Akademia Morska w Szczecinie. Laboratorium paliw, olejów i smarów. Ćwiczenie laboratoryjne Pomiar i ocena parametrów użytkowych smarów plastycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Morska w Szczecinie. Laboratorium paliw, olejów i smarów. Ćwiczenie laboratoryjne Pomiar i ocena parametrów użytkowych smarów plastycznych"

Transkrypt

1 Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny Katedra Fizyki i Chemii Laboratorium paliw, olejów i smarów Ćwiczenie laboratoryjne Pomiar i ocena parametrów użytkowych smarów plastycznych Opracowali: dr inż. Jan Krupowies mgr inż. Czesław Wiznerowicz Szczecin 2014

2 2

3 KARTA ĆWICZENIA 1 Powiązanie z przedmiotami: ESO/25, 27 DiRMiUO/25, 27 EOUNiE/25, 27 Specjalność/Przedmiot Efekty kształcenia Szczegółowe efekty dla przedmiotu kształcenia dla przedmiotu ESO/26 Chemia wody, EKP3 SEKP12 Wykonywanie paliw i smarów K_U014, K_U015, oznaczeń wybranych wskaźników K_U016. jakości produktów nafto- wych; DiRMiUO/26 Chemia wody, EKP3 SEKP12 Wykonywanie paliw i smarów K_U014, K_U015, oznaczeń wybranych wskaźników K_U016. jakości produktów nafto- wych; EOUNiE/26 Chemia wody, EKP3 SEKP12 Wykonywanie paliw i smarów K_U014, K_U015, oznaczeń wybranych wskaźników K_U016. jakości produktów nafto- wych; 2 Cel ćwiczenia: nauczenie studenta samodzielnego wykonywania pomiarów parametrów użytkowych smarów plastycznych: penetracji, temperatury kroplenia, odporności smarów na działanie wody i metod ich identyfikacji; 3 Wymagania wstępne: student jest przeszkolony w zakresie regulaminu BHP na stanowisku laboratoryjnym, co stwierdza własnoręcznym podpisem na odpowiednim formularzu, zna pojęcie smaru plastycznego, skład chemiczny i rodzaje smarów, dodatki uszlachetniające, metody pomiaru penetracji i określania klas konsystencji smaru wg. NLGI, metodę pomiaru kroplenia smaru i określania bezpiecznej temperatury pracy, sposób badania odporności na działanie wody oraz identyfikację rodzaju smaru; 4 Opis stanowiska laboratoryjnego: penetrometr z ugniatarką do smarów, aparat do pomiaru temperatury kroplenia smarów, plamy wzorcowe smarów plastycznych, bibuła filtracyjna, sekundomierz, próbki smarów plastycznych; 5 Ocena ryzyka*: ogrzewanie smaru w gorącej łaźni olejowej do temperatury rzędu nawet 220 C, kontakt z gorącym olejem istnieje prawdopodobieństwo poparzenia termicznego gorącym olejem. Końcowa ocena ZAGROŻENIE ZNACZNE, SKUTKI POWAŻNE Wymagane środki zabezpieczenia: a. fartuchy ochronne, okulary ochronne, b. środki czystości BHP, czyściwo, ręczniki papierowe, c. pojemnik na odpady produktów naftowych (do utylizacji); 6 Przebieg ćwiczenia: a. Zapoznać się z instrukcją stanowiskową (załącznik 1) oraz zestawem laboratoryjnym do ćwiczenia, b. Wykonać oznaczenie penetracji badanego smaru, ugnieść smar w ugniatarce, dokonać pomiaru penetracji po ugniataniu, c. Wykonać oznaczenie temperatury kroplenia badanego smaru, d. Przeprowadzić test na odporność smarów na działanie wody, e. Dokonać identyfikacji smarów na podstawie analizy bibułowej; 3

4 7 Sprawozdanie z ćwiczenia: a. Opracować ćwiczenie zgodnie z poleceniami zawartymi w instrukcji stanowiskowej, b. Na podstawie oznaczonej penetracji smaru po ugniataniu określić klasę konsystencji smaru wg. NLGI, c. Na podstawie pomiaru temperatury kroplenia ustalić maksymalną temperaturę pracy smaru, d. Określić odporność smaru na działanie wody, e. Zidentyfikować próbki smarów na podstawie analizy bibułowej; 8 Archiwizacja wyników badań: Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia złożyć w formie pisemnej prowadzącemu zajęcia. 9 Metoda i kryteria oceny: a. EKP1, EKP2 zadania polecone do samodzielnego rozwiązania i opracowania: ocena 2,0 nie ma podstawowej wiedzy chemicznej i fizykochemicznej oraz eksploatacyjnej dotyczącej właściwości i parametrów użytkowych smarów plastycznych oraz umiejętności rozwiązywania zadań prostych z tego zakresu; ocena 3,0 posiada podstawową wiedzę chemiczną i fizykochemiczną oraz eksploatacyjną dotyczącą właściwości i parametrów użytkowych smarów plastycznych oraz umiejętność obliczeń i rozwiązywania zadań prostych z tego zakresu; ocena 3,5-4,0 posiada poszerzoną wiedzę chemiczną i fizykochemiczną oraz eksploatacyjną dotyczącą właściwości fizykochemicznych i użytkowych smarów plastycznych oraz umiejętność rozwiązywania zadań złożonych z tego zakresu; ocena 4,5-5,0 posiada umiejętność stosowania złożonej wiedzy chemicznej i fizykochemicznej oraz eksploatacyjnej do oceny jakości i przydatności użytkowej badanych smarów plastycznych ze względu na oznaczane parametry użytkowe; b. EKP3 prace kontrolne: ocena 2,0 nie ma umiejętności analizy i oceny wyników wykonanych analiz i oznaczeń oraz wyciągania wniosków; ocena 3,0 posiada umiejętność analizy uzyskanych wyników, interpretacji praw i zjawisk, przekształcania wzorów, interpretacji wykresów i tablic; ocena 3,5-4,0 posiada umiejętność poszerzonej analizy wyników, stosowania praw, konstruowania monogramów i wykresów; ocena 4,5-5,0 posiada umiejętność kompleksowej analizy uzyskanych wyników, dokonywania uogólnień, wykrywania związków przyczynowo-skutkowych oraz podejmowania właściwych decyzji eksploatacyjnych. 10 Literatura: 1. Krupowies J., Wiznerowicz Cz.: Pomiar i ocena parametrów użytkowych smarów plastycznych. Instrukcja stanowiskowa do ćwiczenia, AM, Szczecin Barcewicz K.: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii wody, paliw i smarów. Wyd. AM w Gdyni, Gdynia Podniało A.: Paliwa oleje i smary w ekologicznej eksploatacji. WNT, Warszawa Przemysłowe środki smarne. Poradnik. TOTAL Polska Sp. z o.o., Warszawa Czarny R.: Smary plastyczne. WNT, Warszawa Urbański P.: Paliwa i smary. Wyd. FRWSzM w Gdyni, Gdańsk Normy PN/EN/ISO dotyczące badania produktów naftowych. 8. Katalogi produktów naftowych firm olejowych. 9. Baczewski K., Biernat K., Machel M.: Samochodowe paliwa, oleje i smary. Leksykon, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa Herdzik J.: Poradnik motorzysty okrętowego. Wydawnictwo TRADEMAR, Gdynia Uwagi 4

5 ZAŁĄCZNIK 1 INSTRUKCJA 1. ZAKRES ĆWICZENIA zapoznanie się z instrukcją stanowiskową do ćwiczenia, pomiar penetracji oraz określenie klasy konsystencji smarów, pomiar temperatury kroplenia smarów oraz określenie bezpiecznej temperatury pracy smaru, badanie odporności smaru na działanie wody, identyfikacja rodzaju smaru na bibule filtracyjnej. 2. WPROWADZENIE TEORETYCZNE DO ĆWICZENIA 2.1. Smary plastyczne Smary plastyczne są to układy koloidalne, w których fazę rozpraszającą stanowi olej bazowy smarowy, a fazę rozproszoną substancje zagęszczające. Środkami zagęszczającymi są najczęściej mydła, tj. sole wyższych kwasów tłuszczowych, żywicznych, naftenowych lub stałe węglowodory naturalne (np. parafina, cerezyna, petrolatum, asfalt) lub węglowodory syntetyczne. Mydła używane do produkcji smarów dzielą się na: sodowe, potasowe, litowe, srebrowe, wapniowe, ołowiowe, barowe, strontowe, cynkowe, magnezowe, glinowe i inne. Jako zagęszczacze stosuje się również niewęglowodorowe substancje naturalne (np. bentonit) lub syntetyczne (np. związki arylomocznikowe). Do specjalnych celów stosuje się smary z następującymi substancjami nieorganicznymi jako zagęszczaczami, np. z glinką aktywną, bentonitem, grafitem lub dwusiarczkiem molibdenu. W związku z szerokim stosowaniem takich stałych środków smarowych, jak: grafit, dwusiarczek molibdenu, teflon, silikony itp., używana nazwa smary stałe stała się nieaktualną. Z tego powodu przyjęto nazwę smary plastyczne dla określenia omawianej grupy produktów smarowych. Smary plastyczne są to plastyczne środki smarujące o konsystencji stałej lub półpłynnej w normalnej temperaturze. Smary plastyczne otrzymuje się przez zagęszczenie olejów smarowych do konsystencji plastycznej. Stosuje się je wtedy, gdy użycie bardziej skutecznych olejów jest niecelowe lub niemożliwe. Są to więc środki smarujące stosowane do różnych mechanizmów, w których ciekłe oleje albo nie mogą się utrzymać lub też nie mogą być do nich doprowadzane w sposób ciągły. Smary plastyczne stosuje się w celu zmniejszenia oporów tarcia między współpracującymi powierzchniami (smary przeciwcierne) lub do ochrony czasowej powierzchni metalowych przed korozją (smary ochronne). Zużycie smarów plastycznych w różnych krajach kształtuje się w granicach 7 12% wielkości zużycia olejów smarowych. Smary plastyczne są przeważnie stosowane do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych w wielu maszynach i urządzeniach w przemyśle, transporcie, budownictwie i rolnictwie. W zależności od rodzaju mydła zastosowanego jako zagęszczacz, rozróżniamy smary: sodowe, potasowe, sodowo-potasowe, litowe, srebrowe, wapniowe, ołowiowe, barowe, strontowe, cynkowe, magnezowe, glinowe i inne. 5

6 Smary plastyczne mogą być modyfikowane, np. smary wapniowe przez dodanie grafitu i wtedy otrzymujemy smary grafitowe, służące do smarowania węzłów tarcia, gdzie występują bardzo duże naciski. Stosuje się również smary syntetyczne, otrzymywane z olejów syntetycznych, takich jak: olej silikonowy, estrowy i syntetycznych środków zagęszczających, jak np. modyfikowana krzemionka, pochodne arylomocznikowe i inne. Własności użytkowe smarów plastycznych zależą od rodzaju użytego zagęszczacza i medium ciekłego (oleju mineralnego lub syntetycznego), warunków dyspergowania oraz od obecności pewnych substancji polarnych, tak zwanych modyfikatorów struktury, jak: woda, kwasy tłuszczowe, alkohole, estry, sole małocząsteczkowych kwasów organicznych i inne. Niektóre smary zawierają ponadto dodatki uszlachetniające, jak: inhibitory utleniania i korozji, dodatki podnoszące wytrzymałość filmu smarowego, zwiększające przyczepność oraz odporność na duże naciski. Poszczególne typy smarów, w zależności od rodzaju zagęszczacza, odznaczają się charakterystycznymi właściwościami, których znajomość pozwala na określenie zakresu ich stosowalności. Do produkcji smarów przeznaczonych do długotrwałej pracy bez wymiany, np. w łożyskach tocznych, stosuje się wyselekcjonowane, odporne na proces starzenia surowce oraz dodatek inhibitorów tego procesu w postaci przeciwutleniaczy. Smary przeznaczone do pracy w niskich temperaturach produkowane są przy użyciu olejów bazowych o odpowiednich własnościach reologicznych w temperaturach minusowych, natomiast smary wysokotemperaturowe zawierają oleje o wyższej lepkości i o małej odparowalności Właściwości użytkowe smarów plastycznych Jeżeli chodzi o ocenę jakości smarów plastycznych, to takie oznaczenia ich właściwości, jak: temperatury kroplenia, zawartości wody, mydeł, wolnych zasad i kwasów, pozostałości po spopieleniu, mają znaczenie tylko jako środek kontroli jednolitości produkcji. W warunkach smarowania hydrodynamicznego najważniejszymi są własności reologiczne smaru. Najbardziej powszechnym sposobem określania tych własności dla smarów plastycznych jest oznaczanie penetracji, tj. umownej wartości wyrażającej głębokość zanurzenia znormalizowanego stożka penetracyjnego w próbce badanego smaru po ugniataniu. Na podstawie penetracji określa się następnie klasę konsystencji smaru. Podobnie jak lepkość dla olejów smarowych, penetracja jest podstawą klasyfikacji smarów wg tzw. klas konsystencji. Znajomość wielkości penetracji umożliwia w praktyce przybliżoną ocenę ciśnień potrzebnych przy doprowadzaniu smaru przewodami i oporów tarcia stawianych przez smar w łożysku, szczególnie przy rozruchu maszyn i urządzeń. Smary o niższej penetracji mają lepsze własności uszczelniania węzłów tarcia. Oznaczenie penetracji nie daje jednak poglądu na lepkość smaru w warunkach pracy, ponieważ zależy ona głównie od zawartości zagęszczacza w smarze. Natomiast lepkość smaru zależna jest również od jego struktury i od lepkości oleju użytego do produkcji smaru, dlatego w normach powinno się określać lepkość oleju wchodzącego w skład danego smaru. Klasę konsystencji smaru na podstawie pomiaru penetracji po ugniataniu odczytuje się z tabeli 1: 6

7 Klasy konsystencji smarów plastycznych według NLGI (National Lubricating Greases Institute) Tabela 1 Klasa konsystencji wg NLGI Penetracja po ugniataniu w temp. 25 C w przedziale Konsystencja bardzo płynna płynna półpłynna bardzo miękka miękka średnia półtwarda twarda bardzo twarda bardzo twarda Smary plastyczne dzięki swej budowie wykazują równocześnie własności ciał stałych i cieczy. Pod działaniem niewielkich nacisków zachowują się tak jak ciała stałe, ulegając odwracalnym elastycznym odkształceniom. Pod wpływem nacisków przekraczających ich zakres wytrzymałości odkształcają się w sposób nieodwracalny i zaczynają płynąć, co sprawia że są one dobrymi środkami smarowymi. Temperatura kroplenia smaru jest to temperatura, przy której spada pierwsza kropla smaru, umieszczonego w naczynku przyrządu Ubbelohdego i ogrzewanego w ściśle określonych warunkach. W przypadku, gdy badany smar nie spływa kroplami, lecz w postaci cylindrycznego słupka, wówczas za temperaturę kroplenia należy przyjąć temperaturę, przy której wysunięty słupek osiągnie dno probówki. Podaną metodą oznacza się temperaturę kroplenia smarów plastycznych, wazelin i cerezyn. Na podstawie temperatury kroplenia smaru określa się bezpieczną temperaturę pracy smaru, która jest zwykle niższa o 30º do 90ºC od temp. kroplenia smaru, w zależności od typu smaru. Ważną właściwością użytkową smarów jest ich odporność na działanie wody. Zależy ona od rodzaju mydła stosowanego jako zagęszczacz smaru. Ponieważ mydła sodowe, potasowe i mieszane sodowo-potasowe są rozpuszczalne w wodzie, a zatem i smary zawierające te mydła są nieodporne na działanie wody. Pozostałe smary, tj.: litowe, srebrowe, wapniowe (tzw. towoty), ołowiowe, barowe, strontowe, cynkowe, magnezowe, glinowe, są odporne na działanie wody. Wpływ rodzaju zagęszczacza na własności smarów plastycznych ilustruje tabela 2. 7

8 Wpływ rodzaju zagęszczacza na własności smarów plastycznych Tabela 2 Smar Temperatura kroplenia [ºC] Zakres temp. stosowania [ºC] Odporność na działanie wody Stabilność mechaniczna Efektywność działania dodatków Wapniowy zwykły wysoka wysoka wysoka bardzo tani Wapniowy bezwodny wysoka wysoka wysoka Uwagi Wapniowy kompleksowy wysoka wysoka dobra tendencja do twardnienia przy wysokich temperaturach Litowy dobra wysoka dobra najpowszechniej stosowany Litowy kompleksowy wysoka wysoka średnia trudna technologia, drogi Glinowy kompleksowy wysoka dobra średnia prosta technologia, tani Sodowy brak dobra dobra zmywalny wodą Barowy kompleksowy wysoka wysoka wysoka znakomita adhezja do metali, trudna technologia, drogi Poliuretanowy wysoka dobra wysoka tendencja do twardnienia w procesie przechowywania Bentonitowy nietopliwy * średnia niska niska tendencja do rozmiękczania przy wysokich temperaturach Silikonowy żelowy nietopliwy * wysoka niska średnia tendencja do rozmiękczania przy wysokich temperaturach * na bazie oleju syntetycznego 8

9 3. WYKONANIE ĆWICZENIA 3.1. Pomiar penetracji smarów Penetracja jest to liczba podająca głębokość, na jaką pogrąży się w badanym smarze stożek penetracyjny pod obciążeniem 150 g, w temperaturze 25ºC, w czasie 5 sek. Jednostką miary penetracji jest liczba niemianowana, odpowiadająca 0,1 mm zagłębienia znormalizowanego stożka penetracyjnego. Opisaną metodę stosuje się do smarów o penetracji nie przekraczającej 400. W zależności od sposobu przygotowania próbki, rozróżnia się penetrację smaru bez ugniatania i po ugniataniu. Pomiar penetracji bez ugniatania polega na określeniu głębokości zanurzenia stożka penetracyjnego w próbce o takiej konsystencji, jaką posiada badany smar. Jeżeli badana próbka poddana zostanie mechanicznemu ugniataniu w specjalnej ugniatarce, w ściśle określony sposób, a następnie przeprowadzony zostanie pomiar tego smaru w naczyniu penetracyjnym, to otrzymany wynik będzie penetracją po ugniataniu Pomiar penetracji bez ugniatania Po usunięciu wierzchniej warstwy smaru o grubości 50 mm, napełnić smarem naczynie penetracyjne 1 bez ugniatania, tak aby nie zmienił pierwotnej konsystencji (rys.1). Następnie otwarte naczynie umieścić w łaźni wodnej o temperaturze 25ºC uważając, by powierzchnia smaru nie zetknęła się z wodą. Po upływie 1 godz. wyjąć naczynie z łaźni i wygładzić powierzchnię smaru. Naczynie penetracyjne I ze smarem postawić na stoliku penetracyjnym. Stożek penetracyjny 3 umieścić w środku badanej próbki tak, aby jego koniec dotykał powierzchni smaru. Ustawienie to najlepiej obserwować w lusterku 4. Po wyzerowaniu aparatu uruchomić sekundomierz i naciskając jednocześnie przycisk 5, zwolnić sworzeń 6 penetrometru, trzymając go w tym położeniu przez 5 sek. W tym czasie stożek powinien swobodnie zagłębiać się w smarze. Następnie dosunąć pręt 7 do sworznia 6 i odczytać penetrację wskazaną na tarczy 8. Podnieść sworzeń 6, dokładnie oczyścić stożek 3 i powtórzyć pomiar. Uwaga! Jeżeli penetracja badanego smaru jest większa niż 200, to w jednym naczyniu wykonać tylko jeden pomiar, ustawiając stożek na środku naczynia penetracyjnego. Kolejne pomiary przeprowadzić na świeżo przygotowanych próbkach smaru. Jeśli penetracja badanego smaru jest mniejsza niż 200, powtórzyć trzykrotnie pomiary w tym samym naczyniu, umieszczając stożek penetracyjny w połowie odległości między brzegiem a środkiem naczynia, w trzech punktach jednakowo od siebie oddalonych. Nie wygładzać powierzchni smaru po poprzednich pomiarach. 9

10 Opracowanie wyników Rys. 1. Penetrometr: 1 naczynie I, 2 stolik, 3 stożek, 4 lusterko, 5 przycisk, 6 sworzeń, 7 pręt, 8 tarcza, 9 naczynie II (ugniatarka) Za wynik końcowy przyjąć wartość średnią z pomiarów o dopuszczalnej różnicy między sobą o 12 działek Pomiar penetracji po ugniataniu Po usunięciu wierzchniej warstwy z badanej próbki smaru o grubości 50 mm napełnić nim naczynie penetracyjne II (ugniatarkę). Po zamknięciu umieścić naczynie w łaźni o temperaturze 25ºC. Poziom wody powinien sięgać co najmniej do wysokości 10 mm ponad pokrywę naczynia. Utrzymywać je w łaźni do osiągnięcia przez smar temperatury 25ºC. Następnie wyjąć naczynie z łaźni i dokonać 60 pełnych (podwójnych) suwów tłoka w czasie 60 sek. Zakończyć ugniatanie, gdy tłok znajdzie się w górnej części naczynia. W celu usunięcia pęcherzyków powietrza przekładać kilkakrotnie łopatką smar z dna naczynia na jego powierzchnię i wgniatać go ponownie do tego naczynia. Z kolei przenieść badany smar do naczynia penetracyjnego 1 i po wygładzeniu powierzchni przystąpić do pomiaru. Naczynie penetracyjne I ze smarem należy umieścić na stoliku penetracyjnym 2, a stożek penetracyjny 3 na środku badanej próbki tak, by jego koniec dotykał powierzchni smaru. Po wyzerowaniu aparatu uruchomić sekundomierz, naciskając jednocześnie przycisk zwalniający sworzeń penetrometru i trzymać go w tym położeniu przez 5 sek. Następnie dosunąć pręt do sworznia i odczytać penetrację. Po pierwszym pomiarze należy szybko przystąpić do następnych pomiarów na tej samej próbce, po uprzednim wymieszaniu, wgnieceniu i wygładzeniu jej powierzchni. 10

11 Opracowanie wyników Za wynik końcowy należy przyjąć średnią z pomiarów o dopuszczalnej różnicy między sobą o 8 działek Pomiar temperatury kroplenia smarów metodą Ubbelohde a Temperatura kroplenia według tej metody jest to temperatura, przy której spada pierwsza kropla badanego smaru, umieszczonego w naczynku przyrządu Ubbelohdego i ogrzewanego w ściśle określonych warunkach. W przypadku, gdy badany produkt nie spływa kroplami, lecz w postaci cylindrycznego słupka, wówczas za temperaturę kroplenia należy przyjąć temperaturę, przy której wysunięty słupek osiągnie dno probówki. Podaną metodą oznacza się temperaturę kroplenia smarów plastycznych, wazelin i cerezyn. Zasada oznaczania polega na wykorzystaniu standardowego aparatu Ubbelohd a. Wykonanie oznaczenia Napełnić łopatką naczynko 1 aparatu Ubbelohdego badanym smarem (rys. 2), zwracając przy tym uwagę, aby wewnątrz smaru nie pozostały pęcherzyki powietrza. Nadmiar smaru zgarnąć łopatką. Następnie wsunąć naczyńko do metalowej nasadki 2, aby jego brzeg dotykał nitów. Wyciśnięty przez termometr smar zgarnąć łopatką. Aparat Ubbelohdego z badanym produktem umieścić współśrodkowo za pomocą korka w probówce Rys. 2. Aparat Ubbelohdego: 1 naczynie, 2 metalowa nasadka, 3 termometr Przygotowany w ten sposób zestaw umieścić za pomocą korka współśrodkowo w probówce. Korek powinien mieć z boku pionowy rowek dla wyrównania ciśnień. Probówkę z termometrem umocowuje się w uchwycie i umieszcza w łaźni wodnej lub dla smarów o temperaturze kroplenia wyższej od 90ºC w łaźni olejowej lub glicerynowej. Do temperatury ok. 15ºC niższej od przypuszczalnej temperatury mięknienia smaru, ogrzewanie prowadzi się dość szybko. Powyżej tej temperatury przyrost temperatury nie powinien 11

12 wynosić więcej jak 1ºC na minutę. Podczas ogrzewania wody lub gliceryny w zlewce, ciecz mieszać mieszadłem mechanicznym. Za temperaturę kroplenia badanego smaru przyjmuje się tę temperaturę, przy której upada pierwsza kropla, lub przy której słupek smaru wysuwający się z naczynka dotknie dna probówki. Opracowanie wyników Wynikiem końcowym będzie średnia arytmetyczna z co najmniej dwóch pomiarów, nie różniących się więcej niż o 20ºC Identyfikacja smarów plastycznych Badanie odporności smarów na działanie wody Typ smaru plastycznego zdeterminowany jest rodzajem występującego w nim środka zagęszczającego. Określenie typu smaru sprowadza się więc do oznaczenia rodzaju występujących w nim środków zagęszczających, którymi najczęściej są mydła, stałe węglowodory lub substancje nieorganiczne. Uwaga! Przed przystąpieniem do identyfikacji próbki smaru plastycznego należy oznaczyć dla niego penetrację i temperaturę kroplenia Badanie odporności smarów na działanie wody Niewielką ilość badanego smaru rozetrzeć między palcami pod strumieniem bieżącej wody. Jeżeli smar jest odporny na działanie wody (nie ulega zmydleniu) można uznać, że jest to któryś z następujących smarów, np.: litowy, srebrowy, ołowiowy, barowy, strontowy, cynkowy, magnezowy, glinowy (są one odporne na działanie wody). W przypadku, gdy smar ulega zmydlaniu i wymywaniu, uznajemy go za smar sodowy, potasowy lub sodowopotasowy. Natomiast, gdy smar w trakcie wykonywania powyższej próby łatwo ulega emulgowaniu (zmienia barwę na jaśniejszą), ale nie ulega wymywaniu, można uznać go za smar wapniowy (zwany zwyczajowo towotem). Opracowanie wyników Określić odporność badanego smaru na działanie wody oraz na tej podstawie określić rodzaj mydła użytego do produkcji badanego smaru. 12

13 Badanie plamy smaru na bibule filtracyjnej Ugniecione kulki badanego smaru o średnicy około 1 2 mm umieścić na bibule filtracyjnej i ostrożnie ogrzewać nad maszynką elektryczną. W czasie ogrzewania łatwotopliwe składniki smaru wsiąkną w bibułę, a pozostałe utworzą na niej barwną plamę. Przeprowadzić identyfikację wiedząc, że: wazelina techniczna całkowicie topi się i wsiąka zostawiając jednolitą jasną plamę; smary wapniowe tworzą jasną plamę, pośrodku której widoczna jest miękka nie stopiona pozostałość z kropelkami wody; smary sodowe i sodowo-potasowe pozostają prawie nie zmienione z jasną obwódką, pochodzącą od oleju; w plamie pochodzącej ze smaru grafitowego widoczne są rozproszone cząstki grafitu. 13

14 4. OPRACOWANIE ĆWICZENIA 1. Na podstawie pomiaru penetracji smaru po ugniataniu ustalić klasę konsystencji smaru według NLGI (National Lubricating Greases Institute). Otrzymany wynik porównać z wielkością katalogową dla danego smaru. 2. Porównać oznaczoną temperaturę kroplenia z wartością podaną w tabeli w punkcie 3.1. instrukcji oraz ustalić bezpieczną temperaturę pracy smaru. 1. Przedstawić w formie tabelki wszystkie otrzymane wyniki (penetrację, temperaturę kroplenia, klasę konsystencji, odporność na działanie wody, rodzaj smaru zidentyfikowanego na podstawie jego plamy na bibule w porównaniu z plamami wzorcowymi oraz na podstawie badania odporności na działanie wody). 3. Opisać rodzaj i charakter otrzymanej plamy. 4. W załącznikach do ćwiczenia zamieszczono na końcu instrukcji artykuł naukowy dotyczący właściwości fizykochemicznych i użytkowych nowoczesnych smarów plastycznych. 5. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO 1. zaliczenie tzw. wejściówki przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia. 2. złożenie poprawnego sprawozdania pisemnego z wykonanego ćwiczenia, które powinno zawierać: krótki wstęp teoretyczny, znaczenie eksploatacyjne mierzonych parametrów, opracowanie uzyskanych wyników wg instrukcji stanowiskowej. 3. zaliczenie końcowe na kolokwium pod koniec semestru. 14

15 Zadania i pytania do samodzielnego wykonania przez studenta Zadania 1. Temperatura kroplenia smarów wapniowych jest zawarta w granicach C. Określić na tej podstawie najwyższą bezpieczną temperaturę ich pracy. 2. Wiedząc, że temperatura kroplenia smarów sodowych i potasowych jest zawarta w granicach C, podać najwyższą temperaturę ich stosowania. W jakich warunkach smary te nie mogą być użytkowane? 3. Temperatura kroplenia smarów litowych zawiera się w przedziale C. Podać bezpieczną temperaturę ich pracy oraz zastosowanie. 4. Penetracja smaru ŁT43 po ugniataniu w temperaturze 25 C wyniosła średnio 235. Określić jego klasę konsystencji wg NLGI oraz określić, czy jest to właściwa klasa konsystencji dla tego smaru. Pytania 1. Zdefiniować pojęcie smaru plastycznego. 2. Wyjaśnić ogólny skład chemiczny i podać klasyfikację smarów plastycznych. 3. Na czym polega proces starzenia się smarów plastycznych? 4. Jaki jest cel pomiarów penetracji smarów i co określa się na ich podstawie? 5. Co to jest temperatura kroplenia smaru, jak się ją oznacza i w jakim celu? 6. Jaki jest wpływ wody i zmian temperatury na własności użytkowe smarów plastycznych? Podać smary odporne i wrażliwe na działanie wody. 7. W jaki sposób przeprowadza się test na wykrywanie obecności zanieczyszczeń mechanicznych w smarze i odporności smaru na działanie wody? 8. Jak przeprowadza się identyfikację rodzaju smaru na bibule filtracyjnej? 9. Co to są środki smarujące na sucho, podać ich rodzaje i właściwości oraz zastosowanie. 10. Na czym polega klasyfikacja smarów plastycznych wg. NLGI? 11. Co to są dodatki typu EP, AW i przeciwkorozyjne stosowane do smarów? 12. W jakim celu stosuje się dodatki disiarczku molibdenu MoS2 do produktów smarowych? 15

16 16

17 ZAŁĄCZNIKI DO ĆWICZENIA 17

18 18

19 19

20 20

Q = 0,005xDxB. Q - ilość smaru [g] D - średnica zewnętrzna łożyska [mm] B - szerokość łożyska [mm]

Q = 0,005xDxB. Q - ilość smaru [g] D - średnica zewnętrzna łożyska [mm] B - szerokość łożyska [mm] 4. SMAROWANIE ŁOŻYSK Właściwe smarowanie łożysk ma bezpośredni wpływ na trwałość łożysk. Smar tworzy nośną warstewkę smarową pomiędzy elementem tocznym a pierścieniem łożyska która zapobiega bezpośredniemu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 27 Przedmiot: Chemia wody, paliw i smarów Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Chemia techniczna wody, paliw i smarów. Semestr II. Laboratoria

Materiały dydaktyczne. Chemia techniczna wody, paliw i smarów. Semestr II. Laboratoria Materiały dydaktyczne Chemia techniczna wody, paliw i smarów Semestr II Laboratoria 1 33. Przedmiot: CHEMIA TECHNICZNA WODY, PALIW I SMARÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Laboratorium paliw, olejów i smarów

Akademia Morska w Szczecinie. Laboratorium paliw, olejów i smarów Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny Katedra Fizyki i Chemii Laboratorium paliw, olejów i smarów Ćwiczenie laboratoryjne Pomiar temperatury zapłonu w tyglu otwartym (metodą Marcussona) i w

Bardziej szczegółowo

Wpływ dodatku Molyslip 2001E na właściwości. przeciwzużyciowe olejów silnikowych

Wpływ dodatku Molyslip 2001E na właściwości. przeciwzużyciowe olejów silnikowych INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN Wpływ dodatku Molyslip 2001E na właściwości przeciwzużyciowe olejów silnikowych Wykonawcy pracy: dr inż. Jan Guzik kierujący pracą inż. Barbara Stachera mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Smary plastyczne europejskie normy klasyfikacyjne i wymagania jakościowe

Smary plastyczne europejskie normy klasyfikacyjne i wymagania jakościowe NFT-GZ październik 2012 ROK LXVIII nna Zajezierska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Smary plastyczne europejskie normy klasyfikacyjne i wymagania jakościowe Wstęp Smary plastyczne stanowią wyspecjalizowaną

Bardziej szczegółowo

Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l. Opis

Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l. Opis L.p. Nr Indeksu Zdjęcie Opis Olej 5W30 Motorcraft XR Synth 5l 1. 25-01-00-0008 - wyprodukowany specjalnie do samochodów FORD - Ford Formula F - NOWA JAKOŚĆ - ulepszona formuła oleju - w pełni syntetyczny

Bardziej szczegółowo

Opis produktu. Zalety

Opis produktu. Zalety Opis produktu Oleje serii Mobilgear 600 są wysokiej jakości olejami przekładniowymi posiadającymi wyjątkowe właściwości do przenoszenia wysokich obciążeń przeznaczonymi do smarowania wszystkich rodzajów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie

Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaznajomienie studentów ze metodami pomiarów twardości metali, zakresem ich stosowania, zasadami i warunkami wykonywania pomiarów oraz

Bardziej szczegółowo

ASFALTY I LEPISZCZA ASFALTOWE PENETRACJA ORAZ OZNACZANIE TEMPERATURY MIĘKNIENIA METODĄ PiK

ASFALTY I LEPISZCZA ASFALTOWE PENETRACJA ORAZ OZNACZANIE TEMPERATURY MIĘKNIENIA METODĄ PiK ASFALTY I LEPISZCZA ASFALTOWE PENETRACJA ORAZ OZNACZANIE TEMPERATURY MIĘKNIENIA METODĄ PiK NORMY PN-EN 12591:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych PN-EN 12594:2014-12 -

Bardziej szczegółowo

TOTAL CERAN. Smary do trudnych zastosowań, zagęszczone kompleksowym sulfonianem wapnia

TOTAL CERAN. Smary do trudnych zastosowań, zagęszczone kompleksowym sulfonianem wapnia TOTAL CERAN Smary do trudnych zastosowań, zagęszczone kompleksowym sulfonianem wapnia TOTAL CERAN to wybór technologii przyszłości Gama CERAN to smary na które czekali wszyscy Włókno mydła zagęszczacza

Bardziej szczegółowo

Łożyska ślizgowe - podstawowe rodzaje

Łożyska ślizgowe - podstawowe rodzaje Łożyska ślizgowe - podstawowe rodzaje Łożyska o tarciu suchym (bezsmarowe, samosmarne) Łożyska porowate impregnowane smarem Łożyska samosmarne, bezsmarowe, suche 2 WCZORAJ Obsługa techniczna samochodu

Bardziej szczegółowo

Smary dedykowane. http://www.utrzymanieruchu.pl/index.php?id=47&no_cache=1&tx_ttnews[backpid]=...

Smary dedykowane. http://www.utrzymanieruchu.pl/index.php?id=47&no_cache=1&tx_ttnews[backpid]=... Sida 1 av 7 Smary dedykowane -- niedziela, 28 marzec 2010 21:06 Choć encyklopedyczne ujęcie terminu smar jest proste substancja stosowana pomiędzy dwiema powierzchniami dla zmniejszenia tarcia to gdy mowa

Bardziej szczegółowo

Chemia lipidów i białek SYLABUS

Chemia lipidów i białek SYLABUS Chemia lipidów i białek nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Smary. www.tools-shop.pl. Smar do lin i połączeń łańcuchowych NOW. Smar do kół zębatych NOW. Środek smarny z PTFE /teflon/ CARAMBA

Smary. www.tools-shop.pl. Smar do lin i połączeń łańcuchowych NOW. Smar do kół zębatych NOW. Środek smarny z PTFE /teflon/ CARAMBA Smar do lin i połączeń łańcuchowych NOW wysokowydajny smar do wszelkich połączeń łańcuchowych, lin, kół zębatych, łożysk ślizgowych zmniejsza tarcie, ścieranie się, zużycie współpracujących tworzy wysokoodporny

Bardziej szczegółowo

Co ma wspólnego ludzka dwunastnica z proszkiem do. prania?

Co ma wspólnego ludzka dwunastnica z proszkiem do. prania? 1 Co ma wspólnego ludzka dwunastnica z proszkiem do prania? Czas trwania zajęć: 45 minut Potencjalne pytania badawcze: 1. Czy lipazy zawarte w proszku do prania rozkładają tłuszcze roślinne? 2. Jaka jest

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 170 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 3 lipca 2013 r. AB 170 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Najmniejszy możliwy opór Smary podręcznik. Statoil Lubricants. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: www.statoil.

Najmniejszy możliwy opór Smary podręcznik. Statoil Lubricants. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: www.statoil. 2014.02 GRANATH HAVAS WORLDWIDE Najmniejszy możliwy opór Smary podręcznik Statoil Lubricants Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: www.statoil.pl/lubricants Biuro sprzedaży: Statoil Fuel &

Bardziej szczegółowo

PREPARATY EKSPLOATACYJNE STOSOWANE W OLEJACH SMAROWYCH

PREPARATY EKSPLOATACYJNE STOSOWANE W OLEJACH SMAROWYCH Andrzej Młynarczak Akademia Morska w Gdyni PREPARATY EKSPLOATACYJNE STOSOWANE W OLEJACH SMAROWYCH W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotowej dotyczącej preparatów eksploatacyjnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Ewidentne wydłużenie czasu eksploatacji maszyn i urządzeń w przemyśle w wyniku zastosowania produktów z grupy Motor-Life Professional

Ewidentne wydłużenie czasu eksploatacji maszyn i urządzeń w przemyśle w wyniku zastosowania produktów z grupy Motor-Life Professional Ewidentne wydłużenie czasu eksploatacji maszyn i urządzeń w przemyśle w wyniku zastosowania produktów z grupy Motor-Life Professional Daniel Olszewski - PLASTMAL Polska Bartosz Adamczyk - PLASTMAL Polska

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych. Raport LMB 326/2012 POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych Laboratorium Materiałów Budowlanych Raport 326/2012 WDROŻENIE WYNIKÓW BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE ORAZ GŁĘBOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Trwałość eksploatacyjna łożysk wałeczkowych w wysokich temperaturach

Trwałość eksploatacyjna łożysk wałeczkowych w wysokich temperaturach TECHNICAL INSIGHT PUBLIKACJA NSK EUROPE Trwałość eksploatacyjna łożysk wałeczkowych w wysokich temperaturach W przypadku, gdy temperatura pracy sprzętu jest wysoka lub wzrasta, powszechnie stawiane przez

Bardziej szczegółowo

SMAROWANIE PRZEKŁADNI

SMAROWANIE PRZEKŁADNI SMAROWANIE PRZEKŁADNI Dla zmniejszenia strat energii i oporów ruchu, ale również i zmniejszenia intensywności zużycia ściernego powierzchni trących, zabezpieczenia od zatarcia, korozji oraz lepszego odprowadzania

Bardziej szczegółowo

BADANIE WPŁYWU DODATKU PANTHER 2 NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN SILNIKA ZI

BADANIE WPŁYWU DODATKU PANTHER 2 NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN SILNIKA ZI POLITECHNIKA OPOLSKA ZAKŁAD SAMOCHODÓW BADANIE WPŁYWU DODATKU PANTHER 2 NA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN SILNIKA ZI WNIOSKI W świetle przeprowadzonych badań oraz zróżnicowanych i nie zawsze rzetelnych opinii producentów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny. Katedra Technologii Chemicznej

Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny. Katedra Technologii Chemicznej Politechnika Gdańska Wydział Cheiczny Katedra Technologii Cheicznej Bezpieczeństwo Środowiskowe: Badanie chłonności sorbentów Przygotował: Dr inż. Andrzej P. Nowak Część teoretyczna y są to rozdrobnione

Bardziej szczegółowo

MOTUL MOTOR OIL Środki smarne do samochodów i motocykli zabytkowych

MOTUL MOTOR OIL Środki smarne do samochodów i motocykli zabytkowych MOTUL MOTOR OIL Środki smarne do samochodów i motocykli zabytkowych www.motul.krakow.pl info@motul.krakow.pl Kraków ul.lasówka 12 tel/fax-12-6532148 MOTUL CLASSIC OIL SAE 50 Olej do silników czterosuwowych.

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa towaru, przeznaczenie Opakowanie

L.p. Nazwa towaru, przeznaczenie Opakowanie L.p. Nazwa towaru, przeznaczenie Opakowanie 1. BDF CLING-LUBE Pojemnik 312 g Smar do elementów napowietrznych i trudno dostępnych 2. CLEAR-GUARD FG-2 Bezbarwny smar ogólnego stosowania, także do wysokich

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenia naftowe w gruncie. pod redakcją Jana Surygały

Zanieczyszczenia naftowe w gruncie. pod redakcją Jana Surygały Zanieczyszczenia naftowe w gruncie pod redakcją Jana Surygały Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2000 Zanieczyszczenia naftowe w gruncie pod redakcją Jana Surygały Oficyna Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Wysoka wartość lepkości oznacza utrudnienia płynięcia - prosimy sobie wyobrazić np. gęsty syrop.

Wysoka wartość lepkości oznacza utrudnienia płynięcia - prosimy sobie wyobrazić np. gęsty syrop. strona 1/9 INKOM INSTRUMENTS Co. Sp. J. Lepkość jest miarą oporu przepływu cieczy, chociaż jedna z definicji mówi, że jest to miara zdolności cieczy do pokrywania powierzchni (szczególnie tych w skojarzeniach

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Materiałoznawstwo paliw ciekłych

Opis modułu kształcenia Materiałoznawstwo paliw ciekłych Opis modułu kształcenia Materiałoznawstwo paliw ciekłych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 425. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych. Woda. Ciało stałe Masa kalorymetru z ciałem stałym m 2 Masa ciała stałego m 0

Ćwiczenie 425. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych. Woda. Ciało stałe Masa kalorymetru z ciałem stałym m 2 Masa ciała stałego m 0 2014 Katedra Fizyki Nazwisko... Data... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień tyg... Godzina... Ćwiczenie 425 Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych Masa suchego kalorymetru m k = kg Opór grzałki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, poziom kształcenia pierwszy Kierunek i poziom studiów: Sylabus modułu: Moduł A związany ze specjalnością 025 Nazwa wariantu modułu:

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11

1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 SPIS TREŚCI 1. Obliczenia wytrzymałościowe elementów maszyn przy obciążeniu zmiennym PRZEDMOWA 11 1. ZARYS DYNAMIKI MASZYN 13 1.1. Charakterystyka ogólna 13 1.2. Drgania mechaniczne 17 1.2.1. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

ogólnoakademicki Inżynieria Eksploatacji Instalacji /IEI/ ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 2 30 30

ogólnoakademicki Inżynieria Eksploatacji Instalacji /IEI/ ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 2 30 30 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 46 Przedmiot: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Materiałoznawstwo paliw

Opis modułu kształcenia Materiałoznawstwo paliw Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres podyplomowych Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

14 Wymagania wstępne. Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-6s15-2012PIMR-S Pozycja planu: D15

14 Wymagania wstępne. Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-6s15-2012PIMR-S Pozycja planu: D15 Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-6s15-2012PIMR-

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Technologia Wastewater technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.3.1 Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji METROLOGIA I KONTKOLA JAKOŚCI - LABORATORIUM TEMAT: STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z podstawami wdrażania i stosowania metod

Bardziej szczegółowo

Środki smarne -------------------------------------------------

Środki smarne ------------------------------------------------- Środki smarne ------------------------------------------------- Środki smarne oraz smary stałe Smary Rola smarów może być bardzo różnorodna i w zależności od przypadku można go stosować pojedynczo lub

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU MODYFIKUJĄCEGO AR NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE EKOLOGICZNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH

WPŁYW DODATKU MODYFIKUJĄCEGO AR NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE EKOLOGICZNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH 1-2010 T R I B O L O G I A 27 Rafał KOZDRACH *, Jolanta DRABIK *, Ewa PAWELEC *, Jarosław MOLENDA * WPŁYW DODATKU MODYFIKUJĄCEGO AR NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE EKOLOGICZNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH THE INFLUENCE

Bardziej szczegółowo

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20

LOTOS OIL SA. dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 dr inż. Rafał Mirek - Biuro Rozwoju i Serwisu Olejowego 1/20 Serwis środków smarnych oraz współczesne aplikacje informatyczne jako narzędzia kontroli wspierające utrzymanie ruchu VI Konferencja Naukowo

Bardziej szczegółowo

13. TERMODYNAMIKA WYZNACZANIE ENTALPII REAKCJI ZOBOJĘTNIANIA MOCNEJ ZASADY MOCNYMI KWASAMI I ENTALPII PROCESU ROZPUSZCZANIA SOLI

13. TERMODYNAMIKA WYZNACZANIE ENTALPII REAKCJI ZOBOJĘTNIANIA MOCNEJ ZASADY MOCNYMI KWASAMI I ENTALPII PROCESU ROZPUSZCZANIA SOLI Wykonanie ćwiczenia 13. TERMODYNAMIKA WYZNACZANIE ENTALPII REAKCJI ZOBOJĘTNIANIA MOCNEJ ZASADY MOCNYMI KWASAMI I ENTALPII PROCESU ROZPUSZCZANIA SOLI Zadania do wykonania: 1. Wykonać pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania.

Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania. WŁADYSŁAW NAUMOWICZ Dwuprzewodowe układy centralnego smarowania. Dobór elementów i podstawowych parametrów. Aby układ smarowniczy zastosowany na maszynie lub urządzeniu technicznym mógł zapewnić skuteczne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: Wykład BHP INDUSTRIAL SAFETY Forma studiów: studia stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

nieniszczących Kierunek/Poziom kształcenia:

nieniszczących Kierunek/Poziom kształcenia: AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 19 Przedmiot: Technologia remontów i badań nieniszczących Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów

Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Spajanie materiałów Wykład 12 Lutowanie miękkie (SOLDERING) i twarde (BRAZING) dr inż. Dariusz Fydrych Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 62 200 Gniezno, ul. Pałucka 2733 tel./fax. (061) 667 53 33 do 34 Data aktualizacji: 2009.01.12 Data wydruku: 2009.01.12 KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki.

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki ubytkowej 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/ semestr 3 5.

Bardziej szczegółowo

Metody rozdziału substancji, czyli śladami Kopciuszka.

Metody rozdziału substancji, czyli śladami Kopciuszka. 1 Metody rozdziału substancji, czyli śladami Kopciuszka. Czas trwania zajęć: 45 minut Pojęcia kluczowe: - ekstrakcja, - chromatografia, - adsorpcja, - sedymentacja, - dekantacja, - odparowywanie oraz z

Bardziej szczegółowo

Smary specjalne do pracy w wysokich temperaturach > 200 o C TURMOTEMP

Smary specjalne do pracy w wysokich temperaturach > 200 o C TURMOTEMP Smary specjalne do pracy w wysokich temperaturach > 200 o C TURMOTEMP Smary specjalne szeregu TURMOTEMP zostały wyprodukowane aby spełnić następujące ekstremalne wymagania : wysoka odporność termiczna,

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Wpływ mikrocementu na parametry zaczynu i kamienia cementowego

Wpływ mikrocementu na parametry zaczynu i kamienia cementowego NAFTA-GAZ grudzień 2011 ROK LXVII Łukasz Kut Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Wpływ mikrocementu na parametry zaczynu i kamienia cementowego Wprowadzenie Mikrocement jest środkiem o bardzo szerokim

Bardziej szczegółowo

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH

KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH KARTA ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNEGO KONSTRUKCJI STALOWYCH Zestawem pęczniejących farb ogniochronnych systemu FLAME CONTROL No 173 Malowanie wykonane na podstawie niniejszej karty systemem ogniochronnym

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Wrocław, 23.09.2015 r. Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Tworzywa sztuczne w budowie maszyn Edycja III, 2015-2016 opracowane zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie: dt q = - λ dx. q = lim F

1. Wprowadzenie: dt q = - λ dx. q = lim F PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIE DO TRUDNYCH ZADAŃ WYNIKI TESTÓW

NARZĘDZIE DO TRUDNYCH ZADAŃ WYNIKI TESTÓW NARZĘDZIE DO TRUDNYCH ZADAŃ WYNIKI TESTÓW ORYGINALNY WD-40 PREPARAT WIELOFUNKCYJNY Od 1953 roku wielofunkcyjny preparat WD-40 spełnia swoje zadania, będąc złotym środkiem - dzięki swoim właściwościom -

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU

KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU Uniwersytet Rzeszowski WYDZIAŁ KIERUNEK Matematyczno-Przyrodniczy Fizyka techniczna SPECJALNOŚĆ RODZAJ STUDIÓW stacjonarne, studia pierwszego stopnia KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU WG PLANU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Natryskowe systemy uszczelniające oraz powłoki poliuretanowo-betonowe. Rafał Błaszczyk 6-7.03.2014 Tarnowo Podgórne

Natryskowe systemy uszczelniające oraz powłoki poliuretanowo-betonowe. Rafał Błaszczyk 6-7.03.2014 Tarnowo Podgórne Natryskowe systemy uszczelniające oraz powłoki poliuretanowo-betonowe Rafał Błaszczyk 6-7.03.2014 Tarnowo Podgórne Masterseal Membrany Natryskowe Masterseal to systemy żywic polimocznikowych i poliuretanowych

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk, połysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-PUR OIL PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, poliuretanowa antykorozyjna farba pigmentowana fosforanem

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1 DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1 I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE Niepewności pomiaru standardowa niepewność wyniku pomiaru wielkości mierzonej bezpośrednio i złożona niepewność standardowa. Przedstawianie wyników

Bardziej szczegółowo

Nowe linie produktów KAMOKA: oleje i preparaty konserwująco- smarujące

Nowe linie produktów KAMOKA: oleje i preparaty konserwująco- smarujące Nowe linie produktów KAMOKA: oleje i preparaty konserwująco- smarujące KAMOKA rozszerzyła ofertę produktów o nowe linie. Na rynku są już dostępne produkty z grupy olejów silnikowych i przekładniowych oraz

Bardziej szczegółowo

KATALIZATOR DO PALIW

KATALIZATOR DO PALIW KATALIZATOR DO PALIW REDUXCO KATALIZATOR DO PALIW Katalizator REDUXCO jest stosowany jako dodatek do paliw węglowodorowych, jest substancją czynną zmniejszającą napięcie powierzchniowe węgla powodując

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ II Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Zastanów się, co jesz.

Zastanów się, co jesz. 1 Zastanów się, co jesz. Czas trwania zajęć: 45 minut Potencjalne pytania badawcze: 1. Co dzieje się z witaminą C pod wpływem wysokiej temperatury? Hipoteza sformułowana przez uczniów: 1. Gotowanie albo

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie oczyszczania wody i ścieków Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnić praktyczne zagadnienia tworzenia cyfrowej mapy dna

Wyjaśnić praktyczne zagadnienia tworzenia cyfrowej mapy dna C1 I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: HYDROGRAFIA. Kod przedmiotu: HA. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: hydrografia 6. Dział:

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIIkC5-2013-S Pozycja planu: C5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metrologia I 2 Kierunek studiów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Technologia wymagania edukacyjne

Technologia wymagania edukacyjne Technologia wymagania edukacyjne Zawód: Lakiernik 714(03) SZPN/SZ/07/19 714[03]/ZSZ/MENiS/ 2002.08.26 Program wykonany przez mgr inż. Tomasza Reclika Liczba godzin: 2 kl.-4 2012/13 Klasa II 1. Nanoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Chemia. 3. Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem? A Powietrze. B Dwutlenek węgla. C Tlen. D Tlenek magnezu.

Chemia. 3. Która z wymienionych substancji jest pierwiastkiem? A Powietrze. B Dwutlenek węgla. C Tlen. D Tlenek magnezu. Chemia Zestaw I 1. Na lekcjach chemii badano właściwości: żelaza, węgla, cukru, miedzi i magnezu. Który z zestawów badanych substancji zawiera tylko niemetale? A Węgiel, siarka, tlen. B Węgiel, magnez,

Bardziej szczegółowo

Smarowanie łańcucha.

Smarowanie łańcucha. Smarowanie łańcucha. Wszystkie łańcuchy powinny być smarowane w celu uniknięcia dużych kosztów związanych z ich szybszym zużyciem. Głównym celem smarowania łańcucha jest zapewnienie filmu olejowego we

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja. Semestr VI. Laboratoria

Materiały dydaktyczne. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja. Semestr VI. Laboratoria Materiały dydaktyczne Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja Semestr VI Laboratoria 1 1. Zagadnienia realizowane na zajęciach laboratoryjnych Zagadnienia według treści zajęć dydaktycznych: Obiegi chłodnicze

Bardziej szczegółowo

Kontrola jakości materiałów i wyrobów Quality control of materials and products. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Kontrola jakości materiałów i wyrobów Quality control of materials and products. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium Urządzenia grzewcze Heat systems Forma studiów: stacjonarne Poziom studiów I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro.

Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro. 0199-99-1210/2 Problemy z silnikami spowodowane zaklejonymi wtryskiwaczami Wprowadzenie dodatku do paliwa DEUTZ Clean-Diesel InSyPro. Na podstawie wytycznych UE oraz wielu innych międzynarodowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MASZYNY I SYSTEMY NARZĘDZIOWE W OBRÓBCE PLASTYCZNEJ I Machines and tool systems in plastic working I Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU NORMOWANIE PRAC SPAWALNICZYCH

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SPAWANIA WELDING TECHNOLOGY. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

TECHNOLOGIA SPAWANIA WELDING TECHNOLOGY. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium TECHNOLOGIA SPAWANIA WELDING TECHNOLOGY Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE I AUDYT Energy certification and audit Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Produkty Loctite Anti-Seize Smarowanie i zabezpieczanie

Produkty Loctite Anti-Seize Smarowanie i zabezpieczanie Produkty Loctite Anti-Seize Smarowanie i zabezpieczanie Zaawansowane rozwiązania Pełna seria produktów Loctite Anti-Seize to doskonałej jakości pasty opracowane, aby zabezpieczać części metalowe przed

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral H 6985 Spectral EXTRA 745 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy H 6985 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Barwnik do podkładu WŁAŚCIWOŚCI Szybkoschnący podkład epoksydowy Bardzo dobra przyczepność do elementów

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH ZAGĘSZCZANYCH 12-HYDROKSYSTEARYNIANEM LITU W ZAKRESIE LINIOWEJ I NIELINIOWEJ LEPKOSPRĘŻYSTOŚCI

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH ZAGĘSZCZANYCH 12-HYDROKSYSTEARYNIANEM LITU W ZAKRESIE LINIOWEJ I NIELINIOWEJ LEPKOSPRĘŻYSTOŚCI 4-2012 T R I B O L O G I A 183 Maciej PASZKOWSKI *, Piotr KOWALEWSKI *, Tadeusz LEŚNIEWSKI * BADANIA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH SMARÓW PLASTYCZNYCH ZAGĘSZCZANYCH 12-HYDROKSYSTEARYNIANEM LITU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoColl KM

Instrukcja Techniczna StoColl KM Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej Charakterystyka Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz zaprawa klejowa (elastyczna)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Urządzenia do Sewage treatment devices Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.1.13 Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.1 Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła ciał stałych

Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła ciał stałych Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła ciał stałych - - Wiadomości wstępne Przewodzenie ciepła jest procesem polegającym na przenoszeniu

Bardziej szczegółowo

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Ćwiczenie wykonano: dnia:... Wykonał:... Wydział:... Kierunek:... Rok akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczono:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WIN-1-603-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WIN-1-603-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Magazynowanie ropy naftowej Rok akademicki: 2013/2014 Kod: WIN-1-603-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Inżynieria Naftowa i Gazownicza Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu ODLEWNICTWO STOPÓW ŻELAZA Casting of ferrous alloys Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo