MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska"

Transkrypt

1 MONTA OKIEN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska

2 Kołki nylonowe W-UR W-UR NOWOÂå W-UR F HIT TOP JAKOÂå W-UR F 8 W-UR F M6, W-UR F M8 Nr Aprobaty: ETA-08/0190 MOCOWANIE MECHANICZNE Kołki nylonowe W-UR Êrednica 8 mm Ø oznaczenie d ugoêç t fix gniazdo Art. nr iloêç w mm w mm w mm szt. 8 W-UR AW30 A W-UR F AW25/SW10 A W-UR AW30 A W-UR A AW30 A W-UR F AW25/SW10 A W-UR F A AW30 A W-UR AW30 A W-UR F AW25/SW25 A W-UR AW30 A W-UR F AW25/SW25 A W-UR AW30 A W-UR AW30 A W-UR F AW30 A W-UR F AW30 A W-UR F M SW10 A W-UR F M SW10 A W-UR F M6 A SW10 A W-UR F M6 A SW10 A W-UR F M SW10 A W-UR F M SW10 A

3 Kołki nylonowe W-UR Kołki nylonowe W-UR Êrednica 10 mm Ø oznaczenie d ugoêç t fix gniazdo Art. nr iloêç w mm w mm w mm szt. 10 W-UR AW40 A W-UR A AW40 A W-UR F AW40/SW13 A W-UR F A SW13 A W-UR AW40 A W-UR A AW40 A W-UR F AW40/SW13 A W-UR F A SW13 A W-UR AW40 A W-UR A AW40 A W-UR F AW40/SW13 A W-UR F A SW13 A W-UR AW40 A W-UR A AW40 A W-UR F AW40/SW13 A W-UR F A SW13 A W-UR AW40 A W-UR A AW40 A W-UR F AW40/SW13 A W-UR F A AW40/SW13 A W-UR AW40 A W-UR F AW40/SW13 A W-UR AW40 A W-UR F AW40/SW13 A W-UR AW40 A W-UR F AW40/SW13 A W-UR AW40 A W-UR AW40 A W-UR AW40 A Obcià enia dopuszczalne kołków W-UR Materiał g stoêç kg/dm 3 Ø8 w KN Ø10 w KN Cegła klinkierowa ,14 Cegła pełna silikat Cegła pełna bloczek betonowy Cegła perforowana Cegła perforowana silikatowa Gazobeton i itp Beton Podczas mocowania kołka W-UR w materiale, z by klinujà si w przeciwnych kierunkach dzi ki czemu połàczenie z podło em jest bardzo mocne. Kołki nylonowe W-UR zgodnie z Europejskà Aprobatà Technicznà sà przeznaczone do monta u w wielu materiałach. Zastosowanie: beton, cegła pełna, cegła dziurawka, cegła sylikatowa, bloczek betonowy, gazobeton, i innych materiałach do murowania. Zalety: Kołek wykonany z bardzo wysokiej jakoêci materiału (nylon du a ywotnoêç i pewnoêç zamocowania na wiele lat); Szczególna konstrukcja kołka zapewniajàca bardzo silne zakotwienie, szczególnie w materiałach perforowanych; Gwoêdzie rozporowe wykonane sà ze stali ocynkowanej i A4; Specjalna konstrukcja gwoêdzia zapewnia najwy szà sił rozpierania kołka w otworze. MOCOWANIE MECHANICZNE 3

4 Wkr ty AMO do monta u okien AmoIII Typ 1 Typ 2 Raport z badaƒ: LOK 797/A/07 Typ 3 Materia noêny Minimalna Ârednica wywierconego g bokoêç otworu (w aêciwy wkr cania G (mm) rodzaj wiert a) Beton 30 6,5 mm (wiert em 6,5 mm) Ceg a pe na, 50 6 mm (wiert em 6 mm*) ceg a silikatowa Ceg a "dziurawka" 60 6 mm (wiert em 6 mm*) (przynajmniej dwa àczniki) Lekki beton 60 6 mm (wiert em 6 mm*) Gazobeton, drewno 60 Wiercenie otworu wst pnego nie jest konieczne * bez udaru MOCOWANIE MECHANICZNE 4 Rys. 1 Rys. 2 GL BOKOÂå WIERCENIA SZEROKOÂå RAMY ODST P GŁ BOKOÂå WKR CANIA 10 mm Ârednica D ugoêç Typ 1 Typ 2 Typ 3 7,5 52 A ,5 62 A ,5 72 A A ,5 82 A ,5 92 A A ,5 102 A ,5 112 A A ,5 122 A ,5 132 A A A ,5 152 A A A ,5 182 A A ,5 212 A A Maksymalne odst py miedzy wkr tami A (rys. 2) wynoszà: dla okien PCV 700 mm dla okien aluminiowych i drewnianych 800 mm Odst p E oraz P (patrz rys. 2) wkr tu od elementów poprzecznych okna nie mogà byç mniejsze ni 100 mm (mierzàc od wewn trznej Êcianki ramy okiennej).

5 Kołki metalowe do monta u stolarki budowlanej Kołki do mocowaqnia ram okiennych. Art. z grupy A Kołki do mocowaqnia ram okiennych. Art. z grupy A Ko ki szybkiego monta u Profile łàcznikowe Ârednica otworu mocujàcego do ramy okiennej 4,5 mm Ârednica otworów mocujàcych do muru 6,2 mm Art. z grupy A , A MOCOWANIE MECHANICZNE Zastosowanie Typ Wymiary Wymiary haków wbijanych Art. nr Op. L1xB1xh mm L2xh mm Szt. okna drewniane 1 130x20x1,2 20x9 A

6 TaÊmy VKP I VARIO SD Ciep y monta, to zestaw wyrobów sk adajàcy si z taêm rozpr nych, taêm uszczelniajàcych do regulacji przep ywu pary wodnej i masy klejàcej, przeznaczony do zabezpieczania styku okna ze Êciana budynku przed startami ciep a. TaÊmy VKP to samorozpr ne taêmy, przeznaczone do uszczelnienia wszelkiego rodzaju szczelin i po àczeƒ elementów budowlanych, w tym po àczeƒ ruchomych. Mogà byç stosowane m.in. do monta u drzwi i okien (tzw. ciep y monta ), uszczelniania konstrukcji drewnianych, po àczeƒ elementów fasad, elementów betonowych, itp. Sà paroszczelne i wodoszczelne, odporne na dzia anie wody opadowej i przenikanie wiatru. JednoczeÊnie umo liwia dyfuzj pary wodnej na zewnàtrz. Doskonale sprawdzajà ci jako izolacja termiczna i akustyczna. Sà bardzo elastyczne, atwo dopasowujà si do wszelkich nierównoêci, idealnie wype niajà szczeliny. Charakteryzujà si zwi kszonà odpornoêcià na UV i starzenie (10 lat gwarancji funkcyjnej). TaÊmy wykonane sà z elastycznej pianki poliuretanowej, impregnowanej polimerem. Z jednej strony posiadajà warstw samoprzylepnà w celu u atwienia aplikacji. TaÊmy sà supercienkie i charakteryzujà si bardzo du ym stopniem rozpr enia, co u atwia monta nawet w bardzo wàskich szczelinach. Monta taêm jest niezale ny od warunków atmosferycznych i znacznie skraca czas robót. Mogà byç stosowane zarówno na zewnàtrz jak i wewnàtrz pomieszczeƒ. SUPER PRODUKT 3 w 1! TaÊma VKP CONNECT to wielofunkcjonalna taêma trzy w jednym, która zapewnia perfekcyjne uszczelnienia w trzech p aszczyznac 1000 Pa), w cz Êci Êrodkowej zapewnia izolacjà cieplnà i akustycznà, a wewnàtrz zapewnia hermetycznà barierà dla pary wodnej i powietrza. Zapewnia doskona e uszczelnienie po àczenia montowanego okna w jednym kroku roboczym wystarczy przykleiç taêm do ramy okiennej i osadziç w otworze okiennym. TaÊmy sà dostarczane w rolkach o szerokoêci 56, 64 lub 74 mm. Sà przeznaczone do szczelin o szerokoêciach 2-10, 3-18 i 5-30 mm. SzerokoÊç taêmy/ G bokoêç profilu SzerokoÊç D ugoêç taêmy Art. nr g bokoêç w mm okna w mm spoiny w mm w rolce w mm kolor: czarny A A A A A A A A A CIEPŁY MONTA 6 Dane techniczne Kolor czarny Rodzaj tworzywa: pianka poliuretanowa, folia paroizolacyjna Impregnacja: dyspersja polimerowa Temperatura monta u: 30ºC do +80ºC Wspó czynnik oporu dyfuzyjnego: Opór dyfuzyjny pary wodnej s d µ <_ 100 Zmaian wartoêci s d <_ 0,5 na zewnàtrz, <_ 25 od wewnàtrz SzczelnoÊç na zacinajàcy >_ 1050 Pa deszcz i wiatr Klasa reakcji na ogieƒ B1 wyrób trudnozapalny OdpornoÊç na dzia anie UV odporna OdpornoÊç na dzia anie wody odporna IzolacyjnoÊç akustyczna 45 db (fuga 10 mm) Przechowywanie 12 miesi cy

7 TaÊmy VKP I VARIO SD TaÊma VKP BASIC zapewnia szczelnoêç na dzia anie zacinajàcego deszczu i wiatru przy ciênieniu 300 Pa. TaÊmy sà dostarczane w rolkach o szerokoêci 10, 15 i 20 mm. Sà przeznaczone do szczelin o szerokoêci 1-2, 1-4, 2-6 i 4-9 mm. kolor czarny, Art nr: A A A A A kolor szary, Art nr: A A A A A TaÊma VKP PREMIUM zapewnia szczelnoêç na działanie zacinajàcego deszczu i wiatru przy ciênieniu 600 Pa. TaÊmy sà dostarczane w rolkach o szerokoêci 10, 12, 15, 20 i 30 mm. Sà przeznaczone do szczelin o szerokoêci 1-4 mm, 2-6 mm, 4-9 mm, 5-12 mm, 6-15 mm, 9-20 mm i mm. kolor czarny, Art nr: A A A A A A A A A kolor szary, Art nr: A A A A A A A A A JEDEN PRODUKT DO USZCZELNIANIA WEWNÑTRZ I NA ZEWNÑTRZ! TaÊma VARIO SD REGULACJA PRZEP YRU WILGOCI! taêma uszczelniajàca o zmiennym wspó czynniku sd, przeznaczona do izolacji wewn trznych i zewn trznych po àczeƒ okien i drzwi z murem. Reguluje przep yw pary wodnej, co pozwala na unikni cie szkód wywo anych kondensacjà pary wodnej. WartoÊç wspó czynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej zmienia si w zale noêci od panujàcych warunków wilgotnoêciowych i wynosi od 0,2 m (otwarty na dyfuzj pary wodnej) do 5 m (hamuje przep yw pary wodnej). Folia jest wyposa ona w samoprzylepny pasek, u atwiajàcy monta taêmy do ramy okna. Do muru taêm mo na przyklejaç klejem do folii z polietylenu, np. masà Klej i szczeliwo K+D. TaÊmy VARIO SD sà dostarczane w rolkach o d ugoêci 60 m i szerokoêci 70, 90 lub 145 mm. Art. nr A Art. nr A Art. nr A CIEPŁY MONTA 7

8 Konsole do monta u okien Tendencja do projektowania nowych budynków ze Êcianami ob o onymi grubà warstwà ocieplenia wymusza zmiany w sposobie monta u okien w tego typu obiektach. Ze wzgl du na efektywnoêç ocieplenia, ochron przed kondensowaniem si wody na szybach, czy wr cz niebezpieczeƒstwo pojawienia si pleêni na murze w obszarze przy àczenia okna, w budynkach ocieplonych gruba warstwà izolacji, zaleca si przesuni cie p aszczyzny monta u okien poza granic muru tzn. w stron do warstwy izolacji. Niskie parametry mechaniczne materia ów izolacyjnych nie pozwalajà na zamocowanie okna do warstwy izolacji. Dlatego jedynym rozwiàzaniem jest zamontowanie okna w murze na specjalnych konsolach umo liwiajàcych usytuowanie okna w obszarze warstwy izolacji. W praktyce ram okiennà montuje si z przesuni ciem ramy okiennej do granicy 1/3 gruboêci izolacji patrzàc od strony muru. Rozkład temperatur (przebieg izoterm) na przekroju okna MONTA W WARSTWIE OCIEPLENIA monta tradycyjny 1/3 1/3 1/3 płaszczyzna okna przesuni ta w warstw ocieplenia 8

9 Konsole JB-D do monta u ramy bocznej okna do muru W celu zamontowania okna za pomocà konsoli JB-D nale y wykonaç w ramie okna otwór o Êrednicy 10,5 mm pod trzpieƒ gwintowany, a nast pnie przykr ciç p ytk monta owa do ramy okna u ywajàc odpowiednich wkr tów do (do drewna lub do tworzyw sztucznych. NOWOÂå Maks. wysuni cie NoÊnoÊç konsoli Maksymalny Opis muru poza lini przy maks. wysun. dystans od muru Typ Wymiary Art. nr Op. w mm poza lini muru w mm muru w mm szt. JB-D50/5G-40 do N do x52x5 A /50 JB-D50/10G-40 do N do x52x10 A /50 JB-D50/5G-60 do N do x72x5 A /50 JB-D50/10G-60 do N do 60 beton, 138x72x10 A /50 JB-D 100/10-G40 do N do 40 silikat, 188x52x10 A /50 JB-D 100/10G-60 do N do 60 ceg a 188x72x10 A /50 JB-D 150/10-G40 do N do 40 kratówka 253x52x10 A /50 JB-D 150/10-G40-AW75 do N do x37,3x10 A /50 JB-D 150/10-G60 do N do x72x10 A /50 JB-D 150/10-G60 AW75 do N do x37,3x10 A /50 Tabela noênoêci konsoli JB-D Zalecenia przy za o eniu stosowania dwóch konsoli na stron Produkt Rodzaj obcià enia NoÊnoÊç w N JBD Rozciàganie i Êciskanie Rozciàganie H1/H Âciskanie H1/H JBD Rozciàganie i Êciskanie Rozciàganie H1/H Âciskanie H1/H JBD Rozciàganie i Êciskanie Rozciàganie H1/H Âciskanie H1/H JBD AW75 Rozciàganie i Êciskanie Wysuni cie poza lini muru (w mm) MONTA W WARSTWIE OCIEPLENIA 9

10 Konsole JB-DK do podparcia okna wysuni tego poza lini muru typ W płytki monta owej w konsoli JB-DK (do okien z listwà parapetowà) typ P płytki monta owej w konsoli JB-DK A. Konsole do monta u w murze wykonanym z pe nego materia u (beton, ceg a silikatowa itp.) NOWOÂå MONTA W WARSTWIE OCIEPLENIA 10 Wysuni cie NoÊnoÊç przy Opis poza lini muru maks. wysuni ciu Typ płytki Typ Wymiary Art. nr Op. w mm konsoli monta owej muru w mm szt. JB-DK 50/5W do N W 138 x 36,5x5 A /50 JB-DK 50/10 W do N W beton, 138 x 36,5x10 A /50 JB-DK 100/10 W do N W silikat, 188 x 37,3x10 A /50 JB-DK 50/5-P do N P ceg a 138 x 36,5x5 A /50 JB-DK 50/10-P do N P pełna 138 x 36,5x10 A /50 JB-DK/100/10-P do N P 188 x 37,3x10 A /50 B. Konsole wyposa one we wspornik, do monta u ci kich okien w murze wykonanym z pe nego materia u (beton, ceg a silikatowa itp.) NOWOÂå Wysuni cie NoÊnoÊç przy Opis poza lini muru maks. wysuni ciu Typ płytki Typ Wymiary Art. nr Op. w mm konsoli monta owej muru w mm szt. JB-DK 100/10-AW 75-W do N W 188 x 37,3x10 A /50 JB-DK //10-AW 125-W do N W beton, 253 x 37,3x10 A /25 JB-DK /10-AW 125-W do N W silikat, 253 x 37,3x10 A /25 JB-DK 100/10-AW 75-P do N P ceg a 188 x 37,3x10 A /50 JB-DK //10-AW 125-P do N P pełna 253 x 37,3x10 A /25 JB-DK /10-AW 125-P do N P 253 x 37,3x10 A /25

11 Konsole JB-DK do podparcia okna wysuni tego poza lini muru C. Konsole do monta u w murze wykonanym z materia u zawierajàcego wolne przestrzenie (ceg a kratówka itp.) NOWOÂå NoÊnoÊç przy Opis Profil maks. wysuni ciu Typ płytki Typ Wymiary Art. nr Op. podpierajàcy konsoli monta owej muru w mm szt. JB-DK 100/10-ALW-W Nie 400 N W 253x37,3x10 A /50 ceg a JB-DK 100/10-AW75-ALW-W 125-W Tak 1080 N W 253x37,3x10 A /50 kratówka JB-DK 100/10-ALW-P Nie 400 N P 253x37,3x10 A /50 JB-DK 100/10-AW75-ALW-W 125-P Tak 1080 N P 253x37,3x10 A /50 Kàtownik pomocniczy ALW Opakowanie 1/50 sztuk. Art. nr A Tabela noênoêci konsoli JB-DK Zamocowanie od spodu okna Produkt Rodzaj obcià enia NoÊnoÊç w N JB-DK 50/5 Âciskanie JB-DK 50/10 Âciskanie JB-DK 100/10 Âciskanie JB-DK 100/10-AW75 Âciskanie JB-DK /10-AW 125 Âciskanie JB-DK /10-AW 125 Âciskanie 1800 Wysuni cie poza lini muru (w mm) Profile pomocnicze kàtownik 58 mm x 120 mm szerokoêç 55 mm opakowanie 50 sztuk NoÊnoÊç 500 N przy wysuni iu okna AK= 45 mm Art. nr A ZaÊlepki monta owe ZaÊlepki do otworów monta owych Ø = 10 mm. Opakowanie 100 sztuk. Art. nr A MONTA W WARSTWIE OCIEPLENIA 11

12 Dane pomocnicze do wyliczeƒ zastosowania w aêciwych konsoli OÊcie nica / skrzyd o Profil Ci ar Mi kkie drewno (g stoêç 0,5g/cm 3 ) IV 68 mm 2,1 kg/m IV 78 mm 2,7 kg/m IV 92 mm 3,8 kg/m Twarde drewno (g stoêç 0,7g/cm 3 ) IV 68 mm 2,9 kg/m IV 78 mm 3,8 kg/m IV 92 mm 5,3 kg/m PCV bez wzmocnienie 2,0 kg/m PCV ze wzmocnieniem 3,5 kg/m Aluminium 2,5 kg/m Ci ar szyby na mm gruboêci szk a 2,5 kg/mm/m 2 Przyk ad wyliczenia konsoli Za o enia: okno z PCV ze wzmocnieniem rozmiaryokna: oêcie nica: szerokoêç 1,20 m x wysokoêç 1,50 m skrzyd o: szerokoêç 1,10 m x wysokoêç 1,40 m szyba 1,0 m x 1, 3 m, potrójne szklenie Monta z wysuni ciem 70 mm poza linie muru Wyliczenia: 1. OÊcie nica (2x1,20 m + 2x1,50 m) x 3,5 kg/m = 18,90 kg 2. Skrzyd o (2x1,10 m + 2x1,40 m) x 3,5 kg/m = 17,50 kg 3. Szyba potrójna szklenie 3x4 mm= 12 mm (przyj to gruboêç pojedynczej szyby 4 mm) (1,00 m x 1,30 mm) x 12 mm x 2,50 kg = 39,00 kg 4. Masa ca kowita okna: 18,90 kg + 17,50 kg + 39,00 kg = 75,40 kg Ci ar okna: 75,40 kg x 9,81 m/s 2 = 739,67 N Tabela 1 pokazuje wybór konsoli spe niajàcej wymagania obcià enia i wysuni cia poz linie muru 70 mm. MONTA W WARSTWIE OCIEPLENIA 12 Produkt A Rodzaj NoÊnoÊç w N P W obcià enia JB-DK 50/ Âciskanie JB-DK 50/ Âciskanie JB-DK 100/ Âciskanie JB-DK 100/10-AW Âciskanie JB-DK /10-AW Âciskanie JB-DK /10-AW Âciskanie 1800 Wysuni cie poza lini muru (w mm) Wyznaczenie bocznych konsoli 1. SzerokoÊç skrzyd a/wysokoêç skrzyd a x ci ar w [N] (1,1 m / 1,4 m x 778,91 N = 612 N Na podstawie tego parametru nale y dobraç z tabeli 2 konsol dla wysuni cia poza lini muru 70 mm i obcià enia bocznego 612 N Produkt A Rodzaj NoÊnoÊç w N G40 G60 obcià enia JBD Rozciàganie H1/H Âciskanie H1/H Rozciàganie i Êciskanie JBD Rozciàganie H1/H Âciskanie H1/H Rozciàganie i Êciskanie JBD Rozciàganie H1/H Âciskanie H1/H Rozciàganie i Êciskanie JBD AW75 Rozciàganie H1/H Âciskanie H1/H Rozciàganie i Êciskanie Wysuni cie poza lini muru (w mm)

13 Wskazówki monta owe Zasady rozmieszczania konsoli dolnych JB-DK dla okien sta ych i jednoskrzyd owych Wymiar L < 1000 mm 1001 mm do 1700 mm 1701 mm do 2400 mm Minimalna liczba konsoli 2 szt. 3 szt. 4 szt. Zasady rozmieszczenia konsoli: od kraw dzi okna max 150 mm pomi dzy konsolami max 700 mm Zasady rozmieszczania konsoli dolnych JB-DK dla okien dwuskrzyd owych Wymiar L < 1000 mm 1001 mm do 2000 mm 2001 mm do 3400 mm Zasady rozmieszczenia konsoli: od kraw dzi okna max 150 mm pomi dzy konsolami max 700 mm Zasady rozmieszczania konsoli bocznych JB-D dla wszystkich typów okien Wymiar L < 1000 mm 1001 mm do 1700 mm 1701 mm do 2400 mm 2401 mm do 3100 mm Zasady rozmieszczenia konsoli: od kraw dzi okna max 150 mm pomi dzy konsolami max 700 mm Minimalna liczba konsoli 2 szt. 4 szt. 6 szt. Minimalna liczba konsoli 2 szt. 3 szt. 4 szt. 5 szt. MONTA W WARSTWIE OCIEPLENIA 13

14 Konsola ZR NOWOÂå atwy monta Dok adna regulacja po o enia za pomocà przek adni z batej NoÊnoÊci konsoli: wysuniecie poza lini muru 35 mm 600 N wysuniecie poza lini muru 55 mm 370 N Art nr A MONTA W WARSTWIE OCIEPLENIA Zasady monta u 1. Konsole montujemy zarówno po bokach jak i od spodu okna 2.W celu wykonanie monta u musimy wykonaç otwor w ramie okna o Êrednicy 13 mm. Otwór wykonujemy maksymalnie w odleg oêci 30 mm od wewn trznej strony okna 3. W razie potrzeby, podczas transportu okna mo na rami konsoli z o yç do linii okna. 4. Ramiona konsoli przed monta em ponownie wysunàç. 5. Okno ustawiamy w otworze 6. Ustawiamy maksymalne wysuni cie okna poza lini muru 55 mm. Pozycjonujemy okno w otworze. Mocujemy dolne konsole. 7. Przy pomocy poziomicy i wkr tarki poziomujemy okno. 8. Wkr tark musimy wyposa yç w d ugi grot torx TX30 9. Regulujemy ustawienie konsoli pomi dzy bokiem oêcie nicy i murem. Pozycjonujemy okno w pionie. Mocujemy konsole do muru. 14

15 Wykoƒczenie monta u ETAP 1 ZABEZPIECZENIE POŁÑCZENIA KONSOLI Z MUREM Wewn trzna taêma uszczelniajàca z w ókninà Samoprzylepna taêma butylowa, z warstwà w ókniny, paroszczelna (wspó czynnik s d > 225 m), o doskona ych w aêciwoêciach uszczelniajàcych, znakomicie chroniàca wszelkiego rodzaju po àczenia typu okno-mur, konsola-mur, elementy fasad i ogrodów zimowych, itp. Przeznaczona do stosowania wewnàtrz pomieszczeƒ. Warstwa w ókniny gwarantuje bardzo dobrà przyczepnoêç tynku i innych warstw wykoƒczeniowych. TaÊma jest dost pna w rolkach o d ugoêci 15 m i szerokoêci 75, 100 i 150 mm. W przypadku stosowania taêmy do zabezpieczenia zamontowanych konsoli, w celu unikni cia powstawania mostków cieplnych, konsole powinny byç ca kowicie zabezpieczone taêmà na ca ej szerokoêci i d ugoêci po àczenia z murem, z zak adem o szerokoêci min. 10 mm. Art. nr A szerokoêç 75 mm Art. nr A szerokoêç 100 mm Art. nr A szerokoêç 150 mm ETAP 2 ZABEZPIECZENIE OÂCIE A TaÊmy VARIO SD (koloru bia ego) i FLEXTAPE ACTIVE (antracyt) to taêmy uszczelniajàce o zmiennym wspó czynniku sd, przeznaczone do izolacji wewn trznych i zewn trznych po àczeƒ okien i drzwi z murem oraz zabezpieczenia po àczenia konsoli z murem (II ETAP). TaÊmy regulujà przep yw pary wodnej, co pozwala na unikni cie szkód wywo anych kondensacjà pary wodnej. Jedna strona taêm jest wykoƒczona w ókninà, która zapewnia bardzo dobrà przyczepnoêç tynku i innych materia ów wykoƒczeniowych. W przypadku stosowania do zabezpieczenia po àczenia konsoli z murem taêm nale y przykleiç do ramy okna i do oêcie a na ca ym jego obwodzie tak, aby ca kowicie pokryç zamocowane konsole równie na ca ej d ugoêci, z zak adem min. 10 mm. Do muru taêmy mo na przyklejaç klejem do folii z polietylenu, np. masà Klej i szczeliwo K+D. MONTA W WARSTWIE OCIEPLENIA 15

16 Wykoƒczenie monta u TaÊmy VARIO SD Dostarczane w rolkach o d ugoêci 60 m i szerokoêci 70, 90 lub 145 mm. Folia jest wyposa ona w samoprzylepny pasek, u atwiajàcy monta taêmy do ramy okna. Art. nr A Art. nr A Art. nr A TaÊmy FLEXTAPE ACTIVE TaÊmy FLEXTAPE ACTIVE SK sà wyposa one w samoprzylepny pasek, umo liwiajàcy monta taêmy do ramy okiennej. FLEXTAPE ACTIVE SK sà dost pne w wersjach o szerokoêci 175 lub 225 mm. TaÊmy FLEXTAPE ACTIVE B/SK majà dodatkowy pasek butylu, który zapewnia natychmiastowe po àczenie z powierzchnià oêcie a. Dost pne szerokoêci taêm to 50, 75 i 100 mm. TaÊmy FLEXTAPE ACTIVE sà dost pne równie w wersji z siatkà podtynkowà o szerokoêci (ca kowitej) 120 i 135 mm. Dostarczane w rolkach o d ugoêci 50 m. NOWOÂå MONTA W WARSTWIE OCIEPLENIA 16 Art. nr: SK A , A B/SK A , A , A Z siatkà A , A TaÊmy uszczelniajàce EPDM TaÊmy EPDM zewn trzne i wewn trzne aktywnie oddychajàce, elastyczne taêmy uszczelniajàce, o bardzo NOWOÂå wysokiej wytrzyma oêci i trwa oêci (wyd u enie > 300 %), odporne na promienie UV. TaÊmy przeznaczone sà do zabezpieczania po àczeƒ okna z murem oraz innych po àczeƒ elewacyjnych, np. fasad aluminiowych. Stosowanie taêm jest szczególnie wskazane do izolacji dolnego, poziomego po àczenia ramy okna (drzwi balkonowych) z oêcie em w poziomie gruntu lub bardzo nierównych powierzchni. Zewn trzne taêmy EPDM sà dost pne w kilku wariantach: samoprzylepne, z przylepnym paskiem butylowym lub bez w aêciwoêci klejàcych. Stanowià doskona e uszczelnienie przed przenikaniem wilgoci do wewnàtrz budynku i jednoczeênie pozwalajà na aktywne odprowadzenie pary wodnej na zewnàtrz (bardzo ma y opór dyfuzyjny). TaÊmy wewn trzne zapewniajà izolacj po àczeƒ okna z murem od strony wewn trznej hamujà przep yw powietrza i pary wodnej, sà wodo- i paroszczelne. Sà wyposa one w dodatkowy, klejàcy pasek butylowy, u atwiajàcy monta. TaÊmy sà dostarczane w rolkach 20 m o szerokoêci 150, 200, 250, 300, 400 lub 500 mm. Art. nr Art. nr Art. nr Art. nr SzerokoÊç D ugoêç taêmy zewn trzna taêma zewn trzna taêma zewn trzna taêma wewn trzna taêma taêmy w mm w rolce w m uszczelniajàca uszczelniajàca uszczelniajàca z paskiem uszczelniajàca z paskiem z paskiem klejàcym klejàcym i butylem klejàcym i butylem A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

17 Klej i szczeliwo K+D Wszechstronna masa klejàco-uszczelniajàca na bazie poliuretanu o szerokim spektrum zastosowania: do stosowani na podło ach takich jak beto, cegła, tynk, płyta gipsowo-kartonowa, drewno, szkło, kamieƒ, tworzywa sztuczne. Odporna na działanie temperatury w zakresie od 40 do +90ºC, odporna na działanie soli, kwasów, zasad i wody morskiej. Nie nale y stosowaç w przypadku bezpoêredniego działania promieniowania UV. Mo liwoêç lakierowania. Art. nr A biała, 310 ml Art. nr A szara, 310 ml Art. nr A czarna, 310 ml NOWOÂå Klej do taêm EPDM Klej na bazie poliuretanów hybrydyzowanych, przeznaczony do przyklejania taêm uszczelniajàcych z EPDM do powierzchni oêcie y okien i drzwi podczas ich uszczelniania, do podło y budowlanych takich jak: beton, cegła, stal, PVC, styropian, itp. Kolor: czarny. Do stosowania w temperaturach od +5 do +35ºC. OdpornoÊç temperaturowa: od 30 do +80ºC. SzybkoÊç twardnienia: ok. 2 mm/24h. Czas tworzenia naskórka: ok. 60 min. w temperaturze +20ºC. Czas przechowywania: 9 miesi cy. Art. nr A ml Klej MULTI KRAFT Klej poliuretanowy do klejenia drewna, metali, tworzyw sztucznych i ceramiki. Spoina klasy D4. Art. nr A ml TOP Szczeliwo dekarskie JAKOÂå DACHFLEX Szczeliwo odporne na UV. Znakomita przyczepnoêç do wi kszoêci pod ó y. Idealne szczeliwo do obróbek dekarskich przy kominie. Temperatura stosowania od 5ºC do 40ºC OdpornoÊç temperaturowa od 25ºC do 100ºC Art. nr A bezbarwny, 310 ml Art. nr A czarny, 310 ml CHEMIA MONTA OWA 17

18 Piana pistoletowa, monta owa Jednosk adnikowa piana poliuretanowa przeznaczona do prac monta owych. Utwardza si pod wp ywem wilgoci zawartej w powietrzu. Posiada dobrà przyczepnoêç do typowych materia ów konstrukcyjnych, takich jak: ceg a, beton, tynk, drewno, szk o, metale, styropian, twarde PCV i sztywne piany PUR. Piana jest odporna na powstawanie pleêni i grzybów. Art. nr A letnia, 750 ml Art. nr A zimowa, 750 ml Art. nr A letnia, 750 ml Zmywacz do nieutwardzonej piany poliuretanowej Do czyszczenia pistoletów i zanieczyszczeƒ z pozosta oêci piany poliuretanowej Art. nr A ml CHEMIA MONTA OWA Szczeliwo akrylowe bia e Do wype niania p kni ç, spoin i rys w murach, àczenia p yt kartonowo- -gipsowych. Do àczenia elementów konstrukcyjnych i budowlanych poddawanych ma ym napr eniom Art. nr A ml 18 Silikony Art. z grupy A ml Zmywacz do silikonu Art. nr A ml

19 Sztyfty retuszerskie S u y do retuszu drobnych zarysowaƒ w drewnie oraz p ycie wiórowej Art. z grupy A pojedyncze kolory Zmywacz do PVC typ 10 Preparat czyszczàcy o w aêciwoêciach rozpuszczalnika Art. nr A ml typ 20 Do delikatnego usuwania zabrudzeƒ. Nie posiada w aêciwoêci rozpuszczalnika Art. nr A ml Pistolety do piany Art. nr A TOP JAKOÂå HIT Fix cement zaprawa szybkowià àca Zaprawa ju po krótkim czasie wykazuje wysokà wytrzyma oêç na Êciskanie i rozciàganie. Nie zawiera chlorków, nie powoduje korozji zbrojenia. Do szybkiego mocowania wszelkiego rodzaju elementów, wsz dzie tam gdzie wymagany jest natychmiastowy przyrost wytrzyma oêci, np. przy: monta u listew obcià eniowych, bram, oêcie nic, por czy schodów kotwieniu, Êrub fundamentowych, dybli, haków, opaser rurowych, mocowaniu w azów i ich pokryw, instalacji puszek i os on elektrycznych, elementów sanitarnych, itp. Art. nr A kg CHEMIA MONTA OWA 19

20 Preparat do mycia szyb P yn do spryskiwaczy koncentrat BLITZ Doskonały płyn do usuwania zanieczyszczeƒ z szyb. Art. nr A Art. nr A Art. nr A ml 250 ml 5 l CHEMIA CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 20 Preparay do smarowania zawiasów HIT Bia y smar pó sta y HSW 100 Smar o wysokiej przyczepnoêci, w opakowaniu z zaworem 360º. Nie Êcieka z pionowych i poziomych powierzchni, Wypiera wod i zabezpiecza przed powstawaniem korozji. Eliminuje skrzypiàce dzwi ki i zapewnia sta smarowanie. Specjalny zawór pozwala na stosowanie preparatu w miejscach trudno dost pnych, pod dowolnym kàtem. Art. nr A ml HIT MULTI p ynny smar wielofunkcyjny Uniwersalny smar w spray u. Doskonale wypiera wod. Penetruje i luzuje po àczenia gwintowane, eliminuje skrzypienie mechanizmów, czyêci powierzchni z brudu, smarów i olejów. Tworzy cienki film ochronny na powierzchniach smarowanych. Art. nr A ml Olej do zamków b benkowych Piel gnuje oraz utrzymuje w sprawnoêci mechanizmy zamków drzwiowych. Art. nr A ml

21 Preparat czyszczàcy do ràk Bezproblemowo i gruntownie oczyszcza zabrudzone d onie. Chroni i piel gnuje, zapobiega podra nieniom skóry. Wywo uje wzmocniony efekt ponownego nat uszczania. Art. nr A l Art. nr A ml Pasta X-fluid z dozownikiem W asnoêci: zapach rumiankowy, do mycia mocno zabrudzonych ràk, nie zawiera rozpuszczalników oraz innych substancji dra niàcych, pozostawia pow ok zapobiegajàcà p kaniu skóry, kolor ó to-szary, ulega biodegradacji w 90%. Art. nr A l TOP JAKOÂå HIT Chusteczki czyszczàce DISTRINET Chusteczki zapewniajà bardzo dokładne i szybkie czyszczenie powierzchni bez u ywania wody, mydła, czy szczotki. Gruntownie i bezproblemu usuwajà najsilniejsze zabrudzenia, takie jak: olej, tłuszcz, klej, farba, smoła, czy smar. Doskonałe do czyszczenia brudnych ràk zapewniajàc im jednoczeênie trwałà ochron oraz Êwie y i przyjemny zapach. Po u yciu chusteczki powierzchnia czyszczona nie musi byç płukana lub suszona. ZawartoÊç opakowania 150 chusteczek o wymiarach 25/30 cm. Po u yciu zamykaç wieczko celem unikni cia wysychania zawartoêci. Art. nr A HIT HIT Plaster ochronny ELAST Plaster ochronny bezklejowy, do zabezpieczania uszkodzeƒ skóry i drobnych ran przed zanieczyszczeniem. Nie przykleja si do ran. Samooklejajàcy klei si wy àcznie ze sobà. Mo na stosowaç na mokrych i t ustych powierzchniach skóry. Nie powoduje podra nieƒ, ma w asnoêci ch onàce, bardzo elastyczny nie uciska ran. Zawiera lateks. Wymiary: d ugoêç rolki 5 m, szerokoêç 6 cm, gruboêç 1,9 mm. Art. nr A Bezklejowy plaster ochronny Plaster do zabezpieczania uszkodzeƒ skóry i drobnych ran przed zanieczyszczeniem. Nie przykleja si do ran. Plaster o niebieskim kolorze przeznaczony jest specjalnie do przemys u spo ywczego. Mo na go stosowaç na mokrej skórze. Nie powoduje podra nieƒ, elastyczny. Nie przykleja si do w osów, skóry lub rany. Wymiary rolki: 5 m x 6 cm x 1,9 mm. Art. nr A CHEMIA BHP 21

ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD

ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD ZADBAJ O SWÓJ SAMOCHÓD... NIE TYLKO NA WIOSN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska 2014 KUPUJ NA www.eshop.wurth.pl MYCIE Piana do mycia pojazdów samochody osobowe Alkaliczna piana czyszczàca do gruntownego

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z twardej we ny mineralnej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, posiadajà korzystnà

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty:

W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Spis treêci W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Amperomierze c gowe............................ 948 Cyrkle........................................... 827 Dalmierze........................................

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Zawias Nexis MIRRO do drzwiczek szklanych lub lustrzanych

Zawias Nexis MIRRO do drzwiczek szklanych lub lustrzanych Zawias Nexis MIRRO do drzwiczek szklanych lub lustrzanych Zawias do drzwi ustawionych pod kàtem 90º wzgl dem korpusu. atwy monta : Adapter przyklejany na powierzchni szk a (lustra) za pomocà kleju GMK

Bardziej szczegółowo

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie Przyrzàd do frezowania gniazd kranów Wykonanie: Cylindryczny element ustalajàcy, gwintowany, stopniowany, pasuje do wszystkich armatur znajdujàcych si na rynku.

Bardziej szczegółowo

Katalog Techniczny. co 300mm P Y T Y W A R S T W O W E

Katalog Techniczny. co 300mm P Y T Y W A R S T W O W E Katalog Techniczny 5 2 4 co 300mm 5 3 1 3 G P Y T Y W A R S T W O W E I. Informacja techniczna...3-9 1. Charakterystyka ogólna...4 2. Zakres zastosowania...4 3. Program produkcji....4 4. àczenie i mocowanie

Bardziej szczegółowo

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy WARSZTAT DREWNO METAL Katalog maszynowy MASZYNY I URZĄDZENIA WARSZTATOWE MARKI LUNA Do Państwa dyspozycji oddajemy katalog wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna i metalu oraz urządzeń warsztatowych

Bardziej szczegółowo

Ciep e wn trze i suche Êciany

Ciep e wn trze i suche Êciany Ciep e wn trze i suche Êciany KABE THERM NV»KLIMA«Nowoczesny system ocieplania budynków na bazie perforowanego styropianu szwajcarska technologia polska produkcja Farby ISO 9001 Certyfikat Systemu JakoÊci

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa PORADNIK SANITARNY 2006 Wydawca: BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa Redakcja: Krzysztof Wróbel, Rafa Krasiƒski, Mariusz Wojciechowski, Arkadiusz Zieliƒski, Artur Stolarczyk,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne Spis treêci Filtracja laboratoryjna Filtry z mikrow ókien szklanych 3-5 Sàczki celulozowe (jakoêciowe i iloêciowe) 6-10 Gilzy ekstrakcyjne 11 Odpowietrzanie i wentylacja Korki BugStopper TM oraz BugStopper

Bardziej szczegółowo

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009 K W A R T A L N I K B R A N Y P Y T K A R S K I E J Nr 3 ( 21) lipiec/wrzesień 2009 Âcianki z p yt gipsowo kartonowych to wdzi czny materia do kreowania wn trz ka dego domu czy mieszkania. Wszystkim osobom

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009.

Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009. Hendi 2009 Szanowni Paƒstwo, Oddajemy w Paƒstwa r ce nowy katalog Hendi na rok 2009. W nowym katalogu znalaz o si ponad 2 000 profesjonalnych produktów, niezb dnych do wyposa enia ka dego punktu gastronomicznego.

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE. 25,-/szt. W SKLEPACH Oferta ważna listopad - grudzień 2013 lub do wyczerpania stanów magazynowych WYPRÓBUJ NOWĄ JAKOŚĆ K+D!

PROMOCJE. 25,-/szt. W SKLEPACH Oferta ważna listopad - grudzień 2013 lub do wyczerpania stanów magazynowych WYPRÓBUJ NOWĄ JAKOŚĆ K+D! PROMOCJE W SKLEPACH Oferta ważna listopad - grudzień 2013 lub do wyczerpania stanów magazynowych KLEJ I SZCZELIWO K+D FAST 300 ML Elastyczna, szybkowiążąca, masa uszczelniającoklejąca na bazie poliuretanu.

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i zale noêci. Atut jakoêci. Sztuka porowatoêci. Izolacja Êcian piwnic. Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach.

Przyczyny i zale noêci. Atut jakoêci. Sztuka porowatoêci. Izolacja Êcian piwnic. Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach. Rok V Nr 2(6)/2004 Czasopismo wykonawców budowlanych Algi i grzyby na powierzchniach elewacji Przyczyny i zale noêci Ocieplanie elewacji Atut jakoêci Zalety i ograniczenia tynków renowacyjnych Sztuka porowatoêci

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3 Przedstawiamy GV system przesuwu i prowadzenia liniowego ystem przesuwu i naprowadzania liniowego zosta tak zaprojektowany, by zapewniç lientom nieprzebrany wybór rozmiarów i opcji zaspokajajàcych praktycznie

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty Płyny chłodnicze vademecum profesjonalnego automobilisty vademecum profesjonalnego automobilisty p yny ch odnicze 3 Dlaczego stosuje si uk ady ch odzenia i jak one pracujà 9 Sk adniki p ynów ch odzàcych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Prowadnica liniowa HR typ o ekstremalnie niskiej budowie

Prowadnica liniowa HR typ o ekstremalnie niskiej budowie Prowadnica liniowa HR typ o ekstremalnie niskiej budowie Szyna Uszczelnienie koƒcowe Klatka Kulki Wózek Pokrywa koƒcowa Przekrój poprzeczny Rys. 1. Przekrój prowadnicy typu HR Budowa i w asnoêci W wózku

Bardziej szczegółowo

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno 5/9/PL/6 Regulatory przep ywu dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno telefon: (0-22) 717 14 70 fax: (0-22) 717 14 72 www.troxtechnik.com

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo