Systemy komórkowe do roku 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy komórkowe do roku 2010"

Transkrypt

1 Autor pragnie serdecznie podziękować: M Kierownictwu Akademii Techniczno Rolniczej oraz Wy działowi Telekomunikacji i Elektrotechniki ATR w Bydgosz czy za yczliwoœæ, wk³ad pracy w organizacjê Krajowych Sympozjów Telekomunikacji i tworzenie coraz lepszych warunków dla prowadzenia obrad; M Instytutowi Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej za wzorow¹ dzia³alnoœæ Komitetu Programowego oraz zaanga owanie i wk³ad pracy w organizacjê Sympozjum; M Komitetowi Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akade mii Nauk, Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN i Radzie Sympo zjum za opiekê merytoryczn¹, systematyczne podnoszenie poziomu obrad i wk³ad pracy w organizacje Sympozjów; M Panu prof. dr hab. Danielowi Bemowi, Przewodnicz¹cemu Komisji Konkursowej na najbardziej interesuj¹cy referat zg³oszony przez m³odych uczestników Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Komisji Konkursowej na najlepsze seminarium firmowe wyg³oszone w czasie trwania Krajowego Sympozjum Telekomunikacji oraz Cz³onkom Komisji; M Redakcji Przeglądu Telekomunikacyjnego za coroczne wydawanie specjalnego, podwójnego numeru Przegl¹du poœwiêconego Krajowym Sympozjom Telekomunikacji i udostêpnienie Przegl¹du dla prezentacji referatów oraz yczliwoœæ Redakcji, która czêsto otrzymuje artyku³y w ostatniej chwili ; M Wystawcom za prezentacje nowoczesnych technik i technologii i nowych opracowañ systemów telekomunikacyjnych oraz interesuj¹ce seminaria firmowe; M Uczestnikom Sympozjów za wartoœciowe referaty, wyró - niaj¹cy siê poziom prezentacji i aktywny udzia³ w obradach. Referaty plenarne Marian D BROWSKI* Systemy komórkowe do roku 2010 Us³ugi telekomunikacyjne podlegaj¹ bardzo szybkiej transformacji stymulowanej postêpem technicznym oraz postêpem gospodarczym i cywilizacyjnym. Postêp techniczny w zakresie parametrów œwiat³owodów spowodowa³ strategiczn¹ zmianê w zakresie transmisji. Postêpy w elektronice i informatyce zapewni³y szybsze i inteligentniejsze metody komutacji i przetwarzania informacji oraz budowê nowych generacji terminali dla nowych us³ug. Nastêpuj¹ zmiany polegaj¹ce na zast¹pieniu klasycznej architektury sieci telekomunikacyjnej wielous³ugow¹ sieci¹ nowej generacji: sieci szerokopasmowe, sieci wykorzystuj¹ce technikê komutacji pakietów IP (Internet Protocol) i sieci komórkowe trzeciej generacji 3G. Konsekwencj¹ budowy sieci wielous³ugowych jest wyzwolenie procesu konwergencji trzech dziedzin telekomunikacji, teleinformatyki i mediów, obszarów dotychczas w du ej mierze autonomicznych. Uniwersalizacja struktur sieciowych zapewnia coraz bogatsz¹ ofertê us³ugow¹. Podstawow¹ cech¹ ewolucji us³ug telekomunikacyjnych jest ich powszechna dostêpnoœæ dla abonenta, niezale nie od jego po³o- enia wzglêdem zasobów sieciowych. Ten cel jest coraz powszechniej osi¹gany przez nastêpuj¹ce czynniki. M Uniwersaln¹ ³¹cznoœæ osobist¹ obejmuj¹c¹ sieci stacjonarne i ruchome. W nadchodz¹cych latach nast¹pi konwergencja us³ug stacjonarnych i ruchomych. Polegaæ ona bêdzie na ujednoliceniu osobistego numeru abonenta, niezale nie z którego rodzaju sieci aktualnie korzysta, zintegrowaniu rachunku za us³ugi, dostêpnoœci do jego preferowanych us³ug niezale nie od miejsca pobytu (VHE Virtual Home Environment). M Realizacjê us³ug, dostosowanych do indywidualnych wymagañ u ytkowników, uwzglêdniaj¹cych kontekst komunikacji (np. bie ¹c¹ lokalizacjê u ytkownika). * Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, e mail: M Realizacjê globalnych us³ug dla abonentów ruchomych, w tym us³ug multimedialnych. M Zachowanie przez abonenta dotychczasowego numeru osobistego przy zmianie operatora, zmianie miejsca sta³ego pobytu i rodzaju us³ug (Number Portability). M Zunifikowan¹ obs³ugê przekazywania wiadomoœci ró nego typu (poczta g³osowa, telefaksowa i elektroniczna). M Realizacjê us³ug interaktywnych, wykorzystuj¹cych jednoczeœnie funkcjonalnoœæ sieci inteligentnej IN, Internetu i terminali. Wymienione kategorie us³ug otwieraj¹ pole dla zupe³nie nowych obszarów zastosowañ, takich jak np. wszelkie formy handlu elektronicznego, mobilne interaktywne us³ugi bankowe i finansowe, dystrybucja informacji dostosowanej do indywidualnych preferencji u ytkownika, wykorzystanie po³o enia u ytkownika lub jego mienia dla dostarczania wiadomoœci specyficznych lub ochrony osobistej i mienia itd. Bardzo ważną, być może dominująca rolę w tych proce sach będą odgrywać systemy komórkowe trzeciej generacji 3G, ponieważ będą mieć możliwości spełnienia większości wyżej wymienionych wymagań. Zachodz¹cy proces konwergencji zmieni radykalnie charakter rynku telekomunikacyjnego, podnosz¹c rangê treœci przekazu zawartoœci informacyjnej (content). Klasyczna sieæ telekomunikacyjna ogranicza³a siê do transportu treœci (telefonia, telegrafia, transmisja danych itp.) natomiast ingerencja w zawartoœæ przesy³anych wiadomoœci by³a wrêcz zabroniona. Poszerzenie kategorii us³ug telekomunikacyjnych powoduje koniecznoœæ udzia³u elementów funkcjonalnych sieci telekomunikacyjnej nie tylko w transporcie treœci ale równie w analizie, przetwarzaniu oraz generacji treści wiadomoœci. Obok operatora sieci (Telco Operator), roœnie znaczenie nowych podmiotów na rynku us³ug, takich jak wirtualny operator telekomunikacyjny (Virtual Network Operator), oferent us³ug (Service Provider) i oferent treœci (Content 502 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY! ROCZNIK LXXIV! nr 8 9/2001

2 Provider). Ta wieloœæ podmiotów prowadzi do demonopolizacji rynku oraz liberalizacji prawa (rys. 1). Jak widaæ z rys. 1, znacznie wzroœnie rola podmiotów wspó³pracuj¹cych z podstawow¹ sieci¹ komórkow¹. Operator sieci bêdzie umo liwia³ dostêp i wykorzystanie swojej sieci przez wielu oferentów us³ug i treœci zarówno ze wzglêdu na specjalizacjê us³ug jak i ze wzglêdów promowania konkurencji. ROZWÓJ RYNKU KOMÓRKOWEGO Rozwój sieci komórkowych, w szczególnoœci sieci GSM, charakteryzuje bezprecedensowa dynamika rozwoju; w roku 1992 powsta³a pierwsza sieæ GSM w W. Brytanii, w roku 1996 by³o zaledwie 50 mln abonentów, obecnie liczba abonentów przekroczy³a 500 mln. Wprowadzenie drugiej generacji systemów komórkowych w latach dziewiêædziesi¹tych spowodowa³ wyk³adniczy wzrost liczby abonentów komórkowych (rys. 2) liczba abonentów przekroczy³a 700 milionów w koñcu roku O Rys. 1. Zmiany roli podmiotów na rynku usług komórkowych Od dawna popularna us³uga dzier awy ³¹czy, polegaj¹ca na dostarczaniu przep³ywnoœci transmisyjnej podmiotom zewnêtrznym, niezale nym od operatora, jest jedynie przyk³adem wielu innych mo liwoœci takiej dzier awy. Proces dzier awy zasobów sieciowych bêdzie rozszerzany nie tylko na transmisjê, ale równie na komutacjê, wêz³y sieci IN (Intelligent Networks), dostêp abonencki (sprzeda czasu radiowego w sieciach komórkowych MVNO, udostêpnianie ³¹cza abonenckiego w sieci stacjonarnej unbundled local loop) itd. G³ównym kierunkiem technicznej realizacji konwergencji w uniwersalnej sieci wielous³ugowej, wed³ug obecnie przewa aj¹cej opinii, jest zastosowanie techniki komutacji pakietów z wykorzystaniem koncepcji sieci IP. Trwa dyskusja, dotycz¹ca przydatnoœci techniki IP dla ró nych zastosowañ telekomunikacyjnych, np. zapewnienia jakoœci obs³ugi QoS (Quality of Service). W normalizacji dotycz¹cej trzeciej generacji sieci komórkowych UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) zak³ada siê wykorzystanie platform us³ugowych opartych na technice IP. Opracowywane s¹ rozwi¹zania zapewniaj¹ce wspó³pracê sieci komórkowych, wykorzystuj¹cych system sygnalizacji SS7 (MAP, INAP, CAP), z platformami us³ugowymi wykorzystuj¹cymi protokó³ IP. Analizuj¹c zasady dzia³ania obecnych sieci mo na zauwa yæ, e mamy do czynienia z dwoma przypadkami ró ni¹cymi siê dystrybucj¹ inteligencji w sieci, która ma wp³yw na sposób korzystania z us³ug. W sieciach telekomunikacyjnych, w tym w sieciach komórkowych GSM, inteligencja ta jest w znacznym stopniu scentralizowana (wêz³y SC SMS, SCP/IN) i zak³ada wzglêdn¹ prostotê terminali. Natomiast w Internecie inteligencja jest zlokalizowana na peryferiach sieci, np. us³ugi WWW (World Wide Web), poczta elektroniczna, FTP, a tak e jest realizowana wewn¹trz sieci us³ugi DNS (Domain Name Service). Urz¹dzenia koñcowe maj¹ mo liwoœæ wykonywania aplikacji przetwarzaj¹cych odbieran¹ i wysy³an¹ informacjê. Systemy komórkowe 3G d¹ ¹ do wykorzystania tej drugiej koncepcji. Za³o eniem sieci nowej generacji opartej na dystrybucji inteligencji w ca³ej sieci jest po³¹czenie zalet obu podejœæ i uzyskanie efektu synergii w zakresie us³ug. Czynnikami sprawczymi s¹ m. in. szybki wzrost penetracji us³ug ruchomych i Internetu oraz pojawienie siê nowej generacji przenoœnych terminali wyposa onych w inteligencjê i mo liwoœci komunikacyjne (np. funkcjonalnoœæ telefonu komórkowego), które pe³ni¹, w mniejszym lub wiêkszym stopniu, rolê komunikatorów osobistych: PDA (Personal Digital Assistant), HPC (Handheld PC). PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY! ROCZNIK LXXIV! nr 8 9/2001 O Rys. 2. Wzrost liczby abonentów komórkowych na świecie do ro ku Źródło: EMC World Cellural Database Podstawow¹ rolê w rozwoju rynku komórkowego odgrywa system GSM (tabela 1). System GSM jest stosowany w 169 krajach na œwiecie, w których dzia³a 401 sieci GSM, a nastêpnych 84 takich sieci jest w trakcie budowy. Podstawowy standard GSM, opracowany dla zakresu czêstotliwoœci 900 MHz zosta³ nastêpnie rozszerzony na zakresy 1800 MHz (g³ównie Europa), 1900 MHz (g³ównie USA) oraz planuje siê wykorzystanie zakresu 400 MHz. Jak wynika z tej tabeli, do roku 2005 system GSM bêdzie nadal systemem rozwojowym podwajaj¹c liczbê abonentów w stosunku do stanu obecnego. Wykorzystanie trybu dwupasmowego 900/1800 MHz przez poszczególnych operatorów spo- O Tabela 1. Abonenci GSM na świecie do roku 2005 Ab. GSM (mln) Ogó³em GSM GSM GSM ,3 3,2 6,4 10,6 15,7 20,8 25, ,8 GSM 900/1800 0, GSM 400 0,14 0,31 0,53 wodowa³ istotny wzrost pojemnoœci systemu GSM przy stosunkowo niskich kosztach inwestycyjnych. Równie niektórzy operatorzy w USA przy³¹czyli siê do techniki GSM w zakresie czêstotliwoœci PCS (GSM 1900). System GSM sta³ siê systemem globalnym, u ywanym na ca³ym œwiecie z dominuj¹c¹ rol¹ rynku europejskiego. Liczba abonentów GSM w Europie przekroczy³a 300 milionów i osi¹gnie prawie 500 mln w roku Trwaj¹ prace nad uwolnieniem zakresu czêstotliwoœci 400 MHz dla celów GSM. Pasmo to jest szczególnie atrakcyjne w zastosowaniu dla terenów o ma³ej gêstoœci zaludnienia. 503

3 O Tabela 2. Przyrost liczby abonentów komórkowych (w mln) w przedziale jednego roku z podziałem na stosowane standardy Standard IV/2000 VII/2000 X/2000 XI/2000 XII/2000 I/2001 II/2001 III/2001 GSM CDMA TDMA(US) PDC ,2 51,6 52,7 Analogowe Obok dominuj¹cej roli GSM, w poszczególnych regionach œwiata s¹ stosowane inne systemy komórkowe. Rozwój ró nych standardów w ci¹gu ostatniego roku pokazuje tabela 2. Systemy CDMA (tzw. w¹skopasmowe CDMA) osi¹gnê³y oko³o 10% rynku g³ównie dziêki stosowaniu ich w USA (pasmo 800 MHz IS 95 oraz pasmo PCS). W USA w zakresie PCS nastêpuje rozwój nowych systemów w oparciu o metody TDMA. W Japonii, która nigdy nie przy³¹czy³a siê do GSM rozwijane s¹ systemy w oparciu o standardy PDC. Standard ten osi¹gn¹³ swoje mo liwoœci jako standard lokalny, a dalszy rozwój systemów komórkowych w Japonii bêdzie oparty na standardach trzeciej generacji 3G. Analogowe systemy komórkowe pierwszej generacji, uznane za nie perspektywiczne, s¹ wycofywane z u ytku. Prognoza przychodów z rynku systemów 3G Sukces systemów komórkowych 2G spowodowa³ optymistyczne prognozy dotycz¹ce przychodów przysz³ych operatorów systemów 3G. Raporty UMTS Forum podaj¹, e przychody z us³ug realizowanych przez systemy trzeciej generacji 3G wynios¹ oko³o 50 mld USD w roku 2005 i przekrocz¹ 300 mld USD w roku Ponad 65% przychodów w roku 2010 ma pochodziæ z us³ug pozatelefonicznych, które s¹ klasyfikowane w szeœciu kategoriach: M komórkowy dostêp do Internetu (Mobile Internet Access), M komórkowy dostêp do intranetu/ekstranetu (Mobile Intranet/Extranet Access) 60 mld USD, M us³ugi informacyjne dedykowane dla u ytkownika (Customised Infotainment) 75 mld USD, M informacje multimedialne (Multimedia Messaging) 40 mld USD, M us³ugi zwi¹zane z lokalizacj¹ terminalu (Location-Based Services), M wzbogacona telefonia (Rich Voice) 20 mld USD (wideokonferencje, konferencje multimedialne). Przychody te s¹ przewidywane dla operatorów us³ug 3G i nie uwzglêdniaj¹ przychodów z innych us³ug zwi¹zanych np. z:! oferentami aplikacji (W ASP),! oferentami treœci,! dostawcami sprzêtu,! partnerami handlu elektronicznego. Liczba u ytkowników systemów 3G wyniesie 80 mln w roku 2005 i przekroczy 600 mln w roku 2010, co bêdzie stanowiæ oko³o 28% u ytkowników systemów komórkowych. Na rys. 3 przedstawiono scenariusz rozwoju nowych us³ug w systemach komórkowych i mo liwoœci poszczególnych standardów dla implementacji tych us³ug, a tak e wymagane szybkoœci transmisji. Jak widaæ, spe³nienie powy szych prognoz rynkowych zale y nie tylko od potencjalnego popytu ale równie od osi¹gniêæ technologicznych i technicznych. EWOLUCJA SIECI KOMÓRKOWYCH Obok wyk³adniczego wzrostu liczby abonentów komórkowych, drugim zaskoczeniem ostatnich 8 lat jest dynamiczny rozwój sieci Internet i us³ug internetowych. Bogactwo informacyjne tej sieci, proste tworzenie aplikacji, ³atwoœæ korzystania z us³ug oraz jej globalny zasiêg, przy stosunkowo niskich kosztach inwestycyjnych i cenach us³ug, s¹ g³ównymi Ÿród³ami sukcesu. Na rozwój sieci Internet bez w¹tpienia wp³ywaj¹ równie takie czynniki, jak upowszechnienie komputerów osobistych nie tylko w biznesie ale równie wœród u ytkowników indywidualnych oraz interfejs systemu WWW i ³atwoœæ tworzenia dokumentów HTML. Postêp techniczny spowodowa³ gwa³towne upowszechnienie inteligentnych urz¹dzeñ przenoœnych komputerów przenoœnych (notebook) i urz¹dzeñ typu PDA (Personal Digital Assistant). Pionierem w implementacji us³ug typu internetowego dla abonentów ruchomych jest japoñski operator DoCoMo i jego system i mode. W Japonii liczba internautów komórkowych znacznie przewy sza liczbê internautów stacjonarnych. Z us³ugowego punktu widzenia ewolucja taka jest naturalna, poniewa abonent komórkowy, w szczególnoœci abonent GSM jest dostêpny wszê- O Rys. 3. Scenariusz rozwoju nowych usług komórkowych: typy usług, wymagane przepływności oraz wykorzystywane standardy. Ozna czenia wyjaśniono w tekście 504 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY! ROCZNIK LXXIV! nr 8 9/2001

4 dzie (Anywhere-on), a w przypadku komunikacji pakietowej jest dostêpny ci¹gle (Always-on) jak w sieci LAN. Dziêki temu jest mo liwe wprowadzenie nowych us³ug dzia³aj¹cych w sieciach heterogenicznych, zarówno w sieciach ruchomych jak i stacjonarnych. Us³ugi tego typu s¹ okreœlane jako Fixed-Mobile Convergence (FMC). Z aplikacyjnego punktu widzenia mo na sobie wyobraziæ wiele us³ug, w których sta³a ³¹cznoœæ pomiêdzy abonentem a jego domem i biurem (lokalizacja, sterowanie urz¹dzeniami domowymi, ci¹g³y kontakt z pracodawc¹) w istotny sposób podnosi komfort ycia i pracy, podnosi poziom bezpieczeñstwa oraz tworzy nowe zachowania biznesowe (np. telepraca). Potencja³ aplikacyjny tego typu systemów jest bardzo du y, jednak wymaga on stworzenia zarówno odpowiedniej infrastruktury sieciowej jak i systemów aplikacyjnych. Nale y zauwa yæ, e w omawianych systemach komunikacja powinna odbywaæ siê w trybie nie tylko cz³owiek-cz³owiek, czy cz³owiek-maszyna, ale równie w trybie maszyna-maszyna. Oznacza to, e liczba terminali np. GPRS lub UMTS nie jest œciœle powi¹zana z liczb¹ abonentów, ale raczej z liczb¹ zainstalowanych aplikacji. W praktyce operatorskiej oznacza to, e jeden fizyczny abonent mo e byæ wielokrotnym abonentem logicznym mo e on posiadaæ kilka numerów komórkowych dla terminali o ró nym przeznaczeniu. Ju obecnie w systemie GSM abonent posiada ró ne numery dla us³ug telefonicznych, telefaksowych i danych. Z tych powodów w analizach przysz³ego rynku komórkowego wyró nia siê terminy abonent (subscriber) oraz subskrypcja us³ugi (subscripton). Publiczne sieci komórkowe wkraczaj¹ w trzeci¹ generacjê techniczn¹ i us³ugow¹. Systemy 3G korzystaj¹ z doœwiadczeñ technicznych i rynkowych systemu drugiej generacji 2G GSM (Global System for Mobile communication). System GSM standaryzowany w latach osiemdziesi¹tych zosta³ ukierunkowany na us³ugi telefoniczne jako us³ugi podstawowe i w zwi¹zku z tym jego struktura naœladuje strukturê klasycznej sieci telekomunikacyjnej z komutacj¹ kana³ów. Na rys. 4 pokazano zasadnicz¹ strukturê sieci GSM i sposób jej wspó³pracy z innymi sieciami. O Rys. 5. Wzrost liczby SMSów wysyłanych na całym świecie od początku roku 2000 do połowy roku 2001 wane, us³ugi bankowe, promocje towarów i inne. Us³ugi SMS s³u- ¹ do rozbudzenia popytu dla wzbogaconych us³ug w systemach 3G. Obok SMS wprowadza siê us³ugi MMS Multimedia Messaging System). Obecne systemy komórkowe 2G s¹ zdominowane przez us³ugê telefoniczn¹ ale rozwój us³ug pozatelefonicznych bêdzie coraz bardziej znacz¹cy. Rozwój Internetu (oraz intranetu) odbywa siê w takim samym tempie, jak rozwój liczby abonentów komórkowych. Roœnie zainteresowanie rynkiem telekomunikacji osobistej dla us³ug pozatelefonicznych (w tym us³ug internetowych). Na rys. 6 pokazano prognozê us³ug internetowych w sieciach stacjonarnych, us³ug komórkowych oraz internetowych w tych sieciach. Rozwój rynku pozatelefonicznego (rynek danych) sk³ania do wprowadzenia komutacji pakietów do sieci komórkowych bez degradacji jakoœci obs³ugi dynamicznie rozwijaj¹cego siê rynku telefonicznego. Sytuacja ta powoduje poszukiwanie nowych rozwi¹zañ, umo liwiaj¹cych szybsz¹ wymianê danych cyfrowych w sieciach komórkowych. O Rys. 4. Struktura uproszczona sieci GSM i współpraca GSM z in nymi sieciami. Oznaczenia wyjaśniono w tekście Wa nym osi¹gniêciem standardu GSM jest wprowadzenie identyfikacyjnej karty abonenckiej SIM (Subscriber Identity Module), dziêki której us³ugi mog¹ byæ oferowane abonentowi praktycznie na ca³ym œwiecie (roaming miêdzynarodowy). Oprócz dominuj¹cych us³ug telefonicznych, w GSM s¹ dostêpne us³ugi transmisji danych i telefaksowe, realizowane z szybkoœci¹ 9600 bit/s oraz systemy SMS (Short Message System) s³u ¹ce do przesy³ania krótkich wiadomoœci. Us³ugi implementowane na w¹skopasmowej platformie SMS sta³y siê przedszkolem dla szerokopasmowych us³ug nietelefonicznych w systemach 3G. Rys. 5 pokazuje wzrost liczby wiadomoœci SMS przekazywanych w okresie ostatniego roku. W czerwcu 2001 liczba wys³anych na ca³ym œwiecie SMSów przekroczy³a 22 miliardy. Wprowadza siê coraz to nowe us³ugi wykorzystuj¹c SMS informacje dedyko- PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY! ROCZNIK LXXIV! nr 8 9/2001 O Rys. 6. Prognoza liczby abonentów stacjonarnych i ruchomych z podziałem na usługi klasyczne i internetowe Powy sze czynniki spowodowa³y opracowanie zaleceñ ITU (International Telecommunications Union dawniej CCITT i CCIR) dla nowego systemu trzeciej generacji znanego w ITU jako IMT 2000 (International Mobile Telecommunications po roku 2000). System UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) opracowywany przez ETSI jest europejsk¹ wersj¹ IMT Poniewa nowe systemy 3G znajduj¹ siê dopiero w stadium normalizacji i testów pilotowych, to pozycja GSM jako 505

5 œwiatowego systemu komórkowego jest niepodwa alna co najmniej do roku 2010, poniewa standard ten jest otwarty na nowe wersje i mo liwoœci us³ugowe. Ewolucyjny rozwój GSM polega na udostêpnianiu nowych metod dostêpu do kana³ów radiowych i rozwoju oprogramowania systemowego, takich jak wymienione poni ej. M Wieloszczelinowa komutacja kana³ów HSCSD. Obecnie typow¹ szybkoœci¹ transmisji danych w GSM jest 9600 bit/s przy wykorzystaniu jednej szczeliny czasowej TDMA. Komutacja wieloszczelinowa (na jednej czêstotliwoœci) pozwala na zwiêkszenie szybkoœci transmisji do porównywalnej z realizowan¹ w sieciach przewodowych z wykorzystaniem modemów. M Transmisja pakietowa GPRS (General Packet Radio Service) w kana³ach radiowych GSM. Us³uga GPRS zapewnia transmisjê pakietow¹ z praktyczn¹ przep³ywnoœci¹ kilkudziesiêciu kbit/s. Potencjalna przewaga GPRS nad HSCSD polega na mo liwoœci udostêpnienia porównywalnej szybkoœci transmisji danych po znacznie ni szych taryfach dziêki znacznie efektywniejszemu wykorzystaniu zasobów radiowych GSM. M Nowe metody modulacji i kompresji sygna³ów EDGE. Metoda EDGE (Enhanced Data GSM Evolution) wymaga doœæ rewolucyjnych zmian w standardzie GSM. W tej metodzie zak³ada siê pozostawienie dotychczasowej siatki kana³ów radiowych (o szerokoœci 200 khz), co jest niezwykle wa ne dla stabilnoœci standardu GSM w zakresie najwa niejszym, tzn. podzia³u pasma czêstotliwoœci na kana³y radiowe. Wobec postêpów technicznych bêdzie natomiast mo liwe bardziej efektywne wykorzystanie kana³u radiowego przy zmianie metody modulacji na 8PSK (oœmiowartoœciowa modulacja fazy) i zmianie sposobu przetwarzania sygna³ów w kanale radiowym. Zalet¹ koncepcji EDGE jest to, e w d³ugim okresie w jednej sieci bêd¹ pracowa³y zarówno dotychczasowe stacje bazowe i terminale, jak i nowe. Metoda EDGE ma umo liwiæ transmisjê danych z szybkoœci¹ do 384 kbit/s. M Rozwój us³ug w czasie roamingu CAMEL. Rozwój standardu CAMEL (Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic) wynika z obecnej sytuacji, w której us³ugi wzbogacone, dostêpne w sieci macierzystej GSM nie zawsze s¹ dostêpne w czasie wizytowania w innej sieci GSM (w czasie roamingu). CAMEL jest aplikacj¹, s³u ¹c¹ do przesy³ania danych s³u bowych miêdzy operatorami w celu realizacji pe³nego zestawu us³ug dla abonentów przebywaj¹cych w sieciach wizytowanych, do realizacji optymalnego kierowania ruchem miêdzy sieciami komórkowymi (smart routing), wprowadzenia mechanizmów zapobiegaj¹cych lub ograniczaj¹cych przestêpstwa w sieciach komórkowych i do innych celów. M Rozszerzenie funkcji karty SIM (SIM Toolkit). Istnieje wiele mo liwoœci rozszerzenia funkcji kart SIM na handel elektroniczny (e-commerce). U ytkownik telefonem GSM mo e p³aciæ za ró - ne us³ugi, w szczególnoœci zwi¹zane z tzw. mikrop³atnoœciami (np. tankowanie benzyny, mycie samochodu itp.). Jest to skojarzenie karty SIM z funkcjami karty kredytowej. System GPRS System GSM/GPRS jest traktowany jako najwa niejszy element okresu przejœciowego pomiêdzy systemami GSM nale ¹cymi do drugiej generacji 2G i systemami 3G np. UMTS. Czêsto jest mu przypisywana generacja o numerze 2.5G, której celem jest rozbudzenie rynku us³ug opartych na transmisji danych. Podstawowa koncepcja systemu GSM/GPRS jest przedstawiona na rys. 7. W systemie GPRS pojawi³y siê nowe elementy GPRS Support Nodes (GSN), odpowiedzialne za dostarczanie i ruting pakietów pomiêdzy stacj¹ MS (Mobile Station) i zewnêtrzn¹ wzglêdem GPRS pakietow¹ sieci¹ transmisji danych. S¹ to wymienione ni ej wêz³y. O Rys. 7. Podstawowa koncepcja sieci GPRS jako uzupełnienia sie ci GSM o transmisję pakietową. Oznaczenia wyjaśniono w tekście M SGSN (Serving GPRS Support Node) wêze³ ten jest odpowiedzialny za dostarczenie i rutowanie pakietów uzyskanych ze stacji ruchomej. SGSN realizuje takie funkcje jak: przekazywanie pakietów, ruting, zarz¹dzanie mobilnoœci¹ i sesjami, zarz¹dzanie warstw¹ logiczn¹ ³¹cza, uwierzytelnianie, kolejkowanie zg³oszeñ transmisji pakietowej oraz gromadzeniem danych dla potrzeb rozliczeniowych. M GGSN (Gateway GPRS Support Node) wêze³ ten pe³ni rolê interfejsu pomiêdzy sieci¹ GSM/GPRS a zewnêtrzn¹ pakietow¹ sieci¹ transmisji danych. Do jego zadañ nale y konwersja pakietów otrzymywanych z wêz³a SGSN do odpowiedniego formatu pakietowego sieci zewnêtrznej (X. 25 lub IP) oraz przekazywanie tych pakietów pomiêdzy wêz³ami SGSN oraz sieci¹ zewnêtrzn¹. W kierunku odwrotnym GGSN dokonuje konwersji adresów PDP (Packet Data Protocol) na numery abonentów GSM pakiety te s¹ nastêpnie wysy³ane do odpowiedniego wêz³a SGSN. Dla realizacji tej funkcji GGSN zapisuje adres stowarzyszonego z u ytkownikiem wêz³a SGSN w rejestrze VLR (Visitor Location Register). Us³ugi transmisji w specyfikacji GPRS mo na podzieliæ na dwie kategorie: M komunikacjê typu punkt-punkt (point-to-point PTP), M komunikacjê typu punkt-wielopunkt (point-to-multipoint PTM). System dopuszcza ró ne klasy jakoœciowe QoS (Quality of Service) us³ug przenoszenia. Zosta³y wyró nione nastêpuj¹ce klasy przenoszenia (subscriber QoS profile): M klasy priorytetów: najwy szy (High precedence), poœredni (Normal precedence) i najni szy (Low precedence); M klasy niezawodnoœci transmisji pakietu (tabela 3); M klasy opóÿnieñ transmisji pakietu (tabela 4). OpóŸnienie pakietów jest definiowane jako czas przekazywania pakietów pomiêdzy dwoma terminalami ruchomymi. Nale y zwróciæ uwagê na du e opóÿnienia transmisji wszystkich klas O Tabela 3. Klasy prawdopodobieństwa transmisji pakietu Klasa straty Prawdopodobieństwo: powielenia zmiany kolejności uszkodzenia O Tabela 4. Klasy opóźnień transmisji pakietu Klasa Pakiety 128 bajtowe Wartość średnia Opóźnienie 95% pakietów Pakiety 1024 bajtowe Wartość średnia Opóźnienie 95% pakietów 1 < 0,5 s < 1,5 s < 2 s < 7s 2 < 5 s < 25 s < 15 s < 75 s 3 < 50 s < 250 s < 75 s < 375 s 4 best effort best effort best effort best effort 506 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY! ROCZNIK LXXIV! nr 8 9/2001

6 z wyj¹tkiem klasy 1. Tak du e opóÿnienia utrudniaj¹ implementacjê us³ug interaktywnych, a w wielu przypadkach poprawn¹ pracê niezawodnych protoko³ów transportowych (np. TCP). W celu zapewnienia wiêkszych szybkoœci transmisji w systemie GPRS jest mo liwa konkatenacja (z³o enie) do 8 szczelin czasowych w kanale radiowym 200 khz (Time Slot) oraz cztery metody kodowania od CS-1 do CS-4 (Coding Scheme) w szczelinie, które umo liwiaj¹ uzyskiwanie wiêkszych przep³ywnoœci, kosztem redukcji informacji dla potrzeb korekcji b³êdów tabela 5. O Tabela 5. Typy kodowania sygnału i przepływność szczelin Typ kodo wania Redundancja Przepływność w szczelinie czasowej [kbit/s] CS-1 0,5 9,05 CS-2 0,66 13,4 CS-3 0,75 15,6 CS ,34 W systemie GPRS zdefiniowano kilkanaœcie kategorii przep³ywnoœci, bior¹c pod uwagê wartoœci szczytowe (od 8 kbit/s do 2048 kbit/s) i wartoœci œrednie (od 0,22 bit/s do 111 kbit/s). U ytkownicy systemu GSM z niecierpliwoœci¹ oczekuj¹ na system GPRS i mo liwoœæ szybkiej transmisji danych przy niskich op³atach. Rozwi¹zania praktyczne przyjête w systemie GPRS odbiegaj¹ znacz¹co od zapowiedzi 1). System ten mia³ byæ ³atwy do wdro enia i emuluj¹cy us³ugi systemów trzeciej generacji, jednak sta³ siê dla wielu operatorów sieci GSM doœæ powa nym problemem i trudno przewidzieæ jego szybkie wdro enie. System GPRS mia³ byæ testem popularnoœci us³ug systemu UMTS, a wiele wskazuje na to, e sta³ siê probierzem problemów, przed którymi stoj¹ operatorzy UMTS. Protokó³ WAP Koncepcja protoko³u dostêpu WAP (Wireless Application Protocol) zak³ada masowy i ³atwy dostêp u ytkowników komórkowych do us³ug, obecnie traktowanych oddzielnie jako telekomunikacyjne i internetowe. Protokó³ ten umo liwia zunifikowany dostêp u ytkownika komórkowego do us³ug, niezale nie od standardu interfejsu radiowego zastosowanego w systemie komórkowym. Ze wzglêdu na przewidywany dominuj¹cy rynek us³ug internetowych w us³ugach transmisji danych, koncepcja odpowiednich warstw protoko³u WAP jest podobna do odpowiedniej koncepcji warstwowej w protokole IP (rys. 8). O Rys. 9. Koncepcja i mode oparta na wykorzystaniu podzbioru HTML do komunikacji użytkownika z dostawcą treści. Oznaczenia wyjaśniono w tekście Obecnie nast¹pi³o pewne zniechêcenie do korzystania z us³ug za pomoc¹ WAP, chocia g³ównym powodem niezadowalaj¹cej akceptacji tych us³ug nie jest protokó³ WAP. Implementacja WAP ma sens w po³¹czeniu np. z GPRS, tzn. z relatywnie szybk¹ transmisj¹ danych. Korzystanie z WAPu przy klasycznym po³¹czeniu GSM przy szybkoœci 9,6 kbit/s jest rzeczywiœcie zniechêcaj¹ce. Równolegle z opracowaniem specyfikacji WAP, japoñski operator DoCoMo implementowa³ w swojej sieci komórkowej us³ugi internetowe na platformie i-mode, które odnios³y zadziwiaj¹cy sukces. Koncepcja strukturalna i-mode zosta³a oparta na podzbiorze HTML (rys. 9) zapewniaj¹c komunikacjê miêdzy terminalem u ytkownika i dostawc¹ treœci. W Europie obserwuje siê tendencje do akceptacji trybu i-mode w sieciach komórkowych. STANDARYZACJA SYSTEMÓW 3G WEDŁUG KONCEPCJI 3GPP Podejœcie ewolucyjne od systemów 2G do 3G jest zadaniem dzia³alnoœci organizacji 3GPP (Third Generation Partnership Project). Celem standaryzacji jest umo liwienie transmisji danych z coraz wiêksz¹ szybkoœci¹. Us³ugi telefoniczne s¹ oczywiœcie uwzglêdnione w ka dym systemie z tym, e w kolejnych etapach s¹ przewidziane us³ugi telefoniczne wzbogacone (telekonferencje, wideokonferencje itp.) Ewolucja systemów ze wzglêdu na dostêpne szybkoœci transmisji mo e byæ podzielona na nastêpuj¹ce etapy (patrz rys. 10). M GSM klasyczna sieæ GSM z komutacj¹ kana³ów umo liwia transmisjê danych z szybkoœci¹ 9,6 kbit/s oraz przesy³anie krótkich wiadomoœci SMS. M GPRS ma umo liwiæ szybkoœci transmisji w trybie pakietowym do 160 kbit/s oraz us³ugi telefoniczne w trybie komutacji kana³ów. M EDGE wynika z ewolucji GPRS (EGPRS) przy zmianie metod modulacji w kanale radiowym i umo liwi transmisjê z szybkoœci¹ do 384 kbit/s 2). O Rys. 8. Podobieństwo struktury warstwowej WAP i Internetu. Oznaczenia wyjaśniono w tekście 1) Wady GPRS s¹ omówione w artykule S. Kukliñskiego pt.: Rola protoko- ³u IP w systemach GSM, GPRS i UMTS. Trudne czasy dla operatorów sieci komórkowych, Przegl¹d Telekomunikacyjny i Wiadomoœci Telekomunikacyjne, nr 5, 2001 O Rys. 10. Ewolucja standardów 2G do 3G pod kątem szybkości transmisji danych. Oznaczenia wyjaśniono w tekście 2) Rzeczywiste mo liwoœci metod modulacji w specyfikacji EDGE zostan¹ przetestowane w specyficznym dla USA standardzie IS-136 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY! ROCZNIK LXXIV! nr 8 9/

7 M GERAN (GSM/EDGE Radio Access Network) jest traktowany jako druga faza EDGE, która ma umo liwiæ transmisjê do 1920 kbit/s (ca 20Mbit/s). M UMTS w pierwszej fazie (specyfikacja R99), w odró nieniu od linii GSM, charakteryzuj¹cej siê okreœlonymi zakresami czêstotliwoœci i trybem pracy TDMA, posiada oddzielne zakresy czêstotliwoœci oraz dostêp radiowy w trybie W-CDMA. W zale noœci od miejsca i warunków radiowych, bêdzie umo liwia³ szybkoœci transmisji do 2Mbit/s. M UMTS w fazie R4 i R5 bêdzie kolejnym etapem rozwoju UMTS wyró niaj¹cym siê zmian¹ struktury sieci szkieletowej oraz prac¹ w trybie pakietowym dla wszystkich us³ug, w tym dla us³ug telefonicznych. Jak widaæ z przedstawionego wy ej scenariusza, koncepcja standaryzacji wed³ug 3GPP zak³ada pewien rodzaj konkurencji od etapu GPRS pomiêdzy dalszym rozwojem systemów, wykorzystuj¹cych zakresy czêstotliwoœci GSM i metody dostêpu TDMA, a nowymi zakresami czêstotliwoœci dla UMTS i zdecydowanie odmienn¹ metod¹ dostêpu radiowego opart¹ na technice CDMA. Mo na zauwa yæ kontrowersyjne opinie (zw³aszcza w Europie) co do przysz³oœci linii EDGE GERAN przy jednoczesnym rozwoju linii UMTS. Technika EDGE GERAN mo e byæ koniecznoœci¹ dla tych operatorów GSM, którzy nie uzyskaj¹ koncesji w zakresie UMTS, jednak taka sytuacja w Europie nie bêdzie istotna. Wa niejszym argumentem mo e byæ weryfikacja komercyjna systemu UMTS. W pierwszych latach system UMTS bêdzie implementowany przez dotychczasowych operatorów GSM w aglomeracjach miejskich ze wzglêdów zarówno komercyjnych jak i technicznych (du y koszt budowy podsystemu radiowego). Wzrost popularnoœci UMTS i koniecznoœæ implementacji us³ug trzeciej generacji na ca³ym obszarze kraju mo e zmusiæ operatorów GSM do wa nych decyzji czy w obszarach poza miastami bardziej op³acalna bêdzie budowa sieci UMTS czy te modernizacja sieci GSM z wykorzystaniem EDGE? Pierwsze lata rozwoju UMTS i praktyczna weryfikacja technicznych jego mo liwoœci mo- e zmieniæ istotnoœæ postawionego wy ej pytania. Proces standaryzacji prowadzony w ramach 3GPP zosta³ podzielony na nastêpuj¹ce etapy. M Standaryzacja interfejsu radiowego UTRAN w trybie FDD (Frequency Duplex Division) i TDD (Time Duplex Division). M Standaryzacja sieci szkieletowej (ewolucyjne podejœcie od sieci GSM) wraz z zarz¹dzaniem mobilnoœci¹ abonentów i globalnym roamingiem. M Standaryzacja terminali pracuj¹cych w dwóch standardach 2G i 3G. M Aspekty systemowe i us³ugowe. Podstawowe cechy systemu UMTS System UMTS jest nowym standardem europejskim systemów 3G, którego specyfikacje s¹ opracowywane w ETSI dla zakresów czêstotliwoœci systemu IMT Studia dotycz¹ce rynku komórkowego wskazuj¹ (patrz rys. 6), e do roku 2005 podstawow¹ us³ug¹ pozostanie telefonia. W sieciach UMTS u ytkownicy oczekuj¹ us³ug telefonicznych wysokiej jakoœci, ale bêd¹ równie ¹daæ us³ug transmisji danych. Do roku 2010 przewiduje siê du y wzrost us³ug multimedialnych. W szczególnoœci rozwój us³ug internetowych (Internet Protocol IP), obecnie oferowanych w sieciach sta³ych (przewodowych), bêdzie wa n¹ czêœci¹ us³ug w systemach UMTS. Jak widaæ na rys. 3, w stosunku do stanu obecnego wzroœnie zapotrzebowanie na kana³y o du ej przep³ywnoœci i na us³ugi multimedialne. Wiêkszoœæ systemów 2 G wykorzystuje w po³¹czeniach metodê komutacji kana³ów. W UMTS nast¹pi integracja komutacji kana³ów i komutacji pakietów, szczególnie efektywna w us³ugach transmisji danych. Komutacja pakietów umo liwi tworzenie po³¹czeñ wirtualnych, alternatywne metody taryfikacji, asymetryczny przydzia³ pasma w dwóch kierunkach transmisji (mniejsze pasmo w górê sieci i wiêksze pasmo w dó³ sieci typowe zapotrzebowanie w us³ugach internetowych). Bêdzie zapewniona ci¹g³oœæ us³ug przy zmianie miejsca i dostêpnoœci lokalnego systemu komórkowego; ci¹g³oœæ oznacza nie tylko spe³nienie wymagañ roamingowych (wirtualne, czasowe przeniesienie abonenta do innej sieci), ale wymagañ przenoszenia po³¹czeñ w trakcie ich trwania (hand over, hand off). Wprowadzenie UMTS bêdzie odbywa³o siê etapami w latach Podobnie do historii rozwoju GSM, tak du e przedsiêwziêcie musi opieraæ siê na standardzie otwartym i stopniowym rozszerzaniu mo liwoœci UMTS w poszczególnych fazach. Konieczna bêdzie interakcja miêdzy weryfikacj¹ praktyczn¹ rozwi¹zañ technicznych oraz rzeczywistym zapotrzebowaniem rynku. Zakresy czêstotliwoœci dla systemów IMT 2000 Na rys. 11 przedstawiono zakresy czêstotliwoœci dla systemów komórkowych trzeciej generacji IMT 2000 uzgodnione na konferencjach WRC (World Radio Conference) w latach 1992, 1995 i 2001 oraz obecne plany ich wykorzystania w poszczególnych regionach. Organizacja WRC ma du e osi¹gniêcia w uzgodnieniach nowych zasobów czêstotliwoœciowych dla potrzeb ko- O Rys. 11. Zakresy częstotliwości dla systemów IMT 2000 według ITU oraz ich wykorzystanie w różnych regionach świata. Oznaczenia wy jaśniono w tekście 508 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY! ROCZNIK LXXIV! nr 8 9/2001

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³ Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 4 (92), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telewizja INDEKS 345237 numer 4 (104), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

Układy reprogramowalne dla potrzeb telekomunikacji cyfrowej

Układy reprogramowalne dla potrzeb telekomunikacji cyfrowej Tadeusz UBA*, Bogdan ZBIERZCHOWSKI*, Piotr ZBYSIÑSKI* Układy reprogramowalne dla potrzeb telekomunikacji cyfrowej W ostatnich latach w technice cyfrowej obserwuje siê ogromne zmiany w metodach projektowania

Bardziej szczegółowo

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Odkrywaj¹c przysz³oœæ

Odkrywaj¹c przysz³oœæ Odkrywaj¹c przysz³oœæ nowe wytyczne dla hoteli na rok 2010 i lata nastêpne Trendy. Technologie. Transformacja. Spojrzenie w przysz³oœæ hoteli. 2010: rok transformacji Foreword Wp³ywowi globalnej recesji

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo