siê wówczas kontrowersyjne, poniewa u ywaj¹c techniki testu p³atkowego

2 4 Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(1), 3-9 i klasycznych alergenów reakcji IgE-zale nych (atopenów) uzyskiwano odczyny opóÿnione o charakterze wyprysku. Niewyjaœniony by³ wówczas mechanizm prowadz¹cy do zmian wypryskowych pod wp³ywem kontaktu z atopenami. Dopiero odkrycie receptora wi¹ ¹cego IgE na powierzchni komórek Langerhansa, zwróci³o uwagê na mo liw¹ rolê tych komórek w prezentacji alergenów powietrzno-pochodnych przenikaj¹cych do skóry [4]. Odkrycie to przemawia³o za mo liwoœci¹ wspólnego udzia³u swoistych alergenowo mechanizmów humoralnych (IgE) i komórkowych (limfocyty) w patogenezie ZAZS. Potwierdzi³y to badania markerów powierzchniowych alergenowo swoistych limfocytów T pozyskiwanych ze zmian skórnych chorych na ZAZS i profilu uwalnianych przez te komórki cytokin [5,6,7]. Wyniki tych badañ torowa³y drogê wspó³czesnym pogl¹dom na alergiczn¹ patogenezê ZAZS i sprawi³y, e w latach 90. testy p³atkowe z aeroalergenami znalaz³y siê w centrum uwagi wielu badaczy. Wyniki okreœlaj¹ce czêstoœæ wystêpowania dodatnich APT z alergenami powietrzno-pochodnymi by³y zró nicowane. W zale noœci od rodzaju badanych alergenów i przyjêtych rozwi¹zañ metodycznych wyniki dodatnie stwierdzano u % chorych z ZAZS [8]. Najwiêksza liczba doniesieñ dotyczy wykonywania APT z alergenami roztoczy kurzu domowego. Opisywano te odczyny fa³szywie dodatnie, zwi¹zane ze stosowaniem zbyt wysokich stê eñ roztoczy [9]. Liczba badañ oceniaj¹cych odczyny opóÿnione na py³ki roœlin jest znacz¹co ni sza. Warto jednak odnotowaæ, e podjêto wysi³ki maj¹ce na celu opracowanie optymalnej techniki APT z alergenami powietrzno-pochodnymi, zasady interpretacji wyników oraz czu³oœci i swoistoœci wskazañ APT u chorych ZAZS [10-13]. Testy APT z alergenami powietrzno-pochodnymi u chorych z ZAZS Rozbie ne wyniki, uzyskiwane przez autorów wykonuj¹cych APT z aeroalergenami, wydaj¹ siê wynikaæ ze stosowania ró nych rozwi¹zañ metodycznych. Nale y wœród nich wymieniæ: stosowanie zabiegów poprawiaj¹cych penetracjê alergenów, stosowanie ró nych naturalnych lub przetworzonych (liofilizaty) Ÿróde³ alergenów, ró ne rodzaje pod³o a dla badanych substancji oraz ró - ne kryteria dotycz¹ce czasu trwania okluzji i oceny reakcji. Stosowane s¹ ró ne zabiegi maj¹ce poprawiæ penetracjê alergenu: abrazja, stripping oraz dodawanie do pod³o- a izopropylu myristate [3,14-20]. Mimo e stosowanie zabiegów poprawiaj¹cych penetracjê badanych czynników do skóry ma swoich zwolenników, badania zmierzaj¹ce do opracowania optymalnej metodologii APT s¹ nieliczne. W tym kierunku zmierzaj¹ wysi³ki badaczy niemieckich. W jednym z badañ, prowadzonym u 36 chorych z ZAZS, stosowano dwa stê enia (1000 i PNU/g) liofilizatów roztoczy kurzu domowego, naskórka kota, mieszanki py³ków roœlin i dwa rodzaje pod³o a. W tym celu u yto wazelinê bia³¹, z dodatkiem 10% izopropyl myristate, lub hydro el metylocelulozy z dodatkiem 10% glikolu propylenowego. Nie odnotowano wystêpowania odczynów dodatnich na badane substancje, u zdrowych ochotników i grupie chorych z alergicznym nie ytem nosa. Wyniki dodatnie uzyskiwano znamiennie czêœciej stosuj¹c stê enia PNU/g, ni stê enia PNU/g, badanych alergenów. Niezale nie od stê enia alergenów wyniki dodatnie uzyskiwano czêœciej umieszczaj¹c je w wazelinie z dodatkiem 10% izopropylu myristate. Dla stê enia PNU/g i pod³o a wazelinowego, z dodatkiem 10% izopropylu myristate, uzyskano odczyny dodatnie na roztocza, naskórek kota i py³ki traw odpowiednio u 36%, 22% i 17% badanych [21]. Wyniki te s¹ zbie ne z doœwiadczeniami innych autorów [18]. W kolejnym badaniu chorych z ZAZS, przeprowadzonym przez ten sam zespó³, okreœlono wstêpnie zale - noœæ miêdzy wynikami APT na py³ki traw a lokalizacj¹ zmian, odpowiadaj¹c¹ naturalnej ekspozycji skóry na py³ki w okresie pylenia (N = 57, SCORAD od 15 do 90 punktów). Z badanej grupy (N = 57) wyodrêbniono 26 chorych ze zmianami na odkrytych czêœciach cia³a (rêce, przedramiona, twarz, szyja i kark). W pozosta³ych 31 przypadkach, zmiany na zakrytych czêœciach cia³a nie odpowiada³y skutkom bezpoœredniej ekspozycji na alergeny powietrzno-pochodne. U wszystkich wykonano APT stosuj¹c liofilizaty roztoczy kurzu domowego, naskórka kota i mieszanki py³ków traw, w stê eniach 500, 3000, 5000 i PNU/g oraz wazeliny bia³ej jako pod³o a. Wyniki potwierdzi³y oczekiwania autorów. Odczyny dodatnie odnotowano u 69% chorych ze zmianami na odkrytych czêœciach cia³a oraz u 39% chorych, ze zmianami o innej lokalizacji. Odnotowano korelacjê liniow¹ miêdzy wzrostem stê enia badanych alergenów, w przedziale od 500 do PNU/g i wzrostem liczby wyników dodatnich. Stê enie PNU/g okaza³o siê optymalne dla wszystkich badanych alergenów. Dalsze zwiêkszanie stê enia prowadzi³o do znacz¹cego wzrostu liczby odczytów dodatnich tylko u chorych ze zmianami na zakrytych czêœciach cia³a (wzrost o 41%). W przypadku chorych ze zmianami na odkrytych obszarach skóry odsetek ten by³ znacz¹co ni szy (wzrost o 11%) [22]. Obserwacja ta wskazuje na mo liwe lokalne ró nice odczynowoœci skóry u chorych z ZAZS i nierozwi¹zane problemy zwi¹zane ze standaryzacj¹ metody. Czy ekspozycja na uczulaj¹ce py³ki roœlin pogarsza stan skóry chorych z ZAZS? Wyniki dodatnie testów skórnych punktowych (SPT) i/lub oznaczeñ sige oraz testów APT wskazuj¹ na stan uczulenia, który nie zawsze oznacza rozpoznanie alergii. Analizy struktury uczuleñ chorych z ZAZS wskazuj¹, e roztocza uczulaj¹ ich czêœciej ni inne alergeny powietrzno-pochodne [20,21,23]. Zjawisko penetrowania skóry ludzkiej przez immunogenne cz¹stki roztoczy udokumentowano

3 Kurek M., Janowska E., Grycmacher- apko V. Testy p³atkowe z atopenami (APT) w rozpoznawaniu alergii... 5 lepiej ni w przypadku innych alergenów tej grupy [12,24]. Jednak obserwacje kliniczne wskazuj¹, e miesi¹ce letnie i naturalna w tym okresie zwiêkszona ekspozycja na promienie UV, nie oznaczaj¹ poprawy stanu skóry u wszystkich chorych z ZAZS. Wiadomo te, e w okresie letnim pogarsza siê stan skóry niektórych chorych z ZAZS i alergi¹ na py³ki traw. Obserwacje te sta³y siê podstaw¹ hipotezy opartej na za³o eniu, e wzrost ekspozycji na promienie UV nie zawsze hamuje proces prezentacji antygenów i skórny odczyn zapalny. Potwierdzaj¹ to wyniki badania, w którym oceniano charakter uczuleñ IgE-zale nych (SPT, sige) i opóÿnionych (APT) na py³ki traw, u 79 chorych z ZAZS. Z badanej populacji wyodrêbniono 12 osób zg³aszaj¹cych pogorszenie stanu skóry (œwi¹d i zaostrzenie wyprysku) w czasie kolejnych sezonów pylenia i pod wp³ywem bezpoœredniego kontaktu skóry z traw¹. Dla potrzeb testu APT u yto standaryzowanego wyci¹gu traw (Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Lolium perenne, Phleum pratense, Poa pratensis, Festuca pratensis) o stê eniu PNU/g oraz naturalnego py³ku (Dactylis glomerata), w dawce 10 mg. Oceniaj¹c wskazania dodatnie z u yciem preparatu mieszaniny py³ków (n = 20) i wybranego py³ku naturalnego (n = 15), uzyskano wysok¹ zgodnoœæ wskazañ (p < 0,001). Prze³omowe znaczenie tego badania polega na udokumentowaniu zale noœci miêdzy pogorszeniem stanu skóry w okresie pylenia i dodatnimi odczynami opóÿnionymi na py³ki traw. Wyniki dodatnie APT odnotowano u 8 spoœród 12 chorych zg³aszaj¹cych nasilenie w okresie pylenia i zaledwie u 7 spoœród pozosta³ych 67 chorych, nie obserwuj¹cych takiej zale noœci. Umo liwi³o to dokonanie wstêpnej oceny czu³oœci i swoistoœci wskazañ: SPT, sige i APT w rozpoznawaniu istotnych klinicznie uczuleñ na py³ki traw w badanej grupie chorych z ZAZS [25]. Testy APT w rozpoznawaniu alergii na py³ki roœlin u chorych z ZAZS Przedstawione wy ej wyniki uzyskano badaj¹c stosunkowo nieliczn¹ seriê chorych z ZAZS (n = 79), wœród których zidentyfikowano zaledwie 12 pacjentów, u których stan skóry pogarsza³ siê w okresie miesiêcy letnich, bêd¹cych tak e okresem pylenia traw [25]. Sta³y siê te inspiracj¹ do wysi³ków s³u ¹cych okreœleniu mo liwoœci diagnostycznych APT. S³u y³o temu wielooœrodkowe badanie kliniczne, w którym randomizowano miejsca wykonania APT na skórze powierzaj¹c ich nak³adanie i odczyt innym badaczom [26]. Przedmiotem oceny by³y wyniki uzyskane u 253 chorych, w wieku powy ej 15 roku ycia (wiek œredni 32 ± 12 lat), wœród których przewa a³y kobiety (78%). Jest to jedyne, jak na razie, badanie wielooœrodkowe spe³niaj¹ce kryteria: randomizacji miejsc wykonywania APT oraz podwójnie œlepej i kontrolowanej placebo, techniki ich nak³adania i odczytu. Podobnie jak w badaniu poprzednim d¹ ono do okreœlenia zale noœci miêdzy stanem skóry i jej naturaln¹ ekspozycj¹ na alergeny powietrzno-pochodne (roztocza, naskórek kota, py³ki traw). Starano siê te potwierdziæ zjawisko czêstszego wystêpowania dodatnich wyników APT u chorych ze zmianami na odkrytych czêœciach cia- ³a [22]. Autorzy d¹ yli do okreœlenia optymalnych stê- eñ badanych alergenów, stosuj¹c je w stê eniach: 3000, 5000 i PNU/g i wazelinie bez zabiegów maj¹cych poprawiaæ ich penetracjê do skóry. U czêœci badanych (n = 88) poszerzono zakres badanych alergenów o py³ki brzozy i bylicy. Wyniki APT dla wszystkich badanych alergenów przedstawiono w tabeli II. Tabela I. Czu³oœæ i swoistoœæ testów punktowych (SPT), oznaczeñ sige oraz testów p³atkowych (APT) z py³kami traw rozpoznaj¹cych uczulenia na py³ki traw u 79 chorych z ZAZS. Punktem odniesienia by³o 12 chorych zg³aszaj¹cych pogorszenie stanu skóry w okresie kolejnych sezonów pylenia [25] Tabela II. Wyniki dodatnie testów s³u ¹cych rozpoznawaniu uczuleñ IgE-zale nych i typu opóÿnionego na roztocze kurzu domowego, naskórek kota i py³ki traw u 253 pacjentów oraz py³ki brzozy i bylicy u 88 chorych doros³ych z ZAZS. W oparciu o [27] Test Czu³oœæ Swoistoœæ SPT 1,00 0,33 sige 0,92 0,33 APT mieszanka py³ków traw 0,75 0, PNU/ g, wazelina APT naturalny py³ek Dactylis 0,67 0,90 glomerata 10 mg Alergeny Liczba SPT s IgE APT badanych Roztocza kurze domowego % 56% 34% Naskórek kota % 49% 12% Py³ki traw % 75% 18% Py³ki brzozy 88 64% 65% 11% Py³ki bylicy 88 36% 65% 3%

4 6 Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(1), 3-9 Okreœlono te odsetek chorych zg³aszaj¹cych pogorszenie stanu skóry pod wp³ywem kontaktu z kurzem domowym (52%) i w okresie pylenia traw (33%), brzozy (13%), bylicy (10%) oraz pod wp³ywem kontaktu z kotem (23%). Traktuj¹c tych chorych jako punkt odniesienia w ocenie odczynów prawdziwie dodatnich i fa³szywie ujemnych, okreœlono czu³oœæ i swoistoœæ wskazañ SPT, sige oraz APT dla ca³ej badanej populacji. Mimo e swoistoœæ APT okaza³a siê wy sza (wartoœæ 1 oznacza³aby 0% wyników fa³szywie dodatnich) czu³oœæ wskazañ tego testu by³a ni sza ni mia³o to miejsce w przypadku SPT (wartoœæ 1 oznacza³aby 0% wyników fa³szywie ujemnych). Tabela III. Czu³oœæ i swoistoœæ testów punktowych (SPT), oznaczeñ sige oraz testów p³atkowych (APT) z alergenami roztoczy, naskórka kota i py³ków traw u 253 chorych z ZAZS. Punktem odniesienia byli chorzy, u których kontakt ze Ÿród³em badanego alergenu pogarsza³ stan skóry [25] Test Czu³oœæ Swoistoœæ SPT 0,69 0,82 0,44 0,53 sige 0,65 0,94 0,42 0,64 APT 0,42 0,56 0,69 0,92 Nie potwierdzono wczeœniejszych obserwacji, z których wynika³o, e wyniki dodatnie APT z py³kami traw wystêpuj¹ znamiennie czêœciej u chorych ze zmianami skórnymi na odkrytych czêœciach cia³a [22]. Zale noœæ taka by³a znamienna tylko dla alergenów naskórka kota (p < 0.05). Stwierdzono natomiast inn¹, bardzo istotn¹ zale noœæ. By³a ni¹ dodatnia korelacja miêdzy dodatnim wynikiem APT i czasem trwania ZAZS. Zale noœæ ta dotyczy³a te wysokoœci miana ca³kowitego IgE w surowicy. Wynik ten jest zgodny z wczeœniejszymi obserwacjami, z których wynika, e wyniki dodatnie APT wystêpuj¹ znamiennie czêœciej u chorych z cechami uczuleñ IgE-zale nych (dodatnie SPT, miano sige). Przemawia to na korzyœæ wspó³istnienia mechanizmów alergii IgE-zale nej i alergii typu opóÿnionego u chorych z ZAZS. Warto zaznaczyæ, e powy sza zale noœæ nie dotyczy wszystkich chorych z ZAZS. Wyniki dodatnie APT odnotowano te u 29% chorych (roztocza kurzu domowego) i 4,1% chorych (naskórek kota, py³ki traw, brzozy, bylicy), którzy nie wykazywali w surowicy obecnoœci sige skierowanych przeciwko tym alergenom (n = 253) [26]. Istniej¹ przes³anki dla za³o enia, e warunkiem dodatniego wyniku APT jest obecnoœæ alergenowo swoistych IgE op³aszczaj¹cych komórki Langerhansa naskórka. Dlatego dodatnie wyniki APT u chorych z ujemnymi wynikami Ryc. 1. Pacjent lat 47 z ZAZS oraz alergicznym, okresowym nie ytem nosa i spojówek (ASNN). Stan skóry: SCORAD Liofilizaty: Betula sp., Corylus avellana, Dactylis glomerata ( PNU/g, Biomed Kraków). Pod³o e: wazelina bia³a z 10% izopropyl myristate. Okluzja: Finn Chambers 48h. Odczyt: 48 h i 72 h. APT: ++/+++ Archiwum Zak³adu Alergologii Klinicznej PAM. Ryc. 2. Pacjentka lat 54 z ZAZS oraz alergicznym, okresowym nie ytem nosa i spojówek (ASNN). Stan skóry: SCORAD Liofilizaty: Arrhentherium elatius, Dactylis glomerata, Phleum pratense ( PNU/g, Biomed Kraków). Pod³o e: wazelina bia³a z 10% izopropyl myristate. Okluzja: Finn Chambers 48h. Odczyt: 48 h i 72 h. APT: wyniki dodatnie: ++/+++ Archiwum Zak³adu Alergologii Klinicznej PAM

5 Kurek M., Janowska E., Grycmacher- apko V. Testy p³atkowe z atopenami (APT) w rozpoznawaniu alergii... 7 SPT i brakiem sige wskazuj¹ na udzia³ mechanizmów IgE-niezale nych. Podobne obserwacje poczynili badacze oceniaj¹cy wyniki APT z pokarmami u dzieci z ZAZS [28,29,30]. Znaczenie praktyczne omawianego przez nas badania wielooœrodkowego, polega³o na okreœleniu optymalnych stê eñ alergenów powietrzno-pochodnych dla potrzeb testu p³atkowego. Wyniki analizy statystycznej, z uwzglêdnieniem wyników w¹tpliwych i odczynów nieswoistych wskazuj¹, e stê eñ optymalnych nale y poszukiwaæ dla poszczególnych Ÿróde³ alergenów. Okreœlono je jako: 7000 PNU/g (roztocza kurzu domowego), 5000 PNU/g (py³ki traw) i lub 7000 PNU/g (naskórek kota). Wartoœci tych nie okreœlono dla py³ków brzozy i bylicy z powodu zbyt ma³ej liczebnoœci badanych chorych. Nale y podkreœliæ, e wyniki te uzyskano badaj¹c chorych doros³ych i autorzy badania zak³adaj¹, e wartoœci te mog¹ byæ ni sze u dzieci. Czy istniej¹ podstawy do stosowania APT w codziennej praktyce lekarskiej? Wskazania do APT z atopenami powietrzno-pochodnymi nie s¹ tak oczywiste, jak ma to miejsce w przypadku klasycznych alergenów wyprysku kontaktowego. Dotychczasowe doœwiadczenia pochodz¹ przede wszystkim z badañ chorych doros³ych. Oznacza to, e wartoœæ diagnostyczna APT, wykonywanych z t¹ grup¹ atopenów u dzieci, pozostaje bli ej nieokreœlona. Nie oznacza to jednak, e ich wartoœæ diagnostyczna zosta³a okreœlona w sposób zadawalaj¹cy u chorych doros³ych. W omawianej powy ej serii badañ punktem odniesienia dla okreœlenia czu³oœci i swoistoœci wskazañ APT by³ wywiad wskazuj¹cy na pogorszenie stanu skóry przez kontakt z badanym alergenem. Nale y wiêc przyj¹æ, e taka ocena obarczona jest bli ej nieokreœlonym b³êdem oceny subiektywnej chorego i badacza. Przyjête rozwi¹zanie wynika³o jednak z braku dostêpnych rozwi¹zañ umo liwiaj¹cych ekspozycjê chorego na badane alergeny w warunkach podwójnie œlepej próby prowokacji kontrolowanej placebo. Powy sze zastrze- enia nie powinny zniechêcaæ do wprowadzania APT z alergenami powietrzno-pochodnymi do programu diagnostycznego ZAZS. W takich przypadkach nale y traktowaæ APT, jako badanie uzupe³niaj¹ce program diagnostyczny tradycyjnie oparty o wywiad, SPT i oznaczanie sige. Oznacza to jednak e interpretacja wyników APT wymaga indywidualnej oceny, u ka dego pacjenta. Nadal brak miêdzynarodowych standardów okreœlaj¹cych postaæ i stê enie Ÿróde³ badanych alergenów, rodzaj pod³o- a, czas okluzji oraz celowoœæ stosowania technik poprawiaj¹cych penetracjê alergenów. Cytowani przez czêsto autorzy niemieccy zalecaj¹ u ywanie standaryzowanych liofilizatów Ÿróde³ alergenów i umieszczaniu ich w pod³o- u sk³adaj¹cym siê wy³¹cznie z wazeliny na skórze niezmienionej i nie poddawanej innym zabiegom. Zalecany przez nich czas okluzji wynosi 48 h, z odczytem odpowiednio po 48 h i 72 h, od chwili wykonania testu [21]. Innego zdania s¹ autorzy holenderscy preferuj¹cy stosowanie technik poprawiaj¹cych penetracjê alergenów. Zalecaj¹ oni 24 godzinn¹ okluzjê, zw³aszcza przy stosowaniu tzw. strippingu i odczyt po 24 h i 48 h od chwili wykonania testu. Autorzy holenderscy nie zalecaj¹ wykonywania zbyt wielu APT równoczeœnie ( 10 testów), co s³u yæ ma ograniczeniu liczby odczynów nieswoistych [31]. Wydaje siê to uzasadnione poniewa chorzy z ZAZS wykazuj¹ szczególn¹ sk³onnoœæ do odczynów skóry z podra nienia [32].W tej sytuacji uzasadnione jest wykonywanie APT z atopenami powietrzno-pochodnymi na skórze uprzednio nie zmienionej oraz podejmowanie prób kontrolnych z pod³o em i jego sk³adnikami. Warto odnotowaæ kryteria oceny APT zaproponowane przez Europejsk¹ Grupê Robocz¹ ds. Wyprysku Atopowego (European Task Force on Atopic Dermatitis ETFAD) [33]. Tabela IV. System oceny odczynów skóry uzyskiwanych w czasie wykonywania prób p³atkowych z atopenani (APT) zaproponowany przez ETFAD w 1997 roku [32] Odczyt APT Stopnie nasilenia odczynu skóry Brak odczynu (wynik ujemny)? Rumieñ (wynik w¹tpliwy) + Rumieñ, naciek ++ Rumieñ, nieliczne grudki (do 3) +++ Rumieñ, grudki (4 lub wiêcej) ++++ Rumieñ, liczne grudki lub zlewaj¹ce siê grudki Rumieñ, grudki i pêcherzyki Odst¹pienie od tradycyjnych kryteriów oceny wyników prób p³atkowych z klasycznymi alergenami kontaktowymi jest uzasadnione. Wiadomo, e odczyny na tê grupê alergenów wykazuj¹ sk³onnoœæ do stopniowego narastania ( crescendo ) w miarê up³ywu czasu. W przypadku APT z atopenami zaobserwowano tendencjê przeciwn¹, polegaj¹c¹ na stopniowym wygasaniu ( decrescendo ) odczynu [33]. Pozosta³e odrêbnoœci wi¹ ¹ siê z mo - liwoœci¹ odczynów natychmiastowych na atopeny, co nie wyklucza ich kombinacji z reakcj¹ opóÿnion¹. Wskazuj¹ na badania, w których wynik APT oceniano po up³ywie 20 min, 24 h, 48 h i 72 h, stwierdzaj¹c 9 mo liwych wariantów reakcji [30]. Jednak nie tylko odczyny o charakterze pokrzywki kontaktowej utrudniaj¹ wykonywanie APT. W omawianym wy ej badaniu wielooœrodkowym reakcje niepo ¹dane odnotowano u 20 (7,9%) chorych z ZAZS. Najczêœciej by³y to reakcje o charakterze pokrzywki kontaktowej. W pojedynczych przypadkach odnotowano jednak zaostrzenie wyprysku (n = 11), epizody

6 8 Alergia Astma Immunologia, 2004, 9(1), 3-9 astmy (n = 2) po up³ywie 36 h i 48 h oraz anafilaksji (n = 1) po up³ywie 48 h od chwili wykonania testu [27]. Nadal brak wyników kontrolowanych badañ klinicznych, które okreœlaj¹ powtarzalnoœæ wyników APT. Pojedyncze doniesienia na ten temat s¹ niepokoj¹ce i wskazuj¹ na nisk¹ powtarzalnoœæ APT. W kontrolowanym prób¹ pojedynczo œlep¹ badaniu chorych doros³ych ZAZS (n = 52), stosowano standaryzowane preparaty roztoczy kurzu domowego, naskórka kota, py³ków traw i pod³o e wazelinowe z dodatkiem 10% izopropylu myristate. Preparaty alergenów o stê eniu PNU/g pochodzi³y od renomowanych producentów, jakimi s¹ firmy Allergopharma i Stallergènes. Wynik dodatni APT by³ wskazaniem do powtórnego wykonania testu. Ostatecznie stwierdzono s³ab¹ powtarzalnoœæ wyników APT (56,3%) z preparatami alergenów pochodz¹cych od tego samego producenta i nisk¹ zgodnoœæ wyników APT uzyskiwane z alergenami od ró - nych producentów [34]. Rozwi¹zaniem przysz³oœci mo e byæ odejœcie od standaryzacji Ÿróde³ alergenów stosowanych w APT w oparciu o jednostki azotu bia³kowego (PNU) na korzyœæ metod standaryzacji biologicznej lub okreœlania zawartoœci alergenów g³ównych [µg/g]. Mo - liwe s¹ tak e indywidualne ró nice reaktywnoœci skóry chorych z ZAZS zwi¹zane z aktywnoœci¹ choroby i stopniem nasilenia zmian zapalnych skóry, które mog¹ wp³ywaæ na zdolnoœæ penetracji alergenów. Dlatego racjonalne wydaje siê podejmowanie APT u chorych z ZAZS w okresie remisji zmian. Z tego samego powodu niew³aœciwe wydaje siê wykonywanie APT u chorych poddanych uprzednio fototerapii. Celowe wydaje siê tak e niestosowanie leków przeciwhistaminowych w okresie 7 dni poprzedzaj¹cych wykonanie APT. Europejska Grupa Robocza ds. Wyprysku Atopowego (ETFAD) d¹ y do ujednolicenia wskazañ, stosowanych Ÿróde³ alergenów oraz zasad wykonywania i interpretacji wyników APT. Rozwi¹zanie sygnalizowanych wy ej problemów wydaje siê z czasem mo liwe. Dopiero wówczas test p³atkowy z atopenami powietrzno-pochodnymi i pokarmowymi ma szansê staæ siê cennym narzêdziem rutynowej diagnostyki alergologicznej. Piœmiennictwo 1. Rostenberg A, Sulzberger MD. Some results of patch tests. Arch Deramtol 1937; 35: Rowe AH. Dermatitis of the hand due to atopic allergy to pollen. Arch Dermatol Syph 1946; 53: Mitchell E, Chapman M, Pope F i wsp. Basophils in allergen induced patch test sites in atopic dermatitis. Lancet 1982; i: Bruijnzeel-Koomen C, van Wichen DF, Toonstra J i wsp. The presence of IgE molecules on epidermal Langerhans cells in patients with atopic dermatitis. Arch Dermatol Res 1986; 278: Ramb-Lindhauer CH, Feldmann A, Rotte M i wsp. Characterizatrion of grass pollen reactive T-cell lines derived from lesional atopic skin. Arch Dermatol Res 1991; 283: van Reijsen FC, Bruijnzeel-Koomen CA, Kalthoff FS i wsp. Skin-derived aeroalergen-specific T-cell clones of Th2 phenotype in patients with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 1992; 90: Wistokat-Wülfing A, Schmidt P, Darsow U i wsp. Atopy patch test reactions are associated with T lymphocyte-mediated allergespecific immune responses in atopic dermatitis. Clin Exp Allergy 1999; 29: Darsow U, Abeck D, Ring J. Allergie und atopisches Ekzem: Zur Bedeutung des Atopie Patch-Tests. Hautarzt 1997; 48: Davis MD, Richardson DM, Ahmed DD. Rate of patch test reactions to a Dermatopahgoides mix currently on the market: a mite to sensitive? Am J Contact Dermat 2002; 13: Clark R, Adinoff A. Aeroalergen contact can exacerbate atopic dermatitis: patch test as a diagnostic tool. J Am Acad Dermatol 1989; 21: Imayama S, Hashizuma T, Miayahara H i wsp. Combination of patch test and IgE for dust mite allergens differentiate 130 patients with atopic dermatitis into four groups. J Am Acad Dermatol 1992; 27: Seidenari S, Manzini M, Danese P. Patch testing with pollens of Gramineae in patients with atopic dermatitis and mucosal atopy. Contact Dermatitis 1992; 27: Darsow U, Behrendt H, Ring J. Gramineae pollen as trigger factors of atopic eczema: evaluation of diagnostic measures using the atopy patch test. Br J Dermatol 1997; 137: Gondo A, Saeki N, Tokuda Y. Challenge reactions in atopic dermatitis after precutaneous entry of mite allergen. Br J Dermatol 1986; 115: Norris P, Schofield O, Camp R. A study of the role of house dust mite in atopic dermatitis. Br J Dermatol 1988; 118: Bruijnzeel-Koomen C, van Wichen D, Spry C i wsp. Active participation of eosinophils in patch test reactions to inhalant allergens in patients with atopic dermatitis. Br J Dermatol 1988; 118: Langeland T, Braathen L, Borch M. Studies of atopic patch tests. Acta Derm Venerol 1989; 144(Suppl): Van VoorstVader PC, Lier JG, Woest TE i wsp. Patch tests with house dust antigens in atopic dermatitis patients: methodological problems. Acta Dermatol Venerol 1991; 71: Tanaka Y, Anan S, Yoshida H. Immunohistochemical studies in mite antigen-induced patch test sites in atopic dermatitis. J Dermatol Sci 1990; 1: Vieluf D, Kunz B, Bieber T i wsp. Atopy Patch Test with aeroallergtens in patients with atopic eczema. Allergo J 1993; 2: Darsow U, Vieluf D, Ring J. Atopy patch test with different vehicles and allergen concentrations an approach to standardization. J Allergy Clin Immunol 1995; 95: Darsow U, Vieluf D, Ring J. The atopy patch test: an increased rate of reactivity in patients who have an ait-exposed pattern of atopic eczema. Br J Dermatol 1996; 95: Tan B, Weald D, Strickland I i wsp. Double-blind controlled trial of effect of house dust-mite allergen avoidance no atopic dermatitis. Lancet 1996; 347:

7 Kurek M., Janowska E., Grycmacher- apko V. Testy p³atkowe z atopenami (APT) w rozpoznawaniu alergii Maeda K, Yamamoto K, Tanaka Y i wsp. House dust mite (HDM) antigen in naturally occuring lesions of atopic dermatitis (AD): the relationship between HDM antigen in the skin and HDM antigen specific antibody. J Dermatol Scie 1992; 3: Darsow U, Behrendt H, Ring J. Gramineae pollen as trigger factors of atopic eczema: evaluation of diagnostic measuremeasures using the atopy patch test. Br J Dermatol 1997; 137: Darsow U, Vieluf D, Ring J. Evaluating the relevance of aeroallergen sensitization in atopic eczema with the atopy patch test: a randomized, double-blind multicenter study. Atopy Patch Test Study Group. J Am Acad Dermatol 1999; 40: Darsow U, Ring J. Atopie-Patch-Test: klinische Studien zu Methodik, Sensitivität und Spezifität. Allergo J 2001; 10: Isolauri E, Turjanmaa K. Combined skin prick and patch testing enhances the identification of food allergy in infants with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 1996; 97: Niggemann B, Reibel S, Roehr CS i wsp. Predictors of positive food challenge outcome in non-ige-mediated reactions to food in children with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2001; 107: Langeveld-Wildshut EG, van Marion AM, Thepen T i wsp. Evaluation of variables influencing the outcome of the atopy patch test. J Allergy Clin Immunol 1995; 96: Klass PA, Corey G, Storrs FJ i wsp. Allergic and irritant patch test reactions and atopic dermatitis. Contact Dermatitis 1996; 34: Langeveld-Wildshut EG, Bruiknzeel PL, Mudde GC i wsp. Clinical and immunlogic variables in skin with atopic eczema and either positive or negative atopy patch test reactions. J Allergy Clin Immunol 200; 105: Darsow U, Ring J. Airborne and dietary allergens in atopic eczema: a comprehensive review of diagnostic tests. Clin Exp Dermatol 200; 25: Heinemann C, Schliemann-Williers S, Kelterer D i wsp. The atopy patch test reproducibility and comparison of different evaluation methods. Allergy 2002; 57:

Wp³yw leczenia atopowego zapalenia skóry na stopieñ kolonizacji przez Staphylococcus aureus

Wp³yw leczenia atopowego zapalenia skóry na stopieñ kolonizacji przez Staphylococcus aureus ARTYKU Y ORYGINALNE33 Alergia Astma Immunologia, 2002, 7(1), 33-43 Wp³yw leczenia atopowego zapalenia skóry na stopieñ kolonizacji przez Staphylococcus aureus Effects of combined therapy with oral antihistamines

Bardziej szczegółowo

Alergia na lateks MACIEJ KOWALEWSKI, MAREK L. KOWALSKI

Alergia na lateks MACIEJ KOWALEWSKI, MAREK L. KOWALSKI 78 Alergia na lateks MAIEJ KOWALEWSKI, MAREK L. KOWALSKI Katedra i Zak³ad Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w odzi. Oœrodek Diagnostyki i Terapii Astmy i Alergii Katedry Immunologii AM, ul.mazowiecka

Bardziej szczegółowo

Porównanie klinicznej skutecznoœci ca³orocznego i przedsezonowego odczulania alergii na py³ki traw preparatem Catalet T

Porównanie klinicznej skutecznoœci ca³orocznego i przedsezonowego odczulania alergii na py³ki traw preparatem Catalet T ARTYKU Y ORYGINALNE 183 Porównanie klinicznej skutecznoœci ca³orocznego i przedsezonowego odczulania alergii na py³ki traw preparatem Catalet T Clinical efficacy of the whole year and preseasonal immunotherapy

Bardziej szczegółowo

Anisakis simplex ukryty alergen ryb

Anisakis simplex ukryty alergen ryb Alergia Astma Immunologia, 2005, 10(1), 1-5 Danek K., Rogala B. Anisakis simplex DIAGNOSTYKA ukryty alergen ryb I LECZENIE ALERGII 1 Anisakis simplex ukryty alergen ryb Anisakis simplex a hidden fish allergen

Bardziej szczegółowo

Ocena przydatnoœci diagnostycznej oznaczeñ amylazy, lipazy i elastazy trzustkowej (E1) u chorych z ostrym zapaleniem trzustki

Ocena przydatnoœci diagnostycznej oznaczeñ amylazy, lipazy i elastazy trzustkowej (E1) u chorych z ostrym zapaleniem trzustki PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Beata Kuœnierz-Cabala Anna Gurda-Duda 2 Józefa Panek Bogdan Solnica Paulina Dumnicka 4 Jan Kulig 2 Ocena przydatnoœci diagnostycznej oznaczeñ amylazy, lipazy i elastazy

Bardziej szczegółowo

Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV

Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV ARTYKU Y ORYGINALNE 173 Alergia Astma Immunologia, 1999, 4(3), 173-177 Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV ANNA MUSZYÑSKA, JERZY KRUSZEWSKI, WALDEMAR HALOTA*, JANUSZ ŒLUSARCZYK**,

Bardziej szczegółowo

Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej

Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej , 97-104 97 Postêpy Immunopatologii w Diagnostyce Klinicznej II Ogólnopolska Konferencja, Poznañ 13-14 IX 1996 W dniach 13-14 wrzeœnia 1996 roku odby³a siê w Poznaniu, w Katedrze Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

oraz pragmatyczne badania kliniczne

oraz pragmatyczne badania kliniczne PRACE POGL DOWE ukasz KACZYÑSKI 1 Bogdan SOLNICA 1 Pragmatyczne badania kliniczne z randomizacj¹ jako Ÿród³o danych w ocenie efektywnoœci praktycznej technologii medycznych Pragmatic randomized controlled

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA REFERATÓW MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ: GENETYKA PSYCHIATRYCZNA UZALE NIENIA: PODWÓJNA DIAGNOZA PSYCHOFARMAKOTERAPIA

STRESZCZENIA REFERATÓW MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ: GENETYKA PSYCHIATRYCZNA UZALE NIENIA: PODWÓJNA DIAGNOZA PSYCHOFARMAKOTERAPIA Alkoholizm i Narkomania 2005, Tom 18: nr 1-2, 105-130 STRESZCZENIA REFERATÓW MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ: GENETYKA PSYCHIATRYCZNA UZALE NIENIA: PODWÓJNA DIAGNOZA PSYCHOFARMAKOTERAPIA

Bardziej szczegółowo

Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci

Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci PRACE POGL DOWE Jerzy STARZYK Ma³gorzata WÓJCIK Joanna NAZIM Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci i m³odzie y Does the metabolic syndrome in children and youth exist? Klinika Endokrynologii Dzieci

Bardziej szczegółowo

Alergologia Współczesna

Alergologia Współczesna Alergologia Współczesna kwartalnik dla lekarzy alergologów Problemy alergologii stosowanej Katowice IX - 2004 1 (14) OD REDAKCJI Szanowni Państwo! Po dłuższej przerwie wznawiamy edycję Alergologii Współczesnej.

Bardziej szczegółowo

Rozpowszechnienie objawów depresyjnych u pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoœci¹ nerek przegl¹d literatury

Rozpowszechnienie objawów depresyjnych u pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoœci¹ nerek przegl¹d literatury Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (1): 57 61 Praca pogl¹dowa Review Rozpowszechnienie objawów depresyjnych u pacjentów ze schy³kow¹ niewydolnoœci¹ nerek przegl¹d literatury Prevalence of depressive

Bardziej szczegółowo

Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy

Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy PRACE ORYGINALNE Marta FICHNA 1, Maria GRYCZYÑSKA 1 Anna SOWIÑSKA 3 Jerzy SOWIÑSKI 1 Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy Metabolic

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 349062 ISSN 0137-8686 Wydanie specjalne marzec 2011 PROMOCJA PRENUMERATY rocznej rabat 20%, cena: 247,50 z³ cena promocyjna 198 z³ pó³rocznej rabat 10%, cena: 123,30 z³ cena promocyjna 111 z³

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE. Monika MIKLASZEWSKA 1. Przemys³aw KOROHODA 2. Katarzyna ZACHWIEJA 1. Tomasz MROCZEK 3. Dorota DRO D 1. Krystyna SZTEFKO 4

PRACE ORYGINALNE. Monika MIKLASZEWSKA 1. Przemys³aw KOROHODA 2. Katarzyna ZACHWIEJA 1. Tomasz MROCZEK 3. Dorota DRO D 1. Krystyna SZTEFKO 4 Ocena przydatnoœci klinicznej ró nych wzorów, stosowanych do wyliczania filtracji k³êbuszkowej oraz stê enia kreatyniny w surowicy u dzieci po zabiegach w kr¹ eniu pozaustrojowym, do oceny ryzyka wyst¹pienia

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA

Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 PROFILAKTYKA PIERWOTNA CHORÓB UK ADU KR ENIA Studia Medyczne Akademii Œwiêtokrzyskiej tom 3 Kielce 2006 Marianna Janion Zak³ad Kardiologii Instytutu Pielêgniarstwa i Po³o nictwa Wydzia³ Nauk o Zdrowiu Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Wp³yw surowic zawieraj¹cych przeciwcia³a przeciw cytoplazmie granulocytów obojêtnoch³onnych (ANCA) na czynnoœæ granulocytów in vitro

Wp³yw surowic zawieraj¹cych przeciwcia³a przeciw cytoplazmie granulocytów obojêtnoch³onnych (ANCA) na czynnoœæ granulocytów in vitro Alergia Astma Immunologia, 1999, 4(4), 259-266 259 Wp³yw surowic zawieraj¹cych przeciwcia³a przeciw cytoplazmie granulocytów obojêtnoch³onnych (ANCA) na czynnoœæ granulocytów in vitro MARIUSZ PUSZCZEWICZ,

Bardziej szczegółowo

Cystatyna C w diagnostyce przewlek³ej choroby nerek

Cystatyna C w diagnostyce przewlek³ej choroby nerek w diagnostyce przewlek³ej choroby nerek Przewlek³a choroba nerek stanowi narastaj¹cy problem kliniczny w zwi¹zku z wyd³u eniem œredniej d³ugoœci ycia, jak i wystêpowaniem towarzysz¹cych przewlek³ych chorób

Bardziej szczegółowo

Aspekty metodologiczne u ycia skal jako instrumentów pomiarowych w badaniach epidemiologicznych

Aspekty metodologiczne u ycia skal jako instrumentów pomiarowych w badaniach epidemiologicznych PRACE PG DWE Piotr BRZYSKI Aspekty metodologiczne u ycia skal jako instrumentów pomiarowych w badaniach epidemiologicznych Methodological aspects of use of scales as measurement instruments in epidemiological

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape

Redakcja: Redaktor naczelna Monika Dziachan PZ Cormay SA Redakcja i korekta Agape SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI Nasz cel 3 proc. światowego rynku Kilka faktów o Orphée Notowania 4 5 CORMAY CORMAY & Orphée Orphée DIAGNOSTYKA NA ŚWIECIE emoglobina A1c w rozpoznawaniu i monitorowaniu cukrzycy

Bardziej szczegółowo

Deficyty poznawcze i zaburzenia depresyjne u chorych po udarze mózgu*

Deficyty poznawcze i zaburzenia depresyjne u chorych po udarze mózgu* Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 255 262 Praca oryginalna Original paper 2009 Instytut Psychiatrii i Neurologii Deficyty poznawcze i zaburzenia depresyjne u chorych po udarze mózgu* Cognitive

Bardziej szczegółowo

Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA

Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA PRACE PRZEGL DOWE Choroby rozrostowe krwi analiza transkryptomu z zastosowaniem mikromacierzy DNA Luiza Handschuh 1,2, Krzysztof Lewandowski 1, Maciej KaŸmierczak 1, Mieczys³aw Komarnicki 1, Marek Figlerowicz

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka upadków na podstawie prospektywnej rejestracji w domach pomocy spo³ecznej

Charakterystyka upadków na podstawie prospektywnej rejestracji w domach pomocy spo³ecznej PRACE ORYGINALNE Katarzyna SZCZERBIÑSKA 1 Roman TOPÓR-M DRY 2 Charakterystyka upadków na podstawie prospektywnej rejestracji w domach pomocy spo³ecznej The characteristics of falls based on the prospective

Bardziej szczegółowo

Statistical issues significantly important in medical research

Statistical issues significantly important in medical research Alergia Astma Immunologia, 2003, Gellerstedt 8(1), 25-32 M. Istotne znaczenie statystyki w badaniach medycznych 25 Istotne znaczenie statystyki w badaniach medycznych Statistical issues significantly important

Bardziej szczegółowo

Porównanie stê eñ wybranych cytokin w surowicy krwi u dzieci z guzami mózgu i lokalizacji pozamózgowej

Porównanie stê eñ wybranych cytokin w surowicy krwi u dzieci z guzami mózgu i lokalizacji pozamózgowej Alergia Astma Charubczyk Immunologia, A., Zieliñska 2005, 10(2), E., 83-89 Kuna P. Porównanie stê eñ wybranych cytokin w surowicy krwi u dzieci 83 Porównanie stê eñ wybranych cytokin w surowicy krwi u

Bardziej szczegółowo

PRACE POGL DOWE. odpornoœci (HIV) rozprzestrzeni- oko³o 60 milionów ludzi a 20 milionów

PRACE POGL DOWE. odpornoœci (HIV) rozprzestrzeni- oko³o 60 milionów ludzi a 20 milionów PRACE POGL DOWE Jolanta GOZDOWSKA Magdalena DURLIK Metody leczenia schy³kowej niewydolnoœci nerek u pacjentów zaka onych ludzkim wirusem niedoboru odpornoœci HIV The methods of therapy ESRD patients infected

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE. zastosowania w³aœciwego leczenia. coraz powszechniej wykorzystywane w neuropediatrii.

PRACE ORYGINALNE. zastosowania w³aœciwego leczenia. coraz powszechniej wykorzystywane w neuropediatrii. PRACE ORYGINALNE Ma³gorzata STECZKOWSKA S³awomir KROCZKA Agnieszka BIEDROÑ Znaczenie potencja³ów wywo³anych egzogennych i endogennych w diagnostyce chorób uk³adu nerwowego u dzieci Importance of modality-specific

Bardziej szczegółowo

Co na temat szczepieñ ochronnych wiedz¹ rodzice i pracownicy ochrony zdrowia?

Co na temat szczepieñ ochronnych wiedz¹ rodzice i pracownicy ochrony zdrowia? PRACE ORYGINALNE Izabela TARCZOÑ Ewa DOMARADZKA Hanna CZAJKA Co na temat szczepieñ ochronnych wiedz¹ rodzice i pracownicy ochrony zdrowia? What is parents' and Medical Health Care specialists knowledge

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTÊPOWANIA U CHORYCH NA RAKA GRUCZO U KROKOWEGO

ZASADY POSTÊPOWANIA U CHORYCH NA RAKA GRUCZO U KROKOWEGO ZASADY POSTÊPOWANIA U CHORYCH NA RAKA GRUCZO U KROKOWEGO opracowane przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne przyjête przez Polskie Towarzystwo Urologiczne T³umaczenie: Redaktor: Roman Sosnowski, Ewa

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo