OptiView XG. Monitoring i analiza sieci. Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych. Najwa niejsze cechy: Nowoœci w wersji 10:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OptiView XG. Monitoring i analiza sieci. Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych. Najwa niejsze cechy: Nowoœci w wersji 10:"

Transkrypt

1 Monitoring i analiza sieci OptiView XG Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych Urz¹dzenie OptiView XG to pierwszy tablet zaprojektowany specjalnie z myœl¹ o in ynierach sieciowych. Wyj¹tkowa forma analizatora zapewnia mobilnoœæ pozwalaj¹c pod³¹czaæ siê, analizowaæ i rozwi¹zywaæ problemy z dowolnego miejsca w sieci, sprzed biurka, z data center albo z lokalizacji u ytkownika koñcowego. Tablet mo e poddaæ analizie wiêkszoœæ urz¹dzeñ pracuj¹cych w sieci, zw³aszcza tych, które wykroczy³y ju poza tradycyjny poziom prze³¹czania i routingu sieci LAN/WAN i przekszta³ci³y siê w prawdziwie z³o on¹ strukturê obejmuj¹c¹ urz¹dzenia fizyczne, sieci bezprzewodowe czy te sieci wirtualne. Najwa niejsze cechy: Nowoœci w wersji 10: Zapewnia mobilnoœæ pozwalaj¹c¹ Mo liwoœæ weryfikacji parametrów SLA pod³¹czaæ siê, analizowaæ i rozwi¹zywaæ dostawcy us³ug, sprawdzania w¹skich problemy sieciowe i aplikacyjne z dowolsieci garde³, parametrów nowych topologii nego miejsca w sieci. oraz przygotowanie do wdra ania Zapewnia przepustowoœæ umo liwiaj¹c¹ nowych aplikacji. zautomatyzowan¹ analizê przep³ywów Pomiar wydajnoœci sieci obejmuj¹cy w kablu i na falach radiowych oraz parametry takie jak: przepustowoœci, przechwytywanie pakietów z szybkoœci¹ opóÿnienia i jego zmiennoœæ, straty do 10 Gb/s. pakietów oraz dostêpnoœæ us³ug Identyfikuje œcie kê u ywan¹ przez wszystko do pe³nej prêdkoœci 10Gb/s. aplikacje dziêki funkcji analizy œcie ki Testy wydajnoœciowe klas QoS, w tym i infrastruktury w celu szybkiego rozwi¹- mo liwoœæ generowania wielu równozywania problemów z zakresu wydajnoœci czesnych strumieni (do 8) zapewniaj¹ aplikacji. weryfikacjê konfiguracji, dostêpnoœæ Daje wgl¹d w powtarzaj¹ce siê problemy i zamierzon¹ wydajnoœæ QoS w sieci. dziêki gromadzeniu danych granu- Testy zgodne z norm¹ ITU-TY.15.64, larnych. dobrze zdefiniowane i uniwersalne. Umo liwia analizê proaktywn¹ poprzez Znajdowanie w¹skich garde³ sieci test badanie potrzebnych informacji jeszcze wydajnoœci w po³¹czeniu z graficzn¹ przed wyst¹pieniem problemów oraz analiz¹ œcie ki ruchu nie tylko ukazuje podpowiada procedury ich rozwi¹zania problemy z parametrami sieci, ale Mierzy wydajnoœæ œrodowiska VMware, równie to, w którym dok³adnie miejscu w tym dostêpnoœæ narzêdzia hypervisor, powstaj¹. wykorzystanie interfejsu oraz poziomy obci¹ enia zasobów. Dziêki aplikacji HeadsUp XG mo liwe jest Umo liwia analizê œrodowiska WLAN za przesy³anie powiadomieñ na urz¹dzenia pomoc¹ narzêdzi AirMagnet WiFi z Apple ios iphone oraz ipad. Analyzer, Spectrum XT oraz Survey.

2 Urz¹dzenie OptiView XG oferuje szeroki zakres funkcji umo liwiaj¹cych adaptacjê do wspó³czesnych dynamicznych i zró nicowanych sieci, w wygodnej postaci tabletu, którego mo na u ywaæ w dowolnym punkcie sieci. Jest to jedyne na rynku narzêdzie pozwalaj¹ce na analizowanie i rozwi¹zywanie problemów z aplikacjami, sieciami przewodowymi (1 GbE, 10 GbE) oraz bezprzewodowymi z perspektywy u ytkowników zdalnych lub lokalnych. Podstawowe zalety atwoœæ przenoszenia Trzy godziny pracy baterii z mo liwoœci¹ przed³u enia Urz¹dzenie XG jest ³atwe do przenoszenia. Jego przek¹tna to 14 cali (36 cm), waga nieca³e 2,5 kg (z bateriami), a gruboœæ 5 cm, dziêki czemu XG mo e byæ u ywany w dowolnym miejscu. Tablet XG to mo liwoœæ nieprzerwanej 3-godzinnej pracy wy³¹cznie przy zasilaniu z baterii. Dziêki zastosowaniu dwóch baterii mo na je wymieniaæ w trakcie pracy, co oznacza, e urz¹dzenie XG mo na wykorzystywaæ nawet przez d³u szy czas bez utraty danych. Wiele adapterów ³¹cznoœci bezprzewodowej Tablet ma wbudowane dwa adaptery Wi-Fi oraz adapter do badania widma czêstotliwoœci. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu oraz ³atwoœci przenoszenia analiza i rozwi¹zywanie problemów sieci WLAN za pomoc¹ tabletu OptiView XG s¹ szczególnie ³atwe, poniewa nie ma potrzeby podmieniania adapterów. Mo liwoœci ³¹cznoœci Tablet XG obs³uguje interfejsy œwiat³owodowe 10 Gb/s i 1 Gb/s, dwuportowy interfejs kablowy 10/100 M i 1 Gb/s w trybie TAP i inline oraz sieæ WLAN w standardach a/b/g/n. Wydajnoœæ Wyœwietlacz wysokiej rozdzielczoœci Interfejs u ytkownika pracuje pod kontrol¹ systemu Windows 7 (wersja 64-bitowa). Urz¹dzenie jest wyposa one w dysk wymienny SSD o pojemnoœci 128 GB. Urz¹dzenie XG potrafi przechwytywaæ z pe³n¹ szybkoœci¹ pakiety z ³¹cz 10 Gb/s i ma specjalnie dostosowany bufor przechwytywania o rozmiarze 4 GB. Du y wyœwietlacz LCD o przek¹tnej 10,25 cala i wysokiej rozdzielczoœci daje bardzo ostry obraz, doskonale sprawdzaj¹cy siê podczas wyœwietlania i analizy du ej liczby danych jednoczeœnie. Passus sp. z o.o. ul. Wiktorska 63, Warszawa tel./fax: (+48 22)

3 Intuicyjny interfejs u ytkownika z dostosowywanymi panelami kontrolnymi, funkcj¹ inteligentnej nawigacji oraz mechanizmami raportowania Panele kontrolne definiowane przez u ytkownika Tablet OptiView XG oferuje dostosowane panele kontrolne, które u³atwiaj¹ przekszta³cenie zebranych danych do postaci umo liwiaj¹cych podejmowanie bezpoœred- nich dzia³añ. Panele mo na dostosowywaæ indywidualnie do preferencji danego u yt- kownika albo u ytkowaæ je wspólnie w obrêbie ca³ego przedsiêbiorstwa. Pozwala to za- chowaæ œcis³¹ kontrolê nad sieci¹ i apli- kacj¹ w podziale na poszczególne lokalizacje lub nawet funkcje biznesowe. Panele mo na zapisywaæ i eksportowaæ, tak aby mog³y byæ wykorzystane przez innych cz³onków zespo³u. Panel kontrolny oferuje b³yskawiczny przegl¹d bie ¹cego stanu sieci oraz najwa niejszych danych pomiarowych z routerów, prze³¹czników, zapór sieciowych, serwerów, us³ug, aplikacji i innych urz¹dzeñ infrastruktury. U ytkownicy zdalni równie mog¹ stworzyæ swoje panele kontrolne, aby mieæ w³asny widok operacji sieciowych. najczêstszych po³¹czeñ, urz¹dzeñ, sieci, problemów itd. Intuicyjny interfejs u³atwia dostosowywanie standardowej postaci raportu oraz pozwala tworzyæ ca³kowicie w³asne sprawozdania na podstawie konfi- gurowanych paneli kontrolnych za pomoc¹ zaledwie kilku klikniêæ. Dziêki mo liwoœci wyboru danych, które maj¹ byæ zamieszczane w raporcie, u ytkownik jest w stanie szybko zobaczyæ informacje w takiej postaci, w jakiej s¹ mu one potrzebne. Mo na nawet tworzyæ sprawozdania pod k¹tem odpowiednich profili u ytkowników, co poz- wala w ³atwy sposób generowaæ zestawienia dla konkretnych dzia³ów lub odbiorców. Stan wirtualizacji Tablet OptiView XG ma wbudowan¹ funkcjê analizy maszyn wirtualnych oraz ich hostów serwerów VMware ESX(i). Stwarza to mo liwoœæ b³yskawicznego zbadania stanu serwera wirtualnego i gwarantuje, e aplikacje o kluczowym znaczeniu nie przestan¹ pracowaæ. Funkcje wykrywania daj¹ równie mo liwoœæ odnalezienia i analizy nowych komputerów wirtualnych, dodawanych do hostów ESX(i). U ytkownik ma mo liwoœæ szybkiego sprawdzenia stanu serwera VMware ESX(i) Server poprzez monitorowanie obci¹ enia procesora i pamiêci, liczby skonfigurowanych i uruchomionych komputerów wirtualnych itd. Panele kontrolne definiowane przez u ytkownika Mechanizm raportowania problemów sieciowych i aplikacyjnych Tablet OptiView XG oferuje szereg wbudowanych raportów, dziêki czemu generowanie sprawozdañ w obszarze problemów aplikacyjnych i sieciowych jest szybkie i proste. Raporty pomagaj¹ œledziæ statystyki wydajnoœci i obci¹ enia. Je eli u ytkownik podczas wyœwietlania ekranu naciœnie przycisk Reports, wygenerowany zostanie raport w formacie PDF lub HTML z zakresu protoko³ów, najczêœciej u ywanych hostów, Raporty dotycz¹ce stanu sieci

4 Dziêki zautomatyzowanej analizie i wspomaganemu rozwi¹zywaniu problemów ka dy mo e pracowaæ jak doœwiadczony ekspert Granularne dane do potrzeb analizy proaktywnej OptiView XG dostarcza granularne dane na temat statystyk i b³êdów wydajnoœci sieci i aplikacji, które s¹ niezbêdne do rozwi¹zywania problemów przesz³ych i powracaj¹cych oraz do okreœlenia, czy powodem k³opotów z wydajnoœci¹ s¹ nadmierne skoki natê enia ruchu sieciowego. Zautomatyzowane wykrywanie problemów Analizator OptiView XG automatycznie wyszukuje b³êdy w infrastrukturze sieci. S¹ one zbierane w postaci rejestru problemów, który mo na skategoryzowaæ i sortowaæ. Wykryte problemy mog¹ obejmowaæ: zdarzenia z zakresu wydajnoœci, podwójne adresy IP, nieprawid³owe maski podsieci, brak odpowiedzi domyœlnego routera itd. Granularne dane na temat b³êdów Wspomagane rozwi¹zywanie problemów W sieci mo e wyst¹piæ ogromna liczba b³êdów i problemów. Brak gotowych diagnoz potencjalnych przyczyn i sposobów rozwi¹zania wyd³u a czas usuwania usterek. Wbudowany mechanizm Guided Troubleshooting (wspomaganego rozwi¹zywania problemów) skraca czas poœwiêcany na identyfikacjê przyczyn i ich usuniêcie, co poprawia wydajnoœæ pracy personelu. Wystarczy klikn¹æ na dowoln¹ pozycjê z rejestru problemów, aby wyœwietliæ prawdopodobn¹ przyczynê, potencjalne skutki i mo liwe sposoby rozwi¹zania problemu. Wykaz wykrytych problemów i sposoby ich rozwi¹zania

5 Zadbaj o sta³¹ jakoœæ pracy u ytkownika koñcowego oraz wydajnoœæ aplikacji Analiza œcie ki Analiza œcie ki pomaga zrozumieæ szcze- gó³owo drogê, jak¹ obieraj¹ aplikacje podczas pracy, co pozwala na szybkie rozwi¹zanie problemów z wydajnoœci¹ aplikacji zwi¹zanych z infrastruktur¹. Funkcja analizy œcie ki w ³atwy sposób identyfikuje urz¹dzenia kluczowe dla wydajnoœci apli- kacji. Dziêki niej mo na monitorowaæ wszystkie interfejsy na œcie ce pracy aplikacji. Funkcja podaje te informacje na temat straty pakietów, opóÿnienia i czasu reakcji ka dego urz¹dzenia, co pozwala zidentyfikowaæ urz¹dzenie bêd¹ce przyczyn¹ problemów. Analiza œcie ki pozwala równie œciœle kontrolowaæ wykorzystanie interfejsów na ca³ej œcie ce oraz wszelkich innych zasobów systemowych na serwerze. Dziêki temu mo liwe jest: badanie œcie ki prze³¹cznika. Wyœwietlane rezultaty obejmuj¹ nazwê DNS i adres IP, po³¹czenia miêdzy prze³¹cznikami wg numerów portów oraz szybkoœæ ³¹czy i dane sieci VLAN. Wystarczy zaznaczyæ dowolne urz¹dzenie w kolumnie nazw Trace Switch- Route i wybraæ opcjê Device Detail, aby zo- baczyæ informacje o konfiguracji sieciowej danego urz¹dzenia. Szybsze rozwi¹zywanie problemów z zakresu wydajnoœci aplikacji i sieci poprzez automatyczn¹ weryfikacjê, czy us³ugi sieciowe takie jak DHCP i DNS s¹ dostêpne i pracuj¹ prawid³owo. Zapewnienie dostêpnoœci serwera i aplikacji poprzez testowanie odpowiednich portów TCP IPv4 i IPv6 na serwerach. Analiza infrastruktury aplikacji Raportowanie czasu przes³ania sygna³u w obu kierunkach (Round Trip Time) jako sumy opóÿnieñ spowodowanych przez sieæ i czasu zestawiania po³¹czenia z serwerem. Widok zasobów, w tym liczby u ytkowników, obci¹ enie procesora, pamiêci i dysku oraz dzia³aj¹cych us³ug i procesów pozwalaj¹ zagwarantowaæ wydajn¹ pracê serwerów. Trace SwitchRoute Funkcja Trace SwitchRoute pozwala sprawdziæ szczegó³ow¹ œcie kê, jakiej u ywaj¹ dwa urz¹dzenia do wzajemnej komunikacji w strukturze prze³¹czników i routerów. Po³¹czenie danych œledzenia trasy z warstw 2 i 3 podczas analizy œcie ki pozwala zidentyfikowaæ ca³¹ œcie kê sieciow¹ miêdzy klientem aplikacji a serwerem aplikacji, co przyspiesza wyizolowanie problemu. Je eli na œcie ce zidentyfikowano prze³¹cznik funkcja Trace SwitchRoute rozpoczyna Funkcje analizy œcie ki

6 JEDYNY tablet z funkcj¹ analizy danych w kablu z szybkoœci¹ 10 Gb/s Analiza ruchu w czasie rzeczywistym Analiza ruchu w czasie rzeczywistym Urz¹dzenie OptiView XG umo liwia analizê oraz rozwi¹zywanie problemów z zakresu aplikacji i ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym przy pe³nej szybkoœci ³¹czy - 10/100/1000 Mb/s oraz 10 Gb/s. Mo na zidentyfikowaæ u ytkowników najbardziej obci¹ aj¹cych sieæ (tzw. top talkers) oraz generuj¹cych ruch multicast i broadcast albo wybraæ najwa niejsze po³¹czenia, aby ustaliæ, które hosty nadmiernie obci¹ aj¹ przepustowoœæ sieci. Funkcje analizatora urz¹dzenia umo liwiaj¹ sprawdzenie, kto obci¹ a przepustowoœæ serwera poprzez wyœwietlenie najczêstszych konwersacji na poziomie pojedynczych hostów. Urz¹dzenie oferuje analizê czêstotliwoœci u ycia protoko³ów w celu ustalenia najpopularniejszych protoko³ów, wykrycia protoko³ów niepo ¹danych i niestandardowych oraz sprawdzenia, które protoko³y s¹ u ywane przez danego hosta. Takie statystyki, prezentowane w czasie rzeczywistym dla ruchu w kablu, pomagaj¹ zrozumieæ w jaki sposób u ytkowane s¹ zasoby sieciowe oraz poprawiæ poziom zadowolenia u ytkowników poprzez lepsze czasy reakcji aplikacji sieciowych. Urz¹dzenie OptiView XG automatycznie wykrywa wszystkie protoko³y i podprotoko³y od warstwy MAC do warstwy aplikacji. Dziêki temu personel informatyczny mo e identyfikowaæ aplikacje (³¹cznie z tymi, które u ywaj¹ dynamicznie przydzielanych numerów portów) wykorzystuj¹ce przepustowoœæ ³¹czy, aby weryfikowaæ wp³yw aplikacji na stan zasobów sieciowych oraz identyfikowaæ nielegalne aplikacje. G³êboka kontrola pakietów pozwala rozró niæ konkretne aplikacje przetwarzaj¹ce dÿwiêk, wideo, obrazy i inne dane oraz przedstawiæ obci¹ enie przepustowoœci przez ka d¹ z nich. Analiza sieci VLAN Widocznoœæ sieci VLAN i analiza ³¹czy typu trunk Wy³¹cznie analizatory pracuj¹ce na danych w kablu mog¹ zapewniæ wgl¹d w rzeczywisty ruch na ³¹czu trunk. Urz¹dzenie OptiView XG pod³¹czone do portu trunk na prze³¹czniku wykryje wszystkie sieci VLAN dostêpne na danym ³¹czu, zmierzy rozk³ad ruchu pomiêdzy poszczególnymi sieciami VLAN i da u ytkownikowi mo liwoœæ wyboru konkretnej sieci VLAN. Po wybraniu pojedynczej sieci VLAN funkcje wykrywania urz¹dzeñ, statystyki ruchu i przechwytywania pakietów danych bêd¹ funkcjonowaæ wy³¹cznie w obrêbie danej sieci VLAN.

7 Analiza zorientowana na aplikacje identyfikacji i œledzenia aplikacji, z których nie wolno korzystaæ w sieci, np. strumieni mediów, które mog¹ obci¹ yæ cenn¹ przepustowoœæ, albo ruchu P2P stano- wi¹cego zagro enie dla bezpieczeñstwa. Mo na zdefiniowaæ wiele zbiorów filtrów lub pojedynczych filtrów, które bêd¹ auto- nomicznie sterowaæ mechanizmem przech- wytywania i gromadziæ dane do póÿniejszej analizy w dogodnym momencie, a nie tylko podczas wyst¹pienia zdarzenia. Problemy aplikacyjne s¹ trudne do rozwi¹zania, a niska wydajnoœæ lub niedostêpnoœæ aplikacji w istotny sposób przek³ada siê na dzia³alnoœæ firmy. Ogromne znaczenie ma mo liwoœæ przechwytywania ruchu w rozbiciu na poszczególne aplikacje pracuj¹ce w sieci, tak aby ³atwo identyfikowaæ tzw. w¹skie gard³a. Tablet OptiView XG zapewnia kompleksowy widok ogólny stanu aplikacji w sieci z mo liwoœci¹ prostego uszczegó³awiania widoku w celu uzyskania bardziej precyzyjnych informacji. Przechwytywanie danych przy pe³nej szybkoœci ³¹cza gwarantuje, e analiza ma pe³ny charakter. Funkcja przechwytywania i filtrowania pakietów przy pe³nej szybkoœci ³¹cza siêgaj¹cej 10 Gb/s pozwala rozwi¹zywaæ problemy w sytuacjach, kiedy niezbêdna jest analiza na poziomie pakietów, oraz korzystaæ z zaawansowanych technik usuwania usterek podczas wdra ania i analizy aplikacji. Wyrafinowane filtry przechwytywania umo liwiaj¹ gromadzenie tylko przydatnych danych. Dane te mog¹ osi¹gn¹æ rozmiar 4 GB. Proces przechwytywania mo na uruchomiæ lub zatrzymaæ za pomoc¹ zdarzenia progowego zdefiniowanego przez u ytkownika i w ten sposób przechwytywaæ ruch przed, po lub w okolicach wyst¹pienia zdarzenia bez koniecznoœci interwencji u ytkownika. Konstrukcja interfejsu u ytkownika tableta OptiView XG ogranicza z³o one zadanie konfiguracji filtrów i zdarzeñ wy³¹cznie do wskazania odpowiednich urz¹dzeñ lub protoko³ów. Funkcja dopasowania dowolnych ci¹gów Free String Match pozwala znaleÿæ i przechwyciæ dowolne dane. Je eli urz¹dzenie wykryje w czasie rzeczywistym wyst¹pienie dowolnego zadanego ci¹gu s³ów lub fraz (niezale nie od ich miejsca w pakiecie w treœci czy w nag³ówku), urz¹dzenie OptiView XG rozpocznie lub zatrzyma przechwytywanie lub filtrowanie ruchu. Funkcja Free String Match pozwala przechwytywaæ ruch towarzysz¹cy komunikatom o b³êdach aplikacji, wykrywaæ ruch zawieraj¹cy okreœlone s³owa lub frazy w niezaszyfrowanych wiadomoœciach , stronach WWW, przesy³anych plikach lub dokumentach, aby wykryæ przypadki niele- galnego wykorzystania sieci lub pobierania chronionych dokumentów na podstawie ich treœci lub nazw plików (.doc,.xls,.pdf). Ponadto funkcja Free String Match s³u y do Przechwytywanie pakietów Funkcja dopasowania dowolnych ci¹gów Uproszczone rozwi¹zywanie problemów aplikacyjnych Po przechwyceniu ruchu mo na uruchomiæ narzêdzie Integrated Clear-Sight Analyzer (icsa), aby wyœwietliæ zorientowany na apli- kacje widok przechwyconych pakietów. Prosta i intuicyjna strona g³ówna narzêdzia icsa przedstawia kompleksowy, ogólny widok stanu aplikacji w sieci. Z tego miejsca mo na uszczegó³awiaæ informacje do po ¹danego poziomu. Przyk³adowo mo na

8 wyœwietliæ ca³¹ aktywnoœæ aplikacji http, a nastêpnie uszczegó³owiæ widok i wyœwietliæ aktywnoœæ na kilku serwerach, a jeszcze póÿniej przejœæ do widoku przep³ywów serwera, aby zbadaæ rzeczywist¹ zawartoœæ mediów w przep³ywie. Narzêdzie icsa zapewnia równie analizê czasow¹, oferuj¹c informacje o tendencjach i dane statystyczne do potrzeb szybkiej analizy du ych plików z przechwyconymi danymi. Te niezrównane mo liwoœci kontroli i widocznoœci przyspieszaj¹ rozwi¹zywanie problemów aplikacyjnych i skracaj¹ ³¹czny czas przestoju sieci. Ogólny widok stanu aplikacji Zautomatyzowane wykrywanie problemów Funkcja alarmowa CSA Expert Alert automatycznie wykrywa b³êdy komunikacyjne w przechwyconych pakietach i wyœwietla je z kolorowymi ikonami symbolizuj¹cymi odpowiednie informacje. Na ekranie podsumowania aplikacji natychmiast mo na dostrzec konkretn¹ aplikacjê, serwer lub przep³yw, w którym wystêpuj¹ problemy. Alarmy wykryte przez urz¹dzenie CSA s¹ odpowiednio klasyfikowane jako jako ostrze enia lub b³êdy i mog¹ byæ wyœwietlane oddzielnie. Listy sortuje siê klikaj¹c na nag³ówku kolumny. Wykres ruchu pakietów aplikacji Wydajny wykres ilustruje przep³ywy aplikacyjne Widoki wykresów ruchu pakietów aplikacji oferowane przez narzêdzie CSA przedstawiaj¹ po³¹czenia miêdzy klientem a serwerem w postaci komunikatów aplikacyjnych bez koniecznoœci rêcznego dekodowania pakietów. Jest to wyj¹tkowo wydajny sposób badania interakcji protoko³ów miêdzy ró nymi elementami sieci. Rekonstrukcja i odtwarzanie treœci Istnieje mo liwoœæ odtworzenia treœci audio i wideo z przep³ywów VoIP lub wideo zarówno podczas monitorowania w czasie rzeczywistym, jak i na podstawie przechwyconych pakietów. Ponadto mo liwe jest zrekonstruowanie poczty z aplikacji Microsoft Exchange, faksów wys³anych w technologii Fax over IP, wiadomoœci z komunikatorów internetowych oraz stron WWW w protokole HTTP. Mo e to byæ bardzo cenny dowód na naruszenie przepisów albo metoda wizualizacji jakoœci multimediów. Rekonstrukcja i odtwarzanie treœci

9 Wdra anie i analiza sieci WLAN Analiza infrastruktury bezprzewodowej Kilka adapterów nadawczo-odbiorczych, w jakie wyposa ony jest tablet OptiView XG, pozwala jednoczeœnie uruchomiæ funkcje AirMagnet Wi-Fi Analyzer oraz Spectrum XT, aby sprawdziæ interferencjê spoza zakresu sieci WLAN dla ka dego kana³u w widmie czêstotliwoœci radiowych. Adaptery umo li- wiaj¹ równie uruchomienie funkcji Spec- trum Analyzer równoczeœnie z Survey Pro, aby wykrywaæ interferencje podczas badania, co eliminuje koniecznoœæ ponawiania procedury. Urz¹dzenie OptiView XG gromadzi szczegó³owe informacje na temat urz¹dzeñ bezprzewodowych obecnych w sieci takich jak kontrolery bezprzewodowe, punkty dostêpowe oraz klienci bezprzewodowi z perspektywy przewodowego mechanizmu wykrywania sieci. Mo liwoœci analizy bezprzewodowej da siê pog³êbiæ za pomoc¹ trzech funkcji opcjonalnych: Analiza Wi-Fi Opcjonalny modu³ AirMagnet WiFi Analyzer daje urz¹dzeniu OptiView XG pe³n¹ widocznoœæ sieci bezprzewodowej. Umo liwia: wykrywanie bezprzewodowych punktów dostêpu i klientów z poziomu sieci Wi-Fi, wykrywanie i lokalizowanie nielegalnych punktów dostêpowych, aktywne testowanie ³¹cznoœci z perspektywy klienta, monitorowanie kana³ów, przechwytywanie i dekodowanie pakietów do potrzeb pe³nej analizy sieci WLAN standardu a/b/g/n. Wiele adapterów nadawczo-odbiorczych Analiza widma Opcjonalny modu³ AirMagnet Spectrum XT zapewnia dog³êbn¹ analizê czêstotliwoœci radiowych. Analiza widma daje mo liwoœæ wykrywania oraz identyfikacji w czasie rzeczywistym szeregu Ÿróde³ emisji spoza sieci, które wprowadzaj¹ zak³ócenia i ograniczaj¹ wydajnoœæ sieci WLAN. AirMagnet WiFi Analyzer Badanie i planowanie Opcja AirMagnet Survey and Planner na platformie OptiView XG pozwala gromadziæ na bie ¹co rzeczywiste dane o sygnale, wydajnoœci i widmie w trakcie badañ lokalizacji sieci bezprzewodowych, dziêki czemu personel informatyczny mo e zmierzyæ jakoœæ sieci bezprzewodowej i si³ê transmisji radiowych w mo liwie najbardziej naukowy sposób, tak aby projekt sieci bezprzewodowej zawiera³ optymaln¹ liczbê punktów dostêpowych wraz z ich rozmieszczeniem i konfiguracj¹. AirMagnet Spectrum XT

10 Zarz¹dzanie zmianami sieci Zaawansowane wykrywanie sieci - Wykrywanie i testy przez po³¹czenia w y s z u k i w a n i e u r z ¹ d z e ñ, s i e c i bezprzewodowe i problemów w ci¹gu sekund Tablet OptiView XG ma unikaln¹ mo liwoœæ Gdy tylko tablet OptiView XG zostaje pod³¹- szybkiego wykrywania przez po³¹czenie czony do sieci, rozpoczyna automatycznie bezprzewodowe. Pozwala to u ytkownikowi wykrywanie urz¹dzeñ w sieci poprzez mo- tabletu utrzymaæ kontrolê nad sieci¹ nawet nitorowanie ruchu oraz aktywne rozsy³anie podczas przemieszczania siê po ca³ej zapytañ do hostów. Personel informatyczny lokalizacji. Mo na wyj¹æ kabel ³¹cz¹cy z sieci¹ mo e natychmiast zobaczyæ, co wchodzi i mieæ pewnoœæ, e tablet w dalszym ci¹gu w sk³ad sieci i z czym dane elementy s¹ po³¹- analizuje krytyczne urz¹dzenia za pomoc¹ czone w ujêciu wg prze³¹czników, gniazd po³¹czenia bezprzewodowego bez utraty i numerów portów. Mo na badaæ i sprawnie danych. Dziêki temu jest to doskona³e lokalizowaæ podejrzane urz¹dzenia i przy rozwi¹zanie do testów przejmowania ³¹cznoœci minimalnym nak³adzie œrodków identyfiko- przez kolejne urz¹dzenia. waæ problemy wynikaj¹ce z b³êdnej konfiguracji urz¹dzeñ. Wykrywanie urz¹dzeñ VoIP i bezprzewodowych Tablet OptiView XG wykrywa urz¹dzenia VoIP, w tym urz¹dzenia typu Call Manager oraz telefony IP firm Cisco, Nortel, Avaya i Mitel. U ytkownik mo e podejrzeæ zakres mo liwoœci oraz konfiguracji urz¹dzenia i w ten sposób ³atwo zidentyfikowaæ i naprawiæ b³êdy w konfiguracji podczas wdro eñ VoIP. Tablet OptiView XG wykrywa równie i kategoryzuje kontrolery bezprzewodowej sieci LAN, lekkie punkty dostêpowe, inteligentne punkty dostêpowe oraz klientów bezprzewodowych. Wykrywanie urz¹dzeñ Wykrywanie IPv6 Urz¹dzenie OptiView XG wykrywa i wyœwietla pe³ny obraz sieci IPv6 i spis urz¹dzeñ, w tym routerów, prze³¹czników, bezprzewodowych punktów dostêpowych oraz hostów i serwerów DHCP6. Umo liwia identyfikowanie aktywnych urz¹dzeñ IPv6 w sieci oraz urz¹dzeñ, które mog¹ nie funkcjonowaæ poprawnie w sieciach IPv6 z pojedynczym stosem TCP/IP. Analizie poddawane s¹ komunikaty typu router advertisement, po czym tablet OptiView XG wyœwietla szczegó³owe informacje o routerze i jego ustawieniach. U ytkownik mo e w prosty sposób identyfikowaæ aplikacje, które komunikuj¹ siê za pomoc¹ zarówno protoko³u IPv4, jak te IPv6. Istnieje równie mo liwoœæ wykrywania urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych mechanizmy tunelowania oraz identyfikacji ju u ywanych tuneli. Niewykryte lub nieuprawnione tunelowanie mo e stanowiæ powa ne zagro enie dla bezpieczeñstwa. Szczegó³y urz¹dzeñ bezprzewodowych

11 Analiza zorientowana na aplikacje Wykrywanie i analiza sieci VLAN Istnieje mo liwoœæ sprawdzenia, czy problemy z ³¹cznoœci¹ maj¹ zwi¹zek z konfiguracj¹ sieci VLAN poprzez wyœwietlenie nastêpuj¹cych informacji: sieci VLAN skonfigurowane na prze³¹czniku, interfejsy sk³adaj¹ce siê na dan¹ sieæ VLAN, identyfikacja portów ³¹czy trunk lub uplink, ³¹cznie z u ywanym protoko³em trunkingu, sprawdzenie, które hosty wchodz¹ w sk³ad której sieci VLAN. Analiza routerów i ³¹czy WAN Dog³êbna analiza urz¹dzeñ identyfikuje b³êdy w pamiêci podrêcznej ARP routera albo w tablicy routingu i udostêpnia widok pozwalaj¹cy zarz¹dzaæ i rozwi¹zywaæ problemy na kosztownych ³¹czach WAN. Daje to mo - liwoœæ sprawdzenia konfiguracji ³¹cza WAN, wyœwietlenia graficznego widoku obci¹- enia i wskaÿnika b³êdów oraz identyfikacji konkretnych rodzajów b³êdów na ³¹czach ISDN, Frame Relay, T1/E1, T3 oraz ATM. Wbudowana funkcja telnet i przegl¹darka WWW umo liwia zmianê konfiguracji urz¹dzeñ bezpoœrednio z poziomu tabletu OptiView XG. Wykrywanie konfiguracji sieci VLAN ¹cznoœæ sieciowa i weryfikacja ³¹czy U ytkownik tabletu b³yskawicznie uzyskuje informacje, gdzie jest pod³¹czony, jaki jest rodzaj i szybkoœæ ³¹cza, z którego korzysta, gdzie jest najbli szy prze³¹cznik, jak wygl¹da ruch lokalny i us³ugi DHCP/DNS oraz czy ma sprawne po³¹czenie z Internetem. Panel nadaje siê idealnie do celów szybkiej weryfikacji w momencie przesuniêæ, dodawania lub zmian urz¹dzeñ. Analiza interfejsu sieci WAN Generowanie ruchu Analizator daje mo liwoœæ oceny gotowoœci sieci do nowych wdro eñ poprzez ocenê wp³ywu nowej aplikacji albo dodania nowych u ytkowników poprzez obci¹ enie sieci ruchem symulowanym o natê eniu do pe³nych 10 Gb/s. U ytkownik mo e skonfigurowaæ stosowany typ protoko³u, rozmiar ramki, szybkoœæ ramek, obci¹ enie procentowe oraz liczbê przesy³anych ramek. Skonfigurowaæ mo na równie rodzaj ruchu: broadcast, multicast lub unicast. Statystyki po³¹czeñ lokalnych

12 Testowanie przepustowoœci Wymienne dyski twarde Test przepustowoœci mierzy dwukierunkowy Informacje sieciowe wykryte przez tablet przep³yw danych miêdzy dwoma urz¹dze- OptiView XG mo na zapisaæ na wymiennym niami Fluke Networks w celu weryfikacji dysku twardym, dziêki czemu po wyjêciu mo liwej przepustowoœci sieci LAN i WAN. i wymianie dysku urz¹dzenie OptiView XG Test przepustowoœci wymaga pod³¹czenia mo na przenosiæ miêdzy œrodowiskami drugiego urz¹dzenia, które bêdzie siê ró nych poziomów oraz miêdzy systemami komunikowa³o z podstawowym urz¹dzeniem poufnymi i otwartymi. pracuj¹cym w sieci. Rolê drugiego urz¹dzenia mo e pe³niæ albo OptiView XG Network Specyfikacja (najwa niejsze parametry) Analysis Tablet (dla przepustowoœci do 10 Wymiary: 240mm (wys.) x 317,7 mm Gb/s), albo urz¹dzenia typu EtherScope, (szer.) x 51,6 mm (g³.) OneTouch Network Assistant lub LinkRunner AT (dla szybkoœci do 1 Gb/s). Waga: 2,5 kg z bateriami, 1,8 kg bez baterii Ekran: LCD, 1024x768 pixeli, Interfejs i dostêp u ytkownika zdalnego podœwietlenie LED, panel dotykowy Wystarczy wpisaæ w przegl¹darce adres IP Czas pracy na baterii: 3h prawid³owo skonfigurowanego tabletu Opti- Porty do analizy sieci: 2 RJ-45 View XG, aby uzyskaæ dostêp do zapisanych 10/100/1000 BASE-T Ethernet, Small raportów i plików przechwytywanych danych. Formfactor Pluggable (SFP) Mo na zainstalowaæ funkcjê Remote User 100/1000BASE-X Ethernet, enhanced Interface (UI) i za pomoc¹ komputera Small Formfactor Pluggable (SFP+) stacjonarnego uzyskiwaæ dostêp do tabletu 10GBASE-X Ethernet OptiView XG przez po³¹czenie TCP. Po Porty do zarz¹dzania: RJ-45 zainstalowaniu funkcji Remote UI wystarczy 10/100/1000BASE-T Ethernet wpisaæ w interfejsie adres IP urz¹dzenia USB Ports: 3 porty USB 2.0 OptiView XG, aby wyœwietliæ domyœlne panele esata Port: esata port do pod³¹czenia kontrolne. ¹cznoœæ miêdzy urz¹dzeniem zewnêtrznego dysku twardego OptiView XG a interfejsem zdalnym mo e Video Port: Standard VGA port do zostaæ zaszyfrowana. Pojedynczy przenoœny pod³¹czenia monitora lub rzutnika tablet OptiView XG mo e obs³u yæ 32 sesje zdalne do potrzeb zespo³owego rozwi¹zywania problemu; mo na te otworzyæ Modele szereg sesji na jednym komputerze stacjo- OPVXG: OptiView XG Network Analysis narnym, aby stworzyæ zdalny widok NOC. Tablet, 1 Gbps Konta u ytkowników Ekran kont u ytkowników pozwala dodawaæ i zmieniaæ dane bezpieczeñstwa dla ka dego u ytkownika urz¹dzenia OptiView XG, tak aby zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu pewnych funkcji i zapewniæ zgodnoœæ z wymogami prawnymi. Mechanizm ten daje równie u ytkownikom dostêp do wydajnych technik rozwi¹zywania problemów, np. SNMP, a jednoczeœnie pozwala zachowaæ w tajemnicy has³a community string. Lista funkcji mo liwych do wy³¹czenia obejmuje przechwytywanie i dekodowanie pakietów, generowanie ruchu, interfejs u ytkownika zdalnego oraz konfiguracjê tabletu OptiView XG. OPVXG-10G: OptiView XG Network Analysis Tablet, 10 Gbps OPVXG-WL-PRO: OptiView XG Wireless Analysis Tablet z narzêdzami AirMagnet WiFi Analyzer i Spectrum XT Spectrum Analyzer OPVXG-WL-PROPLUS: OptiView XG Wireless Analysis Tablet z narzêdziami AirMagnet WiFi Analyzer, Spectrum XT Spectrum Analyzer i SurveyPro Planning Software

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT

Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT 00 101 10 Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT LinkRunner AT pozwala na rozwi¹zywanie problemów z ³¹cznoœci¹ sieciow¹. Dziêki funkcji AutoTest, uruchamianej jednym przyciskiem, tester wykonuje ¹dany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

IP over ATM. Spis treœci

IP over ATM. Spis treœci IP over ATM Spis treœci 1. Wstêp 3 1.1. Protokó³ IP 3 1.2. IP over ATM 3 2. Po³¹czenia w sieci ATM 5 3. Classical IP over ATM na podstawie RFC 1577 6 3.1. Cele specyfikacji 6 3.2. Konfiguracja podsieci

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE do laboratorium z LANE Spis treœci 1. LAN Emulation 3 1.1. Wstêp 3 1.2. W³aœciwoœci LAN, które musz¹ byæ emulowane 4 1.2.1. Us³ugi bezpo³¹czeniowe 4 1.2.2. Us³ugi multicastowe 4 1.2.3. Interfejs dla sterowników

Bardziej szczegółowo

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL PRZEGLAD PRODUKTÓW, Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL Cisco Catalyst 3500 XL to skalowalne prze³¹czniki wie owe typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Du a wydajnoœæ, wszechstronnoœæ i funkcje administracyjne

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Panda GateDefender 8000 FAQ najczêœciej zadawane pytania

Panda GateDefender 8000 FAQ najczêœciej zadawane pytania Panda GateDefender 8000 FAQ najczêœciej zadawane pytania 1. Jak dzia³a równowa enie obci¹ enia? Równowa enie obci¹ enia pozwala na dzielenie zadañ pomiêdzy kilka równoczeœnie pracuj¹cych urz¹dzeñ GateDefender.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i transportu: konieczna podstawa dla technologii Application Intelligence

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH GEOINFORMATION WEBSITES USABILITY. Wprowadzenie

FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH GEOINFORMATION WEBSITES USABILITY. Wprowadzenie POLSKIE FunkcjonalnoϾ TOWARZYSTWO geoinformacyjknych INFORMACJI witryn internetowych PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 2 77 FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo