(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1928830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2006 06793460."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2011/21 EP B1 (13) (51) T3 Int.Cl. C07D 213/64 ( ) C07D 213/84 ( ) A01N 43/40 ( ) (54) Tytuł wynalazku: Grzybobójcze pirydynyloksy podstawione pochodne fenyloamidyny (30) Pierwszeństwo: EP (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2008/24 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2011/10 (73) Uprawniony z patentu: Bayer CropScience AG, Monheim, DE (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 PETER LUEMMEN, Idstein, DE KLAUS KUNZ, Düsseldorf, DE JÖRG GREUL, Leichlingen, DE OLIVER GUTH, Leverkusen, DE BENOIT HARTMANN, Sainte Foy-lès Lyon, DE KERSTIN ILG, Köln, DE WAHED MORADI, Monheim am Rhein, DE THOMAS SEITZ, Langenfeld, DE EAN-PIERRE VORS, Sainte Foy lès Lyon, FR PETER DAHMEN, Neuss, DE ARND VOERSTE, Köln, DE ULRIKE WACHENDORFF-NEUMANN, Neuwied, DE MARK DREWES, Langenfeld, DE RALF DUNKEL, Lyon, FR RONALD EBBERT, Nürnberg, DE PETER LÖSEL, Leverkusen-Hitdorf, DE OLGA MALSAM, Rösrath, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Jolanta Górczak JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH ul. Żurawia 47/ Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 12604/11/P RO/JG/JM EP Opis Grzybobójcze pirydynyloksy podstawione pochodne fenyloamidyny [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy 2,5-di-podstawionych-4-pirydynyloksy-podstawionych pochodnych fenylo-amidyny, zwłaszcza 2,5-di-alkilo-4-pirydynyloksy-podstawionych pochodnych fenylo-amidyny, sposobu ich wytwarzania, ich zastosowania jako grzybobójczych składników aktywnych, w szczególności w postaci kompozycji grzybobójczych i sposobów kontrolowania fitopatogenicznych grzybów, zwłaszcza roślin, przy wykorzystaniu tych związków lub kompozycji. [0002] W międzynarodowym zgłoszeniu patentowym WO-00/46184 ujawniono niektóre pochodne fenyloamidyny. Jednakże, niniejszy dokument nie ujawnia szczegółowo ani nie sugeruje wyboru takich związków, w których pierścień fenylowy jest podstawiony według wynalazku pozwalając w ten sposób na nieoczekiwaną i znacznie wyższą aktywność grzybobójczą. [0003] W rolnictwie zawsze jest bardzo interesujące zastosowanie nowych związków pestycydowych w celu uniknięcia lub zwalczania rozwoju szczepów odpornych na składniki aktywne. Jest również wysoce interesujące zastosowanie nowych związków, które są aktywniejsze niż te już znane, w celu zmniejszenia stosowanej ilości związku aktywnego, jednocześnie utrzymując skuteczność co najmniej równoważną już znanym związkom. Obecnie odkryto nową rodzinę związków, które posiadają wyżej wymienione działanie lub zalety. [0004] Odpowiednio, niniejszy wynalazek zapewnia 2,5-di-podstawione-4-pirydynyloksypodstawione pochodne fenylo-amidyny o wzorze (I): w którym R 1 oznacza H, C 1 -C 12 -alkil, C 2 -C 12 -alkenyl, C 2 -C 12 -alkinyl, SH lub S-C 1 -C 12 -alkil;

3 2 R 2 oznacza C 1 -C 12 -alkil; R 3 oznacza C 2 -C 12 -alkil, C 3 -C 6 -cykloalkil, C 2 -C 12 -alkenyl, C 2 -C 12 -alkinyl, halogeno-c 1 - C 12 alkil; lub R 2 i R 3 mogą razem tworzyć od 5 do 7-elementowy heteropierścień; R 4 oznacza C 1 -C 12 alkil, atom halogenu, halogeno-c 1 -C 12 alkil, O-C 1 -C 12 -alkil lub cyjano; R 5 oznacza H, C 1 -C 12 -alkil, atom halogenu, halogeno-c 1 -C 12 -alkil, O-C 1 -C 12 -alkil lub cyjano; m oznacza 1, 2, 3 lub 4; R 6 oznacza H, halogen, cyjano, fenoksy, fenyl, C 1 -C 12 -alkil, lub halogeno-c 1 -C 12 -alkil, NR 7 R 8, OR 7, SR 7, trialkilosilil, COOR 7, C(R 7 )=NOR 8 ; R 7, R 8 oznaczają H, C 1 -C 12 -alkil, aryl; R 7 i R 8 mogą tworzyć nasycony lub nienasycony 5 do 7-elementowy heteropierścień; jak również sole; N-tlenki, kompleksy metali, kompleksy metaloidów i ich optycznie aktywne lub geometryczne izomery. [0005] Każdy ze związków według wynalazku może występować w jednej lub większej ilości optycznych lub chiralnych postaciach izomerycznych, zależnie od ilości asymetrycznych centrów w związku. A zatem wynalazek odnosi się również do wszystkich optycznych izomerów i do ich racemicznych lub skalemicznych mieszanin (pojęcie skalemiczna oznacza mieszaninę enancjomerów w różnych proporcjach) i do mieszanin wszystkich możliwych stereoizomerów we wszystkich proporcjach. Diastereoizomery i/lub optyczne izomery można oddzielić według sposobów samych w sobie znanych fachowcom. Każdy ze związków według wynalazku może występować w jednej lub większej ilości geometrycznych postaci, zależnie od ilości podwójnych wiązań w związku. A zatem wynalazek odnosi się w równym stopniu do wszystkich geometrycznych izomerów i wszystkich możliwych mieszanin, we wszelkich proporcjach. Geometryczne izomery można oddzielić według ogólnych sposobów samych w sobie znanych fachowcom. [0006] Dla związków według wynalazku, halogen oznacza jeden spośród fluoru, bromu, chloru lub jodu, zaś heteroatom może być azotem, tlenem lub siarką. [0007] Korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 1 oznacza H; C 1 -C 12 -alkil, zwłaszcza C 1 -C 12 -alkil taki jak metyl i etyl; lub SH. [0008] Inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 2 oznacza metyl lub etyl. [0009] Jeszcze inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 3 oznacza C 2 -C 12 -alkil, zwłaszcza C 2 -C 4 -alkil taki jak etyl, n-propyl, i-propyl; C 2 -C 12 -alkenyl, zwłaszcza C 3 -C 4 -alkenyl taki jak propenyl lub allil; C 3 -C 6 -cykloalkil taki jak cyklopropyl.

4 3 [0010] Jeszcze inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 2 i R 3 mogą razem tworzyć podstawiony lub niepodstawiony 5 do 7-elementowy heteropierścień, korzystnie 6-elementowy heteropierścień, zwłaszcza piperydynyl lub pirolidynyl, jeszcze korzystniej bis-alkilowany-pirolidynyl taki jak bis-metylo-pirolidynyl. [0011] Jeszcze inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 4 oznacza C 1 -C 12 alkil, korzystnie C 1 -C 12 -alkil taki jak metyl i etyl; atom halogenu taki jak atom chloru. [0012] Jeszcze inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 5 oznacza C 1 -C 12 alkil, korzystnie C 1 -C 12 -alkil taki jak metyl i etyl; atom halogenu taki jak atom chloru. [0013] Jeszcze inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 6 oznacza H, halogen, cyjano, C 1 -C 12 -alkil lub halogeno-c 1 -C 12 -alkil, NR 7 R 8, OR 7, SR 7, CO- OR 7. [0014] Jeszcze inne korzystne związki o wzorze (I) według wynalazku są tymi, w których R 7 lub R 8 niezależnie oznaczają H, metyl, etyl, aryl zwłaszcza podstawiony fenyl lub mogą tworzyć nasycony lub nienasycony 5- do 7-elementowy heteropierścień, korzystnie piperydynyl lub morfolinyl. [0015] Wyżej wymienione preferencje odnośnie podstawników związków według wynalazku można łączyć w różny sposób. Te kombinacje korzystnych cech zapewniają w ten sposób pod-klasy związków według wynalazku. Przykłady takich pod-klas korzystnych związków według wynalazku mogą łączyć: - korzystne cechy R 1 z korzystnymi cechami R 2 do R 8 ; - korzystne cechy R 2 z korzystnymi cechami R 1 do R 8 ; - korzystne cechy R 3 z korzystnymi cechami R 1 do R 8 ; - korzystne cechy R 4 z korzystnymi cechami R 1 do R 8 ; - korzystne cechy R 5 z korzystnymi cechami R 1 do R 8 ; - korzystne cechy R 6 z korzystnymi cechami R 1 do R 8 ; - korzystne cechy R 7 z korzystnymi cechami R 1 do R 8. [0016] W tych kombinacjach korzystnych cech podstawników związków według wynalazku, wymienione korzystne cechy można również wybrać spośród korzystniejszych cech każdego spośród R 1 do R 6 w taki sposób, aby tworzyć najkorzystniejsze pod-klasy związków według wynalazku. [0017] Niniejszy wynalazek odnosi się również do sposobu wytwarzania związków o wzorze (I). Na ogół, wytwarzanie związku o wzorze (I) według wynalazku można przeprowadzić jak przedstawiono na schemacie 1.

5 4 Pochodne nitrofenyloeteru o wzorze (IV) można uzyskać według sposobu (a) poprzez przereagowanie pochodnych nitrobenzenu o wzorze (II)

6 5 w którym R 4 i R 5 są takie jak niniejszym zdefiniowane; X oznacza halogen, triflat, SOMe, mesylan lub tosylan; z pochodnymi hydroksypirydyny o wzorze (III) w którym R 6 i m są takie jak niniejszym zdefiniowane. Sposób (a) według wynalazku może ponadto obejmować jedną lub większą liczbę z następujących cech: obecność zasady; obecność rozcieńczalnika; obecność katalizatora. [0018] Pochodne aniliny o wzorze (VII) można uzyskać według sposobu (b) poprzez przereagowanie pochodnych aniliny o wzorze (V),

7 6 w którym R 4 i R 5 są takie jak niniejszym zdefiniowane; z pochodnymi pirydyny o wzorze (VI) w którym R 6 i m są takie jak niniejszym zdefiniowane; Y oznacza halogen, triflat, SOMe, mesylan lub tosylan. Sposób (b) według wynalazku może ponadto obejmować jedną lub większą liczbę z następujących cech: obecność zasady; obecność rozcieńczalnika; obecność katalizatora. Po sposobie (b) następuje (c) redukcja pochodnych nitrofenyloeteru o wzorze (IV). Korzystnie, reakcję redukcji przeprowadza się w obecności dichlorku cyny w stężonym kwasie chlorowodorowym. [0019] Pochodne amidyny o wzorze (I) można uzyskać według sposobu (d) poprzez przereagowanie pochodnych aniliny o wzorze (VII)

8 7 w którym R 4, R 5, R 6 i m są takie jak zdefiniowano powyżej. Można uwzględnić różne alternatywy sposobu (d) według wynalazku, zdefiniowano je jako sposób (d1), sposób (d2) i sposób (d3) według wynalazku. Sposób (d) według wynalazku obejmuje przereagowanie pochodnych aniliny o wzorze (VII) z różnymi odczynnikami wyznaczając odpowiednio sposoby (d1), (d2) i (d3). [0020] Sposób (d1) przeprowadza się ponadto przy użyciu pochodnych aminoacetalu o wzorze (VIII) w którym R 1, R 2, R 3 są takie jak niniejszym zdefiniowano; B 1 i B 2 oznaczają każdy alkil lub razem cykloalkil. Sposób (d1) według wynalazku może ponadto obejmować jedną lub większą liczbę z następujących cech: obecność kwasu lub zasady, obecność rozcieńczalnika. [0021] Sposób (d2) przeprowadza się ponadto przy użyciu pochodnych aminy o wzorze (IX)

9 8 gdzie R 2 i R 3 są takie jak niniejszym zdefiniowano; w obecności pochodnych ortoestru o wzorze (X) w którym R 1 jest taki jak niniejszym zdefiniowano; B 1, B 2 i B 3 oznaczają każdy alkil. [0022] Sposób (d3) przeprowadza się ponadto przy użyciu pochodnych amidu o wzorze (XI) gdzie R 1, R 2, R 3 są takie jak niniejszym zdefiniowano. Sposób (d3) według wynalazku może ponadto obejmować jedną lub większą liczbę z następujących cech: obecność środka halogenującego takiego jak PCl 5, PCl 3, POCl 3, SOCl 2 ; obecność rozcieńczalnika. [0023] Odpowiednimi rozcieńczalnikami do przeprowadzania sposobów (a), (b) i (c) według wynalazku są wszystkie powszechne obojętne rozpuszczalniki organiczne. Korzystnie stosuje się alifatyczne, alicykliczne albo aromatyczne węglowodory takie jak eter naftowy, heksan, heptan, cykloheksan, metylocykloheksan, benzen, toluen, ksylen albo dekalina; fluorowcowane węglowodory takie jak chlorobenzen, dichlorobenzen, dichlorometan, chloroform, tetrachlorek węgla, dichloroetan albo trichloroetan; etery takie jak dietyloeter, diizopropyloeter,

10 9 tert-butyloeter metylowy, tert-amyloeter metylowy, dioksan, tetrahydrofuran, 1,2-dimetoksyetan, 1,2-dietoksyetan albo anizol; nitryle takie jak acetonitryl, propionitryl, n- albo izo-butyronitryl albo benzonitryl; amidy takie jak N,N-dimetyloformamid, N,N-dimetyloacetamid, N- metyloformanilid, N-metylopirolidon albo triamid heksametylofosforowy; ich mieszaniny z wodą albo czystą wodą. [0024] Odpowiednimi rozcieńczalnikami do przeprowadzania sposobów (d1), (d2) i (d3) według wynalazku są w każdym przypadku wszystkie powszechne obojętne rozpuszczalniki organiczne. Korzystnie stosuje się alifatyczne, alicykliczne albo aromatyczne węglowodory takie jak eter naftowy, heksan, heptan, cykloheksan, metylocykloheksan, benzen, toluen, ksylen albo dekalinę; etery takie jak dietyloeter, diizopropyloeter, tert-butyloeter metylowy, tertamyloeter metylowy, dioksan, tetrahydrofuran, 1,2-dimetoksyetan, 1,2-dietoksyetan albo anizol; nitryle takie jak acetonitryl, propionitryl, n- albo izo-butyronitryl albo benzonitryl; amidy takie jak N,N-dimetyloformamid, N,N-dimetyloacetamid, N-metyloformanilid, N-metylopirolidon albo triamid heksametylofosforowy; estry takie jak octan metylu albo octan etylu; sulfotlenki takie jak dimetylosulfotlenek; albo sulfony takie jak sulfolan; alkohole takie jak metanol, etanol, n- albo izo-propanol, n-, izo-, sec- albo tert-butanol, etanodiol, propano-1,2-diol, etoksyetanol, metoksyetanol, dietyleno-glikolomonometyloeter, dietylenoglikolomonoetyloeter; ich mieszaniny z wodą albo czystą wodą. [0025] Odpowiednimi substancjami wiążącymi kwas do przeprowadzania sposobów (a), (b) i (c) według wynalazku są wszystkie nieorganiczne i organiczne zasady powszechne dla tych reakcji. Korzystnie stosuje się wodorki, wodorotlenki, amidy, alkoholany, octany, węglany albo wodorowęglany metali ziem alkalicznych albo metali alkalicznych, takie jak wodorek sodu, amidek sodu, diizopropyloamid litu, metanolan sodu, etanolan sodu, tert-butanolan potasu, octan sodu, octan potasu, octan wapnia, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, węglan sodu, węglan potasu, wodorowęglan potasu, wodorowęglan sodu, albo węglany amoniowe; a także trzeciorzędowe aminy takie jak trimetyloamina, trietyloamina, tributyloamina, N,N-dimetyloanilina, N,N-dimetylo-benzyloamina pirydyna, N-metylopiperydyna, N-metylomorfolina, N,N-dimetyloaminopirydyna, diazabicyklooktan (DABCO), diazabicyklononen (DBN) albo di-aza-bicykloundecen (DBU). [0026] Odpowiednimi substancjami wiążącymi kwas do przeprowadzania sposobów (b), (c), (d) według wynalazku są w każdym przypadku wszystkie nieorganiczne i organiczne zasady powszechne dla tych reakcji. Korzystnie stosuje się wodorki, wodorotlenki, amidy, alkoholany, octany, fluorki, fosforany, węglany albo wodorowęglany metali ziem alkalicznych albo metali alkalicznych, takie jak wodorek sodu, amidek sodu, diizopropyloamid litu, metanolan sodu, etanolan sodu, tert-butanolan potasu, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu, octan sodu, fosforan sodu, fosforan potasu, fluorek potasu, fluorek cezu, węglan sodu, węglan potasu wodorowęglan potasu, wodorowęglan sodu albo węglan cezu; a także trzeciorzędowe aminy, takie jak trimetyloamina, trietyloamina, tributyloamina, N,N-dimetyloanilina, N,Ndimetylo-benzyloamina, pirydyna, N-metylopiperydyna, N-metylomorfolina, N,N-dimetylo-

11 10 aminopirydyna, diazabicyklooktan (DABCO), diazabicyklononen (DBN) albo diazabicykloundecen (DBU). [0027] Odpowiednimi kwasami do przeprowadzania sposobu (d1) według wynalazku są wszystkie nieorganiczne i organiczne kwasy powszechne dla tych reakcji. Korzystnie stosuje się kwas para-toluenosulfonowy, kwas metanosulfonowy, kwas chlorowodorowy (gazowy, wodny albo roztwór organiczny) albo kwas siarkowy. [0028] Odpowiednimi środkami zagęszczającymi do przeprowadzania sposobu (d3) według wynalazku są wszystkie środki zagęszczające powszechne dla tych reakcji amidowania. Korzystne jest zastosowanie związku tworzącego halogenek kwasowy takiego jak fosgen, tribromek fosforu, trichlorek fosforu, pentachlorek fosforu, tlenochlorek fosforu lub chlorek tionylu; związku tworzącego bezwodnik takiego jak chloromrówczan etylu, chloromrówczan metylu, chloromrówczan izopropylu, chloromrówczan izobutylu lub chlorek metanosulfonylu; karbodiimidów takich jak N,N -dicykloheksylokarbodiimid (DCC) lub innych powszechnych środków zagęszczających takich jak pentatlenek fosforu, kwas polifosforowy, N,N'-karbonylodiimidazol, 2-etoksy-N-etoksykarbonylo-1,2-dihydrochinolina (EEDQ), trifenylofosfina/tetrachlorometan lub bromo-tripirolidynofosfonioheksafluorofosforan. [0029] Związki o wzorze (I) według wynalazku można przygotować według niniejszym opisanych sposobów. Niemniej jednak jest zrozumiałe, że na podstawie swojej wiedzy ogólnej oraz dostępnych publikacji, fachowiec będzie zdolny do zaadaptowania tych sposobów do specyfiki każdego ze związków, który ma zostać zsyntetyzowany. [0030] W kolejnym aspekcie, niniejszy wynalazek odnosi się również do kompozycji grzybobójczej zawierającej skuteczną i niefitotoksyczną ilość czynnego związku o wzorze (I). Wyrażenie skuteczna i niefitotoksyczna ilość oznacza ilość kompozycji według wynalazku, która jest wystarczająca do zwalczenia lub zniszczenia grzybów obecnych lub podatnych do pojawienia się na uprawach i która nie pociąga za sobą żadnych dostrzegalnych symptomów fitotoksyczności na danej uprawie. Ilość ta może się zmieniać w szerokim zakresie, zależnie od rodzaju zwalczanego grzyba, typu uprawy, warunków klimatycznych i związków zawartych w kompozycji grzybobójczej według wynalazku. Ilość taką można określić na podstawie wyników systematycznych prób polowych, których przeprowadzenie leży w zakresie możliwości fachowca. [0031] A zatem, według wynalazku dostarcza się kompozycję grzybobójczą zawierającą jako składnik aktywny, skuteczną ilość związku o wzorze (I) takim jak niniejszym zdefiniowano oraz rolniczo dopuszczalne podłoże, nośnik lub wypełniacz. Według wynalazku, określenie podłoże oznacza występujący naturalnie w przyrodzie lub syntetyczny, organiczny lub nieorganiczny związek, z którym połączony jest związek aktywny o wzorze (I) w celu ułatwienia jego stosowania, w szczególności na elementy rośliny. Na ogół, takie podłoże jest obojętne i powinno być rolniczo dopuszczlne. Podłoże może być stałe lub ciekłe. Przykłady odpowiednich podłoży obejmują gliny, występujące w przyrodzie lub syntetyczne krzemiany, krzemionkę, żywice, woski, stałe nawozy sztuczne, wodę, alkohole, zwłaszcza butanol, rozpusz-

12 11 czalniki organiczne, oleje mineralne i roślinne oraz ich pochodne. Można także użyć mieszanin takich podłoży. Kompozycja według wynalazku może również zawierać dodatkowe komponenty. W szczególności, kompozycja może dodatkowo zawierać środek powierzchniowo czynny. Środkiem powierzchniowo czynnym może być emulgator, środek dyspergujący lub środek zwilżający typu jonowego lub niejonowego, albo mieszanina takich środków powierzchniowo czynnych. Można na przykład wymienić sole poli(kwasu akrylowego), sole kwasu lignosulfonowego, sole kwasu fenolosulfonowego lub kwasu naftalenosulfonowego, produkty polikondensacji tlenku etylenu z alkoholami tłuszczowymi lub z kwasami tłuszczowymi lub z aminami tłuszczowymi, podstawione fenole (w szczególności alkilofenole lub arylofenole), sole estrów kwasu sulfobursztynowego, pochodne tauryny (zwłaszcza tauryniany alkilowe), estry kwasu fosforowego z polioksyetylenowymi alkoholami lub fenolami, estry kwasów tłuszczowych z poliolami oraz pochodne niniejszych związków zawierające funkcyjne grupy siarczanowe, sulfonianowe i fosforanowe. Na ogół, obecność co najmniej jednego środka powierzchniowo czynnego ma istotne znaczenie wtedy, gdy związek aktywny i/lub obojętne podłoże są nierozpuszczalne w wodzie i gdy środkiem przenoszącym przy nanoszeniu jest woda. Korzystnie, zawartość środka powierzchniowo czynnego może wynosić od 5% do 40% wagowych kompozycji. Ewentualnie, można włączyć także dodatkowe składniki, na przykład koloidy ochronne, kleje, środki zagęszczające, środki tiksotropowe, środki ułatwiające przenikanie, stabilizatory, środki maskujące jony. Ogólniej, związki aktywne można łączyć z dowolnym stałym lub ciekłym dodatkiem, zgodnym ze zwykłymi sposobami formułowania. Na ogół, kompozycja według wynalazku może zawierać od 0,05 do 99% (wagowych) aktywnego związku, korzystnie 10 do 70% wagowych. Kompozycje według wynalazku można stosować w rozmaitych postaciach takich jak urządzenie do dawkowania aerozolu, zawiesina kapsułkowa, koncentrat do mgławicowania na zimno, proszek do opylania, roztwór do emulgowania, emulsja typu olej w wodzie, emulsja typu woda w oleju, granulki kapsulkowane, drobne granulki, koncentrat zdolny do swobodnego spływania przeznaczony do obróbki nasion, gaz (pod ciśnieniem), produkt wytwarzający gaz, granulat, koncentrat do mgławicowania na ciepło, makrogranulat, mikrogranulat, proszek zdolny do dyspergowania w oleju, koncentrat mieszający się z olejem zdolny do swobodnego spływania, płyn zdolny do mieszania się z olejem, pasta, pałeczki roślinne, proszek do suchej obróbki nasion, nasiona pokryte pestycydem, koncentrat rozpuszczalny, proszek rozpuszczalny, roztwór do obróbki nasion, koncentrat do sporządzania zawiesiny (koncentrat zdolny do swobodnego spływania), płyn do oprysków ultra małoobjętościowych (ULV), zawiesina do oprysków ultra małoobjętościowych (ULV), tabletki lub granulki zdolne do dyspergowania w wodzie, proszek zdolny do dyspergowania w wodzie przeznaczony do obróbki zawiesinowej, granulki lub tabletki rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalny w wodzie proszek do obróbki nasion i zwilżalny proszek. Te kompozycje obejmują nie tylko kompozycje, które są gotowe do stosowania na poddawane leczeniu rośliny czy nasiona za pomocą

13 12 stosownego urządzenia takiego jak urządzenie do opryskiwania czy opylania, ale także skoncentrowane kompozycje handlowe, które należy rozcieńczyć przed naniesieniem na uprawę. [0032] Związki według wynalazku można również zmieszać z jednym lub większą ilością środków owadobójczych, grzybobójczych, bakteriobójczych, nęcących środków roztoczobójczych lub feromonową substancją aktywną lub innymi związkami o aktywności biologicznej. Tak otrzymane mieszaniny wykazują poszerzone spektrum aktywności. [0033] Szczególnie korzystne są mieszaniny z innymi związkami grzybobójczymi. Przykłady odpowiednich partnerów do wymieszania z fungicydem można wybrać spośród następującej listy: B1) związek zdolny do hamowania syntezy kwasu nukleinowego taki jak benalaksyl, benalaksyl-m, bupirymat, chiralaksyl, klozylakon, dimetyrymol, etyrymol, furalaksyl, hymeksazol, metalaksyl, metalaksyl-m, ofuras, oksadiksyl, kwas oksolinowy; B2) związek zdolny do hamowania mitozy i podziału komórkowego taki jak benomyl, karbendazym, dietofenkarb, fuberydazol, pencykuron, tiabendazol, tiofanat metylu, zoksamid; B3) związek zdolny do hamowania oddychania, na przykład jako inhibitor kompleksu I łańcucha oddechowego, taki jak diflumetorym; jako inhibitor kompleksu II łańcucha oddechowego, taki jak boskalid, karboksyna, fenfuram, flutolanil, furametpir, mepronil, oksykarboksyna, pentiopirad, tifluzamid; jako inhibitor kompleksu III łańcucha oddechowego, taki jak azoksystrobina, cyjazofamid, dimoksystrobina, enestrobina, famoksadon, fenamidon, fluoksastrobina, krezoksym metylowy, metominostrobina, orysastrobina, piraklostrobina, pikoksystrobina, trifloksystrobina; B4) związek zdolny do działania jako rozszczepiacz, taki jak dinokap, fluazynam; B5) związek zdolny do hamowania wytwarzania ATP, taki jak octan fentyny, chlorek fentyny, wodorotlenek fentyny, siltiofam; B6) związek zdolny do hamowania AA i biosyntezy białek, taki jak andoprym, blastycydyna-s, cyprodynyl, kasugamycyna, wodzian chlorowodorku kasugamycyny, mepanipirym, pirymetanil; B7) związek zdolny do hamowania transdukcji sygnałów, taki jak fenpiklonil, fludioksonil, chinoksyfen; B8) związek zdolny do hamowania syntezy lipidów i błony, taki jak chlozolinat, iprodion, procymidon, winklozolina, pirazofos, edifenfos, iprobenfos (IBP), izoprotiolan, tolklofosmetyl, bifenyl, jodokarb, propamokarb, chlorowodorek propamokarbu; B9) związek zdolny do hamowania biosyntezy ergosterolu, taki jak fenheksamid, azakonazol, bitertanol, bromukonazol, cyprokonazol, dichlobutrazol, difenokonazol, dini-

14 13 konazol, dinikonazol-m, epoksykonazol, etakonazol, fenbukonazol, fluchinkonazol, flusilazol, flutriafol, furkonazol, furkonazol-cis, heksakonazol, imibenkonazol, ipkonazol, metkonazol, mychlobutanil, pachobutrazol, penkonazol, propikonazol, protiokonazol, simekonazol, tebukonazol, tetrakonazol, triadimefon, triadimenol, tritikonazol, unikonazol, worikonazol, imazalil, siarczan imazalilu, okspokonazol, fenarymol, flurprimidol, nuarymol, piryfenoks, triforyna, pefurazoat, prochloraz, triflumizol, winikonazol, aldimorf, dodemorf, octan dodemorfu, fenpropimorf, tridemorf, fenpropidyna, spiroksamina, naftyfina, pirybutikarb, terbinafina; B10) związek zdolny do hamowania syntezy ścian komórkowych, taki jak bentiawalikarb, bialafos, dimetomorf, flumorf, iprowalikarb, polioksyna, polioksorym, walidamycyna A; B11) związek zdolny do hamowania biosyntezy melaniny, taki jak karpropamid, diklocymet, fenoksanil, ftalid, pirochilon, tricyklazol; B12) związek zdolny do wywołania obrony gospodarza, taki jak acibenzenar-s-metylowy, probenazol, tiadynil; B13) związek zdolny do posiadania wielokierunkowego działania, taki jak kaptafol, kaptan, chlorotalonil, preparaty miedziowe takie jak wodorotlenek miedzi, naftenian miedzi, tlenochlorek miedzi, siarczan miedzi, tlenek miedzi, Cu-oksyna, i mieszanina Bordeaux, dichlofluanid, ditianon, dodyna, wolna zasada dodyny, ferbam, fluorofolpet, guazatyna, octan guazatyny, iminoktadyna, albesilan iminoktadyny, trioctan iminoktadyny, mankoper, mankozeb, maneb, metiram, metiram cynku, propineb, siarka i preparaty siarki włącznie z polisiarczkiem wapnia, tiram, tolilofluanid, zineb, ziram; B14) związek wybrany z następującej listy: amibromdol, bentiazol, betoksazyna, kapsymycyna, karwon, chinometionat, chloropikryna, kufraneb, cyflufenamid, cymoksanil, dazomet, debakarb, diklomezyna, dichlorofen, dikloran, difenzokwat, metylosiarczan difenzokwatu, difenyloamina, etaboksam, ferimzon, flumetower, flusulfamid, fosetyl glinu, fosetyl wapnia, fosetyl sodu, fluopikolid, fluoroimid, heksachlorobenzen, siarczan 8-hydroksykwinoliny, irumamycyna, metasulfokarb, metrafenon, isotiocyjanian metylu, mildiomycyna, natamycyna, dimetyloditiokarbaminian niklu, nitrotal-izopropyl, oktylinon, oksamokarb, oksyfentiyna, pentachlorofenol i sole, 2-fenylofenol i sole, kwas fosforawy i jego sole, piperalina, propanozyna sodu, prokwinazyd, pirolonitryna, kwintozen, tekloftalam, teknazen, triazoksyd, trichlamid, zarylamid oraz 2,3,5,6-tetrachloro-4-(metylosulfonylo)-pirydyna, N-(4-chloro-2-nitrofenylo)-N-etylo-4-metylobenzenosulfonamid, 2-amino-4-metylo-N-fenylo-5-tiazolokarboksamid, 2-chloro-N- (2,3-dihydro-1,1,3-trimetylo-1H-inden-4-ylo)-3-pirydynokarboksamid, 3-[5-(4-chlorofenylo)-2,3-dimetyloizoksazolidyn-3-ylo]pirydyna, cis-1-(4-chlorofenylo)-2-(1h-1,2,4- triazol-1-ilo)-cykloheptanol,1-(2,3-dihydro-2,2-dimetylo-1h-inden-1-ylo)-1h-imidazolo-5-karboksylan metylu, 3,4,5-trichloro-2,6-pirydynodikarbonitryl, 2-[[[cyklopropylo[(4-metoksyfenylo)imino]metylo]tio]metylo]-alfa-(metoksymetyleno)-benzenooctan

15 14 metylu, 4-chloro-alfa-propynyloksy-N-[2-[3-metoksy-4-(2-propynyloksy)fenylo]etylo]- benzenoacetamid, (2S)-N-[2-[4-[[3-(4-chlorofenylo)-2-propynylo]oksy]-3-metoksyfenylo]etylo]-3-metylo-2-[(metylosulfonylo)amino]-butanamid, 5-chloro-7-(4-metylopiperydyn-1-ylo)-6-(2,4,6-trifluorofenylo)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirymidyna, 5-chloro-6- (2,4,6-trifluorofenylo)-N-[(1R)-1,2,2-trimetylopropylo][1,2,4]triazolo[1,5-a]pirymidyno-7-amina, 5-chloro-N-[(1R)-1,2-dimetylopropylo]-6-(2,4,6-trifluorofenylo)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirymidyno-7-amina, N-[1-(5-bromo-3-chloropirydyn-2-ylo)etylo]-2,4-dichloronikotynoamid, N-(5-bromo-3-chloropirydyn-2-ylo)metylo-2,4-dichloronikotynoamid, 2-butoksy-6-jodo-3-propylo-benzopiranon-4-on, N-{(Z)-[(cyklopropylometoksy)imino][6-(difluorometoksy)-2,3-difluorofenylo]metylo}-2-fenyloacetamid, N-(3- etylo-3,5,5-trimetylo-cykloheksylo)-3-formyloamino-2-hydroksybenzamid, 2-[[[[1-[3- (1-fluoro-2-fenyloetylo)oksy]fenylo]etylideno]amino]oksy]metylo]-alfa-(metoksyimino)-N-metylo-alfa-E-benzenoacetamid, N-{2-[3-chloro-5-(trifluorometylo)pirydyn-2- ylo]etylo}-2-(trifluorometylo)benzamid, N-(3,4 -dichloro-5-fluorobifenyl-2-ilo)-3-(difluorometylo)-1-metylo-1h-pirazolo-4-karboksamid, 2-(2-{[6-(3-chloro-2-metylofenoksy)-5-fluoropirymidyn-4-ylo]oksy}fenylo)-2-(metoksyimino)-N-metyloacetamid, kwas 1-[(4-metoksyfenoksy)metylo]-2,2-dimetylopropylo-1H-imidazolo-1-karboksylowy, kwas O-[1-[(4-metoksyfenoksy)metylo]-2,2-dimetylopropylo]-1H-imidazolo-1-karbotiowy. [0034] Kompozycja według wynalazku zawierająca mieszaninę związku o wzorze (I) ze związkiem bakteriobójczym może również być szczególnie korzystna. Przykłady odpowiednich bakteriobójczych partnerów do wymieszania można wybrać spośród następującej listy: bronopol, dichlorofen, nitrapiryna, dimetyloditiokarbaminian niklu, kasugamycyna, oktylinon, kwas furanokarboksylowy, oksytetracyklina, probenazol, streptomycyna, tekloftalam, siarczan miedzi i inne preparaty miedziowe. [0035] Związek o wzorze (I) i kompozycję grzybobójczą według wynalazku można stosować do leczniczego lub prewencyjnego zwalczania fitopatogenicznych grzybów roślin lub upraw. A zatem, według dalszego aspektu wynalazku, zapewniono sposób leczniczego lub prewencyjnego zwalczania fitopatogenicznych grzybów roślin lub upraw, charakteryzujący się tym, że związek o wzorze (I) lub kompozycję grzybobójczą według wynalazku nanosi się na nasiona, roślinę i/lub owoc rośliny albo na glebę, na której roślina wzrasta lub na której ma wzrastać. [0036] Sposób traktowania według wynalazku może być również przydatny do traktowania materiału służącego do rozmnażania, takiego jak bulwy lub kłącza, ale także nasion, rozsadek, sadzonek lub sadzonek przepikowanych oraz roślin lub roślin przepikowanych. Ten sposób działania może również okazać się użyteczny do traktowania korzeni. Sposób działania według wynalazku może okazać się przydatny także do działania na nadziemne części roślin, takie jak pnie, łodygi, liście, kwiaty i owoce roślin branych pod uwagę. Spośród roślin, które można chronić sposobem według wynalazku, można wymienić bawełnę; len, winorośl; uprawy owoców lub warzyw takich jak Rosaceae sp. (na przykład owoce pestkowe takie jak jabł-

16 15 ka i gruszki, lecz również pestkowce takie jak brzoskwinie, migdały i morele), Ribesioidae sp., Juglandaceae sp., Betulaceae sp., Anacardiaceae sp., Fagaceae sp., Moraceae sp., Oleaceae sp., Actinidaceae sp., Lauraceae sp., Musaceae sp. (na przykład bananowce i plantany), Rubiaceae sp., Theaceae sp., Sterculiceae sp., Rutaceae sp. (na przykład cytryny, pomarańcze i grejpfruty); Solanaceae sp. (na przykład pomidory), Liliaceae sp., Asteraceae sp. (na przykład sałaty), Umbelliferae sp., Cruciferae sp., Chenopodiaceae sp., Cucurbitaceae sp., Papilionaceae sp. (na przykład groszki), Rosaceae sp. (na przykład truskawki); główne uprawy takie jak Graminae sp. (na przykład kukurydza, trawniki lub zboża takie jak pszenica, ryż, jęczmień i pszenżyto), Asteraceae sp. (na przykład słonecznik), Cruciferae sp. (na przykład rzepak), Fabacae sp. (na przykład orzeszki ziemne), Papilionaceae sp. (na przykład soja), Solanaceae sp. (na przykład ziemniaki), Chenopodiaceae sp. (na przykład buraki ćwikłowe); uprawy ogrodowe lub leśne; jak również genetycznie zmodyfikowane homologi tych upraw. [0037] Spośród chorób roślin i upraw, które można zwalczać sposobami według wynalazku, można wymienić: Choroby związane z szarą pleśnią takie jak: Choroby Blumeria, wywołane na przykład przez Blumeria gramini; Choroby Podosphaera, wywołane na przykład przez Podosphaera leucotricha; Choroby Sphaerotheca, wywołane na przykład przez Sphaerotheca fuliginea; Choroby Uncinula, wywołane na przykład przez Uncinula necator; Choroby związane z rdzą takie jak: Choroby Gymnosporangium, wywołane na przykład przez Gymnosporangium sabinae; Choroby Hemileia, wywołane na przykład przez Hemileia vastatrix; Choroby Phakopsora, wywołane na przykład przez Phakopsora pachyrhizi lub Phakopsora meibomiae; Choroby Puccinia, wywołane na przykład przez Puccinia recondita; Choroby Uromyces, wywołane na przykład przez Uromyces appendiculatus; Choroby związane z lęgniowcami takie jak: Choroby Bremia, wywołane na przykład przez Bremia lactucae; Choroby Peronospora, wywołane na przykład przez Peronospora pisi lub P. brassicae; Choroby Phytophthora, wywołane na przykład przez Phytophthora infestans; Choroby Plasmopara, wywołane na przykład przez Plasmopara viticola;

17 16 Choroby Pseudoperonospora, wywołane na przykład przez Pseudoperonospora humuli lub Pseudoperonospora cubensis; Choroby Pythium, wywołane na przykład przez Pythium ultimum; Choroby liści takie jak plamistość liści i rdza liści takie jak: Choroby Alternaria, wywołane na przykład przez Alternaria solani; Choroby Cercospora, wywołane na przykład przez Cercospora beticola; Choroby Cladiosporum, wywołane na przykład przez Cladiosporium cucumerinum; Choroby Cochliobolus, wywołane na przykład przez Cochliobolus sativus; Choroby Colletotrichum, wywołane na przykład przez Colletotrichum lindemuthanium; Choroby Cycloconium, wywołane na przykład przez Cycloconium oleaginum; Choroby Diaporthe, wywołane na przykład przez Diaporthe citri; Choroby Elsinoe, wywołane na przykład przez Elsinoe fawcettii; Choroby Gloeosporium, wywołane na przykład przez Gloeosporium laeticolor; Choroby Glomerella, wywołane na przykład przez Glomerella cingulata; Choroby Guignardia, wywołane na przykład przez Guignardia bidwelli; Choroby Leptosphaeria, wywołane na przykład przez Leptosphaeria maculans; Leptosphaeria nodorum ; Choroby Magnaporthe, wywołane na przykład przez Magnaporthe grisea; Choroby Mycosphaerella, wywołane na przykład przez Mycosphaerella graminicola; Mycosphaerella arachidicola; Mycosphaerella fijiensis; Choroby Phaeosphaeria, wywołane na przykład przez Phaeosphaeria nodorum; Choroby Pyrenophora, wywołane na przykład przez Pyrenophora teres; Choroby Ramularia, wywołane na przykład przez Ramularia collo-cygni; Choroby Rhynchosporium, wywołane na przykład przez Rhynchosporium secalis; Choroby Septoria, wywołane na przykład przez Septoria apii lub Septoria lycopercisi; Choroby Typhula, wywołane na przykład przez Typhula incarnata; Choroby Venturia, wywołane na przykład przez Venturia inaequalis; Choroby korzeni i łodyg takie jak:

18 17 Choroby Corticium, wywołane na przykład przez Corticium graminearum; Choroby Fusarium, wywołane na przykład przez Fusarium oxysporum; Choroby Gaeumannomyces, wywołane na przykład przez Gaeumannomyces graminis; Choroby Rhizoctonia, wywołane na przykład przez Rhizoctonia solani; Choroby Tapesia, wywołane na przykład przez Tapesia acuformis; Choroby Thielaviopsis, wywołane na przykład przez Thielaviopsis basicola; Choroby kłosa i wiechy takie jak: Choroby Alternaria, wywołane na przykład przez Alternaria spp.; Choroby Aspergillus, wywołane na przykład przez Aspergillus flavus; Choroby Cladosporium, wywołane na przykład przez Cladosporium spp.; Choroby Claviceps, wywołane na przykład przez Claviceps purpurea; Choroby Fusarium, wywołane na przykład przez Fusarium culmorum; Choroby Gibberella, wywołane na przykład przez Gibberella zeae; Choroby Monographella, wywołane na przykład przez Monographella nivalis; Choroby związane ze śniecią takie jak: Choroby Sphaerotheca, wywołane na przykład przez Sphaerotheca reiliana; Choroby Tilletia, wywołane na przykład przez Tilletia caries; Choroby Urocystis, wywołane na przykład przez Urocystis occulta; Choroby Ustilago, wywołane na przykład przez Ustilago nuda; Choroby polegające na gniciu i pleśnieniu owoców takie jak: Choroby Aspergillus, wywołane na przykład przez Aspergillus flavus; Choroby Botrytis, wywołane na przykład przez Botrytis cinerea; Choroby Penicillium, wywołane na przykład przez Penicillium expansum; Choroby Sclerotinia, wywołane na przykład przez Sclerotinia sclerotiorum; Choroby Verticilium, wywołane na przykład przez Verticilium alboatrum; Choroby związane z odglebowym gniciem, pleśnieniem, więdnięciem, próchnieniem i zawilgotnieniem nasion: Choroby Fusarium, wywołane na przykład przez Fusarium culmorum; Choroby Phytophthora, wywołane na przykład przez Phytophthora cactorum;

19 18 Choroby Pythium, wywołane na przykład przez Pythium ultimum; Choroby Rhizoctonia, wywołane na przykład przez Rhizoctonia solani; Choroby Sclerotium, wywołane na przykład przez Sclerotium rolfsii; Choroby Microdochium, wywołane na przykład przez Microdochium nivale; Choroby owrzodzeniowe, związane z żarnowcem miotlastym i zamieraniem, takie jak: Choroby Nectria, wywołane na przykład przez Nectria galligena; Choroby związane z rdzą takie jak: Choroby Monilinia, wywołane na przykład przez Monilinia laxa; Choroby pęcherzowe liści lub kędzierzawka takie jak: Choroby Taphrina, wywołane na przykład przez Taphrina deformans; Choroby związane z osłabianiem roślin drewnianych takie jak: Choroby Esca, wywołane na przykład przez Phaemoniella clamydospora; Choroba Eutypa dyeback, wywołana na przykład przez Eutypa lata; Holenderska choroba wiązu, wywołana na przykład przez Ceratocystsc ulmi; Choroby kwiatów i nasion takie jak: Choroby Botrytis, wywołane na przykład przez Botrytis cinerea; Choroby bulw takie jak: Choroby Rhizoctonia, wywołane na przykład przez Rhizoctonia solani. [0038] Kompozycji grzybobójczej według wynalazku można używać także przeciw chorobom grzybiczym zdatnym do rozwijania się na drewnie, jak i w samym drewnie. Termin drewno oznacza wszelkie typy gatunków drewna i wszystkie typy wyrobów z drewna przeznaczonych do budowy, takich jak na przykład drewno masywne, drewno o dużej gęstości, drewno laminowane i sklejka. Sposób traktowania drewna według wynalazku polega głównie na kontaktowaniu drewna z jednym lub większą ilością związków według wynalazku albo z kompozycją według wynalazku; co obejmuje na przykład bezpośrednie naniesienie, opryskanie, zanurzanie, wtryskiwanie lub dowolny inny odpowiedni sposób. [0039] Dawka związku aktywnego zazwyczaj stosowana w sposobie traktowania według wynalazku na ogół i korzystnie wynosi od 10 do 800 g/ha, zwłaszcza od 50 do 300 g/ha do zastosowań w leczeniu liści. W przypadku traktowania nasion, stosowana dawka substancji aktywnej na ogół i korzystnie wynosi od 2 do 200 g na 100 kg nasion, zwłaszcza od 3 do 150 g na 100 kg nasion. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że przytoczone niniejszym dawki podane są tytułem ilustrujących przykładów sposób według wynalazku. Fachowiec będzie wiedział, jak dostosować stosowane dawki zwłaszcza w zależności od rodzaju traktowanej rośliny lub uprawy.

20 19 [0040] Kompozycję grzybobójczą według wynalazku można także wykorzystać w traktowaniu organizmów zmodyfikowanych genetycznie związkami według wynalazku lub rolniczymi kompozycjami według wynalazku. Rośliny zmodyfikowane genetycznie są roślinami, do których genomu trwale włączono gen heterologiczny, kodujący białko będące przedmiotem zainteresowania. Wyrażenie gen heterologiczny kodujący białko będące przedmiotem zainteresowania zasadniczo oznacza geny nadające transformowanej roślinie nowe właściwości agronomiczne albo geny poprawiające agronomiczną jakość roślin modyfikowanych. [0041] Związki lub mieszaniny według wynalazku można stosować także do wytwarzania kompozycji użytecznych do leczniczego lub prewencyjnego traktowania grzybiczych chorób ludzi i zwierząt, takich jak na przykład mykozy, dermatozy, grzybice strzygące i drożdżyce lub choroby wywoływane przez Aspergillus spp., na przykład przez Aspergillus fumigatus. [0042] Różne aspekty wynalazku zostaną zilustrowane w odniesieniu do poniższych tabel przedstawiających związki oraz do przykładów. Poniższe tabele ilustrują w nieograniczający sposób przykłady związków według wynalazku. [0043] W poniższych Przykładach, M+1 (albo M-1) oznacza pik cząsteczkowego jonu, odpowiednio plus lub minus 1 a.m.u. (jednostki masy atomowej), jak zaobserwowano w spektroskopii masowej i M (ApcI+) oznacza pik cząsteczkowego jonu taki jak zaobserwowano za pośrednictwem dodatniej chemicznej jonizacji w ciśnieniu atmosferycznym w spektroskopii masowej. [0044] W następujących przykładach, wartości logp wyznaczono zgodnie z Dyrektywną EEC 79/831 Anneks V.A8 za pomocą HPLC (Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa) na kolumnie z odwróconymi fazami (C 18), przy użyciu sposobu opisanego poniżej: Temperatura: 40 C ; Faza mobilna: 0,1 % wodny kwas mrówkowy i acetonitryl; liniowy gradient od 10% acetonitrylu do 90% acetonitrylu. Kalibrację przeprowadzono przy wykorzystaniu nierozgałęzionych alkan-2-onów (zawierających 3 do 16 atomów węgla) o znanych wartościach logp (wyznaczenie wartości logp za pomocą czasów retencji przy użyciu liniowej interpolacji między dwoma kolejnymi alkanonami). Maksymalne wartości lambda wyznaczono w maksymach sygnałów chromatograficznych przy użyciu spektrum UV od 190 nm do 400 nm. Wytwarzanie Przykładu 1: N-Etylo-N-metylo-N -[4-(2-chloro-4-trifluorometylopirydyl-6- oksy)-2,5-ksylilo]formamidyna - związek o wzorze (I) [0045] 0,25 g (0,79 mmol) 4-(2-chloro-4-trifluorometylopirydyl-6-oksy)-2,5-ksylidenu rozpuszczono w 10 ml metanolu i potraktowano 0,25 g roztworu N-etylo-N-metyloformamidodimetyloacetalu w metanolu (60%). Mieszaninę reakcyjną mieszano w 45 C przez 12 h przed próżniowym usunięciem rozpuszczalnika w celu uzyskania 200 mg (60% uzysku, 92% czystości) produktu; log P (ph 2,3) = 2,39

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2005 05715941.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2005 05715941. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1713335 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2005 05715941.0 (51) Int. Cl. A01N43/40 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Marek Korbas, prof. nadzw IOR-PIB Mgr inż. Jakub Danielewicz. Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy

Dr hab. Marek Korbas, prof. nadzw IOR-PIB Mgr inż. Jakub Danielewicz. Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy Charakterystyka grup chemicznych fungicydów ze szczególnym uwzględnieniem czasu działania na/w roślinie, mechanizm działania wybranych substancji aktywnych (szczególnie triazoli w tym tebukonazolu) Dr

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZNE REAKCJE CHEMICZNE

NIEBEZPIECZNE REAKCJE CHEMICZNE NIBPICN RAKCJ CHMICN Niniejsze zestawienie stanowi jedynie wybór i obejmuje jedynie niektóre reakcje niebezpieczne. Wymienione związki mogą ulegać również innym reakcjom niebezpiecznym. Brak na niniejszej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947944. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.11.2006 06819260.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947944. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.11.2006 06819260. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947944 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.11.06 06819260.8

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej

Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej Zagadnienia z chemii na egzamin wstępny kierunek Technik Farmaceutyczny Szkoła Policealna im. J. Romanowskiej 1) Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 2) Roztwory (zadania rachunkowe zbiór zadań Pazdro

Bardziej szczegółowo

2. Procenty i stężenia procentowe

2. Procenty i stężenia procentowe 2. PROCENTY I STĘŻENIA PROCENTOWE 11 2. Procenty i stężenia procentowe 2.1. Oblicz 15 % od liczb: a. 360, b. 2,8 10 5, c. 0.024, d. 1,8 10 6, e. 10 Odp. a. 54, b. 4,2 10 4, c. 3,6 10 3, d. 2,7 10 7, e.

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks

Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks Główne zagadnienia: - mol, stechiometria reakcji, pisanie równań reakcji w sposób jonowy - stężenia, przygotowywanie roztworów - ph - reakcje redoks 1. Która z próbek o takich samych masach zawiera najwięcej

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL 179470 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179470 (13) B1. (57) 1. Sposób wytwarzania kwasu 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego

PL 179470 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179470 (13) B1. (57) 1. Sposób wytwarzania kwasu 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179470 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308721 (22) Data zgłoszenia: 23.05.1995 (51) IntCl7: C07C 309/40 C07C

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2001 2 2. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2002 7

Spis treści 1. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2001 2 2. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2002 7 Spis treści 1. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2001 2 2. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2002 7 3. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - DANE ZA ROK 2003 13 4. MIELEC - DANE ZA ROK 2001 19 5. MIELEC

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 27.06.1997, PCT/EP97/03378

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 27.06.1997, PCT/EP97/03378 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 330996 (2 2) Data zgłoszenia: 27.06.1997 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 27.06.1997,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.05.2004 04739355.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.05.2004 04739355.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 163174 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.0.04 047393.8 (97)

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY

PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY PRZYKŁADOWE ZADANIA WĘGLOWODORY INFORMACJA DO ZADAŃ 678 680 Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne lub wzory uproszczone różnych węglowodorów. 1. CH 3 2. 3. CH 3 -CH 2 -CH C CH 3 CH 3 -CH-CH 2 -C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837. RZECZPSPLITA PLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EURPEJSKIEG (19) PL (11) PL/EP 1671547 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.12.2005 05077837.2 (51) Int. Cl. A23B7/154 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.7 (13) (51) T3 Int.Cl. C22C 38/40 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne

1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1. PODSTAWOWE PRAWA I POJĘCIA CHEMICZNE 5 1. Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne 1.1. Wyraź w gramach masę: a. jednego atomu żelaza, b. jednej cząsteczki kwasu siarkowego. Odp. 9,3 10 23 g; 1,6 10 22

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

pobrano z www.sqlmedia.pl

pobrano z www.sqlmedia.pl ODPOWIEDZI Zadanie 1. (2 pkt) 1. masy atomowej, ładunku jądra atomowego 2. elektroujemności, masy atomowej, ładunku jądra atomowego Zadanie 2. (1 pkt) 1. Pierwiastek I jest aktywnym metalem. Reaguje z

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2: Stężenia

Ćwiczenia nr 2: Stężenia Ćwiczenia nr 2: Stężenia wersja z 5 listopada 2007 1. Ile gramów fosforanu(v) sodu należy zużyć w celu otrzymania 2,6kg 6,5% roztworu tego związku? 2. Ile należy odważyć KOH i ile zużyć wody do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. Dokoocz zdania tak aby były prawdziwe. Wiązanie jonowe występuje w związku chemicznym

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

Pracownia Wzorców Chemicznych CENNIK ZA WYKONANIE MATERIAŁÓW ODNIESIENIA Obowiązuje od 01.09.2014r. 4 Materiały odniesienia - 4.

Pracownia Wzorców Chemicznych CENNIK ZA WYKONANIE MATERIAŁÓW ODNIESIENIA Obowiązuje od 01.09.2014r. 4 Materiały odniesienia - 4. Pracownia Wzorców Chemicznych CENNIK ZA WYKONANIE MATERIAŁÓW ODNIESIENIA Obowiązuje od 009.2014r. Lp. Wzorce jednoskładnikowe 7. 8. 9. 10. 1 Antymon (Sb 3+ ) 101 Arsen (As 3+ ) 102 Azot amonowy (N NH4

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS PRZEDMIOTOWY CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, Witaj w pierwszym etapie konkursu chemicznego. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2300459. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.06.2009 09772333.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2300459. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.06.2009 09772333. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2049 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.06.09 09772333.2 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1658064 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2004 04740699.6 (51) Int. Cl. A61K31/37 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data 1 numer zgłoszenia międzynarodowego. 08.07.1994, PCT/AT94/00088

(86) Data 1 numer zgłoszenia międzynarodowego. 08.07.1994, PCT/AT94/00088 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181344 (21) Numer zgłoszenia: 312565 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia 08.07.1994 (86) Data 1 numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO kod Uzyskane punkty..... WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII... DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Substancje powierzchniowo czynne 24.10.2013

Substancje powierzchniowo czynne 24.10.2013 Substancje powierzchniowo czynne 24.10.2013 Budowa spc (surfaktant, tensyd) - są to cząsteczki amfifilowe ogon część hydrofobowa zwykle długi łańcuch alifatyczny (węglowodorowy) głowa część hydrofilowa

Bardziej szczegółowo

śywność Lista analiz wykonywanych w Dziale Kontroli Jakości POCH S.A.: - analiza klasyczna

śywność Lista analiz wykonywanych w Dziale Kontroli Jakości POCH S.A.: - analiza klasyczna Lista analiz wykonywanych w Dziale Kontroli Jakości POCH S.A.: śywność zawartość głównego składnika (miareczkowanie: alkacymetryczne, redoksometryczne, kompleksometryczne, strąceniowe) zawartość głównego

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚD CHEMICZNA TERMOPLASTÓW

ODPORNOŚD CHEMICZNA TERMOPLASTÓW PMMA PC PU PCV PVDF PTFE PP PE PET POMH POMC PA66 PA6 ODPORNOŚD CHEMICZNA TERMOPLASTÓW Odporny. Niewielkie lub żadne zmiany w masie. Nieznaczny wpływ na właściwości mechaniczne. Częściowo odporny. Wraz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY STECHIOMETRII

PODSTAWY STECHIOMETRII PODSTAWY STECHIOMETRII 1. Obliczyć bezwzględne masy atomów, których względne masy atomowe wynoszą: a) 7, b) 35. 2. Obliczyć masę próbki wody zawierającej 3,01 10 24 cząsteczek. 3. Która z wymienionych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.4.2015 L 99/7 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/595 z dnia 15 kwietnia 2015 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2016, 2017 i 2018, mającego na celu

Bardziej szczegółowo

Glebowe choroby grzybowe bez szans!

Glebowe choroby grzybowe bez szans! Glebowe choroby grzybowe bez szans! Zdrowy start rośliny ze zdrowym systemem korzeniowym Trianum jest nietoksycznym biologicznym produktem firmy Koppert, który chroni uprawy przed takimi glebowymi patogenami

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna fungicydowa ochrona zbóż

Profesjonalna fungicydowa ochrona zbóż Profesjonalna fungicydowa ochrona zbóż Edycja 2015 Zastosowaliśmy technologię BASF, czyli w pierwszym zabiegu Capalo w dawce, w drugim zabiegu na przełomie kwietnia i maja Adexar Plus w dawce 1,3 l/ha

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1829545. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.12.2005 05819874.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1829545. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.12.2005 05819874. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18294 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.12.0 0819874.8 (13) (1) T3 Int.Cl. A61K 31/7 (06.01) A61K 9/00

Bardziej szczegółowo

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu? 1. Oblicz, ilu moli HCl należy użyć, aby poniższe związki przeprowadzić w sole: a) 0,2 mola KOH b) 3 mole NH 3 H 2O c) 0,2 mola Ca(OH) 2 d) 0,5 mola Al(OH) 3 2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r.

Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Poz. 904 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

PL 211257 B1. SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce, PL SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce, PL 16.02.2009 BUP 04/09

PL 211257 B1. SZCZEPANIAK STANISŁAW, Kielce, PL SZCZEPANIAK REMIGIUSZ, Kielce, PL 16.02.2009 BUP 04/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211257 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383094 (22) Data zgłoszenia: 06.08.2007 (51) Int.Cl. C08K 5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.06.2006 06754350.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.06.2006 06754350. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1901698 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.06.2006 06754350.4 (51) Int. Cl. A61K36/76 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

a) Sole kwasu chlorowodorowego (solnego) to... b) Sole kwasu siarkowego (VI) to... c) Sole kwasu azotowego (V) to... d) Sole kwasu węglowego to...

a) Sole kwasu chlorowodorowego (solnego) to... b) Sole kwasu siarkowego (VI) to... c) Sole kwasu azotowego (V) to... d) Sole kwasu węglowego to... Karta pracy nr 73 Budowa i nazwy soli. 1. Porównaj wzory sumaryczne soli. FeCl 2 Al(NO 3 ) 3 K 2 CO 3 Cu 3 (PO 4 ) 2 K 2 SO 4 Ca(NO 3 ) 2 CaCO 3 KNO 3 PbSO 4 AlCl 3 Fe 2 (CO 3 ) 3 Fe 2 (SO 4 ) 3 AlPO 4

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I strona 1/9 Test diagnostyczny Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł Część A (0 5) Standard I 1. Przemianą chemiczną nie jest: A. mętnienie wody wapiennej B. odbarwianie wody bromowej C. dekantacja

Bardziej szczegółowo

(86) Data 1 numer zgłoszenia międzynarodowego 18.01.1996, PCT/GB96/00093

(86) Data 1 numer zgłoszenia międzynarodowego 18.01.1996, PCT/GB96/00093 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181885 (2 1 ) Numer zgłoszenia. 320695 (22) Data zgłoszenia 18.01.1996 (86) Data 1 numer zgłoszenia międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Poprawa odporności roślin na stres biotyczny poprzez właściwe odżywienie w bieżącej fazie rozwojowej

Poprawa odporności roślin na stres biotyczny poprzez właściwe odżywienie w bieżącej fazie rozwojowej Poprawa odporności roślin na stres biotyczny poprzez właściwe odżywienie w bieżącej fazie rozwojowej Optymalne odżywienie roślin jest jednym z podstawowych czynników decydujących o prawidłowej odporności

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2008 08787851.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2008 08787851. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2124961 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.08 0878781.8

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 119/44 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 400/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2015, 2016 i 2017, mającego na celu zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Zampro. Twoje ziemniaki odwdzięczą się plonem! 150 lat. z INITIUM

Zampro. Twoje ziemniaki odwdzięczą się plonem! 150 lat. z INITIUM Zampro z INITIUM Twoje ziemniaki odwdzięczą się plonem! 15 lat Zampro 56 WG 22 Zampro I Twoje ziemniaki odwdzięczą się plonem! Charakterystyka u Zampro jest pierwszym fungicydem stworzonym do ochrony ziemniaka

Bardziej szczegółowo

Dział 9. Węglowodory. Wymagania na ocenę. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą. Przykłady wymagań nadobowiązkowych

Dział 9. Węglowodory. Wymagania na ocenę. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą. Przykłady wymagań nadobowiązkowych Dział 9. Węglowodory rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów

Bardziej szczegółowo

Przetarg Nieograniczony Nr 120/40/2015 ZAŁĄCZNIK NR 1

Przetarg Nieograniczony Nr 120/40/2015 ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp Przetarg Nieograniczony Nr 120/40/2015 Proponowani producenci Cena jednostkowa brutto w PLN (za 1 litr, 1 kilogram, 1 opakowanie) Wartość (kolumna 5 x kolumna 6) Nazwa i czystość Opakowanie Przewidywane

Bardziej szczegółowo

... A. kwas siarkowodorowy B. kwas siarkowy (IV) C. kwas siarkowy (VI)

... A. kwas siarkowodorowy B. kwas siarkowy (IV) C. kwas siarkowy (VI) 1. (2pkt) Uzupełnij zdania, zaznaczając odpowiedzi wybrane spośród A - H, tak aby zdania były prawdziwe. Po rozpuszczeniu w wodzie tlenku fosforu (V) powstanie A/B. Roztwór tej substancji zabarwi oranż

Bardziej szczegółowo

Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach

Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach Dr Artur Miszczak Instytut Ogrodnictwa Plan referatu System badań laboratoryjnych Systemy upraw w rolnictwie Wyniki badań pozostałości środków w ochrony

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł projektu: Realizacja Przedmiot Treści nauczania z podstawy programowej Treści wykraczające poza podstawę

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2004 04006037.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.2004 04006037.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1462149 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.03.04 04006037.8

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181615

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181615 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181615 (21) Numer zgłoszenia: 319386 (22) Data zgłoszenia: 25.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2014 r. Poz. 648 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRZECIWDZIAŁANIA ODPORNOŚCI GRZYBÓW POWODUJĄCYCH ŁAMLIWOŚĆ ŹDŹBŁA ZBÓŻ I CHWOŚCIKA BURAKa NA FUNGICYDY

STRATEGIA PRZECIWDZIAŁANIA ODPORNOŚCI GRZYBÓW POWODUJĄCYCH ŁAMLIWOŚĆ ŹDŹBŁA ZBÓŻ I CHWOŚCIKA BURAKa NA FUNGICYDY INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań STRATEGIA PRZECIWDZIAŁANIA ODPORNOŚCI GRZYBÓW POWODUJĄCYCH ŁAMLIWOŚĆ ŹDŹBŁA ZBÓŻ I CHWOŚCIKA BURAKa NA FUNGICYDY

Bardziej szczegółowo

Odporność chemiczna - PVC

Odporność chemiczna - PVC dporność chemiczna - PVC dporność chemiczna nieplastyfikowanego PVC niepodlegającego naprężeniu mechanicznemu na płyny przy 20 C i 60 C L.p Chemikalia lub produkty Stężenie Temperatura 20 C 60 C 1. Aceton

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.08.2004 04764563.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.08.2004 04764563.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1660449 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.08.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2005 05789871.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2005 05789871. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1791422 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2005 05789871.0 (51) Int. Cl. A01N1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Osiris. Zobacz efekt Osiris

Osiris. Zobacz efekt Osiris Zobacz efekt Motoryzacja...... to jeden z naszych ulubionych tematów. Produkty BASF znajdują się w niemal każdej części samochodu! Czy wiesz, że dzięki zastosowaniu lekkich konstrukcji z tworzyw sztucznych,

Bardziej szczegółowo

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu

Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jakość plonu a równowaga składników pokarmowych w nawożeniu Jan Łabętowicz, Wojciech Stępień 1. Względność pojęcia jakości plonu 2. Miejsce nawożenia w kształtowaniu jakości plonów 3. Azot jako główny

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

Chromatografia kolumnowa planarna

Chromatografia kolumnowa planarna Chromatografia kolumnowa planarna Znaczenie chromatografii w analizie i monitoringu środowiska lotne zanieczyszczenia organiczne (alifatyczne, aromatyczne) w powietrzu, glebie, wodzie Mikrozanieczyszczenia

Bardziej szczegółowo

adiutant olejowy OSZCZĘDZAJ SWOJE PIĘNIADZE I ŚRODOWISKO!

adiutant olejowy OSZCZĘDZAJ SWOJE PIĘNIADZE I ŚRODOWISKO! adiutant olejowy OSZCZĘDZAJ SWOJE PIĘNIADZE I ŚRODOWISKO! Zakład Produkcyjno-Handlowy AGROMIX ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice tel: (012) 281-1008; fax: 012) 281-1453 agromix@agromix.com.pl www.agromix.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum Dział 1. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z rozdziałów 1 5 (Mol, Stechiometria wzorów i równań chemicznych, Wydajność reakcji i inne)

Przykładowe zadania z rozdziałów 1 5 (Mol, Stechiometria wzorów i równań chemicznych, Wydajność reakcji i inne) Przykładowe zadania z rozdziałów 1 5 (Mol, Stechiometria wzorów i równań chemicznych, Wydajność reakcji i inne) Zadanie 7 (1 pkt) Uporządkuj podane ilości moli związków chemicznych według rosnącej liczby

Bardziej szczegółowo

Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii!

Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii! Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele chemii! Chciałabym podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami dotyczącymi poziomu wiedzy z chemii uczniów rozpoczynających naukę w Liceum Ogólnokształcącym. Co

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1600805 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 (13) T3 (51) Int. Cl. G02C7/04 A01K13/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 38/17 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

CHROMATOGRAFIA W UKŁADACH FAZ ODWRÓCONYCH RP-HPLC

CHROMATOGRAFIA W UKŁADACH FAZ ODWRÓCONYCH RP-HPLC CHROMATOGRAFIA W UKŁADACH FAZ ODWRÓCONYCH RP-HPLC MK-EG-AS Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk 2009 Chromatograficzne układy faz odwróconych (RP) Potocznie: Układy chromatograficzne, w których

Bardziej szczegółowo

Wykaz niezgodnych substancji chemicznych

Wykaz niezgodnych substancji chemicznych Wykaz niezgodnych substancji chemicznych 1 Wykaz niezgodnych substancji chemicznych Substancje chemiczne zebrane w kolumnie I s niezgodne (niekompatybilne) z substancjami wymienionymi w kolumnie II i powinny

Bardziej szczegółowo

OTRZYMYWANIE KARBOKSYMETYLOCELULOZY

OTRZYMYWANIE KARBOKSYMETYLOCELULOZY Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii OTRZYMYWANIE KARBOKSYMETYLOCELULOZY Prowadzący: mgr inż. Marta Grec Miejsce ćwiczeń: sala 102 1. Cel ćwiczenia Celem doświadczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O Test maturalny Chemia ogólna i nieorganiczna Zadanie 1. (1 pkt) Uzupełnij zdania. Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 16 znajduje się w.... grupie i. okresie układu okresowego pierwiastków chemicznych,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2526977. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2012 12153261.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2526977. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2012 12153261. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2526977 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2012 12153261.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2131847 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.02.2008 08716068.5

Bardziej szczegółowo

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL PL 218025 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218025 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391493 (51) Int.Cl. A61K 6/027 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2007 07847129.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2007 07847129. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 888 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.07 07847129.9 (1) Int. Cl. A01N2/ (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły

V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I ... ... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły V KONKURS CHEMICZNY 23.X. 2007r. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Etap I...... Imię i nazwisko ucznia ilość pkt.... czas trwania: 90 min Nazwa szkoły... maksymalna ilość punk. 33 Imię

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.0 (13) (1) T3 Int.Cl. A41B 11/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Orvego. 150 lat. z INITIUM. Innowacyjny fungicyd spełniający oczekiwania producentów. TYLKO JEDEN DZIEŃ KARENCJI.

Orvego. 150 lat. z INITIUM. Innowacyjny fungicyd spełniający oczekiwania producentów. TYLKO JEDEN DZIEŃ KARENCJI. z INITIUM 150 lat Innowacyjny fungicyd spełniający oczekiwania producentów. TYLKO JEDEN DZIEŃ KARENCJI. Nowy, innowacyjny fungicyd stworzony dla Ciebie Naukowcy BASF stworzyli kolejny innowacyjny fungicyd,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04819605.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.2004 04819605. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1687319 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.11.04 0481960.9 (1) Int. Cl. C07F9/30 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Cel badań... 3. 2. Zakres i metoda badań... 4. 3. Wyniki badań... 11. 4. Podsumowanie... 15. Strona 2 z 15

Spis treści. 1. Cel badań... 3. 2. Zakres i metoda badań... 4. 3. Wyniki badań... 11. 4. Podsumowanie... 15. Strona 2 z 15 Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice Dyrektor : Prof. dr hab. Franciszek Adamicki SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012 Tytuł: Analiza pozostałości środków ochrony roślin w uprawach ekologicznych Wykonawcy: Pracownia

Bardziej szczegółowo

fungicyd Skuteczna ochrona i pewna jakość

fungicyd Skuteczna ochrona i pewna jakość fungicyd Skuteczna ochrona i pewna jakość edycja 2007 innowacyjne połączenie Pyton Consento 450 SC Środek grzybobójczy o działaniu wgłębnym i układowym do zapobiegawczego i interwencyjnego zwalczania alternariozy

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.11.2003, PCT/FI03/000850 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.11.2003, PCT/FI03/000850 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211756 (21) Numer zgłoszenia: 376772 (22) Data zgłoszenia: 10.11.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa. Odporność na korozję

FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa. Odporność na korozję FRIALIT -DEGUSSIT Ceramika Tlenkowa Odporność na korozję FRIALIT -DEGUSSIT MATERIAŁY Z CERAMIKI TLENKOWEJ FRIALIT F99,7 Czysty Al 2 O 3 ; gęsty, niezwykle odporny na zużycie i korozję, bardzo wysokie

Bardziej szczegółowo

SERIA PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZANIA OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH

SERIA PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZANIA OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH SERIA PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZANIA OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH A/OCH/KOR/P Produkt przeznaczony do ochrony przemysłowych systemów chłodzących przed korozją i odkładaniem się kamienia. Odpowiednio dobrane związki

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2213168. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2006 10161262.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2213168. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2006 10161262. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2213168 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2006 10161262.0

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co dzień

Bardziej szczegółowo

FUNGICYD. Moc zielonych liści i złocistych kłosów. Chronimy uprawy, chronimy naturalne piękno

FUNGICYD. Moc zielonych liści i złocistych kłosów. Chronimy uprawy, chronimy naturalne piękno FUNGICYD Moc zielonych liści i złocistych kłosów to preparat grzybobójczy o pełnym działaniu systemicznym i wgłębnym do zapobiegawczego zwalczania chorób grzybowych w zbożach, rzepaku, ziemniakach, warzywach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII

EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z CHEMII POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie składu pożywek nawozowych w oparciu o jakość wody

Opracowanie składu pożywek nawozowych w oparciu o jakość wody INSTYTUT OGRODNICTWA SKIERNIEWICE Opracowanie składu pożywek nawozowych w oparciu o jakość wody Autorzy: dr Jacek Dyśko, dr Waldemar Kowalczyk Opracowanie przygotowane w ramach zadania 4.5: Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PL 175707 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175707 (13) B1 C07C 235/66

PL 175707 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175707 (13) B1 C07C 235/66 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175707 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 304406 (22) Data zgłoszenia: 22.07.1994 IntCl6: C07C 203/04 C07C 235/66

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI Pracownia studencka Zakład Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie witaminy E w oleju metodą HPLC ANALIZA PRODUKTÓW POCHODZENIA NATURALNEGO

Bardziej szczegółowo