MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/ Warszawa ANALIZA I STUDIUM PRZYPADKU DLA USTALENIA REKOMENDACJI DLA PIERWOTNYCH WZORÓW DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ SYSTEM E-PUAPORAZ URZĘDOWEGO POTWIERDZENIA ODBIORU. Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2 Analiza i studium przypadkudla ustalenia rekomendacjidla pierwotnych wzorów dokumentów elektronicznychprzekazywanych przez system e- PUAPoraz Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. Spis treści 1 Definicje dotyczące dokumentu elektronicznego Wprowadzenie Istota dokumentu (Dokument papierowy oraz jego elektroniczny odpowiednik) Struktura fizyczna e-dokumentów Budowa e-dokumentu bazującego na XML rekomendacja formatu oraz sposobu tworzenia dokumentów elektronicznych (w oparciu o studium przypadku) Struktura fizyczna zbioru XML Struktura fizyczna zbioru XSL Struktura fizyczna zbioru XML Schema (XSD) Złożone aspekty dokumentu elektronicznego Sposób przekazywania (przesyłania) złożonej struktury wniosków oraz dokumentów (epaczka) Analiza postępowania administracyjnego w zakresie realizacji podpisu elektronicznego - format podpisu elektronicznego Podpis w procesach administracyjnych Podpis w XML Podpis zaawansowany w XML Co podpisujemy? Jaki zakres informacji możemy podpisywać (przykłady) Urzędowe poświadczenie odbioru format oraz sposób realizacji Implementacja e-dokumentu w administracji Opis procedury administracyjnej procesy generujące dokument elektroniczny (wniosekodpowiedź-poświadczenia odbioru) MSWiA 2/49

3 Definicje dotyczące dokumentu elektronicznego 1 Definicje dotyczące dokumentu elektronicznego Cecha/element informacyjny Elementarna jednostka informacyjna w dokumencie elektronicznym: np numer PESEL lub numer budynku. Do określania elementów informacyjnych oraz powiązań między nimi stosuje się XML, XSD, GML Struktura fizyczna dokumentu Binarny format zapisu dokumentu jest określona za pomocą formatu danych np DOC, PDF, GIF Struktura logiczna dokumentu elektronicznego - sposób ułożenia informacji w dokumencie elektronicznym zdefiniowany poprzez określenie elementów informacyjnych tego dokumentu oraz powiązań między nimi. Zakres użytkowy dokumentu elektronicznego zawartość dokumentu elektronicznego zdefiniowana przez określenie struktury logicznej dokumentu elektronicznego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa oraz rodzaju spraw załatwianych przez podmiot publiczny. Zakres użytkowy dokumentu jest określany za pomocą schematu XSD. Materiały uzupełniające: Opracowanie Stowarzyszenia PEMI (część 1 i 2) dotyczące e-dokumentu. <w publikowanym dokumencie odnośniki do epuap> MSWiA 3/49

4 Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Celem poniższego opracowania jest zapoczątkowanie (w oparciu o studium przypadku) publicznej dyskusji i konsultacji nad szeroko rozumianym dokumentem elektronicznym, wraz z otaczającym go środowiskiem. Materiał tutaj zawarty stanowi przegląd większości zagadnień dotyczących e- dokumentu m.in.: sposobu przenoszenie i tworzenia dokumentów, w których skład wchodzi wiele plików, formatu podpisu oraz zakresu podpisywanych informacji propozycji ujednolicenia nazw tagów XML'owych (wymóg konieczny dla zachowania interoperacyjności systemów informatycznych w podmiotach publicznych) propozycji sposobu generowania nowych wzorów dokumentów elektronicznych (XSD,XML,XSL) struktury dokumentu elektronicznego oraz funkcji poszczególnych jego elementów przebiegu procedury administracyjnej w kontekście powstawania dokumentów elektronicznych sposobu generowanie urzędowego poświadczenia odbioru skojarzonego z dokumentem elektronicznym Niniejszy dokument jest kierowany przede wszystkim do dwóch grup: Osób odpowiedzialnych za proces informatyzacji w podmiotach publicznych kolejno wprowadzane w dokumencie zagadnienia i propozycje ich rozwiązania pokażą jak można zrealizować najważniejsze postulaty e-administracji. Osób zajmujących się tworzeniem oprogramowania dla administracji publicznej liczne uwagi implementacyjne, a przede wszystkim fakt, że współautorzy opracowania zbudowali działające systemy informatyczne realizujące opisywane tu koncepcje gwarantują, że opisane rozwiązania mogą funkcjonować nie tylko na papierze. Główne cele. Określenie podstaw tworzenia dokumentów, takich które umożliwią identyczną interpretację dokumentów przez systemy informatyczne wszystkich urzędów. Zgodnie z obowiązującym prawem zakres użytkowy dokumentów (czyli XSD) jest określany przez podmioty publiczne. Udostępnienie jednolitej rekomendacji dotyczącej sposobu generowania nowych dokumentów powinno zminimalizować różnorodność schem XSD dotyczących tego samego rodzaju dokumentu. Zaprezentowanie wymagań dla dokumentu elektronicznego, jakie muszą być spełnione, aby zapewnić, interoperacyjność w systemach informatycznych podmiotów publicznych. Wymagania te przekładają się również na zminimalizowanie rozbieżności w zakresie użytkowym dokumentów publikowanych w centralnym repozytorium (zgodnie z założeniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych ). Zaprezentowanie otwartych kwestii związanych z dokumentem elektronicznym, interoperacyjnością oraz poddanie ich pod publiczną dyskusję. Zgodność z wymogami prawa. Założenia omawiane w tym dokumencie zostały opracowane z uwzględnieniem wymagań zawartych w: MSWiA 4/49

5 Wprowadzenie Dz. U. Nr 205 z dnia r. poz Rozporządzenie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych z rejestru publicznego Dz. U. Nr 200 z dnia r. poz Rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz. U. Nr 212 z dnia r. poz Rozporządzenie z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. Nr 214 z dnia r. poz Rozporządzenie z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej Dz. U. Nr 200 z dnia r. poz Rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych Dz. U Rozporządzenie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych Zawarte w dokumencie przykłady (nazwy tagów XML, ich zawartość, struktura) służą jako materiały pomocnicze i nie należy ich traktować jako jednoznacznie zdefiniowany standard dokumentu elektronicznego. 2.1 Istota dokumentu (Dokument papierowy oraz jego elektroniczny odpowiednik). Wprowadzenie W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostały trzy dokumenty pochodzące z trzech różnych urzędów a dotyczące tej samej sprawy - zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Pomimo tego, że są to dokumenty tego samego rodzaju można zauważyć, że ich forma oraz układ danych są różne. Przykłady papierowych zaświadczeń Zakres danych zawarty w przykładowym zaświadczeniu MSWiA 5/49

6 Wprowadzenie Data dokumentu Dane identyfikacyjne Instytucji Rodzaj dokumentu Data i nr w pisu w rejestrze Dane identyf ikacyjne przedsiębiorcy Adresy w ykonyw ania działalności Numery PKD w ykonyw anej działalności Data rozpoczęcia wykonywana działalności Przy porównaniu treści zawartych w przedstawionych powyżej dokumentach, można zauważyć, że układ i forma dokumentu mogą być różne, ale nie wpływają (lub nie powinny wpływać) na jego treść. Uporządkowanie i grupowanie informacji. Istotnym celem jest wybranie właściwego sposobu zapisywania informacji. Zaletą strukturalnego sposobu zapisu informacji jest łatwiejsze zarządzanie zapisanymi danymi. Jednym z etapów tworzenia struktury dokumentu jest agregowanie informacji w większe elementy logiczne, np. wszystkie dane teleadresowe występujące w dokumencie mogą być zapisywane w jednym bloku adresów. Data dokumentu Rodzaj dokumentu Dane identyfikacyjne Instytucji Schemat dokumentu Blok nagłówka rodzaj, nazwa, wersja dokumentu Data i nr w pisu w rejestrze Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy Blok adresów dane identyfikacyjne wnioskodawcy i adresata Adresy w ykonyw ania działalności Numery PKD w ykonyw anej działalności Data rozpoczęcia w ykonyw ana działalności Blok merytoryczny merytoryka dokumentu Inne elementy??? Zapisanie zgrupowanych danych w postaci elektronicznej (XML) Powszechnym akceptowanym i otwartym standardem zapisywania danych w formacie strukturalnym jest uniwersalny język znaczników XML. Język ten umożliwia opis dokumentów w formie strukturalnej. MSWiA 6/49

7 Wprowadzenie Schemat dokumentu Blok nagłówka R d j j d k Blok adresów Dane identyfikacyjne wnioskodawcy Blok merytoryczny M k d k <dokument> <naglowek> <rodzaj>wdg001</rodzaj> <wersja>002<wersja> <nazwa> Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej </nazwa> <id>wdg </id> </naglowek> Inne elementy??? W porównaniu z innymi formatami danych, XML umożliwia łatwe opisanie zarówno dokumentów jak i dane tabelarycznych, co umożliwia proste zapisywanie dokumentów do baz danych, tworzenia statystyk i zestawień. Dodatkowo język XML umożliwia łatwe połączenie z technikami publikacji wykorzystywanymi przy tworzeniu stron i portali WWW. Cały proces migracji danych papierowych na elektroniczne. MSWiA 7/49

8 Wprowadzenie <dokument> <naglowek> <rodzaj>wdg001</rodzaj> <wersja>002<wersja> <nazwa> Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej </nazwa> <id>wdg </id> </naglowek> Data dokumentu Rodzaj dokumentu Dane identyfikacyjne Instytucji Schemat dokumentu Blok nagłówka rodzaj, nazwa, wersja dokumentu Data i nr w pisu w rejestrze Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy Blok adresów dane identyfikacyjne wnioskodawcy i adresata Adresy w ykonyw ania działalności Numery PKD wykonywanej działalności Data rozpoczęcia w ykonyw ana działalności Blok merytoryczny merytoryka dokumentu Inne elementy??? Powyższy schemat przedstawia w uproszczeniu kolejne etapy przejścia od zwykłego dokumentu papierowego do wersji elektronicznej. W dalszej części został opisany model e-dokumentu, jego struktura oraz praktyczna implementacja w języku XML. MSWiA 8/49

9 Struktura fizyczna e-dokumentów 3 Struktura fizyczna e-dokumentów W niniejszym rozdziale opisane zostały najważniejsze elementy z których złożony jest kompletny elektroniczny dokument XMLowy. Delegacja dotycząca definiowania struktury dokumentu elektronicznego: a) Dz. U Rozporządzenie z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych, b) Dz. U. Nr 200 z dnia r. poz Rozporządzenie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym. Podstawa prawna dotycząca formatów używanych do definiowania dokumentów elektronicznych: a) Dz. U. Nr 212 z dnia r. poz Rozporządzenie z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (załącznik nr 2 część B). Implementacja rozwiązań: Przytaczane wyżej rozporządzenia określają jedynie jakich formatów należy użyć do określenia zakresów użytkowych dokumentów ale nie określają struktury, nazwy znaczników, dopuszczalnych wartości itp. ( z wyjątkiem wartości cech informacyjnych określonych w Dz. U. Nr 214 z dnia r. poz Rozporządzeniu z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej) 3.1 Budowa e-dokumentu bazującego na XML rekomendacja formatu oraz sposobu tworzenia dokumentów elektronicznych (w oparciu o studium przypadku) E-dokument składa się z trzech głównych elementów. Każdy z nich pełni inną rolę. Plik XML służy do przechowywania danych. Plik XSD definiuje strukturę danych w pliku XML. Plik XSL służy do prezentacji danych zawartych w pliku XML. Plik CSS (opcjonalny, ale rekomendowany) szczegółowo definiuje wyglądu dokumentu, rozmiar czcionki, rozmiary marginesów, etc. Dane z pliku CSS mogą zostać umieszczone również w pliku XSL jednak w celu poprawy czytelności tych plików zaleca się ich rozdzielenie. MSWiA 9/49

10 Struktura fizyczna e-dokumentów Schemat budowy e-dokumentu e-dokument XML Schema (plik xsd) D fi i j i lid j d k XML XML (plik xml) M d h XSL (plik xsl) D fi i j l d Budowa pojedynczego e-dokumentu została podzielona na bloki funkcjonalne (każdy blok to osobny plik). E-dokument to 3 pliki, pełniące odrębne role: XML Schema (xsd) definicja struktury danych zbioru XML i walidacja danych w nim zawartych. XML magazyn danych, zasadniczy element e-dokumentu. CSS (plik css) Opcjonalnie, szczegółowa definicja Grupowanie informacji XSL pobieranie danych z magazynu danych oraz ogólna definicja wyglądu dokumentu, który będzie wyświetlony użytkownikowi. CSS (opcjonalnie) szczegółowa definicja wyglądu dokumentu, rozmiar czcionki, rozmiary marginesów, etc. W celu zapewnienia większej przejrzystości dokumentów pewne dane zostały zgrupowane w bloki informacji. Oczywiście w pliku XSD będą znajdowały się reguły dotyczące zapisu danych natomiast w pliku XML będą się znajdować zapisane zgodnie z tymi regułami dane. Blok nagłówka zawiera podstawowe dane, Plik XML oraz XSD takie jak: rodzaj dokumentu, jego wersję, nazwę oraz identyfikator. Blok nagłówka R d j j d k Blok adresów Dane identyfikacyjne wnioskodawcy Blok merytoryczny M k d k Inne elementy D fi i i d id l i Blok adresów zawiera elementy adresowoidentyfikacyjne wnioskodawcy i adresata dokumentu. Blok merytoryczny zasadnicza część przechowująca wszelkie dane merytoryczne dokumentu. Inne elementy Zakłada się, że zbiór XML może zawierać także inne dane. Takimi danymi mogą być np. metadane potrzebne do przeniesienia dokumentu do Archiwów Państwowych, historia dokumentu, lub lista użytkowników tworzących dokument. Bloki nagłówka i adresów mają charakter uniwersalny zakłada się, że w każdym e- dokumencie będą zawierały tą samą strukturę danych. Blok merytoryczny w zależności od rodzaju i zagadnienia dokumentu może zawierać indywidualną strukturę danych. MSWiA 10/49

11 Struktura fizyczna e-dokumentów Interoperacyjności Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych zostanie uruchomione centralne repozytorium wzorów dokumentów. Jednolity format nagłówka jest konieczny w celu zapewnienia spójności umieszczanych tam wzorów oraz zarządzania zmianą. Oprócz jednolitego formatu nagłówka istotne jest również zapewnienie/zdefiniowanie odpowiednich procesów określających zasady funkcjonowania centralnego repozytorium wzorów (podczas definiowania procesów należy pamiętać o regułach nazewnictwa) Z punktu widzenia zarządzania dokumentem szczególnie istotnym elementem jest blok nagłówka. To właśnie dzięki informacjom zawartym w tym bloku będzie możliwe sprawne zarządzanie repozytorium wzorów dokumentów. MSWiA 11/49

12 Struktura fizyczna e-dokumentów 3.2 Struktura fizyczna zbioru XML Zbiór XML pełni rolę magazynu danych. Plik XML jest tworzony zgodnie z regułami opisanymi w pliku XSD (XML schema) W celu uporządkowania zawartości zbiór XML został podzielony na 4 bloki funkcjonalne: Blok nagłówka, adresów, merytoryczny oraz inne elementy e-dokument Blok nagłówka Rodzaj dokumentu: WDG001 Wersja: 002 Identyfikator: WDG Nazwa dokumentu: Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej Blok adresów Blok merytoryczny MSWiA 12/49

13 Struktura fizyczna e-dokumentów Blok nagłówka e-dokument Blok nagłówka Rodzaj dokumentu: WDG001 Wersja: 002 Identyfikator: WDG Nazwa dokumentu: Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej Elementy bloku nagłówka i ich cechy: ID Nazwa elementu Opis elementu Dopuszczalne elementy wewnątrz 1 Nagłówek dokumentu Blok nagłówka - rodzaj dokumentu; - wersja dokumentu; - nazwa dokumentu; - identyfikator dokumentu; Proponowana nazwa znacznika XML <Naglowek /> Oblig. Tak 2 Rodzaj dokumentu Zesłownikowany identyfikator rodzaju dokumentu/wniosku, np. WDG001 3 Wersja rodzaju dokumentu Identyfikator określający wersję dokumentu wśród wszystkich dokumentów tego samego rodzaju, np Nazwa dokumentu Opisowy tytuł dokumentu/wniosku, np.: Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej 5 Identyfikator dokumentu Identyfikator jednoznacznie wyróżniający e-dokument wśród wszystkich e- dokumentów będących w obiegu, np.: WDG <Rodzaj /> Tak - <Wersja /> Tak - <Nazwa /> Tak - <NumerWewnetrzny /> Tak Blok nagłówka wypełniony przykładowymi danym zapisany w notacji języka XML: <Naglowek> <Rodzaj>WDG001</Rodzaj> <Wersja>002<Wersja> <Nazwa>Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej</nazwa> <NumerWewnetrzny>WDG </NumerWewnetrzny> </Naglowek> MSWiA 13/49

14 Struktura fizyczna e-dokumentów Blok adresów e-dokument Blok adresów Wnioskodawca Podmiot Osoba Adres [koresp.] Imię: Jan Kod: Ulica:[ul.] Zielona Id:[PESEL] Poczta: Warszaw a Budy nek: 4 Nazwisko: Kowalski Województwo: Mazowieckie Lokal: 2 Kraj: PL Kontakt:[ ] j.kow Adres Kod: Ulica:[al.] Piłsudskiego Poczta: Warszaw a Województwo: Mazowieckie Budy nek: 12 Lokal: 8 Kraj: PL Adresat Podmiot Instytucja Nazwa: Urząd Gminy Test Kontakt:[telefon] Id:[REGON] Kontakt:[f aks] Kontakt:[ ] MSWiA 14/49

15 Struktura fizyczna e-dokumentów W bloku adresów wydzielono następujące elementy: ID Nazwa elementu Opis elementu Dopuszczalne elementy wewnątrz 1 Adresy Blok adresów - wnioskodawca; - adresat; Proponowana nazwa znacznika XML <Adresy /> T Oblig. 2 Wnioskodawca Definicja wnioskodawcy - podmiot; <Wnioskodawca /> T 3 Adresat Definicja adresata - podmiot <Adresat /> T 4 Podmiot Definicja podmiotu - osoba; - instytucja; <Podmiot /> T 5 Osoba Definicja osoby - adres; - imię; - nazwisko; - id; - kontakt; 6 Instytucja Definicja instytucji - adres; - nazwa; - id; - kontakt <Osoba /> N 1 <Instytucja /> N 2 7 Adres Definicja adresu - kod; - poczta; - województwo; - kraj; - ulica; - budynek; - lokal; Dopuszczalne atrybuty: - zameldowania; - korespondencyjny; - zamieszkania; - siedzibaglowna; - filia; - oddział <Adres typ = /> T 8 Kod Kod pocztowy w formacie aa-bbb - <Kod /> T 9 Poczta Nazwa miejscowości - <Poczta /> T 10 Województwo Nazwa województwa - <Wojewodztwo /> T 11 Kraj Dwu-znakowy kod kraju 3 - <Kraj /> T 12 Ulica Nazwa ulicy Dopuszczalne atrybuty: - ul.; - pl.; - al.; - skw.; - inny; <Ulica typ= /> T 13 Budynek Oznaczenie budynku - <Budynek /> T 14 Lokal Oznaczenie lokalu - <Lokal /> N 15 Imię Imię osoby - <Imie /> T 16 Nazwisko Nazwisko osoby - <Nazwisko /> T 17 Nazwa Nazwa instytucji - <Nazwa /> T 18 Id Publiczny identyfikator osoby lub instytucji Dopuszczalne atrybuty: - PESEL; - NIP; - REGON; <Id typ= /> T 1 Element OSOBA nie jest wymagany obligatoryjnie w sytuacji, gdy e-dokument kierowany jest z instytucji do instytucji. 2 Element INSTYTUCJA nie jest wymagany w sytuacji, gdy e-dokument kierowany jest od osoby do osoby. 3 Kod kraju wg norm ISO 3166 lub ISO 639 MSWiA 15/49

16 Struktura fizyczna e-dokumentów 19 Kontakt Identyfikator systemu telekomunikacyjnego 1 Dopuszczalne atrybuty: - telefon; - gsm; - faks; - ; - im; - voip; <Kontakt typ= /> N Blok adresów wypełniony przykładowymi danym zapisany w notacji języka XML: <Adresy> <Wnioskodawca> <Podmiot> <Osoba> <Adres typ="zameldowania"> <Kod>02-685</Kod> <Poczta>Warszawa</Poczta> <Kraj>PL</Kraj> <Wojewodztwo>Mazowieckie</Wojewodztwo> <Miejscowosc>Warszawa</Miejscowosc> <Ulica typ="ul.">zielona</ulica> <Budynek>4</Budynek> <Lokal>2</Lokal> </Adres> <Kontakt <Id typ="pesel"> </id> <Nazwisko>Kowalski</Nazwisko> <Imie>Jan</Imie> </Osoba> </Podmiot> </Wnioskodawca> <Adresat> <Podmiot> <Instytucja> <Adres typ="siedziba_glowna"> <Kod>02-673</Kod> <Poczta>Warszawa</Poczta> <Kraj>PL</Kraj> <Wojewodztwo>Mazowieckie</Wojewodztwo> <Miejscowosc>Warszawa</Miejscowosc> <Ulica typ="al.">piłsudskiego</ulica> <Budynek>12</Budynek> <Lokal>8</Lokal> </Adres> <Nazwa>Urząd Gminy Test</Nazwa> <Id typ="regon"> </id> <Kontakt typ="telefon"> </kontakt> <Kontakt typ="faks"> </kontakt> <Kontakt </Instytucja> </Podmiot> </Adresat> 1 W przypadku usług typu IM lub VoIP, identyfikator należy poprzedzić prefiksem protokołu komunikatora, np: GG:123456, skype:jan_kowalski, wpmsg://run/?action=messg&con=jan_kowalski, itd. MSWiA 16/49

17 Struktura fizyczna e-dokumentów </Adresy> Blok merytoryczny Blok merytoryczny ma odmienny charakter w stosunku do pozostałych bloków e-dokumentu. Budowa tego bloku w każdym rodzaju dokumentu będzie inna odpowiednia dla specyfiki i danych zawartych w danym rodzaju dokumentu. Z tego względu nie jest możliwe stworzenie jednej, uniwersalnej struktury takiego bloku. Można jedynie zasugerować, jakimi cechami powinien się ten blok wyróżniać i jakich zasad należy się trzymać przy jego definiowaniu. Blok merytoryczny na przykładzie wniosku o wpis do rejestru działalności gospodarczej: MSWiA 17/49

18 Struktura fizyczna e-dokumentów e-dokument Blok merytoryczny Nazwa: Firmex S.A. NrTelef onukontaktowego: Adres glowny Kod: Ulica:[ul.] Zielona Poczta: Warszaw a Budy nek: 4 Kraj: PL Lokal: 2 Województwo: Mazowieckie Dane podmiotu Adres odddzialu Kod: Ulica:[ul.] Zielona Poczta: Warszaw a Budy nek: 4 Kraj: PL Lokal: 2 Województwo: Mazowieckie Aktualne wpisy ewidencji dzialalnosci Nazwa podmiotu prowadzącego rejestr: Urząd Gminy Test Numer:] GF/123/2006 Dane zgłaszanej działalności Przedmiot działalności Przedmiot działalności Data:[Rozoczecie] Kod działalności Z Kod działalności 17.5 Opis: Wykańczanie materiałów w łókienniczych Opis: Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych MSWiA 18/49

19 Struktura fizyczna e-dokumentów W bloku merytorycznym wydzielono następujące elementy: ID Nazwa elementu Opis elementu Dopuszczalne elementy wewnątrz 1 Treść wniosku Blok merytoryczny. - danepodmiotu; - danezglaszanejdzialalnosci; Proponowana nazwa znacznika XML <TrescWniosku /> T Oblig. 2 Dane podmiotu Dane podmiotu starającego się o wpis do rejestru. - nazwa; - nrtelefonukontaktowego; - adresglowny; <DanePodmiotu /> T 3 Nazwa Nazwa podmiotu starającego się o wpis do rejestru. 4 Numer telefonu kontaktowego Numer telefonu kontaktowego do podmiotu starającego się o wpis do rejestru - <Nazwa /> T - <NrTelefonuKontaktowego /> T 5 Adres główny Główny adres podmiotu starającego się o wpis do rejestru. - kod; - poczta; - województwo; - kraj; - miejscowość; - ulica; - budynek; - lokal; <AdresGlowny /> T 6 Adres oddziału Adres oddziału podmiotu starającego się o wpis do rejestru. - kod; - poczta; - kraj; - województwo; - miejscowość; - ulica; - budynek; - lokal; <AdresOddzialu /> T 7 Kod Kod pocztowy - <Kod /> T 8 Poczta Nazwa miejscowości - <Poczta /> T 9 Województwo Nazwa województwo - <Wojewodztwo /> T 10 Kraj Dwu-znakowy kod kraju - <Kraj /> T 11 Ulica Nazwa ulicy Dopuszczalne atrybuty: - ul.; - pl.; - al.; - skw.; - inny; <Ulica typ= /> T 12 Budynek Oznaczenie budynku - <Budynek /> T 13 Lokal Oznaczenie lokalu - <Lokal /> N 14 Aktualne wpisy ewidencji działalności Wszystkie dotychczasowe wpisy w rejestrze ewidencji działalności gospodarczych dotyczące bieżącego podmiotu - nazwapodmiotuprowadzacegoreje str; - numer; <AktualneWpisyDzialalnosciGo spodarczej /> N 15 Nazwa podmiotu prowadzącego rejestr Nazwa podmiotu prowadzącego rejestr ewidencji działalności gospodarczych - <NazwaPodmiotuProwadzaceg orejestr /> T 16 Numer Numer w ewidencji działalności gospodarczych 17 Dane zgłaszanej działalności Dane o zgłaszanej działalności gospodarczej. - <Numer /> T - przedmiot działalności; <PrzedmiotDzialalnosci /> T 18 Przedmiot działalności Definicja przedmiotu działalności wg PKD - kod działalności; - opis; <PrzedmiotDzialalnosci /> T 19 Kod działalności Numeryczny kod przedmiotu działalności zgodny ze słownikiem kodów PKD 20 Opis Słowny opis przedmiotu działalności - <KodDzialalnosci /> T - <Opis /> T MSWiA 19/49

20 Struktura fizyczna e-dokumentów <TrescWniosku> <DanePodmiotu> <Nazwa>Firmex SA.</Nazwa> <NrTelefonuKontaktowego> </NrTelefonuKontaktowego> <AdresGlowny> <Kod>67-200</Kod> <Poczta>Głogów</Poczta> <Kraj>PL</Kraj> <Wojewodztwo>Dolnośląskie</Wojewodztwo> <Miejscowosc>Głogów</Miejscowosc> <Ulica>Orbitalna</Ulica> <Budynek>987</Budynek> <Lokal>2</Lokal> </AdresGlowny> <AdresOddzialu> <Kod>67-200</Kod> <Poczta>Głogów</Poczta> <Kraj>PL</Kraj> <Wojewodztwo>Dolnośląskie</Wojewodztwo> <Miejscowosc>Głogów</Miejscowosc> <Ulica>Plutona</Ulica> <Budynek>234</Budynek> <Lokal>543</Lokal> </AdresOddzialu> <AktualneWpisyEwidencjiDzialalnosci> <NazwaPodmiotuProwadzacegoRejestr> Urząd Miasta Głogów </NazwaPodmiotuProwadzacegoRejestr> <Numer>GF/123/2006</Numer> </AktualneWpisyEwidencjiDzialalnosci> </DanePodmiotu> <DaneZglaszanejDzialalnosci> <PrzedmiotDzialalnosci> <KodDzialalnosci>17.30.Z</KodDzialalnosci> <Opis>Wykończanie materiałów włókienniczych</opis> </PrzedmiotDzialalnosci> MSWiA 20/49

21 Struktura fizyczna e-dokumentów <PrzedmiotDzialalnosci> <KodDzialalnosci>17.5</KodDzialalnosci> <Opis>Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych</opis> </PrzedmiotDzialalnosci> <Data typ="rozpoczecie"> </data> </DaneZglaszanejDzialalnosci> </TrescWniosku> Cały dokument <Dokument> <Naglowek> <Rodzaj>WDG001</Rodzaj> <Wersja>002<Wersja> <Nazwa>Wniosek o zgłoszenie działalności gospodarczej</nazwa> <Id>WDG </Id> </Naglowek> <Adresy> <Wnioskodawca> <Podmiot> <Osoba> <Adres typ="zameldowania"> <Kod>02-685</Kod> <Poczta>Warszawa</Poczta> <Kraj>PL</Kraj> <Wojewodztwo>Mazowieckie</Wojewodztwo> <Miejscowosc>Warszawa</Miejscowosc> <Ulica typ="ul.">zielona</ulica> <Budynek>4</Budynek> <Lokal>2</Lokal> </Adres> <Kontakt <Id typ="pesel"> </id> <Nazwisko>Kowalski</Nazwisko> <Imie>Jan</Imie> </Osoba> </Podmiot> </Wnioskodawca> <Adresat> <Podmiot> <Instytucja> <Adres typ="siedziba_glowna"> <Kod>02-673</Kod> <Poczta>Warszawa</Poczta> <Kraj>PL</Kraj> <Wojewodztwo>Mazowieckie</Wojewodztwo> <Miejscowosc>Warszawa</Miejscowosc> <Ulica typ="al.">piłsudskiego</ulica> <Budynek>12</Budynek> <Lokal>8</Lokal> </Adres> <Nazwa>Urząd Gminy Test</Nazwa> <Id typ="regon"> </id> <Kontakt typ="telefon"> </kontakt> <Kontakt typ="faks"> </kontakt> <Kontakt </Instytucja> </Podmiot> </Adresat> </Adresy> <TrescWniosku> <DanePodmiotu> MSWiA 21/49

22 Struktura fizyczna e-dokumentów <Nazwa>Firmex SA.</Nazwa> <NrTelefonuKontaktowego> </NrTelefonuKontaktowego> <AdresGlowny> <Kod>67-200</Kod> <Poczta>Głogów</Poczta> <Kraj>PL</Kraj> <Wojewodztwo>Dolnośląskie</Wojewodztwo> <Miejscowosc>Głogów</Miejscowosc> <Ulica>Orbitalna</Ulica> <Budynek>987</Budynek> <Lokal>2</Lokal> </AdresGlowny> <AdresOddzialu> <Kod>67-200</Kod> <Poczta>Głogów</Poczta> <Kraj>PL</Kraj> <Wojewodztwo>Dolnośląskie</Wojewodztwo> <Miejscowosc>Głogów</Miejscowosc> <Ulica>Plutona</Ulica> <Budynek>234</Budynek> <Lokal>543</Lokal> </AdresOddzialu> <AktualneWpisyEwidencjiDzialalnosci> <NazwaPodmiotuProwadzacegoRejestr> Urząd Miasta Głogów </NazwaPodmiotuProwadzacegoRejestr> <Numer>GF/123/2006</Numer> </AktualneWpisyEwidencjiDzialalnosci> </DanePodmiotu> <DaneZglaszanejDzialalnosci> <PrzedmiotDzialalnosci> <KodDzialalnosci>17.30.Z</KodDzialalnosci> <Opis>Wykończanie materiałów włókienniczych</opis> </PrzedmiotDzialalnosci> <PrzedmiotDzialalnosci> <KodDzialalnosci>17.5</KodDzialalnosci> <Opis>Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych</opis> </PrzedmiotDzialalnosci> <Data typ="rozpoczecie"> </data> </DaneZglaszanejDzialalnosci> </TrescWniosku> </Dokument> MSWiA 22/49

23 Struktura fizyczna e-dokumentów 3.3 Struktura fizyczna zbioru XSL Plik XSL jest tworzony zgodnie z wytycznymi W3C. Jest odpowiedzialny za pobieranie danych z magazynu danych (z pliku XML) oraz wygenerowanie formy wizualnej dokumentu, która będzie wyświetlona użytkownikowi (np. XHTML). Innymi słowy plik ten jest odpowiedzialny za prezentację danych pobranych z pliku XML w postaci zbliżonej lub identycznej do wersji papierowej. <Dokument> <Naglowek> <Rodzaj>WDG001</Rodzaj> <Wersja>002<Wersja> <Nazwa>Wniosek o...</nazwa> <Id>WDG </Id> </Naglowek>... + <xsl:template match="/"> <html> <head> </head> <body> <div class="strona"> </div>... = XML XSL Prezentacja Cechy: Budowa modułowa. Wspólne elementy dla różnych dokumentów. Budowa zależna od rodzaju dokumentu. Schemat budowy arkusza XSL Blok nagłówka R d j j d k Blok prezentacji Zawiera elementy określające Inne elementy D fi i i d id l i Zbiór XSL został podzielony na 3 podstawowe elementy: Blok nagłówka Blok prezentacji Inne elementy definiowane indywidualnie w zależności od rodzaju dokumentu Blok nagłówka wypełniony przykładowymi danym: <head> MSWiA 23/49

24 Struktura fizyczna e-dokumentów <meta name="rodzaj" content="wdg001pdfslt" /> <meta name="wersja" content="001" /> <meta name="wniosek_rodzaj" content="wdg001" /> <meta name="wniosek_wersja" content="001" /> <meta name="wniosek_wersja" content="002" /> <meta name="nazwa" content="wniosek o zgłoszenie działalności" /> <link rel="stylesheet" href="wniosek.css" /> <title>zgłoszenie</title> </head> W nagłówku zostały zdefiniowane trzy główne elementy ułatwiające połączenie odpowiedniego pliku XML ze stylem XSL wyświetlającym zawartość dokumentu elektronicznego. Rodzaj oznacza rodzaj dokumentu stylu (identyfikator dokumentu) Wersja oznacza wersję danego arkusza stylu Wniosek_Rodzaj oznacza rodzaj dokumentu elektronicznego, który jest wyświetlany przy pomocy tego stylu np. WDG001 oznacza wniosek o wpis do rejestru ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek_Wersja oznacza wersję dokumentu elektronicznego poprawnie prezentowaną przez styl. Nazwa zawiera słowny opis rodzaju dokumentu elektronicznego, który jest wyświetlany przy pomocy tego stylu. Blok prezentacji wypełniony przykładowymi danymi: Blok prezentacji składa się z dwóch podbloków: podbloku nagłówkowego zawierającego tytuł dokumentu, adresata oraz nadawcę (jeżeli taki jest wyświetlany w dokumencie) podbloku merytorycznego zawierającego właściwą treść dokumentu. Podobnie jak w przypadku pliku z danymi blok ten jest definiowany indywidualnie dla każdego typu wniosku. Fragmenty odpowiedzialne za wyświetlenie poszczególnych informacji mogą być również wyodrębniane w podbloki merytoryczne np oznaczenie przedsiębiorcy Fragment kodu wyświetlającego adresata dokumentu: <!-- BLOK: początek Adresat dokumentu --> <div class="adresat"> <div> <xsl:value-of select="dokument/adresy/adresat/podmiot/instytucja/nazwa" /> </div> <div>ul. <xsl:value-of select="dokument/adresy/adresat/podmiot/instytucja/adres/ulica"/> <xsl:value-of select="dokument/adresy/adresat/podmiot/instytucja/adres/budynek" /> / <xsl:value-of select="dokument/adresy/adresat/podmiot/instytucja/adres/lokal" /> </div> </div> <div> <xsl:value-of select="dokument/adresy/adresat/podmiot/instytucja/adres/kod" /> <xsl:value-of select="dokument/adresy/adresat/podmiot/instytucja/adres/miejscowosc" /> </div> <!-- BLOK: koniec Adresat dokumentu --> Zawartość całego pliku XSL <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/xsl/transform"> <xsl:output method="html" indent="yes" doctype-public="-//w3c//dtd HTML 4.01 Transitional//EN" doctype-system="http://www.w3.org/tr/html4/loose.dtd" /> MSWiA 24/49

Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT

Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT Doc. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz - kierownik Projektu Opis Dokumentacji technicznej platformy ELA-enT zrealizowanej w ramach projektu rozwojowego MNiSzW nr R02 036 02 Instytut Podstaw Informatyki

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Załącznik r 7do SIWZ Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

E-paczka, czyli wysyłam dokumenty do e-urzędu.

E-paczka, czyli wysyłam dokumenty do e-urzędu. E-paczka, czyli wysyłam dokumenty do e-urzędu. Andrzej Matejko, Mirosław Januszewski Stowarzyszenie PEMI Stoimy na progu boomu elektronicznych systemów do kontaktów petentów z urzędami. Tak pomyślałby

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0

System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 System DOCert - Polityka Certyfikacji dla certyfikatów użytkowych OID: 1.3.6.1.4.1.31995.2.1.1 wersja 1.0 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wstęp - geneza rozporządzeń

Wstęp - geneza rozporządzeń Kazimierz Schmidt Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Zakład Naukowy Archiwistyki Dokumenty elektroniczne w podmiotach publicznych: struktura, postępowanie i przekazywanie do archiwów państwowych. Co

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI Nr ewid. P/10/045 KGP-4101-03-00/2010 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 72 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 8 1.3. Cel zamówienia... 8 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura dokumentu... 3 1.2 Zastosowane pojęcia i skróty... 3 2. Przedmiot zamówienia... 9 3. Implementacja e-usług... 10 4. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r.

Sigillum Sign 4. Instrukcja Użytkownika. Wersja dokumentu 4.0. Data: wrzesień 2010 r. Instrukcja Użytkownika Wersja dokumentu 4.0 Data: wrzesień 2010 r. Spis treści 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 SŁOWNIK... 5 1.2 O PODPISIE ELEKTRONICZNYM... 12 1.3 SZYFROWANIE DANYCH... 13 1.4 CERTYFIKATY... 14

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwi realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 757 29 29 e-mail: cok@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl

Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 757 29 29 e-mail: cok@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 757 29 29 e-mail: cok@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl VULCAN zastrzega sobie prawo do ciągłego ulepszania programu i wprowadzania do

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo