(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1928830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06793460."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2011/21 EP B1 (13) (51) T3 Int.Cl. C07D 213/64 ( ) C07D 213/84 ( ) A01N 43/40 ( ) (54) Tytuł wynalazku: Grzybobójcze pirydynyloksy podstawione pochodne fenyloamidyny (30) Pierwszeństwo: EP (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2008/24 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2011/10 (73) Uprawniony z patentu: Bayer CropScience AG, Monheim, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 PETER LUEMMEN, Idstein, DE KLAUS KUNZ, Düsseldorf, DE JÖRG GREUL, Leichlingen, DE OLIVER GUTH, Leverkusen, DE BENOIT HARTMANN, Sainte Foy-lès Lyon, DE KERSTIN ILG, Köln, DE WAHED MORADI, Monheim am Rhein, DE THOMAS SEITZ, Langenfeld, DE EAN-PIERRE VORS, Sainte Foy lès Lyon, FR PETER DAHMEN, Neuss, DE ARND VOERSTE, Köln, DE ULRIKE WACHENDORFF-NEUMANN, Neuwied, DE MARK DREWES, Langenfeld, DE RALF DUNKEL, Lyon, FR RONALD EBBERT, Nürnberg, DE PETER LÖSEL, Leverkusen-Hitdorf, DE OLGA MALSAM, Rösrath, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Jolanta Górczak JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 12604/11/P RO/JG/JM EP Opis Grzybobójcze pirydynyloksy podstawione pochodne fenyloamidyny [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy 2,5-di-podstawionych-4-pirydynyloksy-podstawionych pochodnych fenylo-amidyny, zwłaszcza 2,5-di-alkilo-4-pirydynyloksy-podstawionych pochodnych fenylo-amidyny, sposobu ich wytwarzania, ich zastosowania jako grzybobójczych składników aktywnych, w szczególności w postaci kompozycji grzybobójczych i sposobów kontrolowania fitopatogenicznych grzybów, zwłaszcza roślin, przy wykorzystaniu tych związków lub kompozycji. [0002] W międzynarodowym zgłoszeniu patentowym WO-00/46184 ujawniono niektóre pochodne fenyloamidyny. Jednakże, niniejszy dokument nie ujawnia szczegółowo ani nie sugeruje wyboru takich związków, w których pierścień fenylowy jest podstawiony według wynalazku pozwalając w ten sposób na nieoczekiwaną i znacznie wyższą aktywność grzybobójczą. [0003] W rolnictwie zawsze jest bardzo interesujące zastosowanie nowych związków pestycydowych w celu uniknięcia lub zwalczania rozwoju szczepów odpornych na składniki aktywne. Jest również wysoce interesujące zastosowanie nowych związków, które są aktywniejsze niż te już znane, w celu zmniejszenia stosowanej ilości związku aktywnego, jednocześnie utrzymując skuteczność co najmniej równoważną już znanym związkom. Obecnie odkryto nową rodzinę związków, które posiadają wyżej wymienione działanie lub zalety. [0004] Odpowiednio, niniejszy wynalazek zapewnia 2,5-di-podstawione-4-pirydynyloksypodstawione pochodne fenylo-amidyny o wzorze (I): w którym R 1 oznacza H, C 1 -C 12 -alkil, C 2 -C 12 -alkenyl, C 2 -C 12 -alkinyl, SH lub S-C 1 -C 12 -alkil;

3 2 R 2 oznacza C 1 -C 12 -alkil; R 3 oznacza C 2 -C 12 -alkil, C 3 -C 6 -cykloalkil, C 2 -C 12 -alkenyl, C 2 -C 12 -alkinyl, halogeno-c 1 - C 12 alkil; lub R 2 i R 3 mogą razem tworzyć od 5 do 7-elementowy heteropierścień; R 4 oznacza C 1 -C 12 alkil, atom halogenu, halogeno-c 1 -C 12 alkil, O-C 1 -C 12 -alkil lub cyjano; R 5 oznacza H, C 1 -C 12 -alkil, atom halogenu, halogeno-c 1 -C 12 -alkil, O-C 1 -C 12 -alkil lub cyjano; m oznacza 1, 2, 3 lub 4; R 6 oznacza H, halogen, cyjano, fenoksy, fenyl, C 1 -C 12 -alkil, lub halogeno-c 1 -C 12 -alkil, NR 7 R 8, OR 7, SR 7, trialkilosilil, COOR 7, C(R 7 )=NOR 8 ; R 7, R 8 oznaczają H, C 1 -C 12 -alkil, aryl; R 7 i R 8 mogą tworzyć nasycony lub nienasycony 5 do 7-elementowy heteropierścień; jak również sole; N-tlenki, kompleksy metali, kompleksy metaloidów i ich optycznie aktywne lub geometryczne izomery. [0005] Każdy ze związków według wynalazku może występować w jednej lub większej ilości optycznych lub chiralnych postaciach izomerycznych, zależnie od ilości asymetrycznych centrów w związku. A zatem wynalazek odnosi się również do wszystkich optycznych izomerów i do ich racemicznych lub skalemicznych mieszanin (pojęcie skalemiczna oznacza mieszaninę enancjomerów w różnych proporcjach) i do mieszanin wszystkich możliwych stereoizomerów we wszystkich proporcjach. Diastereoizomery i/lub optyczne izomery można oddzielić według sposobów samych w sobie znanych fachowcom. Każdy ze związków według wynalazku może występować w jednej lub większej ilości geometrycznych postaci, zależnie od ilości podwójnych wiązań w związku. A zatem wynalazek odnosi się w równym stopniu do wszystkich geometrycznych izomerów i wszystkich możliwych mieszanin, we wszelkich proporcjach. Geometryczne izomery można oddzielić według ogólnych sposobów samych w sobie znanych fachowcom. [0006] Dla związków według wynalazku, halogen oznacza jeden spośród fluoru, bromu, chloru lub jodu, zaś heteroatom może być azotem, tlenem lub siarką. [0007] Korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 1 oznacza H; C 1 -C 12 -alkil, zwłaszcza C 1 -C 12 -alkil taki jak metyl i etyl; lub SH. [0008] Inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 2 oznacza metyl lub etyl. [0009] Jeszcze inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 3 oznacza C 2 -C 12 -alkil, zwłaszcza C 2 -C 4 -alkil taki jak etyl, n-propyl, i-propyl; C 2 -C 12 -alkenyl, zwłaszcza C 3 -C 4 -alkenyl taki jak propenyl lub allil; C 3 -C 6 -cykloalkil taki jak cyklopropyl.

4 3 [0010] Jeszcze inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 2 i R 3 mogą razem tworzyć podstawiony lub niepodstawiony 5 do 7-elementowy heteropierścień, korzystnie 6-elementowy heteropierścień, zwłaszcza piperydynyl lub pirolidynyl, jeszcze korzystniej bis-alkilowany-pirolidynyl taki jak bis-metylo-pirolidynyl. [0011] Jeszcze inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 4 oznacza C 1 -C 12 alkil, korzystnie C 1 -C 12 -alkil taki jak metyl i etyl; atom halogenu taki jak atom chloru. [0012] Jeszcze inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 5 oznacza C 1 -C 12 alkil, korzystnie C 1 -C 12 -alkil taki jak metyl i etyl; atom halogenu taki jak atom chloru. [0013] Jeszcze inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 6 oznacza H, halogen, cyjano, C 1 -C 12 -alkil lub halogeno-c 1 -C 12 -alkil, NR 7 R 8, OR 7, SR 7, CO- OR 7. [0014] Jeszcze inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 7 lub R 8 niezależnie oznaczają H, metyl, etyl, aryl zwłaszcza podstawiony fenyl lub mogą tworzyć nasycony lub nienasycony 5- do 7-elementowy heteropierścień, korzystnie piperydynyl lub morfolinyl. [0015] Wyżej wymienione preferencje odnośnie podstawników związków według wynalazku można łączyć w różny sposób. Te kombinacje korzystnych cech zapewniają w ten sposób pod-klasy związków według wynalazku. Przykłady takich pod-klas korzystnych związków według wynalazku mogą łączyć: - korzystne cechy R 1 z korzystnymi cechami R 2 do R 8 ; - korzystne cechy R 2 z korzystnymi cechami R 1 do R 8 ; - korzystne cechy R 3 z korzystnymi cechami R 1 do R 8 ; - korzystne cechy R 4 z korzystnymi cechami R 1 do R 8 ; - korzystne cechy R 5 z korzystnymi cechami R 1 do R 8 ; - korzystne cechy R 6 z korzystnymi cechami R 1 do R 8 ; - korzystne cechy R 7 z korzystnymi cechami R 1 do R 8. [0016] W tych kombinacjach korzystnych cech podstawników związków według wynalazku, wymienione korzystne cechy można również wybrać spośród korzystniejszych cech każdego spośród R 1 do R 6 w taki sposób, aby tworzyć najkorzystniejsze pod-klasy związków według wynalazku. [0017] Niniejszy wynalazek odnosi się również do sposobu wytwarzania związków o wzorze (I). Na ogół, wytwarzanie związku o wzorze (I) według wynalazku można przeprowadzić jak przedstawiono na schemacie 1.

5 4 Pochodne nitrofenyloeteru o wzorze (IV) można uzyskać według sposobu (a) poprzez przereagowanie pochodnych nitrobenzenu o wzorze (II)

6 5 w którym R 4 i R 5 są takie jak niniejszym zdefiniowane; X oznacza halogen, triflat, SOMe, mesylan lub tosylan; z pochodnymi hydroksypirydyny o wzorze (III) w którym R 6 i m są takie jak niniejszym zdefiniowane. Sposób (a) według wynalazku może ponadto obejmować jedną lub większą liczbę z następujących cech: obecność zasady; obecność rozcieńczalnika; obecność katalizatora. [0018] Pochodne aniliny o wzorze (VII) można uzyskać według sposobu (b) poprzez przereagowanie pochodnych aniliny o wzorze (V),

7 6 w którym R 4 i R 5 są takie jak niniejszym zdefiniowane; z pochodnymi pirydyny o wzorze (VI) w którym R 6 i m są takie jak niniejszym zdefiniowane; Y oznacza halogen, triflat, SOMe, mesylan lub tosylan. Sposób (b) według wynalazku może ponadto obejmować jedną lub większą liczbę z następujących cech: obecność zasady; obecność rozcieńczalnika; obecność katalizatora. Po sposobie (b) następuje (c) redukcja pochodnych nitrofenyloeteru o wzorze (IV). Korzystnie, reakcję redukcji przeprowadza się w obecności dichlorku cyny w stężonym kwasie chlorowodorowym. [0019] Pochodne amidyny o wzorze (I) można uzyskać według sposobu (d) poprzez przereagowanie pochodnych aniliny o wzorze (VII)

8 7 w którym R 4, R 5, R 6 i m są takie jak zdefiniowano powyżej. Można uwzględnić różne alternatywy sposobu (d) według wynalazku, zdefiniowano je jako sposób (d1), sposób (d2) i sposób (d3) według wynalazku. Sposób (d) według wynalazku obejmuje przereagowanie pochodnych aniliny o wzorze (VII) z różnymi odczynnikami wyznaczając odpowiednio sposoby (d1), (d2) i (d3). [0020] Sposób (d1) przeprowadza się ponadto przy użyciu pochodnych aminoacetalu o wzorze (VIII) w którym R 1, R 2, R 3 są takie jak niniejszym zdefiniowano; B 1 i B 2 oznaczają każdy alkil lub razem cykloalkil. Sposób (d1) według wynalazku może ponadto obejmować jedną lub większą liczbę z następujących cech: obecność kwasu lub zasady, obecność rozcieńczalnika. [0021] Sposób (d2) przeprowadza się ponadto przy użyciu pochodnych aminy o wzorze (IX)

9 8 gdzie R 2 i R 3 są takie jak niniejszym zdefiniowano; w obecności pochodnych ortoestru o wzorze (X) w którym R 1 jest taki jak niniejszym zdefiniowano; B 1, B 2 i B 3 oznaczają każdy alkil. [0022] Sposób (d3) przeprowadza się ponadto przy użyciu pochodnych amidu o wzorze (XI) gdzie R 1, R 2, R 3 są takie jak niniejszym zdefiniowano. Sposób (d3) według wynalazku może ponadto obejmować jedną lub większą liczbę z następujących cech: obecność środka halogenującego takiego jak PCl 5, PCl 3, POCl 3, SOCl 2 ; obecność rozcieńczalnika. [0023] Odpowiednimi rozcieńczalnikami do przeprowadzania sposobów (a), (b) i (c) według wynalazku są wszystkie powszechne obojętne rozpuszczalniki organiczne. Korzystnie stosuje się alifatyczne, alicykliczne albo aromatyczne węglowodory takie jak eter naftowy, heksan, heptan, cykloheksan, metylocykloheksan, benzen, toluen, ksylen albo dekalina; fluorowcowane węglowodory takie jak chlorobenzen, dichlorobenzen, dichlorometan, chloroform, tetrachlorek węgla, dichloroetan albo trichloroetan; etery takie jak dietyloeter, diizopropyloeter,

10 9 tert-butyloeter metylowy, tert-amyloeter metylowy, dioksan, tetrahydrofuran, 1,2-dimetoksyetan, 1,2-dietoksyetan albo anizol; nitryle takie jak acetonitryl, propionitryl, n- albo izo-butyronitryl albo benzonitryl; amidy takie jak N,N-dimetyloformamid, N,N-dimetyloacetamid, N- metyloformanilid, N-metylopirolidon albo triamid heksametylofosforowy; ich mieszaniny z wodą albo czystą wodą. [0024] Odpowiednimi rozcieńczalnikami do przeprowadzania sposobów (d1), (d2) i (d3) według wynalazku są w każdym przypadku wszystkie powszechne obojętne rozpuszczalniki organiczne. Korzystnie stosuje się alifatyczne, alicykliczne albo aromatyczne węglowodory takie jak eter naftowy, heksan, heptan, cykloheksan, metylocykloheksan, benzen, toluen, ksylen albo dekalinę; etery takie jak dietyloeter, diizopropyloeter, tert-butyloeter metylowy, tertamyloeter metylowy, dioksan, tetrahydrofuran, 1,2-dimetoksyetan, 1,2-dietoksyetan albo anizol; nitryle takie jak acetonitryl, propionitryl, n- albo izo-butyronitryl albo benzonitryl; amidy takie jak N,N-dimetyloformamid, N,N-dimetyloacetamid, N-metyloformanilid, N-metylopirolidon albo triamid heksametylofosforowy; estry takie jak octan metylu albo octan etylu; sulfotlenki takie jak dimetylosulfotlenek; albo sulfony takie jak sulfolan; alkohole takie jak metanol, etanol, n- albo izo-propanol, n-, izo-, sec- albo tert-butanol, etanodiol, propano-1,2-diol, etoksyetanol, metoksyetanol, dietyleno-glikolomonometyloeter, dietylenoglikolomonoetyloeter; ich mieszaniny z wodą albo czystą wodą. [0025] Odpowiednimi substancjami wiążącymi kwas do przeprowadzania sposobów (a), (b) i (c) według wynalazku są wszystkie nieorganiczne i organiczne zasady powszechne dla tych reakcji. Korzystnie stosuje się wodorki, wodorotlenki, amidy, alkoholany, octany, węglany albo wodorowęglany metali ziem alkalicznych albo metali alkalicznych, takie jak wodorek sodu, amidek sodu, diizopropyloamid litu, metanolan sodu, etanolan sodu, tert-butanolan potasu, octan sodu, octan potasu, octan wapnia, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, węglan sodu, węglan potasu, wodorowęglan potasu, wodorowęglan sodu, albo węglany amoniowe; a także trzeciorzędowe aminy takie jak trimetyloamina, trietyloamina, tributyloamina, N,N-dimetyloanilina, N,N-dimetylo-benzyloamina pirydyna, N-metylopiperydyna, N-metylomorfolina, N,N-dimetyloaminopirydyna, diazabicyklooktan (DABCO), diazabicyklononen (DBN) albo di-aza-bicykloundecen (DBU). [0026] Odpowiednimi substancjami wiążącymi kwas do przeprowadzania sposobów (b), (c), (d) według wynalazku są w każdym przypadku wszystkie nieorganiczne i organiczne zasady powszechne dla tych reakcji. Korzystnie stosuje się wodorki, wodorotlenki, amidy, alkoholany, octany, fluorki, fosforany, węglany albo wodorowęglany metali ziem alkalicznych albo metali alkalicznych, takie jak wodorek sodu, amidek sodu, diizopropyloamid litu, metanolan sodu, etanolan sodu, tert-butanolan potasu, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, octan sodu, fosforan sodu, fosforan potasu, fluorek potasu, fluorek cezu, węglan sodu, węglan potasu wodorowęglan potasu, wodorowęglan sodu albo węglan cezu; a także trzeciorzędowe aminy, takie jak trimetyloamina, trietyloamina, tributyloamina, N,N-dimetyloanilina, N,Ndimetylo-benzyloamina, pirydyna, N-metylopiperydyna, N-metylomorfolina, N,N-dimetylo-

11 10 aminopirydyna, diazabicyklooktan (DABCO), diazabicyklononen (DBN) albo diazabicykloundecen (DBU). [0027] Odpowiednimi kwasami do przeprowadzania sposobu (d1) według wynalazku są wszystkie nieorganiczne i organiczne kwasy powszechne dla tych reakcji. Korzystnie stosuje się kwas para-toluenosulfonowy, kwas metanosulfonowy, kwas chlorowodorowy (gazowy, wodny albo roztwór organiczny) albo kwas siarkowy. [0028] Odpowiednimi środkami zagęszczającymi do przeprowadzania sposobu (d3) według wynalazku są wszystkie środki zagęszczające powszechne dla tych reakcji amidowania. Korzystne jest zastosowanie związku tworzącego halogenek kwasowy takiego jak fosgen, tribromek fosforu, trichlorek fosforu, pentachlorek fosforu, tlenochlorek fosforu lub chlorek tionylu; związku tworzącego bezwodnik takiego jak chloromrówczan etylu, chloromrówczan metylu, chloromrówczan izopropylu, chloromrówczan izobutylu lub chlorek metanosulfonylu; karbodiimidów takich jak N,N -dicykloheksylokarbodiimid (DCC) lub innych powszechnych środków zagęszczających takich jak pentatlenek fosforu, kwas polifosforowy, N,N'-karbonylodiimidazol, 2-etoksy-N-etoksykarbonylo-1,2-dihydrochinolina (EEDQ), trifenylofosfina/tetrachlorometan lub bromo-tripirolidynofosfonioheksafluorofosforan. [0029] Związki o wzorze (I) według wynalazku można przygotować według niniejszym opisanych sposobów. Niemniej jednak jest zrozumiałe, że na podstawie swojej wiedzy ogólnej oraz dostępnych publikacji, fachowiec będzie zdolny do zaadaptowania tych sposobów do specyfiki każdego ze związków, który ma zostać zsyntetyzowany. [0030] W kolejnym aspekcie, niniejszy wynalazek odnosi się również do kompozycji grzybobójczej zawierającej skuteczną i niefitotoksyczną ilość czynnego związku o wzorze (I). Wyrażenie skuteczna i niefitotoksyczna ilość oznacza ilość kompozycji według wynalazku, która jest wystarczająca do zwalczenia lub zniszczenia grzybów obecnych lub podatnych do pojawienia się na uprawach i która nie pociąga za sobą żadnych dostrzegalnych symptomów fitotoksyczności na danej uprawie. Ilość ta może się zmieniać w szerokim zakresie, zależnie od rodzaju zwalczanego grzyba, typu uprawy, warunków klimatycznych i związków zawartych w kompozycji grzybobójczej według wynalazku. Ilość taką można określić na podstawie wyników systematycznych prób polowych, których przeprowadzenie leży w zakresie możliwości fachowca. [0031] A zatem, według wynalazku dostarcza się kompozycję grzybobójczą zawierającą jako składnik aktywny, skuteczną ilość związku o wzorze (I) takim jak niniejszym zdefiniowano oraz rolniczo dopuszczalne podłoże, nośnik lub wypełniacz. Według wynalazku, określenie podłoże oznacza występujący naturalnie w przyrodzie lub syntetyczny, organiczny lub nieorganiczny związek, z którym połączony jest związek aktywny o wzorze (I) w celu ułatwienia jego stosowania, w szczególności na elementy rośliny. Na ogół, takie podłoże jest obojętne i powinno być rolniczo dopuszczlne. Podłoże może być stałe lub ciekłe. Przykłady odpowiednich podłoży obejmują gliny, występujące w przyrodzie lub syntetyczne krzemiany, krzemionkę, żywice, woski, stałe nawozy sztuczne, wodę, alkohole, zwłaszcza butanol, rozpusz-

12 11 czalniki organiczne, oleje mineralne i roślinne oraz ich pochodne. Można także użyć mieszanin takich podłoży. Kompozycja według wynalazku może również zawierać dodatkowe komponenty. W szczególności, kompozycja może dodatkowo zawierać środek powierzchniowo czynny. Środkiem powierzchniowo czynnym może być emulgator, środek dyspergujący lub środek zwilżający typu jonowego lub niejonowego, albo mieszanina takich środków powierzchniowo czynnych. Można na przykład wymienić sole poli(kwasu akrylowego), sole kwasu lignosulfonowego, sole kwasu fenolosulfonowego lub kwasu naftalenosulfonowego, produkty polikondensacji tlenku etylenu z alkoholami tłuszczowymi lub z kwasami tłuszczowymi lub z aminami tłuszczowymi, podstawione fenole (w szczególności alkilofenole lub arylofenole), sole estrów kwasu sulfobursztynowego, pochodne tauryny (zwłaszcza tauryniany alkilowe), estry kwasu fosforowego z polioksyetylenowymi alkoholami lub fenolami, estry kwasów tłuszczowych z poliolami oraz pochodne niniejszych związków zawierające funkcyjne grupy siarczanowe, sulfonianowe i fosforanowe. Na ogół, obecność co najmniej jednego środka powierzchniowo czynnego ma istotne znaczenie wtedy, gdy związek aktywny i/lub obojętne podłoże są nierozpuszczalne w wodzie i gdy środkiem przenoszącym przy nanoszeniu jest woda. Korzystnie, zawartość środka powierzchniowo czynnego może wynosić od 5% do 40% wagowych kompozycji. Ewentualnie, można włączyć także dodatkowe składniki, na przykład koloidy ochronne, kleje, środki zagęszczające, środki tiksotropowe, środki ułatwiające przenikanie, stabilizatory, środki maskujące jony. Ogólniej, związki aktywne można łączyć z dowolnym stałym lub ciekłym dodatkiem, zgodnym ze zwykłymi sposobami formułowania. Na ogół, kompozycja według wynalazku może zawierać od 0,05 do 99% (wagowych) aktywnego związku, korzystnie 10 do 70% wagowych. Kompozycje według wynalazku można stosować w rozmaitych postaciach takich jak urządzenie do dawkowania aerozolu, zawiesina kapsułkowa, koncentrat do mgławicowania na zimno, proszek do opylania, roztwór do emulgowania, emulsja typu olej w wodzie, emulsja typu woda w oleju, granulki kapsulkowane, drobne granulki, koncentrat zdolny do swobodnego spływania przeznaczony do obróbki nasion, gaz (pod ciśnieniem), produkt wytwarzający gaz, granulat, koncentrat do mgławicowania na ciepło, makrogranulat, mikrogranulat, proszek zdolny do dyspergowania w oleju, koncentrat mieszający się z olejem zdolny do swobodnego spływania, płyn zdolny do mieszania się z olejem, pasta, pałeczki roślinne, proszek do suchej obróbki nasion, nasiona pokryte pestycydem, koncentrat rozpuszczalny, proszek rozpuszczalny, roztwór do obróbki nasion, koncentrat do sporządzania zawiesiny (koncentrat zdolny do swobodnego spływania), płyn do oprysków ultra małoobjętościowych (ULV), zawiesina do oprysków ultra małoobjętościowych (ULV), tabletki lub granulki zdolne do dyspergowania w wodzie, proszek zdolny do dyspergowania w wodzie przeznaczony do obróbki zawiesinowej, granulki lub tabletki rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalny w wodzie proszek do obróbki nasion i zwilżalny proszek. Te kompozycje obejmują nie tylko kompozycje, które są gotowe do stosowania na poddawane leczeniu rośliny czy nasiona za pomocą

13 12 stosownego urządzenia takiego jak urządzenie do opryskiwania czy opylania, ale także skoncentrowane kompozycje handlowe, które należy rozcieńczyć przed naniesieniem na uprawę. [0032] Związki według wynalazku można również zmieszać z jednym lub większą ilością środków owadobójczych, grzybobójczych, bakteriobójczych, nęcących środków roztoczobójczych lub feromonową substancją aktywną lub innymi związkami o aktywności biologicznej. Tak otrzymane mieszaniny wykazują poszerzone spektrum aktywności. [0033] Szczególnie korzystne są mieszaniny z innymi związkami grzybobójczymi. Przykłady odpowiednich partnerów do wymieszania z fungicydem można wybrać spośród następującej listy: B1) związek zdolny do hamowania syntezy kwasu nukleinowego taki jak benalaksyl, benalaksyl-m, bupirymat, chiralaksyl, klozylakon, dimetyrymol, etyrymol, furalaksyl, hymeksazol, metalaksyl, metalaksyl-m, ofuras, oksadiksyl, kwas oksolinowy; B2) związek zdolny do hamowania mitozy i podziału komórkowego taki jak benomyl, karbendazym, dietofenkarb, fuberydazol, pencykuron, tiabendazol, tiofanat metylu, zoksamid; B3) związek zdolny do hamowania oddychania, na przykład jako inhibitor kompleksu I łańcucha oddechowego, taki jak diflumetorym; jako inhibitor kompleksu II łańcucha oddechowego, taki jak boskalid, karboksyna, fenfuram, flutolanil, furametpir, mepronil, oksykarboksyna, pentiopirad, tifluzamid; jako inhibitor kompleksu III łańcucha oddechowego, taki jak azoksystrobina, cyjazofamid, dimoksystrobina, enestrobina, famoksadon, fenamidon, fluoksastrobina, krezoksym metylowy, metominostrobina, orysastrobina, piraklostrobina, pikoksystrobina, trifloksystrobina; B4) związek zdolny do działania jako rozszczepiacz, taki jak dinokap, fluazynam; B5) związek zdolny do hamowania wytwarzania ATP, taki jak octan fentyny, chlorek fentyny, wodorotlenek fentyny, siltiofam; B6) związek zdolny do hamowania AA i biosyntezy białek, taki jak andoprym, blastycydyna-s, cyprodynyl, kasugamycyna, wodzian chlorowodorku kasugamycyny, mepanipirym, pirymetanil; B7) związek zdolny do hamowania transdukcji sygnałów, taki jak fenpiklonil, fludioksonil, chinoksyfen; B8) związek zdolny do hamowania syntezy lipidów i błony, taki jak chlozolinat, iprodion, procymidon, winklozolina, pirazofos, edifenfos, iprobenfos (IBP), izoprotiolan, tolklofosmetyl, bifenyl, jodokarb, propamokarb, chlorowodorek propamokarbu; B9) związek zdolny do hamowania biosyntezy ergosterolu, taki jak fenheksamid, azakonazol, bitertanol, bromukonazol, cyprokonazol, dichlobutrazol, difenokonazol, dini-

14 13 konazol, dinikonazol-m, epoksykonazol, etakonazol, fenbukonazol, fluchinkonazol, flusilazol, flutriafol, furkonazol, furkonazol-cis, heksakonazol, imibenkonazol, ipkonazol, metkonazol, mychlobutanil, pachobutrazol, penkonazol, propikonazol, protiokonazol, simekonazol, tebukonazol, tetrakonazol, triadimefon, triadimenol, tritikonazol, unikonazol, worikonazol, imazalil, siarczan imazalilu, okspokonazol, fenarymol, flurprimidol, nuarymol, piryfenoks, triforyna, pefurazoat, prochloraz, triflumizol, winikonazol, aldimorf, dodemorf, octan dodemorfu, fenpropimorf, tridemorf, fenpropidyna, spiroksamina, naftyfina, pirybutikarb, terbinafina; B10) związek zdolny do hamowania syntezy ścian komórkowych, taki jak bentiawalikarb, bialafos, dimetomorf, flumorf, iprowalikarb, polioksyna, polioksorym, walidamycyna A; B11) związek zdolny do hamowania biosyntezy melaniny, taki jak karpropamid, diklocymet, fenoksanil, ftalid, pirochilon, tricyklazol; B12) związek zdolny do wywołania obrony gospodarza, taki jak acibenzenar-s-metylowy, probenazol, tiadynil; B13) związek zdolny do posiadania wielokierunkowego działania, taki jak kaptafol, kaptan, chlorotalonil, preparaty miedziowe takie jak wodorotlenek miedzi, naftenian miedzi, tlenochlorek miedzi, siarczan miedzi, tlenek miedzi, Cu-oksyna, i mieszanina Bordeaux, dichlofluanid, ditianon, dodyna, wolna zasada dodyny, ferbam, fluorofolpet, guazatyna, octan guazatyny, iminoktadyna, albesilan iminoktadyny, trioctan iminoktadyny, mankoper, mankozeb, maneb, metiram, metiram cynku, propineb, siarka i preparaty siarki włącznie z polisiarczkiem wapnia, tiram, tolilofluanid, zineb, ziram; B14) związek wybrany z następującej listy: amibromdol, bentiazol, betoksazyna, kapsymycyna, karwon, chinometionat, chloropikryna, kufraneb, cyflufenamid, cymoksanil, dazomet, debakarb, diklomezyna, dichlorofen, dikloran, difenzokwat, metylosiarczan difenzokwatu, difenyloamina, etaboksam, ferimzon, flumetower, flusulfamid, fosetyl glinu, fosetyl wapnia, fosetyl sodu, fluopikolid, fluoroimid, heksachlorobenzen, siarczan 8-hydroksykwinoliny, irumamycyna, metasulfokarb, metrafenon, isotiocyjanian metylu, mildiomycyna, natamycyna, dimetyloditiokarbaminian niklu, nitrotal-izopropyl, oktylinon, oksamokarb, oksyfentiyna, pentachlorofenol i sole, 2-fenylofenol i sole, kwas fosforawy i jego sole, piperalina, propanozyna sodu, prokwinazyd, pirolonitryna, kwintozen, tekloftalam, teknazen, triazoksyd, trichlamid, zarylamid oraz 2,3,5,6-tetrachloro-4-(metylosulfonylo)-pirydyna, N-(4-chloro-2-nitrofenylo)-N-etylo-4-metylobenzenosulfonamid, 2-amino-4-metylo-N-fenylo-5-tiazolokarboksamid, 2-chloro-N- (2,3-dihydro-1,1,3-trimetylo-1H-inden-4-ylo)-3-pirydynokarboksamid, 3-[5-(4-chlorofenylo)-2,3-dimetyloizoksazolidyn-3-ylo]pirydyna, cis-1-(4-chlorofenylo)-2-(1h-1,2,4- triazol-1-ilo)-cykloheptanol,1-(2,3-dihydro-2,2-dimetylo-1h-inden-1-ylo)-1h-imidazolo-5-karboksylan metylu, 3,4,5-trichloro-2,6-pirydynodikarbonitryl, 2-[[[cyklopropylo[(4-metoksyfenylo)imino]metylo]tio]metylo]-alfa-(metoksymetyleno)-benzenooctan

15 14 metylu, 4-chloro-alfa-propynyloksy-N-[2-[3-metoksy-4-(2-propynyloksy)fenylo]etylo]- benzenoacetamid, (2S)-N-[2-[4-[[3-(4-chlorofenylo)-2-propynylo]oksy]-3-metoksyfenylo]etylo]-3-metylo-2-[(metylosulfonylo)amino]-butanamid, 5-chloro-7-(4-metylopiperydyn-1-ylo)-6-(2,4,6-trifluorofenylo)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirymidyna, 5-chloro-6- (2,4,6-trifluorofenylo)-N-[(1R)-1,2,2-trimetylopropylo][1,2,4]triazolo[1,5-a]pirymidyno-7-amina, 5-chloro-N-[(1R)-1,2-dimetylopropylo]-6-(2,4,6-trifluorofenylo)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirymidyno-7-amina, N-[1-(5-bromo-3-chloropirydyn-2-ylo)etylo]-2,4-dichloronikotynoamid, N-(5-bromo-3-chloropirydyn-2-ylo)metylo-2,4-dichloronikotynoamid, 2-butoksy-6-jodo-3-propylo-benzopiranon-4-on, N-{(Z)-[(cyklopropylometoksy)imino][6-(difluorometoksy)-2,3-difluorofenylo]metylo}-2-fenyloacetamid, N-(3- etylo-3,5,5-trimetylo-cykloheksylo)-3-formyloamino-2-hydroksybenzamid, 2-[[[[1-[3- (1-fluoro-2-fenyloetylo)oksy]fenylo]etylideno]amino]oksy]metylo]-alfa-(metoksyimino)-N-metylo-alfa-E-benzenoacetamid, N-{2-[3-chloro-5-(trifluorometylo)pirydyn-2- ylo]etylo}-2-(trifluorometylo)benzamid, N-(3,4 -dichloro-5-fluorobifenyl-2-ilo)-3-(difluorometylo)-1-metylo-1h-pirazolo-4-karboksamid, 2-(2-{[6-(3-chloro-2-metylofenoksy)-5-fluoropirymidyn-4-ylo]oksy}fenylo)-2-(metoksyimino)-N-metyloacetamid, kwas 1-[(4-metoksyfenoksy)metylo]-2,2-dimetylopropylo-1H-imidazolo-1-karboksylowy, kwas O-[1-[(4-metoksyfenoksy)metylo]-2,2-dimetylopropylo]-1H-imidazolo-1-karbotiowy. [0034] Kompozycja według wynalazku zawierająca mieszaninę związku o wzorze (I) ze związkiem bakteriobójczym może również być szczególnie korzystna. Przykłady odpowiednich bakteriobójczych partnerów do wymieszania można wybrać spośród następującej listy: bronopol, dichlorofen, nitrapiryna, dimetyloditiokarbaminian niklu, kasugamycyna, oktylinon, kwas furanokarboksylowy, oksytetracyklina, probenazol, streptomycyna, tekloftalam, siarczan miedzi i inne preparaty miedziowe. [0035] Związek o wzorze (I) i kompozycję grzybobójczą według wynalazku można stosować do leczniczego lub prewencyjnego zwalczania fitopatogenicznych grzybów roślin lub upraw. A zatem, według dalszego aspektu wynalazku, zapewniono sposób leczniczego lub prewencyjnego zwalczania fitopatogenicznych grzybów roślin lub upraw, charakteryzujący się tym, że związek o wzorze (I) lub kompozycję grzybobójczą według wynalazku nanosi się na nasiona, roślinę i/lub owoc rośliny albo na glebę, na której roślina wzrasta lub na której ma wzrastać. [0036] Sposób traktowania według wynalazku może być również przydatny do traktowania materiału służącego do rozmnażania, takiego jak bulwy lub kłącza, ale także nasion, rozsadek, sadzonek lub sadzonek przepikowanych oraz roślin lub roślin przepikowanych. Ten sposób działania może również okazać się użyteczny do traktowania korzeni. Sposób działania według wynalazku może okazać się przydatny także do działania na nadziemne części roślin, takie jak pnie, łodygi, liście, kwiaty i owoce roślin branych pod uwagę. Spośród roślin, które można chronić sposobem według wynalazku, można wymienić bawełnę; len, winorośl; uprawy owoców lub warzyw takich jak Rosaceae sp. (na przykład owoce pestkowe takie jak jabł-

16 15 ka i gruszki, lecz również pestkowce takie jak brzoskwinie, migdały i morele), Ribesioidae sp., Juglandaceae sp., Betulaceae sp., Anacardiaceae sp., Fagaceae sp., Moraceae sp., Oleaceae sp., Actinidaceae sp., Lauraceae sp., Musaceae sp. (na przykład bananowce i plantany), Rubiaceae sp., Theaceae sp., Sterculiceae sp., Rutaceae sp. (na przykład cytryny, pomarańcze i grejpfruty); Solanaceae sp. (na przykład pomidory), Liliaceae sp., Asteraceae sp. (na przykład sałaty), Umbelliferae sp., Cruciferae sp., Chenopodiaceae sp., Cucurbitaceae sp., Papilionaceae sp. (na przykład groszki), Rosaceae sp. (na przykład truskawki); główne uprawy takie jak Graminae sp. (na przykład kukurydza, trawniki lub zboża takie jak pszenica, ryż, jęczmień i pszenżyto), Asteraceae sp. (na przykład słonecznik), Cruciferae sp. (na przykład rzepak), Fabacae sp. (na przykład orzeszki ziemne), Papilionaceae sp. (na przykład soja), Solanaceae sp. (na przykład ziemniaki), Chenopodiaceae sp. (na przykład buraki ćwikłowe); uprawy ogrodowe lub leśne; jak również genetycznie zmodyfikowane homologi tych upraw. [0037] Spośród chorób roślin i upraw, które można zwalczać sposobami według wynalazku, można wymienić: Choroby związane z szarą pleśnią takie jak: Choroby Blumeria, wywołane na przykład przez Blumeria gramini; Choroby Podosphaera, wywołane na przykład przez Podosphaera leucotricha; Choroby Sphaerotheca, wywołane na przykład przez Sphaerotheca fuliginea; Choroby Uncinula, wywołane na przykład przez Uncinula necator; Choroby związane z rdzą takie jak: Choroby Gymnosporangium, wywołane na przykład przez Gymnosporangium sabinae; Choroby Hemileia, wywołane na przykład przez Hemileia vastatrix; Choroby Phakopsora, wywołane na przykład przez Phakopsora pachyrhizi lub Phakopsora meibomiae; Choroby Puccinia, wywołane na przykład przez Puccinia recondita; Choroby Uromyces, wywołane na przykład przez Uromyces appendiculatus; Choroby związane z lęgniowcami takie jak: Choroby Bremia, wywołane na przykład przez Bremia lactucae; Choroby Peronospora, wywołane na przykład przez Peronospora pisi lub P. brassicae; Choroby Phytophthora, wywołane na przykład przez Phytophthora infestans; Choroby Plasmopara, wywołane na przykład przez Plasmopara viticola;

17 16 Choroby Pseudoperonospora, wywołane na przykład przez Pseudoperonospora humuli lub Pseudoperonospora cubensis; Choroby Pythium, wywołane na przykład przez Pythium ultimum; Choroby liści takie jak plamistość liści i rdza liści takie jak: Choroby Alternaria, wywołane na przykład przez Alternaria solani; Choroby Cercospora, wywołane na przykład przez Cercospora beticola; Choroby Cladiosporum, wywołane na przykład przez Cladiosporium cucumerinum; Choroby Cochliobolus, wywołane na przykład przez Cochliobolus sativus; Choroby Colletotrichum, wywołane na przykład przez Colletotrichum lindemuthanium; Choroby Cycloconium, wywołane na przykład przez Cycloconium oleaginum; Choroby Diaporthe, wywołane na przykład przez Diaporthe citri; Choroby Elsinoe, wywołane na przykład przez Elsinoe fawcettii; Choroby Gloeosporium, wywołane na przykład przez Gloeosporium laeticolor; Choroby Glomerella, wywołane na przykład przez Glomerella cingulata; Choroby Guignardia, wywołane na przykład przez Guignardia bidwelli; Choroby Leptosphaeria, wywołane na przykład przez Leptosphaeria maculans; Leptosphaeria nodorum ; Choroby Magnaporthe, wywołane na przykład przez Magnaporthe grisea; Choroby Mycosphaerella, wywołane na przykład przez Mycosphaerella graminicola; Mycosphaerella arachidicola; Mycosphaerella fijiensis; Choroby Phaeosphaeria, wywołane na przykład przez Phaeosphaeria nodorum; Choroby Pyrenophora, wywołane na przykład przez Pyrenophora teres; Choroby Ramularia, wywołane na przykład przez Ramularia collo-cygni; Choroby Rhynchosporium, wywołane na przykład przez Rhynchosporium secalis; Choroby Septoria, wywołane na przykład przez Septoria apii lub Septoria lycopercisi; Choroby Typhula, wywołane na przykład przez Typhula incarnata; Choroby Venturia, wywołane na przykład przez Venturia inaequalis; Choroby korzeni i łodyg takie jak:

18 17 Choroby Corticium, wywołane na przykład przez Corticium graminearum; Choroby Fusarium, wywołane na przykład przez Fusarium oxysporum; Choroby Gaeumannomyces, wywołane na przykład przez Gaeumannomyces graminis; Choroby Rhizoctonia, wywołane na przykład przez Rhizoctonia solani; Choroby Tapesia, wywołane na przykład przez Tapesia acuformis; Choroby Thielaviopsis, wywołane na przykład przez Thielaviopsis basicola; Choroby kłosa i wiechy takie jak: Choroby Alternaria, wywołane na przykład przez Alternaria spp.; Choroby Aspergillus, wywołane na przykład przez Aspergillus flavus; Choroby Cladosporium, wywołane na przykład przez Cladosporium spp.; Choroby Claviceps, wywołane na przykład przez Claviceps purpurea; Choroby Fusarium, wywołane na przykład przez Fusarium culmorum; Choroby Gibberella, wywołane na przykład przez Gibberella zeae; Choroby Monographella, wywołane na przykład przez Monographella nivalis; Choroby związane ze śniecią takie jak: Choroby Sphaerotheca, wywołane na przykład przez Sphaerotheca reiliana; Choroby Tilletia, wywołane na przykład przez Tilletia caries; Choroby Urocystis, wywołane na przykład przez Urocystis occulta; Choroby Ustilago, wywołane na przykład przez Ustilago nuda; Choroby polegające na gniciu i pleśnieniu owoców takie jak: Choroby Aspergillus, wywołane na przykład przez Aspergillus flavus; Choroby Botrytis, wywołane na przykład przez Botrytis cinerea; Choroby Penicillium, wywołane na przykład przez Penicillium expansum; Choroby Sclerotinia, wywołane na przykład przez Sclerotinia sclerotiorum; Choroby Verticilium, wywołane na przykład przez Verticilium alboatrum; Choroby związane z odglebowym gniciem, pleśnieniem, więdnięciem, próchnieniem i zawilgotnieniem nasion: Choroby Fusarium, wywołane na przykład przez Fusarium culmorum; Choroby Phytophthora, wywołane na przykład przez Phytophthora cactorum;

19 18 Choroby Pythium, wywołane na przykład przez Pythium ultimum; Choroby Rhizoctonia, wywołane na przykład przez Rhizoctonia solani; Choroby Sclerotium, wywołane na przykład przez Sclerotium rolfsii; Choroby Microdochium, wywołane na przykład przez Microdochium nivale; Choroby owrzodzeniowe, związane z żarnowcem miotlastym i zamieraniem, takie jak: Choroby Nectria, wywołane na przykład przez Nectria galligena; Choroby związane z rdzą takie jak: Choroby Monilinia, wywołane na przykład przez Monilinia laxa; Choroby pęcherzowe liści lub kędzierzawka takie jak: Choroby Taphrina, wywołane na przykład przez Taphrina deformans; Choroby związane z osłabianiem roślin drewnianych takie jak: Choroby Esca, wywołane na przykład przez Phaemoniella clamydospora; Choroba Eutypa dyeback, wywołana na przykład przez Eutypa lata; Holenderska choroba wiązu, wywołana na przykład przez Ceratocystsc ulmi; Choroby kwiatów i nasion takie jak: Choroby Botrytis, wywołane na przykład przez Botrytis cinerea; Choroby bulw takie jak: Choroby Rhizoctonia, wywołane na przykład przez Rhizoctonia solani. [0038] Kompozycji grzybobójczej według wynalazku można używać także przeciw chorobom grzybiczym zdatnym do rozwijania się na drewnie, jak i w samym drewnie. Termin drewno oznacza wszelkie typy gatunków drewna i wszystkie typy wyrobów z drewna przeznaczonych do budowy, takich jak na przykład drewno masywne, drewno o dużej gęstości, drewno laminowane i sklejka. Sposób traktowania drewna według wynalazku polega głównie na kontaktowaniu drewna z jednym lub większą ilością związków według wynalazku albo z kompozycją według wynalazku; co obejmuje na przykład bezpośrednie naniesienie, opryskanie, zanurzanie, wtryskiwanie lub dowolny inny odpowiedni sposób. [0039] Dawka związku aktywnego zazwyczaj stosowana w sposobie traktowania według wynalazku na ogół i korzystnie wynosi od 10 do 800 g/ha, zwłaszcza od 50 do 300 g/ha do zastosowań w leczeniu liści. W przypadku traktowania nasion, stosowana dawka substancji aktywnej na ogół i korzystnie wynosi od 2 do 200 g na 100 kg nasion, zwłaszcza od 3 do 150 g na 100 kg nasion. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że przytoczone niniejszym dawki podane są tytułem ilustrujących przykładów sposób według wynalazku. Fachowiec będzie wiedział, jak dostosować stosowane dawki zwłaszcza w zależności od rodzaju traktowanej rośliny lub uprawy.

20 19 [0040] Kompozycję grzybobójczą według wynalazku można także wykorzystać w traktowaniu organizmów zmodyfikowanych genetycznie związkami według wynalazku lub rolniczymi kompozycjami według wynalazku. Rośliny zmodyfikowane genetycznie są roślinami, do których genomu trwale włączono gen heterologiczny, kodujący białko będące przedmiotem zainteresowania. Wyrażenie gen heterologiczny kodujący białko będące przedmiotem zainteresowania zasadniczo oznacza geny nadające transformowanej roślinie nowe właściwości agronomiczne albo geny poprawiające agronomiczną jakość roślin modyfikowanych. [0041] Związki lub mieszaniny według wynalazku można stosować także do wytwarzania kompozycji użytecznych do leczniczego lub prewencyjnego traktowania grzybiczych chorób ludzi i zwierząt, takich jak na przykład mykozy, dermatozy, grzybice strzygące i drożdżyce lub choroby wywoływane przez Aspergillus spp., na przykład przez Aspergillus fumigatus. [0042] Różne aspekty wynalazku zostaną zilustrowane w odniesieniu do poniższych tabel przedstawiających związki oraz do przykładów. Poniższe tabele ilustrują w nieograniczający sposób przykłady związków według wynalazku. [0043] W poniższych Przykładach, M+1 (albo M-1) oznacza pik cząsteczkowego jonu, odpowiednio plus lub minus 1 a.m.u. (jednostki masy atomowej), jak zaobserwowano w spektroskopii masowej i M (ApcI+) oznacza pik cząsteczkowego jonu taki jak zaobserwowano za pośrednictwem dodatniej chemicznej jonizacji w ciśnieniu atmosferycznym w spektroskopii masowej. [0044] W następujących przykładach, wartości logp wyznaczono zgodnie z Dyrektywną EEC 79/831 Anneks V.A8 za pomocą HPLC (Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa) na kolumnie z odwróconymi fazami (C 18), przy użyciu sposobu opisanego poniżej: Temperatura: 40 C ; Faza mobilna: 0,1 % wodny kwas mrówkowy i acetonitryl; liniowy gradient od 10% acetonitrylu do 90% acetonitrylu. Kalibrację przeprowadzono przy wykorzystaniu nierozgałęzionych alkan-2-onów (zawierających 3 do 16 atomów węgla) o znanych wartościach logp (wyznaczenie wartości logp za pomocą czasów retencji przy użyciu liniowej interpolacji między dwoma kolejnymi alkanonami). Maksymalne wartości lambda wyznaczono w maksymach sygnałów chromatograficznych przy użyciu spektrum UV od 190 nm do 400 nm. Wytwarzanie Przykładu 1: N-Etylo-N-metylo-N -[4-(2-chloro-4-trifluorometylopirydyl-6- oksy)-2,5-ksylilo]formamidyna - związek o wzorze (I) [0045] 0,25 g (0,79 mmol) 4-(2-chloro-4-trifluorometylopirydyl-6-oksy)-2,5-ksylidenu rozpuszczono w 10 ml metanolu i potraktowano 0,25 g roztworu N-etylo-N-metyloformamidodimetyloacetalu w metanolu (60%). Mieszaninę reakcyjną mieszano w 45 C przez 12 h przed próżniowym usunięciem rozpuszczalnika w celu uzyskania 200 mg (60% uzysku, 92% czystości) produktu; log P (ph 2,3) = 2,39

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1603553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.03.2004 04721345.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1603553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.03.2004 04721345. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16033 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.03.04 0472134.9 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 31/26 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844667. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.04.2006 06425253.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844667. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.04.2006 06425253. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844667 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.04.06 064223.9 (97)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAOSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Zakładu Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 Rozdział, analiza i identyfikacja pochodnych fenolu metodą wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

PL 179470 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179470 (13) B1. (57) 1. Sposób wytwarzania kwasu 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego

PL 179470 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179470 (13) B1. (57) 1. Sposób wytwarzania kwasu 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179470 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308721 (22) Data zgłoszenia: 23.05.1995 (51) IntCl7: C07C 309/40 C07C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2250298 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.02.2009 09718643.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2214638. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08845987.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2214638. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08845987. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2214638 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08845987.0 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 9/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175610

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175610 R ZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175610 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 300038 (22) Data zgłoszenia: 07.11.1991 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Biologiczna ochrona roœlin przed chorobami jako element integrowanej ochrony roœlin

Biologiczna ochrona roœlin przed chorobami jako element integrowanej ochrony roœlin Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Dyrektor Jarosław Bomba Biologiczna ochrona roœlin przed chorobami jako element integrowanej ochrony roœlin Joachim Kempka Kraków 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 04.02.1999, PCT/EP99/00764 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 04.02.1999, PCT/EP99/00764 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197888 (21) Numer zgłoszenia: 342861 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.02.1999 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190017

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190017 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190017 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 332367 (22) Data zgłoszenia: 15.09.1997 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

doradca Aktywacja skuteczności KALAFIOR I BROKUŁ NAWOŻENIE Ochrona ziemniaka w pakiecie Jak poprawić efektywność ochrony i nawożenia

doradca Aktywacja skuteczności KALAFIOR I BROKUŁ NAWOŻENIE Ochrona ziemniaka w pakiecie Jak poprawić efektywność ochrony i nawożenia Ws aa dr Zo YwWnNiI cc zz yy Nr 1 (5) 2015 cena: 5 zł (w tym 23% Vat) NAWOŻENIE KALAFIOR I BROKUŁ Skuteczny program nawożenia warzyw Temat numeru Jak poprawić efektywność ochrony i nawożenia warzyw? Aktywacja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 9. gruntów zanieczyszczonych związkami z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

ROZDZIAŁ 9. gruntów zanieczyszczonych związkami z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. ROZDZIAŁ 9 POŁĄCZENIE HPLC Z NMR I MS JAKO TECHNIKA POZWALAJĄCA NA OKREŚLANIE STRUKTURY CHEMICZNEJ NIEZNANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, OBECNYCH W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH Karsten Levsen 1), Alfred Preiss

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania WYDZIAŁ CHEMICZNY PLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa SPRAWZDANIE KŃCWE z wykonania zadania Zagospodarowanie odpadów poli(tereftalanu etylenu) (PET) pochodzących z butelek po napojach

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188736

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188736 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188736 (2 1) Numer zgłoszenia: 330828 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.06.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

doradca Żyzność zwalczanie chwastów nawożenie startowe ochrona plantacji ziemniaka porady technologia zagrożenia

doradca Żyzność zwalczanie chwastów nawożenie startowe ochrona plantacji ziemniaka porady technologia zagrożenia doradca w a r z y w n i c z y porady zwalczanie chwastów technologia nawożenie startowe zagrożenia ochrona plantacji ziemniaka NR 1 / styczeń 2012 cena: 5 zł (w tym 23% Vat) Żyzność numeru To podstawa

Bardziej szczegółowo

Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. Boxer 800 EC. Bezwzględy dla miotły zbożowej. Unix 75 WG. Żadnych złamań.

Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. Boxer 800 EC. Bezwzględy dla miotły zbożowej. Unix 75 WG. Żadnych złamań. Ochrona zbóż 2015 Spis treści str. 5 Produkty Syngenta do ochrony jęczmienia hybrydowego Hyvido. str. 6 Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. str. 7 Chwasty najczęściej występujące w zbożach. str. 8 Axial

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy

Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy Substancje pomocnicze pod względem jakościowym muszą odpowiadać kryteriom określonym w odpowiedniej monografii opisanej w Farmakopei

Bardziej szczegółowo

Jakub Karasiński. Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych

Jakub Karasiński. Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych Jakub Karasiński Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych Praca doktorska wykonana w Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne 20: Wytwarzanie artykułów farmaceutycznych. Komisja Europejska

Wytyczne 20: Wytwarzanie artykułów farmaceutycznych. Komisja Europejska Wytyczne dotyczące zastępowania i redukcji LZO z rodzajów działalności podlegających Dyrektywie w sprawie emisji LZO z rozpuszczalników (Dyrektywa 1999/13/WE) Wytyczne 20: Wytwarzanie artykułów farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

TRUDNY LOS PSZCZÓŁ. Greenpeace Research Laboratories Raport techniczny 03-2014

TRUDNY LOS PSZCZÓŁ. Greenpeace Research Laboratories Raport techniczny 03-2014 TRUDNY LOS pszczół Analiza pozostałości pestycydów w pierzdze pszczelej i pyłku odłowionym od pszczoły miodnej (Apis mellifera) w 12 krajach europejskich Paul Johnston, Christiane Huxdorff, Gergely Simon

Bardziej szczegółowo

NOWE METODYKI DO BADAŃ SKŁADNIKÓW OBCYCH

NOWE METODYKI DO BADAŃ SKŁADNIKÓW OBCYCH Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Chemii Analitycznej Rozprawa doktorska NOWE METODYKI DO BADAŃ SKŁADNIKÓW OBCYCH W MIODACH PSZCZELICH Maciej Wojciech Kujawski Promotor: prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Monika Gontarska. Promotor pracy Prof. dr hab. Teresa Kowalska. Instytut Chemii. r Uniwersytet Śląski Katowice

Monika Gontarska. Promotor pracy Prof. dr hab. Teresa Kowalska. Instytut Chemii. r Uniwersytet Śląski Katowice Monika Gontarska Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej z detekcja densytometryczną oraz innych instrumentalnych technik analitycznych do badania reakcji oscylacyjnych wybranych pochodnych kwasu

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Cursiva 2010 Recenzenci Wydanie I 2010 Cursiva http://www.cursiva.pl ISBN 978-83-62108-04-6 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Budowa i klasyfikacja materiałów samoprzylepnych

Budowa i klasyfikacja materiałów samoprzylepnych Budowa i klasyfikacja materiałów samoprzylepnych ETYKIETY I KLEJE Do ćwiczeń obowiązuje dodatkowo część teoretyczna ze skryptu: Korzeniowski A., Towaroznawstwo Artykułów Przemysłowych, MD, część III, Poznań

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D.

Zadanie 2. (0-1) Solą, której w suchej pozostałości (patrz zadanie 1.) powinno być najwięcej jest A. MgSO 4 B. KCl C. CaSO 4 D. Oryginalne zadania chemiczne z egzaminów próbnych i rzeczywistych od 2002 roku. Otrzymujesz właśnie kompletny zestaw zadań chemicznych z egzaminów próbnych z całej Polski i dotychczasowych faktycznych

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

PL 212279 B1. Nowe pochodne epirubicyny, ich nowe zastosowanie medyczne oraz farmaceutycznie akceptowalna postać leku

PL 212279 B1. Nowe pochodne epirubicyny, ich nowe zastosowanie medyczne oraz farmaceutycznie akceptowalna postać leku PL 212279 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212279 (21) Numer zgłoszenia: 380757 (22) Data zgłoszenia: 05.10.2006 (13) B1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo