PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

2 Wizerunek Produktu Autentyczny symbol tablicy interaktywnej: Handy Intelligence Key (HIKey) Wizerunek Produktu Certyfikat BMSTC dla Firmy Wysokiej Technologii ISO 9001 Certyfikat Prawa Własności Intelektualnej NCAC Patent Produktu TRACEBoard Krajowego Biura Własności Intelektualnej Federalna Komisja Komunikacji Obowiązkowa Certyfikacja Centrum Certyfikacji Zgodności Elektromagnetycznej 1

3 Treść Uwaga Rozdział I Instrukcje Instalacyjne 6 1 Instalacja Sprzętu Instalacja Naścienna Instalacja Oprogramowania Wymogi Systemu Operacyjnego Wymogi Sprzętowe Instalacja Oprogramowania 7 3 Kabel Połączeniowy Ustalanie Pozycji 14 Rozdział II Wprowadzenie do Funkcji Podstawowej Rozmieszczenie Przycisku HIKey Zastosowanie Przycisku HIKey I Lewy lub Prawy Przycisk Myszy Pióro Gumka Funkcja HIKeyI Zastosowanie Przycisku HIKey II Klawiatura ekranowa lub dostosowana Ustalanie Pozycji Prawy Przycisk Myszy Narzędzia Płynne Powiększanie Wycinek Obrazu Zacienianie Ekranu Przechwycenie/Wycinek Ekranu. 23 Rozdział III Wykorzystanie Technologii Atramentu Kognitywnego (CI) 24 Rozdział IV Narzędzia TRACEBoard TRACEBook..26 2

4 2 Klawiatura Ekranu Narzędzia Płynne 26 4 Odtwarzacz Wideo bez wsparcia w Serii IV Nagrywanie Wideo.27 6 Aktualizacja Oprogramowania Rozwiązanie I Rozwiązanie II: Rozwiązanie III: Prawy Przycisk Myszy Panel Kontrolny Ustawienie Ustawienie Narzędzi Płynnych Pozycjonowanie.31 Rozdział V Krótkie Wprowadzenie do oprogramowania i stosowania TRACEBook 32 1 Krótkie wprowadzenie do interfejsu oprogramowania TRACEBook Rozkład okna TRACEBook Pasek Menu Pasek Narzędzi Okno narzędzi.błąd! zdefiniowano zakładki.7 2 Wprowadzenie do Elementów TRACEBook Pisanie odręczne Tekst Kształt Obraz Dźwięk Animacja Hiperłącze Podstawowe Działanie Elementów TRACEBook Wybieranie Zmiana Obramowania, Czcionki i Koloru Wypełnienia Powiększanie Przesuwanie Obracanie Wykorzystanie prawego przycisku myszy Kombinacje Anulowanie Kombinacji Wyrównanie Właściwości Kopiowanie, Wklejanie, Kasowanie Edycja Tekstu..41 Nie 3

5 4.1 Wprowadzanie Tekstu Kasowanie Tekstu Modyfikacja Rozmiaru Czcionki, Grupy i Koloru Czcionki oraz Rozkładu Tekstu Unieruchamianie pozycji obiektu Korzystanie z Funkcji Rozpoznawania Pisma Odręcznego Metoda Rozpoznawania Pisma Odręcznego Wprowadzanie i Edycja TGK Umieszczanie TGK Warstwa, Ustalanie Tła, Pozyskiwanie Tła.43 6 Hiperłącze Łącze do Pliku Łącze do Adresu Internetowego Łącze do Strony Łącze do Animacji Wbudowany Dźwięk Pierwszy krok Drugi krok Trzeci krok Wklejanie [animacji] Flash.45 9 Wycinek/Przechwytywanie Ekranu 45 Rozdział VI TRACEBook Funkcja i Wykorzystanie TRACEBook Czym jest TMK? Tworzenie TMK Wykorzystanie TMK Tworzenie i Wykorzystanie TGK Czym jest TGK? Tworzenie i Wykorzystanie TGK Wykorzystanie TGK...47 Rozdział VII Konserwacja Produktu 48 1 Konserwacja Pióra Konserwacja Tablicy Interaktywnej TRACEBoard 49 Rozdział VIII Rozwiązywanie Problemów 49 Rozdział IX Usługi PosprzedaŜne Produktów TRACEBoard.52 1 Gwarancja Zakres Gwarancji 52 3 Kontakt z Wsparciem Technicznym Kontakt z Działem SprzedaŜy 52 5 Rejestracja Produktu

6 Uwaga Bezpieczeństwo Nie naleŝy spoglądać bezpośrednio w strumień światła podczas działania tablicy interaktywnej TRACEBoard oraz projektora. Nie naleŝy umieszczać kabla przesyłowego danych w miejscu, w którym moŝna na niego nadepnąć lub gdzie mogą spaść na niego pobliskie przedmioty. JeŜeli istnieje konieczność poprowadzenia kabla po podłodze, naleŝy połoŝyć go w prostej linii płaszczyzny oraz naleŝy przymocować go do podłogi taśmą lub listwą przypodłogową o kolorze odróŝniającym się od podłoŝa. Wykorzystanie Kąt miedzy tablicą, a piórem elektronicznym powinien wynosić przynajmniej 45 stopni. Siła nacisku pióra musi wynosić przynajmniej 0,02 funta. Środowisko [pracy] W celu uniknięcia interferencji elektromagnetycznych nie naleŝy umieszczać jakiejkolwiek aparatury elektrycznej (np. ekranu) w odległości 0,5 m od tablicy interaktywnej. NaleŜy unikać montaŝu i korzystania z tablicy interaktywnej w otoczeniu o nadmiernym poziomie kurzu, wilgotności lub zadymienia. Projektor JeŜeli dobiorą Państwo tablicę w skali 16:9, projektor musi jej odpowiadać swoimi proporcjami 16:9. Górna linia projektora musi być równoległa z górną linią tablicy. W międzyczasie centralny punkt ekranu musi pokrywać się z centralnym punktem tablicy, natomiast ostateczna odległość moŝe zostać ustalona w zaleŝności od modelu projektora. Mapowanie generowane przez projektor musi zawierać się wewnątrz aktywnego obszaru tablicy. Zob. rys Niebieski obszar jest aktywny (mapowanie generowane przez projektor musi zawierać się w tym obszarze) Rys JeŜeli tablica jest transportowana na duŝej odległości naleŝy ją w pełni przepakować wykorzystując oryginalne opakowanie. JeŜeli oryginalne opakowanie nie jest dostępne, naleŝy zapakować wszystkie części stosując jak największą ilość materiału otulinowego, by chronić je przed wstrząsami. Części Zamienne 5

7 JeŜeli tablica interaktywna TRACEBoard wymaga wymiany części, naleŝy stosować części wyszczególnione do tego celu. Kabel PrzedłuŜający Do stosowania, jako przedłuŝający kabel przesyłu danych prosimy wykorzystać skręcany kabel podwójnie ekranowany (całkowita długość nie moŝe przekraczać 98 stóp [29,40 m] ze względu na osłabienie sygnału). Rozdział I Instrukcje dot. Instalacji 1 Instalacja Sprzętu 1.1 Instalacja Naścienna Mocowania: Lp. Nazwa Ilość Wizerunek 1 Samogwintująca śruba 5 2 Śruba kotwiąca 5 3 Naścienna Listwa Instalacyjna 1 Tab Etapy: Wysokość naściennie montowanej listwy instalacyjnej została zilustrowana, jako Rys (ok. 180 cm od podłoŝa). Umiejsców środkowy otwór do kotwienia listwy naściennej, a następnie przy pomocy poziomicy wykonaj pozostałe cztery otwory do kotwienia. 1 Ściana betonowa lub z cegieł: Wywierć otwory przy pomocy wiertła 8 mm. Wkręć do otworów śruby kotwiące, następnie przymocuj za pomocą śrub samogwintujących listwę instalacyjną. Na koniec ciasno dokręć śruby samogwintujące, jak pokazano na Rys Ściana tynkowa: Wywierć otwory przy pomocy wiertła 6 mm. Wkręć do otworów śruby kotwiące, następnie przymocuj za pomocą śrub samogwintujących listwę instalacyjną. Na koniec ciasno dokręć śruby samogwintujące. 3 Ściana drewniana: Śruby kotwiące nie są wymagane. Zamocuj instalacyjną listwę naścienną przy pomocy śrub samogwintujących a następnie zainstaluj tablicę. 6

8 2 Instalacja Oprogramowania Rys Rys Wymogi Systemu Operacyjnego Microsoft Windows2000 lub wersje późniejsze, Windows XP and Windows Vista. 2.2 Wymogi Sprzętowe Minimalna wymagana konfiguracja systemu procesor: PIII800; pamięć: 128M; twardy dysk: 20G; pamięć karty graficznej: 32M; interfejs USB Zalecana konfiguracja systemu procesor P4 2.4G; pamięć: 512M; twardy dysk: 80G; pamięć karty graficznej: 128M; interfejs USB Uwaga: Nie naleŝy podłączać kabla przed instalacją oprogramowania. Niektóre funkcje podlegają ograniczeniom systemu operacyjnego. 2.3 Instalacja Oprogramowania Uwaga: Prosimy instalować wszelkie odnośne oprogramowanie we właściwej kolejności w celu zagwarantowania, iŝ będzie ono funkcjonować poprawnie. Kroki instalacji: Włączyć zasilanie komputera. Po załadowaniu się systemu operacyjnego prosimy włoŝyć do odtwarzacza CD-ROM dysk instalacyjny TRACEBoard załączony do pakietu produktu W typowy sposób program [instalacyjny] zostanie zainicjowany automatycznie. JeŜeli to się nie stanie, naleŝy podwójnie kliknąć myszą na ikonie CD-ROM komputera w celu otworzenia folderu CD-ROM, a następnie podwójnie kliknąć myszą na ikonie pliku setup ( setup.exe ), by aktywować program instalacyjny odręcznie NaleŜy wybrać język instalacji. Program instalacyjny wyznaczy domyślnie język 7

9 instalacji zgodnie z językiem systemu operacyjnego. JeŜeli chcą Państwo wybrać inny język instalacji, naleŝy wybrać go odręcznie. Zob Rys Rys Po wybraniu języka instalacji, prosimy o kliknięcie przycisku OK., po czym wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe, zob. Rys Rys JeŜeli Państwa system operacyjny nie posiada zainstalowanego programu Microsoft.Net 1.1, program instalacyjny zasugeruje instalację tej platformy, zob. Rys

10 Rys Prosimy o kliknięcie przycisku Yes w celu zainstalowania tej platformy lub porzucenie instalacji i wyjście z programu instalacyjnego. Zob. Rys Rys Kiedy wszystkie składniki Microsoft.Net 1.1 Framework zostaną zainstalowane, program instalacyjny zasugeruje ponowne uruchomienie systemu w celu zakończenia procesu instalacyjnego. Zob. Rys

11 Rys Po zrestartowaniu systemu pojawi się okno dialogowe sugerujące kontynuację instalacji. NaleŜy wcisnąć przycisk Next w celu potwierdzenia instalacji, jak pokazano na rys Rys Po kliknięciu przycisku Next pojawi się okno dialogowe Umowy Licencyjnej. Prosimy o uwaŝne zapoznanie się z jej treścią a następnie kliknięcie przycisku I accept [ Przyjmuję warunki Umowy Licencyjnej] w celu kontynuowania instalacji. W przeciwnym wypadku naleŝy kliknąć przycisk I do not accept [ Nie przyjmuję warunków Umowy Licencyjnej] w celu porzucenia instalacji (jak pokazano na rys ). 10

12 Rys NaleŜy wprowadzić nazwę uŝytkownika i organizacji. NaleŜy wybrać uŝytkowników tego programu, po czym kliknąć przycisk Next, jak pokazano na rys Rys NaleŜy wybrać preferowany typ instalacji. Zalecana jest Instalacja Pełna. Następnie prosimy wcisnąć przycisk Next w celu kontynuowania. Zob. Rys Rys Po zakończeniu kroków instalacyjnych powyŝej pojawi się następujące okno dialogowe. NaleŜy wcisnąć przycisk Install w celu zainicjowania instalacji. Zob. Rys

13 Rys Aby przerwać instalację w trakcie jej trwania prosimy o kliknięcie przycisku Cancel. Zob. Rys Rys Wciśnij przycisk Finish w celu zakończenia instalacji oprogramowania TRACEBoard. Zob. Rys

14 Rys Po zakończeniu instalacji i kliknięciu przycisku Finish pojawi się następujące okno dialogowe z sugestią. Jest to zjawisko normalne, poniewaŝ komputer Państwa [posiada juŝ zainstalowane oprogramowanie Tablicy WHITEBoard] nie jest jednak podłączony do tablicy. Jednocześnie pojawią się ikony skrótowe do oprogramowania TRACEBoard Tools [Narzędzi TRACEBoard] oraz TRACEBook. Pojawi się równieŝ ikona w dolnym prawym rogu ekranu komputera. W tej chwili oprogramowanie zostało zainstalowane z sukcesem na Państwa komputerze. Zob. Rys Rys Uwaga: Ta wskazówka jest wyświetlona, by przypomnieć Państwu, iŝ komputer nie jest podłączony do tego produktu. Prosimy o upewnienie się, Ŝe połączenie z tablicą jest poprawne. JeŜeli nie Ŝyczymy sobie pojawiania się tego okna ze wskazówką moŝna je zamknąć. Pojawi się ono ponownie przy zrestartowaniu Narzędzi TRACEBoard Tools Po udanej instalacji niniejszego oprogramowania na pulpicie pojawiły się dwie ikony: TRACEBook oraz TRACEBoard Tools, jak na rys Podwójne kliknięcie ikony TRACEBoard Tools moŝe zainicjować działanie Narzędzi TRACEBoard. (Typowo narzędzie zostanie uruchomione przy starcie systemu operacyjnego). Podczas uruchomienia tego programu w dolnym prawym rogu ekranu widoczna 13 Rys

15 będzie ikona skrótu. Podwójne kliknięcie ikony TRACEBook moŝe zainicjować aplikację TRACEBook, która ułatwi przygotowanie materiałów szkoleniowych lub oŝywi zapoczątkowanie Państwa wykładu. 3 Kabel Połączeniowy Do podłączenia tablicy interaktywnej potrzebny jest kabel USB. Dla tego produktu nie jest wymagane Ŝądne dodatkowe źródło zasilania. Po podłączeniu kabla USB między interfejsem USB komputera, a interfejsem tablicy interaktywnej urządzenia funkcjonują w zespole. Dwa zakończenia kabla pokazano na Rys Po udanej instalacji wskaźnik tablicy interaktywnej rozświetlony zostaje na zielono. JeŜeli pozostaje on bezbarwny oznacza to, iŝ nie ma podłączenia kabla. JeŜeli wskaźnik pokazuje kolor czerwony oznacza to, iŝ połączenie kabla jest niestabilne. (W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami prosimy o zapoznanie się z treścią Rozdziału 8). W celu aktywacji narzędzi naleŝy podwójnie kliknąć ikonę TRACEBoard Tools [Narzędzia TRACEBoard]. Interfejsy tablicy interaktywnej oraz kolory wskaźnikowe pokazano na rys Interfejs USB do podłączenia do komputera Interfejs USB lub szeregowy interfejs RS232 do podłączenia do tablicy interaktywnej Rys Dwa interfejsy kabla danych Wskaźnik jest bezbarwny Wskaźnik jest czerwony Wskaźnik jest zielony Rys Interfejsy kolorów wskaźnika tablicy interaktywnej 14

16 Połączenie między komputerem a projektorem Interfejs USB do podłączenia do komputera jak na rys. Interfejs USB lub szeregowy interfejs RS232 do podłączenia do tablicy interaktywnej 4 Ustalanie Pozycji Fig Rysunek podłączenia tablicy interaktywnej Przy inicjowaniu systemu po raz pierwszy konieczne jest wyznaczenie pozycji, po czym Ŝadne dodatkowe pozycjonowanie nie będzie konieczne podczas dalszego uŝytkowania sprzętu. (Prosimy zresetować pozycję, jeŝeli pozycja względna między projektorem, a tablicą interaktywną została zmieniona, jeŝeli system został zaktualizowany lub jeŝeli zmieniła się rozdzielczość monitora). Po podłączeniu komputera, tablicy interaktywnej i projektora (pełna instalacja oprogramowania TRACEBoard, normalne funkcjonowanie Narzędzi TRACEBoard), naleŝy na pasku narzędzi tablicy interaktywnej TRACEBoard kliknąć przycisk pozycjonowania w celu jego aktywowania. MoŜliwe jest wyznaczenie pozycji za pomocą polecenia pozycjonowania na obszarze powiadomień w prawym dolnym rogu ekranu. Proces wyznaczania pozycji jest prostą procedurą kolejnego kliknięcia 9 błyskających na tablicy krzyŝyków za pomocą elektronicznego pióra. (Podczas wyznaczania pozycji pióro powinno znajdować się w pozycji prostopadłej do powierzchni tablicy i naleŝy zrestartować pozycję, jeŝeli kliknięcie było nieprawidłowe). Tablica musi rejestrować dokładną pozycję pióra. Po zakończeniu pozycjonowania nastąpi wyjście z trybu ustalania pozycji, jak pokazano na Rys Rys Interfejs wyznaczania pozycji 15

17 Rozdział II Wprowadzenie do Funkcji Podstawowej Niniejszy rozdział Podręcznika uŝytkownika prezentuje przegląd zastosowania i wykorzystania technologii Przycisku Inteligentnego (HIKey). HIKey składa się z Przycisków Inteligentnych HIKeyI oraz Przycisków Inteligentnych HIKeyII. Zestaw przycisków HIKey jest umiejscowiony po obu bokach I na dole tablicy interaktywnej TRACEBoard. 1 Rozkład przycisków HIKey Uwaga: Zarówno produkty Serii 5 oraz Serii 6 posiadają funkcje HIKey I. Jedynie produkty Serii 6 posiadają równieŝ funkcje HIKeyII. W produktach Serii 4 nie zawarto technologii HIKey. W celu zapoznania się z większą ilością szczegółów dotyczących wykorzystania Narzędzi Płynnych Floating Tools prosimy o zapoznanie się z treścią działu 8 Rozdziału 4, by w pełni rozumieć, jak wdroŝyć tę samą funkcję HIKey w produktach Serii 4. Rys Panel Kredek i Pasek Narzędzi Po obu stronach tablicy interaktywnej TRACEBoard znajdują się te same zestawy przycisków inteligentnych HIKeyI, które opracowano szczególnie do ułatwienia korzystania z tablicy przez uŝytkownika. Zestaw przycisków inteligentnych HIKeyI obejmuje sześć przycisków, które, w przypadku prawidłowego ich wykorzystania, mogą wykonywać róŝne funkcje. Zestaw przycisków HIKeyII znajduje się u dołu tablicy i obejmuje 8 przycisków narzędziowych. Celem zestawu HIKeyII jest ułatwienie i udogodnienie w korzystaniu z tablicy. Przyciski zapewniają skróty do regulacji tablicy oraz uruchamiania i zamykania odpowiadających im narzędzi. (Zob. Rys ) Szczegółowe instrukcje są następujące: 2 Zastosowanie Przycisku HIKey I 16

18 2.1 Lewy lub Prawy Przycisk Myszy Lewy Przycisk Myszy: Wciśnij przycisk i zwolnij go, a elektroniczne pióro będzie funkcjonowało jak lewy przycisk myszy z funkcjami pojedynczego kliknięcia, podwójnego kliknięcia, wyboru I przeciągania itp. Przesuwając mysz na folder moŝna ten folder szybko otworzyć szybkim dwukrotnym wciśnięciem przycisku Prawy Przycisk Myszy: Wciśnij na chwilę przycisk jednocześnie klikając na tablicę, a pióro elektroniczne będzie funkcjonowało, jak prawy przycisk myszy. JeŜeli zwolnisz przycisk nastąpi przejście do normalnego funkcjonowania, jak lewy przycisk myszy. Inną metodą do uaktywnienia funkcji prawego przycisku myszy jest wciśnięcie ikony prawego przycisku myszy, a następnie pierwsze kliknięcie, jakie zostanie wykonane piórem na tablicy będzie kliknięciem prawego przycisku myszy. Następnie moŝna wrócić do trybu lewego przycisku myszy. 2.2 Pióro Wykorzystanie panelu piór: Panel piór/kredek obejmuje cztery przyciski kredek o czterech odrębnych kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Dla przykładu, po przyciśnięciu przycisku moŝna elektronicznym piórem pisać wyrazy w kolorze czarnym. Znaczony ślad pióra jest funkcją wektorową i moŝna go powiększyć/pomniejszyć zgodnie z Ŝyczeniem. MoŜna zachować wykonany przez siebie rysunek w formacie obrazu funkcją Wycinek Ekranu (Prosimy o zapoznanie się z treścią rozdziału Screen Capture Wycinek Obrazu) Modyfikacja pióra: Modyfikacja skrótu: JeŜeli kolor, jak jest wymagany jest niedostępny lub rozmiar linii pióra jest nieodpowiedni wówczas szybkie dwukrotne przyciśnięcie przycisku przywołuje moŝliwość dostosowania właściwości pióra zgodnie z wymaganiami w Oknie Dialogowym Właściwości. MoŜna równieŝ zmodyfikować tę cechę w Panelu Kontrolnym TRACEBoard. Modyfikacje długotrwałe: Pozycję z menu w panelu kontrolnym moŝna równieŝ odnaleźć, jeŝeli klikniemy na ikonę obszaru powiadomień Narzędzi TRACEBoard (w prawym dolnym rogu ekranu monitora), następnie moŝna zmodyfikować właściwości pióra w tym oknie dialogowym. W ten sposób poczyniona modyfikacja będzie obowiązywała przez cały czas i zostanie zachowana przez system do kolejnej zmiany. MoŜna ustalić właściwości w Panelu Pióra, 17

19 Aplikacji (wybierając język) i w Panelu Kontrolnym Narzędzi Płynnych. Interfejs pokazano, jak na rys Rys Rys Właściwości pióra Rys Ustalenie właściwości gumki setup Dostosuj kolor i szerokość linii piór w Panelu Piór zgodnie z własną potrzebą. Zakres szerokości linii pióra zawiera się w wartościach od 1 do 100. MoŜna wartość wprowadzić bezpośrednio w oknie dialogowym, lub przyciskać przycisk regulacji do wyregulowania wartości jak pokazano na Rys Opcja Select Color Wybór Koloru zapewnia mnogość kolorów do wyboru. Po kliknięciu przycisku Default Value Wartość Domyślna, wszystkie wartości powrócą do ustawień początkowych. 2.3 Gumka Wykorzystanie gumki: Po wciśnięciu przycisku gumki pióro elektroniczne zostanie zamienione na funkcje 18

20 gumki, by wymazać wszystkie na bieŝąco wybierane obiekty lub to, co zostało narysowane elektronicznym piórem w REACEBook: wybierz obiekty do wymazania, a następnie wciśnij przycisk Gumka na Panelu Pióra w celu usunięcia wybranych obiektów. Przesuń elektronicznym piórem po narysowanych przez siebie obiektach, a zostaną one wymazane w taki sam sposób, w jaki korzysta się z gumki do wymazania tego, co zostało napisane/narysowane elektronicznym piórem. MoŜna zamknąć bieŝące aktywne okno (Uwaga: Funkcja nieaktywna w TRACEBook). Kolejna funkcja mazania moŝe być równieŝ dostępna, jeŝeli klikniemy wewnętrzny obszar załączonego zamkniętego kształtu okręgu, który obejmuje wszystkie narysowane obiekty, jakie chcemy zmazać, po czym moŝna cały obszar okręgu wyczyścić Modyfikacja gumki: Modyfikcja skrótowa: Wciśnij dwukrotnie przycisk gumki, a będzie moŝna doraźnie zmodyfikować szerokość gumki. Skutek modyfikacji przestanie obowiązywać po kolejnym uruchomieniu Narzędzi TRACEBoard. Długoterminowa modyfikacja: MoŜliwe jest ustalenie zakresu mazania Gumki w skali długoterminowej, jak pokazano na Rys Ustal szerokość zgodnie z swoimi wymaganiami. Zakres wartości zawiera się pomiędzy 1 a 100. MoŜna wartość wprowadzić bezpośrednio w oknie dialogowym, lub wciskać przycisk regulacji do wyregulowania wartości. Modyfikacja będzie obowiązywała stale i zostanie zapamiętana przez system do momentu kolejnej zmiany. 2.4 Funkcja HIKeyI Pojedyncze wciśnięcie Szybkie wciśnięcie podwójne On Pressing Ikona Nazwa Windows TRACEBook Windows TRACEBook Windows TRACEBook Powiększa wszelkie elementy z wyjątkiem tekstu: Mysz Kiedy wciśniemy przycisk, elektroniczne pióro przyjmie funkcje lewego przycisku myszy wraz z wybieranie obiektu, wybieraniem obszaru, przeciąganiem itp.. moŝna równieŝ uruchamiać zatrzymane wideo wciskając w odtwarzaczu TRACEPlayer. Szybkie dwukrotne przyciśnięcie otwiera folder lub plik. 1. Podwójne kliknięcie prawej strony danego elementu uruchamia powiększenie. 2. Podwójne kliknięcie lewej strony danego elementu Elektroniczne pióro przełącza się na prawy przycisk myszy uruchamia pomniejszenie. Przycisk czarnego pióra Po wciśnięciu przycisku, e-pióro moŝe współpracować z odpowiadającym mu kolorem i szerokością linii. MoŜna Po podwójnym wciśnięciu przycisków pióra z okna dialogowego, które się pojawiło, moŝna przyporządkować dowolną wartość szerokości 19

21 Przycisk czerwonego pióra Przycisk niebieskiego pióra Przycisk zielonego równieŝ zatrzymywać odtwarzanie filmów TRACEPlayer. i koloru piór. 1. Kasuje wybrany Zamyka bieŝące otwarte okno z wyjątkiem okna TRACEBook. element. 2. Kasuje wybrane słowa w edycji tekstu. 3. Gumka. Gumka Przełącza e-pióro na funkcje gumki. 1. Po wciśnięciu tego przycisku elektroniczne pióro staje się gumko i wymazuje wszystko, co zostało narysowane za pomocą funkcji elektronicznego pióra w TRACEBook: 2. Zatocz okrąg wokół obiektów, które trzeba wymazać. Kliknięcie w wnętrzu tego obszaru oczyszcza pole okręgu. Po dwukrotnym wciśnięciu przycisku gumki moŝna w pojawiającym się oknie dialogowym wprowadzić dowolną wartość szerokości gumki. 3 Zastosowanie przycisków HIKey II Uwaga: Wszystkie przyciski HIKey II są przyciskami inteligentnymi, które aktywują funkcje po jednokrotnym przyciśnięciu i zamykają funkcje po ponownym wciśnięciu. 3.1 Klawiatura na Ekranie lub Dostosowana Zgodnie z własnym wymogiem moŝna dostosować inną aplikację lub plik do bycia uruchamianymi przy starcie za pośrednictwem przycisku Custom Dostosowywanie w pasku narzędzi. Procedura jest następująca: domyślną aplikacją uruchamianą wciśnięciem przycisku Custom jest aplikacja Screen Keyboard Klawiatura Ekranu. Jest rzeczą niekonieczną i nieporęczną, by działać między tablicą a komputerem, jeŝeli chce się jedynie napisać kilka słów. NaleŜy wybrać obszar na wprowadzenie tekstu, wcisnąć przycisk, po czym pojawi się klawiatura, (zob. rys ) a następnie wpisać słowa. Po zakończeniu wpisywania słów moŝna zamknąć tę aplikację lub wcisnąć ponownie ten sam przycisk, Ŝeby wyjść z programu. JeŜeli przycisk zostanie wciśnięty dwukrotnie pojawi się okno dialogowe 20

22 (zob. rys ). Kliknij przycisk Startup i wybierz plik lub program, z którego często korzystasz. Następnie kliknij przycisk OK w celu potwierdzenia swojego nowego wyboru i wyjdź lub zamknij okno bez modyfikacji. JeŜeli chciałbyś powrócić do początkowej funkcji Screen Keyboard Klawiatury Ekranu, kliknij podwójnie na ten przycisk i w oknie dialogowym wybierz pozycję Default Domyślnie, następnie moŝna przywrócić funkcję Screen Keyboard Klawiatury Ekranu. Rys klawiatura ekranu Rys Ustalanie Pozycji W celu dokładnego sterowania komputerem przy pomocy pióra elektronicznego wymagane jest ustalenie pozycji, (Zob. Rozdział 1 dział 4). 3.3 Prawy Przycisk Myszy Wciśnij przycisk a elektroniczne pióro zmieni swoją funkcję w funkcję prawego przycisku myszy, pojedyncze kliknięcie na tablicy będzie skutkowało funkcją prawego przycisku myszy. MoŜna kliknąć pozycję z menu narzędzi TRACEBoard oznaczoną hasłem Right Mouse Button Prawy Przycisk Myszy, w menu dolnym ekranu (w prawym dolnym rogu pulpitu), a pióro elektroniczne będzie funkcjonować, jak prawy przycisk myszy w sposób permanentny. Kliknięcie przycisku myszy Mouse Button na Panelu Pióra przywraca funkcje lewego przycisku myszy. Po wybraniu obiektów w programie TRACEBook, kliknij na miejsce aktywne Right Mouse Button Prawego Przycisku Myszy, by przywołać menu prawego przycisku myszy dla wybranych obiektów. Uwaga: biorąc pod uwagę niską częstotliwość korzystania z prawego przycisku myszy Right Mouse Button Prawy Przycisk Myszy spełnia swoje zadanie jednokrotnie, po jego kliknięciu elektroniczne pióro powraca do ustawienia domyślnego. 3.4 Narzędzia Płynne Po wciśnięciu przycisku pojawi się pasek narzędzi, jak na rys Jest to kombinacja Panelu Pióra i Paska narzędzi. MoŜna swobodnie przeciągać ten pasek narzędzi po całym ekranie tablicy; kliknij ikonę na pasku narzędzi w celu ich wykorzystania. Narzędzia Płynne mogą spełniać róŝne wymogi róŝnych uŝytkowników. Istnieje moŝliwość dodania lub usunięcia danych elementów palety narzędzi. 21

23 (Szczegółowe instrukcje znajdują się w drugim punkcie działu 8 w rozdziale 3). Rys Narzędzia Płynne 3.5 Powiększanie Wciśnij przycisk, a pojawi się okno powiększające obszar wokół kursora myszy. MoŜna dostosować rozmiar okna lub przesunąć go na pulpicie. Wielokrotność powiększenia moŝe zostać wyregulowana w ustawieniach funkcji Magnify - Powiększanie. (Uwaga: Lepszym rozwiązaniem jest nie korzystanie z wysokiego współczynnika rozdzielczości i wierności kolorów, poniewaŝ moŝe to wpływać niekorzystnie na wyniki działania aplikacji.) Rys Powiększanie 3.6 Wycinek Obrazu [Jupiter] Wciśnij przycisk, wskutek czego pojawi się efekt światła jupiterowego, co będzie podkreślało cząstkową zawartość [ekranu], jak pokazano na rys Przeciągnij niebieskie obramowanie jupitera w celu wyregulowania przysłony. Kliknij w dół i przesuń pióro elektroniczne na czarny obszar, by przesuwać przesłoną. Jednocześnie moŝna pisać i sporządzać notatki w rozświetlonym obszarze. Rys Interfejs jupitera 22

24 3.7 Zacienienie Ekranu Wciśnij przycisk, do wskazania zacienienia, jak pokazano na rys Przeciągnij poręcze obramowania w górę, w dół, w lewo i w prawo. Treść prezentacji moŝe być podczas prezentacji interaktywnej stopniowo pokazywana/odsłaniana zgodnie z wymogami. Rys Interfejs zacieniania ekranu. 3.8 Przechwycenie/Wycinek Ekranu Wciśnij przycisk, by przywołać narzędzie Screen Capture Przechwycenie/Wycinek Ekranu, jak pokazano na rys Istnieją trzy metody Przechwytywania Ekranu: Przechwytywanie Pełnego Ekranu : przechwytuje całą zawartość ekranu i wkleja ją do programu TRACEBook Przechwytywanie Fragmentu Ekranu : wybierz prostokątny obszar za pomocą pióra elektronicznego a następnie zwolnij przycisk e-pióra, by dokończyć wyboru obszaru, po czym wybrany fragment zostanie przechwycony i wklejony do programu TRACEBook Przechwycenie Okna : kliknij na okno, które trzeba przechwycić, a treść tego okna zostanie przechwycona i wklejona do TRACEBook. Pośród narzędzi przechwytywania ekranu istnieje wybór opcji AddPage [Nowa strona] oraz CurPage [BieŜąca strona]: opcja AddPage wklei przechwycony obraz do nowej strony TRACEBook; opcja CurPage wklei przechwycony obraz do bieŝącej strony TRACEBook. Ten sam rezultat moŝna osiągnąć klikając na pozycję Screen Capture Przechwycenie Ekranu, które pojawi się po kliknięciu ikony narzędzi TRACEBoard Tools w dolnym prawym rogu pulpitu. 23

25 Wybór strony Wycinek okna Wycinek obszaru Przechwycenie całego ekranu Rys przechwycenie ekranu Rozdział III Wykorzystanie Technologii Atramentu Kognitywnego (CI) CI, jak pokazano, jest rodzajem technologii inteligentnego atramentu, co oznacza, iŝ moŝna rysować ilustracje lub pisać własne adnotacje piórem elektronicznym w programie TRACEBook lub w jakimkolwiek programie innych producentów. PowyŜsza ikona pojawi się w lewym dolnym rogu interfejsu oprogramowania przy operowaniu piórem elektronicznym w ramach innego programu. Jakiekolwiek zmiany w tym oprogramowaniu zostaną zachowane bez zmiany formatu pliku po kliknięciu ikony Z drugiej strony wszelkie ilustracje wykonane w tym programie zostaną utracone, jeŝeli nie zostaną zachowane przed wciśnięciem przycisku, by przejść do trybu myszy. Przeciągnij powyŝszy przycisk, pasek moŝe zostać przesunięty w celu dogodnego i poręcznego zapisywania adnotacji. MoŜna sprawdzić, w jaki sposób zapisywać swoje adnotacje Atramentem Kognitywnym TRACEBoard CI w Word\Powerpoint\Excel poniŝej: Przykład Microsoft Word: 24

26 Przykład Microsoft Excel: Przykład Microsoft PowerPoint: 25

27 Rozdział IV Narzędzia TRACEBoard Narzędzia TRACEBoard zlokalizowane są na pasku systemowym (w dolnym prawym rogu pulpitu, jak pokazano na rys ). Wprowadzenie do wszystkich narzędzi jest następujące: 1 TRACEBook Rozpoczyna aplikację TRACEBook. 2 Klawiatura ekranu Rozpoczyna narzędzie Screen Keyboard Klawiatura Ekranu, funkcja tego narzędzia jest taka sama, jak Screen Keyboard Klawiatura Ekranu w zestawie narzędzi HIKeyII. 3 Narzędzia Płynne Pokazuje Narzędzia Płynne, których funkcje są identyczne, jak Narzędzi Płynnych w zestawie narzędzi HIKeyII. 4 Odtwarzacz Wideo (bez wsparcia w [produktach] Serii IV) Fig Pasek menu okna Odtwarzacza Wideo zawiera komendy File Plik, Play Odtwarzaj oraz Info Informacje, jak pokazano na rys File pozwala przeglądać zasoby komputera w poszukiwaniu plików wideo; Play reguluje Rys TRACEPlayer prędkość odtwarzania; Info to pomocne informacje o odtwarzaczu. Przyciski kontrolne u dołu okna obejmują Play [Odtwarzaj], Forward [Przesuwaj do przodu], Backward [Przesuwaj do tyłu], Full Screen [Tryb pełnoekranowy], oraz Progress Bar [Pasek postępu odtwarzania. Kliknij przycisk Full Screen w celu przejścia do trybu pełnoekranowego. W trybie tym znajdują się kolejno dwa przyciski po lewej i po prawej stronie, które po ich kliknięciu mogą przełączyć odtwarzacz do trybu okna. W programie TRACEPlayer mogą być odtwarzane pliki wideo w wszystkich formatach wspieranych przez Windows Media Player. Specjalne funkcje TRACEPlayer: Podczas odtwarzania pliku wideo kliknij na przycisk Pióra, na Panelu Pióra, odtwarzacz zostanie zatrzymany i na bieŝącym obrazie moŝna sporządzić notatki. Ponadto moŝna zachować ten obraz [z notatkami] w programie TRACEBook dzięki funkcji Screen 26

28 Capture Przechwycenie Ekranu. (Prosimy o zapoznanie się z Rozdziałem II, Screen Capture Przechwycenie Ekranu ). Kliknij przycisk myszy na panelu Pióra, aby powrócić do odtwarzania pliku wideo. 5 Nagrywanie Wideo Interfejs Video Recorder Nagrywania Wideo pokazuje Rys Kliknij przycisk Start, by rozpocząć nagrywanie swoich działań na tablicy. MoŜna w dogodny sposób włączyć pauzę nagrywania lub je zatrzymać. Przyciski pokazano na rys Po kliknięciu przycisku Stop pojawi się okno Save Dialog Zachowaj dialog, następnie moŝna zapisać zarejestrowaną treść w pliku, a plik zostanie zapisany w formacie AVI. Rozmiar wideo jest rejestrowany w proporcji 1:1 w celu zachowania wysokiej jakości pliku. JeŜeli do komputera podłączony jest mikrofon moŝna w tym samy momencie zapisywać dźwięk. Rozmiar i jakość zarejestrowanej zawartości będzie zdeterminowana wydajnością Twojego komputera. (Uwaga: Dialog powinien być zminimalizowany podczas nagrywania, a nagranie będzie prezentowało tym lepszy rezultat, im większa jest pamięć graficzna Twojego komputera, większa lub równa 128M). Rys Rys Aktualizacja Oprogramowania 6.1 Rozwiązanie I: UŜytkownicy mogą poprosić przedstawicieli lub lokalnych sprzedawców o dysk z uaktualnieniami w celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania. Przed zainstalowanie nowej wersji oprogramowania stara wersja powinna zostać uprzednio odinstalowana. (Prosimy o zapoznanie się z treścią punktu 3, ustęp 2, Rozdziału I). Deinstalacja oprogramowania: W celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania TRACEBoard naleŝy wpierw odinstalować poprzednią wersję programu, a następnie, krok po kroku, zainstalować uaktualnioną wersję oprogramowania zgodnie z instrukcjami powyŝej oraz z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Rozwiązaniem dla deinstalacji oprogramowania TRACEBoard jest uprzednie zamknięcie narzędzi TRACEBoard Tools znajdujących się w prawym dolnym rogu pulpitu Kliknij przycisk Start na pulpicie. Powiększ panel kontrolny w opcji setting. Podwójnie kliknij komendę add/delete program dodaj/usuń oprogramowanie. Wybierz komendę delete w pozycji TRACEBoard Digital Interactive System Interaktywny System Cyfrowy TRACEBoard w celu deinstalacji oprogramowania, jak pokazano na rys

29 6.1.2 Kliknij menu start. Znajdź hasło TRACEBoard pod nagłówkiem program[y] i otwórz opcję. Wybierz komendę Uninstall TRACEBoard Digital Interactive System Odinstaluj Interaktywny System Cyfrowy TRACEBoard, by potwierdzić deinstalację po pokazaniu się potwierdzającego okna dialogowego, jak pokazano na rysunkach Rys Rys Rys

30 Rozwiązanie II: Rozpocznij funkcję automatycznego uaktualniania. UŜytkownicy mogą kliknąć komendę update automatically uaktualnij automatycznie w menu TRACETools, pod warunkiem, iŝ komputer jest podłączony do Internetu, jak pokazano na rysunku Pojawi się następujące okno dialogowe: Rys Rys Kliknij komendę start updating zacznij aktualizować, program sprawdzi, czy istnieje na serwerze nowsza wersja oprogramowania, jeŝeli taka wersja będzie istniała zostanie ona ściągnięta i zainstalowana w sposób automatyczny. W przeciwnym przypadku pojawi się oznaczenie the latest version wersja bieŝąca i okno dialogowe zamknie się automatycznie. 6.4 Rozwiązanie III: Darmowy telefon pod numer w celu poproszenia o nową wersję [programu] z naszego centrum usługowego. 7 Prawy Przycisk Myszy. Funkcja ta jest identyczna z funkcją Right Mouse Button Prawy Przycisk Myszy na pasku narzędzi. Funkcja prawego przycisku myszy zostanie zachowana do ponownego kliknięcia tej opcji. (Prosimy o zapoznanie się z treścią punktu 3, ustęp 3, Rozdziału II.) 8 Panel Kontrolny MoŜna ustawić właściwości Panelu Pióra, Lokalizacji Aplikacji (wybierając język) oraz Narzędzi Płynnych w Panelu Kontrolnym. Interfejs zademonstrowano na Rys Uwaga: Szybkie wciśnięcie przycisku Pen Pióro oraz Rubber Gumka, równieŝ umoŝliwia dostosowanie właściwości. 29

31 Rys Panel Kontrolny 8.1 Ustawienie Dostosuj kolor oraz szerokość Pióra. Zakres szerokości pióra zawiera się w wartościach od 1 do 100. MoŜna wprowadzić wartość bezpośrednio w oknie dialogowym lub kliknąć przycisk regulujący, by dostosować wartość, jak pokazano na rys Opcja Select color Wybierz kolor oferuje wiele galerii koloru. MoŜliwe jest ustawienie zakresu wymazywania przez Gumkę, jak pokazano na Rys Ustal szerokość Gumki zgodnie z własnymi wymaganiami. Zakres szerokości gumki zawiera się w wartościach od 1 do 100. MoŜna wprowadzić wartość bezpośrednio [w oknie dialogowym] lub kliknąć przycisk regulujący, by zmodyfikować tę wartość. JeŜeli kliknięty zostanie przycisk Default Value Wartość Domyślna, wszystkie wartości ustawień zostaną przywrócone do ustawień początkowych. Kliknij przycisk Setting Ustawienie. Wybierz język w rozwijanym oknie dialogowym po jego prawej Rys Właściwość pióra Rys Właściwości gumki stronie. Zawarto tutaj dziesięć języków: uproszczony chiński, tradycyjny chiński, angielski, niemiecki, holenderski, turecki, rosyjski, koreański, arabski oraz węgierski, jak pokazano na rys Po ustawieniu [wartości] kliknij przycisk Confirm - Potwierdź, a język uŝywany przez aplikacje TRACEBoard zostanie zmieniony po zrestartowaniu programu. JeŜeli kliknięty zostanie przycisk Default Value Wartość Domyślna, wszystkie elementy zostaną przywrócone do ustawień początkowych Wyznaczanie języka 30

32 8.2 Ustawienie Narzędzi Płynnych MoŜna dodawać i kasować narzędzia w Narzędziach Płynnych zgodnie z własnymi wymaganiami, jak pokazano na rys Przeciągnij ikony powyŝszych narzędzi do Custom Panel Panelu Dostosowania, po czym zostaną one dodane do Floating Tools Narzędzi Płynnych. Przeciągnij ikony narzędzi na Custom Panel Panelu Dostosowania do Trash box Śmietnika poniŝej, co będzie toŝsame z usunięciem ich z palety Floating Tools Narzędzi Płynnych. Istnieje 13 ikon narzędziowych na panelu narzędzi. MoŜliwe jest dodanie do lub usunięcie ich wszystkich z palety Floating Tools Narzędzi Płynnych. Ostatnie narzędzie w Panelu nie moŝe być usunięte Ustalanie narzędzi płynnych 8.3 O [Panelu] Kliknij przycisk About [Informacje] O [Panelu] u dołu panelu kontrolnego w celu zapoznania się z informacjami o TRACEBook i o firmie. 9 Pozycjonowanie Ta funkcja jest identyczna z funkcją Wyznaczania pozycji w ustępie 3, Rozdział II. Rys wyznaczanie pozycji 31

33 Rozdział V Krótkie Wprowadzenie do Oprogramowania i Stosowania TRACEBook 1 Krótkie wprowadzenie do interfejsu oprogramowania TRACEBook Wyjście 1.1 Rozkład Okna TRACEBook Interfejs oprogramowania TRACEBook: Rys Pasek Menu Ukrywanie Unieruchomianie Pasek narzędzi Pasek skrótów narzędzi Pasek narzędzi Poprzednia strona Następna strona Tryb pełnoekranowy Rys Pasek Menu Zobacz szczegół na rys Rys

34 1.2.1 File Plik Kliknij File Plik, by poznać opcje. New [Nowy]: Tworzy nową prezentację TBK. Open [Otwórz]: Otwiera istniejącą prezentację TBK. Save [Zachowaj]: Zapisuje wszystkie rodzaje otwartych prezentacji (TBK, TMK, TGK). SaveAs [Zachowaj, Jako]:. SaveAs [Zachowaj, Jako] TMK: Zapisuje bieŝącą prezentację TBK w formacie pliku TMK SaveAs Page [Zachowaj, Jako Stronę] TMK: Zapisuje bieŝącą stronę TBK w formacie pliku TMK. SaveAs Picture [Zachowaj, Jako Obraz]: Zapisuje bieŝącą stronę TBK w formacie obrazu. Print [Drukuj]: Drukuje bieŝącą prezentację TBK. Exit [Wyjdź]: Wyjście z bieŝącego programu TRACEBook Edit [Edycja] Kliknij Edit Edycja, by poznać opcje: Cut [Wycinanie]: Kasuje bieŝące wybrane obiekty i zachowuje w schowku systemu. Copy [Kopiuj]: Zapisuje bieŝące wybrane obiekty w schowku systemu. Paste [Wklej]: Przywołuje obiekty zachowane w schowku systemu. Delete [Kasuj]: Kasuje bieŝący wybrany obiekt. Select All [Wybierz wszystko]: Wybiera wszystkie obiekty na bieŝącej stronie. Clear page [Wyczyść stronę]: Kasuje wszystkie obiekty na bieŝącej stronie, zachowując pustą stronę. Delete page [Skasuj stronę]: Kasuje bieŝącą stronę View [Widok] Kliknij View Widok, by poznać opcje: Previous [Poprzedni]: Pokazuje zawartość poprzedniej strony. Next [Następny]: Pokazuje zawartość następnej strony Insert [Umieść] Kliknij Insert Umieść, by poznać opcje: Blank Page [Pusta Strona]: Umieszcza pustą stronę po stronie bieŝącej. Picture File [Plik Obrazu]: Umieszcza obraz z pliku obrazu na bieŝącej stronie. TGK: Umieszcza TGK na bieŝącej stronie. TMK: Umieszcza i pozwala przeglądać plik TMK na bieŝącej stronie Format Kliknij Format Format, by poznać opcje: 33

35 Font[Czcionka]: Wybór czcionki do bieŝącej prezentacji. Border Color [Kolor Obramowania]: Wybór kolorowego obramowania w róŝnym kształcie lub koloru tekstu. Fill color [Kolor wypełnienia]: Wybór koloru wypełnienia róŝnych figur. Transparent [Przezroczysty]: Usuwa kolor wypełnienia bieŝących wybranych figur. Lock the text position [Unieruchomienie pozycji tekstu]: Unieruchamia tekst w określonej pozycji. Tekst nie moŝe zostać przesunięty, moŝna go natomiast korygować i kasować w pozycji unieruchomienia. Background Color [Kolor Tła]: Ustala kolor tła bieŝącej strony Draw [Rysowanie] Kliknij Draw Rysowanie, by poznać opcje: Combine [Łączenie]: Łączy bieŝące wybrane obiekty w celu stworzenia nowego obiektu. Cancel Combine [Anuluj Łączenie]: Cofa poprzednie działanie łączące w bieŝących wybranych obiektach. Sort [Porządkuj]: Set Top Level [Ustal Górny Poziom]: Przenosi bieŝące wybrane obiekty na wierzch, tak, Ŝe są widoczne. Set Bottom Level [Ustal Dolny Poziom]: Przenosi bieŝące wybrane obiekty na dół, tak, Ŝe są widoczne w tle. Level Up [Poziom do góry]: Przenosi bieŝące wybrane obiekty o jeden poziom do góry. Level Down: Przenosi bieŝące wybrane obiekty o jeden poziom w dół. Set Background [Wyznacz Tło]: Zmienia bieŝące wybrane obiekty w obiekty tła, które nie będą poddane edycji. Get Background [Pozyskaj Tło]: Przywołuje obiekty tła i zmienia je na obiekty na przedzie. Pen [Pióro]: Wyznacza tryb bieŝącej prezentacji, jako rysowanie. MoŜna wówczas dogodnie pisać wykorzystując pióro elektroniczne. Brush Pen [Pióro Powierzchniowe]: Wykorzystanie jest identyczne jak w przypadku funkcji Pióra, jednakŝe pisze ono teraz w trybie półprzezroczystym. Rubber [Gumka]: Ustal tryb bieŝącej prezentacji, jako wymazywanie, po czym moŝna wymazywać to, co zostało wcześniej napisane. Rectangle [Prostokąt]: Wskutek kliknięcia na tę opcję moŝna na bieŝącej stronie narysować prostokąt. Ellipse [Elipsa]: Wskutek kliknięcia na tę opcję moŝna na bieŝącej stronie narysować elipsę. Line [Linia]: Wskutek kliknięcia na tę opcję moŝna na bieŝącej stronie narysować linię. Text [Tekst]: Wskutek kliknięcia na tę opcję moŝna na bieŝącej stronie wpisać tekst Help [Pomoc] Kliknij przycisk About [Informacje] O w celu zapoznania się z informacjami o TRACEBook i o firmie. 34

36 1.3 Pasek narzędzi Prosimy sprawdzić obraz paska narzędzi poniŝej: Rys Pierwsza linijka: Rys Otwórz :Otwiera istniejącą prezentację TBK. Zapisz :Zachowuje bieŝące prezentacje TBK. Drukuj :Drukuje bieŝące prezentacje TBK. Skasuj :Kasuje bieŝące wybrane obiekty. Wytnij :Kasuje bieŝące wybrane obiekty i zachowuje je w schowku systemu. Kopiuj :Zachowuje bieŝące wybrane obiekty w schowku systemu. Wklej :Przywołuje zachowane obiekty z schowka systemu. Cofnij :Cofa ostatnie operacje (Maksymalnie 10 operacji). Skasuj stronę :Kasuje bieŝącą stronę. Jedynie ostatnia strona nie moŝe zostać skasowana. Pusta strona :Umieszcza pustą stronę po bieŝącej stronie. TGK :Umieszcza [plik] TGK na bieŝącej stronie. Zachowaj, jako TGK :Zachowuje bieŝący plik TGK. Pokaz Slajdów :Demonstruje bieŝącą prezentację w trybie pełnoekranowym. Przechwytywanie Ekranu :Zainicjowanie Screen Capture [Przechwycenia Ekranu] w celu wycięcia pewnego elementu do wykorzystania go w bieŝącej prezentacji. [Informacje] O [Programie] :Kliknięcie tej opcji przywołuje informacje o TRACEBook Druga Linijka: Mysz :Elektroniczne pióro zostaje przełączone do trybu lewego przycisku myszy i moŝna z niego korzystać, jak z normalnej myszy. 35

37 Pióro :Kliknij ten przycisk prawym przyciskiem myszy, by rozwinąć menu. Pojawią się trzy tryby pióra: normalny, pędzelek i pióro rysujące linie. Normalne pióro działa z typowym skutkiem. Pióro pędzelkowe umoŝliwia pisanie w tradycyjnym stylu pisania języka chińskiego (zaleca się stosowanie największej grubości pędzelka). Pióro w funkcji linii działa, jak tradycyjna kreda (zaleca się stosowanie średniej grubości linii.) Pióro półprzezroczyste : Wykorzystanie jest takie samo, jak pióro zwykłe z tym, Ŝe pismo jest półrzezroczyste. Gumka :Elektroniczne pióro przechodzi w tryb gumki i moŝna wymazywać wszystko, co zostało napisane piórem w trybie pisania (Piórem lub Piórem Półprzezroczystym). Prostokąt :Kliknięcie tego przycisku umoŝliwia narysowanie prostokąta na bieŝącej stronie. Elipsa :Kliknięcie tego przycisku umoŝliwia narysowanie elipsy na bieŝącej stronie. Linia :Kliknięcie tego przycisku umoŝliwia narysowanie linii na bieŝącej stronie. Kształt/Figura :Kliknięcie tego przycisku umoŝliwia narysowanie trójkąta na bieŝącej stronie. Wybierz przyciski w celu narysowania fragmentarycznych lub wielokątnych figur. Linijka :Kliknięcie tego przycisku otwiera linijkę. W celu wykorzystania tej funkcji naleŝy podwójnie kliknąć lewą stronę linijki, by ją pomniejszyć lub prawą stronę linijki, by ją powiększyć. Kątomierz :Kliknięcie tego przycisku inicjuje funkcję pomiaru kąta. Podwójne kliknięcie lewej strony kątomierza, pomniejsza go, a kliknięcie prawej strony kątomierza powiększa przyrząd. Kalkulator :Kliknięcie tego przycisku inicjuje funkcję kalkulatora. Kolor obramowania :Wyznacza kolor obramowania, kolor czcionki tekstu oraz róŝnych figur wraz z prostokątem, trójkątem, elipsą, linią, figurą fragmentaryczną lub wielokątną, które zostały narysowane. Szerokość Linii :Wyznacza szerokość i kształty linii pióra i figur, wraz z prostokątem, elipsą, linią, figurą fragmentaryczną lub wielokątną, które zostały narysowane. Kolor Wypełnienia :Wyznacza kolor wypełnienia zamkniętych figur, jak prostokąt i elipsa. Tekst :Kliknięcie tego przycisku umoŝliwia wprowadzanie i edycję tekstu na bieŝącej stronie. Tłusty Czcionka :BieŜąca czcionka zostaje wytłuszczona. Kursywa :BieŜąca czcionka zostaje pochylona. Czcionka :Wyznacza bieŝącą rodzinę czcionek. 36

38 Rozmiar :Wyznacza bieŝący rozmiar czcionki. 1.4 Okno narzędzi Rozmieszczenie pokazano na Rys : Lock [Unieruchomienie] :Unieruchamia TOOLBOX. Hide [Ukryj] :Ukrywa TOOLBOX. Pasek Narzędzi :Po kliknięciu pojawi się skrót paska narzędzi Rozpoznawanie Pisma Odręcznego :Kliknięcie tego przycisku uruchamia funkcję. Poprzednia Strona :Pokazana zostaje treść poprzedniej strony. Następna Strona :Pokazana zostaje treść następnej strony. Pełen Ekran :Przejście na tryb pełnoekranowy. Wyjście :Zamykanie pliku i wyjście z TRACEBook. 2 Wprowadzenie do elementów TRACEBook Oprogramowanie TRACEBook jest wykorzystywane dla prezentacji i przemów i jest kompatybilne z róŝnymi obiektami składowymi: pismem odręcznym, tekstem, figurami geometrycznymi, obrazem, dźwiękiem, animacją i hiperłączem. 2.1 Pismo odręczne Oprogramowanie TRACEBook wspiera unikatową funkcję pisma odręcznego. MoŜe zachować litery i cyfry zapisane przy uŝyciu pióra elektronicznego w programie TRACEBook. 2.2 Tekst Program TRACEBook wspiera funkcję edycji tekstu. MoŜna wprowadzać i edytować litery/wyrazy. MoŜna równieŝ wybierać rozmiar czcionki, rodzinę czcionek, kolor czcionki. Po zakończeniu edycji tekst moŝna przesuwać i obracać. 2.3 Kształt/Figura Program TRACEBook posiada funkcję rysowania i educji, moŝna dzięki niemu rysować figury geometryczne oraz wyznaczać takie właściwości, jak kolor obramowania, rozmiar, kolor wypełnienia i inne. MoŜna równieŝ powiększać te figury, przesuwać oraz obracać w dogodny sposób. 2.4 Obraz Program TRACEBook wspiera funkcję wklejania obrazu. MoŜna do niego wklejać obrazy wektorowe (jak WMF) oraz obrazy w innych formatach (jak JPEG, GIF, BMP) w celu dokonania prezentacji lub adnotacji. Bardzo dogodna jest moŝliwość powiększania, przesuwania i obracania tych obrazów. 37

39 2.5 Dźwięk Program TRACEBook ma wbudowane właściwości dla wszystkich obiektów. Wybierz obiekt do automatycznego odtworzenia dźwięku, moŝna równieŝ ustawić takie właściwości głosu/dźwięku, jak długość dźwięku, czas rozpoczęcia i zakończenia. Kompatybilność plików dźwiękowych obejmuje wszelkie rodzaje formatów: WMA, WMV, ASF, WM, ASX, AVI, MP3, MP2, MP1, MPA, MPGA, MPG, MPEG, DAT oraz WAVE. 2.6 Animacja Program TRACEBook wspiera nie tylko obiekty statyczne, ale równieŝ animacje. MoŜe ustanowić łącze dowolnego obiektu w TRACEBook do docelowej animacji. Kliknij pozycję menu Set Link Target Wyznacz Cel Łącza w menu kontekstowym (kliknięcie prawym przyciskiem myszy na obiekcie) w celu stworzenia łącza obiektu (jak animacja FLASH) z obiektem w programie. Kiedy wybierasz obiekt pojawi się ikona w dolnym lewym rogu obiektu. Kliknij ikonę w celu odtworzenia animacji (jak FLASH). MoŜna równieŝ powiększyć i regulować animację. 2.7 Hiperłącze W prezentacji jest sprawą absolutnie konieczną posiadanie przez TRACEBook Hiperłącz. Mogą one prowadzić do pliku, strony Internetu jak równieŝ do stron wewnętrznych, co uczyni prezentację bardziej oŝywioną. 3 Podstawowe Funkcjonowanie Elementów TRACEBook 3.1 Wybieranie Wybieranie Pojedynczego Obiektu Po kliknięciu na obiekt pojawi się wokół niego przerywana linia obramowująca. Oznacza to, iŝ obiekt ten został wybrany, jak pokazano na rys Wybór Wielu Obiektów Wybierz obiekty piórem elektronicznym. Kiedy wokół obiektów pojawią się przerywane linie obramowujące oznacza to, iŝ te obiekty zostały wybrane. 3.2 Zmiana Obramowania, Czcionki i Koloru Wypełnienia Wybierz obiekt. Kliknij na Border Color [Kolor Obramowania] oraz Fill color [Kolor wypełnienia] w pasku narzędzi TRACEBook w celu wyznaczenia koloru obramowania i wypełnienia obiektu. MoŜna rysować kształty/figury (jak prostokąt, elipsę i trójkąt, itp.) przy pomocy narzędzi do rysowania figur z paska narzędzi Programu TRACEBook. JeŜeli istnieje potrzeba narysowania figur o róŝnych kolorach moŝna kliknąć na kolorowe przyciski pióra w Panelu Pióra, wskutek czego kolor obramowania zmieni się w kolor wyboru. (Uwaga: funkcja ta działa jedynie w odniesieniu do figur i tekstu) 3.3 Zoom [Powiększenie] MoŜliwe jest powiększenie figury, obrazu, napisanej treści, animacji i litery/znaku. Wokół wybranego obiektu pojawi się przerywana linia obramowania. Przy pomocy pióra elektronicznego przeciągnij biały okrąg w prawym dolnym rogu przerywanej linii w celu powiększenia obiektu. (podwójne kliknięcie lewej strony obiektu skutkuje jego 38

40 pomniejszeniem, a prawej strony obiektu jego powiększeniem) 3.4 Move [Przesuwanie] Oprogramowanie TRACEBook wspiera wszelkie ruchy wewnętrznego obiektu. Przeciągnij obiekt przy pomocy pióra elektronicznego. MoŜliwe jest dokładne pozycjonowanie obiektu w następstwie powolnego ruchu myszy lub skrótu klawiaturowego (ctrl + klawisz kursora), co moŝna wykorzystywać przy uprzednim tworzeniu nowych materiałów szkoleniowych za pomocą myszy i klawiatury. 3.5 Rotate [Obracanie] W programie TRACEBook moŝliwe jest obracanie kształtu, obrazu, zapisanej treści oraz znaków. Wokół wybranego obiektu pojawi się przerywana linia obramowania. NaleŜy kliknąć lewym przyciskiem myszy w celu przeciągnięcia zielonego punktu w obramowaniu z przerywanej linii. Następnie moŝna obracać obiekt pod dowolnym kątem wokół punktu centralnego +. Jednocześnie Rys prawy przycisk myszy punkt centralny + moŝe zostać przesunięty w celu umoŝliwienia barwniejszego lub Ŝywszego obrotu. 3.6 Wykorzystanie prawego przycisku myszy Wszystkie obiekty w TRACEBook mogą aktywować operacje prawego przycisku myszy. Kiedy obiekt zostanie wybrany w górnym prawym rogu pojawi się przy jego obramowaniu mały niebiesko biały okrąg. Kliknięcie tego okręgu przywoła funkcje prawego przycisku myszy. Zob. Rys Combination [Kombinacje/Łączenie] Łączenie wielu niezaleŝnych obiektów w jeden obiekt całościowy. Zachowanie względnych pozycji między obiektami w tym samym czasie. Procedura jest następująca: wybierz wiele obiektów, kliknij prawym przyciskiem myszy w celu przywołania menu kontekstowego, a następnie wybierz komendę Combination [Kombinacje/Łączenie] w menu Draw Rysuj, na Pasku Menu. Wszystkie połączone obiekty będą funkcjonowały, jako całość po połączeniu. (Rys 5.2.3) Rys Anulowanie Kombinacji Wybierz połączone elementy. Wybierz komendę Cancel Combination [Anulowanie Kombinacji] w menu kontekstowym (kliknij na obiekcie prawym przyciskiem myszy). Następnie rozbij złączone elementy na wiele elementów niezaleŝnych. W odniesieniu do obrazu wektorowego kliknij prawym przyciskiem myszy, by wybrać Cancel Combination [Anulowanie Kombinacji] w jego menu kontekstowym, a obraz wektorowy zostanie rozbity na wiele elementów. 3.9 Align [Wyrównanie] TRACEBook wspiera wiele operacji dokonywanych na obiekcie docelowym. Wybierz obiekt docelowy. Kliknij prawym przyciskiem myszy. Pojawi się opcja Align [Wyrównaj], jak pokazano na rysunku Dla przykładu wybierz opcję Align by top Wyrównaj do góry/wierzchołkami. Rysunek pokazuje sytuację przed wyrównaniem, a rysunek pokazuje rezultat wyrównania 39

41 Fig Rys Rys Właściwości Istnieje nowa funkcja właściwości zwana funkcją przezroczystości. MoŜna skonfigurować przezroczystość obiektu wraz z kontrolą wypełnienia i obramowania. Rysunki poniŝej demonstrują efekty przed i po wyborze przezroczystości: Rys oraz Rys Rys Rys Kopiowanie, Wklejanie, Kasowanie Program TRACEBook jest podobny do innych programów. Wspiera on równieŝ takie powszechnie stosowane operacje, jak Kopiowanie, Wklejanie, Kasowanie i inne. Po wybraniu obiektu, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz odnośne menu z menu kontekstowego lub odnośną menu Edit Edytuj na pasku menu. Wybierz funkcję Copy by Drag Kopiuj przez Przeciągnięcie w odniesieniu do obiektów, które maja zostać skopiowane. Przeciągnij ten element w celu skopiowania go i wklejenia. MoŜna w ten sposób kopiować obiekt nieskończoną ilość razy, a ponowne kliknięcie funkcji Copy by Drag Kopiuj przez Przeciągnięcie odwoła tę opcję. 40 Rys Ramka tekstu

Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy. Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy

Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy. Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy Podręcznik Szkoleniowy Workspace Poziom 1 Informacje Kontaktowe Oprócz niniejszego podręcznika oraz menu pomocy programu

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli TABLICE INTERAKTYWNE QOMO Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli Spis treści Wstęp 3 1. Pierwsze kroki z tablicami QOMO 6 1.1. Dostępne modele tablic QOMO 6 1.2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

NoteTaker. Podręcznik Użytkownika

NoteTaker. Podręcznik Użytkownika NoteTaker Podręcznik Użytkownika Niniejsza Instrukcja Obsługi dotyczy zarówno sprzętu jak i oprogramowania. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera: Strona 1 Instrukcja Pióra Jak zainstalować i używać pióro

Bardziej szczegółowo

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Instrukcja metodyczna dla nauczycieli Spis treści 1. Wstęp 3 2. Pierwsze kroki z tablicą 6 3. Podstawy pracy z oprogramowaniem RM Easiteach 9 3.1. Pulpit nawigacyjny

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Art Led Studio V1.1

Oprogramowanie Art Led Studio V1.1 Instrukcja obsługi Oprogramowanie Art Led Studio V1.1 1 Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość naszych produktów, które spełnią twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji. Tablica interaktywna SMART Board V280

Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji. Tablica interaktywna SMART Board V280 Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Tablica interaktywna SMART Board V280 Rejestracja produktu Zarejestruj swój produkt SMART, żeby otrzymywać informacje o nowych funkcjach i aktualizacjach

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Co nowego Co nowego (Acrobat

Bardziej szczegółowo

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika

nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika nscreen Seria i91/i221 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie oraz znak firmowy Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735

Instrukcja obsługi. Cyfrowy aparat fotograficzny FE-150/X-730 FE-160/X-735 Cyfrowy aparat fotograficzny FE-50/X-730 FE-60/X-735 Instrukcja obsługi PL Szczegółowo opisuje wszystkie funkcje, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu fotograficznego. Dziękujemy za zakup cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IV.PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA...3 VI.URUCHOMIENIE URZĄDZENIA...12 VII.PRZYGOTOWANIE APARATU...13

Instrukcja obsługi IV.PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA...3 VI.URUCHOMIENIE URZĄDZENIA...12 VII.PRZYGOTOWANIE APARATU...13 Instrukcja obsługi Spis treści I.UWAGI OGÓLNE...2 II.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...2 III.OPIS URZĄDZENIA...3 IV.PRZYGOTOWANIE DO URUCHOMIENIA URZĄDZENIA...3 V.OPIS PROGRAMU...6 VI.URUCHOMIENIE URZĄDZENIA...12

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP

KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP GARŚĆ, PRAKTYCZNIE ZEBRANYCH PORAD KONFIGURACJI I MODYFIKACJI SYSTEMU OPERACYJNEGO WINDOWS 2000/XP WSZYSTKIE PRZEDSTAWIONE W PORADNIKU INFORMACJE, ZOSTAŁY PRZETESTOWANE

Bardziej szczegółowo

ADOBE INCOPY. Pomoc i samouczki

ADOBE INCOPY. Pomoc i samouczki ADOBE INCOPY Pomoc i samouczki Czerwiec 2013 Co nowego Część zawartości, do której kierują łącza na tej stronie może być dostępna wyłącznie w języku angielskim. 1 Współpraca Usprawnienia funkcji Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej Instrukcja obsługi Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje wstępne". SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

PL2631 PL2631 15G06A2450N0

PL2631 PL2631 15G06A2450N0 PL2631 PL2631 15G06A2450N0 ASUS contact information ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific) Address 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 112 Telephone +886-2-2894-3447 Web site www.asus.com.tw Technical

Bardziej szczegółowo

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika 1 EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika tłumaczenie polskie: Pol-Audio 2 Spis treści Wprowadzenie do EASE Focus 2... 4 1.1. Przegląd oprogramowania... 4 1.2. Wymagania systemowe... 5 1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki Kraków 2004

Pierwsze Kroki Kraków 2004 Pierwsze Kroki Kraków 2004 Informacje podane w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia przez Wonderware Corporation. Oprogramowanie opisane w podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP Instrukcja załączana do projektora PLC-WXU700 Niniejszy dokument jest instrukcją obsługi oprogramowania PJ Network Manager. Aplikacja

Bardziej szczegółowo