ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C.. ExPro-C.. Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.schischek.pl ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C.. ExPro-C.. Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh)"

Transkrypt

1 ExCos-D Przetworniki do czujników (sond) serii ExPro-C ExPro-C Czujniki temperatury i wilgotnoœci ( C, % rh) Elektroniczne przetworniki, do zastosowañ w strefach zagro onych wybuchem, umo liwiaj¹ce po³¹czenie tylko z czujnikami temperatury i wilgotnoœci z serii ExPro-C Zasilanie 24 VAC/DC, wyjœcie analogowe 0 10 V / (0) 4 20 ma Certyfikat PTB, zgodny z ATEX - dyrektywa 94/9/EC dla stref 1, 2, 21, 22 Typy przetworników: ExCos - D ExCos - D - A ExCos - D - CT Typy czujników (sond): ExPro - CT ExPro - CF ExPro - CTF Przetwornik Model Zasilanie Miejsce instalacji Kompatybilne z czujnikami Funkcje czujników Sposób pod³¹czenia sondy Schemat ExCos - D 24 VAC/DC Strefy 1, 2, 21, 22 ExPro -CT, ExPro - CF, ExPro - CTF C, %rh, kombinacja C/%rH Przy u yciu z³¹cza i gniazda SB 20 ExCos - D - A Jak wy ej, ale dodatkowo wyposa ony w iskrobezpieczne wyjœcie analogowe (0) 4 20 ma (Ex-i) do pod³¹czenia zewnêtrznego wskaÿnika SB 30 ExCos - D- CT Czujniki (sondy pomiarowe), kompatybilne z przetwornikami ExCos-D wiêcej informacji w osobnej karcie katalogowej Aplikacje Jak wy ej, ale z obudow¹ aluminiow¹ i pokryt¹ amercoat em (d³awnica umo liwiaj¹ca pod³¹czenie czujnika niklowana, œruby ze stali nierdzewnej Model Funkcje Zakres pomiarowy D³ugoœæ czujnika Kompatybilne z Instalacja czujnika Instalacja przetwornika ExPro - CT temperatura C 50/100/150/200 mm ExCos-D, RedCos-D strefy 1, 2, 21, 22 strefy 1, 2, 21, 22 (ExCos ) ExPro - CF wilgotnoœæ 0100 % rh 50/100/150/200 mm ExCos-D, RedCos-D strefy 1, 2, 21, 22 strefy 1, 2, 21, 22 (ExCos ) ExPro - CTF kombinacja temp/wilgotnoœæ C/0100 % rh 50/100/150/200 mm ExCos-D, RedCos-D strefy 1, 2, 21, 22 strefy 1, 2, 21, 22 (ExCos ) Przetwornik ExCos-D Czujnik ExPro-C Przyk³ad: pomieszczenia Przyk³ad: kana³y ExCos-D-CT Shown: ExPro--CTF Opis Nowa generacja przetworników ExCos-D w bezpoœrednim po³¹czeniu z czujnikami (sondami) ExPro-C jest rewolucyjnym rozwi¹zaniem do pomiarów temperatury i/lub wilgotnoœci w systemach HVAC, w bran y chemicznej, farmaceutycznej, w przemyœle, przy uprawach roœlin, gdzie mog¹ wystêpowaæ strefy zagro one wybuchem 1, 2 (dla gazów) oraz 21, 22 (dla py³ów) Zgodnoœæ z ATEX, wysoki stopieñ ochrony IP66, ma³e wymiary, uniwersalne funkcje i znakomite parametry gwarantuj¹ bezpieczn¹ pracê w najtrudniejszych warunkach Urz¹dzenia te posiadaj¹ funkcjê skalowania zakresu pomiarowego Na wyjœciu przetwornika otrzymuje siê sygna³ analogowy 010 VDC lub 420 ma Dodatkow¹ zalet¹ jest zintegrowany wyœwietlacz cyfrowy, który pozwala na wyœwietlanie aktualnie zmierzonych wartoœci Wszystkie czujniki mo na programowaæ na miejscu, bez koniecznoœci u ycia dodatkowego sprzêtu Przetwornik serii ExCos-D-A posiada dodatkowe wyjœcie analogowe, iskrobezpieczne 420 ma IS, na przyk³ad dopod³¹czenia zewnêtrznego wyœwietlacza W³aœciwoœci przetworników - Do wszystkich typów gazów, mieszanin, par i py³ów, w strefach 1, 2, 21 oraz 22 - Nie wymagaj¹ dodatkowych modu³ów iskrobezpiecznych Ex-i - Nie wymagaj¹ instalacji iskrobezpiecznych miêdzy panelem a czujnikiem (sond¹) - Nie wymagaj¹ instalacji iskrobezpiecznej wewn¹trz panelu - Zintegrowana puszka przy³¹czeniowa Ex-e - Zasilanie 24 VAC/DC - Zintegrowany wyœwietlacz z funkcj¹ podœwietlania, który mo na wy³¹czyæ - Skalowalne wyjœcia analogowe, do wyboru 010 VDC / (0)420 ma - Kompaktowa obudowa i ma³e wymiary (L x W x H = 180 x 107 x 66 mm) - Solidna obudowa aluminiowa; stopieñ ochrony Ip66 - Minimalna temperatura otoczenia przetwornika: do -20 C - Mo liwoœæ chronienia dostêpu do funkcji urz¹dzenia has³em - Opcjonalne iskrobezpieczne wyjœcie analogowe (420mA) do pod³¹czenia zewn wyœwietlacza - Dostêpna wersja CT, która jest odporna na chemikalia i wodê morsk¹ W³aœciwoœci czujników (sond pomiarowych) - Do wszystkich typów gazów, mieszanin, par i py³ów, w strefach 1, 2, 21 oraz 22 - Po³¹czenie z przetwornikiem przy u yciu wtyczki, mo liwoœæ szybkiej wymiany - ExPro-C spe³niaj¹ ró ne funkcje (pomiar temp / wilgotnoœci / temp i wilgotnoœci) - Mo liwoœæ instalacji czujnika w przetworniku od do³u lub z ty³u, w zale noœci od aplikacji wwwschischekpl 1 / 4

2 ExCos-D Parametry techniczne ExCos-D Zasilanie Pobór pr¹du 24 VAC/DC ± 20% (19,2 28,8 VAC/DC) 5060 Hz 150 ma, ~ 4 W, zintegrowany bezpiecznik 500 mat, bez uchwytu, niewymienialny Izolacja galwaniczna Zasilanie wyjœcie analogowe 1,5 kv (Ex 60 V) Przy³¹cze elektryczne Wejœcie przewodu Klasa ochrony Wyœwietlacz cyfrowy Elementy sterowania Zaciski 0,14 2,5 mm, wewn¹trz zintegrowanej puszki przy³¹czeniowej Ex-e M16 1,5, œrednica przewodu ~fi 510 mm, (w wersji CT wejœcie przewodu niklowane) Klasa I (uziemienie) 2 16 znaków, z podœwietleniem, niezbêdny przy obs³udze urz¹dzenia, jego konfiguracji oraz wyœwietlania aktualnych zmierzonych wartoœci 3 przyciski funkcyjne do konfiguracji Stopieñ ochrony obudowy IP66, zgodny z IEC Materia³ obudowy Wymiary/masa Temp / wilgotnoœæ otoczenia Temperatura przechowywania Pod³¹czenie czujnika Czujniki (sondy) ExPro-C Zakres pomiarowy Konserwacja Czas odpowiedzi czujnika Dok³adnoœæ pomiaru / temp Aluminium (w wersji -CT pokryty amercout em, chroni¹cy przed klimatem i wod¹ morsk¹) L W H = mm / ok 950 g C / 0 95 %rh, bez kompensacji C Tylko czujniki serii ExPro-C! Przy u yciu z³¹cza; czujnik mo e byæ pod³¹czony od do³u lub od ty³u przetwornika (zale y od aplikacji) Uwaga: tylko jedna sonda ExPro-C mo e byæ pod³¹czona do jednego przetwornika! Wszystkie informacje na temat czujników (sond) znajduj¹ siê w oddzielnej karcie katalogowej) Zakres pomiarowy jest skalowalny i mieœci w maksymalnym zakresie pomiarowym czujnika Nie wymaga konserwacji, ewentualne przegl¹dy musz¹ byæ wykonywane z obowi¹zuj¹cymi standardami, zasadami i regulacjami T90 ~ 1 sec ± 0,2 % wartoœci koñcowej + dok³adnoœæ sondy ExPro-C: ± 0,3 C przy 25 C ± 0,025 C/ C Dok³adnoœæ pomiaru / wilgotnoœæ ± 0,2 % wartoœci koñcowej + dok³adnoœæ sondy ExPro-C: %rh ± 2% oraz < 10%rH i > 90%rH ± 4% Nieliniowoœæ i histereza Czas startu przetwornika ± 0,1 % (± 0,1 % wartoœci koñcowej + dok³adnoœæ sondy ExPro-C) 5 sek od w³¹czenia zasilania Stabilnoœæ Stabilnoœæ d³ugoterminowa < 0,2 %/rok, wp³yw temperatury < 0,02 %/K, wp³yw zasilania < 0,01 % Wyjœcie Ochrona wyjœcia Wyjœcie napiêciowe U Wyjœcie pr¹dowe I Wyjœcie przy trybie alarmowym Schemat pod³¹czeñ (SB) SB 20 Ustawienia fabryczne Zestaw zawiera Wyjœcie napiêciowe U(V) lub pr¹dowe I(mA), konfigurowalne przy u yciu menu (przy czujnikach kombi wyjœcia nie s¹ oddzielnie konfigurow) Przed przepiêciem i zewnêtrznym zasilaniem do 24 V, ochrona przed odwrotn¹ polaryzacj¹ 010 VDC, konfigurowalne; obci¹ enie > 1 kohm, b³¹d < 0,05% / 100 Ohm 020 ma, konfigurowalne; obci¹ enie < 500 Ohm, b³¹d < 0,1% / 100 Ohm Zmiana sygna³u wyjœciowego do dolnego zakresu 0 VDC/0 ma lub do górnego zakresu 10 VDC/20 ma, konfigurowalne Wyjœcie 4 20 ma, w alarmowych sytuacjach sygna³ wyjœciowy sprowadzany do 0V/0mA ExCos-D z 3 œrubami 4,2 13 samogwintuj¹cymi Miejsce instalacji przetwornika W strefach zagro onych wybuchem - strefy 1, 2, 21, 22 Dodatkowe informacje dla modelu ExCos-D-A: Wyjœcie analogowe Ex-i Obci¹ enie (0) 4 20 ma Iskrobezpieczne (IS) Max 400 Ohm Dok³adnoœæ ± 0,5 % Z³¹cze Zestaw -D-A zawiera Œrednica przewodu fi 68 mm W komplecie 2 z³¹cze Przeciwwybuchowe przetworniki ExCos-D Test PTB PTB 07 ATEX 2061 Zgodny z ATEX RL 94/9/EC (ATEX) Gazy II2(1)G Ex e ma [ia] IIC T6 do stref 1, 2 Py³y II2(1)D Ex td A21 [iad] IP66 T80 C do stref 21, 22 Identyfikacja CE Nr 0158 EMC Dyrektywa EMC 2004/108/EC Bezp elektryczne Dyrektywa niskonapiêciowa 2006/95/EC Stopieñ ochrony IP 66, zgodny z EN Kompensacja potencja³u Zewnêtrzny z³¹cze PA, na przewód 4 mm2 Akcesoria EXC-RIA-261 WskaŸnik LCD (IS), do instalacji w strefach Ex - strefy 1, 2, 21, 22, umo liwiaj¹cy pod³¹czenie z przetwornikiem w wersji ExCos-P- A MKR Klamra mocuj¹ca do instalacji na okr¹g³ych kana³ach (œr do 600 mm) MFK Ko³nierz monta owy do wypozycjonowania sondy ExCos--CT Obudowa aluminiowa, pokryta ameracout em, chroni¹cym przed wod¹ morsk¹, niektóre czêœci niklowane wwwschischekpl 2 / 4

3 ExCos-D Pod³¹czenie elektryczne Przetworniki z serii ExCos-D musz¹ byæ zasilane napiêciem 24 VAC/DC Zasilanie musi byæ pod³¹czone do zacisków 1 (-/~) i 2 (+/~) Wyjœcie analogowe dla temperatury znajduje siê na zaciskach 3 (ma/v) i 4 (GND analogowa), a dla wilgotnoœci na zaciskach 5 (ma/v) i 4 (GND analogowa) Po³¹czenie nale y wykonaæ przy wykorzystaniu zintegrowanej puszki pod³¹czeniowej, zgodnie z ATEX UWAGA: Przed otwarciem puszki pod³¹czeniowej nale y od³¹czyæ zasilanie! Opcjonalne wyjœcie analogowe w wersji ExCod-D-A jest iskrobezpieczne Maksymalne wartoœci na poszczególnych liniach uk³adu po³¹czeñ s¹ opisane ni ej Schemat elektryczny ExCos-D SB VAC/DC - + ~ ~ C %rh (0) 4 20 ma (0) 4 20 ma 0 10 V 0 10 V GND PE C /%rh W zale noœci od pod³¹czonej sondy ExPro-C otrzymuje siê sygna³y na odpowiednich zaciskach Czujnik Zacisk Zacisk ExPro-CT 3-4 ExPro-CF 4-5 ExPro-CTF 3-4 oraz 4-5 Wyjœcie w ma lub V jest konfigurowalne Parametry i konfiguracja Przed rozpoczêciem konfiguracji przetwornika ExCos-D czujnik ExPro-C musi byæ pod³¹czony! Czujniki z serii ExPro-C s¹ dostêpne w wersji ExPro-CT do pomiaru tylko temperatury, w wersji ExPro-CF do pomiaru tylko wilgotnoœci oraz w wersji ExPro-CTF do pomiaru temperatury i wilgotnoœci Wszystkie czujniki s¹ kompatybilne z przetwornikiem serii ExCos, ale z jednym przetwornikiem mo e byæ pod³¹czony tylko jeden czujnik W zale noœci od typu czujnika nale y ustawiæ p a r a m e t r y d l a j e d n e g o l u b d w ó c h z a k r e s ó w p o m i a r o w y c h Wyœwietlacz i przyciski funkcyjne Wyœwietlacz do programowania i wyœwietlania wartoœci Przycisk funkcyjny ENTER Przyciski funkcyjne do zmiany poziomu w MENU PA Przejœcie miêdzy trybami przetwornika: praca / parametryzacja Aby przejœæ z trybu pracy przetwornika do trybu parametryzacji urz¹dzenia (i odwrotnie) nale y nacisn¹æ przycisk ENTER przez minimum 3 sekundy WskaŸnik pracy urz¹dzenia Mrugaj¹ca gwiazdka na wyœwietlaczu sygnalizuje prawid³ow¹ pracê urz¹dzenia Schemat dla wersji ExCos-D-A z dodatkowym wyjœciem Ex-i Zaciski Z³¹cze mêskie SB 30 + do pod³¹czenia np zewn wyœwietlacza LCD Czujniki (sondy) z serii ExPro-C mog¹ byæ montowane od do³u lub od tylnej strony przetwornika Aby zainstalowaæ czujnik nale y zdj¹æ zaœlepkê znajduj¹c¹ siê na z³¹czu Na niewykorzystane z³¹cza nale y za³o yæ zaœlepkê chroni¹c¹ przed uszkodzeniami mechanicznymi i brudem Wymiary przetwornika Z³¹cza wyjœæ ExCos-D-A Z³¹cze 1 dla wyjœcia 1 czujnika ( C) Z³¹cze 2 dla wyjœcia 2 czujnika ( %rh) Wartoœci parametrów IS (opcja) Uo = 15,8 V Io = 85 ma Po = 336 mw Ci = 0 Li = 0 Co(IIC) = 0,33 nf Lo(IIC) = 2 mh z³¹cza eñskie 4 Ochrona has³em Fabrycznym has³em przetwornika jest 0000 Przy tych ustawieniach ochrona has- ³em nie jest aktywna Aby aktywowaæ t¹ funkcjê nale y przejœæ do punkt 20 menu, ustawiæ 4 cyfry has³a (np 1234) i nacisn¹æ ENTER Nale y zapamiêtaæ ustawione has³o do nastêpnej zmiany parametrów! Przy nowych ustawieniach urz¹dzenia zaleca siê zmianê has³a Wa ne informacje niezbêdne przy instalacji i pracy urz¹dzenia A Instalacja, uruchomienie i konserwacja Przewody musz¹ byæ doprowadzone do zacisków przez d³awnice Po pod³¹czeniu przewodów d³awnice musz¹ zostaæ skrêcone Wtedy stopieñ ochrony IPP66 jest zapewniony W zale noœci od aplikacji przetworniki ExCos nie wymagaj¹ aplikacji Ewentualna konserwacja musi odbywaæ siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi regu³ami, zasadami i normami U ytkownik nie mo e otwieraæ urz¹dzenia Przy instalacjach na zewn¹trz powinna byæ u yta obudowa ochronna chroni¹ca urz¹dzenie przed deszczem, œniegiem i promieniami s³onecznymi Do instalacji przewodów u ywa siê wbudowanej puszki pod³¹czeniowej Ex-e Uwaga: Przed otwarciem puszki pod³¹czeniowej nale y pamiêtaæ o zasadach obowi¹zuj¹cych w danej strefie Nale y przede wszystkim od³¹czyæ zasilanie B Czujniki (sondy) ExPro-C Czujniki z serii ExPro-C s¹ zasilane przez obwód iskrobezpieczny bezpoœrednio z przetwornika ExCos-D Niewykorzystane z³¹cze czujnika musi byæ zas³oniête zaœlepk¹ C D³u sze przewody Przy prowadzeniu przewodów na wiêksz¹ odleg³oœæ zaleca siê stosowaæ przewody ekranowane Ekran musi byæ pod³¹czony do przetwornika ExCos-D przez puszkê pod³¹czeniow¹ D Odseparowane masy Masa zasilania i masa sygna³u/sygna³ów analogowych s¹ odseparowane 20 Ø ExPro-C Wartoœci parametrów IS (obw iskrobezp) czujnika ExPro-C 157, Cyfrowy czujnik (sonda) ExPro-C Uo = 7,9 V Io = 48 ma Po = 95 mw Ci = 0 Li = 0 Co(IIC) = 1,3 nf Lo(IIC) = 2 mh wwwschischekpl 3 / 4

4 ExCos-D Parametryzacja i uruchomienie przetwornika ExCos-D (-A) po pod³¹czeniu czujnika (sondy) ExPro-C Przygotowania do parametryzacji i pracy! Praca Parametryzacja, naciœnij przez 3 sek Jeœli has³o (PW) jest aktywne: wprowadÿ PW, naciœnij Zmiana trybów: praca / parametryzacja Aby przejœæ z trybu pracy przetwornika do trybu parametryzacji urz¹dzenia (i odwrotnie) nale y nacisn¹æ przycisk ENTER przez min 3 sekundy Przyk³adowe parametry Jêzyk english (angielski) Zakres 0+50 C, 0100 %rh Wyjœcie 0 10 VDC / 0 20 ma Wyjœcie Ex-i 4 20 ma Menu Menu 1 Menu 2 Funkcja DE, EN, FR wybierz jêzyk: niemiecki, angielski, francuski bez funkcji Enter Wskazania DE, EN, FR english deutsch, english, francais Nastêpne Wybór Enter Nastêpne wskazania Enter Menu Menu 3 bez funkcji Menu 4 jednostka czujnika 1 wybierz jednostkê mierzonej wielkoœci 1 Menu 5 zakres czujnika 1 ustaw zakres pomiarowy mierzonej wielkoœci 1 Menu 6 bez funkcji unit sensor 1 C C, F range C range C Menu 7 wyjœcie V, ma wybierz sygna³ wyjœciowy: VDC lub ma Menu 8 zakres wyjœcia czujnika 1 ustaw zakres wyjœcia czujnika 1 Menu 9 b³¹d czujnika 1 wybierz sygna³ b³êdu czujnika Menu 10 wyjœcie 1 wybierz, czy sygna³ ma byæ rosn¹cy czy malej¹cy increasing = rosn¹cy; decreasing = malej¹cy Menu 11 jednostka czujnika 2* wybierz jednostkê mierzonej wielkoœci 2 Menu 12 zakres czujnika 2* ustaw zakres pomiarowy mierzonej wielkoœci 2 Menu 13 zakres wyjœcia czujnika 2* ustaw zakres wyjœcia czujnika 2 Menu 14 b³¹d czujnika 2* wybierz sygna³ b³êdu czujnika Menu 15 wyjœcie 2* wybierz, czy sygna³ ma byæ rosn¹cy czy malej¹cy Menu 16 wyjœcie Ex-i 1 (opcja, tylko w ExCos-D-A) ustaw wyjœcie IS 420 ma lub 020 ma Menu 17 wyjœcie Ex-i 2 (opcja, tylko w ExCos-D-A)* ustaw wyjœcie IS 420 ma lub 020 ma Menu 18 bez funkcji output V/mA V ma, V output range 1 010V sensor error 1 10V / 20 ma 10V / 20 ma lub 0V / 0mA output 1 increasing increasing, decreasing unit sensor 2 %rh %rf, %rh range %rh output range 2 010V sensor error 2 0V / 0 ma 10V / 20 ma lub 0V / 0mA output 2 increasing increasing, decreasing output Exi ma output Exi ma output range 1 010V range %rh output range 2 010V output Exi ma output Exi ma Menu 19 funkcja wyœwietlacza on/off, podœwietlenie lub brak podœwietlenia Menu 20 has³o wybierz funkcjê ochrony has³em Menu 21 zapis i wyjœcie zapis danych / ustawienia fabryczne / odrzucenie lub powrót do menu Menu 22 Ustawienie offset u 1 ustaw offset 1 (dodani / ujemny) Menu 23 Ustawienie offset u 2 * ustaw offset 2 (dodatni lub ujemny) display function on illuminated on-illuminated, on, off new password yes no save and exit save data set offset C sett offset2 000%rH password 0000 *dostêpne, jeœli pod³¹czony jest czujnik z serii ExPro-CTF wwwschischekpl sierpieñ / 4

5 ExPro-C ExPro-C Cyfrowa sonda temperatury i/lub wilgotnoœci Cyfrowa sonda do zastosowañ w strefach zagro onych wybuchem, kompatybilna z przetwornikami serii ExCos-D/RedCos-D, do pomiaru temperatury i/lub wilgotnoœci Certyfikat PTB, zgodny z ATEX - dyrektywa 94/9/EC dla stref 1, 2, 21, 22 ExPro - CT ExPro - CF ExPro - CTF Model Funkcja Zakres pomiarowy D³ugoœæ sondy Kompatybilne z przetwornikami Instalacja Sonda ExPro - CT Temperatura C 50/100/150/200 mm ExCos-D, RedCos-D Strefy 1, 2, 21, 22 ExPro - CF Wilgotnoœæ %rh 50/100/150/200 mm ExCos-D, RedCos-D Strefy 1, 2, 21, 22 ExPro - CTF Temp/wilgotnoœæ C/0 100 %rh 50/100/150/200 mm ExCos-D, RedCos-D Strefy 1, 2, 21, 22 D³ugoœæ sondy Aplikacje Czujniki ExPro-C Pomiary w pomieszczeniach Pomiary w kana³ach Akcesoria: przewody Parametry techniczne ExPro-CT ExPro-CF ExPro-CTF Wielkoœci mierzone Temperatura Wilgotnoœæ Temperatura i wilgotnoœæ Zakres pomiarowy -40 C C %rh -40 C +125 C / %rh Model czujnika i d³ugoœæ ExPro-CT- 50 = 50 mm ExPro-CF- 50 = 50 mm ExPro-CTF- 50 = 50 mm ExPro-CT-100 = 100 mm ExPro-CF-100 = 100 mm ExPro-CTF-100 = 100 mm ExPro-CT-150 = 150 mm ExPro-CF-150 = 150 mm ExPro-CTF-150 = 150 mm ExPro-CT-200 = 200 mm ExPro-CF-200 = 200 mm ExPro-CTF-200 = 200 mm Czas odpowiedzi T90 / 20 s T90 / 4 s T90 / 20 s, T90 / 4 s Dok³adnoœæ: temperatura ± 0,3 25 C ± 0,025 C/ C + przetwornik Dok³adnoœæ: wilgotnoœæ ± %rh, ± < 10%rH i > 90%rH + przetwornik Stopieñ ochrony IP66, zgodny z IEC Materia³ os³ony i tuby ochronnej Stal nierdzewna 14305, koñcówka sondy wykonana z tworzywa na d³ugoœci 50 mm mierz¹c od koñca sondy, max temp otoczenia 80 Element filtruj¹cy Czujnik wilgotnoœci z filtrem z tworzywa, wielkoœæ porów: 100 µm Temperatura/wilgotnoœæ otoczenia C / %rh Temperatura przechowywania C Zestaw zawiera 1 czujnik ExPro-C ze z³¹czem i uszczelk¹ (EPDM) do instalacji w kana³ach Miejsce instalacji czujnika W strefach 1, 2, 21, 22 +/- 2,0 +/- 1,5 Dok³adnoœæ: temperatura +/- 4,0 Dok³adnoœæ: wilgotnoœæ Temperatura medium Klasa temperaturowa T6 T5 T4 T3 T2 T1 Max temperatura medium [ C] /- 1,0 +/- 0,5 +/- 2,0 Zwi¹zek miêdzy max temperatur¹ medium a klas¹ temperaturow¹ zosta³ przedstawiony powy ej C Wartoœci parametrów instalacji iskrobezpiecznej (IS) Ui = 7,9 V Ci = 0 Ii = 48 ma Li = 0 Pi = 95 mw %rh Akcesoria MFK Ko³nierz monta owy do wypozycjonowania sondy w kanale TH-VA Sonda wykonana ze stali nierdzewnej V4A 14571, d³ugoœæ 120 mm Inne d³ugoœci na zap FA-VA Filtr ze stali nierdzewnej, wielkoœæ porów: 10µm, nie nadaje siê do wysokich wilgotnoœci! MKR Klamra mocuj¹ca do instalacji na okr¹g³ych kana³ach (œr do 600 mm) VL3 Przewód przed³u aj¹cy, d³ugoœæ 3 m, PVC wwwschischekpl

6 ExPro-C Czym jest sonda ExPro-C? Sonda ExPro-C w po³¹czeniu z przetwornikiem z serii ExCos-D umo liwia pomiar temperatury, wilgotnoœci lub temperatury i wilgotnoœci Sondy ExPro-C mog¹ byæ u ywane tylko z przetwornikami ExCos-D Sondy mo na ³¹czyæ do dolnej lub tylnej strony przetwornika (specjalne z³¹cza) Uwaga: z jednym przetwornikiem ExCos-D mo na po³¹czyæ tylko jedn¹ sondê ExPro-C Wymiary 200 mm 150 mm 100 mm 50 mm fi 12 mm Wa ne informacje niezbêdne przy instalacji i pracy urz¹dzenia A Sonda ExPro-C Sonda ExPro-C zasilana jest obwodem iskrobezpiecznym (IS) bezpoœrednio z przetwornika ExCos-D, z którym jest po³¹czona Nieu yte z³¹cze czujnika na obudowie przetwornika musi byæ zas³oniête przy u yciu zaœlepki, która chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi i brudem B Temperatura przep³ywu Przy pomiarach temperatury powy ej temperatury otoczenia przetwornika (czyli 50 C) nale y obserwowaæ, czy temperatura przep³ywu nie wp³ywa na prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia (w tym na obudowê) Podczas monta u sondy nale y upewniæ siê, czy maksymalna temperatura otoczenia sondy nie jest przekroczona C Monta Sonda musi zostaæ dokrêcona do z³¹cza znajduj¹cego siê na obudowie przetwornika ExCos-D Sonda nie mo e byæ otwierana Musi byæ zachowany minimalny dystans miêdzy przetwornikiem ExCos-D i sond¹ ExPro-C Monta sondy do pomiarów w kana³ach (Tylna strona Cos-D) 30 mm fi 23 mm ExPro-C Z³¹cze sondy nale y przykrêciæ do gniazda znajduj¹cego siê na obudowie przetwornika ExCos-D Musi byæ zachowany niewielki dystans miêdzy obudow¹ przetwornika ExCos-D i sond¹ ExPro-C Monta ko³nierza (MFK) przy instalacji sondy w kanale Ko³nierz monta owy mo na przesuwaæ wzd³u sondy pomiarowej i zablokowaæ na odpowiedniej wysokoœci poprzez œrubê zaciskaj¹c¹ pierœcieñ na sondzie Ko³nierz mo e byæ przykrêcony bezpoœrednio do kana³u przy u yciu 4 œrub Monta sondy do pomiarów w pomieszczeniach mo liwa zmiana wysokoœci Z³¹cze sondy nale y przykrêciæ do gniazda znajduj¹cego siê na obudowie przetwornika ExCos-D Musi byæ zachowany niewielki dystans miêdzy obudow¹ przetwornika ExCos-D i sond¹ ExPro-C wwwschischekpl sierpieñ-2011

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 PRetrans Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Impulsowo-pr¹dowy przetwornik z zintegrowanym wyœwietlaczem LC. 1. Opis 2. Monta. Pod³¹czenia elektryczne 4. Programowanie i wyœwietlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Przetwornik z PROFIBUS PA / FOUNDATION FIELDBUS

Przetwornik z PROFIBUS PA / FOUNDATION FIELDBUS 5350 Przetwornik z PRFIBUS PA / FUNDATIN FIELDBUS Przetwornik z PRFIBUS PA / FUNDATIN FIELDBUS 5350 PRetop Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających PNP NO Nominalny zasięg działania s n 40 mm

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających PNP NO Nominalny zasięg działania s n 40 mm Opis zamówienia Cechy Wymienna i obrotowa głowica czujnika 0 mm niezabudowany -przewodowy DC Zamknięcie dla szybkiego montażu Wskaźnik czterokierunkowy LED Certyfikat ATEX dla stref 2 i 22 Akcesoria MHW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Bariera Transmisyjno Sygnałowa BTS-01/S

Bariera Transmisyjno Sygnałowa BTS-01/S EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Bariera Transmisyjno Sygnałowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis urządzenia...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR

MODEL 123 INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR INSTRUKCJA OBS UGI KALIBRATOR MODEL 123 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 000, fax 032/ 205 33 77 e-mail: introl@introl.pl,

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU

Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Seria VH Seria VK Seria VHS Seria VKS WSKAŹNIKI POZIOMU Technicon 2/205 Bezpieczeństwo na wysokim poziomie! Zasada działania Wskaźniki poziomu SIKA są łatwym i godnym zaufania rozwiązaniem do monitorowania

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIK POMIAROWY POZIOMÓ W CIECZY MLEVEL-3

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIK POMIAROWY POZIOMÓ W CIECZY MLEVEL-3 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIK POMIAROWY POZIOMÓ W CIECZY MLEVEL- Przetwornik pomiarowy poziomów cieczy Mlevel- Dziękujemy za zakup Mlevel- firmy INTELLE. Zastosowanie Mlevel- - do pomiaru poziomów cieczy:

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Przetwornik z PROFIBUS AP / FOUNDATION FIELDBUS

Przetwornik z PROFIBUS AP / FOUNDATION FIELDBUS 6350 Przetwornik z PRFIBUS AP / FUNDATIN FIELDBUS Przetwornik z PRFIBUS PA / FUNDATIN FIELDBUS 6350 PRetrans Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury TxBlock-USB

Przetwornik temperatury TxBlock-USB Przetwornik temperatury TxBlock-USB Wydanie LS 1/01 Opis TxBlock USB jest uniwersalnym przetwornikiem temperatury z wyjściem 0 ma do przeznaczonym do montażu głowicowego. Zasilany jest przez pętlę prądową.

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY Z WIELOFUNKCYJNYM. sterowaniem elektropneumatycznym ISO 5599/01 Wielkość 2 2,5 W. Złącze ISO 4400 190 3 W Seria /PH ZAWÓR ROZDZILAJĄCY Z WILOFUNKCYJNYM sterowaniem elektrom ISO 99/0 Wielkość DAN TCHNICZN MDIUM : Powietrze lub gaz obojętny, filtrowany, olejony lub nie CIŚNINI :. do 0 bar (z wewnętrznym zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

BON-01. Kontrola dostępu. bramka obrotowa niska typ 01

BON-01. Kontrola dostępu. bramka obrotowa niska typ 01 bramka obrotowa niska typ 01 BON-01 Bramka obrotowa niska BON-01 jest urz¹dzeniem automatycznym, Za³¹czenie sygna³u powoduje odpowiednie ustawienie ramion, umo liwiaj¹ce swobodne przejœcie (w wersji z

Bardziej szczegółowo

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących Wstęp Linie ssące stanowią zmontowane wstępnie, łatwe w użyciu zespoły do podłączenia po stronie ssawnej pomp dozujących. Głównym elementem roboczym jest zawór stopowy który zabezpiecza przed powrotem

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Dla wody czystej i ścieków NIVOPRESS N HYDROSTATYCZNY MIERNIK POZIOMU MIERNIKI POZIOMU

Dla wody czystej i ścieków NIVOPRESS N HYDROSTATYCZNY MIERNIK POZIOMU MIERNIKI POZIOMU Dla wody czystej i ścieków NIVOPRESS N HYDROSTATYCZNY MIERNIK POZIOMU P O Z I O M Y T O N A S Z A S P E C J A L N O Ś Ć MIERNIKI POZIOMU P O Z I O M Y T O N A S Z A NIVOPRESS N HYDROSTATYCZNE MIERNIKI

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW Wstêp Czujniki kontaktronowe seria 1500 Czujniki pó³przewodnikowe seria 1500 Miniaturowe czujniki kontaktronowe i pó³przewodnikowe seria 1580 8.0 8.1-8.2 8.3-8.4 8.5

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex FA300Ex Przetworniki punktu rosy Idealne rozwiązanie do pomiaru punktu rosy w aplikacjach ciśnieniowych i atmosferycznych m.in. do kontroli osuszaczy membranowych, adsorpcyjnych, dla 1 strefy zagrożenia

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji CV 216, 316 RGA 3 15 5 GB Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06 Opis techniczny Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji Funkcje CV 216 RGA CV 316 RGA przełączający Dwudrogowy

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TEMPERATURY

REGULATORY TEMPERATURY REGULATORY TEMPERATURY 133 Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR-EExi-OT01 (2014-12-18) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA Czujniki temperatury otoczenia w wykonaniu m do pracy w atmosferach zagrożonych wybuchem PN-EN 60079-0, PN-EN 60079-11, PN-EN 60079-26

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

rozwi¹zania dla ka dego elektroniczny regulator temperatury z programatorem DIGI2 DIGI2p

rozwi¹zania dla ka dego elektroniczny regulator temperatury z programatorem DIGI2 DIGI2p rozwi¹zania dla ka dego elektroniczny regulator temperatury z programatorem DIGI2 DIGI2p ELEKTRA DIGI2 oraz ELEKTRA DIGI2p zapewni¹ u ytkownikowi komfort i oszczêdnoœæ energii. Umo liwiaj¹ zaprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik do rekuperatorów anel naścienny RC0 do sterownika Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik (bez obudowy) Zarządzanie centrali przez Smarfon, tablet, lub komputer: Dla sterownika

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci Model 3420 Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION fieldbus Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury 1 37 Wielofunkcyjny zadajnik temperatury współpracujący z regulatorem ogrzewania Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik do wygodnego, zdalnego sterowania regulatorem ogrzewania. Pokrętło nastawcze i przycisk

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY REGULATOR WILGOTNOŚCI DA 20

ELEKTRONICZNY REGULATOR WILGOTNOŚCI DA 20 ELEKTRONICZNY REGULATOR WILGOTNOŚCI DA 20 DA20 jest trwałym i precyzyjnym higrostatem dla regulacji wilgotności względnej, temperatury i punktu rosy. Służy do sterowania pracą osuszacza lub nawilżacza.

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

BM131 Cegowy 0,01~1000AC,logger,RS232 Brymen

BM131 Cegowy 0,01~1000AC,logger,RS232 Brymen Mierniki > Mierniki Cęgowe > Model : - Producent : - Cechy szczególne i funkcje specjalne Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych Pomiar metodą cęgową Maksymalna średnica przewodu 4 mm DATA HOLD - zatrzymanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5475-2

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5475-2 System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy instalacji grzewczych i ciep³owniczych TROVIS 5475-2 Regulator dwu- i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Moduł pomiarów elektrycznych, MDRC EM/S 3.16.1

ABB i-bus KNX Moduł pomiarów elektrycznych, MDRC EM/S 3.16.1 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Moduł pomiarów elektrycznych to urządzenie do montażu szeregowego o konstrukcji Pro M do zabudowy w rozdzielaczach. Prąd obciążenia na wyjście wynosi 20 A. Do

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami

Thermoplus EC. Thermoplus. Wąski promiennik chroniący przed przeciągami 00-900 W Grzałki elektryczne 8 modele(i) Thermoplus EC Wąski promiennik chroniący przed przeciągami Zastosowanie Promienniki Thermoplus są montowane nad oknami, skutecznie chroniąc przed przeciągami. Wąska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo