METODA PROJEKTU W PROCESIE DYDAKTYCZNYM UCZELNI WYŻSZEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODA PROJEKTU W PROCESIE DYDAKTYCZNYM UCZELNI WYŻSZEJ"

Transkrypt

1 Ewa Lubina Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach METODA PROJEKTU W PROCESIE DYDAKTYCZNYM UCZELNI WYŻSZEJ Wstęp Większość przedsięwzięć edukacyjnych ma charakter projektu. Może on być inicjowany przez nauczyciela lub przez studenta. Z tego wynika, że jest to najbardziej naturalne planowe działanie zespołowe. O większości tych działań nie myślimy jako o projekcie. Tymczasem metoda ta jest dość powszechnie stosowana, choć niekoniecznie tak nazywana. Powszechniej stosowaną nazwą międzynarodową jest problem-based learning, co można byłoby rozumieć jako nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemu. Korzenie tej metody sięgają prac J. Deweya i J. Piageta, którzy (choć każdy nieco inaczej) eksponowali jej największe walory: bogactwo doświadczeń uzyskanych w warunkach najbardziej zbliżonych do naturalnych oraz bezpośrednią aktywność osobistą uczestnika przyspieszającą proces nabywania umiejętności oraz pobudzają kreatywność i ciekawość świata 1. Kształtowanie umiejętności Doświadczenia akademickie bazują raczej na podawczych metodach pracy (wykłady). Skupiają się na procesie nauczania, jego jakości, skuteczności, wymiernej efektywności. Natomiast procesy kształcenia trzeba widzieć szerzej: zmierzają do wypracowania u uczestników umiejętności rozbudowujących ich zasoby własne w kierunkach umożliwiających lepsze wykorzystanie nabytej wiedzy i lepsze funkcjonowanie społeczne. Takie ujęcie celów kształcenia pojawiło się już w zapisach podstaw programowych kształcenia ogólnego 2, podkreślających wagę umiejętności na równi z posiadaną wiedzą. Tymczasem na kształtującym się nowoczesnym rynku pracy komputeryzacja pozbawia ludzi miejsc pracy, co powoduje konieczność przemodelowania procesu kształcenia 3. Społeczeństwo informacyjne i gospodarka elektroniczna formułują nowe wymagania: kreatywności, interdyscyplinarności, samodzielności i umiejętności współpracy z innymi. Te cechy nie są celami obecnego systemu edukacyjnego (a jeśli już, to głównie w zapisie, a nie w praktyce). W oświacie na poziomie podstawowym, średnim, a także wyższym wymaga się głównie opanowania istniejącej wiedzy, a nie zdolności do jej wykorzystania 4. Dlatego właśnie pojawia się konieczność eksponowania takich metod kształcenia, które pozwolą na skuteczne rozwijanie tych umiejętności, na każdym etapie 1 A. Murzyn, Filozofia edukacji pod koniec XX w., Wydawnictwo Impuls, Warszawa Podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, MEN, Warszawa W. Gogołek, Indoktrynacyjna siła sieci, wystąpienie na konferencji Kultura i język mediów 18 maja 2005r. w WSP ZNP w Warszawie. 4 W. Abramowicz, Obywatele Uczący się. W: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. Warszawa

2 kształcenia. Duży wkład w rozwój tych metod i przygotowanie nauczycieli do ich wykorzystywania wniósł program Kreator, który służył wdrażaniu metod aktywizujących, w tym również metody projektu, jako jednej z najefektywniejszych, choć jednocześnie dość trudnej do realizacji w warunkach systemu klasowo-lekcyjnego. Charakterystyka metody W klasyfikacji metod projekt mieści się w grupie metod poszukujących (lub inaczej w grupie metod problemowych, lub jeszcze inaczej w grupie metod aktywizujących albo metod pomocniczych 5 ). Metoda projektu polega na postawieniu studenta przed koniecznością rozwiązania rzeczywistego problemu lub stworzeniu nowej koncepcji. Założenia te można zrealizować poprzez włączenie studentów do realizowanych prac badawczych (co się niekiedy czyni) lub też poprzez symulację pracy projektowej, której efekty mają posłużyć wyłącznie celom dydaktycznym. Wymaga to sformułowania problemu przez prowadzącego. Jeszcze inny wariant metody zakłada, że grupa projektowa sama sformułuje problem i opracuje na jego podstawie temat projektu. Taka formuła pozwala na większą samodzielność studentów, ale jednocześnie jej realizacja zależy od potencjału twórczego uczestników zespołu projektowego. Z tego wynika, że w planowaniu projektu osoba prowadząca musi starannie przemyśleć pozornie nieistotne szczegóły, które mogą zaważyć na przebiegu prac projektowych. Ważny dla rozwoju studenta jest aspekt czynnościowy projekt, jego planowanie i realizacja wymagają aktywności wykonawcy i to aktywności złożonej. Polega ona na podejmowaniu licznych form działania: tak intelektualnego, jak i organizacyjnego, a także czysto fizycznego (w zależności od uzgodnionych wcześniej warunków zadania). Istotnym walorem metody projektu jest możliwość łączenia treści kształcenia, które zgodnie z powszechnie obowiązującym systemem są segregowane tematycznie i to zarówno na poziomie szkół niższego szczebla (przedmioty szkolne), jak i na poziomie uniwersyteckim (siatka studiów). Student tworzy sobie i ugruntowuje schemat świata, który nie jest adekwatny do rzeczywistości. Metoda projektu pozwala, a wręcz wymusza całościowe wykorzystanie wiedzy i rekonstruowanie przez studenta własnej, holistycznej wizji świata, łączącej różnorodne elementy. 5 Por.: S. Nalaskowski, Metody nauczania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997, s. 66; W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2003 i Cz. Kupisiewicz Dydaktyka ogólna, Graf Punkt, Warszawa

3 Rysunek 1. Struktura wewnętrzna projektu INFORMACJE pozornie niezwiązane z tematyką projektu WIEDZA ogólna INFORMACJE szczegółowe z dziedzin pokrewnych tematyce projektu PROJEKT TEMAT INFORMACJE szczegółowe związane bezpośrednio z tematem projektu Informacje szczegółowe z otoczenia w którym działa projekt Zasoby ludzkie Warunki realizacji Źródło: opracowanie własne Bronisław Siemieniecki wymienia dwa typy strategii podstawowych: strategie przetwarzania materiału i strategie aktywnej nauki. Strategie przetwarzania obejmują czynności wykonywane przy zastosowaniu metod podawczych: obrazowych i werbalnych. Natomiast strategie aktywnej nauki opisują te działania, które są realizowane przy pomocy metody projektu: rozumowanie, wykonanie i dobór właściwego sposobu przetwarzania. Metoda projektu wykracza jeszcze poza strategie podstawowe, włączając się w proces metanauczania 6. Eksponuje przede wszystkim samodzielne uczenie się w działaniu 7, ponieważ proces nabywania umiejętności jest oparty na samodzielnym studiowaniu, ale także efektywnej współpracy i na interakcji z innymi uczestnikami procesu, celem wypracowania określonych efektów. Metoda projektu musi być w sposób przemyślany włączona w proces konstruowania wiedzy i zgodna z zasadami nauczania. Projekt w pełni realizuje te zasady i uruchamia procesy nauczania, pozwalające skonstruować pełną i funkcjonalną wiedzę. Zasada tworzenia autentycznego zadania, jako podstawy rozwoju umiejętności i kształcenia myślenia. Powstaje autentyczne środowisko uczenia się, gdzie stawiane są wymagania i warunki analogiczne do wymagań i warunków w środowisku, do którego przygotowywany jest student. Zapewnia to pełną równowagę procesu uczenia się. 6 B. Siemieniecki, Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999, s O rozmaitości metod samodzielnego dochodzenia ucznia do wiedzy i umiejętności pisał również W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa

4 Tabela 1. Etapy pracy projektowej i ich składowe Etapy realizacji projektu Składowe kolejnych etapów pracy Formułowanie tematu Praca w grupie Prezentacja Dokumentacja projektu - precyzyjne sformułowanie tematu, - jasne określenie celów, - pomysłowość rozwiązań, - różne propozycje rozwiązania problemu. - zaangażowanie w pracę, - organizacja działań, - podejmowanie decyzji, - rozwiązywanie problemów, - samoocena postępów w pracy. - określenie stopnia realizacji zamierzonych celów, - plan prezentacji, - sposoby zainteresowania odbiorców, - wsparcie graficzne prezentacji, - właściwa terminologia, - wykorzystanie czasu prezentacji. - zawartość treściowa opracowania, - kompozycja, - forma. Źródło: opracowanie własne Projekt jest od strony psychologicznej metodą opartą na szeroko pojętej współpracy. Współpraca jest podstawą działania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym, w którym coraz bardziej eksponuje się wartość realizacji grupowych na niekorzyść dokonań indywidualnych. Wobec stale zwiększającej się dostępności narzędzi komunikacyjnych upraszcza się komunikacja pomiędzy różnymi wykonawcami projektu, a tym samym zwiększa się dostępność intelektualna szerokiej grupy specjalistów, którzy są w stanie uczestniczyć w rozmaitych przedsięwzięciach. Koniecznością staje się wypracowanie takich umiejętności warunkujących efektywne współdziałanie w zespole, jak: - podejmowanie grupowych decyzji; - prezentacja własnego punktu widzenia; - przygotowanie do opublikowania dokonań; - rozwiązywanie problemów w sposób twórczy; - rozwijanie sprawności umysłowych; - budowanie więzi międzyludzkich. 4

5 Społeczne procesy grupowe Podstawą realizacji metody jest praca grupy. Skuteczność jej pracy zależy w znacznym stopniu od tego, jak przebiegają w niej relacje interpersonalne i jaki jest indywidualny poziom motywacji uczestników. Na ogół o poziomie motywacji wnioskuje się po wynikach pracy (lub ich braku), po tempie i terminowości wykonywanych zadań i ilości zadawanych pytań. Relacje interpersonalne stanowią trudny obszar obserwacyjny. Proces grupowy, decydujący o zakresie zaangażowania poszczególnych osób w projekt, przebiega poza kontrolą prowadzącego. Poszukując wskaźników przebiegu procesu grupowego, można znaleźć: skargi, komentarze lub brak informacji o niektórych członkach zespołu czy sygnały o wybiórczej współpracy niektórych osób. O dobrej współpracy świadczy częstotliwość kontaktów poszczególnych osób między sobą. Sformułowanie oceny poziomu współpracy (a także określenie koniecznych form interwencji) wymaga stworzenia systemu monitorowania i wspierania uczestników jako grupy w celu podniesienia skuteczności ich pracy. Motywacja i przebieg procesów grupowych stanowią trudny aspekt pracy metodą projektu. W pracy projektowej na skutek podziału zadań pojawia się zindywidualizowana odpowiedzialność za realizację przydzielonego zadania. Jest to odpowiedzialność nie tylko przed opiekunem naukowym, ale przede wszystkim przed współpracownikami, którzy bezlitośnie rozliczą za niewykonaną lub źle wykonaną pracę. Może to skutkować większą starannością jej wykonania i większą doskonałością lub wycofaniem się z realizacji (w przypadku braku wiary we własne kompetencje). Teoria wzajemnego altruizmu zakłada czerpanie korzyści z wzajemnej wymiany. Wymiana wzajemna dość rzadko zachodzi w tym samym momencie, wymaga to zatem od uczestników założenia o rzetelności lub stworzenia systemu rozliczenia pomiędzy członkami zespołu 8. Pojawia się więc powszechny w realizacji projektów problem oceny wkładu własnego poszczególnych uczestników. Próby oceny tego wkładu stają się często źródłem konfliktów w zespole projektowym. Ryzyko konfliktów dezorganizujących pracę projektową studentów jest duże i wzrasta w miarę wzrostu liczebności osób w zespole. Dlatego wzrasta również znaczenie problematyki związanej z zarządzaniem projektami i rolą liderów w zespołach. Trzeba również postawić sobie pytanie, na ile opiekun naukowy może i powinien ingerować w te problemy. Odpowiedź na nie jest w pewnym sensie zdeterminowana przez określenie priorytetu projektu jeśli priorytetem jest uczenie studentów pracy projektowej w zespole, ingerencję należy redukować do niezbędnego minimum. Jeśli zaś priorytetem jest rozwiązanie zagadnienia naukowego, można sobie pozwolić (a czasem nawet trzeba) na większe uczestnictwo opiekuna grupy w organizację procesu. 8 D. Buss, Psychologia ewolucyjna, GWP, Gdańsk 2001, s

6 Tabela 2. Zalety i wady metody projektu Zalety metody projektu Wady metody projektu Integruje uczestników i uczy ich współpracy, rozwiązywania konfliktów oraz poszukiwania kompromisu. Problemy z oceną wkładu pracy uczestników projektu trudno oszacować wkład pracy w wykonanie projektu. Słabsi studenci uczą się od zdolniejszych. Projekty wymagają czasu i są pracochłonne. Wszyscy są odpowiedzialni za siebie i innych. W licznych zespołach pojawiają się trudności z dyscypliną i monitorowaniem pracy uczestników. Studenci mają możliwości wykorzystania Tendencja lepszych członków zespołu do wiedzy z innych przedmiotów a także wiedzy i dominacji i niedopuszczania do głosu słabszych. umiejętności pozaprzedmiotowych. Studenci mają możliwość wdrażania Brak zaangażowania studentów słabszych własnych pomysłów dotyczącymi realizacji (wykorzystywanie kolegów). projektu. Przygotowując projekt studenci szybciej i skuteczniej zapamiętują materiał. Problemy na poziomie organizacji pracy, podziału i przydziału zadań. Realizacja zadania w grupach sprzyja powstawaniu korzystnej atmosfery, spontanicznym rozmowom oraz wymianie doświadczeń i informacji. Zespół może stać się terenem niezdrowej rywalizacji między poszczególnymi osobami, co może ograniczyć, a czasem nawet uniemożliwić realizację celu. Nauczyciel ma okazję lepszego poznania uczniów, ich predyspozycji, zamiłowań oraz zdolności. Prowadzenie zespołu projektowego wymaga od opiekuna naukowego niekonwencjonalnych form pracy z grupą i niekiedy większych nakładów czasowych. Źródło: opracowanie własne Przykłady dobrej praktyki Projekt może być realizowany nie tylko jako element działań dydaktycznych, ale także jako system. Pokazuje to eksperyment wprowadzony trzy lata temu w Danii na Uniwersytecie w Aalborgu: na projekcie oparte jest kształcenie studentów na wszystkich kierunkach i poziomach: zawodowym, magisterskim i doktorskim. Obszerne doświadczenia stały się bazą dla stworzenia systemu nauczania, którego trzonem jest projekt, a zajęcia teoretyczne mają charakter służebny w stosunku do 6

7 projektu dostarczają wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do stworzenia czegoś, co wykracza poza tradycyjną studencką bierność 9. W systemie edukacji w Danii metoda projektu jest wprowadzana kompleksowo: uczeń przechodząc przez różne poziomy kształcenia od początku jest wdrażany do pracy projektowej. W szkołach niższego szczebla jest ona łatwiejsza służy przygotowaniu ucznia do pracy w grupie, rozwija umiejętności komunikacyjne, umiejętności skutecznego porozumiewania się i niekonfliktowego współistnienia. Nieco starszym uczniom podnosi się stopień trudności. Powinni nauczyć się kreować swój wizerunek w zespole, zgodnie z posiadanymi umiejętnościami wykonawczymi określić swoją rolę i zadania, rozwiązywać sytuacje konfliktowe w sposób optymalny dla realizowanego projektu. Jak widać, na każdym etapie kształcenia punkt ciężkości spoczywa raczej po stronie umiejętności psychospołecznych warunkujących dobre warunki do realizacji zadań, niż po stronie pracy merytorycznej. Dzieje się tak, ponieważ nie można oczekiwać osiągnięć merytorycznych od osób, które nie zdołają poradzić sobie z organizacją pracy zespołu ludzkiego, czyli z humanistycznym aspektem pracy projektowej (a nie podlega już dyskusji przekonanie, że jedynie w pracy zespołowej powstają najwartościowsze rozwiązania). Na kolejnym etapie kształcenia wymagania rosną: 4-5 osobowe zespoły realizacyjne samodzielnie określają sposób opracowania tematu i strukturę wewnętrzną projektu, poszukują zasobów merytorycznych i określają formę prezentacji. Wzrasta również stopień komplikacji projektów. Projekty na poziomie akademickim mają już charakter interdyscyplinarny, łączą różne dziedziny wiedzy. Warto również podkreślić, że na tym poziomie kształcenia realizatorzy projektu samodzielnie dobierają sobie temat, poszukując interesujących obszarów badawczych. Tak więc projekty mają charakter twórczy. Innym ciekawym rozwiązaniem jest praca projektowa realizowana przy pomocy edukacyjnej platformy internetowej. Takie działania prowadzi Uniwersytet (College of Food Systems) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ideą przewodnią tego przedsięwzięcia jest, aby realizatorzy projektu uczyli się uczyć, pracować zespołowo i poszukiwać nowych rozwiązań dla problemów rzeczywistych, a niesformułowanych na potrzeby kształcenia studentów. Włączenie w ten proces narzędzi technologii informacyjnej, chociaż podnosi stopień trudności, to jednak wyraźnie podnosi atrakcyjność doświadczenia. W polskich uczelniach metoda projektu ma również szerokie zastosowanie, choć występuje pod różnymi nazwami, lub też jest składową zajęć i wcale nie jest eksponowana. Nie jest też traktowana jako działanie systemowe, które wdrożone na całej uczelni miałoby jednolity charakter. Liczne przykłady takich działań są opisywane przez nauczycieli akademickich praktycznie we wszystkich uczelniach. Można zatem powiedzieć, że metoda projektu cieszy się w Polsce sporą popularnością i mogłaby stać się podstawą do bardzo interesujących rozwiązań, łączących różne dziedziny wiedzy. 9 Ten niezwykle ciekawy system cieszy się zainteresowaniem studentów i prowadzących zaangażowanych w jego realizację, ponieważ stanowi odejście od rutyny, a jednocześnie jest obszarem i źródłem wielu prac badawczych prac na temat realizacji samego eksperymentu oraz prac powstałych w wyniku opracowania projektów studenckich. A. Kolmos, K.F. Flemming, L. Krogh, The Aalborg PBL model. Progress, Diversity and Challenges, Aalborg University Press, Aalborg

8 Podsumowanie Metoda projektu przeżywa obecnie swój renesans. Znana pod różnymi nazwami i mniej lub bardziej chętnie stosowana po dłuższym czasie pozostawania w cieniu innych rozwiązań dydaktycznych ponownie budzi zainteresowanie. Przytoczone przykłady dobrej praktyki pokazują, że stosując tę metodę można uzyskać interesujące efekty: kształcić kreatywnych i bogatych w wiedzę absolwentów wyższych uczelni, którzy są lepiej przystosowani do pracy zawodowej w nowej rzeczywistości społeczeństwa informacyjnego. Mają szansę być lepiej przygotowani do trudnego i wymagającego rynku pracy. Zdobywają także doświadczenie w pracy w wieloosobowych zespołach i przygotowanie do kierowania nimi. Są to walory pracownika idealnego, pożądanego przez wszystkich pracodawców na świecie. Metoda projektu nie jest uniwersalnym sposobem na kształcenie takich pracowników, ale na pewno znacznie do tego ideału przybliża. Bibliografia W. Abramowicz, Obywatele Uczący się, [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym Warszawa E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Alert, Psychologia społeczna, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań D. Buss, Psychologia ewolucyjna, GWP, Gdańsk W. Gogołek, Indoktrynacyjna siła sieci, wystąpienie na konferencji Kultura i język mediów 18 maja 2005r. w WSP ZNP w Warszawie. A. Kolmos, K.F. Flemming, L. Krogh, The Aalborg PBL model. Progress, Diversity and Challenges. Aalborg University Press, Aalborg J. Królikowski, Jak pracować metodą projektu?, [ ]. Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Graf Punkt, Warszawa Metoda projektów w kształceniu zawodowym, Wyd. CODN, Warszawa A. Murzyn, Filozofia edukacji pod koniec XX w., Wydawnictwo Impuls, Warszawa S. Nalaskowski, Metody nauczania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa Podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, MEN, Warszawa B. Siemieniecki, Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń A.A. Soaud, Problem-based Learning and e-learning Module for Soil Science Course, materiały konferencyjne z Międzynarodowej Konferencji Naukowej e-learning 2005, wyzwanie dla nowoczesnej edukacji, SGGW w Warszawie, maja 2005r. Nota o autorze Autorka jest pracownikiem Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach. Zajmuje się problematyką wykorzystania nauczania na odległość w kształceniu i doskonaleniu zawodowym dorosłych, jak również wykorzystaniem formuły zdalnego nauczania w kształceniu umiejętności psychospołecznych. Ma w swoim dorobku doświadczenia w tym zakresie i liczne publikacje związane z metodyką kształcenia na odległość. 8

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO 1. Wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum im. K. Klenczona w Dźwierzutach biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego na poziomie klasy drugiej. Udział ucznia w projekcie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Uczniowie klas II gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Udział w projekcie jest

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dydaktyka szkoły wyższej 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura Wprowadzenie Cele i zasady nauczania w SW Składowe procesu nauczania Podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOLUSZKACH I. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO 1. ZASADY OGÓLNE 1) Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. Zasady realizacji projektu: 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Bystrzycy

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Bystrzycy Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Bystrzycy I Zasady realizacji projektu 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY WYKONYWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO Gimnazjum nr 5 w Lubinie

WARUNKI I ZASADY WYKONYWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO Gimnazjum nr 5 w Lubinie Uchwała nr 18/GM-5/2015-16 WARUNKI I ZASADY WYKONYWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO Gimnazjum nr 5 w Lubinie 1. Uczeń klasy drugiej gimnazjum zobowiązany jest zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowym

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach

REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach Gliwice, 2014 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl Monika Pskit doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli monika.pskit@rodon.radom.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/10 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Nidzicy z dnia 10.11.2010 r. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. 1. Uczeń klasy pierwszej,

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 1.Temat projektu: Dlaczego Lexus/Mercedes/Ferrari (itp.) jest taki drogi? 2. Imię i nazwisko nauczyciela: Silvija M. Teresiak 3. Termin realizacji: maj 2018 r. 4.Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach ZASADY 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z zajęć technicznych kl. IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Cele systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 2.

Bardziej szczegółowo

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Czym jest PBL? mgr Alina Stryjak Nauczanie problemowe (Problem Based Learning, PBL) To nauczanie

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Socjologii UAM 2017/2018

Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Socjologii UAM 2017/2018 Program studiów stacjonarnych Studium Doktoranckiego Instytutu Socjologii UAM 207/208 Ramy punktacji w skali 4 lat studiów doktoranckich: Liczba punktów Seminaria 4 Zajęcia fakultatywne Zajęcia rozwijające

Bardziej szczegółowo

Peer learning. Anna Szylar Urszula Szymańska-Kujawa

Peer learning. Anna Szylar Urszula Szymańska-Kujawa Peer learning Anna Szylar Urszula Szymańska-Kujawa Plan Definicja Geneza powstania Wspólne uczenie się Zastosowanie metody Wady i zalety Peer learning nauka poprzez wymianę wiedzy, nauczanie rówieśnicze

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach

Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach 1. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU Opracowała: Ewa Dadyńska Teresa Banas-Kobylarska 1 Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Praca metodą projektu przebiega w czterech głównych etapach: I. Wybór tematu projektu i wprowadzenie w jego problematykę 1. Wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2016/2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2016/2017 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 206/207 Tryb studiów Niestacjonarny Nazwa kierunku studiów Przygotowanie pedagogiczne Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online Agnieszka Wierzbicka Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online W e-learningu projektanci kursów tworzą aktywności, które oparte są na współpracy uczestników zajęć. Takie wspólne działanie wspiera

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA , GDAŃSK GIMNAZJUM NR 16

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA , GDAŃSK GIMNAZJUM NR 16 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA 2017-09-01, GDAŃSK GIMNAZJUM NR 16 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z INFORMATYKI Celem przedmiotowego systemu oceniania jest wspieranie ucznia w rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM TOWARZYSTWA SZKOLNEGO

SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM TOWARZYSTWA SZKOLNEGO REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM TOWARZYSTWA SZKOLNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. DĄBSKIEGO 19 Podstawa prawna: U s t a w a o s y s t e m i e o ś w i a t y z d n i a 7 l

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11 SPIS TREŚCI WSTĘP (Wiesław Stawiński)........................ 9 ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)..................11 1.1. Problemy globalizacji........................

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu

Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zachowania organizacyjne Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChP-ZO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne jako narzędzia aktywizowania ucznia i studenta do uczenia się w ujęciu konstruktywistycznym

Technologie informacyjne jako narzędzia aktywizowania ucznia i studenta do uczenia się w ujęciu konstruktywistycznym Technologie informacyjne jako narzędzia aktywizowania ucznia i studenta do uczenia się w ujęciu konstruktywistycznym Dr Anna Rybak Uniwersytet w Białymstoku Wydział Matematyki i Informatyki aniar@ii.uwb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. I

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. I 1. Informacje ogólne: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. I Imie i nazwisko nauczyciela Data. Przedmiot/rodzaj zajęć. Problematyka 2. Rozmowa wstępna: Temat obserwowanych zajęć Ogólna charakterystyka klasy/grupy

Bardziej szczegółowo

II. Zasady nauczania. Ligia Tuszyńska wykład dla doktorantów wydziałów przyrodniczych 2013

II. Zasady nauczania. Ligia Tuszyńska wykład dla doktorantów wydziałów przyrodniczych 2013 II. Zasady nauczania Ligia Tuszyńska wykład dla doktorantów wydziałów przyrodniczych 2013 1 Zasady nauczania (B. Nawroczyński, K. Sośnicki, Cz. Kupisiewicz) Zasady kształcenia (W. Okoń) Zasady uczenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

14. Opiekun projektu współpracuje z innymi nauczycielami wspierającymi realizację projektu oraz wychowawcami klas. 15. Opiekun projektu przekazuje

14. Opiekun projektu współpracuje z innymi nauczycielami wspierającymi realizację projektu oraz wychowawcami klas. 15. Opiekun projektu przekazuje Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu zgodnie z rozporządzeniem NEN z dnia 20 sierpnia 2010r. Dz. U. Nr 156. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW NA TLE DYDAKTYKI KONSTRUKTYWISTYCZNEJ

METODA PROJEKTÓW NA TLE DYDAKTYKI KONSTRUKTYWISTYCZNEJ Przygotowano w ramach projektu Szkoła dla środowiska Dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW METODA PROJEKTÓW NA TLE DYDAKTYKI KONSTRUKTYWISTYCZNEJ DYDAKTYKA KONSTRUKTYWISTYCZNA A DYDAKTYKA BEHAWIORALNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH Załącznik I Zasady realizacji projektu 1. Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas gimnazjalnych, w których realizowana

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 1b uchwała nr 59/861/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2017

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA-DYPLOMOWA W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ KOD PRZEDMIOTU: 100S-0P3WYb LICZBA GODZIN: 20 MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI (typ placówki,

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka fizjoterapii. dr Z. Redlarska. 2 ECTS F-2-P-DF-23 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Dydaktyka fizjoterapii. dr Z. Redlarska. 2 ECTS F-2-P-DF-23 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Koordynator, osoby

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE. PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

UCZNIOWSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE. PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI Konferencja dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pt. UCZNIOWSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE. PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI 1 Projekt edukacyjny w prawie oświatowym Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy dydaktyki medycznej

Podstawy dydaktyki medycznej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod Rodzaj Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa Podstawy dydaktyki

Bardziej szczegółowo

tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej Radzie Pedagogicznej.

tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej Radzie Pedagogicznej. Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czersku Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na podstawie art. 44 p ust. 1 z dnia 7 września 1991 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z CHEMII I. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Elementy procesu kształcenia istotne z punktu widzenia wdrażania. Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Elementy procesu kształcenia istotne z punktu widzenia wdrażania. Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Elementy procesu istotne z punktu widzenia wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Maria Próchnicka Seminarium Bolońskie Wdrażanie programów opracowanych zgodnie z założeniami Krajowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ I PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY WEWNĄTRZGRUPOWE W PRACY NA ODLEGŁOŚĆ METODĄ PROJEKTU

EFEKTYWNOŚĆ I PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY WEWNĄTRZGRUPOWE W PRACY NA ODLEGŁOŚĆ METODĄ PROJEKTU Ewa Lubina Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis Joachim Bednorz Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży Kana EFEKTYWNOŚĆ I PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY WEWNĄTRZGRUPOWE W PRACY NA ODLEGŁOŚĆ METODĄ

Bardziej szczegółowo

Program warsztatów metodycznych dla nauczycieli matematyki - gimnazjum

Program warsztatów metodycznych dla nauczycieli matematyki - gimnazjum Program warsztatów metodycznych dla nauczycieli matematyki - gimnazjum 1. Autor: Dorota Misiorna 2. Nazwa formy: Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego.

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej.

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej. Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej. Informacja dla rady pedagogicznej. Cel prezentacji. Zapoznanie nauczycieli z programem: Młodzi Przedsiębiorczy program

Bardziej szczegółowo

Nauczanie zarządzania poprzez grę koncepcja studiów podyplomowych WSB w Toruniu.

Nauczanie zarządzania poprzez grę koncepcja studiów podyplomowych WSB w Toruniu. Nauczanie zarządzania poprzez grę koncepcja studiów podyplomowych WSB w Toruniu. III FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ Pałacu Żelechów, 2013.10.09-10 PROBLEM Projekt Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

I rok (13.5 punktów ECTS)

I rok (13.5 punktów ECTS) Program Doktoranckich w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia przygotowujące doktoranta do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Nie obejmuje całkowitego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25. Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25. Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25 Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku Projekt edukacyjny obejmuje uczniów realizujących Nową

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA

ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA ELEMENTY DYDAKTYKI DOROSŁYCH DYDAKTYKA TECHNOLOGICZNA DYDAKTYKA HUMANISTYCZNA DYDAKTYKA KRYTYCZNA Warunki uczenia się Słuchacze odczuwają potrzebę uczenia się Zasady nauczania 1. Nauczyciel ujawnia studentom

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE. PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

UCZNIOWSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE. PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI UCZNIOWSKIE PROJEKTY EDUKACYJNE. PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI 1 Projekt edukacyjny w prawie oświatowym 21 a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego.

Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego. Projekt edukacyjny. Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego. 1. Uczeń klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części Strona1 Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części SZKOŁY I PRZEDSZKOLA UCZESTNICZĄCE w PROJEKCIE przyporządkowane do poszczególnych części 1. Bożena Stocka 4. Anna Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Seminarium licencjackie 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Bachelor Degree Seminar 3. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące

Gimnazjum nr 6. w Pszczynie-Łące REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNGO w Gimnazjum nr 6 w Pszczynie-Łące Podstawą prawną wprowadzania do szkół gimnazjalnych projektu edukacyjnego jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows.

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Multimedialne środki nauczania Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę tj. w Technikum Nr 6 oraz

Bardziej szczegółowo

Metody aktywizujące w nauczaniu zawodów medycznych. Bożena Belcar

Metody aktywizujące w nauczaniu zawodów medycznych. Bożena Belcar Metody aktywizujące w nauczaniu zawodów medycznych Metoda czterech kroków Metoda jest prosta, a przy tym angażuje i ożywia uczestników. Jej celem jest kształtowanie określonych umiejętności bez jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

Metody terapii grupowej - opis przedmiotu

Metody terapii grupowej - opis przedmiotu Metody terapii grupowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody terapii grupowej Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-MTG-K_pNadGenHNA7E Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak

Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak Kiedy nauczyciel klasy I staje się osobą znaczącą dla uczniów? Ewa Filipiak Instytut Pedagogiki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uczelnie dla szkół Główne myśli Etap edukacji wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO W NAUCZANIU BEZPODRĘCZNIKOWYM. Krystyna Dąbek PSP nr 15 w Opolu, MODN w Opolu

REALIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO W NAUCZANIU BEZPODRĘCZNIKOWYM. Krystyna Dąbek PSP nr 15 w Opolu, MODN w Opolu REALIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO W NAUCZANIU BEZPODRĘCZNIKOWYM Krystyna Dąbek PSP nr 15 w Opolu, MODN w Opolu Praca z dziećmi w klasach młodszych obciąża nauczyciela dużą odpowiedzialnością za stworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na rozgrzewkę

Ćwiczenia na rozgrzewkę Ćwiczenia na rozgrzewkę DOKĄD ZMIERZA EDUKACJA XXI WIEKU? Co ma wspólnego uczenie się z wielbłądem doprowadzonym do wodopoju? Oroooo czyli o różnych aspektach tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie Geografia, II stopień... pieczęć wydziału PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 21.09.2016. kod modułu Nazwa modułu specjalność Geografia z wiedzą o społeczeństwie Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie

Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO

RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO Recenzent: Jolanta Lazar doradca metodyczny Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Akt prawny, w oparciu o który sporządzono recenzję programu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo