MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/ Warszawa ANALIZA I STUDIUM PRZYPADKU DLA USTALENIA REKOMENDACJI DLA PIERWOTNYCH WZORÓW DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ SYSTEM E-PUAPORAZ URZĘDOWEGO POTWIERDZENIA ODBIORU. Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2 Analiza i studium przypadkudla ustalenia rekomendacjidla pierwotnych wzorów dokumentów elektronicznychprzekazywanych przez system e- PUAPoraz Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. Spis treści 1 Definicje dotyczące dokumentu elektronicznego Wprowadzenie Istota dokumentu (Dokument papierowy oraz jego elektroniczny odpowiednik) Struktura fizyczna e-dokumentów Budowa e-dokumentu bazującego na XML rekomendacja formatu oraz sposobu tworzenia dokumentów elektronicznych (w oparciu o studium przypadku) Struktura fizyczna zbioru XML Struktura fizyczna zbioru XSL Struktura fizyczna zbioru XML Schema (XSD) Złożone aspekty dokumentu elektronicznego Sposób przekazywania (przesyłania) złożonej struktury wniosków oraz dokumentów (epaczka) Analiza postępowania administracyjnego w zakresie realizacji podpisu elektronicznego - format podpisu elektronicznego Podpis w procesach administracyjnych Podpis w XML Podpis zaawansowany w XML Co podpisujemy? Jaki zakres informacji możemy podpisywać (przykłady) Urzędowe poświadczenie odbioru format oraz sposób realizacji Implementacja e-dokumentu w administracji Opis procedury administracyjnej procesy generujące dokument elektroniczny (wniosekodpowiedź-poświadczenia odbioru) MSWiA 2/49

3 Definicje dotyczące dokumentu elektronicznego 1 Definicje dotyczące dokumentu elektronicznego Cecha/element informacyjny Elementarna jednostka informacyjna w dokumencie elektronicznym: np numer PESEL lub numer budynku. Do określania elementów informacyjnych oraz powiązań między nimi stosuje się XML, XSD, GML Struktura fizyczna dokumentu Binarny format zapisu dokumentu jest określona za pomocą formatu danych np DOC, PDF, GIF Struktura logiczna dokumentu elektronicznego - sposób ułożenia informacji w dokumencie elektronicznym zdefiniowany poprzez określenie elementów informacyjnych tego dokumentu oraz powiązań między nimi. Zakres użytkowy dokumentu elektronicznego zawartość dokumentu elektronicznego zdefiniowana przez określenie struktury logicznej dokumentu elektronicznego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa oraz rodzaju spraw załatwianych przez podmiot publiczny. Zakres użytkowy dokumentu jest określany za pomocą schematu XSD. Materiały uzupełniające: Opracowanie Stowarzyszenia PEMI (część 1 i 2) dotyczące e-dokumentu. <w publikowanym dokumencie odnośniki do epuap> MSWiA 3/49

4 Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Celem poniższego opracowania jest zapoczątkowanie (w oparciu o studium przypadku) publicznej dyskusji i konsultacji nad szeroko rozumianym dokumentem elektronicznym, wraz z otaczającym go środowiskiem. Materiał tutaj zawarty stanowi przegląd większości zagadnień dotyczących e- dokumentu m.in.: sposobu przenoszenie i tworzenia dokumentów, w których skład wchodzi wiele plików, formatu podpisu oraz zakresu podpisywanych informacji propozycji ujednolicenia nazw tagów XML'owych (wymóg konieczny dla zachowania interoperacyjności systemów informatycznych w podmiotach publicznych) propozycji sposobu generowania nowych wzorów dokumentów elektronicznych (XSD,XML,XSL) struktury dokumentu elektronicznego oraz funkcji poszczególnych jego elementów przebiegu procedury administracyjnej w kontekście powstawania dokumentów elektronicznych sposobu generowanie urzędowego poświadczenia odbioru skojarzonego z dokumentem elektronicznym Niniejszy dokument jest kierowany przede wszystkim do dwóch grup: Osób odpowiedzialnych za proces informatyzacji w podmiotach publicznych kolejno wprowadzane w dokumencie zagadnienia i propozycje ich rozwiązania pokażą jak można zrealizować najważniejsze postulaty e-administracji. Osób zajmujących się tworzeniem oprogramowania dla administracji publicznej liczne uwagi implementacyjne, a przede wszystkim fakt, że współautorzy opracowania zbudowali działające systemy informatyczne realizujące opisywane tu koncepcje gwarantują, że opisane rozwiązania mogą funkcjonować nie tylko na papierze. Główne cele. Określenie podstaw tworzenia dokumentów, takich które umożliwią identyczną interpretację dokumentów przez systemy informatyczne wszystkich urzędów. Zgodnie z obowiązującym prawem zakres użytkowy dokumentów (czyli XSD) jest określany przez podmioty publiczne. Udostępnienie jednolitej rekomendacji dotyczącej sposobu generowania nowych dokumentów powinno zminimalizować różnorodność schem XSD dotyczących tego samego rodzaju dokumentu. Zaprezentowanie wymagań dla dokumentu elektronicznego, jakie muszą być spełnione, aby zapewnić, interoperacyjność w systemach informatycznych podmiotów publicznych. Wymagania te przekładają się również na zminimalizowanie rozbieżności w zakresie użytkowym dokumentów publikowanych w centralnym repozytorium (zgodnie z założeniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych ). Zaprezentowanie otwartych kwestii związanych z dokumentem elektronicznym, interoperacyjnością oraz poddanie ich pod publiczną dyskusję. Zgodność z wymogami prawa. Założenia omawiane w tym dokumencie zostały opracowane z uwzględnieniem wymagań zawartych w: MSWiA 4/49

5 Wprowadzenie Dz. U. Nr 205 z dnia r. poz Rozporządzenie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych z rejestru publicznego Dz. U. Nr 200 z dnia r. poz Rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz. U. Nr 212 z dnia r. poz Rozporządzenie z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. Nr 214 z dnia r. poz Rozporządzenie z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej Dz. U. Nr 200 z dnia r. poz Rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych Dz. U Rozporządzenie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych Zawarte w dokumencie przykłady (nazwy tagów XML, ich zawartość, struktura) służą jako materiały pomocnicze i nie należy ich traktować jako jednoznacznie zdefiniowany standard dokumentu elektronicznego. 2.1 Istota dokumentu (Dokument papierowy oraz jego elektroniczny odpowiednik). Wprowadzenie W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostały trzy dokumenty pochodzące z trzech różnych urzędów a dotyczące tej samej sprawy - zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Pomimo tego, że są to dokumenty tego samego rodzaju można zauważyć, że ich forma oraz układ danych są różne. Przykłady papierowych zaświadczeń Zakres danych zawarty w przykładowym zaświadczeniu MSWiA 5/49

6 Wprowadzenie Data dokumentu Dane identyfikacyjne Instytucji Rodzaj dokumentu Data i nr w pisu w rejestrze Dane identyf ikacyjne przedsiębiorcy Adresy w ykonyw ania działalności Numery PKD w ykonyw anej działalności Data rozpoczęcia wykonywana działalności Przy porównaniu treści zawartych w przedstawionych powyżej dokumentach, można zauważyć, że układ i forma dokumentu mogą być różne, ale nie wpływają (lub nie powinny wpływać) na jego treść. Uporządkowanie i grupowanie informacji. Istotnym celem jest wybranie właściwego sposobu zapisywania informacji. Zaletą strukturalnego sposobu zapisu informacji jest łatwiejsze zarządzanie zapisanymi danymi. Jednym z etapów tworzenia struktury dokumentu jest agregowanie informacji w większe elementy logiczne, np. wszystkie dane teleadresowe występujące w dokumencie mogą być zapisywane w jednym bloku adresów. Data dokumentu Rodzaj dokumentu Dane identyfikacyjne Instytucji Schemat dokumentu Blok nagłówka rodzaj, nazwa, wersja dokumentu Data i nr w pisu w rejestrze Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy Blok adresów dane identyfikacyjne wnioskodawcy i adresata Adresy w ykonyw ania działalności Numery PKD w ykonyw anej działalności Data rozpoczęcia w ykonyw ana działalności Blok merytoryczny merytoryka dokumentu Inne elementy??? Zapisanie zgrupowanych danych w postaci elektronicznej (XML) Powszechnym akceptowanym i otwartym standardem zapisywania danych w formacie strukturalnym jest uniwersalny język znaczników XML. Język ten umożliwia opis dokumentów w formie strukturalnej. MSWiA 6/49

7 Wprowadzenie Schemat dokumentu Blok nagłówka R d j j d k Blok adresów Dane identyfikacyjne wnioskodawcy Blok merytoryczny M k d k <dokument> <naglowek> <rodzaj>wdg001</rodzaj> <wersja>002<wersja> <nazwa> Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej </nazwa> <id>wdg </id> </naglowek> Inne elementy??? W porównaniu z innymi formatami danych, XML umożliwia łatwe opisanie zarówno dokumentów jak i dane tabelarycznych, co umożliwia proste zapisywanie dokumentów do baz danych, tworzenia statystyk i zestawień. Dodatkowo język XML umożliwia łatwe połączenie z technikami publikacji wykorzystywanymi przy tworzeniu stron i portali WWW. Cały proces migracji danych papierowych na elektroniczne. MSWiA 7/49

8 Wprowadzenie <dokument> <naglowek> <rodzaj>wdg001</rodzaj> <wersja>002<wersja> <nazwa> Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej </nazwa> <id>wdg </id> </naglowek> Data dokumentu Rodzaj dokumentu Dane identyfikacyjne Instytucji Schemat dokumentu Blok nagłówka rodzaj, nazwa, wersja dokumentu Data i nr w pisu w rejestrze Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy Blok adresów dane identyfikacyjne wnioskodawcy i adresata Adresy w ykonyw ania działalności Numery PKD wykonywanej działalności Data rozpoczęcia w ykonyw ana działalności Blok merytoryczny merytoryka dokumentu Inne elementy??? Powyższy schemat przedstawia w uproszczeniu kolejne etapy przejścia od zwykłego dokumentu papierowego do wersji elektronicznej. W dalszej części został opisany model e-dokumentu, jego struktura oraz praktyczna implementacja w języku XML. MSWiA 8/49

9 Struktura fizyczna e-dokumentów 3 Struktura fizyczna e-dokumentów W niniejszym rozdziale opisane zostały najważniejsze elementy z których złożony jest kompletny elektroniczny dokument XMLowy. Delegacja dotycząca definiowania struktury dokumentu elektronicznego: a) Dz. U Rozporządzenie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych, b) Dz. U. Nr 200 z dnia r. poz Rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym. Podstawa prawna dotycząca formatów używanych do definiowania dokumentów elektronicznych: a) Dz. U. Nr 212 z dnia r. poz Rozporządzenie z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (załącznik nr 2 część B). Implementacja rozwiązań: Przytaczane wyżej rozporządzenia określają jedynie jakich formatów należy użyć do określenia zakresów użytkowych dokumentów ale nie określają struktury, nazwy znaczników, dopuszczalnych wartości itp. ( z wyjątkiem wartości cech informacyjnych określonych w Dz. U. Nr 214 z dnia r. poz Rozporządzeniu z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej) 3.1 Budowa e-dokumentu bazującego na XML rekomendacja formatu oraz sposobu tworzenia dokumentów elektronicznych (w oparciu o studium przypadku) E-dokument składa się z trzech głównych elementów. Każdy z nich pełni inną rolę. Plik XML służy do przechowywania danych. Plik XSD definiuje strukturę danych w pliku XML. Plik XSL służy do prezentacji danych zawartych w pliku XML. Plik CSS (opcjonalny, ale rekomendowany) szczegółowo definiuje wyglądu dokumentu, rozmiar czcionki, rozmiary marginesów, etc. Dane z pliku CSS mogą zostać umieszczone również w pliku XSL jednak w celu poprawy czytelności tych plików zaleca się ich rozdzielenie. MSWiA 9/49

10 Struktura fizyczna e-dokumentów Schemat budowy e-dokumentu e-dokument XML Schema (plik xsd) D fi i j i lid j d k XML XML (plik xml) M d h XSL (plik xsl) D fi i j l d Budowa pojedynczego e-dokumentu została podzielona na bloki funkcjonalne (każdy blok to osobny plik). E-dokument to 3 pliki, pełniące odrębne role: XML Schema (xsd) definicja struktury danych zbioru XML i walidacja danych w nim zawartych. XML magazyn danych, zasadniczy element e-dokumentu. CSS (plik css) Opcjonalnie, szczegółowa definicja Grupowanie informacji XSL pobieranie danych z magazynu danych oraz ogólna definicja wyglądu dokumentu, który będzie wyświetlony użytkownikowi. CSS (opcjonalnie) szczegółowa definicja wyglądu dokumentu, rozmiar czcionki, rozmiary marginesów, etc. W celu zapewnienia większej przejrzystości dokumentów pewne dane zostały zgrupowane w bloki informacji. Oczywiście w pliku XSD będą znajdowały się reguły dotyczące zapisu danych natomiast w pliku XML będą się znajdować zapisane zgodnie z tymi regułami dane. Blok nagłówka zawiera podstawowe dane, Plik XML oraz XSD takie jak: rodzaj dokumentu, jego wersję, nazwę oraz identyfikator. Blok nagłówka R d j j d k Blok adresów Dane identyfikacyjne wnioskodawcy Blok merytoryczny M k d k Inne elementy D fi i i d id l i Blok adresów zawiera elementy adresowoidentyfikacyjne wnioskodawcy i adresata dokumentu. Blok merytoryczny zasadnicza część przechowująca wszelkie dane merytoryczne dokumentu. Inne elementy Zakłada się, że zbiór XML może zawierać także inne dane. Takimi danymi mogą być np. metadane potrzebne do przeniesienia dokumentu do Archiwów Państwowych, historia dokumentu, lub lista użytkowników tworzących dokument. Bloki nagłówka i adresów mają charakter uniwersalny zakłada się, że w każdym e- dokumencie będą zawierały tą samą strukturę danych. Blok merytoryczny w zależności od rodzaju i zagadnienia dokumentu może zawierać indywidualną strukturę danych. MSWiA 10/49

11 Struktura fizyczna e-dokumentów Interoperacyjności Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych zostanie uruchomione centralne repozytorium wzorów dokumentów. Jednolity format nagłówka jest konieczny w celu zapewnienia spójności umieszczanych tam wzorów oraz zarządzania zmianą. Oprócz jednolitego formatu nagłówka istotne jest również zapewnienie/zdefiniowanie odpowiednich procesów określających zasady funkcjonowania centralnego repozytorium wzorów (podczas definiowania procesów należy pamiętać o regułach nazewnictwa) Z punktu widzenia zarządzania dokumentem szczególnie istotnym elementem jest blok nagłówka. To właśnie dzięki informacjom zawartym w tym bloku będzie możliwe sprawne zarządzanie repozytorium wzorów dokumentów. MSWiA 11/49

12 Struktura fizyczna e-dokumentów 3.2 Struktura fizyczna zbioru XML Zbiór XML pełni rolę magazynu danych. Plik XML jest tworzony zgodnie z regułami opisanymi w pliku XSD (XML schema) W celu uporządkowania zawartości zbiór XML został podzielony na 4 bloki funkcjonalne: Blok nagłówka, adresów, merytoryczny oraz inne elementy e-dokument Blok nagłówka Rodzaj dokumentu: WDG001 Wersja: 002 Identyfikator: WDG Nazwa dokumentu: Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej Blok adresów Blok merytoryczny MSWiA 12/49

13 Struktura fizyczna e-dokumentów Blok nagłówka e-dokument Blok nagłówka Rodzaj dokumentu: WDG001 Wersja: 002 Identyfikator: WDG Nazwa dokumentu: Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej Elementy bloku nagłówka i ich cechy: ID Nazwa elementu Opis elementu Dopuszczalne elementy wewnątrz 1 Nagłówek dokumentu Blok nagłówka - rodzaj dokumentu; - wersja dokumentu; - nazwa dokumentu; - identyfikator dokumentu; Proponowana nazwa znacznika XML <Naglowek /> Oblig. Tak 2 Rodzaj dokumentu Zesłownikowany identyfikator rodzaju dokumentu/wniosku, np. WDG001 3 Wersja rodzaju dokumentu Identyfikator określający wersję dokumentu wśród wszystkich dokumentów tego samego rodzaju, np Nazwa dokumentu Opisowy tytuł dokumentu/wniosku, np.: Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej 5 Identyfikator dokumentu Identyfikator jednoznacznie wyróżniający e-dokument wśród wszystkich e- dokumentów będących w obiegu, np.: WDG <Rodzaj /> Tak - <Wersja /> Tak - <Nazwa /> Tak - <NumerWewnetrzny /> Tak Blok nagłówka wypełniony przykładowymi danym zapisany w notacji języka XML: <Naglowek> <Rodzaj>WDG001</Rodzaj> <Wersja>002<Wersja> <Nazwa>Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej</nazwa> <NumerWewnetrzny>WDG </NumerWewnetrzny> </Naglowek> MSWiA 13/49

14 Struktura fizyczna e-dokumentów Blok adresów e-dokument Blok adresów Wnioskodawca Podmiot Osoba Adres [koresp.] Imię: Jan Kod: Ulica:[ul.] Zielona Id:[PESEL] Poczta: Warszaw a Budy nek: 4 Nazwisko: Kowalski Województwo: Mazowieckie Lokal: 2 Kraj: PL Kontakt:[ ] j.kow Adres Kod: Ulica:[al.] Piłsudskiego Poczta: Warszaw a Województwo: Mazowieckie Budy nek: 12 Lokal: 8 Kraj: PL Adresat Podmiot Instytucja Nazwa: Urząd Gminy Test Kontakt:[telefon] Id:[REGON] Kontakt:[f aks] Kontakt:[ ] MSWiA 14/49

15 Struktura fizyczna e-dokumentów W bloku adresów wydzielono następujące elementy: ID Nazwa elementu Opis elementu Dopuszczalne elementy wewnątrz 1 Adresy Blok adresów - wnioskodawca; - adresat; Proponowana nazwa znacznika XML <Adresy /> T Oblig. 2 Wnioskodawca Definicja wnioskodawcy - podmiot; <Wnioskodawca /> T 3 Adresat Definicja adresata - podmiot <Adresat /> T 4 Podmiot Definicja podmiotu - osoba; - instytucja; <Podmiot /> T 5 Osoba Definicja osoby - adres; - imię; - nazwisko; - id; - kontakt; 6 Instytucja Definicja instytucji - adres; - nazwa; - id; - kontakt <Osoba /> N 1 <Instytucja /> N 2 7 Adres Definicja adresu - kod; - poczta; - województwo; - kraj; - ulica; - budynek; - lokal; Dopuszczalne atrybuty: - zameldowania; - korespondencyjny; - zamieszkania; - siedzibaglowna; - filia; - oddział <Adres typ = /> T 8 Kod Kod pocztowy w formacie aa-bbb - <Kod /> T 9 Poczta Nazwa miejscowości - <Poczta /> T 10 Województwo Nazwa województwa - <Wojewodztwo /> T 11 Kraj Dwu-znakowy kod kraju 3 - <Kraj /> T 12 Ulica Nazwa ulicy Dopuszczalne atrybuty: - ul.; - pl.; - al.; - skw.; - inny; <Ulica typ= /> T 13 Budynek Oznaczenie budynku - <Budynek /> T 14 Lokal Oznaczenie lokalu - <Lokal /> N 15 Imię Imię osoby - <Imie /> T 16 Nazwisko Nazwisko osoby - <Nazwisko /> T 17 Nazwa Nazwa instytucji - <Nazwa /> T 18 Id Publiczny identyfikator osoby lub instytucji Dopuszczalne atrybuty: - PESEL; - NIP; - REGON; <Id typ= /> T 1 Element OSOBA nie jest wymagany obligatoryjnie w sytuacji, gdy e-dokument kierowany jest z instytucji do instytucji. 2 Element INSTYTUCJA nie jest wymagany w sytuacji, gdy e-dokument kierowany jest od osoby do osoby. 3 Kod kraju wg norm ISO 3166 lub ISO 639 MSWiA 15/49

16 Struktura fizyczna e-dokumentów 19 Kontakt Identyfikator systemu telekomunikacyjnego 1 Dopuszczalne atrybuty: - telefon; - gsm; - faks; - ; - im; - voip; <Kontakt typ= /> N Blok adresów wypełniony przykładowymi danym zapisany w notacji języka XML: <Adresy> <Wnioskodawca> <Podmiot> <Osoba> <Adres typ="zameldowania"> <Kod>02-685</Kod> <Poczta>Warszawa</Poczta> <Kraj>PL</Kraj> <Wojewodztwo>Mazowieckie</Wojewodztwo> <Miejscowosc>Warszawa</Miejscowosc> <Ulica typ="ul.">zielona</ulica> <Budynek>4</Budynek> <Lokal>2</Lokal> </Adres> <Kontakt <Id typ="pesel"> </id> <Nazwisko>Kowalski</Nazwisko> <Imie>Jan</Imie> </Osoba> </Podmiot> </Wnioskodawca> <Adresat> <Podmiot> <Instytucja> <Adres typ="siedziba_glowna"> <Kod>02-673</Kod> <Poczta>Warszawa</Poczta> <Kraj>PL</Kraj> <Wojewodztwo>Mazowieckie</Wojewodztwo> <Miejscowosc>Warszawa</Miejscowosc> <Ulica typ="al.">piłsudskiego</ulica> <Budynek>12</Budynek> <Lokal>8</Lokal> </Adres> <Nazwa>Urząd Gminy Test</Nazwa> <Id typ="regon"> </id> <Kontakt typ="telefon"> </kontakt> <Kontakt typ="faks"> </kontakt> <Kontakt </Instytucja> </Podmiot> </Adresat> 1 W przypadku usług typu IM lub VoIP, identyfikator należy poprzedzić prefiksem protokołu komunikatora, np: GG:123456, skype:jan_kowalski, wpmsg://run/?action=messg&con=jan_kowalski, itd. MSWiA 16/49

17 Struktura fizyczna e-dokumentów </Adresy> Blok merytoryczny Blok merytoryczny ma odmienny charakter w stosunku do pozostałych bloków e-dokumentu. Budowa tego bloku w każdym rodzaju dokumentu będzie inna odpowiednia dla specyfiki i danych zawartych w danym rodzaju dokumentu. Z tego względu nie jest możliwe stworzenie jednej, uniwersalnej struktury takiego bloku. Można jedynie zasugerować, jakimi cechami powinien się ten blok wyróżniać i jakich zasad należy się trzymać przy jego definiowaniu. Blok merytoryczny na przykładzie wniosku o wpis do rejestru działalności gospodarczej: MSWiA 17/49

18 Struktura fizyczna e-dokumentów e-dokument Blok merytoryczny Nazwa: Firmex S.A. NrTelef onukontaktowego: Adres glowny Kod: Ulica:[ul.] Zielona Poczta: Warszaw a Budy nek: 4 Kraj: PL Lokal: 2 Województwo: Mazowieckie Dane podmiotu Adres odddzialu Kod: Ulica:[ul.] Zielona Poczta: Warszaw a Budy nek: 4 Kraj: PL Lokal: 2 Województwo: Mazowieckie Aktualne wpisy ewidencji dzialalnosci Nazwa podmiotu prowadzącego rejestr: Urząd Gminy Test Numer:] GF/123/2006 Dane zgłaszanej działalności Przedmiot działalności Przedmiot działalności Data:[Rozoczecie] Kod działalności Z Kod działalności 17.5 Opis: Wykańczanie materiałów w łókienniczych Opis: Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych MSWiA 18/49

19 Struktura fizyczna e-dokumentów W bloku merytorycznym wydzielono następujące elementy: ID Nazwa elementu Opis elementu Dopuszczalne elementy wewnątrz 1 Treść wniosku Blok merytoryczny. - danepodmiotu; - danezglaszanejdzialalnosci; Proponowana nazwa znacznika XML <TrescWniosku /> T Oblig. 2 Dane podmiotu Dane podmiotu starającego się o wpis do rejestru. - nazwa; - nrtelefonukontaktowego; - adresglowny; <DanePodmiotu /> T 3 Nazwa Nazwa podmiotu starającego się o wpis do rejestru. 4 Numer telefonu kontaktowego Numer telefonu kontaktowego do podmiotu starającego się o wpis do rejestru - <Nazwa /> T - <NrTelefonuKontaktowego /> T 5 Adres główny Główny adres podmiotu starającego się o wpis do rejestru. - kod; - poczta; - województwo; - kraj; - miejscowość; - ulica; - budynek; - lokal; <AdresGlowny /> T 6 Adres oddziału Adres oddziału podmiotu starającego się o wpis do rejestru. - kod; - poczta; - kraj; - województwo; - miejscowość; - ulica; - budynek; - lokal; <AdresOddzialu /> T 7 Kod Kod pocztowy - <Kod /> T 8 Poczta Nazwa miejscowości - <Poczta /> T 9 Województwo Nazwa województwo - <Wojewodztwo /> T 10 Kraj Dwu-znakowy kod kraju - <Kraj /> T 11 Ulica Nazwa ulicy Dopuszczalne atrybuty: - ul.; - pl.; - al.; - skw.; - inny; <Ulica typ= /> T 12 Budynek Oznaczenie budynku - <Budynek /> T 13 Lokal Oznaczenie lokalu - <Lokal /> N 14 Aktualne wpisy ewidencji działalności Wszystkie dotychczasowe wpisy w rejestrze ewidencji działalności gospodarczych dotyczące bieżącego podmiotu - nazwapodmiotuprowadzacegoreje str; - numer; <AktualneWpisyDzialalnosciGo spodarczej /> N 15 Nazwa podmiotu prowadzącego rejestr Nazwa podmiotu prowadzącego rejestr ewidencji działalności gospodarczych - <NazwaPodmiotuProwadzaceg orejestr /> T 16 Numer Numer w ewidencji działalności gospodarczych 17 Dane zgłaszanej działalności Dane o zgłaszanej działalności gospodarczej. - <Numer /> T - przedmiot działalności; <PrzedmiotDzialalnosci /> T 18 Przedmiot działalności Definicja przedmiotu działalności wg PKD - kod działalności; - opis; <PrzedmiotDzialalnosci /> T 19 Kod działalności Numeryczny kod przedmiotu działalności zgodny ze słownikiem kodów PKD 20 Opis Słowny opis przedmiotu działalności - <KodDzialalnosci /> T - <Opis /> T MSWiA 19/49

20 Struktura fizyczna e-dokumentów <TrescWniosku> <DanePodmiotu> <Nazwa>Firmex SA.</Nazwa> <NrTelefonuKontaktowego> </NrTelefonuKontaktowego> <AdresGlowny> <Kod>67-200</Kod> <Poczta>Głogów</Poczta> <Kraj>PL</Kraj> <Wojewodztwo>Dolnośląskie</Wojewodztwo> <Miejscowosc>Głogów</Miejscowosc> <Ulica>Orbitalna</Ulica> <Budynek>987</Budynek> <Lokal>2</Lokal> </AdresGlowny> <AdresOddzialu> <Kod>67-200</Kod> <Poczta>Głogów</Poczta> <Kraj>PL</Kraj> <Wojewodztwo>Dolnośląskie</Wojewodztwo> <Miejscowosc>Głogów</Miejscowosc> <Ulica>Plutona</Ulica> <Budynek>234</Budynek> <Lokal>543</Lokal> </AdresOddzialu> <AktualneWpisyEwidencjiDzialalnosci> <NazwaPodmiotuProwadzacegoRejestr> Urząd Miasta Głogów </NazwaPodmiotuProwadzacegoRejestr> <Numer>GF/123/2006</Numer> </AktualneWpisyEwidencjiDzialalnosci> </DanePodmiotu> <DaneZglaszanejDzialalnosci> <PrzedmiotDzialalnosci> <KodDzialalnosci>17.30.Z</KodDzialalnosci> <Opis>Wykończanie materiałów włókienniczych</opis> </PrzedmiotDzialalnosci> MSWiA 20/49

21 Struktura fizyczna e-dokumentów <PrzedmiotDzialalnosci> <KodDzialalnosci>17.5</KodDzialalnosci> <Opis>Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych</opis> </PrzedmiotDzialalnosci> <Data typ="rozpoczecie"> </data> </DaneZglaszanejDzialalnosci> </TrescWniosku> Cały dokument <Dokument> <Naglowek> <Rodzaj>WDG001</Rodzaj> <Wersja>002<Wersja> <Nazwa>Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej</nazwa> <Id>WDG </Id> </Naglowek> <Adresy> <Wnioskodawca> <Podmiot> <Osoba> <Adres typ="zameldowania"> <Kod>02-685</Kod> <Poczta>Warszawa</Poczta> <Kraj>PL</Kraj> <Wojewodztwo>Mazowieckie</Wojewodztwo> <Miejscowosc>Warszawa</Miejscowosc> <Ulica typ="ul.">zielona</ulica> <Budynek>4</Budynek> <Lokal>2</Lokal> </Adres> <Kontakt <Id typ="pesel"> </id> <Nazwisko>Kowalski</Nazwisko> <Imie>Jan</Imie> </Osoba> </Podmiot> </Wnioskodawca> <Adresat> <Podmiot> <Instytucja> <Adres typ="siedziba_glowna"> <Kod>02-673</Kod> <Poczta>Warszawa</Poczta> <Kraj>PL</Kraj> <Wojewodztwo>Mazowieckie</Wojewodztwo> <Miejscowosc>Warszawa</Miejscowosc> <Ulica typ="al.">piłsudskiego</ulica> <Budynek>12</Budynek> <Lokal>8</Lokal> </Adres> <Nazwa>Urząd Gminy Test</Nazwa> <Id typ="regon"> </id> <Kontakt typ="telefon"> </kontakt> <Kontakt typ="faks"> </kontakt> <Kontakt </Instytucja> </Podmiot> </Adresat> </Adresy> <TrescWniosku> <DanePodmiotu> MSWiA 21/49

22 Struktura fizyczna e-dokumentów <Nazwa>Firmex SA.</Nazwa> <NrTelefonuKontaktowego> </NrTelefonuKontaktowego> <AdresGlowny> <Kod>67-200</Kod> <Poczta>Głogów</Poczta> <Kraj>PL</Kraj> <Wojewodztwo>Dolnośląskie</Wojewodztwo> <Miejscowosc>Głogów</Miejscowosc> <Ulica>Orbitalna</Ulica> <Budynek>987</Budynek> <Lokal>2</Lokal> </AdresGlowny> <AdresOddzialu> <Kod>67-200</Kod> <Poczta>Głogów</Poczta> <Kraj>PL</Kraj> <Wojewodztwo>Dolnośląskie</Wojewodztwo> <Miejscowosc>Głogów</Miejscowosc> <Ulica>Plutona</Ulica> <Budynek>234</Budynek> <Lokal>543</Lokal> </AdresOddzialu> <AktualneWpisyEwidencjiDzialalnosci> <NazwaPodmiotuProwadzacegoRejestr> Urząd Miasta Głogów </NazwaPodmiotuProwadzacegoRejestr> <Numer>GF/123/2006</Numer> </AktualneWpisyEwidencjiDzialalnosci> </DanePodmiotu> <DaneZglaszanejDzialalnosci> <PrzedmiotDzialalnosci> <KodDzialalnosci>17.30.Z</KodDzialalnosci> <Opis>Wykończanie materiałów włókienniczych</opis> </PrzedmiotDzialalnosci> <PrzedmiotDzialalnosci> <KodDzialalnosci>17.5</KodDzialalnosci> <Opis>Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych</opis> </PrzedmiotDzialalnosci> <Data typ="rozpoczecie"> </data> </DaneZglaszanejDzialalnosci> </TrescWniosku> </Dokument> MSWiA 22/49

23 Struktura fizyczna e-dokumentów 3.3 Struktura fizyczna zbioru XSL Plik XSL jest tworzony zgodnie z wytycznymi W3C. Jest odpowiedzialny za pobieranie danych z magazynu danych (z pliku XML) oraz wygenerowanie formy wizualnej dokumentu, która będzie wyświetlona użytkownikowi (np. XHTML). Innymi słowy plik ten jest odpowiedzialny za prezentację danych pobranych z pliku XML w postaci zbliżonej lub identycznej do wersji papierowej. <Dokument> <Naglowek> <Rodzaj>WDG001</Rodzaj> <Wersja>002<Wersja> <Nazwa>Wniosek o...</nazwa> <Id>WDG </Id> </Naglowek>... + <xsl:template match="/"> <html> <head> </head> <body> <div class="strona"> </div>... = XML XSL Prezentacja Cechy: Budowa modułowa. Wspólne elementy dla różnych dokumentów. Budowa zależna od rodzaju dokumentu. Schemat budowy arkusza XSL Blok nagłówka R d j j d k Blok prezentacji Zawiera elementy określające Inne elementy D fi i i d id l i Zbiór XSL został podzielony na 3 podstawowe elementy: Blok nagłówka Blok prezentacji Inne elementy definiowane indywidualnie w zależności od rodzaju dokumentu Blok nagłówka wypełniony przykładowymi danym: <head> MSWiA 23/49

24 Struktura fizyczna e-dokumentów <meta name="rodzaj" content="wdg001pdfslt" /> <meta name="wersja" content="001" /> <meta name="wniosek_rodzaj" content="wdg001" /> <meta name="wniosek_wersja" content="001" /> <meta name="wniosek_wersja" content="002" /> <meta name="nazwa" content="wniosek o zgłoszenie działalności" /> <link rel="stylesheet" href="wniosek.css" /> <title>zgłoszenie</title> </head> W nagłówku zostały zdefiniowane trzy główne elementy ułatwiające połączenie odpowiedniego pliku XML ze stylem XSL wyświetlającym zawartość dokumentu elektronicznego. Rodzaj oznacza rodzaj dokumentu stylu (identyfikator dokumentu) Wersja oznacza wersję danego arkusza stylu Wniosek_Rodzaj oznacza rodzaj dokumentu elektronicznego, który jest wyświetlany przy pomocy tego stylu np. WDG001 oznacza wniosek o wpis do rejestru ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek_Wersja oznacza wersję dokumentu elektronicznego poprawnie prezentowaną przez styl. Nazwa zawiera słowny opis rodzaju dokumentu elektronicznego, który jest wyświetlany przy pomocy tego stylu. Blok prezentacji wypełniony przykładowymi danymi: Blok prezentacji składa się z dwóch podbloków: podbloku nagłówkowego zawierającego tytuł dokumentu, adresata oraz nadawcę (jeżeli taki jest wyświetlany w dokumencie) podbloku merytorycznego zawierającego właściwą treść dokumentu. Podobnie jak w przypadku pliku z danymi blok ten jest definiowany indywidualnie dla każdego typu wniosku. Fragmenty odpowiedzialne za wyświetlenie poszczególnych informacji mogą być również wyodrębniane w podbloki merytoryczne np oznaczenie przedsiębiorcy Fragment kodu wyświetlającego adresata dokumentu: <!-- BLOK: początek Adresat dokumentu --> <div class="adresat"> <div> <xsl:value-of select="dokument/adresy/adresat/podmiot/instytucja/nazwa" /> </div> <div>ul. <xsl:value-of select="dokument/adresy/adresat/podmiot/instytucja/adres/ulica"/> <xsl:value-of select="dokument/adresy/adresat/podmiot/instytucja/adres/budynek" /> / <xsl:value-of select="dokument/adresy/adresat/podmiot/instytucja/adres/lokal" /> </div> </div> <div> <xsl:value-of select="dokument/adresy/adresat/podmiot/instytucja/adres/kod" /> <xsl:value-of select="dokument/adresy/adresat/podmiot/instytucja/adres/miejscowosc" /> </div> <!-- BLOK: koniec Adresat dokumentu --> Zawartość całego pliku XSL <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform"> <xsl:output method="html" indent="yes" doctype-public="-//w3c//dtd HTML 4.01 Transitional//EN" doctype-system="http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd" /> MSWiA 24/49

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa URZĘDOWE POŚWIADCZENIA ODBIORU UPP ORAZ UPD Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Stowarzyszenie PEMI Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Czym jest, kto go tworzy, kto publikuje, kto może z niego skorzystać? Mirosław Januszewski, Tomasz Rakoczy, Andrzej Matejko 2007-07-25

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY TWORZENIA JEDNOLITYCH IDENTYFIKATORÓW Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZESTAW SCHEMATÓW PODSTAWOWYCH Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY NAZEWNICTWA DOKUMENTÓW XML Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

(Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.z 2006r. Nr 206 poz. 1519 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/584,projekt-rozporzadzenia-ministra-swia-z-dnia-2006-r-w-s prawie-wymagan-technicznyc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 08:37

Bardziej szczegółowo

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9 Zasady Nazewnictwa Dokumentów 2007-11-08 Strona 1 z 9 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Znaczenie spójnych zasady nazewnictwa... 3 III. Zasady nazewnictwa wybrane zagadnienia... 3 1. Język oraz forma nazewnictwa...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 259 18170 Poz. 1769 1769 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru, formatu i trybu przekazywania

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

- wewnątrz elementów prostych występuje tylko jeden typ danych, wewnątrz złoŝonych nie moŝemy dokładnie określić liczby wystąpień elementu

- wewnątrz elementów prostych występuje tylko jeden typ danych, wewnątrz złoŝonych nie moŝemy dokładnie określić liczby wystąpień elementu XML Schema DTD a XML Schema DTD jako opis dokumentu XML: - pozwala stworzyć jedynie bardzo ogólny schemat dokumentu - w standardzie DTD dostępne mamy jedynie rozróŝnienie na elementy proste i złoŝone -

Bardziej szczegółowo

Interaktywna instrukcja załatwiania sprawy. Właściciel procedury: Departament Innowacji i Rozwoju. Czas trwania procedury: 6 tygodni

Interaktywna instrukcja załatwiania sprawy. Właściciel procedury: Departament Innowacji i Rozwoju. Czas trwania procedury: 6 tygodni Przegląd propozycji projektów w zakresie infrastruktury badawczej, przewidzianych do zgłoszenia w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, w których wolę udziału deklarują

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Program pn.: "Uniwersytet Młodych Wynalazców"

Program pn.: Uniwersytet Młodych Wynalazców Program pn.: "Uniwersytet Młodych Wynalazców" Czas trwania procedury: 6 miesięcy Teremin składania dokumentów 30 września 2014 r. Interaktywna instrukcja załatwiania sprawy Właściciel procedury: Departament

Bardziej szczegółowo

Proces rekrutacyjny dotyczący 2-tygodniowych szkoleń zagranicznych z umiejętności miękkich, przeznaczony dla doktorantów i młodych naukowców

Proces rekrutacyjny dotyczący 2-tygodniowych szkoleń zagranicznych z umiejętności miękkich, przeznaczony dla doktorantów i młodych naukowców Proces rekrutacyjny dotyczący 2-tygodniowych szkoleń zagranicznych z umiejętności miękkich, przeznaczony dla doktorantów i młodych naukowców Czas trwania procedury: 2 tygodnie Teremin składania dokumentów

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika zewnętrznego (Instytucje zewnętrzne) Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów 1.0 Elektronicznych wersja 7.1. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

E-paczka, czyli wysyłam dokumenty do e-urzędu.

E-paczka, czyli wysyłam dokumenty do e-urzędu. E-paczka, czyli wysyłam dokumenty do e-urzędu. Andrzej Matejko, Mirosław Januszewski Stowarzyszenie PEMI Stoimy na progu boomu elektronicznych systemów do kontaktów petentów z urzędami. Tak pomyślałby

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Źródło: http://bip.zgkikm.wroc.pl/zgk/metody-dostarczania-dok/2842,epuap.html Wygenerowano: Wtorek, 20 września 2016, 00:23 W celu wniesienia

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Brokerzy Innowacji Interaktywna instrukcja zgłoszenia projektu w ramach programu Brokerzy Innowacji Właściciel pr ocedury: Departament Strategii MNiSW

Brokerzy Innowacji Interaktywna instrukcja zgłoszenia projektu w ramach programu Brokerzy Innowacji Właściciel pr ocedury: Departament Strategii MNiSW Brokerzy Innowacji Interaktywna instrukcja zgłoszenia projektu w ramach programu Brokerzy Innowacji Właściciel procedury: Departament Strategii MNiSW Spis treści: Minimalne wymagania techiniczne do złożenia

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru Nazwa pliku XSD: Potwierdzenie_v4-0.xsd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX.88. 2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX.88. 2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX.88. 2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja administratora

Dokumentacja administratora Dokumentacja administratora W projekcie: Wykonanie modułów, raportów i rejestrów do EZD PUW, usług na epuap oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu POIG Wersja 0.1 Białystok 2015 Metryka Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

BGK Zlecenia (Ferryt Enterprise)

BGK Zlecenia (Ferryt Enterprise) Bank państwowy założony w 1924 roku BGK Zlecenia (Ferryt Enterprise) Import zleceń z plików zewnętrznych Dokumentacja tworzenia plików importu www.bgk.com.pl SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. OPIS PLIKU IMPORTU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 43/VII/2015. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej

UCHWAŁA NR 43/VII/2015. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej UCHWAŁA NR 43/VII/2015 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

2 Podstawy tworzenia stron internetowych

2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2 Podstawy tworzenia stron internetowych 2.1. HTML5 i struktura dokumentu Podstawą działania wszystkich stron internetowych jest język HTML (Hypertext Markup Language) hipertekstowy język znaczników. Dokument

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

(podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. I. Definicje

(podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. I. Definicje Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania (podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny.

JPK Jednolity Plik Kontrolny. JPK Jednolity Plik Kontrolny. Instrukcja wysyłki pliku JPK Jednolity Plik Kontrolny Wersja 1.0 S t r o n a 2 Spis treści. 1. Jednolity plik kontrolny - podstawowe informacje... 3 2. Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

"Studia dla wybitnych"

Studia dla wybitnych "Studia dla wybitnych" Czas trwania procedury: ok. 6 miesięcy (I edycja od 31 października 2015 nie później niż do 15 maja 2016 r.) Teremin składania dokumentów do 31 marca 2016 r. Interaktywna instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Studenta Autora pracy 1. Informacje ogólne APD to Archiwum Prac Dyplomowych powiązane z systemem USOS i USOSWEB. Służy do przechowywania i weryfikacji

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Nabór ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Najlepsi z najlepszych!"

Nabór ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Najlepsi z najlepszych! Nabór ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Najlepsi z najlepszych!" Czas trwania procedury: 6 miesięcy Teremin składania dokumentów 11 grudnia 2015 r. do północy Interaktywna

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 09 grudnia 2014 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.3 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S.A. Opis struktury pliku z danymi przekazów pocztowych lub Ekspresów Pieniężnych. Wersja 2.1

Poczta Polska S.A. Opis struktury pliku z danymi przekazów pocztowych lub Ekspresów Pieniężnych. Wersja 2.1 Poczta Polska S.A. Opis struktury pliku z danymi przekazów pocztowych lub Ekspresów Pieniężnych Wersja 2.1 Lipiec 2014 1. Struktura pliku z przekazami pocztowymi/ekspresami Pieniężnymi Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Załącznik do Zarządzenia Nr 183.195.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2015 r. PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Urząd Gminy Wiązowna 1/7 Spis treści: I. OKREŚLENIA UŻYTE W PROCEDURZE.

Bardziej szczegółowo

Wniosek Rodzina 500+ w Millenecie

Wniosek Rodzina 500+ w Millenecie Wniosek Rodzina 500+ w Millenecie SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Wniosek Rodzina 500+ w Millenecie Strona startowa Krok 1 Dane wnioskującego Krok 2 Dane dzieci Krok 3 Dane członków rodziny Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. 132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Na podstawie art. 38j

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 1866 UCHWAŁA NR IX.87.2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 1866 UCHWAŁA NR IX.87.2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 1866 UCHWAŁA NR IX.87.2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu składania informacji

Bardziej szczegółowo

Część 2 struktura e-paczki

Część 2 struktura e-paczki e-paczka, czyli wysyłam dokumenty do e-urzędu. Andrzej Matejko, Mirosław Januszewski Stowarzyszenie PEMI Część 2 struktura e-paczki.. zaraz po opublikowaniu pierwszej części opracowania otrzymaliśmy szereg

Bardziej szczegółowo

http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/12/05/1432/styl.xsl maczesc

<meta:wartosc>http://rwd.sekap.pl/wzor/2013/12/05/1432/styl.xsl</meta:wartosc> </meta:identyfikator> <meta:rodzajrelacji>maczesc</meta:rodzajrelacji> Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/427/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla opiekunów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania opiekuna pracy

Bardziej szczegółowo

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie)

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Pokazanie urzędnikowi JST: Jak stworzyć konto i zalogować się w systemie CEIDG (zarządzanie kontem), Możliwości wprowadzania do systemu CEIDG

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 05.02.2015 r. Copyright (c) 2015 Izba Skarbowa w Szczecinie. Izba Skarbowa w Szczecinie

Szczecin, 05.02.2015 r. Copyright (c) 2015 Izba Skarbowa w Szczecinie. Izba Skarbowa w Szczecinie Izba Skarbowa w Szczecinie Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej Format danych tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap Instrukcja Wersja 1-2E0 Szczecin, 0.02.201

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne

Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne Agenda 1. Platforma epuap informacje ogólne, założenia, korzyści stosowania

Bardziej szczegółowo

The Binder Consulting

The Binder Consulting The Binder Consulting Contents Indywidualne szkolenia specjalistyczne...3 Konsultacje dla tworzenia rozwiazan mobilnych... 3 Dedykowane rozwiazania informatyczne... 3 Konsultacje i wdrożenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny. ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI

Podpis elektroniczny. ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI Podpis elektroniczny ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI Podpis elektroniczny Podpis elektroniczny - to narzędzie

Bardziej szczegółowo

Procedura Walidacyjna Interfejs

Procedura Walidacyjna Interfejs Strona: 1 Stron: 7 SPIS TREŚCI: 1. CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 5. TRYB POSTĘPOWANIA 6. ZAŁĄCZNIKI Podlega aktualizacji X Nie podlega aktualizacji Strona: 2 Stron: 7 1.

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 wrzeênia 2006 r. Nr 168

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 wrzeênia 2006 r. Nr 168 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 wrzeênia 2006 r. Nr 168 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1196 Ministra Finansów z dnia 11 wrzeênia 2006 r. w sprawie trybu sk adania oraz struktury

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny.

JPK Jednolity Plik Kontrolny. JPK Jednolity Plik Kontrolny. Instrukcja wysyłki pliku JPK Jednolity Plik Kontrolny Wersja 2.0 S t r o n a 2 Spis treści. 1. Jednolity plik kontrolny - podstawowe informacje... 3 2. Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

Struktura danych osobowych programu E-Urząd

Struktura danych osobowych programu E-Urząd Struktura danych osobowych programu E-Urząd Wersja 1.0 Damian Barczyk Spis treści ZAKRES DOKUMENTU...1 PRZEPŁYWY DANYCH...1 ZAKRES PRZECHOWYWANYCH DANYCH OSOBOWYCH...2 Schemat struktury danych osobowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lipca 2015 r. Poz. 971 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636. UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE. z dnia 3 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636. UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE. z dnia 3 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636 UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Rola języka XML narzędziem

Rola języka XML narzędziem Wprowadzenie do XML dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Rola języka XML narzędziem Pierwszą rewolucją internetową było dostarczenie ludziom informacji. Znajdujemy się teraz

Bardziej szczegółowo

Departament Gospodarki Elektronicznej Warszawa, 2013-07-25

Departament Gospodarki Elektronicznej Warszawa, 2013-07-25 Tytuł dokumentu: Instrukcja przenoszenia zaległych wpisów z gminnej ewidencji działalności gospodarczej (EDG) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Od dnia 9 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Moduł Komunikacyjny 2009-2013 ABC PRO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera opis przesyłania do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna

Wprowadzenie do PKI. 1. Wstęp. 2. Kryptografia symetryczna. 3. Kryptografia asymetryczna 1. Wstęp Wprowadzenie do PKI Infrastruktura klucza publicznego (ang. PKI - Public Key Infrastructure) to termin dzisiaj powszechnie spotykany. Pod tym pojęciem kryje się standard X.509 opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Definicja struktury danych XSD dla opisu wzorów dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Centralnym Repozytorium Dokumentów

Definicja struktury danych XSD dla opisu wzorów dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Centralnym Repozytorium Dokumentów Definicja struktury danych XSD dla opisu wzorów dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Centralnym Repozytorium Dokumentów Zawartość Wstęp...3 Cel dokumentu...3 Adresat dokumentu...3 Deklarowane przestrzenie

Bardziej szczegółowo

Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści

Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści 1.Opis integracji.... 2 2.Interfejs po stronie Obiegu Dokumentów... 4 3.Interfejs po stronie Gis-u.... 7 4.Schematy przesyłanych plików xml.... 8 1 1. Opis

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Wersja: 1.1 Strona 1 z 18 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE ORAZ INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WSTĘP... 3 1.2 WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla studentów Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD... 3 2.1. Uzupełnianie danych

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ. Interaktywna instrukcja składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Właściciel procedury:

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ. Interaktywna instrukcja składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Właściciel procedury: OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Interaktywna instrukcja składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Właściciel procedury: Departament Organizacji Szkolnictwa Wyższego, Kontroli i Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Uznawalność wykształcenia

Uznawalność wykształcenia Uznawalność wykształcenia Czas trwania procedury: max. 30 dni Teremin składania dokumentów na bieżąco Interaktywna instrukcja załatwiania sprawy Właściciel procedury: Departament Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 5634 UCHWAŁA NR LXXVII/1624/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu. Wniosek o dostęp do Portalu NFZ

System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu. Wniosek o dostęp do Portalu NFZ System Numerowania Recept (SNRL) Portal Personelu Wniosek o dostęp do Portalu NFZ Katowice, październik 2016 Spis treści 1. Rejestracja wniosku o dostęp do Portalu NFZ... 3 1.1. Gdzie należy zacząć?...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language 3

XML extensible Markup Language 3 XML extensible Markup Language 3 XSL transformations (XSLT) XSLT (ang. extensible Stylesheet Language Transformations) jest opartym na XML językiem transformacji dokumentów XML XSLT umożliwia przetłumaczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 206 12149 Poz. 1216 1216 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych

Bardziej szczegółowo