Kenwood TS-480HX transceiver na fale krótkie i 6m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kenwood TS-480HX transceiver na fale krótkie i 6m"

Transkrypt

1 Kenwood TS-480HX transceiver na fale krótkie i 6m Kenwood niezbyt często oferuje nowe modele TRX ów, ale gdy to czyni, jest to zazwyczaj coś nowego. Dotyczy to TS 480, przetestowanego przez G3SJX. Poniżej relacja z tych testów. TS 480 jest dostępny w dwóch róż nych wykonaniach: wersja TS 480SAT zapewnia oddanie mocy do 100W z części nadawczej i jest wyposażona w wbudowaną au tomatyczną skrzynką antenową, wersja TS 480HX zapewnia oddanie mocy do 200W, ale nie jest wyposa żona w wbudowaną automatyczną skrzynkę antenową. Są to dwa różne wykonania i pod miana wzmacniacza mocy w TS 480SAT lub doposażenie w automa tyczną skrzynką antenową w TS 480HX nie są możliwe. Wiele współczesnych TRX ów jest wyposażanych w odłączaną płytę czo łową. Dotyczy to obu wersji TS 480, w których płyta czołowa wyposażona jest także w głośnik. Płyta czołowa sta nowi odrębną całość, wspólną dla obu wykonań. Łączy się z główną częścią urządzenia za pomocą złącza kablowe go. Urządzenie można montować w różnych podstawkach/uchwytach. Płyta czołowa może być instalowana w pewnej odległości od głównej części urządzenia. W zależności od stanowis ka, na którym TRX jest instalowany, można korzystać z krótszego lub dłuż szego kabla łączącego płytę czołową z główną częścią urządzenia. Można montować ją do specjalnej ramy lub do rączki do przenoszenia urządzenia. Dzięki temu, urządzenie może być użyteczne w domu, w pojeździe me chanicznym, jak również jako urządze nie przenośne. Opis urz¹dzenia i jego funkcje podstawowe TS 480 wymaga zasilacza o napię ciu 13,8V, pobierając podczas nadawa nia prąd do 40A w wersji TS 480HX lub 20A w wersji TS 480SAT. Wersja 200 watowa wyposażona jest w dwa wzmacniacze, z których każdy posiada własny kabel zasilania 13,8V. Kable za silania obu wzmacniaczy mocy mogą być dołączone do wspólnego zasilacza (40A) lub do dwóch oddzielnych zasi laczy (20A każdy), ale różnica napięć tych zasilaczy musi być mniejsza niż 1V. Gdy TS 480HX jest podłączony tyl ko do jednego zasilacza, to pracuje je dynie część odbiorcza urządzenia. Główna część urządzenia ma wy miary: szerokość 179mm, wysokość 70mm, głębokość 278mm i waży 3,2kg. Natomiast płyta czołowa ma wy miary: szerokość 183mm, wysokość 78mm, głębokość 68mm i waży 0,52kg. Część odbiorcza urządzenia pracuje od 30kHz do 60MHz. Natomiast część nadawcza umożliwia nadawanie wy łącznie w obrębie pasm amatorskich. Urządzenie jest dostarczane w dwóch wariantach: na rynek amerykański oraz na rynek europejski. Tylko wariant amerykański ma odblokowaną możli wość nadawania w nowym paśmie amatorskim 60 metrów. TS 480HX do starcza maksymalnej mocy 200W w amatorskich pasmach fal krótkich oraz mocy 100W w paśmie amatorskim 6 metrów. Podczas nadawania moc wyjściową można zredukować do 5W. W pasmach amatorskich urządzenie pracuje na odbiór i nadawanie następu jącymi rodzajami emisji: USB, LSB, CW, FSK, AM oraz FM. Praca emisją RTTY wymaga cyfrowego wejścia RTTY i ustawiania w MENU częstotliwości oraz parametru przesunięcia. Dla emis ji CW oraz FSK możliwe jest przełącze nie na odwrotną wstęgę. Wszystkie sterowniki i przyciski są zainstalowane na płycie czołowej. Z ty łu płyty czołowej zamontowane są głośnik oraz gniazdo słuchawek. Z wy 31

2 jątkiem głównej gałki strojenia częstot liwości oraz dwóch pokręteł koncent rycznych, wszystkie pozostałe sterow niki są realizowane za pomocą przycis ków. Większość przycisków spełnia kil ka różnych funkcji, ale w większości przypadków funkcje te są intuicyjnie łatwe do identyfikacji. Duży centralny wyświetlacz ciekłokrystaliczny jest podświetlany światłem żółtym. Uzysku je się dużą jasność i dzięki temu czytel ność wyświetlanych komunikatów. ME NU pozwala na dokonanie ustawień 60 parametrów, zgodnie z upodobaniami danego użytkownika, jak również umożliwia modelowanie wielu funkcji wykonywanych przez urządzenie. Ustawianie częstotliwości pracy urządzenia może być realizowane na wiele sposobów. Główna gałka stroje nia częstotliwości przestraja urządze nie z krokiem syntezy 10Hz podczas pracy emisjami SSB, CW oraz FSK. Na jeden obrót tej gałki można wybrać prędkość przestrajania 2,5, 5 lub 10kHz. Natomiast dla emisji AM oraz FM prędkość przestrajania jest 10 razy większa, przy kroku syntezy 100Hz. Po wciśnięciu przycisku przestrajania pre cyzyjnego prędkość przestrajania jest zmniejszana 10 razy. Istnieje także możliwość szybkiego przestrajania w obrębie pasm amatorskich oraz prze strajania o 1MHz podczas odbioru po za pasmami amatorskimi. Można także ustawiać żądaną częstotliwość pracy urządzenia, wprowadzając ją z klawia tury. Urządzenie jest wyposażone w funkcje niezależnego podstrajania na odbiór (RIT) oraz podczas nadawania (XIT) w zakresie ±10kHz. Przyciski Up/ Down służą do zmiany pasm amators kich. Urządzenie wyposażono w funk cję automatycznego doboru emisji w zależności od wycinka pasma ama torskiego, na który urządzenie jest na strojone w danym momencie. Użyt kownik może utworzyć sobie indywi dualną tablicę 32 częstotliwości i przy pisanych im emisji, co w zupełności wystarcza na potrzeby emisji CW, FSK oraz SSB, a także na odcinki pasm do pracy emisją AM. Jest to w praktyce bardzo przydatna funkcja, zrealizowa na bardziej elastycznie aniżeli w in nych TRX ach. Standardowa funkcja VFO A/VFO B umożliwia pracę z rozdzielonymi częstotliwościami odbioru i nadawa nia, pozwalając na płynne ustawianie częstotliwości nadawania, ale wymaga to aż kilku naciśnięć na przyciski, bo urządzenie nie przełącza się w ten tryb pracy za pomocą tylko jednego przycis ku. Urządzenie wyposażono w 100 ko mórek pamięci, którym można nadać indywidualne nazwy, wpisując je z kla wiatury alfanumerycznej. Nazwa może zawierać do 8 znaków. Pojedynczym przyciskiem można wpisać do pamięci (lub przywołać z pamięci) zestaw usta wień dla 10 częstotliwości. Urządzenie wyposażono w inteligentną funkcję skanowania w pewnym zakresie częs totliwości, lub skanowania komórek pamięci z możliwością ustawiania na żądanie parametrów skanowania. Wersja TS 480HX jest wyposażona w dwa wentylatory oraz gniazdo mini DIN służące do połączeń z urządzenia mi zewnętrznymi jak np. dodatkowy wzmacniacz mocy, terminal cyfrowy, komputerowa karta dźwiękowa itp. MENU umożliwia różne ustawienia do datkowego zewnętrznego wzmacnia cza mocy, wliczając w to opóźnione załączanie na Nadawanie. Dwa gniaz da, dla dwóch różnych anten, są za montowane na elastycznych kablach i obie anteny mogą być załączone do pracy na dowolnym paśmie. 9 nóżko we złącze typu D służy do bezpośred niego połączenia TS 480HX z szerego wym portem COM komputera, bez po trzeby konwersji poziomów. To samo złącze może być wykorzystywane tak że do połączenia z urządzeniami firmy Kenwood do transmisji Packet Cluster oraz do transmisji innych danych cyfro wych. W skład kompletu wchodzi tak że mikrofon ręczny, z dłuższym niż za zwyczaj kablem, aby można było połą czyć go z główną częścią urządzenia. Część odbiorcza urządzenia pracuje w układzie superheterodyny z podwój ną przemianą częstotliwości: 73,095MHz oraz 10,695MHz oraz trzecią przemianą na 455kHz do od bioru emisji FM. Urządzenie wykorzys tuje cyfrową obróbkę sygnałów DSP do filtracji sygnałów akustycznych zaró wno w części odbiorczej, jak podczas nadawania. Główna selekcja sygnałów odbywa się w torze częstotliwości pośredniej 10,695MHz. Standardowym wyposaże niem tego toru jest filtr kwarcowy z pasmem przepuszczania 2,4kHz. W miejsce dodatkowego filtra opcjonalne go można wstawić filtry kwarcowe Kenwood z pasmami przepuszczania 1,8kHz, 500Hz lub 270Hz (odpowied nio dla pracy emisjami SSB, FSK lub 32

3 CW). Do urządzenia można opcjonalnie zainstalować także wysoko stabilny wzorzec częstotliwości, jako baza dla ukła dów syntezy, ze stabilnością rzędu 0,5ppm (oscylator kwar cowy skompensowany temperaturowo). Dodatkowe funkcje urz¹dzenia Część odbiorcza jest wyposażona w załączany na żądanie przedwzmacniacz oraz tłumik sygnałów na wejściu odbior czym. Możliwy jest wybór automatycznej regulacji wzmoc nienia dla dwóch stałych czasowych: Fast AGC lub Slow AGC. Część odbiorcza jest wyposażona w układ ustawianego na żądanie poziomu wyzwalania blokady szumów dla wszys tkich rodzajów emisji. Do uwalniania się od zakłóceń, z ka nałów bezpośrednio sąsiadujących z kanałem aktualnie od słuchiwanym, służy funkcja IF Shift, umożliwiająca płynne przesunięcie (na żądanie) dolnego lub górnego zbocza krzy wej selektywności. Ponadto część odbiorcza jest wyposażona w ogranicznik zakłóceń impulsowych w celu zmniejszania dokuczliwości zakłóceń pochodzących od iskrzeń oraz za kłóceń o charakterze pulsacyjnym. Układy cyfrowej obróbki sygnałów DSP pracują tylko w zakresie częstotliwości akus tycznych, zmniejszając zakłócenia oraz eliminując nośne, jakie znajdą się w paśmie przepuszczanym przez filtry kwar cowe. Podobnie jak w poprzednich modelach TRX ów firmy Kenwood, stosowane są dwa sposoby eliminacji zakłóceń. W przypadku emisji SSB stosuje się adaptywne kształtowanie pasma przepuszczanego przez filtr DSP. Natomiast dla emisji CW używa się algorytmów autokorelacyjnych (SPAC). Układy DSP są wykorzystywane zarówno w części odbior czej, jak i części nadawczej TRX a, zapewniając niezbędną filtrację pasma akustycznego. W torze odbiorczym istnieje możliwość kształtowania przepuszczanego pasma od strony dolnych i wyższych częstotliwości akustycznych. W przy padku emisji wąskopasmowych, CW oraz FSK, istnieje możli wość zawężenia przepuszczanego pasma, odpowiednio aż do 50Hz (dla CW) lub 250Hz (dla FSK). Przy wykorzystywa niu kanału SSB do pracy emisjami cyfrowymi, PSK31 lub RTTY, poprzez kartę dźwiękową w komputerze możliwe jest dodatkowe filtrowanie DSP dla jeszcze węższych pasm prze puszczanych, z możliwością filtracji w zakresie górnych częstotliwości akustycznych kanału SSB, z tym, że każdora zowe przełączanie układu DSP pomiędzy pracą fonią a pracą emisjami cyfrowymi wymaga odpowiednio włączania/wyłą czania tego dodatkowego filtra poprzez wchodzenie w ME NU, co jest pewną niedogodnością. Podczas pracy fonią (róż nymi emisjami: SSB, FM, AM) możliwe jest korzystanie z za programowanych wcześniej filtrów akustycznych DSP w to rach odbiorczym i nadawczym TRX. Umożliwiają one mode lowanie pasma zgodnie z upodobaniami / przyzwyczajenia mi danego użytkownika. Podczas nadawania układ DSP po zwala na przełączanie pomiędzy pasmem wąskim a szero kim, jak również realizuje kompresję dynamiki głośności. TS 480HX podczas nadawania pozwala na: regulację mocy wyjściowej od kilku aż do 200W, pracę z kompresją dynamiki głosu, przełączanie na nadawanie głosem operatora (VOX), możliwość podsłuchu własnego nadawania, pracę pełnym lub półpełnym BK, podczas pracy emisją CW korzystanie z tekstów wpisanych wcześniej do komórek pamięci klucza telegraficznego. Wbudowany klucz telegraficzny dostosowuje się do mani pulatorów różnych typów, ma funkcję automatycznej korekty proporcji elementów znaków telegraficznych CW w zależ ności od prędkości nadawania. Umożliwia pracę z prędkoś ciami nadawania od 6 do 60 grup na minutę. Trzy komórki pamięci klucza telegraficznego pozwalają na wpisanie teks tów do 50 znaków w każdej z komórek, z możliwością wy korzystywania wgranych tekstów na zasadzie wtrącania w nadawany tekst. Możliwe jest nadawanie numeru kont rolnego raportów w zawodach krótkofalarskich przeprowa dzanych emisją CW. Można ustawić także reżim automatycz nego powtarzania uprzednio wpisanej wiadomości. Opcjonalny moduł VGS 1 wspomaga użytkownika w dwojaki sposób: informuje głosem o aktualnie ustawianej częstotliwości pracy urządzenia oraz o ustawieniach kilku innych istot nych parametrów, które są anonsowane znakami alfabetu Morse a. Dotyczy to między innymi aktualnego odczytu S metra. Te funkcje mogą być przydatne dla użytkowników niedowidzących. Pomiary czêœci odbiorczej TS-480HX Czu³oœæ dla emisji SSB Sygna³ na wejœciu przy (S+N):N = 10dB dla S9 Czêstotl. Przedwzm. Przedwzm. Przedwzm. Przedwzm. w³¹czony wy³¹czony w³¹czony wy³¹czony 136kHz 2,00µV (-101dBm) 3,20µV (-97dBm) 280µV 700µV 1,8MHz 0,16µV (-123dBm) 0,40µV (-115dBm) 22µV 110µV 3,5MHz 0,14µV (-124dBm) 0,35µV (-116dBm) 22µV 100µV 7MHz 0,11µV (-126dBm) 0,28µV (-118dBm) 16µV 80µV 10MHz 0,14µV (-124dBm) 0,35µV (-116dBm) 20µV 100µV 14MHz 0,13µV (-125dBm) 0,35µV (-116dBm) 18µV 90µV 18MHz 0,13µV (-125dBm) 0,35µV (-116dBm) 18µV 90µV 21MHz 0,13µV (-125dBm) 0,32µV (-117dBm) 16µV 90µV 24MHz 0,10µV (-127dBm) 0,32µV (-117dBm) 20µV 90µV 28*MHz 0,10µV (-127dBm) 0,32µV (-117dBm) 20µV 90µV 50MHz 0,10µV (-127dBm) 0,35µV (-116dBm) 11µV 90µV * dla emisji AM w paœmie 28MHz czu³oœæ wynosi 0,60µV przy (S+N):N = 10dB i 30% g³êbokoœci modulacji * dla emisji FM w paœmie 28MHz czu³oœæ wynosi 0,14µV przy 12dB SINAD i szczytowej dewiacji = 3kHz Inne istotne parametry: - próg wyzwalania ARW wynosi 0,6µV, - wzrost poziomu sygna³u akustycznego na wyjœciu czêœci odbiorczej o 1,5dB nastêpuje dopiero przy wzroœcie sygna³u na wejœciu antenowym o ponad 100dB, - czas narastania sygna³u automatycznej regulacji wzmocnienia wynosi 2-3ms, - czas zaniku sygna³u automatycznej regulacji wzmocnienia wynosi 100 do 300 milisekund dla ustawienia FAST oraz 2 do 5 sekund dla ustawienia SLOW, - wzmacniacz akustyczny dostarcza mocy 2,0W na wyjœciu czêœci odbiorczej na obci¹ eniu 8Ω i przy zniekszta³ceniach nieprzekraczaj¹cych 10%, - zawartoœæ produktów intermodulacyjnych na wyjœciu akustycznym toru odbiorczego: -30dB do -40dB. Wskazania S-metra Poziom sygna³u na wejœciu antenowym w paœmie 7MHz czêœci odbiorczej dla wskazañ S-metra Przedwzm. w³¹czony Przedwzm. wy³¹czony S1 0,8µV 4,0µV S3 1,4µV 6,3µV S5 2,8µV 14µV S7 8,9µV 45µV S9 16µV * 80µV S9+20dB 130µV 630µV S9+40dB 1,6mV 8mV S9+60dB 20mV 100mV Filtr Szerokoœæ pasma przepuszczana przez filtr -6dB -60dB 2,4kHz SSB 2490Hz 4800Hz 1,8kHz SSB 2010Hz 4060Hz 270Hz CW 300Hz 840Hz 6kHz AM 7,4kHz 22,9kHz FM 10,3kHz 21,2kHz 33

4 posiada trzy komórki pamięci do wgrywania tekstów akus tycznych o czasie trwania do 30 sekund. Wgrane teksty można następnie dowolnie odtwarzać podczas nadawania, co w znacznym stopniu automatyzuje pracę. Pamięć nu mer 3 umożliwia także nagranie ostatnich 30 sekund sygna łów odbieranych, na które był nastrojony odbiornik w ciągu ostatnich 30 sekund. Wgrane sygnały będą przechowywa ne w tej komórce pamięci. Pozwala to na np. sprawdzenie (upewnienie się o prawidłowości) odebranych informacji lub zademonstrowanie korespondentowi, jak go odbieraliś my w ciągu ostatnich 30 sekund jego nadawania. Inne funkcje dotyczą np. możliwości ustawienia maksy malnego czasu własnego nadawania, programowanie czasu, po którym TRX automatycznie się wyłączy. TS 480HX umoż liwia pracę poprzez transwertery, z poziomem sygnału na na dawanie 5W. Na wyświetlaczu TS 480HX wyświetlana bę Parametry dynamiczne czêœci odbiorczej dla odstêpu 50kHz Pasmo Przedwzmacniacz w³¹czony Przedwzmacniacz wy³¹czony IP3 BDR IP3 BDR 1,8MHz +10dBm 95dB +24dBm 99dB 3,5MHz +10dBm 96dB +18dBm 96dB 7MHz +9dBm 97dB +22dBm 100dB 14MHz +9dBm 96dB +21dBm 98dB 21MHz +8,5dBm 96dB +23dBm 100dB 28MHz +3dBm 93dB +18dBm 97dB 50MHz -5*dBm 88dB +15dBm 94dB Parametry dynamiczne czêœci odbiorczej dla bliskich odstêpów zmierzone w paœmie amatorskim 7MHz Odstêp Przedwzmacniacz w³¹czony Przedwzmacniacz wy³¹czony IP3 BDR IP3 BDR 3kHz -36dBm 67dB -21dBm 71dB 5kHz -29dBm 71dB -15dBm 75dB 7kHz -22dBm 76dB -7dBm 81dB 10kHz -10dBm 84dB +4dBm 88dB 15kHz +7dBm 95dB +16dBm 96dB 20kHz +7,5dBm 96dB +18dBm 97dB 30kHz +8dBm 96dB +19dBm 98dB 40kHz +8dBm 96dB +21dBm 99dB 50kHz +9dBm 97dB +22dBm 100dB Odstêp Poziom sygna³u Poziom sygna³u Poziom sygna³u powoduj¹cego blokuj¹cego blokuj¹cego przyrost szumu czêœæ odbiorcz¹ czêœæ odbiorcz¹ o 3dB wskutek (przedwzm. (przedwzm. Reciprocal Mixing w³¹czony) wy³¹czony) 3kHz 78dB -38dBm -24dBm 5kHz 82dB -38dBm -24dBm 10kHz 89dB -36dBm -22dBm 15kHz 93dB -24dBm -10dBm 20kHz 95dB -13dBm +1dBm 30kHz 98dB -4dBm +8dBm 50kHz 103dB -4dBm +8dBm 100kHz 110dB -4dBm +8dBm 200kHz 116dB -4dBm +8dBm Parametry wyjœciowe nadajnika Pasmo Moc wyjœciowa Poziom Poziom produktów dla emisji CW produktów intermodulacyjnych * harmonicznych 3. rzêdu 5. rzêdu 1,8MHz 212W -68dB -34 (-28)dB -46 (-40)dB 3,5MHz 216W -65dB -36 (-30)dB -46 (-40)dB 7MHz 210W -72dB -34 (-28)dB -46 (-40)dB 10MHz 212W -70dB -30 (-24)dB -43 (-37)dB 14MHz 210W -70dB -32 (-26)dB -46 (-40)dB 18MHz 210W -70dB -28 (-22)dB -40 (-34)dB 21MHz 210W -66dB -31 (-25)dB -41 (-35)dB 24MHz 213W -73dB -26 (20)dB -38 (-32)dB 28MHz 213W -73dB -26 (-20)dB -38 (-32)dB 50MHz 105W -68dB -31 (-25)dB -44 (-38)dB * poziomy produktów intermodulacyjnych w nadawczej próbie dwutonowej (w 4 i 5 kolumnie) s¹ odniesione do mocy PEP. Natomiast wartoœci w nawiasach dotycz¹ odniesienia do jednego z dwóch sygna³ów. Inne istotne parametry: - t³umienie noœnej dla sygna³ów SSB oko³o 65dB, - zniekszta³cenia sygna³ów akustycznych: 1%, - czu³oœæ wejœcia mikrofonowego: 1mV, - dewiacja FM: 4,3kHz - szeroka, 2,1kHz - w¹ska, Pomiary powy sze wykonano podczas pracy emisj¹ USB, dla normalnej szerokoœci kana³u SSB, zasilaj¹c TS-480HX z dwóch zasilaczy 13,5V. dzie częstotliwość robocza transwertera, ale z cyfr wskazują cych MHz dostępne będą tylko trzy cyfry. Praca emisją FM pozwala na odbiór/nadawanie z wąskopasmową FM oraz szerokopasmową FM. Możliwa jest także praca emisją FM poprzez przemienniki z tonowym uaktywnianiem przemien nika (CTCSS). Sterowanie TS-480HX za pomoc¹ komputera Firma Kenwood umożliwia dostęp do bezpłatnego oprogra mowania, ARCP 480 które można ściągnąć ze strony interneto wej (www.kenwood.com/i/products/info/amateur.html). To około 6MB. Po stronie PC wymagane są Windows 98 lub wersje późniejsze. G3SJX sprawdził, że uzyskuje się popra wną pracę już przy zegarze 200MHz. Możliwe jest równo czesne sterowanie pracą TS 480HX, zarówno z jego płyty czołowej, jak i z PC. G3SJX zauważył, że funkcja przestraja nia częstotliwości roboczej urządzenia jest szybciej realizo wana z płyty czołowej TS 480HX, aniżeli podczas sterowania z PC. W stosunku do możliwości oferowanych przez sam TS 480HX, program komputerowy wzbogaca go o funkcję uproszczonego analizatora widma podczas pracy TS 480HX w trybie skanowania, ale mankamentem oferowanego bez płatnie oprogramowania jest brak wglądu w zawartość komó rek pamięci. Inny program udostępniany bezpłatnie (do ściągnięcia ze stron internetowych Kenwooda) to ARHP 10 (5MB), umożli wiający zdalne sterowanie urządzeniem w systemie Network Command System (przez dwustronne łącze telefoniczne lub poprzez Internet). W uzupełnieniu do transmisji cyfrowej po między PC a sterowanym zdalnie TS0480HX, łącze umożliwia dwustronną transmisję odbieranego/nadawanego dźwięku w systemie VoIP (Voice over Internet Protocol). W takiej konfi guracji oprogramowanie ARHP 10 jest po stronie TS 480HX, a oprogramowanie ARCP 480 na stanowisku zdalnej kontroli TS 480HX, poprzez PC i ww. łącze. Wymagane oprogramo wanie na PC to minimum Windows 2000 lub XP. Jedyną drobnostką do pokonania przy takim wykorzystywaniu TS 480HX będą uwarunkowania licencyjne w danym kraju. Kolejną możliwością oferowaną w TS 480HX jest możli wość skojarzenia go z radiotelefonem Kenwood TM 2700E 34

5 na pasma amatorskie 2 metry oraz 70 centymetrów. Połącze nie to jest realizowane przez szeregowy port COM. Umożli wia to przestrajanie TS 480HX zgodnie z komunikatami z DX Clustera na częstotliwość stacji DX, interesującej danego użytkownika TS 480HX. Pomiary TS-480HX Pomiary przeprowadzono, zasilając urządzenie z zasilacza 13,5V. Urządzenie doposażono w dwa opcjonalne filtry kwarcowe 1,8kHz dla emisji SSB oraz 270Hz dla emisji CW. Część odbiorcza ma bardzo dużą czułość, z progiem zadzia łania układu automatycznej regulacji wzmocnienia =0,6µV. Odbiornik ma zmniejszoną czułość w zakresie fal długich, ale w zasadzie wystarczającą do odbioru na częstotliwości 136kHz (dotyczy jednej z radiostacji brytyjskich). Tłumienie częstotliwości lustrzanych oraz sygnałów częstotliwości po średnich przekracza 90dB, co jest bardzo dobrym rezultatem. Odporność na intermodulację trzeciego rzędu oraz zakres dynamiczny odbiornika są bardzo dobre, ale tylko dla bardzo dużego odstępu 50kHz. Natomiast dla bliskich odstępów są raczej kiepskie. Odporność na mieszanie odwrócone (Recip rocal Mixing) osiąga niezłe parametry, tym niemniej jest to regres w stosunku do niektórych poprzednich modeli TRX fir my Kenwood. Rezultaty pomiarów poszczególnych grup parametrów są zawarte w odrębnych tabelach. Próbna praca na pasmach amatorskich G3SJX testował egzemplarz TS 480HX, instalując go w do mu na biurku. Na blacie biurka była tylko sama płyta czołowa (zamontowana w uchwycie), a główna część urządzenia umieszczona została obok biurka. G3SJX usytuował płytę czo łową po lewej stronie klawiatury komputera, przechylając ją nieco do tyłu, tak aby wszystkie przyciski były dobrze do stępne. Ponieważ płyta czołowa wraz z uchwytem mocują cym jest bardzo mała i jednocześnie jest połączona okablo waniem z częścią główną urządzenia, przeto możliwe jest dosyć swobodne jej przemieszczanie po blacie biurka. Jakość dźwięku z głośnika umieszczonego z tyłu płyty czołowej, by ła nadzwyczaj dobra, ale zawsze lepsza słyszalność była osią gana poprzez słuchawki. G3SJX był bardzo zadowolony z pracy części odbiorczej urządzenia, nawet w trudnym paś mie 40 metrów. Duża czułość odbiornika przydawała się na spokojnych wyższych pasmach KF oraz w paśmie 6 metrów. Odbiornik sprawował się dobrze także przy odbiorze stacji AM w krótkofalowych pasmach radiofonicznych oraz na fa lach długich. G3SJX testował TS 480HX w grudniu 2003, gdy panowały dobre warunki propagacyjne w amatorskim paśmie 80 metrów w kierunku Japonii oraz zachodniego wybrzeża USA. Filtry akustyczne DSP są dużą pomocą w uwalnianiu się od zakłóceń, ale nigdy nie zastąpią wąskopasmowego filtra kwarcowego. Poddając sygnał akustyczny obróbce DSP, do świadcza się czasami negatywnych efektów zadziałania ukła du ARW na silne sygnały, leżące poza pasmem przepuszcza nym przez AF DSP, ale mieszczące się jeszcze w paśmie przepuszczania filtra kwarcowego w torze częstotliwości po średniej. Wówczas, w takt pojawiania się silnego sygnału, obok kanału przepuszczanego przez filtr AF DSP i zgodnie ze stałymi czasowymi układu ARW interesujące operatora syg nały mogą być wyciszane przez zadziałanie układu ARW na obecność silnych sygnałów obok (w takt pojawiania się silnego sygnału obok, układ ARW będzie zmniejszać wzmoc nienie, co może sprawić, że słaby sygnał, w paśmie przepusz czania AF DSP, przestanie być słyszany). Efekt ten występuje szczególnie dokuczliwie, gdy próg zadziałania układu ARW jest ustawiony nisko (przypadek TS 480HX). G3SJX uważa, że lepiej doposażyć część odbiorczą w wąskopasmowy kwarcowy filtr dla emisji CW o szerokości przepuszczanego pasma 500Hz zamiast 270Hz. Jakość nadawanych sygnałów emisjami SSB oraz CW była dobra. W przypadku emisji CW urządzenie pracowało pra widłowo dla szybkiego BK oraz w półdupleksie. G3SJX chwa li dobre rozwiązania ergonomiczne układu przycisków na płycie czołowej, pomimo znacznej ich liczby. Jest to rozwią zanie dogłębnie przemyślane, chociaż, niektóre funkcje doty czące pamięci były dla G3SJX trochę niewygodne. Podsumowanie Podsumowując, G3SJX stwierdza, że TS 480HX jest dosko nałym urządzeniem do pracy ze stanowiska w domu krótko falowca, w samochodzie i na biwaku. Jest łatwy i wygodny w eksploatacji, oferując doskonałe parametry części odbior czej i nadawczej. Możliwość nadawania mocą 200W może być poważnym atrybutem, gdy brak dodatkowego wzmacnia cza mocy, lub podczas pracy ekspedycji DX owej z ograni czeniami na wagę bagażu. Natomiast posiadacze dodatko wych wzmacniaczy mocy powinni raczej wybrać wersję TS 480SAT. Ceny w Wielkiej Brytanii wynoszą od 1000 do 1100 funtów angielskich (w zależności od modelu). Peter Hart G3SJX Oryginał opublikowany w miesięczniku RadCom, marzec

RADIOTELEFONU FR - 100

RADIOTELEFONU FR - 100 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU FR - 100 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl DANE TECHNICZNE Częstotliwość pracy BAND A BAND

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu

Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie nadawczo-odbiorcze PMR 446 Nr produktu 000558090 Strona 1 z 7 Główne elementy sterowania i części radia Strona 2 z 7 Obsługa Włączanie/wyłączanie zasilania i ustawienie głośności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ZEUS UWAGA: Nie wolno nadawad bez podłączonej anteny może dojśd do uszkodzenia sprzętu. Urządzenie zostało przetestowane i skalibrowane w fabryce. Wszelkie próby ingerowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFON SAMOCHODOWY PMR 446

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFON SAMOCHODOWY PMR 446 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOTELEFON SAMOCHODOWY PMR 446 Midland GB1 to nieduży, samochodowy radiotelefon pracujący w standardzie PMR-446, dopuszczonym do swobodnego używania prawie w całej Europie. Zawartość

Bardziej szczegółowo

Wymiary: 90mm/60mm/25mm

Wymiary: 90mm/60mm/25mm KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 2,6 cala ` Zasilanie Pasmo 5-12V/ bateria 1,5V AA 240-960MHz Wymiary: 90mm/60mm/25mm Duży zasięg pomiaru ok. 10m pilot samochodowy OPIS SET P1 Przełącza w tryb zmian(setup)

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Alan 100 Plus. Zakres częstotliwości: 26,960 27,400 MHz Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL Temperatura pracy: -10/+55 C

Alan 100 Plus. Zakres częstotliwości: 26,960 27,400 MHz Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL Temperatura pracy: -10/+55 C Alan 100 Plus,, Liczba kanałów: 40 AM/FM Zakres częstotliwości: 26,960 27,400 MHz Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL Temperatura pracy: -10/+55 C Zasilanie: 13,8 V prąd stały Wymiary zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 36

Spis treści. Strona 1 z 36 Spis treści 1. Wzmacniacz mocy 50Ω 50W 20 do 512 MHz - sztuk 4... 2 2. Wzmacniacz małej mocy 50Ω 0.2 MHz do 750 MHz sztuk 3... 3 3. Wzmacniacz Niskoszumowy 50Ω 0.1 MHz do 500 MHz sztuk 3... 4 4. Wzmacniacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend III. Downloaded from

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend III. Downloaded from Instrukcja CB Radio M-Tech Legend III Downloaded from www.cbradio.nl URUCHOMIENIE RADIOTELEFONU CB Najpierw należy podłączyć antenę do gniazda antenowego, zamocowanego z tyłu radiotelefonu. Nastepnie podłaczamy

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

DWM-02. Cyfrowy, bezprzewodowy mikrofon z wymiennym mechanizmem głowicy. Omówienie

DWM-02. Cyfrowy, bezprzewodowy mikrofon z wymiennym mechanizmem głowicy. Omówienie DWM-02 Cyfrowy, bezprzewodowy mikrofon z wymiennym mechanizmem głowicy Omówienie Elastyczny system mikrofonowy, współpracuj pracujący cy z nadajnikami i odbiornikami z serii DWX Należący do systemu bezprzewodowych

Bardziej szczegółowo

MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego

MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego MSA-1 Mikroprocesorowy sterownik do przełącznika antenowego Instrukcja obsługi Autor projektu: Grzegorz Wołoszun SP8NTH Wstęp Sterownik MSA-1 powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku krótkofalarskiego

Bardziej szczegółowo

Odbiornik SDR na pasmo 80m. Streszczenie:

Odbiornik SDR na pasmo 80m. Streszczenie: Odbiornik SDR na pasmo 80m Streszczenie: Bardzo prosty a jednocześnie o dużych możliwościach odbiornik na pasmo 80m (inne pasma do 30MHz można uzyskać po wymianie generatora i filtrów pasmowych). Koszt

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 22/09. CEZARY WOREK, Kraków, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 22/09. CEZARY WOREK, Kraków, PL PL 215148 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215148 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385023 (51) Int.Cl. H04B 1/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Odbiorniki superheterodynowe

Odbiorniki superheterodynowe Odbiorniki superheterodynowe Odbiornik superheterodynowy (z przemianą częstotliwości) został wynaleziony w 1918r przez E. H. Armstronga. Jego cechą charakterystyczną jest zastosowanie przemiany częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

WSPR. by SP3IY

WSPR.  by SP3IY WSPR http://wsprnet.org by SP3IY Zielona Góra 12 listopada 2010 Weak Signal Propagation Reporter to system łączności, dzięki któremu możemy w prosty sposób określać propagację sygnałów na wybranym paśmie.

Bardziej szczegółowo

MBD 732 MBD 832 MBD 932

MBD 732 MBD 832 MBD 932 PODWÓJNY MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 732 MBD 832 MBD 932 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl MBD 732, 832, 932 mikrofon

Bardziej szczegółowo

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Evatronix S.A. 6 maja 2013 Tematyka wykładów Wprowadzenie Tor odbiorczy i nadawczy, funkcje, spotykane rozwiazania wady i zalety,

Bardziej szczegółowo

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 1. Instalację przeprowadziłem w systemie Windows 7 Home Premium wersja 32 bity. System pracował ze standardowymi ustawieniami kontroli konta użytkownika. Wkładamy

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e

Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e Szerokopasmowy tester telekomunikacyjny MT3000e Tester MT3000e należy do nowej generacji szerokopasmowych testerów telekomunikacyjnych. Jest on idealnie przystosowany do odbiorów i badań sygnałami analogowymi

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Tester radiokomunikacyjny R8000

Tester radiokomunikacyjny R8000 Tester radiokomunikacyjny R8000 1 R8000 Radio Tester Użytkownicy Straż, Policja, Pogotowie Wojsko Firmy transportowe, Kolej Lotniska i ich służby Firmy ochrony Serwisy radiowe Producenci sprzętu 2 2 Główne

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Midland 210 DS. ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ. CB Funkgerät R I C E S T R A S M E T T I TO R E V H F / U H F

Midland 210 DS. ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ. CB Funkgerät R I C E S T R A S M E T T I TO R E V H F / U H F Midland 210 DS Ricetrasmettitore CB CB Transceiver CB Funkgerät Transceptor CB Emetteur-récepteur CB Radio CB Πομποδέκτης CB CB Zendontvanger Radiotelefon CB R I C E S T R A S M E T T I TO R E V H F /

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

Seria 3500A Przenośny tester radiokomunikacyjny

Seria 3500A Przenośny tester radiokomunikacyjny Seria 3500A Przenośny tester radiokomunikacyjny 1 GHz Przenośny - waga 3,9 kg 5 godzin pracy na baterii 2 MHz - 1 GHz Wzmocniona konstrukcja - spełnia normę MIL PRF 28800F Class II temperatury pracy -

Bardziej szczegółowo

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD Lokalizator Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Opis techniczny Dynatel 2573E-iD zestaw oraz panel sterowania z trybem wizualizacji trasy kabla Odbiornik Częstotliwości pracy odbiornika od 50hZ do 133kHz Częstotliwości

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.10 Odbiór sygnałów AM odpowiedź częstotliwościowa stopnia 1. Odbiór sygnałów AM odpowiedź częstotliwościowa stopnia

Bardziej szczegółowo

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five

AM / FM URZ0243. CB SUNKER Elite Five AM / FM URZ0243 CB SUNKER Elite Five ELITE FIVE Zakres obsługiwany przez radio 24,265 30,105Mhz / PL 190(W) x 120(D) x 31(H) mm / 1W FM 10% Miejsce instalacji AM: 0.5 uv dla 10dB Strojenie anteny FM: 0.5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI www.gde.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Zawartość opakowania 3 3. Instalacja 3 4. Funkcje 6 1) Gniazdo mikrofonu 2) Pokrętło załączania i siły głosu 3) Wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

Grzegorz ZYSKOWSKI RADIOSTACJE XK 2500L oraz XK 2900L

Grzegorz ZYSKOWSKI RADIOSTACJE XK 2500L oraz XK 2900L Grzegorz ZYSKOWSKI RADIOSTACJE XK 2500L oraz XK 2900L W dziale Jednostki Wojsk Łączności pisałem o Centrum Radiowym, 4 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. Zawarłem tam stwierdzenie dysponowania

Bardziej szczegółowo

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI www.gde.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Zawartość opakowania 3 3. Instalacja 3 4. Funkcje 6 1) Gniazdo mikrofonu 2) Pokrętło załączania i siły głosu 3) Wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

KF/50MHz ALL MODE TRANSCEIVER

KF/50MHz ALL MODE TRANSCEIVER KF/50MHz ALL MODE TRANSCEIVER Dalszy rozwój serii 756PRO Firma Icom i jej s³awny IC-756PRO kontynuuj¹ tworzenie historii urz¹dzeñ krótkofalarskich Pierwszy transceiver z 32-bitowym zmiennoprzecinkowym

Bardziej szczegółowo

Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński

Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC Integracja CTI rejestratorów TRX z systemami radiowymi KENWOOD NEXEDGE Wersja 1.0 Październik 2013 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu dla Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół w Płocku, ul. Harcerska 2. Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 32342400-6 Sprzęt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ERMES

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ERMES INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ERMES UWAGA: Nie należy nadawać bez podłączonej anteny grozi uszkodzeniem sprzętu. Sprzęt ten został przetestowany i skalibrowany w fabryce. Wszelkie próby ingerowania we wnętrze

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA USUWANIA USRTEREK SYSTEM SD-NAVI Z ANC (wersja 1.00)

PROCEDURA USUWANIA USRTEREK SYSTEM SD-NAVI Z ANC (wersja 1.00) 1 SPIS TREŚCI Usterka zgłoszona przez klienta Diagnostyka Przegląd i opis styków Rozdz. 2 W OGÓLE NIE DZIAŁA PRZYCISK WŁ./WYŁ. (brak Rozdz. 3-1 dźwięku i wskazań na wyświetlaczu) BRAK DŹWIĘKU (wskazania

Bardziej szczegółowo

4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego

4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego 4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego 4.1. Schemat blokowy odbiornika radiofonicznego AM/FM proszczony schemat blokowy superheterodynowego odbiornika radiofonicznego do odbioru audycji monofonicznych

Bardziej szczegółowo

OM 10 kompaktowa stacja czołowa TV z modulatorami DVB-T / DVB-C

OM 10 kompaktowa stacja czołowa TV z modulatorami DVB-T / DVB-C OM 10 kompaktowa stacja czołowa TV z modulatorami DVB-T / DVB-C produkcji WISI Communications GmbH Dystrybucja w Polsce: DIOMAR Sp. z o.o., ul. Na Skraju 34, 02-197 Warszawa www.diomar.pl OM 10 typowe

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę).

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system TRACK

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ.

Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ. Bezprzewodowy system mikrofonowy SWB-1 z GŁOSOWANIEM i TRACK KAMERĄ. Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system do głosowania, bezprzewodowy - system TRACK

Bardziej szczegółowo

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Z. Serweciński 22-10-2011 Struktura łącza abonenckiego okablowanie centrali kable magistralne kable rozdzielcze kable abonenckie centrala telefoniczna przełącznica

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZ PAM-60/120/240/360 ODTWARZACZ CD PAM-CDA MAGNETOFON PAM-D ODBIORNIK RADIOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZ PAM-60/120/240/360 ODTWARZACZ CD PAM-CDA MAGNETOFON PAM-D ODBIORNIK RADIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI WZMACNIACZ PAM-60/120/240/360 ODTWARZACZ CD PAM-CDA MAGNETOFON PAM-D ODBIORNIK RADIOWY PAM-T WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930

MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 830 MBD 930 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Krótki opis DMU-2000

Krótki opis DMU-2000 Krótki opis DMU-2000 Niejeden z posiadaczy FT-2000 zadaje sobie pytanie czy,warto sprawić sobie opcjonalne urządzenie jakim jest DMU-2000. Po zdecydowaniu się, nabyłem ten dodatek i oto co dostałem: W

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ANTENOWA GOTOWA DO ODBIORU DARMOWYCH PROGRAMÓW Z MUX8. Kompletna oferta produktowa

INSTALACJA ANTENOWA GOTOWA DO ODBIORU DARMOWYCH PROGRAMÓW Z MUX8. Kompletna oferta produktowa INSTALACJA ANTENOWA GOTOWA DO ODBIORU DARMOWYCH PROGRAMÓW Z MUX8 Kompletna oferta produktowa MUX8 to nowy multipleks telewizji naziemnej, na którym nadawane są programy stacji komercyjnych: WP TV, Nowa

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI www.gde.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Zawartość opakowania 3 3. Instalacja 3 4. Funkcje 6 1) Gniazdo mikrofonu 2) Wyświetlacz LCD 3) Przycisk Szybka dziewiątka 4) Przycisk

Bardziej szczegółowo

Oferta firmy. P. P. U H. EMAL 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 23. tel./fax: 033 812 44 47 e-mail: biuro@emalgroup.pl www.emalgroup.

Oferta firmy. P. P. U H. EMAL 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 23. tel./fax: 033 812 44 47 e-mail: biuro@emalgroup.pl www.emalgroup. Oferta firmy P. P. U H. EMAL tel./fax: 033 812 44 47 e-mail: biuro@emalgroup.pl www.emalgroup.pl WYŚWIETLACZE TEKSTOWE RGB Wyświetlacz służy do wyświetlania płynącego tekstu w trybie monochromatycznym

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia modulacji PSK w FT857D

Instrukcja uruchomienia modulacji PSK w FT857D Instrukcja uruchomienia modulacji PSK w FT857D Niniejsza instrukcja moŝe być rozpowszechniana tylko i wyłącznie pod warunkiem zachowania informacji o autorze zawartych w stopce dokumentu. Instrukcja nie

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI. www.gde.pl

CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI. www.gde.pl CB RADIO INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI www.gde.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Zawartość opakowania 3 3. Instalacja 3 4. Funkcje 6 1) Gniazdo mikrofonu 2) Pokrętło załączania i siły głosu 3) Wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

GA40XX seria. 1,5GHz/3GHz/7,5GHz. Cyfrowy Analizator Widma

GA40XX seria. 1,5GHz/3GHz/7,5GHz. Cyfrowy Analizator Widma Cyfrowy Analizator Widma GA40XX seria 1,5GHz/3GHz/7,5GHz Wysoka klasa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo - funkcjonalne Wysoka stabilność częstotliwości Łatwy w użyciu GUI (interfejs użytkownika) Małe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE FUNKCJE I ELEMENTY STEROWANIA UŻYTKOWANIE ALĄNA 42 MULTI WYBÓR STANDARDU CZĘSTOTOLIWOŚCI TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI DANE TECHNICZNE

WPROWADZENIE FUNKCJE I ELEMENTY STEROWANIA UŻYTKOWANIE ALĄNA 42 MULTI WYBÓR STANDARDU CZĘSTOTOLIWOŚCI TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI DANE TECHNICZNE WPROWADZENIE FUNKCJE I ELEMENTY STEROWANIA UŻYTKOWANIE ALĄNA 42 MULTI WYBÓR STANDARDU CZĘSTOTOLIWOŚCI TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI DANE TECHNICZNE WPROWADZENIE ALĄN 42 MULTI jest niewielkich wymiarów przenośnym

Bardziej szczegółowo

Lekcja 20. Temat: Detektory.

Lekcja 20. Temat: Detektory. Lekcja 20 Temat: Detektory. Modulacja amplitudy. (AM z ang. Amplitude Modulation) jeden z trzech podstawowych rodzajów modulacji, polegający na kodowaniu sygnału informacyjnego (szerokopasmowego o małej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiotelefon CB AM/FM TIGER LEMM Urządzenie dopuszczone do użytkowania na terenie RP

Instrukcja obsługi. Radiotelefon CB AM/FM TIGER LEMM Urządzenie dopuszczone do użytkowania na terenie RP Radiotelefon CB AM/FM Instrukcja obsługi TIGER LEMM 27 1466 Urządzenie dopuszczone do użytkowania na terenie RP Parametry Techniczne PARAMETRY NADAJNIKA Moc wyjściowa... 4W Rodzaj emisji... A3 (AM), typowa

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

Radiotelefon PMR446. Midland G15 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Radiotelefon PMR446. Midland G15 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiotelefon PMR446 Midland G15 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Oprogramowanie do programowania (opcjonalne) 2 Zawartość opakowania Główne cechy 3 Główne elementy sterujące i części radiotelefonu 4 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wymogi techniczne urządzeń. Stanowisko montażowo - pomiarowe Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr POIG 4.4/07/11/2015 r. z dnia 10 listopada 2015 r. str. 1 1. Oscyloskop Liczba: 1 Parametr Pasmo

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH INT-VMG int-vmg_pl 03/12 Moduł INT-VMG umożliwia głośne odtwarzanie nagranych uprzednio komunikatów w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Współpracuje z centralami

Bardziej szczegółowo

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows XP

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows XP Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows XP 1. Podłączamy kabel USB do wolnego portu komputera. Po chwili system Windows wykryje nowe urządzenie o czym poinformuje nas komunikatem: Teraz zaczyna się proces

Bardziej szczegółowo

1-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Moc RMS: 1x 1Ω. 1x 4Ω. 4x 2Ω

1-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Moc RMS: 1x 1Ω. 1x 4Ω. 4x 2Ω Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Zmiana zapytania ofertowego

Zmiana zapytania ofertowego Częstochowa, 09.04.2015 r. Zmiana zapytania ofertowego Dot. zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia pracowni językowej, 12-stanowiskowej na potrzeby projektu Wsparcie-Wiedza-Sukces Informuję,

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

Kraków, [ 16 marca ]2016. Zestaw pytań nr 2

Kraków, [ 16 marca ]2016. Zestaw pytań nr 2 Kraków, [ 16 marca ]2016 Zestaw pytań nr 2 Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ref. 4/16, pod nazwą: dostawa sprzętu do realizacji nagłośnienia w Teatrze Łaźnia Nowa Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych.

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. I. Wstęp teoretyczny. Analizator widma jest przyrządem powszechnie stosowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II URUCHOMIENIE RADIOTELEFONU CB Najpierw należy podłączyć antenę do gniazda antenowego, zamocowanego z tyłu radiotelefonu (gniazdo nr 12). Nastepnie podłaczamy mikrofon

Bardziej szczegółowo

PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro

PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro ADInstrument. Systemy akwizycji danych i zestawy edukacyjne. Opis urządzenia PL3504/P PowerLab 4/35 to wysokowydajny system akwizycji danych odpowiedni do szerokiej

Bardziej szczegółowo

8-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Z 10-KANAŁOWYM DSP

8-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY Z 10-KANAŁOWYM DSP Wyłączny dystrybutor w Polsce: 2N-Everpol Sp. z o.o. 02-801 Warszawa ul. Puławska 403A; tel. 22 331 99 59; fax. 22 331 99 50; e-mail: info@everpol.pl; www.everpol.pl CENNIK ZAWIERA SUGEROWANE CENY DETALICZNE

Bardziej szczegółowo

Linie wewnętrzne 20.0 36.0 24.0 40.0. Linie Miejskie. 100 V AC do 130 V AC; 1.0 A / 200 V AC do 240 V AC; 0.5 A / 50 Hz / 60 Hz

Linie wewnętrzne 20.0 36.0 24.0 40.0. Linie Miejskie. 100 V AC do 130 V AC; 1.0 A / 200 V AC do 240 V AC; 0.5 A / 50 Hz / 60 Hz KX-NCP500NE KX-NCP1000NE Całkowita liczba nr wewnętrznych (DXDP) 64.0 104.0 Telefony systemowe IP (IP-PT) - MPR 40.0 64.0 Telefony SIP - MPR 32.0 64.0 Telefony jednoliniowe (SLT) 20.0 36.0 Cyfrowe telefony

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym.

System nagłośnieniowy 300M dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. Nagłośnienie na samochód reklamowy lub karawan pogrzebowy. Zestaw może współpracować

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Transwerter TS70. (opracowanie wersja 1.0 / 28.09.2012)

Transwerter TS70. (opracowanie wersja 1.0 / 28.09.2012) Transwerter TS70 (opracowanie wersja 1.0 / 28.09.2012) Wersja transwertera SMD jest podobna do wersji przewlekanej TH70. Różnic jest kilka. Po pierwsze zrezygnowano z cewek powietrznych (oprócz wejściowej

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych

T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych T 1000 PLUS Tester zabezpieczeń obwodów wtórnych Przeznaczony do testowania przekaźników i przetworników Sterowany mikroprocesorem Wyposażony w przesuwnik fazowy Generator częstotliwości Wyniki badań i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA Dla urządzeń o numerach seryjnych serii A01000 i E01000 1. Wymagania FiloVox działa na komputerach z systemem operacyjnym Windows 2000, XP lub Windows 2003. Dodatkowo komputer

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

Midland G11 RADIOTELEFON PMR-446

Midland G11 RADIOTELEFON PMR-446 Midland G11 RADIOTELEFON PMR-446 Producent: CTE International s.r.l. Importer: Alan Telekomunikacja Sp z o.o. Wyprodukowano w Chinach WPROWADZENIE Midland G11 to nowoczesny i niezawodny radiotelefon pracujący

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie sygnałów SSB metodę filtracyjną

Wytwarzanie sygnałów SSB metodę filtracyjną Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.13 Wytwarzanie sygnałów SSB metodę filtracyjną 1. Wytwarzanie sygnałów SSB metodę filtracyjną Ćwiczenie to ma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU Wersja 1.1 WAŻNA UWAGA Jeśli miernik zamarzł lub w wyniku wadliwej pracy wyświetla pomiary nieprawidłowo, należy go ponownie uruchomić, postępując następująco:

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA...2 ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA...3 INSTALACJA...3 WSKAŹNIKI PANELU PRZEDNIEGO...4 REGULATORY I ZŁĄCZA PANELU TYLNEGO...4 INSTRUKCJA OBSŁUGI...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini rejestrator cyfrowy MD-80P INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini rejestrator cyfrowy MD-80P 1 Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem

Bardziej szczegółowo