UAKTUALNIONY PRZEWODNIK PO NORMACH EN DOTYCZĄCYCH RĘKAWIC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UAKTUALNIONY PRZEWODNIK PO NORMACH EN DOTYCZĄCYCH RĘKAWIC"

Transkrypt

1 UAKTUALNIONY PRZEWODNIK PO NORMACH EN DOTYCZĄCYCH RĘKAWIC

2

3 SPIS TREŚCI Większe zaangażowanie w bezpieczeństwo i higienę 4 Zgodność z dyrektywą dotyczącą Środkow Ochrony Osobistej 6 Rękawice kategorii 1 wyłącznie dla minimalnego ryzyka 6 Rękawice kategorii 2 dla średniego ryzyka 6 Rękawice kategorii 3 dla nieodwracalnego lub śmiertelnego ryzyka 7 Podnoszenie standardów w Europie 8 Standardy dotyczace rękawic 9 Norma EN Ogólne wymagania wobec rękawic ochronnych Norma EN Rękawice zabezpieczające przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami Norma EN Rękawice zabezpieczające przed ryzykiem mechanicznym Norma EN Rękawice chroniące przed ryzykiem termicznym Norma EN Rękawice chroniące przed zimnem Norma EN Rękawice chroniące przed skażeniem radioaktywnym i promieniowaniem jonizującym Pomoc niezbędna przy dokonywaniu najbezpieczniejszego wyboru 21 Gwarancja ochrony zdrowia firmy Ansell 22 3

4 WIĘKSZE ZAANGAŻOWANIE W BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ Jednolity Akt Europejski usuwa nie tylko bariery handlowe, ale jest również krokiem w kierunku podniesienia standardów polityki społecznej i socjalnej w Europie. Obejmuje on szczegółową deklarację poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkich europejskich pracowników. Zaangażowanie w dostosowanie się do najlepszych praktyk, stosowanych obecnie w Unii, zostało opisane w prawnie wiążącej Dyrektywie Ramowej (89/391/EWG), która nie tylko wyznacza wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny, ale także nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Dyrektywa ta jest kontynuowana w pięciu dyrektywach pochodnych, z których jedna bezpośrednio reguluje użycie rękawic ochronnych. Dyrektywa 89/656/EWG dotycząca używania środków ochrony indywidualnej Cztery artykuły Dyrektywy zasługują na szczególną uwagę, ponieważ nakładają znaczne obowiązki na pracodawcę: Zgodnie z ARTYKUŁEM 3, przed wyborem jakiegokolwiek środka ochrony indywidualnej (ŚOI) należy przeprowadzić podstawową ocenę, identyfikującą i określającą ryzyko. Tam gdzie jest to możliwe, ryzyko należy ograniczyć lub wyeliminować przez zmianę procedur pracy. Takie działanie jest bardziej preferowane niż użycie ŚOI. Według ARTYKUŁU 4, pracodawca powinien informować pracowników o zagrożeniach występujących w miejscu pracy, dostarczać odpowiednie i dostosowane środki ochrony indywidualnej, spełniające normy UE, oraz informować o sposobie ich zastosowania. Pracodawca powinien także zapewniać, że ŚOI są wykorzystywane wyłącznie do celów określonych przez producenta i zgodnie z wytycznymi producenta. 4

5 ARTYKUŁ 5 zobowiązuje pracodawcę do: 1. Kontroli zagrożeń w miejscu pracy i określenia poziomu ryzyka dla pracowników. 2. Określenia właściwości rękawic, niezbędnych do ochrony pracowników. 3. Zapewnienia, że wszystkie rękawice używane w miejscu pracy są zgodne z wymogami dyrektywy dotyczącej ŚOI i odpowiednimi standardami EN. 4. Porównania zalet różnych rodzajów dostępnych zabezpieczeń. 5. Przechowywania protokołów dokonanych ocen i powodów wybrania danych typów rękawic. Jeżeli ryzyko zmieni się w jakikolwiek sposób, na przykład przez wprowadzenie nowej substancji chemicznej lub procesu przemysłowego, ocena musi zostać powtórzona. Dodatkowo ARTYKUŁ 6 zobowiązuje Państwa Członkowskie do wprowadzenia pisemnych zasad określających sytuacje, w których użycie ŚOI jest obowiązkowe. Oczywiście, pracodawcy będą musieli znać i stosować się do powyższych reguł. W celu zachowania zgodności z nowymi przepisami należy wybrać rękawice, które nie tylko spełniają powyższe wymagania Dyrektywy i odpowiednich norm bezpieczeństwa, ale również są w oczywisty sposób produktami dobrej jakości i najlepiej nadają się do danego zadania. Wszystkie produkty Ansell Healthcare spełniają te wymagania, a nasi eksperci z przyjemnością pomogą Państwu dokonać najbezpieczniejszego wyboru. 5

6 ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ DOTYCZĄCĄ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ: 89/686/EWG Dyrektywa określa dwie klasy rękawic, odpowiadające dwóm poziomom ryzyka: minimalnemu oraz śmiertelnemu lub nieodwracalnemu. Ryzyko znajdujące się pomiędzy tymi dwoma poziomami może być określone jako średnie. W celu zapewnienia zgodności z Dyrektywą 89/656/EWG należy określić poziom ryzyka i dobrać rękawice odpowiedniej klasy. System oznaczeń został opracowany, aby pomóc we właściwym doborze rękawic. Rękawice kategorii I wyłącznie w przypadku minimalnego ryzyka Proste modele rękawic, chroniące przed ryzykiem niskiego stopnia (np. rękawice do sprzątania), mogą testować producenci i wydawać certyfikaty we własnym zakresie. Rękawice tej kategorii posiadają następujące oznaczenie CE: Rękawice kategorii 2 w przypadku średniego ryzyka Rękawice przeznaczone do ochrony przed średnim ryzykiem (np. rękawice do ogólnego użytku, wymagające dobrej odporności na przecięcia, przebicia i tarcie) muszą być poddane niezależnym testom i zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną. Tylko zatwierdzone jednostki mogą wydawać znak CE, bez którego rękawice nie mogą być sprzedawane. Każda Jednostka Notyfikowana posiada własny numer identyfikacyjny. Nazwa i adres Jednostki Notyfikowanej zatwierdzającej produkt musi znajdować się w instrukcji obsługi, dołączonej do rękawic. 6

7 Pośrednie modele rękawic posiadają następujące oznaczenie CE: Rękawice kategorii 3 w przypadku nieodwracalnego lub śmiertelnego ryzyka Rękawice przeznaczone do ochrony przed najwyższym poziomem ryzyka (np. przed substancjami chemicznymi) muszą być testowane i zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną. Dodatkowo system zapewnienia jakości, używany przez producenta w celu zagwarantowania jednorodności produkcji, musi być sprawdzany niezależnie. Organ przeprowadzający tę ocenę jest określony przez numer znajdujący się obok znaku CE (w tym przypadku 0493). Złożone modele rękawic posiadają następujące oznaczenie CE: 0493 Proszę zauważyć, że oryginalna Dyrektywa dotycząca ŚOI 89/686/EWG została zmodyfikowana zarówno przez Dyrektywę 93/95/EWG, jak i dotyczące oznaczeń Dyrektywy CE 93/68/EWG i 95/58/EWG. 7

8 PODNOSZENIE STANDARDÓW W EUROPIE Podstawowym założeniem Dyrektywy 89/656/EWG, dotyczącej środków ochrony indywidualnej, jest wzrost bezpieczeństwa pracy. Cel ten osiąga się przez ustalanie norm dotyczących produkcji i użytkowania, które będą obowiązywać w całej Unii; należy to do kompetencji Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN). Komitet składa się z przedstawicieli narodowych organizacji, ustalających normy każdego z Państw Członkowskich, oraz EFTA, a także największych europejskich producentów ŚOI. Oczywiście, firma Ansell Healthcare odegrała aktywną rolę w określaniu i i ocenie norm dotyczących rękawic ochronnych. Jeżeli potrzebują Państwo dalszych informacji na temat Dyrektyw lub dodatkowych wiadomości na temat procedur testowania i przyznawania certyfikatów, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Technicznej. 8

9 NORMY DOTYCZACE RĘKAWIC NORMA EN 420 : 2003 Ogólne wymagania wobec rękawic ochronnych ZAKRES Norma ta określa ogólne wymagania dotyczące budowy i wykonania rękawic, nieszkodliwości, wygody i wydajności, oznaczeń oraz informacji dotyczących wszystkich rękawic ochronnych. Norma ta może być również stosowana w odniesieniu do ochraniaczy na ręce. Poniżej przedstawiono najważniejsze założenia. Niektóre rękawice, przeznaczone do bardzo specjalistycznych zastosowań, takie jak rękawice dielektryczne czy chirurgiczne, objęte są innymi, rygorystycznymi normami, charakterystycznymi dla danych czynności. (Szczegóły dostępne są na życzenie). DEFINICJA Rękawica jest środkiem ochrony indywidualnej, chroniącym dłonie lub jakąkolwiek część dłoni przed zagrożeniami. Może ona także zakrywać część przedramienia i ręki. Poziom jakości wyrażany jest jako liczba (od 0 do 4), informująca o tym, jak rękawica zachowała się w danym teście, na podstawie którego przyznano ocenę. Poziom 0 oznacza, że rękawica nie była testowana lub nie spełnia minimalnych wymagań jakościowych. Poziom jakości X oznacza, że metoda testowania nie jest odpowiednia dla danej rękawicy. Im wyższe liczby, tym wyższy poziom jakości. WYMAGANIA BUDOWA I WYKONANIE RĘKAWIC Rękawice muszą zapewniać najwyższy możliwy poziom ochrony w przewidywalnych warunkach użytkowania. W przypadku zastosowania szwów ich wytrzymałość nie powinna obniżać ogólnej jakości rękawicy 9

10 NIESZKODLIWOŚĆ Rękawice nie powinny w żaden sposób szkodzić ich użytkownikowi. ph rękawic powinno mieć wartość między 3,5 a 9,5. Zawartość chromu (VI) powinna być niższa od wykrywalnego poziomu (< 10 ppm). Rękawice z naturalnej gumy powinny być testowane na zawartość wymywalnych protein zgodnie z EN INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA W przypadku dołączenia instrukcji dotyczących czyszczenia poziomy jakości nie powinny zostać zmniejszone po maksymalnej zalecanej liczbie cykli czyszczących. WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE Rękawice antystatyczne zaprojektowane tak, aby zmniejszały ryzyko wyładowań elektrostatycznych; powinny być testowane zgodnie z EN 1149 Uzyskane wartości powinny zostać przedstawione w instrukcji obsługi Piktogram elektrostatyczności NIE powinien być używany. ROZMIARY (PATRZ TABLICA PONIŻEJ) Rękawice poniżej minimalnej długości powinny być określane jako przeznaczone do specjalnych celów ZRĘCZNOŚĆ Jeżeli zachodzi taka potrzeba, działanie powinno zostać ocenione jak w tablicy poniżej PRZENIKANIE I WCHŁANIANIE PARY WODNEJ Jeżeli zachodzi taka potrzeba, rękawice powinny pozwalać na przenikanie pary wodnej (5 mg/cm2.h) Jeżeli rękawice nie umożliwiają przenikania pary wodnej, wartość przenikania powinna wynosić przynajmniej 8 mg/cm2 przez 8 godzin. OZNACZENIA I INFORMACJE Oznaczenia rękawicy Każda z rękawic powinna być oznaczona za pomocą: - Nazwy producenta - Rozmiaru i przeznaczenia rękawicy - Znaku CE Odpowiednie piktogramy wraz z odnoszącymi się do nich poziomami jakości i odnośniki do norm EN Oznaczenia powinny być czytelne przez cały okres wykorzystania rękawicy. Tam gdzie niemożliwe jest oznaczenie rękawicy ze względu na jej właściwości, informacja powinna znajdować się na załączniku w najmniejszym opakowaniu. Oznaczenia opakowania bezpośrednio zawierającego rękawice Nazwa i adres producenta lub przedstawiciela Rozmiar i przeznaczenie rękawicy Znak CE Informacje dotyczące użycia - Kategoria 1: wyłącznie w przypadku minimalnego ryzyka - Kategoria 2: odpowiednie piktogramy - Kiedy ochrona ogranicza się jedynie do części dłoni, powinno być to oznaczone (np. wyłącznie ochrona wewnętrznej części dłoni ) Odnośnik do źródła informacji 10

11 Instrukcja obsługi (dostarczana, kiedy rękawica znajdzie się na rynku) Nazwa i adres producenta lub przedstawiciela Przeznaczenie rękawicy Dostępne rozmiary Znak CE Instrukcje dotyczące czyszczenia i przechowywania Instrukcje i ograniczenia dotyczące użycia Lista substancji składowych rękawicy, które mogą powodować alergie Lista wszystkich substancji składowych rękawicy powinna być dostępna na życzenie Nazwa i adres Jednostki Notyfikowanej, która przyznała certyfikat produktowi Rozmiary rękawic Rozmiar rękawicy Odpowiedni rozmiar dłoni Obwód/długość dłoni (mm) Minimalna długość rękawicy (mm) / / / / / / Zręczność związana z rękawicą Poziom jakości Najmniejsza średnica wałeczka, którą można podnieść za pomocą rękawicy 3 razy w ciągu 30 sekund (mm)

12 NORMA EN 374 : 2003 Rękawice zabezpieczające przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami ZAKRES Norma określa właściwości rękawic dotyczące ochrony użytkownika przed substancjami chemicznymi i/lub mikroorganizmami. DEFINICJE Penetracja Penetracja jest to przenikanie substancji chemicznych i/lub mikroorganizmów przez materiały porowate, szwy, nakłucia i inne niedoskonałości materiału rękawicy ochronnej na poziomie pozamolekularnym. Przenikanie Rękawice gumowe i plastikowe nie zawsze powstrzymują płyny. Czasami zachowują się jak gąbka, nasiąkając płynami i przetrzymując je przy skórze. Konieczne jest więc przeprowadzenie pomiarów czasu przebicia, czyli czasu, po jakim niebezpieczne płyny docierają do skóry. WYMAGANIA Część rękawicy odporna na płyny powinna być przynajmniej równa minimalnej długości rękawicy, określonej w EN 420. Penetracja: Rękawica nie powinna wykazywać nieszczelności podczas testów na upływ powietrza i/lub wody oraz powinna być kontrolowana i testowana zgodnie z dopuszczalnymi poziomami jakości. Poziom jakości Dopuszczalny poziom jakości Poziom kontroli Pozium 3 < 0.65 G1 Pozium 2 < 1.5 G1 Pozium 1 < 4.0 S4 12

13 A B C Piktogramowi Odporność chemiczna musi towarzyszyć 3-cyfrowy kod. Kod ten odnosi się do kodów literowych trzech substancji chemicznych (z listy 12 standardowo zdefiniowanych substancji chemicznych), dla których czas przebicia wynosi przynajmniej 30 minut. LITERA KODU SUBSTANCJA CHEMICZNA NUMER CAS KLASA A Metanol Alkohol pierwszorzędowy B Aceton Keton C Acetonitryl Związek nitrylowy D Dwuchlorometan Parafina chlorowana E Dwusiarczek węgla Związek organiczny zawierający siarkę F Toluen Węglowodór aromatyczny G Dwuetyloamina Amina H Tetrahydrofuran Związek heterocykliczny i eteru I Octan etylu Ester J n-heptan Węglowodór nasycony K Wodorotlenek sodowy 40% Zasada nieorganiczna L Kwas siarkowy 96% Nieorganiczny kwas mineralny Przenikanie: Każda testowana substancja chemiczna klasyfikowana jest pod względem czasu przebicia (poziom jakości od 0 do 6) Mierzony czas przebicia Wskaźnik ochrony Mierzony czas przebicia Wskaźnik ochrony > 10 minut Klasa 1 > 120 minute Klasa 4 > 30 minut Klasa 2 > 240 minut Klasa 5 > 60 minut Klasa 3 > 480 minut Klasa 6 13

14 Piktogram Niska odporność chemiczna lub Wodoodporność powinien znajdować się na tych rękawicach, które nie osiągnęły czasu przebicia powyżej 30 minut dla przynajmniej trzech substancji chemicznych ze zdefiniowanej listy, ale które spełniają test penetracji. Piktogram Mikroorganizmy powinien znajdować się na rękawicach, które uzyskały przynajmniej 2 poziom jakości w teście penetracji. Ostrzeżenie: Powyższe dane dotyczące substancji chemicznych nie zawsze odzwierciedlają rzeczywisty czas w miejscu pracy. 14

15 NORMA EN 388 : 2003 Rękawice zabezpieczające przed ryzykiem mechanicznym ZAKRES Norma dotyczy wszystkich rękawic ochronnych pod względem fizycznej i mechanicznej agresji spowodowanej tarciem, cięciem ostrzem, przebiciem i rozdarciem. DEFINICJA I WYMAGANIA Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi jest określana za pomocą piktogramu, po którym występują cztery liczby (poziomy jakości). Każda z tych liczb oznacza określoną wytrzymałość testową na dane zagrożenie. a b c d Piktogramowi Ryzyko mechaniczne towarzyszy 4-cyfrowy kod: a. Odporność na ścieranie wynikająca z liczby cykli wymaganych do przetarcia testowanej rękawicy. b. Odporność na cięcie ostrzem wynikająca z liczby cykli wymaganych do przecięcia próbki przy stałej prędkości ostrza. c. Odporność na rozerwanie wynikająca z wartości siły niezbędnej do rozerwania próbki. d. Odporność na przebicie wynikająca z wartości siły niezbędnej do przebicia próbki szpicem standardowej wielkości. 15

16 W każdym przypadku [0] określa najniższy poziom jakości, jak poniżej: TEST OCENA POZIOMU JAKOŚCI A. Odporność na ścieranie (cykle) < B. Odporność na cięcie ostrzem (współczynnik) C. Odporność na rozerwanie (w niutonach) < < D. Odporność na przebicie (w niutonach) < Powyższe poziomy jakości muszą być umieszczone w widocznym miejscu, obok piktogramu na opakowaniu bezpośrednio zawierającym rękawice. 16

17 NORMA EN 407 : 2004 Rękawice chroniące przed zagrożeniem termicznym ZAKRES Norma określa wydajność termiczną rękawic ochronnych w przypadku oddziaływania wysokiej temperatury i/lub ognia. DEFINICJA I WYMAGANIA Sposób i stopień ochrony jest przedstawiony za pomocą piktogramu i serii sześciu poziomów jakości, odnoszących się do wartości ochronnych. a b c d e f Piktogramowi Wysoka temperatura i płomienie towarzyszy 6-cyfrowy numer: a. Odporność ogniowa (poziom jakości 0 4) b. Odporność na bezpośredni kontakt z wysokimi temperaturami (poziom jakości 0 4) c. Odporność na ciepło konwekcyjne (poziom jakości 0 4) d. Odporność na ciepło promieniowania (poziom jakości 0 4) e. Odporność na drobne rozpryski ciekłego metalu (poziom jakości 0 4) f. Odporność na większe rozpryski ciekłego metalu (poziom jakości 0 4) Rękawice muszą uzyskać przynajmniej poziom jakości 1 w odniesieniu do tarcia i rozrywania. 17

18 Odporność ogniowa: wynikająca z długości czasu, przez jaki materiał płonie i żarzy się po usunięciu źródła zapłonu. Szwy rękawicy nie powinny uszkodzić się po zapłonie trwającym 15 sekund. Odporność na bezpośredni kontakt z wysokimi temperaturami: wynikająca z zakresu temperatur ( C), w jakich użytkownik nie czuje bólu przez przynajmniej 15 sekund. Jeżeli osiągnięty zostanie poziom EN 3 lub wyższy, produkt powinien uzyskać przynajmniej poziom EN 3 w teście ognioodporności. W przeciwnym razie maksymalna odporność na bezpośredni kontakt z wysokimi temperaturami powinna zostać określona na poziomie 2. Odporność na ciepło konwekcyjne: wynikająca z długości czasu, przez jaki rękawica opóźnia przepływ wysokich temperatur z płomienia. Poziom jakości może zostać podany wyłącznie wtedy, gdy w teście ognioodporności zostanie osiągnięty poziom jakości 3 lub 4. Odporność na ciepło promieniowania: wynikająca z długości czasu, przez jaki rękawica opóźnia przepływ wysokich temperatur pod wpływem promieniującego źródła ciepła. Poziom jakości może zostać podany wyłącznie wtedy, gdy w teście ognioodporności zostanie osiągnięty poziom jakości 3 lub 4. Odporność na drobne rozpryski ciekłego metalu: liczba kropel stopionego metalu, niezbędna do rozgrzania testowanej rękawicy do danego poziomu. Poziom jakości może zostać podany wyłącznie wtedy, gdy w teście ognioodporności zostanie osiągnięty poziom jakości 3 lub 4. Odporność na większe rozpryski ciekłego metalu: masa stopionego metalu, niezbędna do wygładzenia lub przedziurawienia sztucznej skóry, umieszczonej bezpośrednio pod testowaną rękawicą. Test nie jest zaliczony, jeżeli krople metalu pozostają przyczepione do materiału rękawicy lub gdy próbka zapala się. 18

19 NORMA EN 511 : 1994 Rękawice chroniące przed zimnem ZAKRES Norma dotyczy rękawic chroniących dłonie przed zimnem kontaktowym i konwekcyjnym, do 50 C. DEFINICJA I WYMAGANIA Ochrona przed zimnem jest oznaczona piktogramem, po którym następuje seria trzech poziomów jakości, odnoszących się do wartości ochronnych. a b c Piktogramowi Ryzyko zimna towarzyszy 3-cyfrowy numer: a. Odporność na zimno konwekcyjne (poziom jakości 0 4) b. Odporność na zimno stykowe (poziom jakości 0 4) c. Przenikalność wody (0 lub 1) Wszystkie rękawice muszą uzyskać przynajmniej poziom jakości 1 w odniesieniu do tarcia i rozrywania. Odporność na przepływ zimna: wynikająca z właściwości izolacji termicznej rękawicy, uzyskiwanych podczas pomiaru przepływu zimna drogą konwekcji. Odporność na zimno stykowe: wynikająca z termicznej odporności materiału rękawicy w kontakcie z zimnym obiektem. Przenikanie wody: 0 = woda przenika po 30 minutach kontaktu, 1 = przenikanie nie występuje. 19

20 NORMA EN 421 : 1994 Rękawice chroniące przed skażeniem radioaktywnym i promieniowaniem jonowym ZAKRES Norma dotyczy rękawic chroniących przed promieniowaniem jonowym i skażeniem radioaktywnym DEFINICJA I WYMAGANIA Sposób ochrony jest przedstawiony na piktogramie odnoszącym się do specyficznych właściwości ochronnych. W celu ochrony przed skażeniem radioaktywnym rękawica musi być odporna na działanie płynów i musi spełniać wymogi testu penetracji zdefiniowane w EN 374. Rękawice używane w skażonym środowisku powinny zapewniać wysoką odporność na przenikanie pary wodnej. W celu ochrony przed promieniowaniem jonizującym rękawica musi zawierać pewną ilość ołowiu, określaną jako równowartość ołowiu. Równowartość ołowiu musi być oznaczona na każdej rękawicy. Materiały wystawione na działanie promieniowania jonizującego mogą być modelowane na podstawie ich podatności na pękanie pod wpływem ozonu. Powyższy test jest opcjonalny i może być użyty jako pomoc w wyborze rękawic, które wymagają odporności na promieniowanie jonizujące. 20

21 POMOC NIEZBĘDNA PRZY DOKONYWANIU NAJBEZPIECZNIEJSZEGO WYBORU Firma Ansell Healthcare nie tylko przestrzega wszystkich z powyższych procedur, ale też często przeprowadza kontrole jakości dużo bardziej rygorystyczne niż te wymagane przepisami. (W szczególności dokładnie monitorowany jest każdy etap procesu produkcyjnego, aby zapewnić najbardziej jednolitą jakość produkcji w branży). Nasza dokumentacja zawiera dokładniejsze opisy każdej z rękawic, wraz z zaleceniami dotyczącymi sposobu użycia, jeżeli jednak potrzebują Państwo dodatkowej pomocy w podjęciu decyzji, chętnie wyślemy specjalistę, który zbada Państwa rękawice podczas pracy i zaleci optymalne rozwiązania. Proszę pamiętać, że zgodnie z Artykułem 5 Dyrektywy dotyczącej środków ochrony indywidualnej, będą Państwo zobowiązani do udowodnienia, że zapewniają Państwo swoim pracownikom najbezpieczniejszą i najbardziej odpowiednią dostępną ochronę. Jeżeli mają więc Państwo jakiekolwiek specjalne wymagania, zalecamy skorzystanie z wyjątkowych, praktycznych usług doradczych firmy Ansell. 21

22 GWARANCJA OCHRONY ZDROWIA FIRMY ANSELL Każda zakupiona od nas rękawica spełnia wymagania określone w Dyrektywie 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej i odpowiednich normach EN oraz posiada znak CE. Mogą być Państwo pewni, że każdy produkt ochronny zakupiony od firmy Ansell jest produkowany, testowany, pakowany i wyposażony w dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem europejskim. Nikt nie wie więcej o rękawicach ochronnych niż Ansell. Wybierając produkty ochronne najwyższej jakości, nie tylko dokonują Państwo najlepszej decyzji dotyczącej swoich pracowników, ale też wypełniają Państwo zobowiązania wobec prawa. 22

23

24 Ansell Limited jest największym na świecie producentem wyrobów ochronnych. W swoich placówkach na terenie obu Ameryk, Europy i Azji firma Ansell zatrudnia łącznie ponad pracowników, zachowując wiodącą pozycję na rynku rękawic z naturalnego lateksu i polimerów syntetycznych oraz na rynku prezerwatyw. Zakres działania firmy Ansell koncentruje się na trzech głównych branżach: Occupational Healthcare, poprzez dostawę rękawic ochronnych dla przemysłu; Professional Healthcare, poprzez dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla służby zdrowia i Consumer Healthcare, poprzez dostawę produktów służących ochronie zdrowia seksualnego oraz ochronie rąk konsumenta. Wszelkie informacje dotyczące firmy Ansell i jej produktów można znaleźć na stronie: Ansell Healthcare Europe N.V. Riverside Business Park, Block J, Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) Fax +32 (0) Fax Customer Service +32 (2) http ://www.ansell.eu ENGUIDEPL/EN-Guide PL/1500/0109/Connexion

Warszawa 2006. przewodnik

Warszawa 2006. przewodnik Warszawa 2006 przewodnik Dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki przeznaczonych na realizację prac upowszechniających wyniki programu wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II

Vademecum. Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II Vademecum Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I (Organizacje eksporterów, izby handlowe, federacje zawodowe, urzędy zajmujące się wdrażaniem dyrektyw UE, producenci, jednostki zajmujące się

Bardziej szczegółowo

PREZE TACJA 5 UWAGA! Poniższy materiał opracowany został w formie przewodnika przez: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Fundację Promocji Innowacji i Biuro Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie CE. 1. Sprawdź, czy wyrób podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejścia.

Oznakowanie CE. 1. Sprawdź, czy wyrób podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejścia. Oznakowanie CE W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zgłoś się do Centrum Wspierania Biznesu w Płocku tel. 024-262-68-48, cwb@cwb.pl.pl lub do jednego z Gminnych Centrów informacji funkcjonującego

Bardziej szczegółowo

FoodContact. Wytyczne branżowe. materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. dotyczące zgodności

FoodContact. Wytyczne branżowe. materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. dotyczące zgodności FoodContact Wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów i wyrobów z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością Wydanie z 2 września 2012 r. Wytyczne branżowe dotyczące zgodności materiałów

Bardziej szczegółowo

4. Produkty niebezpieczne

4. Produkty niebezpieczne Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska 4. Produkty niebezpieczne Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. Cel Przekazanie uczniom wiedzy na temat znaków ostrzegawczych

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda. Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.pl Autor: Anna Hutyra (hutyra@euroinfo.gda.pl) Aktualizacja: 16.10.2007

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dziennik Ustaw Nr 19 1350 Poz. 99 99 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT, 27 lutego 2015 r./18 lutego 2015 r. Wersja 2

Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT, 27 lutego 2015 r./18 lutego 2015 r. Wersja 2 Norma ESTA Europejska Gwarancja Jakości Zaprawiania Nasion (European Seed Treatment Assurance) System zapewnienia jakości zaprawiania nasion i nasion zaprawianych Przyjęte przez Zarząd ESTA /ESA-STAT,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zabawki dla dzieci. Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł

Bezpieczne zabawki dla dzieci. Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł BEZPIECZEŃSTWO ZABAWEK Bezpieczne zabawki dla dzieci Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Fotolia Orange Tuesday W Unii Europejskiej jest około 80 milionów dzieci poniżej 14. roku życia oraz

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia REACH

Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia REACH Często zadawane pytania dotyczące rozporządzenia REACH Listopad 2008 Wersja 2.3 Publikacja 6 listopada 2008 Dokument przygotowany przez Europejską Agencję Chemikaliów 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Strona 1 z 190 INDEKS 1. TŁO... 4 2. CEL... 7 3. STRUKTURA I TREŚĆ... 8 4. DEFINICJE... 11 5. AKRONIMY... 15 6. METODOLOGIA GO4EMAS... 16 6.1. ZOBOWIĄZANIE ZARZĄDU... 16

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2012.9.26. r. COM(2012) 542 final 2012/0266 (COD)C7-0318/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wyrobów medycznych, zmieniające dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją wyrobów medycznych.

Zarządzanie produkcją wyrobów medycznych. Zarządzanie produkcją wyrobów medycznych. W dzisiejszych czasach dużego znaczenia nabiera stałe dążenie do podnoszenia jakości produktu, jego niezawodności, do stałego poszukiwania nowych rozwiązań. Podejście

Bardziej szczegółowo

24.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/25

24.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/25 24.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/25 DECYZJA KOMISJI z dnia 14 listopada 2012 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE detergentom przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC) Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu Lipiec 2003

Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC) Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu Lipiec 2003 KOMISJA EUROPEJSKA Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC) Dokument Referencyjny BAT dla ogólnych zasad monitoringu Lipiec 2003 Ministerstwo Środowiska Lipiec 2003 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK WARSZAWA 2005 Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM

Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA Adam SŁOMKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZAWODOWYM Wydanie VI Kraków-Tarnobrzeg, kwiecień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 CZĘŚĆ I! WPROWADZENIE... 13 2. OCENA RYZYKA... 18 2.1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 29.4.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych

System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych Zeszyty Naukowe nr 717 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Marek Salerno-Kochan Katedra Zarządzania Jakością Piotr Wojciechowski Medycyna Elektronika Systemy Sp. z o.o. Kraków System zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 18.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Bezpieczeñstwo i higiena pracy Bezpieczeñstwo i higiena pracy poradnik dla pracodawcy 1 Projekt okładki Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Olga Dyżakowska Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz PAŃSTWOWA INSPEKCJA

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo i kontrole szczególne Bruksela, dnia 29 czerwca 2007 r. TAXUD/2006/1450 UPOWAŻNIENI

Bardziej szczegółowo