RAPORT część I. z badań desk research. przeprowadzonego w ramach projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT część I. z badań desk research. przeprowadzonego w ramach projektu"

Transkrypt

1 RAPORT część I z badań desk research przeprowadzonego w ramach projektu Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne, jako instrument rozwoju ponadlokalnego Olkusz, maj 2014 Gmina Bolesław Miasto Bukowno Gmina Olkusz Powiat Olkuski Gmina Wolbrom Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

2 Strona2 Zawartość 1. Wstęp Diagnoza społeczno-ekonomiczna Położenie, powierzchnia i podział administracyjny Demografia Bezpieczeństwo i porządek publiczny Edukacja Żłobki i kluby dziecięce Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne Zdrowie Środowisko Gospodarka odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości Gospodarka wodna zaopatrzenie w wodę i kanalizacja Sieć wodociągowa Sieć kanalizacji sanitarnej Ochrona środowiska Zaopatrzenie w energię Elektroenergetyka Gazownictwo Ciepłownictwo Inwestycje Publiczny transport zbiorowy Drogi Wydatki inwestycyjne w 2016 r Budownictwo mieszkaniowe/socjalne/komunalne Zagospodarowanie przestrzenne Telekomunikacja Pomoc i opieka społeczna

3 Strona Kultura, sport i turystyka wraz z obiektami zabytkowymi Biblioteki Kina Działalność domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic Działalność sportowa Turystyka wraz z obiektami zabytkowymi Muzea i placówki para muzealne Działalność gospodarcza Bezrobocie Trendy w zakresie zjawisk społeczno-przestrzennych Identyfikacja dotychczasowych programów rozwoju/poprawy jakości oraz standardów świadczenia usług publicznych przez instytucje JST Zdrowie Programu Restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu Projekt Najzdrowszy Powiat Europy Inwestycje: publiczny transport zbiorowy, budownictwo mieszkaniowe/socjalne, zagospodarowanie przestrzenne, drogi, telekomunikacja Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na obszarze Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu na lata Administracja publiczna Budowa zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu Olkuskiego e-urząd w Gminie Bolesław System Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu

4 Strona4 1. Wstęp Badania przeprowadzone w ramach projektu zostały wykonane z użyciem narzędzi analizy deskresearch, badań socjologicznych ilościowych i jakościowych oraz z zastosowaniem analizy wielokryterialnej, która porządkuje głównie ilościowe dane statystyczne i pozyskane w ramach przeprowadzonych badań ankietowych. Badania socjologiczne zostały przeprowadzone z użyciem technik ilościowych (badania ankietowe) i jakościowych (pogłębione wywiady grupowe). Wszystkie badania zostały podzielone na obszary badawcze według założeń projektu. Wyniki analiz podzielono na trzy osobne części, należy je jednak traktować, jako spójną całość prezentującą analizę usług publicznych w powiecie olkuskim, w tym szczególnie w gminach Porozumienia. W Raporcie część I zaprezentowano wyniki analiz typu desk-research. W Raporcie część II znajdują się wyniki i wnioski wynikające z przeprowadzonych badań socjologicznych. W Raporcie część III przeprowadzono analizę wielokryterialną, delimitację obszarów kryzysowych, zaprezentowano wyniki analizy SWOT oraz wskazano obszary współpracy i działania, które samorządy wchodzące w skład Porozumienia mogą realizować w celu poprawy sytuacji. Wyniki poszczególnych badań zostały poprzedzone osobnymi bardziej szczegółowymi wstępami metodycznymi. Przedmiotem prac analitycznych i rekomendacji są traktowane łącznie podmioty samorządowe Partnerstwa, tj. gmina Olkusz, miasto Bukowno, gmina Bolesław, gmina Wolbrom oraz powiat olkuski. Ponadto w wybranych analizach uwzględniono także gminę Klucze oraz gminę Trzyciąż. Takie podejście metodologiczne zmniejsza ryzyko nieuwzględnienia istotnych informacji mających zasadniczy wpływ na rozwój usług publicznych na terenie powiatu olkuskiego. Zasadniczą treść opracowania tworzą trzy rozdziały. Rozdział zatytułowany Diagnoza społecznoekonomiczna poświęcony został opisowi ośmiu dziedzin usług publicznych, które wskazano w założeniach do prac projektowych. Integralną część stanowią: pogłębiona analiza demograficzna, umożliwiająca rozpoznanie zmian popytu na usługi oraz próba oceny zmian oferty usług publicznych w jednostkach zlokalizowanych na terenie Partnerstwa. W kolejnym rozdziale skoncentrowano się na identyfikacji trendów w zakresie zjawisk społeczno-przestrzennych. Tym samym, rozpoznano zakres zmian istotnych dla bieżącego funkcjonowania i dalszego rozwoju, których to źródła znajdują się poza obszarem Partnerstwa. Opracowanie kończy rozdział będący swego rodzaju przeglądem kluczowych programów rozwojowych, których realizacja winna doprowadzić do poprawy jakości oraz standardów świadczenia usług publicznych na terenie Partnerstwa. Analizy porównawcze zostały opracowane w oparciu o dostępne na dzień opracowania raportu dane statystyczne. W przypadku danych gromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny są to dane za okres od 2006 do 2012 roku (7 letni okres porównawczy). Nowe dane dostępne będą dopiero w połowie 2014 r. W celu przedstawienia jak najbardziej aktualnej sytuacji w zakresie rozwoju usług publicznych na terenie powiatu olkuskiego dane pochodzące z GUS zostały uzupełnione informacjami pozyskanymi bezpośrednio z Urzędów Gmin. Dane takie zostały umieszczone w tabelach ze stosownym komentarzem. Dane ilościowe w częściach opisowych przedstawiają zasadniczo sytuację

5 Strona5 na dzień r. W przypadku starszych danych lub pochodzących z 2014 roku zostało to jasno sprecyzowane w opisie.

6 Strona6 2. Diagnoza społeczno-ekonomiczna 2.1. Położenie, powierzchnia i podział administracyjny. Powiat olkuski zlokalizowany jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego. Leżący w połowie drogi pomiędzy Krakowem a Katowicami Olkusz i powiat olkuski to teren bardzo dobrze skomunikowany z resztą Małopolski oraz Śląskiem. Tym samym powiat olkuski stanowi strefę wzmacniających się oddziaływań dwóch obszarów metropolitalnych, o wysokiej dynamice rozwoju i poprawiających się wskaźnikach jakości życia. Głównym ciągiem komunikacyjnym przebiegającym przez teren powiatu jest droga krajowa nr 94. Uzupełnieniem podstawowej sieci drogowej są 4 drogi wojewódzkie. Jedna z nich, przebiegająca przez Wolbrom, komunikuje teren powiatu z trasą E-7 (Warszawa - Budapeszt). Ponadto Olkusz przecina linia kolejowa Katowice - Kielce oraz szerokotorowy trakt łączący Sławków z krajami byłego Związku Radzieckiego. Mapa 1. Powiat olkuski

7 Strona7 Powiat olkuski zajmuje powierzchnię 618 km 2, co stanowi w przybliżeniu 4,1% całej powierzchni województwa i klasyfikuje go na dwunastej pozycji wśród powiatów województwa małopolskiego. Graniczy on: od północy i zachodu z województwem śląskim, od południa z powiatami chrzanowskim i krakowskim, od wschodu z powiatem miechowskim. Swoimi granicami, powiat olkuski obejmuje obszar jednej gminy miejskiej (Bukowno), dwóch gmin miejsko-wiejskich (Olkusz, Wolbrom) oraz trzech gmin wiejskich (Bolesław, Klucze, Trzyciąż). Gęstość zaludnienia w 2012 r. wynosiła 185 osób na km 2. Tym samym jest ona wyższa od średniej dla kraju (123) oraz niższa od średniej dla województwa małopolskiego (221). Omawianą sytuację przedstawia poniższa tabela. Tabela 1. Ludność na 1 km 2 (gęstość zaludnienia) w latach ludność na 1 km 2 (gęstość zaludnienia) osoba Polska Małopolskie Powiat Olkuski Gmina Bukowno Gmina Bolesław Gmina Klucze Gmina Olkusz Gmina Trzyciąż Gmina Wolbrom Najbardziej zaludnioną gminą w powiecie olkuskim jest Gmina Olkusz (333 osoby/km 2 ) oraz Gmina Bolesław (193 osoby/km 2 ). Do gmin charakteryzujących się najniższą gęstością zaludnienia zaliczyć należy Gminę Trzyciąż (74 osoby/km 2 ) oraz Gminę Klucze (128 osób/km 2 ). Niski poziom zaludnienia wynika z występowania na terenie Gminy Trzyciąż i Gminy Klucze obszarów prawnie chronionych. W przypadku Gminy Trzyciąż takie tereny stanowią 53,55% powierzchni gminy, natomiast w przypadku Gminy Klucze jest to 51,91% ogólnej jej powierzchni. Natomiast na terenie Gminy Bolesław obszary prawnie chronione stanowią tylko 0,1% wszystkich gruntów.

8 Strona Demografia Powiat olkuski na koniec 2012 r. zamieszkiwało mieszkańców, co sytuowało go w skali regionu w grupie powiatów średnich. Dla poszczególnych gmin powiatu olkuskiego populacja mieszkańców wynosiła: Gmina Bukowno: Gmina Bolesław : Gmina Klucze: Gmina Olkusz: Gmina Trzyciąż: Gmina Wolbrom: ( osoby na koniec 2013 r. wg danych UM w Bukownie) (7 768 osób na koniec 2013 r. wg danych UG w Bolesławiu) ( osób na koniec 2013 r. wg danych UG w Kluczach) ( osób na koniec 2013 r. wg danych UMiG w Olkuszu) (7 142 osoby na koniec 2013 r. wg danych UG w Trzyciążu) ( osób w 2013 r. wg danych UMiG w Wolbromiu). Od 2006 roku liczba mieszkańców powiatu wzrosła o 0,28% (w stosunku do 2012 r.) i jest to pozytywny trend demograficzny. Liczbę mieszkańców według faktycznego miejsca zamieszkania w latach przedstawia tabela nr 1. Tabela 2. Ludność w latach Liczba ludności - faktyczne miejsce zamieszkania Powiat Olkuski Gmina Bukowno Gmina Bolesław osób Gmina Klucze Gmina Olkusz Gmina Olkusz - miasto Gmina Olkusz - obszar wiejski Gmina Trzyciąż Gmina Wolbrom Gmina Wolbrom - miasto Gmina Wolbrom - obszar wiejski W latach występował wzrost liczby mieszkańców na obszarach wiejskich powiatu olkuskiego (wzrost o 1,95%). W analizowanym okresie liczba mieszkańców Gminy Klucze wzrosła aż o 3,1%. Równie wysoki wzrost liczby mieszkańców stwierdzono na terenie wiejskim Gminy Olkusz. Na tym obszarze liczba mieszkańców wzrosła o 3,8%. Dodatkowo o 1,4% wzrosła liczba mieszkańców terenów wiejskich Gminy Wolbrom. Liczba ludności na terenie Gminy Trzyciąż zmniejszyła się tylko o 0,3% a w Gminy Bolesław o 0,2%.

9 Strona9 ludność powiatu Największy ubytek mieszkańców wystąpił w miastach powiatu olkuskiego spadek o 1,38%. Spadek liczby mieszańców w omawianym okresie w poszczególnych miastach wyniósł: Bukowno 1,4%, Olkusz 1,3%, Wolbrom 1,6%. W celu określenia głównych trendów demograficznych determinujących rozwój usług publicznych na terenie powiatu olkuskiego, poniżej przedstawiono prognozę liczby ludności w latach Dane pochodzą z analiz sporządzonych przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krakowie. Analizując wspomniane prognozy demograficzne porządzone przez WUS w Krakowie, należy brać pod uwagę, iż kierunek zmian oraz tempo procesów demograficznym może być odmienne od faktycznej sytuacji. Odnosi się to w szczególności do prognoz w zakresie liczby mieszkańców na terenach wiejskich. W prognozach opracowanych przez GUS zakłada się spadek liczby mieszkańców a faktyczna tendencja w ostatnich latach jest przeciwna występuje wzrost liczby mieszkańców na obszarach wiejskich powiatu olkuskiego. Obserwowane i prognozowane dla powiatu trendy demograficzne można zaliczyć, na tle szerszej sytuacji w regionie i w całym kraju - do bardzo niekorzystnych. Wykres 1. Prognoza ludności powiatu olkuskiego w latach Prognoza liczby ludności powiatu olkuskiego w latach r 2016 r 2018 r 2020 r 2022 r 2024 r 2026 r 2028 r 2030 r 2032 r 2034 r Źródło: WUS w Krakowie W latach liczba mieszkańców zmniejszyła się o ponad 8%, a w następnych latach, zgodnie z prognozami demograficznymi GUS, trend ten ma się utrzymać, zaś jego dynamika będzie rosła i do 2035 r. prognozowany jest ubytek liczby mieszkańców o ok. 12% w stosunku do 2012 r. Tym samym liczba ludności powiatu w latach zmniejszy się o niemal 13,4 tys. osób. Omawianą sytuację przedstawia powyższy wykres.

10 Strona10 Warto podkreślić, że wynik ten będzie jednym z najmniej korzystnych w całym województwie małopolskim (bardziej niekorzystne prognozy dotyczą jedynie Tarnowa). Spadek liczby mieszkańców powiatu olkuskiego determinowany jest przede wszystkim niskim poziomem urodzeń (spadek w okresie od 2011 do 2035 roku aż o około 39%) oraz ujemnym saldem migracji wewnętrznej. Szczegółową charakterystykę w tym zakresie przestawia poniższa tabela. Tabela 3. Ruch naturalny i migracyjny ludności w latach dane ogółem dla obszaru całego powiatu. Rok Ludność na 31 XII Ruch naturalny Migracje wewnętrzne na pobyt stały Migracje zagraniczne na pobyt stały Urodzenia Zgony Napływ Odpływ Napływ Odpływ Źródło: WUS w Krakowie W celu pełnej charakterystyki tendencji demograficznych, poniżej zaprezentowano dane oddzielnie dla miast powiatu olkuskiego oraz terenów wiejskich powiatu. W okresie od 2014 do 2035 roku prognoza zakłada spadek aż o 16,7% liczby mieszkańców miast powiatu do poziomu osób. Na spadek liczby mieszkańców w początkowym okresie największy wpływ ma ujemne saldo migracji a w mniejszym stopniu przyrost naturalny. Według prognoz w 2014

11 Strona11 roku liczba mieszkańców terenów miejskich powiatu ma się zmniejszyć z powodu ujemnego przyrostu naturalnego o 30 osób oraz aż o 303 osoby z powodu ujemnego salda migracji. W roku 2020 sytuacja w tym zakresie będzie kształtowała się w inny sposób. Prognozuje się, iż z powodu ujemnego przyrostu naturalnego populacja terenów miejskich powiatu zmniejszy się o 191 osób, natomiast z powodu ujemnego salda migracji nastąpi spadek liczby mieszkańców o 141 osób. Dla roku 2030 prognoza przewiduje analogiczny spadek liczby mieszkańców z powodu ujemnego salda migracji, natomiast ujemny przyrost naturalny ma wynieść 322 osoby. Przedmiotową sytuację przedstawia poniższa tabela. Tabela 4. Ruch naturalny i migracyjny ludności w latach dane dla obszaru miejskiego powiatu. Rok Ludność na 31 XII Ruch naturalny Migracje wewnętrzne na pobyt stały Migracje zagraniczne na pobyt stały Urodzenia Zgony Napływ Odpływ Napływ Odpływ Źródło: WUS w Krakowie W okresie od 2014 do 2035 roku, prognoza demograficzna sporządzona przez GUS zakłada spadek o 6,38% liczby mieszkańców obszarów wiejskich powiatu do poziomu osób.

12 Strona12 Na spadek liczby mieszkańców terenów wiejskich powiatu olkuskiego wpływ ma jedynie ujemny przyrost naturalny. Przez cały okres prognozy (lata ) zakłada się, iż na obszarach wiejskich powiatu olkuskiego występować będzie dodatnie saldo migracji. Według prognoz w 2014 roku liczba mieszkańców terenów wiejskich powiatu ma się zmniejszyć z powodu ujemnego przyrostu naturalnego o 144 osoby. Saldo migracji w tym okresie ma być dodatnie wynieść 98 osób. W roku 2020 sytuacja w tym zakresie będzie kształtowała się w inny sposób. W 2020 r. prognozuje się ujemny przyrost naturalny na poziomie 178 osób oraz dodatnie saldo migracji wynoszące 57 osób. Dla roku 2030 prognoza przewiduje analogiczny wzrost liczby mieszkańców z powodu dodatniego salda migracji, natomiast ujemny przyrost naturalny ma wynieść 290 osób. Przedmiotową sytuację przedstawia poniższa tabela. Tabela 5. Ruch naturalny i migracyjny ludności w latach dane dla obszaru wiejskiego powiatu. Rok Ludność na 31 XII Ruch naturalny Migracje wewnętrzne na pobyt stały Migracje zagraniczne na pobyt stały Urodzenia Zgony Napływ Odpływ Napływ Odpływ Źródło: WUS w Krakowie

13 Strona13 Zmiany demograficzne mają zasadniczy wpływ na rodzaj i charakter usług publicznych. Tym samym kluczową kwestią jest właściwe określenie zmian demograficznych w kolejnych latach. W celu dokonano również pogłębionej charakterystyki demograficznej dla roku 2015, 2020, 2025, 2030 oraz 2035 r. (tabele nr 6, 7, 8, 9, 10). Pozwoli to zaobserwować kierunki zmian w strukturze ilościowej mieszkańców powiatu olkuskiego ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, płeć. Tabela 6. Liczba ludności ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, płeć rok Wiek Ogółem Miasto Wieś Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K rok 2015 Ogółem / / / X X X X X X Źródło: WUS w Krakowie Zgodnie z danymi zawartymi w prognozie liczby ludności po początkowym spadku liczby dzieci w wieku 7-12 lat od 2014 r. należy się spodziewać wzrostu liczebności tej grupy wiekowej. Tendencja wzrostowa będzie się utrzymywała przez kolejne lata aż do Od 2022 roku prognozuje się szybki spadek liczby mieszkańców powiatu olkuskiego należących do tej grupy wiekowej. Poniższy wykres prezentuje prognozę liczby dzieci i młodzieży, mogących uczęszczać do żłóbków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. We wszystkich grupach wiekowych prognoza do 2035 roku zakłada spadek liczby mieszkańców powiatu. Największy spadek w perspektywie do 2035 r. będzie dotyczył dzieci w wieku 7-12 lat, 0-2 lat oraz 3-6 lat. Na stosunkowo zbliżonym poziomie do obecnej sytuacji kształtować się będzie w 2035 r. liczba młodzieży w wieku oraz

14 Strona14 ludność powiatu Wykres 2. Prognoza liczby ludności powiatu olkuskiego w latach charakterystyka wg. wieku Prognoza liczby ludności powiatu olkuskiego w latach charakterystyka wg. wieku r 2017 r 2019 r 2021 r 2023 r 2025 r 2027 r 2029 r 2031 r 2033 r 2035 r Źródło: opracowanie własne na postawie danych GUS Tabela 7. Liczba ludności ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, płeć rok Wiek Ogółem Miasto Wieś Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K rok 2020 Ogółem / / / X X X X X X Źródło: WUS w Krakowie

15 Strona15 ludnośc powiatu Według prognoz GUS do roku 2035 liczba osób w wieku 65+ wzrośnie aż o 39,38 % w stosunku do roku Najdynamiczniejszy wzrost liczby osób tym wieku będzie miał miejsce w latach (wzrost o około 35%). Dla grup wiekowych 75+, 80+ oraz 85+ w okresie objętym prognozą przewiduje się jeszcze wyższy wzrost ich liczebności tj. Liczba osób w wieku 75+ wzrośnie aż o 76,60 % w stosunku roku 2015 (spadek o ok. 2,9% do 2020, wzrost o 20,49% do 2025 r.). Liczba osób w wieku 80+ wzrośnie aż o 75,37 % w stosunku roku 2015 (wzrost o ok. 4,74 do 2020, wzrost o 1,07% do 2025 r.). Liczba osób w wieku 85+ wzrośnie aż o 62,48 % w stosunku roku 2015 (wzrost o ok. 11,02 do 2020, wzrost o 16,58% do 2025 r.). Z punktu widzenia planowania działań skierowanych do seniorów należy wziąć pod uwagę fakt, iż według prognoz GUS liczba osób w wieku 75+ do roku 2020 ma ulec zmniejszeniu o 2,9%. W perspektywie do roku 2025 liczba osób w wieku 80+ wzrośnie nieznacznie, bo tylko o 1,07%. Przestawioną powyżej analizę prezentuje poniższy wykres. Wykres 3. Prognoza liczby ludności powiatu olkuskiego w latach charakterystyka wg. wieku Prognoza liczby ludności powiatu olkuskiego w latach charakterystyka wg. wieku r r r r r. Źródło: opracowanie własne na postawie danych GUS

16 Strona16 Tabela 8. Liczba ludności ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, płeć rok Wiek Ogółem Miasto Wieś Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K rok 2025 Ogółem / / / X X X X X X Źródło: WUS w Krakowie W okresie od 2015 do 2035 roku, prognoza demograficzna sporządzona przez GUS zakłada znaczący spadek liczby osób w wieku 18-59/64. W liczbach bezwzględnych wyniesie on osoby. Udział osób w wieku 18-59/64 zmniejszy się z 62,59% w roku 2015 do 56,24% w roku Już w 2020 r. prognoza zakłada spadek do poziomu 58,05% a w 2025 roku do 56,87%. Taką sytuację należy ocenić, jako zdecydowanie niekorzystną. Należy jednak podkreślić, iż takie zmiany w różnym stopniu nasilenia dotyczą obszaru całego kraju (jest to trend ogólnopolski). Tabela 9. Liczba ludności ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, płeć rok Wiek Ogółem Miasto Wieś Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K rok 2030 Ogółem

17 Strona / / / X X X X X X Źródło: WUS w Krakowie Tabela 10. Liczba ludności ze względu na wiek, miejsce zamieszkania, płeć rok Wiek Ogółem Miasto Wieś Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K rok 2035 Ogółem / / / X X X X X X Źródło: WUS w Krakowie Aktualnie spadek liczby mieszkańców powiatu olkuskiego (w stosunku do 2010 r.) determinowany jest przede wszystkim niskim poziomem urodzeń oraz ujemnym saldem migracji wewnętrznej.

18 Strona18 Szczegółową charakterystykę w zakresie poziomu salda migracji w latach w powiecie olkuskim oraz gminach wchodzącymi w jego skład przedstawia poniższa tabela. Tabela 11. Saldo migracji saldo migracji ogółem osoba Polska Małopolskie Powiat Olkuski Gmina Bukowno Gmina Bolesław Gmina Klucze Gmina Olkusz Gmina Trzyciąż Gmina Wolbrom Dodatnie saldo migracji w całym badanym okresie (w latach ) odnotowano w dwóch gminach tj. Gminie Bolesław oraz Gminie Klucze. Ujemne saldo migracji w całym badanym okresie zanotowano w Gminie Olkusz praz Bukowno. Tabela 12. Przyrost naturalny w latach przyrost naturalny - ogółem Polska Małopolskie Powiat Olkuski Gmina Bukowno Gmina Bolesław Gmina Klucze Gmina Olkusz Gmina Trzyciąż Gmina Wolbrom W 2012 przyrost naturalny dla powiatu olkuskiego był ujemny i wyniósł 37 osób. Dodatnim przyrostem naturalnym w tym okresie mogła pochwalić się jedynie Gmina Olkusz i Gmina Trzyciąż. osoby

19 Strona19 Tabela 13. Przyrost naturalny na 1000 ludności w latach przyrost naturalny na 1000 ludności Polska 0,1 0,3 0,9 0,9 0,9 0,3 0,0 Małopolskie 1,2 1,4 2,2 2,3 2,2 1,7 1,4 Powiat Olkuski -1,1-0,1 0,5 0,5 0,3-0,2-0,3 Gmina Bukowno -4,9-2,5-1,4 0,7-1,0-2,9-1,9 Gmina Bolesław -6,0-3,3-2,3-3,7-1,3-4,1-5,1 Gmina Klucze -4,6-1,7 0,0-1,2 1,0 0,0-0,6 Gmina Olkusz 2,3 2,4 2,4 2,2 1,6 0,9 0,5 Gmina Trzyciąż -2,0-1,5 0,3 0,0-3,4-0,7 1,4 Gmina Wolbrom -2,6-1,6-1,4-0,7-0,8-0,3 0,0 Przyrost naturalny w 2012 r. liczony na 1000 mieszkańców dla powiatu olkuskiego wyniósł -0,3. Dodatni przyrost naturalny na poziomie wartości dla województwa małopolskiego (1,4 os.) zanotowano w Gminie Trzyciąż. Liczba urodzeń żywych przypadająca na 1000 ludności w roku 2012 na terenie powiatu olkuskiego kształtowała się na poziomie 9,5 i była nieznacznie niższa niż średnia dla kraju (10) oraz województwa małopolskiego (10,5). W gminach powiatu olkuskiego najwyższy wskaźnik dotyczy Gminy Trzyciąż (11,6) oraz Gminy Wolbrom (10,3). osoby Tabela 14. Liczba urodzeń żywych na 1000 ludności w latach urodzenia żywe na 1000 ludności Polska 9,8 10,2 10,9 10,9 10,7 10,1 10,0 Małopolskie 10,0 10,5 11,3 11,4 11,1 10,6 10,5 Powiat Olkuski 8,6 9,6 10,1 9,9 10,3 9,3 9,5 Gmina Bukowno 6,5 7,2 9,3 9,4 8,9 7,6 7,7 Gmina Bolesław 7,4 8,6 8,4 8,2 8,9 7,9 6,6 Gmina Klucze 7,8 8,5 9,8 8,6 10,2 9,3 10,1 Gmina Olkusz 9,9 10,6 11,3 10,7 11,3 9,4 9,5 Gmina Trzyciąż 9,2 10,3 10,9 11,3 9,6 11,5 11,6 Gmina Wolbrom 7,4 9,3 8,5 9,1 9,8 9,7 10,3 osób W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki dotyczące liczby zgonów przypadających na ludności.

20 Strona20 Tabela 15. Liczba zgonów na 1000 ludności w latach zgony na 1000 ludności Polska 5,9 6,5 6,8 6,6 5,9 5,4 5,3 Małopolskie 6,0 6,6 6,7 6,6 6,1 5,5 5,4 Powiat Olkuski 6,2 6,5 6,9 6,6 6,2 5,4 5,5 Gmina Bukowno 5,7 4,5 5,1 6,4 6,4 4,4 5,3 Gmina Bolesław 5,0 5,9 5,6 7,9 5,3 3,5 3,9 Gmina Klucze 5,6 6,6 6,2 7,4 6,2 6,1 4,8 Gmina Olkusz 7,1 7,2 8,2 6,7 6,5 5,5 6,0 Gmina Trzyciąż 4,9 5,9 8,3 5,3 7,3 5,5 5,0 Gmina Wolbrom 6,0 6,0 5,3 5,9 5,4 5,8 5,5 Dla gospodarki powiatu bardzo duże znaczenie będzie miało także spodziewane stopniowe zmniejszanie się grupy osób w wieku produkcyjnym. W 2012 r. w powiecie olkuskim udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % ludności wyniósł 17,2% i był mniejszy o 2 % w stosunku do roku 2006 r. Zbliżoną tendencję odnotować można również w odniesieniu do danych dla kraju i województwa małopolskiego. Najmłodszą populacją mieszkańców mogą się pochwalić Gmina Trzyciąż (19,9% osób w wieku przedprodukcyjnym) oraz Gmina Wolbrom (18% osób w wieku przedprodukcyjnym). Najmniej osób w wieku przedprodukcyjnym zamieszkuje natomiast Gminę Bukowno (15,1%) oraz Gminę Bolesław (16,7%). W stosunku do roku 2006 największy spadek udziału % osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców zanotowano w Gminie Bukowno (2,8%). Omawianą sytuację przedstawia poniższa tabela. Tabela 16. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % ludności w latach osób udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w % ludności Polska 20,1 19,6 19,3 18,9 18,8 18,5 18,3 Małopolskie 21,3 20,8 20,4 20,0 19,9 19,6 19,4 Powiat Olkuski 19,2 18,7 18,2 17,7 17,6 17,4 17,2 Gmina Bukowno 17,9 17,3 16,9 16,0 15,8 15,4 15,1 Gmina Bolesław 18,3 17,8 17,3 16,4 17,3 17,1 16,7 Gmina Klucze 19,2 18,5 18,0 17,5 17,6 17,5 17,5 Gmina Olkusz 18,5 18,0 17,7 17,4 17,2 16,9 16,9 Gmina Trzyciąż 22,1 21,6 20,8 21,0 20,5 20,4 19,9 Gmina Wolbrom 20,6 20,2 19,6 18,9 18,7 18,3 18,0 %

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Struktura demograficzna powiatu

Struktura demograficzna powiatu Struktura demograficzna powiatu Gminą o największej ilości mieszkańców w Powiecie Lubelskim są Niemce posiadająca według stanu na dzień 31.12.29 r. ponad 17 tysięcy mieszkańców, co stanowi 12% populacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 17 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2179 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SOPOT LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 35 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1838 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHEŁM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 117 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1591 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto RZESZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU W LATACH 2004 2013 Opracowanie przygotowane dla: Urzędu Miejskiego w Białymstoku Autor opracowania: dr nauk o zdrowiu Agnieszka Genowska 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r., GUS, Warszawa 2014 r.

Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r., GUS, Warszawa 2014 r. UZASADNIENIE Celem strategicznym Programu jest wsparcie seniorów poprzez dofinansowanie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów Senior-WIGOR, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec październiku 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada

Bardziej szczegółowo

Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku. Czesław Osękowski

Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku. Czesław Osękowski Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku Czesław Osękowski Miasto i Gmina Zielona Góra Strony połączenia: - Miasto Zielona Góra - Gmina Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA

PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 65-534 Zielona Góra, ul. Spokojna 1 www.stat.gov.pl/zg PANORAMA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE ORAZ BERLIN I BRANDENBURGIA Opracowała: Zuzanna Sikora Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu RAPORT część III Delimitacja obszarów kryzysowych, sfery i dziedziny współpracy, SWOT, wdrażanie i komunikacja społeczna przeprowadzonego w ramach projektu Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie

Powiat wadowicki. Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego. Gminy leżące na terenie powiatu. Ogólne informacje o powiecie Powiat wadowicki Położenie powiatu na terenie województwa małopolskiego Gminy leżące na terenie powiatu Ogólne informacje o powiecie Powiat zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU

SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RZESZOWIE SYSTEM RATOWNICTWA DROGOWEGO NA PODKARPACIU nadbryg. Bogdan Kuliga Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP Zgodnie z postanowieniami ustawy o Państwowej

Bardziej szczegółowo

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA 7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA Porównanie gminy Krzeszyce z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r.

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r. 1. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA 3.1. Struktura demograficzna Gminę Bestwina zamieszkuje 10.434 mieszkańców (dane za 2006 r.). W poniższej tabeli zestawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach:

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze GDAŃSK 23-212 Trendy społeczno-gospodarcze (w tys. osób) (w promilach) Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach 23-212 462 461, 46,5 46,4 1,5 459 459,1 458,1 456,7,8 1,2 456,6 1,1 457,

Bardziej szczegółowo

Miejski program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi i osobami starszymi

Miejski program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi i osobami starszymi Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej emej Miejski program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi i osobami starszymi WAŁBRZYSKIE MALUCHY WAŁBRZYCH DLA SENIORÓW Wałbrzych, kwiecień 2014 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU OLKUSKIEGO NA LATA 2016-2021

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU OLKUSKIEGO NA LATA 2016-2021 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU OLKUSKIEGO NA LATA 2016-2021. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 4 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU OLKUSKIEGO 7 3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 9 4. SYSTEM EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Wójta Gminy o stanie Gminy na koniec 2014 roku

Sprawozdanie Wójta Gminy o stanie Gminy na koniec 2014 roku Sprawozdanie Wójta Gminy o stanie Gminy na koniec 2014 roku Gmina Łapsze Niżne położona jest w południowej części województwa małopolskiego, w powiecie nowotorskim. Gmina usytuowana jest na Polskim Spiszu,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE POLSKA URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 13 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r.

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 notatka informacyjna Data opracowania 10.03.2014 r. Internet: www.stat.gov.pl/warsz

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

1. POLITYKA SENIORALNA

1. POLITYKA SENIORALNA 1. POLITYKA SENIORALNA 1.1. REALIZACJA REGIONALNEJ POLITYKI PUBLICZNEJ Działania dotyczące polityki senioralnej zostały ujęte w Strategii Wojewódzkiej w zakresie Polityki Społecznej dla Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.stat.gov.pl/bydgosz Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) i przepis wykonawczy do niej, tj. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów

Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej Anna Rappe Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów W Polsce 10 lat temu rozpoczęły pracę

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE

ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE Spis treści: I. ZAKUPY SPRZĘTU I.1. Zakupy inwestycyjne I.2. Zakupy z ustawy modernizacyjnej I.3. Zakupy z budŝetu komendy I.4. Sprzęt przekazany przez Komendę

Bardziej szczegółowo

prognoz demograficznych

prognoz demograficznych Niniejszą informację opracowano na podstawie prognozy ludności faktycznej do 2035 r. dla powiatów oraz miast na prawach powiatu opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny w lipcu 2011 r. Prognoza powiatowa

Bardziej szczegółowo

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Szczecin 2012 Obserwatorium Integracji Społecznej, Projekt

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl/bydgosz

www.stat.gov.pl/bydgosz W niniejszym opracowaniu zaprezentowano informacje o ludności faktycznie zamieszkałej według grup wieku w powiatach, miastach na prawach powiatu oraz całym województwie w 2012 r. w odniesieniu do 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży,

Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług

Bardziej szczegółowo

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN RAPORT Z BADAŃ SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Partner projektu: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Projekt:

Bardziej szczegółowo