SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II ODDZIAŁ W ŁODZI ul. Kilińskiego 7/11, Zduńska Wola tel. (043) , fax Znak: /370/NA-12/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO: Wykonywanie przeglądów i konserwacji oraz napraw systemów sygnalizacji pożaru i ochrony w obiektach II Oddziału ZUS w Łodzi ZATWIERDZIŁ: SPIS TREŚCI Tytuły części dokumentacji strona STRONA TYTUŁOWA 1 Część 1 - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 2-9 Część 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 3 - WZÓR UMOWY ZLECENIA Wzór nr 1 - FORMULARZA OFERTY Wzór nr 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 32 Wzór nr 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA osoby prawnej 33 Wzór nr 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Osoby fizycznej 34 Wzór nr 5 - FORMULARZ ZGŁOSZENIA NAPRAWY 35 Wzór nr PROTOKÓŁY Wzór nr 10 - FORMULARZA CENOWY Razem stron: 45

2 CZĘŚĆ 1 - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW INFORMACJE OGÓLNE 1 PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II Oddział w Łodzi, Zduńska Wola ul. Kilińskiego 7/11, tel. (043) , fax zwany dalej zamawiającym są: Wykonywanie przeglądów i konserwacji oraz napraw systemów sygnalizacji pożaru i ochrony w obiektach II Oddziału ZUS w Łodzi. Szczegółowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA znajduje się w Części 2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2 Zamówienie neleży realizowane: od dnia podpisania umowy, do 31 grudnia 2013 r. 3 Postępowanie toczyć się będzie zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami art. 39, wg procedury stosowanej dla zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 4 Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. Zamawiający może zlecić dotychczasowemu wykonawcy zamówienia uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 25 % wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, które będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 5 WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy). Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień wynikających z przepisów prawa. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy). Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jednej usługi o zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia. Za usługę porównywalną z przedmiotem zamówienia zamawiający uzna wykonywanie usługi konserwacji i napraw systemów sygnalizacji pożaru i ochrony o parametrach i rozwiązaniach technicznych zbliżonych lub lepszych do przedmiotu zamówienia przez okres minimum 12 miesięcy. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 Ustawy). Wykonawca powinien dysponować pracownikami oraz zapleczem technicznym umożliwiającym profesjonalne wykonanie przedmiotu zamówienia. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy). Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie. 2 Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku określonego w pkt. 2 może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 3 Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia. 4 Z udziału w niniejszym postępowaniu zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku, do których zaistnieje choćby jedna z okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 5 O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 6 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z Ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/2010 2

3 6 OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 1 Wypełniony FORMULARZ OFERTY zgodny ze Wzorem nr 1 stanowiącym załącznik do SIWZ, podpisany własnoręcznie (art. 78 Kodeksu Cywilnego) przez wykonawcę lub jego pełnomocnika. 2 Wypełniony FORMULARZ CENOWY zgodny z Wzorem nr 5 stanowiącym załącznik do SIWZ podpisany własnoręcznie (art. 78 Kodeksu Cywilnego) przez wykonawcę lub jego pełnomocnika. 3 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze Wzorem nr 2 stanowiącym załącznik do SIWZ, podpisane własnoręcznie (art Kodeksu Cywilnego) przez wykonawcę lub jego pełnomocnika. 2) W przypadku, gdy wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt 2 niniejszej specyfikacji, zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego, pisemne zobowiązanie lub inny dokument potwierdzający oddanie mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 4 W celu wykazania braku przesłanek do wykluczenia: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone odpowiednio wg Wzoru nr 3 lub nr 4, stanowiącego załącznik do SIWZ, podpisane własnoręcznie (art Kodeksu Cywilnego) przez wykonawcę lub jego pełnomocnika; 2) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) Dokumenty wymienione w 6 ust. 4 pkt 1, 2 i 3 dotyczące każdego podmiotu udostępniającego potencjał potwierdzające, iż w stosunku do niego brak jest podstaw wykluczenia ich z postępowania o udzielenie zamówienia. 5 W przypadku składania oferty przez konsorcjum, spółkę cywilną lub osoby fizyczne działające wspólnie: 1) Oryginał pełnomocnictwa upoważniający podpisującego ofertę do reprezentowania w postępowaniu składających ofertę lub ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 23 ust. 2 Ustawy); 2) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze Wzorem nr 2 stanowiącym załącznik do SIWZ podpisane własnoręcznie (art Kodeksu Cywilnego) przez każdego z wykonawców; 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone odpowiednio wg Wzoru nr 3 lub nr 4, stanowiącego załącznik do SIWZ, podpisane własnoręcznie (art Kodeksu Cywilnego) przez każdego z wykonawców; 4) Dokumenty określone w 6 ust. 4 pkt 2 i 3 odrębne dla każdego z wykonawców. 6 W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie określonym w 6 ust. 4 pkt 2 lub niewskazaną w załączonym do oferty pełnomocnictwie należy do oferty załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione wcześniej powinno posiadać adnotację organu wystawiającego - dokonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzającą aktualność zawartych w nim danych np. AKTUALNE NA DZIEŃ... lub tożsame). Z dokumentu powinno wynikać, kto jest uprawniony do podpisywania ofert (zaciągania zobowiązań). 7 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibie lub miejsce zamieszkania potwierdzający że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania składania ofert 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/2010 3

4 zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 8 Zamawiający prosi, aby własnoręczne podpisy na oświadczeniach oraz ofercie były czytelne, tj. zostały złożone w sposób umożliwiający odczytanie, co najmniej nazwiska osoby podpisującej. W przypadku zaistnienia wątpliwości, czy oświadczenie zostało podpisane przez wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę, zamawiający może zażądać dostarczenia w ustalonym przez siebie terminie wzoru podpisu uwiarygodnionego przez osobę zaufania publicznego (np. radcę prawnego, adwokata, notariusza, itp.). 9 Zamawiający prosi, aby dokumenty wymienione w 6 były włączone do oferty w ww. kolejności i oznaczone Załącznik nr Załączniki będące kopiami dokumentów muszą posiadać adnotację: ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i własnoręczny podpis wykonawcy w przypadku dokumentów wielostronicowych posiadających własną numerację stron ww. adnotacja uzupełniona informacją strony od 1 do może być umieszczona na ostatniej ponumerowanej stronie. Na kopiach pozostałych dokumentów adnotacje muszą być umieszczone na każdej stronie zawierającej informacje. W formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub pełnomocnika mogą być złożone n/w dokumenty: Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej; Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 11 Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Składane na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw do wykluczenia nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY 7 Wykonawcy składający oferty zobowiązani są do ich sporządzenia zgodnie z treścią SIWZ. W celu określenia ceny oferty Wykonawca powinien stosując własną kalkulację wypełnić załączony do SIWZ FORMULARZ CENOWY - Wzór nr 5 wpisując w poszczególnych wierszach zryczałtowane kwoty za przeprowadzenie 1 raz w kwartale konserwacji systemów sygnalizacji pożaru i ochrony w danym obiekcie wymienionych w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zryczałtowana kwota brutto (z podatkiem VAT) za przeprowadzenie konserwacji wszystkich systemów zainstalowanych w poszczególnych obiektach powinna być kwotą uwzględniającą zróżnicowany zakres czynności jakie wykonawca będzie wykonywał w trakcie poszczególnych konserwacji - musi ona obejmować: 1 wynagrodzenie pracownika (robociznę), 2 koszt dojazdu pracownika do placówki ZUS, w której będzie wykonywana konserwacja, 3 koszt prac przygotowawczych, zabezpieczających i porządkowych, 4 inne koszty, w tym materiałów bez których nie można wykonać zamówienia w sposób należyty. Kwotę wynikającą z podsumowania FORMULARZA CENOWEGO należy wpisać do FORMULARZA OFERTY Wzór nr 1 stanowiącego załącznik do SIWZ. W Ofercie należy również podać stawkę roboczogodziny brutto, która będzie stosowana przy określaniu kosztów napraw, uwzględniającą koszty dojazdu do placówki ZUS. WYNAGRODZENIE ZA WYKONANĄ KONSERWACJE ustalane będzie na podstawie zryczałtowanych kwot określonych przez wykonawcę w FORMULARZU CENOWYM - Wzór nr 5 i ilości faktycznie wykonanych konserwacji. WYNAGRODZENIE ZA NAPRAWY rozliczane będzie na podstawie kosztorysu powykonawczego przy uwzględnieniu stawki r/g (roboczogodziny) brutto zaproponowanej w ofercie, faktycznego czasu naprawy, zakresu prac oraz kosztu części zamiennych i podzespołów określonych w zestawieniu kosztów. Zestawienie przewidywanych kosztów należy przedłożyć do akceptacji Naczelnikowi Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Inwestycji i Remontów oraz Zamówień Publicznych przed przystąpieniem do wykonania naprawy prace mogą się rozpocząć po uzyskaniu akceptacji. SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/2010 4

5 W zestawieniu należy ująć koszty wynagrodzenia pracownika wg stawki określonej w Ofercie, koszty dojazdu do placówki ZUS, w której będą wykonywane prace, koszty części zamiennych i podzespołów wykorzystanych przy naprawie. Stawka roboczogodziny brutto oraz zryczałtowana kwota za konserwację wskazana w ofercie obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2011 r. W kolejnych latach (począwszy od dnia 1 stycznia każdego roku) mogą być one waloryzowane na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie dokonane przelewem na rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę. Minimalny termin płatności faktur to 14 dni a maksymalny 30 dni od dnia otrzymania faktury. 8 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 9 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. 10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11 Oferta winna być napisana w języku polskim. Jeżeli wykonawca załączy do oferty dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski niezbędne jest dołączenie ich tłumaczenia. Zamawiający prosi, aby wszystkie stronice oferty zawierające informacje zostały ponumerowane, a dokumenty tworzące ofertę spięte/zszyte w sposób zapewniający jej nienaruszalność. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec, aby nie ujawniać zawartych w niej informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy oraz innych informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa zastrzeżenie tych informacji będzie bezskuteczne. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć w Ofercie Wzór nr 1 stanowiącym załącznik do SIWZ, w przeciwnym razie cała oferta może być ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby dokumenty zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności. 12 Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tzn. będzie liczony od dnia wyznaczonego, jako termin składania ofert. 13 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz udziałem w postępowaniu. 14 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych. 15 Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający nie ogranicza zakresu prac, jaki można powierzyć podwykonawcom. W przypadku nie wskazania w ofercie zakresu prac powierzanych podwykonawcom zamawiający uzna, że wykonawca samodzielnie wykona przedmiot zamówienia. SKŁADANIE OFERTY 16 1 Ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II Oddział w Łodzi WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY, INWESTYCJI I REMONTÓW ORAZ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OFERTA: KONSERWACJA ÓW ALARMOWYCH 2 Oferta musi być podpisana własnoręcznie przez: wykonawcę / działające wspólnie osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy wymienione we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego / wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, albo ustanowionego pełnomocnika. 3 Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym art. 82 ust. 2 Ustawy. 17 Ofertę można złożyć osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach ) w siedzibie zamawiającego - ZUS II Oddział w Łodzi ul. Kilińskiego 7/11, Zduńska Wola, pokój 205 lub 200 w terminie najpóźniej do r. godz SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/2010 5

6 18 Każdy wykonawca składający ofertę osobiście może na swoje życzenie otrzymać potwierdzenie jej złożenia z numerem wpływu, datą i godziną złożenia. Informacje te zostaną odnotowane na kopercie oferty. 19 Oferty nadesłane do zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, firmy kurierskiej - należy przygotować w sposób określony jw. i przesłać w zewnętrznej kopercie zaadresowanej w następujący sposób: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH II Oddział w Łodzi KANCELARIA OGÓLNA OFERTA: KONSERWACJA ÓW ALARMOWYCH ul. Kilińskiego 7/ ZDUŃSKA WOLA NIE OTWIERAĆ!!! 20 Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert bez względu na przyczynę opóźnienia będą zwracane niezwłocznie. W przypadku braku na kopercie lub liście przewozowym adresu składającego, zamawiający zastrzega sobie prawo komisyjnego otwarcia takiej oferty przed jej odesłaniem w celu ustalenia adresu nadawcy. Treść oferty nie zostanie udostępniona uczestnikom postępowania. 21 Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 22 Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w godzinach (Pn. - Pt.) są: 1 W zakresie procedury: Jan Garczyński - tel , (43) lub w. 324, fax. (43) , 2 W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Dominik Borkowski - tel. (43) lub wew Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony przekazywać będą pisemnie lub faksem. W przypadku korespondencji przekazywanej faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem, liczbę otrzymanych stron oraz informuje, czy otrzymany dokument jest czytelny. WYJAŚNIENIA I ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 24 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia treści SIWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej zamawiającego oraz doręczone lub przesłane wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w formie pisemnej. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Po upływie tego terminu zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej zamawiającego oraz doręczona lub przesłana do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ w formie pisemnej. 2 W przypadku, gdy wprowadzona zmiana będzie istotna w rozumieniu art. 12a ust. 2 Ustawy zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach o ile będzie to konieczne. 3 W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawców związane z wcześniej ustalonym terminem będą podlegały nowemu terminowi. ZMIANA I WYCOFYWANIE OFERTY 26 1 Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed wyznaczonym terminem składania ofert za pomocą wniosku sporządzonego w formie pisemnej. Wniosek musi być podpisany własnoręcznie przez Wykonawcę / osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy wymienione we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej / ustanowionego pełnomocnika. Do wniosku należy załączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz ewentualne pełnomocnictwo. 2 Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną tylko przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku opakowanie należy oznaczyć tak jak w 16 oraz zamieścić dodatkową informację: OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ. W takim przypadku otwarta zostanie oferta zamienna, a oferta wycofana nie będzie otwierana. 3 Złożenie oferty bez wycofania poprzednio złożonej (adnotacji o wycofaniu na kopercie) zostanie uznane za złożenie dwóch ofert i spowoduje odrzucenie obu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 Ustawy. 4 Wykonawca może uzupełnić wcześniej złożoną ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert oznaczając opakowanie tak jak w 16 oraz z dodatkową informacją UZUPEŁNIENIE OFERTY. Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte w ostatniej kolejności. 5 Po upływie terminu składania ofert wykonawca nie może wycofać oferty. SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/2010 6

7 OTWARCIE OFERT 27 1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w ZUS II Oddział w Łodzi, ul. Kilińskiego 7/11, Zduńska Wola w pokoju 200 (II piętro). 2 Otwarcie ofert jest jawne. 3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4 Po otwarciu oferty zamawiający ogłosi informacje określone art. 86 ust. 4 Ustawy: a) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, b) cenę brutto (z podatkiem VAT), c) termin wykonania zamówienia, d) okres gwarancji, e) termin płatności faktur. 5 Informacje te zostaną niezwłocznie odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 6 W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w ust. 3 i 4. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 28 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował najwyższą wartością wskaźnika W obliczonego wg wzoru: gdzie: W C K S Rg W = C K + S Rg - suma ocen za poszczególne kryteria. - ocena za kryterium CENY BRUTTO za przeprowadzenie konserwacji - ocena za kryterium STAWKA ROBOCZOGODZINY BRUTTO dla usuwania awarii i napraw Oferta, która uzyska największą wartość wskaźnika W - zostanie uznana za najkorzystniejszą. Złożone Oferty ocenione zostaną na podstawie następujących kryteriów: 1 CENA BRUTTO (ryczałt kwartalny) za przeprowadzenie konserwacji [C K ] - 60 % 2 STAWKA ROBOCZOGODZINY BRUTTO dla napraw [S Rg ] - 40 % Oceny ofert dokona Komisja przetargowa. Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 pkt. w każdym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej wg nw. wzorów: Kryterium: CENY BRUTTO za przeprowadzenie konserwacji [C K ] gdzie: C min C of C K = C min C of x 100 x 60% - najniższa cena brutto za przeprowadzenie konserwacji spośród wszystkich ocenianych ofert - cena brutto za przeprowadzenie konserwacji oferty ocenianej Kryterium: STAWKA ROBOCZOGODZINY BRUTTO dla napraw [S Rg ] gdzie: S min S of S Rg = S min S of x 100 x 40% - najniższa stawka roboczogodziny brutto dla napraw spośród wszystkich ocenianych ofert - stawka roboczogodziny brutto dla napraw oferty ocenianej Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze ofertę o niższej cenie brutto za przeprowadzenie konserwacji. 29 W toku badania i oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art. 87 ust.1 Ustawy. 30 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, a następnie podejmie działania określone w art. 90 Ustawy. POPRAWIANIE OMYŁEK PISARSKICH I RACHUNKOWYCH 31 Zamawiający poprawia w ofercie: 1 oczywiste omyłki pisarskie, 2 oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/2010 7

8 O poprawieniu w/w omyłek wykonawcy, w których ofertach je poprawiono zostaną niezwłocznie zawiadomieni. 3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty o poprawieniu omyłek wykonawcy, w których ofertach je poprawiono, zostaną niezwłocznie zawiadomieni. Wykonawca powinien w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia poinformować Zamawiającego, czy wyraża zgodę na dokonanie poprawki. Brak zgody lub milczenie wykonawcy, spowoduje odrzucenie oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 Ustawy. WYNIKI POSTĘPOWANIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 32 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom; 2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 33 Jeżeli wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących okolicznościach: 1) zainicjowania zmiany umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 2) przedstawienia opisu proponowanej zmiany oraz jej uzasadnienie. 3) zaistnienie sytuacji określonej w ust Aneks do umowy można sporządzić jedynie w następującym zakresie: 1) zmiany terminu realizacji umowy spowodowanej: a) wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających terminowe wykonanie umowy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, b) odmiennymi od przyjętych w SIWZ warunkami wykonania przedmiotu umowy, c) przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy np. wstrzymaniem realizacji przedmiotu umowy przez organy administracyjne typu Urząd Skarbowy, Sanepid, Inspekcja Pracy, itp. 2) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy niepowodującej zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy polegającej na: a) ustanowieniu podwykonawcy, zmianie podwykonawcy, zmianie zakresu robót powierzonych podwykonawcy, pod warunkiem, że zapewni to prawidłową realizację umowy, 3) zmiany ceny umowy wynikającej z: a) zmiany podatku VAT 4) nieistotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 3 Sytuacje określone w ust. 2 stanowią podstawę do możliwej zmiany umowy i wymagają zgody obu stron w formie aneksu. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM 35 1 Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określa Dział VI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 2 W niniejszym postępowaniu Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za SIWZ konser. sys. alarmowe - 9/ /370/NA-12/2010 8

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ-2411/P-8/018/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo