oferenci, którzy pobrali/ pobierają SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oferenci, którzy pobrali/ pobierają SIWZ"

Transkrypt

1 Gmina Siedliszcze ul. Szpitalna 15a Siedliszcze GT.341/2/O1/10 Siedliszcze oferenci, którzy pobrali/ pobierają SIWZ Dotyczy przetargu: Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i zwiększenie dostępności E-usług na terenie gminy wiejskiej Siedliszcze Gmina Siedliszcze jako Zamawiający na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-prawo zamówień publicznych ( z późń. zmianami) w związku z zapytaniami o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedstawia złożone pytania i odpowiedzi: Pytanie 1. Proszę o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego jako: "Co najmniej dwie usługi polegające na wdrożeniu autorskiego systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej zintegrowanej z ESOD oraz systemem internetowej obsługi interesanta wspomagającego i ułatwiającego wdrożenie systemu zarządzana jakością ISO w jednostce samorządu terytorialnego. Ogólna wartość usługi nie mniejsza niż ,00 zł brutto każda" skoro: - przedmiotem zamówienia nie jest wdrożenie systemu zarządzania jakością - niezgodne z ustawą jest wskazywanie odbiorcy wykonanej usługi takie określenie warunku udziału w postępowaniu sprzeczne jest z art. 22 ust. 4 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie wymaga wdrożenia systemu zarządzania jakością. Dostarczane rozwiązania powinny jednak wspierać wdrożenie takiego systemu u Zamawiającego. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) Zamawiający ma prawo żądać wykazu wykonanych ( ) dostaw lub usług ( ), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Pytanie 2. Odnośnie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia, prosimy o informację jakie wykształcenie wyższe zamawiający ma na uwadze? Jest to szczegółowo opisane w punkcie 3 podpunkty A i B treści SIWZ: jedna osoba - kierownik projektu z wykształceniem wyższym magisterskim oraz trzy osoby z wykształceniem wyższym. Przez wykształcenie wyższe należy rozumieć wykształcenie potwierdzone uzyskanym tytułem magistra lub magistra inżyniera oraz dyplomem wyższej uczelni potwierdzającym uzyskany tytuł. Pytanie 3 Odnośnie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia prosimy o wykreślenia okresu 3 lat jako zapisu sprzecznego z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

2 Odpowiedź. Zgodnie z wymienionym w odpowiedzi do zapytania 1 rozporządzeniem zamawiający ma prawo żądać wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz określenia ich kwalifikacji zawodowych. Potwierdza to również posiadane przez Wykonawcę wiedzę i doświadczenie oraz potencjał kadrowy zdolny do wykonania zamówienia. Pytanie 4. Pkt. VI SIWZ dotyczy Wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, prosimy o informacje jaki warunek udziału w postępowaniu ma potwierdzać formularz ofertowy i dowód wniesienia wadium? Wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy oraz dowód wniesienia wadium jest jednym z warunków dopuszczenia do udziału w postępowaniu. Pytanie 5 Prosimy o informacje jakie dokumenty należy złożyć w przypadku składania oferty wspólnej, jakie dokumenty ma złożyć lider a jakie wszyscy pozostali uczestnicy. Szczegółowe informacje nt. składania oferty wspólnej są zawarte w SIWZ - punkt X - opis przygotowania oferty strona 6. Pytanie 6 Prosimy o informacje jakie dane Wykonawca ma przedstawić na załączniku nr 7, jego treść jest sprzeczna z opisem w SIWZ. Załącznik nr 7 jest wykazem niezbędnego wyposażenia wymaganego przez Zamawiającego w trakcie realizacji Zamówienia. W załączniku nr 8 nie ma podanej nazwy postępowania. Ponieważ stanowi on załącznik do SIWZ należy wnioskować, iż jest to dokument dotyczące tego postępowania. Pytanie 7 Prosimy o informacje czy załącznik nr 8 dotyczy niniejszego postępowania? W jego treści podana jest inna nazwa postępowania. Załącznik nr 8 dotyczy niniejszego postępowania. Precyzuje on listę wymaganego sprzętu o min. parametrach technicznych. W treści nie podana jest nazwa postępowania. Pytanie 8 W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o określenie rozmiaru otworu okiennego w którym ma być zamontowana krata. Zamawiający w ramach opisu zamówienia określił możliwość wykonania na miejscu wizji lokalnej i ustalenia we własnym zakresie szczegółów związanych z modernizacją serwerowni m.in. rozmiarów otworu okiennego. Pytanie 9 W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o doprecyzowanie wymaganych parametrów kraty (materiał, średnica/przekrój, rozmiar "oczek") oraz sposób mocowania (trwały, otwierany, etc). Parametry kraty: materiał: rama - kątownik stalowy, pręty - stalowe średnica: pręty stalowe - 12 mm. rozmiar "oczek": maks. 3 cm sposób mocowania: trwały. Pytanie 10

3 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "uruchomienie szafy dystrybucyjnej 42U wraz z 3 panelami krosowniczymi, switchem 19' typu RACK". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac z tym związanych. Przez "uruchomienie szafy dystrybucyjnej 42U wraz z 3 panelami krosowniczymi, switchem 19' typu RACK" należy rozumieć wszystkie czynności związane z ustawieniem, montażem szafy w pomieszczeniu serwerowni a także wszystkie czynności związane z montażem w szafie 3 paneli krosowniczych i switcha 19 cali. a w szczególności: a) dostawa, ustawienie i wypoziomowanie szafy w pomieszczeniu serwerowni b) dostawa, montaż ścian, drzwi, półek do szafy c) dostawa, montaż 3 paneli krosowniczych w szafie krosowniczej d) dostawa, montaż switcha 19 cali w szafie krosowniczej Pytanie 11 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja serwera z przeznaczeniem jako serwer aplikacji" W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac z tym związanych Pod określeniem "konfiguracja serwera z przeznaczeniem jako serwer aplikacji" Zamawiający rozumie: a) montaż serwera w szafie krosowniczej 42U w pomieszczeniu serwerowni, podłączenie zasilania, przewodów od monitora, klawiatury, myszki b) utworzenie na dyskach zainstalowanych w serwerze macierzy dyskowej RAID 5 c) instalacja systemu operacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę d) instalacja wszystkich sterowników do urządzeń podłączonych do serwera (napędy do wykonywania kopii bezpieczeństwa) e) instalacja wszystkich uaktualnień do systemu operacyjnego wydanych przez autora oprogramowania Pytanie 12 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych na serwerze". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac z tym związanych. Pod określeniem "konfiguracja urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych na serwerze" należy rozumieć: a) montaż urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych w serwerze b) instalacja na serwerze sterowników i oprogramowania niezbędnego do pracy urządzenia c) wykonanie testów poprawnej pracy urządzenia d) wykonanie testowej kopii całego woluminu serwera Pytanie 13 Co zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja zasilacza UPS zapewniającego bezprzerwową pracę serwera i switcha". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac konfiguracyjnych z tym związanych. Pod określeniem "konfiguracja zasilacza UPS zapewniającego bezprzerwową pracę serwera i switcha" należy rozumieć: a) montaż dostarczonego zasilacza w szafie 42U w pomieszczeniu serwerowni b) podłączenie przewodów zasilających c) włączenie zasilacza, sprawdzenie jego poprawnej pracy d) podłączenie do wyjść zasilacza urządzeń: serwera i switcha 19' zamontowanych w tej samej szafie 42U e) podłączenie kabla sterującego pracą, łączącego zasilacz ups z serwerem f) instalacja na serwerze sterowników i oprogramowania niezbędnego do sterowania zasilacza UPS z serwera dostarczonego przez producenta UPS-a. Pytanie 14 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja 23 zestawów komputerowych pracujących jako stacje robocze w sieci UG". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac konfiguracyjnych z tym związanych.

4 Pod określeniem : "konfiguracja 23 zestawów komputerowych pracujących jako stacje robocze w sieci UG" należy rozumieć: a) rozpakowanie dostarczonych przez Wykonawcę zestawów komputerowych b) ustawienie zestawów komputerowych na stanowiskach w UG Siedliszcze. Wykaz stanowisk: - Sekretariat - 1 zestaw, Gabinet Wójta - 1 zestaw, Referat Budownictwa - 5 zestawów, Referat Podatków - 6 zestawów, Referat Księgowości - 4 zestawy, Referat Rolnictwa - 3 zestawy, Referat USC - 3 zestawy. c) podłączenie każdego zestawu do zasilania i sieci lokalnej d) instalacja na każdym zestawie systemu operacyjnego, sterowników podłączonych do zestawu urządzeń, uaktualnień wydanych przez producenta oprogramowania zainstalowanego w zestawie. e) instalacja oprogramowania antywirusowego dostarczonego w ramach zamówienia Pytanie 15 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja monochromatycznych drukarek laserowych sieciowych form. A4". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac konfiguracyjnych z tym związanych. Pod określeniem: "konfiguracja monochromatycznych drukarek laserowych sieciowych form. A4" należy rozumieć: a) rozpakowanie i ustawienie drukarki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego b) podłączenie przewodów zasilających i do sieci lokalnej c) instalacja tonera w drukarce d) test poprawności wydruku strony testowej drukarki e) konfiguracja sieciowego numeru IP dla drukarki podanego przez Zamawiającego Pytanie 16 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja skanera płaskiego A3 oraz skanera z automatycznym podajnikiem dokumentów ADF". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac konfiguracyjnych z tym związanych. Pod określeniem : "konfiguracja skanera płaskiego A3 oraz skanera z automatycznym podajnikiem dokumentów ADF" należy rozumieć: a) rozpakowanie i ustawienie urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego b) podłączenie przewodów zasilających i sygnałowych łączących urządzenie z komputerem c) instalacja na komputerze sterowników i oprogramowania niezbędnego do pracy urządzeń - załączonego do urządzeń przez producenta d) test poprawności działania urządzeń - wykonanie testowego skanowania, w wypadku skanera z podajnikiem - wykonanie testowego skanowania 10 stron umieszczonych w podajniku. Pytanie 17 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja 23 szt. zasilaczy UPS". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac konfiguracyjnych z tym związanych. Pod określeniem "konfiguracja 23 szt. zasilaczy UPS" należy rozumieć: a) rozpakowanie i ustawienie zasilacza obok stacji roboczej (wykaz miejsc wymieniony w odpowiedzi nr 14) b) podłączenie przewodów zasilających do zasilacza c) podłączenie do wyjść zasilacza przewodów zasilających od komputera d) podłączenie przewodu sygnałowego od zasilacza do komputera e) instalacja na komputerze sterowników i oprogramowania dostarczonego prze producenta zasilacza Pytanie 18 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "uruchomienie aparatu fotograficznego - lustrzanka cyfrowa". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac konfiguracyjnych z tym związanych. Pod określeniem: "uruchomienie aparatu fotograficznego - lustrzanka cyfrowa" należy rozumieć: a) rozpakowanie dostarczonego aparatu b) montaż dołączonego przez producenta obiektywu c) montaż dołączonych przez producenta baterii akumulatorów i karty HSSD

5 d) wykonanie 5 zdjęć testowych potwierdzających prawidłowe działanie urządzenia Pytanie 19 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "uruchomienie rzutnika multimedialnego wraz z ekranem". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac konfiguracyjnych z tym związanych. Pod określeniem : "uruchomienie rzutnika multimedialnego wraz z ekranem" należy rozumieć: a) rozpakowanie dostarczonego rzutnika i ekranu b) ustawienie ekranu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego c) ustawienie rzutnika w miejscu wskazanym przez Zamawiającego d) podłączenie przewodów zasilających, przewodu sygnałowego do komputera przenośnego dostarczonego przez Wykonawcę e) testy poprawności działania rzutnika - poprawne wyświetlanie obrazu z komputera Pytanie 20 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja centralki telefonicznej z funkcją bramki gsm i VOIP". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac konfiguracyjnych z tym związanych. Pod określeniem "konfiguracja centralki telefonicznej z funkcją bramki gsm i VOIP" należy rozumieć: a) rozpakowanie centralki i wszystkich dodatkowych elementów wchodzących w skład jej wyposażenia b) montaż centralki na ścianie w pomieszczeniu serwerowni c) montaż w centralce wszystkich elementów wchodzących w skład jej wyposażenia d) podłączenie centrali do 3 terminali ISDN umiejscowionych w pomieszczeniu serwerowni e) podłączenie do centrali 2 linii zewnętrznych analogowych - głowica telekomunikacyjna umiejscowiona w Sekretariacie UG e) podłączenie do centrali 15 linii wewnętrznych - głowica telekomunikacyjna umiejscowiona w Sekretariacie UG f) konfiguracja centrali uwzględniająca ustawienie wszystkich parametrów niezbędnych do pracy centrali umożliwiającej odbieranie połączeń przychodzących i wykonywanie połączeń wychodzących poprzez linie analogowe, ISDN, VOIP - dokładna lista wykonywanych konfiguracji jest zależna od typu dostarczonego rozwiązania Pytanie 21 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja 9 aparatów VOIP". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac i czynności z tym związanych. Pod określeniem " konfiguracja 9 aparatów VOIP" należy rozumieć: a) rozpakowanie dostarczonych aparatów VOIP b) ustawienie aparatu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego c) podłączenie przewodów zasilających i do sieci lokalnej d) konfiguracja aparatu do wykonywania połączeń poprzez centralkę VOIP dostarczoną przez Wykonawcę - dokładna lista wykonywanych konfiguracji jest zależna od typu dostarczonego rozwiązania e) test wykonania połączenia Pytanie 22 Jakie jednostki podległe miał na myśli Zamawiający w zapisie "Dostawa, montaż, uruchomienie, konfiguracja 9 telefonów VOIP w UG oraz we wskazanych jednostkach podległych". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o ich wykaz wraz z adresami:. Wykaz jednostek podległych: 1.Szkoła Podstawowa w Bezku Bezek Siedliszcze 2.Szkoła Podstawowa w Nowym Chojno,Nowe Chojno Siedliszcze 3.Szkoła Podstawowa w Woli Korybutowej Wola Korybutowa 27A, Siedliszcze 4.Zespół Szkół im.h.sienkiewicza, Siedliszcze 2, Siedliszcze 5.Warsztat Terapii Zajęciowej w Majdanie Zahorodyńskim, Majdan Zahorodyński 1/1, Siedliszcze 6.Ośrodek Pomocy Społecznej ul.szpitalna 15a Siedliszcze

6 7.Gminny Ośrodek Kultury ul.szpitalna 15a, Siedliszcze 8.Urzad Gminy Siedliszcze ul.szpitalna 15a, Siedliszcze - 2 telefony.... Pytanie 23 Na czym ma polegać "Przeszkolenie wskazanej osoby w zakresie konfiguracji i administracji" odnośnie aparatów VOIP. W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy harmonogram tego szkolenia wraz z tematyką w podziale godzinowym i określeniem ilości grupy osób. "Przeszkolenie wskazanej osoby w zakresie konfiguracji i administracji" odnośnie aparatów VOIP polegać ma na przeszkoleniu wskazanej osoby w zakresie konfiguracji urządzeń do pracy w sieci. Ilość osób - 1. Szkolenie z tego zakresu odbędzie się jednocześnie z przewidzianym szkoleniem w zakresie konfiguracji i obsługi centrali telefonicznej zainstalowanej w UG. Szczegółowy harmonogram: konfiguracja parametrów startowych - loginu i hasła do urządzenia konfiguracja numeru IP urządzenia użytkowanie aparatu Pytanie 24 Co należy rozumieć pod określeniem zawartym pkt. 1.1 SIWZ w brzmieniu "zapewniającego pełną kompatybilność z oprogramowaniem użytkowym używanym w UG Siedliszcze". O jaką kompatybilność chodzi i w jaki sposób ma być zapewniona. Jakie obiektywne i mierzalne kryteria ustanowił Zamawiający na jej zweryfikowanie. W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o uszczegółowienie tej kwestii. Pod określeniem "zapewniającego pełną kompatybilność z oprogramowaniem użytkowym używanym w UG Siedliszcze" należy rozumieć funkcje systemu wynikające z wymagań poszczególnych programów wyszczególnionych przez Zamawiającego w punkcie dostawa, instalacja, uruchomienie, konfiguracja systemu operacyjnego na dostarczonym serwerze - Załącznik nr 2 do SIWZ - szczegółowa specyfikacja techniczna, strona nr. 38. Kryteria na zweryfikowanie kompatybilności wynikają z wymagań powyższego oprogramowania. Pytanie 25 Dlaczego pkt. 1.1 SIWZ narusza zasady neutralności technologicznej i zasady uczciwej konkurencji - Art. 29 Ust. 3 PZP - jawnie wskazując na produkt konkretnej firmy tj. Microsoft tj. Active Directory i konkretnego systemu operacyjnego z nią związanego tj. MS Windows Serwer? Prosimy o wyjaśnienie oraz o zmianę specyfikacji poprzez usunięcie tego zapisu. Wskazanie nazwy Active Directory wynika z zapewnienia kompatybilności z systemami już użytkowanymi w UG Siedliszcze. Dostarczenie systemu operacyjnego i serwera jest uzupełnieniem infrastruktury i oprogramowania użytkowanego już w urzędzie i musi podlegać uwarunkowaniom związanym z kompatybilnością sprzętu i oprogramowania. Pytanie 26 Na czym ma polegać przeszkolenie "wyznaczonej osoby w zakresie administracji serwera". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy harmonogram tego szkolenia wraz z tematyką w podziale godzinowym. Przeszkolenie "wyznaczonej osoby w zakresie administracji serwera" polegać ma na przeszkoleniu w zakresie: a) instalacji systemu operacyjnego na serwerze - 1 godz. b) konfiguracji usług sieciowych: WWW, DHCP, udostępnianie plików, udostępnianie drukarek - 3 godz. c) konfiguracji kont użytkowników - zakładanie, kasowanie, edycja, nadawanie uprawnień - 2 godz. d) wykonywanie kopii bezpieczeństwa w oparciu o oprogramowanie zawarte w systemie operacyjnym - 3 godz. Razem : 9 godzin w podziale na 3 części po 3 godziny dziennie, ilość osób - 1. Pytanie 27

7 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa serwera z funkcją disaster recovery". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac i czynności z tym związanych. Pod określeniem: "konfiguracja oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa serwera z funkcją disaster recovery" należy rozumieć wykonanie czynności: a) instalację oprogramowania na serwerze b) konfigurację oprogramowania do współpracy z dostarczonym urządzeniem do wykonywania kopii bezpieczeństwa c) instalację wszystkich sterowników i uaktualnień wydanych przez producenta oprogramowania d) wykonanie próbnej kopii całego systemu z zaznaczeniem opcji disaster recovery e) próba odtworzenia systemu na ten sam serwer z uprzednio wykonanej kopii Pytanie 28 Co Zamawiający rozumie pod określeniem "konfiguracja oprogramowania - Systemu Elektronicznego Archiwum". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz wymaganych prac i czynności z tym związanych. Pod określeniem : "konfiguracja oprogramowania - Systemu Elektronicznego Archiwum" należy rozumieć następujące czynności: a) instalacja systemu na serwerze wskazanym przez Zamawiającego b) wykonanie czynności integracji oprogramowania Elektronicznego Archiwum z ESOD w zakresie opisanym w SIWZ c) Wykonanie testowych prób archiwizacji 3 dokumentów z poziomu ESOD. d) dostarczenie dokumentacji dla użytkownika dotyczącej obsługi Systemu Elektronicznego Archiwum. Pytanie 29 Na czym ma polegać przeszkolenie "wyznaczonych osób w zakresie użytkowania i konfiguracji oprogramowania" dla Elektronicznego Archiwum, W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy harmonogram tego szkolenia wraz z tematyką w podziale godzinowym oraz określenie ile osób będzie szkolonych z Elektronicznego Archiwum. Szczegółowy harmonogram Przeszkolenia wyznaczonych osób w zakresie użytkowania i konfiguracji oprogramowania dla Elektronicznego Archiwum jest uzależniony częściowo od zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania i zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę po wyborze oferty. Szkolenie odbędzie się w ramach przeprowadzanych szkoleń z zakresu obsługi nowych funkcjonalności SEOD, ESP, BIP oraz Elektronicznego urzędu i będzie zawarte w przedziale godzinowym i ilościowym wskazanym w punkcie 7.1 SIWZ. Pytanie 30 Czy Zamawiający posiada moduł powiadamiania interesantów poprzez usługę sms czy oczekuje dostawy tego modułu w ramach Zamówienia tej kwestii. Zamawiający nie posiada modułu powiadamiania interesantów poprzez usługę sms i oczekuje dostawy tego modułu w ramach Zamówienia. Pytanie 31 W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o specyfikację techniczną komponentu o nazwie "modułu powiadamiania interesantów poprzez usługę sms" z podaniem parametrów sprzętu, opisu funkcjonalności, opisu i rodzajów wymaganych interfejsów, opisu testów akceptacyjnych i kryteriów odbioru których pozytywny wynik zaakceptowanie rozwiązania Wykonawcy przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje odpowiednich rezultatów czyli możliwości powiadamiania interesantów o wydarzeniach związanych z procedurą załatwiania ich spraw w urzędzie za pośrednictwem sms. Do Wykonawcy należy wybór formy dostarczonego rozwiązania - o ile w SIWZ nie występują szczegółowe wymagania w tej kwestii. Testem

8 akceptacyjnym i jedynym kryterium pozytywnego odbioru będzie możliwość przesłania z poziomu SEOD wymienionych informacji w formie SMS na telefon komórkowy zainteresowanej osoby. Pytanie 32 W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o informację czy Wykonawca ma uwzględnić koszt wysyłanych sms-ów poprzez moduł powiadamiający. Jeśli tak to prosimy także określić przez jaki czas i ile sms-ów rocznie będzie wysyłanych. Pkt. XII SIWZ nie określa sposobu obliczenia ceny biorąc pod uwagę przedmiot niniejszego zamówienia publicznego. Wykonawca nie musi uwzględniać kosztów wysyłanych sms-ów. Nie stanowi to przedmiotu zamówienia. Pytanie 33 Na czym ma polegać przeszkolenie "wskazanej osoby w zakresie konfiguracji i administracji urządzeń dla punktów radiowego dostępu do sieci Internet. W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy harmonogram tego szkolenia wraz z tematyką w podziale godzinowym oraz określenia ile osób będzie szkolonych. Przeszkolenie wskazanej osoby w zakresie konfiguracji i administracji urządzeń dla punktów radiowego dostępu do sieci Internet powinno być przeprowadzone na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie, późniejszą konfigurację oraz administrację dostarczonej sieci. Szkolenie powinno być przeprowadzone w momencie instalacji i konfiguracji urządzeń radiowych. Liczba osób przeszkolonych - 1. Pytanie 34 Na czym ma polegać "konfiguracja 2 infokiosków wewnętrznych". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy wykaz prac konfiguracyjnych i czynności z tym związanych. Konfiguracja 2 infokiosków wewnętrznych polegać ma na nast. czynnościach: a) rozpakowanie urządzeń b) ustawienie urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego c) podłączeniu kabla zasilającego i kabla do sieci LAN d) skonfigurowaniu adresu IP dla infokiosku podanego przez Zamawiającego e) ustanowieniu hasła administracyjnego systemu i przekazanie go Zamawiającemu f) konfiguracji adresu mail administratora do wysyłania komunikatów systemowych g) dostarczenie dokumentacji w języku polskim z zakresu obsługi oprogramowania zainstalowanego w infokiosku. Pytanie 35 Jaką jednostkę podległą miał na myśli Zamawiający w zapisie "Dostawa, instalacja, uruchomienie, konfiguracja 2 infokiosków wewnętrznych - w siedzibie UG oraz w jednostce podległej". W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o podanie jej nazwy i adresu. Jednostka podległa: Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15A. Pytanie 36 W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o wyjaśnienie następującego zapisu zawartego w SIWZ: "Oferowana cena musi zawierać oprócz dostarczenia, montażu i konfiguracji sprzętu również przeszkolenie w zakresie obsługi i administracji, "w kwestii przeszkolenia w zakresie administracji sprzętu. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem administracji sprzętem. Prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie wymaganych czynności administracyjnych, liczby osób do przeszkolenia dla każdej kategorii sprzętu, który będzie dostarczony w ramach Zamówienia. W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o szczegółowy harmonogram tych szkoleń wraz z tematyką w podziale godzinowym lub o zmianę SIWZ i usunięcie tego zapisu.

9 Powyższy zapis mówi o przeszkoleniu w zakresie administracji dostarczonego sprzętu. Pod pojęciem administracji sprzętem Zamawiający rozumie umiejętność jego konfiguracji i bieżącej obsługi umożliwiającą prace tego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wymagane czynności administracyjne: a) logowanie, zakładanie kont administracyjnych i użytkowników b) konfiguracja parametrów charakterystycznych dla danych urządzeń (nr IP, hasła dostępu) c) sprawdzenie poprawności działania urządzenia d) przeglądanie logów / raportów z bieżącej pracy e) umiejętność reagowania na zakłócenia pracy urządzeń, umiejętność ustalenia przyczyny zakłóceń i jej wyeliminowania Przeszkolenie z wyżej wymienionych opcji nastąpi w trakcie instalacji i konfiguracji urządzeń. Ilość osób do przeszkolenia - 1. Pytanie 37 Prosimy o wyjaśnienie następującego zapisu w SIWZ: "Urządzenia muszą pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez siec serwisową producenta na terenie Polski. Potwierdzenie tego faktu musi być udokumentowane dołączonym podczas dostawy certyfikatem". a. Na jakiej podstawie Zamawiający ogranicza zasady wolnej konkurencji żądając zakupu urządzeń tylko poprzez sieć producenta? b. Na jakiej podstawie Zamawiający ogranicza zasady wolnej konkurencji żądając świadczenia usług serwisu tylko poprzez sieć producenta? c. Jaki certyfikat miał na myśli Zamawiający i z którego pkt. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane wynika uprawnienie do jego żądania? Wnosimy o zmianę SIWZ poprzez usunięcie tego zapisu. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń pochodzących z innego niż legalne źródła. Autoryzowany kanał sprzedaży nie oznacza ograniczenia wyłącznie do sieci producenta. Autoryzacja może obejmować również inne placówki. Sieć serwisowa producenta może obejmować również inne placówki, posiadające kompetencje do naprawy oferowanego przez Wykonawcę sprzętu. W celu potwierdzenia spełniania w/w przesłanek Wykonawca winien przedłożyć certyfikat świadczący o odpowiednim poziomie jakości usług (art. 5 ust. 1 Rozporządzenia) Pytanie 38 Prosimy o wyjaśnienie następującego zapisu w SIWZ: "Zapewniać prawidłową i stabilną eksploatację aplikacji bazodanowych napisanych dla MS Windows pracujących w trybie 32-bitowym porozumiewających się z serwerami baz danych za pomocą protokołów ODBC oraz SQL". a. W celu dokładnego określenia przedmiotu zamówienia prosimy o wyjaśnienie jakie obiektywne mierzalne kryteria będzie stosował Zamawiający w celu weryfikacji tego warunku i na jakiej podstawie będzie je stosował? b. Czy w związku z powyższym Zamawiający oczekuje jakiegoś dokumentu/certyfikatu i z którego pkt. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wynika uprawnienie do tego żądania? c. Dlaczego przedmiotowy punkt narusza zasady neutralności technologicznej i zasady uczciwej konkurencji a przede wszystkim zasady opisu przedmiotu zamówienia określone wyraźnie w Art. 29 Ust. 3 PZP jawnie wskazując na produkt konkretnej firmy tj. Microsoft tj. Microsoft Windows? Prosimy o wyjaśnienie oraz zmianę specyfikacji poprzez usunięcie tego zapisu. Ad. p. a - Powyższy zapis ma na celu zapewnienie kompatybilności dostarczonego sprzętu i systemów operacyjnych z oprogramowaniem użytkowanym w UG Siedliszcze - wymienionym w SIWZ - rozdział 4.1 strona 38. Ponieważ aplikacje te korzystają z baz danych stworzonych w wymienionych technologiach stąd wymóg o "prawidłowej i stabilnej pracy". Kryterium weryfikujące poprawność tego warunku to możliwość instalacji wymienionego oprogramowania na sprzęcie i systemach operacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego, poprawność pracy tych aplikacji - możliwość połączenia się do bazy danych, użycie funkcji

10 oferowanych przez te aplikacje, zapisywanie poprzez aplikacje informacji do baz danych, generowanie przyporządkowanych tym aplikacjom zestawień, drukowanie przeznaczonych do wydruku informacji. Ad p. b. Zamawiający nie wymaga żadnego certyfikatu potwierdzającego powyższe wymagania. Jedynym kryterium stwierdzającym poprawność tego warunku będzie jak wyżej. Ad.p. c Wskazanie produktu wynika z konieczności zachowania kompatybilności z użytkowanym w UG oprogramowaniem i wymaganiami stawianymi przez to oprogramowanie. Pytanie 39 Prosimy o wyjaśnienie następującego zapisu w SIWZ: "Monitory muszą spełniać normy i posiadać znaki: a) deklaracji zgodności CE (wymagane dokumenty) b) Normy TCO5, Energy Star 5.0 EPEAT Gold" Na jakiej podstawie zamawiający żąda spełnienia normy, która nie obowiązuje na terenie Unii Europejskiej tj. EPEAT na poziomie GOLD. Prosimy o wyjaśnienie oraz o zmianę specyfikacji poprzez usunięcie tego zapisu. Norma EPEAT Gold wskazuje że producent spełnia najbardziej surowe kryteria dbałości o środowisko - energooszczędność, długa żywotność produktu także technologie ograniczające zużycie energii. Produkty zapewniające posiadanie tej normy mają w swojej ofercie wszystkie liczące się firmy. Program EPEAT określający m.in. normę EPEAT na poziomie GOLD jest częścią programu Green Electronics Council prowadzonego przez międzynarodową fundację ISDF. EPEAT jest oparty na wymaganiach standardu IEEE Standardy opracowane przez IEEE obowiązują na całym świecie a produkowanie m.in. komputerów, które są przedmiotem także omawianego zamówienia - bez przyjęcia standardów opracowanych przez IEEE np. w zakresie protokołów transmisyjnych, interfejsów wejścia - wyjścia byłoby niemożliwe. Należy także dodać, że podstawą do uzyskania tego certyfikatu są normy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. (m.in. RoHS, Energy Star, EM.A5, IEEE :2000). Należy uwzględnić także przepis art. 30 ust.2 ustawy, który stanowi, że w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się także normy międzynarodowe. Pytanie 40. Z jakich powodów Zamawiający żąda stosowanie wyłącznie paneli rozdzielczych o wysokości 0,5U specyfikując jednocześnie szafę o wysokości 42U? Prosimy o uzasadnienie przyjęcia takiego rozwiązania poprzez określenie urządzeń typu RACK 19' posiadanych aktualnie przez Zamawiającego, które będą zamontowane w szafie razem z tymi, które są przedmiotem zamówienia z podaniem ich typu i wysokości. Alternatywnie prosimy o zmianę SIWZ i usunięcie tego zapisu. Wykonawca zauważa ponadto niespójność w tym zakresie z punktem SIWZ. Zamawiający dopuszcza wysokość paneli rozdzielczych zarówno 1U jak i 0,5 U. Ponadto Zamawiający nie ma obowiązku szczegółowego uzasadniania przyjęcia takiego rozwiązania. Teza ta znajduje potwierdzenie w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia r. (sygn. akt. KIO/UZP/799/08) : "zasadą (...) w stosunkach zamówieniowych jest to że podmiot, który zamawia określony przedmiot dostawy, wiedząc czego potrzebuje, formułuje również wymogi, co do tego przedmiotu dostawy, a nie odwrotna reguła, że podmiot, który ma być dostawcą określa przedmiot tej dostawy". Pytanie 41 Z jakich powodów Zamawiający żąda, aby "producent okablowania łącznie z panelem rozdzielczym w jednym opakowaniu musi dostarczyć komplet śrub montażowych M6 oraz materiał umożliwiający..." Jakie znaczenie ma dla Zamawiającego i dla przedmiotu zamówienia sposób dostawy i zapakowania śrub koniecznie w jednym opakowaniu? Jeśli dla Zamawiającego jest to faktycznie istotne prosimy o szczegółowe opisanie sposobu pakowania wszystkich dostarczanych urządzeń i elementów będących przedmiotem zamówienia wraz ze spisem co ma zawierać każdy dostarczony karton lub opakowanie. Prosimy o zmianę SIWZ i usunięcie tego zapisu. Intencją Zamawiającego było zapewnienie fizycznego dostarczenia wymienionych śrub montażowych do panelu rozdzielczego - obojętnie czy w jednym opakowaniu czy oddzielnie. Zapis mówiący o konieczności

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe tel. 261 885 555, fax 261 885 589 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r.

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 03-335 Warszawa, ul. Władysława Syrokomli 6 Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org. S t r o n a 1 Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.pl/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP /54 / D / SE-AG / 08 Czeladź, listopad 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 43 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo