Instrukcja eksploatacji/ montażu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja eksploatacji/ montażu"

Transkrypt

1 Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N , do Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N do Instrukcja eksploatacji/ montażu

2 Nota wydawnicza Instrukcja eksploatacji/montażu Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N Oryginalna instrukcja eksploatacji Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana, powielana, przetwarzana ani przekazywana osobom trzecim. Zmiany techniczne zastrzeżone. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

3 Zawartość Zawartość Glosariusz Uwagi ogólne Podstawy Adresaci Symbolika Bezpieczeństwo Oznaczenia wskazówek ostrzegawczych Uwagi ogólne Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Przeszkolenie i kwalifikacje pracowników Skutki i niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania instrukcji Praca ze znajomością wymagań BHP Zasady bezpieczeństwa dla operatora/użytkownika Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, przeglądów i prac montażowych Niedopuszczalne sposoby eksploatacji Transport/składowanie/utylizacja Kontrola stanu dostawy Transportowanie Składowanie/ochrona antykorozyjna Zwrot do producenta Utylizacja Opis pompy/agregatu pompowego Opis ogólny Oznaczenie Tabliczka znamionowa Budowa konstrukcyjna Budowa i sposób działania Natężenie hałasu Zakres dostawy Wymiary i ciężary Ustawienie/montaż Przepisy bezpieczeństwa Kontrola przed rozpoczęciem ustawiania Montaż agregatu pompowego Podłączanie przewodu rurowego Obudowa/ izolacja Podłączenie elektryczne Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 3 z 36

4 Zawartość 6 Uruchomienie/zatrzymanie Uruchomienie Wyłączanie Granice zakresu eksploatacji Wyłączanie z eksploatacji/konserwowanie/składowanie Ponowny rozruch Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej Konserwacja/przeglądy Opróżnianie/oczyszczanie Demontaż agregatu pompowego Zakłócenia: Przyczyny i usuwanie Załączone dokumenty Przekrój z wykazem części Podłączenie elektryczne, przegląd ustawień, diody wskaźnikowe LED Deklaracja zgodności WE...34 Indeks haseł z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

5 Glosariusz Glosariusz Agregat pompowy Kompletny agregat pompowy, składający się z pompy, napędu, podzespołów i elementów wyposażenia Natężenie hałasu Oczekiwana emisja dźwięku podawana jako poziom ciśnienia akustycznego LPA w db(a). Przewód ssawny/dopływowy Przewód rurowy podłączony do króćca ssawnego Przewód tłoczny Przewód rurowy podłączony do króćca tłocznego Pompa Maszyna bez napędu, podzespołów lub elementów wyposażenia Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 5 z 36

6 1 Uwagi ogólne 1 Uwagi ogólne 1.1 Podstawy Instrukcja eksploatacji jest częścią dokumentacji typoszeregów i wersji wymienionych na stronie tytułowej. W instrukcji eksploatacji opisano prawidłowe i bezpieczne użytkowanie we wszystkich fazach eksploatacji. Tabliczka znamionowa zawiera informacje o typoszeregu/wielkości oraz najważniejsze parametry. Opisują one jednoznacznie pompę/agregat pompowy i służą do identyfikacji podczas wszystkich kolejnych operacji handlowych. Aby zachować prawa płynące z gwarancji, w razie uszkodzenia należy niezwłocznie powiadomić najbliższy serwis firmy KSB. Natężenie hałasu. ( Rozdział 4.6 Strona 14) 1.2 Adresaci Adresatami niniejszej instrukcji eksploatacji są pracownicy o wykształceniu technicznym. ( Rozdział 2.4 Strona 8) 1.3 Symbolika Tabela 1: Stosowane symbole Symbol Znaczenie Warunek w ramach instrukcji postępowania Polecenie w ramach wskazówek bezpieczeństwa Wynik działania Odsyłacze Kroki instrukcji postępowania Wskazówka zawiera zalecenia i ważne wskazówki dot. obchodzenia się z produktem 6 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

7 2 Bezpieczeństwo! NIEBEZPIECZEŃSTWO 2 Bezpieczeństwo Wszystkie wskazówki wymienione w tym rozdziale odnoszą się do zagrożeń o wysokim stopniu ryzyka. 2.1 Oznaczenia wskazówek ostrzegawczych Tabela 2: Cechy wskazówek ostrzegawczych Symbol Wyjaśnienie! NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO Hasło to oznacza zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, którego lekceważenie powoduje śmierć lub ciężkie obrażenia.! OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Hasło to oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, którego lekceważenie może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia. UWAGA UWAGA Hasło to oznacza zagrożenie, którego lekceważenie może być niebezpieczne dla maszyny lub jej działania. Miejsce ogólnie niebezpieczne Symbol ten w połączeniu z hasłem NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza niebezpieczeństwa związane ze śmiercią i obrażeniami. Niebezpieczne napięcie elektryczne Symbol ten w połączeniu z hasłem NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza niebezpieczeństwa związane z napięciem elektrycznym i wskazuje informacje dot. ochrony przed napięciem elektrycznym. Uszkodzenia maszyny Symbol ten w połączeniu z hasłem UWAGA oznacza niebezpieczeństwa dla maszyny i jej działania. 2.2 Uwagi ogólne Instrukcja eksploatacji zawiera podstawowe wskazówki dot. ustawienia, eksploatacji i konserwacji, których przestrzeganie zapewnia bezpieczeństwo pracy z pompą oraz pozwala uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych. Należy uwzględniać wskazówki bezpieczeństwa zawarte we wszystkich rozdziałach. Odpowiedzialny pracownik/użytkownik musi przeczytać instrukcję eksploatacji przed montażem i uruchomieniem oraz w całości ją zrozumieć. Instrukcja eksploatacji musi być stale dostępna dla pracownika w miejscu pracy. Wskazówki umieszczone bezpośrednio na pompie muszą być przestrzegane i utrzymywane w całkowicie czytelnym stanie. Dotyczy to przykładowo: Strzałki wskazującej kierunek obrotów Oznaczenia przyłączy Tabliczka znamionowa Za przestrzeganie lokalnych przepisów nieuwzględnionych w instrukcji eksploatacji odpowiedzialny jest użytkownik. 2.3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Pompę/agregat pompowy można użytkować tylko w zastosowaniach opisanych we współobowiązujących dokumentach. Pompę/agregat pompowy można użytkować tylko w nienagannym stanie technicznym. Nie wolno użytkować pompy/agregatu pompowego w stanie częściowo zmontowanym. Pompa może tłoczyć wyłącznie media opisane w karcie danych lub też w dokumentacji odpowiedniej wersji. Nigdy nie eksploatować pompy bez tłoczonego medium. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 7 z 36

8 2 Bezpieczeństwo Przestrzegać danych dot. minimalnej wydajności, podanych w karcie danych lub też w dokumentacji (unikać uszkodzeń w wyniku przegrzania, składowania,...). Przestrzegać danych dot. maksymalnej wydajności, podanych w karcie danych lub też w dokumentacji (unikać przegrzania, uszkodzeń pierścieni ślizgowych, uszkodzeń kawitacyjnych, uszkodzeń podczas składowania,...). Nie dławić pompy po stronie ssącej (unikać uszkodzeń kawitacyjnych). Uzgodnić inne sposoby użytkowania z producentem, o ile nie zostały one wymienione w karcie danych lub też w dokumentacji. Unikanie przewidywalnego błędnego zastosowania Nigdy nie przekraczać wskazanych w karcie danych lub w dokumentacji dozwolonych granic zastosowania w odniesieniu do ciśnienia, temperatury itp. Przestrzegać wszystkich wskazówek dot. bezpieczeństwa oraz wskazówek dot. obsługi, zawartych w przedłożonej instrukcji eksploatacji. 2.4 Przeszkolenie i kwalifikacje pracowników Pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do transportu, montażu, obsługi, konserwacji i wykonywania przeglądów. Użytkownik musi dokładnie określić zakres odpowiedzialności, kompetencje i sposób sprawowania nadzoru nad pracownikami w trakcie transportu, montażu, obsługi, konserwacji i przeglądów. Kwalifikacje personelu należy uzupełniać poprzez szkolenia i instruktaże prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. W razie konieczności użytkownik może zlecić przeprowadzenie szkolenia producentowi/dostawcy. Szkolenia dot. pompy/agregatu pompowego należy prowadzić pod nadzorem pracownika technicznego. 2.5 Skutki i niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania instrukcji Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji eksploatacji prowadzi od utraty praw z tytułu gwarancji i odpowiedzialności za szkody. Nieprzestrzeganie instrukcji może powodować między innymi następujące zagrożenia: zagrożenie dla ludzi w wyniku oddziaływań elektrycznych, termicznych, mechanicznych i chemicznych oraz eksplozji zawodność ważniejszych funkcji produktu zawodność zaleconych metod dotyczących konserwacji i napraw zagrożenie dla środowiska naturalnego na skutek wycieku materiałów niebezpiecznych 2.6 Praca ze znajomością wymagań BHP Oprócz wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji oraz wymagań związanych z zastosowaniem zgodnym z przeznaczeniem obowiązują następujące przepisy bezpieczeństwa: Przepisy o zapobieganiu wypadkom, przepisy bezpieczeństwa i przepisy zakładowe Przepisy ochrony przeciwwybuchowej Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi Obowiązujące normy, dyrektywy i ustawy 2.7 Zasady bezpieczeństwa dla operatora/użytkownika Zamocować i sprawdzić działanie osłon montowanych na miejscu eksploatacji chroniących przed dotknięciem elementów gorących, zimnych lub ruchomych. 8 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

9 2 Bezpieczeństwo Nie zdejmować osłon chroniących przed dotknięciem w trakcie pracy. Wycieki (np. na uszczelnieniu wału) niebezpiecznych mediów (np. wybuchowych, trujących, gorących) odprowadzać w taki sposób, aby nie powodowały żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska. Przestrzegać w związku z tym obowiązujących przepisów. Wykluczyć zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym (szczegóły patrz: przepisy danego kraju i/lub przepisy miejscowego zakładu energetycznego). Jeśli wyłączenie pompy nie spowoduje wzrostu potencjalnego zagrożenia, podczas instalacji agregatu pompowego zamontować wyłącznik awaryjny w bezpośrednim pobliżu pompy/agregatu pompowego. 2.8 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, przeglądów i prac montażowych Przebudowy lub modyfikacje pompy dopuszczalne są tylko po uzyskaniu zgody producenta. Należy stosować wyłącznie części oryginalne lub dopuszczone przez producenta. Stosowanie innych części może spowodować wyłączenie odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu konsekwencje. Użytkownik powinien dopilnować, aby wszystkie prace konserwacyjne, inspekcyjne i montażowe były przeprowadzane przez upoważnionych i wykwalifikowanych pracowników, którzy zapoznali się dokładnie z instrukcją eksploatacji. Prace dotyczące pompy / agregatu pompowego należy wykonywać tylko po zatrzymaniu urządzenia. Korpus pompy musi ostygnąć do temperatury otoczenia. Korpus pompy musi być pozbawiony ciśnienia i opróżniony. W celu wyłączenia agregatu pompowego z eksploatacji należy bezwzględnie przestrzegać procedur opisanych w instrukcji eksploatacji. ( Rozdział 6.4 Strona 28) Pompy, które tłoczą media stanowiące zagrożenie dla zdrowia, należy odkazić. Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie zamontować i uruchomić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz ochronne. Przed ponownym uruchomieniem należy przestrzegać wymienionych instrukcji dotyczących uruchamiania. ( Rozdział 6.1 Strona 20) 2.9 Niedopuszczalne sposoby eksploatacji Nigdy nie użytkować pompy/agregatu pompowego poza zakresem wartości granicznych, wskazanych w karcie danych oraz w instrukcji eksploatacji. Bezpieczeństwo eksploatacji dostarczonej pompy/agregatu pompowego zapewnione jest tylko w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 9 z 36

10 3 Transport/składowanie/utylizacja 3 Transport/składowanie/utylizacja 3.1 Kontrola stanu dostawy 1. Podczas przekazywania towarów sprawdzić każdą jednostkę opakowania pod kątem uszkodzeń. 2. W przypadku uszkodzeń transportowych należy dokładnie ustalić szkodę, sporządzić dokumentację i niezwłocznie powiadomić pisemnie KSB punkt sprzedaży oraz ubezpieczyciela. 3.2 Transportowanie UWAGA Nieprawidłowy transport pompy Uszkodzenie pompy! Pompę/agregat pompowy nigdy nie zawieszać i nie transportować na elektrycznych przewodach przyłączeniowych. Nigdy nie uderzać lub upuszczać pompy/agregatu pompowego. 3.3 Składowanie/ochrona antykorozyjna Jeśli uruchomienie ma nastąpić po upływie dłuższego czasu od dostarczenia, zaleca się zastosowanie na czas składowania pompy/agregatu pompowego następujących środków: UWAGA Uszkodzenie w trakcie składowania powodowane przez wilgoć, kurz lub szkodniki Korozja/zanieczyszczenie pompy/agregatu pompowego! W przypadku składowania pompy/agregatu pompowego na zewnątrz lub w stanie zapakowanym przykryć pompę/agregat pompowy oraz wyposażenie materiałem wodoszczelnym. UWAGA Wilgotne, zabrudzone lub uszkodzone otwory i miejsca połączeń Nieszczelność lub uszkodzenie agregatu pompowego! Zamknięte otwory agregatu pompowego należy otworzyć dopiero podczas ustawiania. Pompę/agregat pompowy należy składować w suchym, zabezpieczonym pomieszczeniu o możliwie stałej wilgotności powietrza. W przypadku prawidłowego składowania w zamkniętym pomieszczeniu ochrona zapewniona jest przez maksymalnie 12 miesięcy. Przestrzegać podczas składowania w magazynie już używanych pomp/agregatów pompowych ( Rozdział Strona 28). 3.4 Zwrot do producenta 1. Pompę należy opróżnić w prawidłowy sposób. ( Rozdział 7.2 Strona 30) 2. Gruntownie wypłukać i oczyścić pompę, zwłaszcza w przypadku szkodliwych, wybuchowych, gorących i innych groźnych mediów. 3. Jeśli tłoczone są media, których pozostałości w reakcji z wilgocią z powietrza mogą powodować korozję lub też zapalają się w zetknięciu z tlenem, agregat pompowy należy dodatkowo zneutralizować i w celu osuszenia zastosować do przedmuchania bezwodny gaz obojętny. 10 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

11 3 Transport/składowanie/utylizacja 3.5 Utylizacja OSTRZEŻENIE Zagrażające zdrowiu i/lub gorące tłoczone media, materiały pomocnicze i eksploatacyjne Zagrożenie dla ludzi i środowiska! Zebrać płyn płuczący oraz w razie potrzeby pozostałą ciecz i zutylizować. W razie potrzeby nosić odzież ochronną oraz maskę ochronną. Przestrzegać ustawowych przepisów dot. utylizacji niebezpiecznych dla zdrowia substancji. 1. Zdemontować pompę/agregat pompowy. Zebrać smary stałe i płynne podczas demontażu. 2. Materiały pompy podzielić wg rodzaju, np. na: - metal, - tworzywo sztuczne, - złom elektroniczny, - smary stałe i płynne. 3. Zutylizować wg obowiązujących przepisów lub odstawić do wyspecjalizowanego zakładu utylizacji. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 11 z 36

12 4 Opis pompy/agregatu pompowego 4 Opis pompy/agregatu pompowego 4.1 Opis ogólny Normalnie ssąca pompa inline Pompa do tłoczenia czystych lub agresywnych cieczy, które nie oddziałują chemicznie ani mechanicznie na materiały pompy. 4.2 Oznaczenie Przykład: Rio-Eco Z N Tabela 3: Objaśnienie oznaczenia Dane Znaczenie Rio Typoszereg Eco Wysokosprawna pompa Therm Pompa do wody pitnej Z Pompa bliźniacza N Nowa generacja 40 Średnica nominalna króćca przyłączeniowego 15 = Rp 1/2 25 = Rp 1 30 = Rp 1 1/4 Od 40 do 80 = od DN 40 do DN Wysokość podnoszenia w m 10 (np. 120 = 12 m) -130 Wysokość konstrukcyjna 130 mm 4.3 Tabliczka znamionowa Rio-Eco N V 50Hz Max 2,70A EEI 0,27 Class F PN6/10 / IP 42 / TF Made in EU 8 Rys. 1: Tabliczka znamionowa (przykład) 1 Typoszereg, wielkość 2 Przyłącze sieciowe 3 Częstotliwość sieci 4 Maks. pobór prądu 5 Wskaźnik efektywności 6 Termiczna klasa izolacji energetycznej 7 Maksymalne ciśnienie robocze, stopień ochrony, klasa temperatury 8 Numer materiału 12 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

13 4 Opis pompy/agregatu pompowego Klucz numeru fabrycznego Przykład: Tabela 4: Objaśnienie oznaczenia Liczba Znaczenie 12 Rok Tydzień kalendarzowy 0867 Numer bieżący 4.4 Budowa konstrukcyjna Konstrukcja Niewymagająca konserwacji, wysokowydajna pompa z wirnikiem mokrym (bezdławnicowa) Napęd Elektroniczne komutowany silnik synchroniczny z wirnikiem z magnesami trwałymi 230 V 50 Hz Stopień ochronny IP42 Klasa cieplna F Klasa temperatury TF 110 Napędy elektryczne z regulacją prędkości obrotowej - wymogi EMC EN Wysyłanie komunikatu o zakłóceniu EN Odporność na zakłócenia EN Łożyskowanie Specjalne łożysko ślizgowe smarowane tłoczonym medium Przyłącza Przyłącze śrubunkowe lub kołnierzowe Tryby pracy Automatyczny ze zmienną różnicą ciśnień Tryb nastawnika z zewnętrznym definiowaniem wartości prędkości obrotowej 0-10 V Tryb nastawnika z ręcznym definiowaniem Funkcje automatyczne płynna regulacja mocy w zależności od trybu pracy funkcja odblokowywania Łagodny rozruch (wolny rozruch) Pełna ochrona silnika ze zintegrowanym elektronicznym układem wyzwalania Funkcje ręczne Ustawianie trybów pracy Ustawianie zadanej różnicy ciśnień Ustawianie poziomu prędkości obrotowej Zewnętrzne funkcje sterowania Wejście sterujące Start/Stop Wejście sterujące do zdalnego ustawiania prędkości obrotowej 0-10 V Funkcje sygnalizacyjne i wskazania Zbiorczy komunikat o zakłóceniu (bezpotencjałowy styk przełączny) Lampka sygnalizująca zakłócenie, wskaźnik kodu błędu Złącza Cyfrowy interfejs szeregowy Modbus RTU do podłączenia do nadrzędnych systemów automatyki za pomocą Systembus RS485 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 13 z 36

14 4 Opis pompy/agregatu pompowego Zarządzanie pompami podwójnymi Tryb główny/rezerwowy z zależną od czasu wymianą pomp po 24 godzinach i automatycznym przełączaniem awaryjnym 4.5 Budowa i sposób działania Wykonanie Sposób działania 5 6 Rys. 2: Przekrój pompy 1 Króciec tłoczny 2 Łożysko ślizgowe 3 Silnik 4 Wirnik 5 Króciec ssawny 6 Wał silnika Pompa jest wykonana w wersji z promieniowym wlotem strumienia oraz promieniowym wylotem strumienia znajdującym się w linii naprzeciwko. Wirnik jest na stałe połączony z wałem silnika. Korpus silnika jest wyposażony w skrzynkę zaciskową. Bez uszczelnienia mechanicznego, ponieważ całkowicie zaizolowany przez uzwojenie stojana zespół obrotowy jest smarowany i chłodzony tłoczonym medium. Korpus silnika jest wykonany z aluminium, a konstrukcja wewnętrzna głównie ze stali szlachetnej. Zaawansowany system smarowania z wysokiej jakości łożyskami węglowymi wraz z precyzyjnie wyważonym wirnikiem zapewnia bardzo równomierny bieg oraz długą żywotność. Tłoczone medium wpływa do pompy przez króciec ssawny (5) i jest kierowane z przyspieszeniem z obracającego się wirnika (4) przez wał silnika (6) w postaci cylindrycznego strumienia na zewnątrz. Dzięki konturowi strumieniowemu korpusu pompy prędkość tłoczonego medium zamieniana jest na ciśnienie. Tłoczone medium zostaje doprowadzone do króćca tłocznego (1), poprzez który wydostaje się ono z pompy. Wał jest osadzony na łożyskach ślizgowych (2), zamocowanych do silnika (3). 4.6 Natężenie hałasu Tabela 5: Oczekiwane natężenie hałasu [db A] Poziom ciśnienia akustycznego Rio-Eco (Therm) N do maks. 35 Rio-Eco (Therm) N do maks z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

15 4 Opis pompy/agregatu pompowego 4.7 Zakres dostawy W zależności od wersji poniższe pozycje należą do zakresu dostawy: Agregat pompy Instrukcja eksploatacji/montażu Uszczelki 4.8 Wymiary i ciężary Dane dot. wymiarów i ciężarów znajdują się w karcie typoszeregu pompy. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 15 z 36

16 5 Ustawienie/montaż 5 Ustawienie/montaż 5.1 Przepisy bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Ustawienie w obszarach zagrożonych wybuchem Niebezpieczeństwo wybuchu! Nigdy nie instalować pompy w obszarach zagrożonych wybuchem. Przestrzegać danych zamieszczonych w karcie danych oraz na tabliczce znamionowej systemu pomp. NIEBEZPIECZEŃSTWO Zastosowanie pomp Rio-Eco N i Rio-Eco Z N do wody pitnej lub w sektorze spożywczym Niebezpieczeństwo zatrucia! Materiały pompy nienadające się do zastosowania do wody pitnej lub w sektorze spożywczym. Pompy pod żadnym pozorem nie używać do wody pitnej lub w sektorze spożywczym. 5.2 Kontrola przed rozpoczęciem ustawiania Przed ustawieniem sprawdzić następujące punkty: Agregat pompy dostosowany jest do sieci energetycznej zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej. Przeznaczone do tłoczenia medium odpowiada wymogom dot. tłoczonych mediów. Powyższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są przestrzegane. 5.3 Montaż agregatu pompowego Agregat pompowy zamontować w łatwo dostępnym miejscu. UWAGA Przedostawanie się cieczy do silnika Uszkodzenie agregatu pompowego! W stanie beznapięciowym i w pozycji poziomej wału pompy zamontować agregat pompowy w przewodzie rurowym. Skrzynka zaciskowa silnika nie powinna być nigdy skierowana w dół. WSKAZÓWKA Zalecany jest montaż armatury odcinającej przed i za pompą. Należy przy tym pamiętać, że wyciekająca woda nie powinna kapać na silnik pompy lub skrzynkę zaciskową. Skrzynkę sterowniczą można ustawić w odpowiedniej pozycji przez obrócenie głowicy silnika. 16 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

17 5 Ustawienie/montaż Tabela 6: Dozwolone pozycje montażowe Wielkości Rio-Eco (Therm) N , , , , 50-70, Rio-Eco (Therm) N , , 65-90, , Rio-Eco Z N Należy odkręcić w tym celu śruby i ustawić głowicę silnika w odpowiedniej pozycji. Ponownie dokręcić śruby. NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieszczelność pompy Wyciek gorącego tłoczonego medium! Pierścień samouszczelniający zamontować w odpowiedniej pozycji. Strzałka na korpusie pompy wskazuje kierunek przepływu. WSKAZÓWKA W przypadku pompy zamontowanej pionowo przepływ powinien być skierowany do góry. UWAGA Wniknięcie powietrza do pompy Uszkodzenie agregatu pompowego w przypadku montażu pionowego i przepływu skierowanego w dół! Zawór odpowietrzający zamontować w najwyższym miejscu przewodu ssawnego. WSKAZÓWKA Aby uniknąć gromadzenia się w pompie zanieczyszczeń, nie należy montować jej w najniższym punkcie instalacji. Pompy śrubunkowe 1. Ustawić pompę w zalecanej pozycji montażowej. 2. Starannie założyć uszczelkę. 3. Połączyć pompę z przewodem rurowym za pomocą przyłącza gwintowanego. 4. Przyłącze gwintowane dokręcić ręcznie za pomocą pomocy montażowej (np. szczypce do rur). 5. Starannie założyć uszczelkę na przeciwległym przyłączu gwintowanym. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 17 z 36

18 5 Ustawienie/montaż Pompy kołnierzowe 6. Przyłącze gwintowane dokręcić ręcznie za pomocą pomocy montażowej (np. szczypce do rur). 1. Wypozycjonować pompy w zalecanej pozycji. 2. Starannie założyć uszczelkę. 3. Kołnierz pompy połączyć śrubami z kołnierzem przewodu rurowego. 4. Przy użyciu pomocy montażowej (np. szczypiec do rur) przykręcić ręcznie śruby. 5. Starannie założyć uszczelki po przeciwległej stronie. 6. Kołnierz pompy połączyć śrubami z kołnierzem przewodu rurowego. Przykręcić ręcznie śruby. 5.4 Podłączanie przewodu rurowego NIEBEZPIECZEŃSTWO Przekroczenie dopuszczalnych obciążeń na króćcach pompy Zagrożenie dla życia ze strony wypływającego z nieszczelnych miejsc gorącego medium! Nie używać pompy jako stałego punktu podparcia dla przewodów rurowych. Przewody rurowe są zamocowane bezpośrednio przed pompą i podłączone bez naprężeń. Skompensować rozszerzanie przewodu rurowego w wyniku wzrostu temperatury za pomocą odpowiednich środków. WSKAZÓWKA W zależności od rodzaju instalacji i pompy zaleca się montaż elementów uniemożliwiających cofanie cieczy oraz zaworów odcinających. Muszą one być jednak montowane w taki sposób, aby nie utrudniały opróżniania lub demontażu pompy. Przewód ssawny/dopływowy do pompy jest ułożony ze wzniosem, przy samym dopływie ze spadkiem. Średnice znamionowe przewodów odpowiadają co najmniej średnicom przyłączy pompy. Przewody rurowe są zamocowane bezpośrednio przed pompą i podłączone bez naprężeń. 1. Zbiorniki, przewody rurowe oraz przyłącza należy gruntownie oczyścić, wypłukać i przedmuchać (przede wszystkim w przypadku nowych instalacji). UWAGA Odpryski spawalnicze, zgorzelina i inne zanieczyszczenia w przewodach rurowych Uszkodzenie pompy! Usunąć zanieczyszczenia z przewodów. 5.5 Obudowa/ izolacja OSTRZEŻENIE Pompa rozgrzewa się do temperatury tłoczonego medium. Niebezpieczeństwo oparzenia! Zaizolować korpus spiralny. Założyć urządzenia ochronne. 18 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

19 5 Ustawienie/montaż 5.6 Podłączenie elektryczne NIEBEZPIECZEŃSTWO Prace przy podłączeniu elektrycznym wykonywane przez niewykwalifikowany personel Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem! Podłączenia elektrycznego może dokonać tylko wykwalifikowany elektryk. Przestrzegać przepisów IEC 60364, a w przypadku ochrony przeciwwybuchowej również przepisów określonych w normie EN NIEBEZPIECZEŃSTWO Prace przy skrzynce zaciskowej z włączonym napięciem Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem! Co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem prac wyłączyć napięcie zasilania i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. OSTRZEŻENIE Nieprawidłowe przyłącze sieciowe Uszkodzenie sieci elektrycznej, zwarcie! Należy przestrzegać warunków technicznych wydanych przez lokalne zakłady energetyczne. 1. Porównać dostępne napięcie sieciowe z informacjami na tabliczce znamionowej. 2. Wybrać odpowiednie podłączenie. WSKAZÓWKA Należy użyć kabla typu H05VV-F 3G1,5 lub podobnego o średnicy zewnętrznej 7,2 mm. Bezpieczniki: 10/16 A (minimalny prąd znamionowy x 1,4) zwłoczne lub bezpieczniki automatyczne o charakterystyce C. WSKAZÓWKA Jeżeli wyłączanie ma następować za pomocą przekaźnika sieciowego zainstalowanego we własnym zakresie, musi on spełniać następujące wymagania: prąd znamionowy 10 A, napięcie znamionowe 250 VAC. WSKAZÓWKA Przyłączenie elektryczne musi odbywać się za pomocą nieruchomego przewodu sieciowego o minimalnym przekroju poprzecznym 3 x 1,5 mm 2, który jest wyposażony w urządzenie wtykowe lub wtyczkę ze wszystkimi biegunami z co najmniej 3 mm szerokości rozwarcia styków. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 19 z 36

20 6 Uruchomienie/zatrzymanie 6 Uruchomienie/zatrzymanie 6.1 Uruchomienie Warunek uruchomienia Przed uruchomieniem agregatu pompowego należy sprawdzić, czy są spełnione następujące warunki: Agregat pompowy jest podłączony elektrycznie zgodnie z przepisami wraz ze wszystkimi urządzeniami ochronnymi. Pompa jest napełniona medium i odpowietrzona. ( Rozdział Strona 20) Wirnik został przykręcony śrubokrętem w celu ewentualnego odblokowania silnika po dłuższym postoju pompy / agregatu pompowego Napełnianie i odpowietrzanie pompy UWAGA Podwyższone zużycie w następstwie pracy na sucho Uszkodzenie agregatu pompowego! Nigdy nie użytkować agregatu pompowego w stanie nienapełnionym. Nigdy nie zamykać podczas pracy zaworu odcinającego na przewodzie ssawnym oraz/lub doprowadzającym. 1. Odpowietrzyć pompę oraz przewód ssawny i napełnić tłoczonym medium. 2. Otworzyć całkowicie zawór odcinający na ssaniu. 3. Podczas pracy (z najwyższą prędkością obrotową) odkręcić śrubę zamykającą, by wydostało się powietrze. NIEBEZPIECZEŃSTWO Z obszaru śruby odpowietrzającej wydobywa się gorące medium Ryzyko oparzenia! Nosić odzież ochronną. 4. Z powrotem zamknąć śrubę zamykającą. 5. Powtarzać ten proces aż do uwolnienia całego powietrza Włączanie NIEBEZPIECZEŃSTWO Przekroczenie dozwolonych wartości granicznych ciśnienia i temperatury w wyniku zamknięcia przewodu ssawnego i tłocznego Wyciek gorącego tłoczonego medium! Nigdy nie eksploatować pompy z zamkniętymi zaworami odcinającymi na przewodzie ssawnym i/lub tłocznym. Agregat pompowy uruchamiać tylko przez lekko lub całkowicie otwarty zawór odcinający. 20 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

21 6 Uruchomienie/zatrzymanie NIEBEZPIECZEŃSTWO Zbyt wysokie temperatury w wyniku niedostatecznego smarowania uszczelnienia wału Uszkodzenie agregatu pompowego! Nigdy nie użytkować agregatu pompowego w stanie nienapełnionym. Pompę należy napełnić w prawidłowy sposób. Pompę wolno użytkować tylko w obrębie dozwolonego zakresu eksploatacji. UWAGA Nietypowe odgłosy, wibracje, temperatury lub wycieki Uszkodzenie pompy! Natychmiast wyłączyć pompę/agregat pompowy. Uruchomić agregat pompowy ponownie dopiero po usunięciu przyczyn usterek. System rur po stronie instalacji jest oczyszczony. Pompa, przewód ssawny oraz ew. zbiornik są odpowietrzone oraz napełnione tłoczonym medium. Przewody napełniające i odpowietrzające są zamknięte. 1. Otworzyć całkowicie zawór odcinający na przewodzie dopływowym/ssawnym. 2. Otworzyć lekko zawór odcinający na przewodzie tłocznym. 3. Włączyć silnik. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 21 z 36

22 6 Uruchomienie/zatrzymanie Tryb pracy Automatyczna regulacja Wbudowany w pompie mechanizm regulacyjny jest aktywny w trybie Wewnętrzny. Ustawia się go przełącznikiem DIP 1. Przełącznik DIP 1 = ON Przełącznik DIP 1 = OFF ON tryb pracy Zewnętrzny tryb pracy Wewnętrzny 1 2 OFF Rys. 3: Przełącznik DIP (na przykładzie: pojedyncza pompa w trybie pracy Wewnętrzny) Pompa uruchamia się, gdy jest zmostkowana para zacisków RUN (ustawienie fabryczne) i zatrzymuje się, gdy zaciski nie są zmostkowane. RUN 0V IN Rys. 4: Para zacisków RUN Pompa pracuje zgodnie z charakterystyką regulacji, która zapewnia maksymalną moc P maks. = Q x H (punkt A, przerywana linia), i samoczynnie dopasowuje się do różnych wymogów w zakresie mocy. Przycisk obsługowy znajduje się w położeniu środkowym (patrz ilustracja). H A Q Przez obracanie przycisku obsługowego na module regulacyjnym można ręczne dostosowywać moc pompy. Obrócenie przycisku obsługowego przeciwnie do ruchu wskazówek zegara powoduje obniżenie mocy pompy, np. w przypadku pojawienia się odgłosów przepływu. Charakterystyka regulacji przesuwa się w kierunku mniejszych wysokości tłoczenia. Obrót przycisku obsługowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje zwiększenie mocy pompy, np. gdy mimo hydraulicznej kalibracji niektóre grzejniki pozostają zimne. Charakterystyka regulacji przesuwa się w kierunku większych wysokości tłoczenia. H H Q Q Sposób działania regulacji Przymknięte zawory termostatyczne (lub podobne urządzenia regulacyjne) redukują tłoczony przez pompę strumień przepływu, co zmniejsza opór wywołany tarciem o rurę. System regulacji pompy wykrywa ten stan i redukuje moc pompy, dzięki czemu 22 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu Wysokowydajna pompa do wody pitnej Calio-Therm S Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Calio-Therm S Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Obiegowe pompy centralnego ogrzewania o wysokim współczynniku sprawności. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Karta typoszeregu

Obiegowe pompy centralnego ogrzewania o wysokim współczynniku sprawności. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Karta typoszeregu Obiegowe pompy centralnego ogrzewania o wysokim współczynniku sprawności Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Karta typoszeregu Nota wydawnicza Karta typoszeregu Rio-Eco N / Rio-Eco Z N KSB Aktiengesellschaft Wszelkie

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa do filtrów basenowych. Filtra N. Karta typoszeregu

Pompa obiegowa do filtrów basenowych. Filtra N. Karta typoszeregu Pompa obiegowa do filtrów basenowych Karta typoszeregu Metryka Karta typoszeregu KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody firmy KSB zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu WIELKOŚĆ 0 PGE100-25 PGE100-30 PGE100-50 PGE100-75 PGE100-100 PGE100-125 PGE100-150 PGE100-175 PGE100-200 WIELKOŚĆ 1 PGE101-100 PGE101-125 PGE101-10

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. POe Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu POe zostały przewidziane do tłoczenia czystej wody grzewczej. Pompowana ciecz powinna być wolna od zanieczyszczeń, niewybuchowa,

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Wilo-Yonos PICO Pompa o najwyższej sprawności do powszechnych zastosowań.

Wilo-Yonos PICO Pompa o najwyższej sprawności do powszechnych zastosowań. Wilo-Yonos PICO Pompa o najwyższej sprawności do powszechnych zastosowań. Unikalny system odpowietrzania pompy ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Wilo-Yonos PICO Bezdławnicowa

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r.

LSPY-21 LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, październik 2003 r. LISTWOWY MODUŁ WYJŚĆ ANALOGOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, październik 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S.JARACZA 57-57A TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS TECHNICZNY...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX

Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi model 2 wg ATEX Strony 3-9 Spis treści Spis treści 1. Instrukcja bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 INFORMACJA TECHNICZNA ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 Opis ESM87 służy do otwierania i zamykania przepływu wody, oraz nieagresywnych ciekłych czynników roboczych o gęstości zbliżonej

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Grzałki do zbiorników

Grzałki do zbiorników 1 z 8 typ EHP EH TEHM Typ EHP Typ EH Typ TEHM są odpowiednie do podgrzewania oleju hydraulicznego lub smarującego oraz do stosowania w układach grzewczych w celu zapobiegania awariom spowodowanym nieodpowiednią

Bardziej szczegółowo

wejście wartości zadanej

wejście wartości zadanej 1 Konstrukcja zawór osadowy zasterowanie Analogowy Certyfikaty Deklaracja zgodności CE Temperatura otoczenia min./maks. +0 C / +70 C Temperatura medium min./maks. +0 C / +70 C Medium Sprężone powietrze

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6

Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6 Elektromechaniczny czujnik niskiego poziomu wody WMS WP 6 Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 42 300, 42 305 AFRISO Sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Zawory z gniazdem kątowym VZXF

Zawory z gniazdem kątowym VZXF Główne cechy i przegląd Funkcja Zawór z gniazdem kątowym VZXF jest sterowanym zewnętrznie zaworem 2/2. Zawory o tej konstrukcji są przełączane przez dodatkowe medium sterujące. Zawór w położeniu spoczynkowym

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 UPS 2555 180 Nr katalogowy: 52002110 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi HYDRONAUT. Pompa obiegowa do basenów prywatnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi HYDRONAUT. Pompa obiegowa do basenów prywatnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL HYDRONAUT Pompa obiegowa do basenów prywatnych Zmiany zastrzeżone! Producent ma prawo dokonywania zmian urządzeń, bez wcześniejszego powiadomienia, o ile w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy)

Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy) Czujnik zalania (czujnik poziomu cieczy) PRODUKT POSIADA ZNAK I ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY ZGODNIE Z NORMĄ ISO 9001 www.insbud.net InsBud promuje politykę rozwoju. Prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Zawór proporcjonalny do różnych mediów VZQA

Zawór proporcjonalny do różnych mediów VZQA Główne cechy i przegląd Funkcja Zawór proporcjonalny jest zaworem 2/2 do sterowania przepływami mediów. W położeniu wyjściowym jest otwarty. Elementem odcinającym jest cylindryczny element zaciskowy wykonany

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo