Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K Specjaliścitechniki deskowań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań"

Transkrypt

1 05/2012 Informcj dl użytkownik pl Instrukcj montżu i użytkowni Pomost skłdny K

2 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Wstęp by Dok Industrie GmbH, mstetten /2012

3 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Spis treści Wstęp 4 Wstęp 4 Podstwowe wskzówki bezpieczeństw 6 Eurokody i Dok 7 Oznczenie pomostów (prmetry obciążeni) 8 Zkres usług firmy Dok 10 Opis systemu 12 Dok-pomost skłdny K w szczególe 14 Zstosowni 15 Plnownie zstosowni 16 Przykłdy z prktyki 52 Ogólnie 52 Ochron boczn 53 Obrierownie budowli 54 Trnsportownie, ukłdnie w stosy i skłdownie 58 Przegląd produktów 18 Rusztownie robocze 18 Rusztownie robocze z deskowniem 19 Rusztownie robocze bez deskowni 20 Rusztownie ochronne 20 Rusztownie ochronne / Ogólnie 22 Rusztownie ochronne / rusztownie wychwytujące 23 Rusztownie ochronne / dchowe rusztownie wychwytujące 26 Rusztownie ochronne / dszek ochronny 27 Plnownie deskowni przy pomocy progrmu Tipos-Dok 28 Zkotwienie do budowli 28 Przegląd wrintów zwieszeni 30 Zwieszeni stożkowe 36 Zwieszeni pętlowe 38 Montż 38 Przebieg montżu 40 Dopsownie długości i rozwiąznie nrożnikowe 43 Pomost z pojedynczych konsoli 44 Dlsze możliwości zstosowni 44 Mostownie otworów ściennych 45 Mostownie pięter 48 Drugi poziom prcy 49 Pomost skłdny K jko podstw do ustwini rusztowń elewcyjnych 50 Przestwinie 50 Przemieszcznie pomostu 51 Przestwinie z pomostem skłdnym K /2012 3

4 Wstęp Podstwowe wskzówki bezpieczeństw Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Grupy użytkowników Niniejsz instrukcj montżu i zstosowni skierown jest do tych osób, które prcują z opisnym produktem/systemem firmy Dok. Zwier on informcje dotyczące montżu opisnego systemu orz jego zstosowni zgodnego z przeznczeniem. Wszystkie osoby, które prcują z dnym produktem, muszą być zznjomione z zwrtością tego dokumentu i zwrtymi w nim wskzówkmi bezpieczeństw. Osoby, które nie potrfią czytć lub mogą przeczytć i zrozumieć ten dokument jedynie z dużym trudem, muszą zostć pouczone i przeszkolone przez klient. Klient musi zpewnić, że informcje udostępnione przez firmę Dok (np.: informcje dl użytkownik, instrukcje montżu i wykorzystni, instrukcje robocze, plny itd.) otrzymł, zpoznł się z nimi i są do dyspozycji użytkowników w miejscu wykorzystni produktu. W niniejszej dokumentcji technicznej i zwrtych w niej schemtch użyci deskowń Dok pokzuje środki bezpieczeństw prcy służące bezpiecznemu stosowniu produktów firmy Dok w przedstwionych zstosownich. W kżdym przypdku użytkownik jest zobowiązny w cłym projekcie do zpewnieni przestrzegni przepisów dotyczących ochrony prcownik obowiązujących w dnym krju orz, o ile to konieczne, do zstosowni innych dodtkowych, odpowiednich środków służących bezpieczeństwu prcy. Ocen zgrożeni Klient jest odpowiedzilny z zestwienie, dokumentcję, zstosownie orz rewizję oceny zgrożeni n kżdym plcu budowy. Instrukcj t może służyć jko mterił pomocniczy w oprcowniu oceny ryzyk zwodowego, w szczególności, jko źródło informcji o potencjlnych zgrożenich występujących przy użytkowniu i eksplotcji produktu, le jko Instrukcj Użytkowni nie zstępuje oceny ryzyk zwodowego i nie wyczerpuje informcji o wszystkich zgrożenich, które mogą wystąpić podczs użytkowni i eksplotcji produktu. Uwgi dotyczące tej instrukcji Może on służyć nie tylko jko ogólnie obowiązując instrukcj montżu i zstosowni, le tkże może zostć włączon do specyficznej dl dnego plcu budowy instrukcji montżu. Rysunki przedstwione w tym dokumencie są częściowymi stnmi montżowymi i dltego nie zwsze są kompletne z punktu widzeni bezpieczeństw technicznego. Nie wszystkie urządzeni BHP są n nich pokzne, co nie zwlni Klient z używni ich zgodnie z obowiązującymi przepismi. Dlsze wskzówki bezpieczeństw i ostrzeżeni są wyszczególnione w poszczególnych rozdziłch! Plnownie Zpewnić bezpieczne miejsc prcy przy używniu deskowni (np.: przy montżu, demontżu, przebudowie, przemieszczniu, itp). Nleży zpewnić bezpieczny dostęp do miejsc prcy! Odstępstw od dnych znjdujących się w niniejszej instrukcji lub zstosowni wykrczjące poz te dne wymgją szczególnego sttycznego udowodnieni orz uzupełnijącej instrukcji montżu. Obowiązuje dl wszystkich fz zstosowni Klient musi zpewnić, że ustwinie, użytkownie zgodne z jego przeznczeniem, przestwinie i demontż produktu będą kierowne i ndzorowne przez odpowiednie fchowo osoby uprwnione do wydwni poleceń. Zdolność dziłni tych osób nie może być ogrniczon przez wpływ lkoholu, leków lub nrkotyków. Produkty firmy Dok są technicznym nrzędziem prcy, które może być wykorzystywne tylko w zstosownich przewidzinych przez producent, zgodnie z odnośnymi informcjmi użytkownik Dok lub innymi sformułownymi przez firmę Dok dokumentcjmi technicznymi. Nleży zpewnić stbilność wszystkich części i jednostek budowlnych w kżdej fzie budowy! Nleży dokłdnie przestrzegć i dotrzymywć instrukcji dotyczących funkcjonowni technicznego, wskzówek bezpieczeństw orz dnych obciążeniowych. Niedotrzymnie może doprowdzić do wypdków i ciężkich uszczerbków n zdrowiu (zgrożenie życi) jk również może spowodowć znczne szkody mterilne. Źródł ogni w pobliżu deskowni są niedopuszczlne. Urządzeni grzewcze dozwolone są tylko przy odpowiednim ich stosowniu i w odpowiednim odstępie od deskowni. Prce nleży dopsowć do wrunków tmosferycznych (np. zgrożenie poślizgnięciem się). W przypdku ekstremlnych wrunków tmosferycznych nleży podjąć kroki zpobiegwcze w celu zbezpieczeni smego urządzeni, bezpośredniego otoczeni orz w celu ochrony prcowników. Nleży regulrnie sprwdzć wszystkie połączeni pod względem prwidłowego osdzeni i funkcjonowni. Szczególnie dokłdnie nleży sprwdzć połączeni śrubowe i klinowe. W zleżności od przebiegu budowy, szczególnie w ndzwyczjnych okolicznościch (np. po burzy) trzeb je dociągnąć /2012

5 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Wstęp Montż Mterił/system musi zostć sprwdzony przez klient przed wykorzystniem pod względem odpowiedniego stnu. Części uszkodzone, zdeformowne, jk też osłbione poprzez zużycie, korozję lub rozkłd nleży wykluczyć z użyci. Używnie nszych systemów szlunkowych w połączeniu z systemmi innych producentów może powodowć zgrożeni, których wynikiem będą uszczerbki n zdrowiu i szkody mterilne. Dltego przypdki tkiego stosowni wymgją szczególnego sprwdzeni. Montż musi być przeprowdzony przez odpowiednio wykwlifikownych prcowników klient. Dokonywnie zmin w produktch firmy Dok jest niedopuszczlne orz stwrz ryzyko zgrożeni bezpieczeństw. Deskownie Produkty/systemy firmy Dok nleży tk ustwić, żeby wszystkie siły obciążeniowe były odprowdzne w pewny sposób! Betonownie Przestrzegć dop. ncisków świeżego betonu. Zbyt wysokie prędkości betonowni prowdzą do przeciążeni deskowni, powodują większe odksztłceni i powstnie niebezpieczeństw przełmni. Rozdeskownie Usuwć deskownie dopiero wtedy, gdy beton osiągnie wystrczjącą sztywność i gdy osob odpowiedziln zrządzi usunięcie deskowni! Podczs rozdeskowywni nie wolno odrywć deskowni przy pomocy żurwi. Nleży używć odpowiednich nrzędzi jk np. klinów drewninych, nrzędzi ustwczych lub urządzeń systemowych tkich jk np. Frmx-nroznik rozszlowujcy. Przy usuwniu deskowni nie wolno powodowć zgrożeni utrty stbilności części budowlnych, części rusztowni i deskowni! Trnsportownie, ukłdnie w stosy i skłdownie Nleży przestrzegć wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących trnsportu deskowni i rusztowń. Przy przenoszeniu deskowń nleży używć kcesoriów trnsportowych firmy Dok. Nleży usunąć luźne części lub zbezpieczyć je przed obsunięciem się lub spdnięciem! Wszystkie elementy budowlne nleży bezpiecznie skłdowć, przy czym nleży przestrzegć specjlnych wskzówek firmy Dok znjdujących się w odpowiednich rozdziłch tej informcji dl użytkownik! Przepisy / ochron prcy Odnośnie technicznego bezpieczeństw zstosowni i użytkowni nszych produktów nleży przestrzegć obowiązujących w dnych pństwch i krjch przepisów dotyczących ochrony prcy i innych przepisów bezpieczeństw w ktulnie obowiązującym wydniu. Po updku osoby lub uderzeniu jkiegoś przedmiotu w element systemu ochrony bocznej, element ten może być dlej wykorzystywny tylko po sprwdzeniu przez fchowc. Konserwcj Jko części zmienne nleży używć tylko oryginlnych części firmy Dok. Nprwy mogą być przeprowdzne wyłącznie przez producent lub przez utoryzowne firmy. Symbole w tym dokumencie używne są nstępujące symbole: Inne Wżn wskzówk Nieprzestrzegnie może powodowć zminy w funkcjonowniu lub uszkodzeni. OSTROŻNIE / OSTRZEŻENIE / NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieprzestrzegnie może powodowć szkody mterilne, tkże ciężkie uszczerbki n zdrowiu (nwet zgrożenie życi). Instrukcj Ten znk pokzuje, że użytkownik powinien wykonć dną czynność. Kontrol wzrokow Pokzuje, że wykonne czynności nleży skontrolowć wzrokowo. Pord Wskzuje poż pozyteczne pordy dotyczące zstosowni. Odsyłcz Odsył do dlszych instrukcji. Zstrzeg się zminy spowodowne rozwojem technicznym /2012 5

6 Wstęp Eurokody i Dok W Europie stworzon zostł do końc roku 2007 jednolit rodzin norm dl budownictw, tk zwne Eurokody (EC). Służą one jko obowiązując w cłej Europie podstw do specyfikcji produktów, przetrgów i obliczeniowych metod weryfikcji. Te Eurokody są njbrdziej rozwiniętymi normmi budowlnymi n świecie. Eurokody będą stndrdowo używne w grupie Dok od końc 2008 roku. Zstąpią one w ten sposób normy DIN jko stndrdy Dok do wymirowni produktów. Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Szeroko rozpowszechnion koncepcj σ dop (porównywnie nprężeń istniejących z dopuszczlnymi) zostje zstąpiony w Euronormch przez nową koncepcję bezpieczeństw. Euronormy przeciwstwiją siłę (obciążenie) rekcji (nośność). Dotychczsowy współczynnik bezpieczeństw w dopuszczlnych nprężenich zostje podzielony n wiele częściowych współczynników bezpieczeństw. Poziom bezpieczeństw pozostje tki sm! E d R d E d F d F k γ F Wrtość obliczeniow sił wewnętrznych wywołnych siłą F d (E... effect/oddziływnie; d... design/obliczeniowe) Siły wewnętrzne powstjące w wyniku dziłni siły F d (V Ed, N Ed, M Ed ) Wrtość obliczeniow siły R d Wrtość obliczeniow rekcji (R... resistnce/rekcj; d... design/obliczeniow) Nośność obliczeniow przekroju (V Rd, N Rd, M Rd) Stl: R d = R k Drewno: R d = k mod Rk F d = γ F F k γ M γ M (F... force/sił) Wrtość chrkterystyczn siły R k Wrtość chrkterystyczn rekcji "obciążenie rzeczywiste", obiążenie użytkowe np. wskźnik wytrzymłości przekroju w stosunku (k... chrkterystyczne) do grnicy rozciągni np. ciężr włsny, obciążenie użytkowe, ncisk betonu, witr Częściowy współczynnik dotyczący siły (stron obciążeniow; F...force/sił) np. ciężr włsny, obciążenie użytkowe, ncisk betonu, witr Wrtości z EN γ M k mod Częściowy współczynnik dotyczący włściwości mteriłu (po stronie mteriłowej; M...mterił) np. dl stli lub drewn Wrtości z EN Współczynnik modyfikujący (tylko dl drewn zleży od wilgotności i czsu oddziływni obciążeni) np. dl Dok-dźwigr H20 Wrtości według EN i EN Porównnie koncepcji bezpieczeństw (Przykłd) Koncepcj σ dop Koncepcj EC/DIN F [kn] pl - grnic plstycznosci R [kn] k R 90<105 [kn] d M = 1.1 ~ 1.65 E 90 [kn] d F 60<70 [kn] dop F = 1.5 F 60 [kn] rzecz Wrtości dopuszczlne podwne w dokumentcji Dok (np.: Qdop = 70 kn) nie odpowidją wrtościom obliczeniowym (np.: V Rd = 105 kn)! Bezwzględnie unikć zminy pojęć! W nszych dokumentcjch podwne będą ndl wrtości dopuszczlne. Uwzględnione zostły nstępujące częściowe współczynniki bezpieczeństw: γ F = 1,5 γ M, Drewno = 1,3 γ M, Stl = 1,1 k mod = 0,9 W ten sposób możn uzyskć n podstwie wrtości dopuszczlnych wszystkie wrtości obliczeniowe do obliczeni EC. F rzecz F dop Stopień wykorzystni E d R d /2012

7 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Oznczenie pomostów (prmetry obciążeni) Wstęp Przepisy krjowe mogą wymgć oznczeni prmetrów obciążeni. Poniższy formulrz możn stosowć jko wzór do kopiowni ułtwijący oznkownie. Przed umieszczeniem oznkowni: zlecić kontrolę prwidłowego montżu osobie odpowiedzilnej ze strony firmy montżowej. Firm budowln / budow Dok-pomost skłdny K Odpowid klsie obciążeni (zzncz włściwe krzyżykiem) wg EN Dop. obciążenie ruchome: Ciężr włsny jednostki przestwnej: Szczegółowe informcje dotyczące stosowni - ptrz informcje dl użytkownik, wzgl. dokumentcj projektow Dt Podpis /2012 7

8 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Zkres usług firmy Dok Wsprcie w kżdej fzie projektu Firm Dok oferuje szeroką pletę usług mjących jeden cel: Wsprcie Pństw w odnoszeniu sukcesów n plcch budów. Kżdy projekt jest wyjątkowy. Wspólną cechą wszystkich jest 5 chrkterystycznych etpów relizcji. Firm Dok zn różne wymgni swoich klientów i wspier ich usługmi w dziedzinie dordztw, plnowni orz serwisu przy efektywnym wykonywniu deskowń z pomocą nszych produktów w kżdej z tych fz Fz oprcowni projektu Fz ofertowni Fz przygotowni robót Podejmownie fundmentlnych decyzji dzięki profesjonlnemu dordztwu Optymlizcj usług wstępnych z firmą Dok jko doświdczonym prtnerem Ustlone zsdy wykorzystni deskowń zwiększją efektywność i są wynikiem relistycznych projektów deskowń Znjdownie rozwiązń dotyczących deskowni w sposób prwidłowy i dokłdny poprzez Pomoc przy rozpisniu konkursu Dogłębną nlizę sytucji wyjściowej Objektywną ocenę plnowni, wykonni orz ryzyk czsowego Oprcownie zpewnijących sukces ofert dzięki wzięciu z podstwę relnie sklkulownych cen normtywnych prwidłowemu wyborowi deskowni przyjęciu optymlnych czsów relizcji Od początku ekonomiczne plnownie dzięki szczegółowym ofertom wyliczeniu koniecznych zpsów dopsowniu hrmonogrmu wydń i zwrotów /2012

9 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Wstęp Wykonnie stnu surowego 4 5 Zkończenie budowy Pństw korzyści dzięki profesjonlnemu dordztwu Oszczędność kosztów i zysk n czsie Dordztwo orz wsprcie od smego początku prowdzi do prwidłowego wyboru i wykorzystni systemów deskowni zgodnie z plnem. Uzyskujecie Pństwo optymlne wykorzystnie deskowń orz efektywne prce szlunkowe dzięki prwidłowym przebiegom prcy. Optymlne wykorzystywnie środków przy pomocy ekspertów od deskowni firmy Dok Optymlizcj przebiegu dzięki dokłdnemu plnowniu wykorzystni technikom doświdczonym w międzynrodowych projektch elstycznej logistyce wsprciu n miejscu Pozytywne zkończenie budowy dzięki profesjonlnemu wsprciu Usługi firmy Dok to przejrzystość i efektywność dzięki wspólnemu zdniu deskowni demontżowi przeprowdzonemu przez specjlistów efektywnemu czyszczeniu i sprzątniu przy pomocy specjlnego urządzeni Mksymlizcj bezpieczeństw prcy Dordztwo orz wsprcie przy prwidłowym i zgodnym z plnem wykorzystniu skutkuje podwyższonym bezpieczeństwem prcy. Przejrzystość Przejrzyste usługi orz koszty zmniejszją konieczność improwizcji podczs budowy orz powodują uniknięcie niespodzinek pod koniec budowy. Obniżenie kosztów dodtkowych Fchowe dordztwo dotyczące wyboru, jkości orz prwidłowego wykorzystni pozwl uniknąć defektów mteriłowych i minimlizuje zużycie /2012 9

10 Opis systemu Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Opis systemu systemu Bogty progrm gotowych pomostów skłdnych dl kżdego obszru zstosowni Dok-pomosty skłdne K są uprzednio zmontownymi, przez to ntychmist gotowymi do użyci pomostmi rusztowniowymi przeznczonymi do użytku jko Pomosty robocze według normy EN Pomosty ochronne według normy DIN i ÖNORM B4007 Są one dostrczne w oszczędzjącym miejsce stnie złożonym. N plcu budowy są one rozkłdne jednym ruchem ręki, podnoszone do góry przy użyciu żurwi i zwieszne w przygotownych miejscch zwieszeniowych. Prktyczne części uzupełnijące ułtwiją prcę n plcu budowy i powodują, że zbyteczne stją się kosztowne improwizcje. Poniższe punkty powodują, że Dok-pomost skłdny K jest tk korzystny Wysok nośność do 6 kn/m 2 (600 kg/m 2 )- kls obciążeni 6 Łtwe plnownie pomostów o długości 3,00 lub 4,50 m Pomost wyrównujący do 3,00m w celu dopsowni długości i rozwiązni nrożnikowego - ze zintegrowną poręczą w jednym kwłku Chowne punkty zwieszeniowe żurwi gwrntują równą, bezpieczną powierzchnię roboczą pomostu - żdnych miejsc, gdzie możn się potknąć o wystjące części Wysok żywotność dzięki mocnemu wykonniu, lzurownym podestom i ocynkownej konstrukcji stlowej Ble podestu chronione od strony czołowej przez profil stlowy Deskownie przestwne K - cłkowit funkcj przestwini poprzez uzupełnienie przy użyciu niewielkiej ilości stndrdowych części Dok do wykorzystni jko skłdne deskownie przestwne Przedłużenie podprci i pomost zwieszny - jko części systemowe do mostowni otworów piętrowych i dl bezpiecznych prc wykończeniowych Mostownie otworów ściennych i okiennych Przedłużenie poręczy K i sitk ochronn dl rozszerzeni i zbezpieczeni funkcji ochronnej dchu Boczn brierk ochronn T dl szybkiego i bezpiecznego odgrodzeni n końcu pomostu Dw wrinty zwieszeni w celu dopsowni do kżdej sytucji n pcu budowy: - Zwieszenie stożkowe - Zwieszenie pętlowe Przestwinie n wysokości poziomu pomostu poprzez dźwigry zwieszne K2 o 0,50 m i 1,00 m w górę i w dół Mł objętość skłdowni i trnsportu /2012

11 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Opis systemu /

12 Opis systemu Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Dok-pomost skłdny K w szczególe Punkty zmocowni żurwi Żdnych wystjących części: Chowne punkty zmocowni żurwi umożliwiją równą, bezpieczną powierzchnię roboczą. Przedni punkt zmocowni żurwi Tylny punkt zmocowni żurwi Wymiry systemowe: 212 Zmocownie wypór ukośnych Mufy przyłączeniowe dl mocowni wypór ukośnych są zintegrowne w pomoście K gotowy do użytku przy użyciu niewielu ruchów ręki w zleżności od potrzeb możn wybrć długość pomostu: - 3,00 m (2 konsole) - 4,50 m (3 konsole) Punkty zwieszeniowe mją zwsze tki sm odstęp rstrowy wynoszący 1,50 m Możliwe są zwieszeni stożkowe i pętlowe Dzięki prostemu wyposżeniu pomostu skłdnego K w głowicę jrzmową K-ES (Z) pomost stje się gotowy do zwieszni pętlowego. Pomost skłdny K B Muf przyłączeniow K Wypor ukośn L Śrub gwiździst B L Z /2012

13 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Opis systemu Trnsportownie, ukłdnie w stosy i skłdownie Pomosty skłdne K są wcześniej zmontowne i dją się łtwo trnsportowć i skłdowć w stnie złożonym niemożliwe są żdne przesunięci. Optymln zwięzłość opkowni dje młą objętość trnsportową i dobre wykorzystnie powierzchni łdunkowej ciężrówki: 84 metry bieżące Dok-pomostów skłdnych K n ciężrówkę z nczepą To odpowid: - 28 pomostom skłdnym K 3,00m 94,5 metrów bieżących Dok-pomostów skłdnych K n ciężrówkę z doczepą To odpowid: - 21 pomostom skłdnym K 3,00m pomostom skłdnym K 4,50m Stos z 7 pomostów skłdnych K c d d d d d f b c e ,8 cm b ,0 cm c... 32,3 cm d... 29,3 cm e... 10,0 cm f ,0 cm Krwędzik o wysokości 10 cm /

14 Opis systemu Zstosowni Bogty progrm gotowych pomostów w typie pomostu skłdnego K spełni wymgni według normy EN , DIN 4420 część 1 orz ÖNORM B4007 orz Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K przepisy dotyczące bezpieczeństw robotników budowlnych. Przykłdy zstosowń zleżnie od klsy obciążeni Kls obciążeni Kls obciążeni 2 3 Do prc konserwcyjnych, szczególnie do czyszczeni elewcji Tylko do prc, przy których nie jest konieczne jkiekolwiek skłdownie mteriłów budowlnych lub części budowlnych n powierzchni podestu. Dop. obciążenie ruchome: 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) Rusztownie robocze np. do tynkowni i prc sztuktorskich, powlekni, spoinowni lub renowcji jko rusztownie zbrojeniowe lub betonirskie w budownictwie żelbetowym. Mterił skłdowny n powierzchni podestu nie może być ustwiny przy użyciu dźwigów. Wrunek: w przypdku skłdowni mteriłu n powierzchni podestu nleży pozostwić szerokość przejści 0,20 m. Dop. obciążenie ruchome: 2,0 kn/m 2 (200 kg/m 2 ) Rzeczywiste obciążenie skłd się z ciężru skłdownego mteriłu i osób. Przyjęty ciężr jednej osoby wynosi 100 kg. Kls obciążeni 4, 5, 6 Z reguły do prc murrskich i tynkrskich, kfelkowni i prc kmienirskich, jk również do ciężkich prc montżowych. Mteriły budowlne i elementy konstrukcyjne mogą być odstwine z pomocą dźwigów i skłdowne n powierzchni podestu. Wrunek: w przypdku skłdowni mteriłu n powierzchni podestu nleży pozostwić szerokość przejści 0,20 m. 4 3,0 kn/m 2 (300 kg/m 2 ) Dop. obciążenie ruchome Kls obciążeni 5 4,5 kn/m 2 (450 kg/m 2 ) 6 6,0 kn/m 2 (600kg/ m 2 ) i częściowe obciążenie powierzchni Rzeczywiste obciążenie skłd się z ciężru skłdownego mteriłu i osób. Przyjęty ciężr jednej osoby wynosi 100 kg. z deskowniem bez deskowni Rusztownie ochronne Rusztownie wychwytujące Dchowe rusztownie wychwytujące Dszek ochronny /2012

15 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Plnownie zstosowni Punkty zwieszeniowe mją zwsze tki sm odstęp rstrowy wynoszący 150 cm (odstęp rstrowy 75 cm) i ułtwiją przez to plnownie i montż n plcu budowy. Opis systemu Pomost skłdny K 3,00m Pomost skłdny K 4,50m B ) ) 1) )... Wymiry osi zwieszeń 2)... Wymiry znmionowe pomostów 2) 2) * 300 1) 1) 1) * ) 2) ) 1) D D C B B 75 C C ) 1) 1) ) 300 2) ) 1) ) *... rzeczywiste wyrównnie długości jest większe o 5 cm niż podny wymir systemowy. Pomost skłdny K 3,00m B Pomost skłdny K 4,50m C Pomost wyrównujący 3,00m D Rozwiąznie budowlne /

16 Opis systemu Przykłdy z prktyki Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K /2012

17 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Opis systemu /

18 Rusztownie robocze Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Rusztownie robocze z deskowniem robocze H (obciążenie poziome) i V (obciążenie pionowe) odnoszą się do obciążeń w miejscch zwieszeniowych. Te obciążeni pokrywją wszystkie przedstwione przypdki zstosowni. Budowl lub wszystkie części budowli muszą być sprwdzone w oprciu o te dne pod względem ich pewności stni. Deskownie podprte n pomoście skłdnym Deskownie podprte n stropie międzypiętrowym Deskownie podprte n pomoście skłdnym; z odciągiem deskowni i pomostu skłdnego B C Zwieszenie Kls obciążeni 2 (dop. obciążenie ruchome 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) n pomost skłdny i pomost betonirski) Mx. szerokość pomostów betonirskich 1,20 m. Stożek zwieszeni H = 14,0 kn V = 24,0 kn Pętl do zwieszni ES* H = 14,0 kn V = 18,0 kn Stożek zwieszeni H = 14,0 kn V = 24,0 kn Pętl do zwieszni ES* H = 14,0 kn V = 18,0 kn Stożek zwieszeni H = 36,0 kn V = 20,0 kn Wyrównnie długości 1,00 m 0,75 m 1,00 m 0,75 m niedozwolone Pomost wiszący dozwolone niedozwolone dozwolone niedozwolone dozwolone Wysokość deskowni 3,00 m 3,00 m 5,50 m 4,00 m 3,75 m Prędkość witru do 55 km/h (zgodnie z przepismi bezpieczeństw prcy dl żurwi). Możliwe do 4,00 m wysokości deskowni, przy zredukowniu prędkości witru do 45 km/h. Przy wższych prędkościch witru lub po kżdym zkończeniu prcy lub dłuższych przerwch w prcy nleży przedsięwziąć kroki według znjdujących się obok kolumn (połączenie z deskowniem wewnętrznym lub odciąg). Nleży przestrzegć informcji użytkownik "Dok-deskownie przestwne K"! * Zwrócić uwgę n położenie wysokości pomostu skłdnego K w odniesieniu do górnej krwędzi stropu. Ptrz rozdził "Zwieszeni pętlowe" B Mocno połączyć deskownie z pomostem skłdnym (11kN) C mocny odciąg (14 kn) OSTROŻNIE Wypory ukośne n pomoście skłdnym: wypozycjonowć tylko w osi konsoli zmocowć tylko w przeznczonych do tego mufch przyłączeniowych i tylko przy pomocy śrub gwiździstych (D). Pręt kotwowy 15,0mm jest zbroniony! Mocownie wypór ukośnych (Szczegół ): D /2012

19 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Rusztownie robocze Rusztownie robocze bez deskowni H (obciążenie poziome) i V (obciążenie pionowe) odnoszą się do obciążeń w miejscch zwieszeniowych. Te obciążeni pokrywją wszystkie przedstwione przypdki zstosowni. Budowl lub wszystkie części budowli muszą być sprwdzone w oprciu o te dne pod względem ich pewności stni. Wrinty zwieszeni 1) Stożek zwieszeni Dybel rozprężny do kotwy 15,0 + stożek zwieszeni z kołnierzem 15,0 Stożek zwieszeni 15,0 do izolcji do 11 cm (grubość izolcji do 6 cm) Stożek zwieszeni 15,0 do izolcji do 11 cm (grubość izolcji do 11 cm) Pętl do zwieszni ES Kotw gzymsow 30kN 15,0 Profil zwieszny K/ES Blch zwieszn K/ES H = 9,2 kn V = 9,2 kn Kls obciążeni 2 Dop. obciążenie ruchome 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) H = 16,2 kn V = 16,0 kn Kls obciążeni 3 Dop. obciążenie ruchome 2,0 kn/m 2 (200 kg/m 2 ) Kls obciążeni 4 Dop. obciążenie ruchome 3,0 kn/m 2 (300 kg/m 2 ) 1) Ptrz też rozdził "Przegląd wrintów zwieszeni". 2) Wyrównnie długości powyżej 1,00 m wykonć tylko przy użyciu pomostu wyrównującego 3,00 m. Kls obciążeni 5 Dop. obciążenie ruchome 4,5 kn/m 2 (450 kg/m 2 ) H = 25,0 kn V = 26,0 kn Kls obciążeni 6 Dop. obciążenie ruchome 6,0 kn/m 2 (600 kg/m 2 ) Wyrównnie długości 1,00 m 2,50 m 2) 0,00 m 1,50 m 2) 0,00 m 1,00 m 0,75 m 0,50 m Przestwinie wysokości przy użyciu dźwigr zwiesznego K2 do dołu -1,00 m -1,00 m -1,00 m -1,00 m -1,00 m -1,00 m niedozwolone niedozwolone do góry +1,00 m +0,50 m +1,00 m +0,50 m +0,50 m nie dozwolone niedozwolone niedozwolone Wykonnie nrożnikowe możliwe z pomostem wyrównującym 3,00m lub z podestem blowym Dozwolone tylko z pomostem skłdnym w wykonniu nrożnikowym (nr rt ) lbo przy redukcji w nrożniku do klsy obciążeni 4 Montż i zstosownie pomostu skłdnego w wykonniu nrożnikowym, ptrz okólnik techniczny nr. 494 (12/2000) /

20 Rusztownie ochronne Rusztownie ochronne / Ogólnie ochronne Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Zwieszenie Kls obciążeni Dop. obciążenie ruchome: 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) Możliwe są wszystkie wrinty zwieszeni Możliwe są wszystkie wrinty zwieszeni oprócz blchy zwiesznej K/ES Wyrównnie długości 1,00 m 2,50 m* Przestwinie wysokości przy użyciu dźwigr zwiesznego K2 w dół -1,00 m -1,00 m do góry +1,00 m +0,50 m Wykonnie nrożnik możliwe przy użyciu Wykonnie nrożnikowe pomostu wyrównującego 3,00 m lub podestu blowego * Wyrównni długości pond 1,00 m nleży przeprowdzć tylko przy użyciu pomostu wyrównującego 3,00m Rozszerzony wchlrz możliwości dzięki przestwiniu wysokości Przestwinie wysokości przy użyciu dźwigrów zwiesznych K2 Dźwigr zwieszny K2 pozwl n przestwinie wysokości pomostu skłdnego z osi zwieszeni: do góry o 0,50 m lub 1,00 m do dołu o 0,50 m lub 1,00 m T różnorodność wysokości zncznie poszerz możliwości wykorzystni Dok-pomostów skłdnych w obszrze rusztowń wychwytujących i dchowych rusztowń wychwytujących. Pomost ustwiony wyżej Przy niżej umiejscowionym stropie jk np. przy rozbudowie mnsrdy: by spełnić wrunki dchowego rusztowni wychwytującego lub uzyskć optymlny poziom prcy. Przestwienie wysokości o 0,50 i 1,00 m do góry Kls obciążeni Dop. obciążenie ruchome 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) 2,0 kn/m 2 (200 kg/m 2 ) 3,0 kn/m 2 (300 kg/m 2 ) Wyrównnie długości + 0,50 m do góry do 2,50 m do 1,50 m 0 m + 1,00 m do góry do 1,00 m 0 m 0 m m m Nleży przestrzegć minimlnej długości wysuwu 30 cm! W rzie konieczności nleży zmocowć bl w celu zkryci otworu pomiędzy podestem, ściną. B D C B Dźwigr zwieszny K2 B Głowic jrzmow ES C Bl D Śrub gwiździst Dźwigr zwieszny K2 B Głowic jrzmow ES /2012

21 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Rusztownie ochronne Pomost ustwiony niżej Ustwienie niżej pomostu skłdnego jest rozsądne, by uzyskć przy prcch licowych lub blchrskich rozsądny poziom prcy. Rster 0,50 m pozwl n optymlne dopsownie wysokości. Przebieg montżu pomost ustwiny niżej Njpierw nleży zdemontowć płytę mocującą (F) i odłożyć n bok Zmontowć but zwieszny K2 (E) w żądnej pozycji. Przestwinie wysokości o 0,50 i 1,00 m w dół Kls obciążeni Dop. obciążenie ruchome 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) 2,0 kn/m 2 (200 kg/m 2 ) 3,0 kn/m 2 (300 kg/m 2 ) Wyrównnie długości do 2,50 m do 1,50 m do 1,00 m F E E m m Nłożyć dźwigr zwieszny K2 i zbezpieczyć go przed przewróceniem. Przy pomocy żurwi umieścić pomost skłdny w zczepie but zwiesznego K2. Zbezpieczyć pomost skłdny przed wysunięciem przy pomocy bolców zbezpieczjących (G). G Dźwigr zwieszny K2 Krótsz drog wysuwni 15 cm dzięki mniejszej wysokości płąk. Nleży zbezpieczyć dźwigr zwieszny K2 () przed nieoptrznym wysunięciem przy pomocy trzpieni zbezpieczjącego (E)! Zmontowć płytę mocującą (F) tk, żeby dług blch zczepił się w podprciu konsoli. E Montż F F Punkty mocowni dl poziomu -0,50 m -1,00 m +0,50 m +1,00 m E E B E B E Przeprowdzić odpowiednio wszystkie inne montże ustwienie pomostu wyżej! F F F F Dźwigr zwieszny K2 B Głowic jrzmow ES lub but zwieszny (rzem ze śrubmi) E But zwieszny K2 (zwrty w poz. ) F Płyt mocując (zwrt w poz. ) /

22 Rusztownie ochronne Rusztownie ochronne / rusztownie wychwytujące Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Normlne ustwienie bez przestwini wysokości Przestwinie wysokości przy użyciu dźwigr zwiesznego K2 c c b h b h d e f cm b cm f cm Wysokość updku h Wymir c według DIN mx. 3,0 m min. 1,30 m według normy Ö B 4007 lub przepisów dotyczących ochrony prcowników budowlnych mx. 4,0 m min. 1,50 m cm b cm d... Wysokość piętr mx. 400 cm e... mx. 100 cm Wysokość updku h Wymir c według DIN mx. 3,0 m min. 1,30 m według normy Ö B 4007 lub przepisów dotyczących ochrony prcowników budowlnych mx. 4,0 m min. 1,50 m Dźwigr zwieszny K Dlsze możliwości zstosowni Przy użyciu but zwiesznego (wykonnie od styczni 1994) możliwe jest również zwiesznie stożkowe. Szczegół z butem zwieszeniowym : /2012

23 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Rusztownie ochronne Rusztownie ochronne / dchowe rusztownie wychwytujące bez przestwini wysokości według normy DIN z przestwiniem wysokości według normy DIN h B h Głębokość okpu h... mx. 1,50 m Przedłużenie poręczy K Przy zstosowniu przedłużeni poręczy K wyrównnie długości mx. 1,00 m Nleży przestrzegć minimlnej długości wysuwu 30 cm! Obszry zstosowni Wymir [m]... Głębokość okpu h... mx. 1,50 m Przedłużenie poręczy K B Dźwigr zwieszny K2 Przy zstosowniu przedłużeni poręczy K wyrównnie długości mx. 1,00 m Nleży przestrzegć minimlnej długości wysuwu 15 cm! Obszry zstosowni Wymir [m] h [m] (Podest poniżej krwędzi okpu) W X h [m] (Podest poniżej krwędzi okpu) Y Z W Stndrdowy pomost skłdny X z przedłużeniem poręczy K Y Z Pomost skłdny z dźwigrem zwiesznym K2 z dźwigrem zwiesznym K2 i przedłużeniem poręczy K Przykłd wymirowni w celu ustleni mx. wymiru h (podest poniżej krwędzi okpu). Wrtość zdn: Głębokoć okpu = 0,80 m Wyniki (możliwości): Stndrdowy pomost skłdny według obszru (W) h = mx. 0,70 m lub Pomost skłdny z przedłużeniem poręczy K według obszru (X) h = mx. 1,40 m Przykłd wymirowni w celu ustleni mx. wymiru h (podest poniżej krwędzi okpu). Wrtość zdn: Głębokoć okpu = 0,80 m Wyniki (możliwości): Pomost skłdny z dźwigrem zwiesznym K2 według obszru (Y) h = mx. 0,90 m lub Pomost skłdny z dźwigrem zwiesznym K2 i przedłużeniem poręczy K według obszru (Z) h = mx. 1,50 m /

999408016-07/2015 pl. Specjaliści Techniki Deskowań. Pomost szachtowy. Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 9408-243-01

999408016-07/2015 pl. Specjaliści Techniki Deskowań. Pomost szachtowy. Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 9408-243-01 999408016-07/2015 pl Specjliści Techniki Deskowń. Pomost szchtowy Informcj dl użytkownik Instrukcj montżu i użytkowni 9408-243-01 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost szchtowy Wstęp by Dok GmbH, -3300 mstetten

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

Mocowanie na stołach roboczych obrabiarek

Mocowanie na stołach roboczych obrabiarek Mocownie n stołch roboczych obrbirek Szybkość, sił i pewność mocowni n przyrządch BESSEY oferuje tkże bogty wybór prktycznych docisków mszynowych, które sprwdzją się doskonle do mocowni podczs montżu,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

Stalowe bramy przesuwne

Stalowe bramy przesuwne Stlowe brmy przesuwne Dne montżowe: stn n 06.2008 Powielnie, tkże częściowe, wyłącznie po uzyskniu nszej zgody. Chronione prwem utorskim. Wszystkie wymiry w mm. Zminy konstrukcyjne zstrzeżone. 2 Dne montżowe:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez: inż. Krystian Grzondziel, Uprawnienia

Przedmiar robót. Kosztorys opracowany przez: inż. Krystian Grzondziel, Uprawnienia Przedmir robót Nzw zmówieni: Przebudow budynku Szkoły Podstwowej nr 28 w Gliwicch przy ul. Strzody 4 w celu dostosowni do obowiązujących przepisów p.poż - Frgment 2 Adres obiektu budowlnego: Gliwice, ul.strzody

Bardziej szczegółowo

Temat I. Warunku współpracy betonu i zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Wymagania. Beton. Zbrojenie

Temat I. Warunku współpracy betonu i zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Wymagania. Beton. Zbrojenie Dr inż. Zigniew PLEWAKO Ćwiczeni z konstrukcji żeletowych. Temt I Temt I. Wrunku współprcy etonu i zrojeni w konstrukcjch żeletowych. Wymgni. Beton Zdnie: Przeniesienie sił ściskjących, sclenie i zpewnienie

Bardziej szczegółowo

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07.

Narożnik MIRAGE Mini. Wygląd mebla. Okucia i poduszki. Instrukcja montażu. Poduszka oparciowa 3szt. Poduszka ozdobna 2szt. ver.3/07. Instrukcj montżu Spółdzielni Melrsk RAMETA ZPCH 47-400 Rciórz, ul. Królewsk 50; Centrl:+48 (0) 3-453 9 50; Sprzedż:+48(0) 3-453 9 89; Serwis:+48(0) 3-453 9 80; www.rmet.com.pl Wygląd mel 4 5 3 Okuci i

Bardziej szczegółowo

D E L T A 7 0 D E L T A 1 0 0. Dokumentacja Techniczno Ruchowa Instrukcja u ytkowania i monta u R U S Z T O W A N I E FA S A D O W E

D E L T A 7 0 D E L T A 1 0 0. Dokumentacja Techniczno Ruchowa Instrukcja u ytkowania i monta u R U S Z T O W A N I E FA S A D O W E D E L T A 7 0 D E L T A 1 0 0 Dokumentcj Techniczno Ruchow Instrukcj u ytkowni i mont u R U S Z T O W A N I E FA S A D O W E DANE ZAMAWIAJĄCEGO: NAZWA FIRMY: DANE SPRZEDAWCY: EURO-PLAK SPRL BOULEVARD POINCARE

Bardziej szczegółowo

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium

Bowflag. Bowflag 100 Bowflag 200 Bowflag Premium Bowflg Przenośny mszt typu żgiel do prezentcji wewnątrz i n zewnątrz pomieszczeń. Szerok gm stóp mocującyc. Duży wybór form i wymirów flg. Bowflg 00 Bowflg 00 Bowflg Premium Bowflg 00 Bowflg 00 - sprwdzone

Bardziej szczegółowo

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Kotary grodzące, siatki ochronne Kotary wewnętrzne

Kotary grodzące, siatki ochronne Kotary wewnętrzne 60 Kotry grodzące, sitki ocronne Kotry wewnętrzne Wózek prowdzący Szyn jezdn Profil 55 x mm Ukłd jezdny kotry grodzącej z przesuwem ręcznym Wózki pośrednie Łącznik szyny do dźwigr Szyn jezdn System mocowni

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, styczeń 2010r.

Przedmiar robót. Sporządziła Irena Grunwald. Koszalin, styczeń 2010r. Przedmir robót Obiekt Kod CPV 45214220-8 Budow Sl gimnstyczn Zespołu Szkół Publicznych w Brzeżnie, 78-316 Brzeżno 15, dziłk nr 22 Inwestor Gmin Brzeżno, Brzeżno 50, 78-316 Brzeżno woj. zchodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki

system identyfikacji wizualnej forma podstawowa karta A03 część A znak marki krt A03 część A znk mrki form podstwow Znk mrki Portu Lotniczego Olsztyn-Mzury stnowi połączenie znku grficznego (tzw. logo) z zpisem grficznym (tzw. logotypem). Służy do projektowni elementów symboliki

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH Dwne: Centrlne Biuro Projektowo-Bdwcze Budownictw Wiejskiego 04-026 Wrszw 50, l. Stnów Zjednoczonyc 51 tel. 22-810-83-78; 22-810-64-89; fx; 22-810-58-97; e-il: isprol@isprol.pl ; www.isprol.pl PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych

Układ elektrohydrauliczny do badania siłowników teleskopowych i tłokowych TDUSZ KRT TOMSZ PRZKŁD Ukłd elektrohydruliczny do bdni siłowników teleskopowych i tłokowych Wprowdzenie Polsk Norm PN-72/M-73202 Npędy i sterowni hydruliczne. Cylindry hydruliczne. Ogólne wymgni i bdni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Akcesoria szalunkowe

Akcesoria szalunkowe Akesori szlunkowe 1 Akesori szlunkowe Śiągi do deskowń / nkrętki BETOMAX - Śiągi gwintowne - przeznzenie, włśiwośi, zlety Uniwerslne rozwiązni dl nowozesnego udownitw monolityznego. Śiągi gwintowne BETOMAX

Bardziej szczegółowo

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oœwietlenia, energetyki i trakcji

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oœwietlenia, energetyki i trakcji Producent stlowych konstrukcji wsporczych dl potrzeb oœwietleni, energetyki i trkcji LCZEGO STL? Stl to doskonùy mteriù konstrukcyjny: plstyczny, wytrzymùy, trwùy, ndjàcy siæ do powtórnego przetworzeni.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH

PROJEKTY GOTOWE DŹWIGARÓW DACHOWYCH Dwne: Centrlne Biuro Projektowo-Bdwcze Budownictw Wiejskiego 04-026 Wrszw 50, l. Stnów Zjednoczonyc 51 tel. 22-810-83-78; 22-810-64-89; fx; 22-810-58-97; e-il: isprol@isprol.pl ; www.isprol.pl PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ PROJEKT BUDOWLANY SPIS TREŚCI I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ... I.1. Ogólny opis projektownych rozwiązń... I.2. Montż knłów wentylcyjnych... I.3. Otwory rewizyjne i możliwość

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

OKNA WS INSTRUKCJA MONTAŻU WYŁAZU STANDARD

OKNA WS INSTRUKCJA MONTAŻU WYŁAZU STANDARD OKNA WS INSTRUKCJA MONTAŻU WYŁAZU STANDARD 59 1 Okno wyłzowe FAKRO wrz z uniwerslnym kołnierzem uszczelnijącym przeznczone jest do kżdego rodzju pokryci przy kącie nchyleni dchu 15 60. Ze względu n ezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Info 04 / 2013. Lekkobieżne koła z hamulcem i systemem ochrony stóp. Ramy z L - profilu. Budowa modułowa. Produkty specjalne!

Info 04 / 2013. Lekkobieżne koła z hamulcem i systemem ochrony stóp. Ramy z L - profilu. Budowa modułowa. Produkty specjalne! Info 04 / 2013 Lekkobieżne koł z hmulcem i systemem ochrony stóp Rmy z L - profilu Centrlny hmulec nożny EsySTOP Budow modułow Produkty specjlne! Mobilny serwis Łńcuch logistyczny Mlownie proszkowe Co

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E

CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI U S Z C Z E L K I P R O F I L E CHEMIA MIĘDZY NAMI Firm AIB to prekursor nowoczesnych rozwiązń w dziedzinie udownictw. Dziłlność rozpoczęliśmy w 1992 roku, skupijąc się n produkcji innowcyjnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacyjny

Podręcznik instalacyjny Podręcznik instlcyjny JEDNOSTKI ŚCIENNE SDH 17-050 M2NW SDH 17-060 M2NW SDH 17-085 M3NW SDH 17-085 M4NW SPIS TREŚCI INSTRUKCJA 1 Pństw bezpieczeństwo...5 1.1 Użyte symbole... 5 1.2 Włściwe użytkownie

Bardziej szczegółowo

Prosta metoda sprawdzania fundamentów ze względu na przebicie

Prosta metoda sprawdzania fundamentów ze względu na przebicie Konstrkcje Elementy Mteriły Prost metod sprwdzni fndmentów ze względ n przebicie Prof dr b inż Micł Knff, Szkoł Główn Gospodrstw Wiejskiego w Wrszwie, dr inż Piotr Knyzik, Politecnik Wrszwsk 1 Wprowdzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacyjny

Podręcznik instalacyjny Podręcznik instlcyjny JEDNOSTKI ŚCIENNE SDH 17-025 NW SDH 17-035 NW SDH 17-050 NW SDH 17-065 NW Spis treści INSTRUKCJA 1 Pństw bezpieczeństwo...5 1.1 Użyte symbole...5 1.2 Włściwe użytkownie urządzeni...5

Bardziej szczegółowo

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl

NOWE NIŻSZE CENY. Ceny spiral introligatorskich DOUBLE-LOOP WIRE. www.radpor.pl Rok złożeni 1994 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, RADPOR 81-854-2860 Nowodworsk 32, 21-100 Lubrtów tel./fks 81-855-6154, 81-854-2860 www.rdpor.pl Ceny spirl introligtorskic DOUBLE-LOOP

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS

KRYTERIA OCENIANIA TECHNOLOGIA NAPRAW ZESPOŁÓW I PODZESPOŁÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS KRYTRIA OCNIANIA TCHNOLOGIA NAPRAW ZSPOŁÓW I PODZSPOŁÓW MCHANICZNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH KLASA I TPS Temt Klsyfikcj i identyfikcj pojzdów smochodowych Zgdnieni - Rodzje ukłdów, - Zdni i ogóln budow

Bardziej szczegółowo

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split

SPLYDRO pompa ciepła powietrze / woda typu split Inteligentne połączenie inwerterowej pompy ciepł przeznczonej do ogrzewni i chłodzeni z wieżą hydruliczną Hydro Tower SPLYDRO pomp ciepł powietrze / wod typu split ROZWIĄZANIE NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI - POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych

Algorytmy graficzne. Filtry wektorowe. Filtracja obrazów kolorowych Algorytmy grficzne Filtry wektorowe. Filtrcj orzów kolorowych Filtrcj orzów kolorowych Metody filtrcji orzów kolorowych możn podzielić n dwie podstwowe klsy: Metody komponentowe (component-wise). Cechą

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 7 Przepisy dotyczące warunków przewozu, załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem

CZĘŚĆ 7 Przepisy dotyczące warunków przewozu, załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem CZĘŚĆ 7 Przepisy dotyczące wrunków przewozu, złdunku, rozłdunku orz mnipulowni łdunkiem DZIAŁ 7. PRZEPISY OGÓLNE 7.. W odniesieniu do trnsportu towrów niebezpiecznych wymgne jest obowiązkowe uŝycie określonego

Bardziej szczegółowo

2. Tensometria mechaniczna

2. Tensometria mechaniczna . Tensometri mechniczn Wstęp Tensometr jk wskzywłby jego nzw to urządzenie służące do pomiru nprężeń. Jk jednk widomo, nprężeni nie są wielkościmi mierzlnymi i stnowią jedynie brdzo wygodne pojęcie mechniki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A

MXZ INVERTER SERIA. Jedna jednostka zewnętrzna może obsługiwać do 8 pomieszczeń. Ograniczenie poboru prądu. Efektywność energetyczna: klasa A INVERTER SERIA MXZ Typoszereg MXZ gwrntuje cicy, wysokowydjny i elstyczny system, spełnijący wszystkie wymgni w zkresie klimtyzcji powietrz. 6 MXZ-2C30VA MXZ-2C40VA MXZ-2C52VA MXZ-3C54VA MXZ-3C68VA MXZ-4C71VA

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oświetlenia, energetyki i trakcji

Producent stalowych konstrukcji wsporczych dla potrzeb oświetlenia, energetyki i trakcji Producent stlowych konstrukcji wsporczych dl potrzeb oświetleni, energetyki i trkcji LCZEGO STL? Stl to doskonły mterił konstrukcyjny: plstyczny, wytrzymły, trwły, ndjący się do powtórnego przetworzeni.

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN

Ochrona przed przepięciami w sieciach ISDN OGANICZANIE PZEPIĘĆ W YEMACH PZEYŁ YGNAŁÓW Ochron przed przepięcimi w siecich IDN Andrzej ow Wstęp Wzrost zpotrzeowni n usługi odiegjące od klsycznego przekzu telefonicznego spowodowł gwłtowny rozwój sieci

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU. Znak posiada swój obszar ochronny i w jego obrębie nie mogą się znajdować żadne elementy, nie związane ze znakiem.

KSIĘGA ZNAKU. Znak posiada swój obszar ochronny i w jego obrębie nie mogą się znajdować żadne elementy, nie związane ze znakiem. KSIĘGA ZNAKU KSIĘGA ZNAKU Poniżej przedstwion jest chrkterystyk znku 7 lt Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie proporcje i sposób rozmieszczeni poszczególnych elementów są ściśle określone. Wprowdznie jkichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Montaż żaluzji i rolet

Montaż żaluzji i rolet Montż żluzji i rolet Nrzędzi Uwg! W większośi przypdków śruby moująe są złązone do rolet i żluzji. NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY Êrubokr t Êruby i ko ki poziomni wiertrk o ówek mirk linijk Zdejmownie

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

UCHWYT DO PRZENOSZENIA BLACH W POZIOMIE

UCHWYT DO PRZENOSZENIA BLACH W POZIOMIE STR. KTLOGOW 6 UCHWYT DO PRZENOSZENI LCH W POZIOMIE UCHWYT DO PRZENOSZENI LCH W POZIOMIE 2 UP UCHWYT PRZEZNCZONY JEST DO PODNOSZENI POJEDYNCZYCH LU UCHWYT ZWIĄZNYCH PRZEZNCZONY JEST DO PODNOSZENI POJEDYNCZYCH

Bardziej szczegółowo

Zaoszczędź przestrzeń dzięki zastosowaniu sprężyn falistych TRUWAVE z drutu płaskiego

Zaoszczędź przestrzeń dzięki zastosowaniu sprężyn falistych TRUWAVE z drutu płaskiego Sprężyny fliste Zoszczędź przestrzeń dzięki zstosowniu sprężyn flistych TRUWAVE z drutu płskiego Sprężyny TruWve z drutu płskiego umożliwiją zoszczędzenie do 50% przestrzeni w kierunku osiowym w twoim

Bardziej szczegółowo

Rekuperator to urządzenie

Rekuperator to urządzenie Rekupertor to urządzenie będące sercem cłego systemu wentylcji mechnicznej. Skłd się z zintegrownej obudowy, w której znjdują się dw wentyltory, w nszym przypdku energooszczędne. Jeden z nich służy do

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań KONKURS MATEMATYCZNY dl uczniów gimnzjów w roku szkolnym 0/ II etp zwodów (rejonowy) 0 listopd 0 r. Propozycj punktowni rozwiązń zdń Uwg: Z kżde poprwne rozwiąznie inne niż przewidzine w propozycji punktowni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek istniejący C Na terenie kompleksu szpitalnego Przy ul. Staszica 16 73-110 Stargard Szczeciński PROJEKT BUDOWLANY Relizcj etpu przebudowy i modernizcji 3 piętr Oddziłu Rehbilitcyjnego polegjącego n budowie szybu windowego, montżu windy szpitlnej orz niezbędnej rozbudowie obiektu budynku C znjdującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz detali. Elementy Osi i wału. Średnica wewnętrzn a. Średnica zewnętrzn a

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz detali. Elementy Osi i wału. Średnica wewnętrzn a. Średnica zewnętrzn a Bielsk Podlski, 08.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE wykonie i dostrczenie detli orz mteriłów do prototypowej turbiny witrowej o pionowej osi obrotu o mocy 10 kw orz mteriłów w rmch relizcji projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych Zwiesi sprężyste i uchwyty z tworzyw System zwiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwrtych i uchwytów do kbli z tworzyw sztucznych XII Przykłdowe elementy zwiesi sprężystych ZSP1 ZSK2 ZSK3 ZSP3

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ do nowelizowanej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)

KOMENTARZ do nowelizowanej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) PRZEWÓZ DROGOWY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH KOMENTARZ do nowelizownej Umowy europejskiej dotyczącej międzynrodowego przewozu drogowego towrów niebezpiecznych (ADR) Wrszw, 2005 r. Autor - Krzysztof Grzegorczyk

Bardziej szczegółowo

Dybel rozprężny do kotwy skalnej 15,0

Dybel rozprężny do kotwy skalnej 15,0 08/2011 Instrukcja montażu 999415016 pl ybel rozprężny do kotwy skalnej 15,0 Nr. art. 581120000 Opis produktu ybel rozprężny do kotwy 15,0 służy do jednostronnego zakotwienia deskowania w betonie. Wielokrotne

Bardziej szczegółowo

Przegląd programu produkcji Pompy tłoczące Przepływomierze Hydrulika mobilna Hydraulika przemysłowa Pompy zębate KF 0

Przegląd programu produkcji Pompy tłoczące Przepływomierze Hydrulika mobilna Hydraulika przemysłowa Pompy zębate KF 0 Pompy zębte KF 0 Pompy zębte KF 0 Pompy zębte KF 0 KF 0 Pompy dl procesów technologicznych Dne podstwowe Chrkterystyk mksymlne ciśnieni prcy są zleżne od lepkości Wżnym elementem we współczesnych technologich

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Deskowanie ramowe Framax Xlife

Deskowanie ramowe Framax Xlife 03/2012 Informcj dl użytkownik 999764016 pl Instrukcj montżu i użytkowni eskownie rmowe Frmx Xlife 9764-449-01 Wstęp Informcj dl użytkownik eskownie rmowe Frmx Xlife Wstęp by ok Industrie GmbH, -3300 mstetten

Bardziej szczegółowo

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak

Autor: Zbigniew Tuzimek Opracowanie wersji elektronicznej: Tomasz Wdowiak DNIE UKŁDÓW LOKD UTOMTYCZNYCH uor: Zigniew Tuzimek Oprcownie wersji elekronicznej: Tomsz Wdowik 1. Cel i zkres ćwiczeni Celem ćwiczeni jes zpoznnie sudenów z udową orz dziłniem zezpieczeń i lokd sosownych

Bardziej szczegółowo

Broszura produktowa. Wiercenie i gwintowanie. _ Walter Titex & Walter Prototyp. Perfekcyjny gwint

Broszura produktowa. Wiercenie i gwintowanie. _ Walter Titex & Walter Prototyp. Perfekcyjny gwint Broszur produktow Wiercenie i gwintownie _ Wlter Titex & Wlter Prototyp Perfekcyjny gwint SPIS TREŚCI 2 Przykłdy zstosowni 2 Obróbk dźwigrów wzdłużnych 4 Obróbk kół zębtych 6 Informcje o produktch 6 Wiertł

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zstosownie XB jest płytowym, lutownym miedzią wymiennikiem ciepł przeznczonym do stosowni w ukłdch ciepłowniczych (tj. klimtyzcj, ogrzewnie, ciepł wod użytkow). Lutowne płytowe wymienniki ciepł

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Kuźnia Batory

Katalog produktów. Kuźnia Batory Ktlog prouktów Ktlog prouktów Kuźni Btory Kuźni Btory wytwrz różnego rozju wyroby kute z pon 100 gtunków stli. łównymi obiorcmi są brnże: mszynow, energetyczn, motoryzcyjn i okrętow. N liście Klientów

Bardziej szczegółowo

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI

Aparatura sterująca i sygnalizacyjna Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Aprtur sterując i sygnlizcyjn Czujniki indukcyjne zbliżeniowe LSI Czujnik indukcyjny zbliżeniowy prcuje n zsdzie tłumionego oscyltor LC: jeżeli w obszr dziłni dostnie się metl, to z ukłdu zostje pobrn

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW

ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GRANULOMETRYCZNEJ SUROWCÓW I PRODUKTÓW 1 ĆWICZENIE ANALIZA SITOWA I PODSTAWY OCENY GANULOMETYCZNEJ SUOWCÓW I PODUKTÓW 1. Cel zkres ćwczen Celem ćwczen jest opnowne przez studentów metody oceny mterłu sypkego pod względem loścowej zwrtośc frkcj

Bardziej szczegółowo

JackowskiStudio KWIECEŃ :1000. Plan sytuacyjny. Budynek objęty opracowaniem. Część budynku do usunięcia

JackowskiStudio KWIECEŃ :1000. Plan sytuacyjny. Budynek objęty opracowaniem. Część budynku do usunięcia K1 K2 Budynek objęty opracowaniem Część budynku do usunięcia budynku C. Plan sytuacyjny PROJEKTOWŁ: NR UPRWNIEŃ: PODPIS: DT: ZMIN: KWIECEŃ 2013 1:1000 01 1 395 900 495 30 840 30 200 30 283 5 Istniejący

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych.

4. Składkę ubezpieczeniową zaokrągla się do pełnych złotych. . Stwki tryfowe n dwunstomiesięczny okres ubezpieczeni, dl kżdego z rodzjów ubezpieczeń, określone są w kolejnych częścich tryfy. 2. Stwki podne w poszczególnych tbelch są stwkmi minimlnymi, z zstrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW PVC RYNNY PROFESJONALISTÓW PROAQUA SYSTEM RYNNOWY PVC INFORMACJE O SYSTEMIE RYNNOWYM PVC PROAQUA

CENNIK PRODUKTÓW PVC RYNNY PROFESJONALISTÓW PROAQUA SYSTEM RYNNOWY PVC INFORMACJE O SYSTEMIE RYNNOWYM PVC PROAQUA INFORMACJE O SYSTEMIE RYNNOWYM PVC RYNNY PROFESJONAISTÓW ProAqu system rynnowy produkowny z tworzyw sztucznego, przeznczony do skutecznego odprowdzni wody deszczowej z dchu. Szczelny, estetyczny i trwły

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Księga Identyfikacji Wizualnej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Księg Identyfikcji Wizulnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 1. Elementy bzowe 1.1. KONSTRUKCJA OPIS ZNAKU PSE 3 1.2. WERSJA PODSTAWOWA ZNAKU 4 1.3. WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 5 1.4. OPIS KOLORYSTYKI ZNAKU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wodnej TBLA GOLD wielkości: 50/60, 70/80

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wodnej TBLA GOLD wielkości: 50/60, 70/80 Instrukcj instlcji ngrzewnicy wodnej TL GOLD wielkości: 0/0, 70/80 Informcje ogólne Ngrzewnice wodne do centrl GOLD o wielkościch 0, 0, 70, 80 dostrczne są zwsze w izolownej obudowie o grubości 0 mm. Cł

Bardziej szczegółowo

Metoda kropli wosku Renferta

Metoda kropli wosku Renferta Metod kropli wosku Renfert Metod Renfert zwn jest tkże techniką K+B. Jej podstwowym złożeniem jest dążenie do prwidłowego odtworzeni powierzchni żujących zęów ocznych podczs rtykulcji. Celem jest uzysknie

Bardziej szczegółowo

Poradnik początkującego użytkownika skutera wodnego

Poradnik początkującego użytkownika skutera wodnego Pordnik początkującego użytkownik skuter wodnego Spis treści Wprowdzenie...1 Wżne informcje...1 Jk czytć pordnik...2 Ćwiczenie 1: Kontrolownie skuter...4 Ćwiczenie 2: Uruchminie i wyłącznie silnik...5

Bardziej szczegółowo

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych Zwiesi sprężyste i uchwyty z tworzyw System zwiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwrtych i uchwytów do kbli z tworzyw sztucznych Przykłdowe elementy zwiesi sprężystych. ZSP1 ZSK2 ZSK3 ZSP3 ZSK1

Bardziej szczegółowo

Profile z falistym œrodnikiem

Profile z falistym œrodnikiem z flistym œrodnikiem Rozwi¹zni konstrukcyjne rys. 1.1 Rysunek systemowy profili SIN mx d³. dostwy = 20.00 m bg(o) H 43 t = 3,0 mm 40 t = 2,0 mm z w bg(u) tg(u) hs tg(o) 155 155 155 155 155 Wysokoœæ œrodnik:

Bardziej szczegółowo

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych

System zawiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwartych i uchwytów do kabli z tworzyw sztucznych Zwiesi sprężyste i uchwyty z tworzyw System zwiesi sprężystych szybkomocujących do profili otwrtych i uchwytów do kbli z tworzyw sztucznych Przykłdowe elementy zwiesi sprężystych Zcisk ZSP1 Zcisk ZSK2

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego

Oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska naturalnego Deklrcj zgodności z przepismi FCC i IC PINPOINT KEY FOB, FCC ID MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Osług podleg dwóm wrunkom: 1. To

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i bezpieczeństwo

Projektowanie i bezpieczeństwo Projektownie i ezpieczeństwo Systemtyk Z Z-70.3-74 Możliwości Z Z-70.3-74 jest rdzo zróżnicowny. Zwier informcje zrówno n temt szkł jk i mocowń punktowych. Mocowni punktowe mogą yć montowne powyżej lu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

N wysokość: H60 mm szerokość: 75, 120 mm grubość blachy: 0,7-1,0 mm

N wysokość: H60 mm szerokość: 75, 120 mm grubość blachy: 0,7-1,0 mm System oświetleniowy System oświetleniowy wysokość: :, 1 grubość blchy: 0,7-1,0 Przykłdowe elementy systemu oświetleniowego Czwórnik CZKJ... Trójnik TKJ... Kolnko KKJ... Wieszk sufitowy WSK... Wieszk sufitowy

Bardziej szczegółowo

Wtyczki i gniazda - 7 stykowe

Wtyczki i gniazda - 7 stykowe Wtyczki i gnizd - 7 stykowe Wtyczk c b 16 Amp Bieguny 7 135 b 98 c 54 Typy połączeń: Zciski śrubowe Sił docisku [cm] 100 cm Wg [g] 214 zciski śrubowe styki: mosiężne - by zmówić styki pokryte niklem nleży

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu : Napędy Hydrauliczne i Pneumatyczne Lbortorium nr 11 Temt: Elementy elektropneumtycznych ukłdów sterowni 1. Cel ćwiczeni: Opnownie umiejętności identyfikcji elementów elektropneumtycznych n podstwie osprzętu FESTO Didctic. W dużej ilości

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia ln wynikowy kls 2c i 2e - Jolnt jąk Mtemtyk 2. dl liceum ogólnoksztłcącego, liceum profilownego i technikum. sztłcenie ogólne w zkresie podstwowym rok szkolny 2015/2016 Wymgni edukcyjne określjące oceny:

Bardziej szczegółowo

Transformatory sterujące ST, DTZ, transformatory wielouzwojeniowe UTI, uniwersalne zasilacze AING

Transformatory sterujące ST, DTZ, transformatory wielouzwojeniowe UTI, uniwersalne zasilacze AING sterujące ST, DTZ, trnsformtory wielouzwojeniowe UTI, uniwerslne zsilcze AING Wszystkie trnsformtory są budowne i sprwdzne zgodnie z njnowszymi przepismi normy IEC/EN 61558. Dltego w zleżności od wykonni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2b, 2c, 2e zkres podstwowy rok szkolny 2015/2016 1.Sumy lgebriczne N ocenę dopuszczjącą: 1. rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne 2. oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo