MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. 8."

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Data wpływu wniosku o dofinansowanie* Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana przez instytucję przyjmującą wniosek o dofinansowanie. Strona 1 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

2 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Tytuł projektu (200 znaków) Stworzenie internetowego serwisu automatycznego tworzenia projektów systemów nawadniających. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji Program Operacyjny Oś Priorytetowa Działanie Innowacyjna Gospodarka 3. Klasyfikacja projektu Kod Nazwa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Temat priorytetu 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do ICT i ich wydajne użytkowanie Forma finansowania 01 Pomoc bezzwrotna Obszar realizacji 00 Nie dotyczy Dział gospodarki 22 Inne niewyszczególnione usługi 4. Typ projektu Czy stanowi duży projekt w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006? [_] TAK [X] NIE 5. Planowany cross financing [_] TAK [X] NIE 6. Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006 (4000 znaków) [X] TAK [_] NIE Projekt polegać ma na stworzeniu serwisu internetowego, tym samym nie ma wpływu na stan środowiska naturalnego. Tworzenie i prowadzenie serwisu internetowego nie stanowi również, według wnioskodawcy, żadnych zagrożeń mogących stanowić podstawę do jakiejkolwiek formy dyskryminacji. Projekt nie prowadzi do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 7. Projekt ma charakter innowacyjny, bądź przyczynia się do wzrostu innowacyjności (4000 znaków) [x] TAK [_] NIE Na chwilę obecną nie istnieje w Polsce żadna możliwość nabywania usług elektronicznych polegających na projektowaniu systemów nawadniających. Obecnie chcąc założyć system nawadniający należy kontaktować się z profesjonalną firmą, która wykona projekt systemu nawadniającego. Jest to metoda droga, czasochłonna i dostępna dla wąskiej grupy osób. Wprowadzenie e-usługi generującej projekt systemu nawadniającego przyspieszy w znacznym stopniu rozwój społeczeństwa informatycznego przy jednoczesnym upowszechnieniu systemów nawadniających. II. Identyfikacja Wnioskodawcy 8. Forma prawna prowadzonej działalności: Nazwa formy prawnej 9. Dane Wnioskodawcy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - mikro przedsiębiorstwo Strona 2 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

3 Nazwa Wnioskodawcy DIO e-irrigation Systems Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. NIP Numer REGON Numer w: a) Krajowym Rejestrze Sądowym spółka w organizacji b) Ewidencji Działalności Gospodarczej nie dotyczy c) innym rejestrze (podać nazwę) nie dotyczy Data rejestracji działalności Kod PKD lub EKD podstawowej 8130Z działalności Wnioskodawcy Kod PKD lub EKD działalności, której 8130Z dotyczy projekt Adres siedziby: Województwo Wielkopolskie Powiat Powiat wrzesiński Gmina Września Miejscowość Września, Bierzglinek Ulica Cisowa Nr budynku 18 Nr lokalu nie dotyczy Kod pocztowy Poczta Września Adres korespondencyjny: Województwo Wielkopolskie Powiat Powiat wrzesiński Gmina Września Miejscowość Września, Bierzglinek Ulica Cisowa Nr budynku 18 Nr lokalu nie dotyczy Kod pocztowy Poczta Września Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Status Wnioskodawcy Na dzień składania wniosku Wnioskodawca jest przedsiębiorcą: [x] mikro [_] małym 10. Dane osoby/osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do kontaktów Imię i nazwisko Przemysław Jakubowski Stanowisko Prezes Zarządu Numer telefonu Numer faksu Adres poczty elektronicznej III. Charakterystyka prowadzonej działalności Strona 3 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

4 11. Charakterystyka Wnioskodawcy i prowadzonej działalności gospodarczej a) opis dotychczasowej działalności wiodący profil, źródła największych przychodów (4000 znaków) Spółka DIO e-irrigation Systems Poland wywodzi się z grupy kapitałowej, która obejmuje między innymi: DIO Dom I Ogród sp. z.o.o, DIO LANDSCAPING & DECORATIONS POLAND sp. z o.o. Na dzień składania wniosku prezes spółki DIO e-irrigation Systems Poland posiada udziały w wyżej wymienionych spółkach, dzięki czemu może korzystać z ich doświadczeń. W dwóch ostatnich wyżej wymienionych spółkach prezes Przemysław Jakubowski prowadzi działalność gospodarczą polegającą na projektowaniu i realizowaniu projektów terenów zieleni (w tym projektowanie i wykonywanie systemów nawadniających) oraz kompleksowym projektowaniu i wykańczaniu wnętrz. Głównym źródłem dochodów w istniejących spółkach jest sprzedaż projektów ogrodów i wnętrz oraz ich realizacje. Spółka DIO LANDSCAPING & DECORATIONS POLAND realizuje projekt PO IG 8.1 z rundy II 2009 roku (WND-POIG /09). Formuła Dio to holistyczna koncepcja wystroju wnętrza domu i jego najbliższego otoczenia, czyli ogrodu. W domu spędzamy większość naszego czasu wolnego, tu wypoczywamy i korzystamy z uroków życia rodzinnego. Formuła Dio oparta jest na założeniu, że wnętrza domu i ogród mogą czynnie oddziaływać na nasze samopoczucie, łatwość relaksowania się po stresującym dniu, pozytywnie wpływać na jakość snu i przyczyniać się do sukcesów w pracy. Dio to nie tylko ładne kolory i płytki. Opierając się na formule Dio projektant tak planuje rozkład wnętrza czy ogrodu, aby uwzględnić indywidualne potrzeby inwestora i zapewnić w domu czy ogrodzie całkowite współgranie wszystkich elementów wnętrza czy ogrodu: barw, rodzajów stosowanych materiałów, roślin, kształtów, form czy aranżacji. b) powiązania z innymi podmiotami na rynku (4000 znaków) Wnioskodawca jest w powiązaniu z: Fundacją Przedsiębiorczości Akademickiej (ośrodek transferu technologii z instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk), spółką DIO Dom I Ogród oraz DIO LANDSCAPING & DECORATIONS POLAND, funduszem kapitału zalążkowego BIB Seed Capital, instytutem BioInfoBanku (twórca Wirtualnej Akademii Bioinformatyki i najlepiej wypozycjonowanej w Europie witryny bioinformatycznej) powiązaniem kooperacyjnym: Inicjatywa Biotechnologiczna. c) planowane zmiany w zakresie działalności gospodarczej w okresie objętym projektem (4000 znaków) Firma w okresie objętym projektem zamierza zrealizować tylko ten projekt i nie zamierza wprowadzać zmian w profilu swojej działalności. 12. Opis zdolności Wnioskodawcy do realizacji projektu Strona 4 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

5 a) dotychczasowe doświadczenie Wnioskodawcy w biznesie elektronicznym (4000 znaków) Założyciel i prezes zarządu spółki mgr inż. Przemysław Jakubowski - jest z wykształcenia informatykiem, absolwentem Politechniki Poznańskiej, kierunek informatyka. Jest autorem i współtwórcą stron internetowych: które obecnie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Wspomniane strony internetowe są dominującym medium do komunikacji z klientami. W roku 2008 na stronie pojawiły się e - kalkulatory. Obecnie spółka DIO LANDSCAPING & DECORATIONS POLAND w której udziały ma Przemysław Jakubowski i jest jej prezesem realizuje program z działania PO IG 8.1. Spółka DIO e-irrigation Systems Poland należy do powiązania kooperacyjnego Inicjatywa Biotechnologiczna, której koordynatorem jest ośrodek transferu technologii Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej, która na stałe współpracuje z instytutami PAN. (Instytut Dendrologii, Instytut Generyki Roślin, Instytut Środowiska Rolnego i Leśnictwa). W skład powiązania kooperacyjnego wchodzi dodatkowo pięć podmiotów, które mają doświadczenie w gospodarce elektronicznej w tym jest czterech beneficjentów działania PO IG 8.1 b) posiadane zasoby wiedzy (4000 znaków) W strukturach spółki zatrudnieni są: mgr inż Przemysław Jakubowski absolwent Politechniki Poznańskiej (informatyka), mgr inż Maria Walczak absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. mgr Przemysław Lis Markiewicz, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, Wnioskodawca ściśle współpracuje z PAN (Instytut Dendrologii, Instytut Genetyki Roślin, Instytut Środowiska Rolnego i Leśnictwa) Pracownicy posiadają wiedzę i doświadczenie praktyczne w projektowaniu i wykonawstwie terenów zieleni (w tym projektowanie systemów nawadniających) i wnętrz. c) posiadane zasoby techniczne (4000 znaków) Sprzętem elektronicznym niezbędnym do zrealizowania projektu są komputery z dostępem do sieci Internet, które posiada prezes zarządu wnioskodawcy. Zamierzamy zakupić serwer, komputer,skaner, drukarkę i pamięć do gromadzenia i przechowywania danych. Wnioskodawca posiada prywatny sprzęt komputerowy, konta Oświadczenie finansowe Wnioskodawcy (w tys. PLN) n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 bieżący rok obrotowy zamknięt y okres prognoza do konca roku I. Majątek trwały Strona 5 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

6 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe II. Majątek obrotowy 1. Zapasy Należności krótkoterminowe 3. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne) 4. Pozostałe aktywa obrotowe III. Zobowiązania długoterminowe IV. Zobowiązania krótkoterminowe V. Kapitał własny VI. Przychody z działalności w podziale na źródła 1. Przychody netto ze sprzedaży 2. Pozostałe przychody operacyjne 3. Przychody finansowe VII. Koszty działalności w podziale na źródła 1. Koszty działalności operacyjnej 2. Koszty finansowe VIII. Efektywność kosztowa projektu (kumulatywnie) 1. Całkowite nakłady na projekt netto Przychody netto ze sprzedaży usług w ramach projektu IV. Opis projektu 14. Lokalizacja projektu Województwo Powiat Gmina Miejscowość Kod pocztowy Wielkopolskie Powiat wrzesiński Września Września, Bierzglinek Projekt realizowany na terenie całego kraju [_] TAK [x] NIE Strona 6 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

7 15. Cel projektu a) Ogólny cel projektu i jego związek z celem działania 8.1 POIG: (4000 znaków) Na dzień dzisiejszy nie istnieją oczywiste i identyfikowalne związki między gospodarką elektroniczną a prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu projektowania i realizacji systemów nawadniających. Żaden z działających podmiotów w Polsce nie sprzedaje usług elektronicznych związanych z projektowaniem systemów nawadniających. Usługi te świadczone są w sposób tradycyjny, wymagają zaangażowania pracowników, przez co są drogie, czasochłonne i trudno dostępne. Tworzenie projektów czy rozpoznawanie problemów odbywa się poprzez wywiad i wizję lokalną u potencjalnych klientów, co wymaga angażowania ludzi, ich przemieszczania się, organizacji spotkań. Tym samym koszt stworzenia projektu wynosi minimum 500 złotych. E - usługa, bez zaangażowania fachowców kosztowałaby zdecydowanie mniej, przy założeniu, że klient korzystałby z zasobów ITC. Zwiększyłby się dostęp do tego typu e-usług oraz stałyby się one masowe. Poprzez korzystanie z zasobów internetowych wiedzy, potencjalny klient, w dowolnym miejscu, o dowolnym czasie płacąc za usługę będzie mógł zaprojektować system nawadniający dla swojego ogrodu. W tej chwili takie usługi w ogóle nie są dostępne. Wprowadzenie łatwo dostępnych i tanich e - usług projektowych zmieni istotnie obecną sytuację i przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dzięki zrealizowaniu projektu wszyscy potencjalni klienci planujący założenie systemu nawadniającego zyskają możliwość uzyskania taniego projektu w formie e - usługi. Poprzez fakt, iż e-usługa będzie łatwa w obsłudze i tania oraz powszechnie dostępna w internecie (za pośrednictwem wyszukiwarek) będzie stawała się produktem masowym przez co kreowane będzie społeczeństwo informacyjne. Powszechny dostęp do wykonania projektu nawodnienia za pomocą e- usługi będzie wskazywał firmom z innych branż na konieczność rozwoju e-usług. Osoba będąca kierownikiem projektu przez okres 2 lat połączy wiedzę merytoryczną z gospodarką elektroniczną. Nabyta wiedza pozwoli w późniejszych latach na wprowadzenie nowych e-usług i szkolenie kolejnych pracowników. W Polsce są wysokie koszty projektu i montażu systemu nawadniającego. Koszt budowy sytemu nawadniającego dla jednego metra kwadratowego to średnio kwota ok. 20 zł. Wysokie koszty wynikają z tego, iż w Polsce montażem systemów nawadniających zajmują się wyspecjalizowane firmy i to głównie w dużych miastach. Nie ma natomiast w Polsce firm sprzedających tylko projekty systemów nawadniających. Wynika to z faktu, gdyż firmy sprzedając projekt systemu nawadniającego pozbawiłyby się możliwości dalszego zarobku. Owszem są systemy informatyczne do projektowania systemów nawadniających ale są dostępna dla firm montujących nawodnienie (tylko i wyłącznie dla potrzeb wewnętrznych). Przy założeniu, że użytkownik otrzyma produkt cyfrowy w postaci projektu systemu nawadniającego (tym samym nie zapłaci za projekt wykonany metodą tradycyjną) i tym samym będzie mógł samodzielnie złożyć system nawadniający (montaż jest prosty) koszt jednostkowy wykonania przez niego systemu obniży się do kwoty 5 zł za metr kwadratowy. W porównaniu z kwotą 20 zł są to koszty niższe czterokrotnie. Strona 7 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

8 b) Cele projektu na poziomie produktu: (8000 znaków) Celem projektu na poziomie produktu jest powstanie jednej e-usługi. E-usługa będzie generowała automatycznie projekt systemu nawadniającego. Produkt w postaci cyfrowej będzie dostępny przez stronę www z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. Użytkownik z udziałem przeglądarki internetowej i wykorzystaniem myszki komputerowej będzie nanosił w systemie kształt działki, wskazywał źródło ujęcia wody i jego wydajność. Zadaniem użytkownika będzie wybór typu terenu zielonego lub różnych typów terenów zielonych w ramach jednej działki, a następnie za pomocą myszy komputerowej przeniesienie wybranych terenów zielonych na obszar, który ma być objęty projektem nawodnienia. Typy terenów zielonych: tereny uprawne, pastwisko, łąka, boisko, klomby, drzewa, rabaty bylinowe i jednoroczne, trawniki, donice, skrzynie, przydomowe szklarnie, żywopłoty, skalniaki, alpinaria, Po wskazaniu typu terenu zielonego i osadzeniu go na działce użytkownik za pomocą myszy komputerowej nada kształt wybranemu terenowi zielonemu, który odpowiada kształtowi w rzeczywistości. Dalsze parametry wybierane przez użytkownika: Rodzaj podłoża: piaszczyste, gliniaste, mieszane, uniwersalne, kamieniste, wapienne, torf, Nasłonecznienie: cień obszar intensywnie nasłoneczniony Elementy architektoniczne: ( z zaznaczeniem lokalizacji i wielkości) dom, podjazd, elementy wodne, taras, meble, inne Użytkownik musi wskazać umiejscowienia stałych elementów systemu nawadniającego takich jak Strona 8 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

9 sterownik, czujnik deszczu, czujnik wilgotności, skrzynka na urządzenia rozdzielające wodę (elektrozawory). Po określeniu parametrów przez użytkownika e-usługa będzie automatycznie generowała projekt systemu nawadniającego z uwzględnieniem poszczególnych parametrów wprowadzonych powyżej. System automatycznie będzie nanosił w projekcie rozmieszczenie i rodzaje źródeł nawadniania, rury łączące poszczególne urządzenia oraz urządzenia sterujące. Dostępne źródła nawodnienia: linie kroplujące bez kompensacji, linie kroplujace z kompensacją, zraszczacze statyczne, zraszczacze rotacyjne, mikorozaraszacza, zamgławiacze. Na podstawie parametrów wybranych przez użytkownika powstanie projekt graficzny systemu nawadniającego wraz z specyfikacją urządzeń potrzebnych do jego zmontowania. (w tym ilości). Załącznikiem do projektu będzie opis sposób montażu elementów z specyfikacji. Projekt system nawadniający na podstawie informacji dostarczonych przez użytkownika rozpoznaje potrzeby roślin, określa chłonność podłoża z uwzględnieniem pór roku i na podstawie tych informacji określi optymalne ilości wody potrzebne do nawadniania. Projekt systemu przewiduje podjecie reakcji na wypadek wystąpienia opadów, wtedy następuje blokada w działaniu systemu do czasu obniżenia się wilgotności podłoża do wskazanego poziomu. Wygenerowany projekt określi godziny, w których będzie podlewany ogród oraz zaproponuje czasy podlewania, (ogród jest podzielony na sekcje), które podlewane są w różnych porach nocnych i każda sekcja otrzymuje inną dawkę wody. (podlewanie w nocy ogranicza do minimum prawowania wody a obciążenie sieci wodociągów następuje w porze małego jej użytkowania). Poprzez zastosowanie urządzeń do podlewania w stałej lokalizacji powoduje, że dozowanie wody ma miejsce w tym samy miejscu a tym samym system korzeniowy jest zoptymalizowany do maksymalnego wykorzystania wody w ściśle określonym miejscu. Nawadnianie terenu zieleni z wykorzystaniem dobrze zaprojektowanego systemu nawadniającego gwarantuje oszczędność wody do 70 % Płatność za e-usługę będzie dokonywana za pomocą powszechnych usług bankowych. (karta płatnicza, przelew bankowy). Po dokonaniu płatności użytkownik przez okres 30 dni będzie mógł korzystać z serwisu. Użytkownik po wejściu na do serwisu z wykorzystaniem wyszukiwarki i zapoznaniu się z możliwościami e-usługi będzie musiał zalogować się jednorazowo do systemu a następnie dokonać płatności w kwocie 50zł i będzie mógł korzystać z e/usług przez okres 30 dni. Po powstaniu projektu w postaci graficznej i specyfikacji urządzeń wraz z sposobem montażu użytkownik może zakupić niezbędne urządzenia i przystąpić samodzielnie do montażu systemu nawadniającego. Na etapie powstawianie aplikacji do bazy danej zostaną wprowadzone wszystkie parametry opisujące nawodnienia. Opracowane zostaną relacje między poszczególnymi parametrami z uwzględnieniem więzów Strona 9 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

10 integralności dla wskazanych parametrów. Mózgiem systemu jest algorytm rozpoznający typ i wielkość powierzchni do nawodniania i na podstawie tych danych nastąpi obliczenie wydatku wody i dobór typ urządzeń.zostanie również wygenerowana instrukcja do oprogramowania sterownika. System informatyczny zostanie osadzony na serwerze i za pomocą infrastruktury teleinformatycznej będzie widoczny w sieci internet. c) Cele projektu na poziomie rezultatu: (8000 znaków) 1:Liczba świadczonych e-usług:1 2:Liczba utworzonych, stałych miejsc pracy:1 3:Liczba odwiedzin przez użytkowników portalu wskutek akcji informującej o wprowadzeniu e-usługi: dla roku Wskutek prowadzonych działań wnioskodawca spodziewa się systematycznego wzrostu ilości odwiedzin z obecnego średnio miesięcznego poziomu wynoszącego 3000 poprzez poszczególne lata jak w wskazano niżej aż do wartości docelowej i tak wnioskodawca spodziewa się poniższych rezultatów w poszczególnych latach 2010: szt 2011: szt 2012: szt 2013: szt 2014: szt 4:Liczba sprzedanych e-usług. W skutek prowadzonych działań promocyjnych oraz na bazie dotychczasowych doświadczeń wnioskodawca spodziewa się wzrostu sprzedażny projektów systemów nawadniających z uwagi na ich cenę. Aktualnie partner wnioskodawcy DIO LANDSCAPING & DECORATIONS POLAND sprzedaje średnio rocznie 50 projektów systemów nawadniających rocznie. Koszt jednostkowy projektu wykonanego metodą tradycyjna wynosi średnio 500 zł. Koszt projektu /e-usługi wynosić będzie 50 zł. co spowoduje, że ilość sprzedanych e-usług powinna wzrosnąć już w pierwszym roku 5 krotnie, do 250 sztuk. W związku z czym realnym się wydaje zwiększanie się sprzedaży w poszczególnych latach: 2010: 250 szt. 2011: 1780 szt. 2012: 1958 szt. 2013: 2136 szt. 2014: 2670 szt. 5:Ilość portali branżowych, w których wyświetlił się link sponsorowany promujący usługę 2010/2011: 15 portali co wynika z tego, że wnioskodawca założył wydatek w kwocie 4000 zł na ten cel co oznacza, że na jeden portal będzie przeznaczona kwota 266 zł. 6: Ilość czasopism branżowych, w których została wykupiona powierzchnia reklamowa: Strona 10 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

11 2100: 6 czasopism co wynika z tego, że wnioskodawca założył wydatek w wysokości 5700 zł na reklamę w prasie specjalistycznej co stanowi kwotę 950 zł na jedno czasopismo. Pozwoli to wykupić 1/8 strony w 6 czasopismach. 16. Opis projektu a) Koncepcja i model biznesowy (8000 znaków) E - usługa, o których mowa skierowana jest do 12 milionów gospodarstw domowych zamieszkałych w 8 milionach mieszkań i 4 milionach domów potencjalnie posiadających ogród. Wszyscy ci klienci są potencjalnie zainteresowani kompleksowym zaprojektowaniem i założeniem systemu nawadniającego (w przypadku domów jednorodzinnych i szeregowców). Wnioskodawca spodziewa się wzrostu popytu sięgającego do % rocznie w kolejnych latach, w miarę popularyzowania idei, wzrostu ilości internautów i ich świadomości. Klientami będą głównie mieszkańcy małych miast i wsi z uwagi na problem dojazdu fachowca. Wstępna analiza opłacalności przedsięwzięcia wskazuje na jego dochodowość, sukces na rynku polskim może być podstawą do rozważenia popularyzacji serwisu w innych krajach, głównie Europy Wschodniej. E - usługa, nie jest oferowana na rynku polskim. Źródłem przychodów ze świadczonej e-usługi będą opłaty z tytułu wykonania przez system projektu nawodnienia. Dostępność do systemu będzie możliwa po dokonaniu płatności. W ramach opłaty do ok. 50 zł użytkownik będzie mógł w czasie 30 dni samodzielnie korzystać z serwisu i samodzielnie projektować system nawadniający. Żadna z firm ogrodniczych na polskim rynku nie świadczy e-usługi związanej z projektowaniem systemów nawadniających. Na koniec 2011 roku miesięczna wartość sprzedaży pozwoli pokryć koszty płacowe, biuro, pomocne systemu i jego serwisowanie. Wnioskodawca zakłada, następujące maksymalne poziomy przychodów ze sprzedaży w poszczególnych latach: 2010: do zł 2011: do zł 2012: do zł 2013: do zł 2014: do zł. b) Planowane działania (10000 znaków) Wnioskodawca nie zrealizuje projektu, jeśli nie otrzyma dofinansowania ze środków publicznych w ramach POIG. Planowane działania dotyczą okresu od 1 stycznia 2010, kiedy to Wnioskodawca liczy na dostępność środków z dofinansowania do W ramach planowanego działania, w celu realizacji projektu, wnioskodawca nosi się z zamiarem: I ETAP: Czas trwania: do W pierwszym miesiącu trwania projektu zostanie przygotowana dokumentacja projektowa. Odpowiedzialne za to będą osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Te same osoby w drugim miesiącu Strona 11 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

12 pierwszego okresu wprowadza niezbędne dane do tabel baz danych, które będą konieczne do zrealizowania projektu. Jednocześnie zostanie zatrudniony kierownik projektu, który będzie odpowiedzialny za zrealizowania projektu. W tym etapie będą zakupione środki trwałe oraz rozpoczną się prace przy powstawaniu systemu do generowania e-usługi. Zakupiony zostanie serwer, komputer z monitorem, skaner, drukarka oraz pamięć do przechowywania danych. Promocja będzie dotyczyła marki dio i promocji e-usług. Jednorazowa stosunkowo wysoka kwota przeznaczona na promocje w przeglądarkach pozwoli uzyskać lepszą cenę za sługę. Źródło finansowania: pożyczka od wspólnika II Etap do Zostaną zakończone prace przy powstawaniu systemu informatycznego. Okres 4 miesięcy w zupełności wystarczy na zrealizowanie projektu, gdyż prezes zarządu z wykształcenia informatyk realizował w przeszłości różne projekty informatyczne. W tym etapie (ostatnie dni) zostaną zawarte umowy na promocje naszych usług z operatorami kilku przeglądarek Intrentowych. Będzie to bardzo intensywna kampania reklamowa. Źródło finansowania: pożyczka od wspólnika III ETAP: do Promowanie systemu w Internecie bieżące serwisowanie. Promocja będzie wiązała się z pozycjonowaniem portalu w przeglądarkach internetowych, a serwisowanie z bieżącymi pracami konserwacyjnymi nad systemem. Źródło finansowania: pożyczka od wspólnika, środki z dofinansowania i środki pochodzące ze sprzedaży e-usługi IV ETAP: do Promowanie systemu w Internecie bieżące serwisowanie. Promocja będzie wiązała się z pozycjonowaniem portalu w przeglądarkach internetowych, a serwisowanie z bieżącymi pracami konserwacyjnymi nad systemem. Źródło finansowania: pożyczka od wspólnika, środki z dofinansowania i środki pochodzące ze sprzedaży e-usługi V ETAP do Promowanie systemu w Internecie bieżące serwisowanie. Promocja będzie wiązała się z pozycjonowaniem portalu w przeglądarkach internetowych, a serwisowanie z bieżącymi pracami konserwacyjnymi nad systemem. Źródło finansowania: pożyczka od wspólnika, środki z dofinansowania i środki pochodzące ze sprzedaży e-usługi VI Etap: do Strona 12 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

13 Promowanie systemu w Internecie bieżące serwisowanie. Promocja będzie wiązała się z pozycjonowaniem portalu w przeglądarkach internetowych, a serwisowanie z bieżącymi pracami konserwacyjnymi nad systemem. Źródło finansowania: pożyczka od wspólnika, środki z dofinansowania i środki pochodzące ze sprzedaży e-usługi VII Etap do Promowanie systemu w Internecie bieżące serwisowanie. Promocja będzie wiązała się z pozycjonowaniem portalu w przeglądarkach internetowych, a serwisowanie z bieżącymi pracami konserwacyjnymi nad systemem. Źródło finansowania: pożyczka od wspólnika, środki z dofinansowania i środki pochodzące ze sprzedaży e-usługi c) Koncepcja i strategia promocji projektu (4000 znaków) Wnioskodawca planuje prowadzić kampanie reklamowo -informacyjne w Internecie. Usługi oferowane przez portal będą reklamowane głównie w internecie. Usługi oferowane przez nasz system są to produkty w pełni zautomatyzowany, nastawione na dotarcie do wszystkich zainteresowanych osób tematyką ogrodniczą. Jedyną metodą dotarcia do każdego zainteresowanego użytkownika jest zapewnienie w Internecie wysokiej pozycji w przeglądarkach. Aby to zrealizować należy zawrzeć umowę z dostawcami usług. Wyszukiwarki zapewniają szybki i prosty sposób wyświetlania reklam w internecie i witrynach partnerów reklamowych. Koszt jednego kliknięcia w komercyjnych wyszukiwarkach to średnio 8 groszy, (w zależności od wagi słowa kluczowego, które będziemy pozycjonować, słowa związane z tematyką nawadniającą mają stosunkowo niską wagę w stosunku do innych słów związanych z ogrodnictwem). Zatem budżet zł pozwoli nam wyświetlić link do strony ok Zakładam, że w roku 2011 ok osób świadomie odwiedzi stronę. (część odwiedzin będzie przypadkowa). Z doświadczenie wiem, że około 0,8%-1,5% osób odwiedzających stronę skorzysta z usługi stąd też moje późniejsze założenie, że liczba osób która zakupi e-usługę w roku 2011 wyniesie ok Po przeprowadzeniu takiej kampanii reklamowej każda osoba myśląca o systemach nawadniających będzie miała świadomość, że należy szukać firmy DIO e-irrigation Systems, gdyż ta właśnie firma zajmuje się kompleksową tematyką związaną z nawodnieniami. Po zakończeniu dwuletniej kampanii reklamowej po wpisaniu słów kluczowych w przeglądarki internetowe strona samoistnie będzie wyświetlała się na wysokich pozycjach w Internecie co zapewni wysoką użyteczność portalu. Pozostały budżet będzie przeznaczony na reklamę w istniejących rozdrobnionych forach ogrodniczy (płatne linki sponsorowane w wybranych portalach ogrodniczych) i na reklamę w prasie specjalistycznej ( kwota zł). Reklama na forach ogrodniczych jest bardzo ważnym elementem kampanii reklamowej. Każdego dnia (wiem, gdyż sam piszę na forach) setki użytkowników szuka informacji, wiec tym samym będą mieli możność zapoznania się z e-usługą. Reklama w prasie będzie promowała system i zachęcała potencjalnych użytkowników do skorzystania z e-usługi. Strona 13 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

14 17. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu Wskaźnik produktu j.m Razem Liczba nowych e-usług szt Wskaźnik rezultatu j.m. rok Liczba świadczonych e-usług szt Wartość bazowa Wartość docelowa 1 Liczba utworzonych, stale szt Wartość bazowa 0 obsadzonych miejsc pracy 2011 Wartość docelowa 1 Liczba sprzedanych e-usług. szt 2010 Wartość bazowa Wartość docelowa Liczba odwiedzin przez szt 2010 Wartość bazowa 0 użytkowników portalu wskutek akcji informującej o wprowadzeniu e-usługi 2011 Wartość docelowa Ilość portali branżowych, w których szt 2010 Wartość bazowa 0 wyświetlił się link sponsorowany promujący usługę 2011 Wartość docelowa 15 Ilość czasopism branżowych, w 2010 Wartość bazowa 0 których została wykupiona powierzchnia reklamowa: 2011 Wartość docelowa Uzasadnienie projektu a) Analiza konkurencji (6000 znaków) Na dzień dzisiejszy nie ma w Polsce możliwości zaprojektowania systemu nawadniającego z wykorzystaniem e-usługi. Po dokonaniu przeglądu oferty wiodących firm z branży ogrodniczej żadna nie oferowała ww. usługi. Żadna firma w Polsce nie oferuje e-usługi do projektowania systemu nawadniającego. Oferta firm została sprawdzona na stronach www oraz poprzez wysłanie zapytania droga ową czy firma świadczy usługi związane z projektowaniem systemów nawadniających. Projekty systemów nawadniających oferuje firma Gardena na stronie (http://www.gardena.com/opencms/opencms/pl/pl/service/aquaplannet/) jako cytuje: W oparciu o szczegółowy prospekt GARDENA Sprinklersystem Wskazówki dotyczące planowania możecie Państwo samodzielnie zaplanować system nawadniający, przygotować listę zakupów i określić koszt całkowity. W broszurze GARDENA Komfortowe nawadnianie znajdziecie Państwo prezentację różnych systemów nawadniania jak również wiele przykładów zastosowania. Jeśli inne firmy wykonują projekt nawodnienia to z wykorzystaniem programów typu Auto Cad. W Polsce nie ma firmy świadczącej e-usługi do projektowania systemów nawadniających. b) Analiza popytu (zidentyfikowane potrzeby określonych grup odbiorców / potencjalnych klientów) (6000 znaków) Strona 14 - Runda III - Identyfikator Data wygenerowania wniosku :31:16

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/8.1/2010/w01 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/12/01 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji Działanie 3.1: Inicjowanie działalności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji Działanie:

Bardziej szczegółowo

P O D G L Ą D W N I O S K U

P O D G L Ą D W N I O S K U MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1: Wspieranie rozwoju powiązań

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja innowacji Działanie 5.4: Zarządzanie własnością intelektualną

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji Działanie 3.3: Tworzenie systemu ułatwiającego

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDROŻENIE CSR SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY NABÓR III

WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDROŻENIE CSR SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY NABÓR III WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA NA WDROŻENIE CSR SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY NABÓR III I. Informacje ogólne o projekcie 1.1 Numer wniosku o udzielenie wsparcia _ - _ / _ - SPPW/3 1.2 Data

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU BON NA INNOWACJE

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU BON NA INNOWACJE Załącznik nr 1 do Wytycznych dla Wnioskodawców WZÓR Data złożenia wniosku w generatorze Formalne potwierdzenie złożenia wniosku: Numer wniosku Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/4.3/09/w02 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/4.3/09/w02 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) PO_IG/4.3/12/w06 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:...

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:... ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UMOWY Wzór nr Z_1_8.4_KT II stanowiący załącznik do INSTRUKCJI WYKONAWCZEJ BGK WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1 1. Wniosek za okres do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 1 Suma kontrolna Data wpływu wersji elektronicznej: Numer wniosku: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu RPLD.03.04.00-1/09 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r.

Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r. Uchwała Nr 948/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie: przyjęcia wzoru wniosku preselekcyjnego dla Działania 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS NA UDZIAŁ W MISJI GOSPODARCZEJ 1

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS NA UDZIAŁ W MISJI GOSPODARCZEJ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY DE MINIMIS NA UDZIAŁ W MISJI GOSPODARCZEJ 1 w ramach projektu pn.... dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU - Pilotaż

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU - Pilotaż Załącznik nr 1 do Wytycznych dla Wnioskodawców WZÓR Data złożenia wniosku w generatorze Formalne potwierdzenie złożenia wniosku: Numer wniosku Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE I KONKURS EDYCJA ROK 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KOMPONENT DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Wniosek numer (Wypełnia Operator) Nazwa Wnioskodawcy:. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader +

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. (poz. 51) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Uwaga: Ubiegający

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Zaakceptowany przez Ministerstwo Gospodarki 6/03/05 r. POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Wniosek o udzielenie pożyczki Data złożenia Wniosku o udzielnie pożyczki Numer

Bardziej szczegółowo

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 A. Opis wnioskodawcy A.1 Dane wnioskodawcy Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 5. Oś priorytetowa: Dyfuzja Innowacji Działanie 5.1: Wspieranie powiązań kooperacyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA Część B WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2007-2013 Data wpływu wniosku: Numer wniosku: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: SEKCJA A.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) (przykładowo) dla osi priorytetowej:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu numer RPLD.02.02.02-IP.02-10-002/15 Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Numer naboru

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki

Wniosek o udzielenie pożyczki Wniosek o udzielenie pożyczki Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym): Pieczęć firmowa (stosowana w banku): REGON: NIP: KRS: PESEL: (gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia... 2015 r. Suma kontrolna Data wpływu Numer wniosku Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wniosek o dofinansowanie projektu z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Nazwa i adres Wnioskodawcy wraz z kodem pocztowym): Pieczęć firmowa Przedsiębiorcy (taka jak stosowana w banku): REGON: NIP: KRS: PESEL: (gdy wnioskodawcą jest osoba

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BIZNESPLAN OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BIZNESPLAN Projekt Kobieta + biznes = sukces współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez STAWIL sp. z o.o., na podstawie Umowy nr. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II Kod województwa Kod Sprzedawcy WZÓR WNIOSKU O UDZIELE POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data

Bardziej szczegółowo

Wersja robocza. A. Dane projektu 0,00 0,00 0,00. Konkursowy. Pomoc de minimis, Pomoc Publiczna, Bez Pomocy Publicznej. Nie

Wersja robocza. A. Dane projektu 0,00 0,00 0,00. Konkursowy. Pomoc de minimis, Pomoc Publiczna, Bez Pomocy Publicznej. Nie Numer naboru: Numer wniosku: Data złożenia:. WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) A.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu (część I) 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 492/45/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 maja 2015 roku Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna.

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Karolina Janowska - Curyło RIF

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15

suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 suma kontrolna RPMA.11.01.00-14-.../15 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA XI - POMOC

Bardziej szczegółowo

Załącznik D.15 Wzór formularza wniosku o powierzeniu grantu. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD (pieczęć)

Załącznik D.15 Wzór formularza wniosku o powierzeniu grantu. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD (pieczęć) Załącznik D.15 Wzór formularza wniosku o powierzeniu grantu. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD (pieczęć) WNIOSEK NA POWIERZENIE GRANTU w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Wn-W Podstawa prawna: Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Art. 26e ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej WoP- 4.1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji

Wniosek o dofinansowanie udziału w branżowym programie promocji Zatwierdzony przez IP 01.2012 MINISTERSTWO GOSPODARKI Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2010-01-01 do 2010-01-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo) Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na Najlepszy Biznes Plan FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN Imię Nazwisko PESEL Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU EDYCJA 2014

WZÓR. Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP: WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU EDYCJA 2014 Załącznik nr 1 do Wytycznych dla Wnioskodawców WZÓR Data złożenia wniosku w generatorze Formalne potwierdzenie złożenia wniosku: Numer wniosku Data nadania przesyłki: Data dostarczenia wniosku do PARP:

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o dofinansowanie projektów 1 składanych w trybie pozakonkursowym A. OPIS WNIOSKODAWCY

Wzór wniosku o dofinansowanie projektów 1 składanych w trybie pozakonkursowym A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr do Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi, 9, 0 RPO WM 204-2020 Wzór wniosku o dofinansowanie projektów składanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

1.2 Rodzaj LGD. 1.2.1 Istniejąca. 1.4 Numer KRS 1.5 NIP 1.6 REGON

1.2 Rodzaj LGD. 1.2.1 Istniejąca. 1.4 Numer KRS 1.5 NIP 1.6 REGON W WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 4 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy Potwierdzenie przyjęcia (pieczęć) W-_4_P. Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) PO_IG/4.3/11/w04 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN 1. DANE WNIOSKODAWCY. Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Data i miejsce urodzenia:... Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:... Ulica:...

BIZNESPLAN 1. DANE WNIOSKODAWCY. Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Data i miejsce urodzenia:... Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:... Ulica:... Strona1 BIZNESPLAN w ramach projektu Od zwolnienia do zatrudnienia kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy Nr RPLD.10.02.02-10-0025/16-00 Realizowanego

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II Kod województwa Kod Sprzedawcy WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe

Bardziej szczegółowo

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Załącznik D.16 Wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD (pieczęć) WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Informacje ogólne o projekcie A.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego:

Sekcja A. Informacje ogólne o projekcie A.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego: Załącznik nr 2 do Przewodnika Beneficjenta dla Działań 1.1-1.2 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU

FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU FORMULARZ WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność I. DANE LGD (wypełnia LGD) I.1. Nazwa LGD potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

A. OPIS WNIOSKODAWCY

A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.0-2-0/6 Wzór wersja: efs_.0 Suma kontrolna:... Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II Kod województwa Kod Sprzedawcy WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr)

Bardziej szczegółowo

Wzór wstępnego Business Planu

Wzór wstępnego Business Planu Wzór wstępnego Business Planu Informacje niżej zawarte należy traktować jako przykładowe. Podobieństwo informacji zawartych w złożonych pracach nie będzie świadczyła za zasadnością wyboru business planu.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Ubiegający się o dofinansowanie (Wnioskodawca) wypełnia wyłącznie białe pola wniosku.

Ubiegający się o dofinansowanie (Wnioskodawca) wypełnia wyłącznie białe pola wniosku. PW/D-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej 1. FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku 1 Data rozpoczęcia weryfikacji Data zakończenia weryfikacji Data zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B MRPO MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELE POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr) / /

Bardziej szczegółowo

1.Nazwa Wnioskodawcy : Adres Wnioskodawcy:

1.Nazwa Wnioskodawcy : Adres Wnioskodawcy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni ul. Wojska Polskiego 1 62-300 Września tel. 061/640 45 52 Numer wniosku Wniosek przyjęto w PCPR we Wrześni dnia: Pieczęć wnioskodawcy W N I O S E K o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji

W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji /pieczątka Wnioskodawcy/ Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Olkuszu w dniu... nr... W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury,

Bardziej szczegółowo

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Cel Działania 8.1 Głównym celem Działania 8.1 jest : zwiększenie podaży różnorodnych usług elektronicznych dla

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr) / / r. Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek Województwo Nazwa Pośrednika Finansowego

Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr) / / r. Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek Województwo Nazwa Pośrednika Finansowego Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia i zarządzania środkami Funduszu Pożyczkowego w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie WZÓR WNIOSKU O UDZIELE POŻYCZKI PODSTAWOWEJ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. /wypełnia MOPR/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. /wypełnia MOPR/ Nr sprawy : /wypełnia MOPR/ (pieczątka Wnioskodawcy) Kompletny Wniosek przyjęto w MOPR w Piotrkowie Trybunalskim w dniu... Nr... WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku: Data wpływu:.

Nr wniosku: Data wpływu:. Załącznik nr 1 do Zasad Nr wniosku: Data wpływu:. (pieczęć wnioskodawcy) WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru C Programu wyrównywania różnic między regionami III

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru C Programu wyrównywania różnic między regionami III WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru C Programu wyrównywania różnic między regionami III Pouczenie: We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki, ewentualnie wpisać Nie

Bardziej szczegółowo

1. Wniosek za okres: do...

1. Wniosek za okres: do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres: do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... ul./al./pl... nr domu:... nr lokalu:... miejscowość:...

Bardziej szczegółowo

Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr) / / r. Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek Region/Makroregion Województwo Nazwa Pośrednika Finansowego

Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr) / / r. Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek Region/Makroregion Województwo Nazwa Pośrednika Finansowego Załącznik 3 do Umowy powierzenia i zarządzania środkami Funduszu Pożyczkowego w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II WZÓR WNIOSKU O UDZIELE POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: Art. 12a ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA WSPARCIE DORADZTWA ROLNICZEGO UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy)

... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Załącznik nr 1... Świętochłowice, dnia... (pieczątka wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem Wniosek o dofinansowanie realizacji w zakresie działania Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie nie wypełnia pól zaciemnionych Data

Bardziej szczegółowo

Budowa magazynu odpadów dla firmy X w celu poprawy bezpieczeństwa gospodarki odpadami.

Budowa magazynu odpadów dla firmy X w celu poprawy bezpieczeństwa gospodarki odpadami. MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 2.1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Nr naboru: RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 4 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 2020 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE

Bardziej szczegółowo

FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku

FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku FISZKA Numer wniosku (Sygnatura) Data wpływu Status wniosku Data rozpoczęcia weryfikacji Data zakończenia weryfikacji Data zatwierdzenia wniosku SEKCJA 1- INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1.1 Nazwa wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWSKA PRACY W FORMIE TELEPRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWSKA PRACY W FORMIE TELEPRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO .... Miejscowość, data. (pieczęć firmowa) Numer rejestru wniosku... Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu Uwaga: WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWSKA PRACY W FORMIE TELEPRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr...

... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr... ... data wpływu wniosku do MOPR /pieczęć wnioskodawcy/ w dniu... nr... Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo