Instrukcja eksploatacji/ montażu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja eksploatacji/ montażu"

Transkrypt

1 Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N , do Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N do Instrukcja eksploatacji/ montażu

2 Nota wydawnicza Instrukcja eksploatacji/montażu Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N Oryginalna instrukcja eksploatacji Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana, powielana, przetwarzana ani przekazywana osobom trzecim. Zmiany techniczne zastrzeżone. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

3 Zawartość Zawartość Glosariusz Uwagi ogólne Podstawy Adresaci Symbolika Bezpieczeństwo Oznaczenia wskazówek ostrzegawczych Uwagi ogólne Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Przeszkolenie i kwalifikacje pracowników Skutki i niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania instrukcji Praca ze znajomością wymagań BHP Zasady bezpieczeństwa dla operatora/użytkownika Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, przeglądów i prac montażowych Niedopuszczalne sposoby eksploatacji Transport/składowanie/utylizacja Kontrola stanu dostawy Transportowanie Składowanie/ochrona antykorozyjna Zwrot do producenta Utylizacja Opis pompy/agregatu pompowego Opis ogólny Oznaczenie Tabliczka znamionowa Budowa konstrukcyjna Budowa i sposób działania Natężenie hałasu Zakres dostawy Wymiary i ciężary Ustawienie/montaż Przepisy bezpieczeństwa Kontrola przed rozpoczęciem ustawiania Montaż agregatu pompowego Podłączanie przewodu rurowego Obudowa/ izolacja Podłączenie elektryczne Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 3 z 36

4 Zawartość 6 Uruchomienie/zatrzymanie Uruchomienie Wyłączanie Granice zakresu eksploatacji Wyłączanie z eksploatacji/konserwowanie/składowanie Ponowny rozruch Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej Konserwacja/przeglądy Opróżnianie/oczyszczanie Demontaż agregatu pompowego Zakłócenia: Przyczyny i usuwanie Załączone dokumenty Przekrój z wykazem części Podłączenie elektryczne, przegląd ustawień, diody wskaźnikowe LED Deklaracja zgodności WE...34 Indeks haseł z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

5 Glosariusz Glosariusz Agregat pompowy Kompletny agregat pompowy, składający się z pompy, napędu, podzespołów i elementów wyposażenia Natężenie hałasu Oczekiwana emisja dźwięku podawana jako poziom ciśnienia akustycznego LPA w db(a). Przewód ssawny/dopływowy Przewód rurowy podłączony do króćca ssawnego Przewód tłoczny Przewód rurowy podłączony do króćca tłocznego Pompa Maszyna bez napędu, podzespołów lub elementów wyposażenia Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 5 z 36

6 1 Uwagi ogólne 1 Uwagi ogólne 1.1 Podstawy Instrukcja eksploatacji jest częścią dokumentacji typoszeregów i wersji wymienionych na stronie tytułowej. W instrukcji eksploatacji opisano prawidłowe i bezpieczne użytkowanie we wszystkich fazach eksploatacji. Tabliczka znamionowa zawiera informacje o typoszeregu/wielkości oraz najważniejsze parametry. Opisują one jednoznacznie pompę/agregat pompowy i służą do identyfikacji podczas wszystkich kolejnych operacji handlowych. Aby zachować prawa płynące z gwarancji, w razie uszkodzenia należy niezwłocznie powiadomić najbliższy serwis firmy KSB. Natężenie hałasu. ( Rozdział 4.6 Strona 14) 1.2 Adresaci Adresatami niniejszej instrukcji eksploatacji są pracownicy o wykształceniu technicznym. ( Rozdział 2.4 Strona 8) 1.3 Symbolika Tabela 1: Stosowane symbole Symbol Znaczenie Warunek w ramach instrukcji postępowania Polecenie w ramach wskazówek bezpieczeństwa Wynik działania Odsyłacze Kroki instrukcji postępowania Wskazówka zawiera zalecenia i ważne wskazówki dot. obchodzenia się z produktem 6 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

7 2 Bezpieczeństwo! NIEBEZPIECZEŃSTWO 2 Bezpieczeństwo Wszystkie wskazówki wymienione w tym rozdziale odnoszą się do zagrożeń o wysokim stopniu ryzyka. 2.1 Oznaczenia wskazówek ostrzegawczych Tabela 2: Cechy wskazówek ostrzegawczych Symbol Wyjaśnienie! NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO Hasło to oznacza zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, którego lekceważenie powoduje śmierć lub ciężkie obrażenia.! OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Hasło to oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, którego lekceważenie może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia. UWAGA UWAGA Hasło to oznacza zagrożenie, którego lekceważenie może być niebezpieczne dla maszyny lub jej działania. Miejsce ogólnie niebezpieczne Symbol ten w połączeniu z hasłem NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza niebezpieczeństwa związane ze śmiercią i obrażeniami. Niebezpieczne napięcie elektryczne Symbol ten w połączeniu z hasłem NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza niebezpieczeństwa związane z napięciem elektrycznym i wskazuje informacje dot. ochrony przed napięciem elektrycznym. Uszkodzenia maszyny Symbol ten w połączeniu z hasłem UWAGA oznacza niebezpieczeństwa dla maszyny i jej działania. 2.2 Uwagi ogólne Instrukcja eksploatacji zawiera podstawowe wskazówki dot. ustawienia, eksploatacji i konserwacji, których przestrzeganie zapewnia bezpieczeństwo pracy z pompą oraz pozwala uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych. Należy uwzględniać wskazówki bezpieczeństwa zawarte we wszystkich rozdziałach. Odpowiedzialny pracownik/użytkownik musi przeczytać instrukcję eksploatacji przed montażem i uruchomieniem oraz w całości ją zrozumieć. Instrukcja eksploatacji musi być stale dostępna dla pracownika w miejscu pracy. Wskazówki umieszczone bezpośrednio na pompie muszą być przestrzegane i utrzymywane w całkowicie czytelnym stanie. Dotyczy to przykładowo: Strzałki wskazującej kierunek obrotów Oznaczenia przyłączy Tabliczka znamionowa Za przestrzeganie lokalnych przepisów nieuwzględnionych w instrukcji eksploatacji odpowiedzialny jest użytkownik. 2.3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Pompę/agregat pompowy można użytkować tylko w zastosowaniach opisanych we współobowiązujących dokumentach. Pompę/agregat pompowy można użytkować tylko w nienagannym stanie technicznym. Nie wolno użytkować pompy/agregatu pompowego w stanie częściowo zmontowanym. Pompa może tłoczyć wyłącznie media opisane w karcie danych lub też w dokumentacji odpowiedniej wersji. Nigdy nie eksploatować pompy bez tłoczonego medium. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 7 z 36

8 2 Bezpieczeństwo Przestrzegać danych dot. minimalnej wydajności, podanych w karcie danych lub też w dokumentacji (unikać uszkodzeń w wyniku przegrzania, składowania,...). Przestrzegać danych dot. maksymalnej wydajności, podanych w karcie danych lub też w dokumentacji (unikać przegrzania, uszkodzeń pierścieni ślizgowych, uszkodzeń kawitacyjnych, uszkodzeń podczas składowania,...). Nie dławić pompy po stronie ssącej (unikać uszkodzeń kawitacyjnych). Uzgodnić inne sposoby użytkowania z producentem, o ile nie zostały one wymienione w karcie danych lub też w dokumentacji. Unikanie przewidywalnego błędnego zastosowania Nigdy nie przekraczać wskazanych w karcie danych lub w dokumentacji dozwolonych granic zastosowania w odniesieniu do ciśnienia, temperatury itp. Przestrzegać wszystkich wskazówek dot. bezpieczeństwa oraz wskazówek dot. obsługi, zawartych w przedłożonej instrukcji eksploatacji. 2.4 Przeszkolenie i kwalifikacje pracowników Pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do transportu, montażu, obsługi, konserwacji i wykonywania przeglądów. Użytkownik musi dokładnie określić zakres odpowiedzialności, kompetencje i sposób sprawowania nadzoru nad pracownikami w trakcie transportu, montażu, obsługi, konserwacji i przeglądów. Kwalifikacje personelu należy uzupełniać poprzez szkolenia i instruktaże prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. W razie konieczności użytkownik może zlecić przeprowadzenie szkolenia producentowi/dostawcy. Szkolenia dot. pompy/agregatu pompowego należy prowadzić pod nadzorem pracownika technicznego. 2.5 Skutki i niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania instrukcji Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji eksploatacji prowadzi od utraty praw z tytułu gwarancji i odpowiedzialności za szkody. Nieprzestrzeganie instrukcji może powodować między innymi następujące zagrożenia: zagrożenie dla ludzi w wyniku oddziaływań elektrycznych, termicznych, mechanicznych i chemicznych oraz eksplozji zawodność ważniejszych funkcji produktu zawodność zaleconych metod dotyczących konserwacji i napraw zagrożenie dla środowiska naturalnego na skutek wycieku materiałów niebezpiecznych 2.6 Praca ze znajomością wymagań BHP Oprócz wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji oraz wymagań związanych z zastosowaniem zgodnym z przeznaczeniem obowiązują następujące przepisy bezpieczeństwa: Przepisy o zapobieganiu wypadkom, przepisy bezpieczeństwa i przepisy zakładowe Przepisy ochrony przeciwwybuchowej Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi Obowiązujące normy, dyrektywy i ustawy 2.7 Zasady bezpieczeństwa dla operatora/użytkownika Zamocować i sprawdzić działanie osłon montowanych na miejscu eksploatacji chroniących przed dotknięciem elementów gorących, zimnych lub ruchomych. 8 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

9 2 Bezpieczeństwo Nie zdejmować osłon chroniących przed dotknięciem w trakcie pracy. Wycieki (np. na uszczelnieniu wału) niebezpiecznych mediów (np. wybuchowych, trujących, gorących) odprowadzać w taki sposób, aby nie powodowały żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska. Przestrzegać w związku z tym obowiązujących przepisów. Wykluczyć zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym (szczegóły patrz: przepisy danego kraju i/lub przepisy miejscowego zakładu energetycznego). Jeśli wyłączenie pompy nie spowoduje wzrostu potencjalnego zagrożenia, podczas instalacji agregatu pompowego zamontować wyłącznik awaryjny w bezpośrednim pobliżu pompy/agregatu pompowego. 2.8 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, przeglądów i prac montażowych Przebudowy lub modyfikacje pompy dopuszczalne są tylko po uzyskaniu zgody producenta. Należy stosować wyłącznie części oryginalne lub dopuszczone przez producenta. Stosowanie innych części może spowodować wyłączenie odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu konsekwencje. Użytkownik powinien dopilnować, aby wszystkie prace konserwacyjne, inspekcyjne i montażowe były przeprowadzane przez upoważnionych i wykwalifikowanych pracowników, którzy zapoznali się dokładnie z instrukcją eksploatacji. Prace dotyczące pompy / agregatu pompowego należy wykonywać tylko po zatrzymaniu urządzenia. Korpus pompy musi ostygnąć do temperatury otoczenia. Korpus pompy musi być pozbawiony ciśnienia i opróżniony. W celu wyłączenia agregatu pompowego z eksploatacji należy bezwzględnie przestrzegać procedur opisanych w instrukcji eksploatacji. ( Rozdział 6.4 Strona 28) Pompy, które tłoczą media stanowiące zagrożenie dla zdrowia, należy odkazić. Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie zamontować i uruchomić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz ochronne. Przed ponownym uruchomieniem należy przestrzegać wymienionych instrukcji dotyczących uruchamiania. ( Rozdział 6.1 Strona 20) 2.9 Niedopuszczalne sposoby eksploatacji Nigdy nie użytkować pompy/agregatu pompowego poza zakresem wartości granicznych, wskazanych w karcie danych oraz w instrukcji eksploatacji. Bezpieczeństwo eksploatacji dostarczonej pompy/agregatu pompowego zapewnione jest tylko w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 9 z 36

10 3 Transport/składowanie/utylizacja 3 Transport/składowanie/utylizacja 3.1 Kontrola stanu dostawy 1. Podczas przekazywania towarów sprawdzić każdą jednostkę opakowania pod kątem uszkodzeń. 2. W przypadku uszkodzeń transportowych należy dokładnie ustalić szkodę, sporządzić dokumentację i niezwłocznie powiadomić pisemnie KSB punkt sprzedaży oraz ubezpieczyciela. 3.2 Transportowanie UWAGA Nieprawidłowy transport pompy Uszkodzenie pompy! Pompę/agregat pompowy nigdy nie zawieszać i nie transportować na elektrycznych przewodach przyłączeniowych. Nigdy nie uderzać lub upuszczać pompy/agregatu pompowego. 3.3 Składowanie/ochrona antykorozyjna Jeśli uruchomienie ma nastąpić po upływie dłuższego czasu od dostarczenia, zaleca się zastosowanie na czas składowania pompy/agregatu pompowego następujących środków: UWAGA Uszkodzenie w trakcie składowania powodowane przez wilgoć, kurz lub szkodniki Korozja/zanieczyszczenie pompy/agregatu pompowego! W przypadku składowania pompy/agregatu pompowego na zewnątrz lub w stanie zapakowanym przykryć pompę/agregat pompowy oraz wyposażenie materiałem wodoszczelnym. UWAGA Wilgotne, zabrudzone lub uszkodzone otwory i miejsca połączeń Nieszczelność lub uszkodzenie agregatu pompowego! Zamknięte otwory agregatu pompowego należy otworzyć dopiero podczas ustawiania. Pompę/agregat pompowy należy składować w suchym, zabezpieczonym pomieszczeniu o możliwie stałej wilgotności powietrza. W przypadku prawidłowego składowania w zamkniętym pomieszczeniu ochrona zapewniona jest przez maksymalnie 12 miesięcy. Przestrzegać podczas składowania w magazynie już używanych pomp/agregatów pompowych ( Rozdział Strona 28). 3.4 Zwrot do producenta 1. Pompę należy opróżnić w prawidłowy sposób. ( Rozdział 7.2 Strona 30) 2. Gruntownie wypłukać i oczyścić pompę, zwłaszcza w przypadku szkodliwych, wybuchowych, gorących i innych groźnych mediów. 3. Jeśli tłoczone są media, których pozostałości w reakcji z wilgocią z powietrza mogą powodować korozję lub też zapalają się w zetknięciu z tlenem, agregat pompowy należy dodatkowo zneutralizować i w celu osuszenia zastosować do przedmuchania bezwodny gaz obojętny. 10 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

11 3 Transport/składowanie/utylizacja 3.5 Utylizacja OSTRZEŻENIE Zagrażające zdrowiu i/lub gorące tłoczone media, materiały pomocnicze i eksploatacyjne Zagrożenie dla ludzi i środowiska! Zebrać płyn płuczący oraz w razie potrzeby pozostałą ciecz i zutylizować. W razie potrzeby nosić odzież ochronną oraz maskę ochronną. Przestrzegać ustawowych przepisów dot. utylizacji niebezpiecznych dla zdrowia substancji. 1. Zdemontować pompę/agregat pompowy. Zebrać smary stałe i płynne podczas demontażu. 2. Materiały pompy podzielić wg rodzaju, np. na: - metal, - tworzywo sztuczne, - złom elektroniczny, - smary stałe i płynne. 3. Zutylizować wg obowiązujących przepisów lub odstawić do wyspecjalizowanego zakładu utylizacji. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 11 z 36

12 4 Opis pompy/agregatu pompowego 4 Opis pompy/agregatu pompowego 4.1 Opis ogólny Normalnie ssąca pompa inline Pompa do tłoczenia czystych lub agresywnych cieczy, które nie oddziałują chemicznie ani mechanicznie na materiały pompy. 4.2 Oznaczenie Przykład: Rio-Eco Z N Tabela 3: Objaśnienie oznaczenia Dane Znaczenie Rio Typoszereg Eco Wysokosprawna pompa Therm Pompa do wody pitnej Z Pompa bliźniacza N Nowa generacja 40 Średnica nominalna króćca przyłączeniowego 15 = Rp 1/2 25 = Rp 1 30 = Rp 1 1/4 Od 40 do 80 = od DN 40 do DN Wysokość podnoszenia w m 10 (np. 120 = 12 m) -130 Wysokość konstrukcyjna 130 mm 4.3 Tabliczka znamionowa Rio-Eco N V 50Hz Max 2,70A EEI 0,27 Class F PN6/10 / IP 42 / TF Made in EU 8 Rys. 1: Tabliczka znamionowa (przykład) 1 Typoszereg, wielkość 2 Przyłącze sieciowe 3 Częstotliwość sieci 4 Maks. pobór prądu 5 Wskaźnik efektywności 6 Termiczna klasa izolacji energetycznej 7 Maksymalne ciśnienie robocze, stopień ochrony, klasa temperatury 8 Numer materiału 12 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

13 4 Opis pompy/agregatu pompowego Klucz numeru fabrycznego Przykład: Tabela 4: Objaśnienie oznaczenia Liczba Znaczenie 12 Rok Tydzień kalendarzowy 0867 Numer bieżący 4.4 Budowa konstrukcyjna Konstrukcja Niewymagająca konserwacji, wysokowydajna pompa z wirnikiem mokrym (bezdławnicowa) Napęd Elektroniczne komutowany silnik synchroniczny z wirnikiem z magnesami trwałymi 230 V 50 Hz Stopień ochronny IP42 Klasa cieplna F Klasa temperatury TF 110 Napędy elektryczne z regulacją prędkości obrotowej - wymogi EMC EN Wysyłanie komunikatu o zakłóceniu EN Odporność na zakłócenia EN Łożyskowanie Specjalne łożysko ślizgowe smarowane tłoczonym medium Przyłącza Przyłącze śrubunkowe lub kołnierzowe Tryby pracy Automatyczny ze zmienną różnicą ciśnień Tryb nastawnika z zewnętrznym definiowaniem wartości prędkości obrotowej 0-10 V Tryb nastawnika z ręcznym definiowaniem Funkcje automatyczne płynna regulacja mocy w zależności od trybu pracy funkcja odblokowywania Łagodny rozruch (wolny rozruch) Pełna ochrona silnika ze zintegrowanym elektronicznym układem wyzwalania Funkcje ręczne Ustawianie trybów pracy Ustawianie zadanej różnicy ciśnień Ustawianie poziomu prędkości obrotowej Zewnętrzne funkcje sterowania Wejście sterujące Start/Stop Wejście sterujące do zdalnego ustawiania prędkości obrotowej 0-10 V Funkcje sygnalizacyjne i wskazania Zbiorczy komunikat o zakłóceniu (bezpotencjałowy styk przełączny) Lampka sygnalizująca zakłócenie, wskaźnik kodu błędu Złącza Cyfrowy interfejs szeregowy Modbus RTU do podłączenia do nadrzędnych systemów automatyki za pomocą Systembus RS485 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 13 z 36

14 4 Opis pompy/agregatu pompowego Zarządzanie pompami podwójnymi Tryb główny/rezerwowy z zależną od czasu wymianą pomp po 24 godzinach i automatycznym przełączaniem awaryjnym 4.5 Budowa i sposób działania Wykonanie Sposób działania 5 6 Rys. 2: Przekrój pompy 1 Króciec tłoczny 2 Łożysko ślizgowe 3 Silnik 4 Wirnik 5 Króciec ssawny 6 Wał silnika Pompa jest wykonana w wersji z promieniowym wlotem strumienia oraz promieniowym wylotem strumienia znajdującym się w linii naprzeciwko. Wirnik jest na stałe połączony z wałem silnika. Korpus silnika jest wyposażony w skrzynkę zaciskową. Bez uszczelnienia mechanicznego, ponieważ całkowicie zaizolowany przez uzwojenie stojana zespół obrotowy jest smarowany i chłodzony tłoczonym medium. Korpus silnika jest wykonany z aluminium, a konstrukcja wewnętrzna głównie ze stali szlachetnej. Zaawansowany system smarowania z wysokiej jakości łożyskami węglowymi wraz z precyzyjnie wyważonym wirnikiem zapewnia bardzo równomierny bieg oraz długą żywotność. Tłoczone medium wpływa do pompy przez króciec ssawny (5) i jest kierowane z przyspieszeniem z obracającego się wirnika (4) przez wał silnika (6) w postaci cylindrycznego strumienia na zewnątrz. Dzięki konturowi strumieniowemu korpusu pompy prędkość tłoczonego medium zamieniana jest na ciśnienie. Tłoczone medium zostaje doprowadzone do króćca tłocznego (1), poprzez który wydostaje się ono z pompy. Wał jest osadzony na łożyskach ślizgowych (2), zamocowanych do silnika (3). 4.6 Natężenie hałasu Tabela 5: Oczekiwane natężenie hałasu [db A] Poziom ciśnienia akustycznego Rio-Eco (Therm) N do maks. 35 Rio-Eco (Therm) N do maks z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

15 4 Opis pompy/agregatu pompowego 4.7 Zakres dostawy W zależności od wersji poniższe pozycje należą do zakresu dostawy: Agregat pompy Instrukcja eksploatacji/montażu Uszczelki 4.8 Wymiary i ciężary Dane dot. wymiarów i ciężarów znajdują się w karcie typoszeregu pompy. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 15 z 36

16 5 Ustawienie/montaż 5 Ustawienie/montaż 5.1 Przepisy bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Ustawienie w obszarach zagrożonych wybuchem Niebezpieczeństwo wybuchu! Nigdy nie instalować pompy w obszarach zagrożonych wybuchem. Przestrzegać danych zamieszczonych w karcie danych oraz na tabliczce znamionowej systemu pomp. NIEBEZPIECZEŃSTWO Zastosowanie pomp Rio-Eco N i Rio-Eco Z N do wody pitnej lub w sektorze spożywczym Niebezpieczeństwo zatrucia! Materiały pompy nienadające się do zastosowania do wody pitnej lub w sektorze spożywczym. Pompy pod żadnym pozorem nie używać do wody pitnej lub w sektorze spożywczym. 5.2 Kontrola przed rozpoczęciem ustawiania Przed ustawieniem sprawdzić następujące punkty: Agregat pompy dostosowany jest do sieci energetycznej zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej. Przeznaczone do tłoczenia medium odpowiada wymogom dot. tłoczonych mediów. Powyższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są przestrzegane. 5.3 Montaż agregatu pompowego Agregat pompowy zamontować w łatwo dostępnym miejscu. UWAGA Przedostawanie się cieczy do silnika Uszkodzenie agregatu pompowego! W stanie beznapięciowym i w pozycji poziomej wału pompy zamontować agregat pompowy w przewodzie rurowym. Skrzynka zaciskowa silnika nie powinna być nigdy skierowana w dół. WSKAZÓWKA Zalecany jest montaż armatury odcinającej przed i za pompą. Należy przy tym pamiętać, że wyciekająca woda nie powinna kapać na silnik pompy lub skrzynkę zaciskową. Skrzynkę sterowniczą można ustawić w odpowiedniej pozycji przez obrócenie głowicy silnika. 16 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

17 5 Ustawienie/montaż Tabela 6: Dozwolone pozycje montażowe Wielkości Rio-Eco (Therm) N , , , , 50-70, Rio-Eco (Therm) N , , 65-90, , Rio-Eco Z N Należy odkręcić w tym celu śruby i ustawić głowicę silnika w odpowiedniej pozycji. Ponownie dokręcić śruby. NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieszczelność pompy Wyciek gorącego tłoczonego medium! Pierścień samouszczelniający zamontować w odpowiedniej pozycji. Strzałka na korpusie pompy wskazuje kierunek przepływu. WSKAZÓWKA W przypadku pompy zamontowanej pionowo przepływ powinien być skierowany do góry. UWAGA Wniknięcie powietrza do pompy Uszkodzenie agregatu pompowego w przypadku montażu pionowego i przepływu skierowanego w dół! Zawór odpowietrzający zamontować w najwyższym miejscu przewodu ssawnego. WSKAZÓWKA Aby uniknąć gromadzenia się w pompie zanieczyszczeń, nie należy montować jej w najniższym punkcie instalacji. Pompy śrubunkowe 1. Ustawić pompę w zalecanej pozycji montażowej. 2. Starannie założyć uszczelkę. 3. Połączyć pompę z przewodem rurowym za pomocą przyłącza gwintowanego. 4. Przyłącze gwintowane dokręcić ręcznie za pomocą pomocy montażowej (np. szczypce do rur). 5. Starannie założyć uszczelkę na przeciwległym przyłączu gwintowanym. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 17 z 36

18 5 Ustawienie/montaż Pompy kołnierzowe 6. Przyłącze gwintowane dokręcić ręcznie za pomocą pomocy montażowej (np. szczypce do rur). 1. Wypozycjonować pompy w zalecanej pozycji. 2. Starannie założyć uszczelkę. 3. Kołnierz pompy połączyć śrubami z kołnierzem przewodu rurowego. 4. Przy użyciu pomocy montażowej (np. szczypiec do rur) przykręcić ręcznie śruby. 5. Starannie założyć uszczelki po przeciwległej stronie. 6. Kołnierz pompy połączyć śrubami z kołnierzem przewodu rurowego. Przykręcić ręcznie śruby. 5.4 Podłączanie przewodu rurowego NIEBEZPIECZEŃSTWO Przekroczenie dopuszczalnych obciążeń na króćcach pompy Zagrożenie dla życia ze strony wypływającego z nieszczelnych miejsc gorącego medium! Nie używać pompy jako stałego punktu podparcia dla przewodów rurowych. Przewody rurowe są zamocowane bezpośrednio przed pompą i podłączone bez naprężeń. Skompensować rozszerzanie przewodu rurowego w wyniku wzrostu temperatury za pomocą odpowiednich środków. WSKAZÓWKA W zależności od rodzaju instalacji i pompy zaleca się montaż elementów uniemożliwiających cofanie cieczy oraz zaworów odcinających. Muszą one być jednak montowane w taki sposób, aby nie utrudniały opróżniania lub demontażu pompy. Przewód ssawny/dopływowy do pompy jest ułożony ze wzniosem, przy samym dopływie ze spadkiem. Średnice znamionowe przewodów odpowiadają co najmniej średnicom przyłączy pompy. Przewody rurowe są zamocowane bezpośrednio przed pompą i podłączone bez naprężeń. 1. Zbiorniki, przewody rurowe oraz przyłącza należy gruntownie oczyścić, wypłukać i przedmuchać (przede wszystkim w przypadku nowych instalacji). UWAGA Odpryski spawalnicze, zgorzelina i inne zanieczyszczenia w przewodach rurowych Uszkodzenie pompy! Usunąć zanieczyszczenia z przewodów. 5.5 Obudowa/ izolacja OSTRZEŻENIE Pompa rozgrzewa się do temperatury tłoczonego medium. Niebezpieczeństwo oparzenia! Zaizolować korpus spiralny. Założyć urządzenia ochronne. 18 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

19 5 Ustawienie/montaż 5.6 Podłączenie elektryczne NIEBEZPIECZEŃSTWO Prace przy podłączeniu elektrycznym wykonywane przez niewykwalifikowany personel Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem! Podłączenia elektrycznego może dokonać tylko wykwalifikowany elektryk. Przestrzegać przepisów IEC 60364, a w przypadku ochrony przeciwwybuchowej również przepisów określonych w normie EN NIEBEZPIECZEŃSTWO Prace przy skrzynce zaciskowej z włączonym napięciem Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem! Co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem prac wyłączyć napięcie zasilania i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. OSTRZEŻENIE Nieprawidłowe przyłącze sieciowe Uszkodzenie sieci elektrycznej, zwarcie! Należy przestrzegać warunków technicznych wydanych przez lokalne zakłady energetyczne. 1. Porównać dostępne napięcie sieciowe z informacjami na tabliczce znamionowej. 2. Wybrać odpowiednie podłączenie. WSKAZÓWKA Należy użyć kabla typu H05VV-F 3G1,5 lub podobnego o średnicy zewnętrznej 7,2 mm. Bezpieczniki: 10/16 A (minimalny prąd znamionowy x 1,4) zwłoczne lub bezpieczniki automatyczne o charakterystyce C. WSKAZÓWKA Jeżeli wyłączanie ma następować za pomocą przekaźnika sieciowego zainstalowanego we własnym zakresie, musi on spełniać następujące wymagania: prąd znamionowy 10 A, napięcie znamionowe 250 VAC. WSKAZÓWKA Przyłączenie elektryczne musi odbywać się za pomocą nieruchomego przewodu sieciowego o minimalnym przekroju poprzecznym 3 x 1,5 mm 2, który jest wyposażony w urządzenie wtykowe lub wtyczkę ze wszystkimi biegunami z co najmniej 3 mm szerokości rozwarcia styków. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 19 z 36

20 6 Uruchomienie/zatrzymanie 6 Uruchomienie/zatrzymanie 6.1 Uruchomienie Warunek uruchomienia Przed uruchomieniem agregatu pompowego należy sprawdzić, czy są spełnione następujące warunki: Agregat pompowy jest podłączony elektrycznie zgodnie z przepisami wraz ze wszystkimi urządzeniami ochronnymi. Pompa jest napełniona medium i odpowietrzona. ( Rozdział Strona 20) Wirnik został przykręcony śrubokrętem w celu ewentualnego odblokowania silnika po dłuższym postoju pompy / agregatu pompowego Napełnianie i odpowietrzanie pompy UWAGA Podwyższone zużycie w następstwie pracy na sucho Uszkodzenie agregatu pompowego! Nigdy nie użytkować agregatu pompowego w stanie nienapełnionym. Nigdy nie zamykać podczas pracy zaworu odcinającego na przewodzie ssawnym oraz/lub doprowadzającym. 1. Odpowietrzyć pompę oraz przewód ssawny i napełnić tłoczonym medium. 2. Otworzyć całkowicie zawór odcinający na ssaniu. 3. Podczas pracy (z najwyższą prędkością obrotową) odkręcić śrubę zamykającą, by wydostało się powietrze. NIEBEZPIECZEŃSTWO Z obszaru śruby odpowietrzającej wydobywa się gorące medium Ryzyko oparzenia! Nosić odzież ochronną. 4. Z powrotem zamknąć śrubę zamykającą. 5. Powtarzać ten proces aż do uwolnienia całego powietrza Włączanie NIEBEZPIECZEŃSTWO Przekroczenie dozwolonych wartości granicznych ciśnienia i temperatury w wyniku zamknięcia przewodu ssawnego i tłocznego Wyciek gorącego tłoczonego medium! Nigdy nie eksploatować pompy z zamkniętymi zaworami odcinającymi na przewodzie ssawnym i/lub tłocznym. Agregat pompowy uruchamiać tylko przez lekko lub całkowicie otwarty zawór odcinający. 20 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

21 6 Uruchomienie/zatrzymanie NIEBEZPIECZEŃSTWO Zbyt wysokie temperatury w wyniku niedostatecznego smarowania uszczelnienia wału Uszkodzenie agregatu pompowego! Nigdy nie użytkować agregatu pompowego w stanie nienapełnionym. Pompę należy napełnić w prawidłowy sposób. Pompę wolno użytkować tylko w obrębie dozwolonego zakresu eksploatacji. UWAGA Nietypowe odgłosy, wibracje, temperatury lub wycieki Uszkodzenie pompy! Natychmiast wyłączyć pompę/agregat pompowy. Uruchomić agregat pompowy ponownie dopiero po usunięciu przyczyn usterek. System rur po stronie instalacji jest oczyszczony. Pompa, przewód ssawny oraz ew. zbiornik są odpowietrzone oraz napełnione tłoczonym medium. Przewody napełniające i odpowietrzające są zamknięte. 1. Otworzyć całkowicie zawór odcinający na przewodzie dopływowym/ssawnym. 2. Otworzyć lekko zawór odcinający na przewodzie tłocznym. 3. Włączyć silnik. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 21 z 36

22 6 Uruchomienie/zatrzymanie Tryb pracy Automatyczna regulacja Wbudowany w pompie mechanizm regulacyjny jest aktywny w trybie Wewnętrzny. Ustawia się go przełącznikiem DIP 1. Przełącznik DIP 1 = ON Przełącznik DIP 1 = OFF ON tryb pracy Zewnętrzny tryb pracy Wewnętrzny 1 2 OFF Rys. 3: Przełącznik DIP (na przykładzie: pojedyncza pompa w trybie pracy Wewnętrzny) Pompa uruchamia się, gdy jest zmostkowana para zacisków RUN (ustawienie fabryczne) i zatrzymuje się, gdy zaciski nie są zmostkowane. RUN 0V IN Rys. 4: Para zacisków RUN Pompa pracuje zgodnie z charakterystyką regulacji, która zapewnia maksymalną moc P maks. = Q x H (punkt A, przerywana linia), i samoczynnie dopasowuje się do różnych wymogów w zakresie mocy. Przycisk obsługowy znajduje się w położeniu środkowym (patrz ilustracja). H A Q Przez obracanie przycisku obsługowego na module regulacyjnym można ręczne dostosowywać moc pompy. Obrócenie przycisku obsługowego przeciwnie do ruchu wskazówek zegara powoduje obniżenie mocy pompy, np. w przypadku pojawienia się odgłosów przepływu. Charakterystyka regulacji przesuwa się w kierunku mniejszych wysokości tłoczenia. Obrót przycisku obsługowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje zwiększenie mocy pompy, np. gdy mimo hydraulicznej kalibracji niektóre grzejniki pozostają zimne. Charakterystyka regulacji przesuwa się w kierunku większych wysokości tłoczenia. H H Q Q Sposób działania regulacji Przymknięte zawory termostatyczne (lub podobne urządzenia regulacyjne) redukują tłoczony przez pompę strumień przepływu, co zmniejsza opór wywołany tarciem o rurę. System regulacji pompy wykrywa ten stan i redukuje moc pompy, dzięki czemu 22 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL)

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Dodatkowa instrukcja eksploatacji 1070.81/06-PL Systemy monitorujące Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Secochem-Ex (SCX) Secochem-Ex K

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions OK NIMBUS PLUS Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions IT - POMPA DI CALORE RISCALDAMENTO GB - HEATING HEAT PUMP ES PT GR - BOMBA DE CALOR PARA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode)

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) PL Spis treści 1. Informacje dotyczące tego dokumentu... 4 1.1. Zakres obowiązywania... 4 1.2. Grupa docelowa... 4 1.3. Objaśnienie rysunków...

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo