MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. 8.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. 8."

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Data wpływu wniosku o dofinansowanie* Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana przez instytucję przyjmującą wniosek o dofinansowanie. Strona 1 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

2 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Tytuł projektu (200 znaków) Stworzenie internetowego serwisu automatycznego tworzenia projektów systemów nawadniających. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji Program Operacyjny Oś Priorytetowa Działanie Innowacyjna Gospodarka 3. Klasyfikacja projektu Kod Nazwa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Temat priorytetu 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do ICT i ich wydajne użytkowanie Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna Obszar realizacji 00 Nie dotyczy Dział gospodarki 22 Inne niewyszczególnione usługi 4. Typ projektu Czy stanowi duży projekt w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006? [_] TAK [X] NIE 5. Planowany cross financing [_] TAK [X] NIE 6. Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006 (4000 znaków) [X] TAK [_] NIE Projekt polegać ma na stworzeniu serwisu internetowego, tym samym nie ma wpływu na stan środowiska naturalnego. Tworzenie i prowadzenie serwisu internetowego nie stanowi również, według wnioskodawcy, żadnych zagrożeń mogących stanowić podstawę do jakiejkolwiek formy dyskryminacji. Projekt nie prowadzi do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 7. Projekt ma charakter innowacyjny, bądź przyczynia się do wzrostu innowacyjności (4000 znaków) [x] TAK [_] NIE Na chwilę obecną nie istnieje w Polsce żadna możliwość nabywania usług elektronicznych polegających na projektowaniu systemów nawadniających. Obecnie chcąc założyć system nawadniający należy kontaktować się z profesjonalną firmą, która wykona projekt systemu nawadniającego. Jest to metoda droga, czasochłonna i dostępna dla wąskiej grupy osób. Wprowadzenie e-usługi generującej projekt systemu nawadniającego przyspieszy w znacznym stopniu rozwój społeczeństwa informatycznego przy jednoczesnym upowszechnieniu systemów nawadniających. II. Identyfikacja Wnioskodawcy 8. Forma prawna prowadzonej działalności: Nazwa formy prawnej 9. Dane Wnioskodawcy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - mikro przedsiębiorstwo Strona 2 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

3 Nazwa Wnioskodawcy DIO e-irrigation Systems Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. NIP Numer REGON Numer w: a) Krajowym Rejestrze Sądowym spółka w organizacji b) Ewidencji Działalności Gospodarczej nie dotyczy c) innym rejestrze (podać nazwę) nie dotyczy Data rejestracji działalności Kod PKD lub EKD podstawowej 8130Z działalności Wnioskodawcy Kod PKD lub EKD działalności, której 8130Z dotyczy projekt Adres siedziby: Województwo Wielkopolskie Powiat Powiat wrzesiński Gmina Września Miejscowość Września, Bierzglinek Ulica Cisowa Nr budynku 18 Nr lokalu nie dotyczy Kod pocztowy Poczta Września Adres korespondencyjny: Województwo Wielkopolskie Powiat Powiat wrzesiński Gmina Września Miejscowość Września, Bierzglinek Ulica Cisowa Nr budynku 18 Nr lokalu nie dotyczy Kod pocztowy Poczta Września Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Status Wnioskodawcy Na dzień składania wniosku Wnioskodawca jest przedsiębiorcą: [x] mikro [_] małym 10. Dane osoby/osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do kontaktów Imię i nazwisko Przemysław Jakubowski Stanowisko Prezes Zarządu Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej III. Charakterystyka prowadzonej działalności Strona 3 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

4 11. Charakterystyka Wnioskodawcy i prowadzonej działalności gospodarczej a) opis dotychczasowej działalności wiodący profil, źródła największych przychodów (4000 znaków) Spółka DIO e-irrigation Systems Poland wywodzi się z grupy kapitałowej, która obejmuje między innymi: DIO Dom I Ogród sp. z.o.o, DIO LANDSCAPING & DECORATIONS POLAND sp. z o.o. Na dzień składania wniosku prezes spółki DIO e-irrigation Systems Poland posiada udziały w wyżej wymienionych spółkach, dzięki czemu może korzystać z ich doświadczeń. W dwóch ostatnich wyżej wymienionych spółkach prezes Przemysław Jakubowski prowadzi działalność gospodarczą polegającą na projektowaniu i realizowaniu projektów terenów zieleni (w tym projektowanie i wykonywanie systemów nawadniających) oraz kompleksowym projektowaniu i wykańczaniu wnętrz. Głównym źródłem dochodów w istniejących spółkach jest sprzedaż projektów ogrodów i wnętrz oraz ich realizacje. Spółka DIO LANDSCAPING & DECORATIONS POLAND realizuje projekt PO IG 8.1 z rundy II 2009 roku (WND-POIG /09). Formuła Dio to holistyczna koncepcja wystroju wnętrza domu i jego najbliższego otoczenia, czyli ogrodu. W domu spędzamy większość naszego czasu wolnego, tu wypoczywamy i korzystamy z uroków życia rodzinnego. Formuła Dio oparta jest na założeniu, że wnętrza domu i ogród mogą czynnie oddziaływać na nasze samopoczucie, łatwość relaksowania się po stresującym dniu, pozytywnie wpływać na jakość snu i przyczyniać się do sukcesów w pracy. Dio to nie tylko ładne kolory i płytki. Opierając się na formule Dio projektant tak planuje rozkład wnętrza czy ogrodu, aby uwzględnić indywidualne potrzeby inwestora i zapewnić w domu czy ogrodzie całkowite współgranie wszystkich elementów wnętrza czy ogrodu: barw, rodzajów stosowanych materiałów, roślin, kształtów, form czy aranżacji. b) powiązania z innymi podmiotami na rynku (4000 znaków) Wnioskodawca jest w powiązaniu z: Fundacją Przedsiębiorczości Akademickiej (ośrodek transferu technologii z instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk), spółką DIO Dom I Ogród oraz DIO LANDSCAPING & DECORATIONS POLAND, funduszem kapitału zalążkowego BIB Seed Capital, instytutem BioInfoBanku (twórca Wirtualnej Akademii Bioinformatyki i najlepiej wypozycjonowanej w Europie witryny bioinformatycznej) powiązaniem kooperacyjnym: Inicjatywa Biotechnologiczna. c) planowane zmiany w zakresie działalności gospodarczej w okresie objętym projektem (4000 znaków) Firma w okresie objętym projektem zamierza zrealizować tylko ten projekt i nie zamierza wprowadzać zmian w profilu swojej działalności. 12. Opis zdolności Wnioskodawcy do realizacji projektu Strona 4 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

5 a) dotychczasowe doświadczenie Wnioskodawcy w biznesie elektronicznym (4000 znaków) Założyciel i prezes zarządu spółki mgr inż. Przemysław Jakubowski - jest z wykształcenia informatykiem, absolwentem Politechniki Poznańskiej, kierunek informatyka. Jest autorem i współtwórcą stron internetowych: które obecnie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Wspomniane strony internetowe są dominującym medium do komunikacji z klientami. W roku 2008 na stronie pojawiły się e - kalkulatory. Obecnie spółka DIO LANDSCAPING & DECORATIONS POLAND w której udziały ma Przemysław Jakubowski i jest jej prezesem realizuje program z działania PO IG 8.1. Spółka DIO e-irrigation Systems Poland należy do powiązania kooperacyjnego Inicjatywa Biotechnologiczna, której koordynatorem jest ośrodek transferu technologii Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej, która na stałe współpracuje z instytutami PAN. (Instytut Dendrologii, Instytut Generyki Roślin, Instytut Środowiska Rolnego i Leśnictwa). W skład powiązania kooperacyjnego wchodzi dodatkowo pięć podmiotów, które mają doświadczenie w gospodarce elektronicznej w tym jest czterech beneficjentów działania PO IG 8.1 b) posiadane zasoby wiedzy (4000 znaków) W strukturach spółki zatrudnieni są: mgr inż Przemysław Jakubowski absolwent Politechniki Poznańskiej (informatyka), mgr inż Maria Walczak absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. mgr Przemysław Lis Markiewicz, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, Wnioskodawca ściśle współpracuje z PAN (Instytut Dendrologii, Instytut Genetyki Roślin, Instytut Środowiska Rolnego i Leśnictwa) Pracownicy posiadają wiedzę i doświadczenie praktyczne w projektowaniu i wykonawstwie terenów zieleni (w tym projektowanie systemów nawadniających) i wnętrz. c) posiadane zasoby techniczne (4000 znaków) Sprzętem elektronicznym niezbędnym do zrealizowania projektu są komputery z dostępem do sieci Internet, które posiada prezes zarządu wnioskodawcy. Zamierzamy zakupić serwer, komputer,skaner, drukarkę i pamięć do gromadzenia i przechowywania danych. Wnioskodawca posiada prywatny sprzęt komputerowy, konta Oświadczenie finansowe Wnioskodawcy (w tys. PLN) n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 bieżący rok obrotowy zamknięt y okres prognoza do konca roku I. Majątek trwały Strona 5 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

6 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe II. Majątek obrotowy 1. Zapasy Należności krótkoterminowe 3. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne) 4. Pozostałe aktywa obrotowe III. Zobowiązania długoterminowe IV. Zobowiązania krótkoterminowe V. Kapitał własny VI. Przychody z działalności w podziale na źródła 1. Przychody netto ze sprzedaży 2. Pozostałe przychody operacyjne 3. Przychody finansowe VII. Koszty działalności w podziale na źródła 1. Koszty działalności operacyjnej 2. Koszty finansowe VIII. Efektywność kosztowa projektu (kumulatywnie) 1. Całkowite nakłady na projekt netto Przychody netto ze sprzedaży usług w ramach projektu IV. Opis projektu 14. Lokalizacja projektu Województwo Powiat Gmina Miejscowość Kod pocztowy Wielkopolskie Powiat wrzesiński Września Września, Bierzglinek Projekt realizowany na terenie całego kraju [_] TAK [x] NIE Strona 6 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

7 15. Cel projektu a) Ogólny cel projektu i jego związek z celem działania 8.1 POIG: (4000 znaków) Na dzień dzisiejszy nie istnieją oczywiste i identyfikowalne związki między gospodarką elektroniczną a prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu projektowania i realizacji systemów nawadniających. Żaden z działających podmiotów w Polsce nie sprzedaje usług elektronicznych związanych z projektowaniem systemów nawadniających. Usługi te świadczone są w sposób tradycyjny, wymagają zaangażowania pracowników, przez co są drogie, czasochłonne i trudno dostępne. Tworzenie projektów czy rozpoznawanie problemów odbywa się poprzez wywiad i wizję lokalną u potencjalnych klientów, co wymaga angażowania ludzi, ich przemieszczania się, organizacji spotkań. Tym samym koszt stworzenia projektu wynosi minimum 500 złotych. E - usługa, bez zaangażowania fachowców kosztowałaby zdecydowanie mniej, przy założeniu, że klient korzystałby z zasobów ITC. Zwiększyłby się dostęp do tego typu e-usług oraz stałyby się one masowe. Poprzez korzystanie z zasobów internetowych wiedzy, potencjalny klient, w dowolnym miejscu, o dowolnym czasie płacąc za usługę będzie mógł zaprojektować system nawadniający dla swojego ogrodu. W tej chwili takie usługi w ogóle nie są dostępne. Wprowadzenie łatwo dostępnych i tanich e - usług projektowych zmieni istotnie obecną sytuację i przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dzięki zrealizowaniu projektu wszyscy potencjalni klienci planujący założenie systemu nawadniającego zyskają możliwość uzyskania taniego projektu w formie e - usługi. Poprzez fakt, iż e-usługa będzie łatwa w obsłudze i tania oraz powszechnie dostępna w internecie (za pośrednictwem wyszukiwarek) będzie stawała się produktem masowym przez co kreowane będzie społeczeństwo informacyjne. Powszechny dostęp do wykonania projektu nawodnienia za pomocą e- usługi będzie wskazywał firmom z innych branż na konieczność rozwoju e-usług. Osoba będąca kierownikiem projektu przez okres 2 lat połączy wiedzę merytoryczną z gospodarką elektroniczną. Nabyta wiedza pozwoli w późniejszych latach na wprowadzenie nowych e-usług i szkolenie kolejnych pracowników. W Polsce są wysokie koszty projektu i montażu systemu nawadniającego. Koszt budowy sytemu nawadniającego dla jednego metra kwadratowego to średnio kwota ok. 20 zł. Wysokie koszty wynikają z tego, iż w Polsce montażem systemów nawadniających zajmują się wyspecjalizowane firmy i to głównie w dużych miastach. Nie ma natomiast w Polsce firm sprzedających tylko projekty systemów nawadniających. Wynika to z faktu, gdyż firmy sprzedając projekt systemu nawadniającego pozbawiłyby się możliwości dalszego zarobku. Owszem są systemy informatyczne do projektowania systemów nawadniających ale są dostępna dla firm montujących nawodnienie (tylko i wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych). Przy założeniu, że użytkownik otrzyma produkt cyfrowy w postaci projektu systemu nawadniającego (tym samym nie zapłaci za projekt wykonany metodą tradycyjną) i tym samym będzie mógł samodzielnie złożyć system nawadniający (montaż jest prosty) koszt jednostkowy wykonania przez niego systemu obniży się do kwoty 5 zł za metr kwadratowy. W porównaniu z kwotą 20 zł są to koszty niższe czterokrotnie. Strona 7 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

8 b) Cele projektu na poziomie produktu: (8000 znaków) Celem projektu na poziomie produktu jest powstanie jednej e-usługi. E-usługa będzie generowała automatycznie projekt systemu nawadniającego. Produkt w postaci cyfrowej będzie dostępny przez stronę www z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. Użytkownik z udziałem przeglądarki internetowej i wykorzystaniem myszki komputerowej będzie nanosił w systemie kształt działki, wskazywał źródło ujęcia wody i jego wydajność. Zadaniem użytkownika będzie wybór typu terenu zielonego lub różnych typów terenów zielonych w ramach jednej działki, a następnie za pomocą myszy komputerowej przeniesienie wybranych terenów zielonych na obszar, który ma być objęty projektem nawodnienia. Typy terenów zielonych: tereny uprawne, pastwisko, łąka, boisko, klomby, drzewa, rabaty bylinowe i jednoroczne, trawniki, donice, skrzynie, przydomowe szklarnie, żywopłoty, skalniaki, alpinaria, Po wskazaniu typu terenu zielonego i osadzeniu go na działce użytkownik za pomocą myszy komputerowej nada kształt wybranemu terenowi zielonemu, który odpowiada kształtowi w rzeczywistości. Dalsze parametry wybierane przez użytkownika: Rodzaj podłoża: piaszczyste, gliniaste, mieszane, uniwersalne, kamieniste, wapienne, torf, Nasłonecznienie: cień obszar intensywnie nasłoneczniony Elementy architektoniczne: ( z zaznaczeniem lokalizacji i wielkości) dom, podjazd, elementy wodne, taras, meble, inne Użytkownik musi wskazać umiejscowienia stałych elementów systemu nawadniającego takich jak Strona 8 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

9 sterownik, czujnik deszczu, czujnik wilgotności, skrzynka na urządzenia rozdzielające wodę (elektrozawory). Po określeniu parametrów przez użytkownika e-usługa będzie automatycznie generowała projekt systemu nawadniającego z uwzględnieniem poszczególnych parametrów wprowadzonych powyżej. System automatycznie będzie nanosił w projekcie rozmieszczenie i rodzaje źródeł nawadniania, rury łączące poszczególne urządzenia oraz urządzenia sterujące. Dostępne źródła nawodnienia: linie kroplujące bez kompensacji, linie kroplujace z kompensacją, zraszczacze statyczne, zraszczacze rotacyjne, mikorozaraszacza, zamgławiacze. Na podstawie parametrów wybranych przez użytkownika powstanie projekt graficzny systemu nawadniającego wraz z specyfikacją urządzeń potrzebnych do jego zmontowania. (w tym ilości). Załącznikiem do projektu będzie opis sposób montażu elementów z specyfikacji. Projekt system nawadniający na podstawie informacji dostarczonych przez użytkownika rozpoznaje potrzeby roślin, określa chłonność podłoża z uwzględnieniem pór roku i na podstawie tych informacji określi optymalne ilości wody potrzebne do nawadniania. Projekt systemu przewiduje podjecie reakcji na wypadek wystąpienia opadów, wtedy następuje blokada w działaniu systemu do czasu obniżenia się wilgotności podłoża do wskazanego poziomu. Wygenerowany projekt określi godziny, w których będzie podlewany ogród oraz zaproponuje czasy podlewania, (ogród jest podzielony na sekcje), które podlewane są w różnych porach nocnych i każda sekcja otrzymuje inną dawkę wody. (podlewanie w nocy ogranicza do minimum prawowania wody a obciążenie sieci wodociągów następuje w porze małego jej użytkowania). Poprzez zastosowanie urządzeń do podlewania w stałej lokalizacji powoduje, że dozowanie wody ma miejsce w tym samy miejscu a tym samym system korzeniowy jest zoptymalizowany do maksymalnego wykorzystania wody w ściśle określonym miejscu. Nawadnianie terenu zieleni z wykorzystaniem dobrze zaprojektowanego systemu nawadniającego gwarantuje oszczędność wody do 70 % Płatność za e-usługę będzie dokonywana za pomocą powszechnych usług bankowych. (karta płatnicza, przelew bankowy). Po dokonaniu płatności użytkownik przez okres 30 dni będzie mógł korzystać z serwisu. Użytkownik po wejściu na do serwisu z wykorzystaniem wyszukiwarki i zapoznaniu się z możliwościami e-usługi będzie musiał zalogować się jednorazowo do systemu a następnie dokonać płatności w kwocie 50zł i będzie mógł korzystać z e/usług przez okres 30 dni. Po powstaniu projektu w postaci graficznej i specyfikacji urządzeń wraz z sposobem montażu użytkownik może zakupić niezbędne urządzenia i przystąpić samodzielnie do montażu systemu nawadniającego. Na etapie powstawianie aplikacji do bazy danej zostaną wprowadzone wszystkie parametry opisujące nawodnienia. Opracowane zostaną relacje między poszczególnymi parametrami z uwzględnieniem więzów Strona 9 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

10 integralności dla wskazanych parametrów. Mózgiem systemu jest algorytm rozpoznający typ i wielkość powierzchni do nawodniania i na podstawie tych danych nastąpi obliczenie wydatku wody i dobór typ urządzeń.zostanie również wygenerowana instrukcja do oprogramowania sterownika. System informatyczny zostanie osadzony na serwerze i za pomocą infrastruktury teleinformatycznej będzie widoczny w sieci internet. c) Cele projektu na poziomie rezultatu: (8000 znaków) 1:Liczba świadczonych e-usług:1 2:Liczba utworzonych, stałych miejsc pracy:1 3:Liczba odwiedzin przez użytkowników portalu wskutek akcji informującej o wprowadzeniu e-usługi: dla roku Wskutek prowadzonych działań wnioskodawca spodziewa się systematycznego wzrostu ilości odwiedzin z obecnego średnio miesięcznego poziomu wynoszącego 3000 poprzez poszczególne lata jak w wskazano niżej aż do wartości docelowej i tak wnioskodawca spodziewa się poniższych rezultatów w poszczególnych latach 2010: szt 2011: szt 2012: szt 2013: szt 2014: szt 4:Liczba sprzedanych e-usług. W skutek prowadzonych działań promocyjnych oraz na bazie dotychczasowych doświadczeń wnioskodawca spodziewa się wzrostu sprzedażny projektów systemów nawadniających z uwagi na ich cenę. Aktualnie partner wnioskodawcy DIO LANDSCAPING & DECORATIONS POLAND sprzedaje średnio rocznie 50 projektów systemów nawadniających rocznie. Koszt jednostkowy projektu wykonanego metodą tradycyjna wynosi średnio 500 zł. Koszt projektu /e-usługi wynosić będzie 50 zł. co spowoduje, że ilość sprzedanych e-usług powinna wzrosnąć już w pierwszym roku 5 krotnie, do 250 sztuk. W związku z czym realnym się wydaje zwiększanie się sprzedaży w poszczególnych latach: 2010: 250 szt. 2011: 1780 szt. 2012: 1958 szt. 2013: 2136 szt. 2014: 2670 szt. 5:Ilość portali branżowych, w których wyświetlił się link sponsorowany promujący usługę 2010/2011: 15 portali co wynika z tego, że wnioskodawca założył wydatek w kwocie 4000 zł na ten cel co oznacza, że na jeden portal będzie przeznaczona kwota 266 zł. 6: Ilość czasopism branżowych, w których została wykupiona powierzchnia reklamowa: Strona 10 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

11 2100: 6 czasopism co wynika z tego, że wnioskodawca założył wydatek w wysokości 5700 zł na reklamę w prasie specjalistycznej co stanowi kwotę 950 zł na jedno czasopismo. Pozwoli to wykupić 1/8 strony w 6 czasopismach. 16. Opis projektu a) Koncepcja i model biznesowy (8000 znaków) E - usługa, o których mowa skierowana jest do 12 milionów gospodarstw domowych zamieszkałych w 8 milionach mieszkań i 4 milionach domów potencjalnie posiadających ogród. Wszyscy ci klienci są potencjalnie zainteresowani kompleksowym zaprojektowaniem i założeniem systemu nawadniającego (w przypadku domów jednorodzinnych i szeregowców). Wnioskodawca spodziewa się wzrostu popytu sięgającego do % rocznie w kolejnych latach, w miarę popularyzowania idei, wzrostu ilości internautów i ich świadomości. Klientami będą głównie mieszkańcy małych miast i wsi z uwagi na problem dojazdu fachowca. Wstępna analiza opłacalności przedsięwzięcia wskazuje na jego dochodowość, sukces na rynku polskim może być podstawą do rozważenia popularyzacji serwisu w innych krajach, głównie Europy Wschodniej. E - usługa, nie jest oferowana na rynku polskim. Źródłem przychodów ze świadczonej e-usługi będą opłaty z tytułu wykonania przez system projektu nawodnienia. Dostępność do systemu będzie możliwa po dokonaniu płatności. W ramach opłaty do ok. 50 zł użytkownik będzie mógł w czasie 30 dni samodzielnie korzystać z serwisu i samodzielnie projektować system nawadniający. Żadna z firm ogrodniczych na polskim rynku nie świadczy e-usługi związanej z projektowaniem systemów nawadniających. Na koniec 2011 roku miesięczna wartość sprzedaży pozwoli pokryć koszty płacowe, biuro, pomocne systemu i jego serwisowanie. Wnioskodawca zakłada, następujące maksymalne poziomy przychodów ze sprzedaży w poszczególnych latach: 2010: do zł 2011: do zł 2012: do zł 2013: do zł 2014: do zł. b) Planowane działania (10000 znaków) Wnioskodawca nie zrealizuje projektu, jeśli nie otrzyma dofinansowania ze środków publicznych w ramach POIG. Planowane działania dotyczą okresu od 1 stycznia 2010, kiedy to Wnioskodawca liczy na dostępność środków z dofinansowania do W ramach planowanego działania, w celu realizacji projektu, wnioskodawca nosi się z zamiarem: I ETAP: Czas trwania: do W pierwszym miesiącu trwania projektu zostanie przygotowana dokumentacja projektowa. Odpowiedzialne za to będą osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Te same osoby w drugim miesiącu Strona 11 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

12 pierwszego okresu wprowadza niezbędne dane do tabel baz danych, które będą konieczne do zrealizowania projektu. Jednocześnie zostanie zatrudniony kierownik projektu, który będzie odpowiedzialny za zrealizowania projektu. W tym etapie będą zakupione środki trwałe oraz rozpoczną się prace przy powstawaniu systemu do generowania e-usługi. Zakupiony zostanie serwer, komputer z monitorem, skaner, drukarka oraz pamięć do przechowywania danych. Promocja będzie dotyczyła marki dio i promocji e-usług. Jednorazowa stosunkowo wysoka kwota przeznaczona na promocje w przeglądarkach pozwoli uzyskać lepszą cenę za sługę. Źródło finansowania: pożyczka od wspólnika II Etap do Zostaną zakończone prace przy powstawaniu systemu informatycznego. Okres 4 miesięcy w zupełności wystarczy na zrealizowanie projektu, gdyż prezes zarządu z wykształcenia informatyk realizował w przeszłości różne projekty informatyczne. W tym etapie (ostatnie dni) zostaną zawarte umowy na promocje naszych usług z operatorami kilku przeglądarek Intrentowych. Będzie to bardzo intensywna kampania reklamowa. Źródło finansowania: pożyczka od wspólnika III ETAP: do Promowanie systemu w Internecie bieżące serwisowanie. Promocja będzie wiązała się z pozycjonowaniem portalu w przeglądarkach internetowych, a serwisowanie z bieżącymi pracami konserwacyjnymi nad systemem. Źródło finansowania: pożyczka od wspólnika, środki z dofinansowania i środki pochodzące ze sprzedaży e-usługi IV ETAP: do Promowanie systemu w Internecie bieżące serwisowanie. Promocja będzie wiązała się z pozycjonowaniem portalu w przeglądarkach internetowych, a serwisowanie z bieżącymi pracami konserwacyjnymi nad systemem. Źródło finansowania: pożyczka od wspólnika, środki z dofinansowania i środki pochodzące ze sprzedaży e-usługi V ETAP do Promowanie systemu w Internecie bieżące serwisowanie. Promocja będzie wiązała się z pozycjonowaniem portalu w przeglądarkach internetowych, a serwisowanie z bieżącymi pracami konserwacyjnymi nad systemem. Źródło finansowania: pożyczka od wspólnika, środki z dofinansowania i środki pochodzące ze sprzedaży e-usługi VI Etap: do Strona 12 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

13 Promowanie systemu w Internecie bieżące serwisowanie. Promocja będzie wiązała się z pozycjonowaniem portalu w przeglądarkach internetowych, a serwisowanie z bieżącymi pracami konserwacyjnymi nad systemem. Źródło finansowania: pożyczka od wspólnika, środki z dofinansowania i środki pochodzące ze sprzedaży e-usługi VII Etap do Promowanie systemu w Internecie bieżące serwisowanie. Promocja będzie wiązała się z pozycjonowaniem portalu w przeglądarkach internetowych, a serwisowanie z bieżącymi pracami konserwacyjnymi nad systemem. Źródło finansowania: pożyczka od wspólnika, środki z dofinansowania i środki pochodzące ze sprzedaży e-usługi c) Koncepcja i strategia promocji projektu (4000 znaków) Wnioskodawca planuje prowadzić kampanie reklamowo -informacyjne w Internecie. Usługi oferowane przez portal będą reklamowane głównie w internecie. Usługi oferowane przez nasz system są to produkty w pełni zautomatyzowany, nastawione na dotarcie do wszystkich zainteresowanych osób tematyką ogrodniczą. Jedyną metodą dotarcia do każdego zainteresowanego użytkownika jest zapewnienie w Internecie wysokiej pozycji w przeglądarkach. Aby to zrealizować należy zawrzeć umowę z dostawcami usług. Wyszukiwarki zapewniają szybki i prosty sposób wyświetlania reklam w internecie i witrynach partnerów reklamowych. Koszt jednego kliknięcia w komercyjnych wyszukiwarkach to średnio 8 groszy, (w zależności od wagi słowa kluczowego, które będziemy pozycjonować, słowa związane z tematyką nawadniającą mają stosunkowo niską wagę w stosunku do innych słów związanych z ogrodnictwem). Zatem budżet zł pozwoli nam wyświetlić link do strony ok Zakładam, że w roku 2011 ok osób świadomie odwiedzi stronę. (część odwiedzin będzie przypadkowa). Z doświadczenie wiem, że około 0,8%-1,5% osób odwiedzających stronę skorzysta z usługi stąd też moje późniejsze założenie, że liczba osób która zakupi e-usługę w roku 2011 wyniesie ok Po przeprowadzeniu takiej kampanii reklamowej każda osoba myśląca o systemach nawadniających będzie miała świadomość, że należy szukać firmy DIO e-irrigation Systems, gdyż ta właśnie firma zajmuje się kompleksową tematyką związaną z nawodnieniami. Po zakończeniu dwuletniej kampanii reklamowej po wpisaniu słów kluczowych w przeglądarki internetowe strona samoistnie będzie wyświetlała się na wysokich pozycjach w Internecie co zapewni wysoką użyteczność portalu. Pozostały budżet będzie przeznaczony na reklamę w istniejących rozdrobnionych forach ogrodniczy (płatne linki sponsorowane w wybranych portalach ogrodniczych) i na reklamę w prasie specjalistycznej ( kwota zł). Reklama na forach ogrodniczych jest bardzo ważnym elementem kampanii reklamowej. Każdego dnia (wiem, gdyż sam piszę na forach) setki użytkowników szuka informacji, wiec tym samym będą mieli możność zapoznania się z e-usługą. Reklama w prasie będzie promowała system i zachęcała potencjalnych użytkowników do skorzystania z e-usługi. Strona 13 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

14 17. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu Wskaźnik produktu j.m Razem Liczba nowych e-usług szt Wskaźnik rezultatu j.m. rok Liczba świadczonych e-usług szt Wartość bazowa Wartość docelowa 1 Liczba utworzonych, stale szt Wartość bazowa 0 obsadzonych miejsc pracy 2011 Wartość docelowa 1 Liczba sprzedanych e-usług. szt 2010 Wartość bazowa Wartość docelowa Liczba odwiedzin przez szt 2010 Wartość bazowa 0 użytkowników portalu wskutek akcji informującej o wprowadzeniu e-usługi 2011 Wartość docelowa Ilość portali branżowych, w których szt 2010 Wartość bazowa 0 wyświetlił się link sponsorowany promujący usługę 2011 Wartość docelowa 15 Ilość czasopism branżowych, w 2010 Wartość bazowa 0 których została wykupiona powierzchnia reklamowa: 2011 Wartość docelowa Uzasadnienie projektu a) Analiza konkurencji (6000 znaków) Na dzień dzisiejszy nie ma w Polsce możliwości zaprojektowania systemu nawadniającego z wykorzystaniem e-usługi. Po dokonaniu przeglądu oferty wiodących firm z branży ogrodniczej żadna nie oferowała ww. usługi. Żadna firma w Polsce nie oferuje e-usługi do projektowania systemu nawadniającego. Oferta firm została sprawdzona na stronach www oraz poprzez wysłanie zapytania droga ową czy firma świadczy usługi związane z projektowaniem systemów nawadniających. Projekty systemów nawadniających oferuje firma Gardena na stronie (http://www.gardena.com/opencms/opencms/pl/pl/service/aquaplannet/) jako cytuje: W oparciu o szczegółowy prospekt GARDENA Sprinklersystem Wskazówki dotyczące planowania możecie Państwo samodzielnie zaplanować system nawadniający, przygotować listę zakupów i określić koszt całkowity. W broszurze GARDENA Komfortowe nawadnianie znajdziecie Państwo prezentację różnych systemów nawadniania jak również wiele przykładów zastosowania. Jeśli inne firmy wykonują projekt nawodnienia to z wykorzystaniem programów typu Auto Cad. W Polsce nie ma firmy świadczącej e-usługi do projektowania systemów nawadniających. b) Analiza popytu (zidentyfikowane potrzeby określonych grup odbiorców / potencjalnych klientów) (6000 znaków) Strona 14 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

P O D G L Ą D W N I O S K U

P O D G L Ą D W N I O S K U MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.2/09/w03 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/1.4/11/w01 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna 2a41-2754-2cbb-0c96

Suma kontrolna 2a41-2754-2cbb-0c96 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) PO_IG/4.3/12/w06 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU - Pilotaż

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU - Pilotaż Załącznik nr 1 do Wytycznych dla Wnioskodawców WZÓR Data złożenia wniosku w generatorze Formalne potwierdzenie złożenia wniosku: Numer wniosku Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP?

Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP? Jak skutecznie aplikować o środki na inwestycje w sektorze MŚP? Na początku marca 2005 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła informację o zakończeniu procesu selekcji i wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (e-usługi)

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (e-usługi) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej (e-usługi) Sławomir Fifielski Lokalny Punkt Informacyjny FE Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA ZA 2012 ROK (za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012) Gdańsk, 24 kwietnia 2013 roku Strona 1 SPIS TREŚCI 1. List do Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A.... 3 2. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Autorka: Aleksandra Ścibich-Kopiec Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Firmy odpryskowe to termin obejmujący dwie, dosyć podobne w swojej naturze kategorie przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla pracodawców

Dotacje dla pracodawców NR 3 (865) MARZEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Dotacje dla pracodawców jak uzyskać i rozliczyć Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników Jakie dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

prospekt emisyjny wklejka

prospekt emisyjny wklejka prospekt emisyjny wklejka PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Travelplanet.pl S.A., z siedzibą we Wrocławiu www.travelplanet.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest MCI Management S.A. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY" PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU BEZ BARIER DO WŁASNEJ FIRMY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa www.bezbarier.vizja.pl e-mail: bezbarier@vizja.pl tel. 22 536 54 47, fax 22 536 54 08 REGULAMIN II ETAPU PROJEKTU "BEZ BARIER DO

Bardziej szczegółowo