OptiView XG. Monitoring i analiza sieci. Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych. Najwa niejsze cechy: Nowoœci w wersji 10:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OptiView XG. Monitoring i analiza sieci. Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych. Najwa niejsze cechy: Nowoœci w wersji 10:"

Transkrypt

1 Monitoring i analiza sieci OptiView XG Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych Urz¹dzenie OptiView XG to pierwszy tablet zaprojektowany specjalnie z myœl¹ o in ynierach sieciowych. Wyj¹tkowa forma analizatora zapewnia mobilnoœæ pozwalaj¹c pod³¹czaæ siê, analizowaæ i rozwi¹zywaæ problemy z dowolnego miejsca w sieci, sprzed biurka, z data center albo z lokalizacji u ytkownika koñcowego. Tablet mo e poddaæ analizie wiêkszoœæ urz¹dzeñ pracuj¹cych w sieci, zw³aszcza tych, które wykroczy³y ju poza tradycyjny poziom prze³¹czania i routingu sieci LAN/WAN i przekszta³ci³y siê w prawdziwie z³o on¹ strukturê obejmuj¹c¹ urz¹dzenia fizyczne, sieci bezprzewodowe czy te sieci wirtualne. Najwa niejsze cechy: Nowoœci w wersji 10: Zapewnia mobilnoœæ pozwalaj¹c¹ Mo liwoœæ weryfikacji parametrów SLA pod³¹czaæ siê, analizowaæ i rozwi¹zywaæ dostawcy us³ug, sprawdzania w¹skich problemy sieciowe i aplikacyjne z dowolsieci garde³, parametrów nowych topologii nego miejsca w sieci. oraz przygotowanie do wdra ania Zapewnia przepustowoœæ umo liwiaj¹c¹ nowych aplikacji. zautomatyzowan¹ analizê przep³ywów Pomiar wydajnoœci sieci obejmuj¹cy w kablu i na falach radiowych oraz parametry takie jak: przepustowoœci, przechwytywanie pakietów z szybkoœci¹ opóÿnienia i jego zmiennoœæ, straty do 10 Gb/s. pakietów oraz dostêpnoœæ us³ug Identyfikuje œcie kê u ywan¹ przez wszystko do pe³nej prêdkoœci 10Gb/s. aplikacje dziêki funkcji analizy œcie ki Testy wydajnoœciowe klas QoS, w tym i infrastruktury w celu szybkiego rozwi¹- mo liwoœæ generowania wielu równozywania problemów z zakresu wydajnoœci czesnych strumieni (do 8) zapewniaj¹ aplikacji. weryfikacjê konfiguracji, dostêpnoœæ Daje wgl¹d w powtarzaj¹ce siê problemy i zamierzon¹ wydajnoœæ QoS w sieci. dziêki gromadzeniu danych granu- Testy zgodne z norm¹ ITU-TY.15.64, larnych. dobrze zdefiniowane i uniwersalne. Umo liwia analizê proaktywn¹ poprzez Znajdowanie w¹skich garde³ sieci test badanie potrzebnych informacji jeszcze wydajnoœci w po³¹czeniu z graficzn¹ przed wyst¹pieniem problemów oraz analiz¹ œcie ki ruchu nie tylko ukazuje podpowiada procedury ich rozwi¹zania problemy z parametrami sieci, ale Mierzy wydajnoœæ œrodowiska VMware, równie to, w którym dok³adnie miejscu w tym dostêpnoœæ narzêdzia hypervisor, powstaj¹. wykorzystanie interfejsu oraz poziomy obci¹ enia zasobów. Dziêki aplikacji HeadsUp XG mo liwe jest Umo liwia analizê œrodowiska WLAN za przesy³anie powiadomieñ na urz¹dzenia pomoc¹ narzêdzi AirMagnet WiFi z Apple ios iphone oraz ipad. Analyzer, Spectrum XT oraz Survey.

2 Urz¹dzenie OptiView XG oferuje szeroki zakres funkcji umo liwiaj¹cych adaptacjê do wspó³czesnych dynamicznych i zró nicowanych sieci, w wygodnej postaci tabletu, którego mo na u ywaæ w dowolnym punkcie sieci. Jest to jedyne na rynku narzêdzie pozwalaj¹ce na analizowanie i rozwi¹zywanie problemów z aplikacjami, sieciami przewodowymi (1 GbE, 10 GbE) oraz bezprzewodowymi z perspektywy u ytkowników zdalnych lub lokalnych. Podstawowe zalety atwoœæ przenoszenia Trzy godziny pracy baterii z mo liwoœci¹ przed³u enia Urz¹dzenie XG jest ³atwe do przenoszenia. Jego przek¹tna to 14 cali (36 cm), waga nieca³e 2,5 kg (z bateriami), a gruboœæ 5 cm, dziêki czemu XG mo e byæ u ywany w dowolnym miejscu. Tablet XG to mo liwoœæ nieprzerwanej 3-godzinnej pracy wy³¹cznie przy zasilaniu z baterii. Dziêki zastosowaniu dwóch baterii mo na je wymieniaæ w trakcie pracy, co oznacza, e urz¹dzenie XG mo na wykorzystywaæ nawet przez d³u szy czas bez utraty danych. Wiele adapterów ³¹cznoœci bezprzewodowej Tablet ma wbudowane dwa adaptery Wi-Fi oraz adapter do badania widma czêstotliwoœci. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu oraz ³atwoœci przenoszenia analiza i rozwi¹zywanie problemów sieci WLAN za pomoc¹ tabletu OptiView XG s¹ szczególnie ³atwe, poniewa nie ma potrzeby podmieniania adapterów. Mo liwoœci ³¹cznoœci Tablet XG obs³uguje interfejsy œwiat³owodowe 10 Gb/s i 1 Gb/s, dwuportowy interfejs kablowy 10/100 M i 1 Gb/s w trybie TAP i inline oraz sieæ WLAN w standardach a/b/g/n. Wydajnoœæ Wyœwietlacz wysokiej rozdzielczoœci Interfejs u ytkownika pracuje pod kontrol¹ systemu Windows 7 (wersja 64-bitowa). Urz¹dzenie jest wyposa one w dysk wymienny SSD o pojemnoœci 128 GB. Urz¹dzenie XG potrafi przechwytywaæ z pe³n¹ szybkoœci¹ pakiety z ³¹cz 10 Gb/s i ma specjalnie dostosowany bufor przechwytywania o rozmiarze 4 GB. Du y wyœwietlacz LCD o przek¹tnej 10,25 cala i wysokiej rozdzielczoœci daje bardzo ostry obraz, doskonale sprawdzaj¹cy siê podczas wyœwietlania i analizy du ej liczby danych jednoczeœnie. Passus sp. z o.o. ul. Wiktorska 63, Warszawa tel./fax: (+48 22)

3 Intuicyjny interfejs u ytkownika z dostosowywanymi panelami kontrolnymi, funkcj¹ inteligentnej nawigacji oraz mechanizmami raportowania Panele kontrolne definiowane przez u ytkownika Tablet OptiView XG oferuje dostosowane panele kontrolne, które u³atwiaj¹ przekszta³cenie zebranych danych do postaci umo liwiaj¹cych podejmowanie bezpoœred- nich dzia³añ. Panele mo na dostosowywaæ indywidualnie do preferencji danego u yt- kownika albo u ytkowaæ je wspólnie w obrêbie ca³ego przedsiêbiorstwa. Pozwala to za- chowaæ œcis³¹ kontrolê nad sieci¹ i apli- kacj¹ w podziale na poszczególne lokalizacje lub nawet funkcje biznesowe. Panele mo na zapisywaæ i eksportowaæ, tak aby mog³y byæ wykorzystane przez innych cz³onków zespo³u. Panel kontrolny oferuje b³yskawiczny przegl¹d bie ¹cego stanu sieci oraz najwa niejszych danych pomiarowych z routerów, prze³¹czników, zapór sieciowych, serwerów, us³ug, aplikacji i innych urz¹dzeñ infrastruktury. U ytkownicy zdalni równie mog¹ stworzyæ swoje panele kontrolne, aby mieæ w³asny widok operacji sieciowych. najczêstszych po³¹czeñ, urz¹dzeñ, sieci, problemów itd. Intuicyjny interfejs u³atwia dostosowywanie standardowej postaci raportu oraz pozwala tworzyæ ca³kowicie w³asne sprawozdania na podstawie konfi- gurowanych paneli kontrolnych za pomoc¹ zaledwie kilku klikniêæ. Dziêki mo liwoœci wyboru danych, które maj¹ byæ zamieszczane w raporcie, u ytkownik jest w stanie szybko zobaczyæ informacje w takiej postaci, w jakiej s¹ mu one potrzebne. Mo na nawet tworzyæ sprawozdania pod k¹tem odpowiednich profili u ytkowników, co poz- wala w ³atwy sposób generowaæ zestawienia dla konkretnych dzia³ów lub odbiorców. Stan wirtualizacji Tablet OptiView XG ma wbudowan¹ funkcjê analizy maszyn wirtualnych oraz ich hostów serwerów VMware ESX(i). Stwarza to mo liwoœæ b³yskawicznego zbadania stanu serwera wirtualnego i gwarantuje, e aplikacje o kluczowym znaczeniu nie przestan¹ pracowaæ. Funkcje wykrywania daj¹ równie mo liwoœæ odnalezienia i analizy nowych komputerów wirtualnych, dodawanych do hostów ESX(i). U ytkownik ma mo liwoœæ szybkiego sprawdzenia stanu serwera VMware ESX(i) Server poprzez monitorowanie obci¹ enia procesora i pamiêci, liczby skonfigurowanych i uruchomionych komputerów wirtualnych itd. Panele kontrolne definiowane przez u ytkownika Mechanizm raportowania problemów sieciowych i aplikacyjnych Tablet OptiView XG oferuje szereg wbudowanych raportów, dziêki czemu generowanie sprawozdañ w obszarze problemów aplikacyjnych i sieciowych jest szybkie i proste. Raporty pomagaj¹ œledziæ statystyki wydajnoœci i obci¹ enia. Je eli u ytkownik podczas wyœwietlania ekranu naciœnie przycisk Reports, wygenerowany zostanie raport w formacie PDF lub HTML z zakresu protoko³ów, najczêœciej u ywanych hostów, Raporty dotycz¹ce stanu sieci

4 Dziêki zautomatyzowanej analizie i wspomaganemu rozwi¹zywaniu problemów ka dy mo e pracowaæ jak doœwiadczony ekspert Granularne dane do potrzeb analizy proaktywnej OptiView XG dostarcza granularne dane na temat statystyk i b³êdów wydajnoœci sieci i aplikacji, które s¹ niezbêdne do rozwi¹zywania problemów przesz³ych i powracaj¹cych oraz do okreœlenia, czy powodem k³opotów z wydajnoœci¹ s¹ nadmierne skoki natê enia ruchu sieciowego. Zautomatyzowane wykrywanie problemów Analizator OptiView XG automatycznie wyszukuje b³êdy w infrastrukturze sieci. S¹ one zbierane w postaci rejestru problemów, który mo na skategoryzowaæ i sortowaæ. Wykryte problemy mog¹ obejmowaæ: zdarzenia z zakresu wydajnoœci, podwójne adresy IP, nieprawid³owe maski podsieci, brak odpowiedzi domyœlnego routera itd. Granularne dane na temat b³êdów Wspomagane rozwi¹zywanie problemów W sieci mo e wyst¹piæ ogromna liczba b³êdów i problemów. Brak gotowych diagnoz potencjalnych przyczyn i sposobów rozwi¹zania wyd³u a czas usuwania usterek. Wbudowany mechanizm Guided Troubleshooting (wspomaganego rozwi¹zywania problemów) skraca czas poœwiêcany na identyfikacjê przyczyn i ich usuniêcie, co poprawia wydajnoœæ pracy personelu. Wystarczy klikn¹æ na dowoln¹ pozycjê z rejestru problemów, aby wyœwietliæ prawdopodobn¹ przyczynê, potencjalne skutki i mo liwe sposoby rozwi¹zania problemu. Wykaz wykrytych problemów i sposoby ich rozwi¹zania

5 Zadbaj o sta³¹ jakoœæ pracy u ytkownika koñcowego oraz wydajnoœæ aplikacji Analiza œcie ki Analiza œcie ki pomaga zrozumieæ szcze- gó³owo drogê, jak¹ obieraj¹ aplikacje podczas pracy, co pozwala na szybkie rozwi¹zanie problemów z wydajnoœci¹ aplikacji zwi¹zanych z infrastruktur¹. Funkcja analizy œcie ki w ³atwy sposób identyfikuje urz¹dzenia kluczowe dla wydajnoœci apli- kacji. Dziêki niej mo na monitorowaæ wszystkie interfejsy na œcie ce pracy aplikacji. Funkcja podaje te informacje na temat straty pakietów, opóÿnienia i czasu reakcji ka dego urz¹dzenia, co pozwala zidentyfikowaæ urz¹dzenie bêd¹ce przyczyn¹ problemów. Analiza œcie ki pozwala równie œciœle kontrolowaæ wykorzystanie interfejsów na ca³ej œcie ce oraz wszelkich innych zasobów systemowych na serwerze. Dziêki temu mo liwe jest: badanie œcie ki prze³¹cznika. Wyœwietlane rezultaty obejmuj¹ nazwê DNS i adres IP, po³¹czenia miêdzy prze³¹cznikami wg numerów portów oraz szybkoœæ ³¹czy i dane sieci VLAN. Wystarczy zaznaczyæ dowolne urz¹dzenie w kolumnie nazw Trace Switch- Route i wybraæ opcjê Device Detail, aby zo- baczyæ informacje o konfiguracji sieciowej danego urz¹dzenia. Szybsze rozwi¹zywanie problemów z zakresu wydajnoœci aplikacji i sieci poprzez automatyczn¹ weryfikacjê, czy us³ugi sieciowe takie jak DHCP i DNS s¹ dostêpne i pracuj¹ prawid³owo. Zapewnienie dostêpnoœci serwera i aplikacji poprzez testowanie odpowiednich portów TCP IPv4 i IPv6 na serwerach. Analiza infrastruktury aplikacji Raportowanie czasu przes³ania sygna³u w obu kierunkach (Round Trip Time) jako sumy opóÿnieñ spowodowanych przez sieæ i czasu zestawiania po³¹czenia z serwerem. Widok zasobów, w tym liczby u ytkowników, obci¹ enie procesora, pamiêci i dysku oraz dzia³aj¹cych us³ug i procesów pozwalaj¹ zagwarantowaæ wydajn¹ pracê serwerów. Trace SwitchRoute Funkcja Trace SwitchRoute pozwala sprawdziæ szczegó³ow¹ œcie kê, jakiej u ywaj¹ dwa urz¹dzenia do wzajemnej komunikacji w strukturze prze³¹czników i routerów. Po³¹czenie danych œledzenia trasy z warstw 2 i 3 podczas analizy œcie ki pozwala zidentyfikowaæ ca³¹ œcie kê sieciow¹ miêdzy klientem aplikacji a serwerem aplikacji, co przyspiesza wyizolowanie problemu. Je eli na œcie ce zidentyfikowano prze³¹cznik funkcja Trace SwitchRoute rozpoczyna Funkcje analizy œcie ki

6 JEDYNY tablet z funkcj¹ analizy danych w kablu z szybkoœci¹ 10 Gb/s Analiza ruchu w czasie rzeczywistym Analiza ruchu w czasie rzeczywistym Urz¹dzenie OptiView XG umo liwia analizê oraz rozwi¹zywanie problemów z zakresu aplikacji i ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym przy pe³nej szybkoœci ³¹czy - 10/100/1000 Mb/s oraz 10 Gb/s. Mo na zidentyfikowaæ u ytkowników najbardziej obci¹ aj¹cych sieæ (tzw. top talkers) oraz generuj¹cych ruch multicast i broadcast albo wybraæ najwa niejsze po³¹czenia, aby ustaliæ, które hosty nadmiernie obci¹ aj¹ przepustowoœæ sieci. Funkcje analizatora urz¹dzenia umo liwiaj¹ sprawdzenie, kto obci¹ a przepustowoœæ serwera poprzez wyœwietlenie najczêstszych konwersacji na poziomie pojedynczych hostów. Urz¹dzenie oferuje analizê czêstotliwoœci u ycia protoko³ów w celu ustalenia najpopularniejszych protoko³ów, wykrycia protoko³ów niepo ¹danych i niestandardowych oraz sprawdzenia, które protoko³y s¹ u ywane przez danego hosta. Takie statystyki, prezentowane w czasie rzeczywistym dla ruchu w kablu, pomagaj¹ zrozumieæ w jaki sposób u ytkowane s¹ zasoby sieciowe oraz poprawiæ poziom zadowolenia u ytkowników poprzez lepsze czasy reakcji aplikacji sieciowych. Urz¹dzenie OptiView XG automatycznie wykrywa wszystkie protoko³y i podprotoko³y od warstwy MAC do warstwy aplikacji. Dziêki temu personel informatyczny mo e identyfikowaæ aplikacje (³¹cznie z tymi, które u ywaj¹ dynamicznie przydzielanych numerów portów) wykorzystuj¹ce przepustowoœæ ³¹czy, aby weryfikowaæ wp³yw aplikacji na stan zasobów sieciowych oraz identyfikowaæ nielegalne aplikacje. G³êboka kontrola pakietów pozwala rozró niæ konkretne aplikacje przetwarzaj¹ce dÿwiêk, wideo, obrazy i inne dane oraz przedstawiæ obci¹ enie przepustowoœci przez ka d¹ z nich. Analiza sieci VLAN Widocznoœæ sieci VLAN i analiza ³¹czy typu trunk Wy³¹cznie analizatory pracuj¹ce na danych w kablu mog¹ zapewniæ wgl¹d w rzeczywisty ruch na ³¹czu trunk. Urz¹dzenie OptiView XG pod³¹czone do portu trunk na prze³¹czniku wykryje wszystkie sieci VLAN dostêpne na danym ³¹czu, zmierzy rozk³ad ruchu pomiêdzy poszczególnymi sieciami VLAN i da u ytkownikowi mo liwoœæ wyboru konkretnej sieci VLAN. Po wybraniu pojedynczej sieci VLAN funkcje wykrywania urz¹dzeñ, statystyki ruchu i przechwytywania pakietów danych bêd¹ funkcjonowaæ wy³¹cznie w obrêbie danej sieci VLAN.

7 Analiza zorientowana na aplikacje identyfikacji i œledzenia aplikacji, z których nie wolno korzystaæ w sieci, np. strumieni mediów, które mog¹ obci¹ yæ cenn¹ przepustowoœæ, albo ruchu P2P stano- wi¹cego zagro enie dla bezpieczeñstwa. Mo na zdefiniowaæ wiele zbiorów filtrów lub pojedynczych filtrów, które bêd¹ auto- nomicznie sterowaæ mechanizmem przech- wytywania i gromadziæ dane do póÿniejszej analizy w dogodnym momencie, a nie tylko podczas wyst¹pienia zdarzenia. Problemy aplikacyjne s¹ trudne do rozwi¹zania, a niska wydajnoœæ lub niedostêpnoœæ aplikacji w istotny sposób przek³ada siê na dzia³alnoœæ firmy. Ogromne znaczenie ma mo liwoœæ przechwytywania ruchu w rozbiciu na poszczególne aplikacje pracuj¹ce w sieci, tak aby ³atwo identyfikowaæ tzw. w¹skie gard³a. Tablet OptiView XG zapewnia kompleksowy widok ogólny stanu aplikacji w sieci z mo liwoœci¹ prostego uszczegó³awiania widoku w celu uzyskania bardziej precyzyjnych informacji. Przechwytywanie danych przy pe³nej szybkoœci ³¹cza gwarantuje, e analiza ma pe³ny charakter. Funkcja przechwytywania i filtrowania pakietów przy pe³nej szybkoœci ³¹cza siêgaj¹cej 10 Gb/s pozwala rozwi¹zywaæ problemy w sytuacjach, kiedy niezbêdna jest analiza na poziomie pakietów, oraz korzystaæ z zaawansowanych technik usuwania usterek podczas wdra ania i analizy aplikacji. Wyrafinowane filtry przechwytywania umo liwiaj¹ gromadzenie tylko przydatnych danych. Dane te mog¹ osi¹gn¹æ rozmiar 4 GB. Proces przechwytywania mo na uruchomiæ lub zatrzymaæ za pomoc¹ zdarzenia progowego zdefiniowanego przez u ytkownika i w ten sposób przechwytywaæ ruch przed, po lub w okolicach wyst¹pienia zdarzenia bez koniecznoœci interwencji u ytkownika. Konstrukcja interfejsu u ytkownika tableta OptiView XG ogranicza z³o one zadanie konfiguracji filtrów i zdarzeñ wy³¹cznie do wskazania odpowiednich urz¹dzeñ lub protoko³ów. Funkcja dopasowania dowolnych ci¹gów Free String Match pozwala znaleÿæ i przechwyciæ dowolne dane. Je eli urz¹dzenie wykryje w czasie rzeczywistym wyst¹pienie dowolnego zadanego ci¹gu s³ów lub fraz (niezale nie od ich miejsca w pakiecie w treœci czy w nag³ówku), urz¹dzenie OptiView XG rozpocznie lub zatrzyma przechwytywanie lub filtrowanie ruchu. Funkcja Free String Match pozwala przechwytywaæ ruch towarzysz¹cy komunikatom o b³êdach aplikacji, wykrywaæ ruch zawieraj¹cy okreœlone s³owa lub frazy w niezaszyfrowanych wiadomoœciach , stronach WWW, przesy³anych plikach lub dokumentach, aby wykryæ przypadki niele- galnego wykorzystania sieci lub pobierania chronionych dokumentów na podstawie ich treœci lub nazw plików (.doc,.xls,.pdf). Ponadto funkcja Free String Match s³u y do Przechwytywanie pakietów Funkcja dopasowania dowolnych ci¹gów Uproszczone rozwi¹zywanie problemów aplikacyjnych Po przechwyceniu ruchu mo na uruchomiæ narzêdzie Integrated Clear-Sight Analyzer (icsa), aby wyœwietliæ zorientowany na apli- kacje widok przechwyconych pakietów. Prosta i intuicyjna strona g³ówna narzêdzia icsa przedstawia kompleksowy, ogólny widok stanu aplikacji w sieci. Z tego miejsca mo na uszczegó³awiaæ informacje do po ¹danego poziomu. Przyk³adowo mo na

8 wyœwietliæ ca³¹ aktywnoœæ aplikacji http, a nastêpnie uszczegó³owiæ widok i wyœwietliæ aktywnoœæ na kilku serwerach, a jeszcze póÿniej przejœæ do widoku przep³ywów serwera, aby zbadaæ rzeczywist¹ zawartoœæ mediów w przep³ywie. Narzêdzie icsa zapewnia równie analizê czasow¹, oferuj¹c informacje o tendencjach i dane statystyczne do potrzeb szybkiej analizy du ych plików z przechwyconymi danymi. Te niezrównane mo liwoœci kontroli i widocznoœci przyspieszaj¹ rozwi¹zywanie problemów aplikacyjnych i skracaj¹ ³¹czny czas przestoju sieci. Ogólny widok stanu aplikacji Zautomatyzowane wykrywanie problemów Funkcja alarmowa CSA Expert Alert automatycznie wykrywa b³êdy komunikacyjne w przechwyconych pakietach i wyœwietla je z kolorowymi ikonami symbolizuj¹cymi odpowiednie informacje. Na ekranie podsumowania aplikacji natychmiast mo na dostrzec konkretn¹ aplikacjê, serwer lub przep³yw, w którym wystêpuj¹ problemy. Alarmy wykryte przez urz¹dzenie CSA s¹ odpowiednio klasyfikowane jako jako ostrze enia lub b³êdy i mog¹ byæ wyœwietlane oddzielnie. Listy sortuje siê klikaj¹c na nag³ówku kolumny. Wykres ruchu pakietów aplikacji Wydajny wykres ilustruje przep³ywy aplikacyjne Widoki wykresów ruchu pakietów aplikacji oferowane przez narzêdzie CSA przedstawiaj¹ po³¹czenia miêdzy klientem a serwerem w postaci komunikatów aplikacyjnych bez koniecznoœci rêcznego dekodowania pakietów. Jest to wyj¹tkowo wydajny sposób badania interakcji protoko³ów miêdzy ró nymi elementami sieci. Rekonstrukcja i odtwarzanie treœci Istnieje mo liwoœæ odtworzenia treœci audio i wideo z przep³ywów VoIP lub wideo zarówno podczas monitorowania w czasie rzeczywistym, jak i na podstawie przechwyconych pakietów. Ponadto mo liwe jest zrekonstruowanie poczty z aplikacji Microsoft Exchange, faksów wys³anych w technologii Fax over IP, wiadomoœci z komunikatorów internetowych oraz stron WWW w protokole HTTP. Mo e to byæ bardzo cenny dowód na naruszenie przepisów albo metoda wizualizacji jakoœci multimediów. Rekonstrukcja i odtwarzanie treœci

9 Wdra anie i analiza sieci WLAN Analiza infrastruktury bezprzewodowej Kilka adapterów nadawczo-odbiorczych, w jakie wyposa ony jest tablet OptiView XG, pozwala jednoczeœnie uruchomiæ funkcje AirMagnet Wi-Fi Analyzer oraz Spectrum XT, aby sprawdziæ interferencjê spoza zakresu sieci WLAN dla ka dego kana³u w widmie czêstotliwoœci radiowych. Adaptery umo li- wiaj¹ równie uruchomienie funkcji Spec- trum Analyzer równoczeœnie z Survey Pro, aby wykrywaæ interferencje podczas badania, co eliminuje koniecznoœæ ponawiania procedury. Urz¹dzenie OptiView XG gromadzi szczegó³owe informacje na temat urz¹dzeñ bezprzewodowych obecnych w sieci takich jak kontrolery bezprzewodowe, punkty dostêpowe oraz klienci bezprzewodowi z perspektywy przewodowego mechanizmu wykrywania sieci. Mo liwoœci analizy bezprzewodowej da siê pog³êbiæ za pomoc¹ trzech funkcji opcjonalnych: Analiza Wi-Fi Opcjonalny modu³ AirMagnet WiFi Analyzer daje urz¹dzeniu OptiView XG pe³n¹ widocznoœæ sieci bezprzewodowej. Umo liwia: wykrywanie bezprzewodowych punktów dostêpu i klientów z poziomu sieci Wi-Fi, wykrywanie i lokalizowanie nielegalnych punktów dostêpowych, aktywne testowanie ³¹cznoœci z perspektywy klienta, monitorowanie kana³ów, przechwytywanie i dekodowanie pakietów do potrzeb pe³nej analizy sieci WLAN standardu a/b/g/n. Wiele adapterów nadawczo-odbiorczych Analiza widma Opcjonalny modu³ AirMagnet Spectrum XT zapewnia dog³êbn¹ analizê czêstotliwoœci radiowych. Analiza widma daje mo liwoœæ wykrywania oraz identyfikacji w czasie rzeczywistym szeregu Ÿróde³ emisji spoza sieci, które wprowadzaj¹ zak³ócenia i ograniczaj¹ wydajnoœæ sieci WLAN. AirMagnet WiFi Analyzer Badanie i planowanie Opcja AirMagnet Survey and Planner na platformie OptiView XG pozwala gromadziæ na bie ¹co rzeczywiste dane o sygnale, wydajnoœci i widmie w trakcie badañ lokalizacji sieci bezprzewodowych, dziêki czemu personel informatyczny mo e zmierzyæ jakoœæ sieci bezprzewodowej i si³ê transmisji radiowych w mo liwie najbardziej naukowy sposób, tak aby projekt sieci bezprzewodowej zawiera³ optymaln¹ liczbê punktów dostêpowych wraz z ich rozmieszczeniem i konfiguracj¹. AirMagnet Spectrum XT

10 Zarz¹dzanie zmianami sieci Zaawansowane wykrywanie sieci - Wykrywanie i testy przez po³¹czenia w y s z u k i w a n i e u r z ¹ d z e ñ, s i e c i bezprzewodowe i problemów w ci¹gu sekund Tablet OptiView XG ma unikaln¹ mo liwoœæ Gdy tylko tablet OptiView XG zostaje pod³¹- szybkiego wykrywania przez po³¹czenie czony do sieci, rozpoczyna automatycznie bezprzewodowe. Pozwala to u ytkownikowi wykrywanie urz¹dzeñ w sieci poprzez mo- tabletu utrzymaæ kontrolê nad sieci¹ nawet nitorowanie ruchu oraz aktywne rozsy³anie podczas przemieszczania siê po ca³ej zapytañ do hostów. Personel informatyczny lokalizacji. Mo na wyj¹æ kabel ³¹cz¹cy z sieci¹ mo e natychmiast zobaczyæ, co wchodzi i mieæ pewnoœæ, e tablet w dalszym ci¹gu w sk³ad sieci i z czym dane elementy s¹ po³¹- analizuje krytyczne urz¹dzenia za pomoc¹ czone w ujêciu wg prze³¹czników, gniazd po³¹czenia bezprzewodowego bez utraty i numerów portów. Mo na badaæ i sprawnie danych. Dziêki temu jest to doskona³e lokalizowaæ podejrzane urz¹dzenia i przy rozwi¹zanie do testów przejmowania ³¹cznoœci minimalnym nak³adzie œrodków identyfiko- przez kolejne urz¹dzenia. waæ problemy wynikaj¹ce z b³êdnej konfiguracji urz¹dzeñ. Wykrywanie urz¹dzeñ VoIP i bezprzewodowych Tablet OptiView XG wykrywa urz¹dzenia VoIP, w tym urz¹dzenia typu Call Manager oraz telefony IP firm Cisco, Nortel, Avaya i Mitel. U ytkownik mo e podejrzeæ zakres mo liwoœci oraz konfiguracji urz¹dzenia i w ten sposób ³atwo zidentyfikowaæ i naprawiæ b³êdy w konfiguracji podczas wdro eñ VoIP. Tablet OptiView XG wykrywa równie i kategoryzuje kontrolery bezprzewodowej sieci LAN, lekkie punkty dostêpowe, inteligentne punkty dostêpowe oraz klientów bezprzewodowych. Wykrywanie urz¹dzeñ Wykrywanie IPv6 Urz¹dzenie OptiView XG wykrywa i wyœwietla pe³ny obraz sieci IPv6 i spis urz¹dzeñ, w tym routerów, prze³¹czników, bezprzewodowych punktów dostêpowych oraz hostów i serwerów DHCP6. Umo liwia identyfikowanie aktywnych urz¹dzeñ IPv6 w sieci oraz urz¹dzeñ, które mog¹ nie funkcjonowaæ poprawnie w sieciach IPv6 z pojedynczym stosem TCP/IP. Analizie poddawane s¹ komunikaty typu router advertisement, po czym tablet OptiView XG wyœwietla szczegó³owe informacje o routerze i jego ustawieniach. U ytkownik mo e w prosty sposób identyfikowaæ aplikacje, które komunikuj¹ siê za pomoc¹ zarówno protoko³u IPv4, jak te IPv6. Istnieje równie mo liwoœæ wykrywania urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych mechanizmy tunelowania oraz identyfikacji ju u ywanych tuneli. Niewykryte lub nieuprawnione tunelowanie mo e stanowiæ powa ne zagro enie dla bezpieczeñstwa. Szczegó³y urz¹dzeñ bezprzewodowych

11 Analiza zorientowana na aplikacje Wykrywanie i analiza sieci VLAN Istnieje mo liwoœæ sprawdzenia, czy problemy z ³¹cznoœci¹ maj¹ zwi¹zek z konfiguracj¹ sieci VLAN poprzez wyœwietlenie nastêpuj¹cych informacji: sieci VLAN skonfigurowane na prze³¹czniku, interfejsy sk³adaj¹ce siê na dan¹ sieæ VLAN, identyfikacja portów ³¹czy trunk lub uplink, ³¹cznie z u ywanym protoko³em trunkingu, sprawdzenie, które hosty wchodz¹ w sk³ad której sieci VLAN. Analiza routerów i ³¹czy WAN Dog³êbna analiza urz¹dzeñ identyfikuje b³êdy w pamiêci podrêcznej ARP routera albo w tablicy routingu i udostêpnia widok pozwalaj¹cy zarz¹dzaæ i rozwi¹zywaæ problemy na kosztownych ³¹czach WAN. Daje to mo - liwoœæ sprawdzenia konfiguracji ³¹cza WAN, wyœwietlenia graficznego widoku obci¹- enia i wskaÿnika b³êdów oraz identyfikacji konkretnych rodzajów b³êdów na ³¹czach ISDN, Frame Relay, T1/E1, T3 oraz ATM. Wbudowana funkcja telnet i przegl¹darka WWW umo liwia zmianê konfiguracji urz¹dzeñ bezpoœrednio z poziomu tabletu OptiView XG. Wykrywanie konfiguracji sieci VLAN ¹cznoœæ sieciowa i weryfikacja ³¹czy U ytkownik tabletu b³yskawicznie uzyskuje informacje, gdzie jest pod³¹czony, jaki jest rodzaj i szybkoœæ ³¹cza, z którego korzysta, gdzie jest najbli szy prze³¹cznik, jak wygl¹da ruch lokalny i us³ugi DHCP/DNS oraz czy ma sprawne po³¹czenie z Internetem. Panel nadaje siê idealnie do celów szybkiej weryfikacji w momencie przesuniêæ, dodawania lub zmian urz¹dzeñ. Analiza interfejsu sieci WAN Generowanie ruchu Analizator daje mo liwoœæ oceny gotowoœci sieci do nowych wdro eñ poprzez ocenê wp³ywu nowej aplikacji albo dodania nowych u ytkowników poprzez obci¹ enie sieci ruchem symulowanym o natê eniu do pe³nych 10 Gb/s. U ytkownik mo e skonfigurowaæ stosowany typ protoko³u, rozmiar ramki, szybkoœæ ramek, obci¹ enie procentowe oraz liczbê przesy³anych ramek. Skonfigurowaæ mo na równie rodzaj ruchu: broadcast, multicast lub unicast. Statystyki po³¹czeñ lokalnych

12 Testowanie przepustowoœci Wymienne dyski twarde Test przepustowoœci mierzy dwukierunkowy Informacje sieciowe wykryte przez tablet przep³yw danych miêdzy dwoma urz¹dze- OptiView XG mo na zapisaæ na wymiennym niami Fluke Networks w celu weryfikacji dysku twardym, dziêki czemu po wyjêciu mo liwej przepustowoœci sieci LAN i WAN. i wymianie dysku urz¹dzenie OptiView XG Test przepustowoœci wymaga pod³¹czenia mo na przenosiæ miêdzy œrodowiskami drugiego urz¹dzenia, które bêdzie siê ró nych poziomów oraz miêdzy systemami komunikowa³o z podstawowym urz¹dzeniem poufnymi i otwartymi. pracuj¹cym w sieci. Rolê drugiego urz¹dzenia mo e pe³niæ albo OptiView XG Network Specyfikacja (najwa niejsze parametry) Analysis Tablet (dla przepustowoœci do 10 Wymiary: 240mm (wys.) x 317,7 mm Gb/s), albo urz¹dzenia typu EtherScope, (szer.) x 51,6 mm (g³.) OneTouch Network Assistant lub LinkRunner AT (dla szybkoœci do 1 Gb/s). Waga: 2,5 kg z bateriami, 1,8 kg bez baterii Ekran: LCD, 1024x768 pixeli, Interfejs i dostêp u ytkownika zdalnego podœwietlenie LED, panel dotykowy Wystarczy wpisaæ w przegl¹darce adres IP Czas pracy na baterii: 3h prawid³owo skonfigurowanego tabletu Opti- Porty do analizy sieci: 2 RJ-45 View XG, aby uzyskaæ dostêp do zapisanych 10/100/1000 BASE-T Ethernet, Small raportów i plików przechwytywanych danych. Formfactor Pluggable (SFP) Mo na zainstalowaæ funkcjê Remote User 100/1000BASE-X Ethernet, enhanced Interface (UI) i za pomoc¹ komputera Small Formfactor Pluggable (SFP+) stacjonarnego uzyskiwaæ dostêp do tabletu 10GBASE-X Ethernet OptiView XG przez po³¹czenie TCP. Po Porty do zarz¹dzania: RJ-45 zainstalowaniu funkcji Remote UI wystarczy 10/100/1000BASE-T Ethernet wpisaæ w interfejsie adres IP urz¹dzenia USB Ports: 3 porty USB 2.0 OptiView XG, aby wyœwietliæ domyœlne panele esata Port: esata port do pod³¹czenia kontrolne. ¹cznoœæ miêdzy urz¹dzeniem zewnêtrznego dysku twardego OptiView XG a interfejsem zdalnym mo e Video Port: Standard VGA port do zostaæ zaszyfrowana. Pojedynczy przenoœny pod³¹czenia monitora lub rzutnika tablet OptiView XG mo e obs³u yæ 32 sesje zdalne do potrzeb zespo³owego rozwi¹zywania problemu; mo na te otworzyæ Modele szereg sesji na jednym komputerze stacjo- OPVXG: OptiView XG Network Analysis narnym, aby stworzyæ zdalny widok NOC. Tablet, 1 Gbps Konta u ytkowników Ekran kont u ytkowników pozwala dodawaæ i zmieniaæ dane bezpieczeñstwa dla ka dego u ytkownika urz¹dzenia OptiView XG, tak aby zapobiec nieuprawnionemu wykorzystaniu pewnych funkcji i zapewniæ zgodnoœæ z wymogami prawnymi. Mechanizm ten daje równie u ytkownikom dostêp do wydajnych technik rozwi¹zywania problemów, np. SNMP, a jednoczeœnie pozwala zachowaæ w tajemnicy has³a community string. Lista funkcji mo liwych do wy³¹czenia obejmuje przechwytywanie i dekodowanie pakietów, generowanie ruchu, interfejs u ytkownika zdalnego oraz konfiguracjê tabletu OptiView XG. OPVXG-10G: OptiView XG Network Analysis Tablet, 10 Gbps OPVXG-WL-PRO: OptiView XG Wireless Analysis Tablet z narzêdzami AirMagnet WiFi Analyzer i Spectrum XT Spectrum Analyzer OPVXG-WL-PROPLUS: OptiView XG Wireless Analysis Tablet z narzêdziami AirMagnet WiFi Analyzer, Spectrum XT Spectrum Analyzer i SurveyPro Planning Software

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT

Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT 00 101 10 Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT LinkRunner AT pozwala na rozwi¹zywanie problemów z ³¹cznoœci¹ sieciow¹. Dziêki funkcji AutoTest, uruchamianej jednym przyciskiem, tester wykonuje ¹dany

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT)

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) 8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) Translacja adresów nazywana również maskaradą IP jest mechanizmem tłumaczenia adresów prywatnych sieci lokalnej na adresy publiczne otrzymane od operatora. Rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK Gigabitowe porty zapewniają pełną prędkość transmisji danych Rozbudowane funkcje zabezpieczające ruch sieciowy, w tym obsługa VLAN 802.1Q, Port

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi 1 Teoria sieci 1. Definicja Sieć jest to połączenie przynajmniej dwóch komputerów ze sobą przy pomocy medium transmisyjnego. 2. Rodzaje sieci LAN Local Area Network. Lokalna sieć komputerowa łącząca grupę

Bardziej szczegółowo

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Niezawodna transmisja danych Transmisja danych tp strona 1 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Transmisja danych Frame Relay/ATM Sieæ POLPAK Telekomunikacja Polska oferuje us³ugi w sieci szkieletowej POLPAK, która

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usługi CCIE R&S

Specyfikacja usługi CCIE R&S Schemat laba CCIE R&S Specyfikacja usługi CCIE R&S Connections between router and switches Ethernet S1 R1 Local Local Fa0/1 R1 Ga0/0 Ga0/0 S1 Fa0/1 Fa0/2 R2 Ga0/0 Ga0/1 S2 Fa0/1 Fa0/3 R4 Fa0/0 Ga0/2 S4

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Termometr TKP-202m/302 wersja Android

Termometr TKP-202m/302 wersja Android KRAKÓW Rok za³o enia 1990 Pomiar i rejestracja temperatury ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków 601/51 11 98, fax:12/647 61 74 Konto Google Termometr TKP-202m/302 wersja Android LOGIN... Has³o... www.geneza.eu

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

Diody danych. grzegorz.cempla@solidex.com.pl

Diody danych. grzegorz.cempla@solidex.com.pl Diody danych grzegorz.cempla@solidex.com.pl Na początek... Proponuję zapomnieć na chwilę, że transmisja danych implikuje potwierdzenia pakietów. Proponuję nie odnosić tematu prezentacji do ogólnych zastosowań

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

OneTouch AT Network Assistant

OneTouch AT Network Assistant 00 101 10 OneTouch AT Network Assistant Wybrane korzyści: Możliwość sprawdzenia kondycji posz- czególnych elementów sieci w ciągu kilku minut dzięki funkcji AutoTest. Automatyczna weryfikacja popraw- ności

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @...

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Formularz ofertowy. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Krzy led - Prestige Line

Krzy led - Prestige Line Specjalistyczne Meble do Aptek 62-070 D¹brówka gm. Dopiewo tel. +4861 8161311 kom +48 517 232 785 email: trawinski@aptekadesign.pl Krzy led - Prestige Line 1. Wyœwietlanie napisu APTEKA oraz trzech pierœcieni

Bardziej szczegółowo

Robaki sieciowe. Wstęp Instalacja w systemie Kanały dystrybucji Ogólny schemat Przykłady robaków Literatura

Robaki sieciowe. Wstęp Instalacja w systemie Kanały dystrybucji Ogólny schemat Przykłady robaków Literatura Robaki sieciowe Wstęp Instalacja w systemie Kanały dystrybucji Ogólny schemat Przykłady robaków Literatura Robaki sieciowe: Wstęp Skąd taka nazwa? Słowo robak pochodzi od angielskiego słowa tapeworm tasiemiec.

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk strona internetowa: www.imim.pl e-mail: przetargi@imim.pl znak sprawy: ZO/20/2015 I. ZAMAWIAJĄCY Instytut Metalurgii

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Loggery Szumu SebaLog N3. - Nowy design - Nowe funkcje - Nowa konsola Commander3 - Nowa funkcjonalność: zastosowanie w sieci (zdalny monitoring)

Loggery Szumu SebaLog N3. - Nowy design - Nowe funkcje - Nowa konsola Commander3 - Nowa funkcjonalność: zastosowanie w sieci (zdalny monitoring) Loggery Szumu SebaLog N3 - Nowy design - Nowe funkcje - Nowa konsola Commander3 - Nowa funkcjonalność: zastosowanie w sieci (zdalny monitoring) 1 Sebalog N3 Logger (rejestrator) Sebalog N3 najnowszej generacji

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Serwery druku HP Jetdirect

Serwery druku HP Jetdirect Serwery druku HP Jetdirect Dodatek do instrukcji administratora serwer druku USB HP Jetdirect 2700w (J8026A) Informacje ogólne... 2 Polecenia i parametry usługi Telnet... 2 Wbudowany serwer internetowy

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Modele warstwowe sieci

Modele warstwowe sieci 1. Model ISO/OSI Modele warstwowe ZAGADNIENIA Z jakich warstw składa się model ISO/OSI i model TCP/1 P? Jaką rolę w komunikacji pełnią poszczególne warstwy? Jakie są jednostki danych w poszczególnych warstwach?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: MontaŜ i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 02 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ AWARYJNY RPT-3120TR REPOTEC RPT-3120TR Wersja 1.0 Wstęp Zasilacz RPT-3120TR jest urządzeniem typu line-interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia wyjściowego. Napięcie

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows GDI

Microsoft Windows GDI Okres 03-10.04.2008 Microsoft Windows GDI W systemie operacyjnym Microsoft Windows wykryto luki w przetwarzaniu plików graficznych o rozszerzeniach WMF oraz EMF udostępnianych na stronach www lub przesyłanych

Bardziej szczegółowo