(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2013/42 EP B1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04M 3/38 ( ) H04M 3/42 ( ) H04M 3/46 ( ) (54) Tytuł wynalazku: Sposób i urządzenie do przetwarzania wywołań w sieci komunikacyjnej, zawierającej terminale nomadyczne, takie jak terminale telefoniczne typu softphone (30) Pierwszeństwo: FR (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2011/37 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2014/03 (73) Uprawniony z patentu: Orange, Paris, FR (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 BERTRAND BOUVET, PERROS-GUIREC, FR (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Grażyna Palka JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP. J. ul. Żelazna 28/30 Sienna Center Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 18505/13/P-RO/GP EP Sposób i urządzenie do przetwarzania wywołań w sieci komunikacyjnej, zawierającej terminale nomadyczne, takie jak terminale telefoniczne typu softphone [0001] Wynalazek dotyczy telefonii w sieciach komunikacyjnych typu Internet, zwłaszcza sposobu i urządzenia do przetwarzania wywołań w sieci komunikacyjnej, zawierającej terminale nomadyczne, takie jak terminale telefoniczne typu softphone. [0002] Telefonia przez sieć komunikacyjną typu Internet, na przykład połączenia nazywane VoIP (akronim od Voice over Internet Protocol w terminologii anglosaskiej), nazywane również głosem przesyłanym przez sieć IP (skrót od Internet Protocol w terminologii anglosaskiej), pozwala na przesyłanie głosu przez sieć komunikacyjną w trybie unicast (punkt do punktu), broadcast (jeden nadawca wielu odbiorców) lub multicast (jeden odbiorca i potencjalnie wszyscy odbiorcy). Taki tryb komunikacji VoIP jest oparty zazwyczaj na protokole SIP (akronim od Session Initiation Protocol w terminologii anglo-saksońskiej). [0003] Obsługa głosu w sieci IP jest ogólnie realizowana za pomocą aplikacji nazywanej softphone w terminologii anglosaskiej, wykonywanej przez komputer, na przykład przez komputer typu PC (skrót od Personal Computer w terminologii anglosaskiej), przez palmtop zwany również PDA (skrót od Personal Digital Assistant w terminologii anglosaskiej) lub inteligentny telefon komórkowy, zwanym także smartphone w terminologii anglosaskiej. Używanie połączeń głosowych w sieci IP rozwija się silnie od kilku lat, zwłaszcza jeśli chodzi o oferty połączeń stacjonarnych, zwanych Multiplay, w których użytkownik abonuje ofertę łączącą telefonię i dostęp do Internetu, a także oferty telefonii komórkowej. [0004] Ustanowienie połączenia między terminalem typu softphone i używaną siecią komunikacyjną jest wykonywane poprzez indywidualny punkt dostępu lub skrzynkę połączeniową, na przykład modem ADSL (skrót od Asymmetric Digital Subscriber Line w terminologii anglosaskiej) albo skrzynkę połączeniową kablową lub za pomocą publicznego punktu dostępu, na przykład hotspota dowolnego operatora telekomunikacyjnego. [0005] Jeśli terminale typu softphone są podłączone do sieci za pomocą skrzynki połączeniowej, uważane są za terminale klasyczne, takie jak telefony PTSN (akronim od Public Switched Telephone Network w terminologii anglosaskiej) lub DECT (akronim od DigitalEnhanced Cordless Telephone w terminologii anglosaskiej). W sytuacji nomadyczności terminale typu softphone korzystają ogólnie z ofert ryczałtowych powiązanych ze skrzynkami połączeniowymi użytkowników poprzez sieć odpowiedniego dostawcy usług internetowych. [0006] Przed użyciem aplikacje softphones muszą być pobrane ze strony internetowej, zainstalowane w komputerze lub innym kompatybilnym terminalu, a następnie powinny pobrać plik konfiguracji, umożliwiający używanie usługi VoIP. [0007] Fig. 1 przedstawia schematycznie środowisko telefonii, w którym może być używany terminal typu softphone.

3 - 2 - [0008] Środowisko telefonii 100 umożliwia tu klasycznemu terminalowi telefonicznemu 105, na przykład terminalowi DECT, podłączonemu do skrzynki połączeniowej 110, ustanowić lub odebrać połączenie z innym terminalem klasycznym telefonicznym 115, podłączonym do skrzynki połączeniowej 120, przy czym skrzynki połączeniowe 110 i 120 są podłączone do sieci 125. Kontrola i zarządzanie wywołaniami są tu realizowane przez serwer CSCF 130 (skrót od Call Session Control Function w terminologii anglosaskiej) podłączony do serwera 135 aplikacji telefonii przez sieć 125. Skrzynka połączeniowa 110 pozwala również terminalowi typu softphone, którym może być na przykład komputer 140, ustanowić lub odbierać rozmowy, zwłaszcza poprzez połączenie typu WiFi, między komputerem 140 i skrzynką połączeniową 110. Terminal 105 i terminal typu softphone użyty w komputerze 140 współdzielą tu taką samą tożsamość publiczną. [0009] Terminal typu softphone, użyty w komputerze 140, może być również używany w oddzielnym punkcie dostępu skrzynki połączeniowej 110, zwłaszcza w punkcie dostępu 145, którym może być na przykład punkt dostępu typu WiFi. W tym kontekście komputer 140 jest oznaczony jako 140'. [0010] Strzałka 150 pokazuje ustanowienie połączenia między terminalem 115 a terminalem powiązanym ze skrzynką połączeniową 110, to znaczy jednym z terminali (105, 140, 140') współdzielących tę samą tożsamość publiczną, powiązaną ze skrzynką połączeniową 110. [0011] Zazwyczaj terminale typu softphone wykorzystują architekturę IMS (skrót od IP Multimedia Subsystem w terminologii anglosaskiej), używającą do identyfikacji terminali następujących tożsamości: tożsamości prywatnej oznaczonej IMPI (skrót od IP Multimedia Private Identity w terminologii anglosaskiej); i, tożsamości publicznej oznaczonej IMPU (skrót od IP Multimedia PUblic Identity w terminologii anglosaskiej). [0012] Tożsamości te są typu URI (skrót od Uniform Resource Identifier w terminologii anglosaskiej). [0013] Terminale typu softphone, uzupełniające w stosunku do terminali fizycznych, połączonych ze skrzynkami połączeniowymi, mogą mieć tę samą tożsamość publiczną (IMPU), jak terminale klasyczne i w zależności od przypadku taką samą tożsamość prywatną (IMPI) lub nie. [0014] Można tu zaobserwować, że współdzielenie tożsamości publicznej między wieloma terminalami pozwala na powiadomienie wszystkich terminali współdzielących tę samą tożsamość publiczną, gdy wykryta zostanie rozmowa przychodząca. Pozwala również zmniejszyć zasoby wykorzystywane przez dostawcę usług, zwłaszcza liczba licencji programowych w ramach architektury IMS, przy czym model ekonomiczny polega typowo na przydzieleniu licencji do adresu publicznego. Ponadto łatwiej wystawić fakturę dla tożsamości publicznej niż dla tożsamości klienta.

4 - 3 - [0015] Niemniej jednak używanie wielokrotnych tożsamości publicznych dla terminali typu softphone jest pod pewnymi względami bardzo łatwe do realizacji. W rzeczywistości w takim przypadku używany serwer aplikacji może łatwo rozróżnić rozmowy pochodzące z każdego terminala i w rezultacie stosować różne logiki usług. Przypomina się, że serwer aplikacji SIP może znać jedynie tożsamości publiczne, przy czym tożsamości prywatne (IMPI) są używane jedynie do uwierzytelniania terminali. [0016] Uwzględniając, że wybór współdzielenia tej samej tożsamości publicznej (IMPU) jest realizowany dla wszystkich terminali klienta, dostawca usług może ustalić dodatkowe ograniczenia użytkowania dla terminali typu softphone. Ograniczenia są na przykład następujące, gdy terminal typu softphone jest połączony ze skrzynką połączeniową (to znaczy w domu klienta): jedna rozmowa przychodząca/wychodząca jest autoryzowana w danym momencie na fizycznym terminalu telefonicznym lub na terminalu typu softphone, podłączonym do skrzynki połączeniowej. Takie ograniczenie funkcjonalne może być narzucone przez dostawcę usług, aby przyzwyczaić klientów do traktowania terminali typu softphone jak terminali klasycznych. Opcja typu Rozmowy symultaniczne może zostać zaproponowana dla uwierzytelnienia wielu jednoczesnych rozmów przychodzących/wychodzących; i, gdy terminal typu softphone jest wykorzystywany w sytuacji nomadyczności: dostawca usług chce zazwyczaj uwierzytelnić dwie jednoczesne rozmowy (jedną na terminalu klasycznym podłączonym do skrzynki połączeniowej i drugą na terminalu typu softphone w sytuacji nomadyczności) ze względu na przepisy. W rzeczywistości, jeśli terminal typu softphone jest używany w sytuacji nomadyczności dla pierwszej aktywnej rozmowy, osoba pozostająca w domu powinna móc używać swojego terminala klasycznego, aby przywołać służby ratownicze (straż pożarna, policja,...) niezależnie od abonamentu. [0017] W rezultacie, ze względu na wymagane usługi i uwzględniając fakt, że terminale klienta współdzielą tę samą tożsamość publiczną, serwer aplikacji telefonicznej, zliczający rozmowy symultaniczne, powinien dysponować informacją o lokalizacji terminala lub terminali softphone klienta, aby zastosować odpowiednią logikę usług. [0018] Załączone tabele 1 i 2 przedstawiają, jako przykład, możliwości kombinacji rozmów symultanicznych, żądanych przez dostawcę usług, w zależności od konfiguracji połączenia terminala typu softphone, powiązanego ze skrzynką połączeniową, gdy usługa rozmowy oczekującej nie jest wykorzystywana (tabela 1) i gdy jest wykorzystywana (tabela 2). [0019] Jednocześnie należy tu przypomnieć, że informacje dotyczące lokalizacji są zazwyczaj dostarczane w sposób statyczny do serwera aplikacji telefonicznej podczas rejestracji klientów, ponieważ wyposażenie w sprzęt do dynamicznego dostarczania informacji o lokalizacji nie jest dostępne lub jest stosunkowo drogie. Ponadto, w zależności od punktu dostępu terminala typu softphone w sytuacji nomadyczności, nie jest pewne czy dostawca dostępu (na przykład punktu dostępu WiFi) jest w stanie dostarczyć taką informację. Poza tym, nawet jeśli byłaby ona znana, należałoby dysponować wyposażeniem typu punkt

5 - 4 - wejściowym sieci VoIP, tak aby umieścić tę informację o lokalizacji w protokole SIP P-ANI (skrót od P Access Network Information w terminologii anglosaskiej), co nie jest możliwe w tym przypadku. Ponadto, takie rozwiązanie spowodowałoby problemy z poufnością danych, które mogą być uznane za dane osobiste. [0020] Dokumenty US 2005// oraz WO 2008/2008/ opisują architekturę systemu zarządzania usługami telefonii zgodnie ze stanem techniki. [0021] Wynalazek pozwala rozwiązać co najmniej jeden z problemów przedstawionych powyżej, pozwalając zwłaszcza na wykrywanie rozmów wychodzących, pochodzących ze skrzynki połączeniowej i terminali typu softphone, podłączonych do tej skrzynki, a następnie wykrywać, czy terminale typu softphone są podłączone poprzez skrzynkę połączeniową lub są używane w sytuacji nomadyczności. Wspólne tożsamości publiczne są używane dla wszystkich terminali klienta zwłaszcza dla uniknięcia kosztów dodatkowych licencji programowych, a ponadto uproszczenia aspektów związanych z systemami przetwarzania używanych informacji do, na przykład, rejestracji klientów, fakturowania i synchronizacji informacji osobowych, jak również dla uproszenia mechanizmów konfiguracji VoIP terminali (brak konieczności dokładnej identyfikacji każdego z terminali typu softphone). [0022] Celem wynalazku jest więc sposób zarządzania usługami przez serwer aplikacji telefonicznej, podłączony do sieci komunikacyjnej, przy czym co najmniej jedna skrzynka połączeniowa jest podłączona do tej sieci komunikacyjnej, co najmniej jeden terminal nomadyczny, na przykład terminal typu softphone, jest bezpośrednio podłączony do tej sieci komunikacyjnej lub jest podłączony do tej sieci komunikacyjnej za pomocą co najmniej jednej skrzynki połączeniowej, przy czym co najmniej jeden terminal ma tożsamość publiczną, powiązaną z tą co najmniej jedną skrzynką połączeniową i współdzieloną z co najmniej jednym innym terminalem podłączonym do tej co najmniej jednej skrzynki połączeniowej, różnym od tego co najmniej jednego terminala nazywanego pierwszym terminalem, a ten sposób obejmuje następujące etapy, odbiór co najmniej jednego żądania usługi z tego pierwszego terminala, przy czym to żądanie usługi obejmuje wskazanie lokalizacji względnej pierwszego terminala; analiza co najmniej jednego żądania usługi zgodnie ze wstępnie określoną logiką, a ta wstępnie określona logika jest funkcją wskazania lokalizacji względnej; i, w odpowiedzi na ten etap analizy, odrzucenie lub realizacja co najmniej jednej żądanej usługi. [0023] Sposób według wynalazku pozwala tak zarządzać żądaniami usług pochodzącymi z terminali podłączonych do skrzynki połączeniowej i współdzielących tożsamość publiczną z innymi terminalami podłączonymi z tą skrzynką, w zależności od lokalizacji terminali wywołujących te usługi i od oferty dostępu tych usług. Jak wskazano poprzednio, używanie wspólnych tożsamości publicznych pozwala uniknąć kosztów dodatkowych licencji programowych, uprościć aspekty związane z systemami przetwarzania informacji używanymi do, na przykład, rejestracji klientów, fakturowania i synchronizacji informacji osobowych, jak również uprościć mechanizmy konfiguracji terminali.

6 - 5 - [0024] Według szczególnego przykładu wykonania, co najmniej jedno żądanie usługi jest komunikatem sygnalizacji rozmowy, przy czym etap analizy obejmuje etap porównania liczby rozmów w trakcie, powiązanych z co najmniej jedną skrzynką połączeniową przy maksymalnej dozwolonej liczbie rozmów zgodnie z co najmniej jednym wskazaniem lokalizacji względnej. Sposób według wynalazku pozwala przez to na łatwe zarządzanie dostępem do usług w zależności od warunków powiązanych z maksymalną dozwoloną liczbą rozmów i powiązanych z ofertami abonowanymi przez użytkowników. [0025] Korzystnie komunikat sygnalizacji jest komunikatem zgodnym z protokołem SIP, przy czym wskazanie lokalizacji względnej jest przesyłane w polu dedykowanym tego komunikatu. Sposób według wynalazku pozwala przez to uzyskać prostą informację o lokalizacji terminala na początku zapytania o dostęp do usługi. [0026] Według szczególnego przykładu wykonania wynalazku, sposób obejmuje ponadto etap wczytywania profilu usług, przy czym profil jest powiązany z użytkownikiem pierwszego terminala i wskazaniem lokalizacji względnej. Sposób według wynalazku umożliwia tak łatwe zarządzanie usługami zgodnie z warunkami przypisanymi do użytkowników, w zależności od ich lokalizacji. [0027] Według szczególnego przykładu wykonania wynalazku, sposób obejmuje ponadto etap przesyłania co najmniej jednej informacji o konfiguracji pierwszego terminala, przed etapem odbioru co najmniej jednego żądania usługi, przy czym co najmniej jedna informacja o konfiguracji jest przesyłana w odpowiedzi na żądanie aktywacji pierwszego terminala, a informacja o konfiguracji jest reprezentatywna dla wskazania lokalizacji względnej, przy czym odbiór żądania aktywacji i etap przesyłania co najmniej jednej informacji o konfiguracji pierwszego terminala są realizowane przez serwer konfiguracji. [0028] Wskazanie lokalizacji względnej jest korzystnie określone zgodnie z adresem źródłowym, zawartym w żądaniu aktywacji. [0029] Według szczególnego przykładu wykonania wynalazku, sposób obejmuje ponadto etap aktywacji wstępnej pierwszego terminala, przy czym pierwszy terminal jest podłączony do co najmniej jednej skrzynki połączeniowej, a etap konfiguracji obejmuje utworzenie i przesłanie do pierwszego terminala pliku cookie sesji, zawierającego identyfikację tego pierwszego terminala, pozwalającą na późniejszą identyfikację terminala, unikając przez to nowego żądania wprowadzania parametrów identyfikacji i/lub uwierzytelniania terminala podczas jego uruchomienia. [0030] Sposób obejmuje ponadto korzystnie etap odbioru pliku cookie sesji i etap identyfikacji pierwszego terminala na podstawie odebranego pliku cookie sesji. [0031] Celem wynalazku jest również program komputerowy, zawierający instrukcje przystosowane do realizacji każdego z etapów sposobu opisanych poprzednio, gdy program ten jest wykonywany przez komputer, serwer aplikacji telefonicznej, zawierający środki przystosowane do realizacji każdego z etapów sposobu opisanego powyżej, jak również urządzenie zawierające co najmniej jeden serwer aplikacji telefonicznej i co najmniej jeden

7 - 6 - serwer konfiguracji, przy czym urządzenie zawiera środki przystosowane do realizacji każdego z etapów sposobu opisanego powyżej. [0032] Zalety, które zapewnia program komputerowy, serwer aplikacji telefonicznej i urządzenie są podobne, jak wspomniane powyżej. [0033] Inne zalety, cele i cechy wynalazku wynikają ze szczegółowego opisu poniżej, podanego jako przykład niewyczerpujący wszystkich możliwości, zgodnie z dołączonymi rysunkami, na których: fig. 1 przedstawia schematycznie środowisko telefonii, w którym może być używany terminal typu softphone; fig. 2 przedstawia schematycznie niektóre etapy konfiguracji terminala typu softphone podczas jego pierwszej aktywacji; fig. 3 przedstawia schematycznie niektóre etapy zarządzania rozmowami nadawanymi przez terminal typu softphone, gdy jest on podłączony do skrzynki połączeniowej; fig. 4 przedstawia schematycznie niektóre etapy konfiguracji terminala typu softphone podczas jego aktywacji w sytuacji nomadyczności; fig. 5, zawierająca fig. 5a i 5b, przedstawia niektóre etapy realizacji przez serwer aplikacji, dla przetwarzania rozmów według wynalazku; i, fig. 6 przedstawia przykład urządzenia pozwalającego zrealizować przynajmniej częściowo wynalazek. [0034] Ogólnie celem wynalazku jest mechanizm zarządzania rozmowami, aby powiązać logikę usług w zależności informacji o lokalizacji względnej. Informacje są przesyłane przez terminale nomadyczne, na przykład terminale typu softphone, do serwera aplikacji, w komunikacie sygnalizacji rozmowy, przy czym tożsamość publiczna terminala jest współdzielona z innymi terminalami podłączonymi do tej samej skrzynki połączeniowej. Informacje o lokalizacji względnej mają na celu głównie sposób połączenia terminala, aby określić czy jest połączony za pomocą skrzynki połączeniowej czy oddzielnego punktu dostępu. Może on przyjąć wartości stacjonarny lub nomadyzm. Może być również używana przez serwer aplikacji, który zarządza licznikiem rozmów, aby kontrolować sygnalizowane rozmowy, przychodzące i wychodzące, aby je ustawić lub nie zgodnie ze wstępnie określoną logiką i poziomem abonamentu. [0035] Według szczególnego przykładu wykonania wynalazku, wynalazek jest realizowany z użyciem protokołu SIP. W szczególnym polu, nazywanym tu SIP User Agent, wartość jest podnoszona na poziomie stosu SIP. Zawiera on informację o lokalizacji względnej terminala typu softphone pozwalającego serwerowi aplikacji, odbierającemu te informację, kontrolować rozmowy. [0036] Korzystnie informacja o lokalizacji względnej jest określona przez serwer aplikacji, do którego podłączony jest terminal typu softphone podczas fazy uruchamiania, umożliwiając przez to konfigurację VoIP. Informacja o lokalizacji względnej może być określona zwłaszcza zgodnie z adresem logicznym terminala, na przykład jego adresem IP i adresem logicznym skrzynki połączeniowej, do której jest podłączony terminal. Informacja

8 - 7 - o lokalizacji względnej może być określona w różny sposób, zwłaszcza poprzez porównanie położenia geograficznego, określanego na przykład za pomocą modułu GPS (skrót od Global Positioning System w terminologii anglosaskiej), z położeniem geograficznym skrzynki połączeniowej określonym na podstawie danych rejestracyjnych użytkownika terminala. [0037] Aby odpowiedzieć na niektóre żądania operacyjne dostawcy usług (liczniki rozmów dozwolone w zależności od lokalizacji) i aby wszystkie terminale podłączone go tej samej skrzynki połączeniowej posiadały taką samą tożsamość publiczną (IMPU), pole SIP User Agent protokołu SIP zawiera informację o lokalizacji odbieraną, gdy terminal żąda swojej konfiguracji VoIP, gdy jest uaktywniany. [0038] Należy tu przypomnieć, że ze względów bezpieczeństwa konfiguracja terminala typu softphone nie jest zapisywana lokalnie i jest pobierana przy każdorazowej aktywacji terminala. [0039] Podczas pierwszej aktywacji terminal typu softphone powinien być podłączony do skrzynki połączeniowej, z którą jest powiązany. W ten sposób może pobrać swoją konfigurację VoIP z serwera typu FCPE (skrót od Frontal Customer Premise Equipment w terminologii anglosaskiej), którego adres bezwzględny (adres FQDN, skrót od Fully Qualified Domain Name w terminologii anglosaskiej) jest do niego dostarczany w kodzie aplikacji. Żądanie pobrania może być, na przykład, żądaniem http (skrót od HyperText Transfer Protocol w terminologii anglosaskiej). [0040] Serwer konfiguracji FCPE wydziela adres źródłowy z odebranego komunikatu, na przykład adres IP odebranego pakietu IP, należącego do tego komunikatu. Ten adres jest używany dla umożliwienia odpowiedzi na żądanie, a także jako referencja. Serwer pobierania konfiguracji FCPE przesyła ten adres do serwera identyfikacji dla identyfikacji klienta na początku takiego żądania. Można tu zaobserwować, że gdy skrzynka połączeniowa nawiązała sesję internetową PPPoE (skrót od Point-to-Point Protocol over Ethernet w terminologii anglosaskiej), aby odebrać adres IP i adresy serwerów DNS (skrót Domain Name Server w terminologii anglosaskiej), klient został zidentyfikowany za pomocą identyfikatora i hasła używanych dla sesji PPPoE i serwera BAS/Radius (akronim od Broadband Access Server w terminologii anglosaskiej) dla przypisania adresu IP. Informacje te są zapisywane przez serwer identyfikacji. [0041] Ponieważ w pierwszej kolejności następuje aktywacja terminala typu softphone, serwer konfiguracji FCPE żąda od klienta jego identyfikatora poczty (skrzynka poczty elektronicznej) dla większego zabezpieczenia usługi. Jeśli informacje wprowadzane przez klienta są poprawne, serwer konfiguracji generuje pliki cookie sesji na określony czas, na przykład na dwa miesiące, aby tak uniknąć nowego żądania wprowadzania parametrów uwierzytelniających przy każdym włączeniu terminala typu softphone. [0042] Serwer konfiguracji FCPE dostarcza więc plik konfiguracji VoIP do terminala. Można tu zauważyć, że plik konfiguracji VoIP zawiera dodatkowe pole związane z wynalazkiem, czyli pole Lokalizacja=Dom. Informacja ta jest dostarczana na podstawie rozpoznania adresu źródłowego IP przypisanego do skrzynki połączeniowej przez serwer BAS.

9 - 8 - [0043] Terminal typu softphone inicjalizuje więc swój stos SIP za pomocą następujących pól: domeny, zawarte w pliku konfiguracji; domeny, zawarte w pliku konfiguracji; Password=Password SIP zawarty w pliku konfiguracji; i, SIP User Agent=Softphone_Dom [0044] Terminal może więc zarejestrować się i uwierzytelnić na poziomie rdzenia sieci IMS, wykorzystując jej punkt wejściowy, dostarczany również w pliku konfiguracji. Może również przekazywać i odbierać rozmowy. [0045] Fig. 2 przedstawia schematycznie niektóre etapy konfiguracji terminala 200 typu softphone podczas jego pierwszego uruchomienia, w zależności od skrzynki połączeniowej 202 (Box), serwera BAS/Radius 204, serwera identyfikacji 206, serwera DNS 208, serwera FCPE 210 i rdzenia IMS 212. [0046] Początkowy etap (etap 214) ma na celu żądanie ustanowienia sesji PPPoE. Żądanie to, nadane przez skrzynkę połączeniową 202 w kierunku serwera BAS/Radius 204, zawiera identyfikator i hasło użytkownika dla ustanowienia połączenia internetowego. Pozwala ono skrzynce połączeniowej 202 nawiązać sesję internetową PPPoE. [0047] Po tym etapie następuje żądanie identyfikacji klienta (etap 216). Jest ono przesyłane z serwera BAS/Radius 204 do serwera identyfikacji 206. Zawiera ono odebrany identyfikator i hasło, pozwalające użytkownikowi ustanowić połączenie internetowe. W odpowiedzi serwer BAS/Radius 204 odbiera z serwera identyfikacji 206 identyfikację klienta i listę dozwolonych usług internetowych (etap 218). [0048] Serwer BAS/Radius 204 określa więc adres IP dla skrzynki połączeniowej 202 oraz adres pierwotny i wtórny IP DNS. Adresy te są przesyłane przez serwer BAS/Radius 204 do skrzynki połączeniowej 202 (etap 220). [0049] Skrzynka połączeniowa 202 ustanawia więc sesję internetową PPPoE, umożliwiającą aktywację terminalu 200. [0050] Podczas aktywacji terminal 200, podłączony za pomocą skrzynki połączeniowej 202, wysyła żądanie pozyskania adresu, aby odebrać adres serwera FCPE na podstawie adresu typu FQDN (etap 222). Żądanie to jest przesyłane przez terminal 200 do serwera DNS 208 za pomocą skrzynki połączeniowej 202 i serwera BAS/Radius 204. W odpowiedzi serwer DNS przesyła adres IP serwera FCPE 210 odpowiadający odebranemu adresowi typu FQDN (etap 224). [0051] Terminal 200 przesyła więc do serwera FCPE 210 żądanie odbioru pliku konfiguracji VoIP (etap 226). Żądanie jest przesyłane zgodnie z protokołem http terminala 200 do serwera FCPE 210 za pomocą skrzynki połączeniowej 202 i serwera BAS/Radius 204. Po odbiorze takiego żądania, serwer FCPE 210 pyta serwer identyfikacji 206 (etap 228) o tożsamość klienta w zależności od funkcji adresu źródłowego IP żądania odbioru pliku konfiguracji VoIP. Ten adres IP odpowiada adresowi IP skrzynki połączeniowej 202. W odpowiedzi, serwer FCPE 210 odbiera z serwera identyfikacji 206 tożsamość klienta (etap 230).

10 - 9 - [0052] Po odbiorze tożsamości klienta, serwer FCPE 210 żąda korzystnie od terminala 200 uwierzytelnienia, przekazując identyfikator i hasło poczty (etap 232). Żądanie to jest przesyłane przez serwer FCPE 210 w kierunku terminala 200 przez serwer BAS/Radius 204 i skrzynkę połączeniową 202. W odpowiedzi, terminal 200 przesyła serwerowi FCPE 210, za pomocą skrzynki połączeniowej 202 i serwera BAS/Radius 204, żądanie odbioru pliku konfiguracji VoIP, zawierającego identyfikator i hasło poczty użytkownika, zgodnie z protokołem http (etap 234). [0053] Po odbiorze tego żądania serwer FCPE 210 sprawdza na serwerze identyfikacji 206, czy identyfikowany klient ma ten właśnie identyfikator i hasło poczty (etap 236). Serwer identyfikacji 206 odpowiada serwerowi FCPE 210 pozytywnie lub negatywnie (etap 238). [0054] Jeśli identyfikowany klient ma ten właśnie identyfikator i hasło poczty, serwer FCPE 210 sprawdza, czy klient dysponuje usługą VoIP, generuje plik cookie sesji korzystnie o okresie ważności wielu miesięcy i generuje plik konfiguracji VoIP, w którym znajduje się informacja precyzująca, czy terminal 200 jest podłączony do skrzynki połączeniowej 202, to znaczy, czy terminal 200 jest w konfiguracji domowej (etap 240). [0055] Serwer FCPE 210 przesyła więc wygenerowany plik konfiguracji VoIP i plik cookie sesji do terminala 200 za pomocą serwera BAS/Radius 204 i skrzynki połączeniowej 202 (etap 242). Plik konfiguracji VoIP jest korzystnie przekształcany do formatu xml (skrót od extensible Markup Language w terminologii anglosaskiej). [0056] Jak przedstawiono, odbierany plik konfiguracji VoIP 244 zawiera informacje o lokalizacji względnej lokalizacja=dom. [0057] Aby zarejestrować się, terminal 200 przesyła żądanie pozyskania adresu do serwera DNS 208, za pomocą skrzynki połączeniowej 202 i serwera BAS/Radius 204, aby odebrać adres IP rdzenia IMS 212 na podstawie adresu typu FQDN (etap 246). W odpowiedzi terminal 200 odbiera z serwera DNS 208, za pomocą serwera BAS/ Radius 204 i skrzynki połączeniowej 202, adres IP punktu wejściowego rdzenia IMS 212 (etap 248). [0058] Terminal 200 może więc wysłać żądanie rejestracji do rdzenia IMS 212 (etap 250). Żądanie, zawierające tożsamość publiczną terminala 200, jest przesyłane za pomocą skrzynki połączeniowej 202 i serwera BAS/Radius 204. W odpowiedzi rdzeń IMS 212 żąda od terminala 200, poprzez serwer BAS/Radius 204 i skrzynkę połączeniową 202, uwierzytelnienia (etap 252). Terminal 200 przesyła więc żądanie rejestracji, zawierające tożsamość publiczną terminala 200 i dane uwierzytelniające, do rdzenia IMS 212 za pomocą skrzynki połączeniowej 202 i serwera BAS/Radius 204 (etap 254). Rdzeń IMS 212 rejestruje więc terminal 200 i potwierdza mu, poprzez serwer BAS/Radius 204 i skrzynkę połączeniową 202, wskazując czas trwania rejestracji (etap 256). [0059] Terminal 200 jest więc gotowy do wysyłania i odbierania rozmów. [0060] Po rejestracji, jeśli terminal typu softphone próbuje przesłać rozmowę wychodzącą, sygnalizacja rozmowy przechodzi do rdzenia IMS i usługi telefoniczne, powiązane

11 z rozmówcą wywołującym, nazywane również originating w terminologii anglosaskiej, są wyłączone. [0061] Sygnalizacja rozmowy SIP przechodzi więc do serwera aplikacji. Serwer ten może odnaleźć konto klienta za pomocą jego tożsamości publicznej dostępnej w polach From, P- Preferred-ID i/lub P-Asserted-ID komunikatu SIP. Może on tak sprawdzić, jakie usługi związane z rozmówcą wywołującym powinny być uaktywnione dla tego klienta (rozmowa zastrzeżona, ograniczenie rozmów itp.). [0062] Serwer aplikacji sprawdza licznik rozmów symultanicznych, dozwolonych dla tego klienta. Ponieważ pole SIP USER Agent przybiera tu wartość Softphone-Dom, serwer aplikacji nie musi uwierzytelniać tylko jedną rozmowę symultaniczną (pod warunkiem, że klient nie zaabonował oferty umożliwiającej wiele rozmów symultanicznych). Zasada ta jest korzystnie konfigurowana na poziomie serwera aplikacji. [0063] Jeśli żadna rozmowa nie jest aktywna w skrzynce połączeniowej, licznik bieżącej rozmowy przyjmuje wartość zero. Rozmowa wychodząca rozpoczęta przez terminal typu softphone jest więc uwierzytelniona, a licznik bieżącej rozmowy wzrasta o jeden w czasie trwania rozmowy, i zmniejszany o jeden po jej zakończeniu (za pomocą komunikatu typu BYE). Jeśli podczas tej rozmowy, skrzynka połączeniowa próbuje nawiązać inną rozmowę, serwer aplikacji porównuje wartość licznika rozmów z maksymalną liczbą rozmów symultanicznych dla klienta i zezwala lub nie w zależności od wyniku porównania. Dla zobrazowania, jeśli dozwolona jest tylko jedna rozmowa symultaniczna, serwer aplikacji nie zezwala na ustanowienie drugiej rozmowy, gdy jedna rozmowa pochodzi z terminala typu softphone i jest on zlokalizowany w domu. Tak samo, jeśli skrzynka połączeniowa ustanowiła pierwszą rozmowę przed żądaniem ustanowienia rozmowy przez terminal typu softphone, serwer aplikacji odrzuca żądanie rozmowy pochodzące z tego terminala, jeśli jest on zlokalizowany w domu. [0064] Fig. 3 przedstawia schematycznie niektóre etapy zarządzania rozmowami nadawanymi przez terminal 300 typu softphone w zależności od rdzenia IMS 304, serwera aplikacji telefonii 306, oznaczonego jako AS Tel i terminala nazywanego 308, gdy terminal jest podłączony do skrzynki połączeniowej z nim powiązanej. [0065] Można tu zauważyć, że chociaż wszystkie połączenia między terminalem 300 a innymi urządzeniami przechodzą przez skrzynkę połączeniową i serwer BAS/Radius, nie są one przedstawione ze względu na czytelność. [0066] Gdy rozmowa wychodząca jest nadawana przez terminal 300, komunikat sygnalizacji rozmowy SIP jest przesyłany przez terminal 300 do rdzenia IMS 304 (etap 310). Komunikat ten, typu INVITE, ma tożsamość publiczną (IMPU) terminala wywołującego, numer terminala wywoływanego (zazwyczaj tożsamość publiczna terminala wywoływanego) i, według wynalazku, wskazanie lokalizacji, w takim wypadku pole SIP UserAgent przyjmuje wartość dom. [0067] W odpowiedzi rdzeń IMS 304 przesyła komunikat typu 100 TRYING (próba) do terminala 300, aby mu wskazać, że żądanie jest w trakcie przetwarzania (etap 312). Ponadto

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.7 (13) (51) T3 Int.Cl. G07G 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1844390 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2006 06701696.4 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 3/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 199092 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.0.07 0729079.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/28 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19461 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.06 0679348.1 (1) Int. Cl. H04N7/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP.

Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP. Zestawienie odpowiedzi na pytania Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadane środowisku w ramach konsultacji nomadyczność VoIP. Pytanie: 1. Jakie ograniczenia występują przy nomadycznym korzystaniu z VoIP?

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571864 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.03.2004 04005227.6 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 4/10 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2195769 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.10.2008 08807869.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 20/32 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny Vigor jest rozwiniętym funkcjonalnie routerem dostępowym, pozwalającym na łatwą budowę sieci lokalnej oraz zapewniającym komputerom z tej sieci bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

nowe i zmienione funkcje

nowe i zmienione funkcje Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: nowe i zmienione funkcje Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie instrukcji obsługi telefonów Gigaset VoIP: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo