RAPORT część I. z badań desk research. przeprowadzonego w ramach projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT część I. z badań desk research. przeprowadzonego w ramach projektu"

Transkrypt

1 RAPORT część I z badań desk research przeprowadzonego w ramach projektu Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne, jako instrument rozwoju ponadlokalnego Olkusz, maj 2014 Gmina Bolesław Miasto Bukowno Gmina Olkusz Powiat Olkuski Gmina Wolbrom Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

2 Strona2 Zawartość 1. Wstęp Diagnoza społeczno-ekonomiczna Położenie, powierzchnia i podział administracyjny Demografia Bezpieczeństwo i porządek publiczny Edukacja Żłobki i kluby dziecięce Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne Zdrowie Środowisko Gospodarka odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości Gospodarka wodna zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Sieć wodociągowa Sieć kanalizacji sanitarnej Ochrona środowiska Zaopatrzenie w energię Elektroenergetyka Gazownictwo Ciepłownictwo Inwestycje Publiczny transport zbiorowy Drogi Wydatki inwestycyjne w 2016 r Budownictwo mieszkaniowe/socjalne/komunalne Zagospodarowanie przestrzenne Telekomunikacja Pomoc i opieka społeczna

3 Strona Kultura, sport i turystyka wraz z obiektami zabytkowymi Biblioteki Kina Działalność domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic Działalność sportowa Turystyka wraz z obiektami zabytkowymi Muzea i placówki para muzealne Działalność gospodarcza Bezrobocie Trendy w zakresie zjawisk społeczno-przestrzennych Identyfikacja dotychczasowych programów rozwoju/poprawy jakości oraz standardów świadczenia usług publicznych przez instytucje JST Zdrowie Programu Restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu Projekt Najzdrowszy Powiat Europy Inwestycje: publiczny transport zbiorowy, budownictwo mieszkaniowe/socjalne, zagospodarowanie przestrzenne, drogi, telekomunikacja Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na obszarze Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu na lata Administracja publiczna Budowa zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu Olkuskiego e-urząd w Gminie Bolesław System Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu

4 Strona4 1. Wstęp Badania przeprowadzone w ramach projektu zostały wykonane z użyciem narzędzi analizy deskresearch, badań socjologicznych ilościowych i jakościowych oraz z zastosowaniem analizy wielokryterialnej, która porządkuje głównie ilościowe dane statystyczne i pozyskane w ramach przeprowadzonych badań ankietowych. Badania socjologiczne zostały przeprowadzone z użyciem technik ilościowych (badania ankietowe) i jakościowych (pogłębione wywiady grupowe). Wszystkie badania zostały podzielone na obszary badawcze według założeń projektu. Wyniki analiz podzielono na trzy osobne części, należy je jednak traktować, jako spójną całość prezentującą analizę usług publicznych w powiecie olkuskim, w tym szczególnie w gminach Porozumienia. W Raporcie część I zaprezentowano wyniki analiz typu desk-research. W Raporcie część II znajdują się wyniki i wnioski wynikające z przeprowadzonych badań socjologicznych. W Raporcie część III przeprowadzono analizę wielokryterialną, delimitację obszarów kryzysowych, zaprezentowano wyniki analizy SWOT oraz wskazano obszary współpracy i działania, które samorządy wchodzące w skład Porozumienia mogą realizować w celu poprawy sytuacji. Wyniki poszczególnych badań zostały poprzedzone osobnymi bardziej szczegółowymi wstępami metodycznymi. Przedmiotem prac analitycznych i rekomendacji są traktowane łącznie podmioty samorządowe Partnerstwa, tj. gmina Olkusz, miasto Bukowno, gmina Bolesław, gmina Wolbrom oraz powiat olkuski. Ponadto w wybranych analizach uwzględniono także gminę Klucze oraz gminę Trzyciąż. Takie podejście metodologiczne zmniejsza ryzyko nieuwzględnienia istotnych informacji mających zasadniczy wpływ na rozwój usług publicznych na terenie powiatu olkuskiego. Zasadniczą treść opracowania tworzą trzy rozdziały. Rozdział zatytułowany Diagnoza społecznoekonomiczna poświęcony został opisowi ośmiu dziedzin usług publicznych, które wskazano w założeniach do prac projektowych. Integralną część stanowią: pogłębiona analiza demograficzna, umożliwiająca rozpoznanie zmian popytu na usługi oraz próba oceny zmian oferty usług publicznych w jednostkach zlokalizowanych na terenie Partnerstwa. W kolejnym rozdziale skoncentrowano się na identyfikacji trendów w zakresie zjawisk społeczno-przestrzennych. Tym samym, rozpoznano zakres zmian istotnych dla bieżącego funkcjonowania i dalszego rozwoju, których to źródła znajdują się poza obszarem Partnerstwa. Opracowanie kończy rozdział będący swego rodzaju przeglądem kluczowych programów rozwojowych, których realizacja winna doprowadzić do poprawy jakości oraz standardów świadczenia usług publicznych na terenie Partnerstwa. Analizy porównawcze zostały opracowane w oparciu o dostępne na dzień opracowania raportu dane statystyczne. W przypadku danych gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny są to dane za okres od 2006 do 2012 roku (7 letni okres porównawczy). Nowe dane dostępne będą dopiero w połowie 2014 r. W celu przedstawienia jak najbardziej aktualnej sytuacji w zakresie rozwoju usług publicznych na terenie powiatu olkuskiego dane pochodzące z GUS zostały uzupełnione informacjami pozyskanymi bezpośrednio z Urzędów Gmin. Dane takie zostały umieszczone w tabelach ze stosownym komentarzem. Dane ilościowe w częściach opisowych przedstawiają zasadniczo sytuację

5 Strona5 na dzień r. W przypadku starszych danych lub pochodzących z 2014 roku zostało to jasno sprecyzowane w opisie.

6 Strona6 2. Diagnoza społeczno-ekonomiczna 2.1. Położenie, powierzchnia i podział administracyjny. Powiat olkuski zlokalizowany jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego. Leżący w połowie drogi pomiędzy Krakowem a Katowicami Olkusz i powiat olkuski to teren bardzo dobrze skomunikowany z resztą Małopolski oraz Śląskiem. Tym samym powiat olkuski stanowi strefę wzmacniających się oddziaływań dwóch obszarów metropolitalnych, o wysokiej dynamice rozwoju i poprawiających się wskaźnikach jakości życia. Głównym ciągiem komunikacyjnym przebiegającym przez teren powiatu jest droga krajowa nr 94. Uzupełnieniem podstawowej sieci drogowej są 4 drogi wojewódzkie. Jedna z nich, przebiegająca przez Wolbrom, komunikuje teren powiatu z trasą E-7 (Warszawa - Budapeszt). Ponadto Olkusz przecina linia kolejowa Katowice - Kielce oraz szerokotorowy trakt łączący Sławków z krajami byłego Związku Radzieckiego. Mapa 1. Powiat olkuski

7 Strona7 Powiat olkuski zajmuje powierzchnię 618 km 2, co stanowi w przybliżeniu 4,1% całej powierzchni województwa i klasyfikuje go na dwunastej pozycji wśród powiatów województwa małopolskiego. Graniczy on: od północy i zachodu z województwem śląskim, od południa z powiatami chrzanowskim i krakowskim, od wschodu z powiatem miechowskim. Swoimi granicami, powiat olkuski obejmuje obszar jednej gminy miejskiej (Bukowno), dwóch gmin miejsko-wiejskich (Olkusz, Wolbrom) oraz trzech gmin wiejskich (Bolesław, Klucze, Trzyciąż). Gęstość zaludnienia w 2012 r. wynosiła 185 osób na km 2. Tym samym jest ona wyższa od średniej dla kraju (123) oraz niższa od średniej dla województwa małopolskiego (221). Omawianą sytuację przedstawia poniższa tabela. Tabela 1. Ludność na 1 km 2 (gęstość zaludnienia) w latach ludność na 1 km 2 (gęstość zaludnienia) osoba Polska Małopolskie Powiat Olkuski Gmina Bukowno Gmina Bolesław Gmina Klucze Gmina Olkusz Gmina Trzyciąż Gmina Wolbrom Najbardziej zaludnioną gminą w powiecie olkuskim jest Gmina Olkusz (333 osoby/km 2 ) oraz Gmina Bolesław (193 osoby/km 2 ). Do gmin charakteryzujących się najniższą gęstością zaludnienia zaliczyć należy Gminę Trzyciąż (74 osoby/km 2 ) oraz Gminę Klucze (128 osób/km 2 ). Niski poziom zaludnienia wynika z występowania na terenie Gminy Trzyciąż i Gminy Klucze obszarów prawnie chronionych. W przypadku Gminy Trzyciąż takie tereny stanowią 53,55% powierzchni gminy, natomiast w przypadku Gminy Klucze jest to 51,91% ogólnej jej powierzchni. Natomiast na terenie Gminy Bolesław obszary prawnie chronione stanowią tylko 0,1% wszystkich gruntów.

8 Strona Demografia Powiat olkuski na koniec 2012 r. zamieszkiwało mieszkańców, co sytuowało go w skali regionu w grupie powiatów średnich. Dla poszczególnych gmin powiatu olkuskiego populacja mieszkańców wynosiła: Gmina Bukowno: Gmina Bolesław : Gmina Klucze: Gmina Olkusz: Gmina Trzyciąż: Gmina Wolbrom: ( osoby na koniec 2013 r. wg danych UM w Bukownie) (7 768 osób na koniec 2013 r. wg danych UG w Bolesławiu) ( osób na koniec 2013 r. wg danych UG w Kluczach) ( osób na koniec 2013 r. wg danych UMiG w Olkuszu) (7 142 osoby na koniec 2013 r. wg danych UG w Trzyciążu) ( osób w 2013 r. wg danych UMiG w Wolbromiu). Od 2006 roku liczba mieszkańców powiatu wzrosła o 0,28% (w stosunku do 2012 r.) i jest to pozytywny trend demograficzny. Liczbę mieszkańców według faktycznego miejsca zamieszkania w latach przedstawia tabela nr 1. Tabela 2. Ludność w latach Liczba ludności - faktyczne miejsce zamieszkania Powiat Olkuski Gmina Bukowno Gmina Bolesław osób Gmina Klucze Gmina Olkusz Gmina Olkusz - miasto Gmina Olkusz - obszar wiejski Gmina Trzyciąż Gmina Wolbrom Gmina Wolbrom - miasto Gmina Wolbrom - obszar wiejski W latach występował wzrost liczby mieszkańców na obszarach wiejskich powiatu olkuskiego (wzrost o 1,95%). W analizowanym okresie liczba mieszkańców Gminy Klucze wzrosła aż o 3,1%. Równie wysoki wzrost liczby mieszkańców stwierdzono na terenie wiejskim Gminy Olkusz. Na tym obszarze liczba mieszkańców wzrosła o 3,8%. Dodatkowo o 1,4% wzrosła liczba mieszkańców terenów wiejskich Gminy Wolbrom. Liczba ludności na terenie Gminy Trzyciąż zmniejszyła się tylko o 0,3% a w Gminy Bolesław o 0,2%.

9 Strona9 ludność powiatu Największy ubytek mieszkańców wystąpił w miastach powiatu olkuskiego spadek o 1,38%. Spadek liczby mieszańców w omawianym okresie w poszczególnych miastach wyniósł: Bukowno 1,4%, Olkusz 1,3%, Wolbrom 1,6%. W celu określenia głównych trendów demograficznych determinujących rozwój usług publicznych na terenie powiatu olkuskiego, poniżej przedstawiono prognozę liczby ludności w latach Dane pochodzą z analiz sporządzonych przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krakowie. Analizując wspomniane prognozy demograficzne porządzone przez WUS w Krakowie, należy brać pod uwagę, iż kierunek zmian oraz tempo procesów demograficznym może być odmienne od faktycznej sytuacji. Odnosi się to w szczególności do prognoz w zakresie liczby mieszkańców na terenach wiejskich. W prognozach opracowanych przez GUS zakłada się spadek liczby mieszkańców a faktyczna tendencja w ostatnich latach jest przeciwna występuje wzrost liczby mieszkańców na obszarach wiejskich powiatu olkuskiego. Obserwowane i prognozowane dla powiatu trendy demograficzne można zaliczyć, na tle szerszej sytuacji w regionie i w całym kraju - do bardzo niekorzystnych. Wykres 1. Prognoza ludności powiatu olkuskiego w latach Prognoza liczby ludności powiatu olkuskiego w latach r 2016 r 2018 r 2020 r 2022 r 2024 r 2026 r 2028 r 2030 r 2032 r 2034 r Źródło: WUS w Krakowie W latach liczba mieszkańców zmniejszyła się o ponad 8%, a w następnych latach, zgodnie z prognozami demograficznymi GUS, trend ten ma się utrzymać, zaś jego dynamika będzie rosła i do 2035 r. prognozowany jest ubytek liczby mieszkańców o ok. 12% w stosunku do 2012 r. Tym samym liczba ludności powiatu w latach zmniejszy się o niemal 13,4 tys. osób. Omawianą sytuację przedstawia powyższy wykres.

10 Strona10 Warto podkreślić, że wynik ten będzie jednym z najmniej korzystnych w całym województwie małopolskim (bardziej niekorzystne prognozy dotyczą jedynie Tarnowa). Spadek liczby mieszkańców powiatu olkuskiego determinowany jest przede wszystkim niskim poziomem urodzeń (spadek w okresie od 2011 do 2035 roku aż o około 39%) oraz ujemnym saldem migracji wewnętrznej. Szczegółową charakterystykę w tym zakresie przestawia poniższa tabela. Tabela 3. Ruch naturalny i migracyjny ludności w latach dane ogółem dla obszaru całego powiatu. Rok Ludność na 31 XII Ruch naturalny Migracje wewnętrzne na pobyt stały Migracje zagraniczne na pobyt stały Urodzenia Zgony Napływ Odpływ Napływ Odpływ Źródło: WUS w Krakowie W celu pełnej charakterystyki tendencji demograficznych, poniżej zaprezentowano dane oddzielnie dla miast powiatu olkuskiego oraz terenów wiejskich powiatu. W okresie od 2014 do 2035 roku prognoza zakłada spadek aż o 16,7% liczby mieszkańców miast powiatu do poziomu osób. Na spadek liczby mieszkańców w początkowym okresie największy wpływ ma ujemne saldo migracji a w mniejszym stopniu przyrost naturalny. Według prognoz w 2014

11 Strona11 roku liczba mieszkańców terenów miejskich powiatu ma się zmniejszyć z powodu ujemnego przyrostu naturalnego o 30 osób oraz aż o 303 osoby z powodu ujemnego salda migracji. W roku 2020 sytuacja w tym zakresie będzie kształtowała się w inny sposób. Prognozuje się, iż z powodu ujemnego przyrostu naturalnego populacja terenów miejskich powiatu zmniejszy się o 191 osób, natomiast z powodu ujemnego salda migracji nastąpi spadek liczby mieszkańców o 141 osób. Dla roku 2030 prognoza przewiduje analogiczny spadek liczby mieszkańców z powodu ujemnego salda migracji, natomiast ujemny przyrost naturalny ma wynieść 322 osoby. Przedmiotową sytuację przedstawia poniższa tabela. Tabela 4. Ruch naturalny i migracyjny ludności w latach dane dla obszaru miejskiego powiatu. Rok Ludność na 31 XII Ruch naturalny Migracje wewnętrzne na pobyt stały Migracje zagraniczne na pobyt stały Urodzenia Zgony Napływ Odpływ Napływ Odpływ Źródło: WUS w Krakowie W okresie od 2014 do 2035 roku, prognoza demograficzna sporządzona przez GUS zakłada spadek o 6,38% liczby mieszkańców obszarów wiejskich powiatu do poziomu osób.

12 Strona12 Na spadek liczby mieszkańców terenów wiejskich powiatu olkuskiego wpływ ma jedynie ujemny przyrost naturalny. Przez cały okres prognozy (lata ) zakłada się, iż na obszarach wiejskich powiatu olkuskiego występować będzie dodatnie saldo migracji. Według prognoz w 2014 roku liczba mieszkańców terenów wiejskich powiatu ma się zmniejszyć z powodu ujemnego przyrostu naturalnego o 144 osoby. Saldo migracji w tym okresie ma być dodatnie wynieść 98 osób. W roku 2020 sytuacja w tym zakresie będzie kształtowała się w inny sposób. W 2020 r. prognozuje się ujemny przyrost naturalny na poziomie 178 osób oraz dodatnie saldo migracji wynoszące 57 osób. Dla roku 2030 prognoza przewiduje analogiczny wzrost liczby mieszkańców z powodu dodatniego salda migracji, natomiast ujemny przyrost naturalny ma wynieść 290 osób. Przedmiotową sytuację przedstawia poniższa tabela. Tabela 5. Ruch naturalny i migracyjny ludności w latach dane dla obszaru wiejskiego powiatu. Rok Ludność na 31 XII Ruch naturalny Migracje wewnętrzne na pobyt stały Migracje zagraniczne na pobyt stały Urodzenia Zgony Napływ Odpływ Napływ Odpływ Źródło: WUS w Krakowie

13 Strona13 Zmiany demograficzne mają zasadniczy wpływ na rodzaj i charakter usług publicznych. Tym samym kluczową kwestią jest właściwe określenie zmian demograficznych w kolejnych latach. W celu dokonano również pogłębionej charakterystyki demograficznej dla roku 2015, 2020, 2025, 2030 oraz 2035 r. (tabele nr 6, 7, 8, 9, 10). Pozwoli to zaobserwować kierunki zmian w strukturze ilościowej mieszkańców powiatu olkuskiego ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, płeć. Tabela 6. Liczba ludności ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, płeć rok Wiek Ogółem Miasto Wieś Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K rok 2015 Ogółem / / / X X X X X X Źródło: WUS w Krakowie Zgodnie z danymi zawartymi w prognozie liczby ludności po początkowym spadku liczby dzieci w wieku 7-12 lat od 2014 r. należy się spodziewać wzrostu liczebności tej grupy wiekowej. Tendencja wzrostowa będzie się utrzymywała przez kolejne lata aż do Od 2022 roku prognozuje się szybki spadek liczby mieszkańców powiatu olkuskiego należących do tej grupy wiekowej. Poniższy wykres prezentuje prognozę liczby dzieci i młodzieży, mogących uczęszczać do żłóbków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. We wszystkich grupach wiekowych prognoza do 2035 roku zakłada spadek liczby mieszkańców powiatu. Największy spadek w perspektywie do 2035 r. będzie dotyczył dzieci w wieku 7-12 lat, 0-2 lat oraz 3-6 lat. Na stosunkowo zbliżonym poziomie do obecnej sytuacji kształtować się będzie w 2035 r. liczba młodzieży w wieku oraz

14 Strona14 ludność powiatu Wykres 2. Prognoza liczby ludności powiatu olkuskiego w latach charakterystyka wg. wieku Prognoza liczby ludności powiatu olkuskiego w latach charakterystyka wg. wieku r 2017 r 2019 r 2021 r 2023 r 2025 r 2027 r 2029 r 2031 r 2033 r 2035 r Źródło: opracowanie własne na postawie danych GUS Tabela 7. Liczba ludności ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, płeć rok Wiek Ogółem Miasto Wieś Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K rok 2020 Ogółem / / / X X X X X X Źródło: WUS w Krakowie

15 Strona15 ludnośc powiatu Według prognoz GUS do roku 2035 liczba osób w wieku 65+ wzrośnie aż o 39,38 % w stosunku do roku Najdynamiczniejszy wzrost liczby osób tym wieku będzie miał miejsce w latach (wzrost o około 35%). Dla grup wiekowych 75+, 80+ oraz 85+ w okresie objętym prognozą przewiduje się jeszcze wyższy wzrost ich liczebności tj. Liczba osób w wieku 75+ wzrośnie aż o 76,60 % w stosunku roku 2015 (spadek o ok. 2,9% do 2020, wzrost o 20,49% do 2025 r.). Liczba osób w wieku 80+ wzrośnie aż o 75,37 % w stosunku roku 2015 (wzrost o ok. 4,74 do 2020, wzrost o 1,07% do 2025 r.). Liczba osób w wieku 85+ wzrośnie aż o 62,48 % w stosunku roku 2015 (wzrost o ok. 11,02 do 2020, wzrost o 16,58% do 2025 r.). Z punktu widzenia planowania działań skierowanych do seniorów należy wziąć pod uwagę fakt, iż według prognoz GUS liczba osób w wieku 75+ do roku 2020 ma ulec zmniejszeniu o 2,9%. W perspektywie do roku 2025 liczba osób w wieku 80+ wzrośnie nieznacznie, bo tylko o 1,07%. Przestawioną powyżej analizę prezentuje poniższy wykres. Wykres 3. Prognoza liczby ludności powiatu olkuskiego w latach charakterystyka wg. wieku Prognoza liczby ludności powiatu olkuskiego w latach charakterystyka wg. wieku r r r r r. Źródło: opracowanie własne na postawie danych GUS

16 Strona16 Tabela 8. Liczba ludności ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, płeć rok Wiek Ogółem Miasto Wieś Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K rok 2025 Ogółem / / / X X X X X X Źródło: WUS w Krakowie W okresie od 2015 do 2035 roku, prognoza demograficzna sporządzona przez GUS zakłada znaczący spadek liczby osób w wieku 18-59/64. W liczbach bezwzględnych wyniesie on osoby. Udział osób w wieku 18-59/64 zmniejszy się z 62,59% w roku 2015 do 56,24% w roku Już w 2020 r. prognoza zakłada spadek do poziomu 58,05% a w 2025 roku do 56,87%. Taką sytuację należy ocenić, jako zdecydowanie niekorzystną. Należy jednak podkreślić, iż takie zmiany w różnym stopniu nasilenia dotyczą obszaru całego kraju (jest to trend ogólnopolski). Tabela 9. Liczba ludności ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, płeć rok Wiek Ogółem Miasto Wieś Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K rok 2030 Ogółem

17 Strona / / / X X X X X X Źródło: WUS w Krakowie Tabela 10. Liczba ludności ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, płeć rok Wiek Ogółem Miasto Wieś Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K rok 2035 Ogółem / / / X X X X X X Źródło: WUS w Krakowie Aktualnie spadek liczby mieszkańców powiatu olkuskiego (w stosunku do 2010 r.) determinowany jest przede wszystkim niskim poziomem urodzeń oraz ujemnym saldem migracji wewnętrznej.

18 Strona18 Szczegółową charakterystykę w zakresie poziomu salda migracji w latach w powiecie olkuskim oraz gminach wchodzącymi w jego skład przedstawia poniższa tabela. Tabela 11. Saldo migracji saldo migracji ogółem osoba Polska Małopolskie Powiat Olkuski Gmina Bukowno Gmina Bolesław Gmina Klucze Gmina Olkusz Gmina Trzyciąż Gmina Wolbrom Dodatnie saldo migracji w całym badanym okresie (w latach ) odnotowano w dwóch gminach tj. Gminie Bolesław oraz Gminie Klucze. Ujemne saldo migracji w całym badanym okresie zanotowano w Gminie Olkusz praz Bukowno. Tabela 12. Przyrost naturalny w latach przyrost naturalny - ogółem Polska Małopolskie Powiat Olkuski Gmina Bukowno Gmina Bolesław Gmina Klucze Gmina Olkusz Gmina Trzyciąż Gmina Wolbrom W 2012 przyrost naturalny dla powiatu olkuskiego był ujemny i wyniósł 37 osób. Dodatnim przyrostem naturalnym w tym okresie mogła pochwalić się jedynie Gmina Olkusz i Gmina Trzyciąż. osoby

19 Strona19 Tabela 13. Przyrost naturalny na 1000 ludności w latach przyrost naturalny na 1000 ludności Polska 0,1 0,3 0,9 0,9 0,9 0,3 0,0 Małopolskie 1,2 1,4 2,2 2,3 2,2 1,7 1,4 Powiat Olkuski -1,1-0,1 0,5 0,5 0,3-0,2-0,3 Gmina Bukowno -4,9-2,5-1,4 0,7-1,0-2,9-1,9 Gmina Bolesław -6,0-3,3-2,3-3,7-1,3-4,1-5,1 Gmina Klucze -4,6-1,7 0,0-1,2 1,0 0,0-0,6 Gmina Olkusz 2,3 2,4 2,4 2,2 1,6 0,9 0,5 Gmina Trzyciąż -2,0-1,5 0,3 0,0-3,4-0,7 1,4 Gmina Wolbrom -2,6-1,6-1,4-0,7-0,8-0,3 0,0 Przyrost naturalny w 2012 r. liczony na 1000 mieszkańców dla powiatu olkuskiego wyniósł -0,3. Dodatni przyrost naturalny na poziomie wartości dla województwa małopolskiego (1,4 os.) zanotowano w Gminie Trzyciąż. Liczba urodzeń żywych przypadająca na 1000 ludności w roku 2012 na terenie powiatu olkuskiego kształtowała się na poziomie 9,5 i była nieznacznie niższa niż średnia dla kraju (10) oraz województwa małopolskiego (10,5). W gminach powiatu olkuskiego najwyższy wskaźnik dotyczy Gminy Trzyciąż (11,6) oraz Gminy Wolbrom (10,3). osoby Tabela 14. Liczba urodzeń żywych na 1000 ludności w latach urodzenia żywe na 1000 ludności Polska 9,8 10,2 10,9 10,9 10,7 10,1 10,0 Małopolskie 10,0 10,5 11,3 11,4 11,1 10,6 10,5 Powiat Olkuski 8,6 9,6 10,1 9,9 10,3 9,3 9,5 Gmina Bukowno 6,5 7,2 9,3 9,4 8,9 7,6 7,7 Gmina Bolesław 7,4 8,6 8,4 8,2 8,9 7,9 6,6 Gmina Klucze 7,8 8,5 9,8 8,6 10,2 9,3 10,1 Gmina Olkusz 9,9 10,6 11,3 10,7 11,3 9,4 9,5 Gmina Trzyciąż 9,2 10,3 10,9 11,3 9,6 11,5 11,6 Gmina Wolbrom 7,4 9,3 8,5 9,1 9,8 9,7 10,3 osób W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki dotyczące liczby zgonów przypadających na ludności.

20 Strona20 Tabela 15. Liczba zgonów na 1000 ludności w latach zgony na 1000 ludności Polska 5,9 6,5 6,8 6,6 5,9 5,4 5,3 Małopolskie 6,0 6,6 6,7 6,6 6,1 5,5 5,4 Powiat Olkuski 6,2 6,5 6,9 6,6 6,2 5,4 5,5 Gmina Bukowno 5,7 4,5 5,1 6,4 6,4 4,4 5,3 Gmina Bolesław 5,0 5,9 5,6 7,9 5,3 3,5 3,9 Gmina Klucze 5,6 6,6 6,2 7,4 6,2 6,1 4,8 Gmina Olkusz 7,1 7,2 8,2 6,7 6,5 5,5 6,0 Gmina Trzyciąż 4,9 5,9 8,3 5,3 7,3 5,5 5,0 Gmina Wolbrom 6,0 6,0 5,3 5,9 5,4 5,8 5,5 Dla gospodarki powiatu bardzo duże znaczenie będzie miało także spodziewane stopniowe zmniejszanie się grupy osób w wieku produkcyjnym. W 2012 r. w powiecie olkuskim udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % ludności wyniósł 17,2% i był mniejszy o 2 % w stosunku do roku 2006 r. Zbliżoną tendencję odnotować można również w odniesieniu do danych dla kraju i województwa małopolskiego. Najmłodszą populacją mieszkańców mogą się pochwalić Gmina Trzyciąż (19,9% osób w wieku przedprodukcyjnym) oraz Gmina Wolbrom (18% osób w wieku przedprodukcyjnym). Najmniej osób w wieku przedprodukcyjnym zamieszkuje natomiast Gminę Bukowno (15,1%) oraz Gminę Bolesław (16,7%). W stosunku do roku 2006 największy spadek udziału % osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców zanotowano w Gminie Bukowno (2,8%). Omawianą sytuację przedstawia poniższa tabela. Tabela 16. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % ludności w latach osób udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % ludności Polska 20,1 19,6 19,3 18,9 18,8 18,5 18,3 Małopolskie 21,3 20,8 20,4 20,0 19,9 19,6 19,4 Powiat Olkuski 19,2 18,7 18,2 17,7 17,6 17,4 17,2 Gmina Bukowno 17,9 17,3 16,9 16,0 15,8 15,4 15,1 Gmina Bolesław 18,3 17,8 17,3 16,4 17,3 17,1 16,7 Gmina Klucze 19,2 18,5 18,0 17,5 17,6 17,5 17,5 Gmina Olkusz 18,5 18,0 17,7 17,4 17,2 16,9 16,9 Gmina Trzyciąż 22,1 21,6 20,8 21,0 20,5 20,4 19,9 Gmina Wolbrom 20,6 20,2 19,6 18,9 18,7 18,3 18,0 %

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Zabierzów

Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Zabierzów Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 Uchwała Nr LI/457/14 Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020, 2013

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Opracowanie: Instytut Badań i Analiz Grupa OSB Nysa 2009 Spis treści I. WSTĘP...4 II. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Tychy na tle wybranych powiatów w latach 2002-2012 Analiza danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego

Tychy na tle wybranych powiatów w latach 2002-2012 Analiza danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego Analiza statystyczna: Tychy na tle wybranych powiatów w latach 2002-2012 Analiza danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego Analiza realizowana na zlecenie: Urząd Miasta Tychy 43 100 Tychy Al.

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału rozwoju społeczno - gospodarczego GMINY MIELEC

Analiza potencjału rozwoju społeczno - gospodarczego GMINY MIELEC Analiza potencjału rozwoju społeczno - gospodarczego GMINY MIELEC wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PRZEWIDYWANIA I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIECIE BYTOWSKIM DO 2025 R.

STRATEGIA PRZEWIDYWANIA I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIECIE BYTOWSKIM DO 2025 R. Człowiek - najlepsza inwestycja STRATEGIA PRZEWIDYWANIA I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ W POWIECIE BYTOWSKIM DO 2025 R. Człowiek najlepsza inwestycja! Listopad 2012 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 GRUDZIEŃ 2013 Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/11 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian w zapisach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014-2020 2014 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA Opracowanie: Stowarzyszenie MEDIA POLANIE ul. Sokoła 3, 33-100 Tarnów www.mediapolanie.eu e-mail: media@mediapolanie.eu Tel. (14) 656 27 01, (14) 656

Bardziej szczegółowo

Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego

Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego Spis treści 1. Charakterystyka obszaru... 3 1.1. Położenie... 3 1.3. Powierzchnia... 5 2. Sfera ekonomiczna... 6 2.1. Analiza sytuacji w trzech sektorach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DĘBICA NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DĘBICA NA LATA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DĘBICA NA LATA 2014 2020 opracowane na zlecenie: Gminy Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica wykonane przez: Art Strefa ul. Śniadeckich 45/6 51-604 Wrocław grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na lata 2014-2023 Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków www.czarnkowsko-trzcianecki.pl MORZĄD U

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego

Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego Biuro Ekspertyz Finasowych, Marketungu i Consultingu UNICONSULT S. C. Grzegorz Rutkowski Maciej Gajewski ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa tel./fax: (0-22) 6226713, e-mail: uniconsult@uniconsult.com.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp... 2. 2. Podstawy prawne... 5. 3. Charakterystyka miasta Ostrowca Świętokrzyskiego... 6. 4. Demografia... 6

Spis treści. 1. Wstęp... 2. 2. Podstawy prawne... 5. 3. Charakterystyka miasta Ostrowca Świętokrzyskiego... 6. 4. Demografia... 6 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Podstawy prawne... 5 3. Charakterystyka miasta Ostrowca Świętokrzyskiego... 6 4. Demografia... 6 5. Lokalny rynek pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim... 9 6. System opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012 Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do 2016 r. w 2013 r. ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012 Opracował W ydział Strategii i Rozwoju MARZEC 2014 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020 Gmina Baligród, Gmina Cisna, Miasto i Gmina Lesko, Gmina Olszanica, Gmina Solina Projekt Wspólnie na rzecz rozwoju współfinansowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLIV/1470/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Diagnoza społeczna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 Strona 1 Załącznik do uchwały nr XIX / 125 / 2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZĄBKI NA LATA 2007-2015 opracowana

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A 2 Spis treści Spis treści... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo