PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 ul. Pomorska 44, Jaktorów, tel.: tel./fax : NAZWA INWESTYCJI ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MON ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. Nowowiejska 33 INWESTOR MINISTER OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY Al. Niepodległości 218 OPRACOWANIE PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE Specjalność: ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Tomasz Gałuszka upr. nr A-88/00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inż. upr. nr MAZ/0084/POOE/03 INSTALACJE SANITARNE mgr inż. Dorota Palczewska upr. nr MAZ/0029/P00S/04 11 GRUDZIEŃ 2006

2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOT OPRACOWANIA OPIS OGÓLNY ADAPTOWANYCH POMIESZCZEŃ PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA PRZEPISY I NORMY ARCHITEKTURA ZAKRES I FORMA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO : STAN ISTNIEJĄCY PROJEKTOWANA FUNKCJA ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OPIS PRAC BUDOWLANYCH Roboty wyburzeniowe Roboty budowlane OCHRONA PPOŻ WYPOSAŻENIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PROJEKTEM: ZASILANIE POMIESZCZEŃ ROZDZIELNICA GŁÓWNE NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4KV UKŁAD ROZDZIAŁU ENERGII 0,4/0,23 KV Wewnętrzne linie zasilające i główne trasy koryt kablowych Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego Instalacja gniazd wtyczkowych 230V Instalacja dla odbiorów wentylacji-klimatyzacji OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH ZAGADNIENIA P/POŻ I BHP OBLICZENIA TECHNICZNE INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE OPIS INSTALACJI INFORMATYCZNEJ ZALECENIA PRZY PROWADZENIU OKABLOWANIA UWAGI KOŃCOWE INSTALACJE SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU (SAP) I DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA (DSO) INSTALACJA SAP Opis instalacji SAP Uwagi wykonawcze do instalacji SAP Test działania elementów i instalacji SAP INSTALACJA DSO Opis systemu Montaż głośników Charakterystyka materiałowa Strona 2

3 10 SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ (CCTV) OPIS INSTALACJI CCTV OPIS URZĄDZEŃ TEST DZIAŁANIA ELEMENTÓW SYSTEMU INSTALACJA WIDEODOMOFONU INSTALACJA ALARMOWA SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWIN) ZAKRES I FAZA DOKUMENTACJI CEL OPRACOWANIA OGÓLNY OPIS SYSTEMU OPIS INSTALACJI WYTYCZNE DLA WYKONAWCY WYTYCZNE DLA UŻYTKOWNIKA UWAGI KOŃCOWE INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU (KD) ZAKRES I FAZA DOKUMENTACJI CEL OPRACOWANIA OGÓLNY OPIS SYSTEMU OPIS INSTALACJI WYTYCZNE DLA WYKONAWCY WYTYCZNE DO WYPOSAŻENIA DRZWI OBJĘTYCH INSTALACJĄ KONTROLI DOSTĘPU UWAGI KOŃCOWE INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPRACOWANIA PROJEKTU PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA Zabezpieczenie istniejących otworów wentylacyjnych Instalacja wentylacji Instalacja klimatyzacji Obliczenia dla klimatyzacji Kanały, kratki, urządzenia Instalacja c.o Materiały Wykonanie robót Wytyczne BHP i PPOŻ Założenia dla branż Wytyczne montażu II. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW III. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW IV. KOPIE UPRAWNIEŃ V. SPIS RYSUNKÓW Strona 3

4 I. OPIS TECHNICZNY 1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy dla przebudowy istniejących pomieszczeń oraz dostosowania ich do wymagań jakie powinno spełniać archiwum (składnica akt) w budynku przy ulicy Nowowiejskiej 33. Dokumentacja projektowa obejmuje architekturę, instalacje elektryczne silnoprądowe i słaboprądowe oraz instalacje klimatyzacji. 2 Opis ogólny adaptowanych pomieszczeń Kancelarie Tajne Biura Ochrony Informacji Niejawnych są dyslokowane przeważnie w pomieszczeniach o małej powierzchni i były organizowane i modernizowane w czasie gdy archiwa przyjmowały dokumenty kategorii A i B. Biuro zatem nie będzie miało fizycznych możliwości, aby przechowywać według zasad określonych w Zarządzeniu Nr 3/MON z dnia 2 lutego 2005r w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr2, poz. Nr4), całej dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w Urzędzie Ministra Obrony Narodowej. Dlatego też celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji konieczne jest zorganizowanie składnicy akt dla dokumentacji wytworzonej w Ministerstwie Obrony Narodowej. Składnica akt będzie posiadać 2 pomieszczenia: pomieszczenie magazynowe oraz pomieszczenie do pracy i udostępniania dokumentów. Przechowywane w niej będą akta jawne i niejawne. 3 Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie wykonane zostało na podstawie: - umowy nr 486/DA/06 zawartej w dniu r. pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, a firmą Solpro, - programu Organizacyjno - Użytkowego przekazanego przez Inwestora, - Inwentaryzacji istniejących pomieszczeń, - projektu architektonicznego, - wytycznych koordynacyjnych międzybranżowych, - dokumentacji technicznej oraz katalogów aparatury elektrycznej i urządzeń, - Polskich Norm, przepisów prawa budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących w zakresie opracowania. 4 Zakres opracowania Dokumentacja projektowa obejmuje: architekturę, instalacje elektryczne, instalacje teleinformatyczne, instalacje sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) i dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), system telewizji dozorowej (CCTV) instalacje wideodomofonu, instalacje alarmową sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), instalacje kontroli dostępu (KD), instalację klimatyzacji. Strona 4

5 5 Przepisy i normy Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji całości prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460 i z 1995 r. Nr 102, poz. 507) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 43, poz. 489 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321, z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia właściwych ministrów, wydane na podstawie wyżej wymienionych ustaw, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz 1156), Ustawa z dnia 4 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr. 171, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr. 11, poz. 95 z późn. zm.), Strona 5

6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz z późn. zm.) Zarządzenie Nr 3 /MON z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inna dokumentacją w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. Nr4), Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych, Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania projektowanych instalacji zgodnie z Polskimi Normami, a w szczególności: Norma Obronna NO-04-A004 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe PN-71/E Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne, PN-EN Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. PN-71/E Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i portowych oraz dworców i środków transportu publicznego, PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów, PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa, PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne, PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa, PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym, pozostałych arkuszy normy PN-IEC dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, PN-88/E Instalacje elektryczne na napięcie nie przekraczające 1000V w budynkach. Badania techniczne przy odbiorach. PN-EN :2002 (U) Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej PN-EN :2002 (U) Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 4-1: Monitory czarno-białe PN-EN :2002 (U) Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 5: Teletransmisja PN-EN :2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 7: Wytyczne stosowania PN-EN /A1 Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów. Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych. PN-EN :2000 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu. Wymagania systemowe PN-EN :2002 (U) Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach. Część 2-1: Wymagania dla podzespołów Strona 6

7 PN-EN :2002 (U) Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach. Część 7: Zasady stosowania PN-EN :2002 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne PN-EN :2002 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 2-1: Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCCB o działaniu niezależnym od napięcia sieci PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia PN-IEC/TS :2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia BN-89/ /03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe Ogólne wymagania i badania, BN-88/ Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe linie kablowe. Ogólne wymagania i badania 84/ Zakładowe sieci telekomunikacyjne wnętrzowe ISO / IEC PN-EN50173 EIA/TIA 568A Strona 7

8 6 Architektura 6.1 Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego : Zakres i forma programu funkcjonalno użytkowego zgodnie z wytycznymi inwestora : PROGRAM ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWY na adaptację pomieszczeń w celu organizacji składnicy akt na potrzeby komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej. 6.2 Stan istniejący Trzy pomieszczenia, w których ma być składnica akt wykorzystywane są jako pomieszczenia magazynowe przez Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia i Centrum Informacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej. Elementy wykończenia wnętrza w tych pomieszczeniach są w złym stanie technicznym i wymagają remontu. Ogólnie konstrukcja obiektu jest w dobrym stanie technicznym. 6.3 Projektowana funkcja Nie zmienia się podstawowej funkcji pomieszczeń funkcja magazynowa. 6.4 Zestawienie pomieszczeń archiwum udostępniania dokumentów - 37,41m 2 archiwum magazyn - 85,80 suma powierzchni użytkowej : 123,21m 2 Ze względu na tajność nie przewiduje się doświetlenia światłem naturalnym pomieszczeń. W oknach zamontowane zostaną żaluzje i rolety. 6.5 Opis prac budowlanych Roboty wyburzeniowe Prace wyburzeniowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu odpowiednich narzędzi, bez użycia mechanicznego sprzętu. Prace należy prowadzić pod kierownictwem osoby uprawnionej kierownika budowy. Należy przestrzegać przepisów bhp. Pracę wyburzeniowe należy prowadzić w taki sposób, aby nie spowodować naruszenia konstrukcji, uszkodzenia elementów istniejących np. okien zewnętrznych. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, kierownik budowy winien nakazać przerwanie prac i podjąć roboty zabezpieczające ewentualne uszkodzenie. Teren prowadzenia prac należy oddzielić od reszty obiektu, np. ścianą z folii budowlanej, tak aby nie zakłócać pracy w reszcie obiektu. Elementy z rozbiórki, gruz należy usuwać bezpośrednio na zewnątrz, poprzez okna zewnętrzne, lub drzwi zewnętrzne od strony przychodni po uzgodnieniu z Inwestorem i pod nadzorem Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia gruzu we własnym zakresie, w obmiarze założono wywóz gruzu na odległość 1km + 30km. W skład prac budowlanych wchodzą następujące roboty : wyburzenie ścian działowych wraz z ich wykończeniem (tynki, płytki ceramiczne, itp.), demontaż drzwi wraz z ościeżami. Inwestor może poprosić o przekazanie mu zdemontowanych drzwi, skucie płytek ceramicznych okładziny ściennej, skucie płytek posadzkowych, Strona 8

9 zerwanie, usunięcie wykładziny pcv wraz z mocującym ją klejem, w miejscach uszkodzeń istniejącego tynku, szczególnie przy umywalce, należy go skuć, usunąć, demontaż białego montażu umywalki i baterii. Inwestor może poprosić o przekazanie mu zdemontowanych elementów Roboty budowlane Ściany. Murowanie Wykonanie ścian oraz zamurowanie otworów drzwiowych z cegły pełnej klasy15. Przewiduje się wymurowanie nowej ściany w miejsce wyburzanej zgodnie z rysunkiem, ściana o grubości 25cm. Przewiduje się również wzmocnienie ścian pomieszczeń od strony korytarza, poprzez domurowanie ściany grubości 12cm. Ścianę tą należy zespolić ze ścianą istniejącą, poprzez kotwienie, kotwami stalowymi. W ścianach w miejscu otworów drzwiowych należy wykonać nadproże żelbetowe, monolityczne, wykonywane na mokro, lub zamontować nadproże prefabrykowane betonowe, typu L. Wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną, zachowując dokładności i odchyłki normowe. Drzwi Dostarczenie i zamontowanie drzwi szerokości 90 cm w świetle ościeżnic i wysokości 2m w świetle. Drzwi stalowe grubości co najmniej 4cm, obustronnie obite blacha co najmniej 2mm, atestowane, antywłamaniowe, blokowane na 4 krawędziach, zawiasy powinny być umieszczone od wewnątrz. Drzwi wyposażone w dwa zamki, w tym jeden mechaniczny o skomplikowanym mechanizmie, drugi szyfrowy, o zmiennym nastawieniu co najmniej dwubębnowy o cichym przesuwie, skali nastawień nie więcej niż jedna działka i co najmniej 100 podziałek na bębnie, a zmiana kombinacji w zamku szyfrowym powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu skrzynki zamka. Drzwi wyposażyć w samozamykacz stalowy, zamek elektromagnetyczny oraz urządzenie do plombowania. Kolor drzwi biały RAL Okucia ze stali nierdzewnej, satynowanej. Drzwi będą wyposażone w następujące urządzenia: zamek wpuszczany na wkładkę w klasie C wkładka podklamkowa w klasie C klucze chronione kartą bezpieczeństwa drugi zamek szyfrowy odporny na prześwietlenie promieniami rentgena posiadający atest klasy A. Zastosować drzwi klasy C. Kraty stalowe W oknach są zamontowane kraty zewnętrzne. Dodatkowo należy wykonać kraty wewnętrzne, otwieralne. Przewiduje się dwa rodzaje krat oznaczonych symbolami: KR1 i KR2. Wykonano odpowiednie rysunki krat. Wykonanie, dostarczenie i montaż krat stalowych, wewnętrznych, otwieranych (wykonanych z prętów stalowych minimum 20mm, wspawanych w stalową ramę z płaskownika nie mniejszego niż 45x6 mm, rozmieszczanych pionowo w odstępie minimum 150mm, wzmocnionych poziomym płaskownikiem stalowym o wymiarach 45x6 mm, rozmieszczonym w poziomie co 500mm, kraty montować do muru stalowymi kotwami rozporowymi). Kraty należy wyposażyć w zamek. Kolor biały RAL 9010 kraty malowane proszkowo, przywożone na budowę jako element gotowy, pomalowany. Nie dopuszcza się na budowie takich prac jak spawanie. Strona 9

10 Przed przystąpieniem do prac, wykonywania kraty, wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiaru otworów okiennych. Ze względu na to, że jest to obiekt istniejący mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy wielkością poszczególnych otworów okiennych, otwory te nie są identyczne. Żaluzje okienne Dostarczenie i montaż żaluzji okiennych wewnętrznych typ weritikali, kolor naturalne aluminium. Żaluzje należy montować w oknach zabezpieczonych kratami KR2, w pomieszczeniu archiwum udostępniania dokumentów. Typ i rodzaj żaluzji przed wykonaniem dostawy uzgodnić z Inwestorem. Rolety Dostarczenie i montaż rolet okiennych wewnętrznych opuszczanych, kolor szary. Rolety należy montować w oknach zabezpieczonych kratami KR1, w pomieszczeniu archiwum magazyn. Typ i rodzaj rolet przed wykonaniem dostawy uzgodnić z Inwestorem. Naprawy, uzupełnienia, odczyszczenie. Zalanie betonem otworu w posadzce (zaznaczono na rysunku). Sugeruje się zastosowanie betonu B15 lub rozwiązanie równorzędne zaproponowane przez Wykonawcę. Otwór w posadzce należy wykonać w taki sposób, aby nie występowało pękanie posadzki z płytek gresowych. W pomieszczeniu, w posadzce przebiega kanał instalacyjny przekryty blachą stalową. Należy odczyścić klapę stalową przekrywającą kanał, ewentualnie przewidzieć dodatkowe zabezpieczenie przez pomalowanie. Ze względu na to, ze pomieszczenia istniejące posiadają w części miejsc niewielkie uszkodzenia, otwory do zatkania, np. po demontażu umywalki przewiduje się odczyszczenie, uzupełnienie ubytków poprzez zamurowanie zaszpachlowanie drobnych otworów w ścianach istniejących i suficie. Wykonanie posadzki Przed wykonaniem nowej posadzki na całości powierzchni pomieszczeń, najpierw należy usunąć stare posadzki, odczyścić podłoże. Następnie należy wykonać wyrównanie posadzki wylewką samopoziomującą. Na takim podłożu można wykonywać posadzkę z płytek gresowych na kleju. Projektuje się wielkość płytki 20cm-30cm, kolor szary kawa z mlekiem, fugi szare 3mm. Wykonawca przedstawi próbki do zatwierdzenia w nadzorze autorskim. Zgodnie z zaleceniem norm i producenta, w razie takiej potrzeby stosować listwy dylatacyjne. W miejscu drzwi, na styku z korytarzem, zastosować listwę progową aluminiową. Przewiduje się również wykonanie cokolika ściennego z płytek gresowych na kleju (identycznych jak na posadzce), kolor szary kawa z mlekiem, fugi szare, wysokość 10cm. Należy stosować gotowe zaprawy klejowe. Nie dopuszcza się przygotowywania zaprawy na budowie. Tynkowanie Przewiduje się tynkowanie ścian tynkiem cementowo wapiennym lub gipsowym kategorii III stanowiących podłoże pod powłoki malarskie. Tynki wykonać zarówno na nowo wykonanych ścian, jak i uzupełnienie w miejscach uszkodzonych tynków i naprawień na ścianach istniejących (po wcześniejszym odczyszczeniu ich i drobnych naprawach). Przed rozpoczęciem wykonywania tynków zwykłych należy skontrolować: przygotowanie podłoży, Strona 10

11 zakończenie robót stanu surowego, zakończenie robót instalacyjnych podtynkowych, osadzenie ościeżnic drzwiowych i okiennych, Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków zwykłych nie powinny przekraczać 4mm na długości łaty kontrolnej 2 metrowej. Malowanie Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad: - prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań, drabin lub pomostów roboczych, - przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych należy stosować okulary ochronne i odzież ochronną, - przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki prace należy wykonywać przy otwartych oknach lub przy czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać zakazu używania ognia, - w przypadku prowadzenia robót przygotowawczych, którym towarzyszy pylenie należy stosować maski pyłochłonne. Roboty malarskie wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków. Malowanie elementów metalowych po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszelkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach. Wymagania względem podłoża - Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: - gładkie i równe to znaczy bez narostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, - mocne to znaczy powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, - czyste to znaczy bez plam, zaoliwień, pleśni i innych zanieczyszczeń. Kontrola międzyfazowa obejmuje: - jakości materiałów malarskich, - wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, - jakości wykonywania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok, Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika budowy. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie prace przygotowawcze konieczne do wykonania planowanych robót. Uwzględni między innymi: - uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, - skrobanie ewentualnych zaoliwień oraz ich dodatkowe zmycie, - odkurzanie, odpylenie, - gruntowanie odpowiednim środkiem gruntującym zależnym od rodzaju podłoża i docelowej powłoki malarskiej. Przewiduje się malowanie farba emulsyjną gliceroftalową całości projektowanych pomieszczeń od wysokości 1,6m (wysokość parapetów podokiennych), oraz sufitu. Przewidzieć nałożenie dwóch warstw farby, po nałożeniu warstwy gruntującej. Malowanie farbą w kolorze białym. Przewiduje się malowanie lamperii farba winylową-lateksową do wysokości 1,6m we wszystkich pomieszczeniach, oraz wykonanie lamperii od strony korytarza na zamurowanych otworach drzwiowych, do wysokości otworów. Przewidzieć nałożenie dwóch warstw farby, po nałożeniu warstwy gruntującej. Malowanie farbą zmywalną, trudnościeralną i trudnobrudzącą się. Malować farba w kolorze białym w projektowanych pomieszczeniach, od strony korytarza kolor identyczny z istniejącym. Przewiduje się malowanie parapetów na kolor biały, farbą lateksową-winylową. Przed przystąpieniem do malowania odczyścić podłoże, usunąć stare powłoki malarskie. Strona 11

12 Przewiduje się również malowanie cokolika na zamurowanych ścianach od strony korytarza, farbą olejną - winylową, zmywalną, trudnościeralną i trudnobrudzącą się, kolor ciemny brąz, zgodny z istniejącym. Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robót zobowiązany jest wykonać wszelkie roboty nie opisane w niniejszym dokumencie i w projektach, a które są niezbędne do prawidłowego zakończenia robót oraz te, które ze względu na swoją wiedzę fachową uzna za stosowne, po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem przed zakończeniem przetargu! 6.6 Ochrona ppoż. Nie zmienia się zagrożenie pożarem ze względu na pozostawienie funkcji magazynowej. Projektowane pomieszczenia nie będą wydzielane dodatkowo pod względem ppoż, ze względu na to że pomieszczenia na tej kondygnacji w tej części budynku będą posiadały tą samą funkcję magazyny. Przewiduje się ściany pomieszczeń jako murowane z cegły pełnej o grubości 25cm co daje odporność ogniową minimum 60 minut. Drzwi do pomieszczeń nie wymagają odporności ogniowej, ze względu na to, że nie wydziela się tych pomieszczeń pod względem pożarowym. Ze względu na ewakuacje projektuje się drzwi o szerokości w świetle minimum 90cm i wysokości minimum 200cm. Instalacje ochrony pożarowej i zabezpieczenie instalacji omówiono w rozdziałach dotyczących instalacji. 6.7 Wyposażenie Przewiduje się wyposażenie projektowanych pomieszczeń w następujący sprzęt biurowy: zestaw regałów przesuwnych w części magazynowej, biurka, krzesła biurowe: obrotowe, z regulowaną wysokością i oparciem na plecy, z podparciem na łokcie, kolor obicia szary, zestaw komputerowy z drukarką, z podstawowym oprogramowaniem Windows i MS Office, sejf klasy A wyposażony w zamek mechaniczny kluczowy wielozastawkowy. Konstrukcja zamka powinna umożliwiać wyjęcie klucza tylko w pozycji zamkniętej. Szafa może być jedno lub dwudrzwiowa. Drzwi powinny być wyposażone w nieusuwalne kołki z otworami do przewlekania sznurka i nieusuwalną miseczkę do odciskania pieczęci numerowej, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, Przed wykonaniem zamówienia wyposażenia, odpowiedni typ, model należy uzgodnić z Inwestorem. Strona 12

13 7 Instalacje elektryczne 7.1 Zakres prac objętych projektem: tablice elektryczną niskiego napięcia 0,4kV, układ zasilania i rozdziału energii w modernizowanych pomieszczeniach, oświetlenie podstawowe, oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne obiektu, instalację gniazd wtyczkowych, instalacja połączeń wyrównawczych, ochronę przeciwprzepięciową, ochronę przeciwporażeniową. 7.2 Zasilanie pomieszczeń. Modernizowane pomieszczenia w energię elektryczną zasilane będą linią kablową 0,4kV z istniejącej rozdzielnicy budynku z sekcji rezerwowanej. Należy w istniejącym rozłączniku bezpiecznikowym ( pole RG-50) zainstalować wkładki 35A gg i wyprowadzić linie kablową kablem YKY 5x16mm 2 do tablicy TE. Kable prowadzić w istniejących korytach kablowych oraz pod tynkiem. Podstawowe wskaźniki energetyczne L.p. Wyszczególnienie Jednostka Wartość 1 Moc zainstalowana kw 10,1 2 Moc przyłączeniowa kw 8 3 Napięcie zasilania po stronie nn V 400/230 4 Współczynnik mocy cos ϕ Układ sieci - projektowany - TN-S 6 Ochrona od porażeń w sieci n.n. odbiorcy s.w.n. s.w.n. samoczynne wyłączenie napięcia 7.3 Rozdzielnica główne niskiego napięcia 0,4kV Tablicę elektryczną TE nowych pomieszczeń projektuje się w pomieszczeniu udostępniania dokumentów. Tablica będzie zasilać odbiory elektryczne w pomieszczeniu udostępniania dokumentów i magazynie oraz agregat klimatyzacyjny i kamery przed wejściem do pomieszczeń. Jako TE zaprojektowano tablice typu XL3-160 ( prod. Legrand) o wym. 900x575x183 ( wys. x szer. x głęb) o prądzie do 160A, napięciu 400/230V w wykonaniu jednosekcyjnym z pojedynczym układem szyn zbiorczych. Rozdzielnice wyposażyć w zamek, i powiesić na ścianie w pomieszczeniu administracyjnym. Pole zasilające wyposażone będzie w rozłącznik FRX100 z WW230 ( aparat Q1). Tablice wykonać zgodnie z schematem ideowym IE-1. Strona 13

14 7.4 Układ rozdziału energii 0,4/0,23 kv Wewnętrzne linie zasilające i główne trasy koryt kablowych WLZ-t wykonany będzie kablem miedzianym w izolacji 1kV. Główny ciąg kablowy prowadzony będzie w istniejących metalowych korytach kablowych oraz p/t. W pomieszczeniach instalacje prowadzić p/t lub w kanałach instalacyjnych DLP 35x80 Układanie kabli i przewodów po montażu instalacji wentylacji i sanitarnych. Przed przystąpieniem do montażu poszczególnych instalacji wykonawcy winni dokonać wzajemnego skoordynowania tras i ewentualnych zmian Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego. Zaprojektowano oprawy oświetleniowe w oparciu o katalogi firmy Thorn. Dopuszcza się zastosowanie opraw równoważnych. Przewiduje się elektroniczny układ zapłonowy do opraw. W pomieszczeniach projektuje się oświetlenie ogólne podstawowe oraz oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne). Lokalizacje i typy zastosowanych opraw pokazano na rys E-4. W części administracyjnej projektuje się oprawy świetlówkowe montowane nastropowo typu Punch 2x58W. W części magazynowej (archiwum) projektuje się oprawy świetlówkowe montowane nastropowo typu Nuplex 2x58 W. Sterowanie oświetleniem wykonać przy pomocy łączników instalacyjnych. Osprzęt instalacyjny w wykonaniu p/t. Instalacje należy wykonać przewodami YDY 2,3,4,5x1,5 o izolacji 750 V, zgodnie z planami i schematami ideowymi. Średnie natężenie oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach obliczono na podstawie wytycznych technologicznych oraz Norm. Do obliczeń przyjęto następujące średnie natężenia oświetlenia: pom. udostępniania dokumentów (biurowe) 500lx pom. archiwum 300lx Jako oprawy oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) projektuje się wykorzystanie opraw oświetlenia podstawowego, wyposażonych w moduł awaryjny na 3 godziny z autotestem. Zasilanie do modułów awaryjnych należy doprowadzić niezależnym obwodem (L i N) sprzed łącznika roboczego. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego zapewni natężenie na ciągach ewakuacyjnych > 0,5 lx (w osi dróg ewakuacyjnych 1 lx) z czasem załączenia < 2 sek. Po zakończeniu prac wykonać pomiary natężenia oświetlenia Instalacja gniazd wtyczkowych 230V. Projektuje się gniazda wtyczkowe ogólne pojedyncze typu 230V/16A+N+PE i zestawy dwóch gniazd pojedynczych typu 230V/16A+N+PE. W archiwum gniazda w wykonaniu p/t. W pomieszczeniu biurowym projektuje się gniazda montowane w kanałach instalacyjnych ( typu DLP 15x80 prod. Legrand). Kanały DLP montować na ścianie na wysokości 20 cm od podłogi. W kanałach DLP projektuje się zestawy wyposażone w dwa gniazda komputerowe typu 2x(16A+N+PE)/230V z kluczem i blokadą, dwa gniazda ogólne 16A/230V oraz zestawy wyposażone w dwa gniazda ogólne 16A/230V. Przy gniazdach montowane będzie również gniazdo 2xRJ45. Obwody gniazdowe zabezpieczone są od zwarć i przeciążeń. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczono dodatkowo wyłącznikami różnicowoprądowymi. Instalacje Strona 14

15 należy wykonać przewodami YDY 3x2,5 o izolacji 750 V, zgodnie z planami i schematem ideowym. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunku E Instalacja dla odbiorów wentylacji-klimatyzacji Dla zasilania odbiorów wentylacji projektuje się wydzielone obwody w rozdzielnicy TE. Należy przewidzieć zapas kabli zasilających obwody wentylacyjne i klimatyzacyjne l=4 m. Przewody i kable zasilające i sterownicze od agregatu klimatyzacyjnego do splitów w zakresie robót wykonawcy instalacji wentylacyjnych. 7.5 Ochrona przeciwprzepięciowa. Stosownie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrstruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz wymagań Polskiej Normy PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi w tablicy TE zaprojektowano ogranicznik przepięć klasy C Ups <1,2 kv. Dodatkowo każde z stanowisko komputerowe powinno być wyposażone w indywidualne ochronniki klasy D. 7.6 Ochrona przeciwporażeniowa. Ochrona będzie obejmowała: system samoczynnego wyłączania napięcia w układzie TN-S, wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe o prądzie Idn = 30 ma, główne i miejscowe połączenia wyrównawcze. W przedmiotowym projekcie samoczynne wyłączenie napięcia jest realizowane poprzez zastosowanie wyłączników instalacyjnych i wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie wyzwalającym 0.03A. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wszystkich obwodów, rezystancji izolacji wlz i przewodów, sprawdzenie i pomiary działania wyłączników różnicowych oraz ciągłości przewodu PE, test głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Zastosowano przewody o izolacji 750V kable 1000V. 7.7 Instalacja połączeń wyrównawczych. W celu wyrównania potencjałów należy połączyć ze sobą wszystkie systemy przewodzące. Z szyną połączeń wyrównawczych należy połączyć: główny przewód ochronny PE inne metalowe systemy rur, takie jak: zimna i ciepła woda, kanalizacja, ogrzewanie, instalacja wentylacyjna-klimatyzacyjna, itp. metalowe regały przesuwne, szyny PE w tablicy TE pozostałe wszystkie metalowe części dostępne Od szyny PE wykonać główne połączenia linką LgY 16. Od LgY 16 połączenia wykonane będą linką LgY10. Połączenia wyrównawcze regałów wykonać od dołu. Połączenia do regału wykonać linką LgY 10 wrurkach RVL18 zatopionych w posadzce. Połączenia wyrównawcze dla wszystkich urządzeń sanitarnych, części metalowych i obcych wykonać linką LgY 10. Po wykonaniu inst. wyrównawczych przedstawić protokół pomiarów ciągłości wszystkich obwodów połączeń wyrównawczych. Połączenia do rur instalacji sanitarnych wykonywać na obejmy. Instalacje połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z PN-86/E-05003/01, PN- IEC , , oraz Dz.U z późniejszymi zmianami. Strona 15

16 7.8 Zagadnienia P/POŻ i BHP Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z N SEP-E-004 oraz obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem warunków BHP. Wszystkich tablice elektryczne wyposażyć w aktualne schemat ideowe oraz nazwy tablic i oznaczyć zgodnie z PN-92/N-01256/1/2, PN-88/E Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej. Wszystkie przejścia kabli przez ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić masa ognioodporną o odporności ogniowej takiej jak ściana przez której wykonywane jest przebicie. Wykonawca robót budowlanych przedstawi zaakceptowany przez Instytut Badań Ogniowych ITB projekt warsztatowy wyżej wymienionych zabezpieczeń. 7.9 Obliczenia techniczne. Tabela obliczeń przetężeniowych 1A Napięcie [V] I B I N zabezp. Lp. Nr obwodu Pi Ps cos φ [-] [-] [kw] [kw] [-] [V] [A] [A] typ 1 RG50-TE 10,1 8 0, ,4 35 wyłącznik 1B Typ kabla Sposób ułożenia Przewodność I Z k g I Z k g L U kl 2 l 2 1,45Iz IB<IN<IZ I2<1,45IZ - - [S/mm 2 ] [A] - [A] [m] [%] - [A] [A] [TAK/NIE] [TAK/NIE] YKY 5x16 B ,9 55,8 60 0,33 1,45 50,8 80,9 TAK TAK Strona 16

17 8 Instalacje teleinformatyczne 8.1 Opis instalacji informatycznej Okablowanie poziome ze wszystkich gniazd z pomieszczeń archiwum będą zbiegały się w punkcie krosowym wskazanym przez Inwestora (huby swith e nie są przedmiotem projektu). Ilość gniazd logicznych RJ45 w poszczególnych pomieszczeniach pokazana jest na rysunku IE-02. Do skrosowania należy przyjąć zasadę, że wszystkie gniazda pojedyncze 1xRJ45 stanowić będą gniazda telekomunikacyjne, telefoniczne. Do systemu informatycznego zastosowane będą gniazda podwójne typu RJ45, kategorii 6 w klasie E. Montaż gniazd systemu okablowania strukturalnego przewiduje się w zgrupowanych blokach wraz z dedykowanymi dla systemu informatycznego gniazdami elektrycznymi. Gniazda będą przystosowane do montażu w kanale DLP. Miejsce podłączenia zostanie wskazane przez Inwestora. 8.2 Zalecenia przy prowadzeniu okablowania Przy prowadzeniu kabla U/UTP obowiązują następujące zalecenia montażowe: Kable muszą być wprowadzane i wyprowadzane z głównych tras przebiegu pod kątem 90 Kable biegnące w otwartej przestrzeni należy mocować co 1,0-1,5 m. eliminując dodatkowe obciążenia własne Nie wolno owijać kabli dokoła rur i kolumn Na trasie przebiegu kabli nie dopuszczalne są dodatkowe połączenia typu mostki czy lutowanie. Kabla nie wolno załamywać Wszystkie kable sygnałowe muszą być odseparowane od kabli elektrycznych. Nie wolno prowadzić kabli przez ściany lub stropy bez zabezpieczenia. W ścianie (stropie) powinno znajdować się również korytko maskujące, rurka PCV Kable prowadzone nad sufitem podwieszanym muszą być ułożone na osobnym korytku. Nie wolno układać ich na konstrukcji sufitu. Należy oznaczyć kable na obu końcach niepowtarzalnym numerem zgodnie z przyjętym systemem oznaczeń. Kable U/UTP i elektryczne mogą krzyżować się pod kątem 90. Kable U/UTP i elektryczne mogą przechodzić przez ściany we wspólnym przepuście kablowym. 8.3 Uwagi końcowe Wykonanie robót instalacyjnych powinna wykonać firma legitymująca się certyfikatem firmy KRONE co umożliwia certyfikację sieci oraz uzyskanie 25 letniej gwarancji na jej działanie. Projekt nie uwzględnia wyposażenia obiektu w urządzenia aktywne (komputery, hub'y, switch'e itp.); Strona 17

18 9 Instalacje sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) i dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) 9.1 Instalacja SAP Opis instalacji SAP Instalacja SAP przedstawiona w niniejszym projekcie będzie spełniała zadania: wykrywania pożaru w jego początkowej fazie, poinformowania o tym operatora, wysłania sygnału sterującego na wyłączenie wentylacji oraz zadzianie sygnalizacji akustycznej zagrożenia pożarowego. Projektuje się instalację SAP w oparciu o urządzenia firmy Zakładu Urządzeń Dozymetrycznych Polon Alfa Sp. z o. o. Podstawowym elementem instalacji SAP jest istniejąca centrala POLON ALFA 4000 umieszczona w Lokalnym Centrum Nadzoru na parterze budynku nr 4. Po wykonaniu instalacji SAP dla całego kompleksu budynków instalacja będzie włączona do nowej centrali POLON Ochroną objęto obydwa pomieszczenia. W przestrzeni właściwej pomieszczeń przewidziano optyczne czujki dymu czujki szeregu 40, reagujące na dym i ciepło. Każda czujka ma wbudowany mikroprocesor gwarantujący szybką i pełną analizę zachodzących zjawisk w otoczeniu czujki. Mikroprocesor sprawdza również poprawność działania układów czujki, a w razie nieprawidłowości wysyła sygnał do centrali. Czujki posiadają również układ kompensacji zabrudzenia, a po przekroczeniu założonego progu alarmu technicznego wysyłają sygnał do centrali o częściowym zabrudzeniu komory pomiarowej. Stany zabrudzenia lub alarmu technicznego sygnalizowane są również przez czujkę żółtymi błyskami wbudowanej w czujkę diody (alarm pożarowy sygnalizowany jest czerwonymi błyskami). Czujki, poprzez oprogramowanie posiadają również regulację poziomu czułości, która pozwala na odpowiednie dobranie poziomu czułości do warunków pracy czujki. Czujki będą montowane w adresowalnych gniazdach G-3840 dla czujek szeregu 40, umożliwiające kodowanie adresu czujki. Gniazda mają wbudowany izolator zwarć. Zaprojektowane czujki należy włączyć do istniejącego systemu SAP ( programowanie centrali i włączenie w istniejącą instalacje SAP nie objęte opracowaniem) niezależnym kablem YnTKSYekw 2x2x Uwagi wykonawcze do instalacji SAP Wszystkie połączenia oraz instalacje elementów systemu należy wykonać zgodnie z DTR producenta urządzeń. Instalację należy prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych (w ciągach kablowych, w przestrzeni międzysufitowej) lub karbowanych pod tynkiem. Nie wolno mocować przewodów instalacji SAP do linek nośnych opraw oświetleniowych i innych instalacji. W przestrzeni międzysufitowej należy zostawić ok. 20 m zapasu kabla. Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem ustali sposób prowadzenia kabli. Niedopuszczalne jest łączenie przewodów poza gniazdami czujek. Gniazda czujek mocować bezpośrednio do stropów o ile na rysunkach nie pokazano inaczej. W trakcie montażu czujek należy zachować (nie zmniejszać) minimalne ich odległości od ścian, podciągów i innych elementów konstrukcyjnych - 0,5m oraz w odległości nie mniejszej niż 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewu. Wszystkie przepusty przez ściany i należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć i uszczelnić. Strona 18

19 Instalację SAP należy wykonywać w taki sposób aby uniknąć kolizji z instalacjami sanitarnymi Test działania elementów i instalacji SAP Po uruchomieniu i zaprogramowaniu centrali wykonawca przeprowadzi testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementów SAP : automatycznych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, wskaźników zadziałania, sygnalizatorów akustycznych. Powyższe próby należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną producenta systemu, a protokoły załączyć do dokumentacji systemu. 9.2 Instalacja DSO Opis systemu Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego przeznaczona jest do ogłaszania komunikatów oraz instrukcji postępowania związanych z ewakuacją ludzi w przypadku wystąpienia zagrożenia zbiorowego np. w sytuacji wystąpienia pożaru. System DSO obejmie swoim zasięgiem ciągi komunikacyjne, pomieszczenia biurowe i konferencyjne oraz antresole, pomieszczenia techniczne i specjalnego przeznaczenia takie jak Archiwum, zgodnie z budową obiektu, zawartymi w nim strefami pożarowymi oraz opracowaniem projektowym wraz z dołączonymi rysunkami stref nagłośnienia i stref pożarowych. Projekt zawiera rozmieszczenie głośników tylko w archiwum. Głośniki będą włączone do całego systemu po wykonaniu instalacji dla całego budynku Montaż głośników Pomieszczenie Archiwum wyposażyć należy w głośniki systemowe będące zainstalowane na linii strefy pożarowej nr 3. Strefa Archiwum otrzymywać będzie identyczne komunikaty jak pozostałe głośniki tej strefy. W pomieszczeniu należy użyć głośniki montażu naściennego o mocy ok. 3W każdy wg. rysunku. Wysokość montażu 2m. Wykonawca rozmieści głośniki według załączonego planu. Głośniki należy montować do konstrukcji obiektu. Rozmieszczenie głośników powinno umożliwić dobrą słyszalność komunikatów alarmowych w każdym miejscu budynku. Wykonawca zobligowany jest do uzyskania tego rezultatu. Do dokumentacji wykonawczej Wykonawca zobligowany jest dostarczyć obliczenia dotyczące rozmieszczenia głośników w obiekcie. Źródła dźwięku powinny pracować na 3/4 mocy maksymalnej. Transformatory głośnikowe posiadać będą 3 wyjścia wtórne. Montaż głośników należy wykonać w sposób trwały, nie powodując uszczerbku w konstrukcji budynku. Kable niepalne będą ułożone pomiędzy projektowanymi głośnikami. W celu połączenia z instalacją całego obiektu należy zakończyć kable puszką puszki o podwyższonej odporności termicznej. Przebicia należy wykonać i uszczelnić masą ognioodporną, uwzględniając jednocześnie specjalne przeznaczenie pomieszczenia Charakterystyka materiałowa. W liniach będzie zastosowane jednorodne nagłośnienie złożone z głośników o równomiernej charakterystyce przenoszenia w zakresie Hz. Zastosowane głośniki Strona 19

20 powinny umożliwiać uzyskanie równomiernej charakterystyki przenoszenia w zakresie całego pasma akustycznego, współczynnika zrozumiałości mowy RASTI oraz spełniać zalecenia, co do następujących kryteriów: słyszalność dźwięku alarmowego powyżej szumu tła od 6dBA od 20dBA lub 9dB do 23dB w odpowiednich pasmach częstotliwości, maksymalny poziom dźwięku alarmu (z ograniczeniem ekspozycji): 120dB. Linie głośnikowe będą wykonane przewodami o podwyższonej odporności ogniowej np. NKGs 2x1,5 (4x1,5) przy indywidualnej regulacji głośności) lub ich odpowiednikami. Mocowania przewodów muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne lub certyfikaty. By spełnić wymagania obowiązującej normy pożarowej, linie głośnikowe muszą być prowadzone pętlowo, oraz w osłonach z materiałów o odpowiedniej odporności termicznej. Osprzęt powinien być wykonany z zaaprobowanych materiałów. Wszystkie materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne potwierdzające ich przydatność do zastosowania w systemie. Rozmiary rurek powinny być tak dobrane, aby przewody i kable były do nich wciągane bez użycia siły. Puszki przelotowe powinny być zastosowane na długich trasach. 10 System telewizji dozorowej (CCTV) 10.1 Opis instalacji CCTV Projektem systemu telewizji dozorowej objęto następujące zagadnienia : dobór kamer i obiektywów, plany instalacji, rozmieszczenie na rzutach. Celem inwestycji jest rozbudowa systemu telewizji dozorowej umożliwiającego rejestracje drzwi wejściowych do pomieszczeni biurowego oraz wejścia do budynku System oparty będzie o sprzęt telewizji kolorowej firmy ADT. Urządzenia aktywne systemu zlokalizowane są w pomieszczeniu LCN na parterze. Z informacji uzyskanej od Inwestora zakłada się przyłączenie dwóch nowoprojektowanych kamer do istniejącego multipleksera w pomieszczeniu LCN. Konfiguracja istniejącego multipleksera nie została objęta zakresem opracowania. Zasilanie kamer pokazano w opracowaniu instalacji elektrycznych. Instalacje wizyjną należy wykonać przewodem R59 (Przewód koncentryczny CCTV) 75 Ohm. Instalacje prowadzić w rurkach p/t lub na istniejących korytach teletechnicznych 10.2 Opis urządzeń W korytarzu zaprojektowano kamery kolorowe 1/3 YCH-25Po parametrach: rozdzielczości 752 x 582 pikseli, sygnał: 1.0Vp-p/75, 480 linii TV, zasilanie12vdc/24vac, pobór energii 4W, czułość: 0.2Lux (F0.8/30IRE); 0.5Lux(F1.2/30IRE), przysłona DC/VIDEO/AES, synchronizacja L.L./INT., BLC, regulacja poziomu DC, S/N: 48dB Kamery wyposażone będą w obiektywy z ręcznym ustawianiem ogniskowej celem dokładnego ustawienia pola widzenia w trakcie instalacji systemu. Zaprojektowano obiektywy typu TG3Z3510FCS-31 o parametrach: obiektyw 1/3", ogniskowa 3: mm, Strona 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SOLPRO PIOTR PALCZEWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWIA 05-400 OTWOCK, UL. PRUSA 1/3 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZABEZPIECZENIE POŻAROWE Oddymianie klatek schodowych A i B w Budynku Głównym Szpitala Kody CVP

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa. DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Egz. / I PRJEKT BUDWLANY - WYKNAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI PŻARWEJ Temat: biekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo