(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1928830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06793460."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2011/21 EP B1 (13) (51) T3 Int.Cl. C07D 213/64 ( ) C07D 213/84 ( ) A01N 43/40 ( ) (54) Tytuł wynalazku: Grzybobójcze pirydynyloksy podstawione pochodne fenyloamidyny (30) Pierwszeństwo: EP (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2008/24 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2011/10 (73) Uprawniony z patentu: Bayer CropScience AG, Monheim, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 PETER LUEMMEN, Idstein, DE KLAUS KUNZ, Düsseldorf, DE JÖRG GREUL, Leichlingen, DE OLIVER GUTH, Leverkusen, DE BENOIT HARTMANN, Sainte Foy-lès Lyon, DE KERSTIN ILG, Köln, DE WAHED MORADI, Monheim am Rhein, DE THOMAS SEITZ, Langenfeld, DE EAN-PIERRE VORS, Sainte Foy lès Lyon, FR PETER DAHMEN, Neuss, DE ARND VOERSTE, Köln, DE ULRIKE WACHENDORFF-NEUMANN, Neuwied, DE MARK DREWES, Langenfeld, DE RALF DUNKEL, Lyon, FR RONALD EBBERT, Nürnberg, DE PETER LÖSEL, Leverkusen-Hitdorf, DE OLGA MALSAM, Rösrath, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Jolanta Górczak JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 12604/11/P RO/JG/JM EP Opis Grzybobójcze pirydynyloksy podstawione pochodne fenyloamidyny [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy 2,5-di-podstawionych-4-pirydynyloksy-podstawionych pochodnych fenylo-amidyny, zwłaszcza 2,5-di-alkilo-4-pirydynyloksy-podstawionych pochodnych fenylo-amidyny, sposobu ich wytwarzania, ich zastosowania jako grzybobójczych składników aktywnych, w szczególności w postaci kompozycji grzybobójczych i sposobów kontrolowania fitopatogenicznych grzybów, zwłaszcza roślin, przy wykorzystaniu tych związków lub kompozycji. [0002] W międzynarodowym zgłoszeniu patentowym WO-00/46184 ujawniono niektóre pochodne fenyloamidyny. Jednakże, niniejszy dokument nie ujawnia szczegółowo ani nie sugeruje wyboru takich związków, w których pierścień fenylowy jest podstawiony według wynalazku pozwalając w ten sposób na nieoczekiwaną i znacznie wyższą aktywność grzybobójczą. [0003] W rolnictwie zawsze jest bardzo interesujące zastosowanie nowych związków pestycydowych w celu uniknięcia lub zwalczania rozwoju szczepów odpornych na składniki aktywne. Jest również wysoce interesujące zastosowanie nowych związków, które są aktywniejsze niż te już znane, w celu zmniejszenia stosowanej ilości związku aktywnego, jednocześnie utrzymując skuteczność co najmniej równoważną już znanym związkom. Obecnie odkryto nową rodzinę związków, które posiadają wyżej wymienione działanie lub zalety. [0004] Odpowiednio, niniejszy wynalazek zapewnia 2,5-di-podstawione-4-pirydynyloksypodstawione pochodne fenylo-amidyny o wzorze (I): w którym R 1 oznacza H, C 1 -C 12 -alkil, C 2 -C 12 -alkenyl, C 2 -C 12 -alkinyl, SH lub S-C 1 -C 12 -alkil;

3 2 R 2 oznacza C 1 -C 12 -alkil; R 3 oznacza C 2 -C 12 -alkil, C 3 -C 6 -cykloalkil, C 2 -C 12 -alkenyl, C 2 -C 12 -alkinyl, halogeno-c 1 - C 12 alkil; lub R 2 i R 3 mogą razem tworzyć od 5 do 7-elementowy heteropierścień; R 4 oznacza C 1 -C 12 alkil, atom halogenu, halogeno-c 1 -C 12 alkil, O-C 1 -C 12 -alkil lub cyjano; R 5 oznacza H, C 1 -C 12 -alkil, atom halogenu, halogeno-c 1 -C 12 -alkil, O-C 1 -C 12 -alkil lub cyjano; m oznacza 1, 2, 3 lub 4; R 6 oznacza H, halogen, cyjano, fenoksy, fenyl, C 1 -C 12 -alkil, lub halogeno-c 1 -C 12 -alkil, NR 7 R 8, OR 7, SR 7, trialkilosilil, COOR 7, C(R 7 )=NOR 8 ; R 7, R 8 oznaczają H, C 1 -C 12 -alkil, aryl; R 7 i R 8 mogą tworzyć nasycony lub nienasycony 5 do 7-elementowy heteropierścień; jak również sole; N-tlenki, kompleksy metali, kompleksy metaloidów i ich optycznie aktywne lub geometryczne izomery. [0005] Każdy ze związków według wynalazku może występować w jednej lub większej ilości optycznych lub chiralnych postaciach izomerycznych, zależnie od ilości asymetrycznych centrów w związku. A zatem wynalazek odnosi się również do wszystkich optycznych izomerów i do ich racemicznych lub skalemicznych mieszanin (pojęcie skalemiczna oznacza mieszaninę enancjomerów w różnych proporcjach) i do mieszanin wszystkich możliwych stereoizomerów we wszystkich proporcjach. Diastereoizomery i/lub optyczne izomery można oddzielić według sposobów samych w sobie znanych fachowcom. Każdy ze związków według wynalazku może występować w jednej lub większej ilości geometrycznych postaci, zależnie od ilości podwójnych wiązań w związku. A zatem wynalazek odnosi się w równym stopniu do wszystkich geometrycznych izomerów i wszystkich możliwych mieszanin, we wszelkich proporcjach. Geometryczne izomery można oddzielić według ogólnych sposobów samych w sobie znanych fachowcom. [0006] Dla związków według wynalazku, halogen oznacza jeden spośród fluoru, bromu, chloru lub jodu, zaś heteroatom może być azotem, tlenem lub siarką. [0007] Korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 1 oznacza H; C 1 -C 12 -alkil, zwłaszcza C 1 -C 12 -alkil taki jak metyl i etyl; lub SH. [0008] Inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 2 oznacza metyl lub etyl. [0009] Jeszcze inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 3 oznacza C 2 -C 12 -alkil, zwłaszcza C 2 -C 4 -alkil taki jak etyl, n-propyl, i-propyl; C 2 -C 12 -alkenyl, zwłaszcza C 3 -C 4 -alkenyl taki jak propenyl lub allil; C 3 -C 6 -cykloalkil taki jak cyklopropyl.

4 3 [0010] Jeszcze inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 2 i R 3 mogą razem tworzyć podstawiony lub niepodstawiony 5 do 7-elementowy heteropierścień, korzystnie 6-elementowy heteropierścień, zwłaszcza piperydynyl lub pirolidynyl, jeszcze korzystniej bis-alkilowany-pirolidynyl taki jak bis-metylo-pirolidynyl. [0011] Jeszcze inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 4 oznacza C 1 -C 12 alkil, korzystnie C 1 -C 12 -alkil taki jak metyl i etyl; atom halogenu taki jak atom chloru. [0012] Jeszcze inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 5 oznacza C 1 -C 12 alkil, korzystnie C 1 -C 12 -alkil taki jak metyl i etyl; atom halogenu taki jak atom chloru. [0013] Jeszcze inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 6 oznacza H, halogen, cyjano, C 1 -C 12 -alkil lub halogeno-c 1 -C 12 -alkil, NR 7 R 8, OR 7, SR 7, CO- OR 7. [0014] Jeszcze inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 7 lub R 8 niezależnie oznaczają H, metyl, etyl, aryl zwłaszcza podstawiony fenyl lub mogą tworzyć nasycony lub nienasycony 5- do 7-elementowy heteropierścień, korzystnie piperydynyl lub morfolinyl. [0015] Wyżej wymienione preferencje odnośnie podstawników związków według wynalazku można łączyć w różny sposób. Te kombinacje korzystnych cech zapewniają w ten sposób pod-klasy związków według wynalazku. Przykłady takich pod-klas korzystnych związków według wynalazku mogą łączyć: - korzystne cechy R 1 z korzystnymi cechami R 2 do R 8 ; - korzystne cechy R 2 z korzystnymi cechami R 1 do R 8 ; - korzystne cechy R 3 z korzystnymi cechami R 1 do R 8 ; - korzystne cechy R 4 z korzystnymi cechami R 1 do R 8 ; - korzystne cechy R 5 z korzystnymi cechami R 1 do R 8 ; - korzystne cechy R 6 z korzystnymi cechami R 1 do R 8 ; - korzystne cechy R 7 z korzystnymi cechami R 1 do R 8. [0016] W tych kombinacjach korzystnych cech podstawników związków według wynalazku, wymienione korzystne cechy można również wybrać spośród korzystniejszych cech każdego spośród R 1 do R 6 w taki sposób, aby tworzyć najkorzystniejsze pod-klasy związków według wynalazku. [0017] Niniejszy wynalazek odnosi się również do sposobu wytwarzania związków o wzorze (I). Na ogół, wytwarzanie związku o wzorze (I) według wynalazku można przeprowadzić jak przedstawiono na schemacie 1.

5 4 Pochodne nitrofenyloeteru o wzorze (IV) można uzyskać według sposobu (a) poprzez przereagowanie pochodnych nitrobenzenu o wzorze (II)

6 5 w którym R 4 i R 5 są takie jak niniejszym zdefiniowane; X oznacza halogen, triflat, SOMe, mesylan lub tosylan; z pochodnymi hydroksypirydyny o wzorze (III) w którym R 6 i m są takie jak niniejszym zdefiniowane. Sposób (a) według wynalazku może ponadto obejmować jedną lub większą liczbę z następujących cech: obecność zasady; obecność rozcieńczalnika; obecność katalizatora. [0018] Pochodne aniliny o wzorze (VII) można uzyskać według sposobu (b) poprzez przereagowanie pochodnych aniliny o wzorze (V),

7 6 w którym R 4 i R 5 są takie jak niniejszym zdefiniowane; z pochodnymi pirydyny o wzorze (VI) w którym R 6 i m są takie jak niniejszym zdefiniowane; Y oznacza halogen, triflat, SOMe, mesylan lub tosylan. Sposób (b) według wynalazku może ponadto obejmować jedną lub większą liczbę z następujących cech: obecność zasady; obecność rozcieńczalnika; obecność katalizatora. Po sposobie (b) następuje (c) redukcja pochodnych nitrofenyloeteru o wzorze (IV). Korzystnie, reakcję redukcji przeprowadza się w obecności dichlorku cyny w stężonym kwasie chlorowodorowym. [0019] Pochodne amidyny o wzorze (I) można uzyskać według sposobu (d) poprzez przereagowanie pochodnych aniliny o wzorze (VII)

8 7 w którym R 4, R 5, R 6 i m są takie jak zdefiniowano powyżej. Można uwzględnić różne alternatywy sposobu (d) według wynalazku, zdefiniowano je jako sposób (d1), sposób (d2) i sposób (d3) według wynalazku. Sposób (d) według wynalazku obejmuje przereagowanie pochodnych aniliny o wzorze (VII) z różnymi odczynnikami wyznaczając odpowiednio sposoby (d1), (d2) i (d3). [0020] Sposób (d1) przeprowadza się ponadto przy użyciu pochodnych aminoacetalu o wzorze (VIII) w którym R 1, R 2, R 3 są takie jak niniejszym zdefiniowano; B 1 i B 2 oznaczają każdy alkil lub razem cykloalkil. Sposób (d1) według wynalazku może ponadto obejmować jedną lub większą liczbę z następujących cech: obecność kwasu lub zasady, obecność rozcieńczalnika. [0021] Sposób (d2) przeprowadza się ponadto przy użyciu pochodnych aminy o wzorze (IX)

9 8 gdzie R 2 i R 3 są takie jak niniejszym zdefiniowano; w obecności pochodnych ortoestru o wzorze (X) w którym R 1 jest taki jak niniejszym zdefiniowano; B 1, B 2 i B 3 oznaczają każdy alkil. [0022] Sposób (d3) przeprowadza się ponadto przy użyciu pochodnych amidu o wzorze (XI) gdzie R 1, R 2, R 3 są takie jak niniejszym zdefiniowano. Sposób (d3) według wynalazku może ponadto obejmować jedną lub większą liczbę z następujących cech: obecność środka halogenującego takiego jak PCl 5, PCl 3, POCl 3, SOCl 2 ; obecność rozcieńczalnika. [0023] Odpowiednimi rozcieńczalnikami do przeprowadzania sposobów (a), (b) i (c) według wynalazku są wszystkie powszechne obojętne rozpuszczalniki organiczne. Korzystnie stosuje się alifatyczne, alicykliczne albo aromatyczne węglowodory takie jak eter naftowy, heksan, heptan, cykloheksan, metylocykloheksan, benzen, toluen, ksylen albo dekalina; fluorowcowane węglowodory takie jak chlorobenzen, dichlorobenzen, dichlorometan, chloroform, tetrachlorek węgla, dichloroetan albo trichloroetan; etery takie jak dietyloeter, diizopropyloeter,

10 9 tert-butyloeter metylowy, tert-amyloeter metylowy, dioksan, tetrahydrofuran, 1,2-dimetoksyetan, 1,2-dietoksyetan albo anizol; nitryle takie jak acetonitryl, propionitryl, n- albo izo-butyronitryl albo benzonitryl; amidy takie jak N,N-dimetyloformamid, N,N-dimetyloacetamid, N- metyloformanilid, N-metylopirolidon albo triamid heksametylofosforowy; ich mieszaniny z wodą albo czystą wodą. [0024] Odpowiednimi rozcieńczalnikami do przeprowadzania sposobów (d1), (d2) i (d3) według wynalazku są w każdym przypadku wszystkie powszechne obojętne rozpuszczalniki organiczne. Korzystnie stosuje się alifatyczne, alicykliczne albo aromatyczne węglowodory takie jak eter naftowy, heksan, heptan, cykloheksan, metylocykloheksan, benzen, toluen, ksylen albo dekalinę; etery takie jak dietyloeter, diizopropyloeter, tert-butyloeter metylowy, tertamyloeter metylowy, dioksan, tetrahydrofuran, 1,2-dimetoksyetan, 1,2-dietoksyetan albo anizol; nitryle takie jak acetonitryl, propionitryl, n- albo izo-butyronitryl albo benzonitryl; amidy takie jak N,N-dimetyloformamid, N,N-dimetyloacetamid, N-metyloformanilid, N-metylopirolidon albo triamid heksametylofosforowy; estry takie jak octan metylu albo octan etylu; sulfotlenki takie jak dimetylosulfotlenek; albo sulfony takie jak sulfolan; alkohole takie jak metanol, etanol, n- albo izo-propanol, n-, izo-, sec- albo tert-butanol, etanodiol, propano-1,2-diol, etoksyetanol, metoksyetanol, dietyleno-glikolomonometyloeter, dietylenoglikolomonoetyloeter; ich mieszaniny z wodą albo czystą wodą. [0025] Odpowiednimi substancjami wiążącymi kwas do przeprowadzania sposobów (a), (b) i (c) według wynalazku są wszystkie nieorganiczne i organiczne zasady powszechne dla tych reakcji. Korzystnie stosuje się wodorki, wodorotlenki, amidy, alkoholany, octany, węglany albo wodorowęglany metali ziem alkalicznych albo metali alkalicznych, takie jak wodorek sodu, amidek sodu, diizopropyloamid litu, metanolan sodu, etanolan sodu, tert-butanolan potasu, octan sodu, octan potasu, octan wapnia, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, węglan sodu, węglan potasu, wodorowęglan potasu, wodorowęglan sodu, albo węglany amoniowe; a także trzeciorzędowe aminy takie jak trimetyloamina, trietyloamina, tributyloamina, N,N-dimetyloanilina, N,N-dimetylo-benzyloamina pirydyna, N-metylopiperydyna, N-metylomorfolina, N,N-dimetyloaminopirydyna, diazabicyklooktan (DABCO), diazabicyklononen (DBN) albo di-aza-bicykloundecen (DBU). [0026] Odpowiednimi substancjami wiążącymi kwas do przeprowadzania sposobów (b), (c), (d) według wynalazku są w każdym przypadku wszystkie nieorganiczne i organiczne zasady powszechne dla tych reakcji. Korzystnie stosuje się wodorki, wodorotlenki, amidy, alkoholany, octany, fluorki, fosforany, węglany albo wodorowęglany metali ziem alkalicznych albo metali alkalicznych, takie jak wodorek sodu, amidek sodu, diizopropyloamid litu, metanolan sodu, etanolan sodu, tert-butanolan potasu, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, octan sodu, fosforan sodu, fosforan potasu, fluorek potasu, fluorek cezu, węglan sodu, węglan potasu wodorowęglan potasu, wodorowęglan sodu albo węglan cezu; a także trzeciorzędowe aminy, takie jak trimetyloamina, trietyloamina, tributyloamina, N,N-dimetyloanilina, N,Ndimetylo-benzyloamina, pirydyna, N-metylopiperydyna, N-metylomorfolina, N,N-dimetylo-

11 10 aminopirydyna, diazabicyklooktan (DABCO), diazabicyklononen (DBN) albo diazabicykloundecen (DBU). [0027] Odpowiednimi kwasami do przeprowadzania sposobu (d1) według wynalazku są wszystkie nieorganiczne i organiczne kwasy powszechne dla tych reakcji. Korzystnie stosuje się kwas para-toluenosulfonowy, kwas metanosulfonowy, kwas chlorowodorowy (gazowy, wodny albo roztwór organiczny) albo kwas siarkowy. [0028] Odpowiednimi środkami zagęszczającymi do przeprowadzania sposobu (d3) według wynalazku są wszystkie środki zagęszczające powszechne dla tych reakcji amidowania. Korzystne jest zastosowanie związku tworzącego halogenek kwasowy takiego jak fosgen, tribromek fosforu, trichlorek fosforu, pentachlorek fosforu, tlenochlorek fosforu lub chlorek tionylu; związku tworzącego bezwodnik takiego jak chloromrówczan etylu, chloromrówczan metylu, chloromrówczan izopropylu, chloromrówczan izobutylu lub chlorek metanosulfonylu; karbodiimidów takich jak N,N -dicykloheksylokarbodiimid (DCC) lub innych powszechnych środków zagęszczających takich jak pentatlenek fosforu, kwas polifosforowy, N,N'-karbonylodiimidazol, 2-etoksy-N-etoksykarbonylo-1,2-dihydrochinolina (EEDQ), trifenylofosfina/tetrachlorometan lub bromo-tripirolidynofosfonioheksafluorofosforan. [0029] Związki o wzorze (I) według wynalazku można przygotować według niniejszym opisanych sposobów. Niemniej jednak jest zrozumiałe, że na podstawie swojej wiedzy ogólnej oraz dostępnych publikacji, fachowiec będzie zdolny do zaadaptowania tych sposobów do specyfiki każdego ze związków, który ma zostać zsyntetyzowany. [0030] W kolejnym aspekcie, niniejszy wynalazek odnosi się również do kompozycji grzybobójczej zawierającej skuteczną i niefitotoksyczną ilość czynnego związku o wzorze (I). Wyrażenie skuteczna i niefitotoksyczna ilość oznacza ilość kompozycji według wynalazku, która jest wystarczająca do zwalczenia lub zniszczenia grzybów obecnych lub podatnych do pojawienia się na uprawach i która nie pociąga za sobą żadnych dostrzegalnych symptomów fitotoksyczności na danej uprawie. Ilość ta może się zmieniać w szerokim zakresie, zależnie od rodzaju zwalczanego grzyba, typu uprawy, warunków klimatycznych i związków zawartych w kompozycji grzybobójczej według wynalazku. Ilość taką można określić na podstawie wyników systematycznych prób polowych, których przeprowadzenie leży w zakresie możliwości fachowca. [0031] A zatem, według wynalazku dostarcza się kompozycję grzybobójczą zawierającą jako składnik aktywny, skuteczną ilość związku o wzorze (I) takim jak niniejszym zdefiniowano oraz rolniczo dopuszczalne podłoże, nośnik lub wypełniacz. Według wynalazku, określenie podłoże oznacza występujący naturalnie w przyrodzie lub syntetyczny, organiczny lub nieorganiczny związek, z którym połączony jest związek aktywny o wzorze (I) w celu ułatwienia jego stosowania, w szczególności na elementy rośliny. Na ogół, takie podłoże jest obojętne i powinno być rolniczo dopuszczlne. Podłoże może być stałe lub ciekłe. Przykłady odpowiednich podłoży obejmują gliny, występujące w przyrodzie lub syntetyczne krzemiany, krzemionkę, żywice, woski, stałe nawozy sztuczne, wodę, alkohole, zwłaszcza butanol, rozpusz-

12 11 czalniki organiczne, oleje mineralne i roślinne oraz ich pochodne. Można także użyć mieszanin takich podłoży. Kompozycja według wynalazku może również zawierać dodatkowe komponenty. W szczególności, kompozycja może dodatkowo zawierać środek powierzchniowo czynny. Środkiem powierzchniowo czynnym może być emulgator, środek dyspergujący lub środek zwilżający typu jonowego lub niejonowego, albo mieszanina takich środków powierzchniowo czynnych. Można na przykład wymienić sole poli(kwasu akrylowego), sole kwasu lignosulfonowego, sole kwasu fenolosulfonowego lub kwasu naftalenosulfonowego, produkty polikondensacji tlenku etylenu z alkoholami tłuszczowymi lub z kwasami tłuszczowymi lub z aminami tłuszczowymi, podstawione fenole (w szczególności alkilofenole lub arylofenole), sole estrów kwasu sulfobursztynowego, pochodne tauryny (zwłaszcza tauryniany alkilowe), estry kwasu fosforowego z polioksyetylenowymi alkoholami lub fenolami, estry kwasów tłuszczowych z poliolami oraz pochodne niniejszych związków zawierające funkcyjne grupy siarczanowe, sulfonianowe i fosforanowe. Na ogół, obecność co najmniej jednego środka powierzchniowo czynnego ma istotne znaczenie wtedy, gdy związek aktywny i/lub obojętne podłoże są nierozpuszczalne w wodzie i gdy środkiem przenoszącym przy nanoszeniu jest woda. Korzystnie, zawartość środka powierzchniowo czynnego może wynosić od 5% do 40% wagowych kompozycji. Ewentualnie, można włączyć także dodatkowe składniki, na przykład koloidy ochronne, kleje, środki zagęszczające, środki tiksotropowe, środki ułatwiające przenikanie, stabilizatory, środki maskujące jony. Ogólniej, związki aktywne można łączyć z dowolnym stałym lub ciekłym dodatkiem, zgodnym ze zwykłymi sposobami formułowania. Na ogół, kompozycja według wynalazku może zawierać od 0,05 do 99% (wagowych) aktywnego związku, korzystnie 10 do 70% wagowych. Kompozycje według wynalazku można stosować w rozmaitych postaciach takich jak urządzenie do dawkowania aerozolu, zawiesina kapsułkowa, koncentrat do mgławicowania na zimno, proszek do opylania, roztwór do emulgowania, emulsja typu olej w wodzie, emulsja typu woda w oleju, granulki kapsulkowane, drobne granulki, koncentrat zdolny do swobodnego spływania przeznaczony do obróbki nasion, gaz (pod ciśnieniem), produkt wytwarzający gaz, granulat, koncentrat do mgławicowania na ciepło, makrogranulat, mikrogranulat, proszek zdolny do dyspergowania w oleju, koncentrat mieszający się z olejem zdolny do swobodnego spływania, płyn zdolny do mieszania się z olejem, pasta, pałeczki roślinne, proszek do suchej obróbki nasion, nasiona pokryte pestycydem, koncentrat rozpuszczalny, proszek rozpuszczalny, roztwór do obróbki nasion, koncentrat do sporządzania zawiesiny (koncentrat zdolny do swobodnego spływania), płyn do oprysków ultra małoobjętościowych (ULV), zawiesina do oprysków ultra małoobjętościowych (ULV), tabletki lub granulki zdolne do dyspergowania w wodzie, proszek zdolny do dyspergowania w wodzie przeznaczony do obróbki zawiesinowej, granulki lub tabletki rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalny w wodzie proszek do obróbki nasion i zwilżalny proszek. Te kompozycje obejmują nie tylko kompozycje, które są gotowe do stosowania na poddawane leczeniu rośliny czy nasiona za pomocą

13 12 stosownego urządzenia takiego jak urządzenie do opryskiwania czy opylania, ale także skoncentrowane kompozycje handlowe, które należy rozcieńczyć przed naniesieniem na uprawę. [0032] Związki według wynalazku można również zmieszać z jednym lub większą ilością środków owadobójczych, grzybobójczych, bakteriobójczych, nęcących środków roztoczobójczych lub feromonową substancją aktywną lub innymi związkami o aktywności biologicznej. Tak otrzymane mieszaniny wykazują poszerzone spektrum aktywności. [0033] Szczególnie korzystne są mieszaniny z innymi związkami grzybobójczymi. Przykłady odpowiednich partnerów do wymieszania z fungicydem można wybrać spośród następującej listy: B1) związek zdolny do hamowania syntezy kwasu nukleinowego taki jak benalaksyl, benalaksyl-m, bupirymat, chiralaksyl, klozylakon, dimetyrymol, etyrymol, furalaksyl, hymeksazol, metalaksyl, metalaksyl-m, ofuras, oksadiksyl, kwas oksolinowy; B2) związek zdolny do hamowania mitozy i podziału komórkowego taki jak benomyl, karbendazym, dietofenkarb, fuberydazol, pencykuron, tiabendazol, tiofanat metylu, zoksamid; B3) związek zdolny do hamowania oddychania, na przykład jako inhibitor kompleksu I łańcucha oddechowego, taki jak diflumetorym; jako inhibitor kompleksu II łańcucha oddechowego, taki jak boskalid, karboksyna, fenfuram, flutolanil, furametpir, mepronil, oksykarboksyna, pentiopirad, tifluzamid; jako inhibitor kompleksu III łańcucha oddechowego, taki jak azoksystrobina, cyjazofamid, dimoksystrobina, enestrobina, famoksadon, fenamidon, fluoksastrobina, krezoksym metylowy, metominostrobina, orysastrobina, piraklostrobina, pikoksystrobina, trifloksystrobina; B4) związek zdolny do działania jako rozszczepiacz, taki jak dinokap, fluazynam; B5) związek zdolny do hamowania wytwarzania ATP, taki jak octan fentyny, chlorek fentyny, wodorotlenek fentyny, siltiofam; B6) związek zdolny do hamowania AA i biosyntezy białek, taki jak andoprym, blastycydyna-s, cyprodynyl, kasugamycyna, wodzian chlorowodorku kasugamycyny, mepanipirym, pirymetanil; B7) związek zdolny do hamowania transdukcji sygnałów, taki jak fenpiklonil, fludioksonil, chinoksyfen; B8) związek zdolny do hamowania syntezy lipidów i błony, taki jak chlozolinat, iprodion, procymidon, winklozolina, pirazofos, edifenfos, iprobenfos (IBP), izoprotiolan, tolklofosmetyl, bifenyl, jodokarb, propamokarb, chlorowodorek propamokarbu; B9) związek zdolny do hamowania biosyntezy ergosterolu, taki jak fenheksamid, azakonazol, bitertanol, bromukonazol, cyprokonazol, dichlobutrazol, difenokonazol, dini-

14 13 konazol, dinikonazol-m, epoksykonazol, etakonazol, fenbukonazol, fluchinkonazol, flusilazol, flutriafol, furkonazol, furkonazol-cis, heksakonazol, imibenkonazol, ipkonazol, metkonazol, mychlobutanil, pachobutrazol, penkonazol, propikonazol, protiokonazol, simekonazol, tebukonazol, tetrakonazol, triadimefon, triadimenol, tritikonazol, unikonazol, worikonazol, imazalil, siarczan imazalilu, okspokonazol, fenarymol, flurprimidol, nuarymol, piryfenoks, triforyna, pefurazoat, prochloraz, triflumizol, winikonazol, aldimorf, dodemorf, octan dodemorfu, fenpropimorf, tridemorf, fenpropidyna, spiroksamina, naftyfina, pirybutikarb, terbinafina; B10) związek zdolny do hamowania syntezy ścian komórkowych, taki jak bentiawalikarb, bialafos, dimetomorf, flumorf, iprowalikarb, polioksyna, polioksorym, walidamycyna A; B11) związek zdolny do hamowania biosyntezy melaniny, taki jak karpropamid, diklocymet, fenoksanil, ftalid, pirochilon, tricyklazol; B12) związek zdolny do wywołania obrony gospodarza, taki jak acibenzenar-s-metylowy, probenazol, tiadynil; B13) związek zdolny do posiadania wielokierunkowego działania, taki jak kaptafol, kaptan, chlorotalonil, preparaty miedziowe takie jak wodorotlenek miedzi, naftenian miedzi, tlenochlorek miedzi, siarczan miedzi, tlenek miedzi, Cu-oksyna, i mieszanina Bordeaux, dichlofluanid, ditianon, dodyna, wolna zasada dodyny, ferbam, fluorofolpet, guazatyna, octan guazatyny, iminoktadyna, albesilan iminoktadyny, trioctan iminoktadyny, mankoper, mankozeb, maneb, metiram, metiram cynku, propineb, siarka i preparaty siarki włącznie z polisiarczkiem wapnia, tiram, tolilofluanid, zineb, ziram; B14) związek wybrany z następującej listy: amibromdol, bentiazol, betoksazyna, kapsymycyna, karwon, chinometionat, chloropikryna, kufraneb, cyflufenamid, cymoksanil, dazomet, debakarb, diklomezyna, dichlorofen, dikloran, difenzokwat, metylosiarczan difenzokwatu, difenyloamina, etaboksam, ferimzon, flumetower, flusulfamid, fosetyl glinu, fosetyl wapnia, fosetyl sodu, fluopikolid, fluoroimid, heksachlorobenzen, siarczan 8-hydroksykwinoliny, irumamycyna, metasulfokarb, metrafenon, isotiocyjanian metylu, mildiomycyna, natamycyna, dimetyloditiokarbaminian niklu, nitrotal-izopropyl, oktylinon, oksamokarb, oksyfentiyna, pentachlorofenol i sole, 2-fenylofenol i sole, kwas fosforawy i jego sole, piperalina, propanozyna sodu, prokwinazyd, pirolonitryna, kwintozen, tekloftalam, teknazen, triazoksyd, trichlamid, zarylamid oraz 2,3,5,6-tetrachloro-4-(metylosulfonylo)-pirydyna, N-(4-chloro-2-nitrofenylo)-N-etylo-4-metylobenzenosulfonamid, 2-amino-4-metylo-N-fenylo-5-tiazolokarboksamid, 2-chloro-N- (2,3-dihydro-1,1,3-trimetylo-1H-inden-4-ylo)-3-pirydynokarboksamid, 3-[5-(4-chlorofenylo)-2,3-dimetyloizoksazolidyn-3-ylo]pirydyna, cis-1-(4-chlorofenylo)-2-(1h-1,2,4- triazol-1-ilo)-cykloheptanol,1-(2,3-dihydro-2,2-dimetylo-1h-inden-1-ylo)-1h-imidazolo-5-karboksylan metylu, 3,4,5-trichloro-2,6-pirydynodikarbonitryl, 2-[[[cyklopropylo[(4-metoksyfenylo)imino]metylo]tio]metylo]-alfa-(metoksymetyleno)-benzenooctan

15 14 metylu, 4-chloro-alfa-propynyloksy-N-[2-[3-metoksy-4-(2-propynyloksy)fenylo]etylo]- benzenoacetamid, (2S)-N-[2-[4-[[3-(4-chlorofenylo)-2-propynylo]oksy]-3-metoksyfenylo]etylo]-3-metylo-2-[(metylosulfonylo)amino]-butanamid, 5-chloro-7-(4-metylopiperydyn-1-ylo)-6-(2,4,6-trifluorofenylo)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirymidyna, 5-chloro-6- (2,4,6-trifluorofenylo)-N-[(1R)-1,2,2-trimetylopropylo][1,2,4]triazolo[1,5-a]pirymidyno-7-amina, 5-chloro-N-[(1R)-1,2-dimetylopropylo]-6-(2,4,6-trifluorofenylo)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirymidyno-7-amina, N-[1-(5-bromo-3-chloropirydyn-2-ylo)etylo]-2,4-dichloronikotynoamid, N-(5-bromo-3-chloropirydyn-2-ylo)metylo-2,4-dichloronikotynoamid, 2-butoksy-6-jodo-3-propylo-benzopiranon-4-on, N-{(Z)-[(cyklopropylometoksy)imino][6-(difluorometoksy)-2,3-difluorofenylo]metylo}-2-fenyloacetamid, N-(3- etylo-3,5,5-trimetylo-cykloheksylo)-3-formyloamino-2-hydroksybenzamid, 2-[[[[1-[3- (1-fluoro-2-fenyloetylo)oksy]fenylo]etylideno]amino]oksy]metylo]-alfa-(metoksyimino)-N-metylo-alfa-E-benzenoacetamid, N-{2-[3-chloro-5-(trifluorometylo)pirydyn-2- ylo]etylo}-2-(trifluorometylo)benzamid, N-(3,4 -dichloro-5-fluorobifenyl-2-ilo)-3-(difluorometylo)-1-metylo-1h-pirazolo-4-karboksamid, 2-(2-{[6-(3-chloro-2-metylofenoksy)-5-fluoropirymidyn-4-ylo]oksy}fenylo)-2-(metoksyimino)-N-metyloacetamid, kwas 1-[(4-metoksyfenoksy)metylo]-2,2-dimetylopropylo-1H-imidazolo-1-karboksylowy, kwas O-[1-[(4-metoksyfenoksy)metylo]-2,2-dimetylopropylo]-1H-imidazolo-1-karbotiowy. [0034] Kompozycja według wynalazku zawierająca mieszaninę związku o wzorze (I) ze związkiem bakteriobójczym może również być szczególnie korzystna. Przykłady odpowiednich bakteriobójczych partnerów do wymieszania można wybrać spośród następującej listy: bronopol, dichlorofen, nitrapiryna, dimetyloditiokarbaminian niklu, kasugamycyna, oktylinon, kwas furanokarboksylowy, oksytetracyklina, probenazol, streptomycyna, tekloftalam, siarczan miedzi i inne preparaty miedziowe. [0035] Związek o wzorze (I) i kompozycję grzybobójczą według wynalazku można stosować do leczniczego lub prewencyjnego zwalczania fitopatogenicznych grzybów roślin lub upraw. A zatem, według dalszego aspektu wynalazku, zapewniono sposób leczniczego lub prewencyjnego zwalczania fitopatogenicznych grzybów roślin lub upraw, charakteryzujący się tym, że związek o wzorze (I) lub kompozycję grzybobójczą według wynalazku nanosi się na nasiona, roślinę i/lub owoc rośliny albo na glebę, na której roślina wzrasta lub na której ma wzrastać. [0036] Sposób traktowania według wynalazku może być również przydatny do traktowania materiału służącego do rozmnażania, takiego jak bulwy lub kłącza, ale także nasion, rozsadek, sadzonek lub sadzonek przepikowanych oraz roślin lub roślin przepikowanych. Ten sposób działania może również okazać się użyteczny do traktowania korzeni. Sposób działania według wynalazku może okazać się przydatny także do działania na nadziemne części roślin, takie jak pnie, łodygi, liście, kwiaty i owoce roślin branych pod uwagę. Spośród roślin, które można chronić sposobem według wynalazku, można wymienić bawełnę; len, winorośl; uprawy owoców lub warzyw takich jak Rosaceae sp. (na przykład owoce pestkowe takie jak jabł-

16 15 ka i gruszki, lecz również pestkowce takie jak brzoskwinie, migdały i morele), Ribesioidae sp., Juglandaceae sp., Betulaceae sp., Anacardiaceae sp., Fagaceae sp., Moraceae sp., Oleaceae sp., Actinidaceae sp., Lauraceae sp., Musaceae sp. (na przykład bananowce i plantany), Rubiaceae sp., Theaceae sp., Sterculiceae sp., Rutaceae sp. (na przykład cytryny, pomarańcze i grejpfruty); Solanaceae sp. (na przykład pomidory), Liliaceae sp., Asteraceae sp. (na przykład sałaty), Umbelliferae sp., Cruciferae sp., Chenopodiaceae sp., Cucurbitaceae sp., Papilionaceae sp. (na przykład groszki), Rosaceae sp. (na przykład truskawki); główne uprawy takie jak Graminae sp. (na przykład kukurydza, trawniki lub zboża takie jak pszenica, ryż, jęczmień i pszenżyto), Asteraceae sp. (na przykład słonecznik), Cruciferae sp. (na przykład rzepak), Fabacae sp. (na przykład orzeszki ziemne), Papilionaceae sp. (na przykład soja), Solanaceae sp. (na przykład ziemniaki), Chenopodiaceae sp. (na przykład buraki ćwikłowe); uprawy ogrodowe lub leśne; jak również genetycznie zmodyfikowane homologi tych upraw. [0037] Spośród chorób roślin i upraw, które można zwalczać sposobami według wynalazku, można wymienić: Choroby związane z szarą pleśnią takie jak: Choroby Blumeria, wywołane na przykład przez Blumeria gramini; Choroby Podosphaera, wywołane na przykład przez Podosphaera leucotricha; Choroby Sphaerotheca, wywołane na przykład przez Sphaerotheca fuliginea; Choroby Uncinula, wywołane na przykład przez Uncinula necator; Choroby związane z rdzą takie jak: Choroby Gymnosporangium, wywołane na przykład przez Gymnosporangium sabinae; Choroby Hemileia, wywołane na przykład przez Hemileia vastatrix; Choroby Phakopsora, wywołane na przykład przez Phakopsora pachyrhizi lub Phakopsora meibomiae; Choroby Puccinia, wywołane na przykład przez Puccinia recondita; Choroby Uromyces, wywołane na przykład przez Uromyces appendiculatus; Choroby związane z lęgniowcami takie jak: Choroby Bremia, wywołane na przykład przez Bremia lactucae; Choroby Peronospora, wywołane na przykład przez Peronospora pisi lub P. brassicae; Choroby Phytophthora, wywołane na przykład przez Phytophthora infestans; Choroby Plasmopara, wywołane na przykład przez Plasmopara viticola;

17 16 Choroby Pseudoperonospora, wywołane na przykład przez Pseudoperonospora humuli lub Pseudoperonospora cubensis; Choroby Pythium, wywołane na przykład przez Pythium ultimum; Choroby liści takie jak plamistość liści i rdza liści takie jak: Choroby Alternaria, wywołane na przykład przez Alternaria solani; Choroby Cercospora, wywołane na przykład przez Cercospora beticola; Choroby Cladiosporum, wywołane na przykład przez Cladiosporium cucumerinum; Choroby Cochliobolus, wywołane na przykład przez Cochliobolus sativus; Choroby Colletotrichum, wywołane na przykład przez Colletotrichum lindemuthanium; Choroby Cycloconium, wywołane na przykład przez Cycloconium oleaginum; Choroby Diaporthe, wywołane na przykład przez Diaporthe citri; Choroby Elsinoe, wywołane na przykład przez Elsinoe fawcettii; Choroby Gloeosporium, wywołane na przykład przez Gloeosporium laeticolor; Choroby Glomerella, wywołane na przykład przez Glomerella cingulata; Choroby Guignardia, wywołane na przykład przez Guignardia bidwelli; Choroby Leptosphaeria, wywołane na przykład przez Leptosphaeria maculans; Leptosphaeria nodorum ; Choroby Magnaporthe, wywołane na przykład przez Magnaporthe grisea; Choroby Mycosphaerella, wywołane na przykład przez Mycosphaerella graminicola; Mycosphaerella arachidicola; Mycosphaerella fijiensis; Choroby Phaeosphaeria, wywołane na przykład przez Phaeosphaeria nodorum; Choroby Pyrenophora, wywołane na przykład przez Pyrenophora teres; Choroby Ramularia, wywołane na przykład przez Ramularia collo-cygni; Choroby Rhynchosporium, wywołane na przykład przez Rhynchosporium secalis; Choroby Septoria, wywołane na przykład przez Septoria apii lub Septoria lycopercisi; Choroby Typhula, wywołane na przykład przez Typhula incarnata; Choroby Venturia, wywołane na przykład przez Venturia inaequalis; Choroby korzeni i łodyg takie jak:

18 17 Choroby Corticium, wywołane na przykład przez Corticium graminearum; Choroby Fusarium, wywołane na przykład przez Fusarium oxysporum; Choroby Gaeumannomyces, wywołane na przykład przez Gaeumannomyces graminis; Choroby Rhizoctonia, wywołane na przykład przez Rhizoctonia solani; Choroby Tapesia, wywołane na przykład przez Tapesia acuformis; Choroby Thielaviopsis, wywołane na przykład przez Thielaviopsis basicola; Choroby kłosa i wiechy takie jak: Choroby Alternaria, wywołane na przykład przez Alternaria spp.; Choroby Aspergillus, wywołane na przykład przez Aspergillus flavus; Choroby Cladosporium, wywołane na przykład przez Cladosporium spp.; Choroby Claviceps, wywołane na przykład przez Claviceps purpurea; Choroby Fusarium, wywołane na przykład przez Fusarium culmorum; Choroby Gibberella, wywołane na przykład przez Gibberella zeae; Choroby Monographella, wywołane na przykład przez Monographella nivalis; Choroby związane ze śniecią takie jak: Choroby Sphaerotheca, wywołane na przykład przez Sphaerotheca reiliana; Choroby Tilletia, wywołane na przykład przez Tilletia caries; Choroby Urocystis, wywołane na przykład przez Urocystis occulta; Choroby Ustilago, wywołane na przykład przez Ustilago nuda; Choroby polegające na gniciu i pleśnieniu owoców takie jak: Choroby Aspergillus, wywołane na przykład przez Aspergillus flavus; Choroby Botrytis, wywołane na przykład przez Botrytis cinerea; Choroby Penicillium, wywołane na przykład przez Penicillium expansum; Choroby Sclerotinia, wywołane na przykład przez Sclerotinia sclerotiorum; Choroby Verticilium, wywołane na przykład przez Verticilium alboatrum; Choroby związane z odglebowym gniciem, pleśnieniem, więdnięciem, próchnieniem i zawilgotnieniem nasion: Choroby Fusarium, wywołane na przykład przez Fusarium culmorum; Choroby Phytophthora, wywołane na przykład przez Phytophthora cactorum;

19 18 Choroby Pythium, wywołane na przykład przez Pythium ultimum; Choroby Rhizoctonia, wywołane na przykład przez Rhizoctonia solani; Choroby Sclerotium, wywołane na przykład przez Sclerotium rolfsii; Choroby Microdochium, wywołane na przykład przez Microdochium nivale; Choroby owrzodzeniowe, związane z żarnowcem miotlastym i zamieraniem, takie jak: Choroby Nectria, wywołane na przykład przez Nectria galligena; Choroby związane z rdzą takie jak: Choroby Monilinia, wywołane na przykład przez Monilinia laxa; Choroby pęcherzowe liści lub kędzierzawka takie jak: Choroby Taphrina, wywołane na przykład przez Taphrina deformans; Choroby związane z osłabianiem roślin drewnianych takie jak: Choroby Esca, wywołane na przykład przez Phaemoniella clamydospora; Choroba Eutypa dyeback, wywołana na przykład przez Eutypa lata; Holenderska choroba wiązu, wywołana na przykład przez Ceratocystsc ulmi; Choroby kwiatów i nasion takie jak: Choroby Botrytis, wywołane na przykład przez Botrytis cinerea; Choroby bulw takie jak: Choroby Rhizoctonia, wywołane na przykład przez Rhizoctonia solani. [0038] Kompozycji grzybobójczej według wynalazku można używać także przeciw chorobom grzybiczym zdatnym do rozwijania się na drewnie, jak i w samym drewnie. Termin drewno oznacza wszelkie typy gatunków drewna i wszystkie typy wyrobów z drewna przeznaczonych do budowy, takich jak na przykład drewno masywne, drewno o dużej gęstości, drewno laminowane i sklejka. Sposób traktowania drewna według wynalazku polega głównie na kontaktowaniu drewna z jednym lub większą ilością związków według wynalazku albo z kompozycją według wynalazku; co obejmuje na przykład bezpośrednie naniesienie, opryskanie, zanurzanie, wtryskiwanie lub dowolny inny odpowiedni sposób. [0039] Dawka związku aktywnego zazwyczaj stosowana w sposobie traktowania według wynalazku na ogół i korzystnie wynosi od 10 do 800 g/ha, zwłaszcza od 50 do 300 g/ha do zastosowań w leczeniu liści. W przypadku traktowania nasion, stosowana dawka substancji aktywnej na ogół i korzystnie wynosi od 2 do 200 g na 100 kg nasion, zwłaszcza od 3 do 150 g na 100 kg nasion. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że przytoczone niniejszym dawki podane są tytułem ilustrujących przykładów sposób według wynalazku. Fachowiec będzie wiedział, jak dostosować stosowane dawki zwłaszcza w zależności od rodzaju traktowanej rośliny lub uprawy.

20 19 [0040] Kompozycję grzybobójczą według wynalazku można także wykorzystać w traktowaniu organizmów zmodyfikowanych genetycznie związkami według wynalazku lub rolniczymi kompozycjami według wynalazku. Rośliny zmodyfikowane genetycznie są roślinami, do których genomu trwale włączono gen heterologiczny, kodujący białko będące przedmiotem zainteresowania. Wyrażenie gen heterologiczny kodujący białko będące przedmiotem zainteresowania zasadniczo oznacza geny nadające transformowanej roślinie nowe właściwości agronomiczne albo geny poprawiające agronomiczną jakość roślin modyfikowanych. [0041] Związki lub mieszaniny według wynalazku można stosować także do wytwarzania kompozycji użytecznych do leczniczego lub prewencyjnego traktowania grzybiczych chorób ludzi i zwierząt, takich jak na przykład mykozy, dermatozy, grzybice strzygące i drożdżyce lub choroby wywoływane przez Aspergillus spp., na przykład przez Aspergillus fumigatus. [0042] Różne aspekty wynalazku zostaną zilustrowane w odniesieniu do poniższych tabel przedstawiających związki oraz do przykładów. Poniższe tabele ilustrują w nieograniczający sposób przykłady związków według wynalazku. [0043] W poniższych Przykładach, M+1 (albo M-1) oznacza pik cząsteczkowego jonu, odpowiednio plus lub minus 1 a.m.u. (jednostki masy atomowej), jak zaobserwowano w spektroskopii masowej i M (ApcI+) oznacza pik cząsteczkowego jonu taki jak zaobserwowano za pośrednictwem dodatniej chemicznej jonizacji w ciśnieniu atmosferycznym w spektroskopii masowej. [0044] W następujących przykładach, wartości logp wyznaczono zgodnie z Dyrektywną EEC 79/831 Anneks V.A8 za pomocą HPLC (Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa) na kolumnie z odwróconymi fazami (C 18), przy użyciu sposobu opisanego poniżej: Temperatura: 40 C ; Faza mobilna: 0,1 % wodny kwas mrówkowy i acetonitryl; liniowy gradient od 10% acetonitrylu do 90% acetonitrylu. Kalibrację przeprowadzono przy wykorzystaniu nierozgałęzionych alkan-2-onów (zawierających 3 do 16 atomów węgla) o znanych wartościach logp (wyznaczenie wartości logp za pomocą czasów retencji przy użyciu liniowej interpolacji między dwoma kolejnymi alkanonami). Maksymalne wartości lambda wyznaczono w maksymach sygnałów chromatograficznych przy użyciu spektrum UV od 190 nm do 400 nm. Wytwarzanie Przykładu 1: N-Etylo-N-metylo-N -[4-(2-chloro-4-trifluorometylopirydyl-6- oksy)-2,5-ksylilo]formamidyna - związek o wzorze (I) [0045] 0,25 g (0,79 mmol) 4-(2-chloro-4-trifluorometylopirydyl-6-oksy)-2,5-ksylidenu rozpuszczono w 10 ml metanolu i potraktowano 0,25 g roztworu N-etylo-N-metyloformamidodimetyloacetalu w metanolu (60%). Mieszaninę reakcyjną mieszano w 45 C przez 12 h przed próżniowym usunięciem rozpuszczalnika w celu uzyskania 200 mg (60% uzysku, 92% czystości) produktu; log P (ph 2,3) = 2,39

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2005 05715941.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2005 05715941. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1713335 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2005 05715941.0 (51) Int. Cl. A01N43/40 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Marek Korbas, prof. nadzw IOR-PIB Mgr inż. Jakub Danielewicz. Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy

Dr hab. Marek Korbas, prof. nadzw IOR-PIB Mgr inż. Jakub Danielewicz. Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy Charakterystyka grup chemicznych fungicydów ze szczególnym uwzględnieniem czasu działania na/w roślinie, mechanizm działania wybranych substancji aktywnych (szczególnie triazoli w tym tebukonazolu) Dr

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184451 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 323592 (22) Data zgłoszenia: 20.05.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Timorex Gold 24 EC. Nowa Generacja Środków Grzybobójczych Pochodzenia Roślinnego o Szerokim Spektrum Działania

Timorex Gold 24 EC. Nowa Generacja Środków Grzybobójczych Pochodzenia Roślinnego o Szerokim Spektrum Działania Timorex Gold 24 EC Nowa Generacja Środków Grzybobójczych Pochodzenia Roślinnego o Szerokim Spektrum Działania Jesteśmy w ponad 35 krajach świata Stockton Group - Jesteśmy międzynarodową firmą działającą

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZNE REAKCJE CHEMICZNE

NIEBEZPIECZNE REAKCJE CHEMICZNE NIBPICN RAKCJ CHMICN Niniejsze zestawienie stanowi jedynie wybór i obejmuje jedynie niektóre reakcje niebezpieczne. Wymienione związki mogą ulegać również innym reakcjom niebezpiecznym. Brak na niniejszej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1833299 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2005 05802244.3

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206658 (21) Numer zgłoszenia: 355294 (22) Data zgłoszenia: 05.10.2001 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 28647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.09 091662.2 (13) (1) T3 Int.Cl. C07D 333/28 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690923 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.02.0 0460002.8 (97)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (54)Środek chwastobójczy

(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (54)Środek chwastobójczy RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)166405 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 289448 (22) Data zgłoszenia: 15.03.1991 (51) IntCl6: A01N 37/22 A01N

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947944. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.11.2006 06819260.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947944. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.11.2006 06819260. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947944 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.11.06 06819260.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2136629 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2008 08716374.7

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1926715 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06793461.2

Bardziej szczegółowo

Moderator 303 SE. Preparat zarejestrowany do ochrony pszenicy ozimej przed:

Moderator 303 SE. Preparat zarejestrowany do ochrony pszenicy ozimej przed: Bumper Super 490 EC Środek o działaniu systemicznym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej 1) Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 2) Roztwory (zadania rachunkowe zbiór zadań Pazdro

Bardziej szczegółowo

2. Procenty i stężenia procentowe

2. Procenty i stężenia procentowe 2. PROCENTY I STĘŻENIA PROCENTOWE 11 2. Procenty i stężenia procentowe 2.1. Oblicz 15 % od liczb: a. 360, b. 2,8 10 5, c. 0.024, d. 1,8 10 6, e. 10 Odp. a. 54, b. 4,2 10 4, c. 3,6 10 3, d. 2,7 10 7, e.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Trzeciorzędowe słodkie sole imidazoliowe oraz sposób wytwarzania trzeciorzędowych słodkich soli imidazoliowych

PL B1. Trzeciorzędowe słodkie sole imidazoliowe oraz sposób wytwarzania trzeciorzędowych słodkich soli imidazoliowych PL 214086 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214086 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396008 (51) Int.Cl. C07D 233/60 (2006.01) C07C 31/135 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1/2015 STRATEGMED/IBD

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1/2015 STRATEGMED/IBD Warszawa, 23/09/2105 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr 1/2015 STRATEGMED/IBD W związku z realizacją projektów: PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH - STRATEGMED (Nr projektu: STRATEGMED2/265503/3/NCBR/15)

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks 1. Która z próbek o takich samych masach zawiera najwięcej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny fungicyd do upraw buraków, pszenicy i rzepaku PO RAZ PIERWSZY W POLSCE, sprawdzony i ceniony w Europie zachodniej

Nowoczesny fungicyd do upraw buraków, pszenicy i rzepaku PO RAZ PIERWSZY W POLSCE, sprawdzony i ceniony w Europie zachodniej Porter 250 EC FUNGICYD Nowoczesny fungicyd do upraw buraków, pszenicy i rzepaku NOWOC NCJA A STA NA SU B ZES WNA KTY PO RAZ PIERWSZY W POLSCE, sprawdzony i ceniony w Europie zachodniej FUNGICYD przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ

Beata Mendak fakultety z chemii II tura PYTANIA Z KLASY PIERWSZEJ Beata Mendak fakultety z chemii II tura Test rozwiązywany na zajęciach wymaga powtórzenia stężenia procentowego i rozpuszczalności. Podaję również pytania do naszej zaplanowanej wcześniej MEGA POWTÓRKI

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL 179470 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179470 (13) B1. (57) 1. Sposób wytwarzania kwasu 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego

PL 179470 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179470 (13) B1. (57) 1. Sposób wytwarzania kwasu 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179470 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308721 (22) Data zgłoszenia: 23.05.1995 (51) IntCl7: C07C 309/40 C07C

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2001 2 2. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2002 7

Spis treści 1. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2001 2 2. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2002 7 Spis treści 1. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2001 2 2. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2002 7 3. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2003 13 4. MIELEC - DANE ZA ROK 2001 19 5. MIELEC

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne Pierwiastki, nazewnictwo i symbole. Budowa atomu, izotopy. Przemiany promieniotwórcze, okres półtrwania. Układ okresowy. Właściwości pierwiastków a ich położenie w

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Puławy, PL BUP 20/09. BOLESŁAW KOZIOŁ, Puławy, PL WUP 07/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Puławy, PL BUP 20/09. BOLESŁAW KOZIOŁ, Puławy, PL WUP 07/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209148 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384699 (22) Data zgłoszenia: 14.03.2008 (51) Int.Cl. C05G 3/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 217050 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217050 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388203 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 187318 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.06 06731279.3

Bardziej szczegółowo

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956

(12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)189956 (21 ) Numer zgłoszenia: 363388 (22) Data zgłoszenia: 20.10.1997 (13)B1 (51) IntCl7 C05F 11/04 (54) Podłoże

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY INFORMACJA DO ZADAŃ 678 680 Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne lub wzory uproszczone różnych węglowodorów. 1. CH 3 2. 3. CH 3 -CH 2 -CH C CH 3 CH 3 -CH-CH 2 -C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 934 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.01.09 09001162.8 (97)

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL PL 215965 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384841 (51) Int.Cl. C07D 265/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (0 1) Uzupełnij schemat reakcji estryfikacji. Wybierz spośród podanych wzór kwasu karboksylowego A albo B oraz wzór alkoholu 1 albo 2.

Zadanie 2. (0 1) Uzupełnij schemat reakcji estryfikacji. Wybierz spośród podanych wzór kwasu karboksylowego A albo B oraz wzór alkoholu 1 albo 2. Zadanie 1. (0 1) W celu odróżnienia kwasu oleinowego od stopionego kwasu palmitynowego wykonano doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na schemacie. W probówce I wybrany odczynnik zmienił zabarwienie.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (CZĘŚĆ A)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (CZĘŚĆ A) Nr katalogowy Producent Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.76.2016.DW SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (CZĘŚĆ A) Opis oferowanego odczynnika Cena netto w PLN Kwota VAT Lp. Produkt

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837. RZECZPSPLITA PLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EURPEJSKIEG (19) PL (11) PL/EP 1671547 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837.2 (51) Int. Cl. A23B7/154 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.05.2004 04739355.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.05.2004 04739355.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 163174 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.0.04 047393.8 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1796468 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.09.2005 05783768.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A01N 43/653 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890558 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2006 06755505.2

Bardziej szczegółowo

Tabela odporności chemicznej

Tabela odporności chemicznej Tabela odporności chemicznej Tabela odporności PVC na działanie różnych substancji środowisko Aceton 10 - - - - Alkohol amylowy czysty Alkohol etylowy (etanol) 10 Alkohol izopropylowy niefermentacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1. PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE 5 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1.1. Wyraź w gramach masę: a. jednego atomu żelaza, b. jednej cząsteczki kwasu siarkowego. Odp. 9,3 10 23 g; 1,6 10 22

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna ochrona roślin zbożowych z uwzględnieniem integrowanej ochrony

Nowoczesna ochrona roślin zbożowych z uwzględnieniem integrowanej ochrony Nowoczesna ochrona roślin zbożowych z uwzględnieniem integrowanej ochrony Mgr inż. Jakub Danielewicz Prof. dr hab. Marek Korbas Zakład Mikologii IOR PIB Poznań Elementem integrowanej produkcji jest ochrona

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.7 (13) (51) T3 Int.Cl. C22C 38/40 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886669 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.08.2007 07113670.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203697 (21) Numer zgłoszenia: 371443 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2010/2011 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: rejonowy 7 lutego 2011r 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 27.06.1997, PCT/EP97/03378

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 27.06.1997, PCT/EP97/03378 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 330996 (2 2) Data zgłoszenia: 27.06.1997 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 27.06.1997,

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Razem pkt % Chemia nieorganiczna Zadanie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Poziom: podstawowy Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym

Bardziej szczegółowo

pobrano z www.sqlmedia.pl

pobrano z www.sqlmedia.pl ODPOWIEDZI Zadanie 1. (2 pkt) 1. masy atomowej, ładunku jądra atomowego 2. elektroujemności, masy atomowej, ładunku jądra atomowego Zadanie 2. (1 pkt) 1. Pierwiastek I jest aktywnym metalem. Reaguje z

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem

Oświadczenie. Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem Załącznik nr 2C (wzór) do SIWZ DZP.381.57.2016.DW Dotyczy części A postępowania: Oświadczenie Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy Ulica, nr domu / nr lokalu: Adres Wykonawcy: Miejscowość i kod pocztowy:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2: Stężenia

Ćwiczenia nr 2: Stężenia Ćwiczenia nr 2: Stężenia wersja z 5 listopada 2007 1. Ile gramów fosforanu(v) sodu należy zużyć w celu otrzymania 2,6kg 6,5% roztworu tego związku? 2. Ile należy odważyć KOH i ile zużyć wody do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Tabela odporności chemicznej wirników zastosowanych w wentylatorach przeciwwybuchowych-chemoodpornych

Tabela odporności chemicznej wirników zastosowanych w wentylatorach przeciwwybuchowych-chemoodpornych Tabela odporności chemicznej wirników zastosowanych w wentylatorach przeciwwybuchowych-chemoodpornych Medium temp. 1.4301 Woda morska 20 P Chlor suchy 100 70 nasycona 20 - Woda chlorowana 1g/l 20 1mg/l

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 23/12

PL B BUP 23/12 PL 216725 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216725 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 394699 (22) Data zgłoszenia: 29.04.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204614 (21) Numer zgłoszenia: 383221 (22) Data zgłoszenia: 04.06.1999 (62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody chromatograficzne: Chromatografia cienkowarstwowa

Współczesne metody chromatograficzne: Chromatografia cienkowarstwowa Ćwiczenie 2: Chromatografia dwuwymiarowa (TLC 2D) 1. Celem ćwiczenia jest zaobserwowanie rozdziału mieszaniny aminokwasów w dwóch układach rozwijających. Aminokwasy: Asp, Cys, His, Leu, Ala, Val (1% roztwory

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1890471 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.10.2006 06791271.7 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy (DBA-2/240-11/2016)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy (DBA-2/240-11/2016) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy (DBA-2/240-11/2016) Załącznik Nr 1 do SIWZ * Uwaga. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego w stosunku do pozycji wyspecyfikowanej przez

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa,PL BUP 13/03

PL B1. Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa,PL BUP 13/03 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204151 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351372 (51) Int.Cl. A61K 31/4196 (2006.01) A61P 31/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2255642 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2007 10167849.8

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje rejonowe II stopień POUFNE Pieczątka szkoły 28 stycznia 2016 r. Kod ucznia (wypełnia uczeń) Imię i nazwisko (wypełnia komisja) Czas pracy 90 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 Eliminacje rejonowe

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. Dokoocz zdania tak aby były prawdziwe. Wiązanie jonowe występuje w związku chemicznym

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE 1 GDYBY MATURA 2002 BYŁA DZISIAJ CHEMIA ZESTAW EGZAMINACYJNY PIERWSZY ARKUSZ EGZAMINACYJNY I

MATERIAŁY POMOCNICZE 1 GDYBY MATURA 2002 BYŁA DZISIAJ CHEMIA ZESTAW EGZAMINACYJNY PIERWSZY ARKUSZ EGZAMINACYJNY I MATERIAŁY POMOCNICZE 1 GDYBY MATURA 00 BYŁA DZISIAJ OKRĘ GOWA K O M I S J A EGZAMINACYJNA w KRAKOWIE CHEMIA ZESTAW EGZAMINACYJNY PIERWSZY Informacje ARKUSZ EGZAMINACYJNY I 1. Przy każdym zadaniu podano

Bardziej szczegółowo

LCH 1 Zajęcia nr 60 Diagnoza końcowa. Zaprojektuj jedno doświadczenie pozwalające na odróżnienie dwóch węglowodorów o wzorach:

LCH 1 Zajęcia nr 60 Diagnoza końcowa. Zaprojektuj jedno doświadczenie pozwalające na odróżnienie dwóch węglowodorów o wzorach: LCH 1 Zajęcia nr 60 Diagnoza końcowa Zadanie 1 (3 pkt) Zaprojektuj jedno doświadczenie pozwalające na odróżnienie dwóch węglowodorów o wzorach: H 3 C CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 a) b) W tym celu: a) wybierz odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7

Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7 Lista materiałów dydaktycznych dostępnych w Multitece Chemia Nowej Ery dla klasy 7 W tabeli zostały wyróżnione y z doświadczeń zalecanych do realizacji w szkole podstawowej. Temat w podręczniku Tytuł Typ

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja płomieniowa tworzyw sztucznych Iloczyny rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych związków w wodzie w temperaturze pokojowej

Identyfikacja płomieniowa tworzyw sztucznych Iloczyny rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych związków w wodzie w temperaturze pokojowej Jeśli ktoś jest w posiadaniu tablic chemicznych, to bardzo prosilibyśmy, aby nam je nadesłał (na adres któregoś z administratorów, najlepiej w formie pliku *.doc; *.pdf; *.jpg) - na pewno je zamieścimy.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2044846 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.09.2008 08460037.8 (13) (51) T3 Int.Cl. A23L 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1993363 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.07.2006 06762628.3

Bardziej szczegółowo

Pracownia Wzorców Chemicznych CENNIK ZA WYKONANIE MATERIAŁÓW ODNIESIENIA Obowiązuje od 01.09.2014r. 4 Materiały odniesienia - 4.

Pracownia Wzorców Chemicznych CENNIK ZA WYKONANIE MATERIAŁÓW ODNIESIENIA Obowiązuje od 01.09.2014r. 4 Materiały odniesienia - 4. Pracownia Wzorców Chemicznych CENNIK ZA WYKONANIE MATERIAŁÓW ODNIESIENIA Obowiązuje od 009.2014r. Lp. Wzorce jednoskładnikowe 7. 8. 9. 10. 1 Antymon (Sb 3+ ) 101 Arsen (As 3+ ) 102 Azot amonowy (N NH4

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205828 (21) Numer zgłoszenia: 370226 (22) Data zgłoszenia: 20.06.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162013 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 28 3 8 2 5 (51) IntCl5: C 07D 499/76 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Węgiel i jego związki. określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658064 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.6 (51) Int. Cl. A61K31/37 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO kod Uzyskane punkty..... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2300459. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.06.2009 09772333.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2300459. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.06.2009 09772333. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2049 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.06.09 09772333.2 (97)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177120 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308929 (22) Data zgłoszenia: 02.06.1995 (51) IntCl6: C07D 319/06 (54)

Bardziej szczegółowo

Substancje powierzchniowo czynne 24.10.2013

Substancje powierzchniowo czynne 24.10.2013 Substancje powierzchniowo czynne 24.10.2013 Budowa spc (surfaktant, tensyd) - są to cząsteczki amfifilowe ogon część hydrofobowa zwykle długi łańcuch alifatyczny (węglowodorowy) głowa część hydrofilowa

Bardziej szczegółowo

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016

XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. II Etap - 18 stycznia 2016 XIV Konkurs Chemiczny dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego II Etap - 18 stycznia 2016 Nazwisko i imię ucznia: Liczba uzyskanych punktów: Drogi Uczniu, przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2122 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2..07 07866441.4 (13) (1) T3 Int.Cl. D21H 19/06 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A.

Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A. Test kompetencji z chemii do liceum. Grupa A. 1. Atomy to: A- niepodzielne cząstki pierwiastka B- ujemne cząstki materii C- dodatnie cząstki materii D- najmniejsze cząstki pierwiastka, zachowujące jego

Bardziej szczegółowo

Chemia przed egzaminem część II

Chemia przed egzaminem część II Chemia przed egzaminem część II Wykonaj podane zadania powtórzeniowe, na ich podstawie zdefiniuj podane na końcu pojęcia poznane w gimnazjum podczas lekcji chemii. Zadanie 1 Na schemacie układu okresowego

Bardziej szczegółowo

CHEMIA PIĘKNA W Y D A W N I C T W O N A U K O W E P W N i

CHEMIA PIĘKNA W Y D A W N I C T W O N A U K O W E P W N i CHEMIA PIĘKNA W Y D A W N I C T W O N A U K O W E P W N i M arcin J! lifcl CHEMIA PIĘKNA WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 2012 Spis treści Przedmowa... IX 1. RYS HISTORYCZNY... 1 2. CHEMIA OGÓLNA... 4

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Otrzymywanie i badanie właściwości chemicznych alkanów, alkenów, alkinów i arenów.

Ćwiczenie 3. Otrzymywanie i badanie właściwości chemicznych alkanów, alkenów, alkinów i arenów. Ćwiczenie 3. Otrzymywanie i badanie właściwości chemicznych alkanów, alkenów, alkinów i arenów. Wprowadzenie teoretyczne Cel ćwiczeń: Poznanie metod otrzymywania oraz badania właściwości węglowodorów alifatycznych

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS PRZEDMIOTOWY CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, Witaj w pierwszym etapie konkursu chemicznego. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

Metody chromatograficzne w chemii i biotechnologii, wykład 3. Łukasz Berlicki

Metody chromatograficzne w chemii i biotechnologii, wykład 3. Łukasz Berlicki Metody chromatograficzne w chemii i biotechnologii, wykład 3 Łukasz Berlicki Rozdział chromatograficzny Przepływ Faza ruchoma mieszanina Faza stacjonarna Chromatografia cieczowa adsorbcyjna Faza stacjonarna:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773451 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2005 05761294.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 31/4745 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1588845 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2004 04405247.0

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje wojewódzkie III stopień

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW. Eliminacje wojewódzkie III stopień ZASTRZEŻONE Kod ucznia (wypełnia uczeń) Imię i nazwisko (wypełnia komisja) Pieczątka szkoły 17 marca 2016 r. Czas pracy 90 minut KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 Eliminacje

Bardziej szczegółowo

(86) Data 1 numer zgłoszenia międzynarodowego. 08.07.1994, PCT/AT94/00088

(86) Data 1 numer zgłoszenia międzynarodowego. 08.07.1994, PCT/AT94/00088 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181344 (21) Numer zgłoszenia: 312565 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia 08.07.1994 (86) Data 1 numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚD CHEMICZNA TERMOPLASTÓW

ODPORNOŚD CHEMICZNA TERMOPLASTÓW PMMA PC PU PCV PVDF PTFE PP PE PET POMH POMC PA66 PA6 ODPORNOŚD CHEMICZNA TERMOPLASTÓW Odporny. Niewielkie lub żadne zmiany w masie. Nieznaczny wpływ na właściwości mechaniczne. Częściowo odporny. Wraz

Bardziej szczegółowo