ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C.. ExPro-C.. Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.schischek.pl ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C.. ExPro-C.. Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh)"

Transkrypt

1 ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C ExPro-C Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh) Elektroniczne przetworniki, do zastosowañ w strefach zagro onych wybuchem, umo liwiaj¹ce po³¹czenie tylko z czujnikami temperatury i wilgotnoœci z serii ExPro-C Zasilanie 24 VAC/DC, wyjœcie analogowe 0 10 V / (0) 4 20 ma Certyfikat PTB, zgodny z ATEX - dyrektywa 94/9/EC dla stref 1, 2, 21, 22 Typy przetworników: ExCos - D ExCos - D - A ExCos - D - CT Typy czujników (sond): ExPro - CT ExPro - CF ExPro - CTF Przetwornik Model Zasilanie Miejsce instalacji Kompatybilne z czujnikami Funkcje czujników Sposób pod³¹czenia sondy Schemat ExCos - D 24 VAC/DC Strefy 1, 2, 21, 22 ExPro -CT, ExPro - CF, ExPro - CTF C, %rh, kombinacja C/%rH Przy u yciu z³¹cza i gniazda SB 20 ExCos - D - A Jak wy ej, ale dodatkowo wyposa ony w iskrobezpieczne wyjœcie analogowe (0) 4 20 ma (Ex-i) do pod³¹czenia zewnêtrznego wskaÿnika SB 30 ExCos - D- CT Czujniki (sondy pomiarowe), kompatybilne z przetwornikami ExCos-D wiêcej informacji w osobnej karcie katalogowej Aplikacje Jak wy ej, ale z obudow¹ aluminiow¹ i pokryt¹ amercoat em (d³awnica umo liwiaj¹ca pod³¹czenie czujnika niklowana, œruby ze stali nierdzewnej Model Funkcje Zakres pomiarowy D³ugoœæ czujnika Kompatybilne z Instalacja czujnika Instalacja przetwornika ExPro - CT temperatura C 50/100/150/200 mm ExCos-D, RedCos-D strefy 1, 2, 21, 22 strefy 1, 2, 21, 22 (ExCos ) ExPro - CF wilgotnoœæ 0100 % rh 50/100/150/200 mm ExCos-D, RedCos-D strefy 1, 2, 21, 22 strefy 1, 2, 21, 22 (ExCos ) ExPro - CTF kombinacja temp/wilgotnoœæ C/0100 % rh 50/100/150/200 mm ExCos-D, RedCos-D strefy 1, 2, 21, 22 strefy 1, 2, 21, 22 (ExCos ) Przetwornik ExCos-D Czujnik ExPro-C Przyk³ad: pomieszczenia Przyk³ad: kana³y ExCos-D-CT Shown: ExPro--CTF Opis Nowa generacja przetworników ExCos-D w bezpoœrednim po³¹czeniu z czujnikami (sondami) ExPro-C jest rewolucyjnym rozwi¹zaniem do pomiarów temperatury i/lub wilgotnoœci w systemach HVAC, w bran y chemicznej, farmaceutycznej, w przemyœle, przy uprawach roœlin, gdzie mog¹ wystêpowaæ strefy zagro one wybuchem 1, 2 (dla gazów) oraz 21, 22 (dla py³ów) Zgodnoœæ z ATEX, wysoki stopieñ ochrony IP66, ma³e wymiary, uniwersalne funkcje i znakomite parametry gwarantuj¹ bezpieczn¹ pracê w najtrudniejszych warunkach Urz¹dzenia te posiadaj¹ funkcjê skalowania zakresu pomiarowego Na wyjœciu przetwornika otrzymuje siê sygna³ analogowy 010 VDC lub 420 ma Dodatkow¹ zalet¹ jest zintegrowany wyœwietlacz cyfrowy, który pozwala na wyœwietlanie aktualnie zmierzonych wartoœci Wszystkie czujniki mo na programowaæ na miejscu, bez koniecznoœci u ycia dodatkowego sprzêtu Przetwornik serii ExCos-D-A posiada dodatkowe wyjœcie analogowe, iskrobezpieczne 420 ma IS, na przyk³ad dopod³¹czenia zewnêtrznego wyœwietlacza W³aœciwoœci przetworników - Do wszystkich typów gazów, mieszanin, par i py³ów, w strefach 1, 2, 21 oraz 22 - Nie wymagaj¹ dodatkowych modu³ów iskrobezpiecznych Ex-i - Nie wymagaj¹ instalacji iskrobezpiecznych miêdzy panelem a czujnikiem (sond¹) - Nie wymagaj¹ instalacji iskrobezpiecznej wewn¹trz panelu - Zintegrowana puszka przy³¹czeniowa Ex-e - Zasilanie 24 VAC/DC - Zintegrowany wyœwietlacz z funkcj¹ podœwietlania, który mo na wy³¹czyæ - Skalowalne wyjœcia analogowe, do wyboru 010 VDC / (0)420 ma - Kompaktowa obudowa i ma³e wymiary (L x W x H = 180 x 107 x 66 mm) - Solidna obudowa aluminiowa; stopieñ ochrony Ip66 - Minimalna temperatura otoczenia przetwornika: do -20 C - Mo liwoœæ chronienia dostêpu do funkcji urz¹dzenia has³em - Opcjonalne iskrobezpieczne wyjœcie analogowe (420mA) do pod³¹czenia zewn wyœwietlacza - Dostêpna wersja CT, która jest odporna na chemikalia i wodê morsk¹ W³aœciwoœci czujników (sond pomiarowych) - Do wszystkich typów gazów, mieszanin, par i py³ów, w strefach 1, 2, 21 oraz 22 - Po³¹czenie z przetwornikiem przy u yciu wtyczki, mo liwoœæ szybkiej wymiany - ExPro-C spe³niaj¹ ró ne funkcje (pomiar temp / wilgotnoœci / temp i wilgotnoœci) - Mo liwoœæ instalacji czujnika w przetworniku od do³u lub z ty³u, w zale noœci od aplikacji wwwschischekpl 1 / 4

2 ExCos-D Parametry techniczne ExCos-D Zasilanie Pobór pr¹du 24 VAC/DC ± 20% (19,2 28,8 VAC/DC) 5060 Hz 150 ma, ~ 4 W, zintegrowany bezpiecznik 500 mat, bez uchwytu, niewymienialny Izolacja galwaniczna Zasilanie wyjœcie analogowe 1,5 kv (Ex 60 V) Przy³¹cze elektryczne Wejœcie przewodu Klasa ochrony Wyœwietlacz cyfrowy Elementy sterowania Zaciski 0,14 2,5 mm, wewn¹trz zintegrowanej puszki przy³¹czeniowej Ex-e M16 1,5, œrednica przewodu ~fi 510 mm, (w wersji CT wejœcie przewodu niklowane) Klasa I (uziemienie) 2 16 znaków, z podœwietleniem, niezbêdny przy obs³udze urz¹dzenia, jego konfiguracji oraz wyœwietlania aktualnych zmierzonych wartoœci 3 przyciski funkcyjne do konfiguracji Stopieñ ochrony obudowy IP66, zgodny z IEC Materia³ obudowy Wymiary/masa Temp / wilgotnoœæ otoczenia Temperatura przechowywania Pod³¹czenie czujnika Czujniki (sondy) ExPro-C Zakres pomiarowy Konserwacja Czas odpowiedzi czujnika Dok³adnoœæ pomiaru / temp Aluminium (w wersji -CT pokryty amercout em, chroni¹cy przed klimatem i wod¹ morsk¹) L W H = mm / ok 950 g C / 0 95 %rh, bez kompensacji C Tylko czujniki serii ExPro-C! Przy u yciu z³¹cza; czujnik mo e byæ pod³¹czony od do³u lub od ty³u przetwornika (zale y od aplikacji) Uwaga: tylko jedna sonda ExPro-C mo e byæ pod³¹czona do jednego przetwornika! Wszystkie informacje na temat czujników (sond) znajduj¹ siê w oddzielnej karcie katalogowej) Zakres pomiarowy jest skalowalny i mieœci w maksymalnym zakresie pomiarowym czujnika Nie wymaga konserwacji, ewentualne przegl¹dy musz¹ byæ wykonywane z obowi¹zuj¹cymi standardami, zasadami i regulacjami T90 ~ 1 sec ± 0,2 % wartoœci koñcowej + dok³adnoœæ sondy ExPro-C: ± 0,3 C przy 25 C ± 0,025 C/ C Dok³adnoœæ pomiaru / wilgotnoœæ ± 0,2 % wartoœci koñcowej + dok³adnoœæ sondy ExPro-C: %rh ± 2% oraz < 10%rH i > 90%rH ± 4% Nieliniowoœæ i histereza Czas startu przetwornika ± 0,1 % (± 0,1 % wartoœci koñcowej + dok³adnoœæ sondy ExPro-C) 5 sek od w³¹czenia zasilania Stabilnoœæ Stabilnoœæ d³ugoterminowa < 0,2 %/rok, wp³yw temperatury < 0,02 %/K, wp³yw zasilania < 0,01 % Wyjœcie Ochrona wyjœcia Wyjœcie napiêciowe U Wyjœcie pr¹dowe I Wyjœcie przy trybie alarmowym Schemat pod³¹czeñ (SB) SB 20 Ustawienia fabryczne Zestaw zawiera Wyjœcie napiêciowe U(V) lub pr¹dowe I(mA), konfigurowalne przy u yciu menu (przy czujnikach kombi wyjœcia nie s¹ oddzielnie konfigurow) Przed przepiêciem i zewnêtrznym zasilaniem do 24 V, ochrona przed odwrotn¹ polaryzacj¹ 010 VDC, konfigurowalne; obci¹ enie > 1 kohm, b³¹d < 0,05% / 100 Ohm 020 ma, konfigurowalne; obci¹ enie < 500 Ohm, b³¹d < 0,1% / 100 Ohm Zmiana sygna³u wyjœciowego do dolnego zakresu 0 VDC/0 ma lub do górnego zakresu 10 VDC/20 ma, konfigurowalne Wyjœcie 4 20 ma, w alarmowych sytuacjach sygna³ wyjœciowy sprowadzany do 0V/0mA ExCos-D z 3 œrubami 4,2 13 samogwintuj¹cymi Miejsce instalacji przetwornika W strefach zagro onych wybuchem - strefy 1, 2, 21, 22 Dodatkowe informacje dla modelu ExCos-D-A: Wyjœcie analogowe Ex-i Obci¹ enie (0) 4 20 ma Iskrobezpieczne (IS) Max 400 Ohm Dok³adnoœæ ± 0,5 % Z³¹cze Zestaw -D-A zawiera Œrednica przewodu fi 68 mm W komplecie 2 z³¹cze Przeciwwybuchowe przetworniki ExCos-D Test PTB PTB 07 ATEX 2061 Zgodny z ATEX RL 94/9/EC (ATEX) Gazy II2(1)G Ex e ma [ia] IIC T6 do stref 1, 2 Py³y II2(1)D Ex td A21 [iad] IP66 T80 C do stref 21, 22 Identyfikacja CE Nr 0158 EMC Dyrektywa EMC 2004/108/EC Bezp elektryczne Dyrektywa niskonapiêciowa 2006/95/EC Stopieñ ochrony IP 66, zgodny z EN Kompensacja potencja³u Zewnêtrzny z³¹cze PA, na przewód 4 mm2 Akcesoria EXC-RIA-261 WskaŸnik LCD (IS), do instalacji w strefach Ex - strefy 1, 2, 21, 22, umo liwiaj¹cy pod³¹czenie z przetwornikiem w wersji ExCos-P- A MKR Klamra mocuj¹ca do instalacji na okr¹g³ych kana³ach (œr do 600 mm) MFK Ko³nierz monta owy do wypozycjonowania sondy ExCos--CT Obudowa aluminiowa, pokryta ameracout em, chroni¹cym przed wod¹ morsk¹, niektóre czêœci niklowane wwwschischekpl 2 / 4

3 ExCos-D Pod³¹czenie elektryczne Przetworniki z serii ExCos-D musz¹ byæ zasilane napiêciem 24 VAC/DC Zasilanie musi byæ pod³¹czone do zacisków 1 (-/~) i 2 (+/~) Wyjœcie analogowe dla temperatury znajduje siê na zaciskach 3 (ma/v) i 4 (GND analogowa), a dla wilgotnoœci na zaciskach 5 (ma/v) i 4 (GND analogowa) Po³¹czenie nale y wykonaæ przy wykorzystaniu zintegrowanej puszki pod³¹czeniowej, zgodnie z ATEX UWAGA: Przed otwarciem puszki pod³¹czeniowej nale y od³¹czyæ zasilanie! Opcjonalne wyjœcie analogowe w wersji ExCod-D-A jest iskrobezpieczne Maksymalne wartoœci na poszczególnych liniach uk³adu po³¹czeñ s¹ opisane ni ej Schemat elektryczny ExCos-D SB VAC/DC - + ~ ~ C %rh (0) 4 20 ma (0) 4 20 ma 0 10 V 0 10 V GND PE C /%rh W zale noœci od pod³¹czonej sondy ExPro-C otrzymuje siê sygna³y na odpowiednich zaciskach Czujnik Zacisk Zacisk ExPro-CT 3-4 ExPro-CF 4-5 ExPro-CTF 3-4 oraz 4-5 Wyjœcie w ma lub V jest konfigurowalne Parametry i konfiguracja Przed rozpoczêciem konfiguracji przetwornika ExCos-D czujnik ExPro-C musi byæ pod³¹czony! Czujniki z serii ExPro-C s¹ dostêpne w wersji ExPro-CT do pomiaru tylko temperatury, w wersji ExPro-CF do pomiaru tylko wilgotnoœci oraz w wersji ExPro-CTF do pomiaru temperatury i wilgotnoœci Wszystkie czujniki s¹ kompatybilne z przetwornikiem serii ExCos, ale z jednym przetwornikiem mo e byæ pod³¹czony tylko jeden czujnik W zale noœci od typu czujnika nale y ustawiæ p a r a m e t r y d l a j e d n e g o l u b d w ó c h z a k r e s ó w p o m i a r o w y c h Wyœwietlacz i przyciski funkcyjne Wyœwietlacz do programowania i wyœwietlania wartoœci Przycisk funkcyjny ENTER Przyciski funkcyjne do zmiany poziomu w MENU PA Przejœcie miêdzy trybami przetwornika: praca / parametryzacja Aby przejœæ z trybu pracy przetwornika do trybu parametryzacji urz¹dzenia (i odwrotnie) nale y nacisn¹æ przycisk ENTER przez minimum 3 sekundy WskaŸnik pracy urz¹dzenia Mrugaj¹ca gwiazdka na wyœwietlaczu sygnalizuje prawid³ow¹ pracê urz¹dzenia Schemat dla wersji ExCos-D-A z dodatkowym wyjœciem Ex-i Zaciski Z³¹cze mêskie SB 30 + do pod³¹czenia np zewn wyœwietlacza LCD Czujniki (sondy) z serii ExPro-C mog¹ byæ montowane od do³u lub od tylnej strony przetwornika Aby zainstalowaæ czujnik nale y zdj¹æ zaœlepkê znajduj¹c¹ siê na z³¹czu Na niewykorzystane z³¹cza nale y za³o yæ zaœlepkê chroni¹c¹ przed uszkodzeniami mechanicznymi i brudem Wymiary przetwornika Z³¹cza wyjœæ ExCos-D-A Z³¹cze 1 dla wyjœcia 1 czujnika ( C) Z³¹cze 2 dla wyjœcia 2 czujnika ( %rh) Wartoœci parametrów IS (opcja) Uo = 15,8 V Io = 85 ma Po = 336 mw Ci = 0 Li = 0 Co(IIC) = 0,33 nf Lo(IIC) = 2 mh z³¹cza eñskie 4 Ochrona has³em Fabrycznym has³em przetwornika jest 0000 Przy tych ustawieniach ochrona has- ³em nie jest aktywna Aby aktywowaæ t¹ funkcjê nale y przejœæ do punkt 20 menu, ustawiæ 4 cyfry has³a (np 1234) i nacisn¹æ ENTER Nale y zapamiêtaæ ustawione has³o do nastêpnej zmiany parametrów! Przy nowych ustawieniach urz¹dzenia zaleca siê zmianê has³a Wa ne informacje niezbêdne przy instalacji i pracy urz¹dzenia A Instalacja, uruchomienie i konserwacja Przewody musz¹ byæ doprowadzone do zacisków przez d³awnice Po pod³¹czeniu przewodów d³awnice musz¹ zostaæ skrêcone Wtedy stopieñ ochrony IPP66 jest zapewniony W zale noœci od aplikacji przetworniki ExCos nie wymagaj¹ aplikacji Ewentualna konserwacja musi odbywaæ siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi regu³ami, zasadami i normami U ytkownik nie mo e otwieraæ urz¹dzenia Przy instalacjach na zewn¹trz powinna byæ u yta obudowa ochronna chroni¹ca urz¹dzenie przed deszczem, œniegiem i promieniami s³onecznymi Do instalacji przewodów u ywa siê wbudowanej puszki pod³¹czeniowej Ex-e Uwaga: Przed otwarciem puszki pod³¹czeniowej nale y pamiêtaæ o zasadach obowi¹zuj¹cych w danej strefie Nale y przede wszystkim od³¹czyæ zasilanie B Czujniki (sondy) ExPro-C Czujniki z serii ExPro-C s¹ zasilane przez obwód iskrobezpieczny bezpoœrednio z przetwornika ExCos-D Niewykorzystane z³¹cze czujnika musi byæ zas³oniête zaœlepk¹ C D³u sze przewody Przy prowadzeniu przewodów na wiêksz¹ odleg³oœæ zaleca siê stosowaæ przewody ekranowane Ekran musi byæ pod³¹czony do przetwornika ExCos-D przez puszkê pod³¹czeniow¹ D Odseparowane masy Masa zasilania i masa sygna³u/sygna³ów analogowych s¹ odseparowane 20 Ø ExPro-C Wartoœci parametrów IS (obw iskrobezp) czujnika ExPro-C 157, Cyfrowy czujnik (sonda) ExPro-C Uo = 7,9 V Io = 48 ma Po = 95 mw Ci = 0 Li = 0 Co(IIC) = 1,3 nf Lo(IIC) = 2 mh wwwschischekpl 3 / 4

4 ExCos-D Parametryzacja i uruchomienie przetwornika ExCos-D (-A) po pod³¹czeniu czujnika (sondy) ExPro-C Przygotowania do parametryzacji i pracy! Praca Parametryzacja, naciœnij przez 3 sek Jeœli has³o (PW) jest aktywne: wprowadÿ PW, naciœnij Zmiana trybów: praca / parametryzacja Aby przejœæ z trybu pracy przetwornika do trybu parametryzacji urz¹dzenia (i odwrotnie) nale y nacisn¹æ przycisk ENTER przez min 3 sekundy Przyk³adowe parametry Jêzyk english (angielski) Zakres 0+50 C, 0100 %rh Wyjœcie 0 10 VDC / 0 20 ma Wyjœcie Ex-i 4 20 ma Menu Menu 1 Menu 2 Funkcja DE, EN, FR wybierz jêzyk: niemiecki, angielski, francuski bez funkcji Enter Wskazania DE, EN, FR english deutsch, english, francais Nastêpne Wybór Enter Nastêpne wskazania Enter Menu Menu 3 bez funkcji Menu 4 jednostka czujnika 1 wybierz jednostkê mierzonej wielkoœci 1 Menu 5 zakres czujnika 1 ustaw zakres pomiarowy mierzonej wielkoœci 1 Menu 6 bez funkcji unit sensor 1 C C, F range C range C Menu 7 wyjœcie V, ma wybierz sygna³ wyjœciowy: VDC lub ma Menu 8 zakres wyjœcia czujnika 1 ustaw zakres wyjœcia czujnika 1 Menu 9 b³¹d czujnika 1 wybierz sygna³ b³êdu czujnika Menu 10 wyjœcie 1 wybierz, czy sygna³ ma byæ rosn¹cy czy malej¹cy increasing = rosn¹cy; decreasing = malej¹cy Menu 11 jednostka czujnika 2* wybierz jednostkê mierzonej wielkoœci 2 Menu 12 zakres czujnika 2* ustaw zakres pomiarowy mierzonej wielkoœci 2 Menu 13 zakres wyjœcia czujnika 2* ustaw zakres wyjœcia czujnika 2 Menu 14 b³¹d czujnika 2* wybierz sygna³ b³êdu czujnika Menu 15 wyjœcie 2* wybierz, czy sygna³ ma byæ rosn¹cy czy malej¹cy Menu 16 wyjœcie Ex-i 1 (opcja, tylko w ExCos-D-A) ustaw wyjœcie IS 420 ma lub 020 ma Menu 17 wyjœcie Ex-i 2 (opcja, tylko w ExCos-D-A)* ustaw wyjœcie IS 420 ma lub 020 ma Menu 18 bez funkcji output V/mA V ma, V output range 1 010V sensor error 1 10V / 20 ma 10V / 20 ma lub 0V / 0mA output 1 increasing increasing, decreasing unit sensor 2 %rh %rf, %rh range %rh output range 2 010V sensor error 2 0V / 0 ma 10V / 20 ma lub 0V / 0mA output 2 increasing increasing, decreasing output Exi ma output Exi ma output range 1 010V range %rh output range 2 010V output Exi ma output Exi ma Menu 19 funkcja wyœwietlacza on/off, podœwietlenie lub brak podœwietlenia Menu 20 has³o wybierz funkcjê ochrony has³em Menu 21 zapis i wyjœcie zapis danych / ustawienia fabryczne / odrzucenie lub powrót do menu Menu 22 Ustawienie offset u 1 ustaw offset 1 (dodani / ujemny) Menu 23 Ustawienie offset u 2 * ustaw offset 2 (dodatni lub ujemny) display function on illuminated on-illuminated, on, off new password yes no save and exit save data set offset C sett offset2 000%rH password 0000 *dostêpne, jeœli pod³¹czony jest czujnik z serii ExPro-CTF wwwschischekpl sierpieñ / 4

5 ExPro-C ExPro-C Cyfrowa sonda temperatury i/lub wilgotnoœci Cyfrowa sonda do zastosowañ w strefach zagro onych wybuchem, kompatybilna z przetwornikami serii ExCos-D/RedCos-D, do pomiaru temperatury i/lub wilgotnoœci Certyfikat PTB, zgodny z ATEX - dyrektywa 94/9/EC dla stref 1, 2, 21, 22 ExPro - CT ExPro - CF ExPro - CTF Model Funkcja Zakres pomiarowy D³ugoœæ sondy Kompatybilne z przetwornikami Instalacja Sonda ExPro - CT Temperatura C 50/100/150/200 mm ExCos-D, RedCos-D Strefy 1, 2, 21, 22 ExPro - CF Wilgotnoœæ %rh 50/100/150/200 mm ExCos-D, RedCos-D Strefy 1, 2, 21, 22 ExPro - CTF Temp/wilgotnoœæ C/0 100 %rh 50/100/150/200 mm ExCos-D, RedCos-D Strefy 1, 2, 21, 22 D³ugoœæ sondy Aplikacje Czujniki ExPro-C Pomiary w pomieszczeniach Pomiary w kana³ach Akcesoria: przewody Parametry techniczne ExPro-CT ExPro-CF ExPro-CTF Wielkoœci mierzone Temperatura Wilgotnoœæ Temperatura i wilgotnoœæ Zakres pomiarowy -40 C C %rh -40 C +125 C / %rh Model czujnika i d³ugoœæ ExPro-CT- 50 = 50 mm ExPro-CF- 50 = 50 mm ExPro-CTF- 50 = 50 mm ExPro-CT-100 = 100 mm ExPro-CF-100 = 100 mm ExPro-CTF-100 = 100 mm ExPro-CT-150 = 150 mm ExPro-CF-150 = 150 mm ExPro-CTF-150 = 150 mm ExPro-CT-200 = 200 mm ExPro-CF-200 = 200 mm ExPro-CTF-200 = 200 mm Czas odpowiedzi T90 / 20 s T90 / 4 s T90 / 20 s, T90 / 4 s Dok³adnoœæ: temperatura ± 0,3 25 C ± 0,025 C/ C + przetwornik Dok³adnoœæ: wilgotnoœæ ± %rh, ± < 10%rH i > 90%rH + przetwornik Stopieñ ochrony IP66, zgodny z IEC Materia³ os³ony i tuby ochronnej Stal nierdzewna 14305, koñcówka sondy wykonana z tworzywa na d³ugoœci 50 mm mierz¹c od koñca sondy, max temp otoczenia 80 Element filtruj¹cy Czujnik wilgotnoœci z filtrem z tworzywa, wielkoœæ porów: 100 µm Temperatura/wilgotnoœæ otoczenia C / %rh Temperatura przechowywania C Zestaw zawiera 1 czujnik ExPro-C ze z³¹czem i uszczelk¹ (EPDM) do instalacji w kana³ach Miejsce instalacji czujnika W strefach 1, 2, 21, 22 +/- 2,0 +/- 1,5 Dok³adnoœæ: temperatura +/- 4,0 Dok³adnoœæ: wilgotnoœæ Temperatura medium Klasa temperaturowa T6 T5 T4 T3 T2 T1 Max temperatura medium [ C] /- 1,0 +/- 0,5 +/- 2,0 Zwi¹zek miêdzy max temperatur¹ medium a klas¹ temperaturow¹ zosta³ przedstawiony powy ej C Wartoœci parametrów instalacji iskrobezpiecznej (IS) Ui = 7,9 V Ci = 0 Ii = 48 ma Li = 0 Pi = 95 mw %rh Akcesoria MFK Ko³nierz monta owy do wypozycjonowania sondy w kanale TH-VA Sonda wykonana ze stali nierdzewnej V4A 14571, d³ugoœæ 120 mm Inne d³ugoœci na zap FA-VA Filtr ze stali nierdzewnej, wielkoœæ porów: 10µm, nie nadaje siê do wysokich wilgotnoœci! MKR Klamra mocuj¹ca do instalacji na okr¹g³ych kana³ach (œr do 600 mm) VL3 Przewód przed³u aj¹cy, d³ugoœæ 3 m, PVC wwwschischekpl

6 ExPro-C Czym jest sonda ExPro-C? Sonda ExPro-C w po³¹czeniu z przetwornikiem z serii ExCos-D umo liwia pomiar temperatury, wilgotnoœci lub temperatury i wilgotnoœci Sondy ExPro-C mog¹ byæ u ywane tylko z przetwornikami ExCos-D Sondy mo na ³¹czyæ do dolnej lub tylnej strony przetwornika (specjalne z³¹cza) Uwaga: z jednym przetwornikiem ExCos-D mo na po³¹czyæ tylko jedn¹ sondê ExPro-C Wymiary 200 mm 150 mm 100 mm 50 mm fi 12 mm Wa ne informacje niezbêdne przy instalacji i pracy urz¹dzenia A Sonda ExPro-C Sonda ExPro-C zasilana jest obwodem iskrobezpiecznym (IS) bezpoœrednio z przetwornika ExCos-D, z którym jest po³¹czona Nieu yte z³¹cze czujnika na obudowie przetwornika musi byæ zas³oniête przy u yciu zaœlepki, która chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i brudem B Temperatura przep³ywu Przy pomiarach temperatury powy ej temperatury otoczenia przetwornika (czyli 50 C) nale y obserwowaæ, czy temperatura przep³ywu nie wp³ywa na prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia (w tym na obudowê) Podczas monta u sondy nale y upewniæ siê, czy maksymalna temperatura otoczenia sondy nie jest przekroczona C Monta Sonda musi zostaæ dokrêcona do z³¹cza znajduj¹cego siê na obudowie przetwornika ExCos-D Sonda nie mo e byæ otwierana Musi byæ zachowany minimalny dystans miêdzy przetwornikiem ExCos-D i sond¹ ExPro-C Monta sondy do pomiarów w kana³ach (Tylna strona Cos-D) 30 mm fi 23 mm ExPro-C Z³¹cze sondy nale y przykrêciæ do gniazda znajduj¹cego siê na obudowie przetwornika ExCos-D Musi byæ zachowany niewielki dystans miêdzy obudow¹ przetwornika ExCos-D i sond¹ ExPro-C Monta ko³nierza (MFK) przy instalacji sondy w kanale Ko³nierz monta owy mo na przesuwaæ wzd³u sondy pomiarowej i zablokowaæ na odpowiedniej wysokoœci poprzez œrubê zaciskaj¹c¹ pierœcieñ na sondzie Ko³nierz mo e byæ przykrêcony bezpoœrednio do kana³u przy u yciu 4 œrub Monta sondy do pomiarów w pomieszczeniach mo liwa zmiana wysokoœci Z³¹cze sondy nale y przykrêciæ do gniazda znajduj¹cego siê na obudowie przetwornika ExCos-D Musi byæ zachowany niewielki dystans miêdzy obudow¹ przetwornika ExCos-D i sond¹ ExPro-C wwwschischekpl sierpieñ-2011

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Prothermo NMT539 Inteligentny przetwornik œredniej temperatury oraz poziomu wody dennej w zbiorniku. Zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych oraz w aplikacjach zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci Model 3420 Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION fieldbus Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 1

INSTRUKCJA OBS UGI 1 MIERNIK CYFROWO - ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA3 Z INTERFEJSEM RS-485 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 A1 A2 NA3 A3 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 MIERNIK

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy 7146716A02 Instrukcja obs³ugi urz¹dzeñ 7146656C02 Interfejs operatora 7105512 Karta operatora Wydanie 11/06 Ten dokument jest dostêpny w witrynie internetowej

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹:

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹: I. ZASTOSOWANIE Baterie kondensatorów BK-T-95 przeznaczone s¹ do kompensacji indukcyjnej mocy biernej w trójfazowych sieciach niskiego napiêcia. Dziêki zastosowaniu w baterii mikroprocesorowego regulatora

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

wentylator wymiennik ciep³a filtr nagrzewnica elektryczna odp³yw kondensatu

wentylator wymiennik ciep³a filtr nagrzewnica elektryczna odp³yw kondensatu ISIS Recover Centrala do monta u naœciennego, monta pionowy Wysoka sprawnoœæ do 90% Wydajnoœæ powietrza 00 m /h, 500 m /h Wbudowany manualny by-pass Zintegrowana ochrona przed zamarzaniem Kompaktowe wymiary

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol

Zintegrowany system sterowania icontrol Zintegrowany system sterowania icontrol Instrukcja obs³ugi Polish Wydano 4/4 Ta dokumentacja jest dostêpna w Internecie pod adresem http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO

Bardziej szczegółowo

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT E-mail: obsluga.klienta@elfa.se Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATORÓW TEMPERATURY AR 610 AR 611 AR 612 AR 615 AR 614 AR 617

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATORÓW TEMPERATURY AR 610 AR 611 AR 612 AR 615 AR 614 AR 617 APAR - BIURO HANDLOWE 0-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci

Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci Dynatel Zaawansowany System Modu³owy Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci ZAAWANSOWANY SYSTEM MODU OWY 3M DYNATEL MAMY TESTER DLA KA DEJ TECHNOLOGII Nowy system Dynatel posiada wszystkie

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo