MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONTA OKIEN. Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska"

Transkrypt

1 MONTA OKIEN Wyciàg z programu sprzeda y Würth Polska

2 Kołki nylonowe W-UR W-UR NOWOÂå W-UR F HIT TOP JAKOÂå W-UR F 8 W-UR F M6, W-UR F M8 Nr Aprobaty: ETA-08/0190 MOCOWANIE MECHANICZNE Kołki nylonowe W-UR Êrednica 8 mm Ø oznaczenie d ugoêç t fix gniazdo Art. nr iloêç w mm w mm w mm szt. 8 W-UR AW30 A W-UR F AW25/SW10 A W-UR AW30 A W-UR A AW30 A W-UR F AW25/SW10 A W-UR F A AW30 A W-UR AW30 A W-UR F AW25/SW25 A W-UR AW30 A W-UR F AW25/SW25 A W-UR AW30 A W-UR AW30 A W-UR F AW30 A W-UR F AW30 A W-UR F M SW10 A W-UR F M SW10 A W-UR F M6 A SW10 A W-UR F M6 A SW10 A W-UR F M SW10 A W-UR F M SW10 A

3 Kołki nylonowe W-UR Kołki nylonowe W-UR Êrednica 10 mm Ø oznaczenie d ugoêç t fix gniazdo Art. nr iloêç w mm w mm w mm szt. 10 W-UR AW40 A W-UR A AW40 A W-UR F AW40/SW13 A W-UR F A SW13 A W-UR AW40 A W-UR A AW40 A W-UR F AW40/SW13 A W-UR F A SW13 A W-UR AW40 A W-UR A AW40 A W-UR F AW40/SW13 A W-UR F A SW13 A W-UR AW40 A W-UR A AW40 A W-UR F AW40/SW13 A W-UR F A SW13 A W-UR AW40 A W-UR A AW40 A W-UR F AW40/SW13 A W-UR F A AW40/SW13 A W-UR AW40 A W-UR F AW40/SW13 A W-UR AW40 A W-UR F AW40/SW13 A W-UR AW40 A W-UR F AW40/SW13 A W-UR AW40 A W-UR AW40 A W-UR AW40 A Obcià enia dopuszczalne kołków W-UR Materiał g stoêç kg/dm 3 Ø8 w KN Ø10 w KN Cegła klinkierowa ,14 Cegła pełna silikat Cegła pełna bloczek betonowy Cegła perforowana Cegła perforowana silikatowa Gazobeton i itp Beton Podczas mocowania kołka W-UR w materiale, z by klinujà si w przeciwnych kierunkach dzi ki czemu połàczenie z podło em jest bardzo mocne. Kołki nylonowe W-UR zgodnie z Europejskà Aprobatà Technicznà sà przeznaczone do monta u w wielu materiałach. Zastosowanie: beton, cegła pełna, cegła dziurawka, cegła sylikatowa, bloczek betonowy, gazobeton, i innych materiałach do murowania. Zalety: Kołek wykonany z bardzo wysokiej jakoêci materiału (nylon du a ywotnoêç i pewnoêç zamocowania na wiele lat); Szczególna konstrukcja kołka zapewniajàca bardzo silne zakotwienie, szczególnie w materiałach perforowanych; Gwoêdzie rozporowe wykonane sà ze stali ocynkowanej i A4; Specjalna konstrukcja gwoêdzia zapewnia najwy szà sił rozpierania kołka w otworze. MOCOWANIE MECHANICZNE 3

4 Wkr ty AMO do monta u okien AmoIII Typ 1 Typ 2 Raport z badaƒ: LOK 797/A/07 Typ 3 Materia noêny Minimalna Ârednica wywierconego g bokoêç otworu (w aêciwy wkr cania G (mm) rodzaj wiert a) Beton 30 6,5 mm (wiert em 6,5 mm) Ceg a pe na, 50 6 mm (wiert em 6 mm*) ceg a silikatowa Ceg a "dziurawka" 60 6 mm (wiert em 6 mm*) (przynajmniej dwa àczniki) Lekki beton 60 6 mm (wiert em 6 mm*) Gazobeton, drewno 60 Wiercenie otworu wst pnego nie jest konieczne * bez udaru MOCOWANIE MECHANICZNE 4 Rys. 1 Rys. 2 GL BOKOÂå WIERCENIA SZEROKOÂå RAMY ODST P GŁ BOKOÂå WKR CANIA 10 mm Ârednica D ugoêç Typ 1 Typ 2 Typ 3 7,5 52 A ,5 62 A ,5 72 A A ,5 82 A ,5 92 A A ,5 102 A ,5 112 A A ,5 122 A ,5 132 A A A ,5 152 A A A ,5 182 A A ,5 212 A A Maksymalne odst py miedzy wkr tami A (rys. 2) wynoszà: dla okien PCV 700 mm dla okien aluminiowych i drewnianych 800 mm Odst p E oraz P (patrz rys. 2) wkr tu od elementów poprzecznych okna nie mogà byç mniejsze ni 100 mm (mierzàc od wewn trznej Êcianki ramy okiennej).

5 Kołki metalowe do monta u stolarki budowlanej Kołki do mocowaqnia ram okiennych. Art. z grupy A Kołki do mocowaqnia ram okiennych. Art. z grupy A Ko ki szybkiego monta u Profile łàcznikowe Ârednica otworu mocujàcego do ramy okiennej 4,5 mm Ârednica otworów mocujàcych do muru 6,2 mm Art. z grupy A , A MOCOWANIE MECHANICZNE Zastosowanie Typ Wymiary Wymiary haków wbijanych Art. nr Op. L1xB1xh mm L2xh mm Szt. okna drewniane 1 130x20x1,2 20x9 A

6 TaÊmy VKP I VARIO SD Ciep y monta, to zestaw wyrobów sk adajàcy si z taêm rozpr nych, taêm uszczelniajàcych do regulacji przep ywu pary wodnej i masy klejàcej, przeznaczony do zabezpieczania styku okna ze Êciana budynku przed startami ciep a. TaÊmy VKP to samorozpr ne taêmy, przeznaczone do uszczelnienia wszelkiego rodzaju szczelin i po àczeƒ elementów budowlanych, w tym po àczeƒ ruchomych. Mogà byç stosowane m.in. do monta u drzwi i okien (tzw. ciep y monta ), uszczelniania konstrukcji drewnianych, po àczeƒ elementów fasad, elementów betonowych, itp. Sà paroszczelne i wodoszczelne, odporne na dzia anie wody opadowej i przenikanie wiatru. JednoczeÊnie umo liwia dyfuzj pary wodnej na zewnàtrz. Doskonale sprawdzajà ci jako izolacja termiczna i akustyczna. Sà bardzo elastyczne, atwo dopasowujà si do wszelkich nierównoêci, idealnie wype niajà szczeliny. Charakteryzujà si zwi kszonà odpornoêcià na UV i starzenie (10 lat gwarancji funkcyjnej). TaÊmy wykonane sà z elastycznej pianki poliuretanowej, impregnowanej polimerem. Z jednej strony posiadajà warstw samoprzylepnà w celu u atwienia aplikacji. TaÊmy sà supercienkie i charakteryzujà si bardzo du ym stopniem rozpr enia, co u atwia monta nawet w bardzo wàskich szczelinach. Monta taêm jest niezale ny od warunków atmosferycznych i znacznie skraca czas robót. Mogà byç stosowane zarówno na zewnàtrz jak i wewnàtrz pomieszczeƒ. SUPER PRODUKT 3 w 1! TaÊma VKP CONNECT to wielofunkcjonalna taêma trzy w jednym, która zapewnia perfekcyjne uszczelnienia w trzech p aszczyznac 1000 Pa), w cz Êci Êrodkowej zapewnia izolacjà cieplnà i akustycznà, a wewnàtrz zapewnia hermetycznà barierà dla pary wodnej i powietrza. Zapewnia doskona e uszczelnienie po àczenia montowanego okna w jednym kroku roboczym wystarczy przykleiç taêm do ramy okiennej i osadziç w otworze okiennym. TaÊmy sà dostarczane w rolkach o szerokoêci 56, 64 lub 74 mm. Sà przeznaczone do szczelin o szerokoêciach 2-10, 3-18 i 5-30 mm. SzerokoÊç taêmy/ G bokoêç profilu SzerokoÊç D ugoêç taêmy Art. nr g bokoêç w mm okna w mm spoiny w mm w rolce w mm kolor: czarny A A A A A A A A A CIEPŁY MONTA 6 Dane techniczne Kolor czarny Rodzaj tworzywa: pianka poliuretanowa, folia paroizolacyjna Impregnacja: dyspersja polimerowa Temperatura monta u: 30ºC do +80ºC Wspó czynnik oporu dyfuzyjnego: Opór dyfuzyjny pary wodnej s d µ <_ 100 Zmaian wartoêci s d <_ 0,5 na zewnàtrz, <_ 25 od wewnàtrz SzczelnoÊç na zacinajàcy >_ 1050 Pa deszcz i wiatr Klasa reakcji na ogieƒ B1 wyrób trudnozapalny OdpornoÊç na dzia anie UV odporna OdpornoÊç na dzia anie wody odporna IzolacyjnoÊç akustyczna 45 db (fuga 10 mm) Przechowywanie 12 miesi cy

7 TaÊmy VKP I VARIO SD TaÊma VKP BASIC zapewnia szczelnoêç na dzia anie zacinajàcego deszczu i wiatru przy ciênieniu 300 Pa. TaÊmy sà dostarczane w rolkach o szerokoêci 10, 15 i 20 mm. Sà przeznaczone do szczelin o szerokoêci 1-2, 1-4, 2-6 i 4-9 mm. kolor czarny, Art nr: A A A A A kolor szary, Art nr: A A A A A TaÊma VKP PREMIUM zapewnia szczelnoêç na działanie zacinajàcego deszczu i wiatru przy ciênieniu 600 Pa. TaÊmy sà dostarczane w rolkach o szerokoêci 10, 12, 15, 20 i 30 mm. Sà przeznaczone do szczelin o szerokoêci 1-4 mm, 2-6 mm, 4-9 mm, 5-12 mm, 6-15 mm, 9-20 mm i mm. kolor czarny, Art nr: A A A A A A A A A kolor szary, Art nr: A A A A A A A A A JEDEN PRODUKT DO USZCZELNIANIA WEWNÑTRZ I NA ZEWNÑTRZ! TaÊma VARIO SD REGULACJA PRZEP YRU WILGOCI! taêma uszczelniajàca o zmiennym wspó czynniku sd, przeznaczona do izolacji wewn trznych i zewn trznych po àczeƒ okien i drzwi z murem. Reguluje przep yw pary wodnej, co pozwala na unikni cie szkód wywo anych kondensacjà pary wodnej. WartoÊç wspó czynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej zmienia si w zale noêci od panujàcych warunków wilgotnoêciowych i wynosi od 0,2 m (otwarty na dyfuzj pary wodnej) do 5 m (hamuje przep yw pary wodnej). Folia jest wyposa ona w samoprzylepny pasek, u atwiajàcy monta taêmy do ramy okna. Do muru taêm mo na przyklejaç klejem do folii z polietylenu, np. masà Klej i szczeliwo K+D. TaÊmy VARIO SD sà dostarczane w rolkach o d ugoêci 60 m i szerokoêci 70, 90 lub 145 mm. Art. nr A Art. nr A Art. nr A CIEPŁY MONTA 7

8 Konsole do monta u okien Tendencja do projektowania nowych budynków ze Êcianami ob o onymi grubà warstwà ocieplenia wymusza zmiany w sposobie monta u okien w tego typu obiektach. Ze wzgl du na efektywnoêç ocieplenia, ochron przed kondensowaniem si wody na szybach, czy wr cz niebezpieczeƒstwo pojawienia si pleêni na murze w obszarze przy àczenia okna, w budynkach ocieplonych gruba warstwà izolacji, zaleca si przesuni cie p aszczyzny monta u okien poza granic muru tzn. w stron do warstwy izolacji. Niskie parametry mechaniczne materia ów izolacyjnych nie pozwalajà na zamocowanie okna do warstwy izolacji. Dlatego jedynym rozwiàzaniem jest zamontowanie okna w murze na specjalnych konsolach umo liwiajàcych usytuowanie okna w obszarze warstwy izolacji. W praktyce ram okiennà montuje si z przesuni ciem ramy okiennej do granicy 1/3 gruboêci izolacji patrzàc od strony muru. Rozkład temperatur (przebieg izoterm) na przekroju okna MONTA W WARSTWIE OCIEPLENIA monta tradycyjny 1/3 1/3 1/3 płaszczyzna okna przesuni ta w warstw ocieplenia 8

9 Konsole JB-D do monta u ramy bocznej okna do muru W celu zamontowania okna za pomocà konsoli JB-D nale y wykonaç w ramie okna otwór o Êrednicy 10,5 mm pod trzpieƒ gwintowany, a nast pnie przykr ciç p ytk monta owa do ramy okna u ywajàc odpowiednich wkr tów do (do drewna lub do tworzyw sztucznych. NOWOÂå Maks. wysuni cie NoÊnoÊç konsoli Maksymalny Opis muru poza lini przy maks. wysun. dystans od muru Typ Wymiary Art. nr Op. w mm poza lini muru w mm muru w mm szt. JB-D50/5G-40 do N do x52x5 A /50 JB-D50/10G-40 do N do x52x10 A /50 JB-D50/5G-60 do N do x72x5 A /50 JB-D50/10G-60 do N do 60 beton, 138x72x10 A /50 JB-D 100/10-G40 do N do 40 silikat, 188x52x10 A /50 JB-D 100/10G-60 do N do 60 ceg a 188x72x10 A /50 JB-D 150/10-G40 do N do 40 kratówka 253x52x10 A /50 JB-D 150/10-G40-AW75 do N do x37,3x10 A /50 JB-D 150/10-G60 do N do x72x10 A /50 JB-D 150/10-G60 AW75 do N do x37,3x10 A /50 Tabela noênoêci konsoli JB-D Zalecenia przy za o eniu stosowania dwóch konsoli na stron Produkt Rodzaj obcià enia NoÊnoÊç w N JBD Rozciàganie i Êciskanie Rozciàganie H1/H Âciskanie H1/H JBD Rozciàganie i Êciskanie Rozciàganie H1/H Âciskanie H1/H JBD Rozciàganie i Êciskanie Rozciàganie H1/H Âciskanie H1/H JBD AW75 Rozciàganie i Êciskanie Wysuni cie poza lini muru (w mm) MONTA W WARSTWIE OCIEPLENIA 9

10 Konsole JB-DK do podparcia okna wysuni tego poza lini muru typ W płytki monta owej w konsoli JB-DK (do okien z listwà parapetowà) typ P płytki monta owej w konsoli JB-DK A. Konsole do monta u w murze wykonanym z pe nego materia u (beton, ceg a silikatowa itp.) NOWOÂå MONTA W WARSTWIE OCIEPLENIA 10 Wysuni cie NoÊnoÊç przy Opis poza lini muru maks. wysuni ciu Typ płytki Typ Wymiary Art. nr Op. w mm konsoli monta owej muru w mm szt. JB-DK 50/5W do N W 138 x 36,5x5 A /50 JB-DK 50/10 W do N W beton, 138 x 36,5x10 A /50 JB-DK 100/10 W do N W silikat, 188 x 37,3x10 A /50 JB-DK 50/5-P do N P ceg a 138 x 36,5x5 A /50 JB-DK 50/10-P do N P pełna 138 x 36,5x10 A /50 JB-DK/100/10-P do N P 188 x 37,3x10 A /50 B. Konsole wyposa one we wspornik, do monta u ci kich okien w murze wykonanym z pe nego materia u (beton, ceg a silikatowa itp.) NOWOÂå Wysuni cie NoÊnoÊç przy Opis poza lini muru maks. wysuni ciu Typ płytki Typ Wymiary Art. nr Op. w mm konsoli monta owej muru w mm szt. JB-DK 100/10-AW 75-W do N W 188 x 37,3x10 A /50 JB-DK //10-AW 125-W do N W beton, 253 x 37,3x10 A /25 JB-DK /10-AW 125-W do N W silikat, 253 x 37,3x10 A /25 JB-DK 100/10-AW 75-P do N P ceg a 188 x 37,3x10 A /50 JB-DK //10-AW 125-P do N P pełna 253 x 37,3x10 A /25 JB-DK /10-AW 125-P do N P 253 x 37,3x10 A /25

11 Konsole JB-DK do podparcia okna wysuni tego poza lini muru C. Konsole do monta u w murze wykonanym z materia u zawierajàcego wolne przestrzenie (ceg a kratówka itp.) NOWOÂå NoÊnoÊç przy Opis Profil maks. wysuni ciu Typ płytki Typ Wymiary Art. nr Op. podpierajàcy konsoli monta owej muru w mm szt. JB-DK 100/10-ALW-W Nie 400 N W 253x37,3x10 A /50 ceg a JB-DK 100/10-AW75-ALW-W 125-W Tak 1080 N W 253x37,3x10 A /50 kratówka JB-DK 100/10-ALW-P Nie 400 N P 253x37,3x10 A /50 JB-DK 100/10-AW75-ALW-W 125-P Tak 1080 N P 253x37,3x10 A /50 Kàtownik pomocniczy ALW Opakowanie 1/50 sztuk. Art. nr A Tabela noênoêci konsoli JB-DK Zamocowanie od spodu okna Produkt Rodzaj obcià enia NoÊnoÊç w N JB-DK 50/5 Âciskanie JB-DK 50/10 Âciskanie JB-DK 100/10 Âciskanie JB-DK 100/10-AW75 Âciskanie JB-DK /10-AW 125 Âciskanie JB-DK /10-AW 125 Âciskanie 1800 Wysuni cie poza lini muru (w mm) Profile pomocnicze kàtownik 58 mm x 120 mm szerokoêç 55 mm opakowanie 50 sztuk NoÊnoÊç 500 N przy wysuni iu okna AK= 45 mm Art. nr A ZaÊlepki monta owe ZaÊlepki do otworów monta owych Ø = 10 mm. Opakowanie 100 sztuk. Art. nr A MONTA W WARSTWIE OCIEPLENIA 11

12 Dane pomocnicze do wyliczeƒ zastosowania w aêciwych konsoli OÊcie nica / skrzyd o Profil Ci ar Mi kkie drewno (g stoêç 0,5g/cm 3 ) IV 68 mm 2,1 kg/m IV 78 mm 2,7 kg/m IV 92 mm 3,8 kg/m Twarde drewno (g stoêç 0,7g/cm 3 ) IV 68 mm 2,9 kg/m IV 78 mm 3,8 kg/m IV 92 mm 5,3 kg/m PCV bez wzmocnienie 2,0 kg/m PCV ze wzmocnieniem 3,5 kg/m Aluminium 2,5 kg/m Ci ar szyby na mm gruboêci szk a 2,5 kg/mm/m 2 Przyk ad wyliczenia konsoli Za o enia: okno z PCV ze wzmocnieniem rozmiaryokna: oêcie nica: szerokoêç 1,20 m x wysokoêç 1,50 m skrzyd o: szerokoêç 1,10 m x wysokoêç 1,40 m szyba 1,0 m x 1, 3 m, potrójne szklenie Monta z wysuni ciem 70 mm poza linie muru Wyliczenia: 1. OÊcie nica (2x1,20 m + 2x1,50 m) x 3,5 kg/m = 18,90 kg 2. Skrzyd o (2x1,10 m + 2x1,40 m) x 3,5 kg/m = 17,50 kg 3. Szyba potrójna szklenie 3x4 mm= 12 mm (przyj to gruboêç pojedynczej szyby 4 mm) (1,00 m x 1,30 mm) x 12 mm x 2,50 kg = 39,00 kg 4. Masa ca kowita okna: 18,90 kg + 17,50 kg + 39,00 kg = 75,40 kg Ci ar okna: 75,40 kg x 9,81 m/s 2 = 739,67 N Tabela 1 pokazuje wybór konsoli spe niajàcej wymagania obcià enia i wysuni cia poz linie muru 70 mm. MONTA W WARSTWIE OCIEPLENIA 12 Produkt A Rodzaj NoÊnoÊç w N P W obcià enia JB-DK 50/ Âciskanie JB-DK 50/ Âciskanie JB-DK 100/ Âciskanie JB-DK 100/10-AW Âciskanie JB-DK /10-AW Âciskanie JB-DK /10-AW Âciskanie 1800 Wysuni cie poza lini muru (w mm) Wyznaczenie bocznych konsoli 1. SzerokoÊç skrzyd a/wysokoêç skrzyd a x ci ar w [N] (1,1 m / 1,4 m x 778,91 N = 612 N Na podstawie tego parametru nale y dobraç z tabeli 2 konsol dla wysuni cia poza lini muru 70 mm i obcià enia bocznego 612 N Produkt A Rodzaj NoÊnoÊç w N G40 G60 obcià enia JBD Rozciàganie H1/H Âciskanie H1/H Rozciàganie i Êciskanie JBD Rozciàganie H1/H Âciskanie H1/H Rozciàganie i Êciskanie JBD Rozciàganie H1/H Âciskanie H1/H Rozciàganie i Êciskanie JBD AW75 Rozciàganie H1/H Âciskanie H1/H Rozciàganie i Êciskanie Wysuni cie poza lini muru (w mm)

13 Wskazówki monta owe Zasady rozmieszczania konsoli dolnych JB-DK dla okien sta ych i jednoskrzyd owych Wymiar L < 1000 mm 1001 mm do 1700 mm 1701 mm do 2400 mm Minimalna liczba konsoli 2 szt. 3 szt. 4 szt. Zasady rozmieszczenia konsoli: od kraw dzi okna max 150 mm pomi dzy konsolami max 700 mm Zasady rozmieszczania konsoli dolnych JB-DK dla okien dwuskrzyd owych Wymiar L < 1000 mm 1001 mm do 2000 mm 2001 mm do 3400 mm Zasady rozmieszczenia konsoli: od kraw dzi okna max 150 mm pomi dzy konsolami max 700 mm Zasady rozmieszczania konsoli bocznych JB-D dla wszystkich typów okien Wymiar L < 1000 mm 1001 mm do 1700 mm 1701 mm do 2400 mm 2401 mm do 3100 mm Zasady rozmieszczenia konsoli: od kraw dzi okna max 150 mm pomi dzy konsolami max 700 mm Minimalna liczba konsoli 2 szt. 4 szt. 6 szt. Minimalna liczba konsoli 2 szt. 3 szt. 4 szt. 5 szt. MONTA W WARSTWIE OCIEPLENIA 13

14 Konsola ZR NOWOÂå atwy monta Dok adna regulacja po o enia za pomocà przek adni z batej NoÊnoÊci konsoli: wysuniecie poza lini muru 35 mm 600 N wysuniecie poza lini muru 55 mm 370 N Art nr A MONTA W WARSTWIE OCIEPLENIA Zasady monta u 1. Konsole montujemy zarówno po bokach jak i od spodu okna 2.W celu wykonanie monta u musimy wykonaç otwor w ramie okna o Êrednicy 13 mm. Otwór wykonujemy maksymalnie w odleg oêci 30 mm od wewn trznej strony okna 3. W razie potrzeby, podczas transportu okna mo na rami konsoli z o yç do linii okna. 4. Ramiona konsoli przed monta em ponownie wysunàç. 5. Okno ustawiamy w otworze 6. Ustawiamy maksymalne wysuni cie okna poza lini muru 55 mm. Pozycjonujemy okno w otworze. Mocujemy dolne konsole. 7. Przy pomocy poziomicy i wkr tarki poziomujemy okno. 8. Wkr tark musimy wyposa yç w d ugi grot torx TX30 9. Regulujemy ustawienie konsoli pomi dzy bokiem oêcie nicy i murem. Pozycjonujemy okno w pionie. Mocujemy konsole do muru. 14

15 Wykoƒczenie monta u ETAP 1 ZABEZPIECZENIE POŁÑCZENIA KONSOLI Z MUREM Wewn trzna taêma uszczelniajàca z w ókninà Samoprzylepna taêma butylowa, z warstwà w ókniny, paroszczelna (wspó czynnik s d > 225 m), o doskona ych w aêciwoêciach uszczelniajàcych, znakomicie chroniàca wszelkiego rodzaju po àczenia typu okno-mur, konsola-mur, elementy fasad i ogrodów zimowych, itp. Przeznaczona do stosowania wewnàtrz pomieszczeƒ. Warstwa w ókniny gwarantuje bardzo dobrà przyczepnoêç tynku i innych warstw wykoƒczeniowych. TaÊma jest dost pna w rolkach o d ugoêci 15 m i szerokoêci 75, 100 i 150 mm. W przypadku stosowania taêmy do zabezpieczenia zamontowanych konsoli, w celu unikni cia powstawania mostków cieplnych, konsole powinny byç ca kowicie zabezpieczone taêmà na ca ej szerokoêci i d ugoêci po àczenia z murem, z zak adem o szerokoêci min. 10 mm. Art. nr A szerokoêç 75 mm Art. nr A szerokoêç 100 mm Art. nr A szerokoêç 150 mm ETAP 2 ZABEZPIECZENIE OÂCIE A TaÊmy VARIO SD (koloru bia ego) i FLEXTAPE ACTIVE (antracyt) to taêmy uszczelniajàce o zmiennym wspó czynniku sd, przeznaczone do izolacji wewn trznych i zewn trznych po àczeƒ okien i drzwi z murem oraz zabezpieczenia po àczenia konsoli z murem (II ETAP). TaÊmy regulujà przep yw pary wodnej, co pozwala na unikni cie szkód wywo anych kondensacjà pary wodnej. Jedna strona taêm jest wykoƒczona w ókninà, która zapewnia bardzo dobrà przyczepnoêç tynku i innych materia ów wykoƒczeniowych. W przypadku stosowania do zabezpieczenia po àczenia konsoli z murem taêm nale y przykleiç do ramy okna i do oêcie a na ca ym jego obwodzie tak, aby ca kowicie pokryç zamocowane konsole równie na ca ej d ugoêci, z zak adem min. 10 mm. Do muru taêmy mo na przyklejaç klejem do folii z polietylenu, np. masà Klej i szczeliwo K+D. MONTA W WARSTWIE OCIEPLENIA 15

16 Wykoƒczenie monta u TaÊmy VARIO SD Dostarczane w rolkach o d ugoêci 60 m i szerokoêci 70, 90 lub 145 mm. Folia jest wyposa ona w samoprzylepny pasek, u atwiajàcy monta taêmy do ramy okna. Art. nr A Art. nr A Art. nr A TaÊmy FLEXTAPE ACTIVE TaÊmy FLEXTAPE ACTIVE SK sà wyposa one w samoprzylepny pasek, umo liwiajàcy monta taêmy do ramy okiennej. FLEXTAPE ACTIVE SK sà dost pne w wersjach o szerokoêci 175 lub 225 mm. TaÊmy FLEXTAPE ACTIVE B/SK majà dodatkowy pasek butylu, który zapewnia natychmiastowe po àczenie z powierzchnià oêcie a. Dost pne szerokoêci taêm to 50, 75 i 100 mm. TaÊmy FLEXTAPE ACTIVE sà dost pne równie w wersji z siatkà podtynkowà o szerokoêci (ca kowitej) 120 i 135 mm. Dostarczane w rolkach o d ugoêci 50 m. NOWOÂå MONTA W WARSTWIE OCIEPLENIA 16 Art. nr: SK A , A B/SK A , A , A Z siatkà A , A TaÊmy uszczelniajàce EPDM TaÊmy EPDM zewn trzne i wewn trzne aktywnie oddychajàce, elastyczne taêmy uszczelniajàce, o bardzo NOWOÂå wysokiej wytrzyma oêci i trwa oêci (wyd u enie > 300 %), odporne na promienie UV. TaÊmy przeznaczone sà do zabezpieczania po àczeƒ okna z murem oraz innych po àczeƒ elewacyjnych, np. fasad aluminiowych. Stosowanie taêm jest szczególnie wskazane do izolacji dolnego, poziomego po àczenia ramy okna (drzwi balkonowych) z oêcie em w poziomie gruntu lub bardzo nierównych powierzchni. Zewn trzne taêmy EPDM sà dost pne w kilku wariantach: samoprzylepne, z przylepnym paskiem butylowym lub bez w aêciwoêci klejàcych. Stanowià doskona e uszczelnienie przed przenikaniem wilgoci do wewnàtrz budynku i jednoczeênie pozwalajà na aktywne odprowadzenie pary wodnej na zewnàtrz (bardzo ma y opór dyfuzyjny). TaÊmy wewn trzne zapewniajà izolacj po àczeƒ okna z murem od strony wewn trznej hamujà przep yw powietrza i pary wodnej, sà wodo- i paroszczelne. Sà wyposa one w dodatkowy, klejàcy pasek butylowy, u atwiajàcy monta. TaÊmy sà dostarczane w rolkach 20 m o szerokoêci 150, 200, 250, 300, 400 lub 500 mm. Art. nr Art. nr Art. nr Art. nr SzerokoÊç D ugoêç taêmy zewn trzna taêma zewn trzna taêma zewn trzna taêma wewn trzna taêma taêmy w mm w rolce w m uszczelniajàca uszczelniajàca uszczelniajàca z paskiem uszczelniajàca z paskiem z paskiem klejàcym klejàcym i butylem klejàcym i butylem A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

17 Klej i szczeliwo K+D Wszechstronna masa klejàco-uszczelniajàca na bazie poliuretanu o szerokim spektrum zastosowania: do stosowani na podło ach takich jak beto, cegła, tynk, płyta gipsowo-kartonowa, drewno, szkło, kamieƒ, tworzywa sztuczne. Odporna na działanie temperatury w zakresie od 40 do +90ºC, odporna na działanie soli, kwasów, zasad i wody morskiej. Nie nale y stosowaç w przypadku bezpoêredniego działania promieniowania UV. Mo liwoêç lakierowania. Art. nr A biała, 310 ml Art. nr A szara, 310 ml Art. nr A czarna, 310 ml NOWOÂå Klej do taêm EPDM Klej na bazie poliuretanów hybrydyzowanych, przeznaczony do przyklejania taêm uszczelniajàcych z EPDM do powierzchni oêcie y okien i drzwi podczas ich uszczelniania, do podło y budowlanych takich jak: beton, cegła, stal, PVC, styropian, itp. Kolor: czarny. Do stosowania w temperaturach od +5 do +35ºC. OdpornoÊç temperaturowa: od 30 do +80ºC. SzybkoÊç twardnienia: ok. 2 mm/24h. Czas tworzenia naskórka: ok. 60 min. w temperaturze +20ºC. Czas przechowywania: 9 miesi cy. Art. nr A ml Klej MULTI KRAFT Klej poliuretanowy do klejenia drewna, metali, tworzyw sztucznych i ceramiki. Spoina klasy D4. Art. nr A ml TOP Szczeliwo dekarskie JAKOÂå DACHFLEX Szczeliwo odporne na UV. Znakomita przyczepnoêç do wi kszoêci pod ó y. Idealne szczeliwo do obróbek dekarskich przy kominie. Temperatura stosowania od 5ºC do 40ºC OdpornoÊç temperaturowa od 25ºC do 100ºC Art. nr A bezbarwny, 310 ml Art. nr A czarny, 310 ml CHEMIA MONTA OWA 17

18 Piana pistoletowa, monta owa Jednosk adnikowa piana poliuretanowa przeznaczona do prac monta owych. Utwardza si pod wp ywem wilgoci zawartej w powietrzu. Posiada dobrà przyczepnoêç do typowych materia ów konstrukcyjnych, takich jak: ceg a, beton, tynk, drewno, szk o, metale, styropian, twarde PCV i sztywne piany PUR. Piana jest odporna na powstawanie pleêni i grzybów. Art. nr A letnia, 750 ml Art. nr A zimowa, 750 ml Art. nr A letnia, 750 ml Zmywacz do nieutwardzonej piany poliuretanowej Do czyszczenia pistoletów i zanieczyszczeƒ z pozosta oêci piany poliuretanowej Art. nr A ml CHEMIA MONTA OWA Szczeliwo akrylowe bia e Do wype niania p kni ç, spoin i rys w murach, àczenia p yt kartonowo- -gipsowych. Do àczenia elementów konstrukcyjnych i budowlanych poddawanych ma ym napr eniom Art. nr A ml 18 Silikony Art. z grupy A ml Zmywacz do silikonu Art. nr A ml

19 Sztyfty retuszerskie S u y do retuszu drobnych zarysowaƒ w drewnie oraz p ycie wiórowej Art. z grupy A pojedyncze kolory Zmywacz do PVC typ 10 Preparat czyszczàcy o w aêciwoêciach rozpuszczalnika Art. nr A ml typ 20 Do delikatnego usuwania zabrudzeƒ. Nie posiada w aêciwoêci rozpuszczalnika Art. nr A ml Pistolety do piany Art. nr A TOP JAKOÂå HIT Fix cement zaprawa szybkowià àca Zaprawa ju po krótkim czasie wykazuje wysokà wytrzyma oêç na Êciskanie i rozciàganie. Nie zawiera chlorków, nie powoduje korozji zbrojenia. Do szybkiego mocowania wszelkiego rodzaju elementów, wsz dzie tam gdzie wymagany jest natychmiastowy przyrost wytrzyma oêci, np. przy: monta u listew obcià eniowych, bram, oêcie nic, por czy schodów kotwieniu, Êrub fundamentowych, dybli, haków, opaser rurowych, mocowaniu w azów i ich pokryw, instalacji puszek i os on elektrycznych, elementów sanitarnych, itp. Art. nr A kg CHEMIA MONTA OWA 19

20 Preparat do mycia szyb P yn do spryskiwaczy koncentrat BLITZ Doskonały płyn do usuwania zanieczyszczeƒ z szyb. Art. nr A Art. nr A Art. nr A ml 250 ml 5 l CHEMIA CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 20 Preparay do smarowania zawiasów HIT Bia y smar pó sta y HSW 100 Smar o wysokiej przyczepnoêci, w opakowaniu z zaworem 360º. Nie Êcieka z pionowych i poziomych powierzchni, Wypiera wod i zabezpiecza przed powstawaniem korozji. Eliminuje skrzypiàce dzwi ki i zapewnia sta smarowanie. Specjalny zawór pozwala na stosowanie preparatu w miejscach trudno dost pnych, pod dowolnym kàtem. Art. nr A ml HIT MULTI p ynny smar wielofunkcyjny Uniwersalny smar w spray u. Doskonale wypiera wod. Penetruje i luzuje po àczenia gwintowane, eliminuje skrzypienie mechanizmów, czyêci powierzchni z brudu, smarów i olejów. Tworzy cienki film ochronny na powierzchniach smarowanych. Art. nr A ml Olej do zamków b benkowych Piel gnuje oraz utrzymuje w sprawnoêci mechanizmy zamków drzwiowych. Art. nr A ml

21 Preparat czyszczàcy do ràk Bezproblemowo i gruntownie oczyszcza zabrudzone d onie. Chroni i piel gnuje, zapobiega podra nieniom skóry. Wywo uje wzmocniony efekt ponownego nat uszczania. Art. nr A l Art. nr A ml Pasta X-fluid z dozownikiem W asnoêci: zapach rumiankowy, do mycia mocno zabrudzonych ràk, nie zawiera rozpuszczalników oraz innych substancji dra niàcych, pozostawia pow ok zapobiegajàcà p kaniu skóry, kolor ó to-szary, ulega biodegradacji w 90%. Art. nr A l TOP JAKOÂå HIT Chusteczki czyszczàce DISTRINET Chusteczki zapewniajà bardzo dokładne i szybkie czyszczenie powierzchni bez u ywania wody, mydła, czy szczotki. Gruntownie i bezproblemu usuwajà najsilniejsze zabrudzenia, takie jak: olej, tłuszcz, klej, farba, smoła, czy smar. Doskonałe do czyszczenia brudnych ràk zapewniajàc im jednoczeênie trwałà ochron oraz Êwie y i przyjemny zapach. Po u yciu chusteczki powierzchnia czyszczona nie musi byç płukana lub suszona. ZawartoÊç opakowania 150 chusteczek o wymiarach 25/30 cm. Po u yciu zamykaç wieczko celem unikni cia wysychania zawartoêci. Art. nr A HIT HIT Plaster ochronny ELAST Plaster ochronny bezklejowy, do zabezpieczania uszkodzeƒ skóry i drobnych ran przed zanieczyszczeniem. Nie przykleja si do ran. Samooklejajàcy klei si wy àcznie ze sobà. Mo na stosowaç na mokrych i t ustych powierzchniach skóry. Nie powoduje podra nieƒ, ma w asnoêci ch onàce, bardzo elastyczny nie uciska ran. Zawiera lateks. Wymiary: d ugoêç rolki 5 m, szerokoêç 6 cm, gruboêç 1,9 mm. Art. nr A Bezklejowy plaster ochronny Plaster do zabezpieczania uszkodzeƒ skóry i drobnych ran przed zanieczyszczeniem. Nie przykleja si do ran. Plaster o niebieskim kolorze przeznaczony jest specjalnie do przemys u spo ywczego. Mo na go stosowaç na mokrej skórze. Nie powoduje podra nieƒ, elastyczny. Nie przykleja si do w osów, skóry lub rany. Wymiary rolki: 5 m x 6 cm x 1,9 mm. Art. nr A CHEMIA BHP 21

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY USZCZELNIEÑ OKIEN I ELEWACJI AKCESORIA

SYSTEMY USZCZELNIEÑ OKIEN I ELEWACJI AKCESORIA SYSTEMY USZCZELNIEÑ KIEN I ELEWACJI AKCESRIA Przyk³ad zastosowania taœm uszczelniaj¹cych NVPRF Taœma uszczelniaj¹ca NVPRF FAI z kauczuku butylowego paroszczelna Taœma uszczelniaj¹ca NVPRF FA z EPDM paroprzepuszczalna

Bardziej szczegółowo

WIERTARKI I WKR TARKI PNEUMATYCZNE

WIERTARKI I WKR TARKI PNEUMATYCZNE WIERTARKI I WKR TARKI PNEUMATYCZNE Wiertarki pistoletowe, kàtowe i proste ze standardowymi i bezkluczowymi uchwytami wiertarskimi. Wkr tarki pistoletowe i proste. 35 7802A oraz 7802AKC Wiertarki pistoletowe

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

Wiert a i narz dzia. Wiert a i narz dzia T E C H N I K A M O C O W A N I A

Wiert a i narz dzia. Wiert a i narz dzia T E C H N I K A M O C O W A N I A 255 Wiert o SDS-max... strona 256 Wiert o SDS-Plus Driller, DIN 8035... strona 257 Wiert o SDS-Plus Pointer... strona 258 Wiert o do muru STANDARD HM... strona 260 Wiert o STANDARD... strona 261 Wiert

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności Wymiana okna z PVC Zdejmowanie miary Sprawdzić stan ościeżnicy. Jeżeli jest w dobrym stanie, posłuży za ramę zewnętrzną. Do niej zostanie przytwierdzona z PVC nowego okna. Należy sprawdzić pion i poziom

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

MB-70. Monta OPIS MONTA U

MB-70. Monta OPIS MONTA U MB-70 Monta OPIS MONTA U Nowoczesne okno aluminiowe zachowuje swoje bardzo dobre w a ciwo ci eksploatacyjne pod warunkiem, e zostanie prawid owo wykonany monta elementu w murze. Na prawid owe wbudowanie

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ 100% mikrowłókno, dwie warstwy rewers mopa to materiał rzepowy typu velcro. WYKONANIE mop szyty pętelka zamknięta o wysokości 2 mm

MATERIAŁ 100% mikrowłókno, dwie warstwy rewers mopa to materiał rzepowy typu velcro. WYKONANIE mop szyty pętelka zamknięta o wysokości 2 mm 100% mikrowłókno, dwie warstwy rewers mopa to materiał rzepowy typu velcro pętelka zamknięta o wysokości 2 mm Rozmiar w cm Ciężar w gramach Do stelaża MS 420 30 x 12,5 40 MS 100 MS 421 47 x 12,5 65 MS

Bardziej szczegółowo

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Poznaniu Kod CPV : 45214200-2 szkolnictwem Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwi zanych

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach taśm 3M w przemyśle W celu uproszczenia i usprawnienia wyboru produktów, wyróżniliśmy sześć kategorii produktów ze wskazaniem ich wszechstronnego zastosowania.

Bardziej szczegółowo

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN SZAFKI NAŚCIENNE 119 Szafki naścienne SWN - Kompaktowe szafki naêcienne, przeznaczone do monta u urzàdzeƒ energetycznych wymagajàcych ochrony przed dost pem, zapyleniem i wilgocià. - Standardowo przewidziane

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

stosowania od -5 C do +30 C

stosowania od -5 C do +30 C Katalog produktów Pianki poliuretanowe Uszczelniacze silikonowe i akrylowe Uszczelniacze i kity Uszczelniacze dachowe i wodoodporne Kleje Produkty ognioodporne i żaroodporne Taśmy Środki czyszczące Poliuretanowa

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic

Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Odkurzacze uniwersalne WD 3.800 M eco!ogic Nowa linia odkurzaczy uniwersalnych Eco!ogic to grupa energooszczędnych, cichych urządzeń przeznaczona szczególnie dla tych, którzy cenią produkty przyjazne środowisku.

Bardziej szczegółowo

CHEMIA BUDOWLANA WWW.ALUMASTER.PL

CHEMIA BUDOWLANA WWW.ALUMASTER.PL WWW.ALUMASTER.PL WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS KLEJE COSMOPUR 819 Prosty w użyciu, poliuretanowy klej do łączenia naroży w produkcji okien z aluminium. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

Zawias Nexis MIRRO do drzwiczek szklanych lub lustrzanych

Zawias Nexis MIRRO do drzwiczek szklanych lub lustrzanych Zawias Nexis MIRRO do drzwiczek szklanych lub lustrzanych Zawias do drzwi ustawionych pod kàtem 90º wzgl dem korpusu. atwy monta : Adapter przyklejany na powierzchni szk a (lustra) za pomocà kleju GMK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja montażu

Skrócona instrukcja montażu Skrócona instrukcja montażu www.klinkier.pl Instrukcja obsługi -, łączy szybkość wykonania z ponadczasową estetyką i trwałością klinkieru CRH. Ma wszystkie zalety ogrodzenia klinkierowego ( piękny wygląd,

Bardziej szczegółowo

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI

Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Budowa : WYMIANA POSADZEK Obiekt : J/W Adres : UL. WOJSKA POLSKIEGO 142 69-100 SŁUBICE PRZEDMIAR INWESTORSKI Str: 1 1. STAN : PARTER 1.1. ELEMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1,000 kpl... Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium

Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Odkurzacze uniwersalne MV 3 Premium Kompaktowy, praktyczny odkurzacz na każdą kieszeń. Przeznaczone jest do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic.

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Ciep o tam, gdzie jest potrzebne W przypadku budynków z gara ami podziemnymi lub piwnicami, istnieje szczególne ryzyko utraty

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

4 Technika Nr. d ugoêç ramion przekrój

4 Technika Nr. d ugoêç ramion przekrój Kàtownik Êlusarski Wykonanie: Stal, ocynkowany, obrobiony ze wszystkich stron. Przeznaczenie: Uniersalne. 4601 4602 Kàtownik p aski Kàtownik ze stopkà Nr. d ugoêç ramion 4601 4602 przekrój 0100 100 x 70

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowa i zagospodarowanie terenu centrum wsi Stare Żukowice - elewacja obiektu nr II ADRES INWESTYCJI : Stare Żukowice, gmina Lisia Góra INWESTOR : Gmina Lisia Góra

Bardziej szczegółowo

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane 1 INSTRUKCJA MONTAŻ OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH 1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EISROCKWOOL 0 EIS 0.. Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS Talerzyk zaciskowy CONLIT

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące 693 Zestawienie produktów Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Podstawki wahliwe K0282 Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12 K0302 Podstawki wahliwe

Bardziej szczegółowo

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Przewód OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Górniczy przewód oponowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej na napięcie 3,6/6 kv NORMA: ZN-/MP-13-K4 UZNANIE: CECHA: GEM/4806/0059/98/04429/ZB GE-33/98 CHARAKTERYSTYKA:

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE.

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE. UNIVERSAL To lider wszechstronności. Łatwy i szybki w montażu Duża wytrzymałość Bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne Szeroka gama wysokości ogrodzenia UNIVERSAL ZASTOSOWANIE Stosowany przy ogrodzeniach

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

Mocowania sanitarne . sanit. sanit Mocow Mocow

Mocowania sanitarne . sanit. sanit Mocow Mocow 229 Mocowania sanitarne Mocowania do umywalek i pisuarów...strona 230 Mocowania do urządzeń sanitarnych...strona 233 Akcesoria do mocowań sanitarnych...strona 235 Mocowanie WB do WC...strona 236 230 MOCOWANIA

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy

Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy KARTA KOLORÓW Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy domów. Ciep e, atwe w obróbce i kszta towaniu, przyjazne. Niestety, b dàc podatne na uszkodzenia, wymaga ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI OTWARCIE NOWEGO SKLEPU WÜRTH 25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI 25-lecie istnienia firmy na polskim rynku, a także 70. urodziny spółki-matki stały się okazją do otwarcia nowego sklepu Würth w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

298 299 300 301 i 302 i 303 SYSTEM Zestaw: DR 10 II DR 10-ka 3 System DR 10 Drzwi rozwierane Instrukcja montażu systemu DR 10 60 Blachowkręt 6,3 mm x 32 mm SYSTEM DR 10 Wypełnienie drzwi: płyta wiórowa,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta System JB-D: Regulowany system montażu okien w przestrzeni izolacji termicznej ścian budynków

Kompleksowa oferta System JB-D: Regulowany system montażu okien w przestrzeni izolacji termicznej ścian budynków Kompleksowa oferta System JB-D: Regulowany system montażu okien w przestrzeni izolacji termicznej ścian budynków System JB-D: Liczne zalety montażu okien System JB-D umożliwia prawidłowe wykonanie montażu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002

Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Odkurzacze z funkcją prania SE 4002 Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu

Bardziej szczegółowo

Podr cznik Instalatora. System panelowy NYLOFOR 3D NYLOFOR Medium. Podr cznik instalatora

Podr cznik Instalatora. System panelowy NYLOFOR 3D NYLOFOR Medium. Podr cznik instalatora Podr cznik Instalatora System panelowy NYLOFOR 3D NYLOFOR Medium Podr cznik instalatora Panele NYLOFOR 3D Panele Panele o szerokoêci 2500 mm i wysokoêci od 1030 do 2430 mm. Panele sà jednostronnie zakoƒczone

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

729,- 645,- 555,- 999,- 699,- 869,- 749,- 12 V ZASILANIE 12 V 12 V ZASILANIE 12 V 18 V 18 V 14,4 V 14,4 V

729,- 645,- 555,- 999,- 699,- 869,- 749,- 12 V ZASILANIE 12 V 12 V ZASILANIE 12 V 18 V 18 V 14,4 V 14,4 V Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 12 V MDW-DC727KAP 12 V 240 W 2 akumulatory 12V; 1,3 Ah szybkozaciskowy 1,5-10 mm 2 biegi Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 14,4 V MDW-DC728KAP 12 V 290 W 2 akumulatory

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ.

SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ. MARMOCOLOR SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ. ZAKRES STOSOWANIA MARMOCOLOR jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Hörmann - Cennik 665 PL

Hörmann - Cennik 665 PL Hörmann - Cennik 665 PL Wa ny od 18.07.2005 2005 Bramy i kraty rolowane ze stali i aluminium Nap dy i sterowania Hörmann - Polska G ówna siedziba Poznaƒ ul. Otwarta 1 62-052 Komorniki tel. (061) 819 73

Bardziej szczegółowo

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien.

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. przechylanie i zawracanie HAUTAU TORNADO... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. Logiczna zaleta: W po o eniu wietrzenia zu yte powietrze uchodzi do góry, od do u nap ywa Êwie e powietrze zgodnie

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK TRONSOLE TYP F

SCHÖCK TRONSOLE TYP F SCHÖCK TRONSOLE TYP SCHÖCK TRONSOLE T umiàce dêwi ki uderzeniowe (odg osy kroków) oddzielenie prefabrykowanego biegu schodów od spocznika typ 1,0 linia Bieg schodowy: prefabrykat Spocznik: betonowany na

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji okuì

Instrukcja konserwacji okuì Instrukcja konserwacji okuì FAVORIT Si-line - System bezpieczeństwa drewno Wszystkie zaczepy i mimo rodowe bolce zamykaj ce nale y smarowaì lub oliwiì! Stosujcie Paœstwo wy cznie smar lub olej bez zawarto

Bardziej szczegółowo

Schörghuber Drzwi specjalne. Schörghuber. EI30 EI60 EI90 G30 F30 F90 Drzwi przeciwpo arowe. RS Drzwi dymoszczelne.

Schörghuber Drzwi specjalne. Schörghuber. EI30 EI60 EI90 G30 F30 F90 Drzwi przeciwpo arowe. RS Drzwi dymoszczelne. Schörghuber Schörghuber Drzwi specjalne EI30 EI60 EI90 G30 F30 F90 Drzwi przeciwpo arowe Drzwi dymoszczelne Katalog produktów 01/2005 Oferta Drzwi przeciwpo arowe i drzwi dymoszczelne Funkcja przeciwpo

Bardziej szczegółowo

Mocowanie ci kich przedmiotów do Êcian

Mocowanie ci kich przedmiotów do Êcian MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Mocowanie ci kich przedmiotów do Êcian JAK SAMEMU WYKONAå! To trzeba wiedzieç l Wybór ko ka zale y od pod o a, na którym zamocowany b dzie

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK TRONSOLE TYP R

SCHÖCK TRONSOLE TYP R SCHÖCK TONSOLE TYP SCHÖCK TONSOLE T umiàca dêwi ki uderzeniowe (odg os kroków) izolacja stopnic prostych i kr tych biegów schodowych Schöck Tronsole typ Bieg schodowy: Biegi schodowe betonowane na budowie

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO S wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szafa stojàca OptiRACK 19

Szafa stojàca OptiRACK 19 SZAFY STOJÑCE Szafa stojàca OptiRACK 19 Szafa stojàca OptiRACK 19 OptiRACK jest idealnym rozwiàzaniem szafy LAN oferujàcym najnowsze rozwiàzania technologiczne w bardzo przyst pnej cenie. Konstrukcja szafy

Bardziej szczegółowo

Membrany dachowe. Kompletny system membran dachowych, paroizolacji i akcesoriów montażowo-uszczelniających

Membrany dachowe. Kompletny system membran dachowych, paroizolacji i akcesoriów montażowo-uszczelniających Membrany dachowe Kompletny system membran dachowych, paroizolacji i akcesoriów montażowo-uszczelniających Membrany paroprzepuszczalne ISOVENT Classic 3-warstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności,

Bardziej szczegółowo

1.15.Przykłady doboru oku GEZE OL90.

1.15.Przykłady doboru oku GEZE OL90. 1.15.Przykłady doboru oku GEZE OL90. PRZYKŁAD 1 okno PCV, szklenie 4/16/4 wymiary okna 1600 x 2500 [mm], wymiary skrzydła 850 x 1516 [mm], kolor oku biały (RAL 9016) Sprawdzenie wymiarów skrzydła oraz

Bardziej szczegółowo

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT).

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT). TNSD/TNDD KRATKI WENTYLACYJNE DO PRZEWODÓW OKRÑG YCH wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno - Wysoka jakoêç wykonania w bibliotekach programu DYFUZJA POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów..

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza,w meblach produkowanych w Polsce,z dużym prawdopodobieństwem możemy spotkać się z którymś z przedstawionych na

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Ze szczotką tarczową.

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE

Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE www.czamaninek.pl Nowoczesne SYSTEMY BUDOWLANE SYSTEM CZAMANINEK Keramzyt Nowoczesny system budowlany MOC W JAKOŒCI 100% natury Naturalne kruszywo keramzytowe Czamaninek: jest niepalne jest mrozoodporne

Bardziej szczegółowo

Blachy p askie na ràbek stojàcy PLX

Blachy p askie na ràbek stojàcy PLX Lindab PLX TM Blachy p askie na ràbek stojàcy PLX Elastyczne i trwa e pi kno Wybierz dach oferujàcy niezliczone mo liwoêci Cienka blacha p aska to ponadczasowy, atwo formowalny i wyjàtkowy materia od

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY Y BUDOWLANE

MATERIAŁY Y BUDOWLANE MATERIAŁY Y BUDOWLANE PRODUKTY PRZEZNACZONE DO OBRÓBKI BKI MATERIAŁÓW W BUDOWLANYCH 1 SPIS TREŚCI SAITDISC dyski fibrowe str. 3 SAITRIS tarcze półelastyczne str. 12 SAITRON dyski półelastyczne str. 5 SAITOR

Bardziej szczegółowo

Obudowy Spacial 6000 przeglàd oferty

Obudowy Spacial 6000 przeglàd oferty Obudowy Spacial 6000 przeglàd oferty Obudowy z drzwiami przednimi Obudowy z drzwiami przednimi i tylnymi Obudowy do samodzielnego monta u Obudowy po àczone w szereg Obudowy wyposa one w pe ne lub przezroczyste

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE Por czne i wygodne. Klucze zapadkowe Ingersoll Rand o du ej mocy i wysokich walorach u ytkowych pozwalajà zwi kszyç wydajnoêç. 13 1215Ti oraz 1225Ti Tytanowe klucze zapadkowe

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK TRONSOLE TYP B

SCHÖCK TRONSOLE TYP B SCHÖCK TRONSOLE TYP SCHÖCK TRONSOLE T umiàce dêwi ki uderzeniowe (odg os kroków) oddzielenie biegu schodowego od p yty posadzkowej T F Schöck Tronsole typ 100 x 3 linia R ieg schodowy: iegi schodowe betonowane

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1A do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. KATEDRA HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA Parametry techniczne Wymagane parametry Parametry oferowane KOMORA LAMINARNA Klasa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane)

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane) SOM/ST/2004/04 Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane i dostarczane urządzenia

Bardziej szczegółowo

Środki chemiczne FENOPLAST

Środki chemiczne FENOPLAST str. 3-1 Kleje do tworzyw sztucznych FENOPLAST FENOPLAST KF klej do PCW Kolor : biały transparentny Klej zawiera sorbex ochrona UV FENOPLAST KF klej do PMMA (akrylu) F129455 F129456 F200800 FENOPREM FD-

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

SMP/A0 SMP/A1 A1/10 A3/12. Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm. Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm.

SMP/A0 SMP/A1 A1/10 A3/12. Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm. Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm. SMP/A0 Stó monta owy sztywny format A-0 s/g/w 1330 x 1048 x 866 mm SMP/A1 Stó monta owy sztywny format A-1 s/g/w 980 x 785 x 866 mm. A1/10 Szafa na plany i mapy format A-1, 10-szufladowa s/g/w 980 x 680

Bardziej szczegółowo

GE Consumer & Industrial Power Protection. Aria ED.05. Poliestrowe obudowy przemysłowe. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

GE Consumer & Industrial Power Protection. Aria ED.05. Poliestrowe obudowy przemysłowe. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo GE Consumer & Industrial Power Protection Aria ED.0 Poliestrowe obudowy przemysłowe Dbamy o Twoje bezpieczeństwo Uniwersalne obudowy poliestrowe Normy IEC 01 IEC 0 EN 01 EN 0 EN 0 Certyfikaty UL typy,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Sebastian Pietras DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana Okien w Ramach Kompleksowej Termomodernizacji ZWPS w Katowicach wraz z Zastosowaniem Odnawialnego Źródła Energii ADRES INWESTYCJI : 40-038 Katowice ul.powstańców

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Rozmiary okien

Informacje ogólne. Rozmiary okien Okna dachowe Ko nierze Akcesoria ZawartoÊç opakowania Informacje ogólne 98 cm 78 cm 55 cm 66 cm 78 cm Gama produktów RoofLITE sk ada si z okien oraz ko nierzy do dachów falistych i p askich. W tym rozdziale

Bardziej szczegółowo