Przewierty HDD rurociągów o dużych średnicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewierty HDD rurociągów o dużych średnicach"

Transkrypt

1 Fot. 1. Strona maszynowa praca maszyny wiertniczej, tj. wiertnicy, obok leżące i przygotowane do wprowadzenia w grunt żerdzie wiertnicze Przewierty HDD rurociągów o dużych średnicach Katarzyna Ostrowska ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o. Fot. 2. Strona maszynowa praca maszyny wiertniczej, tj. wiertnicy, obok leżące i przygotowane do wprowadzenia w grunt żerdzie wiertnicze Kilka słów o HDD Decyzję o wykonaniu odcinka rurociągu metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego należy podjąć na bardzo wczesnym etapie realizacji inwestycji, jeszcze przed rozpoczęciem procedur formalnoprawnych, związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wynika to z konieczności ustalenia przebiegu trasy rurociągu w planie w sposób możliwy do wykonania tą metodą, zlokalizowania placów montażowych, z których prowadzone będą prace oraz zapewnienia miejsca w terenie przeznaczonego na wyłożenie rury przygotowanej do wciągnięcia do otworu. Szczególną uwagę należy poświęcić tym zagadnieniom w przypadku budowy dużych rurociągów stalowych o średnicach równych 500 mm i większych, dla których dopuszczalne promienie gięcia warunkują przebieg trasy. Na tak wczesnym etapie realizacji inwestycji należy przeprowadzić analizę topograficzną, środowiskową, finansową oraz wstępne rozeznanie warunków geologicznych. Na podstawie zebranych danych można wyznaczyć odcinki rurociągu, które zostaną wykonane metodą HDD. Kolejnym krokiem będzie ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia rurociągu, co pozwoli wyznaczyć geometrię przewiertu. Przyjęcie błędnych założeń skutkować może potrzebą korekty projektu HDD w późniejszych etapach realizacji inwestycji, co wiązać się będzie z koniecznością powtórzenia całej procedury formalnoprawnej, związanej z uzyskaniem nowego prawa dostępu do terenu, na którym prowadzone będą prace budowlane oraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę. Ze względu na liczne zalety, w tym przede wszystkim niewielką inwazyjność w istniejącą infrastrukturę, coraz bardziej doceniane są technologie bezwykopowe. Jedna z nich to horyzontalny przewiert sterowany HDD (ang. Horizontal Directional Drilling), stosowany np. przy budowie rurociągów o dużych średnicach. O wyborze optymalnej technologii budowy rurociągów podziemnych decyduje wiele czynników, są to m.in.: długość i głębokość wykonywanego odcinka, średnica i materiał, z którego wykonywany jest przewód, stopień zagęszczenia istniejącej infrastruktury, warunki gruntowo-wodne, warunki środowiskowe, wymagana dokładność wykonania, jak również dostępne materiały i urządzenia, a także czas i możliwości finansowe inwestora Geologia Warunki geologiczne są kluczowym elementem wpływającym na możliwość wykonania horyzontalnego przewiertu sterowanego HDD decydują o stabilności posadowienia rurociągu, warunkują przyjęcie właściwej geometrii, a także dobór odpowiednich urządzeń i narzędzi wiertniczych. Rozpoznanie warunków geologicznych należy przeprowadzić na całej długości przewiertu, do głębokości co najmniej 10 m poniżej planowanej osi rurociągu. W przypadku wykonywania odwiertów geotechnicznych należy je lokalizować w planie w odległości około 10 m od planowanej osi rurociągu, ze względu na ryzyko ucieczki płynu wiertniczego przez wykonany odwiert. Określenie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych polega na: kwalifikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej, określeniu nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego, ustaleniu wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego, a także ocenie wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego. Forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadawiania oraz zakres niezbędnych badań uzależnione są od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Rurociągi układane metodą HDD, ze względu na ich znaczne zagłębienie, wahające się pomiędzy kilkunastoma a kilkudziesięcioma metrami, zaliczane są do drugiej lub trzeciej kategorii geotechnicznej, w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych. Badania geotechniczne powinny określać rodzaj gruntu oraz jego fizyczne i mechaniczne parametry, 78 październik - grudzień 4 / 2013 [52]

2 Inżynieria uzyskane w badaniach laboratoryjnych i w terenie, m.in. takie jak: kąt tarcia wewnętrznego, spójność, wytrzymałość na ścinanie bez odpływu, moduł ściśliwości lub odkształcenia. W celu uzyskania tych parametrów wykonuje się wiercenia rdzeniowe, sondowania statyczne i dynamiczne, laboratoryjne badania trójosiowego ściskania oraz badania edometryczne. Użyteczne są również badania geofizyczne, np. tomografia elektrooporowa, pozwalające dokładnie określić układ warstw geologicznych. W przypadku przewiertów HDD ważne jest, aby wynikiem badań było zlokalizowanie ewentualnych przeszkód na trasie przewiertu, takich jak: głazy narzutowe, rumosze skalne, nagromadzenia żwirów, iłów, otoczaków czy głazików. Wyniki badań powinny zostać przedstawione w formie opinii geotechnicznej. Geometria otworu Wyznaczenie prawidłowej geometrii przewiertu sterowanego wymaga określenia typu geometrii oraz dopuszczalnych promieni gięcia rurociągu. Ponadto niezbędne jest ustalenie minimalnego przykrycia rurociągu oraz nachylenia rurociągu do płaszczyzny wejścia i wyjścia (kąt wejścia i kąt wyjścia). Należy także wyznaczyć krzywiznę rurociągu przygotowanego do wciągnięcia w otwór przewiertowy. Wyróżniamy kilka typów geometrii HDD. Zostały one zobrazowane na rys geometria o stałym promieniu krzywizny (rys. 1); geometria składająca się z odcinka prostoliniowego, a następnie odcinka krzywoliniowego (rys. 2); geometria składająca się z dwóch odcinków krzywoliniowych z oddzielającym je odcinkiem prostym (rys. 3); geometria składająca się z dwóch odcinków prostych, przedzielonych odcinkiem krzywoliniowym (rys. 4); geometria składająca się z trzech odcinków prostych przedzielonych dwoma odcinkami krzywoliniowymi (rys. 5). Fot. 3. Strona rurowa zespawany i zaizolowany powłoką ochronną, zlokalizowany na podporach rolkowych pas rur Niezależnie od przyjętego typu geometrii, trajektoria przewiertu sterowanego może przebiegać zarówno w przestrzeni dwuwymiarowej, tj. w jednej płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni terenu, jak i trójwymiarowej. W praktyce mamy do czynienia najczęściej z trajektoriami typu 3 i 4 są one najkorzystniejsze z wykonawczego punktu widzenia. Szczególną trudność w realizacji przewiertu sterowanego niesie wykonanie odcinków krzywoliniowych, wymagających dokładnego systemu sterowania i kontroli. Natomiast wykonanie długich odcinków prostych minimalizuje ryzyko wystąpienia znaczących odchyleń od zaprojektowanej trajektorii HDD. Zwiększanie ilości odcinków krzywoliniowych wiąże się również z podnoszeniem kosztów wykonania przewiertu (zwiększone zużycie narzędzi wiertniczych, duże obciążenia boczne, ryzyko awarii). Dopuszczalny promień krzywizny w przebiegu trajektorii uzależniony jest przede wszystkim od dopuszczalnych promieni ugięcia narzędzi wiertniczych oraz dopuszczalnego promienia gięcia instalowanego rurociągu. Promień łuku w geometrii HDD zależy również od rodzaju warstw geologicznych, w których wykonywany będzie odcinek krzywoliniowy oraz od średnicy i grubości ścianki instalowanego rurociągu. Dlatego też ważne jest, by określając dopuszczalny promień krzywizny wierconego otworu i tym samym instalowanego rurociągu, dogłębnie przeanalizować wyniki badań wykonanych odwiertów geologicznych na trasie planowanego przewiertu. Zależność pomiędzy dopuszczalnym promieniem krzywizny, średnicą rurociągu a charakterystyką gruntu przedstawia równanie: R proj. = c D a s, gdzie: R proj. projektowany minimalny dopuszczalny promień krzywizny [m]; c współczynnik związany z właściwościami geotechnicznymi gruntu (c zawiera się w granicach 8500 do 12500); D a zewnętrzna średnica rurociągu; s grubość ścianki rurociągu [m]. Wartości współczynnika c określa się na podstawie testów penetracyjnych CPT stożkowy test penetracji (ang. Cone Penetration Test) oraz SPT standardowy test penetracji (ang. Standard Penetration Test). Zależność pomiędzy nimi przedstawiono w tab. 1. Ustalając trajektorię przewiertu HDD, należy ustalić minimalne październik - grudzień 4 / 2013 [52] 79

3 Charakterystyka gruntu CPT [MPa] SPT [N30] piaski bardzo zagęszczone >20 > piaski bardzo zagęszczone piaski luźne ił spoisty > 2 > ił o średniej spoistości ił o niskiej spoistości < 1 < Tab. 1. Wartości współczynnika c wymagane zagłębienie przewiertu. Głębokość posadowienia rurociągu powinna uwzględniać wymagane zagłębienie pod przeszkodami terenowymi na trasie HDD, różnicę poziomów między punktami wejścia i wyjścia przewiertu oraz stabilność nadkładu, która uzależniona jest od budowy geologicznej warstw, w których i pod którymi, przebiega przewiert. Istotne jest, by podczas prac przewiertowych (wiercenie pilotażowe, poszerzanie otworu, przemarsz kontrolny) uniknąć wybicia płuczki wiertniczej. Zalecane zagłębienie pod przeszkodą terenową wynosi od 10- do 15-krotności średnicy instalowanego rurociągu. Jednak decydujące znaczenie ma budowa geologiczna. Przykrycie nadkładem otworu powinno uniemożliwić wystąpienie zjawiska ucieczki płynu wiertniczego. Ciśnienie płuczki w żadnym z etapów prac nie może przekroczyć wartości ciśnienia geostatycznego gruntu i skał stanowiących nadkład przewiertu sterowanego. Kąt wejścia HDD to kąt, pod którym przewód wiertniczy jest wprowadzany do gruntu. Kąt wyjścia to kąt, pod którym jest on wyprowadzany nad teren. Kąty te są ściśle powiązane z geometrią przewiertu, średnicą i materiałem rurociągu oraz charakterystyką techniczną wiertnicy. Drugi z nich powinien być tym mniejszy, im większy jest minimalny promień gięcia rurociągu, ponieważ wpływa on bezpośrednio na ułożenie rurociągu podczas wciągania go do górootworu, tzw. koci grzbiet (z ang. overbend lub cat back). Ułożenie rurociągu przygotowanego do wciągania powinno uwzględniać dopasowanie do krzywizny przewiercanego otworu oraz minimalny dopuszczalny promień ugięcia rurociągu. Zagadnienia wykonawcze Etapy wykonywania Horyzontalne przewierty sterowane wykonuje się w trzech etapach. Pierwszym z nich jest wiercenie otworu pilotażowego, polegające na wprowadzeniu do gruntu głowicy pilota za pomocą żerdzi wiertniczych. Żerdzie o ściśle określonej długości i średnicy (uzależnionej od średnicy instalowanego rurociągu) c są sukcesywnie mechanicznie montowane jedna do drugiej i wprowadzane do otworu poprzez pracę maszyny wiertniczej, sterowanej przez człowieka. Cały proces wspomagany jest płuczką wiertniczą (tj. płuczką bentonitową lub bentonitową z odpowiednimi dodatkami uzależnionymi od rodzaju gruntu). Drugi etap to poszerzanie otworu. Po wykonaniu otworu pilotażowego głowicę pilota zastępuje narzędzie poszerzające, którego zadaniem jest powiększenie otworu. Ten etap prac również wspomagany jest płuczką wiertniczą, która ułatwia urabianie gruntu oraz stabilizuje górootwór. Rodzaj głowicy poszerzającej jest uzależniony od rodzaju gruntu. Poszerzanie otworu wykonywane może być w jednym lub kilku etapach, aż do uzyskania założonej średnicy. Przed przystąpieniem do ostatniego, trzeciego etapu realizacji prac, ważne jest wykonanie tzw. przemarszu kontrolnego w przewierconym otworze. Na jego podstawie stwierdzana jest prawidłowość wykonania otworu przewiertowego np. czy otwór został właściwie ustabilizowany, czy panuje w nim prawidłowe ciśnienie płuczki, czy na trasie trajektorii otwór jest drożny itd. Ostatnim etapem prac jest wprowadzenie do górootworu rury przewodowej, wcześniej w całości zespawanej i pokrytej izolacją. Rura przewodowa wprowadzana jest w kierunku do wiertnicy, po stronie wyjścia ułożona jest na podporach rolkowych w celu zmniejszenia oporów wciągania. Średnica wierconego otworu Średnica wykonanego otworu powinna być większa od średnicy rury przewodowej. Jej wielkość uzależniona jest od materiału, z którego wykonany jest wprowadzany rurociąg, długości przewiertu oraz profilu geologicznego i danych zawartych w raportach z wiercenia pilotowego. W przypadku rurociągów stalowych średnica wykonywanego otworu wynosi 1,4 1,7 średnicy instalowanego rurociągu. Liczba etapów poszerzania Liczba etapów poszerzania uzależniona jest od średnicy otworu docelowego, rodzaju gruntu oraz od typoszeregu urządzeń wiertniczych. Podczas ustalania ilości etapów poszerzania zakłada się jednakowe zużycie mocy na każde kolejne poszerzenie. Sterowanie trajektorią Sterowanie trajektorią otworu wiertniczego możliwe jest na etapie wykonywania wiercenia pilotażowego. Sterowanie procesem odbywa się za pomocą skośnie ściętej głowicy pilotowej, która wciskana w grunt obraca się wokół własnej osi Fot. 4. Rurociąg przygotowany do wciągnięcia ułożony na podporach rolkowych 80 październik - grudzień 4 / 2013 [52]

4 Inżynieria i w ten sposób wykonywany jest odcinek prostoliniowy. Wciskanie głowicy pilota w grunt bez obrotu osiowego pozwala na wykonanie odcinków krzywoliniowych. Ciągła kontrola aktualnego położenia głowicy umożliwia korektę ewentualnej odchyłki wykonanego przewiertu od założonej trajektorii. W przypadku wiercenia dużych otworów w gruntach i skałach słabozwięzłych wykorzystuje się asymetryczne świdry, natomiast w skałach zwięzłych świdry skrawające, gryzowe lub diamentowe oraz krzywy łącznik, często wspomagany wgłębnym silnikiem hydraulicznym. Sterowanie narzędziem wiercącym polega na ciągłej kontroli położenia sondy, znajdującej się w łączniku. Najprostszym systemem kontroli położenia sondy znajdującej się w głowicy pilota lub w łączniku, jest użycie urządzenia wyrywającego, które znajduje się na powierzchni terenu. Bardziej zaawansowane metody, charakteryzujące się dużą dokładnością pomiaru, wykorzystują przewodowe narzędzie sterujące połączone z systemami nawigacji. Stosowane są również systemy wykorzystujące przewodzenie informacji z otworu za pomocą nadajnika i indukowania prądów elektrycznych w otaczającej formacji. Systemy te pozwalają na pomiar i rejestrację w czasie rzeczywistym wszystkich istotnych parametrów wiercenia: inklinację, azymut, orientację powierzchni natarcia, temperaturę itd. Uzyskane wartości wykorzystywane są do wyliczenia wiarygodnych współrzędnych X, Y, Z. Narzędzia wiertnicze Przewierty HDD wykonywane są najczęściej za pomocą wiertnic samojezdnych, które są kompaktowymi urządzeniami w ich skład wchodzą: samobieżny mechanizm gąsienicowy, Rodzaj przewiertu Długość przewiertu [m] Wielkość placu maszynowego [m] Krótki < x 30 Średni x 45 Długi ponad x 90 Tab. 2. Stosunek wielkości placu maszynowego do długości przewiertu laweta wiertnicza, agregat prądotwórczy, zespół hydrauliczny oraz pompa płuczkowa. Podstawowe parametry tych urządzeń to: rodzaj napędu, moc, siła uciągu, siła pchania, maksymalny moment obrotowy, długość, średnica, promień gięcia żerdzi wiertniczych, wydajność pompy płuczkowej. Parametry urządzenia wiertniczego należy dobrać dla każdego z etapów wykonywania przewiertu, biorąc pod uwagę warunki geologiczne, parametry geometryczne trajektorii HDD oraz przewidywaną technikę i technologię wiercenia. Plac maszynowy i plac montażowy Plac maszynowy, zlokalizowany w punkcie wejścia HDD, to teren niezbędny do ustawienia wiertnicy, składowania żerdzi, ulokowania stanowiska przygotowania i separacji płuczki wiertniczej oraz narzędzi rozwiercających. Plac montażowy znajduje się w punkcie wyjścia HDD. Po tej stronie powinno zostać przewidziane miejsce na ułożenie rury przygotowanej do wciągnięcia. Wymiary placów maszynowych uzależnione są od długości przewiertu. Zalecane wymiary przedstawiono w tab. 2. Należy również zaplanować drogi dojazdowe do placów na czas prowadzenia prac. Najczęściej są one zlokalizowane październik - grudzień 4 / 2013 [52] 81

5 wzdłuż projektowanej trasy rurociągu. Ważną kwestią jest także zapewnienie źródła wody, niezbędnej do przygotowania płuczki wiertniczej oraz wykonania prób ciśnieniowych rurociągu. Kalkulacje inżynierskie Na podstawie zaprojektowanej geometrii HDD, morfologii geologicznej warstw przebiegu rurociągu, średnicy otworu, średnicy i materiału rurociągu oraz ilości poszerzeń otworu należy określić podstawowe parametry urządzenia wiertniczego. Parametrami tymi są: minimalna siła uciągu, moment obrotowy i moc urządzenia. Należy je określić dla każdego z etapów poszerzeń oraz etapu wciągania rurociągu, a do doboru urządzenia wiertniczego należy przyjąć maksymalne wyznaczone wartości. Wartość siły uciągu uzależniona jest od ciężaru jednostkowego przewodu w płuczce wiertniczej, wartości współczynnika tarcia oraz parametrów geometrycznych trajektorii HDD. W kalkulacjach należy uwzględnić siły tarcia zarówno dla części rurociągu wciąganego do otworu, jak i dla części rurociągu leżącego na powierzchni terenu. Wymagana moc urządzenia powinna uwzględniać: moc potrzebną na przemieszczanie przewodu wiertniczego lub rurociągu, obracanie narzędzia wiercącego oraz zwiercenie struktury skały. Kolejnym zagadnieniem jest przeprowadzenie obliczeń, mających na celu określenie ciśnienia płuczki, znajdującej się w otworze wiertniczym, w każdym z trzech etapów, tj.: wiercenia pilotowego, poszerzania otworu oraz wciągania rury przewodowej. Ciśnienie płuczki w otworze jest zależne od ciśnienia hydrostatycznego oraz sumy oporów jej przepływu. Analiza ciśnienia panującego w otworze HDD i nadkładu otworu ma na celu uniknięcie niekorzystnego dla środowiska zjawiska ucieczki płynu wiertniczego w otaczające grunty i skały. Pozwala także zapobiec deformacji terenu na skutek rozwarstwienia, zagęszczenia, szczelinowania czy przemieszczania się gruntu. Korzyści i ryzyka związane z wykorzystywaniem technologii Horyzontalne przewierty sterowane znajdują szczególne zastosowanie w przypadku wykonywania długich odcinków rurociągów podziemnych w skomplikowanych warunkach geologicznych, w przypadku pokonywania dużych przeszkód terenowych oraz układania rurociągów na terenach cennych przyrodniczo. Na obszarach o dużym zagęszczeniu infrastruktury podziemnej stosowanie techniki HDD pozwala na bezkolizyjne przeprowadzenie rurociągu poniżej istniejącej infrastruktury, bez konieczności jej przebudowy lub czasowego wyłączania z eksploatacji. Metoda HDD znajduje zastosowanie również w przypadku budowy podziemnych rurociągów w miejscach skrzyżowań z ważnymi ciągami komunikacyjnymi, takimi jak linie kolejowe, autostrady czy drogi ekspresowe, gdzie konieczne jest prowadzenie prac bez zakłócania ruchu, a długość odcinków często wyklucza stosowanie innych metod bezwykopowych. Horyzontalne przewierty sterowane wykorzystuje się również do układania rurociągów pod dnem dużych cieków czy zbiorników wodnych. Wykonuje się je wszędzie tam, gdzie prowadzenie prac metodą wykopu otwartego wymagałoby dużego zakresu prac ziemnych i odwodnieniowych, wzmocnienia podłoża w pasie montażowym w celu wprowadzenia ciężkiego sprzętu itp. Ograniczenie prac ziemnych znacząco zmniejsza negatywny wpływ prac budowlanych na stosunki wodne i ogranicza ich wpływ na środowisko naturalne. Budowa rurociągów metodą HDD ogranicza również zakres koniecznych wycinek drzew oraz charakteryzuje się niższą emisją hałasu i spalin. We wszystkich wymienionych przypadkach zastosowanie metody HDD usprawnia proces inwestycyjny przez skrócenie czasu trwania prac, ułatwienie uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz zmniejszenie powierzchni terenu, potrzebnego do prowadzenia prac. Niewątpliwym plusem jest także zmniejszenie kosztów związanych z dzierżawą terenu czy odszkodowaniami za jego zdegradowanie. Z drugiej strony należy podkreślić, że ze stosowaniem technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych związane są również ryzyka. Wystąpienie w rzeczywistości warunków geologicznych innych niż wynikałoby z analiz czy błędne określenie trajektorii HDD skutkować może koniecznością korekty trasy przewiertu, a w konsekwencji powtórzeniem procedury formalnoprawnej i wydłużeniem czasu trwania inwestycji. Ogromne znaczenie dla powodzenia całego przedsięwzięcia ma również doświadczenie wykonawcy prac wiertniczych, ze względu na ryzyko wystąpienia awarii i komplikacji wiertniczych. Ponadto HDD, w porównaniu z innymi dostępnymi metodami, jest technologią stosunkowo drogą, dlatego podjęcie decyzji o jej zastosowaniu należy poprzedzić wnikliwą analizą techniczno- -ekonomiczną. Należy podkreślić, że korzyści wynikające z zastosowania technologii HDD uwarunkowane są wymogiem prawidłowego planowania prac już od bardzo wczesnego etapu inwestycji, począwszy od koncepcji trasy poprzez właściwe przeprowadzenie procedur formalnoprawnych, opracowanie projektu przewiertu aż po etap wykonywania prac. Końcowy sukces zagwarantować może jedynie specjalistyczne doświadczenie i współpraca wszystkich stron biorących udział w realizacji inwestycji. Literatura [1] DCA Technical Guidelines Information and Recommendations for the Planning, Construction and Documentation of HDD-Projects 3rd edition March 2009, Drilling Contractors Association. [2] S. Frantzen, Metody kierowania trajektorią otworu wiertniczego, Inżynieria 2/2003. [3] Praca zbiorowa, red. naukowa Andrzej Kuliczkowski, Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska, Wydawnictwo Seidel Przywecki, [4] A. Surmacz, P. Popielisk, Analiza bezwykopowych metod budowy rurociągów i tuneli w warunkach zwartej zabudowy na przykładzie zrealizowanych projektów, Czasopismo techniczne Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, z. 1-Ś/2007. [5] R. Wiśniowski, J. Ziaja, Projektowanie wielkogabarytowych horyzontalnych przewiertów sterowanych. Wiertnictwo Nafta Gaz, zeszyt 1, [6] R. Wiśniowski, J. Ziaja, Wybrane aspekty projektowania i wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD), Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej, Nowe materiały i urządzenia w wodociągach i kanalizacji, Kielce Cedzyna kwietnia 2003 r. [7] R. Wiśniowski, J. Ziaja, Technologie wykonania horyzontalnych przewiertów sterowanych, Wiertnictwo Nafta Gaz, zeszyt 21/1, [8] J. Ziaja, R. Wiśniowski, Przegląd narzędzi wiercących stosowanych do wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych, Wiertnictwo Nafta Gaz, zeszyt 22/1, październik - grudzień 4 / 2013 [52]

Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane

Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane Technologie bezwykopowe i maszyny w nich wykorzystywane Koło Naukowe Drogowców Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Rzeszowska Zakres prezentacji: Zalety i wady technologii bezwykopowych

Bardziej szczegółowo

- przeciski pneumatyczne przebijakiem tzw. kretem (Impact Moling), - pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impact Ramming),

- przeciski pneumatyczne przebijakiem tzw. kretem (Impact Moling), - pneumatyczne wbijanie rur stalowych (Impact Ramming), Podział bezwykopowych metod budowy sieci podziemnych wg. ISTT (International Society for Trenchless Technology Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych) - przeciski pneumatyczne przebijakiem

Bardziej szczegółowo

Nowy zakres projektowania w wersji GIS system, który łączy

Nowy zakres projektowania w wersji GIS system, który łączy Nowy zakres projektowania w wersji GIS Warszawa, luty 2015 Etapowanie prac projektowych w standardzie GIS 1 Etapowanie prac projektowych w standardzie GIS Etap I. Wybór tras alternatywnych przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów. Wykonała: Joanna Kielar

Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów. Wykonała: Joanna Kielar Wyliczenia w dziedzinie bezwykopowych technik instalowania rurociągów Wykonała: Joanna Kielar Wstęp teoretyczny Przeciski hydrauliczne można podzielić na dwie grupy: przeciski hydrauliczne niesterowane,

Bardziej szczegółowo

Przewierty sterowane HDD Horizontal Directional Drilling Wiercenia kierunkowe DD Directional Drilling

Przewierty sterowane HDD Horizontal Directional Drilling Wiercenia kierunkowe DD Directional Drilling Przewierty sterowane HDD Horizontal Directional Drilling Wiercenia kierunkowe DD Directional Drilling Technika przewiertów sterowanych jest połączeniem konwencjonalnych technik bezwykopowego pokonywania

Bardziej szczegółowo

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej Fundamentowanie 1 Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej powierzchni terenu. Fundament ma

Bardziej szczegółowo

Rafa³ Wiœniowski*, Jan Ziaja* DOBÓR PARAMETRÓW MECHANICZNYCH URZ DZEÑ WIERTNICZYCH STOSOWANYCH W TECHNOLOGIACH HDD**

Rafa³ Wiœniowski*, Jan Ziaja* DOBÓR PARAMETRÓW MECHANICZNYCH URZ DZEÑ WIERTNICZYCH STOSOWANYCH W TECHNOLOGIACH HDD** WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 3/1 006 Rafa³ Wiœniowski*, Jan Ziaja* DOBÓR PARAMETRÓW MECHANICZNYCH URZ DZEÑ WIERTNICZYCH STOSOWANYCH W TECHNOLOGIACH HDD** 1. WSTÊP Podczas budowy podziemnych instalacji rurowych

Bardziej szczegółowo

Bezwykopowa budowa sieci Trenchless Pipe Laying

Bezwykopowa budowa sieci Trenchless Pipe Laying Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNOPRAWNY. na przekroczenie Rzeki Klaskawskiej Strugi wodociągiem pod dnem w m. Klaskawa na dz. nr 32 obręb Klaskawa.

OPERAT WODNOPRAWNY. na przekroczenie Rzeki Klaskawskiej Strugi wodociągiem pod dnem w m. Klaskawa na dz. nr 32 obręb Klaskawa. OPERAT WODNOPRAWNY na przekroczenie Rzeki Klaskawskiej Strugi wodociągiem pod dnem w m. Klaskawa na dz. nr 32 obręb Klaskawa. 1. Określenie podmiotu ubiegającego się o pozwolenie. Ubiegającym się o pozwolenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY OBIEKT : SIEĆ WODOCIĄGOWA LOKALIZACJA : UL. ŁUKASIŃSKIEGO PIASTÓW POWIAT PRUSZKOWSKI INWESTOR : MIASTO PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 05-820 PIASTÓW OPRACOWAŁ : mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest określenie technologii wykonania nawierzchni dla drogi powiatowej nr 1496N na odcinku od km do km

Przedmiotem opracowania jest określenie technologii wykonania nawierzchni dla drogi powiatowej nr 1496N na odcinku od km do km SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot i zakres opracowania, 3. Ustalenie obciążenia ruchem, 4. Istniejące konstrukcje nawierzchni, 5. Wstępnie przyjęta technologia modernizacji, 5.1 Przyjęte

Bardziej szczegółowo

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Sposób montażu i łączenia 3 5. Określenie dopuszczalnego czasu postoju w zespołach rurowych termoizolowanych przed zamarzaniem 4 6. Prefabrykacja

Bardziej szczegółowo

ST K.03.00.00 HORYZONTALNY PRZEWIERT STEROWANY

ST K.03.00.00 HORYZONTALNY PRZEWIERT STEROWANY 85 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST K.03.00.00 HORYZONTALNY PRZEWIERT STEROWANY przepompowni i pozostałą infrastrukturą techniczną dla m. Pietna, Żywocice, Krapkowice 1.

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję

Bardziej szczegółowo

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji.

Kategoria geotechniczna vs rodzaj dokumentacji. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Kategoria vs rodzaj dokumentacji. Wszystkie ostatnio dokonane działania związane ze zmianami legislacyjnymi w zakresie geotechniki, podporządkowane są dążeniu do

Bardziej szczegółowo

Rozwój prac projektowych przemysłowego systemu wydobywania konkrecji z dna Oceanu Spokojnego poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych

Rozwój prac projektowych przemysłowego systemu wydobywania konkrecji z dna Oceanu Spokojnego poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych Rozwój prac projektowych przemysłowego systemu wydobywania konkrecji z dna Oceanu Spokojnego poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz przygotowanie prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Polskie normy związane

Polskie normy związane (stan na 10.10.2013) Polskie normy związane Polskie normy opracowane przez PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) (wycofane) PN-55/B-04492:1985 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

1. Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych obejmuje/ polega na:

1. Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych obejmuje/ polega na: Kolor niebieski zmiany i uzupełnienia przewidziane w rozporządzeniu z dnia 25.04.2012 r. Kolor czerwony przepisy uchylone na podstawie w/w rozporządzenia Ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Ćwiczenie 1: Odwodnienie wykopu fundamentowego Przyjęcie i odprowadzenie wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Standard Penetration Test (SPT)

Standard Penetration Test (SPT) Jest dynamiczną metodą testową określoną przez normy NF P94-114, ASTM-D 1586, BS 1377 oraz DIN 4094. Metoda ta jest opisywana jako procedura pozyskiwania reprezentatywnych próbek gruntu do celów badawczych

Bardziej szczegółowo

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Wykład 3: Podstawy projektowania geotechnicznego. Rozpoznanie geotechniczne. dr inż.

Bardziej szczegółowo

wiercenia kotew wiercenia mikropali

wiercenia kotew wiercenia mikropali wiercenia geotechniczne z ciągłym poborem prób przewiercanie lużnego nadkładu w celu dalszego wiercenia w górotworze twardym (rdzeniowanie lub inne techn.) wiercenia piezometrów i studni Ślimaki wiertnicze

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2160 06.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRZEWIERTY STEROWANE

Spis treści PRZEWIERTY STEROWANE Spis treści PRZEWIERTY STEROWANE 1. WSTĘP...55 1.1. Przedmiot ST...55 1.2. Zakres stosowania ST...55 1.3. Zakres robót objętych ST...55 1.4. Określenia podstawowe...55 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót...55

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 17.01.2010 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

Polski Komitet Geotechniki

Polski Komitet Geotechniki XXVIII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji Wisła 5-8 lutego 2013 r. Aspekty prawne projektowania geotechnicznego w świetle najnowszych zmian w Prawie budowlanym dr inż.. Włodzimierz W Cichy prof. dr

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04

CZĘŚĆ V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 CZĘŚĆ V SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY PODZIEMNE INNE NIŻ DOTYCZĄCE TUNELI, SZYBÓW I KOLEI PODZIEMNYCH ( PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD TERENOWYCH (kod 45221250-9)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 04.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

1.4 Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami, oraz ze Specyfikacją Techniczną

1.4 Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami, oraz ze Specyfikacją Techniczną Projektowanie i Nadzorowanie - Kazimierz Ciochoń - str.1. 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru fragmentu robót budowy przykanalika

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

VIII Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 6-7 listopad 2013 r.

VIII Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 6-7 listopad 2013 r. Warunki techniczne projektowania i budowy sieci cieplnych preizolowanych układanych w gruncie. VIII Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 6-7 listopad 2013 r. mgr inż. Ireneusz Iwko iri@logstor.com VIII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 08.00. ROBOTY PODZIEMNE PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD TERENOWYCH (przeciski, przewierty sterowane) Kod CPV 45221250-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 08.00. ROBOTY PODZIEMNE PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD TERENOWYCH (przeciski, przewierty sterowane) Kod CPV 45221250-9 105 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 08.00 ROBOTY PODZIEMNE PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD TERENOWYCH (przeciski, przewierty sterowane) Kod CPV 45221250-9 106 Spis treści 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Jan Ziaja*, Krzysztof Baniak** ANALIZA TECHNICZNA TECHNOLOGII WYKONANIA PRZEWIERTU HORYZONTALNEGO POD RZEK USZWIC W BRZESKU OKOCIMIU***

Jan Ziaja*, Krzysztof Baniak** ANALIZA TECHNICZNA TECHNOLOGII WYKONANIA PRZEWIERTU HORYZONTALNEGO POD RZEK USZWIC W BRZESKU OKOCIMIU*** WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 22/ 2005 Jan Ziaja*, Krzysztof Baniak** ANALIZA TECHNICZNA TECHNOLOGII WYKONANIA PRZEWIERTU HORYZONTALNEGO POD RZEK USZWIC W BRZESKU OKOCIMIU***. WSTÊP Przekroczenie rzeki Uszwicy

Bardziej szczegółowo

Pale SCREWSOL. Technologie Soletanche Polska

Pale SCREWSOL. Technologie Soletanche Polska Pale SCREWSOL Technologie Soletanche Polska Pale SCREWSOL należą do najnowszej generacji wierconych pali przemieszczeniowych typu FDP (ang. Full Displacement Piles) i wykonywane są specjalnym świdrem zaprojektowanym

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOPY POD FUNDAMENTY 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76 Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul.kartuska Gdańsk

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul.kartuska Gdańsk Adnotacje urzędowe: Zamawiający: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul.kartuska 201 80-122 Gdańsk Jednostka projektowa HIGHWAY Piotr Urbański 80-180 Gdańsk; ul. Jeleniogórska

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. na odcinku od km 0+000,00 do km 3+262,80. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy drogi gminnej Gutarzewo - Podsmardzewo. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WGG s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WGG s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Wiertnictwo Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WGG-1-306-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania I.CZĘŚĆ OPISOWA 1. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY...1 1.1. ANALIZA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH I WYBÓR SPOSOBU ODWODNIENIA...1 1.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA...2 1.3. OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy parkingów

Bardziej szczegółowo

Pale fundamentowe wprowadzenie

Pale fundamentowe wprowadzenie Poradnik Inżyniera Nr 12 Aktualizacja: 09/2016 Pale fundamentowe wprowadzenie Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie problematyki stosowania oprogramowania pakietu GEO5 do obliczania fundamentów

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych JAMROTECH Sp. z o.o. ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów Tel. kom.: (+48) 606-726-118, tel. / fax: (+48) 17 86-11-134 NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, KRS: 0000416819 Adres e-mail: kontakt@jamrotech.pl,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość opracowania str. 2 3. Uprawnienia projektanta str. 3-4 4. Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 5. Oświadczenia projektanta str. 7-8 6. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY. im. Hugona Kołłątaja w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI. Kierunek Inżynieria Środowiska

UNIWERSYTET ROLNICZY. im. Hugona Kołłątaja w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI. Kierunek Inżynieria Środowiska UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kołłątaja w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI Kierunek Inżynieria Środowiska Jacek Janicki Projekt przekroczenia rzeki i szlaku komunikacyjnego siecią wodociągową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary Zadanie: Wykonanie przewiertów sterowanych i przecisków

Bardziej szczegółowo

Przedstawicielstwo w Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, ul. Koszykowa 8/20 OOO MEMPEX TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE

Przedstawicielstwo w Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, ul. Koszykowa 8/20 OOO MEMPEX TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE OOO MEMPEX TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE 220004, Mińsk, Białoruś, ul. Rakovskaya 34 UNP 100944009, OKPO 37328184 Przedstawicielstwo w Rzeczypospolitej Polskiej 00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 8/20 tel.: +48 22

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH

WNIOSKI Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH WNIOSKI Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH Zamieszczone wnioski pochodzą z opracowania p.t. OPINIA GEOTECHNICZNA DOT. OCENY WARUNKÓW GRUNTOWO - WODNYCH PODŁOŻA W REJONIE ULIC: CHMIELNEJ I STĄGIEWNEJ Gdańsk, Wyspa

Bardziej szczegółowo

SONDA GEOLOGICZNA POWER PROBE 9630 PTO

SONDA GEOLOGICZNA POWER PROBE 9630 PTO SONDA GEOLOGICZNA POWER PROBE 9630 PTO Jesteśmy firmą działającą od ponad 25 lat na rynku ochrony środowiska, geologii, hydrogeologii i geofizyki. Nasi klienci oczekują od nas, że wszystkie usługi wykonamy

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 38 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 38 1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST... 38 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST... 38 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 38 1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna nr 10/2013. Autor opinii: mgr inż. Robert Osikowicz. Kraków. czerwiec 2013. Robert Osikowicz Engineering

Opinia techniczna nr 10/2013. Autor opinii: mgr inż. Robert Osikowicz. Kraków. czerwiec 2013. Robert Osikowicz Engineering Strona 1 Opinia techniczna nr 10/2013 Technologia horyzontalnych wierceń kierunkowych stosowanych dla instalacji kabli elektroenergetycznych w kontekście ich oddziaływania na środowisko naturalne na przykładzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych.

1. Mapa dokumentacyjna w skali 1: Objaśnienia. 3. Legenda do przekrojów. 4. Przekroje geotechniczne. 5. Karty otworów wiertniczych. 2 SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp. 2. Zakres wykonanych prac. 3. Budowa geologiczna i warunki wodne. 4. Charakterystyka warunków geotechnicznych. 5. Wnioski. Spis załączników. 1. Mapa dokumentacyjna w skali

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

4. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE PRZEJŚCIA POD TORAMI

4. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE PRZEJŚCIA POD TORAMI Przejście proj. rurociągów kanalizacyjnych pod torami PKP nr 195 relacji Kędzierzyn-Koźle - Baborów - 1 - I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 4. ROZWIĄZANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 10.12.2013r. mgr inż. Artur Jaroń

Gdańsk, 10.12.2013r. mgr inż. Artur Jaroń Zabezpieczenia ścian głębokich wykopów z zastosowaniem elementów inżynierii bezwykopowej oraz wzmocnienia podłoża gruntowego realizacje, badania, analiza. Gdańsk, 10.12.2013r. Program prezentacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach.

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach. PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Rewitalizacja skweru Jana Pawła II w Modliborzycach. Branża: Sanitarna Temat: Projekt przebudowy odcinka gazociągu w skwerku Jana Pawła II na odcinku A-B. Inwestor: Gmina Modliborzyce

Bardziej szczegółowo

Kombajny chodnikowe REMAG

Kombajny chodnikowe REMAG Kombajny chodnikowe REMAG GGrupa FAMUR ma w swojej ofercie nowoczesne kombajny chodnikowe REMAG, które dostępne są w różnorodnych wersjach i typach. Kombajny zdolne są do drążenia chodników i tuneli w

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN >PROJEKTOWANIE BUDOWLANE & OBSŁUGA INWESTYCJI< www.projektowanie-budowlane.pl romanprojektowanie@prokonto.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01. Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01. Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych) SPIS TREŚCI Gmina Kamień Pomorski 1 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2 Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Właściwości mechaniczne gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Ściśliwość gruntów definicja, podstawowe informacje o zjawisku, podstawowe informacje z teorii sprężystości, parametry ściśliwości, laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW Mapa ewidencyjna 1: Plan zagospodarowania terenu 1:500

SPIS RYSUNKÓW Mapa ewidencyjna 1: Plan zagospodarowania terenu 1:500 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Dane ogólne 1.1.Określenie przedmiotu inwestycji 1.2. Inwestor i użytkownik 1.3. Podstawa opracowania 1.4. Cel i zakres opracowania 2. Ogólny opis inwestycji Przejście projektowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki 2 zbiornik wody deszczowej. Tubus + ET30-65 DORW / 16

Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki 2 zbiornik wody deszczowej. Tubus + ET30-65 DORW / 16 Instrukcja montażu i instalacji Zbiorniki na wodę deszczową: Torus ET 30, ET 35, ET 65 Zbiorniki bezodpływowe na ścieki: Tubus/Flat 1000L, 1500L, 3000L, 3500L 1 1 1 1 2 2 2 Przykładowe zbiorniki: 1 zbiornik

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST

D WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST 31 D-04.02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE

SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP. 40.20.00 - Projekt robót geologicznych SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki

Bardziej szczegółowo

Komplet tabeli cenowych bez instrukcji (do ewentualnego wykorzystania do przygotowania oferty załączony został w załączniku 2)

Komplet tabeli cenowych bez instrukcji (do ewentualnego wykorzystania do przygotowania oferty załączony został w załączniku 2) Załącznik Nr 3 do SIWZ Instrukcja wypełniania Tabel cenowych oraz Formularza cenowego Wykonawca wypełnia Formularz cenowy oddzielnie dla każdego otworu (przygotowano tabele cenowe dla każdego otworu).

Bardziej szczegółowo

i przeciski pneumatyczne

i przeciski pneumatyczne Nauka Bezwykopowa budowa sieci podziemnych Część II Przewierty sterowane i przeciski pneumatyczne dr inż. Agata Zwierzchowska* 1. PRZEWIERTY STEROWANE 1.1. Uwagi wstępne Początki metody przewiertów sterowanych

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo Budowlana ECO PROJEKT Grabki DuŜe 89/7 28 225 Szydłów tel. ( 014 ) 6668265 mgr inŝ Rafał Bzduch kom. 0606242318 OPERAT WODNOPRAWNY

Firma Projektowo Budowlana ECO PROJEKT Grabki DuŜe 89/7 28 225 Szydłów tel. ( 014 ) 6668265 mgr inŝ Rafał Bzduch kom. 0606242318 OPERAT WODNOPRAWNY Firma Projektowo Budowlana ECO PROJEKT Grabki DuŜe 89/7 28 225 Szydłów tel. ( 014 ) 6668265 mgr inŝ Rafał Bzduch kom. 0606242318 EGZ 1 OPERAT WODNOPRAWNY NA PRZEKROCZENIE CIEKU STRUGA OLEŚNICKA projektowanym

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 1 zagospodarowanie targowiska. GEOWIERT Usługi Geologiczne

Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 1 zagospodarowanie targowiska. GEOWIERT Usługi Geologiczne Lewin Brzeski, ul. Kościuszki 1 zagospodarowanie targowiska GEOWIERT Usługi Geologiczne Gabriel Marek Rzepka Adres biura: 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 4 NIP 754-102-93-90 Tel./fax (77) 453-06-88 Telefon

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 41 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE.. 43 2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań. 43 2.2. Przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7

Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7 Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!SUWISKO Wieliczka, 19-22 maja 2015 r. Dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwisk w świetle wymagań Eurokodu 7 Edyta Majer Grzegorz Ryżyński

Bardziej szczegółowo

PROCOGAZ HVAC. MATERIAŁY Falisty rdzeń produkowany jest ze stali austenitycznej klasy AISI 304, 304L, 321, 316L i 316Ti.

PROCOGAZ HVAC. MATERIAŁY Falisty rdzeń produkowany jest ze stali austenitycznej klasy AISI 304, 304L, 321, 316L i 316Ti. METALOWE WĘŻE ELASTYCZNE Elastyczny wąż stalowy powstaje poprzez formowanie rurowego przewodu stalowego do formy falistej umożliwiającej dowolne wyginanie w każdym kierunku i na każdym odcinku. Ze względu

Bardziej szczegółowo