SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II ODDZIAŁ W ŁODZI ul. Kilińskiego 7/11, Zduńska Wola tel. (043) , fax Znak: /370/NA-12/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO: Wykonywanie przeglądów i konserwacji oraz napraw systemów sygnalizacji pożaru i ochrony w obiektach II Oddziału ZUS w Łodzi ZATWIERDZIŁ: SPIS TREŚCI Tytuły części dokumentacji strona STRONA TYTUŁOWA 1 Część 1 - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 2-9 Część 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 3 - WZÓR UMOWY ZLECENIA Wzór nr 1 - FORMULARZA OFERTY Wzór nr 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 32 Wzór nr 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA osoby prawnej 33 Wzór nr 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Osoby fizycznej 34 Wzór nr 5 - FORMULARZ ZGŁOSZENIA NAPRAWY 35 Wzór nr PROTOKÓŁY Wzór nr 10 - FORMULARZA CENOWY Razem stron: 45

2 CZĘŚĆ 1 - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW INFORMACJE OGÓLNE 1 PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II Oddział w Łodzi, Zduńska Wola ul. Kilińskiego 7/11, tel. (043) , fax zwany dalej zamawiającym są: Wykonywanie przeglądów i konserwacji oraz napraw systemów sygnalizacji pożaru i ochrony w obiektach II Oddziału ZUS w Łodzi. Szczegółowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA znajduje się w Części 2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2 Zamówienie neleży realizowane: od dnia podpisania umowy, do 31 grudnia 2013 r. 3 Postępowanie toczyć się będzie zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami art. 39, wg procedury stosowanej dla zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 4 Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. Zamawiający może zlecić dotychczasowemu wykonawcy zamówienia uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 25 % wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, które będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 5 WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy). Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień wynikających z przepisów prawa. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy). Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej usługi o zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia. Za usługę porównywalną z przedmiotem zamówienia zamawiający uzna wykonywanie usługi konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru i ochrony o parametrach i rozwiązaniach technicznych zbliżonych lub lepszych do przedmiotu zamówienia przez okres minimum 12 miesięcy. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 Ustawy). Wykonawca powinien dysponować pracownikami oraz zapleczem technicznym umożliwiającym profesjonalne wykonanie przedmiotu zamówienia. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy). Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie. 2 Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku określonego w pkt. 2 może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 3 Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia. 4 Z udziału w niniejszym postępowaniu zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku, do których zaistnieje choćby jedna z okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 5 O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 6 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z Ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/2010 2

3 6 OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 1 Wypełniony FORMULARZ OFERTY zgodny ze Wzorem nr 1 stanowiącym załącznik do SIWZ, podpisany własnoręcznie (art. 78 Kodeksu Cywilnego) przez wykonawcę lub jego pełnomocnika. 2 Wypełniony FORMULARZ CENOWY zgodny z Wzorem nr 5 stanowiącym załącznik do SIWZ podpisany własnoręcznie (art. 78 Kodeksu Cywilnego) przez wykonawcę lub jego pełnomocnika. 3 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze Wzorem nr 2 stanowiącym załącznik do SIWZ, podpisane własnoręcznie (art Kodeksu Cywilnego) przez wykonawcę lub jego pełnomocnika. 2) W przypadku, gdy wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt 2 niniejszej specyfikacji, zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego, pisemne zobowiązanie lub inny dokument potwierdzający oddanie mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 4 W celu wykazania braku przesłanek do wykluczenia: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone odpowiednio wg Wzoru nr 3 lub nr 4, stanowiącego załącznik do SIWZ, podpisane własnoręcznie (art Kodeksu Cywilnego) przez wykonawcę lub jego pełnomocnika; 2) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) Dokumenty wymienione w 6 ust. 4 pkt 1, 2 i 3 dotyczące każdego podmiotu udostępniającego potencjał potwierdzające, iż w stosunku do niego brak jest podstaw wykluczenia ich z postępowania o udzielenie zamówienia. 5 W przypadku składania oferty przez konsorcjum, spółkę cywilną lub osoby fizyczne działające wspólnie: 1) Oryginał pełnomocnictwa upoważniający podpisującego ofertę do reprezentowania w postępowaniu składających ofertę lub ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 23 ust. 2 Ustawy); 2) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze Wzorem nr 2 stanowiącym załącznik do SIWZ podpisane własnoręcznie (art Kodeksu Cywilnego) przez każdego z wykonawców; 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone odpowiednio wg Wzoru nr 3 lub nr 4, stanowiącego załącznik do SIWZ, podpisane własnoręcznie (art Kodeksu Cywilnego) przez każdego z wykonawców; 4) Dokumenty określone w 6 ust. 4 pkt 2 i 3 odrębne dla każdego z wykonawców. 6 W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie określonym w 6 ust. 4 pkt 2 lub niewskazaną w załączonym do oferty pełnomocnictwie należy do oferty załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione wcześniej powinno posiadać adnotację organu wystawiającego - dokonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzającą aktualność zawartych w nim danych np. AKTUALNE NA DZIEŃ... lub tożsame). Z dokumentu powinno wynikać, kto jest uprawniony do podpisywania ofert (zaciągania zobowiązań). 7 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibie lub miejsce zamieszkania potwierdzający że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/2010 3

4 zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 8 Zamawiający prosi, aby własnoręczne podpisy na oświadczeniach oraz ofercie były czytelne, tj. zostały złożone w sposób umożliwiający odczytanie, co najmniej nazwiska osoby podpisującej. W przypadku zaistnienia wątpliwości, czy oświadczenie zostało podpisane przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę, zamawiający może zażądać dostarczenia w ustalonym przez siebie terminie wzoru podpisu uwiarygodnionego przez osobę zaufania publicznego (np. radcę prawnego, adwokata, notariusza, itp.). 9 Zamawiający prosi, aby dokumenty wymienione w 6 były włączone do oferty w ww. kolejności i oznaczone Załącznik nr Załączniki będące kopiami dokumentów muszą posiadać adnotację: ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i własnoręczny podpis wykonawcy w przypadku dokumentów wielostronicowych posiadających własną numerację stron ww. adnotacja uzupełniona informacją strony od 1 do może być umieszczona na ostatniej ponumerowanej stronie. Na kopiach pozostałych dokumentów adnotacje muszą być umieszczone na każdej stronie zawierającej informacje. W formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub pełnomocnika mogą być złożone n/w dokumenty: Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej; Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 11 Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Składane na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw do wykluczenia nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY 7 Wykonawcy składający oferty zobowiązani są do ich sporządzenia zgodnie z treścią SIWZ. W celu określenia ceny oferty Wykonawca powinien stosując własną kalkulację wypełnić załączony do SIWZ FORMULARZ CENOWY - Wzór nr 5 wpisując w poszczególnych wierszach zryczałtowane kwoty za przeprowadzenie 1 raz w kwartale konserwacji systemów sygnalizacji pożaru i ochrony w danym obiekcie wymienionych w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zryczałtowana kwota brutto (z podatkiem VAT) za przeprowadzenie konserwacji wszystkich systemów zainstalowanych w poszczególnych obiektach powinna być kwotą uwzględniającą zróżnicowany zakres czynności jakie wykonawca będzie wykonywał w trakcie poszczególnych konserwacji - musi ona obejmować: 1 wynagrodzenie pracownika (robociznę), 2 koszt dojazdu pracownika do placówki ZUS, w której będzie wykonywana konserwacja, 3 koszt prac przygotowawczych, zabezpieczających i porządkowych, 4 inne koszty, w tym materiałów bez których nie można wykonać zamówienia w sposób należyty. Kwotę wynikającą z podsumowania FORMULARZA CENOWEGO należy wpisać do FORMULARZA OFERTY Wzór nr 1 stanowiącego załącznik do SIWZ. W Ofercie należy również podać stawkę roboczogodziny brutto, która będzie stosowana przy określaniu kosztów napraw, uwzględniającą koszty dojazdu do placówki ZUS. WYNAGRODZENIE ZA WYKONANĄ KONSERWACJE ustalane będzie na podstawie zryczałtowanych kwot określonych przez wykonawcę w FORMULARZU CENOWYM - Wzór nr 5 i ilości faktycznie wykonanych konserwacji. WYNAGRODZENIE ZA NAPRAWY rozliczane będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego przy uwzględnieniu stawki r/g (roboczogodziny) brutto zaproponowanej w ofercie, faktycznego czasu naprawy, zakresu prac oraz kosztu części zamiennych i podzespołów określonych w zestawieniu kosztów. Zestawienie przewidywanych kosztów należy przedłożyć do akceptacji Naczelnikowi Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Inwestycji i Remontów oraz Zamówień Publicznych przed przystąpieniem do wykonania naprawy prace mogą się rozpocząć po uzyskaniu akceptacji. SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/2010 4

5 W zestawieniu należy ująć koszty wynagrodzenia pracownika wg stawki określonej w Ofercie, koszty dojazdu do placówki ZUS, w której będą wykonywane prace, koszty części zamiennych i podzespołów wykorzystanych przy naprawie. Stawka roboczogodziny brutto oraz zryczałtowana kwota za konserwację wskazana w ofercie obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2011 r. W kolejnych latach (począwszy od dnia 1 stycznia każdego roku) mogą być one waloryzowane na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie dokonane przelewem na rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę. Minimalny termin płatności faktur to 14 dni a maksymalny 30 dni od dnia otrzymania faktury. 8 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 9 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. 10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11 Oferta winna być napisana w języku polskim. Jeżeli wykonawca załączy do oferty dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski niezbędne jest dołączenie ich tłumaczenia. Zamawiający prosi, aby wszystkie stronice oferty zawierające informacje zostały ponumerowane, a dokumenty tworzące ofertę spięte/zszyte w sposób zapewniający jej nienaruszalność. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, aby nie ujawniać zawartych w niej informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy oraz innych informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa zastrzeżenie tych informacji będzie bezskuteczne. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć w Ofercie Wzór nr 1 stanowiącym załącznik do SIWZ, w przeciwnym razie cała oferta może być ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby dokumenty zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności. 12 Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tzn. będzie liczony od dnia wyznaczonego, jako termin składania ofert. 13 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz udziałem w postępowaniu. 14 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych. 15 Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający nie ogranicza zakresu prac, jaki można powierzyć podwykonawcom. W przypadku nie wskazania w ofercie zakresu prac powierzanych podwykonawcom zamawiający uzna, że wykonawca samodzielnie wykona przedmiot zamówienia. SKŁADANIE OFERTY 16 1 Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II Oddział w Łodzi WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY, INWESTYCJI I REMONTÓW ORAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OFERTA: KONSERWACJA ÓW ALARMOWYCH 2 Oferta musi być podpisana własnoręcznie przez: wykonawcę / działające wspólnie osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy wymienione we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego / wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, albo ustanowionego pełnomocnika. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym art. 82 ust. 2 Ustawy. 17 Ofertę można złożyć osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach ) w siedzibie zamawiającego - ZUS II Oddział w Łodzi ul. Kilińskiego 7/11, Zduńska Wola, pokój 205 lub 200 w terminie najpóźniej do r. godz SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/2010 5

6 18 Każdy wykonawca składający ofertę osobiście może na swoje życzenie otrzymać potwierdzenie jej złożenia z numerem wpływu, datą i godziną złożenia. Informacje te zostaną odnotowane na kopercie oferty. 19 Oferty nadesłane do zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, firmy kurierskiej - należy przygotować w sposób określony jw. i przesłać w zewnętrznej kopercie zaadresowanej w następujący sposób: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II Oddział w Łodzi KANCELARIA OGÓLNA OFERTA: KONSERWACJA ÓW ALARMOWYCH ul. Kilińskiego 7/ ZDUŃSKA WOLA NIE OTWIERAĆ!!! 20 Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert bez względu na przyczynę opóźnienia będą zwracane niezwłocznie. W przypadku braku na kopercie lub liście przewozowym adresu składającego, zamawiający zastrzega sobie prawo komisyjnego otwarcia takiej oferty przed jej odesłaniem w celu ustalenia adresu nadawcy. Treść oferty nie zostanie udostępniona uczestnikom postępowania. 21 Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 22 Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w godzinach (Pn. - Pt.) są: 1 W zakresie procedury: Jan Garczyński - tel , (43) lub w. 324, fax. (43) , 2 W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Dominik Borkowski - tel. (43) lub wew Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony przekazywać będą pisemnie lub faksem. W przypadku korespondencji przekazywanej faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem, liczbę otrzymanych stron oraz informuje, czy otrzymany dokument jest czytelny. WYJAŚNIENIA I ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 24 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia treści SIWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej zamawiającego oraz doręczone lub przesłane wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w formie pisemnej. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Po upływie tego terminu zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej zamawiającego oraz doręczona lub przesłana do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ w formie pisemnej. 2 W przypadku, gdy wprowadzona zmiana będzie istotna w rozumieniu art. 12a ust. 2 Ustawy zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach o ile będzie to konieczne. 3 W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawców związane z wcześniej ustalonym terminem będą podlegały nowemu terminowi. ZMIANA I WYCOFYWANIE OFERTY 26 1 Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed wyznaczonym terminem składania ofert za pomocą wniosku sporządzonego w formie pisemnej. Wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez Wykonawcę / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy wymienione we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej / ustanowionego pełnomocnika. Do wniosku należy załączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz ewentualne pełnomocnictwo. 2 Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną tylko przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku opakowanie należy oznaczyć tak jak w 16 oraz zamieścić dodatkową informację: OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ. W takim przypadku otwarta zostanie oferta zamienna, a oferta wycofana nie będzie otwierana. 3 Złożenie oferty bez wycofania poprzednio złożonej (adnotacji o wycofaniu na kopercie) zostanie uznane za złożenie dwóch ofert i spowoduje odrzucenie obu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 Ustawy. 4 Wykonawca może uzupełnić wcześniej złożoną ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert oznaczając opakowanie tak jak w 16 oraz z dodatkową informacją UZUPEŁNIENIE OFERTY. Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte w ostatniej kolejności. 5 Po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może wycofać oferty. SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/2010 6

7 OTWARCIE OFERT 27 1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w ZUS II Oddział w Łodzi, ul. Kilińskiego 7/11, Zduńska Wola w pokoju 200 (II piętro). 2 Otwarcie ofert jest jawne. 3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4 Po otwarciu oferty zamawiający ogłosi informacje określone art. 86 ust. 4 Ustawy: a) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, b) cenę brutto (z podatkiem VAT), c) termin wykonania zamówienia, d) okres gwarancji, e) termin płatności faktur. 5 Informacje te zostaną niezwłocznie odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 6 W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w ust. 3 i 4. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 28 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował najwyższą wartością wskaźnika W obliczonego wg wzoru: gdzie: W C K S Rg W = C K + S Rg - suma ocen za poszczególne kryteria. - ocena za kryterium CENY BRUTTO za przeprowadzenie konserwacji - ocena za kryterium STAWKA ROBOCZOGODZINY BRUTTO dla usuwania awarii i napraw Oferta, która uzyska największą wartość wskaźnika W - zostanie uznana za najkorzystniejszą. Złożone Oferty ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów: 1 CENA BRUTTO (ryczałt kwartalny) za przeprowadzenie konserwacji [C K ] - 60 % 2 STAWKA ROBOCZOGODZINY BRUTTO dla napraw [S Rg ] - 40 % Oceny ofert dokona Komisja przetargowa. Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 pkt. w każdym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej wg nw. wzorów: Kryterium: CENY BRUTTO za przeprowadzenie konserwacji [C K ] gdzie: C min C of C K = C min C of x 100 x 60% - najniższa cena brutto za przeprowadzenie konserwacji spośród wszystkich ocenianych ofert - cena brutto za przeprowadzenie konserwacji oferty ocenianej Kryterium: STAWKA ROBOCZOGODZINY BRUTTO dla napraw [S Rg ] gdzie: S min S of S Rg = S min S of x 100 x 40% - najniższa stawka roboczogodziny brutto dla napraw spośród wszystkich ocenianych ofert - stawka roboczogodziny brutto dla napraw oferty ocenianej Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze ofertę o niższej cenie brutto za przeprowadzenie konserwacji. 29 W toku badania i oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art. 87 ust.1 Ustawy. 30 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, a następnie podejmie działania określone w art. 90 Ustawy. POPRAWIANIE OMYŁEK PISARSKICH I RACHUNKOWYCH 31 Zamawiający poprawia w ofercie: 1 oczywiste omyłki pisarskie, 2 oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/2010 7

8 O poprawieniu w/w omyłek wykonawcy, w których ofertach je poprawiono zostaną niezwłocznie zawiadomieni. 3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty o poprawieniu omyłek wykonawcy, w których ofertach je poprawiono, zostaną niezwłocznie zawiadomieni. Wykonawca powinien w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia poinformować Zamawiającego, czy wyraża zgodę na dokonanie poprawki. Brak zgody lub milczenie wykonawcy, spowoduje odrzucenie oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 Ustawy. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 32 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom; 2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 33 Jeżeli wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących okolicznościach: 1) zainicjowania zmiany umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 2) przedstawienia opisu proponowanej zmiany oraz jej uzasadnienie. 3) zaistnienie sytuacji określonej w ust Aneks do umowy można sporządzić jedynie w następującym zakresie: 1) zmiany terminu realizacji umowy spowodowanej: a) wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających terminowe wykonanie umowy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, b) odmiennymi od przyjętych w SIWZ warunkami wykonania przedmiotu umowy, c) przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy np. wstrzymaniem realizacji przedmiotu umowy przez organy administracyjne typu Urząd Skarbowy, Sanepid, Inspekcja Pracy, itp. 2) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy niepowodującej zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy polegającej na: a) ustanowieniu podwykonawcy, zmianie podwykonawcy, zmianie zakresu robót powierzonych podwykonawcy, pod warunkiem, że zapewni to prawidłową realizację umowy, 3) zmiany ceny umowy wynikającej z: a) zmiany podatku VAT 4) nieistotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 3 Sytuacje określone w ust. 2 stanowią podstawę do możliwej zmiany umowy i wymagają zgody obu stron w formie aneksu. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 35 1 Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określa Dział VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 2 W niniejszym postępowaniu Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/2010 8

9 pomocą faksu. Zamawiający na żądanie wykonawcy niezwłocznie potwierdzi faksem liczbę otrzymanych stron oraz poinformuje czy otrzymany dokument jest czytelny. 3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub opublikowania SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. 4 Odwołanie wobec czynności określonej w 35 ust. 2 pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni do przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli została przesłana za pomocą faksu lub 10 dni, jeżeli została przesłana w inny sposób. SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/2010 9

10 CZĘŚĆ 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest wykonywanie w celu zapewnienie ciągłej ochrony obiektów: przeglądów i konserwacji oraz na odrębne zlecenia napraw, uzupełnień i zmian rozmieszczenia urządzeń tworzących systemy sygnalizacji pożaru, ochrony przeciw włamaniowej, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej (dozoru wizyjnego) zainstalowanych w obiektach II Oddziału ZUS w Łodzi. CPV: usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 2 LOKALIZACJA ÓW ORAZ SPECYFIKACJA ICH ELEMENTÓW W skład systemów zainstalowanych w nw. obiektach wchodzą następujące elementy: 1. II Oddział ZUS w Łodzi - ZDUŃSKA WOLA, ul. Kilińskiego 7/11-budynek A i ul. Kilińskiego 24 budynek B 1.1. SYGNALIZACJI POŻARU A B razem 1 Optyczna czujka dymu na wysokości do 4 m (SSD531/OSD2000;Dio 36) 2 Ręczny ostrzegacz pożarowy (DKM SCHRECK MCP545-1) Sygnalizator akustyczny Klapy dymowe Centralka SCHRAK i POLON Akumulator Linia dozorowa SYGNALIZACJI WŁAMANIA A B razem 1 Czujka podczerwieni Czujka zbicia szyby Manipulator centralki (klawiatura) Sygnalizator akustyczny wewnętrzny Sygnalizator akustyczny zewnętrzny Centralka DSC Akumulator Moduły rozszerzające centrale Zasilacze systemowe Tablica synaptyczna z modułami kpl. - kpl. 11 Przycisk napadowy KONTROLI DOSTĘPU A B razem 1 Zamek elektroniczny na karty chipowe (system BIBI) Klawiatura szyfrowa Zasilacz z obudową i akumulatorem Rygle elektrozaczepów Kontroler Bibi TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ (DOZOROWEJ) A B razem 1 Kamera zewnętrzna Kamera wewnętrzna Rejestrator Krosownica telewizyjna Przyłącznica telewizyjna Monitor Szafa zasilająca 1-1 SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/

11 2. Inspektorat ZUS WIELUŃ, ul. 3 maja SYGNALIZACJI POŻARU 1 Optyczna czujka dymu DOR-40 na wysokości do 4 m 23 2 Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) 8 3 Sygnalizator akustyczny 5 4 Centralka IGNIS 1080 POLON ALFA 1 5 Akumulator 2 6 Linia dozorowa KONTROLI DOSTĘPU 1 Zamek elektroniczny na karty chipowe 5 2 Zasilacz buforowy 4 3. Biuro Terenowe ZUS PAJĘCZNO, ul. Wiśniowa SYGNALIZACJI POŻARU 1 Optyczna czujka dymu na wysokości do 4 m 24 2 Czujka termiczna na wysokości do 4 m 3 3 Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) 3 4 Wskaźnik zadziałania WZ Sygnalizator akustyczny 3 6 Centralka IGNIS Polon Alfa 1 7 Akumulator 2 8 Linia dozorowa SYGNALIZACJI WŁAMANIA 1 Czujka podczerwieni 24 2 Manipulator centralki (klawiatura) 3 3 Sygnalizator akustyczny wewnętrzny 2 4 Sygnalizator akustyczny zewnętrzny 2 5 Centralka DSC Akumulator 1 7 Dialer telefoniczny KONTROLI DOSTĘPU 1 Zamek elektroniczny na karty chipowe 3 2 Zasilacz buforowy 2 4. Biuro Terenowe ZUS WIERUSZÓW, ul. Fabryczna SYGNALIZACJI POŻARU 1 Optyczna czujka dymu na wysokości do 4 m 18 2 Czujka termiczna na wysokości do 4 m 2 3 Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) 1 4 Wskaźnik zadziałania WZ Sygnalizator akustyczny 2 5 Centralka IGNIS 2 6 Akumulator 2 7 Linia dozorowa SYGNALIZACJI WŁAMANIA SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/

12 1 Czujka podczerwieni 13 2 Manipulator centralki (klawiatura) 2 3 Sygnalizator akustyczny wewnętrzny 1 4 Sygnalizator akustyczny zewnętrzny 2 5 Centralka DSC Akumulator 1 7 Dialer telefoniczny KONTROLI DOSTĘPU 1 Zamek elektroniczny Roger 2 2 Zasilacz z obudową i akumulatorem 2 3 Rygle elektrozaczepów 2 5. Biuro Terenowe ZUS PODDĘBICE, ul. Narutowicza 6A 5.1. SYGNALIZACJI POŻARU 1 Optyczna czujka dymu na wysokości do 4 m 19 2 Czujka termiczna na wysokości do 4 m 2 3 Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) 2 4 Wskaźnik zadziałania WZ Sygnalizator akustyczny 2 6 Centralka IGNIS 1 7 Akumulator 2 8 Linia dozorowa SYGNALIZACJI WŁAMANIA 1 Czujka podczerwieni 16 2 Manipulator centralki (klawiatura) 1 3 Sygnalizator akustyczny wewnętrzny 2 4 Sygnalizator akustyczny zewnętrzny 2 5 Centralka DSC Akumulator KONTROLI DOSTĘPU 1 Zamek elektroniczny Roger 2 2 Zasilacz z obudową i akumulatorem 2 3 Rygle elektrozaczepów 2 6. Punkt Informacyjny ZUS ŁASK, ul. Kościuszki SYGNALIZACJI WŁAMANIA 1 Czujka podczerwieni 7 2 Manipulator centralki (klawiatura) 2 3 Sygnalizator akustyczny wewnętrzny 1 4 Sygnalizator akustyczny zewnętrzny 2 5 Centralka DSC 1 6 Akumulator 2 7 Przycisk napadowy 1 8 Dialer telefoniczny 1 SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/

13 7. Inspektorat ZUS SIERADZ, ul. Piłsudskiego SYGNALIZACJI POŻARU 1 Optyczna czujka dymu na wysokości do 4 m Czujka termiczna na wysokości do 4 m 3 3 Czujka optyczna dymu na wysokości 4 m, umieszczona pod 51 sufitem 4 Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) 13 5 Wskaźnik zadziałania WZ Sygnalizator akustyczny 12 7 Centralka ALFA Akumulator 2 9 Linia dozorowa SYGNALIZACJI WŁAMANIA 1 Czujka PIR RX Manipulator centralki CA Sygnalizator akustyczny 5 4 Centralka SATEL CA Akumulator 4 6 Linia dozorowa KONTROLI DOSTĘPU 1 System BIBI kpl. 2 Czytniki chipowe 14 3 Zasilacz z obudową i akumulatorem 7 4 Kontroler Bibi TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ (DOZOROWEJ) 1 Kamera zewnętrzna 6 2 Kamera wewnętrzna 3 3 Rejestrator DVR 1 4 Monitor 2 8. Inspektorat ZUS ŁÓDŹ, ul. Łęczycka 70B 8.1. SYGNALIZACJI POŻARU 1 Czujki jonowe dymu DIO-31A-A 53 2 Czujki nadmiarowo różnicowe typ TUP Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) 12 5 Wskaźnik zadziałania WZ Sygnalizator akustyczny 6 7 Centralka sygnalizacji pożaru CSP-20 T3 1 8 Bateria akumulatorów 2 9 Zespół zabezpieczający akumulatory ZA Linia dozorowa SYGNALIZACJI WŁAMANIA 1 Czujki 37 2 Zamki 4 3 Przyciski sygnalizacji napadowej 2 4 Sygnalizatory akustyczne i optyczne 4 5 Centralka DSC Centralka DSC SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/

14 7 Zasilacz KONTROLI DOSTĘPU l.p. Wykaz ilościowy elementów do konserwacji Ilość 1 Zamek elektroniczny na karty chipowe 3 2 Zasilacz z obudową i akumulatorem 2 3 Rygle elektrozaczepów 3 4 Kontroler Bibi 2 9. Inspektorat ZUS - PABIANICE, ul. Kościuszki SYGNALIZACJI POŻARU 1 Czujki jonowe dymu DIO-31A Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) 6 3 Wskaźnik zadziałania WZ Sygnalizator akustyczny 1 5 Centralka sygnalizacji pożaru CSP-20 T3 1 6 Bateria akumulatorów 1 7 Zespół zabezpieczający akumulatory ZA Zasilacz sieciowy 1 9 Linia dozorowa SYGNLIZACJI WŁAMANIA 1 Czujki 33 2 Zamki 1 3 Przyciski sygnalizacji napadowej 2 4 Sygnalizatory akustyczne i optyczne 4 5 Centralka Integra Moduł rozszerzeń 1 7 Klawiatura LCD KONTROLI DOSTĘPU l.p. Wykaz elementów do konserwacji Ilość 1 Zamek elektroniczny na karty chipowe 14 2 Zasilacz z obudową i akumulatorem 12 3 Rygle elektrozaczepów 13 3 PRZEGLĄDY I KONSERWACJA ÓW Zleceniobiorca jest zobowiązany przeprowadzić jeden raz w kwartale, nie później niż do dnia 15 pierwszego miesiąca kwartału przegląd i konserwację urządzeń tworzących systemy sygnalizacji objęte niniejszą umową. Pierwszy przegląd i konserwację w ramach niniejszej umowy należy przeprowadzić do 15 stycznia 2011 r. Dokładny termin przeglądu i konserwacji należy uzgodnić telefonicznie z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego nie później niż 3 dni robocze przed planowanym wejściem Zleceniobiorcy do obiektu. Po wykonaniu przeglądu i konserwacji należy sporządzić protokół odpowiednio wg wzoru nr 6 9. W toku przeglądu i konserwacji należy wykonać w określonych w tabeli terminach wymienione poniżej czynności: 1. SYGNALIZACJI POŻARU OKRESY WYKONYWANIA Lp. OPIS CZYNNOŚCI co 3 m-ce co 6 m-cy 1 Sprawdzenie poprawności działania czujek X 2 Sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów X 3 Sprawdzenie poprawności działania ROP-ów X 4 Czyszczenie detektorów X 5 Sprawdzenie połączeń miedzianych X 6 Sprawdzenie poprawności zasilania podstawowego i awaryjnego X co 36 m- cy SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/

15 7 Sprawdzenie i ewentualna wymiana taśmy w drukarce X 8 Sprawdzenie stanu połączenia przewodu ochronnego, X uziemiającego lub zerującego z obudową centrali 9 Oczyszczenie zacisków baterii akumulatorów X 10 Wymiana akumulatorów X 11 Analiza listy zdarzeń, zapisy w rejestrze systemu X 12 Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej zasilającej X centralkę sygnalizacji pożaru 13 Wykonanie przeglądu optycznych czujek dymu X 1.1. Sprawdzenie poprawności działania czujek Ustawienie centrali w trybie testowym, wykonywanie testów kolejnych detektorów przy użyciu imitatora dymu (lub temperatury), odczytywanie alarmu zgłoszonego przez centrale. Kontrolę przeprowadza się w celu stwierdzenia właściwego działania czujek i ich poprawnej współpracy z centralą Sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów Wywołanie alarmu i sprawdzenie działania poszczególnych sygnalizatorów. Kontrolę przeprowadza się w celu stwierdzenia właściwego działania sygnalizatorów i ich poprawnej współpracy z centralą Sprawdzenie poprawności działania ROP-ów Sprawdzenie każdego urządzenia przy użyciu specjalnego klucza serwisowego, uruchamiającego ostrzegacz bez niszczenia szybki. Sprawdzenie czy w centrali został wywołany alarm natychmiastowy. Sprawdzenie mechanicznego stanu obudowy ostrzegacza. Kontrolę przeprowadza się w celu stwierdzenia właściwego działania ręcznych ostrzegaczy pożarowych i ich poprawnej współpracy z centralą Czyszczenie detektorów Oczyszczenie układu optycznego czujki z kurzu (brudu) powodującego osłabienie parametrów czujki. Ponowne zainstalowanie czujki w linii dozorowej i sprawdzenie jej działania przy użyciu imitatora dymu Sprawdzenie połączeń miedzianych Określenie pewności styków elektrycznych i elektronicznych połączeń elementów systemu Sprawdzenie poprawności zasilania podstawowego i awaryjnego W celu sprawdzenia zasilania należy odłączyć zasilanie podstawowe, rozładować częściowo akumulatory mierząc ich parametry w czasie pracy, następnie włączyć zasilanie podstawowe i pomierzyć czas naładowania akumulatorów Sprawdzenie i ewentualna wymiana taśmy w drukarce Sprawdzenie jakości wydruku i w razie konieczności wymiana taśmy drukarki Sprawdzenie stanu połączenia przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego z obudową centralki. W celu poprawnego i bezpiecznego działania systemu nastąpi sprawdzenie stanu połączenia przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego z obudową centralki Oczyszczenie styków zacisków baterii Sprawdzenie stanu połączenia zacisków baterii i ewentualne ich oczyszczenie Wymiana akumulatorów Ze względu na wymogi bezpieczeństwa zaleca się co trzy lata wymienić akumulatory. Jeżeli wyniki pomiarów będą wskazywały na jego zużycie, należy go wymienić przed upływem tego okresu Analiza listy zdarzeń, zapisy w rejestrze systemu Analiza listy zdarzeń, systemu w celu określenia ewentualnych usterek. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w pracy systemu, usunięcie przyczyn ich powstania Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej zasilającej centralkę sygnalizacji pożaru W związku z zaleceniami dotyczącymi instalacji elektrycznych wykonane zostaną pomiary obwodu elektrycznego zasilającej centralkę sygnalizacji pożaru Wykonanie przeglądu optycznych czujek dymu Wykonanie pomiarów szczelności optycznych czujek dymu. 2. SYGNALIZACJI WŁAMANIA OKRESY WYKONYWANIA Lp. OPIS CZYNNOŚCI co 3 m-ce 1 Sprawdzenie poprawności działania czujek test chodzony X 2 Sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów X 3 Czyszczenie czujek X 4 Sprawdzenie połączeń miedzianych X 5 Sprawdzenie poprawności zasilania podstawowego i awaryjnego X 6 Sprawdzenie stanu połączenia przewodu ochronnego, X uziemiającego lub zerującego z obudową centrali 7 Oczyszczenie zacisków baterii akumulatorów X co 6 m-cy co 36 m-cy SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/

16 8 Wymiana akumulatorów X 9 Analiza listy zdarzeń, zapisy w rejestrze systemu X 10 Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej zasilającej X centralkę sygnalizacji włamania 2.1. Sprawdzenie poprawności działania czujek Ustawienie centrali w trybie testowym, wykonanie testów kolejnych detektorów poprzez naruszenie obszarów widzenia poszczególnych czujek, odczytanie alarmu zgłoszonego przez centralę. Kontrolę przeprowadza się w celu ustalenia, czy nie występują uszkodzenia inne niż powodujące stan alarmowy. Kontrola ta pozwala na sprawdzenie czy system działa poprawnie oraz spełnia wszystkie wymagania Sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów Wywołanie alarmu i sprawdzenie działania poszczególnych sygnalizatorów. Kontrolę przeprowadza się w celu stwierdzenia właściwego działania sygnalizatorów i ich poprawnej współpracy z centralą Czyszczenie detektorów Oczyszczenie układu optycznego czujki z kurzu (brudu) powodującego osłabienie parametrów czujki. Ponowne ustawienie obszarów widzenia czujki Sprawdzenie połączeń miedzianych Określenie pewności styków elektrycznych i elektronicznych połączeń elementów systemu Sprawdzenie poprawności zasilania podstawowego i awaryjnego W celu sprawdzenia zasilania należy odłączyć zasilanie podstawowe, rozładować częściowo akumulatory mierząc ich parametry w czasie pracy, następnie włączyć zasilanie podstawowe i pomierzyć czas naładowania akumulatorów. 2.6 Sprawdzenie stanu połączenia przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego z obudową centralki W celu poprawnego i bezpiecznego działania systemu nastąpi sprawdzenie stanu połączenia przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego z obudową centralki Oczyszczenie styków zacisków baterii Sprawdzenie stanu połączenia zacisków baterii i ewentualnie ich oczyszczenie Wymiana akumulatorów Ze względu na wymogi bezpieczeństwa zaleca się co trzy lata wymienić akumulatory. Jeżeli wyniki pomiarów będą wskazywały na jego zużycie, należy go wymienić przed upływem tego okresu Analiza listy zdarzeń, zapisy w rejestrze systemu Analiza listy zdarzeń, systemu w celu określenia ewentualnych usterek. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w pracy systemu, usunięcie przyczyn ich powstania Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej zasilającej centralkę sygnalizacji włamania W związku z zaleceniami dotyczącymi instalacji elektrycznych wykonane zostaną pomiary obwodu elektrycznego zasilającej centralkę sygnalizacji włamania. 3. KONTROLI DOSTĘPU OKRESY WYKONYWANIA Lp. OPIS CZYNNOŚCI co co co 3 m-ce 6 m-cy 36 m-cy 1 Sprawdzenie i regulacja elektrozaczepów X 2 Sprawdzenie połączeń miedzianych X 3 Sprawdzenie poprawności zasilania podstawowego i X awaryjnego 4 Oczyszczenie zacisków baterii akumulatorów X 5 Wymiana akumulatorów X 6 Analiza listy zdarzeń, zapisy w rejestrze systemu X 3.1. Sprawdzenie i regulacja elektrozaczepów Sprawdzenie precyzji działania elektrozaczepów i w razie konieczności odpowiednia regulacja 3.2. Sprawdzenie połączeń miedzianych Określenie pewności styków elektrycznych i elektronicznych połączeń elementów systemu Sprawdzenie poprawności zasilania podstawowego i awaryjnego W celu sprawdzenia zasilania należy odłączyć zasilanie podstawowe, rozładować częściowo akumulatory mierząc ich parametry w czasie pracy, następnie włączyć zasilanie podstawowe i pomierzyć czas naładowania akumulatorów Oczyszczenie styków zacisków baterii Sprawdzenie stanu połączenia zacisków baterii i ewentualnie ich oczyszczenie Wymiana akumulatorów Ze względu na wymogi bezpieczeństwa zaleca się co trzy lata wymienić akumulatory. Jeżeli wyniki pomiarów będą wskazywały na jego zużycie, należy go wymienić przed upływem tego okresu Analiza listy zdarzeń, zapisy w rejestrze systemu SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/

17 Analiza listy zdarzeń, systemu w celu określenia ewentualnych usterek. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w pracy systemu, usunięcie przyczyn ich powstania. 4. TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ (DOZOROWEJ) Lp. OPIS CZYNNOŚCI co 3 m-ce OKRESY WYKONYWANIA co 6 m-cy 1 Sprawdzenie wypozycjonowania kamer X 2 Sprawdzenie wyświetlanego obrazu (dotyczy każdej kamery) X 3 Sprawdzenie poprawności konfiguracji multipleksera X 4 Sprawdzenie połączenia multipleksera z magnetowidem X 5 Sprawdzenie jakości złącz BNC na końcach kabli X 6 Sprawdzenie stanu technicznego obwodów zewnętrznych X 7 Czyszczenie magnetowidu X 8 Sprawdzenie stanu połączenia przewodu ochronnego, X uziemiającego lub zerującego 9 Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej zasilającej kamery i urządzenia systemu telewizji przemysłowej co 36 m- cy 4.1. Wypozycjonowanie kamer Sprawdzenie i ewentualne ustawienie pozycji kamer. Kontrolę przeprowadza się w celu ustawienia jak najlepszego pokrycia nadzorowanych obszarów Sprawdzenie wyświetlanego obrazu Wizualne sprawdzenie wyświetlonego obrazu i ewentualne jego dostrojenie (wyregulowanie) 4.3. Sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera Kontrola ma na celu sprawdzenie poprawności działania zaprogramowanych funkcji multipleksera, ewentualnie przekonfigurowanie tych funkcji zgodnie z wymogami (wytycznymi) obsługi systemu Sprawdzenie poprawności połączenia multipleksera z magnetowidem Polega na sprawdzeniu jakości połączenia urządzenia rejestrującego zdarzenia z urządzeniem sterującym systemem. Celem sprawdzenia jest zapobiegnięcie przerwy w rejestrze zdarzeń Sprawdzenie poprawności złącza BNC Określenie jakości złącz BNC, mających bardzo duży wpływ na jakość wyświetlanych i rejestrowanych obrazów Sprawdzenie stanu technicznego obwodów zewnętrznych Sprawdzenie szczelności obwodów zewnętrznych oraz urządzeń utrzymujących zalecaną temperaturę pracy kamer (termostaty, grzałki) Czyszczenie magnetowidu Wyczyszczenie elementów układu mechanicznego i sprawdzenie stanu głowic Sprawdzenie stanu połączenia przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego W celu poprawnego i bezpiecznego działania systemu nastąpi sprawdzenie stanu połączenia przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej zasilającej centralkę sygnalizacji pożaru W związku z zaleceniami dotyczącymi instalacji elektrycznych wykonane zostaną pomiary obwodu elektrycznego zasilającego centralkę sygnalizacji pożaru. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za przeglądy i konserwacje zapewni zamawiającemu telefoniczne wsparcie techniczne (Hot Line) umożliwiające samodzielne usuwanie drobnych usterek. 4 NAPRAWA ÓW W okresie trwania zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania na odrębne zlecenie Zleceniodawcy przekazane faxem na nr (nr Wykonawcy) napraw, uzupełnień lub zmian w rozmieszczeniu urządzeń tworzących systemy objęte przedmiotem umowy. Czas reakcji od momentu zgłoszenia do przybycia na miejsce naprawy nie może przekroczyć 24 godzin licząc od momentu zgłoszenia w/w sposób. W przypadku gdy termin przybycia przypada na dzień wolny od pracy (sobota oraz dni ustawowo wolne) Zleceniobiorca powinien przybyć najpóźniej o godz następnego dnia roboczego. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wstępną kalkulację kosztów naprawy. Kalkulację należy sporządzić uwzględniając w niej przewidywany koszt użytych części (których ceny nie mogą odbiegać od aktualnych cen rynkowych), przewidywany czas naprawy oraz wynagrodzenie wykonawcy obliczone w oparciu o stawkę 1 roboczogodziny podaną w ofercie. Decyzję o akceptacji kalkulacji Zamawiający podejmie w ciągu dwóch godzin od jej przedstawienia. Prace mogą się rozpocząć po uzyskaniu akceptacji. X SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/

18 Naprawy urządzeń będących składowymi systemów sygnalizacji wykonywane będą w miejscu ich zainstalowania. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba wykonania naprawy poza miejscem zainstalowania koszty ich transportu pokrywa Wykonawca. Równocześnie ma on obowiązek dostarczyć i zainstalować nieodpłatnie na okres naprawy urządzenie rezerwowe zapewniające prawidłową i nieprzerwaną pracę systemu. Stosowane w toku napraw części zamienne i podzespoły muszą być nowe, dopuszczone do stosowania przez producentów urządzeń. Po wykonaniu naprawy należy sporządzić protokół wykonania podpisany przez Zleceniobiorcę i przedstawiciela Zleceniodawcy Wzór nr 6. Wymienione części Wykonawca ma obowiązek zutylizować we własnym zakresie, zgodnie z odrębnymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest udzielić, co najmniej 6-miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy i co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia, części zamienne i podzespoły na zasadach określonych w art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) której bieg rozpocznie się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 5 Zamawiający ZALECA przeprowadzenia wizji lokalnej w obiektach, w którym mają być wykonane prace będące przedmiotem jego oferty, w celu zapoznania się ze stanem technicznym instalacji i dokonaniem oceny warunków wykonania prac, które mogą wpłynąć na obliczenie cenę oferty. Termin wizji należy uzgodnić z osobami wskazanymi 6 ust 5. 6 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1 Wykonawca będzie wykonywał konserwacje i naprawy wykorzystując swój sprzęt i narzędzia, w sposób fachowy, z zachowaniem wysokiej, jakości usług zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej umowy, oraz aktualnymi przepisami w zakresie bhp i ppoż. 2 W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do rzetelności przeprowadzonej konserwacji lub naprawy Zamawiający ma prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpić od zapłaty po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 3 Wykonawca zobowiązany będzie do nie ujawniania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia informacji uzyskanych w trakcie jego wykonywania np. dotyczących zainstalowanego systemu zabezpieczeń, z którymi zapoznał w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dotyczy to również ewentualnych podwykonawców 4 Wykonawca będzie prowadził prace związane z wykonywaniem konserwacji i napraw w godzinach pracy Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość wykonywania prac poza godzinami pracy Zamawiającego, po wcześniejszym uzyskaniu jego zgody. 5 Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą oraz uzgadniania terminów konserwacji są: 1) dla siedziby Oddziału Urszula Nadolska - tel. (43) lub w. 370, ) dla pozostałych obiektów Kierownicy terenowych jednostek organizacyjnych: - Wieluń Beata Powolna - tel. (43) , Pajęczno Iwona Ostrowska - tel. (34) w. 18, Wieruszów Halina Janiaczyk - tel. (62) w. 105, Poddębice Elżbieta Walisiak tel. (43) , Łask Beata Kołodziejska tel. (43) Sieradz Jolanta Błażejewska - tel. (43) , Pabianice Ireneusz Czapski tel. (42) , Łódź Monika Ryżlak tel. (42) , Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający nie ogranicza zakresu prac, jaki można powierzyć podwykonawcom. W przypadku nie wskazania w ofercie zakresu prac powierzanych podwykonawcom zamawiający uzna, że wykonawca samodzielnie wykona przedmiot zamówienia. SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/

19 CZĘŚĆ 3 WZÓR UMOWY ZLECENIA W dniu r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Ustawą, wg procedury stosowanej dla zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - znak sprawy: /370/NA-12/2010, pomiędzy: ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II Oddział w Łodzi, Zduńska Wola, ul. Kilińskiego 7/11, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej treści umowy Zleceniodawcą a... z siedzibą w... wpisany do pod nr... kapitał zakładowy -.., kapitał wpłacony: -, posiadającą (NIP... REGON...), reprezentowanym przez:... zwany w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą, została zawarta umowa o następującej treści: PRZEDMIOT UMOWY 1 Przedmiotem umowy jest wykonywanie w celu zapewnienia ciągłej ochrony obiektów II Oddziału ZUS w Łodzi : przeglądów i konserwacji oraz na odrębne zlecenia napraw, uzupełnień i zmian rozmieszczenia urządzeń tworzących systemy sygnalizacji pożaru, ochrony przeciw włamaniowej, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej (dozoru wizyjnego) zainstalowanych w tych obiektach. LOKALIZACJA ÓW ORAZ SPECYFIKACJA ICH ELEMENTÓW 2 W skład systemów zainstalowanych w nw. obiektach wchodzą następujące elementy: 1. II Oddział ZUS w Łodzi - ZDUŃSKA WOLA, ul. Kilińskiego 7/11-budynek A i ul. Kilińskiego 24 budynek B 1.1. SYGNALIZACJI POŻARU A B razem 1 Optyczna czujka dymu na wysokości do 4 m (SSD531/OSD2000;Dio 36) 2 Ręczny ostrzegacz pożarowy (DKM SCHRECK MCP545-1) Sygnalizator akustyczny Klapy dymowe Centralka SCHRAK i POLON Akumulator Linia dozorowa SYGNALIZACJI WŁAMANIA A B razem 1 Czujka podczerwieni Czujka zbicia szyby Manipulator centralki (klawiatura) Sygnalizator akustyczny wewnętrzny Sygnalizator akustyczny zewnętrzny Centralka DSC Akumulator Moduły rozszerzające centrale Zasilacze systemowe Tablica synaptyczna z modułami Kpl. - kpl. 11 Przycisk napadowy SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/

20 1.3. KONTROLI DOSTĘPU A B razem 1 Zamek elektroniczny na karty chipowe (system BIBI) Klawiatura szyfrowa Zasilacz z obudową i akumulatorem Rygle elektrozaczepów Kontroler Bibi TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ (DOZOROWEJ) A B razem 1 Kamera zewnętrzna Kamera wewnętrzna Magnetowid Multiplekser Krosownica telewizyjna Przyłącznica telewizyjna Monitor Szafa zasilająca Inspektorat ZUS WIELUŃ, ul. 3 maja SYGNALIZACJI POŻARU 1 Optyczna czujka dymu DOR-40 na wysokości do 4 m 23 2 Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) 8 3 Sygnalizator akustyczny 5 4 Centralka IGNIS 1080 POLON ALFA 1 5 Akumulator 2 6 Linia dozorowa KONTROLI DOSTĘPU Lp. Wykaz ilościowy elementów do konserwacji Ilość 1 Zamek elektroniczny na karty chipowe 5 2 Zasilacz buforowy 4 3. Biuro Terenowe ZUS PAJĘCZNO, ul. Wiśniowa SYGNALIZACJI POŻARU 1 Optyczna czujka dymu na wysokości do 4 m 24 2 Czujka termiczna na wysokości do 4 m 3 3 Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) 3 4 Wskaźnik zadziałania WZ Sygnalizator akustyczny 3 5 Centralka IGNIS Polon Alfa 1 6 Akumulator 2 7 Linia dozorowa SYGNALIZACJI WŁAMANIA 1 Czujka podczerwieni 24 2 Manipulator centralki (klawiatura) 3 3 Sygnalizator akustyczny wewnętrzny 2 4 Sygnalizator akustyczny zewnętrzny 2 5 Centralka DSC Akumulator 1 7 Dialer telefoniczny 1 SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II ODDZIAŁ W ŁODZI ul. Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola tel. 43 8245656, fax. 43 8246166 Znak: 530000/370/ADR-12/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1.1. Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 12

Bardziej szczegółowo

teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji

teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji Strona 1 z 5 Poznań: Kompleksowa konserwacja sieci teletechnicznej wraz z centralą telefoniczną, systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji pożaru. Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Remont pomieszczeń laboratoryjnych, socjalnych, schodów wejściowych do Instytutu, pochylni dla niepełnosprawnych, przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie, oraz remont pomieszczeń i dachu w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl Nowa Wieś Ełcka: Roboty budowlane polegające na wymianie urządzeń sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ WRAZ ZE STACJĄ CZOŁOWĄ W MARGONINIE

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ WRAZ ZE STACJĄ CZOŁOWĄ W MARGONINIE OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ WRAZ ZE STACJĄ CZOŁOWĄ W MARGONINIE Data publikacji: 30.12.2015 r. Termin składania ofert: 08.01.2016 r. Gmina Margonin

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckp.pl Wrocław: Zakup, dostawa serwerów, urządzeń sieciowych i sprzętu komputerowego do celów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 18.04.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-9542/AB/13 serwis samochodów osobowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=334434&rok= Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 7 2015-08-03 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl/; www.it-med.eu Wrocław: Szkolenia informatyczne

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie Powiatu Puckiego i Wejherowskiego oraz na drogach powiatowych miejskich w Wejherowie Numer ogłoszenia: 113720-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil. 1 z 6 2015-02-03 10:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl Warszawa: Konserwacja, naprawa i usuwanie awarii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30.09.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zamowienia.pragapld.waw.pl Warszawa: Wyposażenie przedszkola przy ul. Rechniewskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Strzyżów: Kompleksowa termomodernizacja budynku A Zespołu Szkół w Strzyżowie wraz ze zmianą źródeł wytwarzania energii, wykonanie mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-02-25 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl Łódź: Usługa remontu silnika Cummins ładowarki HSW Ł-534E Numer ogłoszenia: 103914-2011; data zamieszczenia: 06.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jedlnia Letnisko, dnia 10.07.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: RZP 341/16/03/06 I. Informacje ogólne: Zamawiający : Gmina Jedlnia Letnisko Sprawę prowadzi: Urząd Gminy w Jedlni

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szoz.pl Poznań: Rozbudowa telewizji przemysłowej na terenie szpitala dziecięcego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014 Strona internetowa Elbląg, 2014-09-04 Znak sprawy 47/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: Dostawa taśm

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-05-10 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:219539-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2011/S 132-219539 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-02-17 12:37 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.21blot.wp.mil.pl Świdwin: Przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu gastronomicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń ul. Przestrzenna 3 70 800 Szczecin 91 462 46 57 sejk@fr.pl www.marinapogon.pl Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/6/2015/SEJK POGOŃ REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Olsztyńskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Lublin: Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013 do kotłowni MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie (kod CPV: 09135000-4) Numer ogłoszenia: 332218-2012; data zamieszczenia: 05.09.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Lublin: O/O Lublin - prace remontowe w wytypowanych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo