oferenci, którzy pobrali/ pobierają SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oferenci, którzy pobrali/ pobierają SIWZ"

Transkrypt

1 Gmina Siedliszcze ul. Szpitalna 15a Siedliszcze GT.341/2/O1/10 Siedliszcze oferenci, którzy pobrali/ pobierają SIWZ Dotyczy przetargu: Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i zwiększenie dostępności E-usług na terenie gminy wiejskiej Siedliszcze Gmina Siedliszcze jako Zamawiający na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-prawo zamówień publicznych ( z późń. zmianami) w związku z zapytaniami o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedstawia złożone pytania i odpowiedzi: Pytanie 1. Proszę o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego jako: "Co najmniej dwie usługi polegające na wdrożeniu autorskiego systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej zintegrowanej z ESOD oraz systemem internetowej obsługi interesanta wspomagającego i ułatwiającego wdrożenie systemu zarządzana jakością ISO w jednostce samorządu terytorialnego. Ogólna wartość usługi nie mniejsza niż ,00 zł brutto każda" skoro: - przedmiotem zamówienia nie jest wdrożenie systemu zarządzania jakością - niezgodne z ustawą jest wskazywanie odbiorcy wykonanej usługi takie określenie warunku udziału w postępowaniu sprzeczne jest z art. 22 ust. 4 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie wymaga wdrożenia systemu zarządzania jakością. Dostarczane rozwiązania powinny jednak wspierać wdrożenie takiego systemu u Zamawiającego. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) Zamawiający ma prawo żądać wykazu wykonanych ( ) dostaw lub usług ( ), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Pytanie 2. Odnośnie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia, prosimy o informację jakie wykształcenie wyższe zamawiający ma na uwadze? Jest to szczegółowo opisane w punkcie 3 podpunkty A i B treści SIWZ: jedna osoba - kierownik projektu z wykształceniem wyższym magisterskim oraz trzy osoby z wykształceniem wyższym. Przez wykształcenie wyższe należy rozumieć wykształcenie potwierdzone uzyskanym tytułem magistra lub magistra inżyniera oraz dyplomem wyższej uczelni potwierdzającym uzyskany tytuł. Pytanie 3 Odnośnie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia prosimy o wykreślenia okresu 3 lat jako zapisu sprzecznego z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

2 Odpowiedź. Zgodnie z wymienionym w odpowiedzi do zapytania 1 rozporządzeniem zamawiający ma prawo żądać wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz określenia ich kwalifikacji zawodowych. Potwierdza to również posiadane przez Wykonawcę wiedzę i doświadczenie oraz potencjał kadrowy zdolny do wykonania zamówienia. Pytanie 4. Pkt. VI SIWZ dotyczy Wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, prosimy o informacje jaki warunek udziału w postępowaniu ma potwierdzać formularz ofertowy i dowód wniesienia wadium? Wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy oraz dowód wniesienia wadium jest jednym z warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu. Pytanie 5 Prosimy o informacje jakie dokumenty należy złożyć w przypadku składania oferty wspólnej, jakie dokumenty ma złożyć lider a jakie wszyscy pozostali uczestnicy. Szczegółowe informacje nt. składania oferty wspólnej są zawarte w SIWZ - punkt X - opis przygotowania oferty strona 6. Pytanie 6 Prosimy o informacje jakie dane Wykonawca ma przedstawić na załączniku nr 7, jego treść jest sprzeczna z opisem w SIWZ. Załącznik nr 7 jest wykazem niezbędnego wyposażenia wymaganego przez Zamawiającego w trakcie realizacji Zamówienia. W załączniku nr 8 nie ma podanej nazwy postępowania. Ponieważ stanowi on załącznik do SIWZ należy wnioskować, iż jest to dokument dotyczące tego postępowania. Pytanie 7 Prosimy o informacje czy załącznik nr 8 dotyczy niniejszego postępowania? W jego treści podana jest inna nazwa postępowania. Załącznik nr 8 dotyczy niniejszego postępowania. Precyzuje on listę wymaganego sprzętu o min. parametrach technicznych. W treści nie podana jest nazwa postępowania. Pytanie 8 W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o określenie rozmiaru otworu okiennego w którym ma być zamontowana krata. Zamawiający w ramach opisu zamówienia określił możliwość wykonania na miejscu wizji lokalnej i ustalenia we własnym zakresie szczegółów związanych z modernizacją serwerowni m.in. rozmiarów otworu okiennego. Pytanie 9 W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o doprecyzowanie wymaganych parametrów kraty (materiał, średnica/przekrój, rozmiar "oczek") oraz sposób mocowania (trwały, otwierany, etc). Parametry kraty: materiał: rama - kątownik stalowy, pręty - stalowe średnica: pręty stalowe - 12 mm. rozmiar "oczek": maks. 3 cm sposób mocowania: trwały. Pytanie 10

3 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "uruchomienie szafy dystrybucyjnej 42U wraz z 3 panelami krosowniczymi, switchem 19' typu RACK". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac z tym związanych. Przez "uruchomienie szafy dystrybucyjnej 42U wraz z 3 panelami krosowniczymi, switchem 19' typu RACK" należy rozumieć wszystkie czynności związane z ustawieniem, montażem szafy w pomieszczeniu serwerowni a także wszystkie czynności związane z montażem w szafie 3 paneli krosowniczych i switcha 19 cali. a w szczególności: a) dostawa, ustawienie i wypoziomowanie szafy w pomieszczeniu serwerowni b) dostawa, montaż ścian, drzwi, półek do szafy c) dostawa, montaż 3 paneli krosowniczych w szafie krosowniczej d) dostawa, montaż switcha 19 cali w szafie krosowniczej Pytanie 11 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja serwera z przeznaczeniem jako serwer aplikacji" W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac z tym związanych Pod określeniem "konfiguracja serwera z przeznaczeniem jako serwer aplikacji" Zamawiający rozumie: a) montaż serwera w szafie krosowniczej 42U w pomieszczeniu serwerowni, podłączenie zasilania, przewodów od monitora, klawiatury, myszki b) utworzenie na dyskach zainstalowanych w serwerze macierzy dyskowej RAID 5 c) instalacja systemu operacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę d) instalacja wszystkich sterowników do urządzeń podłączonych do serwera (napędy do wykonywania kopii bezpieczeństwa) e) instalacja wszystkich uaktualnień do systemu operacyjnego wydanych przez autora oprogramowania Pytanie 12 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych na serwerze". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac z tym związanych. Pod określeniem "konfiguracja urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych na serwerze" należy rozumieć: a) montaż urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych w serwerze b) instalacja na serwerze sterowników i oprogramowania niezbędnego do pracy urządzenia c) wykonanie testów poprawnej pracy urządzenia d) wykonanie testowej kopii całego woluminu serwera Pytanie 13 Co zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja zasilacza UPS zapewniającego bezprzerwową pracę serwera i switcha". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac konfiguracyjnych z tym związanych. Pod określeniem "konfiguracja zasilacza UPS zapewniającego bezprzerwową pracę serwera i switcha" należy rozumieć: a) montaż dostarczonego zasilacza w szafie 42U w pomieszczeniu serwerowni b) podłączenie przewodów zasilających c) włączenie zasilacza, sprawdzenie jego poprawnej pracy d) podłączenie do wyjść zasilacza urządzeń: serwera i switcha 19' zamontowanych w tej samej szafie 42U e) podłączenie kabla sterującego pracą, łączącego zasilacz ups z serwerem f) instalacja na serwerze sterowników i oprogramowania niezbędnego do sterowania zasilacza UPS z serwera dostarczonego przez producenta UPS-a. Pytanie 14 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja 23 zestawów komputerowych pracujących jako stacje robocze w sieci UG". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac konfiguracyjnych z tym związanych.

4 Pod określeniem : "konfiguracja 23 zestawów komputerowych pracujących jako stacje robocze w sieci UG" należy rozumieć: a) rozpakowanie dostarczonych przez Wykonawcę zestawów komputerowych b) ustawienie zestawów komputerowych na stanowiskach w UG Siedliszcze. Wykaz stanowisk: - Sekretariat - 1 zestaw, Gabinet Wójta - 1 zestaw, Referat Budownictwa - 5 zestawów, Referat Podatków - 6 zestawów, Referat Księgowości - 4 zestawy, Referat Rolnictwa - 3 zestawy, Referat USC - 3 zestawy. c) podłączenie każdego zestawu do zasilania i sieci lokalnej d) instalacja na każdym zestawie systemu operacyjnego, sterowników podłączonych do zestawu urządzeń, uaktualnień wydanych przez producenta oprogramowania zainstalowanego w zestawie. e) instalacja oprogramowania antywirusowego dostarczonego w ramach zamówienia Pytanie 15 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja monochromatycznych drukarek laserowych sieciowych form. A4". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac konfiguracyjnych z tym związanych. Pod określeniem: "konfiguracja monochromatycznych drukarek laserowych sieciowych form. A4" należy rozumieć: a) rozpakowanie i ustawienie drukarki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego b) podłączenie przewodów zasilających i do sieci lokalnej c) instalacja tonera w drukarce d) test poprawności wydruku strony testowej drukarki e) konfiguracja sieciowego numeru IP dla drukarki podanego przez Zamawiającego Pytanie 16 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja skanera płaskiego A3 oraz skanera z automatycznym podajnikiem dokumentów ADF". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac konfiguracyjnych z tym związanych. Pod określeniem : "konfiguracja skanera płaskiego A3 oraz skanera z automatycznym podajnikiem dokumentów ADF" należy rozumieć: a) rozpakowanie i ustawienie urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego b) podłączenie przewodów zasilających i sygnałowych łączących urządzenie z komputerem c) instalacja na komputerze sterowników i oprogramowania niezbędnego do pracy urządzeń - załączonego do urządzeń przez producenta d) test poprawności działania urządzeń - wykonanie testowego skanowania, w wypadku skanera z podajnikiem - wykonanie testowego skanowania 10 stron umieszczonych w podajniku. Pytanie 17 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja 23 szt. zasilaczy UPS". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac konfiguracyjnych z tym związanych. Pod określeniem "konfiguracja 23 szt. zasilaczy UPS" należy rozumieć: a) rozpakowanie i ustawienie zasilacza obok stacji roboczej (wykaz miejsc wymieniony w odpowiedzi nr 14) b) podłączenie przewodów zasilających do zasilacza c) podłączenie do wyjść zasilacza przewodów zasilających od komputera d) podłączenie przewodu sygnałowego od zasilacza do komputera e) instalacja na komputerze sterowników i oprogramowania dostarczonego prze producenta zasilacza Pytanie 18 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "uruchomienie aparatu fotograficznego - lustrzanka cyfrowa". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac konfiguracyjnych z tym związanych. Pod określeniem: "uruchomienie aparatu fotograficznego - lustrzanka cyfrowa" należy rozumieć: a) rozpakowanie dostarczonego aparatu b) montaż dołączonego przez producenta obiektywu c) montaż dołączonych przez producenta baterii akumulatorów i karty HSSD

5 d) wykonanie 5 zdjęć testowych potwierdzających prawidłowe działanie urządzenia Pytanie 19 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "uruchomienie rzutnika multimedialnego wraz z ekranem". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac konfiguracyjnych z tym związanych. Pod określeniem : "uruchomienie rzutnika multimedialnego wraz z ekranem" należy rozumieć: a) rozpakowanie dostarczonego rzutnika i ekranu b) ustawienie ekranu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego c) ustawienie rzutnika w miejscu wskazanym przez Zamawiającego d) podłączenie przewodów zasilających, przewodu sygnałowego do komputera przenośnego dostarczonego przez Wykonawcę e) testy poprawności działania rzutnika - poprawne wyświetlanie obrazu z komputera Pytanie 20 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja centralki telefonicznej z funkcją bramki gsm i VOIP". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac konfiguracyjnych z tym związanych. Pod określeniem "konfiguracja centralki telefonicznej z funkcją bramki gsm i VOIP" należy rozumieć: a) rozpakowanie centralki i wszystkich dodatkowych elementów wchodzących w skład jej wyposażenia b) montaż centralki na ścianie w pomieszczeniu serwerowni c) montaż w centralce wszystkich elementów wchodzących w skład jej wyposażenia d) podłączenie centrali do 3 terminali ISDN umiejscowionych w pomieszczeniu serwerowni e) podłączenie do centrali 2 linii zewnętrznych analogowych - głowica telekomunikacyjna umiejscowiona w Sekretariacie UG e) podłączenie do centrali 15 linii wewnętrznych - głowica telekomunikacyjna umiejscowiona w Sekretariacie UG f) konfiguracja centrali uwzględniająca ustawienie wszystkich parametrów niezbędnych do pracy centrali umożliwiającej odbieranie połączeń przychodzących i wykonywanie połączeń wychodzących poprzez linie analogowe, ISDN, VOIP - dokładna lista wykonywanych konfiguracji jest zależna od typu dostarczonego rozwiązania Pytanie 21 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja 9 aparatów VOIP". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac i czynności z tym związanych. Pod określeniem " konfiguracja 9 aparatów VOIP" należy rozumieć: a) rozpakowanie dostarczonych aparatów VOIP b) ustawienie aparatu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego c) podłączenie przewodów zasilających i do sieci lokalnej d) konfiguracja aparatu do wykonywania połączeń poprzez centralkę VOIP dostarczoną przez Wykonawcę - dokładna lista wykonywanych konfiguracji jest zależna od typu dostarczonego rozwiązania e) test wykonania połączenia Pytanie 22 Jakie jednostki podległe miał na myśli Zamawiający w zapisie "Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja 9 telefonów VOIP w UG oraz we wskazanych jednostkach podległych". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o ich wykaz wraz z adresami:. Wykaz jednostek podległych: 1.Szkoła Podstawowa w Bezku Bezek Siedliszcze 2.Szkoła Podstawowa w Nowym Chojno,Nowe Chojno Siedliszcze 3.Szkoła Podstawowa w Woli Korybutowej Wola Korybutowa 27A, Siedliszcze 4.Zespół Szkół im.h.sienkiewicza, Siedliszcze 2, Siedliszcze 5.Warsztat Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim, Majdan Zahorodyński 1/1, Siedliszcze 6.Ośrodek Pomocy Społecznej ul.szpitalna 15a Siedliszcze

6 7.Gminny Ośrodek Kultury ul.szpitalna 15a, Siedliszcze 8.Urzad Gminy Siedliszcze ul.szpitalna 15a, Siedliszcze - 2 telefony.... Pytanie 23 Na czym ma polegać "Przeszkolenie wskazanej osoby w zakresie konfiguracji i administracji" odnośnie aparatów VOIP. W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy harmonogram tego szkolenia wraz z tematyką w podziale godzinowym i określeniem ilości grupy osób. "Przeszkolenie wskazanej osoby w zakresie konfiguracji i administracji" odnośnie aparatów VOIP polegać ma na przeszkoleniu wskazanej osoby w zakresie konfiguracji urządzeń do pracy w sieci. Ilość osób - 1. Szkolenie z tego zakresu odbędzie się jednocześnie z przewidzianym szkoleniem w zakresie konfiguracji i obsługi centrali telefonicznej zainstalowanej w UG. Szczegółowy harmonogram: konfiguracja parametrów startowych - loginu i hasła do urządzenia konfiguracja numeru IP urządzenia użytkowanie aparatu Pytanie 24 Co należy rozumieć pod określeniem zawartym pkt. 1.1 SIWZ w brzmieniu "zapewniającego pełną kompatybilność z oprogramowaniem użytkowym używanym w UG Siedliszcze". O jaką kompatybilność chodzi i w jaki sposób ma być zapewniona. Jakie obiektywne i mierzalne kryteria ustanowił Zamawiający na jej zweryfikowanie. W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o uszczegółowienie tej kwestii. Pod określeniem "zapewniającego pełną kompatybilność z oprogramowaniem użytkowym używanym w UG Siedliszcze" należy rozumieć funkcje systemu wynikające z wymagań poszczególnych programów wyszczególnionych przez Zamawiającego w punkcie dostawa, instalacja, uruchomienie, konfiguracja systemu operacyjnego na dostarczonym serwerze - Załącznik nr 2 do SIWZ - szczegółowa specyfikacja techniczna, strona nr. 38. Kryteria na zweryfikowanie kompatybilności wynikają z wymagań powyższego oprogramowania. Pytanie 25 Dlaczego pkt. 1.1 SIWZ narusza zasady neutralności technologicznej i zasady uczciwej konkurencji - Art. 29 Ust. 3 PZP - jawnie wskazując na produkt konkretnej firmy tj. Microsoft tj. Active Directory i konkretnego systemu operacyjnego z nią związanego tj. MS Windows Serwer? Prosimy o wyjaśnienie oraz o zmianę specyfikacji poprzez usunięcie tego zapisu. Wskazanie nazwy Active Directory wynika z zapewnienia kompatybilności z systemami już użytkowanymi w UG Siedliszcze. Dostarczenie systemu operacyjnego i serwera jest uzupełnieniem infrastruktury i oprogramowania użytkowanego już w urzędzie i musi podlegać uwarunkowaniom związanym z kompatybilnością sprzętu i oprogramowania. Pytanie 26 Na czym ma polegać przeszkolenie "wyznaczonej osoby w zakresie administracji serwera". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy harmonogram tego szkolenia wraz z tematyką w podziale godzinowym. Przeszkolenie "wyznaczonej osoby w zakresie administracji serwera" polegać ma na przeszkoleniu w zakresie: a) instalacji systemu operacyjnego na serwerze - 1 godz. b) konfiguracji usług sieciowych: WWW, DHCP, udostępnianie plików, udostępnianie drukarek - 3 godz. c) konfiguracji kont użytkowników - zakładanie, kasowanie, edycja, nadawanie uprawnień - 2 godz. d) wykonywanie kopii bezpieczeństwa w oparciu o oprogramowanie zawarte w systemie operacyjnym - 3 godz. Razem : 9 godzin w podziale na 3 części po 3 godziny dziennie, ilość osób - 1. Pytanie 27

7 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa serwera z funkcją disaster recovery". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac i czynności z tym związanych. Pod określeniem: "konfiguracja oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa serwera z funkcją disaster recovery" należy rozumieć wykonanie czynności: a) instalację oprogramowania na serwerze b) konfigurację oprogramowania do współpracy z dostarczonym urządzeniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa c) instalację wszystkich sterowników i uaktualnień wydanych przez producenta oprogramowania d) wykonanie próbnej kopii całego systemu z zaznaczeniem opcji disaster recovery e) próba odtworzenia systemu na ten sam serwer z uprzednio wykonanej kopii Pytanie 28 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja oprogramowania - Systemu Elektronicznego Archiwum". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac i czynności z tym związanych. Pod określeniem : "konfiguracja oprogramowania - Systemu Elektronicznego Archiwum" należy rozumieć następujące czynności: a) instalacja systemu na serwerze wskazanym przez Zamawiającego b) wykonanie czynności integracji oprogramowania Elektronicznego Archiwum z ESOD w zakresie opisanym w SIWZ c) Wykonanie testowych prób archiwizacji 3 dokumentów z poziomu ESOD. d) dostarczenie dokumentacji dla użytkownika dotyczącej obsługi Systemu Elektronicznego Archiwum. Pytanie 29 Na czym ma polegać przeszkolenie "wyznaczonych osób w zakresie użytkowania i konfiguracji oprogramowania" dla Elektronicznego Archiwum, W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy harmonogram tego szkolenia wraz z tematyką w podziale godzinowym oraz określenie ile osób będzie szkolonych z Elektronicznego Archiwum. Szczegółowy harmonogram Przeszkolenia wyznaczonych osób w zakresie użytkowania i konfiguracji oprogramowania dla Elektronicznego Archiwum jest uzależniony częściowo od zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania i zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę po wyborze oferty. Szkolenie odbędzie się w ramach przeprowadzanych szkoleń z zakresu obsługi nowych funkcjonalności SEOD, ESP, BIP oraz Elektronicznego urzędu i będzie zawarte w przedziale godzinowym i ilościowym wskazanym w punkcie 7.1 SIWZ. Pytanie 30 Czy Zamawiający posiada moduł powiadamiania interesantów poprzez usługę sms czy oczekuje dostawy tego modułu w ramach Zamówienia tej kwestii. Zamawiający nie posiada modułu powiadamiania interesantów poprzez usługę sms i oczekuje dostawy tego modułu w ramach Zamówienia. Pytanie 31 W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o specyfikację techniczną komponentu o nazwie "modułu powiadamiania interesantów poprzez usługę sms" z podaniem parametrów sprzętu, opisu funkcjonalności, opisu i rodzajów wymaganych interfejsów, opisu testów akceptacyjnych i kryteriów odbioru których pozytywny wynik zaakceptowanie rozwiązania Wykonawcy przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje odpowiednich rezultatów czyli możliwości powiadamiania interesantów o wydarzeniach związanych z procedurą załatwiania ich spraw w urzędzie za pośrednictwem sms. Do Wykonawcy należy wybór formy dostarczonego rozwiązania - o ile w SIWZ nie występują szczegółowe wymagania w tej kwestii. Testem

8 akceptacyjnym i jedynym kryterium pozytywnego odbioru będzie możliwość przesłania z poziomu SEOD wymienionych informacji w formie SMS na telefon komórkowy zainteresowanej osoby. Pytanie 32 W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o informację czy Wykonawca ma uwzględnić koszt wysyłanych sms-ów poprzez moduł powiadamiający. Jeśli tak to prosimy także określić przez jaki czas i ile sms-ów rocznie będzie wysyłanych. Pkt. XII SIWZ nie określa sposobu obliczenia ceny biorąc pod uwagę przedmiot niniejszego zamówienia publicznego. Wykonawca nie musi uwzględniać kosztów wysyłanych sms-ów. Nie stanowi to przedmiotu zamówienia. Pytanie 33 Na czym ma polegać przeszkolenie "wskazanej osoby w zakresie konfiguracji i administracji urządzeń dla punktów radiowego dostępu do sieci Internet. W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy harmonogram tego szkolenia wraz z tematyką w podziale godzinowym oraz określenia ile osób będzie szkolonych. Przeszkolenie wskazanej osoby w zakresie konfiguracji i administracji urządzeń dla punktów radiowego dostępu do sieci Internet powinno być przeprowadzone na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie, późniejszą konfigurację oraz administrację dostarczonej sieci. Szkolenie powinno być przeprowadzone w momencie instalacji i konfiguracji urządzeń radiowych. Liczba osób przeszkolonych - 1. Pytanie 34 Na czym ma polegać "konfiguracja 2 infokiosków wewnętrznych". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz prac konfiguracyjnych i czynności z tym związanych. Konfiguracja 2 infokiosków wewnętrznych polegać ma na nast. czynnościach: a) rozpakowanie urządzeń b) ustawienie urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego c) podłączeniu kabla zasilającego i kabla do sieci LAN d) skonfigurowaniu adresu IP dla infokiosku podanego przez Zamawiającego e) ustanowieniu hasła administracyjnego systemu i przekazanie go Zamawiającemu f) konfiguracji adresu mail administratora do wysyłania komunikatów systemowych g) dostarczenie dokumentacji w języku polskim z zakresu obsługi oprogramowania zainstalowanego w infokiosku. Pytanie 35 Jaką jednostkę podległą miał na myśli Zamawiający w zapisie "Dostawa, instalacja, uruchomienie, konfiguracja 2 infokiosków wewnętrznych - w siedzibie UG oraz w jednostce podległej". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o podanie jej nazwy i adresu. Jednostka podległa: Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A. Pytanie 36 W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o wyjaśnienie następującego zapisu zawartego w SIWZ: "Oferowana cena musi zawierać oprócz dostarczenia, montażu i konfiguracji sprzętu również przeszkolenie w zakresie obsługi i administracji, "w kwestii przeszkolenia w zakresie administracji sprzętu. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem administracji sprzętem. Prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie wymaganych czynności administracyjnych, liczby osób do przeszkolenia dla każdej kategorii sprzętu, który będzie dostarczony w ramach Zamówienia. W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy harmonogram tych szkoleń wraz z tematyką w podziale godzinowym lub o zmianę SIWZ i usunięcie tego zapisu.

9 Powyższy zapis mówi o przeszkoleniu w zakresie administracji dostarczonego sprzętu. Pod pojęciem administracji sprzętem Zamawiający rozumie umiejętność jego konfiguracji i bieżącej obsługi umożliwiającą prace tego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymagane czynności administracyjne: a) logowanie, zakładanie kont administracyjnych i użytkowników b) konfiguracja parametrów charakterystycznych dla danych urządzeń (nr IP, hasła dostępu) c) sprawdzenie poprawności działania urządzenia d) przeglądanie logów / raportów z bieżącej pracy e) umiejętność reagowania na zakłócenia pracy urządzeń, umiejętność ustalenia przyczyny zakłóceń i jej wyeliminowania Przeszkolenie z wyżej wymienionych opcji nastąpi w trakcie instalacji i konfiguracji urządzeń. Ilość osób do przeszkolenia - 1. Pytanie 37 Prosimy o wyjaśnienie następującego zapisu w SIWZ: "Urządzenia muszą pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez siec serwisową producenta na terenie Polski. Potwierdzenie tego faktu musi być udokumentowane dołączonym podczas dostawy certyfikatem". a. Na jakiej podstawie Zamawiający ogranicza zasady wolnej konkurencji żądając zakupu urządzeń tylko poprzez sieć producenta? b. Na jakiej podstawie Zamawiający ogranicza zasady wolnej konkurencji żądając świadczenia usług serwisu tylko poprzez sieć producenta? c. Jaki certyfikat miał na myśli Zamawiający i z którego pkt. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane wynika uprawnienie do jego żądania? Wnosimy o zmianę SIWZ poprzez usunięcie tego zapisu. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń pochodzących z innego niż legalne źródła. Autoryzowany kanał sprzedaży nie oznacza ograniczenia wyłącznie do sieci producenta. Autoryzacja może obejmować również inne placówki. Sieć serwisowa producenta może obejmować również inne placówki, posiadające kompetencje do naprawy oferowanego przez Wykonawcę sprzętu. W celu potwierdzenia spełniania w/w przesłanek Wykonawca winien przedłożyć certyfikat świadczący o odpowiednim poziomie jakości usług (art. 5 ust. 1 Rozporządzenia) Pytanie 38 Prosimy o wyjaśnienie następującego zapisu w SIWZ: "Zapewniać prawidłową i stabilną eksploatację aplikacji bazodanowych napisanych dla MS Windows pracujących w trybie 32-bitowym porozumiewających się z serwerami baz danych za pomocą protokołów ODBC oraz SQL". a. W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o wyjaśnienie jakie obiektywne mierzalne kryteria będzie stosował Zamawiający w celu weryfikacji tego warunku i na jakiej podstawie będzie je stosował? b. Czy w związku z powyższym Zamawiający oczekuje jakiegoś dokumentu/certyfikatu i z którego pkt. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wynika uprawnienie do tego żądania? c. Dlaczego przedmiotowy punkt narusza zasady neutralności technologicznej i zasady uczciwej konkurencji a przede wszystkim zasady opisu przedmiotu zamówienia określone wyraźnie w Art. 29 Ust. 3 PZP jawnie wskazując na produkt konkretnej firmy tj. Microsoft tj. Microsoft Windows? Prosimy o wyjaśnienie oraz zmianę specyfikacji poprzez usunięcie tego zapisu. Ad. p. a - Powyższy zapis ma na celu zapewnienie kompatybilności dostarczonego sprzętu i systemów operacyjnych z oprogramowaniem użytkowanym w UG Siedliszcze - wymienionym w SIWZ - rozdział 4.1 strona 38. Ponieważ aplikacje te korzystają z baz danych stworzonych w wymienionych technologiach stąd wymóg o "prawidłowej i stabilnej pracy". Kryterium weryfikujące poprawność tego warunku to możliwość instalacji wymienionego oprogramowania na sprzęcie i systemach operacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego, poprawność pracy tych aplikacji - możliwość połączenia się do bazy danych, użycie funkcji

10 oferowanych przez te aplikacje, zapisywanie poprzez aplikacje informacji do baz danych, generowanie przyporządkowanych tym aplikacjom zestawień, drukowanie przeznaczonych do wydruku informacji. Ad p. b. Zamawiający nie wymaga żadnego certyfikatu potwierdzającego powyższe wymagania. Jedynym kryterium stwierdzającym poprawność tego warunku będzie jak wyżej. Ad.p. c Wskazanie produktu wynika z konieczności zachowania kompatybilności z użytkowanym w UG oprogramowaniem i wymaganiami stawianymi przez to oprogramowanie. Pytanie 39 Prosimy o wyjaśnienie następującego zapisu w SIWZ: "Monitory muszą spełniać normy i posiadać znaki: a) deklaracji zgodności CE (wymagane dokumenty) b) Normy TCO5, Energy Star 5.0 EPEAT Gold" Na jakiej podstawie zamawiający żąda spełnienia normy, która nie obowiązuje na terenie Unii Europejskiej tj. EPEAT na poziomie GOLD. Prosimy o wyjaśnienie oraz o zmianę specyfikacji poprzez usunięcie tego zapisu. Norma EPEAT Gold wskazuje że producent spełnia najbardziej surowe kryteria dbałości o środowisko - energooszczędność, długa żywotność produktu także technologie ograniczające zużycie energii. Produkty zapewniające posiadanie tej normy mają w swojej ofercie wszystkie liczące się firmy. Program EPEAT określający m.in. normę EPEAT na poziomie GOLD jest częścią programu Green Electronics Council prowadzonego przez międzynarodową fundację ISDF. EPEAT jest oparty na wymaganiach standardu IEEE Standardy opracowane przez IEEE obowiązują na całym świecie a produkowanie m.in. komputerów, które są przedmiotem także omawianego zamówienia - bez przyjęcia standardów opracowanych przez IEEE np. w zakresie protokołów transmisyjnych, interfejsów wejścia - wyjścia byłoby niemożliwe. Należy także dodać, że podstawą do uzyskania tego certyfikatu są normy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. (m.in. RoHS, Energy Star, EM.A5, IEEE :2000). Należy uwzględnić także przepis art. 30 ust.2 ustawy, który stanowi, że w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się także normy międzynarodowe. Pytanie 40. Z jakich powodów Zamawiający żąda stosowanie wyłącznie paneli rozdzielczych o wysokości 0,5U specyfikując jednocześnie szafę o wysokości 42U? Prosimy o uzasadnienie przyjęcia takiego rozwiązania poprzez określenie urządzeń typu RACK 19' posiadanych aktualnie przez Zamawiającego, które będą zamontowane w szafie razem z tymi, które są przedmiotem zamówienia z podaniem ich typu i wysokości. Alternatywnie prosimy o zmianę SIWZ i usunięcie tego zapisu. Wykonawca zauważa ponadto niespójność w tym zakresie z punktem SIWZ. Zamawiający dopuszcza wysokość paneli rozdzielczych zarówno 1U jak i 0,5 U. Ponadto Zamawiający nie ma obowiązku szczegółowego uzasadniania przyjęcia takiego rozwiązania. Teza ta znajduje potwierdzenie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia r. (sygn. akt. KIO/UZP/799/08) : "zasadą (...) w stosunkach zamówieniowych jest to że podmiot, który zamawia określony przedmiot dostawy, wiedząc czego potrzebuje, formułuje również wymogi, co do tego przedmiotu dostawy, a nie odwrotna reguła, że podmiot, który ma być dostawcą określa przedmiot tej dostawy". Pytanie 41 Z jakich powodów Zamawiający żąda, aby "producent okablowania łącznie z panelem rozdzielczym w jednym opakowaniu musi dostarczyć komplet śrub montażowych M6 oraz materiał umożliwiający..." Jakie znaczenie ma dla Zamawiającego i dla przedmiotu zamówienia sposób dostawy i zapakowania śrub koniecznie w jednym opakowaniu? Jeśli dla Zamawiającego jest to faktycznie istotne prosimy o szczegółowe opisanie sposobu pakowania wszystkich dostarczanych urządzeń i elementów będących przedmiotem zamówienia wraz ze spisem co ma zawierać każdy dostarczony karton lub opakowanie. Prosimy o zmianę SIWZ i usunięcie tego zapisu. Intencją Zamawiającego było zapewnienie fizycznego dostarczenia wymienionych śrub montażowych do panelu rozdzielczego - obojętnie czy w jednym opakowaniu czy oddzielnie. Zapis mówiący o konieczności

11 dostarczenia paneli zawierających w opakowaniu komplet oryginalnych śrub montażowych oraz elementów niezbędnych do montażu kabli skrętkowych do prowadnicy kabli, wynika z konieczności zapewnienia elementów mocujących kompatybilnych z panelem rozdzielczym o wysokości 0,5U o dużej gęstości upakowania i zapewniającym oszczędność miejsca w szafie rozdzielczej. Wszystkie elementy mocujące zastosowane przy montażu panela 0,5U i rozszywaniu kabli na tym panelu, muszą być dostosowane do tego typu panela rozdzielczego, czyli najlepiej być dostarczane w komplecie wraz z panelem i posiadać tym samym aprobatę producenta. Pytanie 42 Czy 25 letni okres gwarancji na okablowanie będzie liczył się jako okres gwarancji przedmiotu Zamówienia i będzie wliczony do czasu objętego gwarancjami należytego wykonania umowy wniesionej w formie pieniężnej czy też gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych etc? Okres 25 lat gwarancji dotyczy dostarczonego okablowania i nie będzie się liczył jako okres gwarancji przedmiotu Zamówienia i nie będzie wliczony do czasu objętego gwarancjami należytego wykonania umowy. Pytanie 43 Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie SIWZ w zakresie wykonanie jakiej kategorii okablowania chodzi Zamawiającemu: 5e czy 6? W SIWZ jest zapis: Oczekiwane efekty testów sieci teleinformatycznej - Raport z wykonania testów sieci określający parametry transmisyjne zainstalowanych torów miedzianych i światłowodowych, potwierdzający ich zgodność z wymaganiami dla kategorii 5e". Oczekiwanym efektem jest wykonanie sieci w kategorii okablowania 6 i wykonanie stosownych testów potwierdzających zgodność z wymaganiami dla tej kategorii. Pytanie 44 Prosimy o wyjaśnienie dlaczego pkt. 2.2 SIWZ narusza zasady neutralności technologicznej i zasady uczciwej konkurencji a przede wszystkim zasady opisu przedmiotu zamówienia określone wyraźnie w Art. 29 Ust 3. PZP jawnie wskazując na produkt konkretnej firmy tj. CombiNet GmbH tj. kabel CombiLan-Excel kat. 6 UTP oraz jawnie wskazując system okablowania strukturalnego CombiNet? Prosimy o wyjaśnienie oraz o zmianę specyfikacji poprzez usunięcie tego zapisu. Użyta nazwa kabla kategorii 6 jest przykładową propozycją zastosowania tego produktu. W przekonaniu Zamawiającego zastosowanie nawet określonego typu kabla nie rzutuje na rodzaj zastosowanego okablowania strukturalnego. Rodzaj kabla nie decyduje o rodzaju innych elementów okablowania. Możliwe jest zastosowanie równoważnego systemu okablowania. Pytanie 45 Prosimy o wyjaśnienie co dla Zamawiającego oznacza zapis "duża odporność na zakłócenia elektromagnetyczne" dla czujki PIR poprzez skwantyfikowanie oczekiwanej wartości fizycznej będącej miarą tego parametru i umożliwienie w ten sposób dokładnego określenia przedmiotu zamówienia lub usunięcie tego zapisu z SIWZ. Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne jest to zdolność urządzenia, systemu lub instalacji do pracy w obecności zaburzeń (zakłóceń) elektromagnetycznych bez niedopuszczalnych odchyleń charakterystyk roboczych. Dla czujek PIR przyjmuje się tą wielkość na ok. 20 V/m - 30 V/m w zakresie częstotliwości od 26 do 950 MHz.. Zamawiający oczekuje oferowania sprzętu posiadającego parametry zawierające się w tym przedziale. Pytanie 46 Prosimy o wyjaśnienie co dla Zamawiającego oznacza zapis "niski poziom szumów" dla czujki PIR poprzez skwantyfikowanie oczekiwanej wartości fizycznej będącej miarą tego parametru i umożliwienie w ten sposób dokładnego określenia przedmiotu zamówienia lub usunięcie tego zapisu z SIWZ.

12 Niski poziom szumów oznacza niski poziom zakłóceń wprowadzanych przez element optyczny co decyduje o detekcji sygnału elementów czujki bez zaburzeń powodujących odchylenia od charakterystyk roboczych. Niski poziom szumów warunkuje także odpowiednią czułość urządzenia. Zamawiający oczekuje zaoferowania sprzętu posiadającego parametr < 70mV. Pytanie 47 Prosimy o wyjaśnienie jaki ma związek z przedmiotem zamówienia wymóg występowania oddzielnych procesorów dla pyroelementu i układu mikrofalowego dla czujki PIR oraz w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował oferowany model czujki PIR na tę okoliczność. Dwa detektory a więc i dwa tory sygnału (dwa oddzielne procesory je obsługujące) w czujkach stosuje się aby wyeliminować potencjalnie "fałszywe alarmy". Zamawiający będzie weryfikował oferowany model czujki na podstawie podanego jej typu i parametrów. Pytanie 48 Prosimy o wyjaśnienie z jakich powodów Zamawiający wymaga, aby klimatyzator przeznaczony do zamontowania w serwerowni dla zapewnienia odpowiednich warunków klimatycznych dla urządzeń aktywnych sieci LAN oraz serwera w tym pomieszczeniu był trójwyjściowy oraz miał funkcję inwertera. Czy w ramach zamówienia Zamawiający przewiduje rozprowadzenie systemu klimatyzacji także do innych niż serwerownia pomieszczeń? Jeśli tak to prosimy o podanie do których i w jaki sposób mają być poprowadzone kanały wentylacyjne. Czy w ramach niniejszego zamówienia należy dostarczyć także 3 jednostki wewnętrzne o których mowa w punkcie SIWZ? Informacje te są niezbędne dla dokładnego określenia przedmiotu zamówienia a co się z tym wiąże określenia ceny oferty. Ponadto prosimy o informacje, czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie klimatyzatora z jednym wyjściem zamiast 3? Zamawiający nie ma obowiązku szczegółowych wyjaśnień dlaczego zamawia klimatyzator z określonymi cechami. Teza ta znajduje potwierdzenie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia r. (sygn. akt. KIO/UZP/799/08) : "zasadą (...) w stosunkach zamówieniowych jest to że podmiot, który zamawia określony przedmiot dostawy, wiedząc czego potrzebuje, formułuje również wymogi, co do tego przedmiotu dostawy, a nie odwrotna reguła, że podmiot, który ma być dostawcą określa przedmiot tej dostawy". W ramach zamówienia Zamawiający nie przewiduje rozprowadzenia systemu klimatyzacji do innych pomieszczeń niż serwerownia.w innym przypadku byłoby to opisane w SIWZ. W ramach niniejszego zamówienia należy dostarczyć 1 jednostkę wewnętrzną i jedną jednostkę wewnętrzną. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia klimatyzatora z jednym wejściem. Pytanie 49 Jakie jest uzasadnienie dla Zamawiającego funkcji grzania realizowanego przez klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni - zapis "grzanie 55dBA"? Zazwyczaj bowiem pomieszczenia techniczne typu serwerownia wymagają chłodzenia a nie grzania. Zamawiający nie ma obowiązku szczegółowego wyjaśniania dlaczego zamawia klimatyzator z określonymi cechami. Zapis "grzanie - 55dBA" odnosi się do głośności pracy urządzenia w momencie pracy w trybie inwertera, natomiast funkcja grzania jest konieczna dla zapewnienia stałej temperatury w serwerowni niezależnie od warunków panujących na zewnątrz. Pytanie 50 Na czym ma polegać "przeszkolenie wskazanych osób "w zakresie obsługi" dla klimatyzatora trójwyjściowego z opcją inwertera? W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy harmonogram tego szkolenia wraz z tematyką w podziale godzinowym oraz określenia ile osób będzie szkolonych z obsługi. Szkolenie w zakresie obsługi klimatyzatora winno zawierać elementy: a) podstawowa obsługa (włączenie, wyłączenie, ustawianie temperatury) b) zaawansowana obsługa (tryby pracy, ustawianie wlotów powietrza, timera) c) utrzymanie klimatyzatora (czyszczenie i wymiana filtrów, wykaz czynności wykonywanych przez serwis).

13 Szkolenie winno być przeprowadzone w trakcie instalacji i uruchamiania urządzenia w zakresie zapewniającym poprawną obsługę urządzenia. Pytanie 51 Prosimy o informacje czym jest i na czym ma polegać "Procedura przewidywania awarii obejmująca: dyski, pamięć, procesory, zasilacze, wentylatory" dla serwera? W jakiej formie czy postaci Zamawiający oczekuje dostarczenia owej procedury? W celu zachowania ciągłości pracy zamawiający wymaga dostarczenia wraz z serwerem procedury przewidywania awarii. Jest to zespół komponentów monitorujących pracę urządzenia. Komponenty winny zawiadamiać zamawiającego o nieprawidłowym funkcjonowaniu sprzętu za pomocą alertów. Alerty powinny informować o problemach z wyprzedzeniem do 48h przed wystąpieniem awarii Pytanie 52 Dlaczego punkt 3.1. SIWZ narusza zasady neutralności technologicznej i zasady uczciwej konkurencji a przede wszystkim zasady opisu przedmiotu zamówienia określone wyraźnie w Art. 29 Ust. 3. PZP jawnie wskazując na produkt konkretnej firmy tj. Microsoft tj. Active Directory i konkretnego systemu operacyjnego z nią związanego tj. MS Windows Serwer? Prosimy o wyjaśnienie oraz o zmianę specyfikacji poprzez usunięcie tego zapisu. Patrz - odpowiedź do pytania nr 25. Pytanie 53 Prosimy o szczegółowe uzasadnienie potrzeby wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów dotyczących stacji roboczych i komputerów przenośnych, które wyspecyfikowano niezgodnie z Art. 29 Ust. 3 PZP w związku z rekomendacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące zasad formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego w szczególności: a. wskazanie określonej lub minimalnej częstotliwości zegara b. zaprojektowanie przez producenta jednostki centralnej komputera c. wymaganie konkretnych rozmiarów obudów d. wymagania aby obudowa oraz jej elementy były demontowane oraz serwisowane bez konieczności odkręcania jakichkolwiek śrub e. wymaganie aby komputer musiał posiadać lampki kontrolne (diody) służące do sygnalizowania problemów z komputerem f. tak dużej ilości portów USB dla stacji roboczych g. Posiadania Sprzętowego wsparcia Technologii wirtualizacji h. wbudowanego sprzętowego firewall i. Stalowe zawiasy j. Oświetlenie klawiatury k. Dokładnie 89 sztuk klawiszy dla komputera przenośnego l. Na czym ma polegać zabezpieczenie klawiatury przenośnego komputera przed zachlapaniem cieczą - prosimy o opisanie rozwiązań technicznych które zaakceptuje Zamawiający m. W jakim celu wymagane są dwa urządzenia wskazujące w jednym komputerze przenośnym lub usunięcie zapisów. Wskazane w pytaniu dokumenty są zaleceniami i nie mają mocy regulacyjnej. Wyposażenie stacji w odpowiednie podzespoły ma zagwarantować komfort i wysoką jakość pracy. Ponadto jak już przytaczano wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia r. (sygn. akt. KIO/UZP/799/08) : "zasadą (...) w stosunkach zamówieniowych jest to że podmiot, który zamawia określony przedmiot dostawy, wiedząc czego potrzebuje, formułuje również wymogi, co do tego przedmiotu dostawy, a nie odwrotna reguła, że podmiot, który ma być dostawcą określa przedmiot tej dostawy". Pytanie 54 Prosimy o wyjaśnienie następującego zapisu w punkcie 3.4 SIWZ:

14 "Komputer musi być certyfikowany EPEAT GOLD". Na jakiej podstawie Zamawiający żąda spełnienia normy która nie obowiązuje na terenie Unii Europejskiej tj. EPEAT na poziomie GOLD. Prosimy o wyjaśnienie oraz zmianę specyfikacji poprzez usunięcie tego zapisu. Patrz - odpowiedź do pytania nr. 39. Pytanie 55 Dlaczego punkty 3.4 i 3.5 SIWZ naruszają zasady neutralności technologicznej i zasady uczciwej konkurencji a przede wszystkim zasady opisu przedmiotu zamówienia określone wyraźnie w Art. 29 Ust 3. PZP jawnie wskazując na produkt konkretnej firmy tj. Intel tj. karta graficzna GMA4500? Prosimy o wyjaśnienie oraz zmianę specyfikacji poprzez usunięcie tego zapisu. Zamawiający użył wymienionego typu karty jako przykładu i dopuszcza sprzęt równoważny o niegorszych parametrach. Ponadto podane rozwiązanie jest używane przez wielu dostawców sprzętu i nie stanowi ograniczenia zasad uczciwej konkurencji. Pytanie 56 Dlaczego w punkt 3.4 SIWZ narusza zasady neutralności technologicznej i zasady uczciwej konkurencji a przede wszystkim zasady opisu przedmiotu zamówienia określone wyraźnie w Art. 29 Ust 3. PZP jawnie wskazując na produkt konkretnej firmy tj.microsoft tj. Active Directory i konkretnego systemu operacyjnego z nią związanego tj. MS Windows. Prosimy o wyjaśnienie oraz zmianę specyfikacji poprzez usunięcie tego zapisu. Wskazanie nazwy Active Directory wynika z zapewnienia kompatybilności z systemami i programami już użytkowanymi w UG Siedliszcze. Dostarczenie systemu operacyjnego jest uzupełnieniem infrastruktury i oprogramowania użytkowanego już w urzędzie i musi podlegać uwarunkowaniom związanym z kompatybilnością sprzętu i wymaganiom tego oprogramowania. Pytanie 57 Czy zamawiający zaakceptuje drukarkę laserową kolorową A4 z procesorem o innej częstotliwości niż 800 Mhz i pojemności pamięci RAM innej niż 512 MB, która będzie spełniała pozostałe wymagania? Jeśli nie to prosimy o uzasadnienie wymogu na w/w parametry lub usunięcie tego zapisu. Zamawiający zaakceptuje sprzęt o parametrach nie gorszych od wymienionych. Pytanie 58 Czy Zamawiający zaakceptuje drukarkę laserową monochromatyczną A4 bez obsługi emulacji Line Printer, IBM Proprinter X24, EPSON LQ-850, Diablo 630. Jeśli nie to z jakich powodów istotne jest dla Zamawiającego aby drukarka obsługiwała te emulacje Zamawiający zaakceptuje drukarkę monochromatyczną A4 bez obsługi wymienionych emulacji. Pozostałe parametry muszą być dotrzymane. Pytanie 59 Dlaczego punkt 3.8 SIWZ narusza zasady neutralności technologicznej i zasady uczciwej konkurencji a przede wszystkim zasady opisu przedmiotu zamówienia określone wyraźnie w Art. 29 Ust 3. PZP jawnie wskazując na produkt konkretnej firmy tj. konsorcjum Apple-IBM-Motorola tj. procesor Power PC. Prosimy o wyjaśnienie oraz o zmianę specyfikacji poprzez usunięcie tego zapisu. Zamawiający dopuszcza sprzęt z procesorem równoważnym o nie gorszych parametrach. Pytanie 60

15 Dlaczego punkt 3.12 SIWZ narusza zasady neutralności technologicznej i zasady uczciwej konkurencji a przede wszystkim zasady opisu przedmiotu zamówienia określone wyraźnie w Art. 29 Ust 3. PZP jawnie wskazując na produkt konkretnej firmy tj.canon -" (14-bitowy oryginalny zapis Canon RAW druga edycja)" - "Akumulatory litowo-jonowe BP-511/BP-511A lub BP-512/BP-514" (BP-511A w komplecie dostawy)" - to produkt firmy Canon Także pozostałe szczegółowe parametry wskazują jednoznacznie na markę Canon. Prosimy o wyjaśnienie oraz o zmianę specyfikacji poprzez usunięcie tego zapisu. Zamawiający usuwa punkt SIWZ 3.12 dotyczący specyfikacji aparatu cyfrowego - lustrzanki brzmiący: "Format zapisu zdjęć JPEG: Fine, Normal (Exif 2.21 [Exif Print] compliant) / Design rule for Camera File system (2.0), RAW: RAW, sraw1, sraw2 (14-bitowy, oryginalny zapis Canon RAW druga edycja), Zgodne z Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1" oraz zmienia brzmienie punktu dotyczącego specyfikacji aparatu cyfrowego brzmiący: "Rodzaj zasilania: Akumulatory litowo-jonowe BP-511/BP-511A lub BP-512/BP-514 (BP-511A w komplecie dostawy), bateria 1xCR2016 do podtrzymania zegara i pamięci nastaw" na brzmiący: Rodzaj zasilania: Akumulatory litowo-jonowe, bateria do podtrzymania zegara i pamięci nastaw" Pytanie 61 Zamawiający nie określił minimalnych lecz podał konkretne liczbowe wartości parametrów rzutnika. Czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje urządzenie o parametrach nie gorszych niż podane i jeśli tak to z jaką tolerancją? Zamawiający zaakceptuje sprzęt o parametrach nie gorszych od podanych. Pytanie 62 Prosimy o dokładny opis wymagań co do oprogramowania CTI. Oprogramowanie CTI nie jest przedmiotem zamówienia. Pytanie 63 Czy Zamawiający posiada cyfrowe linie ISDN? Jeśli tak to ile? Dlaczego punkt 3.14 SIWZ narusza zasady neutralności technologicznej i zasady uczciwej konkurencji a przede wszystkim zasady opisu przedmiotu zamówienia określone wyraźnie w Art. 29 Ust 3. PZP jawnie wskazując na produkt konkretnej firmy tj. SLICAN tj. SLICAN CTS-102, CTS-202. Prosimy o wyjaśnienie oraz o zmianę specyfikacji poprzez usunięcie tego zapisu. Podanie jako opcji sprzętu - współpracy z typami telefonów wymienionych powyżej nie narusza zasady neutralności technologicznej i zasady uczciwej konkurencji ponieważ nie warunkuje wyboru rozwiązania. Ponadto Zamawiający posiada już wymienione typy aparatów i wymaga zatem aby dostarczone rozwiązanie współpracowało i było kompatybilne z posiadanym sprzętem. Pytanie 64 Dlaczego punkt 4.12 SIWZ narusza zasady neutralności technologicznej i zasady uczciwej konkurencji a przede wszystkim zasady opisu przedmiotu zamówienia określone wyraźnie w Art. 29 Ust 3. PZP jawnie wskazując na produkt konkretnej firmy tj. Microsoft tj. licencje CAL do serwera Windows 2008 Standard Edition. Prosimy o wyjaśnienie oraz o zmianę specyfikacji poprzez usunięcie tego zapisu. Wskazanie nazwy licencje CAL... wynika z opcji wymaganych przez system operacyjny, a wybór systemu wynika z zapewnienia kompatybilności z systemami już użytkowanymi w UG Siedliszcze. Dostarczenie systemu operacyjnego i licencji dodatkowych jest uzupełnieniem infrastruktury i oprogramowania

16 użytkowanego już w urzędzie i musi podlegać uwarunkowaniom związanym z kompatybilnością sprzętu i oprogramowania. Pytanie 65 Dlaczego punkt 4.3 SIWZ narusza zasady neutralności technologicznej i zasady uczciwej konkurencji a przede wszystkim zasady opisu przedmiotu zamówienia określone wyraźnie w Art. 29 Ust 3. PZP jawnie wskazując na produkt konkretnej firmy tj. Microsoft tj. MS Office 2007 Standard OEM PL oraz MS Office 2007 Professional OEM PL, MS Exchange. Zadania zlecone, realizowane przez UG Siedliszcze wymagają kompatybilności oprogramowania ze zbiorami danych dostarczanymi do UG przez jednostki zlecające typu Powiat, Ministerstwo itp. Ze względu na przeważającą większość dostarczanych zbiorów stworzonych przez wymienione oprogramowanie zachodzi konieczność utrzymania kompatybilności. Pytanie 66 Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "potwierdzona także nagrodami VB100" dla programu antywirusowego. Prosimy o uzasadnienie zgodności takiego dokumentu z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane lub usunięcie tego zapisu. Zamawiający nie wymaga przedstawienia certyfikatów i potwierdzeń w tym zakresie. Jest to wymóg jakościowy oferowanego rozwiązania. Pytanie 67 Dlaczego punkt 4.7 SIWZ narusza zasady neutralności technologicznej i zasady uczciwej konkurencji a przede wszystkim zasady opisu przedmiotu zamówienia określone wyraźnie w Art. 29 Ust 3. PZP jawnie wskazując na produkt konkretnej firmy tj. Microsoft tj. Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows Serwer 2003, 2008, 98/ME/NT/2000/XP/Windows 7 dla stacji roboczych NT/2000/XP/Windows7. Prosimy o wyjaśnienie oraz o zmianę specyfikacji poprzez usunięcie tego zapisu. Wskazanie nazw wymienionych produktów dla oprogramowania antywirusowego wynika z zapewnienia kompatybilności z systemami już użytkowanymi w UG Siedliszcze. Dostarczenie oprogramowania antywirusowego jest uzupełnieniem infrastruktury i oprogramowania użytkowanego już w urzędzie i musi podlegać uwarunkowaniom związanym z kompatybilnością sprzętu i oprogramowania. Pytanie 68 Prosimy o wyjaśnienie sformułowania "System e-archiwum" jest kompleksowym programem do tworzenia w dowolnej jednostce elektronicznego archiwum zarówno o statusie publicznym jak i prywatnym" w celu dokładnego określenia przedmiotu Zamówienia a. Czy Zamawiający posiada oprogramowanie o funkcjonalności elektronicznego archiwum - sformułowanie "System e-archiwum jest kompleksowym programem". Jeśli tak to jako się to ma do przedmiotu Zamówienia w zakresie dostawy i wdrożenia Elektronicznego Archiwum. b. Prosimy o wyjaśnienie znaczenia "kompleksowości" systemu e-archiwum. Co dokładnie Zamawiający rozumie pod tym pojęciem c. Co Zamawiający rozumie przez status prywatny? Jakie archiwa prywatne zamierza tworzyć lub obsługiwać Zamawiający? Czy Zamawiający ma zamiar świadczyć usługi archiwalne na rzecz osób trzecich? Jeśli tak to jakich i w jakim zakresie? Ad. p. a - Zamawiający nie posiada oprogramowania o funkcjonalności elektronicznego archiwum. Jest ono przedmiotem zamówienia. Ad p. b - Znaczenie "kompleksowości" systemu e-archiwum - System obejmujący całość elementów lub zagadnień dotyczących archiwizacji dokumentów elektronicznych, a nie tylko ich fragment. Ad. c - Archiwum prywatne ma pełnić funkcję archiwum zakładowego. Zamawiający nie zamierza świadczyć usług archiwalnych na rzecz osób trzecich.

17 Pytanie 69 Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "System winien zapewniać łatwą komunikację z elektronicznym obiegiem dokumentów ESOD oraz internetowym biuletynem informacji publicznej BIP. Prosimy o opisanie metody komunikacji którą Zamawiający uzna za "łatwą". łatwy prosty, nieskomplikowany, osiągany bez wysiłku. Zamawiający uzna np. komunikację za pomocą webservice bez konieczności wykonywania dodatkowych zadań. Pytanie 70 Czy ESOD i BIP posiadany przez Zamawiającego posiada funkcję tworzenia tzw. "paczek" o których mowa w p. 4.9 SIWZ. Autorem posiadanego przez zamawiającego systemu ESOD jest zadający pytanie. W związku z powyższym sam jest w stanie określić funkcjonalność systemu, którego jest autorem. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i integracja systemów, co nie wyklucza ich dostosowania lub zwiększenia funkcjonalności. Pytanie 71 Czy przedmiot zamówienia obejmuje także dostosowanie ESOD i BIP do współpracy z elektronicznym archiwum w ramach integracji? Po czyjej stronie będą leżały ewentualne koszty z tym związane? Prosimy ponadto o specyfikację techniczną protokołu komunikacji systemu BIP Zamawiającego. W zakresie zamówienia jest pełna integracja wszystkich systemów na poziomie zapewniającym komunikację i współpracę opisaną w SIWZ. Wszelkie koszty integracji pokrywa Wykonawca. Specyfikacja techniczna protokołu komunikacji z BIP dostępna jest u autora systemu BIP Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Pytanie 72 Czy przemiennie występujące w punkcie 4.9 SIWZ pojęcia "e-archiwum" i "earchiwum" są tożsame z pojęciem Elektronicznego Archiwum? Tak. Są tożsame. Pytanie 73 Prosimy o określenie wg jakich kryteriów mają być wyszukiwane dokumenty w Archiwum. Dokumenty w Archiwum mają być wyszukiwane wg: daty zarchiwizowania, sygnatury dokumentu, danych twórcy i odbiorcy dokumentu, tytułu dokumentu, opis. Pytanie 74 Czym ma się różnić "wyszukiwanie dokumentów w archiwum" od "zaawansowanego wyszukiwania dokumentów" o którym mowa w pkt. 4.9 SIWZ. Kryteria wyszukiwania zaawansowanego określa SIWZ. Szczegółowe wyszukiwanie umożliwia wyszukiwanie wg: wybór systemu z którego archiwizujemy dane, data, dostęp, format, identyfikator, twórca typ, tytuł Pytanie 75 Prosimy o przedstawienie wymaganego wzoru spisu zdawczo - odbiorczego, wzoru protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej, wzoru spisu dokumentacji do zniszczenia (brakowania).

18 Wzory dokumentów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie spisów i protokołów obowiązujących w archiwum. Pytanie 76 Prosimy o zdefiniowanie techniczno- funkcjonalne interfejsu usług sieciowych, o którym mowa w punkcie 4.9 SIWZ wraz z opisem wymaganych protokołów komunikacyjnych celem dokładnego opisania przedmiotu zamówienia. Usługi sieciowe jakie powinien udostępniać system powinny pozwalać na automatyczne przyjmowanie paczek do systemu oraz przekazywanie potwierdzeń poprawnego importu paczek. Zamawiający oczekuje wyniku w postaci komunikacji E-Archiwum z ESOD w zakresie opisanym w SIWZ. Wybór sposobu komunikacji należy więc do Wykonawcy. Pytanie 77 Co w praktyce ma oznaczać zapis w pkt. 4.9 SIWZ "umożliwiać samodzielne dostosowanie do specyficznych potrzeb każdego stanowiska" Co Zamawiający rozumie pod pojęciem specyficzne potrzeby każdego stanowiska? Prosimy o zdefiniowanie tych potrzeb - niezbędne do dokładnego określenia przedmiotu zamówienia. Uszczegółowienie tego rozumienia znajduje się we wspomnianym punkcie w SIWZ - strona 48. Pytanie 78 Na czym ma polegać "Ustalanie uprawnień użytkowników" o których mowa w pkt. 4.9 SIWZ. Ustalanie uprawnień użytkowników powinno zawierać w sobie możliwość definiowania do jakiego obszaru danych dany użytkownik ma dostęp oraz jakie operacje dany użytkownik może przeprowadzać w e-archiwum. Ponadto system powinien umożliwiać czasową blokadę konta użytkownika jak również umożliwiać zmianę uprawnień w czasie pracy systemu bez konieczności restartowania całego systemu. Pytanie 79 Na czym ma polegać "Definiowanie słowników" o których mowa w pkt. 4.9 SIWZ. O jakie słowniki i z jaką zawartością chodzi Zamawiającemu? System powinien zapewnić możliwość definicji słowników powiązanych z plikiem opisującym paczkę importowaną do e-archiwum. Pytanie 80 Czy zapisy w pkt. 4.9 SIWZ: "Możliwość wytypowania sprawy do archiwum z poziomu ESOD", "Możliwość wycofania wytypowanej ale jeszcze nie przeniesionej do archiwum sprawy", "Pobieranie przez ESOD informacji o prawidłowym przeniesieniu sprawy do archiwum", "Wyświetlanie w ESOD metryk przeniesionej sprawy wraz z informacją, że sprawa znajduje się w systemie archiwum" oznaczają konieczność wykonania zmian funkcjonalnych w ESOD Zamawiającego? Jeśli tak to w jakim zakresie i czy w ramach przedmiotu zamówienia należy uwzględnić koszt z tym związany? Pkt. XII SIWZ nie określa sposobu obliczenia ceny biorąc pod uwagę przedmiot niniejszego zamówienia publicznego. Do wykonawcy należy integracja oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów opisanych w SIWZ. Wymienione w zapytaniu funkcjonalności nie muszą dotyczyć zmian w ESOD zamawiającego. Wykonawca może stworzyć moduły dodatkowe moduły zintegrowane z posiadanym ESOD o ile ich funkcjonalność jest równoważna z funkcjonalnością SIWZ. Pytanie 81 Jak należy rozumieć zapis o udzielaniu gwarancji na przedmiot będący licencją na oprogramowanie archiwum elektronicznego, ESOD, ESP który leży w sprzeczności z Art. 74 Ustawy o prawach autorskich i prawach

19 pokrewnych. Zamawiający zakupując oprogramowanie komputerowe nie staje się jego właścicielem, jest tylko najemcą. Zamawiający nie wymaga gwarancji na inne oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia takie jak oprogramowanie systemowe serwera i stacji roboczych, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie graficzne, oprogramowanie typu "disaster recovery". Prosimy o wyjaśnienie lub usunięcie zapisu. ESOD nie jest przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie żąda gwarancji na ten system. Każdy nowo dostarczony system winien zostać objęty gwarancją prawidłowego i niezawodnego działania. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie odnosi się do tematu gwarancji. Pytanie 82 Jaki związek z integracją Elektronicznej Skrzynki Podawczej z ESOD ma zapis w pkt SIWZ mówiący o "zakładaniu indywidualnych kont w ESP". Ustawodawca nie nakazuje takiego działania (Rozporządzenie Rady Ministrów z dn 11. października 2005 r. (Dz. U. nr 212 Poz. 1766) w sprawie minimalnych wymagań dla systemów informatycznych w zakresie standardów protokołów wymiany danych, przetwarzania danych i formatów dokumentów dopuszczonych w systemach informatycznych używanych przez podmioty realizujące zadania publiczne. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza wykonanie prostszej metody integracji obu systemów bez kłopotliwego i czasochłonnego dla interesantów zakładania indywidualnych kont w ESP. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. System bezpiecznych kont wspomaga i ułatwia proces informowania i obsługi interesanta. Jest ono rozwiązaniem promowanym przez programy rządowe (epuap). i jest celowy w świetle ostatnich zmian w zakresie Ustawy o Informatyzacji. Pytanie 83 Jaki związek z integracją Elektronicznej Skrzynki Podawczej z ESOD ma zapis w pkt SIWZ mówiący o "otwieraniu formularzy elektronicznych przez ten sam darmowy edytor formularzy" Ustawodawca nie nakazuje takiego działania (Rozporządzenie Rady Ministrów z dn 11. października 2005 r. (Dz. U. nr 212 Poz. 1766) w sprawie minimalnych wymagań dla systemów informatycznych w zakresie standardów protokołów wymiany danych, przetwarzania danych i formatów dokumentów dopuszczonych w systemach informatycznych używanych przez podmioty realizujące zadania publiczne. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza wykonanie prostszej metody integracji obu systemów bez kłopotliwego, czasochłonnego i zbędnie zużywającego zasoby komputera interesanta korzystania z dodatkowego komponentu w sposób niezależny od posiadanej platformy sprzętowej? Każda informacja wyświetlana jest za pośrednictwem jakiegoś narzędzia. Edytor formularzy musi być narzędziem ogólnodostępnym i bezpłatnym. W celu zapewnienia integralności rozwiązania zamawiający żąda, aby był to ten sam edytor. Dostarczenie rozwiązania o ograniczonym dostępie lub rozwiązania komercyjnego (płatnego) jest niedopuszczalne. Pytanie 84 Czy wykonanie integracji SEOD z BIP wymaga wykonania zmian w tych systemach, nie będących przedmiotem Zamówienia oraz czy ewentualny koszt ich wykonania będzie leżał po stronie Wykonawcy? Pkt. XII SIWZ nie określa sposobu obliczenia ceny biorąc pod uwagę przedmiot niniejszego zamówienia. Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa obu systemów ale ich integracja. Koszty związane z integracją systemów ponosi Wykonawca. Pytanie 85 Czy Zamawiający posiada zdjęcia lotnicze o których mowa odnośnie modułu Systemu Prezentacji Przestrzennej czy też oczekuje ich zrobienia w ramach zamówienia? Jeśli tak to proszę określenie obszaru (w formie mapki) który ma obejmować. Zamawiający nie posiada zdjęć lotniczych o których mowa w specyfikacji modułu Systemu Prezentacji Przestrzennej i oczekuje ich zrobienia w ramach zamówienia. Mapka obszaru wymaganego poniżej.

20 Pytanie 86 Dlaczego w punkcie 6 SIWZ. Zamawiający narusza zasady neutralności technologicznej i zasady uczciwej konkurencji Art. 29 Ust 3. PZP jawnie wskazując na produkt konkretnej firmy tj. Microsoft tj. Windows 7 HP PL. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, o ile spełnia wymagania SIWZ oraz zapewnia użytkowanie urządzenia zgodne z jego przeznaczeniem Pytanie 87 Prosimy o wyjaśnienie zapisu "Wszystkie prace przedwdrożeniowe i wdrożeniowe muszą być obligatoryjnie zrealizowane osobiście przez wykonawcę" będącego w sprzeczności z Art. 26 PZP oraz zapisami SIWZ pkt. X. Prosimy o wyjaśnienie oraz o zmianę specyfikacji poprzez usunięcie tego zapisu. Art. 26 ustawy PZP nie zakazuje takiego działania zamawiającemu. Nie stoi to również w sprzeczności z postanowieniami pkt. X SIWZ. Postanowienia dotyczące zakresu robót, które można powierzyć podwykonawcom określa pkt. XVIII SIWZ. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( z późń. zmianami) przedłuża termin składania ofert do dnia do godz Wójt /-/ mgr inż. Hieronim Zonik

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE DOA.III.272.1.134.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu komputerowego przeznaczonego do użytku na czas realizacji projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt:

Pytanie dotyczące: Punkt II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Zestaw komputerowy 44szt, Laptop nr 1 2szt, Laptop nr 2 1 szt: Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 26 lipca2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej CPV 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. WIN. 271.2.6.1.2014 Łomża, dn. 16.06.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania (cz. 2)

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania (cz. 2) Nr postępowania: Zp/107/PN-94/10 Wrocław, 14.01.2011 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Zakup sprzętu komputerowego i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

G M I N A S O S N O W I E C

G M I N A S O S N O W I E C G M I N A S O S N O W I E C Znak sprawy: WZP.271.1.54.2015 Sosnowiec, dnia 25.06.2015 r. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Zamówienie obejmuje dostawę projektorów multimedialnych i drukarek, instalację, konfigurację oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007].

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007]. KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Maciej Myszka BA-WZP-911-24-4 /07 Warszawa, dnia 12 czerwca 2007 r. wg rozdzielnika Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208639-2014 data 02.10.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl 1 z 5 2013-11-29 08:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Dostawa sprzętu komputerowego dla Oddziału Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r.

Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r. Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów osobistych, komputerów przenośnych, macierzy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla potrzeb Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi Pytanie: Proszę o doprecyzowanie wymagania odnośnie wymaganych procesorów w serwerach dostępowym i zarządzającym. Zaproponowany w SIWZ procesor e3-1286l v3 obsługuje max 32GB ram i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji wrocławskiej. Numer ogłoszenia: 400090-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2011 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2011 r. Warszawa, dnia 27 maja 2011 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych. Sygnatura postępowania WZP/10/11. Pytania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Kraków: Wykonanie i wdrożenie oprogramowania zarządzającego na potrzeby Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php? 1 z 6 2014-08-25 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php?id=87 Lublin: Dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

ZP.271.7.2012 1 GMINA TŁUSZCZ

ZP.271.7.2012 1 GMINA TŁUSZCZ ZP.271.7.2012 1 GMINA TŁUSZCZ u l. Warszawska 10 0 5-240 Tłuszcz ZP.271...7.2012 Tel./Faks. 29 777 52 63 Tłuszcz, dnia 10.02.2012 r. Wykonawcy pobierający SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP.271.7.2012

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy NIP:... REGON:...

Formularz ofertowy NIP:... REGON:... . (pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 13 do SIWZ Formularz ofertowy Pełna nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku oferty składanej wspólnie należy wymienić wszystkie podmioty wchodzące w skład, np. konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. WS=NS/9.1.2/POKL-10/14 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 274406-2014 z dnia 2014-08-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bielsk Podlaski 1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Numer ogłoszenia: 392064-2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) I.1. Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi IZ.272.1.2017 Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi Powiat Złotoryjski - Zamawiający w związku z sygnałami zgłaszanymi przez Wykonawców niniejszym dokonuje modyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE ZP/PN/02/2017 L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE Dot. Przetarg nieograniczony na: "Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe Znak sprawy: SZP.272.19.2014

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe Znak sprawy: SZP.272.19.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ... (miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) E-mail ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

Gdańsk: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU Ogłoszenie nr 317624-2016 z dnia 2016-10-04 r. Gdańsk: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 315553 Data: 29/09/2016 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

ZP Uniejów, dnia r.

ZP Uniejów, dnia r. ZP.217.11.2015 Uniejów, dnia 28.07.2015 r. Działając zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php? 1 z 6 2014-11-19 15:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php?id=87 Lublin: Dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 05.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 7/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

DOA.III-3323-36/08 Kielce, 2008.10.28

DOA.III-3323-36/08 Kielce, 2008.10.28 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWAŚWIĘTOKRZYSKIEGO 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0-41 342 1840, fax 0-41 344 52 65 DOA.III-3323-36/08 Kielce, 2008.10.28 Do wszystkich zainteresowanych, którzy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1: Zestawy komputerowe... 2 Zadanie 2: Zestawy komputerowe... 4 Zadanie 3: Zestaw komputerowy... 6 Zadanie 4: Zestaw komputerowy... 8 Zadanie 5: Oprogramowanie... 10

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo