Instrukcja eksploatacji/ montażu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja eksploatacji/ montażu"

Transkrypt

1 Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N , do Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N do Instrukcja eksploatacji/ montażu

2 Nota wydawnicza Instrukcja eksploatacji/montażu Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N Oryginalna instrukcja eksploatacji Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana, powielana, przetwarzana ani przekazywana osobom trzecim. Zmiany techniczne zastrzeżone. KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal

3 Zawartość Zawartość Glosariusz Uwagi ogólne Podstawy Adresaci Symbolika Bezpieczeństwo Oznaczenia wskazówek ostrzegawczych Uwagi ogólne Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Przeszkolenie i kwalifikacje pracowników Skutki i niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania instrukcji Praca ze znajomością wymagań BHP Zasady bezpieczeństwa dla operatora/użytkownika Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, przeglądów i prac montażowych Niedopuszczalne sposoby eksploatacji Transport/składowanie/utylizacja Kontrola stanu dostawy Transportowanie Składowanie/ochrona antykorozyjna Zwrot do producenta Utylizacja Opis pompy/agregatu pompowego Opis ogólny Oznaczenie Tabliczka znamionowa Budowa konstrukcyjna Budowa i sposób działania Natężenie hałasu Zakres dostawy Wymiary i ciężary Ustawienie/montaż Przepisy bezpieczeństwa Kontrola przed rozpoczęciem ustawiania Montaż agregatu pompowego Podłączanie przewodu rurowego Obudowa/ izolacja Podłączenie elektryczne Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 3 z 36

4 Zawartość 6 Uruchomienie/zatrzymanie Uruchomienie Wyłączanie Granice zakresu eksploatacji Wyłączanie z eksploatacji/konserwowanie/składowanie Ponowny rozruch Konserwacja/utrzymanie sprawności technicznej Konserwacja/przeglądy Opróżnianie/oczyszczanie Demontaż agregatu pompowego Zakłócenia: Przyczyny i usuwanie Załączone dokumenty Przekrój z wykazem części Podłączenie elektryczne, przegląd ustawień, diody wskaźnikowe LED Deklaracja zgodności WE...34 Indeks haseł z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

5 Glosariusz Glosariusz Agregat pompowy Kompletny agregat pompowy, składający się z pompy, napędu, podzespołów i elementów wyposażenia Natężenie hałasu Oczekiwana emisja dźwięku podawana jako poziom ciśnienia akustycznego LPA w db(a). Przewód ssawny/dopływowy Przewód rurowy podłączony do króćca ssawnego Przewód tłoczny Przewód rurowy podłączony do króćca tłocznego Pompa Maszyna bez napędu, podzespołów lub elementów wyposażenia Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 5 z 36

6 1 Uwagi ogólne 1 Uwagi ogólne 1.1 Podstawy Instrukcja eksploatacji jest częścią dokumentacji typoszeregów i wersji wymienionych na stronie tytułowej. W instrukcji eksploatacji opisano prawidłowe i bezpieczne użytkowanie we wszystkich fazach eksploatacji. Tabliczka znamionowa zawiera informacje o typoszeregu/wielkości oraz najważniejsze parametry. Opisują one jednoznacznie pompę/agregat pompowy i służą do identyfikacji podczas wszystkich kolejnych operacji handlowych. Aby zachować prawa płynące z gwarancji, w razie uszkodzenia należy niezwłocznie powiadomić najbliższy serwis firmy KSB. Natężenie hałasu. ( Rozdział 4.6 Strona 14) 1.2 Adresaci Adresatami niniejszej instrukcji eksploatacji są pracownicy o wykształceniu technicznym. ( Rozdział 2.4 Strona 8) 1.3 Symbolika Tabela 1: Stosowane symbole Symbol Znaczenie Warunek w ramach instrukcji postępowania Polecenie w ramach wskazówek bezpieczeństwa Wynik działania Odsyłacze Kroki instrukcji postępowania Wskazówka zawiera zalecenia i ważne wskazówki dot. obchodzenia się z produktem 6 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

7 2 Bezpieczeństwo! NIEBEZPIECZEŃSTWO 2 Bezpieczeństwo Wszystkie wskazówki wymienione w tym rozdziale odnoszą się do zagrożeń o wysokim stopniu ryzyka. 2.1 Oznaczenia wskazówek ostrzegawczych Tabela 2: Cechy wskazówek ostrzegawczych Symbol Wyjaśnienie! NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO Hasło to oznacza zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, którego lekceważenie powoduje śmierć lub ciężkie obrażenia.! OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Hasło to oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, którego lekceważenie może spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia. UWAGA UWAGA Hasło to oznacza zagrożenie, którego lekceważenie może być niebezpieczne dla maszyny lub jej działania. Miejsce ogólnie niebezpieczne Symbol ten w połączeniu z hasłem NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza niebezpieczeństwa związane ze śmiercią i obrażeniami. Niebezpieczne napięcie elektryczne Symbol ten w połączeniu z hasłem NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza niebezpieczeństwa związane z napięciem elektrycznym i wskazuje informacje dot. ochrony przed napięciem elektrycznym. Uszkodzenia maszyny Symbol ten w połączeniu z hasłem UWAGA oznacza niebezpieczeństwa dla maszyny i jej działania. 2.2 Uwagi ogólne Instrukcja eksploatacji zawiera podstawowe wskazówki dot. ustawienia, eksploatacji i konserwacji, których przestrzeganie zapewnia bezpieczeństwo pracy z pompą oraz pozwala uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych. Należy uwzględniać wskazówki bezpieczeństwa zawarte we wszystkich rozdziałach. Odpowiedzialny pracownik/użytkownik musi przeczytać instrukcję eksploatacji przed montażem i uruchomieniem oraz w całości ją zrozumieć. Instrukcja eksploatacji musi być stale dostępna dla pracownika w miejscu pracy. Wskazówki umieszczone bezpośrednio na pompie muszą być przestrzegane i utrzymywane w całkowicie czytelnym stanie. Dotyczy to przykładowo: Strzałki wskazującej kierunek obrotów Oznaczenia przyłączy Tabliczka znamionowa Za przestrzeganie lokalnych przepisów nieuwzględnionych w instrukcji eksploatacji odpowiedzialny jest użytkownik. 2.3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Pompę/agregat pompowy można użytkować tylko w zastosowaniach opisanych we współobowiązujących dokumentach. Pompę/agregat pompowy można użytkować tylko w nienagannym stanie technicznym. Nie wolno użytkować pompy/agregatu pompowego w stanie częściowo zmontowanym. Pompa może tłoczyć wyłącznie media opisane w karcie danych lub też w dokumentacji odpowiedniej wersji. Nigdy nie eksploatować pompy bez tłoczonego medium. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 7 z 36

8 2 Bezpieczeństwo Przestrzegać danych dot. minimalnej wydajności, podanych w karcie danych lub też w dokumentacji (unikać uszkodzeń w wyniku przegrzania, składowania,...). Przestrzegać danych dot. maksymalnej wydajności, podanych w karcie danych lub też w dokumentacji (unikać przegrzania, uszkodzeń pierścieni ślizgowych, uszkodzeń kawitacyjnych, uszkodzeń podczas składowania,...). Nie dławić pompy po stronie ssącej (unikać uszkodzeń kawitacyjnych). Uzgodnić inne sposoby użytkowania z producentem, o ile nie zostały one wymienione w karcie danych lub też w dokumentacji. Unikanie przewidywalnego błędnego zastosowania Nigdy nie przekraczać wskazanych w karcie danych lub w dokumentacji dozwolonych granic zastosowania w odniesieniu do ciśnienia, temperatury itp. Przestrzegać wszystkich wskazówek dot. bezpieczeństwa oraz wskazówek dot. obsługi, zawartych w przedłożonej instrukcji eksploatacji. 2.4 Przeszkolenie i kwalifikacje pracowników Pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do transportu, montażu, obsługi, konserwacji i wykonywania przeglądów. Użytkownik musi dokładnie określić zakres odpowiedzialności, kompetencje i sposób sprawowania nadzoru nad pracownikami w trakcie transportu, montażu, obsługi, konserwacji i przeglądów. Kwalifikacje personelu należy uzupełniać poprzez szkolenia i instruktaże prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych pracowników. W razie konieczności użytkownik może zlecić przeprowadzenie szkolenia producentowi/dostawcy. Szkolenia dot. pompy/agregatu pompowego należy prowadzić pod nadzorem pracownika technicznego. 2.5 Skutki i niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania instrukcji Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji eksploatacji prowadzi od utraty praw z tytułu gwarancji i odpowiedzialności za szkody. Nieprzestrzeganie instrukcji może powodować między innymi następujące zagrożenia: zagrożenie dla ludzi w wyniku oddziaływań elektrycznych, termicznych, mechanicznych i chemicznych oraz eksplozji zawodność ważniejszych funkcji produktu zawodność zaleconych metod dotyczących konserwacji i napraw zagrożenie dla środowiska naturalnego na skutek wycieku materiałów niebezpiecznych 2.6 Praca ze znajomością wymagań BHP Oprócz wskazówek bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji oraz wymagań związanych z zastosowaniem zgodnym z przeznaczeniem obowiązują następujące przepisy bezpieczeństwa: Przepisy o zapobieganiu wypadkom, przepisy bezpieczeństwa i przepisy zakładowe Przepisy ochrony przeciwwybuchowej Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi Obowiązujące normy, dyrektywy i ustawy 2.7 Zasady bezpieczeństwa dla operatora/użytkownika Zamocować i sprawdzić działanie osłon montowanych na miejscu eksploatacji chroniących przed dotknięciem elementów gorących, zimnych lub ruchomych. 8 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

9 2 Bezpieczeństwo Nie zdejmować osłon chroniących przed dotknięciem w trakcie pracy. Wycieki (np. na uszczelnieniu wału) niebezpiecznych mediów (np. wybuchowych, trujących, gorących) odprowadzać w taki sposób, aby nie powodowały żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska. Przestrzegać w związku z tym obowiązujących przepisów. Wykluczyć zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym (szczegóły patrz: przepisy danego kraju i/lub przepisy miejscowego zakładu energetycznego). Jeśli wyłączenie pompy nie spowoduje wzrostu potencjalnego zagrożenia, podczas instalacji agregatu pompowego zamontować wyłącznik awaryjny w bezpośrednim pobliżu pompy/agregatu pompowego. 2.8 Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, przeglądów i prac montażowych Przebudowy lub modyfikacje pompy dopuszczalne są tylko po uzyskaniu zgody producenta. Należy stosować wyłącznie części oryginalne lub dopuszczone przez producenta. Stosowanie innych części może spowodować wyłączenie odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu konsekwencje. Użytkownik powinien dopilnować, aby wszystkie prace konserwacyjne, inspekcyjne i montażowe były przeprowadzane przez upoważnionych i wykwalifikowanych pracowników, którzy zapoznali się dokładnie z instrukcją eksploatacji. Prace dotyczące pompy / agregatu pompowego należy wykonywać tylko po zatrzymaniu urządzenia. Korpus pompy musi ostygnąć do temperatury otoczenia. Korpus pompy musi być pozbawiony ciśnienia i opróżniony. W celu wyłączenia agregatu pompowego z eksploatacji należy bezwzględnie przestrzegać procedur opisanych w instrukcji eksploatacji. ( Rozdział 6.4 Strona 28) Pompy, które tłoczą media stanowiące zagrożenie dla zdrowia, należy odkazić. Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie zamontować i uruchomić wszystkie urządzenia zabezpieczające oraz ochronne. Przed ponownym uruchomieniem należy przestrzegać wymienionych instrukcji dotyczących uruchamiania. ( Rozdział 6.1 Strona 20) 2.9 Niedopuszczalne sposoby eksploatacji Nigdy nie użytkować pompy/agregatu pompowego poza zakresem wartości granicznych, wskazanych w karcie danych oraz w instrukcji eksploatacji. Bezpieczeństwo eksploatacji dostarczonej pompy/agregatu pompowego zapewnione jest tylko w przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 9 z 36

10 3 Transport/składowanie/utylizacja 3 Transport/składowanie/utylizacja 3.1 Kontrola stanu dostawy 1. Podczas przekazywania towarów sprawdzić każdą jednostkę opakowania pod kątem uszkodzeń. 2. W przypadku uszkodzeń transportowych należy dokładnie ustalić szkodę, sporządzić dokumentację i niezwłocznie powiadomić pisemnie KSB punkt sprzedaży oraz ubezpieczyciela. 3.2 Transportowanie UWAGA Nieprawidłowy transport pompy Uszkodzenie pompy! Pompę/agregat pompowy nigdy nie zawieszać i nie transportować na elektrycznych przewodach przyłączeniowych. Nigdy nie uderzać lub upuszczać pompy/agregatu pompowego. 3.3 Składowanie/ochrona antykorozyjna Jeśli uruchomienie ma nastąpić po upływie dłuższego czasu od dostarczenia, zaleca się zastosowanie na czas składowania pompy/agregatu pompowego następujących środków: UWAGA Uszkodzenie w trakcie składowania powodowane przez wilgoć, kurz lub szkodniki Korozja/zanieczyszczenie pompy/agregatu pompowego! W przypadku składowania pompy/agregatu pompowego na zewnątrz lub w stanie zapakowanym przykryć pompę/agregat pompowy oraz wyposażenie materiałem wodoszczelnym. UWAGA Wilgotne, zabrudzone lub uszkodzone otwory i miejsca połączeń Nieszczelność lub uszkodzenie agregatu pompowego! Zamknięte otwory agregatu pompowego należy otworzyć dopiero podczas ustawiania. Pompę/agregat pompowy należy składować w suchym, zabezpieczonym pomieszczeniu o możliwie stałej wilgotności powietrza. W przypadku prawidłowego składowania w zamkniętym pomieszczeniu ochrona zapewniona jest przez maksymalnie 12 miesięcy. Przestrzegać podczas składowania w magazynie już używanych pomp/agregatów pompowych ( Rozdział Strona 28). 3.4 Zwrot do producenta 1. Pompę należy opróżnić w prawidłowy sposób. ( Rozdział 7.2 Strona 30) 2. Gruntownie wypłukać i oczyścić pompę, zwłaszcza w przypadku szkodliwych, wybuchowych, gorących i innych groźnych mediów. 3. Jeśli tłoczone są media, których pozostałości w reakcji z wilgocią z powietrza mogą powodować korozję lub też zapalają się w zetknięciu z tlenem, agregat pompowy należy dodatkowo zneutralizować i w celu osuszenia zastosować do przedmuchania bezwodny gaz obojętny. 10 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

11 3 Transport/składowanie/utylizacja 3.5 Utylizacja OSTRZEŻENIE Zagrażające zdrowiu i/lub gorące tłoczone media, materiały pomocnicze i eksploatacyjne Zagrożenie dla ludzi i środowiska! Zebrać płyn płuczący oraz w razie potrzeby pozostałą ciecz i zutylizować. W razie potrzeby nosić odzież ochronną oraz maskę ochronną. Przestrzegać ustawowych przepisów dot. utylizacji niebezpiecznych dla zdrowia substancji. 1. Zdemontować pompę/agregat pompowy. Zebrać smary stałe i płynne podczas demontażu. 2. Materiały pompy podzielić wg rodzaju, np. na: - metal, - tworzywo sztuczne, - złom elektroniczny, - smary stałe i płynne. 3. Zutylizować wg obowiązujących przepisów lub odstawić do wyspecjalizowanego zakładu utylizacji. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 11 z 36

12 4 Opis pompy/agregatu pompowego 4 Opis pompy/agregatu pompowego 4.1 Opis ogólny Normalnie ssąca pompa inline Pompa do tłoczenia czystych lub agresywnych cieczy, które nie oddziałują chemicznie ani mechanicznie na materiały pompy. 4.2 Oznaczenie Przykład: Rio-Eco Z N Tabela 3: Objaśnienie oznaczenia Dane Znaczenie Rio Typoszereg Eco Wysokosprawna pompa Therm Pompa do wody pitnej Z Pompa bliźniacza N Nowa generacja 40 Średnica nominalna króćca przyłączeniowego 15 = Rp 1/2 25 = Rp 1 30 = Rp 1 1/4 Od 40 do 80 = od DN 40 do DN Wysokość podnoszenia w m 10 (np. 120 = 12 m) -130 Wysokość konstrukcyjna 130 mm 4.3 Tabliczka znamionowa Rio-Eco N V 50Hz Max 2,70A EEI 0,27 Class F PN6/10 / IP 42 / TF Made in EU 8 Rys. 1: Tabliczka znamionowa (przykład) 1 Typoszereg, wielkość 2 Przyłącze sieciowe 3 Częstotliwość sieci 4 Maks. pobór prądu 5 Wskaźnik efektywności 6 Termiczna klasa izolacji energetycznej 7 Maksymalne ciśnienie robocze, stopień ochrony, klasa temperatury 8 Numer materiału 12 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

13 4 Opis pompy/agregatu pompowego Klucz numeru fabrycznego Przykład: Tabela 4: Objaśnienie oznaczenia Liczba Znaczenie 12 Rok Tydzień kalendarzowy 0867 Numer bieżący 4.4 Budowa konstrukcyjna Konstrukcja Niewymagająca konserwacji, wysokowydajna pompa z wirnikiem mokrym (bezdławnicowa) Napęd Elektroniczne komutowany silnik synchroniczny z wirnikiem z magnesami trwałymi 230 V 50 Hz Stopień ochronny IP42 Klasa cieplna F Klasa temperatury TF 110 Napędy elektryczne z regulacją prędkości obrotowej - wymogi EMC EN Wysyłanie komunikatu o zakłóceniu EN Odporność na zakłócenia EN Łożyskowanie Specjalne łożysko ślizgowe smarowane tłoczonym medium Przyłącza Przyłącze śrubunkowe lub kołnierzowe Tryby pracy Automatyczny ze zmienną różnicą ciśnień Tryb nastawnika z zewnętrznym definiowaniem wartości prędkości obrotowej 0-10 V Tryb nastawnika z ręcznym definiowaniem Funkcje automatyczne płynna regulacja mocy w zależności od trybu pracy funkcja odblokowywania Łagodny rozruch (wolny rozruch) Pełna ochrona silnika ze zintegrowanym elektronicznym układem wyzwalania Funkcje ręczne Ustawianie trybów pracy Ustawianie zadanej różnicy ciśnień Ustawianie poziomu prędkości obrotowej Zewnętrzne funkcje sterowania Wejście sterujące Start/Stop Wejście sterujące do zdalnego ustawiania prędkości obrotowej 0-10 V Funkcje sygnalizacyjne i wskazania Zbiorczy komunikat o zakłóceniu (bezpotencjałowy styk przełączny) Lampka sygnalizująca zakłócenie, wskaźnik kodu błędu Złącza Cyfrowy interfejs szeregowy Modbus RTU do podłączenia do nadrzędnych systemów automatyki za pomocą Systembus RS485 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 13 z 36

14 4 Opis pompy/agregatu pompowego Zarządzanie pompami podwójnymi Tryb główny/rezerwowy z zależną od czasu wymianą pomp po 24 godzinach i automatycznym przełączaniem awaryjnym 4.5 Budowa i sposób działania Wykonanie Sposób działania 5 6 Rys. 2: Przekrój pompy 1 Króciec tłoczny 2 Łożysko ślizgowe 3 Silnik 4 Wirnik 5 Króciec ssawny 6 Wał silnika Pompa jest wykonana w wersji z promieniowym wlotem strumienia oraz promieniowym wylotem strumienia znajdującym się w linii naprzeciwko. Wirnik jest na stałe połączony z wałem silnika. Korpus silnika jest wyposażony w skrzynkę zaciskową. Bez uszczelnienia mechanicznego, ponieważ całkowicie zaizolowany przez uzwojenie stojana zespół obrotowy jest smarowany i chłodzony tłoczonym medium. Korpus silnika jest wykonany z aluminium, a konstrukcja wewnętrzna głównie ze stali szlachetnej. Zaawansowany system smarowania z wysokiej jakości łożyskami węglowymi wraz z precyzyjnie wyważonym wirnikiem zapewnia bardzo równomierny bieg oraz długą żywotność. Tłoczone medium wpływa do pompy przez króciec ssawny (5) i jest kierowane z przyspieszeniem z obracającego się wirnika (4) przez wał silnika (6) w postaci cylindrycznego strumienia na zewnątrz. Dzięki konturowi strumieniowemu korpusu pompy prędkość tłoczonego medium zamieniana jest na ciśnienie. Tłoczone medium zostaje doprowadzone do króćca tłocznego (1), poprzez który wydostaje się ono z pompy. Wał jest osadzony na łożyskach ślizgowych (2), zamocowanych do silnika (3). 4.6 Natężenie hałasu Tabela 5: Oczekiwane natężenie hałasu [db A] Poziom ciśnienia akustycznego Rio-Eco (Therm) N do maks. 35 Rio-Eco (Therm) N do maks z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

15 4 Opis pompy/agregatu pompowego 4.7 Zakres dostawy W zależności od wersji poniższe pozycje należą do zakresu dostawy: Agregat pompy Instrukcja eksploatacji/montażu Uszczelki 4.8 Wymiary i ciężary Dane dot. wymiarów i ciężarów znajdują się w karcie typoszeregu pompy. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 15 z 36

16 5 Ustawienie/montaż 5 Ustawienie/montaż 5.1 Przepisy bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Ustawienie w obszarach zagrożonych wybuchem Niebezpieczeństwo wybuchu! Nigdy nie instalować pompy w obszarach zagrożonych wybuchem. Przestrzegać danych zamieszczonych w karcie danych oraz na tabliczce znamionowej systemu pomp. NIEBEZPIECZEŃSTWO Zastosowanie pomp Rio-Eco N i Rio-Eco Z N do wody pitnej lub w sektorze spożywczym Niebezpieczeństwo zatrucia! Materiały pompy nienadające się do zastosowania do wody pitnej lub w sektorze spożywczym. Pompy pod żadnym pozorem nie używać do wody pitnej lub w sektorze spożywczym. 5.2 Kontrola przed rozpoczęciem ustawiania Przed ustawieniem sprawdzić następujące punkty: Agregat pompy dostosowany jest do sieci energetycznej zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej. Przeznaczone do tłoczenia medium odpowiada wymogom dot. tłoczonych mediów. Powyższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są przestrzegane. 5.3 Montaż agregatu pompowego Agregat pompowy zamontować w łatwo dostępnym miejscu. UWAGA Przedostawanie się cieczy do silnika Uszkodzenie agregatu pompowego! W stanie beznapięciowym i w pozycji poziomej wału pompy zamontować agregat pompowy w przewodzie rurowym. Skrzynka zaciskowa silnika nie powinna być nigdy skierowana w dół. WSKAZÓWKA Zalecany jest montaż armatury odcinającej przed i za pompą. Należy przy tym pamiętać, że wyciekająca woda nie powinna kapać na silnik pompy lub skrzynkę zaciskową. Skrzynkę sterowniczą można ustawić w odpowiedniej pozycji przez obrócenie głowicy silnika. 16 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

17 5 Ustawienie/montaż Tabela 6: Dozwolone pozycje montażowe Wielkości Rio-Eco (Therm) N , , , , 50-70, Rio-Eco (Therm) N , , 65-90, , Rio-Eco Z N Należy odkręcić w tym celu śruby i ustawić głowicę silnika w odpowiedniej pozycji. Ponownie dokręcić śruby. NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieszczelność pompy Wyciek gorącego tłoczonego medium! Pierścień samouszczelniający zamontować w odpowiedniej pozycji. Strzałka na korpusie pompy wskazuje kierunek przepływu. WSKAZÓWKA W przypadku pompy zamontowanej pionowo przepływ powinien być skierowany do góry. UWAGA Wniknięcie powietrza do pompy Uszkodzenie agregatu pompowego w przypadku montażu pionowego i przepływu skierowanego w dół! Zawór odpowietrzający zamontować w najwyższym miejscu przewodu ssawnego. WSKAZÓWKA Aby uniknąć gromadzenia się w pompie zanieczyszczeń, nie należy montować jej w najniższym punkcie instalacji. Pompy śrubunkowe 1. Ustawić pompę w zalecanej pozycji montażowej. 2. Starannie założyć uszczelkę. 3. Połączyć pompę z przewodem rurowym za pomocą przyłącza gwintowanego. 4. Przyłącze gwintowane dokręcić ręcznie za pomocą pomocy montażowej (np. szczypce do rur). 5. Starannie założyć uszczelkę na przeciwległym przyłączu gwintowanym. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 17 z 36

18 5 Ustawienie/montaż Pompy kołnierzowe 6. Przyłącze gwintowane dokręcić ręcznie za pomocą pomocy montażowej (np. szczypce do rur). 1. Wypozycjonować pompy w zalecanej pozycji. 2. Starannie założyć uszczelkę. 3. Kołnierz pompy połączyć śrubami z kołnierzem przewodu rurowego. 4. Przy użyciu pomocy montażowej (np. szczypiec do rur) przykręcić ręcznie śruby. 5. Starannie założyć uszczelki po przeciwległej stronie. 6. Kołnierz pompy połączyć śrubami z kołnierzem przewodu rurowego. Przykręcić ręcznie śruby. 5.4 Podłączanie przewodu rurowego NIEBEZPIECZEŃSTWO Przekroczenie dopuszczalnych obciążeń na króćcach pompy Zagrożenie dla życia ze strony wypływającego z nieszczelnych miejsc gorącego medium! Nie używać pompy jako stałego punktu podparcia dla przewodów rurowych. Przewody rurowe są zamocowane bezpośrednio przed pompą i podłączone bez naprężeń. Skompensować rozszerzanie przewodu rurowego w wyniku wzrostu temperatury za pomocą odpowiednich środków. WSKAZÓWKA W zależności od rodzaju instalacji i pompy zaleca się montaż elementów uniemożliwiających cofanie cieczy oraz zaworów odcinających. Muszą one być jednak montowane w taki sposób, aby nie utrudniały opróżniania lub demontażu pompy. Przewód ssawny/dopływowy do pompy jest ułożony ze wzniosem, przy samym dopływie ze spadkiem. Średnice znamionowe przewodów odpowiadają co najmniej średnicom przyłączy pompy. Przewody rurowe są zamocowane bezpośrednio przed pompą i podłączone bez naprężeń. 1. Zbiorniki, przewody rurowe oraz przyłącza należy gruntownie oczyścić, wypłukać i przedmuchać (przede wszystkim w przypadku nowych instalacji). UWAGA Odpryski spawalnicze, zgorzelina i inne zanieczyszczenia w przewodach rurowych Uszkodzenie pompy! Usunąć zanieczyszczenia z przewodów. 5.5 Obudowa/ izolacja OSTRZEŻENIE Pompa rozgrzewa się do temperatury tłoczonego medium. Niebezpieczeństwo oparzenia! Zaizolować korpus spiralny. Założyć urządzenia ochronne. 18 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

19 5 Ustawienie/montaż 5.6 Podłączenie elektryczne NIEBEZPIECZEŃSTWO Prace przy podłączeniu elektrycznym wykonywane przez niewykwalifikowany personel Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem! Podłączenia elektrycznego może dokonać tylko wykwalifikowany elektryk. Przestrzegać przepisów IEC 60364, a w przypadku ochrony przeciwwybuchowej również przepisów określonych w normie EN NIEBEZPIECZEŃSTWO Prace przy skrzynce zaciskowej z włączonym napięciem Śmiertelne niebezpieczeństwo porażenia prądem! Co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem prac wyłączyć napięcie zasilania i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. OSTRZEŻENIE Nieprawidłowe przyłącze sieciowe Uszkodzenie sieci elektrycznej, zwarcie! Należy przestrzegać warunków technicznych wydanych przez lokalne zakłady energetyczne. 1. Porównać dostępne napięcie sieciowe z informacjami na tabliczce znamionowej. 2. Wybrać odpowiednie podłączenie. WSKAZÓWKA Należy użyć kabla typu H05VV-F 3G1,5 lub podobnego o średnicy zewnętrznej 7,2 mm. Bezpieczniki: 10/16 A (minimalny prąd znamionowy x 1,4) zwłoczne lub bezpieczniki automatyczne o charakterystyce C. WSKAZÓWKA Jeżeli wyłączanie ma następować za pomocą przekaźnika sieciowego zainstalowanego we własnym zakresie, musi on spełniać następujące wymagania: prąd znamionowy 10 A, napięcie znamionowe 250 VAC. WSKAZÓWKA Przyłączenie elektryczne musi odbywać się za pomocą nieruchomego przewodu sieciowego o minimalnym przekroju poprzecznym 3 x 1,5 mm 2, który jest wyposażony w urządzenie wtykowe lub wtyczkę ze wszystkimi biegunami z co najmniej 3 mm szerokości rozwarcia styków. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 19 z 36

20 6 Uruchomienie/zatrzymanie 6 Uruchomienie/zatrzymanie 6.1 Uruchomienie Warunek uruchomienia Przed uruchomieniem agregatu pompowego należy sprawdzić, czy są spełnione następujące warunki: Agregat pompowy jest podłączony elektrycznie zgodnie z przepisami wraz ze wszystkimi urządzeniami ochronnymi. Pompa jest napełniona medium i odpowietrzona. ( Rozdział Strona 20) Wirnik został przykręcony śrubokrętem w celu ewentualnego odblokowania silnika po dłuższym postoju pompy / agregatu pompowego Napełnianie i odpowietrzanie pompy UWAGA Podwyższone zużycie w następstwie pracy na sucho Uszkodzenie agregatu pompowego! Nigdy nie użytkować agregatu pompowego w stanie nienapełnionym. Nigdy nie zamykać podczas pracy zaworu odcinającego na przewodzie ssawnym oraz/lub doprowadzającym. 1. Odpowietrzyć pompę oraz przewód ssawny i napełnić tłoczonym medium. 2. Otworzyć całkowicie zawór odcinający na ssaniu. 3. Podczas pracy (z najwyższą prędkością obrotową) odkręcić śrubę zamykającą, by wydostało się powietrze. NIEBEZPIECZEŃSTWO Z obszaru śruby odpowietrzającej wydobywa się gorące medium Ryzyko oparzenia! Nosić odzież ochronną. 4. Z powrotem zamknąć śrubę zamykającą. 5. Powtarzać ten proces aż do uwolnienia całego powietrza Włączanie NIEBEZPIECZEŃSTWO Przekroczenie dozwolonych wartości granicznych ciśnienia i temperatury w wyniku zamknięcia przewodu ssawnego i tłocznego Wyciek gorącego tłoczonego medium! Nigdy nie eksploatować pompy z zamkniętymi zaworami odcinającymi na przewodzie ssawnym i/lub tłocznym. Agregat pompowy uruchamiać tylko przez lekko lub całkowicie otwarty zawór odcinający. 20 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

21 6 Uruchomienie/zatrzymanie NIEBEZPIECZEŃSTWO Zbyt wysokie temperatury w wyniku niedostatecznego smarowania uszczelnienia wału Uszkodzenie agregatu pompowego! Nigdy nie użytkować agregatu pompowego w stanie nienapełnionym. Pompę należy napełnić w prawidłowy sposób. Pompę wolno użytkować tylko w obrębie dozwolonego zakresu eksploatacji. UWAGA Nietypowe odgłosy, wibracje, temperatury lub wycieki Uszkodzenie pompy! Natychmiast wyłączyć pompę/agregat pompowy. Uruchomić agregat pompowy ponownie dopiero po usunięciu przyczyn usterek. System rur po stronie instalacji jest oczyszczony. Pompa, przewód ssawny oraz ew. zbiornik są odpowietrzone oraz napełnione tłoczonym medium. Przewody napełniające i odpowietrzające są zamknięte. 1. Otworzyć całkowicie zawór odcinający na przewodzie dopływowym/ssawnym. 2. Otworzyć lekko zawór odcinający na przewodzie tłocznym. 3. Włączyć silnik. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N 21 z 36

22 6 Uruchomienie/zatrzymanie Tryb pracy Automatyczna regulacja Wbudowany w pompie mechanizm regulacyjny jest aktywny w trybie Wewnętrzny. Ustawia się go przełącznikiem DIP 1. Przełącznik DIP 1 = ON Przełącznik DIP 1 = OFF ON tryb pracy Zewnętrzny tryb pracy Wewnętrzny 1 2 OFF Rys. 3: Przełącznik DIP (na przykładzie: pojedyncza pompa w trybie pracy Wewnętrzny) Pompa uruchamia się, gdy jest zmostkowana para zacisków RUN (ustawienie fabryczne) i zatrzymuje się, gdy zaciski nie są zmostkowane. RUN 0V IN Rys. 4: Para zacisków RUN Pompa pracuje zgodnie z charakterystyką regulacji, która zapewnia maksymalną moc P maks. = Q x H (punkt A, przerywana linia), i samoczynnie dopasowuje się do różnych wymogów w zakresie mocy. Przycisk obsługowy znajduje się w położeniu środkowym (patrz ilustracja). H A Q Przez obracanie przycisku obsługowego na module regulacyjnym można ręczne dostosowywać moc pompy. Obrócenie przycisku obsługowego przeciwnie do ruchu wskazówek zegara powoduje obniżenie mocy pompy, np. w przypadku pojawienia się odgłosów przepływu. Charakterystyka regulacji przesuwa się w kierunku mniejszych wysokości tłoczenia. Obrót przycisku obsługowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje zwiększenie mocy pompy, np. gdy mimo hydraulicznej kalibracji niektóre grzejniki pozostają zimne. Charakterystyka regulacji przesuwa się w kierunku większych wysokości tłoczenia. H H Q Q Sposób działania regulacji Przymknięte zawory termostatyczne (lub podobne urządzenia regulacyjne) redukują tłoczony przez pompę strumień przepływu, co zmniejsza opór wywołany tarciem o rurę. System regulacji pompy wykrywa ten stan i redukuje moc pompy, dzięki czemu 22 z 36 Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio-Eco Therm N

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu

Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu Wysokowydajna pompa do wody pitnej Calio-Therm S Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Calio-Therm S Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Obiegowe pompy centralnego ogrzewania o wysokim współczynniku sprawności. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Zeszyt typoszeregu

Obiegowe pompy centralnego ogrzewania o wysokim współczynniku sprawności. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Zeszyt typoszeregu Obiegowe pompy centralnego ogrzewania o wysokim współczynniku sprawności Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Obiegowe pompy centralnego ogrzewania o wysokim współczynniku sprawności. Calio S. Zeszyt typoszeregu

Obiegowe pompy centralnego ogrzewania o wysokim współczynniku sprawności. Calio S. Zeszyt typoszeregu Obiegowe pompy centralnego ogrzewania o wysokim współczynniku sprawności Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może

Bardziej szczegółowo

Obiegowe pompy centralnego ogrzewania o wysokim współczynniku sprawności. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Karta typoszeregu

Obiegowe pompy centralnego ogrzewania o wysokim współczynniku sprawności. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Karta typoszeregu Obiegowe pompy centralnego ogrzewania o wysokim współczynniku sprawności Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Karta typoszeregu Nota wydawnicza Karta typoszeregu Rio-Eco N / Rio-Eco Z N KSB Aktiengesellschaft Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Obiegowe pompy centralnego ogrzewania o wysokim współczynniku sprawności. Calio S. Zeszyt typoszeregu

Obiegowe pompy centralnego ogrzewania o wysokim współczynniku sprawności. Calio S. Zeszyt typoszeregu Obiegowe pompy centralnego ogrzewania o wysokim współczynniku sprawności Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może

Bardziej szczegółowo

Pompa do wody pitnej. Rio-Therm N. Zeszyt typoszeregu

Pompa do wody pitnej. Rio-Therm N. Zeszyt typoszeregu Pompa do wody pitnej RioTherm N Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu RioTherm N Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana, powielana,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp bezdławnicowych do c.o., c.w. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych indywidualnych)

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Yonos MAXO

Opis serii: Wilo-Yonos MAXO Opis serii: Wilo-Yonos MAXO H/m Wilo-Yonos MAXO 16 1 /,5-1 1 1 8 6 5/3/,5-1 65/,5-9 5/3/,5-7 /,5- /,5-16 5/,5-1 /5/,5-8 5/3/,5-1 65/,5-1 5/,5-9 5/,5-16 8(1)/,5-1 65/,5-16 8/,5-6 1 3 5 Budowa Bezdławnicowa

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

Opis serii: Wilo-DrainLift Box Opis serii: Wilo-DrainLift Bo H/m Wilo-DrainLift Bo 1 1 Bo /1 Bo 3/ Budowa Urządzenie do przetłaczania wody zanieczyszczonej (instalacja podpodłogowa) Zastosowanie Do instalacji podpodłogowej, możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH E2. Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH E2. Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WITA UPH 15-15 E2 Instrukcja oryginalna Producent: Hel-Wita Sp. z o.o. Adres: 86-005 Białe Błota, Zielonka ul. Biznesowa 22 Osoba

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp dławnicowych do c.o. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych grupowych i ciepłowni

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa do filtrów basenowych. Filtra N. Karta typoszeregu

Pompa obiegowa do filtrów basenowych. Filtra N. Karta typoszeregu Pompa obiegowa do filtrów basenowych Karta typoszeregu Metryka Karta typoszeregu KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody firmy KSB zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 1 Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKM35/3-8/3... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ. WITA Delta Plus: UE 35A, UE 55A, UE 65A, UE 70A, UE 75A, UE 80A. Instrukcja oryginalna

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ. WITA Delta Plus: UE 35A, UE 55A, UE 65A, UE 70A, UE 75A, UE 80A. Instrukcja oryginalna INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ WITA Delta Plus: UE 35A, UE 55A, UE 65A, UE 70A, UE 75A, UE 80A Instrukcja oryginalna DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 07/2012 Producent: Hel-Wita Sp. z o.o. Adres:

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacji ciśnienia Zawory regulacji ciśnienia E/P Seria EV07. Broszura katalogowa

Zawory regulacji ciśnienia Zawory regulacji ciśnienia E/P Seria EV07. Broszura katalogowa Zawory regulacji ciśnienia Zawory regulacji ciśnienia E/P Seria EV07 Broszura katalogowa 2 Zawory regulacji ciśnienia Zawory regulacji ciśnienia E/P Seria EV07 Qn= 800 l/min wyjście króćca sprężonego powietrza:

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

Opis serii: Wilo-Drain STS 40 Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL H/m 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 IPL 4 IPL 32 IPL 25 IPL 3 2 IPL 5 IPL 65 Wilo-VeroLine-IPL,. IPL 8 IPL 1 4 6 8 1 12 14 16 Q/m³/h Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica +48 61 853 00 04 www.mpi.com.pl biuro@mpi.com.pl Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

BWO 155 BWO V BWO 155 Z BWO 155 ERT Instrukcją oryginalną

BWO 155 BWO V BWO 155 Z BWO 155 ERT Instrukcją oryginalną 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT Instrukcją oryginalną 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 71642 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.2552-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 0H/m 20 16 12 8 4 0 10 20 30 40 50 Wilo-Drain TP 50/TP 65 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże cząstki zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu

Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu WIELKOŚĆ 0 PGE100-25 PGE100-30 PGE100-50 PGE100-75 PGE100-100 PGE100-125 PGE100-150 PGE100-175 PGE100-200 WIELKOŚĆ 1 PGE101-100 PGE101-125 PGE101-10

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Opis Siłowniki AME 85 i AME 86 stosuje się z zaworami VFM 2 (DN 50 250), VFS 2 (DN 65 00), VF2/3 (DN 25, 50) i AFQM (DN 50 250).

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik liniowy SH230A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do przepustnic powietrza. Siła przesuwu 450

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa NAGRZEWNICE KANAŁOWE TYPU DH Venture Industries Sp. z o.o. Tel. (22) 7519550; 7512031 ul. Mokra 27 Fax (22) 7512259; 7511202 05-092 Łomianki-Kiełpin http://www.venture.pl

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/

2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/ 2-stopniowy przełącznik trójfazowy typ 30051/1500051 Instalacja i obsługa Przechowywać starannie! Wydanie I012/02/02/5PL Spis treści! Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem! Ważne informacje Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ. WITA Delta HE 75 (F), HE 100 (F), HE 120 (F)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ. WITA Delta HE 75 (F), HE 100 (F), HE 120 (F) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI POMPY CYRKULACYJNEJ WITA Delta HE 75 (F), HE 100 (F), HE 120 (F) Instrukcja oryginalna DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 01/2014 Producent: Hel-Wita Sp. z o.o. Adres: 86-005 Białe Błota,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig ,

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig , ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZSSAWNY zbot Fig. 935.06, 935.00 Edycja: 1/2016 Data: 01.07.2016 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Siłowniki do zaworów grzejnikowych

Siłowniki do zaworów grzejnikowych Siłowniki do zaworów grzejnikowych o skoku nominalnym 2,5 mm 4 893 SSA31... SSA81... 80130 80117 SSA... bez przełącznika pomocniczego SSA...1 z przełącznikiem pomocniczym Siłowniki elektromechaniczne do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5

Spis treści. Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4. Tryb ładowania (CHARGE) Gniazdo zapalarki Zabezpieczenia... 5 Spis treści Opis ogólny... 4 Tryb wspomagania rozruchu (START).. 4 Tryb ładowania (CHARGE)... 4 Gniazdo zapalarki... 5 Wykluczenie gwarancji na akumulator 5 Zabezpieczenia... 5 Zalecenia i ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig ,

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig , ZETKAMA Spółka Akcyjna ul. 3 Maja 12 PL 57-410 Ścinawka Średnia INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KOSZ SSAWNY Fig. 935.06, 935.00 Edycja: 1/2011 Data: 16.02.2011 SPIS TREŚCI 1. Opis produktu 2. Wymagania od personelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL IL 40 IL 32 Opis serii: Wilo-CronoLine-IL H/m 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 IL 50 IL 65 IL 80 IL 100 IL 125 IL 150 Wilo-CronoLine-IL,. - IL 250 IL 200 100 200 300 400 500 600 700 Q/m³/h Budowa Pompa

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F Opis serii: H[m] 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Budowa Małe urządzenie do przetłaczania (montaż na ścianie) Zastosowanie Gotowe do podłączenia urządzenie do przetłaczania fekaliów do ograniczonego

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25 z wyposażeniem Instrukcja obs³ugi INS-005-002 130x184,5 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja instalacji i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + V Fire Therm. J J + V J + V +V D+ D T J Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7

Bardziej szczegółowo

Pompy obiegowe do c.o. trójfazowe

Pompy obiegowe do c.o. trójfazowe PO(s,t) Pompy obiegowe do c.o. trójfazowe PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu PO(s,t) stosowane są w instalacjach obiegowych ze stałym lub nieznacznie zmiennym przepływem. Tłoczony czynnik powinien być cieczą

Bardziej szczegółowo

Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU

Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU 1. Informacje odnośnie bezpieczeństwa. Montaż, instalacja, podłączenie elektryczne oraz odbiór powinien być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania!

Instrukcja montażu. Konwektory ścienne Modele ścienne z wymiennikami ciepła PowerKon. Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! Konwektory ścienne..6 Numer rejestrowy: 6R68 Instrukcję zachować do późniejszego wykorzystania! I89/06/09/PL .6 Konwektory ścienne Objaśnienie znaków: Uwaga! Niebezpieczeństwo! Następstwem nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. POe Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu POe zostały przewidziane do tłoczenia czystej wody grzewczej. Pompowana ciecz powinna być wolna od zanieczyszczeń, niewybuchowa,

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 865 Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Siła pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 46 a Tel/Fax

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 5 Instrukcja obs³ugi INS-005-001 10x180 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym jego nagrzewanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11 EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin tel. +48 94 348 60 40 fax +48 94 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

Wilo-Yonos PICO Pompa o najwyższej sprawności do powszechnych zastosowań.

Wilo-Yonos PICO Pompa o najwyższej sprawności do powszechnych zastosowań. Wilo-Yonos PICO Pompa o najwyższej sprawności do powszechnych zastosowań. Unikalny system odpowietrzania pompy ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Wilo-Yonos PICO Bezdławnicowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Skrzynka ogrodowa GardenBox

Skrzynka ogrodowa GardenBox Skrzynka ogrodowa GardenBox Instrukcja montażu i eksploatacji W skład kompletu wchodzą: skrzynka ogrodowa wykonana z tworzywa sztucznego, dł. x szer. x wys. 54 x 38 x 32 cm, łącznik ciśnieniowy BRIO, 2

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-VeroLine-IP-E

Opis serii: Wilo-VeroLine-IP-E Opis serii: Wilo-VeroLine-IP-E H/m 25 IP-E 40 Wilo-VeroLine-IP-E, / 50/60 Hz 20 15 IP-E 32 IP-E 50 IP-E 65 IP-E 80 10 5 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Q/m³/h Budowa Elektronicznie regulowana, pojedyncza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Pompy cyrkulacyjne do c.w.u. trójfazowe

Pompy cyrkulacyjne do c.w.u. trójfazowe Pompy cyrkulacyjne do c.w.u. trójfazowe PW(s,t) PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu PW(s,t) stosowane są w instalacjach obiegowych ze stałym lub nieznacznie zmiennym przepływem. Tłoczony czynnik powinien być

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

Cyrkulacja ciepłej wody sanitarnej

Cyrkulacja ciepłej wody sanitarnej Przegląd serii Seria: Wilo-Yonos PARA Z r Series: Wilo-Stratos PARA-Z >Zastosowanie Systemy cyrkulacji ciepłej wody sanitarnej wszystkich rodzajów, systemy grzewcze wody grzejnej wszystkich rodzajów. >Cechy

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions

HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR. Xylem Water Solutions HYDROVAR Zalety układów pompowych z systemami HYDROVAR Xylem Water Solutions Wszystkie niezbędne elementy w jednym urządzeniu Pompa odśrodkowa Falownik o stopniu IP55 Czujniki ciśnienia i inne Sterownik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy klasyczne

Normowe pompy klasyczne PRZEZNACZENIE Pompy przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Pompowane ciecze nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa siłowników do przepustnic

Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa Siłownik liniowy LH24A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex

Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Pompa zasilająca do centrali deszczowej AquaMatic Complex Instrukcja instalacji (wersja 10/2009) Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek

Bardziej szczegółowo

Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI

Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI 11105897 Hydrofor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące osób i rzeczy Symbole wraz z napisem UWAGA i ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ informują o ryzyku wystąpienia niebezpieczeństwa, związanego z nieprzestrzeganiem

Bardziej szczegółowo