Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K Specjaliścitechniki deskowań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań"

Transkrypt

1 05/2012 Informcj dl użytkownik pl Instrukcj montżu i użytkowni Pomost skłdny K

2 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Wstęp by Dok Industrie GmbH, mstetten /2012

3 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Spis treści Wstęp 4 Wstęp 4 Podstwowe wskzówki bezpieczeństw 6 Eurokody i Dok 7 Oznczenie pomostów (prmetry obciążeni) 8 Zkres usług firmy Dok 10 Opis systemu 12 Dok-pomost skłdny K w szczególe 14 Zstosowni 15 Plnownie zstosowni 16 Przykłdy z prktyki 52 Ogólnie 52 Ochron boczn 53 Obrierownie budowli 54 Trnsportownie, ukłdnie w stosy i skłdownie 58 Przegląd produktów 18 Rusztownie robocze 18 Rusztownie robocze z deskowniem 19 Rusztownie robocze bez deskowni 20 Rusztownie ochronne 20 Rusztownie ochronne / Ogólnie 22 Rusztownie ochronne / rusztownie wychwytujące 23 Rusztownie ochronne / dchowe rusztownie wychwytujące 26 Rusztownie ochronne / dszek ochronny 27 Plnownie deskowni przy pomocy progrmu Tipos-Dok 28 Zkotwienie do budowli 28 Przegląd wrintów zwieszeni 30 Zwieszeni stożkowe 36 Zwieszeni pętlowe 38 Montż 38 Przebieg montżu 40 Dopsownie długości i rozwiąznie nrożnikowe 43 Pomost z pojedynczych konsoli 44 Dlsze możliwości zstosowni 44 Mostownie otworów ściennych 45 Mostownie pięter 48 Drugi poziom prcy 49 Pomost skłdny K jko podstw do ustwini rusztowń elewcyjnych 50 Przestwinie 50 Przemieszcznie pomostu 51 Przestwinie z pomostem skłdnym K /2012 3

4 Wstęp Podstwowe wskzówki bezpieczeństw Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Grupy użytkowników Niniejsz instrukcj montżu i zstosowni skierown jest do tych osób, które prcują z opisnym produktem/systemem firmy Dok. Zwier on informcje dotyczące montżu opisnego systemu orz jego zstosowni zgodnego z przeznczeniem. Wszystkie osoby, które prcują z dnym produktem, muszą być zznjomione z zwrtością tego dokumentu i zwrtymi w nim wskzówkmi bezpieczeństw. Osoby, które nie potrfią czytć lub mogą przeczytć i zrozumieć ten dokument jedynie z dużym trudem, muszą zostć pouczone i przeszkolone przez klient. Klient musi zpewnić, że informcje udostępnione przez firmę Dok (np.: informcje dl użytkownik, instrukcje montżu i wykorzystni, instrukcje robocze, plny itd.) otrzymł, zpoznł się z nimi i są do dyspozycji użytkowników w miejscu wykorzystni produktu. W niniejszej dokumentcji technicznej i zwrtych w niej schemtch użyci deskowń Dok pokzuje środki bezpieczeństw prcy służące bezpiecznemu stosowniu produktów firmy Dok w przedstwionych zstosownich. W kżdym przypdku użytkownik jest zobowiązny w cłym projekcie do zpewnieni przestrzegni przepisów dotyczących ochrony prcownik obowiązujących w dnym krju orz, o ile to konieczne, do zstosowni innych dodtkowych, odpowiednich środków służących bezpieczeństwu prcy. Ocen zgrożeni Klient jest odpowiedzilny z zestwienie, dokumentcję, zstosownie orz rewizję oceny zgrożeni n kżdym plcu budowy. Instrukcj t może służyć jko mterił pomocniczy w oprcowniu oceny ryzyk zwodowego, w szczególności, jko źródło informcji o potencjlnych zgrożenich występujących przy użytkowniu i eksplotcji produktu, le jko Instrukcj Użytkowni nie zstępuje oceny ryzyk zwodowego i nie wyczerpuje informcji o wszystkich zgrożenich, które mogą wystąpić podczs użytkowni i eksplotcji produktu. Uwgi dotyczące tej instrukcji Może on służyć nie tylko jko ogólnie obowiązując instrukcj montżu i zstosowni, le tkże może zostć włączon do specyficznej dl dnego plcu budowy instrukcji montżu. Rysunki przedstwione w tym dokumencie są częściowymi stnmi montżowymi i dltego nie zwsze są kompletne z punktu widzeni bezpieczeństw technicznego. Nie wszystkie urządzeni BHP są n nich pokzne, co nie zwlni Klient z używni ich zgodnie z obowiązującymi przepismi. Dlsze wskzówki bezpieczeństw i ostrzeżeni są wyszczególnione w poszczególnych rozdziłch! Plnownie Zpewnić bezpieczne miejsc prcy przy używniu deskowni (np.: przy montżu, demontżu, przebudowie, przemieszczniu, itp). Nleży zpewnić bezpieczny dostęp do miejsc prcy! Odstępstw od dnych znjdujących się w niniejszej instrukcji lub zstosowni wykrczjące poz te dne wymgją szczególnego sttycznego udowodnieni orz uzupełnijącej instrukcji montżu. Obowiązuje dl wszystkich fz zstosowni Klient musi zpewnić, że ustwinie, użytkownie zgodne z jego przeznczeniem, przestwinie i demontż produktu będą kierowne i ndzorowne przez odpowiednie fchowo osoby uprwnione do wydwni poleceń. Zdolność dziłni tych osób nie może być ogrniczon przez wpływ lkoholu, leków lub nrkotyków. Produkty firmy Dok są technicznym nrzędziem prcy, które może być wykorzystywne tylko w zstosownich przewidzinych przez producent, zgodnie z odnośnymi informcjmi użytkownik Dok lub innymi sformułownymi przez firmę Dok dokumentcjmi technicznymi. Nleży zpewnić stbilność wszystkich części i jednostek budowlnych w kżdej fzie budowy! Nleży dokłdnie przestrzegć i dotrzymywć instrukcji dotyczących funkcjonowni technicznego, wskzówek bezpieczeństw orz dnych obciążeniowych. Niedotrzymnie może doprowdzić do wypdków i ciężkich uszczerbków n zdrowiu (zgrożenie życi) jk również może spowodowć znczne szkody mterilne. Źródł ogni w pobliżu deskowni są niedopuszczlne. Urządzeni grzewcze dozwolone są tylko przy odpowiednim ich stosowniu i w odpowiednim odstępie od deskowni. Prce nleży dopsowć do wrunków tmosferycznych (np. zgrożenie poślizgnięciem się). W przypdku ekstremlnych wrunków tmosferycznych nleży podjąć kroki zpobiegwcze w celu zbezpieczeni smego urządzeni, bezpośredniego otoczeni orz w celu ochrony prcowników. Nleży regulrnie sprwdzć wszystkie połączeni pod względem prwidłowego osdzeni i funkcjonowni. Szczególnie dokłdnie nleży sprwdzć połączeni śrubowe i klinowe. W zleżności od przebiegu budowy, szczególnie w ndzwyczjnych okolicznościch (np. po burzy) trzeb je dociągnąć /2012

5 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Wstęp Montż Mterił/system musi zostć sprwdzony przez klient przed wykorzystniem pod względem odpowiedniego stnu. Części uszkodzone, zdeformowne, jk też osłbione poprzez zużycie, korozję lub rozkłd nleży wykluczyć z użyci. Używnie nszych systemów szlunkowych w połączeniu z systemmi innych producentów może powodowć zgrożeni, których wynikiem będą uszczerbki n zdrowiu i szkody mterilne. Dltego przypdki tkiego stosowni wymgją szczególnego sprwdzeni. Montż musi być przeprowdzony przez odpowiednio wykwlifikownych prcowników klient. Dokonywnie zmin w produktch firmy Dok jest niedopuszczlne orz stwrz ryzyko zgrożeni bezpieczeństw. Deskownie Produkty/systemy firmy Dok nleży tk ustwić, żeby wszystkie siły obciążeniowe były odprowdzne w pewny sposób! Betonownie Przestrzegć dop. ncisków świeżego betonu. Zbyt wysokie prędkości betonowni prowdzą do przeciążeni deskowni, powodują większe odksztłceni i powstnie niebezpieczeństw przełmni. Rozdeskownie Usuwć deskownie dopiero wtedy, gdy beton osiągnie wystrczjącą sztywność i gdy osob odpowiedziln zrządzi usunięcie deskowni! Podczs rozdeskowywni nie wolno odrywć deskowni przy pomocy żurwi. Nleży używć odpowiednich nrzędzi jk np. klinów drewninych, nrzędzi ustwczych lub urządzeń systemowych tkich jk np. Frmx-nroznik rozszlowujcy. Przy usuwniu deskowni nie wolno powodowć zgrożeni utrty stbilności części budowlnych, części rusztowni i deskowni! Trnsportownie, ukłdnie w stosy i skłdownie Nleży przestrzegć wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących trnsportu deskowni i rusztowń. Przy przenoszeniu deskowń nleży używć kcesoriów trnsportowych firmy Dok. Nleży usunąć luźne części lub zbezpieczyć je przed obsunięciem się lub spdnięciem! Wszystkie elementy budowlne nleży bezpiecznie skłdowć, przy czym nleży przestrzegć specjlnych wskzówek firmy Dok znjdujących się w odpowiednich rozdziłch tej informcji dl użytkownik! Przepisy / ochron prcy Odnośnie technicznego bezpieczeństw zstosowni i użytkowni nszych produktów nleży przestrzegć obowiązujących w dnych pństwch i krjch przepisów dotyczących ochrony prcy i innych przepisów bezpieczeństw w ktulnie obowiązującym wydniu. Po updku osoby lub uderzeniu jkiegoś przedmiotu w element systemu ochrony bocznej, element ten może być dlej wykorzystywny tylko po sprwdzeniu przez fchowc. Konserwcj Jko części zmienne nleży używć tylko oryginlnych części firmy Dok. Nprwy mogą być przeprowdzne wyłącznie przez producent lub przez utoryzowne firmy. Symbole w tym dokumencie używne są nstępujące symbole: Inne Wżn wskzówk Nieprzestrzegnie może powodowć zminy w funkcjonowniu lub uszkodzeni. OSTROŻNIE / OSTRZEŻENIE / NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieprzestrzegnie może powodowć szkody mterilne, tkże ciężkie uszczerbki n zdrowiu (nwet zgrożenie życi). Instrukcj Ten znk pokzuje, że użytkownik powinien wykonć dną czynność. Kontrol wzrokow Pokzuje, że wykonne czynności nleży skontrolowć wzrokowo. Pord Wskzuje poż pozyteczne pordy dotyczące zstosowni. Odsyłcz Odsył do dlszych instrukcji. Zstrzeg się zminy spowodowne rozwojem technicznym /2012 5

6 Wstęp Eurokody i Dok W Europie stworzon zostł do końc roku 2007 jednolit rodzin norm dl budownictw, tk zwne Eurokody (EC). Służą one jko obowiązując w cłej Europie podstw do specyfikcji produktów, przetrgów i obliczeniowych metod weryfikcji. Te Eurokody są njbrdziej rozwiniętymi normmi budowlnymi n świecie. Eurokody będą stndrdowo używne w grupie Dok od końc 2008 roku. Zstąpią one w ten sposób normy DIN jko stndrdy Dok do wymirowni produktów. Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Szeroko rozpowszechnion koncepcj σ dop (porównywnie nprężeń istniejących z dopuszczlnymi) zostje zstąpiony w Euronormch przez nową koncepcję bezpieczeństw. Euronormy przeciwstwiją siłę (obciążenie) rekcji (nośność). Dotychczsowy współczynnik bezpieczeństw w dopuszczlnych nprężenich zostje podzielony n wiele częściowych współczynników bezpieczeństw. Poziom bezpieczeństw pozostje tki sm! E d R d E d F d F k γ F Wrtość obliczeniow sił wewnętrznych wywołnych siłą F d (E... effect/oddziływnie; d... design/obliczeniowe) Siły wewnętrzne powstjące w wyniku dziłni siły F d (V Ed, N Ed, M Ed ) Wrtość obliczeniow siły R d Wrtość obliczeniow rekcji (R... resistnce/rekcj; d... design/obliczeniow) Nośność obliczeniow przekroju (V Rd, N Rd, M Rd) Stl: R d = R k Drewno: R d = k mod Rk F d = γ F F k γ M γ M (F... force/sił) Wrtość chrkterystyczn siły R k Wrtość chrkterystyczn rekcji "obciążenie rzeczywiste", obiążenie użytkowe np. wskźnik wytrzymłości przekroju w stosunku (k... chrkterystyczne) do grnicy rozciągni np. ciężr włsny, obciążenie użytkowe, ncisk betonu, witr Częściowy współczynnik dotyczący siły (stron obciążeniow; F...force/sił) np. ciężr włsny, obciążenie użytkowe, ncisk betonu, witr Wrtości z EN γ M k mod Częściowy współczynnik dotyczący włściwości mteriłu (po stronie mteriłowej; M...mterił) np. dl stli lub drewn Wrtości z EN Współczynnik modyfikujący (tylko dl drewn zleży od wilgotności i czsu oddziływni obciążeni) np. dl Dok-dźwigr H20 Wrtości według EN i EN Porównnie koncepcji bezpieczeństw (Przykłd) Koncepcj σ dop Koncepcj EC/DIN F [kn] pl - grnic plstycznosci R [kn] k R 90<105 [kn] d M = 1.1 ~ 1.65 E 90 [kn] d F 60<70 [kn] dop F = 1.5 F 60 [kn] rzecz Wrtości dopuszczlne podwne w dokumentcji Dok (np.: Qdop = 70 kn) nie odpowidją wrtościom obliczeniowym (np.: V Rd = 105 kn)! Bezwzględnie unikć zminy pojęć! W nszych dokumentcjch podwne będą ndl wrtości dopuszczlne. Uwzględnione zostły nstępujące częściowe współczynniki bezpieczeństw: γ F = 1,5 γ M, Drewno = 1,3 γ M, Stl = 1,1 k mod = 0,9 W ten sposób możn uzyskć n podstwie wrtości dopuszczlnych wszystkie wrtości obliczeniowe do obliczeni EC. F rzecz F dop Stopień wykorzystni E d R d /2012

7 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Oznczenie pomostów (prmetry obciążeni) Wstęp Przepisy krjowe mogą wymgć oznczeni prmetrów obciążeni. Poniższy formulrz możn stosowć jko wzór do kopiowni ułtwijący oznkownie. Przed umieszczeniem oznkowni: zlecić kontrolę prwidłowego montżu osobie odpowiedzilnej ze strony firmy montżowej. Firm budowln / budow Dok-pomost skłdny K Odpowid klsie obciążeni (zzncz włściwe krzyżykiem) wg EN Dop. obciążenie ruchome: Ciężr włsny jednostki przestwnej: Szczegółowe informcje dotyczące stosowni - ptrz informcje dl użytkownik, wzgl. dokumentcj projektow Dt Podpis /2012 7

8 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Zkres usług firmy Dok Wsprcie w kżdej fzie projektu Firm Dok oferuje szeroką pletę usług mjących jeden cel: Wsprcie Pństw w odnoszeniu sukcesów n plcch budów. Kżdy projekt jest wyjątkowy. Wspólną cechą wszystkich jest 5 chrkterystycznych etpów relizcji. Firm Dok zn różne wymgni swoich klientów i wspier ich usługmi w dziedzinie dordztw, plnowni orz serwisu przy efektywnym wykonywniu deskowń z pomocą nszych produktów w kżdej z tych fz Fz oprcowni projektu Fz ofertowni Fz przygotowni robót Podejmownie fundmentlnych decyzji dzięki profesjonlnemu dordztwu Optymlizcj usług wstępnych z firmą Dok jko doświdczonym prtnerem Ustlone zsdy wykorzystni deskowń zwiększją efektywność i są wynikiem relistycznych projektów deskowń Znjdownie rozwiązń dotyczących deskowni w sposób prwidłowy i dokłdny poprzez Pomoc przy rozpisniu konkursu Dogłębną nlizę sytucji wyjściowej Objektywną ocenę plnowni, wykonni orz ryzyk czsowego Oprcownie zpewnijących sukces ofert dzięki wzięciu z podstwę relnie sklkulownych cen normtywnych prwidłowemu wyborowi deskowni przyjęciu optymlnych czsów relizcji Od początku ekonomiczne plnownie dzięki szczegółowym ofertom wyliczeniu koniecznych zpsów dopsowniu hrmonogrmu wydń i zwrotów /2012

9 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Wstęp Wykonnie stnu surowego 4 5 Zkończenie budowy Pństw korzyści dzięki profesjonlnemu dordztwu Oszczędność kosztów i zysk n czsie Dordztwo orz wsprcie od smego początku prowdzi do prwidłowego wyboru i wykorzystni systemów deskowni zgodnie z plnem. Uzyskujecie Pństwo optymlne wykorzystnie deskowń orz efektywne prce szlunkowe dzięki prwidłowym przebiegom prcy. Optymlne wykorzystywnie środków przy pomocy ekspertów od deskowni firmy Dok Optymlizcj przebiegu dzięki dokłdnemu plnowniu wykorzystni technikom doświdczonym w międzynrodowych projektch elstycznej logistyce wsprciu n miejscu Pozytywne zkończenie budowy dzięki profesjonlnemu wsprciu Usługi firmy Dok to przejrzystość i efektywność dzięki wspólnemu zdniu deskowni demontżowi przeprowdzonemu przez specjlistów efektywnemu czyszczeniu i sprzątniu przy pomocy specjlnego urządzeni Mksymlizcj bezpieczeństw prcy Dordztwo orz wsprcie przy prwidłowym i zgodnym z plnem wykorzystniu skutkuje podwyższonym bezpieczeństwem prcy. Przejrzystość Przejrzyste usługi orz koszty zmniejszją konieczność improwizcji podczs budowy orz powodują uniknięcie niespodzinek pod koniec budowy. Obniżenie kosztów dodtkowych Fchowe dordztwo dotyczące wyboru, jkości orz prwidłowego wykorzystni pozwl uniknąć defektów mteriłowych i minimlizuje zużycie /2012 9

10 Opis systemu Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Opis systemu systemu Bogty progrm gotowych pomostów skłdnych dl kżdego obszru zstosowni Dok-pomosty skłdne K są uprzednio zmontownymi, przez to ntychmist gotowymi do użyci pomostmi rusztowniowymi przeznczonymi do użytku jko Pomosty robocze według normy EN Pomosty ochronne według normy DIN i ÖNORM B4007 Są one dostrczne w oszczędzjącym miejsce stnie złożonym. N plcu budowy są one rozkłdne jednym ruchem ręki, podnoszone do góry przy użyciu żurwi i zwieszne w przygotownych miejscch zwieszeniowych. Prktyczne części uzupełnijące ułtwiją prcę n plcu budowy i powodują, że zbyteczne stją się kosztowne improwizcje. Poniższe punkty powodują, że Dok-pomost skłdny K jest tk korzystny Wysok nośność do 6 kn/m 2 (600 kg/m 2 )- kls obciążeni 6 Łtwe plnownie pomostów o długości 3,00 lub 4,50 m Pomost wyrównujący do 3,00m w celu dopsowni długości i rozwiązni nrożnikowego - ze zintegrowną poręczą w jednym kwłku Chowne punkty zwieszeniowe żurwi gwrntują równą, bezpieczną powierzchnię roboczą pomostu - żdnych miejsc, gdzie możn się potknąć o wystjące części Wysok żywotność dzięki mocnemu wykonniu, lzurownym podestom i ocynkownej konstrukcji stlowej Ble podestu chronione od strony czołowej przez profil stlowy Deskownie przestwne K - cłkowit funkcj przestwini poprzez uzupełnienie przy użyciu niewielkiej ilości stndrdowych części Dok do wykorzystni jko skłdne deskownie przestwne Przedłużenie podprci i pomost zwieszny - jko części systemowe do mostowni otworów piętrowych i dl bezpiecznych prc wykończeniowych Mostownie otworów ściennych i okiennych Przedłużenie poręczy K i sitk ochronn dl rozszerzeni i zbezpieczeni funkcji ochronnej dchu Boczn brierk ochronn T dl szybkiego i bezpiecznego odgrodzeni n końcu pomostu Dw wrinty zwieszeni w celu dopsowni do kżdej sytucji n pcu budowy: - Zwieszenie stożkowe - Zwieszenie pętlowe Przestwinie n wysokości poziomu pomostu poprzez dźwigry zwieszne K2 o 0,50 m i 1,00 m w górę i w dół Mł objętość skłdowni i trnsportu /2012

11 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Opis systemu /

12 Opis systemu Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Dok-pomost skłdny K w szczególe Punkty zmocowni żurwi Żdnych wystjących części: Chowne punkty zmocowni żurwi umożliwiją równą, bezpieczną powierzchnię roboczą. Przedni punkt zmocowni żurwi Tylny punkt zmocowni żurwi Wymiry systemowe: 212 Zmocownie wypór ukośnych Mufy przyłączeniowe dl mocowni wypór ukośnych są zintegrowne w pomoście K gotowy do użytku przy użyciu niewielu ruchów ręki w zleżności od potrzeb możn wybrć długość pomostu: - 3,00 m (2 konsole) - 4,50 m (3 konsole) Punkty zwieszeniowe mją zwsze tki sm odstęp rstrowy wynoszący 1,50 m Możliwe są zwieszeni stożkowe i pętlowe Dzięki prostemu wyposżeniu pomostu skłdnego K w głowicę jrzmową K-ES (Z) pomost stje się gotowy do zwieszni pętlowego. Pomost skłdny K B Muf przyłączeniow K Wypor ukośn L Śrub gwiździst B L Z /2012

13 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Opis systemu Trnsportownie, ukłdnie w stosy i skłdownie Pomosty skłdne K są wcześniej zmontowne i dją się łtwo trnsportowć i skłdowć w stnie złożonym niemożliwe są żdne przesunięci. Optymln zwięzłość opkowni dje młą objętość trnsportową i dobre wykorzystnie powierzchni łdunkowej ciężrówki: 84 metry bieżące Dok-pomostów skłdnych K n ciężrówkę z nczepą To odpowid: - 28 pomostom skłdnym K 3,00m 94,5 metrów bieżących Dok-pomostów skłdnych K n ciężrówkę z doczepą To odpowid: - 21 pomostom skłdnym K 3,00m pomostom skłdnym K 4,50m Stos z 7 pomostów skłdnych K c d d d d d f b c e ,8 cm b ,0 cm c... 32,3 cm d... 29,3 cm e... 10,0 cm f ,0 cm Krwędzik o wysokości 10 cm /

14 Opis systemu Zstosowni Bogty progrm gotowych pomostów w typie pomostu skłdnego K spełni wymgni według normy EN , DIN 4420 część 1 orz ÖNORM B4007 orz Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K przepisy dotyczące bezpieczeństw robotników budowlnych. Przykłdy zstosowń zleżnie od klsy obciążeni Kls obciążeni Kls obciążeni 2 3 Do prc konserwcyjnych, szczególnie do czyszczeni elewcji Tylko do prc, przy których nie jest konieczne jkiekolwiek skłdownie mteriłów budowlnych lub części budowlnych n powierzchni podestu. Dop. obciążenie ruchome: 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) Rusztownie robocze np. do tynkowni i prc sztuktorskich, powlekni, spoinowni lub renowcji jko rusztownie zbrojeniowe lub betonirskie w budownictwie żelbetowym. Mterił skłdowny n powierzchni podestu nie może być ustwiny przy użyciu dźwigów. Wrunek: w przypdku skłdowni mteriłu n powierzchni podestu nleży pozostwić szerokość przejści 0,20 m. Dop. obciążenie ruchome: 2,0 kn/m 2 (200 kg/m 2 ) Rzeczywiste obciążenie skłd się z ciężru skłdownego mteriłu i osób. Przyjęty ciężr jednej osoby wynosi 100 kg. Kls obciążeni 4, 5, 6 Z reguły do prc murrskich i tynkrskich, kfelkowni i prc kmienirskich, jk również do ciężkich prc montżowych. Mteriły budowlne i elementy konstrukcyjne mogą być odstwine z pomocą dźwigów i skłdowne n powierzchni podestu. Wrunek: w przypdku skłdowni mteriłu n powierzchni podestu nleży pozostwić szerokość przejści 0,20 m. 4 3,0 kn/m 2 (300 kg/m 2 ) Dop. obciążenie ruchome Kls obciążeni 5 4,5 kn/m 2 (450 kg/m 2 ) 6 6,0 kn/m 2 (600kg/ m 2 ) i częściowe obciążenie powierzchni Rzeczywiste obciążenie skłd się z ciężru skłdownego mteriłu i osób. Przyjęty ciężr jednej osoby wynosi 100 kg. z deskowniem bez deskowni Rusztownie ochronne Rusztownie wychwytujące Dchowe rusztownie wychwytujące Dszek ochronny /2012

15 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Plnownie zstosowni Punkty zwieszeniowe mją zwsze tki sm odstęp rstrowy wynoszący 150 cm (odstęp rstrowy 75 cm) i ułtwiją przez to plnownie i montż n plcu budowy. Opis systemu Pomost skłdny K 3,00m Pomost skłdny K 4,50m B ) ) 1) )... Wymiry osi zwieszeń 2)... Wymiry znmionowe pomostów 2) 2) * 300 1) 1) 1) * ) 2) ) 1) D D C B B 75 C C ) 1) 1) ) 300 2) ) 1) ) *... rzeczywiste wyrównnie długości jest większe o 5 cm niż podny wymir systemowy. Pomost skłdny K 3,00m B Pomost skłdny K 4,50m C Pomost wyrównujący 3,00m D Rozwiąznie budowlne /

16 Opis systemu Przykłdy z prktyki Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K /2012

17 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Opis systemu /

18 Rusztownie robocze Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Rusztownie robocze z deskowniem robocze H (obciążenie poziome) i V (obciążenie pionowe) odnoszą się do obciążeń w miejscch zwieszeniowych. Te obciążeni pokrywją wszystkie przedstwione przypdki zstosowni. Budowl lub wszystkie części budowli muszą być sprwdzone w oprciu o te dne pod względem ich pewności stni. Deskownie podprte n pomoście skłdnym Deskownie podprte n stropie międzypiętrowym Deskownie podprte n pomoście skłdnym; z odciągiem deskowni i pomostu skłdnego B C Zwieszenie Kls obciążeni 2 (dop. obciążenie ruchome 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) n pomost skłdny i pomost betonirski) Mx. szerokość pomostów betonirskich 1,20 m. Stożek zwieszeni H = 14,0 kn V = 24,0 kn Pętl do zwieszni ES* H = 14,0 kn V = 18,0 kn Stożek zwieszeni H = 14,0 kn V = 24,0 kn Pętl do zwieszni ES* H = 14,0 kn V = 18,0 kn Stożek zwieszeni H = 36,0 kn V = 20,0 kn Wyrównnie długości 1,00 m 0,75 m 1,00 m 0,75 m niedozwolone Pomost wiszący dozwolone niedozwolone dozwolone niedozwolone dozwolone Wysokość deskowni 3,00 m 3,00 m 5,50 m 4,00 m 3,75 m Prędkość witru do 55 km/h (zgodnie z przepismi bezpieczeństw prcy dl żurwi). Możliwe do 4,00 m wysokości deskowni, przy zredukowniu prędkości witru do 45 km/h. Przy wższych prędkościch witru lub po kżdym zkończeniu prcy lub dłuższych przerwch w prcy nleży przedsięwziąć kroki według znjdujących się obok kolumn (połączenie z deskowniem wewnętrznym lub odciąg). Nleży przestrzegć informcji użytkownik "Dok-deskownie przestwne K"! * Zwrócić uwgę n położenie wysokości pomostu skłdnego K w odniesieniu do górnej krwędzi stropu. Ptrz rozdził "Zwieszeni pętlowe" B Mocno połączyć deskownie z pomostem skłdnym (11kN) C mocny odciąg (14 kn) OSTROŻNIE Wypory ukośne n pomoście skłdnym: wypozycjonowć tylko w osi konsoli zmocowć tylko w przeznczonych do tego mufch przyłączeniowych i tylko przy pomocy śrub gwiździstych (D). Pręt kotwowy 15,0mm jest zbroniony! Mocownie wypór ukośnych (Szczegół ): D /2012

19 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Rusztownie robocze Rusztownie robocze bez deskowni H (obciążenie poziome) i V (obciążenie pionowe) odnoszą się do obciążeń w miejscch zwieszeniowych. Te obciążeni pokrywją wszystkie przedstwione przypdki zstosowni. Budowl lub wszystkie części budowli muszą być sprwdzone w oprciu o te dne pod względem ich pewności stni. Wrinty zwieszeni 1) Stożek zwieszeni Dybel rozprężny do kotwy 15,0 + stożek zwieszeni z kołnierzem 15,0 Stożek zwieszeni 15,0 do izolcji do 11 cm (grubość izolcji do 6 cm) Stożek zwieszeni 15,0 do izolcji do 11 cm (grubość izolcji do 11 cm) Pętl do zwieszni ES Kotw gzymsow 30kN 15,0 Profil zwieszny K/ES Blch zwieszn K/ES H = 9,2 kn V = 9,2 kn Kls obciążeni 2 Dop. obciążenie ruchome 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) H = 16,2 kn V = 16,0 kn Kls obciążeni 3 Dop. obciążenie ruchome 2,0 kn/m 2 (200 kg/m 2 ) Kls obciążeni 4 Dop. obciążenie ruchome 3,0 kn/m 2 (300 kg/m 2 ) 1) Ptrz też rozdził "Przegląd wrintów zwieszeni". 2) Wyrównnie długości powyżej 1,00 m wykonć tylko przy użyciu pomostu wyrównującego 3,00 m. Kls obciążeni 5 Dop. obciążenie ruchome 4,5 kn/m 2 (450 kg/m 2 ) H = 25,0 kn V = 26,0 kn Kls obciążeni 6 Dop. obciążenie ruchome 6,0 kn/m 2 (600 kg/m 2 ) Wyrównnie długości 1,00 m 2,50 m 2) 0,00 m 1,50 m 2) 0,00 m 1,00 m 0,75 m 0,50 m Przestwinie wysokości przy użyciu dźwigr zwiesznego K2 do dołu -1,00 m -1,00 m -1,00 m -1,00 m -1,00 m -1,00 m niedozwolone niedozwolone do góry +1,00 m +0,50 m +1,00 m +0,50 m +0,50 m nie dozwolone niedozwolone niedozwolone Wykonnie nrożnikowe możliwe z pomostem wyrównującym 3,00m lub z podestem blowym Dozwolone tylko z pomostem skłdnym w wykonniu nrożnikowym (nr rt ) lbo przy redukcji w nrożniku do klsy obciążeni 4 Montż i zstosownie pomostu skłdnego w wykonniu nrożnikowym, ptrz okólnik techniczny nr. 494 (12/2000) /

20 Rusztownie ochronne Rusztownie ochronne / Ogólnie ochronne Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Zwieszenie Kls obciążeni Dop. obciążenie ruchome: 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) Możliwe są wszystkie wrinty zwieszeni Możliwe są wszystkie wrinty zwieszeni oprócz blchy zwiesznej K/ES Wyrównnie długości 1,00 m 2,50 m* Przestwinie wysokości przy użyciu dźwigr zwiesznego K2 w dół -1,00 m -1,00 m do góry +1,00 m +0,50 m Wykonnie nrożnik możliwe przy użyciu Wykonnie nrożnikowe pomostu wyrównującego 3,00 m lub podestu blowego * Wyrównni długości pond 1,00 m nleży przeprowdzć tylko przy użyciu pomostu wyrównującego 3,00m Rozszerzony wchlrz możliwości dzięki przestwiniu wysokości Przestwinie wysokości przy użyciu dźwigrów zwiesznych K2 Dźwigr zwieszny K2 pozwl n przestwinie wysokości pomostu skłdnego z osi zwieszeni: do góry o 0,50 m lub 1,00 m do dołu o 0,50 m lub 1,00 m T różnorodność wysokości zncznie poszerz możliwości wykorzystni Dok-pomostów skłdnych w obszrze rusztowń wychwytujących i dchowych rusztowń wychwytujących. Pomost ustwiony wyżej Przy niżej umiejscowionym stropie jk np. przy rozbudowie mnsrdy: by spełnić wrunki dchowego rusztowni wychwytującego lub uzyskć optymlny poziom prcy. Przestwienie wysokości o 0,50 i 1,00 m do góry Kls obciążeni Dop. obciążenie ruchome 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) 2,0 kn/m 2 (200 kg/m 2 ) 3,0 kn/m 2 (300 kg/m 2 ) Wyrównnie długości + 0,50 m do góry do 2,50 m do 1,50 m 0 m + 1,00 m do góry do 1,00 m 0 m 0 m m m Nleży przestrzegć minimlnej długości wysuwu 30 cm! W rzie konieczności nleży zmocowć bl w celu zkryci otworu pomiędzy podestem, ściną. B D C B Dźwigr zwieszny K2 B Głowic jrzmow ES C Bl D Śrub gwiździst Dźwigr zwieszny K2 B Głowic jrzmow ES /2012

21 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Rusztownie ochronne Pomost ustwiony niżej Ustwienie niżej pomostu skłdnego jest rozsądne, by uzyskć przy prcch licowych lub blchrskich rozsądny poziom prcy. Rster 0,50 m pozwl n optymlne dopsownie wysokości. Przebieg montżu pomost ustwiny niżej Njpierw nleży zdemontowć płytę mocującą (F) i odłożyć n bok Zmontowć but zwieszny K2 (E) w żądnej pozycji. Przestwinie wysokości o 0,50 i 1,00 m w dół Kls obciążeni Dop. obciążenie ruchome 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) 2,0 kn/m 2 (200 kg/m 2 ) 3,0 kn/m 2 (300 kg/m 2 ) Wyrównnie długości do 2,50 m do 1,50 m do 1,00 m F E E m m Nłożyć dźwigr zwieszny K2 i zbezpieczyć go przed przewróceniem. Przy pomocy żurwi umieścić pomost skłdny w zczepie but zwiesznego K2. Zbezpieczyć pomost skłdny przed wysunięciem przy pomocy bolców zbezpieczjących (G). G Dźwigr zwieszny K2 Krótsz drog wysuwni 15 cm dzięki mniejszej wysokości płąk. Nleży zbezpieczyć dźwigr zwieszny K2 () przed nieoptrznym wysunięciem przy pomocy trzpieni zbezpieczjącego (E)! Zmontowć płytę mocującą (F) tk, żeby dług blch zczepił się w podprciu konsoli. E Montż F F Punkty mocowni dl poziomu -0,50 m -1,00 m +0,50 m +1,00 m E E B E B E Przeprowdzić odpowiednio wszystkie inne montże ustwienie pomostu wyżej! F F F F Dźwigr zwieszny K2 B Głowic jrzmow ES lub but zwieszny (rzem ze śrubmi) E But zwieszny K2 (zwrty w poz. ) F Płyt mocując (zwrt w poz. ) /

22 Rusztownie ochronne Rusztownie ochronne / rusztownie wychwytujące Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Normlne ustwienie bez przestwini wysokości Przestwinie wysokości przy użyciu dźwigr zwiesznego K2 c c b h b h d e f cm b cm f cm Wysokość updku h Wymir c według DIN mx. 3,0 m min. 1,30 m według normy Ö B 4007 lub przepisów dotyczących ochrony prcowników budowlnych mx. 4,0 m min. 1,50 m cm b cm d... Wysokość piętr mx. 400 cm e... mx. 100 cm Wysokość updku h Wymir c według DIN mx. 3,0 m min. 1,30 m według normy Ö B 4007 lub przepisów dotyczących ochrony prcowników budowlnych mx. 4,0 m min. 1,50 m Dźwigr zwieszny K Dlsze możliwości zstosowni Przy użyciu but zwiesznego (wykonnie od styczni 1994) możliwe jest również zwiesznie stożkowe. Szczegół z butem zwieszeniowym : /2012

23 Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Rusztownie ochronne Rusztownie ochronne / dchowe rusztownie wychwytujące bez przestwini wysokości według normy DIN z przestwiniem wysokości według normy DIN h B h Głębokość okpu h... mx. 1,50 m Przedłużenie poręczy K Przy zstosowniu przedłużeni poręczy K wyrównnie długości mx. 1,00 m Nleży przestrzegć minimlnej długości wysuwu 30 cm! Obszry zstosowni Wymir [m]... Głębokość okpu h... mx. 1,50 m Przedłużenie poręczy K B Dźwigr zwieszny K2 Przy zstosowniu przedłużeni poręczy K wyrównnie długości mx. 1,00 m Nleży przestrzegć minimlnej długości wysuwu 15 cm! Obszry zstosowni Wymir [m] h [m] (Podest poniżej krwędzi okpu) W X h [m] (Podest poniżej krwędzi okpu) Y Z W Stndrdowy pomost skłdny X z przedłużeniem poręczy K Y Z Pomost skłdny z dźwigrem zwiesznym K2 z dźwigrem zwiesznym K2 i przedłużeniem poręczy K Przykłd wymirowni w celu ustleni mx. wymiru h (podest poniżej krwędzi okpu). Wrtość zdn: Głębokoć okpu = 0,80 m Wyniki (możliwości): Stndrdowy pomost skłdny według obszru (W) h = mx. 0,70 m lub Pomost skłdny z przedłużeniem poręczy K według obszru (X) h = mx. 1,40 m Przykłd wymirowni w celu ustleni mx. wymiru h (podest poniżej krwędzi okpu). Wrtość zdn: Głębokoć okpu = 0,80 m Wyniki (możliwości): Pomost skłdny z dźwigrem zwiesznym K2 według obszru (Y) h = mx. 0,90 m lub Pomost skłdny z dźwigrem zwiesznym K2 i przedłużeniem poręczy K według obszru (Z) h = mx. 1,50 m /

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Deskowanie stropowe Dokadek 30

Deskowanie stropowe Dokadek 30 999803316-03/2015 pl Specjaliści Techniki Deskowań. Deskowanie stropowe Dokadek 30 Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 98033-285-01 Wstęp Informacja dla użytkownika Deskowanie stropowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczne narzędzia montażowe

Pneumatyczne narzędzia montażowe Pneumtyczne nrzędzi montżowe Zmontuj to szybko! Przy pomocy ergonomicznie zprojektownych wkrętków, nrzędzi impulsowych, kluczy obrotowych i udrowych firmy Atls Copco. Dobre wymiry uchwytów zmniejszją drgni,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5 Str.1/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 rte@rte.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 2 6 W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9 TEL.: /0 22/251 24 46 /0/605

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów

Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów Seri MB700 i MC700 Urządzeni wielofunkcyjne formtu A4 klsy korporcyjnej zpewniją pełną integrcję z Twoim obiegiem Drukownie Kopiownie Sknownie Fksownie 1 Finiszer A4 Kolor/mono Dwustronne drukownie, kopiownie,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka!

Sportime. Tel 61 657 00 57 www.sportime.pl. ofertę. Gratis *! Sprawdź. Minimum 3 lata gwarancji. 100 dni na zwrot towaru Zakupy bez ryzyka! sport w szkole w kluch sportowych n pływlnich psychomotoryk ofertę Sportime Minimum 3 lt gwrncji Jkość, któr trw! 100 ni n zwrot towru Zkupy ez ryzyk! Pon 10 000 prouktów www. Grtis *! i oierz prezenty

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA / ABSTRACTS

STRESZCZENIA / ABSTRACTS STRESZCZENIA / ABSTRACTS Teorie powstwni bólu Theories of pin Ann Przekls-Muszyńsk Zkłd Bdni i Leczeni Bólu, Ktedr Anestezjologii i Intensywnej Terpii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jgielloński, Krków

Bardziej szczegółowo

Jakość technologii spawania

Jakość technologii spawania Jkość technologii spwni Dr in. Piotr S dek, Instytut Spwlnictw, Gliwice Proces spwni, wg systemów zrządzni jkością orz norm udowlnych uznny jest jko proces specjlny. Konsekwencją tego jest konieczność

Bardziej szczegółowo

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Szczególne Wrunki Uezpieczeni Posidczy Krt Członkowskich Stowrzyszeni Plnet Młodych Europäi s che Reisever si cherung AG Oddził w Polsce Nr 10.32.001 (0911) Postnowieni ogólne Prgrfy 1 20 dotyczą wszystkich

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

Metody inżynierii genetycznej wykorzystywane w obliczeniach molekularnych

Metody inżynierii genetycznej wykorzystywane w obliczeniach molekularnych Dodtek A Metody inżynierii genetycznej wykorzystywne w oliczenich molekulrnych A.1 BudowDNA DNA(kws dezoksyryonukleinowy) jest nośnikiem informcji genetycznej w orgnizmch żyjących n Ziemi. Cząsteczk DNA

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH DECYZJE nr 1 czerwiec 2004 37 O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH Krzysztof Jjug Akdemi Ekonomiczn we Wrocłwiu Wprowdzenie modele teorii finnsów Teori finnsów, zwn również ekonomią finnsową, jest jednym

Bardziej szczegółowo

Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia?

Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia? r t y k u ł t e c h n i c z n y pździernik 2012 (10) 50 Jrosłw Chudzicki*, Stefn Żuchowski Rport z jednego płukni Płuknie instlcji grzewczych w domch jednorodzinnych konieczność czy fneri? wod przeznczon

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo